ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 22 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 22 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ"

Transcript

1 750 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 22 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήµερα τηv 24/11/2008 ηµέρα ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo ηµoτικό Συµβoύλιo ήµoυ Ορεστιάδας, ύστερα α ό τηv υ ' αριθµ / ρόσκληση τoυ Αντι ροέδρου του δηµοτικού συµβούλου του ήµου Ορεστιάδας σύµφωvα µε το άρθρο 95 τoυ ηµoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα (Ν. 3463/06). Έγιvε vόµιµη α αρτία, ε ειδή στo σύvoλo είκoσι ενός (21) µελώv βρίσκovται αρόντα δεκαεννιά (19), τα εξής: 1. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ.) 2. ΓΟΥ ΕΤΣΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 7. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9. ΜΗΤΣΟΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11. ΜΩΡΙΚΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12. ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 14. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 16. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ ΗΜΗΤΡΑ 18. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΣΚΑΡΛΑΤΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ.) 2. ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Τ.Σ..Σ., ωστόσο, το αρόν έδωσαν οι αρακάτω: Νεοχωρίου κ. Ποτολίδης, Ν. Χειµωνίου κ. Θεοδωρακό ουλος, Αµ ελακίων κ. Γαβρικούδης, οξι άρας κ. Καϊµακάµης, Θουρίου κ. Καραγιάννης, Χανδρά κ. Ματζιούρης, ενώ ο Πρόεδρος Τ.Σ. Βάλτου Κωστό ουλος Κων/νος δεν αρευρέθηκε. Ο ήµαρχoς Κoς Μουζάς ηµήτριος ρoσκλήθηκε και αρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση αραβρέθηκε και η υ άλληλος του ήµου Μ ογιατζή Άννα για τηv τήρηση τωv ρακτικώv.

2 751 Θέµατα ηµερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις α ό τον κ. Πρόεδρο. Ανακοινώσεις α ό τον κ. ήµαρχο. Ανακοινώσεις - ροτάσεις - ερωτήσεις α ό τους ηµοτικούς Συµβούλους. 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ορεστιάδας για το έτος Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 2. Έγκριση δα άνης για την ε έκταση εξωτερικού δικτύου φωτισµού. Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 3. Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικός) του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόµου α ό Μουρούζη εως Κ.Ψ.Υ.». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 4. Έγκριση 2 ου ΑΠΕ (Τακτο οιητικός) του έργου: «Κατασκευή δρόµου ανατολικά Νεκροταφείου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 5. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ (Τακτο οιητικός) του έργου: «Α οκατάσταση Πάρκου Λαχανά και Πάρκου Σαγήνης». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 6. Έγκριση ρωτοκόλλου ροσωρινής αραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στους οικισµούς Σάκκου και Πύργου». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 7. Έγκριση ρωτοκόλλου ροσωρινής αραλαβής του έργου: «Ανά λασηδιαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων στην Ν λευρά της όλης της Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 8. Έγκριση τρό ου εκτέλεσης του έργου: «Ενίσχυση θεµελίων γέφυρας διαδηµοτικού οδικού δικτύου Βάλτου-Χανδρά, ροϋ ολογισµού ,31 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 9. Έγκριση τρό ου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισµός ρεµάτων ου καταλήγουν στον κάµ ο Ορεστιάδας και διέρχονται α ό τους οικισµούς του ήµου, ροϋ ολογισµού 4.861,15 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 10. Έγκριση µελέτης του έργου: «Εργασίες ε ένδυσης κοίτης και ρανών εντός Το ικών ιαµερισµάτων Χειµωνίου, Νεοχωρίου και Βάλτου, ροϋ ολογισµού ,80 µε Φ.Π.Α. και κατάθεση συγκεκριµένης ρότασης στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά τυξης ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ

3 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ. 752 Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς. 11. Έγκριση µελέτης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόµου σύνδεσης Το ικού ιαµερίσµατος Νεοχωρίου µε οικισµό Παταγής στο ήµο Ορεστιάδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. και κατάθεση συγκεκριµένης ρότασης στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά τυξης ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ. Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς. 12. Έγκριση µελέτης του έργου: «Βελτίωση βατότητας Βόρειου κεντρικού αγροτικού δρόµου στο Το ικό ιαµέρισµα Νεοχωρίου του ήµου Ορεστιάδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. και κατάθεση συγκεκριµένης ρότασης στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά τυξης ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ. Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς. 13. Έγκριση 11ης Αναµόρφωσης Προϋ ολογισµού και τρο ο οίηση τεχνικού ρογράµµατος οικ. έτους Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Εµ. 14. Έγκριση αναµόρφωσης ροϋ ολογισµού του Κ.Α.Π.Η. ήµου Ορεστιάδας έτους Εισηγητής: ο ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος Κ.Α.Π.Η. Καραµανίδης Γεώργιος 15. Συνδιοργάνωση α ό τον ήµο Ορεστιάδας, το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Ορεστιάδας, το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Αλεξανδρού ολης, το Μ.Κ.Ο. ΠΟΛΙΤΕΙΑ και το Ε ιµελητήριο Έβρου της ηµερίδας «Νεανική Ε ιχειρηµατικότητα & α ασχόληση», ου ραγµατο οιείται στις στην όλη µας. Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς. 16. Συµµετοχή του ήµου Ορεστιάδας στην διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης της Βαλκανικής Ένωσης Πετοσφαίρισης, ου θα διεξαχθεί α ό εκεµβρίου 2008 στην όλη µας. Εισηγητής: ο ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος.Α.Κ.Ο. Μ ουργκούδης Γεώργιος 17. Έγκριση δα άνης για την α οκατάσταση ζηµιών α ό υρκαγιά σε οικία δηµότη στο.. Χανδρά. Εισηγητής: ο ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος Κ.Π.Κ.Υ. Ουρουµίδης Αντώνιος 18. Σχετικά µε την εγκατάσταση στρατο έδου εντός των ορίων της εριοχής του.. Χανδρά. Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς.

4 Έγκριση ρακτικών της δηµο ράτησης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων Ορεστιάδας για τα έτη Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Γουδετσίδης Ευάγγελος 20. Έγκριση ρακτικών της δηµο ράτησης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων.. Νεοχωρίου ( οτιστικά) για τα έτη Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Γουδετσίδης Ευάγγελος 21. Έγκριση ρακτικών της δηµο ράτησης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων.. Νεοχωρίου (ξηρικά) για τα έτη Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Γουδετσίδης Ευάγγελος 22. Έγκριση ρακτικών της δηµο ράτησης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων.. Χανδρά (ξηρικά) για τα έτη Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Γουδετσίδης Ευάγγελος 23. Έγκριση ρακτικών της δηµο ράτησης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων.. Αµ ελακίων (ξηρικά) για τα έτη Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Γουδετσίδης Ευάγγελος 24. Έγκριση ρακτικών της δηµο ράτησης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων οικισµού Παταγής.. Νεοχωρίου (ξηρικά) για τα έτη Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Γουδετσίδης Ευάγγελος 25. Έγκριση ρακτικών της δηµο ράτησης για την εκµίσθωση σχολικών αγροτεµαχίων.. Νεοχωρίου, Χανδρά και Θουρίου για τα έτη Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Γουδετσίδης Ευάγγελος 26. Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων στα λαίσια εορτασµού Αγίου Νικολάου Παταγής στις και Αγίου Σ υρίδωνα Λε τής στις Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Εµ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Αναφέρει ένα έγγραφο από πολίτες της Παταγής σχετικά µε την αποχώρηση του πεδίου βολής. ΗΜΑΡΧΟΣ: Τις προηγούµενες µέρες είχαµε την τιµή να µας επισκεφτεί ο κ. Στυλιανίδης Ευριπίδης. Μία επίσκεψη που έλαβε χώρα την προηγούµενη Παρασκευή. Συζητήθηκαν τα προβλήµατα του νοµού. Προτού εγκαινιάσει το 1 ο ηµοτικό και το 3 ο Γυµνάσιο πέρασε από το ηµαρχείο και κάναµε µια συζήτηση για τα προβλήµατα της περιοχής, κυρίως στα κτιριακά και στο µεγάλο θέµα της διεύρυνσης του ΠΘ. Τα έλαβε σοβαρά υπόψη του. Κατά την είσοδό του οι γονείς τον περίµεναν στην είσοδο. Είναι µία απόδειξη του τι µπορούµε να κάνουµε όταν υπάρχει σύµπνοια. Όταν η δηµοτική αρχή αφουγκράζεται τη βάση και µεταφέρει τα δίκαια αιτήµατά της. Είµαι ικανοποιηµένος. Του έδωσα το ψήφισµα. Ήταν µια καλή ευκαιρία. Περίµενα και τον κ. Πρύτανη. εν ήρθε. Αποτέλεσµα ήταν η πρυτανεία στην Κοµοτηνή. Του δώσαµε το ψήφισµα µε τον κ. Παπαϊωάννου. Κάναµε συζήτηση για την 4 η έδρα που διεκδικούµε. Αυτά που ζητούµε, η Πρυτανεία τα αφουγκράζεται. Και στη σύγκλητο που θα γίνει των Πρυτάνεων στις 4/12, η πρόταση που θα

5 754 γίνει θα είναι προς την κατεύθυνση που ζητούµε. Η πόλη µας θα διεκδικεί. Εµείς ζητούµε αλλά θέλουµε να διασφαλιστούν τα ήδη υπάρχοντα τµήµατα. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ : Θεωρώ ατόπηµα που δε µας καλέσατε όταν ήρθε ο κ. Υπουργός. Εγώ προσωπικά παραβρέθηκα. Ζήτησα 2-3 φορές το λόγο. Ο λόγος δε µου εδόθη. Του επιδώσατε 1 ψήφισµα το οποίο ήταν αποτέλεσµα µιας συνεδρίας από την οποία φύγαµε µε την προοπτική να συνταχθεί επιτροπή. Εγώ δεν έχω λάβει γνώση το τι γράφει. Σήµερα το είδα στο διαδίκτυο. ε συµφωνώ εγώ. Όταν ζητάς από κάποιον να σε βοηθήσει, δεν γίνεσαι απειλητικός. Υπάρχει προχειρότητα. εν υπάρχει σχεδιασµός. Αλλάξτε σκεπτικό. Ακόµη µία φορά συρθήκατε από τους δηµότες. Οι δηµότες ήρθαν να διαµαρτυρηθούν. Είχα µια έντονη συζήτηση µε τον πρόεδρο των σχολικών κτιρίων ο οποίος µε µάλωσε γιατί τα δεχτήκαµε αυτά τα σπιτάκια. Οι στόχοι µας πρέπει να είναι ολοκληρωµένοι. Για το σχολείο, για τα ΑΜΕΑ. Μία προσπάθεια πολλών ετών. Να γίνει ένα σχολείο. Την αποµπελήσατε και αυτή. ε θα γίνει στα όρια της Ορεστιάδας. Η Ελλάδα ήταν χωριό και έγινε πόλη. Ελάχιστη ήταν η διεκδικητική φόρµουλα του. Ορεστιάδας. Έµαθα και µου έγινε καταγγελία από κατοίκους του Πύργου ότι η ΤΥ Ο πήγε και είπε σε κάποιον που έχτισε ένα σπιτάκι στο χωράφι του ή να το γκρεµίσει ή να πληρώσει πρόστιµο. Στην περιοχή αυτή µόνο αυτό είναι παράνοµο; Πρέπει να είµαστε δίκαιοι. Μέσα στον πευκώνα ξεκίνησε να χτίζεται κάτι. Υπάρχει θεµελίωση. Ακόµα και για ένα κτίριο που έχει κατασκευάσει η νοµαρχία στο ΓΟΕΒ και από ό,τι πληροφορούµαι ούτε και για αυτό υπάρχει πολεοδοµική άδεια. Στην προηγούµενη συνέλευση µας διαβάσατε 1 έγγραφο από την ΕΕΒΟΠ. εν έγινε καµία ενέργεια. Όσον αφορά για το έγγραφο που διαβάσατε προηγουµένως, θα πρέπει ο πρόεδρος του Νεοχωρίου να ρωτήσει τον συνεργάτη του που νοµίζω ότι είναι εκλεγµένος, για να µην κατηγορεί την προηγούµενη ηµοτική αρχή. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Σήµερα ο ήµαρχος θα µε βρει πολύ χαλαρό. Έχω να κάνω 2 επισηµάνσεις. Αρχικά µε την επίσκεψη του Υπουργού το θεωρώ παράβαση καθήκοντος. Πήραµε µία απόφαση, να εκδώσει ένα ψήφισµα προς τον Υπουργό και τον Πρύτανη. Οφείλατε πριν παραδοθεί να υπάρξει µία συζήτηση. Σε αυτή τη συνάντηση του Υπουργού δε µας υπολογίσατε. Μας αγνοήσατε. Νοµίζω ότι η παρουσία µας θα ήταν ουσιαστική για εσάς. Επίσης για 1 η φορά είδα στην περίπτωση των νηπιαγωγείων να αδειάζει πολίτηςυπουργό. Έπεισαν τον Υπουργό να δεσµευτεί. Ο ήµος παρακολουθεί, ο πολίτης παλεύει. Όσον αφορά τη σηµερινή συνάντηση, ανταποκρίθηκα αµέσως στο τηλεφώνηµα που µου κάνατε. Ήθελα να πω κάποια πράγµατα που εσείς δεν µπορούσατε να τα πείτε. Νοµίζω ότι από την κουβέντα βγαίνουµε ωφεληµένοι. Ο ενωµένος αγώνας έχει αποτελέσµατα. Μετά θα έχουµε τη δυσκολία να πείσουµε το ίδιο το Υπουργείο. Εκεί θα χρειαστεί να µην κάνετε αποκλεισµούς. Πρέπει να δραστηριοποιηθούµε. ιάβασα στις εφηµερίδες ότι διευθυντής στο νοσοκοµείο του ιδυµοτείχου έρχεται ένας από αλλού, ξενοµερίτης. Εγώ ντράπηκα. Εµείς εδώ δεν έχουµε ικανά άτοµα; Προσβλήθηκα πραγµατικά. Για µία ακόµα φορά γυρίσαµε πίσω. Προτείνω τη µεταφορά εκτός ιστού του στρατοπέδου βόρεια του γηπέδου. Το βάζω προς συζήτηση. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: ε θα αρχίσω τις κοκοροµαχίες. Υπάρχουν 60 υπογραφές στην Παταγή. Είναι σοβαρό, πρέπει να το συζητήσουµε. Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήµιο, υπάρχει κάποια προχειρότητα. Πρέπει να υπάρξει σύµπνοια. Υπάρχει ελπίδα για τις 4/12. Εποικοδοµητική η επίσκεψη ενός Υπουργού. 1 κεραία που καταγγέλουν κάτοικοι της Ν. Ελβετίας ότι λειτουργεί πολύ κοντά. Γιατί; Αστική συγκοινωνία. Τι συµβαίνει, που υπάρχουν ελλείψεις. Να δούµε πως λειτουργεί. εν κατηγορώ τίποτα. Σαφώς και δεν αποφασίζουµε εµείς ποιος θα είναι ο manager του νοσοκοµείου. Ειπώθηκε κάτι ότι βάση κτίστηκε κάπου. Τι είναι αυτό; Πρέπει εν τη γεννέσει να σταµατάνε κάποια πράγµατα. Έχω κάνει έγγραφα για τις αποµαγνητοφωνήσεις. Για προσωπικούς λόγους. Γιατί δεν παίρνω απαντήσεις; Θέλω αυτά που ζήτησα. Πρωτοκολλήθηκε. εν πήρα απάντηση. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: Θα ήθελα να σας ενηµερώσω για το δικαστήριο που είχαµε. Πολλά ακούστηκαν για τον πλειστηριασµό του αυτοκινήτου του δηµάρχου. 19/09/08 µας κοινοποιήθηκε ο πλειστηριασµός. Μετά από συµφωνία µε τους εργαζόµενους που έκαναν καταγγελία καταλήξαµε να τα δώσουµε σε 3 δόσεις. Η 1 η δόση 24/ , 2 η δόση τέλη Οκτωβρίου. Στις 26/9 κάλεσα τους πρώην εργαζόµενους και τους είπα επειδή θα έχουµε διαφορά µε τους τόκους αν θέλουν να πληρώσουµε µέχρι τέλους Οκτωβρίου µόνο το υπόλοιπο του κεφαλαίου που ήταν ακόµα και µετά να στείλουµε του τόκους. Το δέχτηκαν όλοι.

6 755 Εξοφλήθηκε το κεφάλαιο. Στείλαµε τα εντάλµατα στον επίτροπο. Ο τόκος για τους ΟΤΑ είναι 6% και επειδή ο πληρεξούσιος ικηγόρος των πρώην εργαζοµένων αυτών τα είχε υπολογίσει µε 12%, είχαµε πρόβληµα στα εντάλµατα. Μας τα γύρισε πίσω ο επίτροπος. Οι τόκοι για όλα αυτά τα χρόνια ήταν 1981 επιπλέον. Θεωρήσαµε λήξαν το θέµα. υστυχώς κάποιοι εργαζόµενοι το συνέχισαν. 19/11/08 ήταν η ηµέρα πλειστηριασµού του αυτοκινήτου. Είχαµε προσφύγει στο ειρηνοδικείο και έγινε δεκτός ο ισχυρισµός του δήµου και ανεστάλη επ αορίστου ο πλειστηριασµός. Από την Τετάρτη που έχω στα χέρια µου την απόφαση, άκουσα από κάποια ΜΜΕ να παραπληροφορούν τον κόσµο. Μέληµά µας ήταν η πλήρης εξόφληση αυτών. Ένας εργαζόµενος, ο Κεµαλής Αθανάσιος, µε υπεύθυνη δήλωση, λέει ότι έχει ικανοποιηθεί πλήρως από την απόφαση. Πήρε το κεφάλαιο που ήταν 6.717, τους νόµιµους τόκους 1981 και αποσύρθηκε. Οι υπόλοιποι 3 συνεχίζουν και υποστηρίζουν ότι µπορούν να πάρουν επιπλέον τόκους. Τελικά ανεστάλη την τελευταία στιγµή. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Τι ποσό διεκδικούν αυτή τη στιγµή; ΛΥΤΡΑΣ: Κ. Παπαντωνίου στις 13/11 µετά από το.σ. που είχαµε κάνει, έγινε ένα ρεπορτάζ. Όλοι ξέρουµε τι σηµαίνουν οι πλειστηριασµοί. Η καταγγελία έγινε κατά της πολιτείας. Συνήθως κερδίζουµε. Η απόφαση είχε έρθει από τον Ιανουάριο Μέχρι το Σεπτέµβρη βλέπω µία καθυστέρηση. Όµως ακούστηκε το εξής από την τηλεόραση: Η δηµοτική αρχή όπως είχε υποσχεθεί µε συνέπεια και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, αποπλήρωσε υποχρεώσεις προς στους πρώην εργαζοµένους αποκαθιστώντας έτσι µια οικονοµική παράλειψη προηγούµενων δηµάρχων. Έχω ζητήσει µε αιτήσεις κάποια πράγµατα. Γιατί δεν µου δίνετε; Είχατε πει ότι τα νεκροταφεία βιαζόσασταν να τα φέρετε. Που είναι; Πήγα και είδα µόνος µου τα µπάζα που ρίχνουν στον περιφερειακό της Σαγήνης. Στις 22/11 µετά από ζηµιά του αγωγού ύδρευσης, είπατε ότι θα επιληφθεί η ΕΥΑΟ αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι. Για το κτηµατολόγιο. Τα έχετε δηλώσει ή θα ψάχνεστε µε κανένα πρόστιµο. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ: Θα ξεκινήσω µε την επίσκεψη Στυλιανίδη. Τα νηπιαγωγεία αυτά δεν ήταν επιλογή του ΟΣΚ ήταν δική σας. Όλοι οι πολίτες θυµούνται καλά ότι ήσασταν ανένδοτος. Υπήρχε αντίδραση. Ευτυχώς αντέδρασαν οι γονείς άµεσα. Τώρα όσον αφορά για το ψήφισµα. Αν θυµάστε καλά είχε γίνει 1 διευρυµένο Συµβούλιο που αφορούσε το θέµα του Πανεπιστηµίου. Πέρασαν 2 εβδοµάδες και δεν υπήρξε καµία πρωτοβουλία για να συνταχθεί το ψήφισµα. Κάποια στιγµή µας κάλεσε ο ήµαρχος στο γραφείο. Ήµουν εγώ και ο κ. Λύτρας. εν υπήρξε ευαρέσκεια κ.τζότζολα. Θα συνεχίσω µε 2 ερωτήσεις και µε 5 προτάσεις. Είχε ξεκινήσει µία διαδικασία που αφορούσε τα οικόπεδα ΡΟΜ. Τι γίνεται; Έχει τελειώσει η 1 η φάση που αφορά την ψηφιακή µετάδοση σήµατος. Ο δικός µας σταθµός πέρασε αυτή τη φάση; Υπάρχει πρόβληµα στο διοικητικό προσωπικό. Είναι άµεση ανάγκη να προβείτε σε προσλήψεις. Επειδή γίνεται λόγος για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, θα πρότεινα στη ηµοτική Αρχή να καλέσει την τεχνική επιτροπή επικοινωνιών για να έρθει να κάνει µέτρηση ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Η άλλη πρόταση αφορά τα αδέσποτα. Με βάση το νόµο 3190, προετοιµάζεται 1 πρόσκληση για τη λειτουργία Κυνοκοµείου. Πρέπει να προετοιµάσουµε 1 φάκελο για να πάρουµε καλή χρηµατοδότηση από το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης. Τέλος µε αφορµή µια διαφηµιστική πινακίδα που έπεσε στην πλατεία Ορεστιάδας. Νοµίζω ότι πρέπει να γίνει εξωραϊσµός από ταµπέλες. Είναι άτακτες τακτοποιηµένες. Να βάλουµε εµείς προδιαγραφές. ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ: Υπήρξε ένα πρόβληµα πριν µέρες µε την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης. Ευθύνεται ο εργολάβος. Θα επιβληθούν οι αντίστοιχες κυρώσεις. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ: Ήθελα να αναφερθώ στις καταγγελίες που έγιναν δια στόµατος κ. Τζότζολα. Μίλησα µε τον έπαρχο και µου είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για αυθαίρετο στο ΓΟΕΒ. Όσον αφορά για τον Πύργο, αν ξέρω καλά, αυτό έγινε το καλοκαίρι. Υπήρξε καταγγελία από την αστυνοµία. Όσον αφορά για µια κεραία στην Ελβετία, έχει σταµατήσει. ΠΟΤΟΛΙ ΗΣ: Για το έγγραφο το συγκεκριµένο από κατοίκους της Παταγής, δεν υπογράφει κανείς πρόεδρος. Άστοχα ο κ. Τζότζολας κατηγορεί εµένα. Στην ουσία ρίχνει κατηγορίες στο προηγούµενο διοικητικό Συµβούλιο του Νεοχωρίου που τον υποστήριξαν.

7 756 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όσον αφορά τα αδέσποτα σκυλιά. Έγιναν επιθετικά. Κατασπάραξαν χοίρους. Κ. Παπαδόπουλε, για το χωράφι πιστεύω να υπάρχει κάτι. Για το θέµα των λαµπτήρων. Μήπως δεν υπάρχει υλικό; ΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν γίνεται η έναρξη.σ., αναφερόµαστε σε ανακοινώσεις, προτάσεις και ερωτήσεις. Να µην πλατειάζετε. Να µην επαναλαµβανόµαστε. Ο κ. Τζότζολας είναι εκτός αιθούσης. Το πρωί είχα µια συζήτηση µε κάποιους. Συµβούλους και το θέµα ήταν το κατά πόσο θα ειπωθούν ή όχι αυτά από τον κ. Τζότζολα, σχετικά µε το ατόπηµα για την πρόσκληση. Περίµενα να έρθει µαζί µας σήµερα στην Κοµοτηνή. Έγινε µια συνάντηση σήµερα µε τον κ. Πρύτανη. Σήµερα µε πήρε ο Πρύτανης και κατευθείαν πήρα τους 2 επικεφαλείς. Ο κ. Τζότζολας δεν ήρθε. Ο κ. Χαµαλίδης βοήθησε στο συγκεκριµένο ψήφισµα. Η όλη συζήτηση εξελίχθηκε θετικά. Όσον αφορά το θέµα του ΟΣΚ. Εµείς είµαστε µε τους πολίτες. Πέρα από αυτό υπάρχουν και άλλα θεσµικά όργανα. Στις συναντήσεις µου ετέθησαν ζητήµατα. Ένα από αυτό ήταν η εύρεση χώρων για να απεµπλακούν οι χώροι των ηµοτικών σχολείων. Και αυτό πράξαµε. Με τα χρήµατα που µας έστειλαν αυτά πήραµε. Όταν τα είδα, πήγα στην Αθήνα και έδειξα την αντίδρασή µου. Λέω φέρτε χρήµατα και βαρέως τύπου προκατασκευασµένα. Ήρθε ο Υπουργός, συναντηθήκαµε και είπε αυτά που είπε. Για το ειδικό σχολείο θα µπορούσε να είχε λυθεί πριν 3 χρόνια. ε λύθηκε. Εµείς θεωρούµε την πόλη της Ορεστιάδας πόλη. Θέλουµε να δώσουµε λύσεις. Το Σοφικό ήταν πολύ καλή λύση. Θα βρουν στέγη. εν είναι πρόβληµα εάν θα έρθει Πελοποννήσιος στο νοσοκοµείο. Το πρόβληµα δεν είναι που θα γίνει αλλά να γίνει. Κ. Τζότζολα θα ήθελα να µας δώσετε εξηγήσεις για τις καταγγελίες που κάνατε. Πρόεδρε το καλύψατε το θέα του πεδίου βολής. Ο κ. Αντιδήµαρχος αναφέρθηκε στο θέµα του αυτοκινήτου των δηµοτών της πόλης. Η ιστορία αυτή µε λύπησε πολύ. Πράξαµε σωστά, αλλά υπήρξαν κερκόπορτες που προσπάθησαν να βοηθήσουν ώστε να εξευτελιστεί ο ήµος Ορεστιάδας. εν αποδεχθήκαµε τα κοντέινερ. Ούτε εµάς µας ικανοποίησε. Θα υπάρξει λύση. Για το διοικητικό προσωπικό που λέτε υπάρχει πρόβληµα. Ξέρετε ότι υπάρχουν κανάλια που είναι πιο καλά από τα δικά µας αλλά και η δική µας τηλεόραση ανταποκρίνεται. Για τις ταµπέλες που είπατε µας απασχόλησε ήδη το ζήτηµα. Η ταµπέλα έπεσε σε κεντρικό. Η δηµοτική αστυνοµία επιλήφθηκε του ζητήµατος. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση και µε την τεχνική υπηρεσία. Είχα συνάντηση και µε τους τεχνικούς του δήµου. Κ. Κυργιάννη όλα βοηθούν. Χρειάζεται συνεργασία.. Όµως δεν πρέπει να αναιρεί όλα αυτά που έγιναν τους τελευταίους µήνες. Στο θέµα του Πανεπιστηµίου είµαστε όλοι µαζί. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ: Είπαµε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας φάκελος. ΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα νηπιαγωγεία αν θέλετε µπορώ να σας καταθέσω αµέσως το έγγραφο που κάναµε όταν παραλάβαµε τα νηπιαγωγεία στις 15/10. Όπως και όλα τα έγγραφα που κάναµε προς το Υπουργείο, Νοµαρχία και ΟΣΚ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ορεστιάδας για το έτος Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. Ο Aντι ρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Κυριάκος αvαφερόµεvoς στo 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέµατoς, τoν Αντιδήµαρχo κ. Αναστάσιο Πα αδό ουλο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ ήρε τo λόγo o εισηγητής, εί ε τα αρακάτω: «Μετά α ό ε ί ovες ρoσ άθειες, oλλή σκέψη και συvεργασία µε όλoυς τoυς σχετικoύς φoρείς και τα Το ικά Συµβουλία των ηµοτικών ιαµερισµάτων καταρτίσαµε τo Τεχvικό Πρόγραµµα τoυ ήµoυ µας για τo έτoς Αυτό χαρακτηρίζεται α ό ρεαλισµό, είναι υλο οιήσιµο, θα δώσει µία νέα δυναµική στο ήµο µας κι αντα οκρίνεται στις ραγµατικές

8 757 οικονοµικές δυνατότητες του ήµου, α οβλέ οντας στη βελτίωση της οιότητας ζωής των δηµοτών µας. Είναι ένα α ό τα κορυφαία γεγονότα του ήµου. Ευχαριστώ τους Προέδρους Τ.Σ. και κά οιους. Συµβούλους και την ΤΥ Ο ου υλο οίησε τις ροτάσεις µας». Στο σηµείο αυτό αναγνώσθηκε και αναλύθηκε το ροτεινόµενο Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου µας για το έτος Μετά το τέλος της εισήγησης του κ. Αντιδηµάρχου α αντήθηκαν ερωτήσεις των ηµοτικών Συµβούλων, γράφτηκε κατάλογος ρωτοµιλητών και ακολούθησε διαλoγική συζήτηση: ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Θα ήµουν ευτυχής αν υλο οιούνταν αυτό το ρόγραµµα ου µας καταθέσατε. Θα ρέ ει να υ άρχει η δέουσα σοβαρότητα για την κατάρτισή του. Αυτά ου µας βάλατε είναι συρραφή έργων υ οτιθέµενων. Το Τεχνικό ρόγραµµα ου µας αρουσιάσατε έχει κόστος µεγαλύτερο α ό τα χρήµατα ου διαθέτετε. Όταν γίνεται καταγραφή υ ολογίζονται τα λεφτά ου µένουν α ό την ροηγούµενη χρονιά. εν έχετε στόχο και όραµα. Είναι α λά µια διαχείριση. Πίνακας 12. Μ ορούσατε να ξε εράσετε τα Γράψατε α ό ΕΣΠΑ. Αν το ΕΣΠΑ είναι αντικειµενικό, δεν ροφταίνετε να άρετε τί οτα. Αν είναι διαχειριστικό, ούτε να ελ ίζετε. Είναι στόχοι ου ούτε µ ορείτε να ονειρεύεστε. Ωστόσο υ άρχει δυνατότητα να ενταχθούν κά οια α ό αυτά αλλά ελάχιστα. ΘΗΣΕΑΣ. Έχει τελειώσει. Πρόκειται για λεφτά του κράτους. Και είναι λεφτά ου έχει γίνει καταµερισµός. Είναι άστοχο, χωρίς µέλλον. Α οκαρδιωτικό για µένα γιατί δεν έχετε τελειώσει καµιά µελέτη εκτός α ό κά οια ου σας αφήσαµε έτοιµα. Το ειδικό σχολείο στην καλύτερη των ερι τώσεων είναι έργο ου θα γίνει α ό την Νοµαρχία. Γράψατε έργα για τα ο οία ρέ ει να είµαστε ρεαλιστές. εν έχουν ε ί της ουσίας καµία σχέση µε το Τεχνικό ρόγραµµα. Η φτώχεια είναι καταγεγραµµένη. εν υ άρχουν µελέτες για να διεκδικήσετε έργα. Το αύριο του ήµου είναι τα αστικά ρογράµµατα ου δεν αναφέρετε καθόλου. Πρέ ει να καθίσετε να αντιµετω ίσετε τις ροκλήσεις των ε όµενων 2 χρόνων ου θα είναι καθοριστικά. εν µου ροσφέρει καµία αισιοδοξία για αυτό δεν το ψηφίζω. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Όταν ήρα τα θέµατα έκανα δύο ράγµατα. Ανέτρεξα στο ροεκλογικό ρόγραµµα και στο ερσινό σας Τεχνικό ρόγραµµα. Πέρσι ήταν η ρώτη σας χρονιά και ρότεινα να χρησιµο οιήσετε τη ΣΑΤΑ για α ο ληρωµή οφειλών και χρεώσατε το ήµο µε δάνειο. Το 2008 υ ήρξε 40% α ορρόφηση εκµετάλλευσης της ΣΑΤΑ. Είχαµε α εντάξεις έργων. Για το 2009 τα έργα ου ροτείνετε είναι όνειρα θερινής νυκτός. Ίδιοι όροι δεν υ άρχουν για να άνε στα δάνεια. Η κατανοµή δεν µου φαίνεται ορθολογιστική. Αν θέλατε να κάνετε ολεοδοµικό, θα το εντάσσατε στη ΣΑΤΑ. εν αµφισβητούµε τα νέα έργα. Κρατώ 5-6 καλές ροτάσεις οι ο οίες είναι α ό τη δική µας δηµοτική αρχή. Συµφωνώ µε τη σύνδεση Αµ ελακίων- Βάλτου αλλά είναι µεµονωµένη. Στο σύνολό του το Τεχνικό ρόγραµµα είναι ελλι ές. Λεί ει η α οκατάσταση δρόµων Ορεστιάδας. Προτεραιότητα στους δρόµους, η διαµόρφωση εζοδροµίων, αρκινγκ, ανά λαση αλιών Σφαγείων στην είσοδο της όλης, µεταφορά γκαράζ. Πρέ ει να γίνει µε τον τρό ο ου ρέ ει να γίνει και όχι µε τον τρό ο ου εσείς θέλετε. Κάηκε ο αλιός Σιδηροδροµικός Σταθµός, καταγράψτε το. εν αναφέρεστε στον εζοδρόµο στο 8 ο ηµοτικό. Να µ ει τά ητας στο ανοιχτό γή εδο. Να δείτε την αγορά αραδοσιακού σ ιτιού για να σωθεί η ολιτιστική µας κληρονοµιά. Οφείλουµε σε αυτή την όλη την ιστορία της. Κρατώ ότι ε ιτέλους τα α οδεσµεύτηκαν α ό τον Κωδικό. εν αξιο οιήθηκαν τα χρήµατα εκεί ου θα έ ρε ε. Πώς είµαστε κοντά στο ΠΘ; Έτοιµα λεφτά ου θα µ ορούσαν να διοχετευτούν εκεί. Μ ορεί να δι λασιάσατε τη ΣΑΤΑ σε ένα χρόνο αλλά

9 758 να ατάτε στο έδαφος. 60 εκατ. Τεχνικό ρόγραµµα µακάρι. Ε ί θητείας µας έγιναν αρεµβάσεις. ιεκδικείστε, ιεραρχείστε τις ροτεραιότητες. ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ: Συγχαρητήρια στους συναδέλφους µου για τις ροτάσεις ου κάνανε. Τολµήσαµε να κάνουµε έργα ου άλλοι δεν τόλµησαν. Ας κάνουµε την όλη µας εκ αιδευτήριο για όλους τους ολίτες, ου θα αγωνίζονται για το κοινό συµφέρον. Αγα άµε τα ωραία και µένουµε α λοί. Αυτά τα έργα έ ρε ε να είχαν γίνει ριν χρόνια. Είµαι βαθιά συγκινηµένος ου µέσα α ό ροτάσεις συµ εριλάβατε άνω α ό 95 έργα και µελέτες. Αυτό σηµαίνει ότι γνωρίζετε τις ανάγκες και τα ροβλήµατα των ολιτών και σκέφτεστε το µέλλον τους. Κλείνοντας θα ω ότι ο καθηγητής µου στο ανε ιστήµιο µου είχε ει κά οτε: «Αν σκέφτεσαι να κάνεις σχέδια για µια χρονιά, σ είρε σ όρους. Αν κάνεις σχέδια για 10 χρόνια, φύτεψε δέντρα. Αν σχεδιάζεις για µια ζωή, εκ αίδευσε το λαό σου». Εγώ το ψηφίζω και θα το στηρίξω κ. ήµαρχε. ΛΥΤΡΑΣ: Κάνατε καλή δουλειά ως έκθεση ιδεών, υ οσχέσεων. ιάβασα το τεχνικό ρόγραµµα του ήµου ή όλης της Θράκης; Πιστεύετε ότι η αράγραφος 12 είναι εφαρµόσιµη; Πέρυσι ήταν 45 και φέτος είναι 95 οι ροτάσεις. Ε αναλαµβάνετε το ερσινό ρόγραµµα αλλά αλλάζετε τα νούµερα. Γίνεται καταχρηστική ε ανάληψη. Πέρσι βάλατε για τον ΟΣΕ, φέτος κάηκε. Το άρθρο 208 ΚΚ είναι σαφέστατο. Να δω τι θα βάλει µεθαύριο στον ροϋ ολογισµό. Στην αράγραφο 3 λέει αν δεν τα βάλετε τώρα, µετά δε θα µ ορείτε. Στον ίνακα 12 ως θα τα κάνετε; Σας δίνω συγχαρητήρια αλλά δεν είναι δυνατόν να ηγαίνουµε στα 59 εκ.. ΓΟΥ ΕΤΣΙ ΗΣ: Στην όλη µας και στα.. τα έργα είναι εµφανή. Η όλη µας αλλάζει όψη. Είναι τιµή για τον συνδυασµό µας. Για το 2009 είναι Τεχνικό ρόγραµµα ευθύνης και α αντά στις ανάγκες της όλης, οδο οιία, βελτίωση ρασίνου, µέριµνα για τα σχολεία. Με διαφάνεια έγινε καταµερισµός έργων. Να συγχαρώ τον ήµαρχο και τον Αντιδήµαρχο της ΤΥ Ο γιατί είναι ρεαλιστικό. Έχει όραµα και ελ ίδα. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι κατάθεση ε ιθυµιών µε άγνωστο βαθµό υλο οίησης. Παίρνω ένα τεχνικό ρόγραµµα το ο οίο ρέ ει να κατατίθεται 2 µήνες ριν τη λήξη του έτους. Το ερσινό ρόγραµµα ου αφορούσε τα συνεχιζόµενα έργα βλέ ουµε ότι δεν υλο οιείται. 100% θα το ψηφίσω εάν µου δώσετε οσοστό υλο οίησης. Αδικούνται Χειµώνιο και Σάκκος. Όσον αφορά το ΚΑΠΗ. Πρέ ει να γίνει. Σε οιό οικό εδο και ο χρόνος είναι κριτής όλων µας. Μιλήσατε για εκ λήξεις. Μακάρι να υλο οιηθεί και να εκ λαγούµε. Τότε θα ζητήσω συγνώµη γιατί δεν το ψήφισα. Ανά λαση λατείας. Ήµουν σύµβουλος λειοψηφίας όταν ξεκίνησε και ακόµη δεν έγινε. Σε ό,τι αφορά την Λε τή αναφέρεστε σε θεατράκι 200 θέσεων. Μακάρι να γίνει αλλά έχουµε ένα αναψυκτήριο ου το έχουµε ξεχάσει εκεί. Ποδηλατόδροµοι. Πώς θα γίνει ή θα κάνουµε άλι τα ίδια; Ποια χρονιά θα φάµε δηµοτικά ψάρια; εν είδα να αναφέρεται ουθενά το 1 ο Νη ιαγωγείο. Θα υλο οιηθεί ριν ή µετά τον εριβόητο διάδροµο Έβρου-Ροδό ης; Θα είτε ότι δεν έχουµε όραµα. Είµαστε µικρόψυχοι, ε αναλαµβανόµαστε. Θα ενέκρινα την έκθεση ιδεών σας αν µου το ζητούσατε αλλά µη µου ζητάτε να ψηφίσω Τεχνικό ρόγραµµα. Σενάρια γράφουν οι σεναριογράφοι. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ: Θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια για 3 ράγµατα. Το ρώτο γιατί κατορθώσατε την α ορροφητικότητα της ΣΑΤΑ του 2007 α ό 20%, το 2008 να την κάνετε 38%. Ξε εράσατε ακόµα και το ε ιχειρησιακό ρόγραµµα ου ψηφίσατε ριν 2 µήνες. Εκεί καταθέσατε µια ρόταση για το 2008, ήταν 49 εκατ. και µέσα σε 2 µήνες την αναθεωρήσατε σε 63,5 εκατ.. Τα έργα του οράµατός σας ήταν 45 και έγιναν για το 2009, 95. Οµολογώ ότι τα οσοστά είναι εξαιρετικά. Βέβαια ρέ ει να µάθουν οι δηµότες ότι για το 2008 α ό τα 45 έργα ου είχατε οραµατιστεί, υλο οιήσατε τα 2 µε όχι δικές σας µελέτες. Τώρα α ό τα 95 ου οραµατιστήκατε, δεν ξέρω. Το τεχνικό ρόγραµµα ου ροτείνετε και είναι 63,5 εκατ. κατά

10 759 5% είναι άµεσα υλο οιήσιµο. εν έχει κεντρικό σχεδιασµό. εν είδα καµία ιεράρχηση. Τα έργα οδο οιίας είναι αφηρηµένα. Πολλά καλύ τονται α ό έ λο µυστηρίου καθώς δεν ανήκουν στα όρια του ήµου. Θέλω να κάνω 3 ροτάσεις. Ε ειδή είµαστε σε ένα κοµβικό χρονικό σηµείο και ε ειδή οι µελέτες είναι κάτι ολύ σηµαντικό ροτείνω: Α ό τηλεόρασης µάθαµε ότι ο κ. Κοντός ρότεινε «Φέρτε ροτάσεις και εµείς είµαστε εδώ». Προτείνω ρογραµµατική σύµβαση µε το ανε ιστήµιο µε τις 2 σχολές. Όσον αφορά το τµήµα δασολογίας και εριβάλλοντος. Μία διετής ρογραµµατική σύµβαση στην ο οία να γίνει µελέτη αναδάσωσης ευκώνα Βόρειου και Νότιου. Ε ίσης η δηµιουργία εριαστικού άλσους στην είσοδο της όλης. Με ένα αναψυκτήριο. Και αν δούµε εκεί α έναντι τη δηµιουργία 2 µεγάρων, Πυροσβεστικής και Αστυνοµίας, θα είναι κάτι ου θα βελτιώσει την είσοδο της όλης. Είναι άµεση ανάγκη να διεκδικήσετε την α ο εράτωση του αντι ληµµυρικού αντλιοστασίου ου υ άρχει στα αλιά Σφαγεία. Για να µην ξανα ληµµυρίσει εκείνη η εριοχή. Όσον αφορά το 2 ο χρόνο της ρογραµµατικής σύµβασης, µελέτη ανά λασης όλων των άρκων και των κοινόχρηστων χώρων του. Ορεστιάδας. Και στο αστικό κέντρο και στα.. Προχωρήστε σε µία συνεργασία µε το Πανε ιστήµιο. Όσον αφορά το τµήµα αγροτικής ανά τυξης, ροτείνω ρογραµµατική µονοετή σύµβαση η ο οία θα αφορά τη µελέτη ανά τυξης φυτωρίου για δέντρα, λουλούδια, φυτά. Θα συµβάλλει στο αγροτικό ζήτηµα της εριοχής. 2 η ρόταση. Ε ειδή κοστίζει λίγο, ανά λαση εκείνης της αλιάς τουλούµ ας ου υ άρχει στον κάµ ο της Σαγήνης. Είναι η τουλούµ α µε την ο οία έγινε η όλη. Είναι µία καλή ιδέα. Κάντε µία σοβαρή ροσ άθεια. Κάνατε ανακύκλωση στις ηλεκτρικές συσκευές γιατί υ ήρχε µία έτοιµη ρόταση. Ψάξτε για την ανακύκλωση χαρτιού και αλουµινίου. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: Χρόνια είµαι σε αυτή την αίθουσα. Είδα ολλά τεχνικά ρογράµµατα. Το αρόν είναι α όλυτα ρεαλιστικό και υλο οιήσιµο. Παλιότερα εγκρίναµε ρογράµµατα και µέναµε µε οράµατα ό ως.χ λίµνες, αγοδρόµια, λανητάρια, οδηλατόδροµοι κλ. Εµείς δεν ήρθαµε να υλο οιήσουµε κούφια λόγια. Ήρθαµε για να καταθέσουµε συγκεκριµένα ράγµατα υλο οιήσιµα, να κάνουµε µελέτες για να αντα οκρινόµαστε σε ραγµατικά δεδοµένα για να µας εµ ιστεύονται οι ολίτες µας Είναι γνωστό ότι η οικονοµική κατάσταση ου αναλάβαµε µας δυσκολεύει ακόµα. Καλούµαστε λοι όν να ψηφίσουµε ένα τεχνικό ρόγραµµα ου βασίζεται στην υ άρχουσα οικονοµική κατάσταση Το ψηφίζω έχοντας καθαρή την συνείδησή µου. ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Αδίκως ακούγονται α αξιωτικοί χαρακτηρισµοί για το τεχνικό ρόγραµµα. Όταν ξεκινούσε το Γ ΚΠΣ 2001, άνθιζε και µ ορούσαν να βάλουν οτιδή οτε αλλά δεν ραγµατο οιήθηκε τί οτα α ό αυτά. Πόσα έργα βλέ ουµε στο ήµο µε το Γ ΚΠΣ; Είµαστε άτυχοι γιατί εριµένουµε να ξεκινήσει το ΚΠΣ και για αυτό ο συνδυασµός µας έχει όραµα. Μ ορεί να µην φτάσουν τα 60 εκατ.. Παντού στο ήµο γίνονται έργα ρωτάκουστα για το ήµο µας. Γίνεται ραγµατικότητα το όραµα Μουζά. Στον α ολογισµό ο ήµαρχος 2 ώρες αναφερόταν σε έργα. Α ό τα χείλη µας κρέµονται οι ολίτες. Τις 3 γέφυρες τις ακούω α ό το 1982 και έγιναν σε διάστηµα 4 µηνών. Να δούµε την δηµιουργία κλειστής αγοράς γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες στην εριοχή µας. Όλα τα έργα ου γίνονται στην εριοχή µας τα τελευταία 8-10 χρόνια είναι ρωτάκουστα. Αλλά ότι σκάβεται δεν κλείνει ό ως θα έ ρε ε. Παρακαλώ τους υ εύθυνους να το ροσέξουν. Συγχαίρω τους συντάκτες, το ψηφίζω. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: εν είναι υλο οιήσιµο αλλά διαχειριστικό µε οράµατα. Το ερσινό δεν υλο οιήθηκε για το.. Θουρίου. Προτείναµε ολλά έργα ό ως χ α οχέτευση. Η αγροτική οδο οιία έµεινε στη µέση. Να στρωθεί χαλίκι. Α ό 16 δρόµους ε ιλέξατε 1. Σε άρκα, λατείες, γή εδα δε βλέ ουµε αρέµβαση. Με λίγα µ ορεί να γίνει ροσβάσιµο το γή εδο. Νεκροταφεία και εκκλησία, ερίφραξη και λακάκια. Μακάρι να γίνει το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Το ηµοτικό Σχολείο είναι α ό τα ιο ζωντανά και χρήζει αρέµβαση. Για τον

11 760 ηλεκτροφωτισµό έγιναν αιτήσεις αλλά δεν έγινε τί οτα. Μ ροστά στο κοινοτικό κατάστηµα δεν υ άρχει ρόσβαση για ΑΜΕΑ. Έχουµε ένα χωράφι 52 στρεµ. να το κάνουµε διαδηµοτικό. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Ποδηλατόδροµος. Η κ. Πρόεδρος ΕΠΑΟ τον ψήφισε µε τα 2 χέρια. Εµείς λέγαµε ότι δεν γίνεται έτσι οδηλατόδροµος. εν µ ορείτε και εσείς να κάνετε έτσι οδηλατόδροµο µε Υ όγειο αρκινγκ. Αφήσαµε ροµελέτη. Συγκεκριµένη για 600 αυτοκίνητα. Τετραετία ήταν δεν ρολάβαµε. Ανά λαση λατείας. Υ ήρξε διαγωνισµός µε συγκεκριµένη διαδικασία µελέτης. Κολυµβητήριο. Κλειστό Γυµναστήριο. Ασκείτε ιέσεις για χρηµατοδότηση. Το χρωστάµε στην ΕΤΕΟ. Ο το ικισµός έφερε και ένα όφελος. Γι αυτό και ε ιµένουµε στους το ικούς εργολάβους. Παγοδρόµιο. Και σήµερα αν ήµουν στη θέση σας, θα το είχα ροτείνει. Και θα ροσ αθούσα να το κάνω. Έχουµε µεγάλο χειµώνα. Μας ηγαίνει αυτό το σ ορ. εν έχει µεγάλο κόστος. Σήµερα µιλάµε για το τεχνικό ρόγραµµα και α ουσιάζει η οµάδα της τεχνικής υ ηρεσίας. εν υ άρχει διευθυντής, δεν υ άρχει τµηµατάρχης. Και δεν υ άρχει κανείς να µας λύσει α ορίες. κ. Πα αδό ουλε δε θέλω να σας ροσβάλλω ούτε να σας υ οτιµήσω. εν µ ορείτε όµως να σηκώσετε τεχνικό ρόγραµµα µε τις γνώσεις ου δεν έχετε. Έχετε ένα ολιτικό µηχανικό στο Συµβούλιο σας και αυτός σήµερα δεν είναι εδώ. Το τεχνικό ρόγραµµα έ ρε ε να το αρουσιάσει ένας αράγοντας της τεχνικής υ ηρεσίας αλλά ροφανώς σεβόµενοι το τυχίο τους δεν ήθελαν να το αρουσιάσουν οι ίδιοι. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Ο µεν ήµαρχος ροσ αθεί να κατηγορήσει ό οια ενέργεια κάνω. Όσον αφορά το τι κάναµε 4 χρόνια. Ζητήστε α ό την ΤΥ Ο να σας ει και δεν οικειο οιηθήκαµε κανένα έργο ροηγούµενης δηµοτικής αρχής. Ο κόσµος είναι αδιάψευστος µάρτυρας. Εκείνο ου κάνει ιο τραγική την κατάσταση είναι ότι δεν καταθέσατε έργα για τα ο οία υ άρχουν µελέτες. εν το ψηφίζω και λυ άµαι για την α αξίωση της τέως δηµοτικής αρχής ου έκανε ένα κολοσσιαίο έργο το ο οίο δεν βλέ ετε. ΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν ένας ρώην ήµαρχος αναφέρεται στο αρελθόν και δραµατο οιεί µια κατάσταση και ροσ αθεί να βρει άλλοθι για κά οια έργα ου έγιναν έτσι ό ως έγιναν, µε λυ εί γιατί θα ερίµενα µετά α ό τα όσα συνέβησαν, να είχε το κιµ αριλίκι να ει ότι ναι κάναµε λάθη. Θα έ ρε ε να ει ότι η σηµερινή αρχή ουκ ολίγες φορές αναφέρθηκε και στις ροηγούµενες δηµοτικές αρχές για να φτάσουµε στο σηµερινό ε ί εδο. Το έκανα σε λείστες ερι τώσεις αλλά φυσικά δεν µ ορεί να δώσει άλλοθι στα στραβά ου αραλάβαµε. ΛΥΤΡΑΣ: Οι ενστάσεις µου είναι ο ίνακας 3 και ιδιαίτερα ο ίνακας 12. Πέρυσι ήµουν καλό αιδί και βγήκα έξω. Σήµερα θα καταψηφίσω. Μη δέχεστε τόσο λιβάνισµα α ό την λειοψηφία. Του χρόνου θα είµαστε εδώ. Ο Χριστός εί ε: «Ουκ καταλήσαι αλλά λρώσαι». ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Μ ορούµε να το οθετηθούµε χωρίς δεσµεύσεις. εν µ ορούµε να καταψηφίζουµε κάτι για το ο οίο δεν ψηφίσαµε ριν 3 χρόνια. ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Μή ως θέλατε να σας ακούσουµε χωρίς να α αντήσουµε; Υ ερασ ιζόµαστε την αξιο ρέ ειά µας. Κάθε λέξη ου λέµε ξέρουµε τι βαρύτητα έχει. Την ολιτική να µη δέχοµαι κά οιον γιατί δεν είµαι στη θέση του, δεν µ ορώ να τη δεχτώ. Έχουµε ά οψη και την λέµε ευθέως. εν τολµούσατε να είτε το αραµικρό στους τέως ηµάρχους σας. ΗΜΑΡΧΟΣ: Ήταν µια ουσιαστική συζήτηση. Το.Σ. κινήθηκε στα λαίσια ου κινείται κάθε χρόνο. Μ ορεί να µην φτάσαµε µέχρι τώρα στο ε ιθυµητό α οτέλεσµα αλλά το 2009 θα φτάσουµε ίσως και στο 90%. Όλοι θέλουµε να γίνουν έργα στο ήµο. Το θέµα των χρηµατοδοτήσεων οικίλει ανάλογα µε τις χρονικές εριόδους. Μέσα σε ένα εξάµηνο, διεκδικώντας και δουλεύοντας τελειώσαµε έργα και θα τελειώσουµε και άλλα. Όλα αυτά γίνονται κατό ιν ρογραµµατισµού ου όλοι ρέ ει να σέβονται. εν υ άρχει ένας εδώ µέσα ου να µη θέλει να γίνουν αυτά τα έργα. Αν δεν τα βάζαµε και άνοιγαν τα ρογράµµατα, θα µας λέγατε γιατί δεν τα βάλατε. Τις συζητήσεις µε το ΠΘ τις έχω κάνει ήδη κ. Χαµαλίδη, για

12 761 ρογραµµατικές συµβάσεις. Αυτά όλα είναι καταγεγραµµένα στο ροεκλογικό µου ρόγραµµα και ροσ αθούµε να τα υλο οιήσουµε. Το Τεχνικό ρόγραµµα µαζί µε τη ΣΑΤΑ είναι αξιο ρόσεχτο, υλο οιήσιµο. Έχει ανα τυξιακό χαρακτήρα για την εριοχή και το στηρίζουµε γιατί θα δώσει ψυχή στην όλη. Αυτά τα έργα ρέ ει να γίνουν σε κά οια δηµοτική αρχή. Κατό ιv αυτώv τo ηµoτικό Συµβoύλιo, αφoύ έλαβε υ όψη τoυ τηv εισήγηση τoυ κ. Αντιδηµάρχoυ, τηv διαλoγική συζήτηση oυ ακoλoύθησε µε τις αρατηρήσεις των ηµοτικών Συµβούλων και τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 208 τoυ Ν. 3463/06 µε ψήφους 10 έναντι 7, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίvει στo συvoλό τoυ τo Τεχvικό Πρόγραµµα έτoυς 2009 τoυ ήµoυ, ό ως αvαλυτικά αναφέρεται αρακάτω: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ 1 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (2004) 2 ΑΣΦΑΛΟΤΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟ (2004) 3 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΡΟΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ & ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΧΑΝΑ & ΠΑΡΚΟΥ ΣΑΓΗΝΗΣ 7 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΤΟΥ & ΧΑΝ ΡΑ 8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ , , , , , , , , ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ,05 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ ΗΣ 53411, ,72 ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ ΗΣ 45073, ,98

13 9 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΤ 228, 229 &230 ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 11 ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΠΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 12 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΚΑΙ ΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΤ ΠΟΛΥΜΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ ΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 39195, , , ,55 530, ,05 759,22 ΣΥΝΟΛΟ ,02 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 3 ΕΡΓΑ ΟΠΟΠΟΪΪΑΣ ΣΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ & ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΛΕΠΤΗΣ & ΠΥΡΓΟΥ 4 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 6 ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡ ΑΣ Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΡ ΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ , , , , , , , ,24

14 7 ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 8 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΤ 26 ΚΑΙ 27 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 9 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (3ΟΟΟΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ) 10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΟΥ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 11 KAΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ 6 Ο, 7 Ο, 8 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΤ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΧΑΝ ΡΑ 763 ΑΡ ΑΣ - ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ/Ξ ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΟΛΑ , , , , , , , , , , , , , , , ,63 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑ Α ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 5 ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ YTONG ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΥΡΓΟ - ΣΑΚΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΕ ΟΡΕΣΤΙΑ Α

15 764 ΠΥΡΓΟ - ΛΕΠΤΗ 9 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΠΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΩ ΙΚΟΥ) 12 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ.. ΧΑΝ ΡΑ ΘΟΥΡΙΟΥ ΟΞΙΠΑΡΑΣ 13 ΡΟΜΟΙ & ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΤΑ.. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΒΑΛΤΟΥ- ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 14 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΟΥ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΟΞΙΠΑΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΧΑΝ ΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΒΑΛΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΧΕΙΜΩΝΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤ 22, 22 Α, 22Β ,91 22 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΓΗΝΗΣ 20296,33 23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 94812,76 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΡΓΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

16 765 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛA ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΗΜΟΥ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΗΜΟΥ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ( ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ 31200, ,38

17 766 3 ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΑ ,38 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΗΜΟΥ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ( ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ) 2 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΟΤ 204Ζ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΟΤ 342Β ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΟΤ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 6 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΟΥ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑ Α 5900 ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΗΣ 2 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΙΣΚΟΣ Κ. ΕΠΤΑ , ,55

18 767 ΣΥΝΟΛΑ 1.539,55 ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ 1 Αξιο οίηση κτιρίων στέγασης αστυνοµικών και δικαστικών αρχών και αλαιού σφαγείου Ορεστιάδας (Σ ΙΤ) 2 Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ήµου Ορεστιάδας 3 Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών δήµου Ορεστιάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ PLANNING AE ΘΗΣΕΑΣ - Σ ΙΤ EXIS IT ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙ ΣΗ ΑΕΜΓΕ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ , , ΣΥΝΟΛΑ , ,98 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1 Ενέργειες Ενηµέρωσης και ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ Ευαισθητο οίησης των ολιτών και των ΣΥΓΚΛΙΣΗ ε ιχειρήσεων για την Ψηφιακή ηµόσια ιοίκηση στο ήµο Ορεστιάδας 2 Ανά λαση βορείου άλσους Αδριανου όλεως ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3 Προµήθεια και το οθέτηση κουφωµάτων σε σχολικές µονάδες του ήµου Ορεστιάδας ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

19 768 4 Προµήθεια ε ιβατικού αυτοκινήτου τύ ου jeep 4X4 5 Συνέχιση της ολοκληρωµένης αρέµβασης ανά λασης του Βορείου Άλσους Αδριανου όλεως 6 Ολοκλήρωση άρκου και αιδικής χαράς στη δυτική λευρά της όλης της Ορεστιάδας στα ΟΤ 370Α, 534Α και 535Α 7 Αγροτική οδο οιία στην αρέβρεια εριοχή Ορεστιάδας 8 Ένταξη δήµου Ορεστιάδας στο ρόγραµµα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΡΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1 Ανά λαση λατείας και εµ ορικού ΕΣΠΑ ΠΕΠ Κέντρου Ορεστιάδας ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ 2 Κατασκευή βελτίωση εζοδροµίων στο ΕΣΠΑ ΠΕΠ Κέντρο της Ορεστιάδας. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ 3 Αναβάθµιση Πάρκου Αδριανου όλεως ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ 4 ηµιουργία ερι ατητικού διαδρόµου ΕΣΠΑ ΠΕΠ αράλληλα µε τη σιδηροδροµική γραµµή. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ 5 Αναβάθµιση ανοικτού θεάτρου στον ΕΣΠΑ ΠΕΠ Πευκώνα Ορεστιάδας. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ 6 ηµιουργία κέντρου ληροφόρησης ΕΣΠΑ ΠΕΠ ε ισκε τών ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ 7 Οριοθέτηση, κράσ εδα, ασφαλτόστρωση ΕΣΠΑ ΠΕΠ δρόµου λησίον σιδηροδροµικής γραµµής ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Ορεστιάδας. 8 Α οκατάσταση ρώην Στρατο έδου ΕΣΠΑ ΠΕΠ Σταθάτου στην Ορεστιάδα. 9 Ανά λαση χώρου Κρυονερίου στο Νεοχώρι Ορεστιάδας. ΜΑΚ ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΫΠ-ΣΜΟΣ

20 Εξοικονόµηση ενέργειας µέσω εξειδικευµένων δράσεων και ε εµβάσεων σε δηµόσια κτίρια ήµου Ορεστιάδας 11 Εγκατάσταση αυτόνοµων φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και άρκα 12 Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου στα λαίσια του σχεδίου Χωροταξικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων. 13 Οριοθέτηση όλων των αγροτικών οικισµών για τη διευκόλυνση της ολεοδοµικής της οργάνωσης. 14 ηµιουργία δικτύου εζοδρόµων οδηλατοδρόµων εντός της όλης της Ορεστιάδας. 15 ηµιουργία έξυ νου οικισµού στο ήµο Ορεστιάδας 16 Αξιο οίηση δικτύου ο τικών ινών ήµου Ορεστιάδας 17 Ίδρυση ηλεκτρονικού Ιατρικού Πληροφοριακού Κέντρου. 18 Εγκατάσταση συστηµάτων τηλεϊατρικής σε α οµακρυσµένες εριοχές του ήµου Ορεστιάδας. 19 Εγκατάσταση συστήµατος τηλεεκ αίδευσης στο ήµο Ορεστιάδας. 20 Οδική σύνδεση δηµοτικών διαµερισµάτων Βάλτου Αµ ελάκια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΣΠΑ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΠΑ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΠΑ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΠΑ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΘΡΑΚΗΣ 21 Ασφαλτόστρωση δρόµου α ό εθνική οδό ΕΣΠΑ ΠΕΠ έως Σταθµό Ε εξεργασίας Λυµάτων ΜΑΚΕ Ορεστιάδας και οικισµό Παλιά Σαγήνη. ΘΡΑΚΗΣ 22 Α οκατάσταση δρόµου Πύργου Λαγού ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΘΡΑΚΗΣ 23 Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόµου σύνδεσης το ικού διαµερίσµατος Νεοχωρίου µε οικισµό Παταγής στο ήµο Ορεστιάδας 24 Βελτίωση βατότητας βόρειου κεντρικού αγροτικού δρόµου στο το ικό διαµέρισµα ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

21 Νεοχωρίου του ήµου Ορεστιάδας. 25 Βελτίωση αναβάθµιση αγροτικής οδο οιίας στην Ορεστιάδα 26 Αντικατάσταση ε ιφανειακού δικτύου µε κατασκευή υ ογείου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτηµάτων του το ικού διαµερίσµατος Χειµωνίου του ήµου Ορεστιάδας 27 Αντικατάσταση ε ιφανειακού δικτύου µε κατασκευή υ ογείου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτηµάτων του το ικού διαµερίσµατος Θουρίου του ήµου Ορεστιάδας 28 ηµιουργία Μουσείου λαϊκής τέχνης το ικού διαµερίσµατος Θουρίου και διαµόρφωση εριβάλλοντος χώρου 29 Ανά λαση και ανάδειξη αραδοσιακής βρύσης σε Θούριο και Αµ ελάκια διαµόρφωση εριβάλλοντος χώρου 30 Βελτίωση αγροτικού δρόµου α ό διασταύρωση Παταγής έως το γή εδο. 31 Εργασίες ε ένδυσης κοίτης και ρανών χειµάρρου εντός το ικών διαµερισµάτων Χειµωνίου, νεοχωρίου και Βάλτου 32 Αγροτική οδο οιία στο Νεοχώρι, βελτίωση ρόσβασης στις κτηνοτροφικές µονάδες) 33 Βελτίωση αγροτικής οδο οιίας, σύνδεση Μεγ. οξι άρας Χανδρά βάλτου σε µήκος 10 χλµ. 34 Βελτίωση αγροτικής οδο οιίας σε µήκος 15 χλµ στα Αµ ελάκια και στο Βάλτο Ορεστιάδας 35 Κατασκευή Πολιτιστικού κέντρου στον οικισµό Παταγή του ήµου ορεστιάδας 36 Αναβάθµιση βασικής υ οδοµής και εργασίες βελτίωσης οιότητας ζωής οικισµών ήµου Ορεστιάδας. 37 Καθαρισµός διευθέτηση ρανών χειµάρρων εντός δηµοτικών διαµερισµάτων ήµου Ορεστιάδας. 770 (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ,80 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΘΗΣΕΑΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΘΡΑΚΗΣ Αστική οδο οιία ήµου Ορεστιάδας. ΘΗΣΕΑΣ Κατασκευή αντι ληµµυρικού ΕΣΠΑ

22 αντλιοστασίου εριοχής Σφαγείων Ορεστιάδας 40 Εκσυγχρονισµός και ε έκταση των ηµοτικών Σφαγείων Ορεστιάδας 41 Χρήση ευρυζωνικού δικτύου ο τικών ινών ήµου Ορεστιάδας για ανά τυξη ψηφιακών υ ηρεσιών α ό τους ε ιχειρηµατίες. 42 ηµιουργία ηλεκτρονικού κέντρου µιας στάσης (one stop shop) για την εξυ ηρέτηση των ε ιχειρήσεων. 43 Εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ α ό ηλιακή ακτινοβολία σε ηµόσια κτίρια του ήµου Ορεστιάδας. 44 ηµιουργία Πρότυ ου Εκ αιδευτικού Πάρκου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στη Μεγάλη οξι άρα Ορεστιάδας, στο χώρο του ΚΕΚ ήµου Ορεστιάδας 45 Αντικατάσταση ε ιφανειακού δικτύου µε κατασκευή υ ογείου δικτύου άρδευσης της γεωτρήσεις των αγροκτηµάτων του ήµου Ορεστιάδας 46 Εγκατάσταση υ οδοµών και εξο λισµού για την ηχο ροστασία και εριβαλλοντική α οκατάσταση ρανών στον εριµετρικό δρόµο ταχείας κυκλοφορίας Ορεστιάδας (ηχο ετάσµατα, φυτεύσεις κλ ). 47 Έργα ροστασίας, ανάδειξης, σήµανσης και αξιο οίησης ροστατευόµενης εριοχής του Έβρου. 48 Έργα αναδάσωσης της λαγιάς Ορεστιάδας ( εριοχή νότια της όλης, Πύργου, Λε τής, Νεοχωρίου και Βάλτου). 49 Φύτευση δέντρων και θάµνων στην όλη της Ορεστιάδας, στα λαίσια εκστρατείας για την ενίσχυση του ρασίνου στην όλη. 50 Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου της αστικής κυκλοφορίας σε 771 ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΘΗΣΕΑΣ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΘΗΣΕΑΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

23 772 συνεργασία µε το σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών ήµου Ορεστιάδας (GIS). 51 Αναβάθµιση ρόσβασης και διαµόρφωση εριβάλλοντος χώρου στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας. 52 ιαµόρφωση ροσβάσεων σε ε ικίνδυνες για υρκαγιά εριοχές. 53 Κατασκευή Ειδικού ηµοτικού Σχολείου και Νη ιαγωγείου 54 Κατασκευή Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήριο Ειδικής Ε αγγελµατικής Κατάρτισης) των ΑΜΕΑ. 55 ηµιουργία χώρου για τη στέγαση Μονάδας Κοινωνικής Μέριµνας ήµου Ορεστιάδας. 56 Κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ για το ήµο Ορεστιάδας 57 Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ε αγγελµατικού Προσανατολισµού 58 Ίδρυση και λειτουργία ηµοτικού Γραφείου Ενηµέρωσης για την Α ασχόληση στο ήµο Ορεστιάδας. 59 Ίδρυση δοµής για την ενσωµάτωση, αρακολούθηση και αξιολόγηση των ολιτικών ισότητας στο ήµο Ορεστιάδας. 60 Κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήµατος στο ήµο Ορεστιάδας 61 ιαµόρφωση αύλειου χώρου και κατασκευή ερίφραξης στο 4 ο, 6 ο, 7 ο, 8 ο και 11 ο Νη ιαγωγείο Ορεστιάδας 62 Προσθήκη της αίθουσας για της ανάγκες του ολοήµερου τµήµατος (τρα εζαρία χώρος ανά αυσης) για το 9 ο Νη ιαγωγείο Ορεστιάδας ΘΗΣΕΑΣ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

24 Το οθέτηση αιχνιδιών εξωτερικού χώρου στα σχολεία της Ορεστιάδας 64 ιαµόρφωση αύλειου χώρου στο 1 ο, 2 ο, 3 ο, 5 ο, 6 ο ηµοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, ηµοτικού Σχολείου Θουρίου, Νεοχωρίου και Χανδρά, Νη ιαγωγείου Πύργου και ΕΠΑ.Λ. Ορεστιάδας 65 Ε ισκευή στέγης στο 1 ο Γυµνάσιο και στο 2 ο Λύκειο Ορεστιάδας 66 Κατασκευή α οθήκης στο ηµοτικό Σχολείο Λε τής και στο 2 ο Ενιαίο Λύκειο Ορεστιάδας 67 Κατασκευή 2 Βρεφονη ιακών Σταθµών στο ήµο Ορεστιάδας 68 Κατασκευή 3 Νη ιαγωγείων στο ήµο Ορεστιάδας 69 Ε έκταση ευρυζωνικού δικτύου ο τικών ινών της της νέες εγκαταστάσεις των Πανε ιστηµιακών σχολών στην Ορεστιάδα. 70 Αξιο οίηση κτιρίων Ειρηνοδικείου. ηµιουργία Πινακοθήκης 71 Κατασκευή Πολιτιστικού κέντρου Κάτω Οινόης. 72 Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Κλεισσούς. 73 Κατασκευή αίθουσας ολιτιστικών εκδηλώσεων χωρητικότητας θέσεων. 74 Κατασκευή θεµατικού άρκου στο Σταθµό Ε εξεργασίας Λυµάτων Ορεστιάδας. 75 ηµιουργία λίµνης ιχθυοκαλλιέργειας στα νερά της α ορροής του Σταθµού Ε εξεργασίας Λυµάτων Ορεστιάδας. 76 ηµιουργία Ενυδρείου µε ιχθυο ανίδα και ερ ετά της ευρύτερης εριοχής του Έβρου και των ρεµάτων της εριοχής. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 433 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-09-2008 Σήµερα τηv 1/09/2008 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 608 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-11-2007 Σήµερα τηv 29/11/2007 ηµέρα Πέµ τη και ώρα 18:00 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 21 ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-10-2009

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 21 ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-10-2009 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 21 ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-10-2009 Σήµερα τηv 23/10/2009 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 µ.µ. στo ηµοτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 8 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

3ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7-02-2005

3ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7-02-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7-02-2005 Σήμερα την 7/2/2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

11ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-07-2005

11ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-07-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ================== 11ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-07-2005 Σήμερα την 28/7/2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-02-2006

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-02-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 62 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-02-2006 Σήμερα τηv 28/02/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

7 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007

7 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007 191 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 7 ο /2007 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007 Σήμερα τηv 24/04/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα τηv 20/02/2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004 Σήμερα τηv 29/01/2004 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 24 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών 24 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 Σήμερα τηv 30/09/2003 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2012 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 4 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2012 ιαχείριση Πρακτικών 4 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /2001 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-01-2001 Σήμερα τηv 30/01/2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014. ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 0 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΗΓ-44Ι. Αρ. Απόφασης: 160/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8660 /22.07.2011 ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΗΓ-44Ι. Αρ. Απόφασης: 160/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8660 /22.07.2011 ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 29 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών 29 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 323 9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 Σήμερα τηv 29/6/2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 18 / 26-05-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 26 Μαΐου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 9 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

19 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3-12-2004

19 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3-12-2004 ΔΗΜΟ ΟΡΕΤIΑΔΑ ================== 341 19 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗ 3-12-2004 ήμερα τηv 3/12/2004 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 14 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟ Ο ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013.. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΕΡΙΦ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΑΝ ΡΙΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΦΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Πρέβεζας 2012-2014 Γ ΦΑΣΗ»

ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Πρέβεζας 2012-2014 Γ ΦΑΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό σήµαινε σηµαντικές δυσχέρειες στη λειτουργία του δήµου ως οργανισµού.

Αυτό σήµαινε σηµαντικές δυσχέρειες στη λειτουργία του δήµου ως οργανισµού. 1 Κύριε Πρόεδρε Αγαπητοί συνάδελφοι Αγαπητοί παριστάµενοι, κυρίες και κύριοι, Για ακόµη µια φορά, την έβδοµη συνεχόµενη, έχω την τιµή ως επικεφαλής της ηµοτικής Αρχής να ξεκινήσω τη διαδικασία του απολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 5 η Στις 30-8 - 2006.ΕΠ.Α.Ν.ΑΛ. ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Åãêáßíéá ìå äåóìåýóåéò

Åãêáßíéá ìå äåóìåýóåéò Παριανός Τύπος ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ 03 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΥ εκαπενθήµερη εφηµερίδα στην υπηρεσία της Πάρου και της Αντιπάρου Περίοδος Β Έτος 6ο Αρ. φύλλου 91 Τιµή 1 ευρώ Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΔΣ Δήμου Αλεξανδρούπολης 09/05/2011

8ο ΔΣ Δήμου Αλεξανδρούπολης 09/05/2011 8ο ΔΣ Δήμου Αλεξανδρούπολης 09/05/2011 18.41 Οι δημοτικοί σύμβουλοι προσέρχονται στην αίθουσα. 18.43 Η συνεδρίαση αρχίζει. 18.46 Ο κ. Αγγλιάς αναφέρει ότι θα γίνουν δύο ανακοινώσεις από τον κ. δήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΆποψηΜηνιαία έκδοση. ύσκολες µέρες περνούν οι επιχειρήσεις

ΆποψηΜηνιαία έκδοση. ύσκολες µέρες περνούν οι επιχειρήσεις ΤΕΥΧΟΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΆποψηΜηνιαία έκδοση για την ποιότητα ζωής στην περιοχή Βασιλικών ιαφωνώ µε ότι λες, αλλά θα αγωνιστώ µέχρι θανάτου για το δικαίωµά σου να το λες Βολταίρος Θόδωρος

Διαβάστε περισσότερα