Ταχ. /νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65. Κώδικας Πληροφορ. : Ιφιγένεια Μπαλαµπέκου Τηλ. : Fax : Ε-mail :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. /νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65. Κώδικας Πληροφορ. : Ιφιγένεια Μπαλαµπέκου Τηλ. : 2310 483070 Fax : 2310 483071 Ε-mail : info@sasth."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. /νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 Ταχ. : Κώδικας Πληροφορ. : Ιφιγένεια Μπαλαµπέκου Τηλ. : Fax : Ε-mail : Θεσσαλονίκη : Aρ. Πρωτοκόλλου : 998 Νο 2/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 A.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 A.1.1 Περιβάλλον του Έργου... 6 Α ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΑΣΘ ΣΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ... 6 A.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A.2.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού A.2.2 Χρονοδιάγραµµα και Παραδοτέα του Έργου A.2.3 Προϋπολογισµός Έργου A.2.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής A.2.5 Ενηµέρωση Ενδιαφεροµένων - Τρόπος Λήψης Εγγράφων ιαγωνισµού A.2.6 Θεσµικό Πλαίσιο A.3 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ A.3.1 ικαίωµα Συµµετοχής A.3.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής A.3.3 ικαιολογητικά Συµµετοχής A.3.4 ικαιολογητικά Κατακύρωσης A.3.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής A.4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ A.4.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών A.4.2 Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς A.4.3 Ισχύς Προσφορών A.4.4 Εναλλακτικές Προσφορές A.4.5 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα A.5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ A.5.1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού A.5.2 Απόρριψη Προσφορών A.5.3 Ενστάσεις Προσφυγές A.5.4 Κατακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού A.6 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ A.6.1 Κατάρτιση Σύµβασης A.6.2 Τόπος Παράδοσης του Έργου A.6.3 ιαδικασία Παραλαβής Έργου A.6.4 Τρόπος Πληρωµής A.6.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου A.6.6 Εµπιστευτικότητα A.6.7 Εφαρµοστέο ίκαιο - ιαιτησία A.7 ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ A.7.1 Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης A.7.2 Τρόπος Βαθµολόγησης A.8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A.9 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ A.10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ A.11 ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ A.12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Σελίδα 2 από 59

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ TOY ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόχειρος ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα (από τεχνικοοικονοµική άποψη) Προσφορά. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (Προϋπολογισµός µε Φ.Π.Α.: ,50, (58.850,00, Φ.Π.Α 23%.: ,50 ). Εντός τεσσάρων µηνών από την υπογραφή της σύµβασης 18/06/2015 και ώρα 14:00 µ.µ. Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 19/06/2015 και ώρα 13:00 µ.µ. Σελίδα 3 από 59

4 ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΑΞΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΠΕ) ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Το παρόν Τεύχος το οποίο περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου, τους όρους και τις διαδικασίες, µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός. Το Συλλογικό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής µε την αρµοδιότητα της διεξαγωγής των διαδικασιών του ιαγωνισµού. Το Συλλογικό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής µε αρµοδιότητα την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την Παραλαβή των προβλεπόµενων Παραδοτέων. Το προδιαγραφόµενο από τη ιακήρυξη αντικείµενο που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). Το Συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών (Αναθέτουσας Αρχής Αναδόχου) για την υλοποίηση του Έργου. Περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύµβαση, β. την παρούσα ιακήρυξη, γ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Το Κόστος του Έργου (περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που υποβάλλει Αίτηση παραλαβής της παρούσας, σύµφωνα µε την περιλαµβανόµενη στην παρούσα διαδικασία. Κάθε Υποψήφιος που υποβάλλει Προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Ο Προσφέρων του οποίου η Προσφορά αναδεικνύεται στο πλαίσιο των διαδικασιών του ιαγωνισµού ως πλέον συµφέρουσα. Ο Προσφέρων στον οποίο µε Απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής κατακυρώνεται η υλοποίηση του Έργου και καλείται να υπογράψει τη Σύµβαση για την υλοποίηση του Έργου. Σελίδα 4 από 59

5 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ Ο Προσφέρων που συνάπτει τη Σύµβαση και αναλαµβάνει την υλοποίηση του Έργου. Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωση του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. Σελίδα 5 από 59

6 A.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ A.1.1 Περιβάλλον του Έργου Α Γενικά για τις ηµόσιες Αστικές Συγκοινωνίες και το ρόλο του ΣΑΣΘ στη χωροθέτηση στάσεων O ρόλος των ηµόσιων Αστικών Συγκοινωνιών ( ΑΣ) µίας περιοχής αν και αυτονόητος κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί εξ αρχής: οι ΑΣ εκτελούν µία κοινωνική υπηρεσία που εξασφαλίζει στον πληθυσµό της περιοχής ένα ανεκτό επίπεδο προσιτότητας και κινητικότητας. Ο κοινωνικός ρόλος των δηµόσιων αστικών συγκοινωνιών φαίνεται έµπρακτα από το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των πόλεων που ενώ από οικονοµική άποψη η διατήρησή τους δεν ήταν συµφέρουσα, οι ΑΣ διατηρήθηκαν και υποστηρίχτηκαν µε επιδοτήσεις ή άλλους τρόπους. Περιοχές που δεν καλύπτονται καθόλου από ΑΣ είναι ελάχιστες σε παγκόσµια κλίµακα 1. Πέρα όµως από τον καθαρά κοινωνικό τους ρόλο, που µεταφράζεται στην παροχή κινητικότητας και προσιτότητας στους οικονοµικά ασθενείς χρήστες, οι ΑΣ αποτελούν τον σύγχρονο και στρατηγικής σηµασίας τρόπο για µείωση της χρήσης των ΙΧ στις αστικές περιοχές µε τα υφιστάµενα προβλήµατα κυκλοφορίας και στάθµευσης. εν είναι τυχαίο, που η προώθηση των ΑΣ αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα και αποτελεσµατικότερα µέτρα των Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας που εκπονούνται συστηµατικά πλέον πανευρωπαϊκά. Προς επίρρωση της σηµασίας του ρόλου των ΑΣ, στο Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας για την Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης που εκπόνησε το ΣΑΣΘ, οι δηµόσιες συγκοινωνίες αναγνωρίζονται ως ο βασικός πυλώνας για την επίτευξη του στόχου της βιώσιµης κινητικότητας και της αστικής ανάπτυξης. Η µείωση του εξωτερικού κόστους που δηµιουργείται από τις καθηµερινές µετακινήσεις προσώπων, στις αστικές κυρίως περιοχές, η δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας από την αύξηση του µεριδίου των δηµόσιων συγκοινωνιών και η δυνατότητα των πολιτών να ζουν σε µια πιο ανθρώπινη κοινωνία, είναι ορισµένα µόνο από τα οφέλη που σχετίζονται µε τη χρήση των µαζικών µέσων µεταφοράς. Το υφιστάµενο δίκτυο εξυπηρέτησης των ΑΣ στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης παρέχεται κατά βάση (από πλευράς έκτασης) από τον ΟΑΣΘ και δευτερευόντως από την ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ και είναι ιδιαίτερα εκτεταµένο (καλύπτει το σύνολο της περιφερειακής ενότητας και πρώην νοµού Θεσσαλονίκης) µετά από συνεχείς επεκτάσεις του αρχικά ορισθέντος δικτύου και την προγραµµατική 1 Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες, Γ.Α. Γιαννόπουλος, Τόμος 1 Λεωφορειακές Συγκοινωνίες, Εκδόσεις Παρατηρητής 1994 Σελίδα 6 από 59

7 συµφωνία µε την ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ. Η επέκταση του παρεχόµενου έργου από τις ΑΣ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία στηρίχτηκε στη βασική φιλοσοφία «παροχή όσο το δυνατόν µεγαλύτερης εξυπηρέτησης στους κατοίκους µιας ή περισσοτέρων περιοχών, µε το µικρότερο δυνατό τελικό κόστος», ενώ επέφερε θετικά αποτελέσµατα στην εξυπηρέτηση των κατοίκων, που αποδεικνύεται από την αύξηση της επιβατικής κίνησης, χαρακτηρίζεται από ελλείψεις ή ανεπάρκεια σε ορισµένα θέµατα. Οι ελλείψεις κατά βάση αφορούν στο γεγονός ότι οι ΑΣ κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν περιοχές µε δεδοµένη την άναρχη οικιστική ανάπτυξη και το ελλιπές οδικό δίκτυο, χαρακτηριστικά των αστικών και περιαστικών περιοχών όλης της ελληνικής επικράτειας βεβαίως και όχι µόνο της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Ανεξαρτήτως των θεσµοθετηµένων ή ασαφών αρµοδιοτήτων του ΣΑΣΘ, η πολιτική του ΣΑΣΘ από τη σύστασή του για την εξέταση ίδρυσης, µεταφοράς ή κατάργησης µίας στάσης ήταν και είναι η εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων κατοίκων χρηστών, στο πλαίσιο πάντα της διασφάλισης όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας για οχήµατα και πεζούς. Τα «εργαλεία» που διαθέτει το ΣΑΣΘ για το σκοπό αυτό είναι το περιορισµένο νοµοθετικό πλαίσιο (Κ.Ο.Κ και ΥΑ 52907, ΦΕΚ Β 2621/ για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία), το οποίο περιέχει κατά βάση απαγορεύσεις, ενώ κριτήρια για τη βέλτιστη χωροθέτηση στάσεων εµφανίζονται ως οδηγίες και καλές πρακτικές στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Η απουσία εθνικών τεχνικών προδιαγραφών για το θέµα της χωροθέτησης και της ασφάλειας των στάσεων είτε σε αστική είτε σε υπεραστική περιοχή αναγάγει τελικά τα κριτήρια επιλογής και απόφασης στους κανόνες κοινής καλής πρακτικής, µε κάποιο βαθµό υποκειµενικότητας φυσικά. Αυτό που καλείται το ΣΑΣΘ ουσιαστικά να κάνει σε ότι αφορά στη χωροθέτηση ή µεταφορά των στάσεων είναι να βρίσκει κάθε φορά τη «χρυσή τοµή» µεταξύ της µέγιστης εξυπηρέτησης των χρηστών και της ασφάλειας αυτών, προσπαθώντας πάντα να εκτιµά τις επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) από την κάθε απόφαση. Επιπλέον, η πιθανή εξέταση και επιβολή αυστηρών κανόνων προδιαγραφών στη χωροθέτηση ή µεταφορά των στάσεων θα οδηγούσε ενδεχοµένως στην κατάργηση πλήθους υφιστάµενων στάσεων, τόσο στο αστικό όσο και στο υπεραστικό οδικό δίκτυο. Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα πιθανά προβλήµατα και επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των χρηστών και σε άλλες λειτουργίες που σχετίζονται µε τη χωροθέτηση των στάσεων. Πιο συγκεκριµένα, η πιθανή κατάργηση στάσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο θα επιφέρει την «συγκοινωνιακή αποµόνωση» προαστιακών περιοχών όπου είναι εγκατεστηµένες πλήθος χρήσεων γης µε σηµαντικό πλήθος εργαζοµένων που χρησιµοποιούν καθηµερινά τις Σ για τη µετακίνησή τους. Το αποτέλεσµα θα είναι η µεταστροφή εκ νέου στο ιδιωτικής χρήσης όχηµα µε όποιες αρνητικές συνέπειες και η αύξηση στο κόστος µετακίνησης. Επιπλέον, οι όποιοι περιορισµοί πρέπει να λάβουν υπόψη την εκτεταµένη χρήση των στάσεων των δηµοσίων συγκοινωνιών από τους µαθητές για τη µετακίνησή τους από και προς τα σχολεία τους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπου εµφανίζονται καθυστερήσεις και προβλήµατα στις διαδικασίες ανάθεσης του έργου της µεταφοράς των µαθητών. Σελίδα 7 από 59

8 Α Ιστορικό ενεργειών ΣΑΣΘ σε θέµατα χωροθέτησης στάσεων Το ΣΑΣΘ µε την µε αρ. πρωτ. 1400/ απόφαση του Προέδρου ΣΑΣΘ εκπόνησε «Υπόµνηµα για τις Προϋποθέσεις Χωροθέτησης και Ασφάλειας Στάσεων Αστικών Συγκοινωνιών» µε σκοπό την ολοκληρωµένη θεώρηση του θέµατος χωροθέτησης και ασφάλειας των στάσεων του ΟΑΣΘ και της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτού του Υποµνήµατος, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί στο ΥΠΥΜΕ Ι πραγµατοποιήθηκε αναλυτική µελέτη της υφιστάµενης νοµοθεσίας σχετικά µε τις αρµοδιότητες των φορέων της πόλης στο θέµα της χωροθέτησης στάσεων ανά κατηγορία οδικού δικτύου, αναφορά σε καλές πρακτικές που ισχύουν διεθνώς και τέλος διατυπώθηκαν προτάσεις σε επίπεδο νοµοθεσίας, τεχνικών προδιαγραφών, δηµιουργίας καταλόγου καταγραφής των χαρακτηριστικών των στάσεων αλλά και συνεργιών που απαιτούνται από συναρµόδιους φορείς. Η ενέργεια αυτή είναι και η πλέον πρόσφατη προσπάθεια του ΣΑΣΘ να αναδείξει τη σηµαντικότητα του θέµατος της χωροθέτησης και ασφάλειας των στάσεων στην περιοχή ευθύνης του. Παλαιότερες ενέργειες αποτελούν: α) Αποφάσισε οµόφωνα στην 156η συνεδρίασή του ( ) να γίνει µία ολοκληρωµένη καταγραφή της επικινδυνότητας των στάσεων, να θεσπισθούν προδιαγραφές στάσεων ηµοσίων Συγκοινωνιών και να ζητηθεί χρηµατοδότηση από την ΠΚΜ και το ΕΣΠΑ για εκπόνηση σχετικής µελέτης και υλοποίηση παρεµβάσεων προς αντιµετώπιση του προβλήµατος. β) Απέστειλε το µε αριθµό πρωτ. 1088/ σχετικό έγγραφο σε όλους τους ήµους του Νοµού Θεσσαλονίκης, στη ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων ( ΕΣΕ), στη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης, στη Γενική Γραµµατέα ΠΚΜ κ. Μ.Λιονή, στη ιεύθυνση ηµοσίων Έργων ΠΚΜ, στον ΟΑΣΘ και το ΣΕΟΑΣΘ, ώστε µε τη βοήθεια των θέσεων των ως άνω φορέων να καταγράψει τις στάσεις ως προς την επικινδυνότητά τους, να αναδείξει το µέγεθος του προβλήµατος και στη συνέχεια να προβεί στη θέσπιση προδιαγραφών ασφάλειας στάσεων. Μόνο εννέα (9) από τους τριάντα έξι (36) ήµους απάντησαν. γ) Απέστειλε το µε αριθµό πρωτ. 1874/ έγγραφο στον Υφυπουργό Μεταφορών κ. Σπύρο Βούγια για άµεσες νοµοθετικές παρεµβάσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΑΣΘ, όπου µεταξύ άλλων αναφερόταν ότι το ΣΑΣΘ πρέπει να «είναι αρµόδιο και να αποφασίζει για το είδος των εγκαταστάσεων εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού (τερµατικοί σταθµοί, σταθµοί επιβίβασης, στέγαστρα, κλπ), καθώς και για τη θέσπιση προδιαγραφών ασφαλείας για αυτές». Το Υπουργείο δεν απάντησε ποτέ. δ) Απέστειλε το µε αριθµό πρωτ. 244/ έγγραφο στους ήµους Θεσσαλονίκης και Καλαµαριάς, όπου ενηµερώνει τις Οικονοµικές Υπηρεσίες ότι επιθυµεί να λάβει γνώση των συµβάσεων προµήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας, που ισχύουν στην περιοχή ευθύνης των ήµων, προτείνοντας συνεργασία µε τους ΟΤΑ και ζητώντας ενηµέρωση για τις λεπτοµέρειες Σελίδα 8 από 59

9 συντήρησης των στεγάστρων αναµονής επιβατών στις στάσεις λεωφορείων. Στόχος του εγγράφου ήταν ο προγραµµατισµός δράσεων για την αισθητική αναβάθµιση και τη βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης των στεγάστρων. Μετά τις απαντήσεις των ήµων, και ειδικά του ήµου Καλαµαριάς ο οποίος έστειλε πίνακα µε τις στάσεις λεωφορείων που διαθέτουν στέγαστρα, το ΣΑΣΘ προχώρησε στην καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης των στεγάστρων του ήµου Καλαµαριάς µε φωτογραφική τεκµηρίωση και ορισµένων του ήµου Θεσσαλονίκης, µε έµφαση στα στέγαστρα που παρουσίαζαν τη µεγαλύτερη φθορά ή κάλυψη από παράνοµες διαφηµίσεις. ε) Εξέδωσε δελτίο τύπου, ενηµερώνοντας το κοινό και δηλώνοντας πρόθυµο να ηγηθεί ενός αγώνα συνολικής βελτίωσης των στάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ( ). στ) Στις 31/3/2014 ο Πρόεδρος του ΣΑΣΘ υπέβαλε την Εισήγηση στον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων κύριο Μ. Παπαδόπουλο, τον οποίο και ενηµέρωσε αναλυτικά. ζ) Στις 10/07/2014 το ΣΑΣΘ σε συνεργασία µε τον ΟΑΣΘ συνέστησε οµάδες πιλοτικών αυτοψιών στάσεων και στεγάστρων σε δύο άξονες του επαρχιακού οδικού δικτύου µε σκοπό να διαπιστωθεί η χρηστικότητα του ειδικού καταλόγου καταγραφής στάσεων και στεγάστρων που περιλαµβανόταν στο Υπόµνηµα. Έτσι, έγινε µία αρχική εκτίµηση του συνολικού κόστους του έργου καταγραφής για όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Τα συµπεράσµατα της παραπάνω πιλοτικής καταγραφής οριστικοποιήθηκαν το εκέµβριο του η) Στις 12/11/2014 ο Πρόεδρος του ΣΑΣΘ συνέστησε Οµάδα Εργασίας µε αντικείµενο τη σύνταξη προτάσεων για την επαναπροσέγγιση του σχεδιασµού στάσεων δηµόσιας αστικής συγκοινωνίας στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης του ΣΑΣΘ. Το πόρισµα της οµάδα καθόρισε τις επόµενες ενέργειες πάνω στο κρίσιµο θέµα της καταγραφής των στάσεων. θ) Στις 21/11/2014 το ΥΠΥΜΕ Ι απέστειλε έγγραφο στο οποίο αναφέρει ότι η εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών στάσεων και στεγάστρων στην περιοχή ευθύνης του ΣΑΣΘ µπορεί να γίνει σε επίπεδο Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παράλληλα ενηµερώνει ότι έχει προωθήσει σχετική νοµοθετική διάταξη για την άρση κάθε ασάφειας στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο χωροθέτησης και καθορισµού προδιαγραφών στάσεων στην ΠΕ Θεσσαλονίκης. ι) Στις 20/03/2015 στο ΣΑΣΘ πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων όλων των εµπλεκόµενων φορέων (Περιφέρειας, ήµων, Τροχαίας, ΠΕ ΚΜ, ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, ΣΑΣΘ) µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, την αποσαφήνιση αρµοδιοτήτων και τον καθορισµό των επόµενων ενεργειών για την αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση των στάσεων στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της ΜΕΘ. Σελίδα 9 από 59

10 Α Στόχοι του Έργου Για τους παραπάνω αναφερθέντες λόγους γίνεται κατανοητή η σηµαντικότητα της ασφάλειας των στάσεων. Με στόχο την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων όσον αφορά ζητήµατα χωροθέτησης και κατ επέκταση ασφάλειας αυτών, το ΣΑΣΘ προχωράει στην διακήρυξη του παρόντος διαγωνισµού για την αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση των στάσεων και στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο του νοµού Θεσσαλονίκης. Σκοπός της αποτύπωσης είναι η καταγραφή µε λεπτοµέρεια και ακρίβεια όλων των στάσεων του επαρχιακού και εθνικού δικτύου του νοµού Θεσσαλονίκης. Σκοπός της αποτύπωσης είναι η δηµιουργία µιας αναλυτικής βάσης δεδοµένων µε τα χαρακτηριστικά των στάσεων. Με τη χρήση της βάσης δεδοµένων το ΣΑΣΘ θα επιτύχει µεγαλύτερο βαθµό αποτελεσµατικότητας στην εκπόνηση του έργου του. Το ΣΑΣΘ µετά τη λήξη του έργου θα είναι σε θέση να ενηµερώσει άµεσα όλους τους εµπλεκόµενους φορείς αναφορικά µε το επίπεδο ασφάλειας που εξασφαλίζεται στους µετακινούµενους σε κάθε στάση αστικής συγκοινωνίας του επαρχιακού και εθνικού δικτύου του νοµού Θεσσαλονίκης. Τέλος, η ενσωµάτωση των στοιχείων της αποτύπωσης σε ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα θα διευκολύνει το έργο του ΣΑΣΘ σε θέµατα ίδρυσης κατάργησης µετεγκατάστασης µιας στάσης. Α Περιοχή εκπόνησης του έργου Η εκπόνηση του έργου αφορά στην καταγραφή και αποτύπωση όλων των στάσεων του ΟΑΣΘ και της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης του ΣΑΣΘ. Ειδικότερα, πρόκειται για 1800 (±5%) περίπου στάσεις. Σελίδα 10 από 59

11 A.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A.2.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού Το έργο αφορά στην αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση των στάσεων και στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας του Νοµού Θεσσαλονίκης στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης του ΣΑΣΘ. Η εργασία περιλαµβάνει δύο φάσεις: Φάση Α: Αποτύπωση και Καταγραφή των Στάσεων και Στεγάστρων Στο στάδιο αυτό αρχικά θα καταγραφούν οι συντεταγµένες του ιστού της στάσης. Για την καταγραφή θα χρησιµοποιηθεί εξειδικευµένος εξοπλισµός, τελευταίας τεχνολογίας που θα κάνει καταγραφή - µε γεωγραφικό στίγµα των στάσεων της περιοχής εκπόνησης του έργου. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί ψηφιοποίηση (φάση Β) µε ακρίβεια τοπογραφικής αποτύπωσης. Θα χρησιµοποιηθεί εξειδικευµένο προσωπικό καταγραφής και διαχείρισης της καταγεγραµµένης πληροφορίας των σηµείων των στάσεων. Θα ακολουθήσει φωτογραφική αποτύπωση της στάσης µε στόχο την οπτική απεικόνιση τυχόν εµποδίων, της κατάστασης του στεγάστρου εφόσον υπάρχει και γενικότερα τη χωροθέτησή της και την ενσωµάτωση αυτής στο ευρύτερο περιβάλλον. Τέλος, θα πραγµατοποιηθεί συµπλήρωση ενός καταλόγου καταγραφής (όνοµα στάσης, θέση στάσης, χαρακτηριστικά στάσης, κλπ), το οποίο παρουσιάζεται στην Ενότητα Α.12 του παρόντος διαγωνισµού. Φάση Β: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Το παρόν έργο µε τη λειτουργία του θα προσφέρει σηµαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οφέλη στους εµπλεκόµενους φορείς, µε στόχο την καλύτερη δυνατή αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων όσον αφορά ζητήµατα χωροθέτησης και κατ επέκταση ασφάλειας αυτών, µέσα από την λεπτοµερή και ακριβή καταγραφή όλων των χαρακτηριστικών των στάσεων αστικής συγκοινωνίας του επαρχιακού και εθνικού δικτύου του νοµού Θεσσαλονίκης. ηµιουργώντας µια αναλυτική βάση δεδοµένων, το ΣΑΣΘ θα είναι σε θέση να επιτελέσει αποτελεσµατικότερα το έργο του, µέσα από τη διασύνδεση της Βάσης εδοµένων (Β ) µε εµπορικά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS). Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος Φάσης Β Η αρχιτεκτονική του συστήµατος γεωπληροφοριακών δεδοµένων για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων, βάσει της οποίας ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει την δική του τεχνική πρόταση, απεικονίζεται στο σχήµα που ακολουθεί. Το σύστηµα διακρίνεται σε: Σελίδα 11 από 59

12 Επίπεδο χρήστη Επίπεδο συστήµατος Βάσης εδοµένων Επίπεδο αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα του φορέα ή τρίτων φορέων (GIS) Εικόνα 1. Λειτουργική Αρχιτεκτονική Συστήµατος Επίπεδο χρήστη Οι διαφορετικές οµάδες χρηστών διαχειριστών του συστήµατος θα διαθέτουν δικαιώµατα αναφορικά µε την πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται στη Β. Ενδεικτικά, όλοι οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες θα έχουν δικαιώµατα πρόσβασης (read) στα δεδοµένα της Β, ενώ οι διαχειριστές του συστήµατος και κατάλληλα εξουσιοδοτηµένοι χρήστες του φορέα θα έχουν επιπρόσθετα τη δυνατότητα επικαιροποίησης των δεδοµένων της βάσης (read/write). Επίπεδο Βάσης εδοµένων Περιλαµβάνει τη Βάση εδοµένων για την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων της περιοχής παρέµβασης, όπως παρουσιάζεται αναλυτικότερα παρακάτω στις προδιαγραφές των λειτουργικών ενοτήτων. Επίπεδο αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα του φορέα και τρίτων φορέων Αφορά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της απαραίτητης υποδοµής της Β και των υπηρεσιών του έργου έτσι ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής διασύνδεση της Β µε Σελίδα 12 από 59

13 Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) του φορέα ή τρίτων φορέων, για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων. Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων Φάσης Β Βάση εδοµένων Το σύστηµα γεωπληροφοριακών δεδοµένων για την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στάσεων και στεγάστρων, θα περιλαµβάνει ένα σύστηµα βάσεων δεδοµένων RDBMS και από ένα σύστηµα διαχείρισης αρχείων (file system). Η ολοκληρωµένη Βάση εδοµένων θα περιλαµβάνει τα δεδοµένα στάσεων και στεγάστρων, τα δεδοµένα που συνδέονται µε τα δεδοµένα στάσεων και στεγάστρων καθώς και τα µεταδεδοµένα τους. Τα µεταδεδοµένα θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες και για την αποθήκευση των δεδοµένων στο σύστηµα αρχείων (file system). Για την υλοποίηση της Β θα χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν από τη χρήση των ερωτηµατολογίων και της επιτόπιας αποτύπωσης και καταγραφής κατά τη Φάση Α. Τα συλλεχθέντα δεδοµένα, αφού αξιολογηθούν, θα ενσωµατωθούν στη Β κατόπιν κατάλληλης διαχείρισης (π.χ. γεωαναφορά, ψηφιοποίηση). Η Β θα περιλαµβάνει τις επιµέρους οντότητες που περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 1. Πίνακας 1. Σύντοµη περιγραφή οντοτήτων του συστήµατος Οντότητα Ελεγκτής Σύντοµη περιγραφή Περιγραφή του αρµοδίου ατόµου για την συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου που περιγράφει µια στάση αστικής συγκοινωνίας. Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία όπως όνοµα, επίθετο, κλπ.. που σχετίζονται µε τον αρµόδιο ελεγκτή. Ερωτηµατολόγιο Περιγραφή του ερωτηµατολογίου που περιλαµβάνει πληροφορίες για µια στάση αστικής συγκοινωνίας Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που σχετίζονται µε το ερωτηµατολόγιο, όπως ηµεροµηνία/ώρα συµπλήρωσης, συνοδευτικά έγγραφα (σκαριφήµατα, φωτογραφίες), κλπ. Σελίδα 13 από 59

14 Οντότητα Στάση αστικής συγκοινωνίας Τοποθεσία Σύντοµη περιγραφή Περιγραφή µιας στάσης αστικής συγκοινωνίας Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που περιγράφουν µια στάση αστικής συγκοινωνίας όπως: κωδικός στάσης, όνοµα στάσης, γραµµή, τύπος στάσης (µόνιµη/προσωρινή), κατεύθυνση γραµµής, κύριοι πόλοι γένεσης µετακινήσεων (σχολεία, κρατικές υπηρεσίες, κπλ.), θέση σε σχέση µε την πλησιέστερη διασταύρωση, απόσταση από την προηγούµενη/επόµενη στάση, απόσταση ιστού στάσης από το ρείθρο/τέλος ασφάλτου, προβλήµατα µε διαµορφώσεις, γενικά σχόλια ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται µια στάση αστικής συγκοινωνίας Στέγαστρο Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που περιγράφουν την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται µια στάση αστικής συγκοινωνίας, όπως το είδος της περιοχής (κατοικηµένη ή µη), την οδό, κλπ. Περιγραφή του στεγάστρου που βρίσκεται σε κάποια στάση αστικής συγκοινωνίας. Περιοχή αποβίβασης Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που περιγράφουν το στέγαστρο που συνοδεύει µια στάση αστικής συγκοινωνίας. Τέτοια στοιχεία είναι: ο τύπος του στεγάστρου (ανοικτό/κλειστό), το είδος του στεγάστρου (τυποποιηµένο, άλλο), οι διαστάσεις, πληροφορίες για υποστήριξη τροχοκαθισµάτων, απόσταση από ρείθρο, φθορές, βαθµολογία ελεγκτή καθώς επίσης και σχόλια/προτάσεις βελτίωσης ελεγκτή. Περιγραφή της περιοχής αποβίβασης µιας στάσης αστικής συγκοινωνίας. Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που περιγράφουν την περιοχή αποβίβασης µιας στάσης αστικής συγκοινωνίας. Τέτοια στοιχεία είναι: αν υπάρχει ικανοποιητικός χώρος αποβίβασης, που βρίσκεται η περιοχή αποβίβασης σε σχέση µε το ρείθρο, υλικό κατασκευής, προβλήµατα επιφάνειας, εµπόδια κίνησης τροχοκαθισµάτων, σύνδεση µε την πλησιέστερη διασταύρωση, ύπαρξη στάσης στην αντίθετη κατεύθυνση, σύνδεση µε άλλες λεωφορειακές γραµµές, σχόλια και προτάσεις ελεγκτή, κλπ. Σελίδα 14 από 59

15 Οντότητα Πεζοδρόµιο Σύντοµη περιγραφή Περιγραφή του πεζοδροµίου στην περιοχή αποβίβασης. Θέσεις αναµονής Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που περιγράφουν το πεζοδρόµιο στην περιοχή αποβίβασης µιας στάσης αστικής συγκοινωνίας, όπως: πλάτος, ελάχιστο χρηστικό πλάτος, εµπόδια, βαθµολογία ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή θέσεων αναµονής σε µια στάση αστικής συγκοινωνίας. Κυκλοφοριακά ζητήµατα Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που περιγράφουν τις θέσεις αναµονής σε µια στάση αστικής συγκοινωνίας, όπως: απόσταση από ρείθρο, αριθµός και τύπος καθισµάτων, αν είναι κάτω από το στέγαστρο ή όχι, προβλήµατα που εντοπίστηκαν από τον ελεγκτή καθώς επίσης και βαθµολογία, προτάσεις βελτίωσης και σχόλια του ελεγκτή. Περιγραφή ποικίλων κυκλοφοριακών ζητηµάτων που σχετίζονται µε µια στάση αστικής συγκοινωνίας. Φωτισµός Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που σχετίζονται µε µια στάση αστικής συγκοινωνίας όπως: τύπος και πλήθος λωρίδων κυκλοφορίας, ύπαρξη σταθµευµένων οχηµάτων, όριο ταχύτητας, τρόπος ρύθµισης κυκλοφορίας, δυνατότητα στάθµευσης, κίνδυνοι, σχόλια ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή διαθέσιµου φωτισµού µιας στάσης αστικής συγκοινωνίας. Τηλέφωνο Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που σχετίζονται µε τον φωτισµό µιας στάσης αστικής συγκοινωνίας, όπως: τύπος φωτισµού, αν ο φωτισµός προκαλεί θάµπωµα, αν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένος, σχόλια ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή διαθέσιµων τηλεφώνων σε µια στάση αστικής συγκοινωνίας. Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που σχετίζονται µε τα διαθέσιµα τηλεφώνα σε µια στάση αστικής συγκοινωνίας, όπως: ύπαρξη ή όχι τηλεφώνου, πρόσβαση τροχοκαθίσµατος, ύπαρξη συσκευής κλήσης αµέσου δράσεως, σχόλια ελεγκτή, κλπ. Σελίδα 15 από 59

16 Οντότητα Πληροφορία Σύντοµη περιγραφή Περιγραφή διαθέσιµων πληροφοριών που προσφέρονται σε µια στάση αστικής συγκοινωνίας. οχεία απορριµµάτων Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που σχετίζονται µε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες σε µια στάση αστικής συγκοινωνίας. Τέτοια στοιχεία είναι: η ύπαρξη πινακίδας, ο τόπος ανάρτησης της πινακίδας, η εµφάνιση του ονόµατος του παρόχου, πληροφορίες δροµολογίων, πρόσβαση τροχοκαθισµάτων στις διάφορες πινακίδες, µορφή πληροφορίας (ηχητική, Braille, κλπ.), πληροφορία πραγµατικού χρόνου, προβλήµατα που εντοπίστηκαν από τον ελεγκτή, σχόλια ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή δοχείων απορριµµάτων που βρίσκονται σε µια στάση αστικής συγκοινωνίας. Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που σχετίζονται µε τα δοχεία απορριµµάτων σε µια στάση αστικής συγκοινωνίας, όπως: είδος δοχείων απορριµµάτων (συνδεδεµένα µε το στέγαστρο, ανεξάρτητα από το στέγαστρο, κάδος απορριµµάτων, άλλο) προβλήµατα (διάσπαρτα απορρίµµατα στη γύρω περιοχή, γκράφιτι, κλπ.), προτάσεις βελτίωσης και σχόλια ελεγκτή. Το υποσύστηµα της Β πρέπει να παρέχει τους µηχανισµούς για την υλοποίηση ενδεικτικά των παρακάτω: Πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαθεσιµότητα της βάσης δεδοµένων καθώς και η προστασία της από κακόβουλες ενέργειες Αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών σχετικά µε την ταυτοποίηση χρηστών (οι προδιαγραφές σχετικά µε την ασφάλεια θα δοθούν στον ανάδοχο από τον φορέα). Αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών για τις υπηρεσίες καταχώρησης δεδοµένων, χρονοσήµανσης (οι προδιαγραφές σχετικά µε την ασφάλεια θα δοθούν στον ανάδοχο από τον φορέα). Αποθήκευση και ανάκτηση αρχείων που αφορούν δεδοµένα στάσεων και στεγάστρων (οι προδιαγραφές σχετικά µε την ασφάλεια θα δοθούν στον ανάδοχο από τον φορέα). Ευκολία διαχείρισης µεγάλου όγκου δεδοµένων. Ο ανάδοχος του παρόντος έργου θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες και τους κανόνες που προβλέπονται στον σχεδιασµό και υλοποίηση βάσεων δεδοµένων. Σελίδα 16 από 59

17 Επίσης πρέπει να παρέχει διεπιφάνεια (interface) µε τη βάση δεδοµένων µέσω φόρµας ώστε ο τελικός χρήστης να µπορεί να κάνει τροποποίηση στοιχείων για υφιστάµενες εγγραφές ή εισαγωγή νέας εγγραφής. Η τελική µορφή της φόρµας θα σχεδιασθεί και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε τον φορέα (ΣΑΣΘ) καθορίζοντας τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη µε σκοπό να είναι φιλική προς αυτόν, Μέσω της ίδιας διεπιφάνειας ο τελικός χρήστης θα µπορεί να εκτελεί αναζητήσεις στη βάση δεδοµένων βάση κριτηρίων ή και φίλτρων. Η βάση δεδοµένων επιπρόσθετα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας και εξαγωγής αναφορών και ιστορικού τροποποιήσεων. Τα βασικά στάδια ανάπτυξης της βάσης δεδοµένων µε τις διαδικασίες και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι: Καθορισµός των απαιτήσεων των χρηστών και εννοιολογικός σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων. Λογικός σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων. Φυσικός σχεδιασµός και υλοποίηση της βάσης δεδοµένων. οκιµαστική εφαρµογή και βελτίωση της βάσης δεδοµένων. Εισαγωγή των δεδοµένων στη βάση. Παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση της Βάσης εδοµένων. Το προσφερόµενο υποσύστηµα θα πρέπει να βασίζεται σε ευρέως διαδεδοµένες τεχνολογίες RDBMS και ενδεικτικά να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά : Παράλληλη εκτέλεση query Υποστηριζόµενα πρότυπα ODBC, RPC, κ.λπ., Υποστήριξη Stored Procedures και Database Triggers υνατότητα επικοινωνίας µε ετερογενείς Βάσεις εδοµένων Μια δυνατή µορφή αναπαράστασης του εννοιολογικού µοντέλου δεδοµένων είναι και το διάγραµµα ενοτήτων συσχετίσεων (Entity Relationship Diagram ERD) το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στο έργο. Οι αρχικές πληροφορίες παράµετροι για τη δηµιουργία του διαγράµµατος ER παρέχονται από τα αποτελέσµατα της διαδικασίας καταγραφής απαιτήσεων, δηλαδή από την ανάλυση των δεδοµένων που θα συλλεχθούν προς καταγραφή µέσα από τη χρήση των ερωτηµατολογίων της Φάσης Α. Υποδοµή διασύνδεσης Β µε εξωτερικά συστήµατα Η Β θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη υποδοµή για τη ασφαλή διασύνδεσή της µε εξωτερικά συστήµατα, όπως µε το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα που διαθέτει το ΣΑΣΘ (ArcGIS 10.0). Η βάση δεδοµένων θα είναι σε µορφή geospatial data base και θα εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή (server) βάσεων δεδοµένων του φορέα σε περιβάλλον σχεσιακής βάσης δεδοµένων ενώ η δοµή των πινάκων και κυρίως των πινάκων των χωρικών δεδοµένων πρέπει να είναι κατάλληλα διαµορφωµένη ώστε να είναι προσβάσιµα από τα κύρια εµπορικά λογισµικά GIS. Σελίδα 17 από 59

18 Ο ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων λογισµικό ανοικτού κώδικα (open source) έτσι ώστε να υποστηρίζεται και η πολιτική ανοικτών δεδοµένων που διέπει τους δηµόσιους φορείς σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. Η βάση δεδοµένων θα περιλαµβάνει: ιανυσµατικής δοµής χωρικά σηµειακά δεδοµένα (vector), ορίων στάσεων ιανυσµατικής δοµής χωρικά σηµειακά δεδοµένα (vector), ορίων στεγάστρων εδοµένα αποθηκευµένα σε πίνακα, αλφαριθµητικής µορφής ιδιοτήτων στάσεων Μεταδεδοµένα, που παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικές µε τα δεδοµένα Κατά την υλοποίηση της Βάσης εδοµένων θα γίνει οµογενοποίηση των δεδοµένων έτσι ώστε να υπάρχει κοινό σύστηµα αναφοράς (πεδίο τιµών, αντιστοιχία τιµών, εύρος τιµών) για όλα τα δεδοµένα που ανήκουν σε αντίστοιχες κατηγορίες. Οι πίνακες της Βάσης εδοµένων θα κανονικοποιηθούν, δηλαδή θα οργανωθούν µε τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα πλεονασµού δεδοµένων και κατ επέκταση ανωµαλίες στην ενηµέρωση των δεδοµένων. Κατά τη διαδικασία της κανονικοποίησης θα γίνει κατάλληλη κωδικοποίηση των δεδοµένων, λαµβάνοντας υπόψη τόσο την κωδικοποίηση που θα τηρηθεί στο GIS όσο και αυτή που ακολουθείται στη διεθνή και εθνική νοµοθεσία. Επίσης, θα εντοπιστούν οι συσχετίσεις µεταξύ των δεδοµένων και θα οριστούν οι αντίστοιχοι περιορισµοί (constraints) στη Βάση εδοµένων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδοµένων. Τέλος, θα υπάρχει έλεγχος εύρους τιµών και δυνατότητας εισαγωγής κενών τιµών στα πεδία των πινάκων της Βάσης εδοµένων. Συµπληρωµατικά στις γενικές απαιτήσεις, η σχεδίαση του µοντέλου γεω δεδοµένων παρουσιάζει σηµαντικές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε ένα µοντέλο «κλασικών» δεδοµένων, οι οποίες µπορούν να συνοψιστούν: στη δυνατότητα άµεσης συσχέτισης µιας κύριας οντότητας µε µια αντίστοιχη (abstract) χωρική οντότητα. στη δυνατότητα άµεσης συσχέτισης µιας κύριας οντότητας µε περισσότερες της µιας (abstract) χωρικές οντότητες, αναλόγως κλίµακας ή εφαρµογής (multi spatial / temporal instances) στην ύπαρξη σχέσεων χωρικού τύπου µεταξύ οντοτήτων («τοπολογία») στην ύπαρξη σχέσεων τοπολογίας που προκύπτουν µετά από υπολογισµούς (δυναµικά) στην εγγενή πολυπλοκότητα του σχεδιασµού των µεταδεδοµένων χωρικού τύπου, ακριβώς λόγω των ανωτέρω ιδιαιτεροτήτων Σελίδα 18 από 59

19 Κάθε στάδιο ανάπτυξης της βάσης δεδοµένων θα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση (κείµενα, διαγράµµατα, πίνακες κλπ) που θα τεκµηριώνει τις προτεινόµενες λύσεις. Κάθε ενδιάµεσο στάδιο θα πρέπει να εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Για τον επιτυχή σχεδιασµό της βάσης ο ανάδοχος θα πρέπει: Να έχει µια αµφίδροµη επικοινωνία µε την υπηρεσία και τους χρήστες της βάσης. Να ακολουθηθεί µια σπονδυλωτή µεθοδολογία κατά τη διαδικασία µοντελοποίησης των δεδοµένων. Να υιοθετηθεί µια διαδικασία βασισµένη στη φύση των δεδοµένων. Να ενσωµατωθούν στα µοντέλα των δεδοµένων διαδικασίες σπονδυλωτής δόµησης και ολοκλήρωσης. Να χρησιµοποιήσει διαγράµµατα για την παρουσίαση των µοντέλων των δεδοµένων. Να χρησιµοποιήσει σύγχρονες µεθοδολογίες δηµιουργίας διαγραµµάτων και γλώσσες µοντελοποίησης βάσης δεδοµένων Να τεκµηριώνει τα διαγράµµατα των µοντέλων δεδοµένων µε κείµενα, πίνακες, επεξηγήσεις κλπ. Η ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων έως και το στάδιο του φυσικού σχεδιασµού και υλοποίησης της βάσης θα γίνει µε εξοπλισµό που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει την βάση στον εξυπηρετητή (server, intel xeon x3430/8gb ram, WINserver 2008 R2 std 64bit) που διαθέτει το ΣΑΣΘ. A.2.2 Χρονοδιάγραµµα και Παραδοτέα του Έργου Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 4 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. ΜΗΝΕΣ Φάση Α Φάση Β Παραδοτέα του Έργου Φάση Α Φωτογραφικό Υλικό Συµπληρωµένα Ερωτηµατολόγια Φάση Β Σελίδα 19 από 59

20 Βάση εδοµένων Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα ιεπιφάνεια εισαγωγής, τροποποίησης, εξαγωγής δεδοµένων της Β Τεχνική Έκθεση Εγχειρίδιο χρήσης Β A.2.3 Προϋπολογισµός Έργου Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,50, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (Προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α.: ,00, Φ.Π.Α.: ,50 ). A.2.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα Αρχή: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 Τηλέφωνο: Fax: A.2.5 Ενηµέρωση Ενδιαφεροµένων - Τρόπος Λήψης Εγγράφων ιαγωνισµού Η πλήρης ιακήρυξη διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο από τις 05/06/2015. Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν το Τεύχος ιακήρυξης ηλεκτρονικά. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης θα πρέπει απαραίτητα να αποστείλουν στην Αναθέτουσα Αρχή επιστολή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τα πλήρη στοιχεία τους (Επωνυµία, ιεύθυνση, Αριθµό Τηλεφώνου, Αριθµό Τηλεοµοιοτυπίας, ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου, κλπ.) έτσι ώστε το ΣΑΣΘ να έχει στη διάθεση του πλήρη καταλογο όσων παρέλαβαν την διακήρυξη για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ αυτής. Επίσης, οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν το Τεύχος ιακήρυξης κατόπιν έγγραφης Αίτησης. Στις Αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία των Υποψηφίων (Επωνυµία, ιεύθυνση, Αριθµό Τηλεφώνου, Αριθµό Τηλεοµοιοτυπίας, ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου, κλπ.). Οι Αιτήσεις Παραλαβής του Τεύχους της ιακήρυξης υποβάλλονται εγγράφως και αυτοπροσώπως από τους Υποψηφίους ή από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορέα (courier) ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι Αιτήσεις Παραλαβής των Τευχών της ιακήρυξης παραλαµβάνονται και πρωτοκολλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σελίδα 20 από 59

21 Οι Υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει εµπρόθεσµα και έγκυρα, ως ανωτέρω, Αίτηση παραλαβής του Τεύχους της ιακήρυξης µπορούν να παραλαµβάνουν (σε έντυπη µόνο µορφή) από την ηµέρα πρωτοκόλλησης της σχετικής Αίτησής τους και από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής το Τεύχος της ιακήρυξης, αυτοπροσώπως ή µέσω κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους ή µέσω εξουσιοδοτηµένου για το σκοπό αυτό ταχυµεταφορέα (courier), µε χρέωση του παραλήπτη. Οι παραλήπτες του Τεύχους της ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίγραφο της ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον Πίνακα Περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων, και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωστοποιήσουν εγκαίρως και εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, ζητώντας παράλληλα νέο πλήρες αντίγραφο. ιευκρινίσεις: 1. Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η παραλαβή του Τεύχους της ιακήρυξης «αυτοπροσώπως» αναφέρεται στην παραλαβή του από το νόµιµο εκπρόσωπό τους. 2. Στην περίπτωση παραλαβής του Τεύχους της ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορέα (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή του. A.2.6 Θεσµικό Πλαίσιο O παρών ιαγωνισµός θα διενεργηθεί έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 2898/2001 (ΦΕΚ Α 71/ ) περί Σύστασης και Λειτουργίας Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού ηµοσίου και ΟΑΣΘ, όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήµερα Τις διατάξεις του Κανονισµού Λειτουργίας του ΣΑΣΘ, όπως εγκρίθηκε µε την αριθµό Α-15932/1161 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β 458/ ) Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ τεύχος Α ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)», συµπληρωµατικά και αναλογικά εφαρµοζόµενες και στο βαθµό που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/ , Τεύχος Α ), «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει σήµερα Την διάταξη του άρθρου 157 του νόµου 4281/2015 (ΦΕΚ 160/τεύχος Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις) Το «Υπόµνηµα για τις Προϋποθέσεις Χωροθέτησης και Ασφάλειας Στάσεων Αστικών Συγκοινωνιών» µε σκοπό την ολοκληρωµένη θεώρηση του θέµατος χωροθέτησης και ασφάλειας των στάσεων του ΟΑΣΘ και της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ. Σελίδα 21 από 59

22 Την υπ αριθµ. 204 Απόφαση του Συµβουλίου ΣΑΣΘ της συνεδρίασης της για διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού µε θέµα «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ» και σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρούσας ιακήρυξης. Σελίδα 22 από 59

23 A.3 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ A.3.1 ικαίωµα Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν: (α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Συνεταιρισµοί της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ), ή από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., (β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά. A.3.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής Στο ιαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούµενης Ενότητας. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.. ή Α.Ε. του ηµόσιου Τοµέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από ιαγωνισµούς για υπηρεσίες ή προµήθειες του ηµοσίου µε απόφαση αρµόδιων Υπουργείων. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα (1) τουλάχιστον Μέλος τους. A.3.3 ικαιολογητικά Συµµετοχής Κάθε ιαγωνιζόµενος υποχρεούται να υποβάλλει µαζί την Προσφορά του, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής: α) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα: i. αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος ιαγωνισµού, ii. δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς τους, δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα που αναφέρονται στο Άρθρο 43 του Π.. 60/2007, ή για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα: της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, Σελίδα 23 από 59

24 δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του, είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµέρα διενέργειας του ιαγωνισµού, δεν τελεί υπό εκκαθάριση του Κ. Ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 και δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση όλων των ικαιολογητικών Κατακύρωσης, ανάλογα µε τη νοµική του µορφή, όπως αυτά αναφέρονται στη συνέχεια και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρ. 20 του Π.. 118/2007. β) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι: η Προσφορά έχει διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) τουλάχιστον µηνών, η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας ιακήρυξης, την οποία ο ιαγωνιζόµενος έλαβε γνώση, ο ιαγωνιζόµενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ιακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στους Φακέλους ικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς είναι ακριβή, ο ιαγωνιζόµενος παραιτείται από το δικαίωµα αποζηµίωσης για ενδεχόµενη ζηµία από την συµµετοχή του στον εν λόγω ιαγωνισµό. γ) Εφόσον οι ιαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο ιαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την Προσφορά τους κατάλληλο έγγραφο εκπροσώπησης. δ) Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισµού, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 1.177,00. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο και συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Ενότητας «Α.9 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής» του Παραρτήµατος της παρούσας. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του ιαγωνισµού µε την υπογραφή της Σύµβασης και την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς Προσφέροντες µέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης µε τον Ανάδοχο. Σελίδα 24 από 59

25 A.3.4 ικαιολογητικά Κατακύρωσης Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας του ιαγωνισµού, σύµφωνα µε την Ενότητα Α.5.1, και πριν από την Κατακύρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, καλείται ο ιαγωνιζόµενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει, ανάλογα µε τη νοµική του µορφή, τα ικαιολογητικά που περιγράφονται στη συνέχεια. ιευκρινίσεις: - Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα ικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά. - Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη, σηµαίνει ότι το αντίστοιχο ικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον ιαγωνιζόµενο. - Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του ιαγωνιζόµενου που έχει τη µορφή /ΟΧΙ, ανάλογα µε το εάν το αντίστοιχο ικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. - Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον ιαγωνιζόµενο η ενότητα του «Φακέλου ικαιολογητικών» στην οποία περιλαµβάνεται το απαιτούµενο ικαιολογητικό. Οι Έλληνες Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας Αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων (α) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 Παραγρ. 1 του Π.. 60/2007. (β) δεν έχει συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει Σελίδα 25 από 59

26 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικά όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης που ο Προσφέρων δηλώνει στην Υπεύθυνη ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Σελίδα 26 από 59

27 ιευκρίνιση: Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Αλλοδαποί Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας του Προσφέροντα περί εγγραφής του στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό Μητρώο. Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων (α) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 Παραγρ. 1 του Π.. 60/2007. (β) δεν έχει συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. 4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να Σελίδα 27 από 59

28 προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικά όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης που ο Προσφέρων δηλώνει στην Υπεύθυνη ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. ιευκρίνιση: Σε περίπτωση που στη χώρα του Προσφέροντα ορισµένα από τα ανωτέρω ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη Σελίδα 28 από 59

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 Ταχ. : 57001 Κώδικας Πληροφορ. : Σάμουελ Αλέξιος Σάλεμ Τηλ. : 2310 483070 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 2 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 2 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 2 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων... 2 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες

Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ} Αναθέτουσα Αρχή: {ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚ ΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ} Προϋπολογισμός: 158.425,60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Διαδραστικό Σύστημα Ψηφιακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Πειραιά Σελίδα 1 από 59 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Αρ. ιακήρυξης 5/2012 Αρ. Πρωτ.: 987/15.5.2012 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υποέργο 2 «Προµήθεια Εξοπλισµού Λογισµικού» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Αρχείου Αεροφωτογραφιών Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Προϋπολογισμός: 6,560,000 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ( χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Προϋπολογισμός: 545.894,31 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.893,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Τρίπολη, 09 /09/2013 ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 54211 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. Πρωτ.: 240/06-08-2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...4 Β1. Γενικές Πληροφορίες...4 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού...4 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου...4 Β1.3 Νομικό και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 36 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Κλειστός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6560 Αιγάλεω: 01/11/2013 Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 19/09/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 19/09/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5658 Αιγάλεω: 19/09/2013 Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού Υποέργο 2:Εμπλουτισμός του Ψηφιακού Ακαδημαϊκού Περιεχόμενου του Πανεπιστημίου Κρήτης} Αριθμός Διακήρυξης:. Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στα πλαίσια του έργου: «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα εξωστρεφών δράσεων» Της πράξης {Εξωστρεφείς δράσεις Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας} Κωδικός ΟΠΣ:304188 Αναθέτουσα Αρχή:{ΤΕΙ-ΑΘΗΝΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Πλοήγησης και Ξενάγησης στο Δήμο Μετσόβου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Προϋπολογισμός: 193.496,00 χωρίς ΦΠΑ (238.000,00 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 1 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Φοιτητική Μέριμνα Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας Προϋπολογισμός: 110.000,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 9 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ /04/2015

Αρ. Πρωτ /04/2015 Αρ. Πρωτ. 1686 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ Πληροφορίες: ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο:2287360108 Fax:2287023374 ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα, 12/12/2013 Τηλέφωνο: 213-2168156 Φαξ : 210-9248942 Αρ. Πρ.:16924

Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα, 12/12/2013 Τηλέφωνο: 213-2168156 Φαξ : 210-9248942 Αρ. Πρ.:16924 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα, 12/12/2013 Τηλέφωνο: 213-2168156

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Αρ. πρωτ. 6298/2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ: ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια: έως 31 Οκτωβρίου 2015 Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα