κεφάλαιο 3 Η ΓΛΩΣΣΑ XML Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κεφάλαιο 3 Η ΓΛΩΣΣΑ XML Εισαγωγή"

Transcript

1 ... το μαγικό βοτάνι. κεφάλαιο 3 Η ΓΛΩΣΣΑ XML Εισαγωγή Η γλώσσα XML (extensible Markup Language) αποτελεί σήμερα ένα ευρέως διαδεδομένο πρότυπο για την περιγραφή και ανταλλαγή δεδομένων. Η XML έχει αναπτυχθεί και συντηρείται από το W3C (World Wide Web Consortium), και αποτελεί υποσύνολο ενός προτύπου κατά ISO, της γλώσσας SGML (Standard Generalized Markup Language). H επιτυχία της XML οφείλεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (α) είναι ανεξάρτητη από υλικό και λογισμικό, (β) διατίθεται δωρεάν, (γ) είναι αναγνώσιμη από τους χρήστες, (δ) είναι διαρκώς αναπτυσσόμενη, (ε) είναι επεκτάσιμη, και (ζ) υποστηρίζεται από πληθώρα εφαρμογών και εργαλείων. Αν και σχεδιάστηκε αρχικά για να υποστηρίξει αλφαριθμητικές εφαρμογές (βιβλιοθηκών, τραπεζών, κ.ά.), σήμερα το πρότυπο αυτό έχει υιοθετηθεί ευρέως και σε εφαρμογές που εμπλέκουν μη-παραδοσιακά δεδομένα (π.χ., χωρικά, πολυμέσων, κά.). Η γλώσσα XML διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στις χαρτογραφικές και γεωγραφικές εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό και κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι των άλλων προτύπων ανταλλαγής γεωγραφικών δεδομένων. Πολλά ευρέως διαδεδομένα πρότυπα, όπως οι γλώσσες GML (Geography Markup Language), SVG (Scalar Vector Graphics), KML (Keyhole Markup Language), RSS (Rich Site Summary), CML (Chemical Markup Language), SAOP (Simple Object Access Protocol), XHTML (extensible HTML), X3D/VRML (Virtual Reality Markup Language) κά., βασίζονται στο πρότυπο της XML.

2 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Στις Ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας XML και οι εφαρμογές που έχει αυτή στην περιγραφή και ανταλλαγή γεωγραφικών δεδομένων. Τα επόμενα τρία Κεφάλαια επικεντρώνουν στις γλώσσες GML, SVG και KML, που βασίζονται στην XML και αποτελούν σήμερα τα πλέον διαδεδομένα πρότυπα δημοσιοποίησης χαρτογραφικού περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό. Η Γλώσσα XML Η γλώσσα XML σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την ανταλλαγή δεδομένων μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Οι σελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό είναι συνήθως γραμμένες σε γλώσσα HTML (βλ., Κεφάλαιο 2). Η γλώσσα αυτή δίνει έμφαση στη μορφοποίηση (παρουσίαση) των δεδομένων σε μια ιστοσελίδα (δηλ., το μέγεθος και το χρώμα των γραμμάτων, τη γραμματοσειρά, τη θέση παραγράφων, κά.). Η γλώσσα XML δεν αντικαθιστά, αλλά συμπληρώνει τη γλώσσα HTML, δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο των δεδομένων μιας ιστοσελίδας, αγνοώντας τη μορφοποίησή τους. Η γλώσσα XML βασίζεται στην αναπαράσταση των δεδομένων μέσω αμιγούς κειμένου. Η βασική μονάδα του συντακτικού της XML είναι το στοιχείο (element). Το στοιχείο είναι ένα τμήμα κειμένου που περιβάλλεται από ταιριαστές ετικέτες (tags). Ένα παράδειγμα ενός στοιχείου είναι το ακόλουθο: <συγγραφέας>στεφανάκης</συγγραφέας> Το στοιχείο αυτό φιλοξενεί το επίθετο ενός φυσικού προσώπου. Η ετικέτα του στοιχείου είναι το <συγγραφέας> (η οποία ταιριάζει και κλείνει με το </συγγραφέας>). Μέσω του ονόματος της ετικέτας, μεταφέρεται η πληροφορία (σημασιολογία) ότι το φυσικό πρόσωπο είναι ο συγγραφέας ενός βιβλίου. Τα στοιχεία σε ένα κείμενο XML μπορούν να είναι φωλιασμένα. Επίσης, επιτρέπεται να είναι κενά, οπότε μπορούν και να συμπτυχθούν, π.χ., ένα κενό στοιχείο είναι το ακόλουθο: και σε συμπτυγμένη μορφή: <συγγραφέας></συγγραφέας> <συγγραφέας></> ή <συγγραφέας/>

3 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 35 Κάθε κείμενο XML έχει ένα στοιχείο, μέσα στο οποίο φωλιάζονται όλα τα υπόλοιπα. Το στοιχείο αυτό είναι μοναδικό και καλείται ρίζα του κειμένου. Ένα παράδειγμα κειμένου XML, που περιγράφει μια συλλογή βιβλίων (π.χ., τις βιβλιογραφικές αναφορές ενός τεχνικού άρθρου) είναι το ακόλουθο (απόσπασμα): <βιβλιογραφία> <βιβλίο> <τίτλος>βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων</τίτλος> <συγγραφέας>στεφανάκης</συγγραφέας> <εκδότης>παπασωτηρίου</εκδότης> <έτος>2003</έτος> </βιβλίο> <βιβλίο> <τίτλος>data on the Web</τίτλος> <συγγραφέας>abiteboul</συγγραφέας> <συγγραφέας>buneman</συγγραφέας> <συγγραφέας>suciu</συγγραφέας> <εκδότης>morgan Kaufmann</εκδότης> <έτος>2000</έτος> </βιβλίο> </βιβλιογραφία> Ένα κείμενο XML μπορεί να αναπαρασταθεί και σε μορφή διαγράμματος. Το διάγραμμα αυτό έχει στην απλή του μορφή μια ιεραρχική δομή (δομή δένδρου) και καλείται διάγραμμα XML. To Σχήμα 3.1 παρουσιάζει ένα απόσπασμα του διαγράμματος XML, για την παραπάνω βιβλιογραφία. βιβλιογραφία Data on the Web βιβλίο βιβλίο βιβλίο έτος τίτλος εκδότης συγγραφέας συγγραφέας συγγραφέας Abiteboul Suciu Buneman 2000 Morgan Kaufmann Σχήμα 3.1 Παράδειγμα διαγράμματος XML. Ιεραρχική δομή.

4 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η γλώσσα XML επιτρέπει την ανάθεση γνωρισμάτων (attributes) στα στοιχεία. Ένα παράδειγμα είναι το ακόλουθο: <βιβλίο κόστος= 40 νόμισμα= Ευρώ > <τίτλος>data on the Web</τίτλος> <συγγραφέας>abiteboul</συγγραφέας> </βιβλίο> Σύμφωνα με αυτό, το στοιχείο βιβλίο ανατίθεται δύο γνωρίσματα. Το γνώρισμα κόστος με τιμή «40» και το γνώρισμα νόμισμα με τιμή «Ευρώ». Οι τιμές των γνωρισμάτων (σε αντίθεση με τα στοιχεία) αναγράφονται πάντα εντός διπλών εισαγωγικών. Τα γνωρίσματα αποτελούν ένα εναλλακτικό τρόπο αναπαράστασης δεδομένων σε ένα κείμενο XML. Επιπλέον, η γλώσσα XML επιτρέπει την ανάθεση μοναδικών ταυτοτήτων στα στοιχεία ενός κειμένου. Η ανάθεση αυτή γίνεται σε ένα συγκεκριμένο γνώρισμα του στοιχείου, το οποίο καλείται id. Το γνώρισμα αυτό αξιοποιείται σαν αναφορά του στοιχείου από άλλα στοιχεία του κειμένου. Η αναφορά επιτυγχάνεται μέσω του γνωρίσματος idref. Ένα παράδειγμα είναι το ακόλουθο: <οικογένεια> <πρόσωπο id= ο55 > <όνομα>ιωάννα</όνομα> </πρόσωπο> <πρόσωπο id= o44 > <όνομα>παντελής</όνομα> <παιδί_της idref= o55 /> </πρόσωπο> </οικογένεια> Το παράδειγμα αυτό παρουσιάζει δύο πρόσωπα μιας οικογένειας, την Ιωάννα και τον Παντελή, με ταυτότητες (id) ο55 και ο44 αντίστοιχα. Το γνώρισμα idref στο στοιχείο παιδί_της συσχετίζει τα δύο πρόσωπα. Η σημασιολογία, που μεταφέρει η ετικέτα του στοιχείου αυτού, δείχνει ότι «ο Παντελής είναι παιδί της Ιωάννας». Η χρήση των ταυτοτήτων και αναφορών αποτελούν το μηχανισμό της γλώσσας XML για την επέκταση των δένδρων (ιεραρχικών δομών Σχήμα 3.1) σε γράφους (δικτυακές δομές), στα αντίστοιχα διαγράμματα. Το Σχήμα 3.2 παρουσιάζει το διάγραμμα XML για το προηγούμενο παράδειγμα. Η γλώσσα XML συνοδεύεται από μια μεγάλη και διαρκώς αναπτυσσόμενη οικογένεια εργαλείων (π.χ., XML Schemas, XSL, XSLT, XLink, RDF, DOM,

5 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 37 XPath, XQuery, κ.ά.), που διευκολύνουν μια σειρά λειτουργιών, όπως τη μοντελοποίηση δεδομένων στη γλώσσα XML βάσει δομημένων σχημάτων, τη διαχείριση κειμένων XML (εισαγωγή, διαγραφή και ενημέρωση των στοιχείων, ετικετών και γνωρισμάτων ενός κειμένου), την υποβολή ερωτήσεων (σε εκφραστικές γλώσσες) και ανάκτηση δεδομένων από μεγάλα κείμενα XML, την ευρετηριοποίηση κειμένων XML, τη μορφοποίηση και οπτικοποίησή τους, τον εμπλουτισμό της σημασιολογίας τους, κά. Η οικογένεια αυτών των εργαλείων έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ευρεία διάδοση και επιτυχία του προτύπου. οικογένεια πρόσωπο o55 όνομα o44 πρόσωπο πρόσωπο Ιωάννα όνομα Παντελής παιδί_της Σχήμα 3.2 Παράδειγμα διαγράμματος XML με αναφορές. Δικτυακή δομή. Βάσεις Δεδομένων και XML Η γλώσσα XML, αν και αναπτύχθηκε αρχικά για να υποστηρίξει εφαρμογές διαδικτύου, έχει συνδεθεί στενά με την τεχνολογία των συστημάτων βάσεων δεδομένων. Η παρούσα Ενότητα επιχειρεί να παρουσιάσει τη σύνδεση αυτή. Ένα κείμενο XML αποτελεί μια συλλογή συσχετιζόμενων δεδομένων και συχνά αντιμετωπίζεται σαν μια Βάση Δεδομένων. Ένα κείμενο XML, σαν βάση δεδομένων, συγκεντρώνει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έναντι των αρχείων των κλασσικών βάσεων δεδομένων. Αρχίζοντας από τα πλεονεκτήματα, ένα κείμενο XML έχει την ιδιότητα της αυτοπεριγραφής. Μέσω των ετικετών και των γνωρισμάτων, η γλώσσα XML περιγράφει τα δεδομένα του κειμένου. Βέβαια, η σημασιολογία αυτής της περιγραφής είναι περιορισμένη. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα αφορά στην μεταφερσιμότητα του κειμένου XML. Η γλώσσα XML είναι αναγνώσιμη από ανθρώπους και μηχανές και είναι ανεξάρτητη του υλικού ή του λογισμικού του υπολογιστικού συστήματος. Τα κείμενα XML υιοθετούν την κωδικοποίηση κατά Unicode. Ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό των

6 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 κειμένων XML είναι ότι μπορούν να περιγράψουν τόσο ιεραρχικές όσο δικτυακές δομές με απλό τρόπο (π.χ., Σχήμα 3.1 και Σχήμα 3.2). Από την άλλη πλευρά, ένα κείμενο XML, σαν βάση δεδομένων, παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα. Καταρχήν, τα στοιχεία ενός κειμένου XML είναι διατεταγμένα, σε αντίθεση με τα λογικά μοντέλα βάσεων δεδομένων (π.χ., το σχεσιακό), όπου η έννοια της διάταξης των δεδομένων (π.χ., των πλειάδων) δεν υφίσταται. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα δύο κείμενα XML δεν είναι ισοδύναμα: Κείμενο 1 ο : Κείμενο 2 ο : <πρόσωπο> <όνομα>μανόλης</όνομα> <επώνυμο>στεφανάκης</επώνυμο> </πρόσωπο> <πρόσωπο> <επώνυμο>στεφανάκης</επώνυμο> <όνομα>μανόλης</όνομα> </πρόσωπο> Ένα δεύτερο μειονέκτημα των κειμένων XML πηγάζει στις συντακτικές ιδιαιτερότητες της γλώσσας τους. Συγκεκριμένα, στην XML, σε αντίθεση με τις βάσεις δεδομένων, επιτρέπεται η ανάμειξη σχολίων και στοιχείων σε ένα κείμενο. Για παράδειγμα, το ακόλουθο κείμενο συμβαδίζει με τους κανόνες της γλώσσας: <διάλεξη>βάσεις Δεδομένων και XML <ομιλητής>μανόλης Στεφανάκης</ομιλητής> </διάλεξη> Επιπλέον, η γλώσσα XML επιτρέπει την υιοθέτηση διαφορετικών δομικών μονάδων για την έκφραση της αυτής κατάστασης. Συγκεκριμένα, η καταγραφή δεδομένων σε ένα κείμενο XML μπορεί να γίνει με εναλλακτική χρήση γνωρισμάτων ή στοιχείων. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα τρία κείμενα μεταφέρουν την ίδια πληροφορία: Κείμενο 1 ο : <πρόσωπο> <όνομα>διονύσης</όνομα> <ηλικία>5</ηλικία> </πρόσωπο>

7 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 39 Κείμενο 2 ο : Κείμενο 3 ο : <πρόσωπο όνομα= Διονύσης ηλικία= 5 /> <πρόσωπο ηλικία= 5 > <όνομα>διονύσης</όνομα> </πρόσωπο> Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη Ενότητα, η γλώσσα XML περιβάλλεται από μια συλλογή εργαλείων. Ορισμένα από τα εργαλεία αυτά έχουν σαν στόχο τη διαχείριση των δεδομένων, που φιλοξενούνται σε κείμενα XML. Επομένως, καθώς ένα κείμενο XML αντιμετωπίζεται σαν μια βάση δεδομένων, τα παραπάνω εργαλεία μπορεί να θεωρηθεί ότι συνθέτουν το αντίστοιχο Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Στη συνέχεια, περιγράφονται συνοπτικά οι διαθέσιμοι μηχανισμοί για την οργάνωση (δόμηση) των δεδομένων σε ένα κείμενο XML, και την διαχείρισή τους (γλώσσες ερωτήσεων). Οργάνωση Δεδομένων σε Κείμενο XML Για τη σωστή δόμηση των δεδομένων μιας εφαρμογής σε ένα κείμενο XML, πρέπει να τηρηθούν οι περιορισμοί που αφορούν στα δεδομένα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός βοηθητικού κειμένου, το οποίο καθορίζει τις έγκυρες ετικέτες, το φώλιασμα των στοιχείων και τα γνωρίσματα αυτών, τους τύπους των δεδομένων, κά. Το βοηθητικό αυτό κείμενο δομείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν δύο πρότυπα: (α) το Document Type Definition ή DTD, και (β) το XML Schema Definition ή XSD. Έστω το ακόλουθο απόσπασμα ενός κειμένου XML μιας κτηματολογικής εφαρμογής, που περιγράφει ένα γεωτεμάχιο (με κωδικό «Γ123κ», δικαιούχο την Μαρία Παράσχου και εμβαδόν 1200 m 2 ): Κείμενο XML: <γεωτεμάχιο id= Γ123κ > <δικαιούχος>μαρία Παράσχου</δικαιούχος> <εμβαδόν>1200</εμβαδόν> </γεωτεμάχιο> Ακολουθώντας τις προδιαγραφές του DTD, το βοηθητικό κείμενο θα έχει το εξής περιεχόμενο:

8 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κείμενο DTD: <!ELEMENT γεωτεμάχιο (δικαιούχος, εμβαδόν)> <!ATTLIST γεωτεμάχιο id CDATA> <!ELEMENT δικαιούχος (#PCDATA)> <!ELEMENT εμβαδόν (#PCDATA)> Ο ρόλος του βοηθητικού κειμένου DTD είναι να προδιαγράψει τη δομή του κειμένου XML, καθορίζοντας τα έγκυρα στοιχεία, γνωρίσματα, κά., καθώς και το φώλιασμά τους. Στο παραπάνω κείμενο DTD, ορίζεται στην πρώτη γραμμή ότι ένα έγκυρο στοιχείο του κειμένου XML είναι το γεωτεμάχιο (ετικέτα στοιχείου), το οποίο φωλιάζει τα στοιχεία δικαιούχος και εμβαδόν. Η δεύτερη γραμμή ορίζει ότι το γεωτεμάχιο έχει ένα γνώρισμα ταυτότητας (id). Το γνώρισμα αυτό παίρνει τιμές από ένα σχήμα κωδικοποίησης (CDATA επιβάλλεται έλεγχος μοναδικότητας). Οι γραμμές 3 και 4 ορίζουν ότι τα φωλιασμένα στοιχεία φιλοξενούν τιμές από ένα σχήμα ανάθεσης τιμών (#PCDATA τύπος και τιμή ορισμένα από το χρήστη). Τα κείμενα DTD παρουσιάζουν αρκετές αδυναμίες στην προδιαγραφή κειμένων XML, για το λόγο αυτό έχουν αντικατασταθεί από τα κείμενα XSD, που περιγράφονται στη συνέχεια. Οι βασικές αδυναμίες των πρώτων έγκεινται στο ότι: (α) δεν είναι γραμμένα σε γλώσσα XML, και (β) δεν υποστηρίζουν τύπους δεδομένων (δηλαδή, δεν προδιαγράφουν τους τύπους των τιμών που φιλοξενεί κάθε στοιχείο ή γνώρισμα). Τα κείμενα XSD προδιαγράφουν πληρέστερα τα κείμενα XML. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν τύπους δεδομένων, επιτρέπουν τη δημιουργία νέων τύπων δεδομένων από τους χρήστες, και υιοθετούν αντικειμενοστρεφείς έννοιες, όπως την κληρονομικότητα και τον πολυμορφισμό. Το βοηθητικό κείμενο XSD για το παραπάνω παράδειγμα του γεωτεμαχίου είναι το ακόλουθο: Κείμενο XSD: <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <element name= γεωτεμάχιο"> <complextype> <sequence> <element name= δικαιούχος" type="string"/> <element name= εμβαδόν" type="unsignedint"/> </sequence> <attribute name= id"> <simpletype> <restriction base="string">

9 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 41 <pattern value= Γ\d{3}[A-Za-z]{1}"/> </restriction> </simpletype> </attribute> </complextype> </element> </schema> Η πρώτη γραμμή του κειμένου παραπέμπει στις προδιαγραφές του XSD. Στις επόμενες γραμμές ορίζονται τα στοιχεία, η δομή του φωλιάσματός τους, και τα γνωρίσματά τους. Επίσης προδιαγράφονται οι τύποι των δεδομένων. Παρατηρείστε ότι υπάρχει η δυνατότητα ορισμού νέων τύπων, που ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα (π.χ., στη γραμμή <pattern value= Γ\d{3}[A-Za-z]{1}"/>). Παρατηρείστε ότι το κείμενο XSD σε αντίθεση με το DTD είναι κείμενο XML. Ανάλογα με το λογικό μοντέλο δεδομένων ενός ΣΔΒΔ (π.χ., σχεσιακό, αντικειμενοστρεφές, κ.ά.), έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί απεικόνισης σχημάτων XML σε σχήματα βάσεων δεδομένων και αντίστροφα. Το Σχήμα 3.3 παρουσιάζει την απλή περίπτωση (μια εναλλακτική) της απεικόνισης μιας σχέσης (στο σχεσιακό μοντέλο) σε ένα κείμενο XML. Διαχείριση Κειμένων XML Η διαχείριση των δεδομένων ενός κειμένου XML επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας γλώσσας ερωτήσεων. Στο παρελθόν έχουν προταθεί πολλές γλώσσες διαχείρισης κειμένων XML. Ορισμένες από αυτές είναι οι εξής: XPath, XQuery, Lorel, UnQL, XML-QL, XQL, κά. Κάθε μια γλώσσα έχει τις ιδιαιτερότητές της και υποστηρίζει καλύτερα ή χειρότερα ορισμένες από τις διαδικασίες διαχείρισης (δηλ., συντήρηση κειμένων XML και ανάκτηση πληροφοριών από αυτά). Στη συνέχεια, περιγράφονται συνοπτικά τρεις από αυτές, η XPath, η XSL και η Lorel. Η Γλώσσα XPath Η γλώσσα XPath (XML Path Language) εφαρμόζει μια σύνταξη που προσομοιώνει ιεραρχικά μονοπάτια. Η γλώσσα αυτή αξιοποιεί μια βιβλιοθήκη συναρτήσεων, με τις οποίες επιτυγχάνει την ανάκτηση δεδομένων από κείμενα XML και την περαιτέρω επεξεργασία τους. Να σημειωθεί, ότι η βιβλιοθήκη των συναρτήσεων είναι επεκτάσιμη.

10 42 <βάση_δεδομένων> <πίνακας> <γραμμή11> <στήλη1> </στήλη1> <στήλη2> </στήλη2> </γραμμή1> <γραμμή2> </γραμμή2> </πίνακας> </βάση_δεδομένων> (α) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 πίνακας γραμμή 1 γραμμή 2 γραμμή n στήλη 1 στήλη 2 στήλη j τιμή 1,1 τιμή 1,2 τιμή 1,j (β) P ID X Y (γ) <πίνακας> <γραμμή> <PID>1</PID> <X>34</X> <Y>45</Y> </γραμμή> <γραμμή> <PID>2</PID> <X>67</X> <Y>23</Y> </γραμμή> <γραμμή> <PID>3</PID> <X>24</X> <Y>21</Y> </γραμμή> </πίνακας> Σχήμα 3.3 Απεικόνιση μιας σχέσης (πίνακα) σε κείμενο XML: Η δομή του κειμένου XML (α), το αντίστοιχο διάγραμμα XML (β), και ένα παράδειγμα απεικόνισης (γ). Η XPath διαχειρίζεται ένα μόνο κείμενο XML, το οποίο και αντιμετωπίζει σαν ένα δένδρο με κόμβους. Υπάρχουν διάφορα είδη κόμβων στο μοντέλο της γλώσσας, όπως οι κόμβοι κειμένου, στοιχείων, γνωρισμάτων, κά. Οι τιμές που επιστρέφονται μετά την εκτέλεση μιας ερώτησης αντιμετωπίζονται επίσης σαν κόμβοι. Ορισμένα παραδείγματα ερωτήσεων της XPath για το κείμενο του γεωτεμαχίου, που παρουσιάζεται στην προηγούμενη Ενότητα, είναι τα ακόλουθα: επέλεξε τα στοιχεία δικαιούχος που είναι φωλιασμένα στο στοιχείο-ρίζα γεωτεμάχιο

11 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 43 /γεωτεμάχιο/δικαιούχος επέλεξε όλα τα στοιχεία δικαιούχος //δικαιούχος επέλεξε όλα τα στοιχεία που φωλιάζονται στο στοιχείο-ρίζα γεωτεμάχιο /γεωτεμάχιο/* επέλεξε τα γνωρίσματα ταυτότητας (id) όλων των στοιχείων γεωτεμάχιο του κειμένου επέλεξε όλους τους προγόνους (στην ιεραρχία) των στοιχείων δικαιούχος, που είναι φωλιασμένα στο στοιχείο γεωτεμάχιο (επιλέγει το στοιχείο γεωτεμάχιο) /γεωτεμάχιο/δικαιούχος/ancestor::* Η Γλώσσα XSL Η γλώσσα XSL (XML Style Language) σχεδιάστηκε για τον μετασχηματισμό ενός κειμένου XML σε κείμενο HTML (βλ., επόμενη Ενότητα). Με άλλα λόγια, αποτελεί μια γλώσσα μορφοποίησης ενός κειμένου XML για την παρουσίασή του σε μια ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Ιστού. Η XSL εφαρμόζεται επίσης για τη μετατροπή κειμένων XML σε άλλα κείμενα XML. Το μοντέλο της XSL είναι επίσης ιεραρχικό. Μια ερώτηση XSL συντίθεται από κανόνες προτύπων (template rules) και έχουν τη μορφή: κανόνας πρότυπο = συνθήκη + πρότυπο Η εκτέλεση της ερώτησης είναι αναδρομική. Συγκεκριμένα, ακολουθεί τα εξής βήματα: (α) ξενικά από το στοιχείο (κόμβο) ρίζα, (β) ελέγχει μια συνθήκη (pattern) στον κόμβο αυτό, (γ) αν αυτή ικανοποιηθεί, εκτελεί το αντίστοιχο πρότυπο (template), (δ) το πρότυπο δημιουργεί ένα κείμενο XML σαν αποτέλεσμα, και (ε) η διαδικασία επαναλαμβάνεται αναδρομικά στα (φωλιαμένα) παιδιά της ρίζας. Ένα παράδειγμα μιας ερώτησης XSL δίνεται στη συνέχεια. Έστω το ακόλουθο κείμενο XML:

12 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 <κτηματολόγιο> <γεωτεμάχιο> <δικαιούχος>δημήτρης</δικαιούχος> <χρήση>οικιστική</χρήση> </γεωτεμάχιο> <γεωτεμάχιο> <δικαιούχος>μαρία</δικαιούχος> <χρήση>χώρος_σταθμευσης</χρήση> </γεωτεμάχιο> <γεωτεμάχιο> <δικαιούχος>ιωάννα</δικαιούχος> <χρήση>αγροτική</χρήση> </γεωτεμάχιο> </κτηματολόγιο> Μια ερώτηση XSL που επιστρέφει τους δικαιούχους είναι η ακόλουθη: <xsl:template> <xsl:apply-templates/> </xsl:template> <xsl:template match= /κτηματολόγιο/*/δικαιούχος > <result> <xsl:value-of/> </result> </xsl:template> Η Γλώσσα Lorel Η γλώσσα Lorel, αποτελεί μια συμβατή επέκταση της γλώσσας OQL. Η OQL (Object Query Language) είναι μια γλώσσα ερωτήσεων αντικειμένων, που προδιαγράφθηκε από την ομάδα εργασίας κατασκευαστών αντικειμενοστρεφών συστημάτων ODMG (Object Data Management Group). Η Lorel ενσωματώνει μια σειρά χαρακτηριστικών που υποστηρίζουν την αναζήτηση σε κείμενα XML, όπως εκφράσεις μονοπατιών, πολυμορφισμό, ειδικά σύμβολα συντομογραφίας, κά. Σε αντίθεση με την OQL, η γλώσσα Lorel δεν επιβάλει τον αυστηρό καθορισμό της θέσης των δεδομένων, αλλά επιτρέπει την αναζήτηση σε κείμενα, ακόμη και στην περίπτωση που είναι μερικώς γνωστή η δομή τους (π.χ., όταν δεν είναι γνωστή η ιεραρχία φωλιάσματος των στοιχείων στο σύνολό της). Αυτή η ιδιότητα πηγάζει από το γεγονός ότι η γλώσσα Lorel σχεδιάστηκε αρχικά για την αναζήτηση ημιδομημένων δεδομένων στο σύστημα LORE (Lightweight Object Repository).

13 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 45 Η γλώσσα Lorel κάνει χρήση γράφων για τη μοντελοποίηση των δεδομένων, καθώς και κατάλληλων εκφράσεων μονοπατιών, ώστε να επιτευχθεί πλοήγηση στο γράφο αυτό. Κάθε ερώτηση Lorel (σε αντιστοιχία με τις ερωτήσεις SQL και OQL) συντίθεται από τρία τμήματα: το SELECT, το FROM, και το WHERE. Στο τμήμα SELECT ο χρήστης ορίζει τι θέλει να αναφερθεί στο αποτέλεσμα. Στο τμήμα FROM καθορίζονται τα μονοπάτια πλοήγησης στο γράφο. Στο τμήμα WHERE αναγράφονται οι συνθήκες της ερώτησης. Ένα παράδειγμα μιας ερώτησης Lorel στο προηγούμενο κείμενο XML για την εφαρμογή του κτηματολογίου είναι το εξής: SELECT Χ.δικαιούχος FROM κτηματολόγιο.#{χ}.χρήση Υ WHERE Υ = αγροτική Στην ερώτηση αυτή εφαρμόζεται μια συντόμευση (#), καθώς πιθανά το μονοπάτι από τη ρίζα του κειμένου στο στοιχείο χρήση του γεωτεμαχίου δεν είναι γνωστό, και δύο ψευδώνυμα μονοπατιών (Χ = κτηματολόγιο.γεωτεμάχιο, και Υ = κτηματολόγιο.γεωτεμάχιο.χρήση), για τη συντομογραφία των επιμέρους τμημάτων της ερώτησης. Το αποτέλεσμα της ερώτησης είναι: <δικαιούχος>ιωάννα</δικαιούχος> Μετασχηματισμός Κειμένου XML σε Κείμενο HTML Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η γλώσσα XML δεν αντικαθιστά, αλλά συμπληρώνει τη γλώσσα HTML. Η πρώτη δίνει έμφαση στο περιεχόμενο των δεδομένων μιας ιστοσελίδας αγνοώντας τη μορφοποίησή τους. Η δεύτερη, εστιάζει στη μορφοποίηση (παρουσίαση) των δεδομένων σε μια ιστοσελίδα (δηλαδή, το μέγεθος και το χρώμα των γραμμάτων, τη γραμματοσειρά, τη θέση παραγράφων, κά.). Στην πράξη, πολλές φορές υπάρχει η ανάγκη μετασχηματισμού ενός κειμένου XML σε κείμενο HTML, για να μορφοποιηθεί το περιεχόμενο του πρώτου και να είναι ευπαρουσίαστο κι ευανάγνωστο. Το κείμενο XML μπορεί, για παράδειγμα (Σχήμα 3.4), να αποτελεί την έξοδο ενός ερωτήματος σε μια Βάση Δεδομένων (ενός εξυπηρετητή, π.χ., στο TAXIS του Υπουργείου Οικονομικών). Τα δεδομένα που φιλοξενεί το κείμενο XML θα πρέπει να μορφοποιηθούν (βάσει κάποιων styles) σε ένα κείμενο HTML, ώστε να παρουσιαστούν στο χρήστη (πελάτη, π.χ., το φορολογούμενο).

14 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 GET Πελάτης (client) HTTP Εξυπηρετητής (server) PUT { html } Εφαρμογή κείμενο HTML Εργαλείο Μετατροπής styles Βάση Δεδομένων κείμενο XML Σχήμα 3.4 Παράδειγμα αιτήματος πελάτη σε εξυπηρετητή, που εμπλέκει το μετασχηματισμό κειμένου XML σε κείμενο HTML. Ο μετασχηματισμός ενός κειμένου XML σε ένα κείμενο HTML περιλαμβάνει την υιοθέτηση κατάλληλων ετικετών της γλώσσας HTML, που θα φωλιάσουν τα δεδομένα του κειμένου XML και θα το μορφοποιήσουν ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής (με τη χρήση των styles). Το προϊόν της επεξεργασίας είναι ένα κείμενο HTML, που ενσωματώνει μέρος ή το σύνολο των δεδομένων του κειμένου XML και μπορεί να οπτικοποιηθεί σε έναν φυλλομετρητή. Ο μετασχηματισμός ενός κειμένου XML σε ένα κείμενο HTML μπορεί να υποστηριχθεί από αυτόνομα προγράμματα ή κι από εργαλεία που περιγράφθηκαν στην προηγούμενη Ενότητα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα παράδειγμα μετασχηματισμού χρησιμοποιώντας τη γλώσσα XSL (XML Style Language). Στον Κώδικα 3.1 παρουσιάζεται ένα κείμενο XML, το οποίο φιλοξενεί τέσσερα γεγονότα (που περιγράφονται με το στοιχείο <event>, 4-12, 13-21, 22-30, 31-39) από την ζωή του Ηρακλή (Πηγή: «Ιστορία Από τη Μυθολογία στην Ιστορία», Σχολικό Εγχειρίδιο Γ Δημοτικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). Τα γεγονότα συνθέτουν μια ενότητα (<section>, 2-40) με τίτλο «Η γέννηση του Ηρακλή» (<title>, 3). Κάθε γεγονός (<event>) φωλιάζει τέσσερα στοιχεία. Το <seq> (5) περιγράφει τη σειρά διαδοχής του γεγονότος στην ενότητα, το <description> (6-7) φιλοξενεί μια σύντομη περιγραφή του γεγονότος, το <image> (8-9) δίνει το όνομα του αρχείου μιας σχετικής εικόνας και το <img_descr> (10-11) καταγράφει έναν τίτλο για την εικόνα.

15 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 47 Κώδικας 3.1 Περιγραφή τεσσάρων γεγονότων της ζωής του Ηρακλή σε κείμενο XML (αρχείο iraklis.xml). (1) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> (2) <section> (3) <title>η γέννηση του Ηρακλή.</title> (4) <event> (5) <seq>1</seq> (6) <description> Ο Αμφιτρύωνας και η Αλκμήνη, κόρη του βασιλιά των Μυκηνών, βρήκαν καταφύγιο στη Θήβα. Η Αλκμήνη γέννησε τον Ηρακλή, που ήταν γιος του Δία, και τον Ιφικλή. (7) </description> (8) <image>./images/math_1_50_img_64.jpg (9) </image> (10) <img_descr> Ο Ηρακλής - γιός του Δία. (11) </img_descr> (12) </event> (13) <event> (14) <seq>2</seq> (15) <description> Ο Δίας έστειλε τον Ερμή να φέρει τον Ηρακλή στον Όλυμπο και να πιει το γάλα της Ήρας ώστε να γίνει αθάνατος. (16) </description> (17) <image>./images/math_1_50_img_59.jpg (18) </image> (19) <img_descr> Η δημιουργία του Γαλαξία (20) </img_descr> (21) </event> (22) <event> (23) <seq>3</seq> (24) <description> Ο Ηρακλής παντρεύτηκε τη Μεγάρα, κόρη του βασιλιά της Θήβας, και έγινε ο ίδιος βασιλιάς. Η Ήρα θα τον τρελάνει και θα κάνει κακό στη γυναίκα και τα παιδιά του. (25) </description> (26) <image>./images/math_1_50_img_61.jpg (27) </image> (28) <img_descr> Ο Ηρακλής σε νεαρή ηλικία (29) </img_descr>

16 48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (30) </event> (31) <event> (32) <seq>4</seq> (33) <description> Ο Ηρακλής πήγε στο Μαντείο των Δελφών να ρωτήσει τον Απόλλωνα τι έπρεπε να κάνει για να τον συγχωρέσουν οι θεοί. Ο χρησμός ήταν να υπηρετήσει τον ξάδελφό του Ευρυσθέα, βασιλιά των Μυκηνών, για δώδεκα χρόνια. (34) </description> (35) <image>./images/math_1_50_img_104.jpg (36) </image> (37) <img_descr> Ο Ηρακλής (αρχαίο νόμισμα) (38) </img_descr> (39) </event> (40) </section> Ο Κώδικας 3.2 παρουσιάζει το κείμενο XSL που περιγράφει τη μορφοποίηση που θα επιβληθεί στο κείμενο XML του Κώδικα 3.1, ώστε να παραχθεί το κείμενο HTML (Κώδικας 3.3). Μετά τις κεφαλίδες (1-5) ακολουθούν οι ετικέτες και οι τιμές των αντίστοιχων παραμέτρων, που θα αναγραφούν στο κείμενο HTML, π.χ., γραμμές 6-9. Οι γραμμές 10, 18, 23, 28, 30 και 31 αντιστοιχούν στις εντολές της XSL, οι οποίες έχουν τη σύνταξη <xsl:value-of select=... και ανακτούν το περιεχόμενο των αντίστοιχων στοιχείων του κειμένου XML για να το μορφοποιήσουν εντός του κειμένου HTML. Οι εντολές 18, 23, 28, 30 και 31 φωλιάζονται εντός της εντολής επανάληψης (14, 36): <xsl:for-each... και εκτελούνται για κάθε γεγονός (<event>) που περιλαμβάνεται στο κείμενο XML, δηλ., τέσσερις φορές για τα ισάριθμα γεγονότα. Κώδικας 3.2 Το κείμενο XSL για το μετασχηματισμό του κειμένου XML (Κώδικας 3.1) στο κείμενο HTML (Κώδικας 3.3) (αρχείο xml2html.xsl). (1) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> (2) <xsl:stylesheet version="1.0" (3) xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform"> (4) <xsl:output method='html' version='1.0' encoding='iso ' indent='yes'/>

17 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 49 (5) <xsl:template match="/"> (6) <html> (7) <body> <!Αναγραφή του τίτλου της Ενότητας> (8) <center> (9) <font color="#ff0000" face="comic Sans MS" size="2"> <!Ανάκτηση τίτλου από το κείμενο XML> (10) <xsl:value-of select="section/title"/> (11) </font> (12) </center> <!Δημιουργία του πίνακα> (13) <table width="400" id="table1"> <!Επαναληπτική διαδικασία Διάβασμα γεγονότων> (14) <xsl:for-each select="section/event"> (15) <tr> <!Η 1η στήλη Αναγραφή διαδοχής> (16) <td width="15" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff" align="center"> (17) <font color="#008000" face="comic Sans MS" size="2"> <!Ανάκτηση της σειράς διαδοχής από το XML> (18) <xsl:value-of select="seq"/> (19) </font> (20) </td> <!Η 2η στήλη Αναγραφή περιγραφής> (21) <td width="200"style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (22) <font color="#0000ff" face="comic Sans MS" size="2"> <!Ανάκτηση περιγραφής γεγονότος από XML> (23) <xsl:value-of select="description"/> (24) </font> (25) </td> <!Η 3η στήλη Οπτικοποίηση Εικόνας> (26) <td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> <!Δημιουργία υπερσυνδέσμου στην εικόνα> (27) <a> <xsl:attribute name="target">"_blank" </xsl:attribute> <xsl:attribute name="href"> <!Ανάκτηση διεύθυνσης αρχείου εικόνας από XML για τον υπερσύνδεσμο> (28) <xsl:value-of select="image" /> </xsl:attribute> (29) <img> <xsl:attribute name="src">

18 50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 <!Ανάκτηση αρχείου εικόνας από XML για Οπτικοποίηση στην 3 η στήλη του πίνακα> (30) <xsl:value-of select="image" /> </xsl:attribute> <xsl:attribute name="width">95 </xsl:attribute> <xsl:attribute name="alt"> <!Ανάκτηση περιγραφής της εικόνας από XML> (31) <xsl:value-of select="img_descr" /> </xsl:attribute> (32) </img> (33) </a> (34) </td> (35) </tr> (36) </xsl:for-each> (37) </table> (38) </body> (39) </html> (40) </xsl:template> (41) </xsl:stylesheet> Ο Κώδικας 3.3 παρουσιάζει το κείμενο HTML. Οι τονισμένες γραμμές αντιστοιχούν στα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το κείμενο XML (Κώδικας 3.1). Το Σχήμα 3.5 εικονίζει τη μορφοποίηση του κειμένου HTML (Κώδικας 3.3) στο φυλλομετρητή. Κώδικας 3.3 Το κείμενο HTML που μορφοποιεί το κείμενο XML (Κώδικας 3.1) εφαρμόζοντας το μετασχηματισμό XSL (Κώδικας 3.2) (αρχείο iraklis.htm). (1) <html> (2) <body> <!Τίτλος Ενότητας> (3) <center> (4) <font color="#ff0000" face="comic Sans MS" size="2"> (5) Η γέννηση του Ηρακλή. (6) </font> (7) </center> <!Δημιουργία Πίνακα> (8) <table width="400" id="table1"> <!Η 1η γραμμή του Πίνακα> (9) <tr> <!Η 1η στήλη της 1ης γραμμής> (10) <td width="15" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff" align="center"> (11) <font color="#008000" face="comic Sans MS" size="2"> (12) 1

19 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 51 (13) </font> (14) </td> <!Η 2η στήλη της 1ης γραμμής> (15) <td width="200" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (16) <font color="#0000ff" face="comic Sans MS" size="2"> (17) Ο Αμφιτρύωνας και η Αλκμήνη, κόρη του βασιλιά των Μυκηνών, βρήκαν καταφύγιο στη Θήβα. Η Αλκμήνη γέννησε τον Ηρακλή, που ήταν γιος του Δία, και τον Ιφικλή. (18) </font> (19) </td> <!Η 3η στήλη της 1ης γραμμής> (20) <td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (21) <a target=""_blank"" href= (22) "../images/math_1_50_img_64.jpg"> (23) <img src= (24) "./images/math_1_50_img_64.jpg" width="95" alt= (25) "Ο Ηρακλής - γιός του Δία"> (26) </a> (27) </td> (28) </tr> <!Η 2η γραμμή του Πίνακα> (29) <tr> <!Η 1η στήλη της 2ης γραμμής> (30) <td width="15" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff" align="center"> (31) <font color="#008000" face="comic Sans MS" size="2"> (32) 2 (33) </font> (34) </td> <!Η 2η στήλη της 2ης γραμμής> (35) <td width="200" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (36) <font color="#0000ff" face="comic Sans MS" size="2">

20 52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (37) Ο Δίας έστειλε τον Ερμή να φέρει τον Ηρακλή στον Όλυμπο και να πιει το γάλα της Ήρας ώστε να γίνει αθάνατος. (38) </font> (39) </td> <!Η 3η στήλη της 2ης γραμμής> (40) <td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (41) <a target=""_blank"" href= (42) "../images/math_1_50_img_59.jpg"> (43) <img src= (44) "./images/math_1_50_img_59.jpg" width="95" alt= (45) " Η δημιουργία του Γαλαξία "> (46) </a> (47) </td> (48) </tr> <!Η 3η γραμμή του Πίνακα> (49) <tr> <!Η 1η στήλη της 3ης γραμμής> (50) <td width="15" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff" align="center"> (51) <font color="#008000" face="comic Sans MS" size="2"> (52) 3 (53) </font> (54) </td> <!Η 2η στήλη της 3ης γραμμής> (55) <td width="200" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (56) <font color="#0000ff" face="comic Sans MS" size="2"> (57) Ο Ηρακλής παντρεύτηκε τη Μεγάρα, κόρη του βασιλιά της Θήβας, και έγινε ο ίδιος βασιλιάς. Η Ήρα θα τον τρελάνει και θα κάνει κακό στη γυναίκα και τα παιδιά του. (58) </font> (59) </td> <!Η 3η στήλη της 3ης γραμμής> (60) <td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (61) <a

21 Η ΓΛΩΣΣΑ XML 53 target=""_blank"" href= (62) "../images/math_1_50_img_61.jpg"> (63) <img src= (64) "./images/math_1_50_img_61.jpg" width="95" alt= (65) " Ο Ηρακλής σε νεαρή ηλικία "> (66) </a> (67) </td> (68) </tr> <!Η 4η γραμμή του Πίνακα> (69) <tr> <!Η 1η στήλη της 4ης γραμμής> (70) <td width="15" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff" align="center"> (71) <font color="#008000" face="comic Sans MS" size="2"> (72) 4 (73) </font> (74) </td> <!Η 2η στήλη της 4ης γραμμής> (75) <td width="200" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (76) <font color="#0000ff" face="comic Sans MS" size="2"> (77) Ο Ηρακλής πήγε στο Μαντείο των Δελφών να ρωτήσει τον Απόλλωνα τι έπρεπε να κάνει για να τον συγχωρέσουν οι θεοί. Ο χρησμός ήταν να υπηρετήσει τον ξάδελφό του Ευρυσθέα, βασιλιά των Μυκηνών, για δώδεκα χρόνια. (78) </font> (79) </td> <!Η 3η στήλη της 4ης γραμμής> (80) <td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left:4px; padding-right:4px" bordercolor="#0000ff"> (81) <a target=""_blank"" href= (82) "../images/math_1_50_img_104.jpg"> (83) <img src= (84) "./images/math_1_50_img_104.jpg" width="95" alt= (85) " Ο Ηρακλής (αρχαίο νόμισμα)"> (86) </a> (87) </td> (88) </tr> (89) </table>

22 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (90) </body> (91) </html> Σχήμα 3.5 Μορφοποίηση του κειμένου HTML του Κώδικα 3.3 στο φυλλομετρητή. Βιβλιογραφικές Αναφορές Sall, K.B., XML Family of Specifications. A Practical Guide. Addison Wesley. XML Language Specification. XML tutorial, W3C World Wide Web Consortium,

BibConvert μετατροπές LOM

BibConvert μετατροπές LOM BibConvert μετατροπές LOM Δημοσθένης Νικούδης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας BibConvert 2 Μετατρέπει μεταδεδομένα από άλλες μορφές σε MARC21 (ή πιο σωστά MARCXML) Command-line tool Δεν έχει web interface

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ XML (extended Markup Language) Ι. Χατζηλυγερούδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ SGML (Standard Generalized Markup Language) Διεθνές πρότυπο ορισμού μεθόδων αναπαράστασης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά Νίκος Πασσαράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 19.5.013 ΘΕΜΑ 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, είναι εγκατεστημένο σε μια γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Στις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων, η πληροφορία είναι αυστηρά δομημένη και υπακούει σε ένα σταθερό σχήμα που έχει οριστεί εκ των προτέρων. Τα δεδομένα του Ιστού μπορεί να μην έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #12 η : Επανάληψη, προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις

Γραπτή εξέταση. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #12 η : Επανάληψη, προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #12 η : Επανάληψη, προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Γραπτή εξέταση H διάρκεια της εξέτασης θα είναι 2 ώρες και 15 Θα απαντήσετε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Decode, ISSEL Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχος της ώρας

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Λίγα Λόγια για το Σχολείο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 1η διάλεξη Χαρακτηριστικά Μαθήματος Μάθημα προγραμματισμού (και όχι μόνον) Μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη αν δεν έχετε καλή γνώση και αρκετή εμπειρία προγραμματισμού (Java)

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 5: XML. Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 5: XML. Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 5: XML Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να εξοικειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 20.5.2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM υποστηρίζει πολύ καλή κάλυψη σε ολόκληρο το γεωγραφικό χώρο της Ελλάδος. Ένας Πάροχος κινητών υπηρεσιών, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 8 Μαρτίου 2001 Hypertext Markup Language (HTML)! Σε μια ιστοσελίδα μπορούν να εμφανίζονται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα

<address>αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα</adderss> <address> ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML(

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Μανόλης(Γεργατσούλης(( Χρήστος(Παπαθεοδώρου( Ομάδα(Βάσεων(Δεδομένων(και(Πληροφοριακών( Συστημάτων,(Τμήμα(Αρχειονομίας( (Βιβλιοθηκονομίας(( Ιόνιο(Πανεπιστήμιο( HTML(! Απλή(γλώσσα&σημειοθέτησης((markup&language)(!

Διαβάστε περισσότερα

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ.

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. Γεωπληροφορική Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εργαστηριακή διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χωρικές βάσεις δεδομένων» Περιβάλλοντα χαρτογραφικής απεικόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS)

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS) Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS) Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Επικαλυπτόμενα Φύλλα Στυλ (Cascading Style Sheets, CSS) Η (X)HTML προσδιορίζει τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

<BODY></a> </h3> <p> <img alt="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" title="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2082816.jpg"> ΑΣΚΗΣΗ 1 1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή ιστοσελίδων 2. Αποθηκεύστε στο X:/mathimata/html/askiseis/ με όνομα askisi1b.html 3. Θα φτιάξουμε μια νέα ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τις βασικές ετικέτες </p> <a href="/2082816-Html-head-title-body.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/704418-Mitroo-gr-odigos-iasyndesis-axiopoiisis-toy-exypiretiti-epp-ekdosi-2-0-epp-server-connection-and-use-guide.html">Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]</a> </h3> <p> <img alt="Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]" title="Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/704418.jpg"> [.gr] cctld Σελίδα 1 από 13 Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης & Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP Έκδοση 2.0 [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 2 από 13 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 </p> <a href="/704418-Mitroo-gr-odigos-iasyndesis-axiopoiisis-toy-exypiretiti-epp-ekdosi-2-0-epp-server-connection-and-use-guide.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4459800-Vaseis-dedomenon-arhitektoniki-svd-eisagogi-sto-montelo-ontotiton-syshetiseon-tmima-politismikis-tehnologias-kai-epikoinonias.html">ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</a> </h3> <p> <img alt="ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" title="ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4459800.jpg"> ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική </p> <a href="/4459800-Vaseis-dedomenon-arhitektoniki-svd-eisagogi-sto-montelo-ontotiton-syshetiseon-tmima-politismikis-tehnologias-kai-epikoinonias.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/164388-Kainotomes-diadyktiakes-efarmoges-kai-apasholisi-androylakakis-nikolaos-antiperifereiarhis-attikis-se-themata-ilektronikis-diakyvernisis-diafaneias.html">Καινοτόμες Διαδυκτιακές Εφαρμογές και Απασχόληση. Ανδρουλακάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας</a> </h3> <p> <img alt="Καινοτόμες Διαδυκτιακές Εφαρμογές και Απασχόληση. Ανδρουλακάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας" title="Καινοτόμες Διαδυκτιακές Εφαρμογές και Απασχόληση. Ανδρουλακάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/17/164388.jpg"> Καινοτόμες Διαδυκτιακές Εφαρμογές και Απασχόληση Ανδρουλακάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό </p> <a href="/164388-Kainotomes-diadyktiakes-efarmoges-kai-apasholisi-androylakakis-nikolaos-antiperifereiarhis-attikis-se-themata-ilektronikis-diakyvernisis-diafaneias.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11207776-Panepistimio-kyproy-tmima-pliroforikis.html">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</a> </h3> <p> <img alt="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" title="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11207776.jpg"> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003.1 - Επιστήµη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό έτος 2010 2011, Χειµερινό εξάµηνο Τελική Εξέταση: Σάββατο - 04/12/10, Ώρα: 08:30-11:30, </p> <a href="/11207776-Panepistimio-kyproy-tmima-pliroforikis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7094720-Siuasiologiko-isto-alexandros-valarakos-alexv-iit-demokritos-gr-aigaioy.html">Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου.</a> </h3> <p> <img alt="Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου." title="Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7094720.jpg"> Από τον Παγκόσµιο Ιστό στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµατος Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων. Παν/µίου Αιγαίου. Συνεργαζόµενος </p> <a href="/7094720-Siuasiologiko-isto-alexandros-valarakos-alexv-iit-demokritos-gr-aigaioy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1917206-Programmatismos-diadiktyakon-efarmogon-me-php.html">Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP</a> </h3> <p> <img alt="Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP" title="Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1917206.jpg"> ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP Ερωτήματα μέσω Περιεχόμενα Περιεχόμενα Λογισμικό για εφαρμογές Web Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture) Εισαγωγή </p> <a href="/1917206-Programmatismos-diadiktyakon-efarmogon-me-php.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/704789-Protokolla-epikoinonias-kai-teihos-prostasias.html">Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας</a> </h3> <p> <img alt="Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας" title="Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/704789.jpg"> Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα </p> <a href="/704789-Protokolla-epikoinonias-kai-teihos-prostasias.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6093157-Stin-tehnologia-ton-css-oi-kanones-styl-style.html">Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style</a> </h3> <p> <img alt="Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style" title="Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6093157.jpg"> Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #4 0 : CSS: Βασικές και προχωρημένες τεχνικές επιλογής, τα στοιχεία και , ψευδο κλάσεις και ψευδο επιλογείς Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr CSS κανόνες στυλ </p> <a href="/6093157-Stin-tehnologia-ton-css-oi-kanones-styl-style.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10970386-Metaptyhiaki-diatrivi.html">Μεταπτυχιακή Διατριβή</a> </h3> <p> <img alt="Μεταπτυχιακή Διατριβή" title="Μεταπτυχιακή Διατριβή" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10970386.jpg"> Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω </p> <a href="/10970386-Metaptyhiaki-diatrivi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12601776-P-t-y-h-i-a-k-i-e-r-g-a-s-i-a.html">Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α</a> </h3> <p> <img alt="Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α" title="Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/28/12601776.jpg"> ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι </p> <a href="/12601776-P-t-y-h-i-a-k-i-e-r-g-a-s-i-a.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3612614-Diasyndesi-kai-anoigma-dedomenon-toy-a-p-th-karaoglanogloy-konstantinos-monada-simasiologikoy-istoy-a-p-th-18-3-2014.html">Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014</a> </h3> <p> <img alt="Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014" title="Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3612614.jpg"> Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014 Ανοικτά και Συνδεδεμένα Δεδομένα Ανοικτά Δεδομένα Πληροφορίες, δημόσιες ή άλλες, στις </p> <a href="/3612614-Diasyndesi-kai-anoigma-dedomenon-toy-a-p-th-karaoglanogloy-konstantinos-monada-simasiologikoy-istoy-a-p-th-18-3-2014.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/16179144-Dngdiksikd-apansidi-3-eo-grapsi-drgaia-2003-2004.html">ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3 εο ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 2003-2004</a> </h3> <p> <img alt="ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3 εο ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 2003-2004" title="ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3 εο ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 2003-2004" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/33/16179144.jpg"> Β ΣΟΜΟ, ΚΔΦΑΛΑΙΑ 1 3 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3 εο ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 2003-2004 Τπνεξγαζία 1 (25 %) Ζ IANA (www.iana.org) είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θξάηεζε έγθπξσλ εγγξαθώλ </p> <a href="/16179144-Dngdiksikd-apansidi-3-eo-grapsi-drgaia-2003-2004.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2923139-All-about-wiki-creating-a-wiki.html">All about Wiki - Creating a Wiki</a> </h3> <p> <img alt="All about Wiki - Creating a Wiki" title="All about Wiki - Creating a Wiki" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2923139.jpg"> All about Wiki - Creating a Wiki Τι είναι Το 'Wiki' (που προφέρεται ως «γουίκι») είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Με άλλα λόγια </p> <a href="/2923139-All-about-wiki-creating-a-wiki.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3552695-Shediasi-istoselidon.html">Σχεδίαση ιστοσελίδων</a> </h3> <p> <img alt="Σχεδίαση ιστοσελίδων" title="Σχεδίαση ιστοσελίδων" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3552695.jpg"> Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Σχεδίαση ιστοσελίδων Θεώνη Πιτουρά, Γιάννης Κουτσονίκος Σημειώσεις για το Εργαστήριο «Επιχειρηματικές δικτυακές </p> <a href="/3552695-Shediasi-istoselidon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2087888-Mitroo-gr-odigos-iasyndesis-axiopoiisis-toy-exypiretiti-epp-ekdosi-3-0-epp-server-connection-and-use-guide.html">Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 3.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]</a> </h3> <p> <img alt="Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 3.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]" title="Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 3.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2087888.jpg"> [.gr] cctld Σελίδα 1 από 16 Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης & Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP Έκδοση 3.0 [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 2 από 16 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 </p> <a href="/2087888-Mitroo-gr-odigos-iasyndesis-axiopoiisis-toy-exypiretiti-epp-ekdosi-3-0-epp-server-connection-and-use-guide.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9345353-Exetastea-uli-syllabus-ekdosi-1-5.html">Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5</a> </h3> <p> <img alt="Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5" title="Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9345353.jpg"> Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί </p> <a href="/9345353-Exetastea-uli-syllabus-ekdosi-1-5.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/256019-Ergastirio-simasiologikoy-istoy.html">Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού</a> </h3> <p> <img alt="Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού" title="Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/19/256019.jpg"> Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 8: Εισαγωγή στη SPARQL Βασική Χρήση Μ.Στεφανιδάκης 3-5-2015. Η γλώσσα ερωτημάτων SPARQL Ερωτήσεις (και ενημερώσεις) σε σετ δεδομένων RDF Και σε δεδομένα άλλης μορφής </p> <a href="/256019-Ergastirio-simasiologikoy-istoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1849282-Iktya-internet-ypiresies-internet-o-pagkosuios-istos-world-wide-web-ilektroniki-allilografia-e-mail-ypiresia-ftp-file-transfer-protocol.html">ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)</a> </h3> <p> <img alt="ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)" title="ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1849282.jpg"> Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία </p> <a href="/1849282-Iktya-internet-ypiresies-internet-o-pagkosuios-istos-world-wide-web-ilektroniki-allilografia-e-mail-ypiresia-ftp-file-transfer-protocol.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/164576-Mathima-ergaleia-anaptyxis-efarmogon-internet.html">ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.</a> </h3> <p> <img alt="ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet." title="ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/17/164576.jpg"> ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για </p> <a href="/164576-Mathima-ergaleia-anaptyxis-efarmogon-internet.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9730415-Eisagogi-stin-pliroforiki.html">ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ</a> </h3> <p> <img alt="ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" title="ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9730415.jpg"> ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 7: Βάσεις Δεδομένων (Θεωρία) Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό </p> <a href="/9730415-Eisagogi-stin-pliroforiki.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1134819-Internet-topiko-diktyo-lan-diktyo-eyreias-periohis-wan-diadiktyo-programma-ploigisis-fyllometritis-parohoi-ypiresion-internet-url-html-links.html">Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links</a> </h3> <p> <img alt="Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links" title="Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1134819.jpg"> Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι </p> <a href="/1134819-Internet-topiko-diktyo-lan-diktyo-eyreias-periohis-wan-diadiktyo-programma-ploigisis-fyllometritis-parohoi-ypiresion-internet-url-html-links.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3614792-Ergaleia-anaptyxis-efarmogon-internet-i.html">Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι</a> </h3> <p> <img alt="Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι" title="Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3614792.jpg"> IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης </p> <a href="/3614792-Ergaleia-anaptyxis-efarmogon-internet-i.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/413968-Anaptyxi-ypiresias-tilekpaideysis-se-ip-diktya-ylopoiisi-syghronis-tilekpaideysis.html">Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης</a> </h3> <p> <img alt="Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης" title="Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/413968.jpg"> Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σπουδαστές: Μιχαήλ Μιχάλης ΑΜ:5089 Αναγνωστόπουλος Σπύρος ΑΜ:3692 Υπεύθυνος καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Άρτα 2006 E- learning </p> <a href="/413968-Anaptyxi-ypiresias-tilekpaideysis-se-ip-diktya-ylopoiisi-syghronis-tilekpaideysis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12411635-Dialexi-3i-html-intermediate.html">Διάλεξη 3η HTML intermediate</a> </h3> <p> <img alt="Διάλεξη 3η HTML intermediate" title="Διάλεξη 3η HTML intermediate" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/12411635.jpg"> Διάλεξη 3η HTML intermediate Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος I S S E L D e. c o. d e (Intelligent Systems & Software Engineering Lab) Στόχος της ώρας Επέκταση γνώσεων στην html </p> <a href="/12411635-Dialexi-3i-html-intermediate.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1036910-Tehnologia-diktyon-epikoinonion.html">ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ</a> </h3> <p> <img alt="ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" title="ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/1036910.jpg"> Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δίκτυα τεχνολογίας / χρησιμοποιούν διεύθυνση 32 bits, προκειμένου να δρομολογήσουν ένα αυτοδύναμο πακέτο στο προορισμό του. Κατά σύμβαση έχει επικρατήσει οι διευθύνσεις να </p> <a href="/1036910-Tehnologia-diktyon-epikoinonion.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2096187-World-wide-web-o-pagkosuios-istos-pliroforion.html">World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών</a> </h3> <p> <img alt="World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών" title="World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2096187.jpg"> Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2 </p> <a href="/2096187-World-wide-web-o-pagkosuios-istos-pliroforion.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/843127-Axiologisi-istoselidon-ergasia-haralampos-koytsoyrelakis.html">Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης</a> </h3> <p> <img alt="Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης" title="Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/843127.jpg"> ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση </p> <a href="/843127-Axiologisi-istoselidon-ergasia-haralampos-koytsoyrelakis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12349995-Periehomeno-toy-mathimatos.html">Περιεχόμενο του μαθήματος</a> </h3> <p> <img alt="Περιεχόμενο του μαθήματος" title="Περιεχόμενο του μαθήματος" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/12349995.jpg"> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 202-203 Περιεχόμενο του μαθήματος Η έννοια </p> <a href="/12349995-Periehomeno-toy-mathimatos.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10330385-Vaseis-dedomenon-enotita-1-eisagogi-stis-vaseis-dedomenon-athanasios-spyridakos-dioikisi-epiheiriseon.html">ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων</a> </h3> <p> <img alt="ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων" title="ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10330385.jpg"> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό </p> <a href="/10330385-Vaseis-dedomenon-enotita-1-eisagogi-stis-vaseis-dedomenon-athanasios-spyridakos-dioikisi-epiheiriseon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4873290-Elliniko-anoikto-panepistimio.html">ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ</a> </h3> <p> <img alt="ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" title="ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4873290.jpg"> 4 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 ( Τόμος Β, Κεφάλαια 4 8 και Τόμος Γ ) Ημερομηνία Παράδοσης 08.05.2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Επέκταση συστήματος διαχείρισης φιλοδωρημάτων καφετέριας </p> <a href="/4873290-Elliniko-anoikto-panepistimio.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2288183-Ti-einai-ena-systima-diaheirisis-periehomenoy-dynamiko-periehomeno.html">Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο</a> </h3> <p> <img alt="Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο" title="Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2288183.jpg"> Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία </p> <a href="/2288183-Ti-einai-ena-systima-diaheirisis-periehomenoy-dynamiko-periehomeno.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2491153-Konstantinos-siasiakos-r-pliroforikis.html">Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής</a> </h3> <p> <img alt="Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής" title="Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2491153.jpg"> Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο </p> <a href="/2491153-Konstantinos-siasiakos-r-pliroforikis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5950697-Montelopoiisi-diakriton-enallaktikon-se-provlimata-shediasmoy-kai-synthesis-diergasion.html">ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ</a> </h3> <p> <img alt="ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ" title="ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5950697.jpg"> ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 36 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Πολλές από τις αποφάσεις </p> <a href="/5950697-Montelopoiisi-diakriton-enallaktikon-se-provlimata-shediasmoy-kai-synthesis-diergasion.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9727853-Thematiki-enotita-ekpaideytiko-logismiko-apothetiria-anoiktoi-ekpaideytikoi-poroi-analysi-efarmogis.html">Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής</a> </h3> <p> <img alt="Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής" title="Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9727853.jpg"> Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο </p> <a href="/9727853-Thematiki-enotita-ekpaideytiko-logismiko-apothetiria-anoiktoi-ekpaideytikoi-poroi-analysi-efarmogis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10351918-2-eisagogi-dedomenon-se-shesiaki-vasi-dedomenon.html">2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων</a> </h3> <p> <img alt="2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων" title="2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10351918.jpg"> 2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων Μετά τον μετασχηματισμό των δεδομένων με τη χρήση του Excel, τα δεδομένα θα εισαχθούν σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων (Microsoft SQL Sever 2005) ώστε να </p> <a href="/10351918-2-eisagogi-dedomenon-se-shesiaki-vasi-dedomenon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7096908-Tei-ionion-nison-ergastiriakes-askiseis-sta-geografika-systimata-pliroforion.html">ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών</a> </h3> <p> <img alt="ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών" title="ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7096908.jpg"> ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο 1.1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS 1.1.1. Η δομή του ArcGIS: Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS. Παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικασίες </p> <a href="/7096908-Tei-ionion-nison-ergastiriakes-askiseis-sta-geografika-systimata-pliroforion.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6859941-Vaseis-dedomenon-tmima-politismikis-tehnologias-kai-epikoinonias-epilegei-oles-tis-pleiades-apo-mia-shesi-r-poy-ikanopoioyn-ti-synthiki-epilogis.html">ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.</a> </h3> <p> <img alt="ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής." title="ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6859941.jpg"> ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ </p> <a href="/6859941-Vaseis-dedomenon-tmima-politismikis-tehnologias-kai-epikoinonias-epilegei-oles-tis-pleiades-apo-mia-shesi-r-poy-ikanopoioyn-ti-synthiki-epilogis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10944453-Eisagogi-stin-html-ta-tags-tis-html-kai-ta-gnorismata-toys.html">Εισαγωγή στην HTML Τα tags της HTML και τα γνωρίσματά τους</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή στην HTML Τα tags της HTML και τα γνωρίσματά τους" title="Εισαγωγή στην HTML Τα tags της HTML και τα γνωρίσματά τους" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10944453.jpg"> Εισαγωγή στην HTML Τα tags της HTML και τα γνωρίσματά τους Με την γλώσσα περιγραφής υπερ-κειμένου (HTML) μπορούμε να σχεδιάζουμε ιστοσελίδες. Η HyperText Markup Language βασίζεται στην SGML (Standard Generalized </p> <a href="/10944453-Eisagogi-stin-html-ta-tags-tis-html-kai-ta-gnorismata-toys.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/705061-Imerominia-paradosis-4-4-2013.html">Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013</a> </h3> <p> <img alt="Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013" title="Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/705061.jpg"> Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας </p> <a href="/705061-Imerominia-paradosis-4-4-2013.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9945961-Enotita-12-kefalaio-28-arhitektonikes-efarmogon.html">Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών</a> </h3> <p> <img alt="Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών" title="Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9945961.jpg"> ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές </p> <a href="/9945961-Enotita-12-kefalaio-28-arhitektonikes-efarmogon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10094526-Social-network-programming-on-facebook.html">Social Network : Programming on FACEBOOK</a> </h3> <p> <img alt="Social Network : Programming on FACEBOOK" title="Social Network : Programming on FACEBOOK" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10094526.jpg"> Social Network : Programming on FACEBOOK Συντελεστές: Παύλος Τούλουπος Ευθυμία Παπαδοπούλου Ξάνθη Μάρκου Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό δίκτυο προέρχεται από την ψυχολογία αφορά μια κοινωνική δομή ατόμων τα </p> <a href="/10094526-Social-network-programming-on-facebook.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7929393-Tehnologies-anaptyxis-ilektronikoy-katastimatos-mikromesaias-epiheirisis-mikromesaies-epiheiriseis-kai-kainotomia.html">Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία</a> </h3> <p> <img alt="Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία" title="Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7929393.jpg"> Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν </p> <a href="/7929393-Tehnologies-anaptyxis-ilektronikoy-katastimatos-mikromesaias-epiheirisis-mikromesaies-epiheiriseis-kai-kainotomia.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10074492-Eisagogi-stin-pliroforiki.html">Εισαγωγή στην πληροφορική</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή στην πληροφορική" title="Εισαγωγή στην πληροφορική" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10074492.jpg"> Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης </p> <a href="/10074492-Eisagogi-stin-pliroforiki.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1361536-Spoydes-cad-pliroforikis-oikonomias-dioikisis-kai-d-t-p-me-systima-didaskalias-facetoface.html">Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface</a> </h3> <p> <img alt="Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface" title="Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1361536.jpg"> Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background </p> <a href="/1361536-Spoydes-cad-pliroforikis-oikonomias-dioikisis-kai-d-t-p-me-systima-didaskalias-facetoface.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1726515-Ergaleia-anaptyxis-efarmogon-internet-i.html">Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι</a> </h3> <p> <img alt="Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι" title="Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1726515.jpg"> IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet </p> <a href="/1726515-Ergaleia-anaptyxis-efarmogon-internet-i.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11265314-Eu-a^a-uue-m-uae-a-oi-o^o.html">ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ</a> </h3> <p> <img alt="ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ" title="ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11265314.jpg"> ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε </p> <a href="/11265314-Eu-a^a-uue-m-uae-a-oi-o^o.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/915611-Oi-diadikasies-enos-cms-einai-shediasmenes-gia-na.html">Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να:</a> </h3> <p> <img alt="Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να:" title="Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/915611.jpg"> CMS Content Management System Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια συλλογή απο διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ροής εργασίας σε ένα </p> <a href="/915611-Oi-diadikasies-enos-cms-einai-shediasmenes-gia-na.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7765002-Copyright-2007-ramez-elmasri-and-shamkant-b-navathe-elliniki-ekdosi-diaylos-diafaneia-2-1.html">Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Διαφάνεια 2-1</a> </h3> <p> <img alt="Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Διαφάνεια 2-1" title="Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Διαφάνεια 2-1" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7765002.jpg"> Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Διαφάνεια 2-1 Κεφάλαιο 2 Έννοιες και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων δεδομένων Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. </p> <a href="/7765002-Copyright-2007-ramez-elmasri-and-shamkant-b-navathe-elliniki-ekdosi-diaylos-diafaneia-2-1.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1911399-Elliniko-anoikto-panepistimio-sholi-thetikon-epistimon-tehnologias-th-e-pli23-tilematiki-diadiktya-kai-koinonia.html">ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»</a> </h3> <p> <img alt="ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»" title="ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1911399.jpg"> ΘΕΜΑ 1 (20%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 9.6.2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κινητός συνδρομητής Α επικοινωνεί με κινητό συνδρομητή Β οι οποίοι διαθέτουν φορητές συσκευές [dual band dual mode] οι οποίες έχουν τη δυνατότητα </p> <a href="/1911399-Elliniko-anoikto-panepistimio-sholi-thetikon-epistimon-tehnologias-th-e-pli23-tilematiki-diadiktya-kai-koinonia.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10476195-Periehomena-1-eisagogi-1-2-hartografiki-pliroforia-29.html">Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29</a> </h3> <p> <img alt="Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29" title="Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10476195.jpg"> Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15 </p> <a href="/10476195-Periehomena-1-eisagogi-1-2-hartografiki-pliroforia-29.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10387915-Pliroforiaka-systimata-dioikisis.html">ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</a> </h3> <p> <img alt="ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" title="ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10387915.jpg"> ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ </p> <a href="/10387915-Pliroforiaka-systimata-dioikisis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12564208-Tei-kavalas-ptyhiaki-ergasia-eisagogi-miltiadis-kaklamanis.html">ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης</a> </h3> <p> <img alt="ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης" title="ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/28/12564208.jpg"> Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3 </p> <a href="/12564208-Tei-kavalas-ptyhiaki-ergasia-eisagogi-miltiadis-kaklamanis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9311491-Vaseis-dedomenon-i-exetastiki-periodos-fevroyarioy-2006.html">Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006</a> </h3> <p> <img alt="Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006" title="Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9311491.jpg"> Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 A Θέμα 1 ο (30%) 1. (10%) α) Ποια τα πλεονεκτήματα ενός B + -tree ευρετηρίου; β) Αναφέρετε τις διαφορές ανάμεσα στα αραιά και τα πυκνά ευρετήρια. </p> <a href="/9311491-Vaseis-dedomenon-i-exetastiki-periodos-fevroyarioy-2006.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12921497-Periehomena-meros-proto-prologos-13.html">Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Πρόλογος... 13</a> </h3> <p> <img alt="Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Πρόλογος... 13" title="Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Πρόλογος... 13" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/28/12921497.jpg"> Περιεχόμενα Πρόλογος... 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. 1 Περί προγραμματισμού και γλωσσών προγραμματισμού Προγράμματα και Λειτουργικά Συστήματα... 17 Γλώσσες προγραμματισμού και εργαλεία ανάπτυξης προγραμμάτων... </p> <a href="/12921497-Periehomena-meros-proto-prologos-13.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4344992-Ptyhiaki-ergasia-dimioyrgia-grafikis-glossas-aitimaton.html">ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Γραφικής Γλώσσας Αιτημάτων</a> </h3> <p> <img alt="ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Γραφικής Γλώσσας Αιτημάτων" title="ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Γραφικής Γλώσσας Αιτημάτων" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4344992.jpg"> ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία Γραφικής Γλώσσας Αιτημάτων Του φοιτητή Κατσικιώτη Χρήστου Επιβλέπων καθηγητής Κεραμόπουλος Ευκλείδης κ Χαριτίδη Κωνσταντίνου Αρ. Μητρώου: 103574 κ 103570 Θεσσαλονίκη 2015 1 </p> <a href="/4344992-Ptyhiaki-ergasia-dimioyrgia-grafikis-glossas-aitimaton.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/850313-Anaptyxi-efarmogon-se-programmatistiko-perivallon-maria-s-zioga-kathigitria-pliroforikis-eisagogi-ston-programmatismo.html">ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ</a> </h3> <p> <img alt="ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ" title="ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/850313.jpg"> ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα </p> <a href="/850313-Anaptyxi-efarmogon-se-programmatistiko-perivallon-maria-s-zioga-kathigitria-pliroforikis-eisagogi-ston-programmatismo.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10660254-Organismos-ktimatologioy-hartografiseon-elladas-diavoyleysi.html">ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση</a> </h3> <p> <img alt="ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση" title="ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10660254.jpg"> ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαβούλευση Κατόπιν της ορθής επανάληψης (όπως προέκυψε μετά από το υπ αρ. 517/19-07- 2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματολόγιο Α.Ε.), </p> <a href="/10660254-Organismos-ktimatologioy-hartografiseon-elladas-diavoyleysi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9695910-Html-1-stohos-tis-oras-11-3-2014-eisagogi-tis-glossas-html-se-arhario-epipedo.html">HTML 1. Στόχος της ώρας 11/3/2014. Εισαγωγή της γλώσσας HTML σε αρχάριο επίπεδο:</a> </h3> <p> <img alt="HTML 1. Στόχος της ώρας 11/3/2014. Εισαγωγή της γλώσσας HTML σε αρχάριο επίπεδο:" title="HTML 1. Στόχος της ώρας 11/3/2014. Εισαγωγή της γλώσσας HTML σε αρχάριο επίπεδο:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9695910.jpg"> HTML 1 Στόχος της ώρας Τι είναι HTML και CSS; ιαχωρισμός περιεχομένου/μορφοποίησης Πότε χρησιμοποιούμε το ένα και πότε το άλλο; Εισαγωγή της γλώσσας HTML σε αρχάριο επίπεδο: Βασική σύνταξη, ετικέτες Τίτλοι, </p> <a href="/9695910-Html-1-stohos-tis-oras-11-3-2014-eisagogi-tis-glossas-html-se-arhario-epipedo.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4208073-Hristos-stasinos-oyleyontas-me-ti-microsoft-access-athina.html">Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ</a> </h3> <p> <img alt="Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ" title="Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4208073.jpg"> Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ </p> <a href="/4208073-Hristos-stasinos-oyleyontas-me-ti-microsoft-access-athina.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10809239-Ergastirio-12-vima-1-o-vima-2-o-vima-3-o-vima-4-o.html">Εργαστήριο #12. Βήμα 1 ο. Βήμα 2 ο. Βήμα 3 ο. Βήμα 4 ο.</a> </h3> <p> <img alt="Εργαστήριο #12. Βήμα 1 ο. Βήμα 2 ο. Βήμα 3 ο. Βήμα 4 ο." title="Εργαστήριο #12. Βήμα 1 ο. Βήμα 2 ο. Βήμα 3 ο. Βήμα 4 ο." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10809239.jpg"> Εργαστήριο #12 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Το εργαστήριο αυτό είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα επειδή όμως ασχολείται με τη γλώσσα JavaScript, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το εισαγωγικό Παράρτημα </p> <a href="/10809239-Ergastirio-12-vima-1-o-vima-2-o-vima-3-o-vima-4-o.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8717462-Kefalaio-2-typoi-dedomenon-kai-emfanisi-stoiheion-33.html">ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33</a> </h3> <p> <img alt="ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33" title="ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8717462.jpg"> ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Πρόλογος του καθηγητή Τιμολέοντα Σελλή... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εργαλεία γλωσσών προγραμματισμού...17 1.1 Γλώσσες προγραμματισμού τρίτης γεννεάς... 18 τι είναι η γλώσσα </p> <a href="/8717462-Kefalaio-2-typoi-dedomenon-kai-emfanisi-stoiheion-33.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3678673-2-ypologistika-systimata-stromata-typoi-dedomenon-mpit-epikoinonia-efarmoges-leitoyrgiko-systima-programmata-yliko.html">[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό</a> </h3> <p> <img alt="[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό" title="[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3678673.jpg"> Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα </p> <a href="/3678673-2-ypologistika-systimata-stromata-typoi-dedomenon-mpit-epikoinonia-efarmoges-leitoyrgiko-systima-programmata-yliko.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5971420-Elliniko-anoikto-panepistimio.html">ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ</a> </h3> <p> <img alt="ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" title="ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5971420.jpg"> ΘΕΜΑ 1 (0%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 008 009 3.6.009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM και με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, εξυπηρετεί μια γεωγραφική περιοχή </p> <a href="/5971420-Elliniko-anoikto-panepistimio.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5787420-I-ontologia-toy-ellinikoy-ktimatologioy-meleti-ylopoiisis-sto-protege-2000.html">Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000</a> </h3> <p> <img alt="Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000" title="Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5787420.jpg"> ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 Μαρίνος Κάβουρας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ ευκαλίων </p> <a href="/5787420-I-ontologia-toy-ellinikoy-ktimatologioy-meleti-ylopoiisis-sto-protege-2000.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8328649-2-algorithmoi-domes-dedomenon-kai-polyplokotita.html">2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα</a> </h3> <p> <img alt="2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα" title="2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8328649.jpg"> 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση </p> <a href="/8328649-2-algorithmoi-domes-dedomenon-kai-polyplokotita.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1558275-Prosdiorismos-egkyrotitas-parastatikon.html">Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών</a> </h3> <p> <img alt="Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών" title="Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1558275.jpg"> Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών Βασίλης Πρεβελάκης AEGIS RESEARCH Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελληνική αγορά είναι αυτό των πλαστών παραστατικών και συγκεκριμένα τιμολογίων, αποδείξεων </p> <a href="/1558275-Prosdiorismos-egkyrotitas-parastatikon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/734874-Odigos-ilektronikoy-epiheirein.html">Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν</a> </h3> <p> <img alt="Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν" title="Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/734874.jpg"> ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου </p> <a href="/734874-Odigos-ilektronikoy-epiheirein.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7982264-Gavalas-damianos-dgavalas-aegean-gr.html">Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr</a> </h3> <p> <img alt="Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr" title="Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7982264.jpg"> Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, καλές αρχές σχεδιασμού στο web, τα μεγαλύτερα λάθη στον web σχεδιασμό Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Στόχοι μαθήματος Κατανόηση της </p> <a href="/7982264-Gavalas-damianos-dgavalas-aegean-gr.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1246613-Travis-traffic-violation-information-system-systima-diaheirisis-paravaseon-fotoepisimansis.html">TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ</a> </h3> <p> <img alt="TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ" title="TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1246613.jpg"> TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης </p> <a href="/1246613-Travis-traffic-violation-information-system-systima-diaheirisis-paravaseon-fotoepisimansis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3674405-Information-technology-for-business.html">Information Technology for Business</a> </h3> <p> <img alt="Information Technology for Business" title="Information Technology for Business" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3674405.jpg"> Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων </p> <a href="/3674405-Information-technology-for-business.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9718461-Epl-003-eisagogi-stin-epistimi-tis-pliroforikis-anaparastasi-dedomenon.html">ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων</a> </h3> <p> <img alt="ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων" title="ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9718461.jpg"> ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αναπαράσταση δεδομένων Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Τύποι δεδομένων 2 Τα δεδομένα </p> <a href="/9718461-Epl-003-eisagogi-stin-epistimi-tis-pliroforikis-anaparastasi-dedomenon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11650522-Panepistimio-aigaioy.html">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ</a> </h3> <p> <img alt="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ" title="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11650522.jpg"> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής </p> <a href="/11650522-Panepistimio-aigaioy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2017 © DocPlayer.gr <a href="/support/privacy-policy/">Πολιτική Απορρήτου</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Όροι Χρήσης</a> | <a href="/support/feedback/">Σχόλια</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/f35b/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":30,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=30&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>