ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 22 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 22 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ"

Transcript

1 750 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 22 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήµερα τηv 24/11/2008 ηµέρα ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo ηµoτικό Συµβoύλιo ήµoυ Ορεστιάδας, ύστερα α ό τηv υ ' αριθµ / ρόσκληση τoυ Αντι ροέδρου του δηµοτικού συµβούλου του ήµου Ορεστιάδας σύµφωvα µε το άρθρο 95 τoυ ηµoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα (Ν. 3463/06). Έγιvε vόµιµη α αρτία, ε ειδή στo σύvoλo είκoσι ενός (21) µελώv βρίσκovται αρόντα δεκαεννιά (19), τα εξής: 1. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ.) 2. ΓΟΥ ΕΤΣΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 7. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9. ΜΗΤΣΟΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11. ΜΩΡΙΚΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12. ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 14. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 16. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ ΗΜΗΤΡΑ 18. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΣΚΑΡΛΑΤΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ.) 2. ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Τ.Σ..Σ., ωστόσο, το αρόν έδωσαν οι αρακάτω: Νεοχωρίου κ. Ποτολίδης, Ν. Χειµωνίου κ. Θεοδωρακό ουλος, Αµ ελακίων κ. Γαβρικούδης, οξι άρας κ. Καϊµακάµης, Θουρίου κ. Καραγιάννης, Χανδρά κ. Ματζιούρης, ενώ ο Πρόεδρος Τ.Σ. Βάλτου Κωστό ουλος Κων/νος δεν αρευρέθηκε. Ο ήµαρχoς Κoς Μουζάς ηµήτριος ρoσκλήθηκε και αρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση αραβρέθηκε και η υ άλληλος του ήµου Μ ογιατζή Άννα για τηv τήρηση τωv ρακτικώv.

2 751 Θέµατα ηµερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις α ό τον κ. Πρόεδρο. Ανακοινώσεις α ό τον κ. ήµαρχο. Ανακοινώσεις - ροτάσεις - ερωτήσεις α ό τους ηµοτικούς Συµβούλους. 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ορεστιάδας για το έτος Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 2. Έγκριση δα άνης για την ε έκταση εξωτερικού δικτύου φωτισµού. Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 3. Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικός) του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόµου α ό Μουρούζη εως Κ.Ψ.Υ.». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 4. Έγκριση 2 ου ΑΠΕ (Τακτο οιητικός) του έργου: «Κατασκευή δρόµου ανατολικά Νεκροταφείου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 5. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ (Τακτο οιητικός) του έργου: «Α οκατάσταση Πάρκου Λαχανά και Πάρκου Σαγήνης». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 6. Έγκριση ρωτοκόλλου ροσωρινής αραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στους οικισµούς Σάκκου και Πύργου». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 7. Έγκριση ρωτοκόλλου ροσωρινής αραλαβής του έργου: «Ανά λασηδιαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων στην Ν λευρά της όλης της Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 8. Έγκριση τρό ου εκτέλεσης του έργου: «Ενίσχυση θεµελίων γέφυρας διαδηµοτικού οδικού δικτύου Βάλτου-Χανδρά, ροϋ ολογισµού ,31 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 9. Έγκριση τρό ου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισµός ρεµάτων ου καταλήγουν στον κάµ ο Ορεστιάδας και διέρχονται α ό τους οικισµούς του ήµου, ροϋ ολογισµού 4.861,15 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. 10. Έγκριση µελέτης του έργου: «Εργασίες ε ένδυσης κοίτης και ρανών εντός Το ικών ιαµερισµάτων Χειµωνίου, Νεοχωρίου και Βάλτου, ροϋ ολογισµού ,80 µε Φ.Π.Α. και κατάθεση συγκεκριµένης ρότασης στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά τυξης ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ

3 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ. 752 Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς. 11. Έγκριση µελέτης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόµου σύνδεσης Το ικού ιαµερίσµατος Νεοχωρίου µε οικισµό Παταγής στο ήµο Ορεστιάδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. και κατάθεση συγκεκριµένης ρότασης στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά τυξης ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ. Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς. 12. Έγκριση µελέτης του έργου: «Βελτίωση βατότητας Βόρειου κεντρικού αγροτικού δρόµου στο Το ικό ιαµέρισµα Νεοχωρίου του ήµου Ορεστιάδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. και κατάθεση συγκεκριµένης ρότασης στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά τυξης ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ. Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς. 13. Έγκριση 11ης Αναµόρφωσης Προϋ ολογισµού και τρο ο οίηση τεχνικού ρογράµµατος οικ. έτους Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Εµ. 14. Έγκριση αναµόρφωσης ροϋ ολογισµού του Κ.Α.Π.Η. ήµου Ορεστιάδας έτους Εισηγητής: ο ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος Κ.Α.Π.Η. Καραµανίδης Γεώργιος 15. Συνδιοργάνωση α ό τον ήµο Ορεστιάδας, το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Ορεστιάδας, το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Αλεξανδρού ολης, το Μ.Κ.Ο. ΠΟΛΙΤΕΙΑ και το Ε ιµελητήριο Έβρου της ηµερίδας «Νεανική Ε ιχειρηµατικότητα & α ασχόληση», ου ραγµατο οιείται στις στην όλη µας. Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς. 16. Συµµετοχή του ήµου Ορεστιάδας στην διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης της Βαλκανικής Ένωσης Πετοσφαίρισης, ου θα διεξαχθεί α ό εκεµβρίου 2008 στην όλη µας. Εισηγητής: ο ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος.Α.Κ.Ο. Μ ουργκούδης Γεώργιος 17. Έγκριση δα άνης για την α οκατάσταση ζηµιών α ό υρκαγιά σε οικία δηµότη στο.. Χανδρά. Εισηγητής: ο ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος Κ.Π.Κ.Υ. Ουρουµίδης Αντώνιος 18. Σχετικά µε την εγκατάσταση στρατο έδου εντός των ορίων της εριοχής του.. Χανδρά. Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς.

4 Έγκριση ρακτικών της δηµο ράτησης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων Ορεστιάδας για τα έτη Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Γουδετσίδης Ευάγγελος 20. Έγκριση ρακτικών της δηµο ράτησης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων.. Νεοχωρίου ( οτιστικά) για τα έτη Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Γουδετσίδης Ευάγγελος 21. Έγκριση ρακτικών της δηµο ράτησης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων.. Νεοχωρίου (ξηρικά) για τα έτη Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Γουδετσίδης Ευάγγελος 22. Έγκριση ρακτικών της δηµο ράτησης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων.. Χανδρά (ξηρικά) για τα έτη Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Γουδετσίδης Ευάγγελος 23. Έγκριση ρακτικών της δηµο ράτησης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων.. Αµ ελακίων (ξηρικά) για τα έτη Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Γουδετσίδης Ευάγγελος 24. Έγκριση ρακτικών της δηµο ράτησης για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων οικισµού Παταγής.. Νεοχωρίου (ξηρικά) για τα έτη Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Γουδετσίδης Ευάγγελος 25. Έγκριση ρακτικών της δηµο ράτησης για την εκµίσθωση σχολικών αγροτεµαχίων.. Νεοχωρίου, Χανδρά και Θουρίου για τα έτη Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Γουδετσίδης Ευάγγελος 26. Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων στα λαίσια εορτασµού Αγίου Νικολάου Παταγής στις και Αγίου Σ υρίδωνα Λε τής στις Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Εµ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Αναφέρει ένα έγγραφο από πολίτες της Παταγής σχετικά µε την αποχώρηση του πεδίου βολής. ΗΜΑΡΧΟΣ: Τις προηγούµενες µέρες είχαµε την τιµή να µας επισκεφτεί ο κ. Στυλιανίδης Ευριπίδης. Μία επίσκεψη που έλαβε χώρα την προηγούµενη Παρασκευή. Συζητήθηκαν τα προβλήµατα του νοµού. Προτού εγκαινιάσει το 1 ο ηµοτικό και το 3 ο Γυµνάσιο πέρασε από το ηµαρχείο και κάναµε µια συζήτηση για τα προβλήµατα της περιοχής, κυρίως στα κτιριακά και στο µεγάλο θέµα της διεύρυνσης του ΠΘ. Τα έλαβε σοβαρά υπόψη του. Κατά την είσοδό του οι γονείς τον περίµεναν στην είσοδο. Είναι µία απόδειξη του τι µπορούµε να κάνουµε όταν υπάρχει σύµπνοια. Όταν η δηµοτική αρχή αφουγκράζεται τη βάση και µεταφέρει τα δίκαια αιτήµατά της. Είµαι ικανοποιηµένος. Του έδωσα το ψήφισµα. Ήταν µια καλή ευκαιρία. Περίµενα και τον κ. Πρύτανη. εν ήρθε. Αποτέλεσµα ήταν η πρυτανεία στην Κοµοτηνή. Του δώσαµε το ψήφισµα µε τον κ. Παπαϊωάννου. Κάναµε συζήτηση για την 4 η έδρα που διεκδικούµε. Αυτά που ζητούµε, η Πρυτανεία τα αφουγκράζεται. Και στη σύγκλητο που θα γίνει των Πρυτάνεων στις 4/12, η πρόταση που θα

5 754 γίνει θα είναι προς την κατεύθυνση που ζητούµε. Η πόλη µας θα διεκδικεί. Εµείς ζητούµε αλλά θέλουµε να διασφαλιστούν τα ήδη υπάρχοντα τµήµατα. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ : Θεωρώ ατόπηµα που δε µας καλέσατε όταν ήρθε ο κ. Υπουργός. Εγώ προσωπικά παραβρέθηκα. Ζήτησα 2-3 φορές το λόγο. Ο λόγος δε µου εδόθη. Του επιδώσατε 1 ψήφισµα το οποίο ήταν αποτέλεσµα µιας συνεδρίας από την οποία φύγαµε µε την προοπτική να συνταχθεί επιτροπή. Εγώ δεν έχω λάβει γνώση το τι γράφει. Σήµερα το είδα στο διαδίκτυο. ε συµφωνώ εγώ. Όταν ζητάς από κάποιον να σε βοηθήσει, δεν γίνεσαι απειλητικός. Υπάρχει προχειρότητα. εν υπάρχει σχεδιασµός. Αλλάξτε σκεπτικό. Ακόµη µία φορά συρθήκατε από τους δηµότες. Οι δηµότες ήρθαν να διαµαρτυρηθούν. Είχα µια έντονη συζήτηση µε τον πρόεδρο των σχολικών κτιρίων ο οποίος µε µάλωσε γιατί τα δεχτήκαµε αυτά τα σπιτάκια. Οι στόχοι µας πρέπει να είναι ολοκληρωµένοι. Για το σχολείο, για τα ΑΜΕΑ. Μία προσπάθεια πολλών ετών. Να γίνει ένα σχολείο. Την αποµπελήσατε και αυτή. ε θα γίνει στα όρια της Ορεστιάδας. Η Ελλάδα ήταν χωριό και έγινε πόλη. Ελάχιστη ήταν η διεκδικητική φόρµουλα του. Ορεστιάδας. Έµαθα και µου έγινε καταγγελία από κατοίκους του Πύργου ότι η ΤΥ Ο πήγε και είπε σε κάποιον που έχτισε ένα σπιτάκι στο χωράφι του ή να το γκρεµίσει ή να πληρώσει πρόστιµο. Στην περιοχή αυτή µόνο αυτό είναι παράνοµο; Πρέπει να είµαστε δίκαιοι. Μέσα στον πευκώνα ξεκίνησε να χτίζεται κάτι. Υπάρχει θεµελίωση. Ακόµα και για ένα κτίριο που έχει κατασκευάσει η νοµαρχία στο ΓΟΕΒ και από ό,τι πληροφορούµαι ούτε και για αυτό υπάρχει πολεοδοµική άδεια. Στην προηγούµενη συνέλευση µας διαβάσατε 1 έγγραφο από την ΕΕΒΟΠ. εν έγινε καµία ενέργεια. Όσον αφορά για το έγγραφο που διαβάσατε προηγουµένως, θα πρέπει ο πρόεδρος του Νεοχωρίου να ρωτήσει τον συνεργάτη του που νοµίζω ότι είναι εκλεγµένος, για να µην κατηγορεί την προηγούµενη ηµοτική αρχή. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Σήµερα ο ήµαρχος θα µε βρει πολύ χαλαρό. Έχω να κάνω 2 επισηµάνσεις. Αρχικά µε την επίσκεψη του Υπουργού το θεωρώ παράβαση καθήκοντος. Πήραµε µία απόφαση, να εκδώσει ένα ψήφισµα προς τον Υπουργό και τον Πρύτανη. Οφείλατε πριν παραδοθεί να υπάρξει µία συζήτηση. Σε αυτή τη συνάντηση του Υπουργού δε µας υπολογίσατε. Μας αγνοήσατε. Νοµίζω ότι η παρουσία µας θα ήταν ουσιαστική για εσάς. Επίσης για 1 η φορά είδα στην περίπτωση των νηπιαγωγείων να αδειάζει πολίτηςυπουργό. Έπεισαν τον Υπουργό να δεσµευτεί. Ο ήµος παρακολουθεί, ο πολίτης παλεύει. Όσον αφορά τη σηµερινή συνάντηση, ανταποκρίθηκα αµέσως στο τηλεφώνηµα που µου κάνατε. Ήθελα να πω κάποια πράγµατα που εσείς δεν µπορούσατε να τα πείτε. Νοµίζω ότι από την κουβέντα βγαίνουµε ωφεληµένοι. Ο ενωµένος αγώνας έχει αποτελέσµατα. Μετά θα έχουµε τη δυσκολία να πείσουµε το ίδιο το Υπουργείο. Εκεί θα χρειαστεί να µην κάνετε αποκλεισµούς. Πρέπει να δραστηριοποιηθούµε. ιάβασα στις εφηµερίδες ότι διευθυντής στο νοσοκοµείο του ιδυµοτείχου έρχεται ένας από αλλού, ξενοµερίτης. Εγώ ντράπηκα. Εµείς εδώ δεν έχουµε ικανά άτοµα; Προσβλήθηκα πραγµατικά. Για µία ακόµα φορά γυρίσαµε πίσω. Προτείνω τη µεταφορά εκτός ιστού του στρατοπέδου βόρεια του γηπέδου. Το βάζω προς συζήτηση. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: ε θα αρχίσω τις κοκοροµαχίες. Υπάρχουν 60 υπογραφές στην Παταγή. Είναι σοβαρό, πρέπει να το συζητήσουµε. Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήµιο, υπάρχει κάποια προχειρότητα. Πρέπει να υπάρξει σύµπνοια. Υπάρχει ελπίδα για τις 4/12. Εποικοδοµητική η επίσκεψη ενός Υπουργού. 1 κεραία που καταγγέλουν κάτοικοι της Ν. Ελβετίας ότι λειτουργεί πολύ κοντά. Γιατί; Αστική συγκοινωνία. Τι συµβαίνει, που υπάρχουν ελλείψεις. Να δούµε πως λειτουργεί. εν κατηγορώ τίποτα. Σαφώς και δεν αποφασίζουµε εµείς ποιος θα είναι ο manager του νοσοκοµείου. Ειπώθηκε κάτι ότι βάση κτίστηκε κάπου. Τι είναι αυτό; Πρέπει εν τη γεννέσει να σταµατάνε κάποια πράγµατα. Έχω κάνει έγγραφα για τις αποµαγνητοφωνήσεις. Για προσωπικούς λόγους. Γιατί δεν παίρνω απαντήσεις; Θέλω αυτά που ζήτησα. Πρωτοκολλήθηκε. εν πήρα απάντηση. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: Θα ήθελα να σας ενηµερώσω για το δικαστήριο που είχαµε. Πολλά ακούστηκαν για τον πλειστηριασµό του αυτοκινήτου του δηµάρχου. 19/09/08 µας κοινοποιήθηκε ο πλειστηριασµός. Μετά από συµφωνία µε τους εργαζόµενους που έκαναν καταγγελία καταλήξαµε να τα δώσουµε σε 3 δόσεις. Η 1 η δόση 24/ , 2 η δόση τέλη Οκτωβρίου. Στις 26/9 κάλεσα τους πρώην εργαζόµενους και τους είπα επειδή θα έχουµε διαφορά µε τους τόκους αν θέλουν να πληρώσουµε µέχρι τέλους Οκτωβρίου µόνο το υπόλοιπο του κεφαλαίου που ήταν ακόµα και µετά να στείλουµε του τόκους. Το δέχτηκαν όλοι.

6 755 Εξοφλήθηκε το κεφάλαιο. Στείλαµε τα εντάλµατα στον επίτροπο. Ο τόκος για τους ΟΤΑ είναι 6% και επειδή ο πληρεξούσιος ικηγόρος των πρώην εργαζοµένων αυτών τα είχε υπολογίσει µε 12%, είχαµε πρόβληµα στα εντάλµατα. Μας τα γύρισε πίσω ο επίτροπος. Οι τόκοι για όλα αυτά τα χρόνια ήταν 1981 επιπλέον. Θεωρήσαµε λήξαν το θέµα. υστυχώς κάποιοι εργαζόµενοι το συνέχισαν. 19/11/08 ήταν η ηµέρα πλειστηριασµού του αυτοκινήτου. Είχαµε προσφύγει στο ειρηνοδικείο και έγινε δεκτός ο ισχυρισµός του δήµου και ανεστάλη επ αορίστου ο πλειστηριασµός. Από την Τετάρτη που έχω στα χέρια µου την απόφαση, άκουσα από κάποια ΜΜΕ να παραπληροφορούν τον κόσµο. Μέληµά µας ήταν η πλήρης εξόφληση αυτών. Ένας εργαζόµενος, ο Κεµαλής Αθανάσιος, µε υπεύθυνη δήλωση, λέει ότι έχει ικανοποιηθεί πλήρως από την απόφαση. Πήρε το κεφάλαιο που ήταν 6.717, τους νόµιµους τόκους 1981 και αποσύρθηκε. Οι υπόλοιποι 3 συνεχίζουν και υποστηρίζουν ότι µπορούν να πάρουν επιπλέον τόκους. Τελικά ανεστάλη την τελευταία στιγµή. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Τι ποσό διεκδικούν αυτή τη στιγµή; ΛΥΤΡΑΣ: Κ. Παπαντωνίου στις 13/11 µετά από το.σ. που είχαµε κάνει, έγινε ένα ρεπορτάζ. Όλοι ξέρουµε τι σηµαίνουν οι πλειστηριασµοί. Η καταγγελία έγινε κατά της πολιτείας. Συνήθως κερδίζουµε. Η απόφαση είχε έρθει από τον Ιανουάριο Μέχρι το Σεπτέµβρη βλέπω µία καθυστέρηση. Όµως ακούστηκε το εξής από την τηλεόραση: Η δηµοτική αρχή όπως είχε υποσχεθεί µε συνέπεια και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, αποπλήρωσε υποχρεώσεις προς στους πρώην εργαζοµένους αποκαθιστώντας έτσι µια οικονοµική παράλειψη προηγούµενων δηµάρχων. Έχω ζητήσει µε αιτήσεις κάποια πράγµατα. Γιατί δεν µου δίνετε; Είχατε πει ότι τα νεκροταφεία βιαζόσασταν να τα φέρετε. Που είναι; Πήγα και είδα µόνος µου τα µπάζα που ρίχνουν στον περιφερειακό της Σαγήνης. Στις 22/11 µετά από ζηµιά του αγωγού ύδρευσης, είπατε ότι θα επιληφθεί η ΕΥΑΟ αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι. Για το κτηµατολόγιο. Τα έχετε δηλώσει ή θα ψάχνεστε µε κανένα πρόστιµο. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ: Θα ξεκινήσω µε την επίσκεψη Στυλιανίδη. Τα νηπιαγωγεία αυτά δεν ήταν επιλογή του ΟΣΚ ήταν δική σας. Όλοι οι πολίτες θυµούνται καλά ότι ήσασταν ανένδοτος. Υπήρχε αντίδραση. Ευτυχώς αντέδρασαν οι γονείς άµεσα. Τώρα όσον αφορά για το ψήφισµα. Αν θυµάστε καλά είχε γίνει 1 διευρυµένο Συµβούλιο που αφορούσε το θέµα του Πανεπιστηµίου. Πέρασαν 2 εβδοµάδες και δεν υπήρξε καµία πρωτοβουλία για να συνταχθεί το ψήφισµα. Κάποια στιγµή µας κάλεσε ο ήµαρχος στο γραφείο. Ήµουν εγώ και ο κ. Λύτρας. εν υπήρξε ευαρέσκεια κ.τζότζολα. Θα συνεχίσω µε 2 ερωτήσεις και µε 5 προτάσεις. Είχε ξεκινήσει µία διαδικασία που αφορούσε τα οικόπεδα ΡΟΜ. Τι γίνεται; Έχει τελειώσει η 1 η φάση που αφορά την ψηφιακή µετάδοση σήµατος. Ο δικός µας σταθµός πέρασε αυτή τη φάση; Υπάρχει πρόβληµα στο διοικητικό προσωπικό. Είναι άµεση ανάγκη να προβείτε σε προσλήψεις. Επειδή γίνεται λόγος για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, θα πρότεινα στη ηµοτική Αρχή να καλέσει την τεχνική επιτροπή επικοινωνιών για να έρθει να κάνει µέτρηση ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Η άλλη πρόταση αφορά τα αδέσποτα. Με βάση το νόµο 3190, προετοιµάζεται 1 πρόσκληση για τη λειτουργία Κυνοκοµείου. Πρέπει να προετοιµάσουµε 1 φάκελο για να πάρουµε καλή χρηµατοδότηση από το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης. Τέλος µε αφορµή µια διαφηµιστική πινακίδα που έπεσε στην πλατεία Ορεστιάδας. Νοµίζω ότι πρέπει να γίνει εξωραϊσµός από ταµπέλες. Είναι άτακτες τακτοποιηµένες. Να βάλουµε εµείς προδιαγραφές. ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ: Υπήρξε ένα πρόβληµα πριν µέρες µε την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης. Ευθύνεται ο εργολάβος. Θα επιβληθούν οι αντίστοιχες κυρώσεις. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ: Ήθελα να αναφερθώ στις καταγγελίες που έγιναν δια στόµατος κ. Τζότζολα. Μίλησα µε τον έπαρχο και µου είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για αυθαίρετο στο ΓΟΕΒ. Όσον αφορά για τον Πύργο, αν ξέρω καλά, αυτό έγινε το καλοκαίρι. Υπήρξε καταγγελία από την αστυνοµία. Όσον αφορά για µια κεραία στην Ελβετία, έχει σταµατήσει. ΠΟΤΟΛΙ ΗΣ: Για το έγγραφο το συγκεκριµένο από κατοίκους της Παταγής, δεν υπογράφει κανείς πρόεδρος. Άστοχα ο κ. Τζότζολας κατηγορεί εµένα. Στην ουσία ρίχνει κατηγορίες στο προηγούµενο διοικητικό Συµβούλιο του Νεοχωρίου που τον υποστήριξαν.

7 756 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όσον αφορά τα αδέσποτα σκυλιά. Έγιναν επιθετικά. Κατασπάραξαν χοίρους. Κ. Παπαδόπουλε, για το χωράφι πιστεύω να υπάρχει κάτι. Για το θέµα των λαµπτήρων. Μήπως δεν υπάρχει υλικό; ΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν γίνεται η έναρξη.σ., αναφερόµαστε σε ανακοινώσεις, προτάσεις και ερωτήσεις. Να µην πλατειάζετε. Να µην επαναλαµβανόµαστε. Ο κ. Τζότζολας είναι εκτός αιθούσης. Το πρωί είχα µια συζήτηση µε κάποιους. Συµβούλους και το θέµα ήταν το κατά πόσο θα ειπωθούν ή όχι αυτά από τον κ. Τζότζολα, σχετικά µε το ατόπηµα για την πρόσκληση. Περίµενα να έρθει µαζί µας σήµερα στην Κοµοτηνή. Έγινε µια συνάντηση σήµερα µε τον κ. Πρύτανη. Σήµερα µε πήρε ο Πρύτανης και κατευθείαν πήρα τους 2 επικεφαλείς. Ο κ. Τζότζολας δεν ήρθε. Ο κ. Χαµαλίδης βοήθησε στο συγκεκριµένο ψήφισµα. Η όλη συζήτηση εξελίχθηκε θετικά. Όσον αφορά το θέµα του ΟΣΚ. Εµείς είµαστε µε τους πολίτες. Πέρα από αυτό υπάρχουν και άλλα θεσµικά όργανα. Στις συναντήσεις µου ετέθησαν ζητήµατα. Ένα από αυτό ήταν η εύρεση χώρων για να απεµπλακούν οι χώροι των ηµοτικών σχολείων. Και αυτό πράξαµε. Με τα χρήµατα που µας έστειλαν αυτά πήραµε. Όταν τα είδα, πήγα στην Αθήνα και έδειξα την αντίδρασή µου. Λέω φέρτε χρήµατα και βαρέως τύπου προκατασκευασµένα. Ήρθε ο Υπουργός, συναντηθήκαµε και είπε αυτά που είπε. Για το ειδικό σχολείο θα µπορούσε να είχε λυθεί πριν 3 χρόνια. ε λύθηκε. Εµείς θεωρούµε την πόλη της Ορεστιάδας πόλη. Θέλουµε να δώσουµε λύσεις. Το Σοφικό ήταν πολύ καλή λύση. Θα βρουν στέγη. εν είναι πρόβληµα εάν θα έρθει Πελοποννήσιος στο νοσοκοµείο. Το πρόβληµα δεν είναι που θα γίνει αλλά να γίνει. Κ. Τζότζολα θα ήθελα να µας δώσετε εξηγήσεις για τις καταγγελίες που κάνατε. Πρόεδρε το καλύψατε το θέα του πεδίου βολής. Ο κ. Αντιδήµαρχος αναφέρθηκε στο θέµα του αυτοκινήτου των δηµοτών της πόλης. Η ιστορία αυτή µε λύπησε πολύ. Πράξαµε σωστά, αλλά υπήρξαν κερκόπορτες που προσπάθησαν να βοηθήσουν ώστε να εξευτελιστεί ο ήµος Ορεστιάδας. εν αποδεχθήκαµε τα κοντέινερ. Ούτε εµάς µας ικανοποίησε. Θα υπάρξει λύση. Για το διοικητικό προσωπικό που λέτε υπάρχει πρόβληµα. Ξέρετε ότι υπάρχουν κανάλια που είναι πιο καλά από τα δικά µας αλλά και η δική µας τηλεόραση ανταποκρίνεται. Για τις ταµπέλες που είπατε µας απασχόλησε ήδη το ζήτηµα. Η ταµπέλα έπεσε σε κεντρικό. Η δηµοτική αστυνοµία επιλήφθηκε του ζητήµατος. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση και µε την τεχνική υπηρεσία. Είχα συνάντηση και µε τους τεχνικούς του δήµου. Κ. Κυργιάννη όλα βοηθούν. Χρειάζεται συνεργασία.. Όµως δεν πρέπει να αναιρεί όλα αυτά που έγιναν τους τελευταίους µήνες. Στο θέµα του Πανεπιστηµίου είµαστε όλοι µαζί. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ: Είπαµε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας φάκελος. ΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα νηπιαγωγεία αν θέλετε µπορώ να σας καταθέσω αµέσως το έγγραφο που κάναµε όταν παραλάβαµε τα νηπιαγωγεία στις 15/10. Όπως και όλα τα έγγραφα που κάναµε προς το Υπουργείο, Νοµαρχία και ΟΣΚ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ορεστιάδας για το έτος Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αν. Ο Aντι ρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Κυριάκος αvαφερόµεvoς στo 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέµατoς, τoν Αντιδήµαρχo κ. Αναστάσιο Πα αδό ουλο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ ήρε τo λόγo o εισηγητής, εί ε τα αρακάτω: «Μετά α ό ε ί ovες ρoσ άθειες, oλλή σκέψη και συvεργασία µε όλoυς τoυς σχετικoύς φoρείς και τα Το ικά Συµβουλία των ηµοτικών ιαµερισµάτων καταρτίσαµε τo Τεχvικό Πρόγραµµα τoυ ήµoυ µας για τo έτoς Αυτό χαρακτηρίζεται α ό ρεαλισµό, είναι υλο οιήσιµο, θα δώσει µία νέα δυναµική στο ήµο µας κι αντα οκρίνεται στις ραγµατικές

8 757 οικονοµικές δυνατότητες του ήµου, α οβλέ οντας στη βελτίωση της οιότητας ζωής των δηµοτών µας. Είναι ένα α ό τα κορυφαία γεγονότα του ήµου. Ευχαριστώ τους Προέδρους Τ.Σ. και κά οιους. Συµβούλους και την ΤΥ Ο ου υλο οίησε τις ροτάσεις µας». Στο σηµείο αυτό αναγνώσθηκε και αναλύθηκε το ροτεινόµενο Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου µας για το έτος Μετά το τέλος της εισήγησης του κ. Αντιδηµάρχου α αντήθηκαν ερωτήσεις των ηµοτικών Συµβούλων, γράφτηκε κατάλογος ρωτοµιλητών και ακολούθησε διαλoγική συζήτηση: ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Θα ήµουν ευτυχής αν υλο οιούνταν αυτό το ρόγραµµα ου µας καταθέσατε. Θα ρέ ει να υ άρχει η δέουσα σοβαρότητα για την κατάρτισή του. Αυτά ου µας βάλατε είναι συρραφή έργων υ οτιθέµενων. Το Τεχνικό ρόγραµµα ου µας αρουσιάσατε έχει κόστος µεγαλύτερο α ό τα χρήµατα ου διαθέτετε. Όταν γίνεται καταγραφή υ ολογίζονται τα λεφτά ου µένουν α ό την ροηγούµενη χρονιά. εν έχετε στόχο και όραµα. Είναι α λά µια διαχείριση. Πίνακας 12. Μ ορούσατε να ξε εράσετε τα Γράψατε α ό ΕΣΠΑ. Αν το ΕΣΠΑ είναι αντικειµενικό, δεν ροφταίνετε να άρετε τί οτα. Αν είναι διαχειριστικό, ούτε να ελ ίζετε. Είναι στόχοι ου ούτε µ ορείτε να ονειρεύεστε. Ωστόσο υ άρχει δυνατότητα να ενταχθούν κά οια α ό αυτά αλλά ελάχιστα. ΘΗΣΕΑΣ. Έχει τελειώσει. Πρόκειται για λεφτά του κράτους. Και είναι λεφτά ου έχει γίνει καταµερισµός. Είναι άστοχο, χωρίς µέλλον. Α οκαρδιωτικό για µένα γιατί δεν έχετε τελειώσει καµιά µελέτη εκτός α ό κά οια ου σας αφήσαµε έτοιµα. Το ειδικό σχολείο στην καλύτερη των ερι τώσεων είναι έργο ου θα γίνει α ό την Νοµαρχία. Γράψατε έργα για τα ο οία ρέ ει να είµαστε ρεαλιστές. εν έχουν ε ί της ουσίας καµία σχέση µε το Τεχνικό ρόγραµµα. Η φτώχεια είναι καταγεγραµµένη. εν υ άρχουν µελέτες για να διεκδικήσετε έργα. Το αύριο του ήµου είναι τα αστικά ρογράµµατα ου δεν αναφέρετε καθόλου. Πρέ ει να καθίσετε να αντιµετω ίσετε τις ροκλήσεις των ε όµενων 2 χρόνων ου θα είναι καθοριστικά. εν µου ροσφέρει καµία αισιοδοξία για αυτό δεν το ψηφίζω. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Όταν ήρα τα θέµατα έκανα δύο ράγµατα. Ανέτρεξα στο ροεκλογικό ρόγραµµα και στο ερσινό σας Τεχνικό ρόγραµµα. Πέρσι ήταν η ρώτη σας χρονιά και ρότεινα να χρησιµο οιήσετε τη ΣΑΤΑ για α ο ληρωµή οφειλών και χρεώσατε το ήµο µε δάνειο. Το 2008 υ ήρξε 40% α ορρόφηση εκµετάλλευσης της ΣΑΤΑ. Είχαµε α εντάξεις έργων. Για το 2009 τα έργα ου ροτείνετε είναι όνειρα θερινής νυκτός. Ίδιοι όροι δεν υ άρχουν για να άνε στα δάνεια. Η κατανοµή δεν µου φαίνεται ορθολογιστική. Αν θέλατε να κάνετε ολεοδοµικό, θα το εντάσσατε στη ΣΑΤΑ. εν αµφισβητούµε τα νέα έργα. Κρατώ 5-6 καλές ροτάσεις οι ο οίες είναι α ό τη δική µας δηµοτική αρχή. Συµφωνώ µε τη σύνδεση Αµ ελακίων- Βάλτου αλλά είναι µεµονωµένη. Στο σύνολό του το Τεχνικό ρόγραµµα είναι ελλι ές. Λεί ει η α οκατάσταση δρόµων Ορεστιάδας. Προτεραιότητα στους δρόµους, η διαµόρφωση εζοδροµίων, αρκινγκ, ανά λαση αλιών Σφαγείων στην είσοδο της όλης, µεταφορά γκαράζ. Πρέ ει να γίνει µε τον τρό ο ου ρέ ει να γίνει και όχι µε τον τρό ο ου εσείς θέλετε. Κάηκε ο αλιός Σιδηροδροµικός Σταθµός, καταγράψτε το. εν αναφέρεστε στον εζοδρόµο στο 8 ο ηµοτικό. Να µ ει τά ητας στο ανοιχτό γή εδο. Να δείτε την αγορά αραδοσιακού σ ιτιού για να σωθεί η ολιτιστική µας κληρονοµιά. Οφείλουµε σε αυτή την όλη την ιστορία της. Κρατώ ότι ε ιτέλους τα α οδεσµεύτηκαν α ό τον Κωδικό. εν αξιο οιήθηκαν τα χρήµατα εκεί ου θα έ ρε ε. Πώς είµαστε κοντά στο ΠΘ; Έτοιµα λεφτά ου θα µ ορούσαν να διοχετευτούν εκεί. Μ ορεί να δι λασιάσατε τη ΣΑΤΑ σε ένα χρόνο αλλά

9 758 να ατάτε στο έδαφος. 60 εκατ. Τεχνικό ρόγραµµα µακάρι. Ε ί θητείας µας έγιναν αρεµβάσεις. ιεκδικείστε, ιεραρχείστε τις ροτεραιότητες. ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ: Συγχαρητήρια στους συναδέλφους µου για τις ροτάσεις ου κάνανε. Τολµήσαµε να κάνουµε έργα ου άλλοι δεν τόλµησαν. Ας κάνουµε την όλη µας εκ αιδευτήριο για όλους τους ολίτες, ου θα αγωνίζονται για το κοινό συµφέρον. Αγα άµε τα ωραία και µένουµε α λοί. Αυτά τα έργα έ ρε ε να είχαν γίνει ριν χρόνια. Είµαι βαθιά συγκινηµένος ου µέσα α ό ροτάσεις συµ εριλάβατε άνω α ό 95 έργα και µελέτες. Αυτό σηµαίνει ότι γνωρίζετε τις ανάγκες και τα ροβλήµατα των ολιτών και σκέφτεστε το µέλλον τους. Κλείνοντας θα ω ότι ο καθηγητής µου στο ανε ιστήµιο µου είχε ει κά οτε: «Αν σκέφτεσαι να κάνεις σχέδια για µια χρονιά, σ είρε σ όρους. Αν κάνεις σχέδια για 10 χρόνια, φύτεψε δέντρα. Αν σχεδιάζεις για µια ζωή, εκ αίδευσε το λαό σου». Εγώ το ψηφίζω και θα το στηρίξω κ. ήµαρχε. ΛΥΤΡΑΣ: Κάνατε καλή δουλειά ως έκθεση ιδεών, υ οσχέσεων. ιάβασα το τεχνικό ρόγραµµα του ήµου ή όλης της Θράκης; Πιστεύετε ότι η αράγραφος 12 είναι εφαρµόσιµη; Πέρυσι ήταν 45 και φέτος είναι 95 οι ροτάσεις. Ε αναλαµβάνετε το ερσινό ρόγραµµα αλλά αλλάζετε τα νούµερα. Γίνεται καταχρηστική ε ανάληψη. Πέρσι βάλατε για τον ΟΣΕ, φέτος κάηκε. Το άρθρο 208 ΚΚ είναι σαφέστατο. Να δω τι θα βάλει µεθαύριο στον ροϋ ολογισµό. Στην αράγραφο 3 λέει αν δεν τα βάλετε τώρα, µετά δε θα µ ορείτε. Στον ίνακα 12 ως θα τα κάνετε; Σας δίνω συγχαρητήρια αλλά δεν είναι δυνατόν να ηγαίνουµε στα 59 εκ.. ΓΟΥ ΕΤΣΙ ΗΣ: Στην όλη µας και στα.. τα έργα είναι εµφανή. Η όλη µας αλλάζει όψη. Είναι τιµή για τον συνδυασµό µας. Για το 2009 είναι Τεχνικό ρόγραµµα ευθύνης και α αντά στις ανάγκες της όλης, οδο οιία, βελτίωση ρασίνου, µέριµνα για τα σχολεία. Με διαφάνεια έγινε καταµερισµός έργων. Να συγχαρώ τον ήµαρχο και τον Αντιδήµαρχο της ΤΥ Ο γιατί είναι ρεαλιστικό. Έχει όραµα και ελ ίδα. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι κατάθεση ε ιθυµιών µε άγνωστο βαθµό υλο οίησης. Παίρνω ένα τεχνικό ρόγραµµα το ο οίο ρέ ει να κατατίθεται 2 µήνες ριν τη λήξη του έτους. Το ερσινό ρόγραµµα ου αφορούσε τα συνεχιζόµενα έργα βλέ ουµε ότι δεν υλο οιείται. 100% θα το ψηφίσω εάν µου δώσετε οσοστό υλο οίησης. Αδικούνται Χειµώνιο και Σάκκος. Όσον αφορά το ΚΑΠΗ. Πρέ ει να γίνει. Σε οιό οικό εδο και ο χρόνος είναι κριτής όλων µας. Μιλήσατε για εκ λήξεις. Μακάρι να υλο οιηθεί και να εκ λαγούµε. Τότε θα ζητήσω συγνώµη γιατί δεν το ψήφισα. Ανά λαση λατείας. Ήµουν σύµβουλος λειοψηφίας όταν ξεκίνησε και ακόµη δεν έγινε. Σε ό,τι αφορά την Λε τή αναφέρεστε σε θεατράκι 200 θέσεων. Μακάρι να γίνει αλλά έχουµε ένα αναψυκτήριο ου το έχουµε ξεχάσει εκεί. Ποδηλατόδροµοι. Πώς θα γίνει ή θα κάνουµε άλι τα ίδια; Ποια χρονιά θα φάµε δηµοτικά ψάρια; εν είδα να αναφέρεται ουθενά το 1 ο Νη ιαγωγείο. Θα υλο οιηθεί ριν ή µετά τον εριβόητο διάδροµο Έβρου-Ροδό ης; Θα είτε ότι δεν έχουµε όραµα. Είµαστε µικρόψυχοι, ε αναλαµβανόµαστε. Θα ενέκρινα την έκθεση ιδεών σας αν µου το ζητούσατε αλλά µη µου ζητάτε να ψηφίσω Τεχνικό ρόγραµµα. Σενάρια γράφουν οι σεναριογράφοι. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ: Θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια για 3 ράγµατα. Το ρώτο γιατί κατορθώσατε την α ορροφητικότητα της ΣΑΤΑ του 2007 α ό 20%, το 2008 να την κάνετε 38%. Ξε εράσατε ακόµα και το ε ιχειρησιακό ρόγραµµα ου ψηφίσατε ριν 2 µήνες. Εκεί καταθέσατε µια ρόταση για το 2008, ήταν 49 εκατ. και µέσα σε 2 µήνες την αναθεωρήσατε σε 63,5 εκατ.. Τα έργα του οράµατός σας ήταν 45 και έγιναν για το 2009, 95. Οµολογώ ότι τα οσοστά είναι εξαιρετικά. Βέβαια ρέ ει να µάθουν οι δηµότες ότι για το 2008 α ό τα 45 έργα ου είχατε οραµατιστεί, υλο οιήσατε τα 2 µε όχι δικές σας µελέτες. Τώρα α ό τα 95 ου οραµατιστήκατε, δεν ξέρω. Το τεχνικό ρόγραµµα ου ροτείνετε και είναι 63,5 εκατ. κατά

10 759 5% είναι άµεσα υλο οιήσιµο. εν έχει κεντρικό σχεδιασµό. εν είδα καµία ιεράρχηση. Τα έργα οδο οιίας είναι αφηρηµένα. Πολλά καλύ τονται α ό έ λο µυστηρίου καθώς δεν ανήκουν στα όρια του ήµου. Θέλω να κάνω 3 ροτάσεις. Ε ειδή είµαστε σε ένα κοµβικό χρονικό σηµείο και ε ειδή οι µελέτες είναι κάτι ολύ σηµαντικό ροτείνω: Α ό τηλεόρασης µάθαµε ότι ο κ. Κοντός ρότεινε «Φέρτε ροτάσεις και εµείς είµαστε εδώ». Προτείνω ρογραµµατική σύµβαση µε το ανε ιστήµιο µε τις 2 σχολές. Όσον αφορά το τµήµα δασολογίας και εριβάλλοντος. Μία διετής ρογραµµατική σύµβαση στην ο οία να γίνει µελέτη αναδάσωσης ευκώνα Βόρειου και Νότιου. Ε ίσης η δηµιουργία εριαστικού άλσους στην είσοδο της όλης. Με ένα αναψυκτήριο. Και αν δούµε εκεί α έναντι τη δηµιουργία 2 µεγάρων, Πυροσβεστικής και Αστυνοµίας, θα είναι κάτι ου θα βελτιώσει την είσοδο της όλης. Είναι άµεση ανάγκη να διεκδικήσετε την α ο εράτωση του αντι ληµµυρικού αντλιοστασίου ου υ άρχει στα αλιά Σφαγεία. Για να µην ξανα ληµµυρίσει εκείνη η εριοχή. Όσον αφορά το 2 ο χρόνο της ρογραµµατικής σύµβασης, µελέτη ανά λασης όλων των άρκων και των κοινόχρηστων χώρων του. Ορεστιάδας. Και στο αστικό κέντρο και στα.. Προχωρήστε σε µία συνεργασία µε το Πανε ιστήµιο. Όσον αφορά το τµήµα αγροτικής ανά τυξης, ροτείνω ρογραµµατική µονοετή σύµβαση η ο οία θα αφορά τη µελέτη ανά τυξης φυτωρίου για δέντρα, λουλούδια, φυτά. Θα συµβάλλει στο αγροτικό ζήτηµα της εριοχής. 2 η ρόταση. Ε ειδή κοστίζει λίγο, ανά λαση εκείνης της αλιάς τουλούµ ας ου υ άρχει στον κάµ ο της Σαγήνης. Είναι η τουλούµ α µε την ο οία έγινε η όλη. Είναι µία καλή ιδέα. Κάντε µία σοβαρή ροσ άθεια. Κάνατε ανακύκλωση στις ηλεκτρικές συσκευές γιατί υ ήρχε µία έτοιµη ρόταση. Ψάξτε για την ανακύκλωση χαρτιού και αλουµινίου. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: Χρόνια είµαι σε αυτή την αίθουσα. Είδα ολλά τεχνικά ρογράµµατα. Το αρόν είναι α όλυτα ρεαλιστικό και υλο οιήσιµο. Παλιότερα εγκρίναµε ρογράµµατα και µέναµε µε οράµατα ό ως.χ λίµνες, αγοδρόµια, λανητάρια, οδηλατόδροµοι κλ. Εµείς δεν ήρθαµε να υλο οιήσουµε κούφια λόγια. Ήρθαµε για να καταθέσουµε συγκεκριµένα ράγµατα υλο οιήσιµα, να κάνουµε µελέτες για να αντα οκρινόµαστε σε ραγµατικά δεδοµένα για να µας εµ ιστεύονται οι ολίτες µας Είναι γνωστό ότι η οικονοµική κατάσταση ου αναλάβαµε µας δυσκολεύει ακόµα. Καλούµαστε λοι όν να ψηφίσουµε ένα τεχνικό ρόγραµµα ου βασίζεται στην υ άρχουσα οικονοµική κατάσταση Το ψηφίζω έχοντας καθαρή την συνείδησή µου. ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Αδίκως ακούγονται α αξιωτικοί χαρακτηρισµοί για το τεχνικό ρόγραµµα. Όταν ξεκινούσε το Γ ΚΠΣ 2001, άνθιζε και µ ορούσαν να βάλουν οτιδή οτε αλλά δεν ραγµατο οιήθηκε τί οτα α ό αυτά. Πόσα έργα βλέ ουµε στο ήµο µε το Γ ΚΠΣ; Είµαστε άτυχοι γιατί εριµένουµε να ξεκινήσει το ΚΠΣ και για αυτό ο συνδυασµός µας έχει όραµα. Μ ορεί να µην φτάσουν τα 60 εκατ.. Παντού στο ήµο γίνονται έργα ρωτάκουστα για το ήµο µας. Γίνεται ραγµατικότητα το όραµα Μουζά. Στον α ολογισµό ο ήµαρχος 2 ώρες αναφερόταν σε έργα. Α ό τα χείλη µας κρέµονται οι ολίτες. Τις 3 γέφυρες τις ακούω α ό το 1982 και έγιναν σε διάστηµα 4 µηνών. Να δούµε την δηµιουργία κλειστής αγοράς γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες στην εριοχή µας. Όλα τα έργα ου γίνονται στην εριοχή µας τα τελευταία 8-10 χρόνια είναι ρωτάκουστα. Αλλά ότι σκάβεται δεν κλείνει ό ως θα έ ρε ε. Παρακαλώ τους υ εύθυνους να το ροσέξουν. Συγχαίρω τους συντάκτες, το ψηφίζω. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: εν είναι υλο οιήσιµο αλλά διαχειριστικό µε οράµατα. Το ερσινό δεν υλο οιήθηκε για το.. Θουρίου. Προτείναµε ολλά έργα ό ως χ α οχέτευση. Η αγροτική οδο οιία έµεινε στη µέση. Να στρωθεί χαλίκι. Α ό 16 δρόµους ε ιλέξατε 1. Σε άρκα, λατείες, γή εδα δε βλέ ουµε αρέµβαση. Με λίγα µ ορεί να γίνει ροσβάσιµο το γή εδο. Νεκροταφεία και εκκλησία, ερίφραξη και λακάκια. Μακάρι να γίνει το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Το ηµοτικό Σχολείο είναι α ό τα ιο ζωντανά και χρήζει αρέµβαση. Για τον

11 760 ηλεκτροφωτισµό έγιναν αιτήσεις αλλά δεν έγινε τί οτα. Μ ροστά στο κοινοτικό κατάστηµα δεν υ άρχει ρόσβαση για ΑΜΕΑ. Έχουµε ένα χωράφι 52 στρεµ. να το κάνουµε διαδηµοτικό. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Ποδηλατόδροµος. Η κ. Πρόεδρος ΕΠΑΟ τον ψήφισε µε τα 2 χέρια. Εµείς λέγαµε ότι δεν γίνεται έτσι οδηλατόδροµος. εν µ ορείτε και εσείς να κάνετε έτσι οδηλατόδροµο µε Υ όγειο αρκινγκ. Αφήσαµε ροµελέτη. Συγκεκριµένη για 600 αυτοκίνητα. Τετραετία ήταν δεν ρολάβαµε. Ανά λαση λατείας. Υ ήρξε διαγωνισµός µε συγκεκριµένη διαδικασία µελέτης. Κολυµβητήριο. Κλειστό Γυµναστήριο. Ασκείτε ιέσεις για χρηµατοδότηση. Το χρωστάµε στην ΕΤΕΟ. Ο το ικισµός έφερε και ένα όφελος. Γι αυτό και ε ιµένουµε στους το ικούς εργολάβους. Παγοδρόµιο. Και σήµερα αν ήµουν στη θέση σας, θα το είχα ροτείνει. Και θα ροσ αθούσα να το κάνω. Έχουµε µεγάλο χειµώνα. Μας ηγαίνει αυτό το σ ορ. εν έχει µεγάλο κόστος. Σήµερα µιλάµε για το τεχνικό ρόγραµµα και α ουσιάζει η οµάδα της τεχνικής υ ηρεσίας. εν υ άρχει διευθυντής, δεν υ άρχει τµηµατάρχης. Και δεν υ άρχει κανείς να µας λύσει α ορίες. κ. Πα αδό ουλε δε θέλω να σας ροσβάλλω ούτε να σας υ οτιµήσω. εν µ ορείτε όµως να σηκώσετε τεχνικό ρόγραµµα µε τις γνώσεις ου δεν έχετε. Έχετε ένα ολιτικό µηχανικό στο Συµβούλιο σας και αυτός σήµερα δεν είναι εδώ. Το τεχνικό ρόγραµµα έ ρε ε να το αρουσιάσει ένας αράγοντας της τεχνικής υ ηρεσίας αλλά ροφανώς σεβόµενοι το τυχίο τους δεν ήθελαν να το αρουσιάσουν οι ίδιοι. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Ο µεν ήµαρχος ροσ αθεί να κατηγορήσει ό οια ενέργεια κάνω. Όσον αφορά το τι κάναµε 4 χρόνια. Ζητήστε α ό την ΤΥ Ο να σας ει και δεν οικειο οιηθήκαµε κανένα έργο ροηγούµενης δηµοτικής αρχής. Ο κόσµος είναι αδιάψευστος µάρτυρας. Εκείνο ου κάνει ιο τραγική την κατάσταση είναι ότι δεν καταθέσατε έργα για τα ο οία υ άρχουν µελέτες. εν το ψηφίζω και λυ άµαι για την α αξίωση της τέως δηµοτικής αρχής ου έκανε ένα κολοσσιαίο έργο το ο οίο δεν βλέ ετε. ΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν ένας ρώην ήµαρχος αναφέρεται στο αρελθόν και δραµατο οιεί µια κατάσταση και ροσ αθεί να βρει άλλοθι για κά οια έργα ου έγιναν έτσι ό ως έγιναν, µε λυ εί γιατί θα ερίµενα µετά α ό τα όσα συνέβησαν, να είχε το κιµ αριλίκι να ει ότι ναι κάναµε λάθη. Θα έ ρε ε να ει ότι η σηµερινή αρχή ουκ ολίγες φορές αναφέρθηκε και στις ροηγούµενες δηµοτικές αρχές για να φτάσουµε στο σηµερινό ε ί εδο. Το έκανα σε λείστες ερι τώσεις αλλά φυσικά δεν µ ορεί να δώσει άλλοθι στα στραβά ου αραλάβαµε. ΛΥΤΡΑΣ: Οι ενστάσεις µου είναι ο ίνακας 3 και ιδιαίτερα ο ίνακας 12. Πέρυσι ήµουν καλό αιδί και βγήκα έξω. Σήµερα θα καταψηφίσω. Μη δέχεστε τόσο λιβάνισµα α ό την λειοψηφία. Του χρόνου θα είµαστε εδώ. Ο Χριστός εί ε: «Ουκ καταλήσαι αλλά λρώσαι». ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Μ ορούµε να το οθετηθούµε χωρίς δεσµεύσεις. εν µ ορούµε να καταψηφίζουµε κάτι για το ο οίο δεν ψηφίσαµε ριν 3 χρόνια. ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Μή ως θέλατε να σας ακούσουµε χωρίς να α αντήσουµε; Υ ερασ ιζόµαστε την αξιο ρέ ειά µας. Κάθε λέξη ου λέµε ξέρουµε τι βαρύτητα έχει. Την ολιτική να µη δέχοµαι κά οιον γιατί δεν είµαι στη θέση του, δεν µ ορώ να τη δεχτώ. Έχουµε ά οψη και την λέµε ευθέως. εν τολµούσατε να είτε το αραµικρό στους τέως ηµάρχους σας. ΗΜΑΡΧΟΣ: Ήταν µια ουσιαστική συζήτηση. Το.Σ. κινήθηκε στα λαίσια ου κινείται κάθε χρόνο. Μ ορεί να µην φτάσαµε µέχρι τώρα στο ε ιθυµητό α οτέλεσµα αλλά το 2009 θα φτάσουµε ίσως και στο 90%. Όλοι θέλουµε να γίνουν έργα στο ήµο. Το θέµα των χρηµατοδοτήσεων οικίλει ανάλογα µε τις χρονικές εριόδους. Μέσα σε ένα εξάµηνο, διεκδικώντας και δουλεύοντας τελειώσαµε έργα και θα τελειώσουµε και άλλα. Όλα αυτά γίνονται κατό ιν ρογραµµατισµού ου όλοι ρέ ει να σέβονται. εν υ άρχει ένας εδώ µέσα ου να µη θέλει να γίνουν αυτά τα έργα. Αν δεν τα βάζαµε και άνοιγαν τα ρογράµµατα, θα µας λέγατε γιατί δεν τα βάλατε. Τις συζητήσεις µε το ΠΘ τις έχω κάνει ήδη κ. Χαµαλίδη, για

12 761 ρογραµµατικές συµβάσεις. Αυτά όλα είναι καταγεγραµµένα στο ροεκλογικό µου ρόγραµµα και ροσ αθούµε να τα υλο οιήσουµε. Το Τεχνικό ρόγραµµα µαζί µε τη ΣΑΤΑ είναι αξιο ρόσεχτο, υλο οιήσιµο. Έχει ανα τυξιακό χαρακτήρα για την εριοχή και το στηρίζουµε γιατί θα δώσει ψυχή στην όλη. Αυτά τα έργα ρέ ει να γίνουν σε κά οια δηµοτική αρχή. Κατό ιv αυτώv τo ηµoτικό Συµβoύλιo, αφoύ έλαβε υ όψη τoυ τηv εισήγηση τoυ κ. Αντιδηµάρχoυ, τηv διαλoγική συζήτηση oυ ακoλoύθησε µε τις αρατηρήσεις των ηµοτικών Συµβούλων και τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 208 τoυ Ν. 3463/06 µε ψήφους 10 έναντι 7, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίvει στo συvoλό τoυ τo Τεχvικό Πρόγραµµα έτoυς 2009 τoυ ήµoυ, ό ως αvαλυτικά αναφέρεται αρακάτω: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ 1 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (2004) 2 ΑΣΦΑΛΟΤΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟ (2004) 3 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΡΟΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ & ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΧΑΝΑ & ΠΑΡΚΟΥ ΣΑΓΗΝΗΣ 7 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΤΟΥ & ΧΑΝ ΡΑ 8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ , , , , , , , , ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ,05 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ ΗΣ 53411, ,72 ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ ΗΣ 45073, ,98

13 9 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΤ 228, 229 &230 ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 11 ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΠΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 12 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΚΑΙ ΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΤ ΠΟΛΥΜΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ ΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 39195, , , ,55 530, ,05 759,22 ΣΥΝΟΛΟ ,02 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 3 ΕΡΓΑ ΟΠΟΠΟΪΪΑΣ ΣΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ & ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΛΕΠΤΗΣ & ΠΥΡΓΟΥ 4 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 6 ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡ ΑΣ Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΡ ΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ , , , , , , , ,24

14 7 ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 8 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΤ 26 ΚΑΙ 27 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 9 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (3ΟΟΟΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ) 10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΟΥ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 11 KAΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ 6 Ο, 7 Ο, 8 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΤ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΧΑΝ ΡΑ 763 ΑΡ ΑΣ - ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ/Ξ ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΟΛΑ , , , , , , , , , , , , , , , ,63 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑ Α ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 5 ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ YTONG ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΥΡΓΟ - ΣΑΚΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΕ ΟΡΕΣΤΙΑ Α

15 764 ΠΥΡΓΟ - ΛΕΠΤΗ 9 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΠΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΩ ΙΚΟΥ) 12 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ.. ΧΑΝ ΡΑ ΘΟΥΡΙΟΥ ΟΞΙΠΑΡΑΣ 13 ΡΟΜΟΙ & ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΤΑ.. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΒΑΛΤΟΥ- ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 14 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΟΥ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΟΞΙΠΑΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΧΑΝ ΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΒΑΛΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΧΕΙΜΩΝΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤ 22, 22 Α, 22Β ,91 22 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΓΗΝΗΣ 20296,33 23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 94812,76 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΡΓΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

16 765 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛA ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΗΜΟΥ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΗΜΟΥ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ( ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ 31200, ,38

17 766 3 ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΑ ,38 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΗΜΟΥ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ( ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ) 2 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΟΤ 204Ζ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΟΤ 342Β ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΟΤ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 6 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΟΥ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑ Α 5900 ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΗΣ 2 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΙΣΚΟΣ Κ. ΕΠΤΑ , ,55

18 767 ΣΥΝΟΛΑ 1.539,55 ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ 1 Αξιο οίηση κτιρίων στέγασης αστυνοµικών και δικαστικών αρχών και αλαιού σφαγείου Ορεστιάδας (Σ ΙΤ) 2 Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ήµου Ορεστιάδας 3 Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών δήµου Ορεστιάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ PLANNING AE ΘΗΣΕΑΣ - Σ ΙΤ EXIS IT ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙ ΣΗ ΑΕΜΓΕ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ , , ΣΥΝΟΛΑ , ,98 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1 Ενέργειες Ενηµέρωσης και ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ Ευαισθητο οίησης των ολιτών και των ΣΥΓΚΛΙΣΗ ε ιχειρήσεων για την Ψηφιακή ηµόσια ιοίκηση στο ήµο Ορεστιάδας 2 Ανά λαση βορείου άλσους Αδριανου όλεως ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3 Προµήθεια και το οθέτηση κουφωµάτων σε σχολικές µονάδες του ήµου Ορεστιάδας ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

19 768 4 Προµήθεια ε ιβατικού αυτοκινήτου τύ ου jeep 4X4 5 Συνέχιση της ολοκληρωµένης αρέµβασης ανά λασης του Βορείου Άλσους Αδριανου όλεως 6 Ολοκλήρωση άρκου και αιδικής χαράς στη δυτική λευρά της όλης της Ορεστιάδας στα ΟΤ 370Α, 534Α και 535Α 7 Αγροτική οδο οιία στην αρέβρεια εριοχή Ορεστιάδας 8 Ένταξη δήµου Ορεστιάδας στο ρόγραµµα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΡΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1 Ανά λαση λατείας και εµ ορικού ΕΣΠΑ ΠΕΠ Κέντρου Ορεστιάδας ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ 2 Κατασκευή βελτίωση εζοδροµίων στο ΕΣΠΑ ΠΕΠ Κέντρο της Ορεστιάδας. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ 3 Αναβάθµιση Πάρκου Αδριανου όλεως ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ 4 ηµιουργία ερι ατητικού διαδρόµου ΕΣΠΑ ΠΕΠ αράλληλα µε τη σιδηροδροµική γραµµή. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ 5 Αναβάθµιση ανοικτού θεάτρου στον ΕΣΠΑ ΠΕΠ Πευκώνα Ορεστιάδας. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ 6 ηµιουργία κέντρου ληροφόρησης ΕΣΠΑ ΠΕΠ ε ισκε τών ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ 7 Οριοθέτηση, κράσ εδα, ασφαλτόστρωση ΕΣΠΑ ΠΕΠ δρόµου λησίον σιδηροδροµικής γραµµής ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Ορεστιάδας. 8 Α οκατάσταση ρώην Στρατο έδου ΕΣΠΑ ΠΕΠ Σταθάτου στην Ορεστιάδα. 9 Ανά λαση χώρου Κρυονερίου στο Νεοχώρι Ορεστιάδας. ΜΑΚ ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΫΠ-ΣΜΟΣ

20 Εξοικονόµηση ενέργειας µέσω εξειδικευµένων δράσεων και ε εµβάσεων σε δηµόσια κτίρια ήµου Ορεστιάδας 11 Εγκατάσταση αυτόνοµων φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και άρκα 12 Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου στα λαίσια του σχεδίου Χωροταξικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων. 13 Οριοθέτηση όλων των αγροτικών οικισµών για τη διευκόλυνση της ολεοδοµικής της οργάνωσης. 14 ηµιουργία δικτύου εζοδρόµων οδηλατοδρόµων εντός της όλης της Ορεστιάδας. 15 ηµιουργία έξυ νου οικισµού στο ήµο Ορεστιάδας 16 Αξιο οίηση δικτύου ο τικών ινών ήµου Ορεστιάδας 17 Ίδρυση ηλεκτρονικού Ιατρικού Πληροφοριακού Κέντρου. 18 Εγκατάσταση συστηµάτων τηλεϊατρικής σε α οµακρυσµένες εριοχές του ήµου Ορεστιάδας. 19 Εγκατάσταση συστήµατος τηλεεκ αίδευσης στο ήµο Ορεστιάδας. 20 Οδική σύνδεση δηµοτικών διαµερισµάτων Βάλτου Αµ ελάκια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΣΠΑ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΠΑ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΠΑ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΠΑ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΘΡΑΚΗΣ 21 Ασφαλτόστρωση δρόµου α ό εθνική οδό ΕΣΠΑ ΠΕΠ έως Σταθµό Ε εξεργασίας Λυµάτων ΜΑΚΕ Ορεστιάδας και οικισµό Παλιά Σαγήνη. ΘΡΑΚΗΣ 22 Α οκατάσταση δρόµου Πύργου Λαγού ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΘΡΑΚΗΣ 23 Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόµου σύνδεσης το ικού διαµερίσµατος Νεοχωρίου µε οικισµό Παταγής στο ήµο Ορεστιάδας 24 Βελτίωση βατότητας βόρειου κεντρικού αγροτικού δρόµου στο το ικό διαµέρισµα ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

21 Νεοχωρίου του ήµου Ορεστιάδας. 25 Βελτίωση αναβάθµιση αγροτικής οδο οιίας στην Ορεστιάδα 26 Αντικατάσταση ε ιφανειακού δικτύου µε κατασκευή υ ογείου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτηµάτων του το ικού διαµερίσµατος Χειµωνίου του ήµου Ορεστιάδας 27 Αντικατάσταση ε ιφανειακού δικτύου µε κατασκευή υ ογείου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτηµάτων του το ικού διαµερίσµατος Θουρίου του ήµου Ορεστιάδας 28 ηµιουργία Μουσείου λαϊκής τέχνης το ικού διαµερίσµατος Θουρίου και διαµόρφωση εριβάλλοντος χώρου 29 Ανά λαση και ανάδειξη αραδοσιακής βρύσης σε Θούριο και Αµ ελάκια διαµόρφωση εριβάλλοντος χώρου 30 Βελτίωση αγροτικού δρόµου α ό διασταύρωση Παταγής έως το γή εδο. 31 Εργασίες ε ένδυσης κοίτης και ρανών χειµάρρου εντός το ικών διαµερισµάτων Χειµωνίου, νεοχωρίου και Βάλτου 32 Αγροτική οδο οιία στο Νεοχώρι, βελτίωση ρόσβασης στις κτηνοτροφικές µονάδες) 33 Βελτίωση αγροτικής οδο οιίας, σύνδεση Μεγ. οξι άρας Χανδρά βάλτου σε µήκος 10 χλµ. 34 Βελτίωση αγροτικής οδο οιίας σε µήκος 15 χλµ στα Αµ ελάκια και στο Βάλτο Ορεστιάδας 35 Κατασκευή Πολιτιστικού κέντρου στον οικισµό Παταγή του ήµου ορεστιάδας 36 Αναβάθµιση βασικής υ οδοµής και εργασίες βελτίωσης οιότητας ζωής οικισµών ήµου Ορεστιάδας. 37 Καθαρισµός διευθέτηση ρανών χειµάρρων εντός δηµοτικών διαµερισµάτων ήµου Ορεστιάδας. 770 (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ,80 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΑΑΧ) ΘΗΣΕΑΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΘΡΑΚΗΣ Αστική οδο οιία ήµου Ορεστιάδας. ΘΗΣΕΑΣ Κατασκευή αντι ληµµυρικού ΕΣΠΑ

22 αντλιοστασίου εριοχής Σφαγείων Ορεστιάδας 40 Εκσυγχρονισµός και ε έκταση των ηµοτικών Σφαγείων Ορεστιάδας 41 Χρήση ευρυζωνικού δικτύου ο τικών ινών ήµου Ορεστιάδας για ανά τυξη ψηφιακών υ ηρεσιών α ό τους ε ιχειρηµατίες. 42 ηµιουργία ηλεκτρονικού κέντρου µιας στάσης (one stop shop) για την εξυ ηρέτηση των ε ιχειρήσεων. 43 Εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ α ό ηλιακή ακτινοβολία σε ηµόσια κτίρια του ήµου Ορεστιάδας. 44 ηµιουργία Πρότυ ου Εκ αιδευτικού Πάρκου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στη Μεγάλη οξι άρα Ορεστιάδας, στο χώρο του ΚΕΚ ήµου Ορεστιάδας 45 Αντικατάσταση ε ιφανειακού δικτύου µε κατασκευή υ ογείου δικτύου άρδευσης της γεωτρήσεις των αγροκτηµάτων του ήµου Ορεστιάδας 46 Εγκατάσταση υ οδοµών και εξο λισµού για την ηχο ροστασία και εριβαλλοντική α οκατάσταση ρανών στον εριµετρικό δρόµο ταχείας κυκλοφορίας Ορεστιάδας (ηχο ετάσµατα, φυτεύσεις κλ ). 47 Έργα ροστασίας, ανάδειξης, σήµανσης και αξιο οίησης ροστατευόµενης εριοχής του Έβρου. 48 Έργα αναδάσωσης της λαγιάς Ορεστιάδας ( εριοχή νότια της όλης, Πύργου, Λε τής, Νεοχωρίου και Βάλτου). 49 Φύτευση δέντρων και θάµνων στην όλη της Ορεστιάδας, στα λαίσια εκστρατείας για την ενίσχυση του ρασίνου στην όλη. 50 Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου της αστικής κυκλοφορίας σε 771 ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΘΗΣΕΑΣ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΘΗΣΕΑΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

23 772 συνεργασία µε το σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών ήµου Ορεστιάδας (GIS). 51 Αναβάθµιση ρόσβασης και διαµόρφωση εριβάλλοντος χώρου στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας. 52 ιαµόρφωση ροσβάσεων σε ε ικίνδυνες για υρκαγιά εριοχές. 53 Κατασκευή Ειδικού ηµοτικού Σχολείου και Νη ιαγωγείου 54 Κατασκευή Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήριο Ειδικής Ε αγγελµατικής Κατάρτισης) των ΑΜΕΑ. 55 ηµιουργία χώρου για τη στέγαση Μονάδας Κοινωνικής Μέριµνας ήµου Ορεστιάδας. 56 Κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ για το ήµο Ορεστιάδας 57 Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ε αγγελµατικού Προσανατολισµού 58 Ίδρυση και λειτουργία ηµοτικού Γραφείου Ενηµέρωσης για την Α ασχόληση στο ήµο Ορεστιάδας. 59 Ίδρυση δοµής για την ενσωµάτωση, αρακολούθηση και αξιολόγηση των ολιτικών ισότητας στο ήµο Ορεστιάδας. 60 Κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήµατος στο ήµο Ορεστιάδας 61 ιαµόρφωση αύλειου χώρου και κατασκευή ερίφραξης στο 4 ο, 6 ο, 7 ο, 8 ο και 11 ο Νη ιαγωγείο Ορεστιάδας 62 Προσθήκη της αίθουσας για της ανάγκες του ολοήµερου τµήµατος (τρα εζαρία χώρος ανά αυσης) για το 9 ο Νη ιαγωγείο Ορεστιάδας ΘΗΣΕΑΣ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

24 Το οθέτηση αιχνιδιών εξωτερικού χώρου στα σχολεία της Ορεστιάδας 64 ιαµόρφωση αύλειου χώρου στο 1 ο, 2 ο, 3 ο, 5 ο, 6 ο ηµοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, ηµοτικού Σχολείου Θουρίου, Νεοχωρίου και Χανδρά, Νη ιαγωγείου Πύργου και ΕΠΑ.Λ. Ορεστιάδας 65 Ε ισκευή στέγης στο 1 ο Γυµνάσιο και στο 2 ο Λύκειο Ορεστιάδας 66 Κατασκευή α οθήκης στο ηµοτικό Σχολείο Λε τής και στο 2 ο Ενιαίο Λύκειο Ορεστιάδας 67 Κατασκευή 2 Βρεφονη ιακών Σταθµών στο ήµο Ορεστιάδας 68 Κατασκευή 3 Νη ιαγωγείων στο ήµο Ορεστιάδας 69 Ε έκταση ευρυζωνικού δικτύου ο τικών ινών της της νέες εγκαταστάσεις των Πανε ιστηµιακών σχολών στην Ορεστιάδα. 70 Αξιο οίηση κτιρίων Ειρηνοδικείου. ηµιουργία Πινακοθήκης 71 Κατασκευή Πολιτιστικού κέντρου Κάτω Οινόης. 72 Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Κλεισσούς. 73 Κατασκευή αίθουσας ολιτιστικών εκδηλώσεων χωρητικότητας θέσεων. 74 Κατασκευή θεµατικού άρκου στο Σταθµό Ε εξεργασίας Λυµάτων Ορεστιάδας. 75 ηµιουργία λίµνης ιχθυοκαλλιέργειας στα νερά της α ορροής του Σταθµού Ε εξεργασίας Λυµάτων Ορεστιάδας. 76 ηµιουργία Ενυδρείου µε ιχθυο ανίδα και ερ ετά της ευρύτερης εριοχής του Έβρου και των ρεµάτων της εριοχής. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03-02-2004 Σήμερα τηv 03/02/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Έκτακτη συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-12-2009 Στην Ορεστιάδα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 31 η τoυ µηνός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 9 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 45 /2012 Σήµερα την 21η του µήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 433 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-09-2008 Σήµερα τηv 1/09/2008 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 368 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 608 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-11-2007 Σήµερα τηv 29/11/2007 ηµέρα Πέµ τη και ώρα 18:00 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 71 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Γραφείο ηµάρχου. Κυρίες/ Κύριοι,

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Γραφείο ηµάρχου. Κυρίες/ Κύριοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κυρίες/ Κύριοι, Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Με την ευκαιρία της Εθνικής Ε ετείου της 25 ης Μαρτίου, θα είναι τιµή µας να αρευρεθείτε στις εορταστικές εκδηλώσεις ου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014».

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 288 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 262 /2014 Σήµερα την 8η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 191 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 381 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 40/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 410 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 17 από 17 Οκτωβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 429 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 535 /2014 Σήµερα την 16η του

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 21 ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-10-2009

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 21 ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-10-2009 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 21 ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-10-2009 Σήµερα τηv 23/10/2009 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 µ.µ. στo ηµοτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

1) Έκδοση ψηφίσµατος για το θάνατο της Γρινάκη Φανής του Εµµανουήλ. Εισηγητής ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έκδοση ψηφίσµατος για το θάνατο της Γρινάκη Φανής του Εµµανουήλ. Εισηγητής ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνο: 2891340108 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 16 11-2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 21.492 ΠΡΟΣ: 1] Το ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ---------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α ό το ρακτικό της 2 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας. Πτολεµαΐδα σήµερα 22-2- 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 6:30 µ.µ. στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 37 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Πέµπτη, 29 εκεµβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών 37 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 15 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.654.1,50 ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6 / 2010 συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6 / 2010 συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6 / 2010 συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Αριθµός Απόφασης 40 / 2010 ΘΕΜΑ: Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Κυρίες και κύριοι Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος γιατί σήµερα ξεκινάµε α ό τον τό ο καταγωγής µου, την Κρήτη, τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 04 / 2011 συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του ήµου Χερσονήσου. Σήµερα την 30 η / 03 / 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Πεδιάδας Τηλέφωνο: 2891340108 & 2891340138 Τηλεοµοιότυπο: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 23 03-2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 34 /2012 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 32 /2013 Σήµερα την 19η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005

3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 35 3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 27/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7/12/2009 Σήμερα την 7 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της αριθµ. 158/2011 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής του ήµου Τανάγρας».

Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της αριθµ. 158/2011 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής του ήµου Τανάγρας». ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12915/14-7-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ: 224 Από το πρακτικό 21 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ================== 57 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-02-2006 Σήμερα τηv 13/02/2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημοτικό Κατάστημα συvήλθε σε Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 282 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνο: 2891340108 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 01 03-2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 3.965 ΠΡΟΣ: 1] Το ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών 1 Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού οδών 2012 2 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2012 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/µηχ/κων εγκαταστάσεων δηµοτ. κτιρίων 2012 Συντήρηση και επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 19/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 19/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Α Α: ΒΛ94ΩΚΙ- ΤΥ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26-8-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 175 /2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 175 /2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 175 /2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 1 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 28 η τoυ µηvός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 120/2015 Απόσπασµα τα πρακτικά της µε αριθµό 17/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση την Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα