ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: Α.Π.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 01-04-2014 Α.Π.: 200716"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, Αθήνα, Τηλ.: , Fax: , Προς: Ωφελούμενους υνημμένου Πίνακα 2 Ημ. Απόφασ: Α.Π.: ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΗ Έχονς υπόψη: 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο. 397/2009 σε ότι αφορά την επιλεξιμότη των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση. 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του υμβουλίου τ 11 Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο υνοχής, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 539/2010 και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και ειδικότερα το άρθρο Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 τ Επιτροπής τ 8 Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του υμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο υνοχής, και ειδικότερα άρθρα Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση / Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267/ ) και ειδικότερα άρθρα 4, 14 και το άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2 αυτού. 5. Τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και αποτελεσματικότ των διαδικασιών του ΕΠΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53/ ). 6. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/ ) «Περί ύσσ Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/ ), με το άρθρο 9 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/ ), με το άρθρο 10 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/ ), με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/ ), με το άρθρο 27 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/ ) και με το άρθρο 22 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/ ) και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού. 7. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/ ) «Μέτρα για τη μείωση τ ενεργειακής κανάλωσ των κτιρίων και άλλες διατάξεις». 8. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού. 9. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Επιτάχυνση τ ανάπτυξ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση τ κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε

2 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) θέμα αρμοδιότ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Αλλαγής» και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού. 10. Τον Ν / 2011 (ΦΕΚ Α, 17/ ) περί σύσσ του Εθνικού Ταμείου ς και (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), ως καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τ ανώνυμ ειρείας με ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ», που συστήθηκε με το Ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα. 11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/ περί ύσσ του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» (ΦΕΚ Β, 1262/ ), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει τ υπ. Αριθμ. Φ.2.2.1/22464/1058 (ΦΕΚ Β, 3049/ ). 12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 35707/ΕΥΘΥ1615/ για τη συγκρότηση τ Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Εξοικονομώ κατ οίκον» 13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ προκήρυξ του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον» (ΦΕΚ Β, 54/ ) 14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕ2.1/4591/241/ (ΦΕΚ Β, 324/ ) περί Τροποποίησ του Οδηγού Προγράμματος 15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕ2.1/9609/564/ (ΦΕΚ Β, 909/ ) περί Τροποποίησ του Οδηγού Προγράμματος 16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΒ1/Ε2.1/12300/667/ (ΦΕΚ Β, 1180/ ) περί Τροποποίησ του Οδηγού Προγράμματος 17. Τη συμφωνία χρηματοδότησ μεξύ του Ελληνικού Δημοσίου και τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), με ημερομηνία Τις συμφωνίες χρηματοδότησ και συνεπένδυσ μεξύ τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και των συνεργαζόμενων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, EFG Eurobank, Alpha Bank). 19. Την απόφαση τ Γενικής υνέλευσ τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ στη συνεδρίαση 14/ , η οποία εξέλεξε το Διοικητικό υμβούλιο τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ και το υπ. αριθμ. 50/ πρακτικό Δ με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Δ/ν ύμβουλο κ. Γεώργιο Γεροντούκο, ως νόμιμο εκπρόσωπο τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 20. Τις «κατ αρχήν επιλέξιμες» εισερχόμενες στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ αιτήσεις για ένξη στο πρόγραμμα από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 21. Την απόφαση 32/ τ Επενδυτικής Επιτροπής του «Ταμείο Εξοικονομώ κατ οίκον» για την υπαγωγή των επιλέξιμων αιτήσεων. 2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) 1. ΓΕΝΙΚΑ Αποφασίζουμε την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» των Ωφελούμενων του συνημμένου Πίνακα 2 του Παραρτήματος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τ παρούσας, στους παρακάτω άξονες των «και», του «Περιβάλλον Ανάπτυξη» και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών Μεβατικής τήριξ του ΕΠΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Περιβάλλον Θράκ Θράκ Κρήτ και Νήσων Αιγαίου Θεσσαλίας τερεάς Ελλάδας Ηπείρου Άξονας Προτεραιότ Άξονας προτεραιότ 4:. Άξονας προτεραιότ 6: "Προσσία. Άξονας προτεραιότ 7: ποιότ ζωής. Άξονας προτεραιότ 8: ποιότ ζωής. Άξονας προτεραιότ 1:. Άξονας προτεραιότ 3: "Υποδομές και υπηρεσίες ς Νοτίου Αιγαίου". Άξονας προτεραιότ 5: ποιότ ζωής τερεάς. Οι Πράξεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος συγχρηματοδοτούνι από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής (ΕΤΠ. Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των πράξεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα πραγματοποιηθεί, δεν θα υπερβεί την εκχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη τ κατηγορίας πράξεων, όπως εκάστοτε ισχύει. υνολικά υπάγονι: 619 Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων ,59, όπως καγράφονι στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος τ παρούσ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησ του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονι στον Πίνακα 2, είναι 3 μήνες από την ημερομηνία εκμίευσ προκαβολής ή την ημερομηνία υπογραφής τ δανειακής σύμβασ με τις συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καβάλλει προκαβολή. Καληκτική ημερομηνία επιλεξιμότ τόκων ορίζει η Εάν μέχρι την υπογραφή τ δανειακής σύμβασ δεν έχουν προσκομιστεί δικαιολογητικά που τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή τ αίτησ, η υπαγωγή του Ωφελούμενου θα ανακληθεί. Τα ωφελήμα του Προγράμματος θα καβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος, όπως περιγράφονι στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος (κεφάλαια 7 και 8) και στους όρους τ σύμβασ δανείου με την Τράπεζα. Οι Δικαιούχοι του Πίνακα 2 θα ενημερωθούν για την ένξή τους στο Πρόγραμμα μέσω των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησ τ παρούσ στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να 3

4 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) προσέλθουν σε αυτούς για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, εντός του χρονικού ορίου τεσσάρων (4) μηνών από την κοινοποίηση τ παρούσ. 2. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 2.1. Κίνητρα του Προγράμματος Ανάλογα με την ένξη των Ωφελούμενων στις κατηγορίες κινήτρων, Α2 ή Β και βάσει του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, εκμιεύει δάνειο 30%, 65% ή 85% και χορηγείι επιχορήγηση 70%, 35% ή 15%, αντίστοιχα με την κατηγορία, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων προμηθευτών σε τραπεζικό τους λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η διάρκεια των δανείων είναι 4, 5 ή 6 έτη, με έναρξή τους από την ημερομηνία τ πρώτ εκμίευσ. Το επιτόκιο τ δανειακής σύμβασ ανέρχει σε 4,93 %, που επιδοτείι κατά 100%, πλέον τ εισφοράς του Ν. 128/ (ΦΕΚ Α 178) που ανέρχει σε 0,12% και επιβαρύνει τον Ωφελούμενο. Η εισφορά του Ν. 128/75 βαρύνει το μέρος του δανείου που χρηματοδοτείι από κεφάλαια τ τράπεζας. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισ φακέλου αιτήματος. Επιπλέον, καλύπτει το ελάχιστο κόστος, βάσει του άρθρου 10 του Π.Δ. 100/ (ΦΕΚ Α 177), που απαιτείι για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής τ αίτησ στο Πρόγραμμα και επίτευξ του ελάχισ στόχου του προγράμματος καθώς και η χρήση συμβούλου έργου. 2.2 Όργανα και διαδικασία πιστοποίησ τ ολοκλήρωσ παρακολούθησ του φυσικού αντικειμένου Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ο Ωφελούμενος καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια τ δεύτερ ενεργειακής επιθεώρησ. Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησ των παρεμβάσεων. Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνει η επίτευξη του ελάχισ στόχου του προγράμματος: αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά, η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% τ κανάλωσ του κτηρίου αναφοράς (kwh/m2). Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια τ δεύτερ ενεργειακής επιθεώρησ και στη βάση των καγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/ συστημάτων, την υλοποιημένη ποσότη ανά κατηγορία δαπάν, καθώς και το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστικών δαπανών που του προσκομίζει ο Ωφελούμενος. Τα στοιχεία αυτά καγράφονι στο «Έντυπο Καγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσ του Έργου» του Παραρτήματος X. την περίπτωση πολυκατοικίας, ο εκπρόσωπος συμπληρώνει το «Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει παραστικών δαπανών ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία» (Παράρτημα ΧI) βάσει του «Εντύπου Καγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσ του Έργου» και των παραστικών δαπανών. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, η εκμίευση του συνολικού ποσού του δανείου και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εκμίευσ προκαβολής ή την ημερομηνία υπογραφής τ δανειακής σύμβασ με τις συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καβάλλει προκαβολή (συμβατικός χρόνος υλοποίησ). Ο Ωφελούμενος προσκομίζει στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΧΙΙ τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν το πέρας του συμβατικού χρόνου υλοποίησ. Παράση τ προθεσμίας υλοποίησ μπορεί να χορηγείι από τον Δικαιούχο, μόνο με τεκμηρίωση σοβαρών λόγων αδυναμίας ολοκλήρωσ των εργασιών και για συνολικό μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Για τη χορήγηση παράσ απαιτείι η υποβολή στο 4

5 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό σχετικού αιτήματος τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου υλοποίησ του έργου. 2.3 Διαδικασία χορήγησ δανείων στους Ωφελούμενους Εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση τ απόφασ υπαγωγής, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προσκαλούν τους Ωφελούμενους για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την γνωστοποίηση τ απόφασ υπαγωγής στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, υπογράφονι οι δανειακές συμβάσεις κατά οριζόμενα στο κεφάλαιο 7 του Οδηγού Εφαρμογής. Μετά από έγκριση του δικαιούχου επιτρέπει παράση υπογραφής τ δανειακής σύμβασ για συνολικό μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η υπογραφή τ δανειακής σύμβασ από τον Ωφελούμενο συνεπάγει αποδοχή των όρων τ απόφασ υπαγωγής. Με την υπογραφή τ σύμβασ παρέχει στον Ωφελούμενο δυνατότη εκμίευσ προκαβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού τ απόφασ υπαγωγής ή και στην περίπτωση τ κατηγορίας προκαβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η εκμίευση τ προκαβολής γίνει για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων, απ ευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό τους μετά από εντολή του Ωφελούμενου. Η μεφορά των απαραίτητων, για την υλοποίηση του έργου, υλικών και συστημάτων γίνει με ευθύνη του προμηθευτή, ο οποίος εκδίδει κατάλληλο παραστικό δαπάν και σχετικό Δελτίο Αποστολής (Δ.Α.), ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωση του εντύπου «Καγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσ Έργου» (Παράρτημα Χ). Τα Δ.Α. συνοδεύονι από αντίγραφα πιστοποίησ των ενεργειακών χαρακτηριστικών των υλικών /συστημάτων. Το Δ.Α. πρέπει να εκδίδει σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Κ.Β.. ημειώνει ότι σε περίπτωση που ως παραστικό δαπάν εκδίδει τιμολόγιο, αυτό θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ιδιώτ». την περίπτωση πολυκατοικίας, εκδίδονι διαφορετικά παραστικά για κάθε διαμέρισμα που αφορούν αποκλειστικά σε μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις και ένα παραστικό για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις με την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας». Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι παραστικά δαπανών επί πιστώσει, καθώς και εξοφλημένα παραστικά στην περίπτωση πληρωμής Ενεργειακού Επιθεωρητή και ασφαλιστικών εισφορών, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου μετά από την ημερομηνία έναρξ επιλεξιμότ τ αίτησ του Ωφελούμενου (ημερομηνία έκδοσ του ΠΕΑ κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησ. Τα παραστικά δαπανών θα πρέπει να προέρχονι μόνο από έναν προμηθευτή / ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάν, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι τυχόν απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονι από την κείμενη νομοθεσία. Δεν λαμβάνονι υπόψη: Πληρωμές που διενεργεί ο Ωφελούμενος με εξαίρεση την πληρωμή Ενεργειακού Επιθεωρητή και ασφαλιστικών εισφορών. Φορολογικά στοιχεία οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξ επιλεξιμότ, ανεξάρτη αν εξοφλούνι αργότερα. Η εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιγών τρίτων. Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παραστικά οποία δεν είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και τοιχείων και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Τα παραστικά δαπανών και αντίστοιχα Δ.Α. που δεν θα εκδίδονι σύμφωνα με ανωτέρω, δεν θα γίνονι δεκτά και οι σχετικές δαπάνες δεν θα θεωρούνι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο προμηθευτής των υλικών / συστημάτων παρέχει για χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, (σύμφωνα με το υπόδειγμα του 5

6 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Παραρτήματος IΧ_Β του Οδηγού του Προγράμματος) και ο ανάδοχος του έργου παρέχει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΧ_Α του Οδηγού του Προγράμματος, για την ορθή εγκατάσση/ τοποθέτηση / εφαρμογή βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο προμηθευτής ή/και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής. ε περίπτωση που ο προμηθευτής των υλικών και ο ανάδοχος του έργου είναι το ίδιο πρόσωπο, συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο των ανωτέρω (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΧ-Γ του Οδηγού του Προγράμματος). Ο Ωφελούμενος έχει την υποχρέωση να συνυποβάλει στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό τις ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις, προκειμένου να χορηγηθούν κίνητρα Διαδικασία καβολής των κινήτρων του Προγράμματος Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια τ δεύτερ ενεργειακής επιθεώρησ ακολουθείι η παρακάτω διαδικασία (βάσει των εντύπων του Παραρτήματος ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος): I. Ο Ωφελούμενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, προσκομίζει απαραίτη δικαιολογητικά (Παράρτημα ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος) στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. II. III. Διενεργείι έλεγχος των δικαιολογητικών από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Με χρήση του Πληροφοριακού υστήματος και σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής διαμορφώνει, βάσει των επί πιστώσει παραστικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών και τυχόν καβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον ωφελούμενο που έχουν καγραφεί στο έντυπο καγραφής παρεμβάσεων (Παράρτημα ΧΙ του Οδηγού του Προγράμματος), ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός. Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαμόρφωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού τ προηγούμεν παραγράφου II, ανά Ωφελούμενο, γίνει λαμβάνονς υπόψη την αναλογία κόστους που προκύπτει από το έντυπο επιμερισμού κόστους (Παράρτημα ΧΙ του Οδηγού του Προγράμματος). IV. την περίπτωση που το έργο έχει υλοποιηθεί με υπέρβαση του επιλέξιμου προϋπολογισμού συνολικά ή σε επίπεδο κατηγορίας δαπάν, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός διενεργεί τις πληρωμές για το υπερβάλλον κόστος βάσει των επί πιστώσει παραστικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών με πόρους του Ωφελούμενου μετά από εντολή του. V. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου και καβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών σύμφωνα με οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 του Οδηγού του Προγράμματος. την περίπτωση καβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον Ωφελούμενο, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον Ωφελούμενο. VI. την περίπτωση πολυκατοικίας, ποσά τ προηγούμεν παραγράφου V χρησιμοποιούνι και για την πληρωμή του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων, επιμεριζόμενα στους Ωφελούμενους. VII. VIII. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καβάλλει το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων που δικαιούι ο Ωφελούμενος. την περίπτωση πολυκατοικίας το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων καβάλλει στον εκπρόσωπο των Ωφελουμένων, ο οποίος το κανέμει στους ιδιοκτήτες. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός επισημαίνει στο σώμα των προσκομισθέντων παραστικών δαπανών το ποσό τ επιχορήγησ ως εξής: «Παραστικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ οίκον, με βάση το ΠΕΑ...Για το σύνολο των δαπανών του έργου επιχορηγήθηκε ποσό..». την περίπτωση πολυκατοικίας ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκδίδει σχετική ανάλυση κόστους για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις ανά διαμέρισμα. Επισημαίνει ότι το έργο θεωρείι ολοκληρωμένο όν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις (στην περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεμβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες. 6

7 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει μη ολοκλήρωση του έργου, μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά την υλοποίηση ή απόκλιση από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό τ απόφασ υπαγωγής εφαρμόζονι οριζόμενα στην ακόλουθη ενότη 2.5. για τις συνέπειες μη τήρησ των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος υνέπειες μη τήρησ των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος ε περίπτωση μη ολοκλήρωσ του έργου εκδίδει από τον Δικαιούχο απόφαση ανάκλησ υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου από το Πρόγραμμα, η οποία συνεπάγει τη μη χορήγηση των κινήτρων. υγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου έχει εκμιευθεί η προκαβολή και ο Ωφελούμενος δεν υλοποιεί το έργο, καθώς και στην περίπτωση όπου μετά την υλοποίηση του έργου και κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών για την εκμίευση του υπολοίπου ποσού του δανείου διαπιστωθεί η μη επίτευξη του ελάχισ στόχου του προγράμματος (Κεφάλαιο 3 του Οδηγού), η δανειακή σύμβαση δεν διέπει πλέον από τους όρους του Προγράμματος επισύρονς τις συνέπειες που προβλέπονι στους όρους αυτής. Η απόφαση ανάκλησ υπαγωγής κοινοποιείι στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την ενημέρωση του Ωφελούμενου και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών. ε περίπτωση ολοκλήρωσ του έργου με προϋπολογισμό μικρότερο από τον επιλέξιμο βάσει τ απόφασ υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου, είτε επειδή προσκομισθέν παραστικά υπολείπονι του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου είτε επειδή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξόφλησή τους (μη καβολή από τον Ωφελούμενο του υπερβάλλοντος ποσού), τροποποιείι ανάλογα από τον Δικαιούχο η απόφαση υπαγωγής, αναπροσαρμόζονι κίνητρα, καθώς και το ποσό με το οποίο ο Δικαιούχος συμμετέχει στο δανειακό κεφάλαιο, ενώ η δανειακή σύμβαση αναπροσαρμόζει βάσει του νέου επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η τροποποίηση τ απόφασ υπαγωγής κοινοποιείι στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την ενημέρωση του Ωφελούμενου και την αναπροσαρμογή τ δανειακής σύμβασ. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει εκμιευθεί είτε επιστρέφει άμεσα από τον Ωφελούμενο είτε αποτελεί αντικείμενο νέας δανειακής σύμβασ που δεν διέπει από τους όρους του Προγράμματος. ε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του έργου, διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση ή τροποποίηση τ απόφασ υπαγωγής και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων από τον Ωφελούμενο ή την αναπροσαρμογή αυτών. ε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του έργου, καγγελθεί η δανειακή σύμβαση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο Δικαιούχος δεν καβάλλει πλέον τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. ε κάθε περίπτωση, δεν ανακαλείι η απόφαση υπαγωγής και ο Δικαιούχος δεν ανακτά καβληθέν κίνητρα από τον Ωφελούμενο. ε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησ του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του, διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων επιλεξιμότ του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση τ απόφασ υπαγωγής του Ωφελούμενου και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων Υποχρεώσεις του Ωφελούμενου Ο ωφελούμενος του Προγράμματος υποχρεούι: Να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονι στον Οδηγό του Προγράμματος. Να τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα. Να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνονς το έργο τους και παρέχονς σχετικά ζητούμενα στοιχεία. Να διατηρήσει το έργο για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του Να τηρεί, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησ των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονι από αυτή. 7

8 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Για την ΕΤΕΑΝ ΑΕ Ο Πρόεδρος & Διευθύνων ύμβουλος Γεώργιος Η. Γεροντούκος υνημμένα: - Πίνακας 1: τοιχεία χρηματοδότησ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - Πίνακας 2: Πίνακας Υπαγωγής Ωφελούμενων Κοινοποίηση: - Επενδυτική Επιτροπή «Ταμείο Εξοικονομώ κατ Οίκον» - ΕΥΕΔ/ΕΝΚΑ - ΕΥΔ ΕΠΑΕ 8

9 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Πίνακας 1: τοιχεία χρηματοδότησ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. (Οι Πράξεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος συγχρηματοδοτούνι από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής (ΕΤΠ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗ ΟΠ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΧΟ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Τ ΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΑΙΤΜΕΝΗ ΠΙΤΩΗ Τ ΕΤ ΕΚΔΟΗ ΤΗ ΑΠΟΦΑΗ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΠΡΑΞΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΑ 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ Τ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΥΤΗΜΑΤΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΧΥΗ ΤΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ και Άξονας προτεραιότ 4: ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ - ΑΞΟΝΑ ΤΑ 6: ΠΡΟΤΑΙΑ ΑΤΜΟΦΑΙΡΙΚ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Περιβάλλον και Αειφόρος Άξονας προτεραιότ 6: "Προσσία ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΑ 7: ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θράκ Άξονας προτεραιότ 7: ποιότ ζωής ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΑ 8: ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θράκ Άξονας προτεραιότ 8: ποιότ ζωής ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΑ 1: ΕΝΙΧΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΕΛΑΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Άξονας προτεραιότ 1: στην Περιφέρεια ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΑ 3: ΥΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟΠΕΛΑΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙ ΑΙΓΑΙ Κρήτ και Νήσων Αιγαίου Άξονας προτεραιότ 3: "Υποδομές και υπηρεσίες ς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ - ΑΞΟΝΑ ΤΑ 5: ΑΕΙΟΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλίας τερεάς Ελλάδας - Ηπείρου Άξονας προτεραιότ 5: ποιότ ζωής τερεάς Ελλάδας ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 9

10 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗ ΟΠ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΧΟ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Τ ΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΑΙΤΜΕΝΗ ΠΙΤΩΗ Τ ΕΤ ΕΚΔΟΗ ΤΗ ΑΠΟΦΑΗ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΠΡΑΞΗ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και Άξονας προτεραιότ 4: ενίσχυση τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θράκ Άξονας προτεραιότ 7: ποιότ ζωής ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θράκ Άξονας προτεραιότ 8: ποιότ ζωής ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Άξονας προτεραιότ 1: στην Περιφέρεια ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙ ΑΙΓΑΙ Κρήτ και Νήσων Αιγαίου Άξονας προτεραιότ 3: "Υποδομές και υπηρεσίες ς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλίας τερεάς Ελλάδας - Ηπείρου Άξονας προτεραιότ 5: ποιότ ζωής τερεάς Ελλάδας ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 10

11 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΚΚΛΗ ΘΑΛΕΙΑ : ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΕΡΑΝΤΟ 2 1Ο Δ.Δ.ερρών ερρών 5, T.K ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΕ) σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ , , , , ,00 404,00 250, , , , ΓΕΡΑΙΜ ΚΟΝΤΗ : Α ΟΡ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ 0, T.K Δ.Δ.Πυλίου Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου "Υποδομές και "Υποδομές και υπηρεσίες υπηρεσίες Κρήτ και Κρήτ και ΤΡΑΠΕΖΑ Νήσων Αιγαίου ς στην Νήσων Αιγαίου ς στην ΠΕΙΡΑΙΩ Περιφέρεια Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου" Νοτίου Αιγαίου" , , , , ,28 550,00 250, , , , ΚΦΟΠΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : 1ΟΡΟΦ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕ 36, Δ.Δ.Νάξου Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου T.K "Υποδομές και "Υποδομές και υπηρεσίες υπηρεσίες Κρήτ και Κρήτ και ΤΡΑΠΕΖΑ Νήσων Αιγαίου ς στην Νήσων Αιγαίου ς στην ΠΕΙΡΑΙΩ Περιφέρεια Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου" Νοτίου Αιγαίου" , , , , ,00 348,00 250, ,00 0, , ΑΒΒΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : 2OΡΒ4 ΔΗΜΗΤΡΑ 16, T.K Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,80 300,00 250, ,00 0, , ΤΑΦΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ : Μονοκατοικία - ΠΑΠΑΓ 38, T.K Δ.Δ.οφάδων Καρδίτσας Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 400,00 250, , ,03 0, ΜΕΛΙΚΟΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ : Α-1 ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΚΟΚΟΡΕΙΚΑ, T.K Δ.Δ.Ευηνοχωρίο Αιτωλοακαρνανί Ελλάδας υ ας "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,84 320,00 250, , , , ΜΑΡΑΓΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ : 3ΟΡA1 Τ 5, T.K Δ.Δ.Καβάλας Καβάλας & Θράκ και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,26 488,00 250, , ,00 0, ΓΚΑΤΖΝΗ ΙΩΑΝΝΗ : ΙΓ ΓΕΩΡΓΙ ΤΖΙΑΦΕΤΤΑ 8, T.K Δ.Δ.Τυρνάβου Λαρίσ Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 380,00 250, , , , ΟΦΙΑΝΟΠΛ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ :Α2 Μονοκατοικία - ΠΑΥΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓ Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊας Ελλάδας 76, T.K "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,53 400,00 250, , , , ΑΚΡΙΒ ΑΡΓΥΡΩ :Α2 Δ2 28Η ΟΚΤΩΒΡΙ 3, Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλίας T.K και και ΠΕΙΡΑΙΩ 5.584, , , , ,47 301,20 250, ,20 0,00 0,00 ΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩ ΜΑΡΙΑ : Μονοκατοικία - Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ -, T.K Δ.Δ.Δοξαρά Λαρίσ Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 400,00 250, , ,00 0, ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ : Μονοκατοικία - ΝΙΚ.ΖΩΝΙΔΗ 5, T.K Δ.Δ.Κατσικά Ιωαννίνων Ηπείρου "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ 9.295, , , , ,64 400,00 250, ,00 0, , ΛΚΑ ΤΕΦΑΝΟ :Α2 3Γ1 ΚΑΒΡΑΚ 42, T.K Δ.Δ.Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ 5.000, , , , ,00 451,52 250, ,00 0, , ΜΠΜΠΟΓΙΑΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : ΝΗ 1ΟΑ2 ΜΑΤΚΙ 14, T.K Δ.Δ.Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,36 300,00 250, , , , ΜΠΟΙΔΑΝΙΔΗ ΠΑΧΑΛΗ : Μονοκατοικία - ΝΕΟΧΩΡΙ -, T.K. Δ.Δ.Νεοχωρίου Εβρου & Θράκ και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,21 400,00 250, , ,75 0, ΜΠΑΚΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ : Μονοκατοικία - ΚΑΤΡΙΤΑ -, T.K Δ.Δ.Καστρίτσ Ιωαννίνων Ηπείρου "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 400,00 250, , , , ΟΚΟΛΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΝ : 2ΟΡΟΦ Δ.Δ.ΝΙΚΗΙΑΝΗ -, T.K Δ.Δ.Νικήσιαν Καβάλας & Θράκ και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 304,00 250, , , , ΚΑΝΤΖΑ ΑΘΑΝΑΙΟ : Β7 ΚΑΨΩΜΕΝ 2, T.K Δ.Δ.Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου και και ΠΕΙΡΑΙΩ 6.930, , , , ,50 316,00 250, , ,00 0, ΧΑΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ : Α ΟΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 0, T.K Δ.Δ.Πτελεού Μαγνησίας Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,36 366,00 250, , ,00 890,00 ελίδα 1 από 33

12 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΔΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΑΛΛ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ΓΡΥΠΑΡΗ 27, ΟΡ1Α5 Δ.Δ.Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας και και T.K ΠΕΙΡΑΙΩ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΕ) σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ , , , , ,52 300,00 250, ,60 0, , ΠΥΡΟΠΛ ΠΥΡΕΤΑ : 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ, T.K Δ.Δ.Καλαμπάκας Τρικάλων Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,89 327,80 250, , , , ΛΑΓΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : Μονοκατοικία - ΔΗΜΟΤΙΚΗ -, T.K Δ.Δ.ούρπ Μαγνησίας Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ 7.281, , , , ,12 958,56 250, ,00 0, , ΑΛΑΓΑΡΑ ΤΥΛΙΑΝΟ :Α2 Μονοκατοικία - ΕΜΜΑΝΗΛ ΠΟΘΗΤ 11, T.K Δ.Δ.Χίου Χίου Βορείου Αιγαίου "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 610,02 250, , ,00 0, ΨΩΦΑΚΗ ΧΡΗΤΟ : Β1 ΗΡΑΚΛΗ ΡΕΤ 34, T.K. Δ.Δ.Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,24 528,00 250, ,20 0, ,00 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟ : ΗΛΕΙΑ 23, T.K. Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊας Ελλάδας "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ 7.146, , , , ,20 376,00 250, ,00 0, , ΛΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ : A1AOΡ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ Υ 285, T.K. Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊας Ελλάδας "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 370,60 250, , , , ΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ :Α2 Μονοκατοικία - ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΝΤΕΝΗ -, T.K Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊας Ελλάδας "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ 6.627, , , , ,53 400,00 250, ,24 0,00 0, ΒΑΝΑ ΤΕΡΓΙΟ : Μονοκατοικία - ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ 164, T.K Δ.Δ.Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,52 400,00 250, , ,00 0, ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ : ΑΟΡA2 ΑΛΙΚΑΡΝΑ Δ.Δ.Καλαμάς Μεσσηνίας Πελοποννήσου 5, T.K "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ 8.429, , , , ,88 318,00 250, ,40 0, ,00 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΘΛΑΚΗ : ΙΟΓ ΜΠΑΞΕ 16, T.K. Δ.Δ.Αρχανών Ηρακλείου Κρήτ "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 460,40 250, , , , ΜΠΕΛΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ : Μονοκατοικία - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 0, T.K Δ.Δ.Παραμυθίας Θεσπρωτίας Ηπείρου και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,68 400,00 250, , , , ΓΙΑΝΝΑΚΛΗ ΙΩΑΝΝΗ : Α ΟΡΦ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΠΑΡΘΑ Δ.Δ.Κουτσοποδί ΚΤΟΠΟΔΙΟ Αργολίδος Πελοποννήσου ου Υ(ΑΕΡΟΔΡΟΜΙ Ο) 0, T.K "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 651,44 250, ,00 0, , ΒΟΛΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Μονοκατοικία - ΟΛΩΜ ΙΑΑΚ 10, T.K Δ.Δ.Χανίων Χανίων Κρήτ "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 400,00 250, ,76 0, , ΒΑΙΛΕΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : Δ ΟΡΟ ΠΥΛΑΡΙΝ 80, T.K Δ.Δ.Κορίνθου Κορινθίας Πελοποννήσου "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,90 448,00 250, ,00 0, , ΚΑΤΙΝΛΑ ΒΑΙΟ : Μονοκατοικία - ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ 0, T.K Δ.Δ.Καφυλλίου Καρδίτσας Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,16 400,00 250, ,80 0, , ΚΟΜΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ : ΙΟΓ ΒΕΝΙΖΕΛ 5, T.K Δ.Δ.Καλαμπακίο υ Δράμας & Θράκ και και ΠΕΙΡΑΙΩ 7.500, , , , ,00 320,00 250, , ,00 0, ΟΙΚΟΝΟΜ ΒΑΙΛΕΙΟ :Α2 Μονοκατοικία - ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 7, T.K Δ.Δ.Γιάννουλ Λαρίσ Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ 9.910, , , , ,50 400,00 250, , , , ΤΑΤΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ : Μονοκατοικία - -, T.K Δ.Δ.Δήμητρας Λαρίσ Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 448,54 250, , ,40 0,00 ελίδα 2 από 33

13 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΤΑΚΑΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ : ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 1ΟΡΦ ΟΔΟ -, T.K. Δ.Δ.Λυδίας Καβάλας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & Θράκ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ και και ΠΕΙΡΑΙΩ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΕ) σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ , , , , ,00 366,12 250, , , , ΓΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ : 1ΟΡΦ2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ -, T.K Δ.Δ.Κατούν Λευκάδας Ιονίων Νήσων "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,76 356,32 250, ,80 0, , ΓΚΡΙΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ : 1Ο ΛΝΤΕΜΗ 5, T.K Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ 8.800, , , , ,00 430,52 250, ,00 0, , ΓΚΑΙΝΤΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : ΟΡΟΦ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟ Δ.Δ.Παλιουρίου Εβρου ΠΑΛΙΡΙ 0, T.K & Θράκ και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,86 352,00 250, , , , ΝΑΤΙΛΗ ΛΑΖΑΡΟ : Α ΟΡ 6Η ΟΚΤΩΒΡΙ Δ.Δ.Ελασσόνος Λαρίσ Θεσσαλίας 252, T.K "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,11 469,76 250, , , , ΙΩΑΝΝ ΚΥΡΙΑΚΛΑ : Τ-1 23Η ΟΚΤΩΒΡΙ 36- Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλίας 38, T.K και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,94 300,00 250, , , , ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ : Γ-3 ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕ Δ.Δ.Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλίας ΤΟΙΧΟ , T.K και και ΠΕΙΡΑΙΩ 9.000, , , , ,00 308,00 250, ,00 0, , ΚΟΦΦΑ ΒΙΒΗ :Α2 1ΟΟΡ ΕΙΡΗΝΗ 7, T.K. Δ.Δ.Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ 6.744, , , , ,67 440,96 250, ,78 0,00 0, ΛΙΟΤΗΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ : 3-3Ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑ ΧΩΝ 1, T.K. Δ.Δ.Δράμας Δράμας & Θράκ "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ 4.561, , , , ,70 326,00 250, ,00 0,00 0, ΔΑΡΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ :Α2 Ε-4 ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤ 20, T.K. Δ.Δ.Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ 2.000, , , ,00 700,00 300,00 250, ,00 0, , ΚΥΡΙΛΛΙΔ ΑΝΑΤΑΙΑ : 1 ΔΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ -, Δ.Δ.Ελασσόνος Λαρίσ Θεσσαλίας T.K και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 448,00 250, , , , ΜΑΡΚΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ :Α2 Α ΟΡΟ ΑΝΑΓΝΩΤ ΓΟΓΟΝΗ 108, T.K Δ.Δ.Χανίων Χανίων Κρήτ "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,96 446,40 250, , ,00 0, ΤΖΟΜΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ : Μονοκατοικία - ΑΙΩΠ 2Β, T.K Δ.Δ.Ανατολής Ιωαννίνων Ηπείρου και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 523,18 250, , , , ΑΒΡΑΔΕ ΙΩΑΝΝΗ : ΙΟΓ ΔΑΟΠΥΡΟΒΕ ΤΗ Ι Δ.Δ.Αγιάς Λαρίσ Θεσσαλίας ΚΑΡΒΝΙΑΡΗ 5, T.K και και ΠΕΙΡΑΙΩ 6.209, , , , ,76 478,68 250, ,00 0, , ΑΘΑΝΑΙ ΚΑΙΤΗ : Μονοκατοικία - ΠΕΤΡΩΤΟ -, T.K Δ.Δ.Πετρωτού Τρικάλων Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 400,00 250, , , ,00 ΚΤΡΜΠΕΛ ΑΠΟΤΟΛΟ : Μονοκατοικία - Η ΚΑΛΑΜΑΚΙ 0, T.K Δ.Δ.Καλαμακίου Λαρίσ Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,56 443,16 250, , , , ΤΑΘΟΠΛ ΑΘΑΝΑΙΑ : 4-1Ο ΒΑΛΑΩΡΙΤ 8, T.K Δ.Δ.Δράμας Δράμας & Θράκ και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,21 300,00 250, , , , ΑΡΑΒΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑ : Α ΟΡΟ Ι. ΜΕΛΑ 145- Δ.Δ.Λευκάδος Λευκάδας Ιονίων Νήσων 147, T.K "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 448,00 250, ,50 0, , ΜΠΑΡΛΗ ΧΡΙΤΙΝΑ : ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΙΩΤΗ 1, T.K. Δ.Δ.Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου και και ΠΕΙΡΑΙΩ 9.327, , , , ,32 355,20 250, , ,00 0,00 ελίδα 3 από 33

14 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ : Μονοκατοικία - ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΑΛΛ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ "Προσσία ΤΚΑΛΑΔΕ Περιβάλλον (ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑ Δ.Δ.Τσουκαλάδω Λευκάδας Ιονίων Νήσων και Τ 0, T.K. ν ΠΕΙΡΑΙΩ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΕ) σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ , , , , ,25 400,00 250, , , , ΠΥΛΑΡΙΝ ΑΡΓΥΡΗ : Μονοκατοικία - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ 0, T.K Δ.Δ.Μάχου Ηλείας Ελλάδας "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,72 400,00 250, , , , ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ : 4ΟΡΔ5 ΝΙΚΟΠΟΛΕΩ 11, T.K Δ.Δ.Πρεβέζ Πρεβέζ Ηπείρου και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 351,80 250, , , , ΖΓΑΝΕΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ : Β ΟΡ ΚΦΩΝ 43, T.K Δ.Δ.Χανίων Χανίων Κρήτ "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ 9.716, , , , ,76 300,00 250, , , , ΚΩΤΑΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ : Μονοκατοικία - ΓΕΦΥΡΙΑ -, T.K. Δ.Δ.Γεφυρίων Καρδίτσας Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 400,00 250, , , ,00 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ : Μονοκατοικία - Λ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΘ:1(ΑΡΙ Δ.Δ.Άριος Μεσσηνίας Πελοποννήσου ΜΕΗΝΙ -, T.K "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,46 400,00 250, , , , ΓΕΩΡΓΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ :Α2 Δ2 ΚΡΑΝΩΝΟ 12, T.K Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,81 300,00 250, , , , ΖΑΧΟΠΛΟ ΘΩΜΑ : Μονοκατοικία - ΙΤΟΧΩΡΟ 1, T.K Δ.Δ.ιτοχώρου Λαρίσ Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,21 400,00 250, , , , ΑΝΤΑΡΗ ΒΑΛΑΜΛΑ : Β ΟΡΦ ΕΛΛΗΠΟΝΤ 79, T.K Δ.Δ.Νέας Ιωνίας Μαγνησίας Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,49 416,36 250, , , , ΔΡ ΑΝΝΕΤΑ : Α ΟΡΟ ΠΑΡΟΔΟ ΙΚΥΩΝΟ 0, T.K Δ.Δ.ικυώνος (έδρα Κίατο,το) Κορινθίας Πελοποννήσου "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 425,60 250, , ,00 0, ΞΗΡΟ ΧΡΗΤΟ : Δ1 ΚΑΠΟΔΙΤΡΙ 24, T.K Δ.Δ.Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλίας και και ΠΕΙΡΑΙΩ 9.139, , , , ,44 305,28 250, ,20 0, , ΝΤΑΓΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΗ :Α2 Μονοκατοικία - ΓΕΩΡΓΙ ΔΡΟΙΝΗ 5, T.K. Δ.Δ.Άργους Αργολίδος Πελοποννήσου "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,44 439,86 250, ,98 0, , ΛΚΑΚΗ ΑΝΝΑ : ΙΟΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΠΑΝΑΓΛΗ 1, Δ.Δ.Χανίων Χανίων Κρήτ T.K "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,45 300,00 250, , , , ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΙΑΒΕΤ :Α2 Πολυκατοικία ΠΟΛΥΜΝΙΑ 7, Δ.Δ.Νέας T.K Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτ και ΠΕΙΡΑΙΩ ,50 0,00 0,00 0 0,00 0,00 662,00 550, ,00 0,00 0, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ :Α2 ως Μέρος Αίτησ Ι ΠΟΛΥΜΝΙΑ 7, Δ.Δ.Νέας T.K Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτ "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ 7.865, , , , ,30 0,00 0, , , , ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ :Α2 ως Μέρος Αίτησ ΥΠ1 ΠΟΛΥΜΝΙΑ 7, Δ.Δ.Νέας T.K Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτ "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ 5.832, , , , ,52 0,00 0, ,25 627, , ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΙΑΒΕΤ :Α2 ως Μέρος Αίτησ ΥΠ2 ΠΟΛΥΜΝΙΑ 7, Δ.Δ.Νέας T.K Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτ "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ 5.832, , , , ,52 0,00 0, ,25 627, , ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΙΑΒΕΤ :Α2 ως Μέρος Αίτησ Α ΟΡ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 7, Δ.Δ.Νέας T.K Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτ "Προσσία Περιβάλλον και ΠΕΙΡΑΙΩ 7.865, , , , ,03 0,00 0, , , , ΛΙΑΠΠΗ ΑΠΟΤΟΛΟ :Α2 Μονοκατοικία 1 ΓΛΑΦΥΡΑ 31, T.K Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλίας και και EUROBANK SA 5.500, , , , ,00 400,00 250, , , ,00 ελίδα 4 από 33

15 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΓΚΝΤΗ ΘΟΔΩΡΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΑΛΛ ΤΑ ΤΑ Κ ΕΓΓΡΑΦ "Προσσία ΜΠΕΝΙΖΕΛ Περιβάλλον Τ-1 ΡΦ 12, Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊας Ελλάδας και T.K ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΕ) σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ EUROBANK SA 8.186, , , , ,49 300,00 250, ,12 0,00 670, ΚΩΝΤΑΝΤΟΠ Λ ΕΛΕΝΗ :Α2 ΙΟΓΕ ΚΥΠΡ 36, T.K Δ.Δ.Χρυσουπόλε ως Καβάλας & Θράκ και και EUROBANK SA , , , , ,60 432,00 250, , , , ΑΝΑΤΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ : Μονοκατοικία 1 ΡΟΔΟΤΟΠΙ -, T.K Δ.Δ.Ροδοτοπίου Ιωαννίνων Ηπείρου και και EUROBANK SA , , , , ,86 400,00 250, , , , ΤΙΟΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ : 155 ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕ ΑΓ. Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλίας ΘΩΜΑ Τ. 14, T.K και και EUROBANK SA , , , , ,50 400,00 250, , ,00 0, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓ ΑΝΤΩΝΙΟ :Β Α ΥΛΙΒΑΙΝΑ Δ.Δ.υλιβαινιώτι ΑΚΡΑΤΑ -, T.K. Αχαϊας Ελλάδας κων "Προσσία Περιβάλλον και EUROBANK SA , , , , ,00 364,92 250, ,76 0, , ΡΙΖΟΓΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ : ΒΟΡΕΙ ΕΥΓΕΝΙ ΕΥΓΕΝΙΔΗ 106, Δ.Δ.Διδυμοτείχου Εβρου T.K & Θράκ και και EUROBANK SA , , , , ,00 600,00 250, ,00 0, , ΠΛΟ ΛΚΑ : 2, A ΔΑΒΑΚΗ 4, T.K Δ.Δ.Λεβαδέων Βοιωτίας τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,91 300,00 250, Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς 5.305, ,70 0, ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ :Α2 Μονοκατοικία 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ -, T.K Δ.Δ.Αγίου Ιωάννου Ευβοίας τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,20 400,00 250, Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς 6.812, ,00 0, ΗΛΙΟΠΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α2 Γ1 ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ 6, T.K Δ.Δ.Λαμιέων Φθιώτιδος τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 507,68 250, Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς 0, , , ΚΑΡΛΑΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ : 1Ο.. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ - Δ.Δ.Λαμιέων Φθιώτιδος τερεάς Ελλάδας, T.K Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς , , , , ,04 467,72 250, , ,00 0, ΦΛΕΡΗ ΕΥΤΑΘΙΑ : Μονοκατοικία ΝΕΑ ΜΑΚΡΙΗ 0, T.K Δ.Δ.Νέας Μακρίσ Φθιώτιδος τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς , , , , ,28 400,00 250, , , , ΡΑΜΜ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ : 3 ΟΡ. ΥΝΟΙΚΙΜΟ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ (ΤΕΡΜΑ Δ.Δ.Λαμιέων Φθιώτιδος τερεάς Ελλάδας ΒΕΛΧΙ) 0, T.K Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς 8.029, , , , ,65 337,68 250, , ,00 799, ΝΤΑΝΤΙΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : Ι ΑΧΛΑΔΙ 0, T.K Δ.Δ.Αχλαδίου Φθιώτιδος τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς 4.769, , , , ,96 350,52 250, ,94 0,00 0, ΝΤΑΝΤΙΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : Α ΟΡ ΑΧΛΑΔΙ 0, T.K Δ.Δ.Αχλαδίου Φθιώτιδος τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς , , , , ,35 366,00 250, , ,00 0, ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟ Υ ΒΑΙΛΙΚΗ : Μονοκατοικία ΔΗΜΟΤΙΚΗ 0, T.K Δ.Δ.Αχλαδίου Φθιώτιδος τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς , , , , ,50 400,00 250, , , ,00 ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟ ΒΑΙΛΙΚΗ : Υ Ι2 ΚΟΝΤΟΠΛΟ Δ.Δ.Λαμιέων Φθιώτιδος τερεάς Ελλάδας Υ 9, T.K Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς 8.997, , , , ,78 300,00 250, , , ,00 ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟ ΒΑΙΛΙΚΗ : Υ Α-2 ΚΟΝΤΟΠΛΟ Δ.Δ.Λαμιέων Φθιώτιδος τερεάς Ελλάδας Υ 9, T.K Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς 9.057, , , , ,75 300,00 250, , , , ΓΙΑΜΑ ΜΑΡΙΑ :Α2 ΓΚΡΑ 3, T.K. Δ.Δ.Χαλκιδέων Ευβοίας τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς , , , , ,98 361,00 250, , , , ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠ ΑΓΓΕΛΙΚΗ : Μονοκατοικία ΒΡΑΚΑ ΑΛΙΒΕΡΙ ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑ Δ.Δ.Κύμ Ευβοίας τερεάς Ελλάδας 52, T.K Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής Ελλάδας - Ελλάδας - Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς 7.535, , , , ,84 400,00 250, ,48 0, ,00 ελίδα 5 από 33

16 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΤΙΛΒΕΛΙΔ ΦΩΤΕΙΝΗ :Α2 Μονοκατοικία - ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ OT 63 ΟΙΚΟΠ376 -, Δ.Δ.Μεσημερίου T.K ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ Θράκ Θράκ ΠΕΙΡΑΙΩ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΕ) σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ 6.109, , , , ,29 400,00 250, ,41 0, , ΡΑΜΜ ΑΘΗΝΑ : 1ΟΔ2 25Η ΜΑΡΤΙ 11, T.K Δ.Δ.ιατίστ Κοζάν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ Θράκ Θράκ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,20 318,88 250, , ,57 0, ΒΔΑΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΤ Δ.Δ.Ασπροβάλ 756/02, T.K. ς ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΑLPHA Θράκ Θράκ ΤΡΑΠΕΖΑ , , , , ,00 504,64 250, , , , ΚΑΛΟΓΕΡΟΠ ΛΟ ΑΓΓΕΛΗ : Δ2 ΑΠΟΛΛΩΝΟ 9, T.K Δ.Δ.Μελισσίων Αθηνών ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , , , ,77 508,52 250, ,50 0, , ΚΑΤΑΡ ΕΛΕΝΗ : Γ4 ΠΛΑΠΤΑ 0, T.K Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 7.591, , , , ,98 414,40 250, , ,60 0, ΑΛΕΒΙΖ ΦΩΤΕΙΝΗ : Μονοκατοικία Ι ΠΑΠΑΝΑΤΑΙ 98, T.K. Δ.Δ.Κερατσινίου Πειραιώς ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , , , ,00 630,00 250, ,00 0, , ΒΑΡΟΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ :Α2 Α ΑΔΡΙΑΝΠΟΛ Δ.Δ.Θρακομακεδ ΕΩ 16, T.K. όνων ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , , , ,00 602,04 250, ,00 0, , ΜΑΡΩΝΙΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ : Ι ΡΟΔΩΝ 4, T.K Δ.Δ.Ανοίξεως ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 9.891, , , , ,74 827,20 250, ,00 0, , ΜΠΑΛΑΦΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ : Μονοκατοικία Ι ΚΑΤΩ ΧΟΛΑΡΙ (ΕΚΤΟ Δ.Δ.Κάτω ΧΕΔΙ) 0, χολαρίου T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΑLPHA Θράκ Θράκ ΤΡΑΠΕΖΑ 7.953, , , , ,23 761,14 250, ,88 0, , ΠΕΤΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ :Α2 ΑΝΑΓΝΩΤΑΡΑ Δ.Δ.Κερατσινίου Πειραιώς 1, T.K ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 7.084, , , , ,48 348,00 250, ,80 0,00 0, ΠΕΤΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ :Α2 Α2 ΑΝΑΓΝΩΤΑΡΑ Δ.Δ.Κερατσινίου Πειραιώς 1, T.K ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 5.012, , , , ,88 413,88 250, ,50 0,00 0, ΡΜΕΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ :Α2 Μονοκατοικία Ι ΠΟΡΑΔΩΝ 3, T.K Δ.Δ.Γέρακα ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 3.387, , , , ,60 721,32 250, ,00 0, , ΤΙΜΠΛΗ ΠΑΡΑΚΕΥΑ :Α2 Α2 ΨΑΧ & Α.ΠΑΠΑΝΑΤΑ Δ.Δ.Κερατσινίου Πειραιώς Ι 114, T.K ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 9.260, , , , ,18 300,00 250, ,80 0, , ΧΑΤΖΗΙΩΗΦΙΔ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ : Δ3 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΑLPHA Θράκ Θράκ ΤΡΑΠΕΖΑ , , , , ,27 300,00 250, , ,00 0, ΙΩΠΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : Πολυκατοικία Β' ΠΑΡΟΔΟ ΟΦΡΩΝΙ 4, Δ.Δ.Ναούσ T.K ποιότ ζωής ΑLPHA Θράκ ΤΡΑΠΕΖΑ ,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 985,78 650, ,00 0,00 0, ΙΩΠΗ ΑΝΑΤΑΙΑ : ως Μέρος Αίτησ Β1 Β' ΠΑΡΟΔΟ ΟΦΡΩΝΙ 4, Δ.Δ.Ναούσ T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΑLPHA Θράκ Θράκ ΤΡΑΠΕΖΑ 8.753, , , , ,52 0,00 0, ,00 0,00 0, ΙΩΠΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : ως Μέρος Αίτησ Υ1 Β' ΠΑΡΟΔΟ ΟΦΡΩΝΙ 4, Δ.Δ.Ναούσ T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΑLPHA Θράκ Θράκ ΤΡΑΠΕΖΑ 7.827, , , , ,53 0,00 0, ,00 0,00 0, ΙΩΠΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : ως Μέρος Αίτησ Γ1 Β' ΠΑΡΟΔΟ ΟΦΡΩΝΙ 4, Δ.Δ.Ναούσ T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΑLPHA Θράκ Θράκ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.951, , , , ,26 0,00 0, ,00 0,00 0, ΙΩΠΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : ως Μέρος Αίτησ Β' ΠΑΡΟΔΟ ΟΦΡΩΝΙ 4, Δ.Δ.Ναούσ T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΑLPHA Θράκ Θράκ ΤΡΑΠΕΖΑ , , , , ,43 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ελίδα 6 από 33

17 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ως ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΠΗ : Μέρος Αίτησ Γ2 ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ Β' ΠΑΡΟΔΟ ΟΦΡΩΝΙ 4, Δ.Δ.Ναούσ T.K ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΑLPHA Θράκ Θράκ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΕ) σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ , , , , ,26 0,00 0, ,00 0,00 0, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔ ΕΡΙΦΥΛΗ :Α2 Δ1-Ι ΙΝΙΑΔΟ 4, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ Θράκ Θράκ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 364,40 250, ,00 0, , ΚΑΡΔΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ :Α2 Γ8 ΦΙΛΟΔΑΜΕΙΑ 8, T.K Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 5.847, , , , ,45 300,00 250, , ,00 0, ΚΑΡΑΜΠΕΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ : ΑΟΡ ΚΡΑ 6, T.K Δ.Δ.Νέας Ιωνίας Αθηνών ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,27 344,00 250, , , , ΜΠΕΛΕΒΡΑΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ :Α2 ΤΡΑΤΗΓ Δ.Δ.Πετρούπολη ΚΕΦΑΛΑ 5, T.K. Αθηνών ς ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 343,64 250, , , , ΜΠΑΤΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ :Α2 2ΟΟΡ ΗΡΟΔΟΤ 3, T.K Δ.Δ.Καλαμαριάς ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ Θράκ Θράκ ΠΕΙΡΑΙΩ 9.800, , , , ,00 360,00 250, , , , ΜΙΧΑΛΔΗ ΟΦΙΑ : ΤΖΑΒΕΛΛΑ 28, Δ.Δ.Ιλίου (Νέων Αθηνών T.K Λιοσίων) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 8.100, , , , ,00 374,44 250, ,00 0, , ΠΟΜΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ : ΠΑΡΝΗΘΟ 6, Δ.Δ.Περιστερίου Αθηνών T.K ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 8.325, , , , ,92 344,00 250, ,60 0, , ΠΕΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ : Μονοκατοικία - ΜΥΤΡΑ 50, T.K Δ.Δ.Αγίου τεφάνου ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 400,00 250, ,00 0, , ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ :Α2 ΜΕΖ 1 ΑΙΓΙ 5, T.K Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 638,20 250, ,00 0, , ΦΡΛΑΝ ΡΑΝΙΑ : Β-1 ΠΥΘΙΑ 61, T.K Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 9.267, , , , ,76 471,80 250, ,80 0, , ΤΡΑΤΗΓ ΑΓΓΕΛΙΚΗ : Μονοκατοικία - ΑΙΓΙΝΑ- ΠΕΡΔΙΚΑ,ΧΘ: Δ.Δ.Αιγίν Πειραιώς ΜΑΡΑΘΩΝΑ 00, T.K ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,30 400,00 250, ,14 0, , ΑΔΑΜΟΠΛΟ Υ ΜΑΡΙΑ : 2 ΓΕΡΟΤΑΘΗ 8, T.K Δ.Δ.Περιστερίου Αθηνών ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,29 300,00 250, , , , ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΚΑ : Α ΟΡΟ ΑΡΝΑΙΑ 0, T.K Δ.Δ.Αρναίας Χαλκιδικής ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ , , , , ,20 499,16 250, , , , ΤΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : ΠΑΠΑΤΕΡΓΙ Δ.Δ.Άργους 5, T.K Ορεστικού Καστοριάς ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ 6.621, , , , ,76 603,60 250, , ,09 0, ΦΥΡΦΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ : Μονοκατοικία ΞΕΝΟΦΩΝΤΟ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 5, Δ.Δ.ερβίων T.K Κοζάν ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ , , , , ,22 405,00 250, ,00 0, , ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΖΩΧΕΡΗ :Α2 1-Δ1 Γ. Δ.Δ.Νέας ΠΑΠΑΝΔΡΕ Καλλικράτειας 27, T.K Χαλκιδικής ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ 9.471, , , , ,10 302,96 250, ,00 0, , ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΤΟ :Α2 1 ΟΡ ΑΡΝΑΙΑ 0, T.K Δ.Δ.Αρναίας Χαλκιδικής ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ , , , , ,00 412,00 250, , , , ΜΑΤΘΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ : ΟΡ ΑΝΕΜΩΝΗ 4, Δ.Δ.Ωραιοκάστρ T.K ου ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ 6.875, , , , ,50 520,00 250, , ,00 0,00 ελίδα 7 από 33

18 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΔΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ : ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 0, 1 ΟΡ Δ.Δ.Ολυμπιάδος Χαλκιδικής T.K ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΕ) σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ 9.685, , , , ,50 300,00 250, , , , ΚΥΠΡΙΩΤ ΧΡΙΤΙΝΑ :Α2 Μονοκατοικία ΒΑΘΥΛΑΚΟ 0, Δ.Δ.Βαθυλάκκου Κοζάν T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ , , , , ,59 661,74 250, , ,25 0, ΔΡΟΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : 2 ΟΡ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 0, T.K Δ.Δ.Ολυμπιάδος Χαλκιδικής ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ , , , , ,50 300,00 250, , , , ΠΑΠΑΤΑΘΟΠ Λ ΑΘΑΝΑΙΑ : Α2 Γ. ΒΛΑΧ 31, T.K Δ.Δ.Νέου Ψυχικού Αθηνών 8.220, , , , ,90 300,80 250, , ,25 0, ΒΑΡΔΙΑΝ ΜΑΡΙΑ : Β ΟΡ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ Δ.Δ.Αγίου ΕΩ 18, T.K. Δημητρίου Αθηνών 7.560, , , , ,37 328,00 250, ,10 0,00 0, ΡΗΓΑ ΑΗΜΙΝΑ : 2-Β2 ΑΛΚΑΙ 57, T.K Δ.Δ.Ζωγράφου Αθηνών 9.172, , , , ,84 320,00 250, ,63 0, , ΚΡΛ ΧΡΥΛΑ :Α2 ΕΡΗ 12, T.K Δ.Δ.Γαλατσίου Αθηνών 3.216, , , , ,60 300,00 250, , ,00 0, ΓΩΓΑ ΗΛΙΑ :Α2 7-Ζ1 ΚΑΥΚΑ 7, T.K Δ.Δ.Πτολεμαΐδος Κοζάν ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ , , , , ,72 317,92 250, , , , ΤΑΚΜΗ ΧΡΙΤΟΦΟΡΟ : Ζ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩ 129, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ , , , , ,13 340,00 250, , , , ΚΟΜΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ : Α-443 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δ.Δ.Νέας 47, T.K Φιλαδελφείας Αθηνών 8.365, , , , ,81 362,24 250, , ,75 0, ΚΑΤΕΦΙΔ ΚΑΤΙΝΑ :Α2 Ι ΑΝΩΝΥΜΗ 0, T.K Δ.Δ.Ξυλοπόλεως ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ 5.980, , , , ,00 508,00 250, ,00 0, ,00 ΠΗΛΙΟΠΛΟ ΦΩΤΙΟ :Α2 Β-1 ΚΑΒΒΑΘΑ 47, T.K Δ.Δ.Ζωγράφου Αθηνών 4.912, , , , ,44 300,00 250, ,68 0,00 0, ΞΥΓΚΟΡ ΒΑΙΛΙΚΗ : 4-Δ1 ΜΥΚΗΝΩΝ 23, T.K Δ.Δ.Γλυφάδας Αθηνών , , , , ,00 572,60 250, , , , ΗΜΕΛΛΟ ΜΙΧΑΗΛ : Β1 ΑΝΤΩΝΙΑΔ 4, Δ.Δ.Νέας T.K μύρν Αθηνών 2.400, ,00 720, , ,00 332,00 250, ,11 0,00 0, ΚΟΝΤΟ ΧΡΗΤΟ : Μονοκατοικία ΔΗΜΟΤΙΚΗ 0, T.K Δ.Δ.Παλιουριάς Γρεβενών ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ , , , , ,20 400,00 250, , , , ΚΥΡΙΑΖΟΠΛ Ο ΓΕΩΡΓΙΟ :Α2 Α ΜΠΜΠΛΙΝ Α 5, T.K Δ.Δ.Αιγάλεω Αθηνών , , , , ,24 324,00 250, , ,00 0, ΩΤΗΡΟΠΛ ΔΕΠΟΙΝΑ : 1 ΑΛ. ΠΑΠΑΓ 19, T.K Δ.Δ.Νέας Μαγνησίας ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ , , , , ,00 464,40 250, , , ,00 ΜΠΜΠΡ ΑΝΑΤΑΙΑ :Α2 Α Β ΟΡ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑ 18, Δ.Δ.Νέας T.K Φιλαδελφείας Αθηνών 3.547, , , , ,73 300,00 250, ,80 0,00 0,00 ΜΠΜΠΡ ΑΝΑΤΑΙΑ :Α2 Α Β ΟΡ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑ 18, Δ.Δ.Νέας T.K Φιλαδελφείας Αθηνών 6.878, , , , ,48 384,00 250, ,50 0,00 0,00 ελίδα 8 από 33

19 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΔΡΙΖ ΑΝΝΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΑΛΛ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ΘΗΕΩ 64, Η1 Δ.Δ.Χαϊδαρίου Αθηνών T.K ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΕ) σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ 7.564, , , , ,36 362,00 250, ,80 0,00 0, ΜΠΡΜΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ :Α2 Ι-3 ΘΗΡΑ 61, T.K. Δ.Δ.Αργυρούπολ Αθηνών , , , , ,15 300,00 250, ,72 0,00 0, ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΟΛΥΤΙΜΗ : Μονοκατοικία ΥΨΗΛΑΝΤ 2, T.K Δ.Δ.Ερυθρών , , , , ,00 435,00 250, , ,50 0, ΝΙΚΟΛΑ ΑΝΑΤΑΙΟ :Α2 Β ΑΓ ΠΑΥΛ 32, T.K Δ.Δ.Περιστερίου Αθηνών , , , , ,59 342,00 250, ,10 0, , ΚΚΛΙΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟ : Μονοκατοικία Δ. ΜΠΗΤΙΑ 6, T.K Δ.Δ.ιατίστ Κοζάν ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ 9.840, , , , ,09 400,00 250, , , , ΠΑΠΑΔΟΠΛ ΧΡΥΗ : Μονοκατοικία ΝΕΟ ΟΙΚΙΜΟ Δ.Δ.Καστορίας ΚΟΡΕΤΙΩΝ 0, T.K Καστοριάς ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ , , , , ,00 518,70 250, , , , ΒΑΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ : Ι ΛΑΜΠΡΙΝΗ , T.K Δ.Δ.Γαλατσίου Αθηνών 4.583, , , , ,73 300,00 250, ,90 0, , ΤΕΦΑΝΟΠΛ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : Ο Γ1 ΜΥΚΑΛΗ 21, T.K Δ.Δ.Νέας μύρν Αθηνών 6.820, , , , ,00 304,00 250, ,00 0, , ΑΡΕΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ :Α2 Μονοκατοικία ΗΡΑ 45, T.K Δ.Δ.Γαλατσίου Αθηνών , , , , ,00 400,00 250, , , , ΑΝΤΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΟ : Α2 ΦΑΝΑΡΙ 6, T.K Δ.Δ.Ιλίου (Νέων Λιοσίων) Αθηνών , , , , ,60 300,00 250, ,00 0, ,00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟ :Α2 1 Δ1 ΜΙΛΤΙΑΔ 15, T.K Δ.Δ.Κιλκίς Κιλκίς ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ 8.688, , , , ,01 411,76 250, , ,60 0,00 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙ ΝΙΚΟΛΑΟ : Γ ΟΡ ΓΕΡΑΝΙ 12, T.K Δ.Δ.Χαλανδρίου Αθηνών , , , , ,00 331,36 250, ,00 0,00 0, ΟΡΟΚΛΟ ΙΩΑΝΝΗ : ΓΑΡΓΗΤΤΙΩΝ 24, T.K Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών 9.222, , , , ,61 447,36 250, , , , ΑΛΤΑ ΓΙΑΝΝΛΑ : ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ 8, T.K Δ.Δ.Ελληνικού Αθηνών 7.148, , , , ,60 300,00 250, ,00 0,00 0, ΜΑΓΚ ΕΥΔΟΚΙΑ : Μονοκατοικία ΔΟΪΡΑΝΗ 12, T.K Δ.Δ.Πτολεμαΐδος Κοζάν ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ , , , , ,00 400,00 250, , , , ΥΓΓΝΑ ΕΥΤΑΘΙΑ : Γ.ΕΦΕΡΗ & ΚΕΡΑΟΒ 59, T.K Δ.Δ.Πετρούπολη ς Αθηνών 7.925, , , , ,50 405,08 250, ,00 0, , ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ- ΙΩΑΝΝΗ : Μονοκατοικία Α ΜΑΙΝΑΛ 7, T.K Δ.Δ.Κηφισιάς Αθηνών , , , , ,53 748,30 250, ,00 0, , ΚΑΡΑΚΩΤΑ ΒΑΙΛΙΚΗ : ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ 3-5, Δ.Δ.Κερατσινίου Πειραιώς T.K , , , , ,00 300,00 250, ,90 0, , ΚΑΙΜΑΤΗ ΒΙΚΕΝΤΙΟ : Ι2 Ι ΛΙΑΚΑΤΑΙΩΝ 8, Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών T.K , , , , ,49 338,52 250, ,28 0, ,70 ελίδα 9 από 33

20 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΜΗΤΡΟΠΛΟ ΟΦΙΑ : Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΑΛΛ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ Δ.Δ.Ιλίου (Νέων Αθηνών 9, T.K Λιοσίων) ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΕ) σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ , , , , ,50 348,84 250, ,00 0, ,00 ΓΙΑΝΝΟΠΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ : Υ Β ΟΡ. ΘΕΟΜΗΤΟΡΟ & ΜΥΡΩΝΟ 2, Δ.Δ.Αλίμου Αθηνών T.K , , , , ,76 459,84 250, ,80 0, , ΜΕΜΤΑ ΜΑΡΙΑ : Γ5 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤ ΟΠΛ 118- Δ.Δ.Ζωγράφου Αθηνών 120, T.K , , , , ,80 300,00 250, ,00 0, ,00 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : Μονοκατοικία ΔΙΟΝΥ (ΠΑΡΟΔΟ) 18, Δ.Δ.Αρτέμιδας T.K , , , , ,96 400,00 250, , , , ΒΑΜΒΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ : 28Η Δ.Δ.Πετρούπολη ΟΚΤΩΒΡΙ 96, Αθηνών ς T.K , , , , ,60 360,00 250, ,00 0, ,00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟ ΧΡΗΤΟ : Β 1 ΟΔ. ΑΝΔΡΤ Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών 15Α, T.K , , , , ,30 380,80 250, ,00 0, , ΑΥΓΤΟΠ ΕΥΘΥΜΙΑ Λ ΟΦΙΑ : Α2 ΑΝΔΡΙΤΑΙΝΗ 23, T.K Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών , , , , ,44 442,52 250, , , , ΚΟΝΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ- ΒΑΙΛΕΙΟ :Α2 Δ2 ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 13, T.K Δ.Δ.Χαλανδρίου Αθηνών 3.777, , , , ,95 324,00 250, ,00 0, , ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ : ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 13, T.K Δ.Δ.Χαλανδρίου Αθηνών 3.850, , , , ,00 453,20 250, ,00 0, , ΡΜΠΗ ΑΘΑΝΑΙΟ : Α ΟΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 189Α, T.K Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών 5.700, , , , ,00 300,00 250, ,00 0,00 0, ΜΙΧΑΗΛ ΟΦΙΑ : Μονοκατοικία ΝΗΙΩΤΩΝ 15, T.K Δ.Δ.Αρτέμιδας , , , , ,52 400,00 250, , , , ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : Α ΟΡ. ΑΘΑΝΑΙ ΔΙΑΚ 13, T.K. Δ.Δ.Περιστερίου Αθηνών , , , , ,10 397,60 250, , ,00 0, ΜΠΜΠΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : 1Ο ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ Δ.Δ.Άργους 34, T.K Ορεστικού Καστοριάς ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ , , , , ,00 376,56 250, , , , ΜΠΜΠΑΡΗ ΠΕΡΙΚΛΗ : Ι ΟΡ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ Δ.Δ.Άργους 34, T.K Ορεστικού Καστοριάς ποιότ ζωής ποιότ ζωής Θράκ Θράκ , , , , ,00 350,00 250, , , , ΠΑΥΛΟΠΛ ΑΘΗΝΑ : ΠΡΙΑΜ 64, T.K Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών , , , , ,15 406,00 250, ,21 0, , ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ : Α2 ΠΗΓΑ 20, T.K Δ.Δ.Αμαρουσίου Αθηνών 6.040, , , , ,00 300,00 250, ,00 0, , ΚΡΤΑΛΛΗ ΧΡΥΛΑ : Α-1 ΒΛΑΧΑΒΑ 77, T.K Δ.Δ.Κερατσινίου Πειραιώς , , , , ,65 453,28 250, ,50 0, , ΟΛΩΜΟ ΜΙΧΑΗΛ :Α2 ΒΟΡΟΦ ΑΛΚΜΑΝΟ 32, T.K Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών , , , , ,94 468,00 250, ,40 0, , ΧΑΤΖΗΕΥΤΡΑ ΤΙ ΑΠΟΛΛΩΝ :Α2 Πολυκατοικία ΑΡΗΤΗ 1, T.K Δ.Δ.Καισαριανής Αθηνών ,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 400,00 250, ,00 0,00 0,00 ελίδα 10 από 33

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 05-02-2013 Α.Π.: 157427

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 05-02-2013 Α.Π.: 157427 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-05-2014 Α.Π.: 203345

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-05-2014 Α.Π.: 203345 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 10-04-2013 Α.Π.: 159274

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 10-04-2013 Α.Π.: 159274 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 675 7 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. ΦΒ1/2.1/5332/238 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΦΒ1/Ε2.1/12300/667 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα