Abstract

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "doulik@hotmail.com Abstract"

Transcript

1 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 1 Μελέτη περίπτωσης: Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα και το πολιτιστικό έντυπο «Η καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Ο ρόλος τους στην εκπαιδευτική διαδικασία Κυζίρη Αρχοντούλα Περίληψη Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθµού της αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού προγράµµατος «Η καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης καθώς και του συνοδευτικού του εντύπου ως προς την προαγωγή της γνώσης των µαθητών. Οι συµµετέχοντες ήταν 23 µαθήτριες, ηλικίας 12 ετών, οι οποίες επιλέχθηκαν µε «βολική» δειγµατοληψία. Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, ατοµικού τύπου ηµι-δοµηµένη συνέντευξη ειδικού και εφαρµόστηκε η τεχνική της ανάλυσης περιεχοµένου του εντύπου. Ο συνδυασµός ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης που εφαρµόστηκε στην έρευνα κατέδειξε ότι οι στόχοι των υπευθύνων του µουσείου να δηµιουργήσουν ένα πρόγραµµα και ένα έντυπο που θα επιδρούν θετικά στο γνωστικό, νοητικό και συναισθηµατικό τοµέα φαίνεται να συµπίπτουν µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων των µαθητριών στα ερωτηµατολόγια. Επιπλέον, διατυπώθηκαν προτάσεις για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και άλλων µουσείων της Αθήνας και της Ελλάδας. Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτικό πρόγραµµα µουσείου, συνοδευτικό έντυπο, προαγωγή της γνώσης Abstract The aim of this research was to look into the extent to which both the educational programme entitled "Everyday life in ancient Athens" of the Museum of Cycladic Art and the covering publication can be effective as far as promotion of student knowledge is concerned. Research participants were of composed of 23 students, aged 12, who were chosen by "convenient" sampling. Data collection was performed with the use of a questionnaire, an individual semi-structured interview of an expert and last but not least a technique of content analysis of the covering publication was applied. The combination of both quantitative and qualitative approachapplid to the research process proved that the aim of the individuals in charge at the museum to create a programma and a covering publication -which would have a positive influence as far as cognitive, mental and emotional fields are concerned- seems to concur with the results from the analysis of student answers in their questionnaires. Furthermore, proposals were delivered for the evaluation of educational programmes of other museums in Athens and all over Greece. Key-words: museum, educational programme, covering publication, promotion of knowledge Φιλόλογος- Καθηγήτρια στη Β/θµια Εκπαίδευση Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Κύπρου 1

2 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 2 1. Εισαγωγή Τα µουσειακά εκπαιδευτικά προγράµµατα και έντυπα είναι σε µεγάλο βαθµό υπεύθυνα για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων της µουσειακής επίσκεψης ως µέσου οικοδόµησης γνώσεων, εµπειριών και εποµένως στην εκπλήρωση της παιδευτικής αποστολής των µουσείων (Hooper-Greenhill, 1996). Στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής τα µουσεία γίνονται αντικείµενο αξιολόγησης από τη δεκαετία του 1970 (Οικονόµου, 2003), ενώ στην Ευρώπη, η πρακτική των µουσείων επικεντρώνεται στη διερεύνηση του κοινού τους, στην αξιολόγηση του θέµατος της έκθεσης και της απήχησής του στο κοινό (Μουσούρη, 1999). Στην Ελλάδα, αντικείµενα ερευνών έχουν γίνει οι συνθήκες σχεδιασµού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων αρχαιολογικού περιεχοµένου για µαθητές (Κασβίκη & Νικονάκου & Φουρλίγκα, 2002), η επίδραση της µουσειακής εκπαίδευσης στο γνωστικό επίπεδο φοιτητών (Λιάκου, 2009), η χρήση των νέων τεχνολογιών στα µουσεία (Οικονόµου, 2004), ενώ οι έρευνες αξιολόγησης των εκθέσεων (Γάτου, 2009) και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Κασσωτάκη, 2011) είναι λίγες. Επιπλέον, απουσιάζει ο προβληµατισµός ως προς την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και των κειµένων τους, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρµογών (Γκαζή & Νικηφορίδου, 2004). Απαιτείται, λοιπόν, έρευνα µε σκοπό να εξετάσει την αποτελεσµατικότητα των µουσειακών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εντύπων. Συγκεκριµένα, η έρευνα αυτή εστίασε στο πρόγραµµα «Η καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, καθώς και στο συνοδευτικό έντυπο. Ο σκοπός θα εξυπηρετηθεί µε την απάντηση των ερευνητικών ερωτηµάτων: 1) Πώς το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης συµβάλλει στην προαγωγή της γνώσης των µαθητών τµήµατος της Α τάξης Γυµνασίου του Πειραιά; 2) Με ποιο τρόπο το συνοδευτικό εκπαιδευτικό έντυπο του εν λόγω προγράµµατος συνδράµει στην προαγωγή της γνώσης των συγκεκριµένων µαθητών; 2. Μεθοδολογία 2.1. Επιλογή δείγµατος - Όργανα µέτρησης Στην έρευνα συµµετείχαν µαθήτριες (Ν=23) από τµήµα Γυµνασίου του Πειραιά, ηλικίας 12 ετών. Ακολουθήθηκε η µέθοδος της «βολικής» δειγµατοληψίας (Cohen & Manion & Morrison, 2008), λόγω διευκόλυνσης της διεξαγωγής της έρευνας. Επιπλέον, δεν διαταράχθηκε η λειτουργία του σχολείου και η ερευνήτρια έλαβε την έγκριση των κηδεµόνων των παιδιών διά µέσου του διευθυντή του σχολείου. Στην έρευνα εφαρµόστηκε η µέθοδος της τριγωνοποίησης δεδοµένων. Έγινε συνδυασµός συλλογής δεδοµένων από ερωτηµατολόγια, προσωπική συνέντευξη της υπεύθυνης εκπαιδευτικών προγραµµάτων του µουσείου και εφαρµόστηκε η τεχνική της ανάλυσης περιεχοµένου του εντύπου. Για τη διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου προηγήθηκε προσαρµογή του ερωτηµατολογίου του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης (http:www.emthrace.org) και προσθήκη ερωτήσεων σχετικών µε το έντυπο. Στο ερωτηµατολόγιο υπάρχουν 17 ερωτήσεις κλειστού τύπου, για τις απαντήσεις των οποίων χρησιµοποιήθηκε πενταβάθµια κλίµακα τύπου Likert (Javeau, 1996), (αντιστοίχιση αριθµών 1,2,3,4,5 µε καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ) και τρεις ανοιχτού τύπου. Ακολούθησε πιλοτική εφαρµογή του σε επιλεγµένη οµάδα µαθητριών (Bell, 2007; Σταθακόπουλος, 2005), στις 20 εκεµβρίου 2010, τα αποτελέσµατα της οποίας οδήγησαν σε περαιτέρω τροποποιήσεις. Ο απαιτούµενος χρόνος συµπλήρωσης, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα από την πιλοτική εφαρµογή, ήταν περίπου 10 λεπτά. Η εγκυρότητα περιεχοµένου επιτεύχθηκε µε τη χρήση προτάσεων από έτοιµο ερωτηµατολόγιο (Εθνολογικού Μουσείου Θράκης) και οι προσθήκες δοκιµάστηκαν µε την πιλοτική χορήγησή του. Επιπλέον, µε τη δοκιµαστική εφαρµογή επιτεύχθηκε και η φαινοµενική εγκυρότητα. Τέλος, οι προτάσεις του 2

3 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 3 ερωτηµατολογίου ελέγχθηκαν για την εσωτερική τους συνοχή. Ο έλεγχος έγινε µε επεξεργασία των δεδοµένων του ερωτηµατολογίου (n=23) µε το πρόγραµµα SPSS Το δεύτερο µεθοδολογικό εργαλείο είναι η συνέντευξη από την υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, προκειµένου να καταδειχθούν οι στόχοι της µουσειολογικής οµάδας ως προς τη δηµιουργία του συγκεκριµένου προγράµµατος και εντύπου (Ζαφειρόπουλος, 2005). Η συνέντευξη είχε ηµι-δοµηµένη µορφή, ακολουθήθηκε συγκεκριµένο πρωτόκολλο (Ιωσηφίδης, 2003), τέθηκαν δώδεκα ερωτήσεις και διήρκεσε περίπου είκοσι λεπτά. Η αποµαγνητοφώνηση της συνέντευξης από την ερευνήτρια (Cohen κ.ά., 2008), ο έλεγχος των κύριων σηµείων της από την ερωτώµενη (Χασάνδρα & Γούδας, 2003) και η χρήση ερωτήσεων από οδηγούς συνέντευξης σχετικών ερευνών (Γάτου, 2009 ; Λιάκου, 2009) διασφάλισαν την εγκυρότητα των δεδοµένων της συνέντευξης. Τέλος, ακολουθήθηκε η τεχνική της θεµατικής ανάλυσης του εντύπου. Κατά την Ψύλλα (2007), η τεχνική συνέβαλε στο να γίνει κατανοητό πώς το έντυπο εξυπηρετεί την περιήγηση στην έκθεση και την εύκολη πρόσληψη της γνώσης. Επιπλέον, η ερευνήτρια δανείστηκε στοιχεία από τη σηµειωτική ανάλυση του Pierce. Η ανάλυση του γλωσσολογικού και µετωνυµικού µέρους του εντύπου θεωρήθηκε κατάλληλη για την απάντηση των ερευνητικών ερωτηµάτων (Ψύλλα, 2007) ιαδικασία- Στατιστική Ανάλυση Στις 22 εκεµβρίου 2010 οι µαθήτριες παρακολούθησαν το πρόγραµµα στο χώρο του µουσείου για µιάµιση ώρα περίπου. Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν όταν επέστρεψαν στο σχολείο από δύο καθηγητές µε αντίστοιχη εµπειρία στην έρευνα. Τα ερωτηµατολόγια συµπλήρωσαν όλες οι µαθήτριες (100%). Όλα τα στατιστικά στοιχεία δίνονται επί των έγκυρων απαντήσεων του συνολικού δείγµατος. Για την καλύτερη επεξεργασία των δεδοµένων έγινε οµαδοποίηση των ερωτήσεων και δηµιουργήθηκαν οι καινούριες µεταβλητές «γνώση», «κατανόηση» και «ενδιαφέρον» και ως προς τα δύο ερευνητικά ερωτήµατα. Οι καινούριες µεταβλητές επεξεργάστηκαν ως προς το µέσο όρο και την τυπική απόκλιση και ελέγχθηκε η εσωτερική τους συνοχή µε χρήση του συντελεστή αξιοπιστίας α Cronbach. Επίσης, στο 100% των ερωτηµατολογίων επισηµάνθηκαν σχόλια και απαντήσεις στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε 4 θέµατα και παρουσιάζονται στην ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας. 3. Αποτελέσµατα Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα των αναλύσεων του ερωτηµατολογίου, της συνέντευξης και της ανάλυσης του εντύπου σε δύο µέρη, ανά ερευνητικό ερώτηµα. Για καθεµία από τις µεταβλητές θα παρουσιαστούν οι µέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις καθώς και οι συχνότητες και τα αντίστοιχα ποσοστά των απαντήσεων Αποτελεσµατικότητα εκπαιδευτικού προγράµµατος ως προς την προαγωγή της γνώσης Ανάλυση δεδοµένων ερωτηµατολογίου Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, οι µαθήτριες βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα την επίσκεψη στο µουσείο (Μ.Ο. 4,2 ± 0,9), έµαθαν µέσω των δραστηριοτήτων πολλά καινούρια πράγµατα (Μ.Ο. 4,0 ± 1,2) µε αρκετά διαφορετικό τρόπο από αυτόν του σχολείου (Μ.Ο. 4,2 ± 1,0), τα οποία κατανόησαν σε πολύ µεγάλο βαθµό (Μ.Ο. 4,2 ± 1,0). Τους άρεσε πάρα πολύ η συνεργασία µε τους συµµαθητές τους σε ποσοστό 65,2% και δήλωσαν µεγάλη έως πολύ µεγάλη επιθυµία να επισκεφτούν ξανά το µουσείο (34,8% και 26,1% αντίστοιχα). Όπως 3

4 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 4 προκύπτει από τους Μ.Ο. και τα ποσοστά, οι µαθήτριες ευχαριστήθηκαν πολύ κατά την επίσκεψή τους στο µουσείο (Μ.Ο. 4,0 ± 1,2) σε ποσοστό 43,5%. Για την αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής των παραγόντων του ερωτηµατολογίου υπολογίστηκε ο συντελεστής α Cronbach. Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων αξιοπιστίας επιβεβαιώθηκε η καλή εσωτερική συνοχή µεταξύ των ερωτήσεων που συγκροτούσαν τον κάθε παράγοντα, αφού ο συντελεστής α Cronbach για τον παράγοντα «ενδιαφέρον» (3 ερωτήσεις) ήταν.906 και για τον παράγοντα «γνώση» (2 ερωτήσεις) ήταν 713. Στο µέρος του ερωτηµατολογίου που ακολουθεί, ζητήθηκε από τις µαθήτριες να περιγράψουν τι τους εντυπωσίασε περισσότερο και λιγότερο από το πρόγραµµα. Τα σχόλια των µαθητριών κατηγοριοποιήθηκαν σε 8 θέµατα. Στους πίνακες 2 και 3 παρουσιάζεται το κάθε θέµα µαζί µε το ποσοστό των ερωτηµατολογίων που αναφέρθηκαν σε αυτό. Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι απαντήσεις των µαθητριών ως προς την ταινία που παρακολούθησαν για τη ζωή του ήρωα (70%, n=16), ενώ δεν υπήρξε θέµα που να µην προξένησε το ενδιαφέρον των µαθητριών, όπως φαίνεται από τον πίνακα των αρνητικών εντυπώσεων (πίνακας 3). Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα θέµατα για τα οποία οι µαθήτριες δήλωσαν ότι απέκτησαν καινούριες γνώσεις. Συγκεκριµένα, περισσότερες απαντήσεις δόθηκαν για τα παιχνίδια (39,1%, n= 9) και για τα γαµήλια έθιµα (26,1%, n= 6). Αρκετά µικρότερο ήταν το ποσοστό των απαντήσεων σχετικά µε τα ταφικά έθιµα (13%, n= 3) και τα σκεύη που χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι Αθηναίοι (8,7%, n= 2). Οι µαθήτριες που απάντησαν ότι δεν έµαθαν τίποτα καινούριο ήταν λίγες (13%, n= 3) Ανάλυση δεδοµένων συνέντευξης Συνεχίζοντας, παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά συµπεράσµατα από τη συνέντευξη που πραγµατοποιήθηκε. Όλα τα σηµεία που παρατίθενται παρουσιάζονται ως οι απόψεις της ερωτώµενης. Στόχοι του προγράµµατος Στόχος του συγκεκριµένου προγράµµατος ήταν καταρχήν τα παιδιά να διασκεδάσουν κατά την επίσκεψή τους στο µουσείο, ώστε να συνεχίσουν να επισκέπτονται µουσεία και ως ενήλικες. Ο δεύτερος στόχος της οµάδας σχεδιασµού ήταν τα παιδιά να εξοικειωθούν µε τις θεµατικές εκθέσεις και να λάβουν γνώσεις µε τρόπο ευχάριστο. Όπως ανέφερε η υπεύθυνη, «Η δική µου η άποψη είναι τα παιδιά να περάσουν καλά και όταν µεγαλώσουν να θέλουν να ξανάρθουν στο µουσείο. Αυτό είναι το πρώτο, και το γνωστικό για µένα είναι το δεύτερο... Τελικά, ο σκοπός είναι να µεταδοθούν στα παιδιά απλές γνώσεις µε έναν τρόπο πολύ πιο ευχάριστο». Μαθησιακές προσεγγίσεις Στο πλαίσιο του προγράµµατος προωθείται ο διάλογος, µε στόχο την ουσιαστικότερη αφοµοίωση των µηνυµάτων. Κυριαρχεί η κονστρουκτιβιστική αντίληψη για τη µάθηση στα µουσεία, όπου ο κάθε µαθητής συµµετέχει ελεύθερα, ώστε να αποκοµίσει το µεγαλύτερο δυνατό όφελος από τη µουσειακή εµπειρία. Συγκεκριµένα η ερωτώµενη είπε: «Το εξειδικευµένο προσωπικό, µε τη µέθοδο των ερωταποκρίσεων, κοινωνεί το θέµα στα παιδιά. Μετά, πάµε πάνω και η ιδέα είναι ότι τα παιδιά συνεργάζονται και συµµετέχουν στις δραστηριότητες. Γίνεται συνδυασµός στο µυαλό τους και µετά λειτουργεί η αφοµοίωση σε συνδυασµό µε την οπτική επαφή µε τα εκθέµατα». ιαφορά της µουσειακής από τη σχολική εκπαίδευση Θεωρήθηκε εξ αρχής δεδοµένο για την υπεύθυνη ότι ο τρόπος διεξαγωγής του προγράµµατος επιδρά και στο συναίσθηµα, αφού τα παιδιά κατά την επίσκεψή τους απελευθερώνονται από το άγχος της σχολικής καθηµερινότητας και της αξιολόγησής τους, αποκτούν αυτοπεποίθηση 4

5 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 5 και συµµετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες. «Αυτό που ξέρουµε όλοι όσοι δουλεύουµε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι ότι µε τον τρόπο που γίνονται χαλαρώνουν τα παιδιά. Παίρνουν τα πάνω τους παιδιά που µέσα στην τάξη είναι χαρακτηρισµένα ως κακοί µαθητές, διότι όλοι εδώ είναι ίσοι µεταξύ τους Επίσης, δεν έχουν και το άγχος ότι θα πάρουν βαθµό». Τι εντυπωσίασε περισσότερο από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Όπως προκύπτει από τη συνέντευξη, οι νέες τεχνολογίες λειτουργούν ως ο καλύτερος τρόπος για να παρουσιαστούν τα µηνύµατα της οµάδας εκπαιδευτικών προγραµµάτων και αποτελούν λειτουργικά στοιχεία της έκθεσης. Εξάλλου, όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις των παιδιών στα ερωτηµατολόγια, η ταινία µε θέµα τη ζωή του ήρωα είναι αυτό που τους εντυπωσίασε περισσότερο από το πρόγραµµα. «Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικές και οι δύο ταινίες που προβάλλουµε, ειδικά η πρώτη, που είναι η ζωή του Λέοντα. Όταν άκουσα ότι θα κάνουν ταινία, αρχικά ήµουν πολύ προβληµατισµένη, γιατί µπορεί να βγει η κιτσαρία του αιώνα. Τελικά, όµως, έκαναν εξαιρετική δουλειά». Η ανάλυση των δεδοµένων του ερωτηµατολογίου και οι απαντήσεις της υπεύθυνης κατέδειξαν ότι οι στόχοι του προγράµµατος, δηλαδή η απόκτηση γνώσεων µε διασκεδαστικό τρόπο, επιτεύχθηκαν σε µεγάλο βαθµό. Επιπλέον, η συµµετοχή όλων των µαθητών στις δραστηριότητες, ο διάλογος και η συνεργασία συντελούν στο να θεωρηθεί το πρόγραµµα επιτυχηµένο Συµβολή του εκπαιδευτικού εντύπου στην προαγωγή της γνώσης Ακολούθως, θα παρουσιαστεί η ανάλυση των δεδοµένων που αφορούν στο εκπαιδευτικό έντυπο, αλλά και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση του περιεχοµένου του εντύπου Ανάλυση δεδοµένων ερωτηµατολογίου Στον πίνακα 5 φαίνεται η στάση των µαθητριών ως προς τα διάφορα µέρη του εντύπου. Τα σχέδια και οι φωτογραφίες του εντύπου άρεσαν ιδιαίτερα στις µαθήτριες (Μ.Ο. 4,4 ± 0,7 και Μ.Ο. 4,3 ± 0,8 αντίστοιχα). Η συνολική εµφάνισή του τους προκάλεσε το ενδιαφέρον σε µεγάλο ποσοστό (34,8%), ενώ θα ξαναδιάβαζε το έντυπο µεγάλο ποσοστό µαθητριών (43,5%). Μέσω του εντύπου εµπλούτισε το λεξιλόγιό του το 47,8%, ενώ οι απλές λέξεις και το οικείο ύφος των κειµένων οδήγησαν τις µαθήτριες σε πολύ θετική στάση απέναντι στο έντυπο (Μ.Ο. 4,0 ± 1,0 και Μ.Ο. 3,4 ± 1,2 αντίστοιχα). Οι ασκήσεις και γενικότερα όλο το έντυπο βοήθησαν τις µαθήτριες να κατανοήσουν το πρόγραµµα σε ικανοποιητικό βαθµό (Μ.Ο. 3,4 ± 1,4 και Μ.Ο. 3,7 ± 1,3 αντίστοιχα). Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων αξιοπιστίας επιβεβαιώθηκε η καλή εσωτερική συνοχή µεταξύ των ερωτήσεων που συγκροτούσαν τον κάθε παράγοντα. Ο συντελεστής α Cronbach για τον παράγοντα «ενδιαφέρον» (3 ερωτήσεις) ήταν.915, για τον παράγοντα «γνώση» (2 ερωτήσεις) ήταν.854 και για τον παράγοντα «κατανόηση» (4 ερωτήσεις) ήταν.956. Τέλος, όπως φαίνεται στον πίνακα 6, πάνω από τις µισές µαθήτριες εντυπωσιάστηκαν κυρίως από την εικονογράφηση του εντύπου (52,2%), ενώ κανένα θέµα του εντύπου δεν προκάλεσε την ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση στις µαθήτριες (39,1%) Ανάλυση περιεχοµένου εντύπου Το εκπαιδευτικό έντυπο λειτουργεί ως οδηγός περιήγησης στην έκθεση και ταυτόχρονα ως τετράδιο δραστηριοτήτων. Τα κείµενά του υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διάσταση της έκθεσης, λαµβάνοντας υπόψη την πρότερη εµπειρία των παιδιών και τις γνώσεις τους στο θέµα και, χρησιµοποιώντας την κατάλληλη γλώσσα και υφολογική ποικιλία, εµπλέκουν τους 5

6 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 6 µαθητές σε εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα δραστηριότητες. Το θέµα που πραγµατεύεται είναι οι καθηµερινές δραστηριότητες των αρχαίων Αθηναίων και το γνωστικό αυτό αντικείµενο σχετίζεται µε τη διδακτέα ύλη της Ιστορίας Α Γυµνασίου. Το έντυπο υποδιαιρείται σε δώδεκα θεµατικές κατηγορίες που συνδέουν τα εκθέµατα µε τις ενότητες της έκθεσης. Εξάλλου, η υποδιαίρεση της ύλης σε µικρότερα κεφάλαια αποτελεί ανέκαθεν εκπαιδευτικό εργαλείο που εξυπηρετεί τη µάθηση (Τριλιανός, 2003). Θεµατικές κατηγορίες του εντύπου 1.«Το σπίτι του Λέοντα και της Μελίτης»: ο ήρωας του εντύπου µας ξεναγεί στην πόλη του. 2. «Γάµος και οικογένεια»: περιγράφεται ο γάµος των γονιών του και αναφέρονται γαµήλια έθιµα. 3. «Το πρώτο µου παιχνίδι»: Έθιµα για τη γέννηση και τα πρώτα παιχνίδια. 4. «Καθηµερινές ασχολίες των γυναικών»: αρµοδιότητες των γυναικών 5. «Παίζοντας µε τους φίλους µας»: οι παρέες και τα παιχνίδια των παιδιών 6. «Στο σχολείο»: διδασκόµενα µαθήµατα, τρόπος διδασκαλίας 7. «Στην παλαίστρα»: αθλήµατα και Ολυµπιακοί αγώνες 8. «Στο συµπόσιο»: συµµετέχοντες, τροφή, κρασί και µουσική-χορός 9. «Στην αγορά»: συµµετοχή των αντρών στα κοινά 10. «Στρατιωτικές υποχρεώσεις»: θητεία και στρατιωτική εκπαίδευση 11. «Επίσκεψη στον τάφο»: ταφικά έθιµα κα απόδοση τιµών στα αγαπηµένα πρόσωπα 12. «Γλωσσάρι»: επεξηγήσεις λέξεων και όρων Σχεδόν κάθε θεµατική υποκατηγορία συνοδεύεται από µία ή δύο δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη µάθηση µέσα από το παιχνίδι. Οι δραστηριότητες είναι κατανεµηµένες στις θεµατικές κατηγορίες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε καθεµία από αυτές να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε την παρατήρηση συγκεκριµένης προθήκης. Β. Υφολογική ποικιλία Η υφολογία των κειµένων προσαρµόζεται στον καθηµερινό λόγο, ώστε οι µαθητές να προσεγγίσουν µε εύκολο τρόπο το γνωστικό αντικείµενο της έκθεσης. Οι δυσκολίες κατανόησης όρων, όπως πλαγγόνα, απαλείφονται, καθώς είτε διευκρινίζονται µε ρυθµό παραµυθιού είτε επεξηγούνται στο Γλωσσάρι. «Από τα πιο αγαπηµένα παιχνίδια της Μελίτης είναι οι κούκλες, οι πλαγγόνες. Παίζοντας µε τις κούκλες της διασκεδάζει αντιγράφοντας τις γυναίκες του σπιτιού» Γλωσσάρι: Πλαγγών (η): κούκλα Επιπλέον, χρησιµοποιείται το β ενικό πρόσωπο και ερωτήσεις, µε στόχο την πρόκληση του ενδιαφέροντος των παιδιών (Γκαζή & Νικηφορίδου, 2004): Π.χ. Υπογράµµισε τη σωστή απάντηση. Οι µικρογραφίες αγγείων που βλέπεις µέσα στην προθήκη σε τι χρησίµευαν; Παράλληλα, γίνεται αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο, η οποία δηµιουργεί κλίµα οικειότητας µε τους µαθητές (Αγγελάκος & Κατσαρού & Μαγγανά, 2006). Π.χ Οι φίλοι µου και εγώ πηγαίνουµε σχολείο, γυµναζόµαστε στην παλαίστρα και προετοιµαζόµαστε να γίνουµε Αθηναίοι πολίτες Τα κείµενα επιχειρούν να προκαλέσουν τη συµµετοχή του επισκέπτη, παραπέµποντας απευθείας σε έκθεµα µέσα στην προθήκη (Γκαζή & Νικηφορίδου, 2004): Π.χ. Υπογράµµισε όσα από τα παρακάτω παιχνίδια µπορείς να βρεις µέσα στην προθήκη. 6

7 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 7 Γ. Ανάλυση µε βάση το µετωνυµικό της σηµειωτικής ανάλυσης του Pierce Για τη σηµατοδότηση ενός µικτού νοήµατος, που συνδυάζει το λόγο µε την οπτική και αισθητική εντύπωση, η ανάλυση µε βάση τη µετωνυµία αποκαλύπτει τα στοιχεία που κάνουν ένα κείµενο εύληπτο (Γκαζή & Νικηφορίδου, 2004): 1. Οι τίτλοι των ενοτήτων δεν ξεπερνούν τις 3-4 λέξεις. 2. Κάθε εισαγωγικό κείµενο δεν ξεπερνά τις λέξεις. 3. Οι τίτλοι έχουν λευκό χρώµα και βρίσκονται σε πλαίσιο µε έντονο καφέ χρώµα. 4. Η γραµµατοσειρά που χρησιµοποιήθηκε ήταν Garamond και το µέγεθος των γραµµάτων Ως προς την εικονογράφηση, τα κείµενα συνοδεύονται από σχεδιαστικές αναπαραστάσεις και φωτογραφίες αντικειµένων που εκτίθενται στη µόνιµη έκθεση του µουσείου. Συνοψίζοντας, ο προσεκτικός σχεδιασµός του εντύπου, ο χωρισµός του σε θεµατικές ενότητες, η απλή καθηµερινή γλώσσα, η υφολογική ποικιλία και η ενδιαφέρουσα εικονογράφηση καθιστούν το έντυπο ευανάγνωστο και ευχάριστο στις αισθήσεις (Γκαζή & Νικηφορίδου, 2004; Ekarv, 1994), προωθούν τα µηνύµατά του για δηµιουργική επαφή µε τον αρχαίο πολιτισµό και βοηθούν στην κατανόηση της θεµατικής έκθεσης (Αθανασοπούλου, 2002). 4. Συζήτηση Σε γενικές γραµµές προκύπτει πως η αξιολόγηση του προγράµµατος και του εντύπου είναι πολύ θετική. Η επεξεργασία των δεδοµένων του ερωτηµατολογίου και η ανάλυση της συνέντευξης δείχνουν σύµπτωση των προθέσεων της οµάδας εργασίας µε τον αντίκτυπο του εκπαιδευτικού προγράµµατος στο γνωστικό τοµέα των παιδιών. Ο στόχος της µουσειολογικής οµάδας να λάβουν τα παιδιά νέες γνώσεις και να συνειδητοποιήσουν τη µαθησιακή αξία των εκθεµάτων καλύπτεται σε πολύ µεγάλο βαθµό. Τα αποτελέσµατα της έρευνας συµφωνούν, επίσης, µε προηγούµενες έρευνες (Κασβίκη κ.ά., 2002; Κασσωτάκη 2011; Γάτου, 2009), όπου οι γνωστικοί στόχοι κυριαρχούν και τελικά οι γνώσεις που αποκτούν τα παιδιά βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση µε πριν. Ειδικά στην αξιολόγηση της έκθεσης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης της Γάτου (2009) προκύπτει η µαθησιακή αξία των εκθεµάτων, εφόσον η έκθεση φαίνεται να µεταδίδει νέες γνώσεις για το παρελθόν στο 48,27% του δείγµατος. Η οµάδα εργασίας θεώρησε επίσης σηµαντικό οι µαθητές να διασκεδάσουν και να θέλουν να ξαναέρθουν στο µουσείο, στόχος που επιτυγχάνεται σύµφωνα µε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων. Και αυτό το σηµείο βρίσκεται σε συµφωνία µε τα πορίσµατα της έρευνας της Γάτου (2009), όπου η πλειοψηφία του κοινού (62,5%) απάντησε ότι θεωρεί το χαρακτήρα της επίσκεψης εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό ταυτόχρονα και το 68, 51% ότι θα επισκεπτόταν ξανά την έκθεση. Στην παρούσα έρευνα, σηµαντικό ρόλο έπαιξε και ο ενεργητικός τρόπος µάθησης και η µεταξύ των µαθητριών συνεργασία Και στην έρευνα των Κασβίκη κ.ά. (2002) αναφέρεται ότι στα περισσότερα προγράµµατα εφαρµόζονται η κατευθυνόµενη συζήτηση (92,5%) και η οµαδική εργασία (52,5%), που διαφοροποιεί τη µάθηση στο µουσείο από αυτή στο σχολείο. Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα, πολύ θετική κρίνεται από τις ερωτώµενες η συµβολή του συνοδευτικού εντύπου στην προαγωγή της γνώσης. Η ανάλυση περιεχοµένου κατέδειξε ότι η διαίρεση του εντύπου σε θεµατικές ενότητες, η καθηµερινή γλώσσα, η ποικιλία ύφους και η πρωτοπρόσωπη αφήγηση καθιστούν το έντυπο ένα χρήσιµο εγχειρίδιο µε πλήθος πληροφοριών. Άλλωστε, το 70% περίπου του δείγµατος εκτίµησε τη βοήθεια συνολικά του εντύπου στην απόκτηση γνώσεων και στην κατανόηση του προγράµµατος. Η εικονογράφησή του εντυπωσίασε περισσότερες από τις µισές µαθήτριες, ενώ οι φωτογραφίες τούς έδωσαν νέες γνώσεις σχετικά µε τη χρήση των εκθεµάτων. Επίσης, η πλειοψηφία των 7

8 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 8 συµµετεχουσών δήλωσε ότι θα διάβαζε ξανά το έντυπο, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι µαθήτριες συνειδητοποίησαν τη χρησιµότητά του και οι υπεύθυνοι πέτυχαν να δώσουν «ζωντανή» την εικόνα της κλασικής Αθήνας. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τα πορίσµατα της µελέτης περίπτωσης των Γκαζή & Νικηφορίδου (2004) σχετικά µε τη λειτουργικότητα των µουσειακών κειµένων, στην οποία καταδείχθηκε η σηµασία τους στην κατανόηση µιας έκθεσης και η συµβολή τους στην ευκολότερη πρόσληψη του µηνύµατος µέσω της ακρίβειας της έκφρασης. 5. Περιορισµοί Η τεχνική της «τριγωνοποίησης» των δεδοµένων που εφαρµόστηκε ενίσχυσε την εµπιστευτικότητα των ευρηµάτων (Robson, 2007), την αυθεντικότητα της ποιοτικής µελέτης και ανέδειξε την ουσία του θέµατος (Νάτσης & Γκόλια & Κοκαρίδας & Καραπάνου, 2006). Παρά το ότι µε την παρούσα έρευνα διερευνήθηκε ο βαθµός αποτελεσµατικότητας τόσο του προγράµµατος όσο και του εντύπου στην προαγωγή της γνώσης των µαθητών, αυτή περιορίστηκε σε µικρό δείγµα 23 παιδιών από ένα Γυµνάσιο του Πειραιά. Ένας ακόµη περιορισµός είναι ότι το σχολείο που συµµετείχε στην έρευνα είναι θηλέων και κατά συνέπεια δεν υπάρχει εικόνα για την επίδραση του προγράµµατος στο άλλο φύλο. Για τη γενίκευση της έρευνας σε µεγαλύτερους πληθυσµούς θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν στο δείγµα και µαθητές από µικτά σχολεία του Πειραιά. Επιπρόσθετα, η ετερογένεια του µαθητικού πληθυσµού και η µοναδικότητα της εκπαιδευτικής επίσκεψης καθιστούν δύσκολη όποια τέτοια απόπειρα γενίκευσης των αποτελεσµάτων και της πρακτικής τους εφαρµογής. Επιπλέον, εξαιτίας του περιορισµένου διαθέσιµου χρόνου διεξαγωγής των µετρήσεων δεν έγινε στατιστικός έλεγχος του κατά πόσο διαφοροποιούνται τα µέσα επίπεδα του γνωστικού επιπέδου των µαθητών σχετικά µε το θέµα πριν και µετά την επίσκεψη στο µουσείο και εποµένως δεν πραγµατοποιήθηκε έλεγχος του t- test προκειµένου να διερευνηθεί το µέγεθος της διαφοράς και η στατιστική σηµαντικότητά της ανάµεσα στην αρχική και τελική µέτρηση. 6. Συµπεράσµατα - Προτάσεις Τα ευρήµατα της έρευνας κοινού (ερωτηµατολόγια) οδήγησαν σε θετικά συµπεράσµατα σχετικά µε την ανταπόκριση των µαθητριών στο πρόγραµµα και το έντυπο και φαίνεται ότι υπήρξε σύµπτωση των στόχων των υπευθύνων µε τον αντίκτυπο στο κοινό. Οι δραστηριότητες και ο διασκεδαστικός τρόπος µάθησης στο µουσείο ικανοποίησε τις ερωτώµενες σε µεγάλο βαθµό, ώστε να επιθυµούν να παρακολουθήσουν ξανά εκπαιδευτικά προγράµµατα. Ως εκ τούτου, τα θετικά πορίσµατα της µικρής αυτής έρευνας θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος, για τυχόν διορθωτικές παρεµβάσεις σε αυτό, όπως για παράδειγµα η επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών, αφού η ταινία που προβλήθηκε ήταν αυτή που προκάλεσε κυρίως το ενδιαφέρον σύµφωνα µε τις δοθείσες απαντήσεις. Τα πορίσµατα της έρευνας έδειξαν, επίσης, ότι οι ερωτώµενες έλαβαν καινούριες γνώσεις και από το συνοδευτικό έντυπο. Τα συµπεράσµατα αυτά θα µπορούσαν να αποτελέσουν αφετηρία για µια πιο ολοκληρωµένη επαφή µε το γνωστικό αντικείµενο, χρησιµοποιώντας το εκπαιδευτικό φυλλάδιο στο τέλος του προγράµµατος ή για περαιτέρω επεξεργασία των θεµάτων στη σχολική τάξη µετά την επίσκεψη, ώστε οι µαθητές να ασκήσουν την κριτική τους σκέψη και να ερµηνεύσουν τα δεδοµένα που τους παρουσιάστηκαν σύµφωνα µε τους δικούς τους τρόπους αντίληψης της πραγµατικότητας. Συµπερασµατικά, ακολουθώντας ένα συνδυασµό δύο διαφορετικών προσεγγίσεων, ποιοτικής και ποσοτικής, ο απώτερος στόχος της έρευνας είναι να παρουσιάσει τα ευρήµατά της σε µελλοντικούς ερευνητές και να τους ενθαρρύνει να αξιολογήσουν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και τα έντυπα και άλλων πολιτιστικών χώρων. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν αφενός µεγαλύτερα δείγµατα και αφετέρου να αξιολογήσουν προγράµµατα και έντυπα µουσείων ως προς την αποτελεσµατικότητα των στόχων τους και 8

9 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 9 την επίτευξη του ρόλου τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βιβλιογραφικές Αναφορές Αγγελάκος, Κ., & Κατσαρού, Ε., & Μαγγανά, Α. (2006). Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυµνασίου, Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεων ιδακτικών Βιβλίων. Αθανασοπούλου, Α. (2002). Ευαισθητοποίηση και συµµετοχή του κοινού. Στο: Αθανασοπούλου, Α., άλλας, Κ., Μακρή Α., Χαµπούρη-Ιωαννίδου, Αικ. (επιµλ.) Μέσα Επικοινωνίας, (σσ και ), Πάτρα: Εκδόσεις Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Bell, J. (2007). Πώς να συντάξετε µια επιστηµονκή εργασία: Οδηγός ερευνητής µεθοδολογίας (Ε. Πανάγου, Μεταφρ.), Αθήνα: Μεταίχµιο. Cohen, L., & Manion, L., & Μorrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. (Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθάρα, Μ. Φιλοπούλου, µεταφρ.), Αθήνα: Μεταίχµιο. (Πρωτότυπη έκδοση: 2000). Γάτου, Ι. (2009). Αξιολόγηση εκθέσεων. Μελέτη περίπτωσης: Η έκθεση «Άνθρωποι και εργαλεία: όψεις της εργασίας στην προβιοµηχανική κοινωνία, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης». ιπλωµατική εργασία, Πάντειο Παν/µιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών, Αθήνα. Γκαζή, Α., & Νικηφορίδου, Α. (2004). Κείµενα για µουσεία και εκθέσεις. Προβληµατισµός, µεθοδολογία, µελέτη περίπτωσης. Museology-International Scientific Electronical Journal, (2), (2-38). Ekarv, M. (1994). «Combating redundancy: Writing texts for exhibitions», στο The educational Role of the Museum (ed. E. Hooper-Greenhill), pp , London: Routledge. Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005). Πώς γίνεται µια επιστηµονική εργασία; Επιστηµονική έρευνα και συγγραφή εργασιών. Αθήνα: Κριτική. Hooper-Greenhill, E. (1996). Museums and their Visitors. Routledge: London/New York. Ιωσηφίδης, Θ. (2003). Ανάλυση Ποιοτικών εδοµένων στις Κοινωνικές Επιστήµες, Αθήνα: Κριτική. Javeau, C. (1996). Η έρευνα µε ερωτηµατολόγιο (Κ. Τζαννόνε-Τζώρτζη, Επιµ., & Κ. Τζαννόνε-Τζώρτζη, Μεταφρ.), Αθήνα: Τυπωθήτω. Κασβίκης, Κ., & Νικονάνου, Κ., & Φουρλίγκα, Ε. (2002). Εκπαιδευτικά προγράµµατα αρχαιολογίας στην Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα µιας έρευνας και µιας εναλλακτικής πειραµατικής εφαρµογής. Αρχαιολογία και Τέχνες, 2002 (85Β), ( ). Κασσωτάκη, Ε. (2001). Τοπικός πολιτισµός και µουσειακή εκπαίδευση. Η περίπτωση του δήµου Αχαρνών. ιπλωµατική εργασία, Χαροκόπειο Παν/µιο, Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, Αθήνα. Λιάκου, Ε. (2009). Ο ρόλος της µουσειακής εκπαίδευσης µέσα από το πλαίσιο των πολιτισµικών µαθηµάτων και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας. ιπλωµατική εργασία, Χαροκόπειο Παν/µιο, Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, Αθήνα. Μουσούρη, Θ. (1999). Έρευνα κοινού και αξιολόγηση στα µουσεία. Αρχαιολογία και Τέχνες, 1999 (72), (56-61). Νάτσης, Π., & Γκόλια, Αικ., & Κοκαρίδας,., & Καραπάνου, Ε. (2006). Τα παραδοσιακά παιχνίδια και οι προεκτάσεις τους: µία ποιοτική προσέγγιση. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό, 2006, (4),(3), ( ). Οικονόµου, Μ. (2003). Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισµός; Μουσειολογικοί προβληµατισµοί και ζητήµατα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. Οικονόµου, Μ. (2004). Νέες τεχνολογίες και Μουσεία: εργαλείο, τροχοπέδη ή συρµός. Museology-International Scientific Electronical Journal, 2004 (1), ( 1-14). 9

10 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγµατικού κόσµου. Ένα µέσον για κοινωνικούς επιστήµονες και επαγγελµατίες ερευνητές. (Β. Νταλάκου, Κ. Βασιλικού µετάφρ.), Αθήνα: Gutenberg. (Πρωτότυπη έκδοση:1993, 2000). Σταθακόπουλος, Β. (2005). Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς, Αθήνα: Σταµούλης. Τριλιανός, Θ. (2003). Μεθοδολογία της Σύγχρονης ιδασκαλίας, Τόµος Α (3 η έκδοση), σσ , Αθήνα: εκδόσεις του συγγραφέα. Χασάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. (2003). Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην ποιοτικήερµηνευτική έρευνα. Επιστηµονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2003(2),(31-48). Ψύλλα, Μ. (2007). Ολυµπιακοί Αγώνες και Εφηµερίδες. Η παρουσίαση ενός Γεγονότος από τον έντυπο λόγο. Στο: Αθλητισµός, Κοινωνία και ΜΜΕ: Η περίπτωση των Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα (επιµέλεια Τ. ουλκέρη), (σσ. 2,3,5,7). Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. αρδανός. 10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Εξάμηνο σπουδών: Γ και Δ (3Ω/Υ) Ώρες και αίθουσα διδασκαλίας: Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 217, 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ Πληρ-Υπεύθυν.: Κασσωτάκη Ελένη Αρχαιολόγος-Ιστορικός Τέχνης Τηλ/Fax: 2102322878 E-mail: arxaiologiko@acharnes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα εκθέσεων. Blunden, J. :

Κείμενα εκθέσεων. Blunden, J. : Κείμενα εκθέσεων Επικοινωνία μέσω του λόγου Blunden, J. : «το μουσειακό κείμενο είναι η πιο αμείλικτη μορφή κειμένου» 1 Οι λέξεις πάνω στους τοίχους Μιλούν στους επισκέπτες Είναι η φωνή του μουσείου Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορία, σχολείο και μουσείο. Μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση της Λογοτεχνίας στην Α' Λυκείου

Πληροφορία, σχολείο και μουσείο. Μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση της Λογοτεχνίας στην Α' Λυκείου Πληροφορία, σχολείο και μουσείο. Μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση της Λογοτεχνίας στην Α' Λυκείου Παπαγιάννη Μαρία Εκπαιδευτικός 5 ου ΓΕΛ Κέρκυρας Εποχή της πληροφορίας: σταδιακά επιταχυνόμενη αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός Έρευνας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός Έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Έρευνας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση των παραγόντων που επιδρούν και διαμορφώνουν τη γνώμη, στάση και αντίληψη των νέων (μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 37 1.1. Λειτουργικός ορισµός των εννοιών 38 1.1.1. Λειτουργικός ορισµός της έννοιας παλιννοστούντες 38 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Στη σηµερινή εποχή της εικόνας ασκήθηκαν στο να διαβάζουν µια εικόνα (οπτικός γραµµατισµός). Τα παιδιά βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα την εργασία σε οµάδες.

Στη σηµερινή εποχή της εικόνας ασκήθηκαν στο να διαβάζουν µια εικόνα (οπτικός γραµµατισµός). Τα παιδιά βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα την εργασία σε οµάδες. Φιλοθέη Κολίτση ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 2 ου Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1. Υλοποιήθηκε το σενάριο σύµφωνα µε το σχεδιασµό και τους στόχους του; Το σενάριο υλοποιήθηκε µε σχετική επιτυχία καθώς κάποιοι από τους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016)

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) 1. Ταυτότητα της έρευνας Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια (με εξαίρεση τα Εσπερινά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου

Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου V. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου Ένας από τους σηµαντικότερους φορείς αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων είναι οι µαθητές που τα χρησιµοποιούν, αρκεί η αξιολόγησή

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή Αντιλήψεων Μαθητών Σχετικά με τη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Καταγραφή Αντιλήψεων Μαθητών Σχετικά με τη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Καταγραφή Αντιλήψεων Μαθητών Σχετικά με τη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Βασιλειάδου Πολυξένη 1, Κουρούς Ιωάννης 2, Μαστρανέστης

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το μάθημα της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Το μάθημα της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ενότητα 6: Μέθοδος project - Πολιτισμός και σχολείο - Διδασκαλία σε ομάδες Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Εννοιολογική οριοθέτηση της παιδαγωγικής έρευνας. Ερευνητική ορολογία. Φιλοσοφία της έρευνας. Είδη ερευνών. Στάδια διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Επιμέλεια Εκθέσεων. Σχεδιάζοντας μια έκθεση ΙΙ Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Εσθήρ Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Επιμέλεια Εκθέσεων. Σχεδιάζοντας μια έκθεση ΙΙ Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Εσθήρ Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιμέλεια Εκθέσεων Σχεδιάζοντας μια έκθεση ΙΙ Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Εσθήρ Σ. Σολομών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα

Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα Πήραμε 32 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 1. Τα δρώμενα της ημερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Βασίλειος Κωτούλας vaskotoulas@sch.gr h=p://dipe.kar.sch.gr/grss Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Η Δομή της εισήγησης 1 2 3 Δυο λόγια για Στόχοι των Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές κατευθύνσεις. Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικές κατευθύνσεις. Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά Βασικές κατευθύνσεις Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά Επιδιώξεις στην εκπαιδευτική διαδικασία Να µεταδοθούν γνώσεις, οι οποίες θα ευαισθητοποιήσουν, θα επηρεάσουν τις στάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι. (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι. (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον Στόχοι της Σχολικής Πρακτικής Ι Επιδιώκεται οι φοιτητές/-τριες: Να εξοικειωθούν με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (QUALITATIVE APPROACHES TO RESEARCH) 2 Ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Qualitative Research Approaches) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων.

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Όνομα: Ρασούλη Εμμανουέλα Επόπτης: Λαγός Δημήτριος Αναγκαιότητα έρευνας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης 1 } Ορισµός: Απόδοση αξίας Απόδοση προσήµου σε κάτι που αξιολογείται Σύγκρισης δύο πραγµάτων } Αξιολόγηση Αποτίµηση στόχου (σύγκριση του στόχου µε το αποτέλεσµα) Σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 6: Διατύπωση ερωτήσεων (1/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία Κωδικός Μαθήματος: ΚΤ1390 Διδάσκων: Νίκη Νικονάνου, niknik@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 5ο Μονάδες ECTS: 5 Περιγραφή του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΖΑΓΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΖΑΓΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΖΑΓΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Επίδραση στην Επίδοση των Μαθητών

ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Επίδραση στην Επίδοση των Μαθητών Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών στο Περιφερειακό Λύκειο Μ. Κουτσόφτα-Α. Παναγίδη Παλιομετόχου Παρουσίαση:Νίκος Πρωτοπαπάς Διευθυντής ΚΛΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παρεµβάσεων. - ο ρόλος του δικτύου. ρ. Απόστολος Ντάνης

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παρεµβάσεων. - ο ρόλος του δικτύου. ρ. Απόστολος Ντάνης Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παρεµβάσεων της φυσικής άσκησης για την υγεία - ο ρόλος του δικτύου ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής Το απλό εκπαιδευτικό σχήµα Στόχοι Εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ : ΣΕΡ ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ : ΣΕΡ ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ : ΣΕΡ ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα