Abstract

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "doulik@hotmail.com Abstract"

Transcript

1 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 1 Μελέτη περίπτωσης: Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα και το πολιτιστικό έντυπο «Η καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Ο ρόλος τους στην εκπαιδευτική διαδικασία Κυζίρη Αρχοντούλα Περίληψη Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθµού της αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού προγράµµατος «Η καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης καθώς και του συνοδευτικού του εντύπου ως προς την προαγωγή της γνώσης των µαθητών. Οι συµµετέχοντες ήταν 23 µαθήτριες, ηλικίας 12 ετών, οι οποίες επιλέχθηκαν µε «βολική» δειγµατοληψία. Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, ατοµικού τύπου ηµι-δοµηµένη συνέντευξη ειδικού και εφαρµόστηκε η τεχνική της ανάλυσης περιεχοµένου του εντύπου. Ο συνδυασµός ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης που εφαρµόστηκε στην έρευνα κατέδειξε ότι οι στόχοι των υπευθύνων του µουσείου να δηµιουργήσουν ένα πρόγραµµα και ένα έντυπο που θα επιδρούν θετικά στο γνωστικό, νοητικό και συναισθηµατικό τοµέα φαίνεται να συµπίπτουν µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων των µαθητριών στα ερωτηµατολόγια. Επιπλέον, διατυπώθηκαν προτάσεις για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και άλλων µουσείων της Αθήνας και της Ελλάδας. Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτικό πρόγραµµα µουσείου, συνοδευτικό έντυπο, προαγωγή της γνώσης Abstract The aim of this research was to look into the extent to which both the educational programme entitled "Everyday life in ancient Athens" of the Museum of Cycladic Art and the covering publication can be effective as far as promotion of student knowledge is concerned. Research participants were of composed of 23 students, aged 12, who were chosen by "convenient" sampling. Data collection was performed with the use of a questionnaire, an individual semi-structured interview of an expert and last but not least a technique of content analysis of the covering publication was applied. The combination of both quantitative and qualitative approachapplid to the research process proved that the aim of the individuals in charge at the museum to create a programma and a covering publication -which would have a positive influence as far as cognitive, mental and emotional fields are concerned- seems to concur with the results from the analysis of student answers in their questionnaires. Furthermore, proposals were delivered for the evaluation of educational programmes of other museums in Athens and all over Greece. Key-words: museum, educational programme, covering publication, promotion of knowledge Φιλόλογος- Καθηγήτρια στη Β/θµια Εκπαίδευση Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Κύπρου 1

2 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 2 1. Εισαγωγή Τα µουσειακά εκπαιδευτικά προγράµµατα και έντυπα είναι σε µεγάλο βαθµό υπεύθυνα για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων της µουσειακής επίσκεψης ως µέσου οικοδόµησης γνώσεων, εµπειριών και εποµένως στην εκπλήρωση της παιδευτικής αποστολής των µουσείων (Hooper-Greenhill, 1996). Στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής τα µουσεία γίνονται αντικείµενο αξιολόγησης από τη δεκαετία του 1970 (Οικονόµου, 2003), ενώ στην Ευρώπη, η πρακτική των µουσείων επικεντρώνεται στη διερεύνηση του κοινού τους, στην αξιολόγηση του θέµατος της έκθεσης και της απήχησής του στο κοινό (Μουσούρη, 1999). Στην Ελλάδα, αντικείµενα ερευνών έχουν γίνει οι συνθήκες σχεδιασµού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων αρχαιολογικού περιεχοµένου για µαθητές (Κασβίκη & Νικονάκου & Φουρλίγκα, 2002), η επίδραση της µουσειακής εκπαίδευσης στο γνωστικό επίπεδο φοιτητών (Λιάκου, 2009), η χρήση των νέων τεχνολογιών στα µουσεία (Οικονόµου, 2004), ενώ οι έρευνες αξιολόγησης των εκθέσεων (Γάτου, 2009) και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Κασσωτάκη, 2011) είναι λίγες. Επιπλέον, απουσιάζει ο προβληµατισµός ως προς την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και των κειµένων τους, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρµογών (Γκαζή & Νικηφορίδου, 2004). Απαιτείται, λοιπόν, έρευνα µε σκοπό να εξετάσει την αποτελεσµατικότητα των µουσειακών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εντύπων. Συγκεκριµένα, η έρευνα αυτή εστίασε στο πρόγραµµα «Η καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, καθώς και στο συνοδευτικό έντυπο. Ο σκοπός θα εξυπηρετηθεί µε την απάντηση των ερευνητικών ερωτηµάτων: 1) Πώς το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης συµβάλλει στην προαγωγή της γνώσης των µαθητών τµήµατος της Α τάξης Γυµνασίου του Πειραιά; 2) Με ποιο τρόπο το συνοδευτικό εκπαιδευτικό έντυπο του εν λόγω προγράµµατος συνδράµει στην προαγωγή της γνώσης των συγκεκριµένων µαθητών; 2. Μεθοδολογία 2.1. Επιλογή δείγµατος - Όργανα µέτρησης Στην έρευνα συµµετείχαν µαθήτριες (Ν=23) από τµήµα Γυµνασίου του Πειραιά, ηλικίας 12 ετών. Ακολουθήθηκε η µέθοδος της «βολικής» δειγµατοληψίας (Cohen & Manion & Morrison, 2008), λόγω διευκόλυνσης της διεξαγωγής της έρευνας. Επιπλέον, δεν διαταράχθηκε η λειτουργία του σχολείου και η ερευνήτρια έλαβε την έγκριση των κηδεµόνων των παιδιών διά µέσου του διευθυντή του σχολείου. Στην έρευνα εφαρµόστηκε η µέθοδος της τριγωνοποίησης δεδοµένων. Έγινε συνδυασµός συλλογής δεδοµένων από ερωτηµατολόγια, προσωπική συνέντευξη της υπεύθυνης εκπαιδευτικών προγραµµάτων του µουσείου και εφαρµόστηκε η τεχνική της ανάλυσης περιεχοµένου του εντύπου. Για τη διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου προηγήθηκε προσαρµογή του ερωτηµατολογίου του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης (http:www.emthrace.org) και προσθήκη ερωτήσεων σχετικών µε το έντυπο. Στο ερωτηµατολόγιο υπάρχουν 17 ερωτήσεις κλειστού τύπου, για τις απαντήσεις των οποίων χρησιµοποιήθηκε πενταβάθµια κλίµακα τύπου Likert (Javeau, 1996), (αντιστοίχιση αριθµών 1,2,3,4,5 µε καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ) και τρεις ανοιχτού τύπου. Ακολούθησε πιλοτική εφαρµογή του σε επιλεγµένη οµάδα µαθητριών (Bell, 2007; Σταθακόπουλος, 2005), στις 20 εκεµβρίου 2010, τα αποτελέσµατα της οποίας οδήγησαν σε περαιτέρω τροποποιήσεις. Ο απαιτούµενος χρόνος συµπλήρωσης, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα από την πιλοτική εφαρµογή, ήταν περίπου 10 λεπτά. Η εγκυρότητα περιεχοµένου επιτεύχθηκε µε τη χρήση προτάσεων από έτοιµο ερωτηµατολόγιο (Εθνολογικού Μουσείου Θράκης) και οι προσθήκες δοκιµάστηκαν µε την πιλοτική χορήγησή του. Επιπλέον, µε τη δοκιµαστική εφαρµογή επιτεύχθηκε και η φαινοµενική εγκυρότητα. Τέλος, οι προτάσεις του 2

3 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 3 ερωτηµατολογίου ελέγχθηκαν για την εσωτερική τους συνοχή. Ο έλεγχος έγινε µε επεξεργασία των δεδοµένων του ερωτηµατολογίου (n=23) µε το πρόγραµµα SPSS Το δεύτερο µεθοδολογικό εργαλείο είναι η συνέντευξη από την υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, προκειµένου να καταδειχθούν οι στόχοι της µουσειολογικής οµάδας ως προς τη δηµιουργία του συγκεκριµένου προγράµµατος και εντύπου (Ζαφειρόπουλος, 2005). Η συνέντευξη είχε ηµι-δοµηµένη µορφή, ακολουθήθηκε συγκεκριµένο πρωτόκολλο (Ιωσηφίδης, 2003), τέθηκαν δώδεκα ερωτήσεις και διήρκεσε περίπου είκοσι λεπτά. Η αποµαγνητοφώνηση της συνέντευξης από την ερευνήτρια (Cohen κ.ά., 2008), ο έλεγχος των κύριων σηµείων της από την ερωτώµενη (Χασάνδρα & Γούδας, 2003) και η χρήση ερωτήσεων από οδηγούς συνέντευξης σχετικών ερευνών (Γάτου, 2009 ; Λιάκου, 2009) διασφάλισαν την εγκυρότητα των δεδοµένων της συνέντευξης. Τέλος, ακολουθήθηκε η τεχνική της θεµατικής ανάλυσης του εντύπου. Κατά την Ψύλλα (2007), η τεχνική συνέβαλε στο να γίνει κατανοητό πώς το έντυπο εξυπηρετεί την περιήγηση στην έκθεση και την εύκολη πρόσληψη της γνώσης. Επιπλέον, η ερευνήτρια δανείστηκε στοιχεία από τη σηµειωτική ανάλυση του Pierce. Η ανάλυση του γλωσσολογικού και µετωνυµικού µέρους του εντύπου θεωρήθηκε κατάλληλη για την απάντηση των ερευνητικών ερωτηµάτων (Ψύλλα, 2007) ιαδικασία- Στατιστική Ανάλυση Στις 22 εκεµβρίου 2010 οι µαθήτριες παρακολούθησαν το πρόγραµµα στο χώρο του µουσείου για µιάµιση ώρα περίπου. Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν όταν επέστρεψαν στο σχολείο από δύο καθηγητές µε αντίστοιχη εµπειρία στην έρευνα. Τα ερωτηµατολόγια συµπλήρωσαν όλες οι µαθήτριες (100%). Όλα τα στατιστικά στοιχεία δίνονται επί των έγκυρων απαντήσεων του συνολικού δείγµατος. Για την καλύτερη επεξεργασία των δεδοµένων έγινε οµαδοποίηση των ερωτήσεων και δηµιουργήθηκαν οι καινούριες µεταβλητές «γνώση», «κατανόηση» και «ενδιαφέρον» και ως προς τα δύο ερευνητικά ερωτήµατα. Οι καινούριες µεταβλητές επεξεργάστηκαν ως προς το µέσο όρο και την τυπική απόκλιση και ελέγχθηκε η εσωτερική τους συνοχή µε χρήση του συντελεστή αξιοπιστίας α Cronbach. Επίσης, στο 100% των ερωτηµατολογίων επισηµάνθηκαν σχόλια και απαντήσεις στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε 4 θέµατα και παρουσιάζονται στην ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας. 3. Αποτελέσµατα Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα των αναλύσεων του ερωτηµατολογίου, της συνέντευξης και της ανάλυσης του εντύπου σε δύο µέρη, ανά ερευνητικό ερώτηµα. Για καθεµία από τις µεταβλητές θα παρουσιαστούν οι µέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις καθώς και οι συχνότητες και τα αντίστοιχα ποσοστά των απαντήσεων Αποτελεσµατικότητα εκπαιδευτικού προγράµµατος ως προς την προαγωγή της γνώσης Ανάλυση δεδοµένων ερωτηµατολογίου Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, οι µαθήτριες βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα την επίσκεψη στο µουσείο (Μ.Ο. 4,2 ± 0,9), έµαθαν µέσω των δραστηριοτήτων πολλά καινούρια πράγµατα (Μ.Ο. 4,0 ± 1,2) µε αρκετά διαφορετικό τρόπο από αυτόν του σχολείου (Μ.Ο. 4,2 ± 1,0), τα οποία κατανόησαν σε πολύ µεγάλο βαθµό (Μ.Ο. 4,2 ± 1,0). Τους άρεσε πάρα πολύ η συνεργασία µε τους συµµαθητές τους σε ποσοστό 65,2% και δήλωσαν µεγάλη έως πολύ µεγάλη επιθυµία να επισκεφτούν ξανά το µουσείο (34,8% και 26,1% αντίστοιχα). Όπως 3

4 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 4 προκύπτει από τους Μ.Ο. και τα ποσοστά, οι µαθήτριες ευχαριστήθηκαν πολύ κατά την επίσκεψή τους στο µουσείο (Μ.Ο. 4,0 ± 1,2) σε ποσοστό 43,5%. Για την αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής των παραγόντων του ερωτηµατολογίου υπολογίστηκε ο συντελεστής α Cronbach. Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων αξιοπιστίας επιβεβαιώθηκε η καλή εσωτερική συνοχή µεταξύ των ερωτήσεων που συγκροτούσαν τον κάθε παράγοντα, αφού ο συντελεστής α Cronbach για τον παράγοντα «ενδιαφέρον» (3 ερωτήσεις) ήταν.906 και για τον παράγοντα «γνώση» (2 ερωτήσεις) ήταν 713. Στο µέρος του ερωτηµατολογίου που ακολουθεί, ζητήθηκε από τις µαθήτριες να περιγράψουν τι τους εντυπωσίασε περισσότερο και λιγότερο από το πρόγραµµα. Τα σχόλια των µαθητριών κατηγοριοποιήθηκαν σε 8 θέµατα. Στους πίνακες 2 και 3 παρουσιάζεται το κάθε θέµα µαζί µε το ποσοστό των ερωτηµατολογίων που αναφέρθηκαν σε αυτό. Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι απαντήσεις των µαθητριών ως προς την ταινία που παρακολούθησαν για τη ζωή του ήρωα (70%, n=16), ενώ δεν υπήρξε θέµα που να µην προξένησε το ενδιαφέρον των µαθητριών, όπως φαίνεται από τον πίνακα των αρνητικών εντυπώσεων (πίνακας 3). Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα θέµατα για τα οποία οι µαθήτριες δήλωσαν ότι απέκτησαν καινούριες γνώσεις. Συγκεκριµένα, περισσότερες απαντήσεις δόθηκαν για τα παιχνίδια (39,1%, n= 9) και για τα γαµήλια έθιµα (26,1%, n= 6). Αρκετά µικρότερο ήταν το ποσοστό των απαντήσεων σχετικά µε τα ταφικά έθιµα (13%, n= 3) και τα σκεύη που χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι Αθηναίοι (8,7%, n= 2). Οι µαθήτριες που απάντησαν ότι δεν έµαθαν τίποτα καινούριο ήταν λίγες (13%, n= 3) Ανάλυση δεδοµένων συνέντευξης Συνεχίζοντας, παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά συµπεράσµατα από τη συνέντευξη που πραγµατοποιήθηκε. Όλα τα σηµεία που παρατίθενται παρουσιάζονται ως οι απόψεις της ερωτώµενης. Στόχοι του προγράµµατος Στόχος του συγκεκριµένου προγράµµατος ήταν καταρχήν τα παιδιά να διασκεδάσουν κατά την επίσκεψή τους στο µουσείο, ώστε να συνεχίσουν να επισκέπτονται µουσεία και ως ενήλικες. Ο δεύτερος στόχος της οµάδας σχεδιασµού ήταν τα παιδιά να εξοικειωθούν µε τις θεµατικές εκθέσεις και να λάβουν γνώσεις µε τρόπο ευχάριστο. Όπως ανέφερε η υπεύθυνη, «Η δική µου η άποψη είναι τα παιδιά να περάσουν καλά και όταν µεγαλώσουν να θέλουν να ξανάρθουν στο µουσείο. Αυτό είναι το πρώτο, και το γνωστικό για µένα είναι το δεύτερο... Τελικά, ο σκοπός είναι να µεταδοθούν στα παιδιά απλές γνώσεις µε έναν τρόπο πολύ πιο ευχάριστο». Μαθησιακές προσεγγίσεις Στο πλαίσιο του προγράµµατος προωθείται ο διάλογος, µε στόχο την ουσιαστικότερη αφοµοίωση των µηνυµάτων. Κυριαρχεί η κονστρουκτιβιστική αντίληψη για τη µάθηση στα µουσεία, όπου ο κάθε µαθητής συµµετέχει ελεύθερα, ώστε να αποκοµίσει το µεγαλύτερο δυνατό όφελος από τη µουσειακή εµπειρία. Συγκεκριµένα η ερωτώµενη είπε: «Το εξειδικευµένο προσωπικό, µε τη µέθοδο των ερωταποκρίσεων, κοινωνεί το θέµα στα παιδιά. Μετά, πάµε πάνω και η ιδέα είναι ότι τα παιδιά συνεργάζονται και συµµετέχουν στις δραστηριότητες. Γίνεται συνδυασµός στο µυαλό τους και µετά λειτουργεί η αφοµοίωση σε συνδυασµό µε την οπτική επαφή µε τα εκθέµατα». ιαφορά της µουσειακής από τη σχολική εκπαίδευση Θεωρήθηκε εξ αρχής δεδοµένο για την υπεύθυνη ότι ο τρόπος διεξαγωγής του προγράµµατος επιδρά και στο συναίσθηµα, αφού τα παιδιά κατά την επίσκεψή τους απελευθερώνονται από το άγχος της σχολικής καθηµερινότητας και της αξιολόγησής τους, αποκτούν αυτοπεποίθηση 4

5 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 5 και συµµετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες. «Αυτό που ξέρουµε όλοι όσοι δουλεύουµε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι ότι µε τον τρόπο που γίνονται χαλαρώνουν τα παιδιά. Παίρνουν τα πάνω τους παιδιά που µέσα στην τάξη είναι χαρακτηρισµένα ως κακοί µαθητές, διότι όλοι εδώ είναι ίσοι µεταξύ τους Επίσης, δεν έχουν και το άγχος ότι θα πάρουν βαθµό». Τι εντυπωσίασε περισσότερο από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Όπως προκύπτει από τη συνέντευξη, οι νέες τεχνολογίες λειτουργούν ως ο καλύτερος τρόπος για να παρουσιαστούν τα µηνύµατα της οµάδας εκπαιδευτικών προγραµµάτων και αποτελούν λειτουργικά στοιχεία της έκθεσης. Εξάλλου, όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις των παιδιών στα ερωτηµατολόγια, η ταινία µε θέµα τη ζωή του ήρωα είναι αυτό που τους εντυπωσίασε περισσότερο από το πρόγραµµα. «Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικές και οι δύο ταινίες που προβάλλουµε, ειδικά η πρώτη, που είναι η ζωή του Λέοντα. Όταν άκουσα ότι θα κάνουν ταινία, αρχικά ήµουν πολύ προβληµατισµένη, γιατί µπορεί να βγει η κιτσαρία του αιώνα. Τελικά, όµως, έκαναν εξαιρετική δουλειά». Η ανάλυση των δεδοµένων του ερωτηµατολογίου και οι απαντήσεις της υπεύθυνης κατέδειξαν ότι οι στόχοι του προγράµµατος, δηλαδή η απόκτηση γνώσεων µε διασκεδαστικό τρόπο, επιτεύχθηκαν σε µεγάλο βαθµό. Επιπλέον, η συµµετοχή όλων των µαθητών στις δραστηριότητες, ο διάλογος και η συνεργασία συντελούν στο να θεωρηθεί το πρόγραµµα επιτυχηµένο Συµβολή του εκπαιδευτικού εντύπου στην προαγωγή της γνώσης Ακολούθως, θα παρουσιαστεί η ανάλυση των δεδοµένων που αφορούν στο εκπαιδευτικό έντυπο, αλλά και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση του περιεχοµένου του εντύπου Ανάλυση δεδοµένων ερωτηµατολογίου Στον πίνακα 5 φαίνεται η στάση των µαθητριών ως προς τα διάφορα µέρη του εντύπου. Τα σχέδια και οι φωτογραφίες του εντύπου άρεσαν ιδιαίτερα στις µαθήτριες (Μ.Ο. 4,4 ± 0,7 και Μ.Ο. 4,3 ± 0,8 αντίστοιχα). Η συνολική εµφάνισή του τους προκάλεσε το ενδιαφέρον σε µεγάλο ποσοστό (34,8%), ενώ θα ξαναδιάβαζε το έντυπο µεγάλο ποσοστό µαθητριών (43,5%). Μέσω του εντύπου εµπλούτισε το λεξιλόγιό του το 47,8%, ενώ οι απλές λέξεις και το οικείο ύφος των κειµένων οδήγησαν τις µαθήτριες σε πολύ θετική στάση απέναντι στο έντυπο (Μ.Ο. 4,0 ± 1,0 και Μ.Ο. 3,4 ± 1,2 αντίστοιχα). Οι ασκήσεις και γενικότερα όλο το έντυπο βοήθησαν τις µαθήτριες να κατανοήσουν το πρόγραµµα σε ικανοποιητικό βαθµό (Μ.Ο. 3,4 ± 1,4 και Μ.Ο. 3,7 ± 1,3 αντίστοιχα). Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων αξιοπιστίας επιβεβαιώθηκε η καλή εσωτερική συνοχή µεταξύ των ερωτήσεων που συγκροτούσαν τον κάθε παράγοντα. Ο συντελεστής α Cronbach για τον παράγοντα «ενδιαφέρον» (3 ερωτήσεις) ήταν.915, για τον παράγοντα «γνώση» (2 ερωτήσεις) ήταν.854 και για τον παράγοντα «κατανόηση» (4 ερωτήσεις) ήταν.956. Τέλος, όπως φαίνεται στον πίνακα 6, πάνω από τις µισές µαθήτριες εντυπωσιάστηκαν κυρίως από την εικονογράφηση του εντύπου (52,2%), ενώ κανένα θέµα του εντύπου δεν προκάλεσε την ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση στις µαθήτριες (39,1%) Ανάλυση περιεχοµένου εντύπου Το εκπαιδευτικό έντυπο λειτουργεί ως οδηγός περιήγησης στην έκθεση και ταυτόχρονα ως τετράδιο δραστηριοτήτων. Τα κείµενά του υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διάσταση της έκθεσης, λαµβάνοντας υπόψη την πρότερη εµπειρία των παιδιών και τις γνώσεις τους στο θέµα και, χρησιµοποιώντας την κατάλληλη γλώσσα και υφολογική ποικιλία, εµπλέκουν τους 5

6 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 6 µαθητές σε εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα δραστηριότητες. Το θέµα που πραγµατεύεται είναι οι καθηµερινές δραστηριότητες των αρχαίων Αθηναίων και το γνωστικό αυτό αντικείµενο σχετίζεται µε τη διδακτέα ύλη της Ιστορίας Α Γυµνασίου. Το έντυπο υποδιαιρείται σε δώδεκα θεµατικές κατηγορίες που συνδέουν τα εκθέµατα µε τις ενότητες της έκθεσης. Εξάλλου, η υποδιαίρεση της ύλης σε µικρότερα κεφάλαια αποτελεί ανέκαθεν εκπαιδευτικό εργαλείο που εξυπηρετεί τη µάθηση (Τριλιανός, 2003). Θεµατικές κατηγορίες του εντύπου 1.«Το σπίτι του Λέοντα και της Μελίτης»: ο ήρωας του εντύπου µας ξεναγεί στην πόλη του. 2. «Γάµος και οικογένεια»: περιγράφεται ο γάµος των γονιών του και αναφέρονται γαµήλια έθιµα. 3. «Το πρώτο µου παιχνίδι»: Έθιµα για τη γέννηση και τα πρώτα παιχνίδια. 4. «Καθηµερινές ασχολίες των γυναικών»: αρµοδιότητες των γυναικών 5. «Παίζοντας µε τους φίλους µας»: οι παρέες και τα παιχνίδια των παιδιών 6. «Στο σχολείο»: διδασκόµενα µαθήµατα, τρόπος διδασκαλίας 7. «Στην παλαίστρα»: αθλήµατα και Ολυµπιακοί αγώνες 8. «Στο συµπόσιο»: συµµετέχοντες, τροφή, κρασί και µουσική-χορός 9. «Στην αγορά»: συµµετοχή των αντρών στα κοινά 10. «Στρατιωτικές υποχρεώσεις»: θητεία και στρατιωτική εκπαίδευση 11. «Επίσκεψη στον τάφο»: ταφικά έθιµα κα απόδοση τιµών στα αγαπηµένα πρόσωπα 12. «Γλωσσάρι»: επεξηγήσεις λέξεων και όρων Σχεδόν κάθε θεµατική υποκατηγορία συνοδεύεται από µία ή δύο δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη µάθηση µέσα από το παιχνίδι. Οι δραστηριότητες είναι κατανεµηµένες στις θεµατικές κατηγορίες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε καθεµία από αυτές να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε την παρατήρηση συγκεκριµένης προθήκης. Β. Υφολογική ποικιλία Η υφολογία των κειµένων προσαρµόζεται στον καθηµερινό λόγο, ώστε οι µαθητές να προσεγγίσουν µε εύκολο τρόπο το γνωστικό αντικείµενο της έκθεσης. Οι δυσκολίες κατανόησης όρων, όπως πλαγγόνα, απαλείφονται, καθώς είτε διευκρινίζονται µε ρυθµό παραµυθιού είτε επεξηγούνται στο Γλωσσάρι. «Από τα πιο αγαπηµένα παιχνίδια της Μελίτης είναι οι κούκλες, οι πλαγγόνες. Παίζοντας µε τις κούκλες της διασκεδάζει αντιγράφοντας τις γυναίκες του σπιτιού» Γλωσσάρι: Πλαγγών (η): κούκλα Επιπλέον, χρησιµοποιείται το β ενικό πρόσωπο και ερωτήσεις, µε στόχο την πρόκληση του ενδιαφέροντος των παιδιών (Γκαζή & Νικηφορίδου, 2004): Π.χ. Υπογράµµισε τη σωστή απάντηση. Οι µικρογραφίες αγγείων που βλέπεις µέσα στην προθήκη σε τι χρησίµευαν; Παράλληλα, γίνεται αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο, η οποία δηµιουργεί κλίµα οικειότητας µε τους µαθητές (Αγγελάκος & Κατσαρού & Μαγγανά, 2006). Π.χ Οι φίλοι µου και εγώ πηγαίνουµε σχολείο, γυµναζόµαστε στην παλαίστρα και προετοιµαζόµαστε να γίνουµε Αθηναίοι πολίτες Τα κείµενα επιχειρούν να προκαλέσουν τη συµµετοχή του επισκέπτη, παραπέµποντας απευθείας σε έκθεµα µέσα στην προθήκη (Γκαζή & Νικηφορίδου, 2004): Π.χ. Υπογράµµισε όσα από τα παρακάτω παιχνίδια µπορείς να βρεις µέσα στην προθήκη. 6

7 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 7 Γ. Ανάλυση µε βάση το µετωνυµικό της σηµειωτικής ανάλυσης του Pierce Για τη σηµατοδότηση ενός µικτού νοήµατος, που συνδυάζει το λόγο µε την οπτική και αισθητική εντύπωση, η ανάλυση µε βάση τη µετωνυµία αποκαλύπτει τα στοιχεία που κάνουν ένα κείµενο εύληπτο (Γκαζή & Νικηφορίδου, 2004): 1. Οι τίτλοι των ενοτήτων δεν ξεπερνούν τις 3-4 λέξεις. 2. Κάθε εισαγωγικό κείµενο δεν ξεπερνά τις λέξεις. 3. Οι τίτλοι έχουν λευκό χρώµα και βρίσκονται σε πλαίσιο µε έντονο καφέ χρώµα. 4. Η γραµµατοσειρά που χρησιµοποιήθηκε ήταν Garamond και το µέγεθος των γραµµάτων Ως προς την εικονογράφηση, τα κείµενα συνοδεύονται από σχεδιαστικές αναπαραστάσεις και φωτογραφίες αντικειµένων που εκτίθενται στη µόνιµη έκθεση του µουσείου. Συνοψίζοντας, ο προσεκτικός σχεδιασµός του εντύπου, ο χωρισµός του σε θεµατικές ενότητες, η απλή καθηµερινή γλώσσα, η υφολογική ποικιλία και η ενδιαφέρουσα εικονογράφηση καθιστούν το έντυπο ευανάγνωστο και ευχάριστο στις αισθήσεις (Γκαζή & Νικηφορίδου, 2004; Ekarv, 1994), προωθούν τα µηνύµατά του για δηµιουργική επαφή µε τον αρχαίο πολιτισµό και βοηθούν στην κατανόηση της θεµατικής έκθεσης (Αθανασοπούλου, 2002). 4. Συζήτηση Σε γενικές γραµµές προκύπτει πως η αξιολόγηση του προγράµµατος και του εντύπου είναι πολύ θετική. Η επεξεργασία των δεδοµένων του ερωτηµατολογίου και η ανάλυση της συνέντευξης δείχνουν σύµπτωση των προθέσεων της οµάδας εργασίας µε τον αντίκτυπο του εκπαιδευτικού προγράµµατος στο γνωστικό τοµέα των παιδιών. Ο στόχος της µουσειολογικής οµάδας να λάβουν τα παιδιά νέες γνώσεις και να συνειδητοποιήσουν τη µαθησιακή αξία των εκθεµάτων καλύπτεται σε πολύ µεγάλο βαθµό. Τα αποτελέσµατα της έρευνας συµφωνούν, επίσης, µε προηγούµενες έρευνες (Κασβίκη κ.ά., 2002; Κασσωτάκη 2011; Γάτου, 2009), όπου οι γνωστικοί στόχοι κυριαρχούν και τελικά οι γνώσεις που αποκτούν τα παιδιά βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση µε πριν. Ειδικά στην αξιολόγηση της έκθεσης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης της Γάτου (2009) προκύπτει η µαθησιακή αξία των εκθεµάτων, εφόσον η έκθεση φαίνεται να µεταδίδει νέες γνώσεις για το παρελθόν στο 48,27% του δείγµατος. Η οµάδα εργασίας θεώρησε επίσης σηµαντικό οι µαθητές να διασκεδάσουν και να θέλουν να ξαναέρθουν στο µουσείο, στόχος που επιτυγχάνεται σύµφωνα µε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων. Και αυτό το σηµείο βρίσκεται σε συµφωνία µε τα πορίσµατα της έρευνας της Γάτου (2009), όπου η πλειοψηφία του κοινού (62,5%) απάντησε ότι θεωρεί το χαρακτήρα της επίσκεψης εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό ταυτόχρονα και το 68, 51% ότι θα επισκεπτόταν ξανά την έκθεση. Στην παρούσα έρευνα, σηµαντικό ρόλο έπαιξε και ο ενεργητικός τρόπος µάθησης και η µεταξύ των µαθητριών συνεργασία Και στην έρευνα των Κασβίκη κ.ά. (2002) αναφέρεται ότι στα περισσότερα προγράµµατα εφαρµόζονται η κατευθυνόµενη συζήτηση (92,5%) και η οµαδική εργασία (52,5%), που διαφοροποιεί τη µάθηση στο µουσείο από αυτή στο σχολείο. Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα, πολύ θετική κρίνεται από τις ερωτώµενες η συµβολή του συνοδευτικού εντύπου στην προαγωγή της γνώσης. Η ανάλυση περιεχοµένου κατέδειξε ότι η διαίρεση του εντύπου σε θεµατικές ενότητες, η καθηµερινή γλώσσα, η ποικιλία ύφους και η πρωτοπρόσωπη αφήγηση καθιστούν το έντυπο ένα χρήσιµο εγχειρίδιο µε πλήθος πληροφοριών. Άλλωστε, το 70% περίπου του δείγµατος εκτίµησε τη βοήθεια συνολικά του εντύπου στην απόκτηση γνώσεων και στην κατανόηση του προγράµµατος. Η εικονογράφησή του εντυπωσίασε περισσότερες από τις µισές µαθήτριες, ενώ οι φωτογραφίες τούς έδωσαν νέες γνώσεις σχετικά µε τη χρήση των εκθεµάτων. Επίσης, η πλειοψηφία των 7

8 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 8 συµµετεχουσών δήλωσε ότι θα διάβαζε ξανά το έντυπο, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι µαθήτριες συνειδητοποίησαν τη χρησιµότητά του και οι υπεύθυνοι πέτυχαν να δώσουν «ζωντανή» την εικόνα της κλασικής Αθήνας. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τα πορίσµατα της µελέτης περίπτωσης των Γκαζή & Νικηφορίδου (2004) σχετικά µε τη λειτουργικότητα των µουσειακών κειµένων, στην οποία καταδείχθηκε η σηµασία τους στην κατανόηση µιας έκθεσης και η συµβολή τους στην ευκολότερη πρόσληψη του µηνύµατος µέσω της ακρίβειας της έκφρασης. 5. Περιορισµοί Η τεχνική της «τριγωνοποίησης» των δεδοµένων που εφαρµόστηκε ενίσχυσε την εµπιστευτικότητα των ευρηµάτων (Robson, 2007), την αυθεντικότητα της ποιοτικής µελέτης και ανέδειξε την ουσία του θέµατος (Νάτσης & Γκόλια & Κοκαρίδας & Καραπάνου, 2006). Παρά το ότι µε την παρούσα έρευνα διερευνήθηκε ο βαθµός αποτελεσµατικότητας τόσο του προγράµµατος όσο και του εντύπου στην προαγωγή της γνώσης των µαθητών, αυτή περιορίστηκε σε µικρό δείγµα 23 παιδιών από ένα Γυµνάσιο του Πειραιά. Ένας ακόµη περιορισµός είναι ότι το σχολείο που συµµετείχε στην έρευνα είναι θηλέων και κατά συνέπεια δεν υπάρχει εικόνα για την επίδραση του προγράµµατος στο άλλο φύλο. Για τη γενίκευση της έρευνας σε µεγαλύτερους πληθυσµούς θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν στο δείγµα και µαθητές από µικτά σχολεία του Πειραιά. Επιπρόσθετα, η ετερογένεια του µαθητικού πληθυσµού και η µοναδικότητα της εκπαιδευτικής επίσκεψης καθιστούν δύσκολη όποια τέτοια απόπειρα γενίκευσης των αποτελεσµάτων και της πρακτικής τους εφαρµογής. Επιπλέον, εξαιτίας του περιορισµένου διαθέσιµου χρόνου διεξαγωγής των µετρήσεων δεν έγινε στατιστικός έλεγχος του κατά πόσο διαφοροποιούνται τα µέσα επίπεδα του γνωστικού επιπέδου των µαθητών σχετικά µε το θέµα πριν και µετά την επίσκεψη στο µουσείο και εποµένως δεν πραγµατοποιήθηκε έλεγχος του t- test προκειµένου να διερευνηθεί το µέγεθος της διαφοράς και η στατιστική σηµαντικότητά της ανάµεσα στην αρχική και τελική µέτρηση. 6. Συµπεράσµατα - Προτάσεις Τα ευρήµατα της έρευνας κοινού (ερωτηµατολόγια) οδήγησαν σε θετικά συµπεράσµατα σχετικά µε την ανταπόκριση των µαθητριών στο πρόγραµµα και το έντυπο και φαίνεται ότι υπήρξε σύµπτωση των στόχων των υπευθύνων µε τον αντίκτυπο στο κοινό. Οι δραστηριότητες και ο διασκεδαστικός τρόπος µάθησης στο µουσείο ικανοποίησε τις ερωτώµενες σε µεγάλο βαθµό, ώστε να επιθυµούν να παρακολουθήσουν ξανά εκπαιδευτικά προγράµµατα. Ως εκ τούτου, τα θετικά πορίσµατα της µικρής αυτής έρευνας θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος, για τυχόν διορθωτικές παρεµβάσεις σε αυτό, όπως για παράδειγµα η επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών, αφού η ταινία που προβλήθηκε ήταν αυτή που προκάλεσε κυρίως το ενδιαφέρον σύµφωνα µε τις δοθείσες απαντήσεις. Τα πορίσµατα της έρευνας έδειξαν, επίσης, ότι οι ερωτώµενες έλαβαν καινούριες γνώσεις και από το συνοδευτικό έντυπο. Τα συµπεράσµατα αυτά θα µπορούσαν να αποτελέσουν αφετηρία για µια πιο ολοκληρωµένη επαφή µε το γνωστικό αντικείµενο, χρησιµοποιώντας το εκπαιδευτικό φυλλάδιο στο τέλος του προγράµµατος ή για περαιτέρω επεξεργασία των θεµάτων στη σχολική τάξη µετά την επίσκεψη, ώστε οι µαθητές να ασκήσουν την κριτική τους σκέψη και να ερµηνεύσουν τα δεδοµένα που τους παρουσιάστηκαν σύµφωνα µε τους δικούς τους τρόπους αντίληψης της πραγµατικότητας. Συµπερασµατικά, ακολουθώντας ένα συνδυασµό δύο διαφορετικών προσεγγίσεων, ποιοτικής και ποσοτικής, ο απώτερος στόχος της έρευνας είναι να παρουσιάσει τα ευρήµατά της σε µελλοντικούς ερευνητές και να τους ενθαρρύνει να αξιολογήσουν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και τα έντυπα και άλλων πολιτιστικών χώρων. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν αφενός µεγαλύτερα δείγµατα και αφετέρου να αξιολογήσουν προγράµµατα και έντυπα µουσείων ως προς την αποτελεσµατικότητα των στόχων τους και 8

9 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 9 την επίτευξη του ρόλου τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βιβλιογραφικές Αναφορές Αγγελάκος, Κ., & Κατσαρού, Ε., & Μαγγανά, Α. (2006). Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυµνασίου, Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεων ιδακτικών Βιβλίων. Αθανασοπούλου, Α. (2002). Ευαισθητοποίηση και συµµετοχή του κοινού. Στο: Αθανασοπούλου, Α., άλλας, Κ., Μακρή Α., Χαµπούρη-Ιωαννίδου, Αικ. (επιµλ.) Μέσα Επικοινωνίας, (σσ και ), Πάτρα: Εκδόσεις Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Bell, J. (2007). Πώς να συντάξετε µια επιστηµονκή εργασία: Οδηγός ερευνητής µεθοδολογίας (Ε. Πανάγου, Μεταφρ.), Αθήνα: Μεταίχµιο. Cohen, L., & Manion, L., & Μorrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. (Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθάρα, Μ. Φιλοπούλου, µεταφρ.), Αθήνα: Μεταίχµιο. (Πρωτότυπη έκδοση: 2000). Γάτου, Ι. (2009). Αξιολόγηση εκθέσεων. Μελέτη περίπτωσης: Η έκθεση «Άνθρωποι και εργαλεία: όψεις της εργασίας στην προβιοµηχανική κοινωνία, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης». ιπλωµατική εργασία, Πάντειο Παν/µιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών, Αθήνα. Γκαζή, Α., & Νικηφορίδου, Α. (2004). Κείµενα για µουσεία και εκθέσεις. Προβληµατισµός, µεθοδολογία, µελέτη περίπτωσης. Museology-International Scientific Electronical Journal, (2), (2-38). Ekarv, M. (1994). «Combating redundancy: Writing texts for exhibitions», στο The educational Role of the Museum (ed. E. Hooper-Greenhill), pp , London: Routledge. Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005). Πώς γίνεται µια επιστηµονική εργασία; Επιστηµονική έρευνα και συγγραφή εργασιών. Αθήνα: Κριτική. Hooper-Greenhill, E. (1996). Museums and their Visitors. Routledge: London/New York. Ιωσηφίδης, Θ. (2003). Ανάλυση Ποιοτικών εδοµένων στις Κοινωνικές Επιστήµες, Αθήνα: Κριτική. Javeau, C. (1996). Η έρευνα µε ερωτηµατολόγιο (Κ. Τζαννόνε-Τζώρτζη, Επιµ., & Κ. Τζαννόνε-Τζώρτζη, Μεταφρ.), Αθήνα: Τυπωθήτω. Κασβίκης, Κ., & Νικονάνου, Κ., & Φουρλίγκα, Ε. (2002). Εκπαιδευτικά προγράµµατα αρχαιολογίας στην Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα µιας έρευνας και µιας εναλλακτικής πειραµατικής εφαρµογής. Αρχαιολογία και Τέχνες, 2002 (85Β), ( ). Κασσωτάκη, Ε. (2001). Τοπικός πολιτισµός και µουσειακή εκπαίδευση. Η περίπτωση του δήµου Αχαρνών. ιπλωµατική εργασία, Χαροκόπειο Παν/µιο, Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, Αθήνα. Λιάκου, Ε. (2009). Ο ρόλος της µουσειακής εκπαίδευσης µέσα από το πλαίσιο των πολιτισµικών µαθηµάτων και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας. ιπλωµατική εργασία, Χαροκόπειο Παν/µιο, Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, Αθήνα. Μουσούρη, Θ. (1999). Έρευνα κοινού και αξιολόγηση στα µουσεία. Αρχαιολογία και Τέχνες, 1999 (72), (56-61). Νάτσης, Π., & Γκόλια, Αικ., & Κοκαρίδας,., & Καραπάνου, Ε. (2006). Τα παραδοσιακά παιχνίδια και οι προεκτάσεις τους: µία ποιοτική προσέγγιση. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό, 2006, (4),(3), ( ). Οικονόµου, Μ. (2003). Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισµός; Μουσειολογικοί προβληµατισµοί και ζητήµατα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. Οικονόµου, Μ. (2004). Νέες τεχνολογίες και Μουσεία: εργαλείο, τροχοπέδη ή συρµός. Museology-International Scientific Electronical Journal, 2004 (1), ( 1-14). 9

10 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγµατικού κόσµου. Ένα µέσον για κοινωνικούς επιστήµονες και επαγγελµατίες ερευνητές. (Β. Νταλάκου, Κ. Βασιλικού µετάφρ.), Αθήνα: Gutenberg. (Πρωτότυπη έκδοση:1993, 2000). Σταθακόπουλος, Β. (2005). Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς, Αθήνα: Σταµούλης. Τριλιανός, Θ. (2003). Μεθοδολογία της Σύγχρονης ιδασκαλίας, Τόµος Α (3 η έκδοση), σσ , Αθήνα: εκδόσεις του συγγραφέα. Χασάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. (2003). Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην ποιοτικήερµηνευτική έρευνα. Επιστηµονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2003(2),(31-48). Ψύλλα, Μ. (2007). Ολυµπιακοί Αγώνες και Εφηµερίδες. Η παρουσίαση ενός Γεγονότος από τον έντυπο λόγο. Στο: Αθλητισµός, Κοινωνία και ΜΜΕ: Η περίπτωση των Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα (επιµέλεια Τ. ουλκέρη), (σσ. 2,3,5,7). Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. αρδανός. 10

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή 3 Ιουνίου 2005 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης

Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης Αναστασία Καππάτου Δασκάλα, Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS ΜΑΘΗΜΑ: EDG 599 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS ΜΑΘΗΜΑ: EDG 599 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS ΜΑΘΗΜΑ: EDG 599 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ F20122594 Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια : 200 ώρες (κατανέμονται σε διάστημα 4 μηνών από 19/10/2015 έως 26/02/2016)

Διάρκεια : 200 ώρες (κατανέμονται σε διάστημα 4 μηνών από 19/10/2015 έως 26/02/2016) Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διοργανώνει το e-learning καινοτόμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» Σχεδιασμός και υλοποίηση : Αλέξης Κόκκος με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Έφης

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ

1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2007 1 ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Η τέχνη σημαντικό κομμάτι της ζωής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009 1. Ταυτότητα της Έρευνας Διοργανωτές: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕΑ) και Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΧΑ,

ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΧΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΧΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης H ActionAid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πετρίδου Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αθανασίου Κώστας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό 1 Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό Τα δύο τεύχη Ιστορίας-Γεωγραφίας αποτελούν δειγματικές διδακτικές ενότητες οι οποίες μπορούν να μυήσουν αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πατησίων 44, 10682 Αθήνα Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα