κεφάλαιο 3 Η ΓΛΩΣΣΑ XML Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κεφάλαιο 3 Η ΓΛΩΣΣΑ XML Εισαγωγή"

Transcript

1 ... το μαγικό βοτάνι. κεφάλαιο 3 Η ΓΛΩΣΣΑ XML Εισαγωγή Η γλώσσα XML (extensible Markup Language) αποτελεί σήμερα ένα ευρέως διαδεδομένο πρότυπο για την περιγραφή και ανταλλαγή δεδομένων. Η XML έχει αναπτυχθεί και συντηρείται από το W3C (World Wide Web Consortium), και αποτελεί υποσύνολο ενός προτύπου κατά ISO, της γλώσσας SGML (Standard Generalized Markup Language). H επιτυχία της XML οφείλεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (α) είναι ανεξάρτητη από υλικό και λογισμικό, (β) διατίθεται δωρεάν, (γ) είναι αναγνώσιμη από τους χρήστες, (δ) είναι διαρκώς αναπτυσσόμενη, (ε) είναι επεκτάσιμη, και (ζ) υποστηρίζεται από πληθώρα εφαρμογών και εργαλείων. Αν και σχεδιάστηκε αρχικά για να υποστηρίξει αλφαριθμητικές εφαρμογές (βιβλιοθηκών, τραπεζών, κ.ά.), σήμερα το πρότυπο αυτό έχει υιοθετηθεί ευρέως και σε εφαρμογές που εμπλέκουν μη-παραδοσιακά δεδομένα (π.χ., χωρικά, πολυμέσων, κά.). Η γλώσσα XML διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στις χαρτογραφικές και γεωγραφικές εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό και κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι των άλλων προτύπων ανταλλαγής γεωγραφικών δεδομένων. Πολλά ευρέως διαδεδομένα πρότυπα, όπως οι γλώσσες GML (Geography Markup Language), SVG (Scalar Vector Graphics), KML (Keyhole Markup Language), RSS (Rich Site Summary), CML (Chemical Markup Language), SAOP (Simple Object Access Protocol), XHTML (extensible HTML), X3D/VRML (Virtual Reality Markup Language) κά., βασίζονται στο πρότυπο της XML.

2 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Στις Ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας XML και οι εφαρμογές που έχει αυτή στην περιγραφή και ανταλλαγή γεωγραφικών δεδομένων. Τα επόμενα τρία Κεφάλαια επικεντρώνουν στις γλώσσες GML, SVG και KML, που βασίζονται στην XML και αποτελούν σήμερα τα πλέον διαδεδομένα πρότυπα δημοσιοποίησης χαρτογραφικού περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό. Η Γλώσσα XML Η γλώσσα XML σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την ανταλλαγή δεδομένων μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Οι σελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό είναι συνήθως γραμμένες σε γλώσσα HTML (βλ., Κεφάλαιο 2). Η γλώσσα αυτή δίνει έμφαση στη μορφοποίηση (παρουσίαση) των δεδομένων σε μια ιστοσελίδα (δηλ., το μέγεθος και το χρώμα των γραμμάτων, τη γραμματοσειρά, τη θέση παραγράφων, κά.). Η γλώσσα XML δεν αντικαθιστά, αλλά συμπληρώνει τη γλώσσα HTML, δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο των δεδομένων μιας ιστοσελίδας, αγνοώντας τη μορφοποίησή τους. Η γλώσσα XML βασίζεται στην αναπαράσταση των δεδομένων μέσω αμιγούς κειμένου. Η βασική μονάδα του συντακτικού της XML είναι το στοιχείο (element). Το στοιχείο είναι ένα τμήμα κειμένου που περιβάλλεται από ταιριαστές ετικέτες (tags). Ένα παράδειγμα ενός στοιχείου είναι το ακόλουθο: <συγγραφέας>στεφανάκης</συγγραφέας> Το στοιχείο αυτό φιλοξενεί το επίθετο ενός φυσικού προσώπου. Η ετικέτα του στοιχείου είναι το <συγγραφέας> (η οποία ταιριάζει και κλείνει με το </συγγραφέας>). Μέσω του ονόματος της ετικέτας, μεταφέρεται η πληροφορία (σημασιολογία) ότι το φυσικό πρόσωπο είναι ο συγγραφέας ενός βιβλίου. Τα στοιχεία σε ένα κείμενο XML μπορούν να είναι φωλιασμένα. Επίσης, επιτρέπεται να είναι κενά, οπότε μπορούν και να συμπτυχθούν, π.χ., ένα κενό στοιχείο είναι το ακόλουθο: και σε συμπτυγμένη μορφή: <συγγραφέας></συγγραφέας> <συγγραφέας></> ή <συγγραφέας/>

3 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 35 Κάθε κείμενο XML έχει ένα στοιχείο, μέσα στο οποίο φωλιάζονται όλα τα υπόλοιπα. Το στοιχείο αυτό είναι μοναδικό και καλείται ρίζα του κειμένου. Ένα παράδειγμα κειμένου XML, που περιγράφει μια συλλογή βιβλίων (π.χ., τις βιβλιογραφικές αναφορές ενός τεχνικού άρθρου) είναι το ακόλουθο (απόσπασμα): <βιβλιογραφία> <βιβλίο> <τίτλος>βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων</τίτλος> <συγγραφέας>στεφανάκης</συγγραφέας> <εκδότης>παπασωτηρίου</εκδότης> <έτος>2003</έτος> </βιβλίο> <βιβλίο> <τίτλος>data on the Web</τίτλος> <συγγραφέας>abiteboul</συγγραφέας> <συγγραφέας>buneman</συγγραφέας> <συγγραφέας>suciu</συγγραφέας> <εκδότης>morgan Kaufmann</εκδότης> <έτος>2000</έτος> </βιβλίο> </βιβλιογραφία> Ένα κείμενο XML μπορεί να αναπαρασταθεί και σε μορφή διαγράμματος. Το διάγραμμα αυτό έχει στην απλή του μορφή μια ιεραρχική δομή (δομή δένδρου) και καλείται διάγραμμα XML. To Σχήμα 3.1 παρουσιάζει ένα απόσπασμα του διαγράμματος XML, για την παραπάνω βιβλιογραφία. βιβλιογραφία Data on the Web βιβλίο βιβλίο βιβλίο έτος τίτλος εκδότης συγγραφέας συγγραφέας συγγραφέας Abiteboul Suciu Buneman 2000 Morgan Kaufmann Σχήμα 3.1 Παράδειγμα διαγράμματος XML. Ιεραρχική δομή.

4 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η γλώσσα XML επιτρέπει την ανάθεση γνωρισμάτων (attributes) στα στοιχεία. Ένα παράδειγμα είναι το ακόλουθο: <βιβλίο κόστος= 40 νόμισμα= Ευρώ > <τίτλος>data on the Web</τίτλος> <συγγραφέας>abiteboul</συγγραφέας> </βιβλίο> Σύμφωνα με αυτό, το στοιχείο βιβλίο ανατίθεται δύο γνωρίσματα. Το γνώρισμα κόστος με τιμή «40» και το γνώρισμα νόμισμα με τιμή «Ευρώ». Οι τιμές των γνωρισμάτων (σε αντίθεση με τα στοιχεία) αναγράφονται πάντα εντός διπλών εισαγωγικών. Τα γνωρίσματα αποτελούν ένα εναλλακτικό τρόπο αναπαράστασης δεδομένων σε ένα κείμενο XML. Επιπλέον, η γλώσσα XML επιτρέπει την ανάθεση μοναδικών ταυτοτήτων στα στοιχεία ενός κειμένου. Η ανάθεση αυτή γίνεται σε ένα συγκεκριμένο γνώρισμα του στοιχείου, το οποίο καλείται id. Το γνώρισμα αυτό αξιοποιείται σαν αναφορά του στοιχείου από άλλα στοιχεία του κειμένου. Η αναφορά επιτυγχάνεται μέσω του γνωρίσματος idref. Ένα παράδειγμα είναι το ακόλουθο: <οικογένεια> <πρόσωπο id= ο55 > <όνομα>ιωάννα</όνομα> </πρόσωπο> <πρόσωπο id= o44 > <όνομα>παντελής</όνομα> <παιδί_της idref= o55 /> </πρόσωπο> </οικογένεια> Το παράδειγμα αυτό παρουσιάζει δύο πρόσωπα μιας οικογένειας, την Ιωάννα και τον Παντελή, με ταυτότητες (id) ο55 και ο44 αντίστοιχα. Το γνώρισμα idref στο στοιχείο παιδί_της συσχετίζει τα δύο πρόσωπα. Η σημασιολογία, που μεταφέρει η ετικέτα του στοιχείου αυτού, δείχνει ότι «ο Παντελής είναι παιδί της Ιωάννας». Η χρήση των ταυτοτήτων και αναφορών αποτελούν το μηχανισμό της γλώσσας XML για την επέκταση των δένδρων (ιεραρχικών δομών Σχήμα 3.1) σε γράφους (δικτυακές δομές), στα αντίστοιχα διαγράμματα. Το Σχήμα 3.2 παρουσιάζει το διάγραμμα XML για το προηγούμενο παράδειγμα. Η γλώσσα XML συνοδεύεται από μια μεγάλη και διαρκώς αναπτυσσόμενη οικογένεια εργαλείων (π.χ., XML Schemas, XSL, XSLT, XLink, RDF, DOM,

5 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 37 XPath, XQuery, κ.ά.), που διευκολύνουν μια σειρά λειτουργιών, όπως τη μοντελοποίηση δεδομένων στη γλώσσα XML βάσει δομημένων σχημάτων, τη διαχείριση κειμένων XML (εισαγωγή, διαγραφή και ενημέρωση των στοιχείων, ετικετών και γνωρισμάτων ενός κειμένου), την υποβολή ερωτήσεων (σε εκφραστικές γλώσσες) και ανάκτηση δεδομένων από μεγάλα κείμενα XML, την ευρετηριοποίηση κειμένων XML, τη μορφοποίηση και οπτικοποίησή τους, τον εμπλουτισμό της σημασιολογίας τους, κά. Η οικογένεια αυτών των εργαλείων έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ευρεία διάδοση και επιτυχία του προτύπου. οικογένεια πρόσωπο o55 όνομα o44 πρόσωπο πρόσωπο Ιωάννα όνομα Παντελής παιδί_της Σχήμα 3.2 Παράδειγμα διαγράμματος XML με αναφορές. Δικτυακή δομή. Βάσεις Δεδομένων και XML Η γλώσσα XML, αν και αναπτύχθηκε αρχικά για να υποστηρίξει εφαρμογές διαδικτύου, έχει συνδεθεί στενά με την τεχνολογία των συστημάτων βάσεων δεδομένων. Η παρούσα Ενότητα επιχειρεί να παρουσιάσει τη σύνδεση αυτή. Ένα κείμενο XML αποτελεί μια συλλογή συσχετιζόμενων δεδομένων και συχνά αντιμετωπίζεται σαν μια Βάση Δεδομένων. Ένα κείμενο XML, σαν βάση δεδομένων, συγκεντρώνει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έναντι των αρχείων των κλασσικών βάσεων δεδομένων. Αρχίζοντας από τα πλεονεκτήματα, ένα κείμενο XML έχει την ιδιότητα της αυτοπεριγραφής. Μέσω των ετικετών και των γνωρισμάτων, η γλώσσα XML περιγράφει τα δεδομένα του κειμένου. Βέβαια, η σημασιολογία αυτής της περιγραφής είναι περιορισμένη. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα αφορά στην μεταφερσιμότητα του κειμένου XML. Η γλώσσα XML είναι αναγνώσιμη από ανθρώπους και μηχανές και είναι ανεξάρτητη του υλικού ή του λογισμικού του υπολογιστικού συστήματος. Τα κείμενα XML υιοθετούν την κωδικοποίηση κατά Unicode. Ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό των

6 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 κειμένων XML είναι ότι μπορούν να περιγράψουν τόσο ιεραρχικές όσο δικτυακές δομές με απλό τρόπο (π.χ., Σχήμα 3.1 και Σχήμα 3.2). Από την άλλη πλευρά, ένα κείμενο XML, σαν βάση δεδομένων, παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα. Καταρχήν, τα στοιχεία ενός κειμένου XML είναι διατεταγμένα, σε αντίθεση με τα λογικά μοντέλα βάσεων δεδομένων (π.χ., το σχεσιακό), όπου η έννοια της διάταξης των δεδομένων (π.χ., των πλειάδων) δεν υφίσταται. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα δύο κείμενα XML δεν είναι ισοδύναμα: Κείμενο 1 ο : Κείμενο 2 ο : <πρόσωπο> <όνομα>μανόλης</όνομα> <επώνυμο>στεφανάκης</επώνυμο> </πρόσωπο> <πρόσωπο> <επώνυμο>στεφανάκης</επώνυμο> <όνομα>μανόλης</όνομα> </πρόσωπο> Ένα δεύτερο μειονέκτημα των κειμένων XML πηγάζει στις συντακτικές ιδιαιτερότητες της γλώσσας τους. Συγκεκριμένα, στην XML, σε αντίθεση με τις βάσεις δεδομένων, επιτρέπεται η ανάμειξη σχολίων και στοιχείων σε ένα κείμενο. Για παράδειγμα, το ακόλουθο κείμενο συμβαδίζει με τους κανόνες της γλώσσας: <διάλεξη>βάσεις Δεδομένων και XML <ομιλητής>μανόλης Στεφανάκης</ομιλητής> </διάλεξη> Επιπλέον, η γλώσσα XML επιτρέπει την υιοθέτηση διαφορετικών δομικών μονάδων για την έκφραση της αυτής κατάστασης. Συγκεκριμένα, η καταγραφή δεδομένων σε ένα κείμενο XML μπορεί να γίνει με εναλλακτική χρήση γνωρισμάτων ή στοιχείων. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα τρία κείμενα μεταφέρουν την ίδια πληροφορία: Κείμενο 1 ο : <πρόσωπο> <όνομα>διονύσης</όνομα> <ηλικία>5</ηλικία> </πρόσωπο>

7 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 39 Κείμενο 2 ο : Κείμενο 3 ο : <πρόσωπο όνομα= Διονύσης ηλικία= 5 /> <πρόσωπο ηλικία= 5 > <όνομα>διονύσης</όνομα> </πρόσωπο> Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη Ενότητα, η γλώσσα XML περιβάλλεται από μια συλλογή εργαλείων. Ορισμένα από τα εργαλεία αυτά έχουν σαν στόχο τη διαχείριση των δεδομένων, που φιλοξενούνται σε κείμενα XML. Επομένως, καθώς ένα κείμενο XML αντιμετωπίζεται σαν μια βάση δεδομένων, τα παραπάνω εργαλεία μπορεί να θεωρηθεί ότι συνθέτουν το αντίστοιχο Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Στη συνέχεια, περιγράφονται συνοπτικά οι διαθέσιμοι μηχανισμοί για την οργάνωση (δόμηση) των δεδομένων σε ένα κείμενο XML, και την διαχείρισή τους (γλώσσες ερωτήσεων). Οργάνωση Δεδομένων σε Κείμενο XML Για τη σωστή δόμηση των δεδομένων μιας εφαρμογής σε ένα κείμενο XML, πρέπει να τηρηθούν οι περιορισμοί που αφορούν στα δεδομένα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός βοηθητικού κειμένου, το οποίο καθορίζει τις έγκυρες ετικέτες, το φώλιασμα των στοιχείων και τα γνωρίσματα αυτών, τους τύπους των δεδομένων, κά. Το βοηθητικό αυτό κείμενο δομείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν δύο πρότυπα: (α) το Document Type Definition ή DTD, και (β) το XML Schema Definition ή XSD. Έστω το ακόλουθο απόσπασμα ενός κειμένου XML μιας κτηματολογικής εφαρμογής, που περιγράφει ένα γεωτεμάχιο (με κωδικό «Γ123κ», δικαιούχο την Μαρία Παράσχου και εμβαδόν 1200 m 2 ): Κείμενο XML: <γεωτεμάχιο id= Γ123κ > <δικαιούχος>μαρία Παράσχου</δικαιούχος> <εμβαδόν>1200</εμβαδόν> </γεωτεμάχιο> Ακολουθώντας τις προδιαγραφές του DTD, το βοηθητικό κείμενο θα έχει το εξής περιεχόμενο:

8 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κείμενο DTD: <!ELEMENT γεωτεμάχιο (δικαιούχος, εμβαδόν)> <!ATTLIST γεωτεμάχιο id CDATA> <!ELEMENT δικαιούχος (#PCDATA)> <!ELEMENT εμβαδόν (#PCDATA)> Ο ρόλος του βοηθητικού κειμένου DTD είναι να προδιαγράψει τη δομή του κειμένου XML, καθορίζοντας τα έγκυρα στοιχεία, γνωρίσματα, κά., καθώς και το φώλιασμά τους. Στο παραπάνω κείμενο DTD, ορίζεται στην πρώτη γραμμή ότι ένα έγκυρο στοιχείο του κειμένου XML είναι το γεωτεμάχιο (ετικέτα στοιχείου), το οποίο φωλιάζει τα στοιχεία δικαιούχος και εμβαδόν. Η δεύτερη γραμμή ορίζει ότι το γεωτεμάχιο έχει ένα γνώρισμα ταυτότητας (id). Το γνώρισμα αυτό παίρνει τιμές από ένα σχήμα κωδικοποίησης (CDATA επιβάλλεται έλεγχος μοναδικότητας). Οι γραμμές 3 και 4 ορίζουν ότι τα φωλιασμένα στοιχεία φιλοξενούν τιμές από ένα σχήμα ανάθεσης τιμών (#PCDATA τύπος και τιμή ορισμένα από το χρήστη). Τα κείμενα DTD παρουσιάζουν αρκετές αδυναμίες στην προδιαγραφή κειμένων XML, για το λόγο αυτό έχουν αντικατασταθεί από τα κείμενα XSD, που περιγράφονται στη συνέχεια. Οι βασικές αδυναμίες των πρώτων έγκεινται στο ότι: (α) δεν είναι γραμμένα σε γλώσσα XML, και (β) δεν υποστηρίζουν τύπους δεδομένων (δηλαδή, δεν προδιαγράφουν τους τύπους των τιμών που φιλοξενεί κάθε στοιχείο ή γνώρισμα). Τα κείμενα XSD προδιαγράφουν πληρέστερα τα κείμενα XML. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν τύπους δεδομένων, επιτρέπουν τη δημιουργία νέων τύπων δεδομένων από τους χρήστες, και υιοθετούν αντικειμενοστρεφείς έννοιες, όπως την κληρονομικότητα και τον πολυμορφισμό. Το βοηθητικό κείμενο XSD για το παραπάνω παράδειγμα του γεωτεμαχίου είναι το ακόλουθο: Κείμενο XSD: <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <element name= γεωτεμάχιο"> <complextype> <sequence> <element name= δικαιούχος" type="string"/> <element name= εμβαδόν" type="unsignedint"/> </sequence> <attribute name= id"> <simpletype> <restriction base="string">

9 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 41 <pattern value= Γ\d{3}[A-Za-z]{1}"/> </restriction> </simpletype> </attribute> </complextype> </element> </schema> Η πρώτη γραμμή του κειμένου παραπέμπει στις προδιαγραφές του XSD. Στις επόμενες γραμμές ορίζονται τα στοιχεία, η δομή του φωλιάσματός τους, και τα γνωρίσματά τους. Επίσης προδιαγράφονται οι τύποι των δεδομένων. Παρατηρείστε ότι υπάρχει η δυνατότητα ορισμού νέων τύπων, που ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα (π.χ., στη γραμμή <pattern value= Γ\d{3}[A-Za-z]{1}"/>). Παρατηρείστε ότι το κείμενο XSD σε αντίθεση με το DTD είναι κείμενο XML. Ανάλογα με το λογικό μοντέλο δεδομένων ενός ΣΔΒΔ (π.χ., σχεσιακό, αντικειμενοστρεφές, κ.ά.), έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί απεικόνισης σχημάτων XML σε σχήματα βάσεων δεδομένων και αντίστροφα. Το Σχήμα 3.3 παρουσιάζει την απλή περίπτωση (μια εναλλακτική) της απεικόνισης μιας σχέσης (στο σχεσιακό μοντέλο) σε ένα κείμενο XML. Διαχείριση Κειμένων XML Η διαχείριση των δεδομένων ενός κειμένου XML επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας γλώσσας ερωτήσεων. Στο παρελθόν έχουν προταθεί πολλές γλώσσες διαχείρισης κειμένων XML. Ορισμένες από αυτές είναι οι εξής: XPath, XQuery, Lorel, UnQL, XML-QL, XQL, κά. Κάθε μια γλώσσα έχει τις ιδιαιτερότητές της και υποστηρίζει καλύτερα ή χειρότερα ορισμένες από τις διαδικασίες διαχείρισης (δηλ., συντήρηση κειμένων XML και ανάκτηση πληροφοριών από αυτά). Στη συνέχεια, περιγράφονται συνοπτικά τρεις από αυτές, η XPath, η XSL και η Lorel. Η Γλώσσα XPath Η γλώσσα XPath (XML Path Language) εφαρμόζει μια σύνταξη που προσομοιώνει ιεραρχικά μονοπάτια. Η γλώσσα αυτή αξιοποιεί μια βιβλιοθήκη συναρτήσεων, με τις οποίες επιτυγχάνει την ανάκτηση δεδομένων από κείμενα XML και την περαιτέρω επεξεργασία τους. Να σημειωθεί, ότι η βιβλιοθήκη των συναρτήσεων είναι επεκτάσιμη.

10 42 <βάση_δεδομένων> <πίνακας> <γραμμή11> <στήλη1> </στήλη1> <στήλη2> </στήλη2> </γραμμή1> <γραμμή2> </γραμμή2> </πίνακας> </βάση_δεδομένων> (α) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 πίνακας γραμμή 1 γραμμή 2 γραμμή n στήλη 1 στήλη 2 στήλη j τιμή 1,1 τιμή 1,2 τιμή 1,j (β) P ID X Y (γ) <πίνακας> <γραμμή> <PID>1</PID> <X>34</X> <Y>45</Y> </γραμμή> <γραμμή> <PID>2</PID> <X>67</X> <Y>23</Y> </γραμμή> <γραμμή> <PID>3</PID> <X>24</X> <Y>21</Y> </γραμμή> </πίνακας> Σχήμα 3.3 Απεικόνιση μιας σχέσης (πίνακα) σε κείμενο XML: Η δομή του κειμένου XML (α), το αντίστοιχο διάγραμμα XML (β), και ένα παράδειγμα απεικόνισης (γ). Η XPath διαχειρίζεται ένα μόνο κείμενο XML, το οποίο και αντιμετωπίζει σαν ένα δένδρο με κόμβους. Υπάρχουν διάφορα είδη κόμβων στο μοντέλο της γλώσσας, όπως οι κόμβοι κειμένου, στοιχείων, γνωρισμάτων, κά. Οι τιμές που επιστρέφονται μετά την εκτέλεση μιας ερώτησης αντιμετωπίζονται επίσης σαν κόμβοι. Ορισμένα παραδείγματα ερωτήσεων της XPath για το κείμενο του γεωτεμαχίου, που παρουσιάζεται στην προηγούμενη Ενότητα, είναι τα ακόλουθα: επέλεξε τα στοιχεία δικαιούχος που είναι φωλιασμένα στο στοιχείο-ρίζα γεωτεμάχιο

11 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 43 /γεωτεμάχιο/δικαιούχος επέλεξε όλα τα στοιχεία δικαιούχος //δικαιούχος επέλεξε όλα τα στοιχεία που φωλιάζονται στο στοιχείο-ρίζα γεωτεμάχιο /γεωτεμάχιο/* επέλεξε τα γνωρίσματα ταυτότητας (id) όλων των στοιχείων γεωτεμάχιο του κειμένου επέλεξε όλους τους προγόνους (στην ιεραρχία) των στοιχείων δικαιούχος, που είναι φωλιασμένα στο στοιχείο γεωτεμάχιο (επιλέγει το στοιχείο γεωτεμάχιο) /γεωτεμάχιο/δικαιούχος/ancestor::* Η Γλώσσα XSL Η γλώσσα XSL (XML Style Language) σχεδιάστηκε για τον μετασχηματισμό ενός κειμένου XML σε κείμενο HTML (βλ., επόμενη Ενότητα). Με άλλα λόγια, αποτελεί μια γλώσσα μορφοποίησης ενός κειμένου XML για την παρουσίασή του σε μια ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Ιστού. Η XSL εφαρμόζεται επίσης για τη μετατροπή κειμένων XML σε άλλα κείμενα XML. Το μοντέλο της XSL είναι επίσης ιεραρχικό. Μια ερώτηση XSL συντίθεται από κανόνες προτύπων (template rules) και έχουν τη μορφή: κανόνας πρότυπο = συνθήκη + πρότυπο Η εκτέλεση της ερώτησης είναι αναδρομική. Συγκεκριμένα, ακολουθεί τα εξής βήματα: (α) ξενικά από το στοιχείο (κόμβο) ρίζα, (β) ελέγχει μια συνθήκη (pattern) στον κόμβο αυτό, (γ) αν αυτή ικανοποιηθεί, εκτελεί το αντίστοιχο πρότυπο (template), (δ) το πρότυπο δημιουργεί ένα κείμενο XML σαν αποτέλεσμα, και (ε) η διαδικασία επαναλαμβάνεται αναδρομικά στα (φωλιαμένα) παιδιά της ρίζας. Ένα παράδειγμα μιας ερώτησης XSL δίνεται στη συνέχεια. Έστω το ακόλουθο κείμενο XML:

12 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 <κτηματολόγιο> <γεωτεμάχιο> <δικαιούχος>δημήτρης</δικαιούχος> <χρήση>οικιστική</χρήση> </γεωτεμάχιο> <γεωτεμάχιο> <δικαιούχος>μαρία</δικαιούχος> <χρήση>χώρος_σταθμευσης</χρήση> </γεωτεμάχιο> <γεωτεμάχιο> <δικαιούχος>ιωάννα</δικαιούχος> <χρήση>αγροτική</χρήση> </γεωτεμάχιο> </κτηματολόγιο> Μια ερώτηση XSL που επιστρέφει τους δικαιούχους είναι η ακόλουθη: <xsl:template> <xsl:apply-templates/> </xsl:template> <xsl:template match= /κτηματολόγιο/*/δικαιούχος > <result> <xsl:value-of/> </result> </xsl:template> Η Γλώσσα Lorel Η γλώσσα Lorel, αποτελεί μια συμβατή επέκταση της γλώσσας OQL. Η OQL (Object Query Language) είναι μια γλώσσα ερωτήσεων αντικειμένων, που προδιαγράφθηκε από την ομάδα εργασίας κατασκευαστών αντικειμενοστρεφών συστημάτων ODMG (Object Data Management Group). Η Lorel ενσωματώνει μια σειρά χαρακτηριστικών που υποστηρίζουν την αναζήτηση σε κείμενα XML, όπως εκφράσεις μονοπατιών, πολυμορφισμό, ειδικά σύμβολα συντομογραφίας, κά. Σε αντίθεση με την OQL, η γλώσσα Lorel δεν επιβάλει τον αυστηρό καθορισμό της θέσης των δεδομένων, αλλά επιτρέπει την αναζήτηση σε κείμενα, ακόμη και στην περίπτωση που είναι μερικώς γνωστή η δομή τους (π.χ., όταν δεν είναι γνωστή η ιεραρχία φωλιάσματος των στοιχείων στο σύνολό της). Αυτή η ιδιότητα πηγάζει από το γεγονός ότι η γλώσσα Lorel σχεδιάστηκε αρχικά για την αναζήτηση ημιδομημένων δεδομένων στο σύστημα LORE (Lightweight Object Repository).

13 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 45 Η γλώσσα Lorel κάνει χρήση γράφων για τη μοντελοποίηση των δεδομένων, καθώς και κατάλληλων εκφράσεων μονοπατιών, ώστε να επιτευχθεί πλοήγηση στο γράφο αυτό. Κάθε ερώτηση Lorel (σε αντιστοιχία με τις ερωτήσεις SQL και OQL) συντίθεται από τρία τμήματα: το SELECT, το FROM, και το WHERE. Στο τμήμα SELECT ο χρήστης ορίζει τι θέλει να αναφερθεί στο αποτέλεσμα. Στο τμήμα FROM καθορίζονται τα μονοπάτια πλοήγησης στο γράφο. Στο τμήμα WHERE αναγράφονται οι συνθήκες της ερώτησης. Ένα παράδειγμα μιας ερώτησης Lorel στο προηγούμενο κείμενο XML για την εφαρμογή του κτηματολογίου είναι το εξής: SELECT Χ.δικαιούχος FROM κτηματολόγιο.#{χ}.χρήση Υ WHERE Υ = αγροτική Στην ερώτηση αυτή εφαρμόζεται μια συντόμευση (#), καθώς πιθανά το μονοπάτι από τη ρίζα του κειμένου στο στοιχείο χρήση του γεωτεμαχίου δεν είναι γνωστό, και δύο ψευδώνυμα μονοπατιών (Χ = κτηματολόγιο.γεωτεμάχιο, και Υ = κτηματολόγιο.γεωτεμάχιο.χρήση), για τη συντομογραφία των επιμέρους τμημάτων της ερώτησης. Το αποτέλεσμα της ερώτησης είναι: <δικαιούχος>ιωάννα</δικαιούχος> Μετασχηματισμός Κειμένου XML σε Κείμενο HTML Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η γλώσσα XML δεν αντικαθιστά, αλλά συμπληρώνει τη γλώσσα HTML. Η πρώτη δίνει έμφαση στο περιεχόμενο των δεδομένων μιας ιστοσελίδας αγνοώντας τη μορφοποίησή τους. Η δεύτερη, εστιάζει στη μορφοποίηση (παρουσίαση) των δεδομένων σε μια ιστοσελίδα (δηλαδή, το μέγεθος και το χρώμα των γραμμάτων, τη γραμματοσειρά, τη θέση παραγράφων, κά.). Στην πράξη, πολλές φορές υπάρχει η ανάγκη μετασχηματισμού ενός κειμένου XML σε κείμενο HTML, για να μορφοποιηθεί το περιεχόμενο του πρώτου και να είναι ευπαρουσίαστο κι ευανάγνωστο. Το κείμενο XML μπορεί, για παράδειγμα (Σχήμα 3.4), να αποτελεί την έξοδο ενός ερωτήματος σε μια Βάση Δεδομένων (ενός εξυπηρετητή, π.χ., στο TAXIS του Υπουργείου Οικονομικών). Τα δεδομένα που φιλοξενεί το κείμενο XML θα πρέπει να μορφοποιηθούν (βάσει κάποιων styles) σε ένα κείμενο HTML, ώστε να παρουσιαστούν στο χρήστη (πελάτη, π.χ., το φορολογούμενο).

14 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 GET Πελάτης (client) HTTP Εξυπηρετητής (server) PUT { html } Εφαρμογή κείμενο HTML Εργαλείο Μετατροπής styles Βάση Δεδομένων κείμενο XML Σχήμα 3.4 Παράδειγμα αιτήματος πελάτη σε εξυπηρετητή, που εμπλέκει το μετασχηματισμό κειμένου XML σε κείμενο HTML. Ο μετασχηματισμός ενός κειμένου XML σε ένα κείμενο HTML περιλαμβάνει την υιοθέτηση κατάλληλων ετικετών της γλώσσας HTML, που θα φωλιάσουν τα δεδομένα του κειμένου XML και θα το μορφοποιήσουν ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής (με τη χρήση των styles). Το προϊόν της επεξεργασίας είναι ένα κείμενο HTML, που ενσωματώνει μέρος ή το σύνολο των δεδομένων του κειμένου XML και μπορεί να οπτικοποιηθεί σε έναν φυλλομετρητή. Ο μετασχηματισμός ενός κειμένου XML σε ένα κείμενο HTML μπορεί να υποστηριχθεί από αυτόνομα προγράμματα ή κι από εργαλεία που περιγράφθηκαν στην προηγούμενη Ενότητα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα παράδειγμα μετασχηματισμού χρησιμοποιώντας τη γλώσσα XSL (XML Style Language). Στον Κώδικα 3.1 παρουσιάζεται ένα κείμενο XML, το οποίο φιλοξενεί τέσσερα γεγονότα (που περιγράφονται με το στοιχείο <event>, 4-12, 13-21, 22-30, 31-39) από την ζωή του Ηρακλή (Πηγή: «Ιστορία Από τη Μυθολογία στην Ιστορία», Σχολικό Εγχειρίδιο Γ Δημοτικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). Τα γεγονότα συνθέτουν μια ενότητα (<section>, 2-40) με τίτλο «Η γέννηση του Ηρακλή» (<title>, 3). Κάθε γεγονός (<event>) φωλιάζει τέσσερα στοιχεία. Το <seq> (5) περιγράφει τη σειρά διαδοχής του γεγονότος στην ενότητα, το <description> (6-7) φιλοξενεί μια σύντομη περιγραφή του γεγονότος, το <image> (8-9) δίνει το όνομα του αρχείου μιας σχετικής εικόνας και το <img_descr> (10-11) καταγράφει έναν τίτλο για την εικόνα.

15 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 47 Κώδικας 3.1 Περιγραφή τεσσάρων γεγονότων της ζωής του Ηρακλή σε κείμενο XML (αρχείο iraklis.xml). (1) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> (2) <section> (3) <title>η γέννηση του Ηρακλή.</title> (4) <event> (5) <seq>1</seq> (6) <description> Ο Αμφιτρύωνας και η Αλκμήνη, κόρη του βασιλιά των Μυκηνών, βρήκαν καταφύγιο στη Θήβα. Η Αλκμήνη γέννησε τον Ηρακλή, που ήταν γιος του Δία, και τον Ιφικλή. (7) </description> (8) <image>./images/math_1_50_img_64.jpg (9) </image> (10) <img_descr> Ο Ηρακλής - γιός του Δία. (11) </img_descr> (12) </event> (13) <event> (14) <seq>2</seq> (15) <description> Ο Δίας έστειλε τον Ερμή να φέρει τον Ηρακλή στον Όλυμπο και να πιει το γάλα της Ήρας ώστε να γίνει αθάνατος. (16) </description> (17) <image>./images/math_1_50_img_59.jpg (18) </image> (19) <img_descr> Η δημιουργία του Γαλαξία (20) </img_descr> (21) </event> (22) <event> (23) <seq>3</seq> (24) <description> Ο Ηρακλής παντρεύτηκε τη Μεγάρα, κόρη του βασιλιά της Θήβας, και έγινε ο ίδιος βασιλιάς. Η Ήρα θα τον τρελάνει και θα κάνει κακό στη γυναίκα και τα παιδιά του. (25) </description> (26) <image>./images/math_1_50_img_61.jpg (27) </image> (28) <img_descr> Ο Ηρακλής σε νεαρή ηλικία (29) </img_descr>

16 48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (30) </event> (31) <event> (32) <seq>4</seq> (33) <description> Ο Ηρακλής πήγε στο Μαντείο των Δελφών να ρωτήσει τον Απόλλωνα τι έπρεπε να κάνει για να τον συγχωρέσουν οι θεοί. Ο χρησμός ήταν να υπηρετήσει τον ξάδελφό του Ευρυσθέα, βασιλιά των Μυκηνών, για δώδεκα χρόνια. (34) </description> (35) <image>./images/math_1_50_img_104.jpg (36) </image> (37) <img_descr> Ο Ηρακλής (αρχαίο νόμισμα) (38) </img_descr> (39) </event> (40) </section> Ο Κώδικας 3.2 παρουσιάζει το κείμενο XSL που περιγράφει τη μορφοποίηση που θα επιβληθεί στο κείμενο XML του Κώδικα 3.1, ώστε να παραχθεί το κείμενο HTML (Κώδικας 3.3). Μετά τις κεφαλίδες (1-5) ακολουθούν οι ετικέτες και οι τιμές των αντίστοιχων παραμέτρων, που θα αναγραφούν στο κείμενο HTML, π.χ., γραμμές 6-9. Οι γραμμές 10, 18, 23, 28, 30 και 31 αντιστοιχούν στις εντολές της XSL, οι οποίες έχουν τη σύνταξη <xsl:value-of select=... και ανακτούν το περιεχόμενο των αντίστοιχων στοιχείων του κειμένου XML για να το μορφοποιήσουν εντός του κειμένου HTML. Οι εντολές 18, 23, 28, 30 και 31 φωλιάζονται εντός της εντολής επανάληψης (14, 36): <xsl:for-each... και εκτελούνται για κάθε γεγονός (<event>) που περιλαμβάνεται στο κείμενο XML, δηλ., τέσσερις φορές για τα ισάριθμα γεγονότα. Κώδικας 3.2 Το κείμενο XSL για το μετασχηματισμό του κειμένου XML (Κώδικας 3.1) στο κείμενο HTML (Κώδικας 3.3) (αρχείο xml2html.xsl). (1) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> (2) <xsl:stylesheet version="1.0" (3) xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform"> (4) <xsl:output method='html' version='1.0' encoding='iso ' indent='yes'/>

17 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 49 (5) <xsl:template match="/"> (6) <html> (7) <body> <!Αναγραφή του τίτλου της Ενότητας> (8) <center> (9) <font color="#ff0000" face="comic Sans MS" size="2"> <!Ανάκτηση τίτλου από το κείμενο XML> (10) <xsl:value-of select="section/title"/> (11) </font> (12) </center> <!Δημιουργία του πίνακα> (13) <table width="400" id="table1"> <!Επαναληπτική διαδικασία Διάβασμα γεγονότων> (14) <xsl:for-each select="section/event"> (15) <tr> <!Η 1η στήλη Αναγραφή διαδοχής> (16) <td width="15" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff" align="center"> (17) <font color="#008000" face="comic Sans MS" size="2"> <!Ανάκτηση της σειράς διαδοχής από το XML> (18) <xsl:value-of select="seq"/> (19) </font> (20) </td> <!Η 2η στήλη Αναγραφή περιγραφής> (21) <td width="200"style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (22) <font color="#0000ff" face="comic Sans MS" size="2"> <!Ανάκτηση περιγραφής γεγονότος από XML> (23) <xsl:value-of select="description"/> (24) </font> (25) </td> <!Η 3η στήλη Οπτικοποίηση Εικόνας> (26) <td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> <!Δημιουργία υπερσυνδέσμου στην εικόνα> (27) <a> <xsl:attribute name="target">"_blank" </xsl:attribute> <xsl:attribute name="href"> <!Ανάκτηση διεύθυνσης αρχείου εικόνας από XML για τον υπερσύνδεσμο> (28) <xsl:value-of select="image" /> </xsl:attribute> (29) <img> <xsl:attribute name="src">

18 50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 <!Ανάκτηση αρχείου εικόνας από XML για Οπτικοποίηση στην 3 η στήλη του πίνακα> (30) <xsl:value-of select="image" /> </xsl:attribute> <xsl:attribute name="width">95 </xsl:attribute> <xsl:attribute name="alt"> <!Ανάκτηση περιγραφής της εικόνας από XML> (31) <xsl:value-of select="img_descr" /> </xsl:attribute> (32) </img> (33) </a> (34) </td> (35) </tr> (36) </xsl:for-each> (37) </table> (38) </body> (39) </html> (40) </xsl:template> (41) </xsl:stylesheet> Ο Κώδικας 3.3 παρουσιάζει το κείμενο HTML. Οι τονισμένες γραμμές αντιστοιχούν στα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το κείμενο XML (Κώδικας 3.1). Το Σχήμα 3.5 εικονίζει τη μορφοποίηση του κειμένου HTML (Κώδικας 3.3) στο φυλλομετρητή. Κώδικας 3.3 Το κείμενο HTML που μορφοποιεί το κείμενο XML (Κώδικας 3.1) εφαρμόζοντας το μετασχηματισμό XSL (Κώδικας 3.2) (αρχείο iraklis.htm). (1) <html> (2) <body> <!Τίτλος Ενότητας> (3) <center> (4) <font color="#ff0000" face="comic Sans MS" size="2"> (5) Η γέννηση του Ηρακλή. (6) </font> (7) </center> <!Δημιουργία Πίνακα> (8) <table width="400" id="table1"> <!Η 1η γραμμή του Πίνακα> (9) <tr> <!Η 1η στήλη της 1ης γραμμής> (10) <td width="15" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff" align="center"> (11) <font color="#008000" face="comic Sans MS" size="2"> (12) 1

19 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 51 (13) </font> (14) </td> <!Η 2η στήλη της 1ης γραμμής> (15) <td width="200" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (16) <font color="#0000ff" face="comic Sans MS" size="2"> (17) Ο Αμφιτρύωνας και η Αλκμήνη, κόρη του βασιλιά των Μυκηνών, βρήκαν καταφύγιο στη Θήβα. Η Αλκμήνη γέννησε τον Ηρακλή, που ήταν γιος του Δία, και τον Ιφικλή. (18) </font> (19) </td> <!Η 3η στήλη της 1ης γραμμής> (20) <td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (21) <a target=""_blank"" href= (22) "../images/math_1_50_img_64.jpg"> (23) <img src= (24) "./images/math_1_50_img_64.jpg" width="95" alt= (25) "Ο Ηρακλής - γιός του Δία"> (26) </a> (27) </td> (28) </tr> <!Η 2η γραμμή του Πίνακα> (29) <tr> <!Η 1η στήλη της 2ης γραμμής> (30) <td width="15" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff" align="center"> (31) <font color="#008000" face="comic Sans MS" size="2"> (32) 2 (33) </font> (34) </td> <!Η 2η στήλη της 2ης γραμμής> (35) <td width="200" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (36) <font color="#0000ff" face="comic Sans MS" size="2">

20 52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (37) Ο Δίας έστειλε τον Ερμή να φέρει τον Ηρακλή στον Όλυμπο και να πιει το γάλα της Ήρας ώστε να γίνει αθάνατος. (38) </font> (39) </td> <!Η 3η στήλη της 2ης γραμμής> (40) <td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (41) <a target=""_blank"" href= (42) "../images/math_1_50_img_59.jpg"> (43) <img src= (44) "./images/math_1_50_img_59.jpg" width="95" alt= (45) " Η δημιουργία του Γαλαξία "> (46) </a> (47) </td> (48) </tr> <!Η 3η γραμμή του Πίνακα> (49) <tr> <!Η 1η στήλη της 3ης γραμμής> (50) <td width="15" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff" align="center"> (51) <font color="#008000" face="comic Sans MS" size="2"> (52) 3 (53) </font> (54) </td> <!Η 2η στήλη της 3ης γραμμής> (55) <td width="200" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (56) <font color="#0000ff" face="comic Sans MS" size="2"> (57) Ο Ηρακλής παντρεύτηκε τη Μεγάρα, κόρη του βασιλιά της Θήβας, και έγινε ο ίδιος βασιλιάς. Η Ήρα θα τον τρελάνει και θα κάνει κακό στη γυναίκα και τα παιδιά του. (58) </font> (59) </td> <!Η 3η στήλη της 3ης γραμμής> (60) <td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (61) <a

21 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 53 target=""_blank"" href= (62) "../images/math_1_50_img_61.jpg"> (63) <img src= (64) "./images/math_1_50_img_61.jpg" width="95" alt= (65) " Ο Ηρακλής σε νεαρή ηλικία "> (66) </a> (67) </td> (68) </tr> <!Η 4η γραμμή του Πίνακα> (69) <tr> <!Η 1η στήλη της 4ης γραμμής> (70) <td width="15" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff" align="center"> (71) <font color="#008000" face="comic Sans MS" size="2"> (72) 4 (73) </font> (74) </td> <!Η 2η στήλη της 4ης γραμμής> (75) <td width="200" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (76) <font color="#0000ff" face="comic Sans MS" size="2"> (77) Ο Ηρακλής πήγε στο Μαντείο των Δελφών να ρωτήσει τον Απόλλωνα τι έπρεπε να κάνει για να τον συγχωρέσουν οι θεοί. Ο χρησμός ήταν να υπηρετήσει τον ξάδελφό του Ευρυσθέα, βασιλιά των Μυκηνών, για δώδεκα χρόνια. (78) </font> (79) </td> <!Η 3η στήλη της 4ης γραμμής> (80) <td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (81) <a target=""_blank"" href= (82) "../images/math_1_50_img_104.jpg"> (83) <img src= (84) "./images/math_1_50_img_104.jpg" width="95" alt= (85) " Ο Ηρακλής (αρχαίο νόμισμα)"> (86) </a> (87) </td> (88) </tr> (89) </table>

22 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (90) </body> (91) </html> Σχήμα 3.5 Μορφοποίηση του κειμένου HTML του Κώδικα 3.3 στο φυλλομετρητή. Βιβλιογραφικές Αναφορές Sall, K.B., XML Family of Specifications. A Practical Guide. Addison Wesley. XML Language Specification. XML tutorial, W3C World Wide Web Consortium,

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ. Διάλεξη 5 η XML και ΒΔ στο Διαδίκτυο

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ. Διάλεξη 5 η XML και ΒΔ στο Διαδίκτυο Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Διάλεξη 5 η XML και ΒΔ στο Διαδίκτυο Δ. Χριστοδουλάκης - Α. Φωκά Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής - Εαρινό Εξάμηνο 2007 Εισαγωγή Πολλές εφαρμογές διαδικτύου υποστηρίζουν web διεπαφές

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο 1 Γλώσσες Σήµανσης Γλώσσες σήµανσης: Αρχικά για τον καθορισµό εµφάνισης σελίδων, γραµµατοσειρών. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

BibConvert μετατροπές LOM

BibConvert μετατροπές LOM BibConvert μετατροπές LOM Δημοσθένης Νικούδης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας BibConvert 2 Μετατρέπει μεταδεδομένα από άλλες μορφές σε MARC21 (ή πιο σωστά MARCXML) Command-line tool Δεν έχει web interface

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) - XML

Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) - XML Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) - XML 4/10/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004

της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004 example Αξιοποιώντας την τεχνολογία XML στη διαχείριση της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004 Πρότυπα και XML Πρότυπα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ XML (extended Markup Language) Ι. Χατζηλυγερούδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ SGML (Standard Generalized Markup Language) Διεθνές πρότυπο ορισμού μεθόδων αναπαράστασης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

SGML (Standard Generalized Markup Language) HTML (HyperText Markup Language) XML (extensible Markup Language)

SGML (Standard Generalized Markup Language) HTML (HyperText Markup Language) XML (extensible Markup Language) SGML (Standard Generalized Markup Language) Γλώσσα για την περιγραφή της δομης και του περιεχομένου ηλεκτρονικών κειμένων Πλήρης Σύνθετη Δύσκολη στην εκμάθηση και την χρήση HTML (HyperText Markup Language)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γαβαλάς Δαμιανός Τρέχον status της HTML

Περιεχόμενα. Γαβαλάς Δαμιανός Τρέχον status της HTML Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #2 η : Βασικές έννοιες σχεδιασμού στο web Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Περιεχόμενα Τρέχον status της HTML Μετάβαση από την HTML στην XHTML Κλέ Καλές πρακτικές συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι κύριες ετικέτες που χρησιμοποιεί η HTML για την περιγραφή της συνολικής δομής μιας ιστοσελίδας;

Ποιες είναι οι κύριες ετικέτες που χρησιμοποιεί η HTML για την περιγραφή της συνολικής δομής μιας ιστοσελίδας; Τι είναι η HTML; Η HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language, δηλαδή Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ Κειμένου και βασίζεται στη γλώσσα SGML, Standard Generalized Markup Language, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις σε Ημι-δομημένα δεδομένα. 13/5/2008 Μ.Χατζόπουλος 1

Ερωτήσεις σε Ημι-δομημένα δεδομένα. 13/5/2008 Μ.Χατζόπουλος 1 Ερωτήσεις σε Ημι-δομημένα δεδομένα 13/5/2008 Μ.Χατζόπουλος 1 Βάσεις Δεδομένων Οι αποθηκευμένες πληροφορίες είναι γνωστές σαν δομημένα δεδομένα. Σεέναπίνακαόλεςοιπλειάδεςέχουντηνίδια μορφοποίηση Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML 1 11.1 Γενική εισαγωγή στην HTML Τι είναι η HTML HyperText Markup Language - Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου είναι η βασική γλώσσα με την οποία πραγματοποιείται η δόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά Νίκος Πασσαράς

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα HTML. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Η γλώσσα HTML. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Η γλώσσα HTML Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Υπερκείμενο Το δομικό χαρακτηριστικό του Παγκόσμιου Ιστού Ένα αρχείο Απλό κείμενο και υπερσύνδεσμοι Υπερσύνδεσμος Μετάβαση σε διάφορα άλλα έγγραφα Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 19.5.013 ΘΕΜΑ 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, είναι εγκατεστημένο σε μια γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο ASCII Unicode - HTML. Κωδικοποίηση ASCII / Unicode HTML

Κείμενο ASCII Unicode - HTML. Κωδικοποίηση ASCII / Unicode HTML Κείμενο ASCII Unicode - HTML Κωδικοποίηση ASCII / Unicode HTML Κείμενο και Τυπογραφία Αναπαράσταση κειμένου Αρχικά οι ανάγκες των προγραμμάτων απαιτούσαν ένα περιορισμένο σύνολο κωδικοποιημένων χαρακτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

3. Επερώτηση XML Εγγράφων: Η Γλώσσα XPath

3. Επερώτηση XML Εγγράφων: Η Γλώσσα XPath Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 3. Επερώτηση XML Εγγράφων: Η Γλώσσα XPath ιαχείριση εδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό Χρήστος ουλκερίδης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη στην html. Η δομή μιας ιστοσελίδας (αρχείο html) Η βασική δομή ενός αρχείου html είναι η εξής:

Εισαγωγη στην html. Η δομή μιας ιστοσελίδας (αρχείο html) Η βασική δομή ενός αρχείου html είναι η εξής: <html> <head> Εισαγωγη στην html Ο παγκόσμιος ιστός (αγγ.: World Wide Web ή www) είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία που μας παρέχει το Διαδίκτυο (Internet) και είναι ένα σύστημα διασυνδεδεμένων πληροφοριών (κειμένου, εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή XML: Extensible Markup Language Ορίστηκε από το WWW Consortium (W3C) ως συµπλήρωµα της HTML. εν σχεδιάστηκε για βάσεις δεδοµένων αλλά για δια

Εισαγωγή XML: Extensible Markup Language Ορίστηκε από το WWW Consortium (W3C) ως συµπλήρωµα της HTML. εν σχεδιάστηκε για βάσεις δεδοµένων αλλά για δια Ηµιδοµηµένες Β - XML Εισαγωγή Η δοµή των XML δεδοµένων Οργάνωση / διαχείριση XML δεδοµένων Ερωτήσεις σε XML δεδοµένα Αποθήκευση XML δεδοµένων σε Σχεσιακές Β Βασικήπηγήδιαφανειών: Silberschatz et al., Database

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ XML-XPath Ι. Χατζηλυγερούδης Ερωτήματα σε έγγραφα XML Αντίστοιχα των ερωτημάτων (queries) σε βάσεις δεδομένων Γλώσσες ερωτημάτων (αντίστοιχες της SQL) XQL (XML Query

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #12 η : Επανάληψη, προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις

Γραπτή εξέταση. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #12 η : Επανάληψη, προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #12 η : Επανάληψη, προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Γραπτή εξέταση H διάρκεια της εξέτασης θα είναι 2 ώρες και 15 Θα απαντήσετε σε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις ιαδικτύου. Θέματα. Εισαγωγή στην XML. Ευρετήρια για την Ανάκτηση Κειμένων. Ο αλγόριθμος HITS. είναι η XML. Παράδειγμα XML

Βάσεις ιαδικτύου. Θέματα. Εισαγωγή στην XML. Ευρετήρια για την Ανάκτηση Κειμένων. Ο αλγόριθμος HITS. είναι η XML. Παράδειγμα XML Θέματα Βάσεις ιαδικτύου Ο αλγόριθμος HITS Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Τι είναι η XML XML Mark-up Γλώσσες (Γλώσσες Σημειοθέτησης)

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Στις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων, η πληροφορία είναι αυστηρά δομημένη και υπακούει σε ένα σταθερό σχήμα που έχει οριστεί εκ των προτέρων. Τα δεδομένα του Ιστού μπορεί να μην έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο και Εφαρμογές 2η Άσκηση Μετασχηματισμοί XML και XSL. Γιαννέλος Γιάννης ΑΜ: Μαρινέλλης Γιώργος ΑΜ:

Διαδίκτυο και Εφαρμογές 2η Άσκηση Μετασχηματισμοί XML και XSL. Γιαννέλος Γιάννης ΑΜ: Μαρινέλλης Γιώργος ΑΜ: Διαδίκτυο και Εφαρμογές 2η Άσκηση Μετασχηματισμοί XML και XSL Γιαννέλος Γιάννης ΑΜ:03108088 Μαρινέλλης Γιώργος ΑΜ:03108680 18 Μαΐου 2012 Εισαγωγή Το αντικείμενο της άσκησης είναι η χρήση της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Decode, ISSEL Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχος της ώρας

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο 11.1 Γενική Εισαγωγή στην HTML Τι είναι η HTML (HyperText Markup Language); Είναι μια γλώσσα σήμανσης (Markup) με την οποία πραγματοποιείται η δόμηση σελίδων του Παγκόσμιου

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Δίνεται το παρακάτω DTD (Document Type Definition) αρχείο X.dtd :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ADVANCED Οι Advanced θεματικές ενότητες είναι είναι κατάλληλες για άτομα που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 1η διάλεξη Χαρακτηριστικά Μαθήματος Μάθημα προγραμματισμού (και όχι μόνον) Μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη αν δεν έχετε καλή γνώση και αρκετή εμπειρία προγραμματισμού (Java)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤUA. Τεχνολογία Πολυμέσων

ΝΤUA. Τεχνολογία Πολυμέσων ΝΤUA Τεχνολογία Πολυμέσων Contents 2. Lesson 5: XML Τα αρχικά XML Extensible Markup Language Μεταγλώσσα προγραμματισμού για την κωδικοποίηση δεδομένων Έστω ότι θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα κείμενο, μια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του CSS

Βασικά στοιχεία του CSS Βασικά στοιχεία του CSS Περιεχόμενα Τι είναι CSS Πλεονεκτήματα CSS μορφοποίησης Συντακτικό του CSS Ιδιότητες CSS Εφαρμογή CSS κανόνων Επικάλυψη CSS κανόνων 2 Μορφοποίηση με HTML Η HTML είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML

Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML ΕΤΙΚΕΤΕΣ HTML ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βασικές Ορίζει τον τύπο του αρχείου Ορίζει ένα αρχείο HTML Ορίζει ένα τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός Internet - WWW Internet: παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολο επικοινωνίας TCP/IP και

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Λίγα Λόγια για το Σχολείο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 20.5.2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM υποστηρίζει πολύ καλή κάλυψη σε ολόκληρο το γεωγραφικό χώρο της Ελλάδος. Ένας Πάροχος κινητών υπηρεσιών, για την

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 5: XML. Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 5: XML. Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 5: XML Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να εξοικειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ XML

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ XML ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ XML ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κεφάλαιο 2. Το περιβάλλον του παγκόσμιου Ιστού Επιμέλεια: Καραγιάννης Σπύρος Καθηγητής ΠΕ19 Πλεονεκτήματα παγκόσμιου Ιστού Εξυπηρετητής Ιστού & Ιστοσελίδες Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα

<address>αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα</adderss> <address> ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 8 Μαρτίου 2001 Hypertext Markup Language (HTML)! Σε μια ιστοσελίδα μπορούν να εμφανίζονται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7

Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η ενότητα ECDL WebStarter απαιτεί από τον Υποψήφιο να κατανοεί τις κύριες έννοιες της σχεδίασης και δημοσίευσης δικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων Φροντιστήριο 1 ο 16-10-2008 Εισαγωγή - Ορισμοί Βάση Δεδομένων είναι μία συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα Ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης

Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Γεώργιος Χρ. Μακρής 20 Απριλίου 2015 Γλώσσες Σήμανσης (Annotation ή Markup Languages) Για την αποθήκευση δομημένης πληροφορίας χρησιμοποιούνται γλώσσες σήμανσης. Η δομημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Η Γλώσσα HTML Παρουσίαση 4 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Περιεχόμενα Κανόνες σύνταξης της HTML Δομή σελίδας και βασικές ετικέτες Ιεραρχία (Hierarchy) Κανόνες σύνταξης της

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Χρ. Μακρής. Σύγχρονες Γλώσσες Σήμανσης του Διαδικτύου. Αναπαράσταση Μαθηματικών κειμένων στο διαδίκτυο. Η Γλώσσα MathML

Γιώργος Χρ. Μακρής. Σύγχρονες Γλώσσες Σήμανσης του Διαδικτύου. Αναπαράσταση Μαθηματικών κειμένων στο διαδίκτυο. Η Γλώσσα MathML Σύγχρονες Γλώσσες Σήμανσης του Διαδικτύου. Αναπαράσταση Μαθηματικών κειμένων στο διαδίκτυο. Η Γλώσσα MathML Γιώργος Χρ. Μακρής Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2012 Αναπαράσταση Μαθηματικών Κειμένων στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) - XML

Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) - XML Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) - XML 22/11/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Παροχής Πληροφοριών κατ Απαίτηση από Ετερογενείς Πηγές Πληροφορίας στο Διαδίκτυο

Σύστημα Παροχής Πληροφοριών κατ Απαίτηση από Ετερογενείς Πηγές Πληροφορίας στο Διαδίκτυο Πολυτεχνείο Κρήτης Σύστημα Παροχής Πληροφοριών κατ Απαίτηση από Ετερογενείς Πηγές Πληροφορίας στο Διαδίκτυο Διατριβή που εκπονήθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7 ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ γλωσσών μηχανής και γλωσσών χαμηλού επιπέδου. Οι γλώσσες μηχανής κωδικοποιούν τις εντολές τους με ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML(

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Μανόλης(Γεργατσούλης(( Χρήστος(Παπαθεοδώρου( Ομάδα(Βάσεων(Δεδομένων(και(Πληροφοριακών( Συστημάτων,(Τμήμα(Αρχειονομίας( (Βιβλιοθηκονομίας(( Ιόνιο(Πανεπιστήμιο( HTML(! Απλή(γλώσσα&σημειοθέτησης((markup&language)(!

Διαβάστε περισσότερα

CSS. Εισαγωγή & Βασικές έννοιες. Cascading Style Sheets. Επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ

CSS. Εισαγωγή & Βασικές έννοιες. Cascading Style Sheets. Επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ CSS Εισαγωγή & Βασικές έννοιες Cascading Style Sheets Επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ Περιεχόμενα Τι είναι CSS Πλεονεκτήματα CSS μορφοποίησης Συντακτικό του CSS Ιδιότητες CSS Εφαρμογή CSS κανόνων Επικάλυψη CSS

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας

Ανάκτηση Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #02 Ιστορική αναδρομή Σχετικές επιστημονικές περιοχές 1 Άδεια χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων. ΕΠΑ.Λ. ΑΛΙΜΟΥ Τομέας Πληροφορικής Κ. Φλώρος

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων. ΕΠΑ.Λ. ΑΛΙΜΟΥ Τομέας Πληροφορικής Κ. Φλώρος Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων ΕΠΑ.Λ. ΑΛΙΜΟΥ Τομέας Πληροφορικής Κ. Φλώρος H γλώσσα HTML Άλλες Βιβλιογραφικές πηγές για HTML http://www.w3schools.com/html/ http://www.it.uom.gr/project/html2/lessons.html

Διαβάστε περισσότερα

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Η γλώσσα SQL H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (ΓΟΔ) Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (ΓΧΔ) Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ.

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. Γεωπληροφορική Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εργαστηριακή διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χωρικές βάσεις δεδομένων» Περιβάλλοντα χαρτογραφικής απεικόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο 11.1 Γενική Εισαγωγή στην HTML Τι είναι η HTML (HyperText Markup Language); Είναι μια γλώσσα σήμανσης (Markup) με την οποία πραγματοποιείται η δόμηση σελίδων του Παγκόσμιου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 10η Διάλεξη: Web Services

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 10η Διάλεξη: Web Services Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 10η Διάλεξη: Web Services Δρ. Απόστολος Γκάμας Λέκτορας (407/80) gkamas@uop.gr Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου Διαφάνεια 1 Ορισμός των Web Services

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (III) ΙΖΑΜΠΩ ΚΑΡΑΛΗ ΑΘΗΝΑ 2008 Σύγχρονεςανάγκες για αναπαράσταση γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS)

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS) Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS) Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Επικαλυπτόμενα Φύλλα Στυλ (Cascading Style Sheets, CSS) Η (X)HTML προσδιορίζει τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων Θα δούμε την «πορεία» μιας SQL ερώτησης (πως εκτελείται) Ερώτηση SQL Ερώτηση ΣΒΔ Αποτέλεσμα 2 Βήματα Επεξεργασίας Τα βασικά βήματα στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 6: XSL. Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 6: XSL. Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 6: XSL Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να εξοικειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Ιστορική Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού Παρουσίαση 1 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Περιεχόμενα Τι είναι το Διαδίκτυο Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Προηγμένες Υπηρεσίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το µάθηµα θα ασχοληθούµε µε τη βελτίωση της εµφάνισης ενός ιστοτόπου, αλλά και τον εύκολο χειρισµό όλων των αλλαγών στην εµφάνιση της σελίδας

Σε αυτό το µάθηµα θα ασχοληθούµε µε τη βελτίωση της εµφάνισης ενός ιστοτόπου, αλλά και τον εύκολο χειρισµό όλων των αλλαγών στην εµφάνιση της σελίδας Σε αυτό το µάθηµα θα ασχοληθούµε µε τη βελτίωση της εµφάνισης ενός ιστοτόπου, αλλά και τον εύκολο χειρισµό όλων των αλλαγών στην εµφάνιση της σελίδας µέσω της τεχνολογίας των ιαδοχικών Φύλλων Στυλ (cascading

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Σφέτσος Παναγιώτης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 HyperText Markup Language - HTML. Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο Φίλιππος Κουτσάκας, Πολύγυρος 2013

Κεφάλαιο 4 HyperText Markup Language - HTML. Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο Φίλιππος Κουτσάκας, Πολύγυρος 2013 Κεφάλαιο 4 HyperText Markup Language - HTML Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο Φίλιππος Κουτσάκας, Πολύγυρος 2013 Τι είναι η HTML; Ένας τρόπος για να πεις στον σελιδομετρητή πώς να αναπαραστήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γαβαλάς Δαμιανός

Περιεχόμενα. Γαβαλάς Δαμιανός Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #5 η : Τυπογραφία στο web Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Περιεχόμενα Κατανόηση αρχών σχεδιασμού με γραμματοσειρές Κατανόηση των μονάδων μέτρησης που χρησιμοποιούνται στα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Βάσεις δεδομένων

1.1. Βάσεις δεδομένων 1.1 Βάσεις δεδομένων Οι στόχοι μας σε αυτό το κεφάλαιο: Να διατυπώσουμε τον ορισμό για τη βάση δεδομένων και για το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ), καθώς και να περιγράψουμε τα συστατικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

6.2 Υπηρεσίες Διαδικτύου

6.2 Υπηρεσίες Διαδικτύου 6.2 Υπηρεσίες Διαδικτύου 1 / 34 Όλες οι υπηρεσίες στο Διαδίκτυο, όπως και πολλές εφαρμογές λογισμικού, στηρίζονται στο μοντέλο Πελάτη Εξυπηρετητή. 2 / 34 Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο ο Εξυπηρετητής οργανώνει,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο. για ημι-δομημένα μημ δεδομένα. Ημι-δομημένα δεδομένα XML DTD XML Schema

Μοντέλο. για ημι-δομημένα μημ δεδομένα. Ημι-δομημένα δεδομένα XML DTD XML Schema Μοντέλο για ημι-δομημένα μημ δεδομένα Ημι-δομημένα δεδομένα XML DTD XML Schema Εισαγωγικά 3 βασικές κατηγορίες δεδομένων: Δομημένα (structured): τα δεδομένα σε ΒΔ, όπου η αναπαράσταση γίνεται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 1 από 13 Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης & Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP Έκδοση 2.0 [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 2 από 13 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτες HTML. : Τα σχόλια χρησιμοποιούνται για να γράφουμε σημειώσεις μέσα στον

Ετικέτες HTML. <!-->: Τα σχόλια χρησιμοποιούνται για να γράφουμε σημειώσεις μέσα στον Ετικέτες HTML : Τα σχόλια χρησιμοποιούνται για να γράφουμε σημειώσεις μέσα στον πηγαίο κώδικα για να διευκολύνουμε την επεξεργασία και την συντήρηση του αρχείου. Τα σχόλια δεν εμφανίζονται στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ XML-XSLT Ι. Χατζηλυγερούδης Διαμόρφωση Εγγράφων XML XSL (EXtensible Stylesheet Language): Είναι μια γλώσσα φύλλων στυλ για έγγραφα XML XSLT (XSL Transformations):

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα XHTML: διαφορές με HTML, μετατροπή

Η γλώσσα XHTML: διαφορές με HTML, μετατροπή Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #2 0 : Εισαγωγή στην XHTML Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Στόχοι εργαστηρίου Η γλώσσα XHTML: διαφορές με HTML, μετατροπή HTML εγγράφων σε XTML, Έλεγχος εγκυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

<BODY></a> </h3> <p> <img alt="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" title="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2082816.jpg"> ΑΣΚΗΣΗ 1 1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή ιστοσελίδων 2. Αποθηκεύστε στο X:/mathimata/html/askiseis/ με όνομα askisi1b.html 3. Θα φτιάξουμε μια νέα ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τις βασικές ετικέτες </p> <a href="/2082816-Html-head-title-body.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/40445917-Eyfyis-diaheirisi-xml-dedomenon-me-ti-glossa-programmatismoy-prolog.html">ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ XML ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PROLOG</a> </h3> <p> <img alt="ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ XML ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PROLOG" title="ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ XML ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PROLOG" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/57/40445917.jpg"> ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ XML ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PROLOG Διπλωματική Εργασία του Γεώργιου Αλεξιάδη (ΑΕΜ: 400) </p> <a href="/40445917-Eyfyis-diaheirisi-xml-dedomenon-me-ti-glossa-programmatismoy-prolog.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/47107659-Epexergasia-erotiseon.html">Επεξεργασία Ερωτήσεων</a> </h3> <p> <img alt="Επεξεργασία Ερωτήσεων" title="Επεξεργασία Ερωτήσεων" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/62/47107659.jpg"> Εισαγωγή Επεξεργασία Ερωτήσεων Σ Β Βάση εδομένων Η ομή ενός ΣΒ Βάσεις Δεδομένων 2006-2007 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βάσεις Δεδομένων 2006-2007 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Εισαγωγή Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ 1 (Χρήση Σ Β ) Γενική </p> <a href="/47107659-Epexergasia-erotiseon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/46215691-Varvakeio-protypo-gymnasio.html">Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο</a> </h3> <p> <img alt="Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο" title="Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/61/46215691.jpg"> Παραδόσεις & εργαστηριακές ασκήσεις στην HTML Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο Σχολ. Χρονιά 2016-2017 Θ. Οτζάκογλου Εργαστήρι Πληροφορικής Σχολ. Έτος 2016 2017 Αν και δεν είναι μία ακόμη «γλώσσα προγραμματισμού», </p> <a href="/46215691-Varvakeio-protypo-gymnasio.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/35504092-Eisagogi-stin-epexergasia-erotiseon-vaseis-dedomenon-eyaggelia-pitoyra-1.html">Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1" title="Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/35504092.jpg"> Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων Θα δούμε την «πορεία» μιας SQL ερώτησης (πως εκτελείται) Ερώτηση SQL Ερώτηση ΣΒΔ Αποτέλεσμα Βάσεις </p> <a href="/35504092-Eisagogi-stin-epexergasia-erotiseon-vaseis-dedomenon-eyaggelia-pitoyra-1.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/38928267-10-eisagogi-stin-html.html">10. Εισαγωγή στην HTML</a> </h3> <p> <img alt="10. Εισαγωγή στην HTML" title="10. Εισαγωγή στην HTML" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/56/38928267.jpg"> 10. Εισαγωγή στην HTML Σκοπός του Εργαστηρίου: Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η εισαγωγή στη γλώσσα HTML και η ανάδειξη του γεγονότος ότι πρόκειται για μία πολύ απλή τεχνολογία. Θα χρησιμοποιήσετε </p> <a href="/38928267-10-eisagogi-stin-html.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/37876780-Epanaliptiki-askisi-etiketes-html.html">Επαναληπτική Άσκηση ΕΤΙΚΕΤΕΣ HTML</a> </h3> <p> <img alt="Επαναληπτική Άσκηση ΕΤΙΚΕΤΕΣ HTML" title="Επαναληπτική Άσκηση ΕΤΙΚΕΤΕΣ HTML" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/37876780.jpg"> Επαναληπτική Άσκηση ΕΤΙΚΕΤΕΣ HTML ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βασικές Ορίζει ένα αρχείο HTML Ορίζει ένα τίτλο για το αρχείο Ορίζει το σώµα της background URL </p> <a href="/37876780-Epanaliptiki-askisi-etiketes-html.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/45499045-Glossiki-tehnologia-html-xml-processing-http-services.html">Γλωσσική Τεχνολογία. HTML/XML Processing HTTP Services</a> </h3> <p> <img alt="Γλωσσική Τεχνολογία. HTML/XML Processing HTTP Services" title="Γλωσσική Τεχνολογία. HTML/XML Processing HTTP Services" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/61/45499045.jpg"> Γλωσσική Τεχνολογία HTML/XML Processing HTTP Services Περιεχόμενα HTML processing XML processing HTTP services URL parsing URL opening Content fetching Project HTML Processing 3 built-in modules: HTMLParser </p> <a href="/45499045-Glossiki-tehnologia-html-xml-processing-http-services.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/704789-Protokolla-epikoinonias-kai-teihos-prostasias.html">Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας</a> </h3> <p> <img alt="Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας" title="Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/704789.jpg"> Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα </p> <a href="/704789-Protokolla-epikoinonias-kai-teihos-prostasias.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7094720-Siuasiologiko-isto-alexandros-valarakos-alexv-iit-demokritos-gr-aigaioy.html">Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου.</a> </h3> <p> <img alt="Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου." title="Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7094720.jpg"> Από τον Παγκόσµιο Ιστό στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµατος Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων. Παν/µίου Αιγαίου. Συνεργαζόµενος </p> <a href="/7094720-Siuasiologiko-isto-alexandros-valarakos-alexv-iit-demokritos-gr-aigaioy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10970386-Metaptyhiaki-diatrivi.html">Μεταπτυχιακή Διατριβή</a> </h3> <p> <img alt="Μεταπτυχιακή Διατριβή" title="Μεταπτυχιακή Διατριβή" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10970386.jpg"> Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω </p> <a href="/10970386-Metaptyhiaki-diatrivi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/164388-Kainotomes-diadyktiakes-efarmoges-kai-apasholisi-androylakakis-nikolaos-antiperifereiarhis-attikis-se-themata-ilektronikis-diakyvernisis-diafaneias.html">Καινοτόμες Διαδυκτιακές Εφαρμογές και Απασχόληση. Ανδρουλακάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας</a> </h3> <p> <img alt="Καινοτόμες Διαδυκτιακές Εφαρμογές και Απασχόληση. Ανδρουλακάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας" title="Καινοτόμες Διαδυκτιακές Εφαρμογές και Απασχόληση. Ανδρουλακάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/17/164388.jpg"> Καινοτόμες Διαδυκτιακές Εφαρμογές και Απασχόληση Ανδρουλακάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό </p> <a href="/164388-Kainotomes-diadyktiakes-efarmoges-kai-apasholisi-androylakakis-nikolaos-antiperifereiarhis-attikis-se-themata-ilektronikis-diakyvernisis-diafaneias.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/35317133-Ionio-panepistimio-tmima-arheionomias-vivliothikonomias.html">Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας</a> </h3> <p> <img alt="Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας" title="Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/35317133.jpg"> Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο </p> <a href="/35317133-Ionio-panepistimio-tmima-arheionomias-vivliothikonomias.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/35503958-Epexergasia-erotiseon.html">Επεξεργασία Ερωτήσεων</a> </h3> <p> <img alt="Επεξεργασία Ερωτήσεων" title="Επεξεργασία Ερωτήσεων" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/35503958.jpg"> Εισαγωγή Επεξεργασία Ερωτήσεων ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήματος 1. Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασμός) 2. Προγραμματισμός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL) ημιουργία/κατασκευή Εισαγωγή εδομένων </p> <a href="/35503958-Epexergasia-erotiseon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2017 © DocPlayer.gr <a href="/support/privacy-policy/">Πολιτική Απορρήτου</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Όροι Χρήσης</a> | <a href="/support/feedback/">Σχόλια</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/611e8/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":30,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=30&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>