Ταχ. /νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65. Κώδικας Πληροφορ. : Ιφιγένεια Μπαλαµπέκου Τηλ. : Fax : Ε-mail :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. /νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65. Κώδικας Πληροφορ. : Ιφιγένεια Μπαλαµπέκου Τηλ. : 2310 483070 Fax : 2310 483071 Ε-mail : info@sasth."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. /νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 Ταχ. : Κώδικας Πληροφορ. : Ιφιγένεια Μπαλαµπέκου Τηλ. : Fax : Ε-mail : Θεσσαλονίκη : Aρ. Πρωτοκόλλου : 998 Νο 2/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 A.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 A.1.1 Περιβάλλον του Έργου... 6 Α ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΑΣΘ ΣΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ... 6 A.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A.2.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού A.2.2 Χρονοδιάγραµµα και Παραδοτέα του Έργου A.2.3 Προϋπολογισµός Έργου A.2.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής A.2.5 Ενηµέρωση Ενδιαφεροµένων - Τρόπος Λήψης Εγγράφων ιαγωνισµού A.2.6 Θεσµικό Πλαίσιο A.3 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ A.3.1 ικαίωµα Συµµετοχής A.3.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής A.3.3 ικαιολογητικά Συµµετοχής A.3.4 ικαιολογητικά Κατακύρωσης A.3.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής A.4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ A.4.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών A.4.2 Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς A.4.3 Ισχύς Προσφορών A.4.4 Εναλλακτικές Προσφορές A.4.5 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα A.5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ A.5.1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού A.5.2 Απόρριψη Προσφορών A.5.3 Ενστάσεις Προσφυγές A.5.4 Κατακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού A.6 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ A.6.1 Κατάρτιση Σύµβασης A.6.2 Τόπος Παράδοσης του Έργου A.6.3 ιαδικασία Παραλαβής Έργου A.6.4 Τρόπος Πληρωµής A.6.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου A.6.6 Εµπιστευτικότητα A.6.7 Εφαρµοστέο ίκαιο - ιαιτησία A.7 ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ A.7.1 Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης A.7.2 Τρόπος Βαθµολόγησης A.8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A.9 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ A.10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ A.11 ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ A.12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Σελίδα 2 από 59

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ TOY ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόχειρος ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα (από τεχνικοοικονοµική άποψη) Προσφορά. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (Προϋπολογισµός µε Φ.Π.Α.: ,50, (58.850,00, Φ.Π.Α 23%.: ,50 ). Εντός τεσσάρων µηνών από την υπογραφή της σύµβασης 18/06/2015 και ώρα 14:00 µ.µ. Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 19/06/2015 και ώρα 13:00 µ.µ. Σελίδα 3 από 59

4 ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΑΞΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΠΕ) ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Το παρόν Τεύχος το οποίο περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου, τους όρους και τις διαδικασίες, µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός. Το Συλλογικό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής µε την αρµοδιότητα της διεξαγωγής των διαδικασιών του ιαγωνισµού. Το Συλλογικό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής µε αρµοδιότητα την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την Παραλαβή των προβλεπόµενων Παραδοτέων. Το προδιαγραφόµενο από τη ιακήρυξη αντικείµενο που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). Το Συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών (Αναθέτουσας Αρχής Αναδόχου) για την υλοποίηση του Έργου. Περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύµβαση, β. την παρούσα ιακήρυξη, γ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Το Κόστος του Έργου (περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που υποβάλλει Αίτηση παραλαβής της παρούσας, σύµφωνα µε την περιλαµβανόµενη στην παρούσα διαδικασία. Κάθε Υποψήφιος που υποβάλλει Προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Ο Προσφέρων του οποίου η Προσφορά αναδεικνύεται στο πλαίσιο των διαδικασιών του ιαγωνισµού ως πλέον συµφέρουσα. Ο Προσφέρων στον οποίο µε Απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής κατακυρώνεται η υλοποίηση του Έργου και καλείται να υπογράψει τη Σύµβαση για την υλοποίηση του Έργου. Σελίδα 4 από 59

5 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ Ο Προσφέρων που συνάπτει τη Σύµβαση και αναλαµβάνει την υλοποίηση του Έργου. Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωση του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. Σελίδα 5 από 59

6 A.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ A.1.1 Περιβάλλον του Έργου Α Γενικά για τις ηµόσιες Αστικές Συγκοινωνίες και το ρόλο του ΣΑΣΘ στη χωροθέτηση στάσεων O ρόλος των ηµόσιων Αστικών Συγκοινωνιών ( ΑΣ) µίας περιοχής αν και αυτονόητος κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί εξ αρχής: οι ΑΣ εκτελούν µία κοινωνική υπηρεσία που εξασφαλίζει στον πληθυσµό της περιοχής ένα ανεκτό επίπεδο προσιτότητας και κινητικότητας. Ο κοινωνικός ρόλος των δηµόσιων αστικών συγκοινωνιών φαίνεται έµπρακτα από το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των πόλεων που ενώ από οικονοµική άποψη η διατήρησή τους δεν ήταν συµφέρουσα, οι ΑΣ διατηρήθηκαν και υποστηρίχτηκαν µε επιδοτήσεις ή άλλους τρόπους. Περιοχές που δεν καλύπτονται καθόλου από ΑΣ είναι ελάχιστες σε παγκόσµια κλίµακα 1. Πέρα όµως από τον καθαρά κοινωνικό τους ρόλο, που µεταφράζεται στην παροχή κινητικότητας και προσιτότητας στους οικονοµικά ασθενείς χρήστες, οι ΑΣ αποτελούν τον σύγχρονο και στρατηγικής σηµασίας τρόπο για µείωση της χρήσης των ΙΧ στις αστικές περιοχές µε τα υφιστάµενα προβλήµατα κυκλοφορίας και στάθµευσης. εν είναι τυχαίο, που η προώθηση των ΑΣ αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα και αποτελεσµατικότερα µέτρα των Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας που εκπονούνται συστηµατικά πλέον πανευρωπαϊκά. Προς επίρρωση της σηµασίας του ρόλου των ΑΣ, στο Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας για την Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης που εκπόνησε το ΣΑΣΘ, οι δηµόσιες συγκοινωνίες αναγνωρίζονται ως ο βασικός πυλώνας για την επίτευξη του στόχου της βιώσιµης κινητικότητας και της αστικής ανάπτυξης. Η µείωση του εξωτερικού κόστους που δηµιουργείται από τις καθηµερινές µετακινήσεις προσώπων, στις αστικές κυρίως περιοχές, η δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας από την αύξηση του µεριδίου των δηµόσιων συγκοινωνιών και η δυνατότητα των πολιτών να ζουν σε µια πιο ανθρώπινη κοινωνία, είναι ορισµένα µόνο από τα οφέλη που σχετίζονται µε τη χρήση των µαζικών µέσων µεταφοράς. Το υφιστάµενο δίκτυο εξυπηρέτησης των ΑΣ στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης παρέχεται κατά βάση (από πλευράς έκτασης) από τον ΟΑΣΘ και δευτερευόντως από την ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ και είναι ιδιαίτερα εκτεταµένο (καλύπτει το σύνολο της περιφερειακής ενότητας και πρώην νοµού Θεσσαλονίκης) µετά από συνεχείς επεκτάσεις του αρχικά ορισθέντος δικτύου και την προγραµµατική 1 Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες, Γ.Α. Γιαννόπουλος, Τόμος 1 Λεωφορειακές Συγκοινωνίες, Εκδόσεις Παρατηρητής 1994 Σελίδα 6 από 59

7 συµφωνία µε την ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ. Η επέκταση του παρεχόµενου έργου από τις ΑΣ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία στηρίχτηκε στη βασική φιλοσοφία «παροχή όσο το δυνατόν µεγαλύτερης εξυπηρέτησης στους κατοίκους µιας ή περισσοτέρων περιοχών, µε το µικρότερο δυνατό τελικό κόστος», ενώ επέφερε θετικά αποτελέσµατα στην εξυπηρέτηση των κατοίκων, που αποδεικνύεται από την αύξηση της επιβατικής κίνησης, χαρακτηρίζεται από ελλείψεις ή ανεπάρκεια σε ορισµένα θέµατα. Οι ελλείψεις κατά βάση αφορούν στο γεγονός ότι οι ΑΣ κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν περιοχές µε δεδοµένη την άναρχη οικιστική ανάπτυξη και το ελλιπές οδικό δίκτυο, χαρακτηριστικά των αστικών και περιαστικών περιοχών όλης της ελληνικής επικράτειας βεβαίως και όχι µόνο της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Ανεξαρτήτως των θεσµοθετηµένων ή ασαφών αρµοδιοτήτων του ΣΑΣΘ, η πολιτική του ΣΑΣΘ από τη σύστασή του για την εξέταση ίδρυσης, µεταφοράς ή κατάργησης µίας στάσης ήταν και είναι η εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων κατοίκων χρηστών, στο πλαίσιο πάντα της διασφάλισης όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας για οχήµατα και πεζούς. Τα «εργαλεία» που διαθέτει το ΣΑΣΘ για το σκοπό αυτό είναι το περιορισµένο νοµοθετικό πλαίσιο (Κ.Ο.Κ και ΥΑ 52907, ΦΕΚ Β 2621/ για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία), το οποίο περιέχει κατά βάση απαγορεύσεις, ενώ κριτήρια για τη βέλτιστη χωροθέτηση στάσεων εµφανίζονται ως οδηγίες και καλές πρακτικές στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Η απουσία εθνικών τεχνικών προδιαγραφών για το θέµα της χωροθέτησης και της ασφάλειας των στάσεων είτε σε αστική είτε σε υπεραστική περιοχή αναγάγει τελικά τα κριτήρια επιλογής και απόφασης στους κανόνες κοινής καλής πρακτικής, µε κάποιο βαθµό υποκειµενικότητας φυσικά. Αυτό που καλείται το ΣΑΣΘ ουσιαστικά να κάνει σε ότι αφορά στη χωροθέτηση ή µεταφορά των στάσεων είναι να βρίσκει κάθε φορά τη «χρυσή τοµή» µεταξύ της µέγιστης εξυπηρέτησης των χρηστών και της ασφάλειας αυτών, προσπαθώντας πάντα να εκτιµά τις επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) από την κάθε απόφαση. Επιπλέον, η πιθανή εξέταση και επιβολή αυστηρών κανόνων προδιαγραφών στη χωροθέτηση ή µεταφορά των στάσεων θα οδηγούσε ενδεχοµένως στην κατάργηση πλήθους υφιστάµενων στάσεων, τόσο στο αστικό όσο και στο υπεραστικό οδικό δίκτυο. Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα πιθανά προβλήµατα και επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των χρηστών και σε άλλες λειτουργίες που σχετίζονται µε τη χωροθέτηση των στάσεων. Πιο συγκεκριµένα, η πιθανή κατάργηση στάσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο θα επιφέρει την «συγκοινωνιακή αποµόνωση» προαστιακών περιοχών όπου είναι εγκατεστηµένες πλήθος χρήσεων γης µε σηµαντικό πλήθος εργαζοµένων που χρησιµοποιούν καθηµερινά τις Σ για τη µετακίνησή τους. Το αποτέλεσµα θα είναι η µεταστροφή εκ νέου στο ιδιωτικής χρήσης όχηµα µε όποιες αρνητικές συνέπειες και η αύξηση στο κόστος µετακίνησης. Επιπλέον, οι όποιοι περιορισµοί πρέπει να λάβουν υπόψη την εκτεταµένη χρήση των στάσεων των δηµοσίων συγκοινωνιών από τους µαθητές για τη µετακίνησή τους από και προς τα σχολεία τους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπου εµφανίζονται καθυστερήσεις και προβλήµατα στις διαδικασίες ανάθεσης του έργου της µεταφοράς των µαθητών. Σελίδα 7 από 59

8 Α Ιστορικό ενεργειών ΣΑΣΘ σε θέµατα χωροθέτησης στάσεων Το ΣΑΣΘ µε την µε αρ. πρωτ. 1400/ απόφαση του Προέδρου ΣΑΣΘ εκπόνησε «Υπόµνηµα για τις Προϋποθέσεις Χωροθέτησης και Ασφάλειας Στάσεων Αστικών Συγκοινωνιών» µε σκοπό την ολοκληρωµένη θεώρηση του θέµατος χωροθέτησης και ασφάλειας των στάσεων του ΟΑΣΘ και της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτού του Υποµνήµατος, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί στο ΥΠΥΜΕ Ι πραγµατοποιήθηκε αναλυτική µελέτη της υφιστάµενης νοµοθεσίας σχετικά µε τις αρµοδιότητες των φορέων της πόλης στο θέµα της χωροθέτησης στάσεων ανά κατηγορία οδικού δικτύου, αναφορά σε καλές πρακτικές που ισχύουν διεθνώς και τέλος διατυπώθηκαν προτάσεις σε επίπεδο νοµοθεσίας, τεχνικών προδιαγραφών, δηµιουργίας καταλόγου καταγραφής των χαρακτηριστικών των στάσεων αλλά και συνεργιών που απαιτούνται από συναρµόδιους φορείς. Η ενέργεια αυτή είναι και η πλέον πρόσφατη προσπάθεια του ΣΑΣΘ να αναδείξει τη σηµαντικότητα του θέµατος της χωροθέτησης και ασφάλειας των στάσεων στην περιοχή ευθύνης του. Παλαιότερες ενέργειες αποτελούν: α) Αποφάσισε οµόφωνα στην 156η συνεδρίασή του ( ) να γίνει µία ολοκληρωµένη καταγραφή της επικινδυνότητας των στάσεων, να θεσπισθούν προδιαγραφές στάσεων ηµοσίων Συγκοινωνιών και να ζητηθεί χρηµατοδότηση από την ΠΚΜ και το ΕΣΠΑ για εκπόνηση σχετικής µελέτης και υλοποίηση παρεµβάσεων προς αντιµετώπιση του προβλήµατος. β) Απέστειλε το µε αριθµό πρωτ. 1088/ σχετικό έγγραφο σε όλους τους ήµους του Νοµού Θεσσαλονίκης, στη ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων ( ΕΣΕ), στη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης, στη Γενική Γραµµατέα ΠΚΜ κ. Μ.Λιονή, στη ιεύθυνση ηµοσίων Έργων ΠΚΜ, στον ΟΑΣΘ και το ΣΕΟΑΣΘ, ώστε µε τη βοήθεια των θέσεων των ως άνω φορέων να καταγράψει τις στάσεις ως προς την επικινδυνότητά τους, να αναδείξει το µέγεθος του προβλήµατος και στη συνέχεια να προβεί στη θέσπιση προδιαγραφών ασφάλειας στάσεων. Μόνο εννέα (9) από τους τριάντα έξι (36) ήµους απάντησαν. γ) Απέστειλε το µε αριθµό πρωτ. 1874/ έγγραφο στον Υφυπουργό Μεταφορών κ. Σπύρο Βούγια για άµεσες νοµοθετικές παρεµβάσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΑΣΘ, όπου µεταξύ άλλων αναφερόταν ότι το ΣΑΣΘ πρέπει να «είναι αρµόδιο και να αποφασίζει για το είδος των εγκαταστάσεων εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού (τερµατικοί σταθµοί, σταθµοί επιβίβασης, στέγαστρα, κλπ), καθώς και για τη θέσπιση προδιαγραφών ασφαλείας για αυτές». Το Υπουργείο δεν απάντησε ποτέ. δ) Απέστειλε το µε αριθµό πρωτ. 244/ έγγραφο στους ήµους Θεσσαλονίκης και Καλαµαριάς, όπου ενηµερώνει τις Οικονοµικές Υπηρεσίες ότι επιθυµεί να λάβει γνώση των συµβάσεων προµήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας, που ισχύουν στην περιοχή ευθύνης των ήµων, προτείνοντας συνεργασία µε τους ΟΤΑ και ζητώντας ενηµέρωση για τις λεπτοµέρειες Σελίδα 8 από 59

9 συντήρησης των στεγάστρων αναµονής επιβατών στις στάσεις λεωφορείων. Στόχος του εγγράφου ήταν ο προγραµµατισµός δράσεων για την αισθητική αναβάθµιση και τη βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης των στεγάστρων. Μετά τις απαντήσεις των ήµων, και ειδικά του ήµου Καλαµαριάς ο οποίος έστειλε πίνακα µε τις στάσεις λεωφορείων που διαθέτουν στέγαστρα, το ΣΑΣΘ προχώρησε στην καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης των στεγάστρων του ήµου Καλαµαριάς µε φωτογραφική τεκµηρίωση και ορισµένων του ήµου Θεσσαλονίκης, µε έµφαση στα στέγαστρα που παρουσίαζαν τη µεγαλύτερη φθορά ή κάλυψη από παράνοµες διαφηµίσεις. ε) Εξέδωσε δελτίο τύπου, ενηµερώνοντας το κοινό και δηλώνοντας πρόθυµο να ηγηθεί ενός αγώνα συνολικής βελτίωσης των στάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ( ). στ) Στις 31/3/2014 ο Πρόεδρος του ΣΑΣΘ υπέβαλε την Εισήγηση στον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων κύριο Μ. Παπαδόπουλο, τον οποίο και ενηµέρωσε αναλυτικά. ζ) Στις 10/07/2014 το ΣΑΣΘ σε συνεργασία µε τον ΟΑΣΘ συνέστησε οµάδες πιλοτικών αυτοψιών στάσεων και στεγάστρων σε δύο άξονες του επαρχιακού οδικού δικτύου µε σκοπό να διαπιστωθεί η χρηστικότητα του ειδικού καταλόγου καταγραφής στάσεων και στεγάστρων που περιλαµβανόταν στο Υπόµνηµα. Έτσι, έγινε µία αρχική εκτίµηση του συνολικού κόστους του έργου καταγραφής για όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Τα συµπεράσµατα της παραπάνω πιλοτικής καταγραφής οριστικοποιήθηκαν το εκέµβριο του η) Στις 12/11/2014 ο Πρόεδρος του ΣΑΣΘ συνέστησε Οµάδα Εργασίας µε αντικείµενο τη σύνταξη προτάσεων για την επαναπροσέγγιση του σχεδιασµού στάσεων δηµόσιας αστικής συγκοινωνίας στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης του ΣΑΣΘ. Το πόρισµα της οµάδα καθόρισε τις επόµενες ενέργειες πάνω στο κρίσιµο θέµα της καταγραφής των στάσεων. θ) Στις 21/11/2014 το ΥΠΥΜΕ Ι απέστειλε έγγραφο στο οποίο αναφέρει ότι η εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών στάσεων και στεγάστρων στην περιοχή ευθύνης του ΣΑΣΘ µπορεί να γίνει σε επίπεδο Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παράλληλα ενηµερώνει ότι έχει προωθήσει σχετική νοµοθετική διάταξη για την άρση κάθε ασάφειας στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο χωροθέτησης και καθορισµού προδιαγραφών στάσεων στην ΠΕ Θεσσαλονίκης. ι) Στις 20/03/2015 στο ΣΑΣΘ πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων όλων των εµπλεκόµενων φορέων (Περιφέρειας, ήµων, Τροχαίας, ΠΕ ΚΜ, ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, ΣΑΣΘ) µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, την αποσαφήνιση αρµοδιοτήτων και τον καθορισµό των επόµενων ενεργειών για την αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση των στάσεων στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της ΜΕΘ. Σελίδα 9 από 59

10 Α Στόχοι του Έργου Για τους παραπάνω αναφερθέντες λόγους γίνεται κατανοητή η σηµαντικότητα της ασφάλειας των στάσεων. Με στόχο την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων όσον αφορά ζητήµατα χωροθέτησης και κατ επέκταση ασφάλειας αυτών, το ΣΑΣΘ προχωράει στην διακήρυξη του παρόντος διαγωνισµού για την αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση των στάσεων και στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο του νοµού Θεσσαλονίκης. Σκοπός της αποτύπωσης είναι η καταγραφή µε λεπτοµέρεια και ακρίβεια όλων των στάσεων του επαρχιακού και εθνικού δικτύου του νοµού Θεσσαλονίκης. Σκοπός της αποτύπωσης είναι η δηµιουργία µιας αναλυτικής βάσης δεδοµένων µε τα χαρακτηριστικά των στάσεων. Με τη χρήση της βάσης δεδοµένων το ΣΑΣΘ θα επιτύχει µεγαλύτερο βαθµό αποτελεσµατικότητας στην εκπόνηση του έργου του. Το ΣΑΣΘ µετά τη λήξη του έργου θα είναι σε θέση να ενηµερώσει άµεσα όλους τους εµπλεκόµενους φορείς αναφορικά µε το επίπεδο ασφάλειας που εξασφαλίζεται στους µετακινούµενους σε κάθε στάση αστικής συγκοινωνίας του επαρχιακού και εθνικού δικτύου του νοµού Θεσσαλονίκης. Τέλος, η ενσωµάτωση των στοιχείων της αποτύπωσης σε ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα θα διευκολύνει το έργο του ΣΑΣΘ σε θέµατα ίδρυσης κατάργησης µετεγκατάστασης µιας στάσης. Α Περιοχή εκπόνησης του έργου Η εκπόνηση του έργου αφορά στην καταγραφή και αποτύπωση όλων των στάσεων του ΟΑΣΘ και της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης του ΣΑΣΘ. Ειδικότερα, πρόκειται για 1800 (±5%) περίπου στάσεις. Σελίδα 10 από 59

11 A.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A.2.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού Το έργο αφορά στην αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση των στάσεων και στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας του Νοµού Θεσσαλονίκης στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης του ΣΑΣΘ. Η εργασία περιλαµβάνει δύο φάσεις: Φάση Α: Αποτύπωση και Καταγραφή των Στάσεων και Στεγάστρων Στο στάδιο αυτό αρχικά θα καταγραφούν οι συντεταγµένες του ιστού της στάσης. Για την καταγραφή θα χρησιµοποιηθεί εξειδικευµένος εξοπλισµός, τελευταίας τεχνολογίας που θα κάνει καταγραφή - µε γεωγραφικό στίγµα των στάσεων της περιοχής εκπόνησης του έργου. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί ψηφιοποίηση (φάση Β) µε ακρίβεια τοπογραφικής αποτύπωσης. Θα χρησιµοποιηθεί εξειδικευµένο προσωπικό καταγραφής και διαχείρισης της καταγεγραµµένης πληροφορίας των σηµείων των στάσεων. Θα ακολουθήσει φωτογραφική αποτύπωση της στάσης µε στόχο την οπτική απεικόνιση τυχόν εµποδίων, της κατάστασης του στεγάστρου εφόσον υπάρχει και γενικότερα τη χωροθέτησή της και την ενσωµάτωση αυτής στο ευρύτερο περιβάλλον. Τέλος, θα πραγµατοποιηθεί συµπλήρωση ενός καταλόγου καταγραφής (όνοµα στάσης, θέση στάσης, χαρακτηριστικά στάσης, κλπ), το οποίο παρουσιάζεται στην Ενότητα Α.12 του παρόντος διαγωνισµού. Φάση Β: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Το παρόν έργο µε τη λειτουργία του θα προσφέρει σηµαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οφέλη στους εµπλεκόµενους φορείς, µε στόχο την καλύτερη δυνατή αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων όσον αφορά ζητήµατα χωροθέτησης και κατ επέκταση ασφάλειας αυτών, µέσα από την λεπτοµερή και ακριβή καταγραφή όλων των χαρακτηριστικών των στάσεων αστικής συγκοινωνίας του επαρχιακού και εθνικού δικτύου του νοµού Θεσσαλονίκης. ηµιουργώντας µια αναλυτική βάση δεδοµένων, το ΣΑΣΘ θα είναι σε θέση να επιτελέσει αποτελεσµατικότερα το έργο του, µέσα από τη διασύνδεση της Βάσης εδοµένων (Β ) µε εµπορικά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS). Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος Φάσης Β Η αρχιτεκτονική του συστήµατος γεωπληροφοριακών δεδοµένων για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων, βάσει της οποίας ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει την δική του τεχνική πρόταση, απεικονίζεται στο σχήµα που ακολουθεί. Το σύστηµα διακρίνεται σε: Σελίδα 11 από 59

12 Επίπεδο χρήστη Επίπεδο συστήµατος Βάσης εδοµένων Επίπεδο αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα του φορέα ή τρίτων φορέων (GIS) Εικόνα 1. Λειτουργική Αρχιτεκτονική Συστήµατος Επίπεδο χρήστη Οι διαφορετικές οµάδες χρηστών διαχειριστών του συστήµατος θα διαθέτουν δικαιώµατα αναφορικά µε την πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται στη Β. Ενδεικτικά, όλοι οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες θα έχουν δικαιώµατα πρόσβασης (read) στα δεδοµένα της Β, ενώ οι διαχειριστές του συστήµατος και κατάλληλα εξουσιοδοτηµένοι χρήστες του φορέα θα έχουν επιπρόσθετα τη δυνατότητα επικαιροποίησης των δεδοµένων της βάσης (read/write). Επίπεδο Βάσης εδοµένων Περιλαµβάνει τη Βάση εδοµένων για την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων της περιοχής παρέµβασης, όπως παρουσιάζεται αναλυτικότερα παρακάτω στις προδιαγραφές των λειτουργικών ενοτήτων. Επίπεδο αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα του φορέα και τρίτων φορέων Αφορά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της απαραίτητης υποδοµής της Β και των υπηρεσιών του έργου έτσι ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής διασύνδεση της Β µε Σελίδα 12 από 59

13 Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) του φορέα ή τρίτων φορέων, για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων. Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων Φάσης Β Βάση εδοµένων Το σύστηµα γεωπληροφοριακών δεδοµένων για την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στάσεων και στεγάστρων, θα περιλαµβάνει ένα σύστηµα βάσεων δεδοµένων RDBMS και από ένα σύστηµα διαχείρισης αρχείων (file system). Η ολοκληρωµένη Βάση εδοµένων θα περιλαµβάνει τα δεδοµένα στάσεων και στεγάστρων, τα δεδοµένα που συνδέονται µε τα δεδοµένα στάσεων και στεγάστρων καθώς και τα µεταδεδοµένα τους. Τα µεταδεδοµένα θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες και για την αποθήκευση των δεδοµένων στο σύστηµα αρχείων (file system). Για την υλοποίηση της Β θα χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν από τη χρήση των ερωτηµατολογίων και της επιτόπιας αποτύπωσης και καταγραφής κατά τη Φάση Α. Τα συλλεχθέντα δεδοµένα, αφού αξιολογηθούν, θα ενσωµατωθούν στη Β κατόπιν κατάλληλης διαχείρισης (π.χ. γεωαναφορά, ψηφιοποίηση). Η Β θα περιλαµβάνει τις επιµέρους οντότητες που περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 1. Πίνακας 1. Σύντοµη περιγραφή οντοτήτων του συστήµατος Οντότητα Ελεγκτής Σύντοµη περιγραφή Περιγραφή του αρµοδίου ατόµου για την συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου που περιγράφει µια στάση αστικής συγκοινωνίας. Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία όπως όνοµα, επίθετο, κλπ.. που σχετίζονται µε τον αρµόδιο ελεγκτή. Ερωτηµατολόγιο Περιγραφή του ερωτηµατολογίου που περιλαµβάνει πληροφορίες για µια στάση αστικής συγκοινωνίας Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που σχετίζονται µε το ερωτηµατολόγιο, όπως ηµεροµηνία/ώρα συµπλήρωσης, συνοδευτικά έγγραφα (σκαριφήµατα, φωτογραφίες), κλπ. Σελίδα 13 από 59

14 Οντότητα Στάση αστικής συγκοινωνίας Τοποθεσία Σύντοµη περιγραφή Περιγραφή µιας στάσης αστικής συγκοινωνίας Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που περιγράφουν µια στάση αστικής συγκοινωνίας όπως: κωδικός στάσης, όνοµα στάσης, γραµµή, τύπος στάσης (µόνιµη/προσωρινή), κατεύθυνση γραµµής, κύριοι πόλοι γένεσης µετακινήσεων (σχολεία, κρατικές υπηρεσίες, κπλ.), θέση σε σχέση µε την πλησιέστερη διασταύρωση, απόσταση από την προηγούµενη/επόµενη στάση, απόσταση ιστού στάσης από το ρείθρο/τέλος ασφάλτου, προβλήµατα µε διαµορφώσεις, γενικά σχόλια ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται µια στάση αστικής συγκοινωνίας Στέγαστρο Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που περιγράφουν την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται µια στάση αστικής συγκοινωνίας, όπως το είδος της περιοχής (κατοικηµένη ή µη), την οδό, κλπ. Περιγραφή του στεγάστρου που βρίσκεται σε κάποια στάση αστικής συγκοινωνίας. Περιοχή αποβίβασης Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που περιγράφουν το στέγαστρο που συνοδεύει µια στάση αστικής συγκοινωνίας. Τέτοια στοιχεία είναι: ο τύπος του στεγάστρου (ανοικτό/κλειστό), το είδος του στεγάστρου (τυποποιηµένο, άλλο), οι διαστάσεις, πληροφορίες για υποστήριξη τροχοκαθισµάτων, απόσταση από ρείθρο, φθορές, βαθµολογία ελεγκτή καθώς επίσης και σχόλια/προτάσεις βελτίωσης ελεγκτή. Περιγραφή της περιοχής αποβίβασης µιας στάσης αστικής συγκοινωνίας. Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που περιγράφουν την περιοχή αποβίβασης µιας στάσης αστικής συγκοινωνίας. Τέτοια στοιχεία είναι: αν υπάρχει ικανοποιητικός χώρος αποβίβασης, που βρίσκεται η περιοχή αποβίβασης σε σχέση µε το ρείθρο, υλικό κατασκευής, προβλήµατα επιφάνειας, εµπόδια κίνησης τροχοκαθισµάτων, σύνδεση µε την πλησιέστερη διασταύρωση, ύπαρξη στάσης στην αντίθετη κατεύθυνση, σύνδεση µε άλλες λεωφορειακές γραµµές, σχόλια και προτάσεις ελεγκτή, κλπ. Σελίδα 14 από 59

15 Οντότητα Πεζοδρόµιο Σύντοµη περιγραφή Περιγραφή του πεζοδροµίου στην περιοχή αποβίβασης. Θέσεις αναµονής Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που περιγράφουν το πεζοδρόµιο στην περιοχή αποβίβασης µιας στάσης αστικής συγκοινωνίας, όπως: πλάτος, ελάχιστο χρηστικό πλάτος, εµπόδια, βαθµολογία ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή θέσεων αναµονής σε µια στάση αστικής συγκοινωνίας. Κυκλοφοριακά ζητήµατα Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που περιγράφουν τις θέσεις αναµονής σε µια στάση αστικής συγκοινωνίας, όπως: απόσταση από ρείθρο, αριθµός και τύπος καθισµάτων, αν είναι κάτω από το στέγαστρο ή όχι, προβλήµατα που εντοπίστηκαν από τον ελεγκτή καθώς επίσης και βαθµολογία, προτάσεις βελτίωσης και σχόλια του ελεγκτή. Περιγραφή ποικίλων κυκλοφοριακών ζητηµάτων που σχετίζονται µε µια στάση αστικής συγκοινωνίας. Φωτισµός Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που σχετίζονται µε µια στάση αστικής συγκοινωνίας όπως: τύπος και πλήθος λωρίδων κυκλοφορίας, ύπαρξη σταθµευµένων οχηµάτων, όριο ταχύτητας, τρόπος ρύθµισης κυκλοφορίας, δυνατότητα στάθµευσης, κίνδυνοι, σχόλια ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή διαθέσιµου φωτισµού µιας στάσης αστικής συγκοινωνίας. Τηλέφωνο Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που σχετίζονται µε τον φωτισµό µιας στάσης αστικής συγκοινωνίας, όπως: τύπος φωτισµού, αν ο φωτισµός προκαλεί θάµπωµα, αν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένος, σχόλια ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή διαθέσιµων τηλεφώνων σε µια στάση αστικής συγκοινωνίας. Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που σχετίζονται µε τα διαθέσιµα τηλεφώνα σε µια στάση αστικής συγκοινωνίας, όπως: ύπαρξη ή όχι τηλεφώνου, πρόσβαση τροχοκαθίσµατος, ύπαρξη συσκευής κλήσης αµέσου δράσεως, σχόλια ελεγκτή, κλπ. Σελίδα 15 από 59

16 Οντότητα Πληροφορία Σύντοµη περιγραφή Περιγραφή διαθέσιµων πληροφοριών που προσφέρονται σε µια στάση αστικής συγκοινωνίας. οχεία απορριµµάτων Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που σχετίζονται µε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες σε µια στάση αστικής συγκοινωνίας. Τέτοια στοιχεία είναι: η ύπαρξη πινακίδας, ο τόπος ανάρτησης της πινακίδας, η εµφάνιση του ονόµατος του παρόχου, πληροφορίες δροµολογίων, πρόσβαση τροχοκαθισµάτων στις διάφορες πινακίδες, µορφή πληροφορίας (ηχητική, Braille, κλπ.), πληροφορία πραγµατικού χρόνου, προβλήµατα που εντοπίστηκαν από τον ελεγκτή, σχόλια ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή δοχείων απορριµµάτων που βρίσκονται σε µια στάση αστικής συγκοινωνίας. Η οντότητα αυτή θα περιλαµβάνει στοιχεία που σχετίζονται µε τα δοχεία απορριµµάτων σε µια στάση αστικής συγκοινωνίας, όπως: είδος δοχείων απορριµµάτων (συνδεδεµένα µε το στέγαστρο, ανεξάρτητα από το στέγαστρο, κάδος απορριµµάτων, άλλο) προβλήµατα (διάσπαρτα απορρίµµατα στη γύρω περιοχή, γκράφιτι, κλπ.), προτάσεις βελτίωσης και σχόλια ελεγκτή. Το υποσύστηµα της Β πρέπει να παρέχει τους µηχανισµούς για την υλοποίηση ενδεικτικά των παρακάτω: Πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαθεσιµότητα της βάσης δεδοµένων καθώς και η προστασία της από κακόβουλες ενέργειες Αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών σχετικά µε την ταυτοποίηση χρηστών (οι προδιαγραφές σχετικά µε την ασφάλεια θα δοθούν στον ανάδοχο από τον φορέα). Αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών για τις υπηρεσίες καταχώρησης δεδοµένων, χρονοσήµανσης (οι προδιαγραφές σχετικά µε την ασφάλεια θα δοθούν στον ανάδοχο από τον φορέα). Αποθήκευση και ανάκτηση αρχείων που αφορούν δεδοµένα στάσεων και στεγάστρων (οι προδιαγραφές σχετικά µε την ασφάλεια θα δοθούν στον ανάδοχο από τον φορέα). Ευκολία διαχείρισης µεγάλου όγκου δεδοµένων. Ο ανάδοχος του παρόντος έργου θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες και τους κανόνες που προβλέπονται στον σχεδιασµό και υλοποίηση βάσεων δεδοµένων. Σελίδα 16 από 59

17 Επίσης πρέπει να παρέχει διεπιφάνεια (interface) µε τη βάση δεδοµένων µέσω φόρµας ώστε ο τελικός χρήστης να µπορεί να κάνει τροποποίηση στοιχείων για υφιστάµενες εγγραφές ή εισαγωγή νέας εγγραφής. Η τελική µορφή της φόρµας θα σχεδιασθεί και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε τον φορέα (ΣΑΣΘ) καθορίζοντας τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη µε σκοπό να είναι φιλική προς αυτόν, Μέσω της ίδιας διεπιφάνειας ο τελικός χρήστης θα µπορεί να εκτελεί αναζητήσεις στη βάση δεδοµένων βάση κριτηρίων ή και φίλτρων. Η βάση δεδοµένων επιπρόσθετα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας και εξαγωγής αναφορών και ιστορικού τροποποιήσεων. Τα βασικά στάδια ανάπτυξης της βάσης δεδοµένων µε τις διαδικασίες και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι: Καθορισµός των απαιτήσεων των χρηστών και εννοιολογικός σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων. Λογικός σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων. Φυσικός σχεδιασµός και υλοποίηση της βάσης δεδοµένων. οκιµαστική εφαρµογή και βελτίωση της βάσης δεδοµένων. Εισαγωγή των δεδοµένων στη βάση. Παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση της Βάσης εδοµένων. Το προσφερόµενο υποσύστηµα θα πρέπει να βασίζεται σε ευρέως διαδεδοµένες τεχνολογίες RDBMS και ενδεικτικά να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά : Παράλληλη εκτέλεση query Υποστηριζόµενα πρότυπα ODBC, RPC, κ.λπ., Υποστήριξη Stored Procedures και Database Triggers υνατότητα επικοινωνίας µε ετερογενείς Βάσεις εδοµένων Μια δυνατή µορφή αναπαράστασης του εννοιολογικού µοντέλου δεδοµένων είναι και το διάγραµµα ενοτήτων συσχετίσεων (Entity Relationship Diagram ERD) το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στο έργο. Οι αρχικές πληροφορίες παράµετροι για τη δηµιουργία του διαγράµµατος ER παρέχονται από τα αποτελέσµατα της διαδικασίας καταγραφής απαιτήσεων, δηλαδή από την ανάλυση των δεδοµένων που θα συλλεχθούν προς καταγραφή µέσα από τη χρήση των ερωτηµατολογίων της Φάσης Α. Υποδοµή διασύνδεσης Β µε εξωτερικά συστήµατα Η Β θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη υποδοµή για τη ασφαλή διασύνδεσή της µε εξωτερικά συστήµατα, όπως µε το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα που διαθέτει το ΣΑΣΘ (ArcGIS 10.0). Η βάση δεδοµένων θα είναι σε µορφή geospatial data base και θα εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή (server) βάσεων δεδοµένων του φορέα σε περιβάλλον σχεσιακής βάσης δεδοµένων ενώ η δοµή των πινάκων και κυρίως των πινάκων των χωρικών δεδοµένων πρέπει να είναι κατάλληλα διαµορφωµένη ώστε να είναι προσβάσιµα από τα κύρια εµπορικά λογισµικά GIS. Σελίδα 17 από 59

18 Ο ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων λογισµικό ανοικτού κώδικα (open source) έτσι ώστε να υποστηρίζεται και η πολιτική ανοικτών δεδοµένων που διέπει τους δηµόσιους φορείς σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. Η βάση δεδοµένων θα περιλαµβάνει: ιανυσµατικής δοµής χωρικά σηµειακά δεδοµένα (vector), ορίων στάσεων ιανυσµατικής δοµής χωρικά σηµειακά δεδοµένα (vector), ορίων στεγάστρων εδοµένα αποθηκευµένα σε πίνακα, αλφαριθµητικής µορφής ιδιοτήτων στάσεων Μεταδεδοµένα, που παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικές µε τα δεδοµένα Κατά την υλοποίηση της Βάσης εδοµένων θα γίνει οµογενοποίηση των δεδοµένων έτσι ώστε να υπάρχει κοινό σύστηµα αναφοράς (πεδίο τιµών, αντιστοιχία τιµών, εύρος τιµών) για όλα τα δεδοµένα που ανήκουν σε αντίστοιχες κατηγορίες. Οι πίνακες της Βάσης εδοµένων θα κανονικοποιηθούν, δηλαδή θα οργανωθούν µε τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα πλεονασµού δεδοµένων και κατ επέκταση ανωµαλίες στην ενηµέρωση των δεδοµένων. Κατά τη διαδικασία της κανονικοποίησης θα γίνει κατάλληλη κωδικοποίηση των δεδοµένων, λαµβάνοντας υπόψη τόσο την κωδικοποίηση που θα τηρηθεί στο GIS όσο και αυτή που ακολουθείται στη διεθνή και εθνική νοµοθεσία. Επίσης, θα εντοπιστούν οι συσχετίσεις µεταξύ των δεδοµένων και θα οριστούν οι αντίστοιχοι περιορισµοί (constraints) στη Βάση εδοµένων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδοµένων. Τέλος, θα υπάρχει έλεγχος εύρους τιµών και δυνατότητας εισαγωγής κενών τιµών στα πεδία των πινάκων της Βάσης εδοµένων. Συµπληρωµατικά στις γενικές απαιτήσεις, η σχεδίαση του µοντέλου γεω δεδοµένων παρουσιάζει σηµαντικές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε ένα µοντέλο «κλασικών» δεδοµένων, οι οποίες µπορούν να συνοψιστούν: στη δυνατότητα άµεσης συσχέτισης µιας κύριας οντότητας µε µια αντίστοιχη (abstract) χωρική οντότητα. στη δυνατότητα άµεσης συσχέτισης µιας κύριας οντότητας µε περισσότερες της µιας (abstract) χωρικές οντότητες, αναλόγως κλίµακας ή εφαρµογής (multi spatial / temporal instances) στην ύπαρξη σχέσεων χωρικού τύπου µεταξύ οντοτήτων («τοπολογία») στην ύπαρξη σχέσεων τοπολογίας που προκύπτουν µετά από υπολογισµούς (δυναµικά) στην εγγενή πολυπλοκότητα του σχεδιασµού των µεταδεδοµένων χωρικού τύπου, ακριβώς λόγω των ανωτέρω ιδιαιτεροτήτων Σελίδα 18 από 59

19 Κάθε στάδιο ανάπτυξης της βάσης δεδοµένων θα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση (κείµενα, διαγράµµατα, πίνακες κλπ) που θα τεκµηριώνει τις προτεινόµενες λύσεις. Κάθε ενδιάµεσο στάδιο θα πρέπει να εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Για τον επιτυχή σχεδιασµό της βάσης ο ανάδοχος θα πρέπει: Να έχει µια αµφίδροµη επικοινωνία µε την υπηρεσία και τους χρήστες της βάσης. Να ακολουθηθεί µια σπονδυλωτή µεθοδολογία κατά τη διαδικασία µοντελοποίησης των δεδοµένων. Να υιοθετηθεί µια διαδικασία βασισµένη στη φύση των δεδοµένων. Να ενσωµατωθούν στα µοντέλα των δεδοµένων διαδικασίες σπονδυλωτής δόµησης και ολοκλήρωσης. Να χρησιµοποιήσει διαγράµµατα για την παρουσίαση των µοντέλων των δεδοµένων. Να χρησιµοποιήσει σύγχρονες µεθοδολογίες δηµιουργίας διαγραµµάτων και γλώσσες µοντελοποίησης βάσης δεδοµένων Να τεκµηριώνει τα διαγράµµατα των µοντέλων δεδοµένων µε κείµενα, πίνακες, επεξηγήσεις κλπ. Η ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων έως και το στάδιο του φυσικού σχεδιασµού και υλοποίησης της βάσης θα γίνει µε εξοπλισµό που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει την βάση στον εξυπηρετητή (server, intel xeon x3430/8gb ram, WINserver 2008 R2 std 64bit) που διαθέτει το ΣΑΣΘ. A.2.2 Χρονοδιάγραµµα και Παραδοτέα του Έργου Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 4 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. ΜΗΝΕΣ Φάση Α Φάση Β Παραδοτέα του Έργου Φάση Α Φωτογραφικό Υλικό Συµπληρωµένα Ερωτηµατολόγια Φάση Β Σελίδα 19 από 59

20 Βάση εδοµένων Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα ιεπιφάνεια εισαγωγής, τροποποίησης, εξαγωγής δεδοµένων της Β Τεχνική Έκθεση Εγχειρίδιο χρήσης Β A.2.3 Προϋπολογισµός Έργου Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,50, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (Προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α.: ,00, Φ.Π.Α.: ,50 ). A.2.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα Αρχή: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 Τηλέφωνο: Fax: A.2.5 Ενηµέρωση Ενδιαφεροµένων - Τρόπος Λήψης Εγγράφων ιαγωνισµού Η πλήρης ιακήρυξη διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο από τις 05/06/2015. Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν το Τεύχος ιακήρυξης ηλεκτρονικά. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης θα πρέπει απαραίτητα να αποστείλουν στην Αναθέτουσα Αρχή επιστολή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τα πλήρη στοιχεία τους (Επωνυµία, ιεύθυνση, Αριθµό Τηλεφώνου, Αριθµό Τηλεοµοιοτυπίας, ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου, κλπ.) έτσι ώστε το ΣΑΣΘ να έχει στη διάθεση του πλήρη καταλογο όσων παρέλαβαν την διακήρυξη για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ αυτής. Επίσης, οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν το Τεύχος ιακήρυξης κατόπιν έγγραφης Αίτησης. Στις Αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία των Υποψηφίων (Επωνυµία, ιεύθυνση, Αριθµό Τηλεφώνου, Αριθµό Τηλεοµοιοτυπίας, ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου, κλπ.). Οι Αιτήσεις Παραλαβής του Τεύχους της ιακήρυξης υποβάλλονται εγγράφως και αυτοπροσώπως από τους Υποψηφίους ή από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορέα (courier) ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι Αιτήσεις Παραλαβής των Τευχών της ιακήρυξης παραλαµβάνονται και πρωτοκολλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σελίδα 20 από 59

21 Οι Υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει εµπρόθεσµα και έγκυρα, ως ανωτέρω, Αίτηση παραλαβής του Τεύχους της ιακήρυξης µπορούν να παραλαµβάνουν (σε έντυπη µόνο µορφή) από την ηµέρα πρωτοκόλλησης της σχετικής Αίτησής τους και από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής το Τεύχος της ιακήρυξης, αυτοπροσώπως ή µέσω κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους ή µέσω εξουσιοδοτηµένου για το σκοπό αυτό ταχυµεταφορέα (courier), µε χρέωση του παραλήπτη. Οι παραλήπτες του Τεύχους της ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίγραφο της ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον Πίνακα Περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων, και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωστοποιήσουν εγκαίρως και εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, ζητώντας παράλληλα νέο πλήρες αντίγραφο. ιευκρινίσεις: 1. Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η παραλαβή του Τεύχους της ιακήρυξης «αυτοπροσώπως» αναφέρεται στην παραλαβή του από το νόµιµο εκπρόσωπό τους. 2. Στην περίπτωση παραλαβής του Τεύχους της ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορέα (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή του. A.2.6 Θεσµικό Πλαίσιο O παρών ιαγωνισµός θα διενεργηθεί έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 2898/2001 (ΦΕΚ Α 71/ ) περί Σύστασης και Λειτουργίας Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού ηµοσίου και ΟΑΣΘ, όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήµερα Τις διατάξεις του Κανονισµού Λειτουργίας του ΣΑΣΘ, όπως εγκρίθηκε µε την αριθµό Α-15932/1161 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β 458/ ) Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ τεύχος Α ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)», συµπληρωµατικά και αναλογικά εφαρµοζόµενες και στο βαθµό που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/ , Τεύχος Α ), «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει σήµερα Την διάταξη του άρθρου 157 του νόµου 4281/2015 (ΦΕΚ 160/τεύχος Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις) Το «Υπόµνηµα για τις Προϋποθέσεις Χωροθέτησης και Ασφάλειας Στάσεων Αστικών Συγκοινωνιών» µε σκοπό την ολοκληρωµένη θεώρηση του θέµατος χωροθέτησης και ασφάλειας των στάσεων του ΟΑΣΘ και της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ. Σελίδα 21 από 59

22 Την υπ αριθµ. 204 Απόφαση του Συµβουλίου ΣΑΣΘ της συνεδρίασης της για διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού µε θέµα «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ» και σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρούσας ιακήρυξης. Σελίδα 22 από 59

23 A.3 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ A.3.1 ικαίωµα Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν: (α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Συνεταιρισµοί της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ), ή από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., (β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά. A.3.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής Στο ιαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούµενης Ενότητας. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.. ή Α.Ε. του ηµόσιου Τοµέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από ιαγωνισµούς για υπηρεσίες ή προµήθειες του ηµοσίου µε απόφαση αρµόδιων Υπουργείων. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα (1) τουλάχιστον Μέλος τους. A.3.3 ικαιολογητικά Συµµετοχής Κάθε ιαγωνιζόµενος υποχρεούται να υποβάλλει µαζί την Προσφορά του, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής: α) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα: i. αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος ιαγωνισµού, ii. δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς τους, δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα που αναφέρονται στο Άρθρο 43 του Π.. 60/2007, ή για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα: της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, Σελίδα 23 από 59

24 δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του, είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµέρα διενέργειας του ιαγωνισµού, δεν τελεί υπό εκκαθάριση του Κ. Ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 και δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση όλων των ικαιολογητικών Κατακύρωσης, ανάλογα µε τη νοµική του µορφή, όπως αυτά αναφέρονται στη συνέχεια και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρ. 20 του Π.. 118/2007. β) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι: η Προσφορά έχει διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) τουλάχιστον µηνών, η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας ιακήρυξης, την οποία ο ιαγωνιζόµενος έλαβε γνώση, ο ιαγωνιζόµενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ιακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στους Φακέλους ικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς είναι ακριβή, ο ιαγωνιζόµενος παραιτείται από το δικαίωµα αποζηµίωσης για ενδεχόµενη ζηµία από την συµµετοχή του στον εν λόγω ιαγωνισµό. γ) Εφόσον οι ιαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο ιαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την Προσφορά τους κατάλληλο έγγραφο εκπροσώπησης. δ) Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισµού, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 1.177,00. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο και συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Ενότητας «Α.9 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής» του Παραρτήµατος της παρούσας. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του ιαγωνισµού µε την υπογραφή της Σύµβασης και την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς Προσφέροντες µέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης µε τον Ανάδοχο. Σελίδα 24 από 59

25 A.3.4 ικαιολογητικά Κατακύρωσης Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας του ιαγωνισµού, σύµφωνα µε την Ενότητα Α.5.1, και πριν από την Κατακύρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, καλείται ο ιαγωνιζόµενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει, ανάλογα µε τη νοµική του µορφή, τα ικαιολογητικά που περιγράφονται στη συνέχεια. ιευκρινίσεις: - Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα ικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά. - Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη, σηµαίνει ότι το αντίστοιχο ικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον ιαγωνιζόµενο. - Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του ιαγωνιζόµενου που έχει τη µορφή /ΟΧΙ, ανάλογα µε το εάν το αντίστοιχο ικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. - Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον ιαγωνιζόµενο η ενότητα του «Φακέλου ικαιολογητικών» στην οποία περιλαµβάνεται το απαιτούµενο ικαιολογητικό. Οι Έλληνες Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας Αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων (α) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 Παραγρ. 1 του Π.. 60/2007. (β) δεν έχει συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει Σελίδα 25 από 59

26 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικά όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης που ο Προσφέρων δηλώνει στην Υπεύθυνη ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Σελίδα 26 από 59

27 ιευκρίνιση: Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Αλλοδαποί Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας του Προσφέροντα περί εγγραφής του στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό Μητρώο. Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων (α) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 Παραγρ. 1 του Π.. 60/2007. (β) δεν έχει συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. 4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να Σελίδα 27 από 59

28 προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικά όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης που ο Προσφέρων δηλώνει στην Υπεύθυνη ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. ιευκρίνιση: Σε περίπτωση που στη χώρα του Προσφέροντα ορισµένα από τα ανωτέρω ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη Σελίδα 28 από 59

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 Ταχ. : 57001 Κώδικας Πληροφορ. : Σάμουελ Αλέξιος Σάλεμ Τηλ. : 2310 483070 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794455 2015-05-22

15PROC002794455 2015-05-22 Ευρωπαϊκό ιασυνοριακό Πρόγραµµα Συνεργασίας IPA Ελλάδα Αλβανία 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( /ΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ) Ταχ. /νση : 5 ο χλµ Ε.Ο. Ιωαννίνων-

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού» Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού» Αριθ. Πρωτ. 275/05.02.2015 Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 30.000,00 Κωδικοί ΟΠΣ: 451735, 451736, 451737 CPV: Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΡΓΟ: «e-topos ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 /07 /2009

ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 /07 /2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 /07 /2009 Ταχ. /νση : ηµαρχείο Εµµανουήλ Παππά, Χρυσό Σερρών Σέρρες, Τ.Κ. 62046 Τηλέφωνο : 23213 52643, FAX: 2321352648 E-mail : texnep@0670.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe. Αριθµός Πρωτοκόλλου: 9/15-06-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe. Αριθµός Πρωτοκόλλου: 9/15-06-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Προξένου Κοροµηλά 24, 54622, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 253477/253478 Fax: 2310 234205 http://www.seerc.org e-mail: contact@seerc.org ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το έργο: «Παροχή ερευνητικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά του έργου µε τίτλο:

Προκήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά του έργου µε τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΧ/06/2009 Ταχ. /νση : ηµαρχείο Εµµανουήλ Παππά, Χρυσό Σερρών Σέρρες, Τ.Κ. 62046 Τηλέφωνο : 23213 52643, FAX: 2321352648 E-mail : texnep@0670.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έργο:«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS WEB GIS) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Χρηµατοδότηση:

ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έργο:«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS WEB GIS) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Χρηµατοδότηση: Αναθέτουσα Αρχή: Χρηµατοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Σ.Βενιζέλου 114 - ΤΚ 16342 Τηλ. 210 9970000 210 9970123-126 Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)

Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) TΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή Φορέας χρηµατοδότησης Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά, 28-7-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.πρωτ. 38388 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 119.427,47 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 119.427,47 ΕΥΡΩ Το έργο Living History Living nature" με ακρωνύμιο Lhi-Lna υλοποιείται στο IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:6436/13/03.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002508168 2014-12-29

14PROC002508168 2014-12-29 Το έργο Living History Living nature II" με ακρωνύμιο Lhi-Lna II υλοποιείται στο IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Ταχ. Δ/νση : Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη Ταχ. Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : Μάγκου Κωνσταντίνα Τηλ. : 2653360011 Fax : 2651062794 Ε-mail

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002678906 2015-04-01

15PROC002678906 2015-04-01 Θεσσαλονίκη 30.03..2015 Αρ. πρωτ. 19838 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091043 2015-09-25

15PROC003091043 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα