H Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α"

Transcript

1 H Ε Φ Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Α Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ο Μ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο» Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ο Μ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο» Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ο Μ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο» Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Μ Ε Μ Ε Q S Y S T E M Ε - Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ε Ξ Α Ρ Τ Μ Α Τ Α Κ Α Ι Α Ρ Χ Ι Κ Ε Σ Ο Κ Ι Μ Ε Σ Τ Υ Π Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α... Σ Τ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ι Α Φ Ο Ρ Α & Ο Χ Ι Α Ι Α Φ Ο Ρ Α ΠΑΡΕ Α ΧΕΙΣ Για την κατασκευή του Empire State Building χρειάσ τ η κ α ν π ά ν ω α π ό τούβλα! Ευκαιρία επιβίωσης και ανάκαµψης για τον κλάδο των κατασκευών αλουµινίου. Θα την εκµε- ταλλευτούµε σωστά; Στο δύσκολο επιχειρηµατικό περιβάλλον των δύο τελευταίων ετών παρουσιάζεται µία ευκαιρία για τον κλάδο των κατασκευών αλου- µινίου η οποία µπορεί να δώσει το φιλί της ζωής στις επιχειρήσεις του κλάδου και να βοηθήσει στην επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω βέβαια πρέπει και ο κατασκευαστής να µεριµνήσει για την σωστή οργάνωση και προετοιµασία του στα νέα δεδοµένα της αγοράς (πιστοποιηµένες κατασκευές µε συγκεκριµένα ενεργειακά χαρακτηριστικά). Το κοµµάτι της αγοράς που αφορά την ενεργειακή αναβάθµιση των κατοικιών και την αντικατάσταση των κουφωµάτων ολοένα και θα αυξάνεται, αποτελώντας την διέξοδο για τις επιχειρήσεις κατασκευής κουφωµάτων αντικαθιστώντας την µείωση των εργασιών που έφερε η πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας. Στη συνέχεια θα γίνει µία όσο το δυνατό αναλυτικότερη παρουσίαση των απαιτήσεων του προγράµµατος Εξοικονόµηση κατ Οίκον, προσβλέποντας να βοηθήσει τον κατασκευαστή να επωφεληθεί τα µέγιστα από την συµµετοχή του στο πρόγραµµα. Ο πιο δυνατός ανθρώπινος 1. Επιλέξιµες κατοικίες µυς είναι η γλώσσα! Στο πρόγραµµα µπορούν να συµ- µετάσχουν µονοκατοικίες, πολυκατοικίες ως ενιαίο σύνολό αλλά και Τα Μίκυ Μάους είχαν απαγορευθεί στην Φινλανδία, επει- µεµονωµένα διαµερίσµατα πολυκατοικιών. Μία κατοικία, προκειµένου να κριθεί επιλέξιµη, πρέπει να δή ο τόναλντ δεν φορούσε παντελόνι! πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις : Οι Εσκιµώοι χρησιµοποιούν ψυγεία για να προστατεύσουν το φαγητό τους από το Χρησιµοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. ψύχος! Βρίσκεται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση των Στην ανία τα γουρούνια /τ.µ., όπως αυτή είχε διαείναι περισσότερα από τους µορφωθεί µέχρι τις ανθρώπους! µνήµη του χρυσόψαρου διαρκεί 3 µήνες, όχι 3! Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΟΜΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟ» Φέρει οικοδοµική άδεια, που έχει εκδοθεί πριν τις Γίνεται δεκτή µεταγενέστερη οικοδοµική άδεια αποκλειστικά και µόνο στην περίπτωση που αυτή εκδόθηκε χωρίς µελέτη θερµο- µόνωσης βάσει των µεταβατικών διατάξεων του σχετικού κανονισµού (Π.. της 1.6/ , ΦΕΚ 362). Στην περίπτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί µεν πριν τις αλλά δεν είχε εκδοθεί οικοδοµική άδεια λόγω ειδικών διατάξεων που ίσχυαν πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία, θα πρέπει να προσκοµισθεί αντίστοιχο σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο ότι το κτήριο υφίσταται πλέον νόµιµα. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της. εν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Ειδικές Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας για Μεµονωµένα ιαµερί- σµατα -Πολυκατοικίες Για να χαρακτηρισθεί το µεµονωµένο διαµέρισµα ως επιλέξιµη κατοικία προϋπόθεση είναι η θέρµανση του να πραγµατοποιείται µε σύστηµα/συσκευή τον έλεγχο του/ης οποίου/ας έχει ο ένοικος του διαµερίσµατος (αυτονοµία σε κεντρικό σύστηµα θέρµανσης, σύστηµα/ συσκευή αποκλειστικά για τις ανάγκες θέρµανσης του διαµερίσµατος) ή υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο του Προγράµµατος, για ε- γκατάσταση συστήµατος/ συσκευής θέρµανσης αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαµερίσµατος. Για να χαρακτηρισθεί µία πολυκατοικία επιλέξιµη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα: Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαµερίσµατα και µη) να χρησιµοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ως επιλέξιµα και τα λοιπά διαµερίσµατα που χρησι- µοποιούνται ως εξοχική ή άλλη δευτερεύουσα κατοικία. εν χαρακτηρίζονται όµως ως επιλέξιµες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιµοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστηµα στο ισόγειο κτηρίου). Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαµερισµάτων µε στοιχεία σχετικά µε την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιµότητας του κτηρίου, καθώς και επιµέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες δια- µερισµάτων, ανεξάρτητα από το εάν εντάσσεται στο Πρόγραµµα. Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο µέρος του κτηρίου που χρησιµοποιείται ως κατοικία. Όπου χρησιµοποιείται ο όρος «πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου» εννοείται το τµήµα της πολυκατοικίας που αφορά στο σύνολο των διαµερισµάτων 2. φελούµενοι ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν µόνο φυσικά πρόσωπα που: α. έχουν δικαίωµα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιµη κατοικία, το οποίο έχει αποκτηθεί µέχρι την ηµερο- µηνία ισχύος του παρόντος Οδηγού και β. πληρούν για το οικονοµικό έτος 2010 (εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από έως ) τα εισοδηµατικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α, Β ή Γ. Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωµάτων συνιδιοκτησίας σε επιλέξιµη κατοικία η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των συγκυρίων µετά από συµφωνία των υπολοίπων, οι οποίοι δηλώνουν την συγκατάθεσή τους στη βάση της Υπεύθυνης ήλωσης ΣΥΕΧΕΙΑ ΣΤ ΠΙΣ ΣΕΛΙ Α

2 φελούµενοι κατηγορίας Α: οι φελούµενοι των οποίων το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµα δεν ξεπερνά τις ή σε περίπτωση εγγάµων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα δεν ξεπερνά τις φελούµενοι κατηγορίας Β: οι φελούµενοι των οποίων το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των και δεν ξεπερνά τις ή σε περίπτωση εγγάµων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των και δεν ξεπερνά τις φελούµενοι κατηγορίας Γ: οι φελούµενοι των οποίων το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των και δεν ξεπερνά τις ή σε περίπτωση εγγάµων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των και δεν ξεπερνά τις Το ποσοστό των φελουµένων της κατηγορίας Γ δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου των φελουµένων ανά Περιφέρεια. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις αιτήσεων για πολυκατοικίες. Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου, ισχύουν επιπλέον τα εξής: εφόσον πληρούνται τα εισοδηµατικά κριτήρια της κατηγορίας Α τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, οι ιδιοκτήτες διαµερισµάτων που βάσει των εισοδηµάτων τους εµπίπτουν στην κατηγορία Β και Γ εντάσσονται στην κατηγορία Α και Β αντίστοιχα, και οι ιδιοκτήτες µε εισοδήµατα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Γ, εντάσσονται στην κατηγορία Γ. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδηµά του. Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραµµα συµµετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεµβάσεων µε ίδια κεφάλαια. Κάθε φελούµενος µπορεί να υποβάλλει µόνο µια αίτηση. µη τήρηση του εν λόγω περιορισµού συνεπάγεται την απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων του ενδιαφεροµένου. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν αυτές αποτελούν µέρος αίτησης που αφορά σε πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου. Για κάθε επιλέξιµη κατοικία H Ε Φ Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α φελούµενου πρέπει να υποβληθεί µία µόνο αίτηση. καταχώριση περισσότερων της µίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιµη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί, άνευ ετέρου, στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων. Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν µπορούν να υποβληθούν περισσότερες της µίας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία. 3. Οι επιλέξιµες κατηγορίες παρεµβάσεων ενεργεια- κής αναβάθµισης είναι: 1. Αντικατάσταση κουφωµάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοπο- θέτηση συστηµάτων σκίασης. Λόγω των ανωτέρω ενεργειακών απαιτήσεων η παρέµβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, σε θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα µε διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιµη είναι και η αλλαγή µόνο του υαλοπίνακα εάν ο συνολικός συντελεστής θερµοπερατότητας του ανοίγµατος (κούφωµα - πλαίσιο και υαλοπίνακας) ικανοποιεί τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΑΚ. Επιλέξιµη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε µονοκατοικία και κουφωµάτων κλιµακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. εν συµπεριλαµβάνονται όµως «ανοίγµατα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερµαινόµενους ή µη (π.χ. πόρτα διαµερίσµατος). Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγµατα (παντζούρια, ρολά). 2. Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συµπερι- λαµβανοµένου του δώµατος / στέγης και της πιλοτής. 3. Αναβάθµιση συστήµατος θέρ- µανσης και συστήµατος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Οι προτάσεις για ενεργειακή αναβάθµιση, που υποβάλλονται µε την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α. να οδηγούν, βάσει της υπολογιζόµενης εξοικονοµούµενης ενέργειας, στην αναβάθµιση κατά µία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία και β. τα δοµικά στοιχεία και οι επι- µέρους ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπου γίνονται οι παρεµβάσεις, να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕ- ΑΚ. 4. Όρια Επιλέξιµων α- πανών Οι κατηγορίες παρεµβάσεων, οι υποκατηγορίες τους και τα ανώτατα όρια επιλέξιµων δαπανών, βάσει και των ενεργειακών χαρακτηριστικών φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέµβαση συµπεριλαµβάνονται τυχόν: Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωµένη υλοποίηση της παρέµβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσµατα, ΚΑΤΓΟΡΙΕΣ Αντικατάσταση κουφωµάτων και συστηµάτων σκίασης Α. Συρόµενα ή επάλληλα Β. Ανοιγόµενα Γ. Μόνο υαλοπίνακες. Εξωτερικά σταθερά συστήµατα σκίασης και εξώφυλλα µικροεργασίες αποκατάστασης της εµφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέµβαση, διαµόρφωση κλίσεων απορροής στο δώµα, υγροµόνωση, απαραίτητες εργασίες και επεµβάσεις για την ορθή λειτουργία/ συµπεριφορά της θερµοµόνωσης, κ.λπ. Το κόστος εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν απαιτούµενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδοµικές εργασίες, που, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία (µη στεγασµένα επαγγέλµατα), βαρύνουν τον ωφελούµενο του Προγράµ- µατος ως «κύριο του έργου». Στα ανωτέρω όρια επιλέξι- µων δαπανών περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη για το Πρόγραµµα.. 5 Επιλέξιµος Προϋπολο- γισµός Κίνητρα- ανειακή Σύµβαση Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά αίτηση ωφελούµενου δεν Σελίδα 2 µπορεί να υπερβαίνει τις συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (επιλέξιµος προϋπολογισµός παρεµβάσεων). Επιπλέον, καλύπτεται από το Πρόγραµµα το ελάχιστο κόστος, βάσει του άρθρου 10 του Π.. 100/ (ΦΕΚ Α 177), που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης στο Πρόγραµµα και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που τίθενται σε αυτή. ΑΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜ ΑΠΑ- Α. Για συρόµενα ή επάλληλα µε υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά) : i) για 2,8<U<3,2: 210 /m 2 ii) για U 2,8: 250 /m 2 Β. Για ανοιγόµενα µε υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά) : i) για 2,8<U<3,2: 250 /m 2 ii) για U 2,8: 280 /m 2 Γ. Μόνο Υαλοπίνακες: i) για 1,4 <U 1,9: 60 /m 2 ii) για U 1,4: 75 /m 2. Εξωτερικά σταθερά συστήµατα σκίασης και εξώφυλλα : έως ανά ιδιοκτησία Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αµοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.µ. επιφανείας του κτιρίου και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 200 ευρώ. Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τµήµα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αµοιβή καθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.µ. επιφανείας του κτιρίου και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 150 ευρώ. Για µονοκατοικία η αµοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.µ. επιφανείας του κτιρίου και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 200 ευρώ. Στα παραπάνω ποσά δεν συµπερι- λαµβάνεται ο Φ.Π.Α. Ο τελικός επιλέξιµος προϋπολογισµός καθορίζεται βάσει των προσκο- µισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν µπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιµο προϋπολογισµό της απόφασης υπαγωγής, τόσο συνολικά, όσο και ανά κατηγορία δαπάνης.

3 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Σελίδα 3 Οι ωφελούµενοι των τριών κατηγοριών Α, Β και Γ εντάσσονται κατ αντιστοιχία στις ακόλουθες κατηγορίες κινήτρων: Κατηγορία κινήτρων Α: Επί του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού, δάνειο ύψους 70% µε επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 30%. Συνάπτεται δανειακή σύµβαση στο ύψος του 70% του προϋπολογισµού του έργου. Μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόµιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, βάσει του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού εκταµιεύεται το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβολής) του δανείου και χορηγείται επιχορήγηση 30%, µε απευθείας πληρωµή των αναδόχων/προµηθευτών σε τραπεζικό λογαριασµό τους από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Επιπλέον, επιδοτείται το επιτόκιο της δανειακής σύµβασης κατά 100%. Κατηγορία κινήτρων Β: Επί του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού, χαµηλότοκο δάνειο ύψους 85% και επιχορήγηση ύψους 15%. Συνάπτεται δανειακή σύµβαση στο ύψος του 85% του προϋπολογισµού του έργου. Μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκό- µιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, βάσει του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού εκτα- µιεύεται το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβολής) του δανείου και χορηγείται επιχορήγηση 15%, µε απευθείας πληρωµή των αναδόχων/ προµηθευτών σε τραπεζικό λογαριασµό τους από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Κατηγορία κινήτρων Γ: Επί του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού, χαµηλότοκο δάνειο ύψους 100%. Συνάπτεται δανειακή σύµβαση στο ύψος του 100% του προϋπολογισµού του έργου. Μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόµιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, βάσει του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού εκταµιεύεται το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβολής) του δανείου, µε απευθείας πληρωµή των αναδόχων/ προµηθευτών σε τραπεζικό λογαριασµό τους από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Οι συνεργαζόµενες τράπεζες είναι οι Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank. Το επιτόκιο της δανειακής σύµβασης ανέρχεται σε 4,93 %. Επιπλέον, η εισφορά του. 128/ (ΦΕΚ Α 178) ανέρχεται σε 0,12% και επιβαρύνει τον ωφελούµενο. Ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερό- µενους µε κόστος διαχείρισης φακέλου αιτήµατος. Επιπλέον, οι όροι της δανειακής σύµβασης έχουν ως εξής: 1) Υφίσταται µηδενικό διαχειριστικό κόστος, ανά φάκελο δανείου. 2) εν απαιτούνται από τον χρη- µατοπιστωτικό οργανισµό εξασφαλίσεις για την παροχή του δανείου. 3) διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4) έτη, µε καταληκτική ηµεροµηνία επιλεξιµότητας τόκων την ) Παρέχεται η δυνατότητα επι- µήκυνσης του χρόνου αποπληρω- µής του δανείου, έως ένα (1) έτος µε το ίδιο επιτόκιο, αποκλειστικά υπό τον όρο ότι οι εκ του λόγου αυτού επιπλέον τόκοι επιβαρύνουν τον ωφελούµενο. 5) τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται µε µηνιαία συχνότητα πληρωµής δόσεων και σταθερό επιτόκιο καθ όλη τη διάρκεια του δανείου. 6) Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη µερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη. 7) Υφίσταται δυνατότητα περιόδου χάριτος ενός (1) έτους. 8) Ο δικαιούχος καταβάλλει, για την Α κατηγορία κινήτρων, τους τόκους στον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό µετά την καταβολή της αντίστοιχης δόσης κεφαλαίου από τον ωφελούµενο. Σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής δόσης κεφαλαίου από τον ωφελούµενο, ο δικαιούχος δύναται να καταβάλλει τους τόκους στον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για χρονικό διάστηµα έως τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της πρώτης καθυστέρησης. 6. Βήµατα Υλοποίησης Προ- γράµµατος 1. Στο πρώτο στάδιο καλείται ενεργειακός επιθεωρητής, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Μόνο οι παρεµβάσεις που πραγµατοποιούνται µετά την έκδοση του ανωτέρω ΠΕΑ µπορούν να θεωρηθούν επιλέξιµες για το Πρόγραµµα (ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας). Κατά τη διενέργεια της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόµενος και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής επιλέγουν από κοινού τις παρεµβάσεις που θα συµπεριληφθούν στην αίτηση και τις καταγράφουν στο «Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων». Ειδικότερα, στο ανωτέρω έντυπο ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει την πρόταση παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ και τους ενεργειακούς στόχους της αίτησης δηλαδή την υπολογιζόµενη ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας και την αναβάθµιση της επιλέξιµης κατοικίας κατά µία τουλάχιστον κατηγορία. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής στην περιγραφή των επιµέρους παρεµβά- σεων θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δοµικών υλικών και των ηλεκτρο- µηχανολογικών συστηµάτων που απαιτούνται για τον υπολογισµό του ενεργειακού αποτελέσµατος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράµµατος. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόµε- νος αναζητεί προσφορές για τα προτεινόµενα υλικά. Στο ανωτέρω έντυπο ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει, στην τελευταία στήλη, στοιχεία κόστους βάσει των προσφορών των προµηθευτών και αναδόχων των παρεµβάσεων. Οι προσφορές καταγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα του εντύπου. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να δώσει κατάλληλη προσφορά στον ιδιώτη λαµβάνοντας υπόψιν και τις προδιαγραφές του ενεργειακού επιθεωρητή. 2. Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτηση συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συµβαλλόµενη τράπεζα (ΕΤΕ, Πειραιώς, Alpha, Eurobank). Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στο ίδιο υποκατάστηµα Μετά την εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστηµα του χρη- µατοπιστωτικού οργανισµού, τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων µέσω της λίστας υποβαλλόµενων δικαιολογητικών και τον καθορισµό του επιλέξιµου προϋπολογισµού, δηµιουργείται µοναδικός κωδικός αίτησης και η αίτηση κρίνεται ως «κατ αρχήν επιλέ- ξιµη» ή «µη επιλέξιµη απορρί- πτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «µη επιλέξιµη απορρίπτεται», ο ενδιαφερό- µενος ενηµερώνεται σχετικά και έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τα στοιχεία προσκοµίζοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. 3. Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόµησης ενέργειας προς κόστος παρέµβασης / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συµβαλλόµενη τράπεζα / Ενηµέρωση φελουµένου. Ο ικαιούχος (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιµων αιτήσεων, βάσει του κριτηρίου της υπολογιζόµενης ετήσιας Εξοικονοµούµενης Ενέργειας ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας προς το κόστος των προτεινόµενων παρεµβάσεων βάσει των υποβαλλόµενων προσφορών [kwh/(τ.µ. * έτος)]/. 4. Υπογραφή Σύµβασης & Υλοποίηση εργασιών. Εντός δέκα (10) ηµερών από την γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής, οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί προσκαλούν τους ωφελούµενους για υπογραφή των δανειακών συµβάσεων. Με την υπογραφή της σύµβασης παρέχεται στον ωφελούµενο δυνατότητα εκταµίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 30% του επιλέξιµου προϋπολογισµού της απόφασης υπαγωγής. εκταµίευση γίνεται για την πληρωµή των προµηθευτών / αναδόχων, απ ευθείας σε τραπεζικό λογαριασµό τους µετά από εντολή του ωφελούµενου, στη βάση των προσφορών που έχουν προσκοµισθεί. µεταφορά των απαραίτητων, για την υλοποίηση του έργου, υλικών και συστηµάτων γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή, ο οποίος εκδίδει κατάλληλο παραστατικό δαπάνης και σχετικό ελτίο Αποστολής (.Α.), µε τόπο προορισµού τη διεύθυνση του/των ωφελούµενου/ων (περίπτωση πολυκατοικίας) και µε λεπτοµερή ανάλυση των διακινούµενων αγαθών για τις ανάγκες του Προγράµµατος, βάσει της αναλυτικής περιγραφής των προτάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Ο βαθµός της ανάλυσης πρέπει να είναι σε επίπεδο κατηγορίας δαπάνης ώστε να επιτρέπει τη συ- µπλήρωση του εντύπου «Καταγραφής Παρεµβάσεων Ολοκλήρωσης Έργου».

4 H Ε Φ Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α Σελίδα 4 Το.Α. πρέπει να εκδίδεται σε πλήρη συµφωνία µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και αποτελεί για το Πρόγραµµα ουσιώδες παραστατικό, που αφορά στην πιστοποίηση υλοποίησης του έργου σύµφωνα µε τις προτάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Τέλος, στο ειδικό χωρίο του.α. που αφορά στο σκοπό διακίνησής του, πρέ- πει να περιλαµβάνεται η φράση «στο πλαίσιο του Προγράµµατος Εξοικονόµηση κατ Οίκον. Τα παραστατικά δαπανών για τις εργασίες θα πρέπει, επίσης, να είναι αναλυτικά ως προς το είδος, την ποσότητα και την τιµή µονάδας. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που ως παραστατικό δαπάνης εκδίδεται τιµολόγιο, αυτό θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ιδιώτης Ιδιώτης». Στην περίπτω- ση πολυκατοικίας, εκδίδονται διαφορετικά παραστατικά για κάθε διαµέρισµα που αφορούν αποκλειστικά σε µη κοινόχρηστες παρεµβάσεις και ένα παρα- στατικό για τις κοινόχρηστες παρεµβάσεις µε την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας». 5. 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθµισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου. Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων ο ωφελούµενος καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί εντός του συµβατικού χρόνου υλοποίησης των παρεµβάσεων. Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνεται η ικανοποίηση των ενεργειακών στόχων που τέθηκαν στην επιλέξιµη αίτηση: - η ενεργειακή αναβάθµιση της κατοικίας και η κατάταξή της σε κατηγορία ανώτερη της αρχικής, και - η επίτευξη της εξοικονοµούµενης ενέργειας, που τέθηκε στην επιλέξιµη αίτηση, όπως αυτή υπολογίζεται από το Πληροφοριακό Σύστηµα βάσει της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας που αναφέρεται στο πρώτο και το δεύτερο ΠΕΑ. Για να θεωρη- θεί ότι έχουν ικανοποιηθεί οι ενεργειακοί στόχοι της επιλέξι- µης αίτησης (στην περίπτωση πολυκατοικίας όπως αναγράφο- νται στην επιλέξιµη αίτηση του εκπροσώπου) θα πρέπει η επιλέ- ξιµη κατοικία (µονοκατοικία ή πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου ή µεµονωµένο διαµέρισµα) να έχει αναβαθµισθεί κατά µία κατη- γορία και η εξοικονοµούµενη ενέργεια να ισούται τουλάχιστον µε το 80% αυτής που τέθηκε στην επιλέξιµη αίτηση. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και στη βάση των καταγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καταγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού αντικει- µένου, τις παρεµβάσεις που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράµµατος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/ συστηµάτων, την υλοποιηµένη ποσότητα ανά κατηγορία δαπάνης, καθώς και το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών δαπανών που του προσκοµίζει ο ωφελούµενος. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο «Έντυπο Καταγραφής Παρεµβάσεων Ολοκλήρωσης του Έργου». 6. Για την ολοκλήρωση της εκταµίευσης και τη λήψη του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης ο ωφελούµενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, προσκοµίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Τράπεζα (παραστατικά δαπανών, υπεύθυνες δηλώσεις, 2 ο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης κλπ). Στη συνέχεια διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από την Τράπεζα. Με χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος και σύµφωνα µε την απόφαση υπαγωγής δια- µορφώνεται, βάσει των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προµηθευτών και τυχόν καταβεβληµένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον ωφελούµενο που έχουν καταγραφεί στο έντυπο καταγραφής παρεµβάσεων, ο τελικός επιλέξιµος προϋπολογισµός. Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαµόρφωση του επιλέξιµου προϋπολογισµού της προηγούµενης παραγράφου ανά ωφελούµενο γίνεται λαµβάνοντας υπόψη την αναλογία κόστους που προκύπτει από το έντυπο επιµερισµού κόστους. Στην περίπτωση που το έργο έχει υλοποιηθεί µε υπέρβαση του επιλέξι- µου προϋπολογισµού συνολικά ή σε επίπεδο κατηγορίας δαπάνης, ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός διενεργεί τις πληρωµές για το υπερβάλλον κόστος βάσει των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προµηθευτών µε πόρους του ωφελούµενου µετά από εντολή του. Ο προµηθευτής των υλικών / συστηµάτων παρέχει για τα χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη ήλωση. 1599/1986, συνο- δευόµενη από αντίγραφα πιστοποίησης των ενεργειακών χαρα- κτηριστικών κάθε υλικού / συστήµατος και ο ανάδοχος του έργου αντίστοιχη Υπεύθυνη ή- λωση, για την ορθή εφαρµογή / τοποθέτηση βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο προµηθευ- τής του ή/και ο ενεργειακός επιθεωρητής. Για να γίνουν απο- δεκτά τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτη- τα πιστοποιητικά για τη σήµανση CE και από τα ενεργειακά χαρα- κτηριστικά. 7. Προθεσµίες Υλοποίησης του έργου υλοποίηση των παρεµβάσεων, η εκταµίευση του συνολικού ποσού του δανείου και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστή- µατος εννέα (9) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της δανειακής σύµβασης και το αργότερο µέχρι την (συµβατικός χρόνος υλοποίησης). Ο ωφελούµενος προσκοµίζει στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό τα δικαιολογητικά τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν το πέρας του συµβατικού χρόνου υλοποίησης. Παράταση της προθεσµίας υλοποίησης µπορεί να χορηγείται µόνο µε τεκµηρίωση σοβαρών λόγων αδυναµίας ολοκλήρωσης των εργασιών και για µέγιστο χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. Για τη χορήγηση παράτασης απαιτείται η υποβολή στο συνεργαζόµενο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό σχετικού αιτήµατος τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραµµατεία του ΣΕΚΑ, στην τηλεφωνική γραµµή αρωγής χρηστών (help desk) στο και στο exoikonomisi.ypeka.gr Δρ. Στέλιος Λαμπρακόπουλος Δ/ντής Σπουδών ΙΚΑΛ οµοί της Ελλάδος ανά κλιµατι- κή ζώνη σύµφωνα µε ΚΕΑΚ Κ ΛΙ Μ Α ΤΙ Κ Α Β Γ Δ ΟΜΟΙ ρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, ακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή) Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, λείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας, μαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τμήματος), Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Σερρών (ΒΑ τμήμα), Δράμας

5 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΚΑ Ο.Ε-ΚΑΓΙΑΣΣΩΤΡΣ Σελίδα 5 εταιρία ALKA δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών αλουµινίου και µεταλλικών κτηρίων από το έδρα της εταιρία µας βρίσκεται στην Λιβαδειά. επιτυχηµένη πορεία της εταιρίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πολύ καλή ποιοτική εικόνα των προϊόντων και στην µεγάλη εµπειρία του τεχνικού δυναµικού της, καθώς και στην άρτια και συνεχή εκπαίδευσή τους, στα νέα τεχνολογικά δεδοµένα που προκύπτουν στον εν λόγω χώρο. Υπάρχουν οµάδες πεπειραµένων τεχνικών, οι οποίοι ασχολούνται µε την κατά περίπτωση κατασκευή, έλεγχο και εγκατάσταση των προϊόντων. Ο συνδυασµός της µεγάλης δραστηριότητας του επιχειρηµατία και της εµπειρίας του προσωπικού, έχει αποφέρει άριστα αποτελέσµατα, ώστε η Εταιρία να βρεθεί σε περίοπτη θέση στον χώρο. ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΛΕΙΑΣ ΤΣ ΑΛΚΑ Ο.Ε ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΕΣΙΑΛ Α.Ε-ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΕΛΣ Το 1994 ιδρύθηκε η εταιρεία ΣΠΕΣΙΑΛ Α.Ε. έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Χίο. Πέρασαν σχεδόν 25 χρόνια από τότε και συνεχίζει να καινοτοµεί στο χώρο, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της 4000 τ.µ. Με επίκεντρο τον πελάτη επιδιώκει τις χαµηλότερες δυνατές τιµές στην αγορά, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ασφάλεια και αισθητική. Τα κουφώµατα αλουµινίου που κατασκευάζει προσαρµόζονται πλήρως στις ενεργειακές απαιτήσεις του ΤΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. υψηλή αισθητική, η άριστη θερµοµόνωση και οι πολλές κατασκευαστικές λύσεις για µεσαία και µεγάλα ανοίγµατα κατατάσσουν τα κουφώµατα της ΣΠΕΣΙΑΛ Α.Ε στα κορυφαία της αγοράς. εταιρεία διαθέτει και τµήµα µεταλλικών κατασκευών µε υπερσύγχρονο εξοπλισµό και επίσης διαθέτει τεράστια πείρα και τεχνογνωσία και στην κατασκευή µεταλλικών κτιρίων. Από τις σφυρήλατες σκάλες στα παραδοσιακά στενά του Κάµπου ως τα ανοξείδωτα κιγκλιδώµατα σε µεγάλα ξενοδοχεία του νησιού, παντρεύει µε µεράκι την παράδοση µε τις σύγχρονες τάσεις της µόδας. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ-ΚΟΤΟΓΙΑΣ ΙΚΟΣ εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών αλουµινίου και σιδήρου από το Με την πάροδο του χρόνου και την εµπειρία που απέκτησε στον χώρο των κατασκευών, κατάφερε να φτάσει σήµερα σε πολύ καλά αποτελέσµατα συνδυάζοντας παραδοσιακές αισθητικές και σύγχρονα µέσα παραγωγής. Στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στην κεντρική οδό ΚρανιδίουΠόρτο Χελίου, στον νοµό Αργολίδος, στεγάζεται το εκθεσιακό τµήµα µε όλα τα δείγµατα δουλειάς της, καθώς και το κατασκευαστικό τµήµα εξοπλισµένο µε τα πλέον σύγχρονα µηχανήµατα για την επεξεργασία και την κατασκευή των προϊόντων, ώστε να µπορεί να καλύψει όλες τις σύγχρονες κατασκευαστικές και αρχιτεκτονικές ανάγκες των πελατών της.

6 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 ΕΞΑΡΤΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ Σελίδα 6 Τα χρόνια που πέρασαν κατά την εφαρµογή της σήµανσης CE είχα ακούσει αρκετές φορές το ερώτηµα µπορεί ο κατασκευαστής να χρησιµοποιεί εξαρτήµατα διαφορετικά από αυτά που προτείνει ο παραγωγός του συστήµατος ; απάντηση ήταν όχι. Το πρότυπο Ε έκδοσης 2006 έλεγε ότι για τη χρήση διαφορετικών εξαρτηµάτων από αυτά που έχουν χρησι- µοποιηθεί κατά την αρχική δοκι- µή τύπου, απαιτείται νέα δοκιµή. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να αποτρέπει τους κατασκευαστές να χρησιµοποιούν διαφορετικά εξαρτήµατα (πολλές φορές και µε καλύτερες ιδιότητες), γιατί θα έπρεπε να πληρώσουν για τις οκιµές Αρχικού Τύπου. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο κατασκευαστής θα έπρεπε να ακολουθήσει πιστά την συνταγή του παραγωγού του συστήµατος και να χρησιµοποιεί µόνο όσα εξαρτή- µατα έφερε το κούφωµα που δοκιµάστηκε ή ότι άλλο πρότεινε ο παραγωγός του συστήµατος. Με το νέο πρότυπο Ε έκδοσης 2010 που είναι σε ισχύ από 1/12/2010 η παραπάνω απαίτηση έχει αναθεωρηθεί. Πλέον δίδεται η δυνατότητα στον κατασκευαστή να χρησιµο- ποιεί διαφορετικά εξαρτήµατα χωρίς να απαιτείται η διεξαγωγή νέα οκιµής Αρχικού Τύπου σύµφωνα µε παράγραφο του Ε Για να µπορέσει να κάνει χρήση διαφορετικών εξαρτηµάτων ο κατασκευαστής θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι έχουν ισοδύναµα χαρακτηριστικά µε αυτά τα οποία είχε το δείγµα που δοκιµάσθηκε. Τι σηµαίνει όµως ισοδύναµα χαρακτηριστικά και πως αυτό µπορεί να αποδειχθεί στην πράξη; Για τα εξαρτήµατα που εφαρµόζονται σε πόρτες και παράθυρα υπάρχει η σειρά προτύπων Ε Στο πρότυπο Ε περιγράφονται οι γενικές απαιτήσεις για τα εξαρτήµατα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε κουφώµατα και ο τρόπος κατάταξης σε κατηγορίες ανάλογα µε τις επιδόσεις τις οποίες έχουν επιτύχει σε µία σειρά από δοκιµές. Για την κατηγοριοποίηση των εξαρτηµάτων έχει υιοθετηθεί ένας κωδικός οποίος αποτελείται από 9 ψηφία. Το κάθε ψηφίο αντιστοιχεί και σε µία ιδιότητα του εξαρτήµατος όπως αυτή παρουσιάζεται παρακάτω. Όπως γίνεται αντιληπτό εάν για ένα τύπο εξαρτήµατος (π.χ. ράουλο µε ρόδα Φ22) συµπί- ΠΙΑΚΑΣ ΚΑΤΓΟΡΙΟΠΟΙΣΣ ΕΞΑΡΤΜΑΤ πτουν οι κωδικοί από 2 διαφορετικά προϊόντα, τότε ο κατασκευαστής µπορεί να επιλέξει όποιο από αυτά θέλει. Επίσης σίγουρα µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιο που έχει καλύτερες ιδιότητες όπως αυτές θα αποτυπωθούν στον κωδικό του προϊόντος. Ο κάθε κατασκευαστής εξαρτηµάτων µπορεί να κάνει δοκιµές στα προϊόντα που κατασκευάζει ή εµπορεύεται χωρίς να υπάρχει απαίτηση να απευθυνθεί σε κάποιο κοινοποιηµένο εργαστήριο. Οι δοκιµές µπορούν να γίνουν στον χώρο του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κάθε προτύπου της σειράς Ε ολοκληρώνοντας τις δοκιµές του δίδεται η δυνατότητα να κάνει δήλωση κατάταξης και να σηµάνει τα πιστοποιηµένα προϊόντα του σύµφωνα µε τον αντίστοιχο κωδικό. Στο γνωστό εργαστήριο Ift Rosenheim έχει διοργανωθεί ένα σχήµα εργαστηριακών δοκιµών (QM 328) για τους µηχανισµούς ανάκλισης των κουφωµάτων. Αυτό οδηγεί στην έκδοση πιστοποιητικών τα οποία εµφανίζουν την εναλλαξιµότητα µεταξύ των µηχανισµών δίδοντας το δικαίω- µα στον κατασκευαστή εξαρτη- µάτων να προσεγγίσει νέους πελάτες και στον κατασκευαστή κουφωµάτων να επιλέξει ανά- µεσα από µία µεγαλύτερη γκά- µα προϊόντων. διεξαγωγή δοκιµών και η πιστοποίηση των ιδιοτήτων των εξαρτηµάτων δίνει τη δυνατότητα στον κατασκευαστή κουφωµάτων να χρησιµοποιήσει τα καλύτερα και πιστοποιηµένα εξαρτήµατα χωρίς να έχει κάποιους περιορισµούς από τον παραγωγό του συστήµατος. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να χρησιµοποιήσει εναλλακτικούς προµηθευτές και προϊόντα, θα πρέπει όµως να προσέξει τα πιστοποιητικά που θα του προσκοµίσουν οι κατασκευαστές των εξαρτηµάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την εναλλαξιµότητα και την ισοδυναµία. Επιπροσθέτως ο κατασκευαστής των εξαρτηµάτων πιστοποιώντας το προϊόν του µπορεί να εισέλθει σε νέες αγορές δίδοντας έµφαση στα λειτουργικά χαρακτηριστικά και στις ιδιότητες αυτού. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουµε ότι προς το παρόν σήµανση CE απαιτείται για εξαρτήµατα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε εξόδους διαφυγής και πόρτες ή παράθυρα που έχουν χαρακτηριστικά αντίστασης στη φωτιά. ρ. Στέλιος Λαµπρακόπουλος /ντής Σπουδών ΙΚΑΛ 1 ο ψηφίο 2 ο ψηφίο 3 ο ψηφίο 4 ο ψηφίο 5 ο ψηφίο 6 ο ψηφίο 7 ο ψηφίο 8 ο ψηφίο 9 ο ψηφίο Κατηγορία χρήσης Βάρος δοκιμής Αντοχή σε φωτιά Ασφάλεια στη χρήση Αντοχή σε διάβρωση Ασφάλεια Ανθεκτικότητα Εφαρμοστέο τμήμα Μέγεθος δοκιμής ΕΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΟΜΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟ» Για να ολοκληρωθεί το πρόγραµ- µα και να αποπληρωθεί το ποσό από την τράπεζα τα κουφώµατα θα πρέπει να συνοδεύονται από σήµανση CE και τα απαραίτητα ενεργειακά χαρακτηριστικά. Επιπροσθέτως θα πρέπει να δίδουµε τιµές θερµοπερατότητας των κουφωµάτων και για εργασίες εκτός του προγράµµατος εξοικονόµηση κατ οίκον, αφού αυτές θα ζητούνται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι πλέον απαίτηση για µεταβίβαση ακινήτων, ενώ από τον Ιούλιο θα είναι υποχρεωτικό και για την ενοικίαση. Για τον λόγο αυτό όλοι µας θα πρέπει να προετοιµαστούµε κατάλληλα. Το σήµα Ποιότητας ΣΕΚΑ Q.System µας δίνει τα απαραίτητα εργαλεία και την κατάλληλη εκπαίδευση για την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων. Θεωρούµε ότι είναι η πλέον κατάλληλη στιγµή για όλους τους συναδέλφους να πιστοποιηθούν µε το ΣΕΚΑ Q.System. Το ΣΕΚΑ Q.System είναι το µόνο σήµα ποιότητας αυτή τη στιγµή στον κλάδο το οποίο προετοιµάζει και εξασφαλίζει τον συνάδελφο για όλες τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Σήµανση CE KENAK) και το πρόγραµµα εξοικονόµηση κατ Οίκον. Έτσι καλούµε τους συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες το συντοµότερο δυνατό. Επιπροσθέτως ο ΣΕΚΑ αποφάσισε την λειτουργία Γραφείου Αρωγής (Help Desk) για τα µέλη του στο πλαίσιο του προγράµµατος Εξοικονόµηση κατ Οίκον. Καθ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος θα µπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήµατά σας στη Γραµµατεία του Συνδέσµου στο τηλέφωνο , στο fax ή στο e- Μετά την επεξεργασία του ερωτήµατος θα σας δίδεται η κατάλληλη απάντηση.

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 675 7 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. ΦΒ1/2.1/5332/238 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΦΒ1/Ε2.1/12300/667 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: Τελικά, τι μας κοστίζει λιγότερο; Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις. 01.06.2011 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ- ΚΙΝΗΤΡΑ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αφιέρωμα σε τεχνολογίες θέρμανσης διαφόρων πηγών ενέργειας Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο

e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αφιέρωμα σε τεχνολογίες θέρμανσης διαφόρων πηγών ενέργειας Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο Η Μ Ε Ι Α Ε Ν Δ Ι Α Υ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο : Συνζντευξθ Ειδικοφ Γραμματζα Επικεώρθςθσ Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ του κ. Μωυςι Κουρουηίδθ. Στατιςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καβάλας Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 25873/27.3.2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα - ταυτότητα ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα