κεφάλαιο 3 Η ΓΛΩΣΣΑ XML Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κεφάλαιο 3 Η ΓΛΩΣΣΑ XML Εισαγωγή"

Transcript

1 ... το μαγικό βοτάνι. κεφάλαιο 3 Η ΓΛΩΣΣΑ XML Εισαγωγή Η γλώσσα XML (extensible Markup Language) αποτελεί σήμερα ένα ευρέως διαδεδομένο πρότυπο για την περιγραφή και ανταλλαγή δεδομένων. Η XML έχει αναπτυχθεί και συντηρείται από το W3C (World Wide Web Consortium), και αποτελεί υποσύνολο ενός προτύπου κατά ISO, της γλώσσας SGML (Standard Generalized Markup Language). H επιτυχία της XML οφείλεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (α) είναι ανεξάρτητη από υλικό και λογισμικό, (β) διατίθεται δωρεάν, (γ) είναι αναγνώσιμη από τους χρήστες, (δ) είναι διαρκώς αναπτυσσόμενη, (ε) είναι επεκτάσιμη, και (ζ) υποστηρίζεται από πληθώρα εφαρμογών και εργαλείων. Αν και σχεδιάστηκε αρχικά για να υποστηρίξει αλφαριθμητικές εφαρμογές (βιβλιοθηκών, τραπεζών, κ.ά.), σήμερα το πρότυπο αυτό έχει υιοθετηθεί ευρέως και σε εφαρμογές που εμπλέκουν μη-παραδοσιακά δεδομένα (π.χ., χωρικά, πολυμέσων, κά.). Η γλώσσα XML διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στις χαρτογραφικές και γεωγραφικές εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό και κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι των άλλων προτύπων ανταλλαγής γεωγραφικών δεδομένων. Πολλά ευρέως διαδεδομένα πρότυπα, όπως οι γλώσσες GML (Geography Markup Language), SVG (Scalar Vector Graphics), KML (Keyhole Markup Language), RSS (Rich Site Summary), CML (Chemical Markup Language), SAOP (Simple Object Access Protocol), XHTML (extensible HTML), X3D/VRML (Virtual Reality Markup Language) κά., βασίζονται στο πρότυπο της XML.

2 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Στις Ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας XML και οι εφαρμογές που έχει αυτή στην περιγραφή και ανταλλαγή γεωγραφικών δεδομένων. Τα επόμενα τρία Κεφάλαια επικεντρώνουν στις γλώσσες GML, SVG και KML, που βασίζονται στην XML και αποτελούν σήμερα τα πλέον διαδεδομένα πρότυπα δημοσιοποίησης χαρτογραφικού περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό. Η Γλώσσα XML Η γλώσσα XML σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την ανταλλαγή δεδομένων μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Οι σελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό είναι συνήθως γραμμένες σε γλώσσα HTML (βλ., Κεφάλαιο 2). Η γλώσσα αυτή δίνει έμφαση στη μορφοποίηση (παρουσίαση) των δεδομένων σε μια ιστοσελίδα (δηλ., το μέγεθος και το χρώμα των γραμμάτων, τη γραμματοσειρά, τη θέση παραγράφων, κά.). Η γλώσσα XML δεν αντικαθιστά, αλλά συμπληρώνει τη γλώσσα HTML, δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο των δεδομένων μιας ιστοσελίδας, αγνοώντας τη μορφοποίησή τους. Η γλώσσα XML βασίζεται στην αναπαράσταση των δεδομένων μέσω αμιγούς κειμένου. Η βασική μονάδα του συντακτικού της XML είναι το στοιχείο (element). Το στοιχείο είναι ένα τμήμα κειμένου που περιβάλλεται από ταιριαστές ετικέτες (tags). Ένα παράδειγμα ενός στοιχείου είναι το ακόλουθο: <συγγραφέας>στεφανάκης</συγγραφέας> Το στοιχείο αυτό φιλοξενεί το επίθετο ενός φυσικού προσώπου. Η ετικέτα του στοιχείου είναι το <συγγραφέας> (η οποία ταιριάζει και κλείνει με το </συγγραφέας>). Μέσω του ονόματος της ετικέτας, μεταφέρεται η πληροφορία (σημασιολογία) ότι το φυσικό πρόσωπο είναι ο συγγραφέας ενός βιβλίου. Τα στοιχεία σε ένα κείμενο XML μπορούν να είναι φωλιασμένα. Επίσης, επιτρέπεται να είναι κενά, οπότε μπορούν και να συμπτυχθούν, π.χ., ένα κενό στοιχείο είναι το ακόλουθο: και σε συμπτυγμένη μορφή: <συγγραφέας></συγγραφέας> <συγγραφέας></> ή <συγγραφέας/>

3 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 35 Κάθε κείμενο XML έχει ένα στοιχείο, μέσα στο οποίο φωλιάζονται όλα τα υπόλοιπα. Το στοιχείο αυτό είναι μοναδικό και καλείται ρίζα του κειμένου. Ένα παράδειγμα κειμένου XML, που περιγράφει μια συλλογή βιβλίων (π.χ., τις βιβλιογραφικές αναφορές ενός τεχνικού άρθρου) είναι το ακόλουθο (απόσπασμα): <βιβλιογραφία> <βιβλίο> <τίτλος>βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων</τίτλος> <συγγραφέας>στεφανάκης</συγγραφέας> <εκδότης>παπασωτηρίου</εκδότης> <έτος>2003</έτος> </βιβλίο> <βιβλίο> <τίτλος>data on the Web</τίτλος> <συγγραφέας>abiteboul</συγγραφέας> <συγγραφέας>buneman</συγγραφέας> <συγγραφέας>suciu</συγγραφέας> <εκδότης>morgan Kaufmann</εκδότης> <έτος>2000</έτος> </βιβλίο> </βιβλιογραφία> Ένα κείμενο XML μπορεί να αναπαρασταθεί και σε μορφή διαγράμματος. Το διάγραμμα αυτό έχει στην απλή του μορφή μια ιεραρχική δομή (δομή δένδρου) και καλείται διάγραμμα XML. To Σχήμα 3.1 παρουσιάζει ένα απόσπασμα του διαγράμματος XML, για την παραπάνω βιβλιογραφία. βιβλιογραφία Data on the Web βιβλίο βιβλίο βιβλίο έτος τίτλος εκδότης συγγραφέας συγγραφέας συγγραφέας Abiteboul Suciu Buneman 2000 Morgan Kaufmann Σχήμα 3.1 Παράδειγμα διαγράμματος XML. Ιεραρχική δομή.

4 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η γλώσσα XML επιτρέπει την ανάθεση γνωρισμάτων (attributes) στα στοιχεία. Ένα παράδειγμα είναι το ακόλουθο: <βιβλίο κόστος= 40 νόμισμα= Ευρώ > <τίτλος>data on the Web</τίτλος> <συγγραφέας>abiteboul</συγγραφέας> </βιβλίο> Σύμφωνα με αυτό, το στοιχείο βιβλίο ανατίθεται δύο γνωρίσματα. Το γνώρισμα κόστος με τιμή «40» και το γνώρισμα νόμισμα με τιμή «Ευρώ». Οι τιμές των γνωρισμάτων (σε αντίθεση με τα στοιχεία) αναγράφονται πάντα εντός διπλών εισαγωγικών. Τα γνωρίσματα αποτελούν ένα εναλλακτικό τρόπο αναπαράστασης δεδομένων σε ένα κείμενο XML. Επιπλέον, η γλώσσα XML επιτρέπει την ανάθεση μοναδικών ταυτοτήτων στα στοιχεία ενός κειμένου. Η ανάθεση αυτή γίνεται σε ένα συγκεκριμένο γνώρισμα του στοιχείου, το οποίο καλείται id. Το γνώρισμα αυτό αξιοποιείται σαν αναφορά του στοιχείου από άλλα στοιχεία του κειμένου. Η αναφορά επιτυγχάνεται μέσω του γνωρίσματος idref. Ένα παράδειγμα είναι το ακόλουθο: <οικογένεια> <πρόσωπο id= ο55 > <όνομα>ιωάννα</όνομα> </πρόσωπο> <πρόσωπο id= o44 > <όνομα>παντελής</όνομα> <παιδί_της idref= o55 /> </πρόσωπο> </οικογένεια> Το παράδειγμα αυτό παρουσιάζει δύο πρόσωπα μιας οικογένειας, την Ιωάννα και τον Παντελή, με ταυτότητες (id) ο55 και ο44 αντίστοιχα. Το γνώρισμα idref στο στοιχείο παιδί_της συσχετίζει τα δύο πρόσωπα. Η σημασιολογία, που μεταφέρει η ετικέτα του στοιχείου αυτού, δείχνει ότι «ο Παντελής είναι παιδί της Ιωάννας». Η χρήση των ταυτοτήτων και αναφορών αποτελούν το μηχανισμό της γλώσσας XML για την επέκταση των δένδρων (ιεραρχικών δομών Σχήμα 3.1) σε γράφους (δικτυακές δομές), στα αντίστοιχα διαγράμματα. Το Σχήμα 3.2 παρουσιάζει το διάγραμμα XML για το προηγούμενο παράδειγμα. Η γλώσσα XML συνοδεύεται από μια μεγάλη και διαρκώς αναπτυσσόμενη οικογένεια εργαλείων (π.χ., XML Schemas, XSL, XSLT, XLink, RDF, DOM,

5 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 37 XPath, XQuery, κ.ά.), που διευκολύνουν μια σειρά λειτουργιών, όπως τη μοντελοποίηση δεδομένων στη γλώσσα XML βάσει δομημένων σχημάτων, τη διαχείριση κειμένων XML (εισαγωγή, διαγραφή και ενημέρωση των στοιχείων, ετικετών και γνωρισμάτων ενός κειμένου), την υποβολή ερωτήσεων (σε εκφραστικές γλώσσες) και ανάκτηση δεδομένων από μεγάλα κείμενα XML, την ευρετηριοποίηση κειμένων XML, τη μορφοποίηση και οπτικοποίησή τους, τον εμπλουτισμό της σημασιολογίας τους, κά. Η οικογένεια αυτών των εργαλείων έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ευρεία διάδοση και επιτυχία του προτύπου. οικογένεια πρόσωπο o55 όνομα o44 πρόσωπο πρόσωπο Ιωάννα όνομα Παντελής παιδί_της Σχήμα 3.2 Παράδειγμα διαγράμματος XML με αναφορές. Δικτυακή δομή. Βάσεις Δεδομένων και XML Η γλώσσα XML, αν και αναπτύχθηκε αρχικά για να υποστηρίξει εφαρμογές διαδικτύου, έχει συνδεθεί στενά με την τεχνολογία των συστημάτων βάσεων δεδομένων. Η παρούσα Ενότητα επιχειρεί να παρουσιάσει τη σύνδεση αυτή. Ένα κείμενο XML αποτελεί μια συλλογή συσχετιζόμενων δεδομένων και συχνά αντιμετωπίζεται σαν μια Βάση Δεδομένων. Ένα κείμενο XML, σαν βάση δεδομένων, συγκεντρώνει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έναντι των αρχείων των κλασσικών βάσεων δεδομένων. Αρχίζοντας από τα πλεονεκτήματα, ένα κείμενο XML έχει την ιδιότητα της αυτοπεριγραφής. Μέσω των ετικετών και των γνωρισμάτων, η γλώσσα XML περιγράφει τα δεδομένα του κειμένου. Βέβαια, η σημασιολογία αυτής της περιγραφής είναι περιορισμένη. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα αφορά στην μεταφερσιμότητα του κειμένου XML. Η γλώσσα XML είναι αναγνώσιμη από ανθρώπους και μηχανές και είναι ανεξάρτητη του υλικού ή του λογισμικού του υπολογιστικού συστήματος. Τα κείμενα XML υιοθετούν την κωδικοποίηση κατά Unicode. Ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό των

6 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 κειμένων XML είναι ότι μπορούν να περιγράψουν τόσο ιεραρχικές όσο δικτυακές δομές με απλό τρόπο (π.χ., Σχήμα 3.1 και Σχήμα 3.2). Από την άλλη πλευρά, ένα κείμενο XML, σαν βάση δεδομένων, παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα. Καταρχήν, τα στοιχεία ενός κειμένου XML είναι διατεταγμένα, σε αντίθεση με τα λογικά μοντέλα βάσεων δεδομένων (π.χ., το σχεσιακό), όπου η έννοια της διάταξης των δεδομένων (π.χ., των πλειάδων) δεν υφίσταται. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα δύο κείμενα XML δεν είναι ισοδύναμα: Κείμενο 1 ο : Κείμενο 2 ο : <πρόσωπο> <όνομα>μανόλης</όνομα> <επώνυμο>στεφανάκης</επώνυμο> </πρόσωπο> <πρόσωπο> <επώνυμο>στεφανάκης</επώνυμο> <όνομα>μανόλης</όνομα> </πρόσωπο> Ένα δεύτερο μειονέκτημα των κειμένων XML πηγάζει στις συντακτικές ιδιαιτερότητες της γλώσσας τους. Συγκεκριμένα, στην XML, σε αντίθεση με τις βάσεις δεδομένων, επιτρέπεται η ανάμειξη σχολίων και στοιχείων σε ένα κείμενο. Για παράδειγμα, το ακόλουθο κείμενο συμβαδίζει με τους κανόνες της γλώσσας: <διάλεξη>βάσεις Δεδομένων και XML <ομιλητής>μανόλης Στεφανάκης</ομιλητής> </διάλεξη> Επιπλέον, η γλώσσα XML επιτρέπει την υιοθέτηση διαφορετικών δομικών μονάδων για την έκφραση της αυτής κατάστασης. Συγκεκριμένα, η καταγραφή δεδομένων σε ένα κείμενο XML μπορεί να γίνει με εναλλακτική χρήση γνωρισμάτων ή στοιχείων. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα τρία κείμενα μεταφέρουν την ίδια πληροφορία: Κείμενο 1 ο : <πρόσωπο> <όνομα>διονύσης</όνομα> <ηλικία>5</ηλικία> </πρόσωπο>

7 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 39 Κείμενο 2 ο : Κείμενο 3 ο : <πρόσωπο όνομα= Διονύσης ηλικία= 5 /> <πρόσωπο ηλικία= 5 > <όνομα>διονύσης</όνομα> </πρόσωπο> Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη Ενότητα, η γλώσσα XML περιβάλλεται από μια συλλογή εργαλείων. Ορισμένα από τα εργαλεία αυτά έχουν σαν στόχο τη διαχείριση των δεδομένων, που φιλοξενούνται σε κείμενα XML. Επομένως, καθώς ένα κείμενο XML αντιμετωπίζεται σαν μια βάση δεδομένων, τα παραπάνω εργαλεία μπορεί να θεωρηθεί ότι συνθέτουν το αντίστοιχο Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Στη συνέχεια, περιγράφονται συνοπτικά οι διαθέσιμοι μηχανισμοί για την οργάνωση (δόμηση) των δεδομένων σε ένα κείμενο XML, και την διαχείρισή τους (γλώσσες ερωτήσεων). Οργάνωση Δεδομένων σε Κείμενο XML Για τη σωστή δόμηση των δεδομένων μιας εφαρμογής σε ένα κείμενο XML, πρέπει να τηρηθούν οι περιορισμοί που αφορούν στα δεδομένα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός βοηθητικού κειμένου, το οποίο καθορίζει τις έγκυρες ετικέτες, το φώλιασμα των στοιχείων και τα γνωρίσματα αυτών, τους τύπους των δεδομένων, κά. Το βοηθητικό αυτό κείμενο δομείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν δύο πρότυπα: (α) το Document Type Definition ή DTD, και (β) το XML Schema Definition ή XSD. Έστω το ακόλουθο απόσπασμα ενός κειμένου XML μιας κτηματολογικής εφαρμογής, που περιγράφει ένα γεωτεμάχιο (με κωδικό «Γ123κ», δικαιούχο την Μαρία Παράσχου και εμβαδόν 1200 m 2 ): Κείμενο XML: <γεωτεμάχιο id= Γ123κ > <δικαιούχος>μαρία Παράσχου</δικαιούχος> <εμβαδόν>1200</εμβαδόν> </γεωτεμάχιο> Ακολουθώντας τις προδιαγραφές του DTD, το βοηθητικό κείμενο θα έχει το εξής περιεχόμενο:

8 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κείμενο DTD: <!ELEMENT γεωτεμάχιο (δικαιούχος, εμβαδόν)> <!ATTLIST γεωτεμάχιο id CDATA> <!ELEMENT δικαιούχος (#PCDATA)> <!ELEMENT εμβαδόν (#PCDATA)> Ο ρόλος του βοηθητικού κειμένου DTD είναι να προδιαγράψει τη δομή του κειμένου XML, καθορίζοντας τα έγκυρα στοιχεία, γνωρίσματα, κά., καθώς και το φώλιασμά τους. Στο παραπάνω κείμενο DTD, ορίζεται στην πρώτη γραμμή ότι ένα έγκυρο στοιχείο του κειμένου XML είναι το γεωτεμάχιο (ετικέτα στοιχείου), το οποίο φωλιάζει τα στοιχεία δικαιούχος και εμβαδόν. Η δεύτερη γραμμή ορίζει ότι το γεωτεμάχιο έχει ένα γνώρισμα ταυτότητας (id). Το γνώρισμα αυτό παίρνει τιμές από ένα σχήμα κωδικοποίησης (CDATA επιβάλλεται έλεγχος μοναδικότητας). Οι γραμμές 3 και 4 ορίζουν ότι τα φωλιασμένα στοιχεία φιλοξενούν τιμές από ένα σχήμα ανάθεσης τιμών (#PCDATA τύπος και τιμή ορισμένα από το χρήστη). Τα κείμενα DTD παρουσιάζουν αρκετές αδυναμίες στην προδιαγραφή κειμένων XML, για το λόγο αυτό έχουν αντικατασταθεί από τα κείμενα XSD, που περιγράφονται στη συνέχεια. Οι βασικές αδυναμίες των πρώτων έγκεινται στο ότι: (α) δεν είναι γραμμένα σε γλώσσα XML, και (β) δεν υποστηρίζουν τύπους δεδομένων (δηλαδή, δεν προδιαγράφουν τους τύπους των τιμών που φιλοξενεί κάθε στοιχείο ή γνώρισμα). Τα κείμενα XSD προδιαγράφουν πληρέστερα τα κείμενα XML. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν τύπους δεδομένων, επιτρέπουν τη δημιουργία νέων τύπων δεδομένων από τους χρήστες, και υιοθετούν αντικειμενοστρεφείς έννοιες, όπως την κληρονομικότητα και τον πολυμορφισμό. Το βοηθητικό κείμενο XSD για το παραπάνω παράδειγμα του γεωτεμαχίου είναι το ακόλουθο: Κείμενο XSD: <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <element name= γεωτεμάχιο"> <complextype> <sequence> <element name= δικαιούχος" type="string"/> <element name= εμβαδόν" type="unsignedint"/> </sequence> <attribute name= id"> <simpletype> <restriction base="string">

9 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 41 <pattern value= Γ\d{3}[A-Za-z]{1}"/> </restriction> </simpletype> </attribute> </complextype> </element> </schema> Η πρώτη γραμμή του κειμένου παραπέμπει στις προδιαγραφές του XSD. Στις επόμενες γραμμές ορίζονται τα στοιχεία, η δομή του φωλιάσματός τους, και τα γνωρίσματά τους. Επίσης προδιαγράφονται οι τύποι των δεδομένων. Παρατηρείστε ότι υπάρχει η δυνατότητα ορισμού νέων τύπων, που ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα (π.χ., στη γραμμή <pattern value= Γ\d{3}[A-Za-z]{1}"/>). Παρατηρείστε ότι το κείμενο XSD σε αντίθεση με το DTD είναι κείμενο XML. Ανάλογα με το λογικό μοντέλο δεδομένων ενός ΣΔΒΔ (π.χ., σχεσιακό, αντικειμενοστρεφές, κ.ά.), έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί απεικόνισης σχημάτων XML σε σχήματα βάσεων δεδομένων και αντίστροφα. Το Σχήμα 3.3 παρουσιάζει την απλή περίπτωση (μια εναλλακτική) της απεικόνισης μιας σχέσης (στο σχεσιακό μοντέλο) σε ένα κείμενο XML. Διαχείριση Κειμένων XML Η διαχείριση των δεδομένων ενός κειμένου XML επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας γλώσσας ερωτήσεων. Στο παρελθόν έχουν προταθεί πολλές γλώσσες διαχείρισης κειμένων XML. Ορισμένες από αυτές είναι οι εξής: XPath, XQuery, Lorel, UnQL, XML-QL, XQL, κά. Κάθε μια γλώσσα έχει τις ιδιαιτερότητές της και υποστηρίζει καλύτερα ή χειρότερα ορισμένες από τις διαδικασίες διαχείρισης (δηλ., συντήρηση κειμένων XML και ανάκτηση πληροφοριών από αυτά). Στη συνέχεια, περιγράφονται συνοπτικά τρεις από αυτές, η XPath, η XSL και η Lorel. Η Γλώσσα XPath Η γλώσσα XPath (XML Path Language) εφαρμόζει μια σύνταξη που προσομοιώνει ιεραρχικά μονοπάτια. Η γλώσσα αυτή αξιοποιεί μια βιβλιοθήκη συναρτήσεων, με τις οποίες επιτυγχάνει την ανάκτηση δεδομένων από κείμενα XML και την περαιτέρω επεξεργασία τους. Να σημειωθεί, ότι η βιβλιοθήκη των συναρτήσεων είναι επεκτάσιμη.

10 42 <βάση_δεδομένων> <πίνακας> <γραμμή11> <στήλη1> </στήλη1> <στήλη2> </στήλη2> </γραμμή1> <γραμμή2> </γραμμή2> </πίνακας> </βάση_δεδομένων> (α) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 πίνακας γραμμή 1 γραμμή 2 γραμμή n στήλη 1 στήλη 2 στήλη j τιμή 1,1 τιμή 1,2 τιμή 1,j (β) P ID X Y (γ) <πίνακας> <γραμμή> <PID>1</PID> <X>34</X> <Y>45</Y> </γραμμή> <γραμμή> <PID>2</PID> <X>67</X> <Y>23</Y> </γραμμή> <γραμμή> <PID>3</PID> <X>24</X> <Y>21</Y> </γραμμή> </πίνακας> Σχήμα 3.3 Απεικόνιση μιας σχέσης (πίνακα) σε κείμενο XML: Η δομή του κειμένου XML (α), το αντίστοιχο διάγραμμα XML (β), και ένα παράδειγμα απεικόνισης (γ). Η XPath διαχειρίζεται ένα μόνο κείμενο XML, το οποίο και αντιμετωπίζει σαν ένα δένδρο με κόμβους. Υπάρχουν διάφορα είδη κόμβων στο μοντέλο της γλώσσας, όπως οι κόμβοι κειμένου, στοιχείων, γνωρισμάτων, κά. Οι τιμές που επιστρέφονται μετά την εκτέλεση μιας ερώτησης αντιμετωπίζονται επίσης σαν κόμβοι. Ορισμένα παραδείγματα ερωτήσεων της XPath για το κείμενο του γεωτεμαχίου, που παρουσιάζεται στην προηγούμενη Ενότητα, είναι τα ακόλουθα: επέλεξε τα στοιχεία δικαιούχος που είναι φωλιασμένα στο στοιχείο-ρίζα γεωτεμάχιο

11 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 43 /γεωτεμάχιο/δικαιούχος επέλεξε όλα τα στοιχεία δικαιούχος //δικαιούχος επέλεξε όλα τα στοιχεία που φωλιάζονται στο στοιχείο-ρίζα γεωτεμάχιο /γεωτεμάχιο/* επέλεξε τα γνωρίσματα ταυτότητας (id) όλων των στοιχείων γεωτεμάχιο του κειμένου επέλεξε όλους τους προγόνους (στην ιεραρχία) των στοιχείων δικαιούχος, που είναι φωλιασμένα στο στοιχείο γεωτεμάχιο (επιλέγει το στοιχείο γεωτεμάχιο) /γεωτεμάχιο/δικαιούχος/ancestor::* Η Γλώσσα XSL Η γλώσσα XSL (XML Style Language) σχεδιάστηκε για τον μετασχηματισμό ενός κειμένου XML σε κείμενο HTML (βλ., επόμενη Ενότητα). Με άλλα λόγια, αποτελεί μια γλώσσα μορφοποίησης ενός κειμένου XML για την παρουσίασή του σε μια ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Ιστού. Η XSL εφαρμόζεται επίσης για τη μετατροπή κειμένων XML σε άλλα κείμενα XML. Το μοντέλο της XSL είναι επίσης ιεραρχικό. Μια ερώτηση XSL συντίθεται από κανόνες προτύπων (template rules) και έχουν τη μορφή: κανόνας πρότυπο = συνθήκη + πρότυπο Η εκτέλεση της ερώτησης είναι αναδρομική. Συγκεκριμένα, ακολουθεί τα εξής βήματα: (α) ξενικά από το στοιχείο (κόμβο) ρίζα, (β) ελέγχει μια συνθήκη (pattern) στον κόμβο αυτό, (γ) αν αυτή ικανοποιηθεί, εκτελεί το αντίστοιχο πρότυπο (template), (δ) το πρότυπο δημιουργεί ένα κείμενο XML σαν αποτέλεσμα, και (ε) η διαδικασία επαναλαμβάνεται αναδρομικά στα (φωλιαμένα) παιδιά της ρίζας. Ένα παράδειγμα μιας ερώτησης XSL δίνεται στη συνέχεια. Έστω το ακόλουθο κείμενο XML:

12 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 <κτηματολόγιο> <γεωτεμάχιο> <δικαιούχος>δημήτρης</δικαιούχος> <χρήση>οικιστική</χρήση> </γεωτεμάχιο> <γεωτεμάχιο> <δικαιούχος>μαρία</δικαιούχος> <χρήση>χώρος_σταθμευσης</χρήση> </γεωτεμάχιο> <γεωτεμάχιο> <δικαιούχος>ιωάννα</δικαιούχος> <χρήση>αγροτική</χρήση> </γεωτεμάχιο> </κτηματολόγιο> Μια ερώτηση XSL που επιστρέφει τους δικαιούχους είναι η ακόλουθη: <xsl:template> <xsl:apply-templates/> </xsl:template> <xsl:template match= /κτηματολόγιο/*/δικαιούχος > <result> <xsl:value-of/> </result> </xsl:template> Η Γλώσσα Lorel Η γλώσσα Lorel, αποτελεί μια συμβατή επέκταση της γλώσσας OQL. Η OQL (Object Query Language) είναι μια γλώσσα ερωτήσεων αντικειμένων, που προδιαγράφθηκε από την ομάδα εργασίας κατασκευαστών αντικειμενοστρεφών συστημάτων ODMG (Object Data Management Group). Η Lorel ενσωματώνει μια σειρά χαρακτηριστικών που υποστηρίζουν την αναζήτηση σε κείμενα XML, όπως εκφράσεις μονοπατιών, πολυμορφισμό, ειδικά σύμβολα συντομογραφίας, κά. Σε αντίθεση με την OQL, η γλώσσα Lorel δεν επιβάλει τον αυστηρό καθορισμό της θέσης των δεδομένων, αλλά επιτρέπει την αναζήτηση σε κείμενα, ακόμη και στην περίπτωση που είναι μερικώς γνωστή η δομή τους (π.χ., όταν δεν είναι γνωστή η ιεραρχία φωλιάσματος των στοιχείων στο σύνολό της). Αυτή η ιδιότητα πηγάζει από το γεγονός ότι η γλώσσα Lorel σχεδιάστηκε αρχικά για την αναζήτηση ημιδομημένων δεδομένων στο σύστημα LORE (Lightweight Object Repository).

13 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 45 Η γλώσσα Lorel κάνει χρήση γράφων για τη μοντελοποίηση των δεδομένων, καθώς και κατάλληλων εκφράσεων μονοπατιών, ώστε να επιτευχθεί πλοήγηση στο γράφο αυτό. Κάθε ερώτηση Lorel (σε αντιστοιχία με τις ερωτήσεις SQL και OQL) συντίθεται από τρία τμήματα: το SELECT, το FROM, και το WHERE. Στο τμήμα SELECT ο χρήστης ορίζει τι θέλει να αναφερθεί στο αποτέλεσμα. Στο τμήμα FROM καθορίζονται τα μονοπάτια πλοήγησης στο γράφο. Στο τμήμα WHERE αναγράφονται οι συνθήκες της ερώτησης. Ένα παράδειγμα μιας ερώτησης Lorel στο προηγούμενο κείμενο XML για την εφαρμογή του κτηματολογίου είναι το εξής: SELECT Χ.δικαιούχος FROM κτηματολόγιο.#{χ}.χρήση Υ WHERE Υ = αγροτική Στην ερώτηση αυτή εφαρμόζεται μια συντόμευση (#), καθώς πιθανά το μονοπάτι από τη ρίζα του κειμένου στο στοιχείο χρήση του γεωτεμαχίου δεν είναι γνωστό, και δύο ψευδώνυμα μονοπατιών (Χ = κτηματολόγιο.γεωτεμάχιο, και Υ = κτηματολόγιο.γεωτεμάχιο.χρήση), για τη συντομογραφία των επιμέρους τμημάτων της ερώτησης. Το αποτέλεσμα της ερώτησης είναι: <δικαιούχος>ιωάννα</δικαιούχος> Μετασχηματισμός Κειμένου XML σε Κείμενο HTML Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η γλώσσα XML δεν αντικαθιστά, αλλά συμπληρώνει τη γλώσσα HTML. Η πρώτη δίνει έμφαση στο περιεχόμενο των δεδομένων μιας ιστοσελίδας αγνοώντας τη μορφοποίησή τους. Η δεύτερη, εστιάζει στη μορφοποίηση (παρουσίαση) των δεδομένων σε μια ιστοσελίδα (δηλαδή, το μέγεθος και το χρώμα των γραμμάτων, τη γραμματοσειρά, τη θέση παραγράφων, κά.). Στην πράξη, πολλές φορές υπάρχει η ανάγκη μετασχηματισμού ενός κειμένου XML σε κείμενο HTML, για να μορφοποιηθεί το περιεχόμενο του πρώτου και να είναι ευπαρουσίαστο κι ευανάγνωστο. Το κείμενο XML μπορεί, για παράδειγμα (Σχήμα 3.4), να αποτελεί την έξοδο ενός ερωτήματος σε μια Βάση Δεδομένων (ενός εξυπηρετητή, π.χ., στο TAXIS του Υπουργείου Οικονομικών). Τα δεδομένα που φιλοξενεί το κείμενο XML θα πρέπει να μορφοποιηθούν (βάσει κάποιων styles) σε ένα κείμενο HTML, ώστε να παρουσιαστούν στο χρήστη (πελάτη, π.χ., το φορολογούμενο).

14 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 GET Πελάτης (client) HTTP Εξυπηρετητής (server) PUT { html } Εφαρμογή κείμενο HTML Εργαλείο Μετατροπής styles Βάση Δεδομένων κείμενο XML Σχήμα 3.4 Παράδειγμα αιτήματος πελάτη σε εξυπηρετητή, που εμπλέκει το μετασχηματισμό κειμένου XML σε κείμενο HTML. Ο μετασχηματισμός ενός κειμένου XML σε ένα κείμενο HTML περιλαμβάνει την υιοθέτηση κατάλληλων ετικετών της γλώσσας HTML, που θα φωλιάσουν τα δεδομένα του κειμένου XML και θα το μορφοποιήσουν ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής (με τη χρήση των styles). Το προϊόν της επεξεργασίας είναι ένα κείμενο HTML, που ενσωματώνει μέρος ή το σύνολο των δεδομένων του κειμένου XML και μπορεί να οπτικοποιηθεί σε έναν φυλλομετρητή. Ο μετασχηματισμός ενός κειμένου XML σε ένα κείμενο HTML μπορεί να υποστηριχθεί από αυτόνομα προγράμματα ή κι από εργαλεία που περιγράφθηκαν στην προηγούμενη Ενότητα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα παράδειγμα μετασχηματισμού χρησιμοποιώντας τη γλώσσα XSL (XML Style Language). Στον Κώδικα 3.1 παρουσιάζεται ένα κείμενο XML, το οποίο φιλοξενεί τέσσερα γεγονότα (που περιγράφονται με το στοιχείο <event>, 4-12, 13-21, 22-30, 31-39) από την ζωή του Ηρακλή (Πηγή: «Ιστορία Από τη Μυθολογία στην Ιστορία», Σχολικό Εγχειρίδιο Γ Δημοτικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). Τα γεγονότα συνθέτουν μια ενότητα (<section>, 2-40) με τίτλο «Η γέννηση του Ηρακλή» (<title>, 3). Κάθε γεγονός (<event>) φωλιάζει τέσσερα στοιχεία. Το <seq> (5) περιγράφει τη σειρά διαδοχής του γεγονότος στην ενότητα, το <description> (6-7) φιλοξενεί μια σύντομη περιγραφή του γεγονότος, το <image> (8-9) δίνει το όνομα του αρχείου μιας σχετικής εικόνας και το <img_descr> (10-11) καταγράφει έναν τίτλο για την εικόνα.

15 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 47 Κώδικας 3.1 Περιγραφή τεσσάρων γεγονότων της ζωής του Ηρακλή σε κείμενο XML (αρχείο iraklis.xml). (1) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> (2) <section> (3) <title>η γέννηση του Ηρακλή.</title> (4) <event> (5) <seq>1</seq> (6) <description> Ο Αμφιτρύωνας και η Αλκμήνη, κόρη του βασιλιά των Μυκηνών, βρήκαν καταφύγιο στη Θήβα. Η Αλκμήνη γέννησε τον Ηρακλή, που ήταν γιος του Δία, και τον Ιφικλή. (7) </description> (8) <image>./images/math_1_50_img_64.jpg (9) </image> (10) <img_descr> Ο Ηρακλής - γιός του Δία. (11) </img_descr> (12) </event> (13) <event> (14) <seq>2</seq> (15) <description> Ο Δίας έστειλε τον Ερμή να φέρει τον Ηρακλή στον Όλυμπο και να πιει το γάλα της Ήρας ώστε να γίνει αθάνατος. (16) </description> (17) <image>./images/math_1_50_img_59.jpg (18) </image> (19) <img_descr> Η δημιουργία του Γαλαξία (20) </img_descr> (21) </event> (22) <event> (23) <seq>3</seq> (24) <description> Ο Ηρακλής παντρεύτηκε τη Μεγάρα, κόρη του βασιλιά της Θήβας, και έγινε ο ίδιος βασιλιάς. Η Ήρα θα τον τρελάνει και θα κάνει κακό στη γυναίκα και τα παιδιά του. (25) </description> (26) <image>./images/math_1_50_img_61.jpg (27) </image> (28) <img_descr> Ο Ηρακλής σε νεαρή ηλικία (29) </img_descr>

16 48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (30) </event> (31) <event> (32) <seq>4</seq> (33) <description> Ο Ηρακλής πήγε στο Μαντείο των Δελφών να ρωτήσει τον Απόλλωνα τι έπρεπε να κάνει για να τον συγχωρέσουν οι θεοί. Ο χρησμός ήταν να υπηρετήσει τον ξάδελφό του Ευρυσθέα, βασιλιά των Μυκηνών, για δώδεκα χρόνια. (34) </description> (35) <image>./images/math_1_50_img_104.jpg (36) </image> (37) <img_descr> Ο Ηρακλής (αρχαίο νόμισμα) (38) </img_descr> (39) </event> (40) </section> Ο Κώδικας 3.2 παρουσιάζει το κείμενο XSL που περιγράφει τη μορφοποίηση που θα επιβληθεί στο κείμενο XML του Κώδικα 3.1, ώστε να παραχθεί το κείμενο HTML (Κώδικας 3.3). Μετά τις κεφαλίδες (1-5) ακολουθούν οι ετικέτες και οι τιμές των αντίστοιχων παραμέτρων, που θα αναγραφούν στο κείμενο HTML, π.χ., γραμμές 6-9. Οι γραμμές 10, 18, 23, 28, 30 και 31 αντιστοιχούν στις εντολές της XSL, οι οποίες έχουν τη σύνταξη <xsl:value-of select=... και ανακτούν το περιεχόμενο των αντίστοιχων στοιχείων του κειμένου XML για να το μορφοποιήσουν εντός του κειμένου HTML. Οι εντολές 18, 23, 28, 30 και 31 φωλιάζονται εντός της εντολής επανάληψης (14, 36): <xsl:for-each... και εκτελούνται για κάθε γεγονός (<event>) που περιλαμβάνεται στο κείμενο XML, δηλ., τέσσερις φορές για τα ισάριθμα γεγονότα. Κώδικας 3.2 Το κείμενο XSL για το μετασχηματισμό του κειμένου XML (Κώδικας 3.1) στο κείμενο HTML (Κώδικας 3.3) (αρχείο xml2html.xsl). (1) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> (2) <xsl:stylesheet version="1.0" (3) xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform"> (4) <xsl:output method='html' version='1.0' encoding='iso ' indent='yes'/>

17 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 49 (5) <xsl:template match="/"> (6) <html> (7) <body> <!Αναγραφή του τίτλου της Ενότητας> (8) <center> (9) <font color="#ff0000" face="comic Sans MS" size="2"> <!Ανάκτηση τίτλου από το κείμενο XML> (10) <xsl:value-of select="section/title"/> (11) </font> (12) </center> <!Δημιουργία του πίνακα> (13) <table width="400" id="table1"> <!Επαναληπτική διαδικασία Διάβασμα γεγονότων> (14) <xsl:for-each select="section/event"> (15) <tr> <!Η 1η στήλη Αναγραφή διαδοχής> (16) <td width="15" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff" align="center"> (17) <font color="#008000" face="comic Sans MS" size="2"> <!Ανάκτηση της σειράς διαδοχής από το XML> (18) <xsl:value-of select="seq"/> (19) </font> (20) </td> <!Η 2η στήλη Αναγραφή περιγραφής> (21) <td width="200"style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (22) <font color="#0000ff" face="comic Sans MS" size="2"> <!Ανάκτηση περιγραφής γεγονότος από XML> (23) <xsl:value-of select="description"/> (24) </font> (25) </td> <!Η 3η στήλη Οπτικοποίηση Εικόνας> (26) <td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> <!Δημιουργία υπερσυνδέσμου στην εικόνα> (27) <a> <xsl:attribute name="target">"_blank" </xsl:attribute> <xsl:attribute name="href"> <!Ανάκτηση διεύθυνσης αρχείου εικόνας από XML για τον υπερσύνδεσμο> (28) <xsl:value-of select="image" /> </xsl:attribute> (29) <img> <xsl:attribute name="src">

18 50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 <!Ανάκτηση αρχείου εικόνας από XML για Οπτικοποίηση στην 3 η στήλη του πίνακα> (30) <xsl:value-of select="image" /> </xsl:attribute> <xsl:attribute name="width">95 </xsl:attribute> <xsl:attribute name="alt"> <!Ανάκτηση περιγραφής της εικόνας από XML> (31) <xsl:value-of select="img_descr" /> </xsl:attribute> (32) </img> (33) </a> (34) </td> (35) </tr> (36) </xsl:for-each> (37) </table> (38) </body> (39) </html> (40) </xsl:template> (41) </xsl:stylesheet> Ο Κώδικας 3.3 παρουσιάζει το κείμενο HTML. Οι τονισμένες γραμμές αντιστοιχούν στα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το κείμενο XML (Κώδικας 3.1). Το Σχήμα 3.5 εικονίζει τη μορφοποίηση του κειμένου HTML (Κώδικας 3.3) στο φυλλομετρητή. Κώδικας 3.3 Το κείμενο HTML που μορφοποιεί το κείμενο XML (Κώδικας 3.1) εφαρμόζοντας το μετασχηματισμό XSL (Κώδικας 3.2) (αρχείο iraklis.htm). (1) <html> (2) <body> <!Τίτλος Ενότητας> (3) <center> (4) <font color="#ff0000" face="comic Sans MS" size="2"> (5) Η γέννηση του Ηρακλή. (6) </font> (7) </center> <!Δημιουργία Πίνακα> (8) <table width="400" id="table1"> <!Η 1η γραμμή του Πίνακα> (9) <tr> <!Η 1η στήλη της 1ης γραμμής> (10) <td width="15" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff" align="center"> (11) <font color="#008000" face="comic Sans MS" size="2"> (12) 1

19 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 51 (13) </font> (14) </td> <!Η 2η στήλη της 1ης γραμμής> (15) <td width="200" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (16) <font color="#0000ff" face="comic Sans MS" size="2"> (17) Ο Αμφιτρύωνας και η Αλκμήνη, κόρη του βασιλιά των Μυκηνών, βρήκαν καταφύγιο στη Θήβα. Η Αλκμήνη γέννησε τον Ηρακλή, που ήταν γιος του Δία, και τον Ιφικλή. (18) </font> (19) </td> <!Η 3η στήλη της 1ης γραμμής> (20) <td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (21) <a target=""_blank"" href= (22) "../images/math_1_50_img_64.jpg"> (23) <img src= (24) "./images/math_1_50_img_64.jpg" width="95" alt= (25) "Ο Ηρακλής - γιός του Δία"> (26) </a> (27) </td> (28) </tr> <!Η 2η γραμμή του Πίνακα> (29) <tr> <!Η 1η στήλη της 2ης γραμμής> (30) <td width="15" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff" align="center"> (31) <font color="#008000" face="comic Sans MS" size="2"> (32) 2 (33) </font> (34) </td> <!Η 2η στήλη της 2ης γραμμής> (35) <td width="200" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (36) <font color="#0000ff" face="comic Sans MS" size="2">

20 52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (37) Ο Δίας έστειλε τον Ερμή να φέρει τον Ηρακλή στον Όλυμπο και να πιει το γάλα της Ήρας ώστε να γίνει αθάνατος. (38) </font> (39) </td> <!Η 3η στήλη της 2ης γραμμής> (40) <td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (41) <a target=""_blank"" href= (42) "../images/math_1_50_img_59.jpg"> (43) <img src= (44) "./images/math_1_50_img_59.jpg" width="95" alt= (45) " Η δημιουργία του Γαλαξία "> (46) </a> (47) </td> (48) </tr> <!Η 3η γραμμή του Πίνακα> (49) <tr> <!Η 1η στήλη της 3ης γραμμής> (50) <td width="15" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff" align="center"> (51) <font color="#008000" face="comic Sans MS" size="2"> (52) 3 (53) </font> (54) </td> <!Η 2η στήλη της 3ης γραμμής> (55) <td width="200" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (56) <font color="#0000ff" face="comic Sans MS" size="2"> (57) Ο Ηρακλής παντρεύτηκε τη Μεγάρα, κόρη του βασιλιά της Θήβας, και έγινε ο ίδιος βασιλιάς. Η Ήρα θα τον τρελάνει και θα κάνει κακό στη γυναίκα και τα παιδιά του. (58) </font> (59) </td> <!Η 3η στήλη της 3ης γραμμής> (60) <td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (61) <a

21 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 53 target=""_blank"" href= (62) "../images/math_1_50_img_61.jpg"> (63) <img src= (64) "./images/math_1_50_img_61.jpg" width="95" alt= (65) " Ο Ηρακλής σε νεαρή ηλικία "> (66) </a> (67) </td> (68) </tr> <!Η 4η γραμμή του Πίνακα> (69) <tr> <!Η 1η στήλη της 4ης γραμμής> (70) <td width="15" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff" align="center"> (71) <font color="#008000" face="comic Sans MS" size="2"> (72) 4 (73) </font> (74) </td> <!Η 2η στήλη της 4ης γραμμής> (75) <td width="200" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (76) <font color="#0000ff" face="comic Sans MS" size="2"> (77) Ο Ηρακλής πήγε στο Μαντείο των Δελφών να ρωτήσει τον Απόλλωνα τι έπρεπε να κάνει για να τον συγχωρέσουν οι θεοί. Ο χρησμός ήταν να υπηρετήσει τον ξάδελφό του Ευρυσθέα, βασιλιά των Μυκηνών, για δώδεκα χρόνια. (78) </font> (79) </td> <!Η 3η στήλη της 4ης γραμμής> (80) <td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (81) <a target=""_blank"" href= (82) "../images/math_1_50_img_104.jpg"> (83) <img src= (84) "./images/math_1_50_img_104.jpg" width="95" alt= (85) " Ο Ηρακλής (αρχαίο νόμισμα)"> (86) </a> (87) </td> (88) </tr> (89) </table>

22 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (90) </body> (91) </html> Σχήμα 3.5 Μορφοποίηση του κειμένου HTML του Κώδικα 3.3 στο φυλλομετρητή. Βιβλιογραφικές Αναφορές Sall, K.B., XML Family of Specifications. A Practical Guide. Addison Wesley. XML Language Specification. XML tutorial, W3C World Wide Web Consortium,

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Στις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων, η πληροφορία είναι αυστηρά δομημένη και υπακούει σε ένα σταθερό σχήμα που έχει οριστεί εκ των προτέρων. Τα δεδομένα του Ιστού μπορεί να μην έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Decode, ISSEL Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχος της ώρας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα

<address>αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα</adderss> <address> ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML(

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Μανόλης(Γεργατσούλης(( Χρήστος(Παπαθεοδώρου( Ομάδα(Βάσεων(Δεδομένων(και(Πληροφοριακών( Συστημάτων,(Τμήμα(Αρχειονομίας( (Βιβλιοθηκονομίας(( Ιόνιο(Πανεπιστήμιο( HTML(! Απλή(γλώσσα&σημειοθέτησης((markup&language)(!

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 1 από 13 Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης & Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP Έκδοση 2.0 [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 2 από 13 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση ιστοσελίδων

Σχεδίαση ιστοσελίδων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Σχεδίαση ιστοσελίδων Θεώνη Πιτουρά, Γιάννης Κουτσονίκος Σημειώσεις για το Εργαστήριο «Επιχειρηματικές δικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 ( Τόμος Β, Κεφάλαια 4 8 και Τόμος Γ ) Ημερομηνία Παράδοσης 08.05.2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Επέκταση συστήματος διαχείρισης φιλοδωρημάτων καφετέριας

Διαβάστε περισσότερα

All about Wiki - Creating a Wiki

All about Wiki - Creating a Wiki All about Wiki - Creating a Wiki Τι είναι Το 'Wiki' (που προφέρεται ως «γουίκι») είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Με άλλα λόγια

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Διαδυκτιακές Εφαρμογές και Απασχόληση. Ανδρουλακάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας

Καινοτόμες Διαδυκτιακές Εφαρμογές και Απασχόληση. Ανδρουλακάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Καινοτόμες Διαδυκτιακές Εφαρμογές και Απασχόληση Ανδρουλακάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» ΘΕΜΑ 1 (20%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 9.6.2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κινητός συνδρομητής Α επικοινωνεί με κινητό συνδρομητή Β οι οποίοι διαθέτουν φορητές συσκευές [dual band dual mode] οι οποίες έχουν τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 8: Εισαγωγή στη SPARQL Βασική Χρήση Μ.Στεφανιδάκης 3-5-2015. Η γλώσσα ερωτημάτων SPARQL Ερωτήσεις (και ενημερώσεις) σε σετ δεδομένων RDF Και σε δεδομένα άλλης μορφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Γραφικής Γλώσσας Αιτημάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Γραφικής Γλώσσας Αιτημάτων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία Γραφικής Γλώσσας Αιτημάτων Του φοιτητή Κατσικιώτη Χρήστου Επιβλέπων καθηγητής Κεραμόπουλος Ευκλείδης κ Χαριτίδη Κωνσταντίνου Αρ. Μητρώου: 103574 κ 103570 Θεσσαλονίκη 2015 1

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014

Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014 Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014 Ανοικτά και Συνδεδεμένα Δεδομένα Ανοικτά Δεδομένα Πληροφορίες, δημόσιες ή άλλες, στις

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Εισαγωγή σε HTML και CSS Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Περιεχόμενα Εισαγωγικές έννοιες Ορολογία και σύνταξη Κείμενο σε HTML έγγραφα Σύνδεσμοι Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 2 Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σπουδαστές: Μιχαήλ Μιχάλης ΑΜ:5089 Αναγνωστόπουλος Σπύρος ΑΜ:3692 Υπεύθυνος καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Άρτα 2006 E- learning

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να:

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να: CMS Content Management System Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια συλλογή απο διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ροής εργασίας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τεχνολογίες σημασιολογικής επισημείωσης κειμενικού και πολυμεσικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP Ερωτήματα μέσω Περιεχόμενα Περιεχόμενα Λογισμικό για εφαρμογές Web Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών

Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών Βασίλης Πρεβελάκης AEGIS RESEARCH Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελληνική αγορά είναι αυτό των πλαστών παραστατικών και συγκεκριμένα τιμολογίων, αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions)

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αυγερινός Αραμπατζής avi@ee.duth.gr www.aviarampatzis.com Βάσεις Δεδομένων Stored Procedures 1 Stored Routines (1/2) Τμήματα κώδικα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML

Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η HTML και το Internet Κάθε σελίδα που εμφανίζεται στο Internet είναι ένα αρχείο γραμμένο με τη γλώσσα HTML (HyperText Markup Language, Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου),

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 Ethernet 5 2.1.2 Token ring

2.1.1 Ethernet 5 2.1.2 Token ring Vellum E-Commerce Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum E-Commerce Professional Certificate Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

δηµιουργία ιστοσελίδων

δηµιουργία ιστοσελίδων ιδακτικό υλικό µαθητή δηµιουργία ιστοσελίδων Για να εµφανισθεί µια ιστοσελίδα στην οθόνη, πρέπει ο φυλλοµετρητής να εκτελεί τις εντολές ενός προγράµµατος που είναι γραµµένο µε ειδικό λογισµικό Οι ιστοσελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web)

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρµογές Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) Oι Αρχές της «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός (ΑΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ. 1 3 Το περιβάλλον εργασίας του Dreamweaver

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός (ΑΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ. 1 3 Το περιβάλλον εργασίας του Dreamweaver Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σεμιναρίου Εφαρμοσμένων Τεχνών Εισαγωγή στην δημιουργία ιστοχώρου με το Dreamweaver και εικαστική σχεδίαση με τα λογισμικά Photoshop και CoreDraw X4 Συνολική Διάρκεια: 48 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δίκτυα τεχνολογίας / χρησιμοποιούν διεύθυνση 32 bits, προκειμένου να δρομολογήσουν ένα αυτοδύναμο πακέτο στο προορισμό του. Κατά σύμβαση έχει επικρατήσει οι διευθύνσεις να

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράφει τα δεδοµένα της ιστοσελίδας και τη δοµή τους στο ίδιο αρχείο

Περιγράφει τα δεδοµένα της ιστοσελίδας και τη δοµή τους στο ίδιο αρχείο Γλώσσα για τη δηµιουργία ιστοσελίδων Μεταφορά µέσω του πρωτοκόλλου HTTP (HyperText Transfer Protocol) Ο πελάτης (client) στέλνει αίτηµα για ιστοσελίδα Ο server στέλνει τη σελίδα Περιγράφει τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας ΗTML και XHTML Βασικές έννοιες Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας Η γραμματική της ΗΤML Όπως κάθε γλώσσα έχει μια γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις εδομένων Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000 Βάση εδομένων Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή αλληλοσυσχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel»

Πτυχιακή Εργασία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel» Σπουδαστής Μοσχόβης Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Δικτυακά Πολυμέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Διάλεξη #5η: HTML: πίνακες (tables), πλαίσια (frames) Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική ραστηριότητα ΠΘ1: Τεχνική Υποστήριξη.

Επιστηµονική ραστηριότητα ΠΘ1: Τεχνική Υποστήριξη. Επιστηµονική ραστηριότητα ΠΘ1: Τεχνική Υποστήριξη. Επεξεργασία υπάρχοντος υλικού του Κόµβου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή-Ο υπάρχων κόµβος. 2 2. Σκοπός του προγράµµατος - Προδιαγραφές. 2 3. Τεχνολογία Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τεχνολογία Web Services»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τεχνολογία Web Services» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τεχνολογία Web Services» Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Σύνδεση στο Διαδίκτυο Για να ξεκινήσετε να ασχολείστε με το Διαδίκτυο (Internet)

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω:

Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω: melissa.cms - το απόλυτο εργαλείο για δηµιουργήσετε την ιστοσελίδα σας To meliisa.cms είναι ένα σύστηµα ανοιχτής αρχιτεκτονικής διαχείρισης περιεχοµένου ιστοσελίδων. Σας επιτρέπει να το χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 1 Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 2 HTML. H HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE), είναι µία γλώσσα η οποία «λέει» στον υπολογιστή πως θα πρέπει να εµφανίσει µία ιστοσελίδα. Τα αρχεία στα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP

Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP Σταύρος Πολυβίου Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (three-tier architecture) SQL HTTP request Αποτελέσµατα (πίνακες) PHP HTML Σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων (Database Management System)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω αυτών

ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω αυτών Παρουσιάζει τους κανόνες, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθούνται από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης όσον αφορά τη δόμηση, το περιεχόμενο και την παρουσίαση των διαδικτυακών τους

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έργου PLANET ΑΕ ΕΠΙΣΕΥ/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML.

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML. Εργαστήριο #13 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το 11 ο (προσπέλαση βάσης δεδομένων μέσω PHP και 12 ο εργαστήριο (βασικές τεχνικές JavaScript στον browser). Οδηγίες Στο τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Μανόλης Γεργατσούλης (manolis@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη 1 SQL-DDL Data Definition/Description Language (DDL): προσδιορίζουν τη δομή ή το σχήμα των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ API Επικοινωνίας με ΓΓΠΣ. Γ.Γ.Π.Σ. : Ομάδα Ευέλικτης Ανάπτυξης 5/2012

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ API Επικοινωνίας με ΓΓΠΣ. Γ.Γ.Π.Σ. : Ομάδα Ευέλικτης Ανάπτυξης 5/2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ API Επικοινωνίας με ΓΓΠΣ Γ.Γ.Π.Σ. : Ομάδα Ευέλικτης Ανάπτυξης 5/2012 Έκδοση 1.1(Draft) 1/20 Table of Contents 1 Γενικά...4 1.1 Θέματα ασφάλειας...4

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωτόκολο http εντολών έκδοση 1.0 Σελ:2...περιεχόμενα Σελ:3...τι θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο Σελ:3...γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Σελ:4-5...πως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web.

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. ΒΕΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Λευκίππου 6, 67100 Ξάνθη ΕΛΛΑΔΑ leader@cosmos4u.com,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval)

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Ανάκτηση Δεδομένων 1 Information Retrieval (1) Βάσεις Δεδομένων: Περιέχουν δομημένη πληροφορία: Πίνακες Ανάκτηση Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα