ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ και ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ. Δνόηηηα 1: Εώνηας ζηην Δποτή ηης Βιολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ και ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ. Δνόηηηα 1: Εώνηας ζηην Δποτή ηης Βιολογίας"

Transcript

1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: Ζώντας στην Εποχή της Βιολογίας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ και ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δνόηηηα 1: Εώνηας ζηην Δποτή ηης Βιολογίας Ομάδα Αναλσηικών Προγραμμάηων Βιολογίας τολική Υρονιά:

2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: Ζώντας στην Εποχή της Βιολογίας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ Α. Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηη είλαη ε Δπηζηήκε ηεο Βηνινγίαο θαη κε ηη αζρνιείηαη; ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΥΟΙ ΕΞΕΣΑΣΕΑ Α1. Οη καζεηέο λα αλαθαιύςνπλ ηη είλαη ε Βηνινγία θαη κε ηη αζρνιείηαη. ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΣΕΑ Α1α.-Η Βηνινγία σο θιάδνο ησλ επηζηεκώλ. -Κιάδνη ηεο Δπηζηήκεο ηεο Βηνινγίαο. -ρέζε ηεο Δπηζηήκεο ηεο Βηνινγίαο κε άιιεο επηζηήκεο. -Ρόινο ηεο Βηνινγίαο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξώπνπ. Α2. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα ηαμηλνκνύλ ηα ζώκαηα ζε έκβηα, άβηα θαη λεθξά. Α2α.-Πνηα ζώκαηα νλνκάδνληαη έκβηα -Πνηα ζώκαηα νλνκάδνληαη άβηα -Πνηα ζώκαηα νλνκάδνληαη λεθξά -Κξηηήξηα ηαμηλόκεζεο ησλ ζσκάησλ ζε έκβηα, άβηα, λεθξά. Α3. Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ όηη ε Βηνινγία είλαη κηα δηεξεπλεηηθή/πεηξακαηηθή επηζηήκε Α3α. Γλσξηκία κε ην Δξγαζηήξην Βηνινγίαο -Καλόλεο αζθαιείαο ζην εξγαζηήξην Βηνινγίαο. -Δπηζηεκνληθή κεζνδνινγία. Β. Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο δηεξεύλεζεο ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Β1. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα θάλνπλ παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηεύζπλζε ησλ θπηώλ ζε ζρέζε κε ην θσο. Β1α. Γηαηύπσζε παξαηεξήζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηεύζπλζε ησλ θπηώλ ζε ζρέζε κε ην θσο, αμηνπνηώληαο πξαγκαηηθά θπηά ή/θαη

3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: Ζώντας στην Εποχή της Βιολογίας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ (παξάδεηγκα πνπ αθνξά ζηε δηεξεύλεζε ηεο θαηεύζπλζεο ησλ θπηώλ ζε ζρέζε κε ην θσο, ή άιιν παξάδεηγκα). Β2. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα δηαηππώλνπλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηεύζπλζε ησλ θπηώλ ζε ζρέζε κε ην θσο. αλάινγεο εηθόλεο. Β2α. Γηαηύπσζε εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηεύζπλζε ησλ θπηώλ ζε ζρέζε κε ην θσο Β3. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα νηθνδνκνύλ ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηεύζπλζε ησλ θπηώλ πξνο ην θσο. Β3α. Οηθνδόκεζε ππνζέζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηεύζπλζε ησλ θπηώλ ζε ζρέζε κε ην θσο. Π.ρ. Σα θπηά θαηεπζύλνληαη πξνο ην θσο Β4. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα ζρεδηάδνπλ έγθπξα πεηξάκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δηεξεύλεζε ηεο θαηεύζπλζεο ησλ θπηώλ ζε ζρέζε κε ην θσο. Β4α. Δμήγεζε γηα ην ηη κπνξεί λα κεηξεζεί ζε έλα θπηό γηα λα δηαπηζησζεί αλ θαηεπζύλεηαη πξνο ην θσο. Β4β. Δληνπηζκόο κεηαβιεηώλ (παξαγόλησλ) πνπ πξέπεη λα θξαηεζνύλ ζηαζεξέο, κεηαβιεηή πνπ πξέπεη λα κεηαβιεζεί θαη κεηαβιεηή πνπ πξέπεη λα κεηξεζεί ζε έλα πείξακα, γηα λα επηβεβαησζεί ή λα απνξξηθζεί ε ππόζεζε όηη ηα θπηά θαηεπζύλνληαη πξνο ην θσο. Β4γ. εκαζία έγθπξνπ πεηξάκαηνο ειέγρνπ (κάξηπξα). Β4δ. Δπηινγή ελδεδεηγκέλσλ νξγάλσλ θαη πιηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ην πξνηεηλόκελν πείξακα.

4 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: Ζώντας στην Εποχή της Βιολογίας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Β4ε. Πεξηγξαθή πνξείαο πεηξάκαηνο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα λα επηβεβαησζεί ή λα απνξξηθηεί ε ππόζεζε όηη ηα θπηά θαηεπζύλνληαη πξνο ην θσο. Β5. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εθηεινύλ έγθπξα πεηξάκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δηεξεύλεζε ηεο θαηεύζπλζεο ησλ θπηώλ ζε ζρέζε κε ην θσο. Β5α. Καηαλόεζε θαη εθαξκνγή νδεγηώλ γηα ηελ εθηέιεζε έγθπξνπ πεηξάκαηνο πνπ αθνξά ζηε δηεξεύλεζε ηεο θαηεύζπλζεο ησλ θπηώλ ζε ζρέζε κε ην θσο. Β6. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα θάλνπλ παξαηεξήζεηο/κεηξήζεηο, λα εμάγνπλ απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο πνπ αθνξά ζηε δηεξεύλεζε ηεο θαηεύζπλζεο ησλ θπηώλ ζε ζρέζε κε ην θσο. Β6α. Καηαγξαθή παξαηεξήζεσλ/κεηξήζεσλ, κε αθξίβεηα, γηα εμαγσγή απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο πνπ αθνξά ζηε δηεξεύλεζε ηεο θαηεύζπλζεο ησλ θπηώλ ζε ζρέζε κε ην θσο. Β6β. Δπηβεβαίσζε ή απόξξηςε ηεο αξρηθήο ππόζεζεο θαη απάληεζε εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο. Β6γ. Χξεζηκνπνίεζε ηεο θαηάιιειεο επηζηεκνληθήο νξνινγίαο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. Β7. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα θάλνπλ πξνβιέςεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηεύζπλζε ησλ θπηώλ ζε Β7α. Γηαηύπσζε πξνβιέςεσλ ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα πνπ

5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: Ζώντας στην Εποχή της Βιολογίας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ζρέζε κε ην θσο. αθνξνύλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θπηνύ ζε ζρέζε κε ηνθσο. Γ. Οη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ην κηθξνζθόπην. Γ1. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα θαηαλννύλ ηε ζεκαζία ηνπ κηθξνζθνπίνπ γηα ηελ Δπηζηήκε ηεο Βηνινγίαο. Γ1α. Μειέηε ηνπ κηθξόθνζκνπ σο αληηθείκελν κειέηεο ηεο Βηνινγίαο. Γ1β. Ιζηνξία ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο Βηνινγίαο. Γ1γ. Γηάθνξα είδε κηθξνζθνπίσλ. Γ2. Οη καζεηέο λα παξαηεξνύλ έηνηκα παξαζθεπάζκαηα θπηηθώλ θαη δσηθώλ θπηηάξσλ ζην κηθξνζθόπην θαη λα ηα ζρεδηάδνπλ. Γ2α. Παξαηήξεζε θπηηάξσλ επηδεξκίδαο θξεκκπδηνύ ζην κηθξνζθόπην θαη ζρεδηαζκόο ησλ θπηηάξσλ ζην βηβιίν δξαζηεξηνηήησλ. Γ2β. Παξαηήξεζε θπηηάξσλ βιελλνγόλνπ ηνπ ζηόκαηνο θαη ζρεδηαζκόο θπηηάξσλ ζην βηβιίν δξαζηεξηνηήησλ. Γ2γ. Δξκελεία κηθξνζθνπηθώλ παξαηεξήζεσλ. Γ2δ. ύγθξηζε κηθξνζθνπηθώλ παξαηεξήζεσλ θπηηάξσλ κε εηθόλεο δσηθνύ θαη θπηηθνύ θπηηάξνπ. Γ2ε. Οξηζκόο θπηηάξνπ κε βάζε ηηο κηθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο.

6 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: Ζώντας στην Εποχή της Βιολογίας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Γ. Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο. Γ1. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εθηηκνύλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ ηελ αμία ησλ επηηεπγκάησλ ηεο Βηνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο, γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή, γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαη γηα ηνλ αλζξώπηλν πνιηηηζκό. Γ1α. Παξαδείγκαηα επηηεπγκάησλ ηεο επηζηήκεο ηεο Βηνινγίαο, πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο γλώζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο αλζξώπηλεο δσήο: Δκβόιηα Αλζξώπηλα θάξκαθα Κηεληαηξηθά θάξκαθα Φπηνθάξκαθα Παξαγσγή λέσλ πνηθηιηώλ δώσλ θαη θπηώλ Αλάπηπμε γλώζεο γηα αληηκεηώπηζε κεγάισλ πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ. Γ1β. Δπίδεημε ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνζδίδεη αμία ζηε ζπλεηζθνξά ηεο επηζηήκεο ηεο Βηνινγίαο ζηελ επηζηήκε, ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ θαη ζην πεξηβάιινλ.

7 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ και ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δνότητα 2:Σαξινομώνταρ τοςρ Εωντανούρ Οπγανισμούρ τος Πλανήτη μαρ Ομάδα Αναλςτικών Ππογπαμμάτων Βιολογίαρ σολική Υπονιά:

8 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ A. Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ύπαξμε ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζηελ Κύπξν θαη ζηνλ πιαλήηε. Nα κπνξνύλ λα ηαμηλνκνύλ ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΥΟΙ ΕΞΕΣΑΣΕΑ A1. Οη καζεηέο λα αληηιακβάλνληαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ πνπ δνπλ ζηελ Κύπξν. ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΣΕΑ A1α. Ολνκαζία δσληαλώλ νξγαληζκώλ πνπ δνπλ ζηελ Κύπξν, αμηνπνηώληαο εηθόλεο, βίληεν, κνληέια θ.ιπ. A1.β. Ολνκαζία δώσλ, θπηώλ, κηθξννξγαληζκώλ πνπ δνπλ ζηελ Κύπξν. Α2. Οη καζεηέο λα θαηαλννύλ ηελ έλλνηα ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο. Α2α. Τη είλαη ε Βηνπνηθηιόηεηα Σεκαζία ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε. Α3. Οη καζεηέο λα αληηιακβάλνληαη ηε δηαδηθαζία ηεο ηαμηλόκεζεο ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Α3α. Τη είλαη ε ηαμηλόκεζε. Α3β. Τη είλαη ε ηαμηλόκεζε ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Α3γ. Τη είλαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. Α4. Οη καζεηέο λα ηαμηλνκνύλ ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ζε Βαζίιεηα, Σπλνκνηαμίεο, Οκνηαμίεο. Α4α. Ταμηλόκεζε δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζηα πέληε Βαζίιεηα (Φπηά, Εώα, Πξώηηζηα, Μύθεηεο, Μνλήξε) κε βάζε επηζηεκνληθά θξηηήξηα.

9 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Α4β. Ταμηλόκεζε δσληαλώλ νξγαληζκώλ ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Εώσλ ζε Σπλνκνηαμίεο Α4γ. Ταμηλόκεζε ηεο Σπλνκνηαμίαο ησλ Σπνλδπισηώλ ζε Οκνηαμίεο: Θειαζηηθά, Ψάξηα, Ακθίβηα, Δξπεηά, Πηελά. Α5. Οη καζεηέο λα αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα Δίδνο σο ηε ζεκειηώδε κνλάδα ηεο ηαμηλόκεζεο. Α4δ. Ταμηλόκεζε ηεο Σπλνκνηαμίαο ησλ Αζπόλδπισλ ζε Οκνηαμίεο: Αξζξόπνδα, Σπόγγνη, Κληδόδσα, Μαιάθηα, Πιαηπέικηλζεο, Δρηλόδεξκα, Νεκαηώδεηο Σθώιεθεο, Γαθηπιηνζθώιεθεο. Α5α. Λεηηνπξγηθόο νξηζκόο ηεο ηαμηλνκηθήο νκάδαο Δίδνο. Παξαδείγκαηα. Β. Οη καζεηέο λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο ηαμηλόκεζεο ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Β1. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα νηθνδνκνύλ δηάθνξα είδε θξηηεξίσλ ηαμηλόκεζεο ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Β2. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ επηζηεκνληθά θξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζε ηαμηλνκηθέο νκάδεο. Β1. Δίδε θξηηεξίσλ ηαμηλόκεζεο δσληαλώλ νξγαληζκώλ -Γνκηθά θξηηήξηα -Μνξθνινγηθά θξηηήξηα -Λεηηνπξγηθά θξηηήξηα -Κξηηήξηα ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ Β2α. Αμηνπνίεζε επηζηεκνληθώλ θξηηεξίσλ γηα ηαμηλόκεζε δσληαλώλ νξγαληζκώλ ηεο Κύπξνπ ζε Βαζίιεηα, Σπλνκνηαμίεο,

10 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Οκνηαμίεο, θιπ. Γ. Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ θξηηηθή ζθέςε. Γ1. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα παξάγνπλ κνηίβα. Γ1α. Παξαηήξεζε, αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ κε ηε ρξήζε θεηκέλνπ, εηθόλσλ, κνληέισλ, πνιπκεζηθώλ παξνπζηάζεσλ, πξνζνκνηώζεσλ θ.ιπ. Γ1β. Δληνπηζκόο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Γ1γ. Οηθνδόκεζε θξηηεξίσλ ηαμηλόκεζεο δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζε ηαμηλνκηθέο νκάδεο. Γ. Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο επηζηεκνινγηθήο επάξθεηαο. Γ1 Οη καζεηέο λα θαηαλννύλ όηη ε επηζηεκνληθή γλώζε είλαη αλζξώπηλν νηθνδόκεκα θαη ραξαθηεξίδεηαη από δηάδξαζε ηδεώλ θαη θαηλνκέλσλ θαη κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί κε βάζε λέα δεδνκέλα ή λέεο ηδέεο θαη ππνζέζεηο. Γ1δ. Αμηνπνίεζε επηζηεκνληθώλ θξηηεξίσλ γηα ηαμηλόκεζε ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζε ηαμηλνκηθέο νκάδεο. Γ1α. Ιζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηελ ηαμηλνκηθή επηζηήκε θαη ηνλ ηξόπν νλνκαηνινγίαο ησλ νξγαληζκώλ. Σύζηεκα ηαμηλόκεζεο νξγαληζκώλ από ηνλ Κάξνιν Ληλλαίν.

11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Δ. Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε. Δ1. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα αληηιακβάλνληαη θαη λα ηεθκεξηώλνπλ ηε ζεκαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηεο Κύπξνπ, αιιά θαη ηνπ Πιαλήηε, γεληθόηεξα. Δ1α. Δθηίκεζε θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηεο Κύπξνπ. Δ1β. Δπίδεημε ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνζδίδεη αμία ζην πεξηβάιινλ, ζηε βηνπνηθηιόηεηα θαη ζηελ πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο.

12 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ και ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δνότητα 3:Ανακαλύπτοντας την οργάνωση των Εωντανών Οργανισμών Ομάδα Αναλστικών Προγραμμάτων Βιολογίας τολική Υρονιά:

13 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ A. Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΥΟΙ ΕΞΕΣΑΣΕΑ Α1. Οη καζεηέο λα δηαηππώλνπλ ηα επίπεδα νξγάλσζεο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε ζεηξά απμαλόκελεο ή/θαη κεηνύκελεο πνιππινθόηεηαο. Α2. Οη καζεηέο λα αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ νξγάλσλ ελόο νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο. Α3. Οη καζεηέο λα αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΣΕΑ Α1α. Δηαηύπσζε επηπέδσλ νξγάλσζεο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε ζεηξά κεηνύκελεο πνιππινθόηεηαο: νξγαληζκόονξγαληθά ζπζηήκαηα- όξγαλα-ηζηνί θύηηαξα. Α1β. Δηαηύπσζε επηπέδσλ νξγάλσζεο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε ζεηξά απμαλόκελεο πνιππινθόηεηαο: θύηηαξα ηζηνί- όξγαλα -νξγαληθά ζπζηήκαηανξγαληζκόο Α2α. Εμήγεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ νξγάλσλ ελόο νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο: Τα όξγαλα ελόο νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα επηηειέζνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία. Α3α. Εμήγεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ ελόο νξγαληζκνύ: Τν ζύλνιν ησλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ ελόο νξγαληζκνύ ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επηηέιεζε ησλ δηαθόξσλ ιεηηνπξγηώλ ηεο δσήο.

14 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Α4. Οη καζεηέο λα νλνκάδνπλ βαζηθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, θαζώο θαη ηα βαζηθά ηνπο όξγαλα. Α4α. Ολνκαζία βαζηθώλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. Ολνκαζία βαζηθώλ νξγάλσλ θαζελόο νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο. Α5. Οη καζεηέο λα θαηαλννύλ ηελ έλλνηα «ζύζηεκα» ζην πιαίζην ηνπ έκβηνπ θαη ηνπ άβηνπ θόζκνπ. Α5α. Δηαηύπσζε ελόο ιεηηνπξγηθνύ νξηζκνύ γηα ηελ έλλνηα ζύζηεκα. Α5β. Παξαδείγκαηα ζπζηεκάησλ από ηνλ έκβην θαη άβην θόζκν. Α6. Οη καζεηέο λα νξίδνπλ ηηο έλλνηεο: θύηηαξν, ηζηόο, όξγαλν, νξγαληθό ζύζηεκα, νξγαληζκόο. Α6α. Τη είλαη θύηηαξν Τη είλαη ηζηόο Τη είλαη όξγαλν Τη είλαη νξγαληθό ζύζηεκα Τη είλαη νξγαληζκόο Α7. Οη καζεηέο λα εμεγνύλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ Α7α. Πνηεο νη βαζηθέο νκνηόηεηεο, σο πξνο ηε δνκή, κεηαμύ επθαξπσηηθώλ δσηθώλ θαη θπηηθώλ θπηηάξσλ. Α7β. Πνηεο νη βαζηθέο δηαθνξέο, σο πξνο ηε δνκή, κεηαμύ επθαξπσηηθώλ δσηθώλ θαη θπηηθώλ θπηηάξσλ. Α7γ. Πνηα ε βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ βαζηθώλ δνκώλ/νξγαληδίσλ ηνπ θπηηάξνπ; (Ππξήλαο, Κπηηαξηθή κεκβξάλε,

15 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Κπηηαξόπιαζκα, Κπηηαξηθό ηνίρσκα, Μηηνρόλδξηα, Φισξνπιάζηεο, Φπκνηόπηα). Α8. Οη καζεηέο λα θαηαλννύλ ηε ζρέζε κεηαμύ πξνθαξπσηηθνύ θαη επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ. Α8α. Πνηεο νη βαζηθέο νκνηόηεηεο, σο πξνο ηε δνκή κεηαμύ επθαξπσηηθώλ θαη πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ. Α8β. Πνηεο νη βαζηθέο δηαθνξέο, σο πξνο ηε δνκή κεηαμύ επθαξπσηηθώλ θαη πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ. B. Οη καζεηέο λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ κηθξνζθνπίνπ θαη δεμηόηεηεο εηνηκαζίαο θαη παξαηήξεζεο κηθξνζθνπηθώλ παξαζθεπαζκάησλ. Α9. Οη καζεηέο λα θαηαλννύλ ηηο ηξεηο βαζηθέο παξαδνρέο ηεο θπηηαξηθήο ζεσξίαο Β1. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ ρεηξίδνληαη ην κηθξνζθόπην. Α9α. Δηαηύπσζε ησλ ηξηώλ παξαδνρώλ ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο: 1.Τν θύηηαξν απνηειεί ηε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο. 2.Όινη νη νξγαληζκνί απνηεινύληαη από έλα ή πεξηζζόηεξα θύηηαξα. 3.Κάζε θύηηαξν κπνξεί λα πξνέιζεη κόλν από δηαίξεζε πξνεγνύκελνπ θπηηάξνπ. Α9β. Πεξηγξαθή ησλ βαζηθώλ ζηαδίσλ ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. Β1α. Ολνκαζία κεξώλ ελόο ζρνιηθνύ Μηθξνζθνπίνπ. Β1β. Εμήγεζε ηνπ ξόινπ θαη ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ θάζε κέξνπο ελόο ζρνιηθνύ κηθξνζθνπίνπ.

16 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Β1γ. Υπνινγηζκόο ηεο ζπλνιηθήο κεγεζπληηθήο ηθαλόηεηαο ελόο κηθξνζθνπίνπ κε βάζε ηε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα ηνπ πξνζνθζάικηνπ θαη ηνπ αληηθεηκεληθνύ θαθνύ. Β1δ. Υπνινγηζκόο ηεο ηειηθήο κεγέζπλζεο ελόο αληηθεηκέλνπ πνπ παξαηεξνύκε ζην κηθξνζθόπην κε βάζε ηε κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα ηνπ πξνζνθζάικηνπ θαη ηνπ αληηθεηκεληθνύ θαθνύ. Β2. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εηνηκάδνπλ θαη λα παξαηεξνύλ κηθξνζθνπηθά παξαζθεπάζκαηα δσηθώλ θαη θπηηθώλ θπηηάξσλ. Β2α. Εηνηκαζία κηθξνζθνπηθώλ παξαζθεπαζκάησλ από θπηηθά όξγαλα (επηδεξκίδα ρηηώλα, βνιβνύ θξεκκπδηνύ) θαη δσηθά όξγαλα (βιελλνγόλν επηδεξκίδαο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο). Γ. Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ θξηηηθή ζθέςε. Γ1.Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα παξάγνπλ κνηίβα. Β2β. Παξαηήξεζε κηθξνζθνπηθώλ παξαζθεπαζκάησλ ζην κηθξνζθόπην. Γ1α. Καηαλόεζε, αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ γηα ην θύηηαξν, κε ηε ρξήζε θεηκέλνπ, γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ, εηθόλσλ, πηλάθσλ, πνιπκεζηθώλ παξνπζηάζεσλ. Γ1β. Εληνπηζκόο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ ελόο δσηθνύ θαη ελόο θπηηθνύ θπηηάξνπ

17 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Γ1γ. Εληνπηζκόο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ ελόο επθαξπσηηθνύ θαη ελόο πξνθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ. Γ. Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο επηζηεκνινγηθήο επάξθεηαο. Γ1. Καηαλόεζε ηεο έλλνηαο επιστημονική θεωρία Γ1α. Εμήγεζε ηνπ ηξόπνπ αλάπηπμεο ησλ ζεσξηώλ. Γ1β. Καηαλόεζε ηνπ αβέβαηνπ ραξαθηήξα ησλ ζεσξηώλ. Γ1γ. Καηαλόεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ζεσξίαο θαη λόκνπ. Δ. Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ην ζώκα ηνπο θαη ην θαηλόκελν ηεο δσήο. Δ1. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εθηηκνύλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ ηε ζεκαζία ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο Δ1α. Εθηίκεζε θαη πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο. Δ1β. Επίδεημε ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνζδίδεη αμία ζηνλ άλζξσπν θαη ζηε δσή.

18 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ

19 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΕΡΕΤΝΩΝΣΑ ΣΗ ΦΩΣΟΤΝΘΕΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ και ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δνόηηηα 4: Δρεσνώνηας ηη Φωηοζύνθεζη Ομάδα Αναλσηικών Προγραμμάηων Βιολογίας τολική Υρονιά:

20 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΕΡΕΤΝΩΝΣΑ ΣΗ ΦΩΣΟΤΝΘΕΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ A. Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο. Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο απηφηξνθνη θαη εηεξφηξνθνη νξγαληζκνί. ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΥΟΙ ΕΞΕΣΑΣΕΑ A1. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα ζπζρεηίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο κε ηε δηαηξνθή ησλ θπηψλ. ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΣΕΑ Α1α. Τα θπηά σο δσληαλνί νξγαληζκνί. Η θσηνζχλζεζε παξέρεη ζηα θπηά ζξεπηηθέο νπζίεο (γιπθφδε, άκπιν) πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο δηαηξνθήο ηνπο. A2. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ην νξγαλίδην ζην νπνίν γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο. Α2α. Τη είλαη νη ρισξνπιάζηεο Τη είλαη ε ρισξνθχιιε, Πνηα ε ζρέζε ηνπο κε ηε θσηνζχλζεζε A3. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα εμεγνχλ ηνλ ρεκηθφ κεραληζκφ πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο. Α3α. Λεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο : ηα θπηά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζιακβάλνπλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απφ ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, λα απνξξνθνχλ κε ηηο ξίδεο ηνπο λεξφ θαη άιαηα (Πξψηεο χιεο) θαη κε ηε βνήζεηα ηεο ρισξνθχιιεο λα δεζκεχνπλ ειηαθφ θσο (Απαξαίηεηνη Παξάγνληεο) θαη λα παξάγνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νμπγφλν (Πξντφληα). A4. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα εμεγνχλ ηελ κεηαηξνπή ελέξγεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο. Α4α. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο ε θσηεηλή ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ κεηαηξέπεηαη ζε ρεκηθή ελέξγεηα.

21 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΕΡΕΤΝΩΝΣΑ ΣΗ ΦΩΣΟΤΝΘΕΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ A5. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα εμεγνχλ ην πψο δηάθνξνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηνλ ξπζκφ ηεο θσηνζχλζεζεο. Α5α. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ξπζκφ (ηαρχηεηα) ηεο θσηνζχλζεζεο, φπσο ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ε ζεξκνθξαζία, ε έληαζε ηνπ θσηφο θ.ιπ. A6. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ θαη λα εμεγνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ απηφηξνθσλ θαη εηεξφηξνθσλ νξγαληζκψλ. Α6α. Πνηνη νξγαληζκνί νλνκάδνληαη απηφηξνθνη θαη πνηνη εηεξφηξνθνη. Γηαθνξέο απηφηξνθσλ θαη εηεξφηξνθσλ νξγαληζκψλ. Α6β. Απηφηξνθνη θαη εηεξφηξνθνη νξγαληζκνί ζηνλ πιαλήηε καο. Κξηηήξηα δηάθξηζήο ηνπο A7. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα εμεγνχλ ηε ζεκαζία ηεο θσηνζχλζεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε καο. Α7α. Η ζεκαζία ηεο θσηνζχλζεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε καο (1) Οη εηεξφηξνθνη νξγαληζκνί δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ρσξίο ηνπο απηφηξνθνπο (θπηά). (2) Οη απηφηξνθνη νξγαληζκνί είλαη νη κφλνη πνπ είλαη ζε ζέζε λα κεηαηξέπνπλ ηηο απιέο πξψηεο χιεο (αλφξγαλεο νπζίεο) ζε νξγαληθέο ζξεπηηθέο νπζίεο κε ηηο νπνίεο ηξέθνληαη νη ίδηνη, αιιά θαη νη εηεξφηξνθνη νξγαληζκνί ηνπ πιαλήηε καο. (3) Οη απηφηξνθνη νξγαληζκνί απνηεινχλ ηε

22 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΕΡΕΤΝΩΝΣΑ ΣΗ ΦΩΣΟΤΝΘΕΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ βάζε ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ηνπ πιαλήηε καο. (4) Οη απηφηξνθνη νξγαληζκνί κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο ηξνθνδνηνχλ ηελ αηκφζθαηξα κε νμπγφλν θαη δεζκεχνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. B. Οη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο δηεξεχλεζεο θάλνληαο πεηξάκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο. Β1. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ηηο δηάθνξεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα θσηνζπλζέηεη. Β1α. Δληνπηζκφο κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα θσηνζπλζέηεη. Β1β. Δληνπηζκφο παξαγφλησλ πνπ ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα γίλεη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο: Νεξφ, Ηιηαθφ Φσο, Γηνμείδηνηνπ άλζξαθα, Φισξνθχιιε. Β1γ. Δληνπηζκφο παξαγφλησλ γηα κέηξεζε ή αλίρλεπζε θαη εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο γηα ην ηη ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα θσηνζπλζέηεη. Β2. Να κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα θσηνζπλζέηεη. Β2α. Γηαηχπσζε εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο πνπ αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα

23 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΕΡΕΤΝΩΝΣΑ ΣΗ ΦΩΣΟΤΝΘΕΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ θσηνζπλζέηεη. Β2β. Αμηνιφγεζε ηα ζρεηηθψλ απφ ηα κε ζρεηηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα θσηνζπλζέηεη. Β2γ. Γηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην αλ: (1) Δίλαη ην λεξφ απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα λα γίλεη ε θσηνζχλζεζε; (2) Δίλαη ην ειηαθφ θσο απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα λα γίλεη ε θσηνζχλζεζε; (3) Δίλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα λα γίλεη ε θσηνζχλζεζε; (4) Δίλαη ε ρισξνθχιιε απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα λα γίλεη ε θσηνζχλζεζε; Β3. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα νηθνδνκνχλ ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα θσηνζπλζέηεη. Β3α. Οηθνδφκεζε ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα θσηνζπλζέηεη. Β3β. Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα θσηνζπλζέηεη, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηβεβαησζνχλ ή λα απνξξηθζνχλ κε έγθπξα πεηξάκαηα ή κε

24 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΕΡΕΤΝΩΝΣΑ ΣΗ ΦΩΣΟΤΝΘΕΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ άιιε έγθπξε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη δηαδηθαζία. Β3γ..Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη δηάθξηζε κεηαμχ ζρεηηθψλ θαη κε ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ ζε ζρέζε κε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηαηππψλνληαη. Β4. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ έγθπξα πεηξάκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα θσηνζπλζέηεη. Β4α. Δμήγεζε γηα ην ηη κπνξεί λα κεηξεζεί ή λα αληρλεπζεί ζε έλα θπηφ γηα λα απνδεηρζεί φηη ην θπηφ απηφ θσηνζπλζέηεη. Β4β. Δληνπηζκφο κεηαβιεηψλ (παξαγφλησλ) πνπ πξέπεη λα θξαηεζνχλ ζηαζεξέο, κεηαβιεηή πνπ πξέπεη λα κεηαβιεζεί θαη κεηαβιεηή πνπ πξέπεη λα κεηξεζεί ζε έλα πείξακα, γηα λα επηβεβαησζεί ή λα απνξξηθζεί κηα ππφζεζε. Β4γ. Σεκαζία έγθπξνπ πεηξάκαηνο ειέγρνπ (κάξηπξα). Β4δ. Δπηινγή ελδεδεηγκέλσλ νξγάλσλ θαη πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα έλα πξνηεηλφκελν πείξακα.

25 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΕΡΕΤΝΩΝΣΑ ΣΗ ΦΩΣΟΤΝΘΕΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Β4ε. Πεξηγξαθή πνξείαο ελφο πεηξάκαηνο πνπ πξέπεη αθνινπζεζεί γηα λα επηβεβαησζεί ή λα απνξξηθηεί κηα ππφζεζε. Β5. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα εθηεινχλ έγθπξα πεηξάκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα θσηνζπλζέηεη. Β5α. Καηαλφεζε θαη εθαξκνγή νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε έγθπξσλ πεηξακάησλ. Β5β. Απνρξσκαηηζκφο θχιισλ πξάζηλσλ θπηψλ. Β5γ. Αλίρλεπζε ηεο νπζίαο άκπιν ζε απνρξσκαηηζκέλν θχιιν. Β6. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα θάλνπλ παξαηεξήζεηο/κεηξήζεηο, λα εμάγνπλ απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ησλ πεηξακάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα θσηνζπλζέηεη. Β6α. Καηαγξαθή παξαηεξήζεσλ/κεηξήζεσλ, κε αθξίβεηα, γηα εμαγσγή απνηειεζκάησλ ελφο πεηξάκαηνο. Β6β. Δπηβεβαίσζε ή απφξξηςε ηεο αξρηθήο ππφζεζεο θαη απάληεζε εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο. Β6γ. Φξεζηκνπνίεζε ηεο θαηάιιειεο επηζηεκνληθήο νξνινγίαο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ.

26 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΕΡΕΤΝΩΝΣΑ ΣΗ ΦΩΣΟΤΝΘΕΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Γ. Οη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε (Παξάδεηγκα: Φσηνζχλζεζε θαη ην Φαηλφκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ) Β7. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα θάλνπλ πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα θσηνζπλζέηεη. Γ1. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα παξάγνπλ κνηίβα. Β7α. Γηαηχπσζε πξνβιέςεσλ ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα θσηνζπλζέηεη. Γ1α. Καηαλφεζε, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε ηε ρξήζε θεηκέλνπ, γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ, εηθφλσλ, πηλάθσλ, πνιπκεζηθψλ παξνπζηάζεσλ, θ.ιπ. Γ1β. Δληνπηζκφο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ ελφο ζεξκνθεπίνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Γ1γ. Σρέζε κεηαμχ ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκφζθαηξαο. Γ2. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα επηρεηξεκαηνινγνχλ. Γ2α. Οηθνδφκεζε επηρεηξεκάησλ:: Απιά επηρεηξήκαηα Αληεπηρεηξήκαηα Αληηθξνχζεηο αληεπηρεηξεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηα αίηηα ηεο αχμεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηνλ πιαλήηε καο.

27 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΕΡΕΤΝΩΝΣΑ ΣΗ ΦΩΣΟΤΝΘΕΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Γ3. Οη καζεηέο λα εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ιχζε πξνβιήκαηνο ή ιήςε απφθαζεο Γ3α. Δθαξκνγή θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο, π.ρ. νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηνλ πιαλήηε καο, είλαη απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ή είλαη έλα θπζηθφ θαηλφκελν; Γ3β. Αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο. Γ. Οη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο επηζηεκνινγηθήο επάξθεηαο. Γ4. Οη καζεηέο λα δηαζέηνπλ δεμηφηεηεο δηεξεχλεζεο. Γ1. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηε ζρέζε κεηαμχ παξαηήξεζεο θαη εξκελείαο ηεο παξαηήξεζεο ζηελ επηζηήκε. Γ4. Βιέπε Γεληθφ Σηφρν B. Γ1α. Καηαγξαθή παξαηεξήζεσλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Γ1β. Δξκελεία παξαηεξήζεσλ κε βάζε ηηο πξνυπάξρνπζεο επηζηεκνληθέο γλψζεηοζεσξίεο Γ2. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ θάζε επηζηήκνλα ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Γ2α. Υπνθεηκεληθή πηπρήο ηεο επηζηήκεο

28 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΕΡΕΤΝΩΝΣΑ ΣΗ ΦΩΣΟΤΝΘΕΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Γ3. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ φηη ε αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο επεξεάδεηαη απφ ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφπνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο επνρήο. Γ3α. Δπίδξαζε ηνπ θνηλσληθνεπηζηεκνληθνχ πιαηζίνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Δ. Οη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Δ1. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα επηδεηθλχνπλ ζπκπεξηθνξά πνπ λα πξνζδίδεη αμία ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Δ1α. Δπίδεημε ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνζδίδεη αμία ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία (π.ρ. πξνζηαζία δαζψλ, αλαθχθισζε, θ.ιπ.) Δ1β. Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ελέρνπλ πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο. Δ2. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Δ2α. Γηαηχπσζε ζέζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Δ2β. Σπκκεηνρή ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.

29 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΙ ΣΡΟΦΙΚΕ ΧΕΕΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ και ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δνόηεηα 5: Μελεηώνηας ηις Σροθικές ζτέζεις ηων δωνηανών οργανιζμών Ομάδα Αναλσηικών Προγραμμάηων Βιολογίας τολική Υρονιά:

30 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΙ ΣΡΟΦΙΚΕ ΧΕΕΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΥΟΙ ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ Τα νηθνζπζηήκαηα απνηεινύληαη από βηνηηθνύο παξάγνληεο (δσληαλνύο νξγαληζκνύο) θαη αβηνηηθνύο παξάγνληεο (αέξαο, λεξό θ.ιπ.). Ο ήιηνο παξέρεη ελέξγεηα. Οη νξγαληζκνί αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο ρσξίδνληαη ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηνπο απηόηξνθνπο (παξαγσγνύο) θαη ηνπο εηεξόηξνθνπο (θαηαλαισηέο). 1. Οη καζεηέο/ηξηεο λα γλσξίζνπλ είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο Κύπξνπ θαη λα θαηαλνήζνπλ πώο νη πην πάλσ έλλνηεο ζπλδένληαη θαη αμηνπνηνύληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 2. Οη καζεηέο/ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί ε ζύγρξνλε Βηνινγία γηα ηε 1. Οη καζεηέο/ηξηεο λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ κεξηθά είδε δσληαλώλ νξγαληζκώλ, ηα νπνία ζπλαληνύκε ζην δαζηθό νηθνζύζηεκα (Γάζνπο Πάθνπ). 2. Οη καζεηέο/ηξηεο λα αμηνινγνύλ θαηά πόζν κε κηα παξαηήξεζε έρνπλ θαηαγξάςεη όια ηα είδε δσληαλώλ νξγαληζκώλ πνπ ΓΙΓΑΚΣΔΑ 1α. - Βαζηθά θπηηθά είδε ηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο. 1β. - Βαζηθά δσηθά είδε ηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο. 2.α. Οη δσληαλνί νξγαληζκνί πνηθίινπλ ζηηο δηάθνξεο επνρέο ζε έλα δαζηθό νηθνζύζηεκα.

31 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΙ ΣΡΟΦΙΚΕ ΧΕΕΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ κειέηε ησλ ηξνθηθώλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ ζε έλα νηθνζύζηεκα, κε ην λα δεκηνπξγνύλ θαη λα εμεγνύλ ηξνθηθέο αιπζίδεο θαη πιέγκαηα. ππάξρνπλ ζην δαζηθό νηθνζύζηεκα (Γάζνπο Πάθνπ). 2.β. Οη δσηθνί νξγαληζκνί θηλνύληαη, θξύβνληαη θαη δελ είλαη πάληα εύθνιν λα θαηαγξαθνύλ. 2.γ. Γηάθνξα ζηνηρεία (π.ρ. θσιηέο, ίρλε νξγαληζκώλ, απνξξίκκαηα νξγαληζκώλ) απνθαιύπηνπλ ηελ παξνπζία θάπνησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζε έλα δαζηθό νηθνζύζηεκα. 3. Οη καζεηέο/ηξηεο λα απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθέο κε ηηο έλλνηεο ηξνθηθέο ζρέζεηο, ηξνθηθέο αιπζίδεο, παξαγσγόο, θαηαλαισηήο, ζήξακα, ζεξεπηήο, ηξνθηθά πιέγκαηα, θπηνθάγνο, ζαξθνθάγνο, πακθάγνο, θνξπθαίνο θαηαλαισηήο, αληαγσληζκόο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα κειεηνύλ, λα εξκελεύνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ νη νξγαληζκνί κεηαμύ ηνπο. 3. Οη καζεηέο/ηξηεο λα θαηαλννύλ όηη νη δσληαλνί νξγαληζκνί ζε έλα νηθνζύζηεκα αλαπηύζζνπλ κεηαμύ ηνπο ηξνθηθέο ζρέζεηο. 3.α. Σε έλα νηθνζύζηεκα ππάξρνπλ απηόηξνθνη θαη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί. 3.β. Οη απηόηξνθνη νξγαληζκνί ζπλζέηνπλ κόλνη ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο από απιέο πξώηεο ύιεο όπσο είλαη ην λεξό θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 3.γ. Οη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί πξνκεζεύνληαη ηελ ηξνθή ηνπο έηνηκε ηξώγνληαο άιινπο νξγαληζκνύο.

32 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΙ ΣΡΟΦΙΚΕ ΧΕΕΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. Οη καζεηέο/ηξηεο λα νλνκάδνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνπλ νη δσληαλνί νξγαληζκνί ελόο νηθνζπζηήκαηνο, σο πξνο ηε δηαηξνθή ηνπο, σο ηξνθηθέο ζρέζεηο. 4.α. Οξηζκόο ησλ ηξνθηθώλ ζρέζεσλ. 5. Οη καζεηέο/ηξηεο λα ζρεδηάδνπλ κηα δηεξεύλεζε (απνζηνιή). 5.α. Σηνηρεία-δεδνκέλα πνπ είλαη ζηε δηαζέζηκα γηα ηελ εθπιήξσζε κηαο δηεξεύλεζεο (απνζηνιήο). 5.β. Σηνηρεία-δεδνκέλα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε κηαο δηεξεύλεζεο (απνζηνιήο) ηνπο θαη λα 5.γ. Γηθαηνιόγεζε γηαηί απηά είλαη αλαγθαία θάπνηα ζηνηρεία-δεδνκέλα γηα ηελ εθπιήξσζε κηαο απνζηνιήο. 5.δ. Να ζρεδηάδνπλ ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα λα ζπιιέμνπλ ηα ζηνηρεία-δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα εθπιεξώζνπλ ηε δηεξεύλεζε (απνζηνιή) ηνπο. 6. Οη καζεηέο/ηξηεο λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζε έλα δαζηθό νηθνζύζηεκα (Γάζνο Πάθνπ). 6.α. Γεδνκέλα γηα είδε δσληαλώλ νξγαληζκώλ ελόο δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο (Γάζνπο Πάθνπ). 6.β. Δληνπηζκόο πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο ησλ

33 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΙ ΣΡΟΦΙΚΕ ΧΕΕΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ νξγαληζκώλ. 6.γ. Γεκηνπξγία ζρεδηαγξακκάησλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ηξνθηθώλ ζρέζεσλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζε έλα δαζηθό νηθνζύζηεκα (Γάζνπο Πάθνπ). 7. Οη καζεηέο/ηξηεο λα ζρεδηάδνπλ, λα πεξηγξάθνπλ, λα επεμεγνύλ θαη λα νξίδνπλ ηξνθηθέο αιπζίδεο ζε έλα νηθνζύζηεκα. 7.α. Γεκηνπξγία ηξνθηθώλ αιπζίδσλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ηξνθηθώλ ζρέζεσλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζε έλα δαζηθό νηθνζύζηεκα (Γάζνπο Πάθνπ). 7.β. Οξηζκόο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. 7.γ. Οη δσληαλνί νξγαληζκνί κηαο ηξνθηθήο αιπζίδαο κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ κε έλα από ηνπο όξνπο ζήξακα, ζεξεπηήο. 7.δ. Τν ζήξακα δηαθνξεηηθά νλνκάδεηαη θαη ιεία. 7.ε. Τν βέινο αλαπαξηζηά ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο. 7.ζη. Η ζρέζε κεηαμύ ηξνθήο θαη ελέξγεηαο. 7.ε. Πώο νη παξαγσγνί θαη νη θαηαλαισηέο εμαζθαιίδνπλ ηα δνκηθά απιηθά θαη ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δήζνπλ θαη λα αλαπηπρζνύλ.

34 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΙ ΣΡΟΦΙΚΕ ΧΕΕΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. Οη καζεηέο/ηξηεο λα επηιέγνπλ θαη λα αμηνπνηνύλ ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα γηα λα κειεηνύλ πνηνη νξγαληζκνί αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο. 8. Οη καζεηέο/ηξηεο λα εληνπίδνπλ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ. 9. Οη καζεηέο/ηξηεο λα ζρεδηάδνπλ, λα πεξηγξάθνπλ, λα επεμεγνύλ θαη λα νξίδνπλ ηξνθηθό πιέγκα ζε έλα νηθνζύζηεκα. 8.α. Οη ηξνθηθέο αιπζίδεο πεξηέρνπλ παξαγσγνύο θαη θαηαλαισηέο. 8.β. Οη ηξνθηθέο αιπζίδεο μεθηλνύλ κε έλα παξαγσγό (θπηό). 8.γ. Οη ηξνθηθέο αιπζίδεο κπνξεί λα έρνπλ δύν ή πεξηζζόηεξνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο. 8.δ. Σην ηέινο ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ ππάξρνπλ νξγαληζκνί πνπ δελ ηξώγνληαη από θαλέλα. 9.α. Ο εληνπηζκόο, ε εξκελεία θαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ ηξνθηθώλ ζρέζεσλ ζε έλα νηθνζύζηεκα είλαη κηα πνιύπινθε επηζηεκνληθή δηαδηθαζία. 9.β. Σρεδηαζκόο ηξνθηθνύ πιέγκαηνο. 9.γ. Οξηζκόο ηξνθηθνύ πιέγκαηνο. 9.δ. Σρέζε κεηαμύ ελόο ηξνθηθνύ πιέγκαηνο θαη ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ. 9.ε. Δληνπηζκόο ζε έλα ηξνθηθό πιέγκα θπηνθάγσλ, ζαξθνθάγσλ θαη πακθάγσλ νξγαληζκώλ. 9.ζη. Δληνπηζκόο ζε έλα ηξνθηθό πιέγκα θνξπθαίσλ ζεξεπηώλ. 9.δ. Δληνπηζκόο ζε έλα ηξνθηθό πιέγκα ησλ νξγαληζκώλ πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηξνθή. 9.ε. Έλα ηξνθηθό πιέγκα είλαη πην ρξήζηκν, γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ ζε έλα

35 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΙ ΣΡΟΦΙΚΕ ΧΕΕΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ νηθνζύζηεκα, από κηα ηξνθηθή αιπζίδα. 5. Οη καζεηέο/ηξηεο λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο ελζπλαίζζεζεο θαη δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη σο ειεύζεξνη, ελεξγνί θαη δεκνθξαηηθνί πνιίηεο, λα ζπκκεηέρνπλ κε θξηηηθό πλεύκα ζε ζπδεηήζεηο δηακόξθσζεο θαη παξνπζίαζεο απόςεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο ζε θππξηαθό νηθνζύζηεκα θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. Σπγθεθξηκέλα, λα επηρεηξεκαηνινγνύλ πώο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηνπο νξγαληζκνύο. 10. Οη καζεηέο/ηξηεο λα επηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη ε απνκάθξπλζε ελόο νξγαληζκνύ ή ε πξνζζήθε ελόο νξγαληζκνύ ζην ηξνθηθό πιέγκα ελόο νηθνζπζηήκαηνο. 11. Οη καζεηέο/ηξηεο λα επηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ην πώο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηνπο νξγαληζκνύο θαη ηα νηθνζπζηήκαηα. 10.α. Δύξεζε άκεζσλ θαη έκκεζσλ πεγώλ ηξνθήο γηα ηνπο νξγαληζκνύο ελόο ηξνθηθνύ πιέγκαηνο. 10.β. Δπηπηώζεηο πνπ ζα έρεη ε απνκάθξπλζε ελόο νξγαληζκνύ ή ε πξνζζήθε ελόο νξγαληζκνύ ζην ηξνθηθό πιέγκα ελόο νηθνζπζηήκαηνο. 11.α. Ο άλζξσπνο, σο κέξνο ηεο θύζεο, αληαγσλίδεηαη κε ηα θπηά θαη ηα δώα γηα ηξνθή. 11.β. Τξνθηθέο αιπζίδεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν άλζξσπνο. 11.γ. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ηνπ αλζξώπνπ ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα. 11.δ. Να εληνπίδνπλ ζε ράξηε θπζηθέο πεξηνρέο (π.ρ. Γάζνο Πάθνπ, Κύθθνο, Κάκπνο). 11.ε. Δμέηαζε θαηά πόζν ε θαηνρηθή γξακκή, πνπ πεξηνξίδεη ηελ ειεύζεξε δηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ, πεξηνξίδεη θαη ηελ ειεύζεξε δηαθίλεζε ησλ άιισλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ (π.ρ. αγξηλνύ) πξνθαιώληαο δηάζπαζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.

36 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΙ ΣΡΟΦΙΚΕ ΧΕΕΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 6. Οη καζεηέο/ηξηεο λα απνθηήζνπλ αμίεο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ην ζεβαζκό γηα ηε δσή ησλ ππόινηπσλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζε όια ηα επίπεδα νξγάλσζήο ηνπο. 7. Οη καζεηέο/ηξηεο λα αλαπηύμνπλ επξύηεξα ηελ ηθαλόηεηα δηαηύπσζεο ζηνηρεηνζεηεκέλεο ππνζηήξημεο ή ακθηζβήηεζεο δεδνκέλσλ θαη ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη ε απνκάθξπλζε ηνπ αγξηλνύ από ην νηθνζύζηεκα ηνπ Γάζνπο Πάθνπ, κέζα από δηαινγηθή ζπδήηεζε κε θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. 12. Οη καζεηέο/ηξηεο λα αλαπηύζζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθνξία. 13. Οη καζεηέο/ηξηεο λα επηδεηθλύνπλ ζπκπεξηθνξά πνπ λα πξνζδίδνπλ αμία ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία. 12.α. Πξνζδηνξηζκόο ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ελεξγεηώλ, πνπ γίλνληαη από ηνλ άλζξσπν, θαη κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ αιιαγέο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. 12.β. Απνζαθήληζε ζηάζεσλ θαη δηαηύπσζε απόςεσλ θαη ζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε ιαζξνζεξία. 12.γ. Δπηρεηξεκαηνινγία γηα ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζήο ηεο ιαζξνζεξίαο θαη γηα κέηξα δηαηήξεζεο ησλ εηδώλ, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζεο ηεο αεηθνξίαο. 13.α. Αλάπηπμε δξάζεο ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ησλ εηδώλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθνξία. 13.β. Αλάπηπμε δξάζεσλ ελεκέξσζεο ζηελ

37 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΙ ΣΡΟΦΙΚΕ ΧΕΕΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλόηεηα, ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη ε ζαλάησζε θαη απνκάθξπλζε ελόο ελδεκηθνύ είδνπο (αγξηλό) από έλα δαζηθό νηθνζύζηεκα. 14. Οη καζεηέο/ηξηεο λα δεκηνπξγνύλ, ζηα πιαίζηα κηαο εξγαζίαο ηύπνπ project, έλα ηξηζδηάζηαην ηξνθηθό πιέγκα (κνληέιν) ην νπνίν λα παξνπζηάδεη ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο ζε έλα νηθνζύζηεκα θαη λα εμεγνύλ πνηεο ζα είλαη νη επηπηώζεηο από ηελ αθαίξεζε ή ηελ εηζαγσγή ζην νηθνζύζηεκα απηό ελόο είδνπο. 14.α. Δπηινγή νηθνζπζηήκαηνο από ηηο καζεηηθέο νκάδεο. 14.β. Μειέηε ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πνπ επηιέγεθε. 14.γ. Μειέηε ησλ ηξνθηθώλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πνπ επηιέγεθε. 14.δ. Δπηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ κνληέινπ ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο: πιηθό θαηαζθεπήο (π.ρ. ραξηόλη, μύιν, πιαζηηθό), δηζδηάζηαην-ηξηζδηάζηαην, ραξαθηεξηζηηθά βειώλ, πξσηνηππίαθαηλνηνκία. 14.ε. Τξόπνο παξνπζίαζεο ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο.

38 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΙ ΣΡΟΦΙΚΕ ΧΕΕΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 8. Οη καζεηέο/ηξηεο λα θαιιηεξγήζνπλ δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλόηεηα δηάθξηζεο, θαηεγνξηνπνίεζεο θαη παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην νηθνζύζηεκα ηνπ Γάζνπο Πάθνπ, κε νξζή εθαξκνγή ηόζν ησλ καζεκαηηθώλ όζν θαη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζε γξαπηό αιιά θαη ζε πξνθνξηθό ιόγν. 15. Οη καζεηέο/ηξηεο λα κειεηνύλ θαη λα εμάγνπλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα από γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πιεζπζκό ελόο ελδεκηθνύ είδνπο (π.ρ. αγξηλό). 15.α. Παξνπζίαζε κηαο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηύπνπ ξαβδνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ηνλ πιεζπζκό ελόο ελδεκηθνύ είδνπο (π.ρ. αγξηλό). 15.β. Δπεμήγεζε αμόλσλ. Άμνλαο Ψ: Αξηζκόο αηόκσλ (π.ρ. αγξηλώλ). Άμνλαο Χ: Έηε. 15.γ. Παξαδείγκαηα γηα ηνλ πιεζπζκό ηνπ είδνπο (π.ρ. αγξηλό) κε βάζε ηε γξαθηθή παξάζηαζε. 16. Οη καζεηέο/ηξηεο λα δηεμάγνπλ έξεπλα ζην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ηε κεηαβνιή (δηαθύκαλζε) ηνπ πιεζπζκό ελόο ελδεκηθνύ είδνπο (π.ρ. αγξηλό). 16.α. Δπηινγή ελδεκηθνύ είδνπο (π.ρ. αγξηλό) από ηηο καζεηηθέο νκάδεο. 16.β. Δπηινγή Μεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί. 16.γ. Λέμεηο θιεηδηά γηα ηελ έξεπλα ζην δηαδίθηπν (π.ρ. όλνκα είδνπο, πιεζπζκόο, αξηζκόο αηόκσλ, ρξνλνινγίεο). 16.δ. Σπγγξαθή απνηειεζκάησλ δηαδηθηπαθήο έξεπλαο. Καηαγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ ελόο ελδεκηθνύ είδνπο (π.ρ. αγξηλνύ) από ην 1878 κέρξη ην ε. Πξόβιεςε πηζαλώλ επηπηώζεσλ από ηε βόζθεζε αηγνπξνβάησλ ζε έλα δαζηθό νηθνζύζηεκα (Γάζνο Πάθνπ). 16.ζη. Σπγγξαθή ζπκπεξαζκάησλ

39 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΙ ΣΡΟΦΙΚΕ ΧΕΕΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ δηαδηθηπαθήο έξεπλαο. 16.δ. Δπηινγή ηξόπνπ παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο. 9. Οη καζεηέο/ηξηεο λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο επηζηεκνινγηθήο επάξθεηαο. 17. Οη καζεηέο/ηξηεο λα κπνξνύλ λα θαηαλννύλ ηε ζρέζε κεηαμύ παξαηήξεζεο θαη εξκελείαο ηεο παξαηήξεζεο ζηελ επηζηήκε. 17.α. Καηαγξαθή παξαηεξήζεσλ. 17.β. Δξκελεία παξαηεξήζεσλ. 18. Οη καζεηέο/ηξηεο λα κπνξνύλ λα θαηαλννύλ ηε ζεκαζία ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ηνπ θάζε επηζηήκνλα ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο. 18.α. Καηαλόεζε ηεο ππνθεηκεληθήο πηπρήο ηεο επηζηήκεο. 19. Οη καζεηέο/ηξηεο λα κπνξνύλ λα θαηαλννύλ όηη ε αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο επεξεάδεηαη από ην θνηλσληθό-νηθνλνκηθόπνιηηηζκηθό πιαίζην ηεο επνρήο. 19α. Καηαλόεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θνηλσληθν-επηζηεκνληθνύ πιαηζίνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο.

40 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 6: ΔΗΜΙΟΤΡΓΩΝΣΑ ΑΠΟΓΟΝΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ και ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δνότητα 6: Γημιοσργώντας Απογόνοσς Ομάδα Αναλστικών Προγραμμάτων Βιολογίας τολική Υρονιά:

41 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 6: ΔΗΜΙΟΤΡΓΩΝΣΑ ΑΠΟΓΟΝΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ A. Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία, θαζώο θαη ηηο παζήζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΥΟΙ ΕΞΕΣΑΣΕΑ Α1. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα πεξηγξάθνπλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθόξσλ νξγάλσλ ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ άλδξα θαη ζηε γπλαίθα ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΣΕΑ Α1α. Γνκή θαη ιεηηνπξγία νξγάλσλ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ άλδξα: Δπηδηδπκίδα Οπξήζξα Όξρηο Όζρεν Πένο Πξνζηάηεο αδέλαο πεξκαηηθόο πόξνο πεξκαηνδόρνο θύζηε Α1β. Πνξεία δηαδξνκήο ζπεξκαηνδσαξίσλ από ηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη θαη ηελ έμνδό ηνπο από ην ζώκα. Α1γ. Γνκή θαη ιεηηνπξγία νξγάλσλ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ζηε γπλαίθα: Ωνζήθεο Ωαγσγνί Μήηξα Κόιπνο Αηδνίν Α1δ. Γνκή σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ

42 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 6: ΔΗΜΙΟΤΡΓΩΝΣΑ ΑΠΟΓΟΝΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Α2. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εμεγνύλ ηη είλαη ε εθεβεία θαη πνηεο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. Α2α. Ση είλαη εθεβεία; Α2β. Πνηεο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ. αγνξηώλ θαηά ηελ εθεβεία Α2γ. Πνηεο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ θαηά ηελ εθεβεία Α2δ. Πνηεο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ζηα αγόξηα θαη. ηα θνξίηζηα θαηά ηελ εθεβεία όζνλ αθνξά ζην ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα Α3. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εμεγνύλ ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ από ηελ εθεβεία θαη κεηά ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ησλ θνξηηζηώλ. Α3α. Ση είλαη ν θαηακήληνο θύθινο Α3β. Ση είλαη ε έκκελε ξύζε Α3γ. Ση είλαη ε θξίζηκε πεξίνδνο. Α4. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εμεγνύλ ηελ έλλνηα ηεο γνληκνπνίεζεο Α5. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εμεγνύλ ηα ζηάδηα πνπ κεζνιαβνύλ από ηε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ κέρξη ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ; Α4α. Γνληκνπνίεζε σαξίνπ: Έλσζε ππξήλα σαξίνπ θαη ππξήλα ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη δεκηνπξγία δπγσηνύ. Α5α. ηάδηα πνπ κεζνιαβνύλ από ηε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ κέρξη ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ: Γεκηνπξγία δπγσηνύ Δκθύηεπζε ρεκαηηζκόο πιαθνύληα Αλάπηπμε εκβξύνπ Σνθεηόο

43 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 6: ΔΗΜΙΟΤΡΓΩΝΣΑ ΑΠΟΓΟΝΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Α6. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εμεγνύλ παζήζεηο πνπ αθνξνύλ όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ άλδξα θαη ζηε γπλαίθα Α7. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εμεγνύλ πηζαλέο αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ππνγνληκόηεηα ζηνλ άλζξσπν Α8. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εμεγνύλ αζζέλεηεο ή νπζίεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην έκβξπν ζε πεξίπησζε εγθπκνζύλεο. Α9. Οη καζεηέο λα εμεγνύλ πνιύ πεξηιεπηηθά ηη είλαη εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε Α6α. Κξπςνξρία Φίκσζε Καξθίλνο ηνπ πξνζηάηε Τπεξηξνθία ηνπ πξνζηάηε Καξθίλνο ηεο κήηξαο Καξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ Α7α. Σνμηθά εληνκνθηόλα Εηδαληνθηόλα Βηνκεραληθά ρεκηθά Αγρώδεο θαη θαζηζηηθή δσή Κάπληζκα Κξπςνξρία Κηξζνθήιε Α8α. Σνμνπιάζκσζε Ιόο ηεο εξπζξάο Α8β. Αιθνόι Κάπληζκα Ναξθσηηθά Φάξκαθα Κάπληζκα Α9α. Δμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα B. Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο δηεξεύλεζεο Β1. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα δηεξεπλνύλ λα ζπιιέγνπλ θαη λα αμηνινγνύλ πιεξνθνξίεο από δηάθνξεο πεγέο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ζέκαηα Β1α. πιινγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάιιειε δηαηξνθή ηεο εγθύνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο, από πνιιαπιέο

44 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 6: ΔΗΜΙΟΤΡΓΩΝΣΑ ΑΠΟΓΟΝΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ εγθπκνζύλεο θαη αλαπαξαγσγήο ζηνλ άλζξσπν. πεγέο πιεξνθόξεζεο. Β1β. πιινγή θαη αμηνιόγεζε ηεο εγθπξόηεηαο πιεξνθνξηώλ όζνλ αθνξά ζηελ πεγή πξνέιεπζεο, θαζώο θαη ην πεξηερόκελό ηνπο ζρεηηθά κε δηάθνξεο αζζέλεηεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην έκβξπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. Β1γ. πιινγή θαη αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ όζνλ αθνξά ζηελ πεγή πξνέιεπζεο, θαζώο θαη ην πεξηερόκελό ηνπο ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ην θάπληζκα, ην αιθνόι, ηα λαξθσηηθά θαη θάπνηα θάξκαθα ζην έκβξπν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. Γ. Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ θξηηηθή ζθέςε Γ1. Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ιήςεο απόθαζεο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο γηα ζέκαηα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο Γ1α. Άληιεζε έγθπξσλ θαη αμηόπηζησλ πιεξνθνξηώλ από δηαθνξεηηθά είδε πεγώλ (π.ρ. θείκελα, άξζξα, βίληεν, πνιπκεζηθέο παξνπζηάζεηο) γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε. Τπέξ θαη θαηά ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο. Γ1β. Απνκόλσζε ησλ δεδνκέλσλ από κηα πεγή πιεξνθόξεζεο, πνπ ζεσξνύληαη ρξήζηκα Γ1γ. Δξκελεία δεδνκέλσλ πνπ αληινύληαη από δηαθνξεηηθέο πεγέο.

45 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 6: ΔΗΜΙΟΤΡΓΩΝΣΑ ΑΠΟΓΟΝΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Γ1δ. Παξνπζίαζε ηεθκεξησκέλεο κε δεδνκέλα άπνςεο ζρεηηθά κε ηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε, κε νξζή εθαξκνγή ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζε γξαπηό αιιά θαη ζε πξνθνξηθό ιόγν. Γ1ε. Γηαηύπσζε επηρεηξεκάησλ, αληεπηρεηξεκάησλ θαη αληηθξνύζεσλ αληεπηρεηξεκάησλ γηα ην αλ έλα δεπγάξη πνπ αληηκεησπίδεη πξόβιεκα ηεθλνπνίεζεο πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε ηε κέζνδν ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο ή όρη. Γ. Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο επηζηεκνινγηθήο επάξθεηαο. Γ1. Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα θαηαλννύλ όηη ε επηζηεκνληθή γλώζε ζηεξίδεηαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα, αιιά εκπεξηέρεη θαη ππνθεηκεληθά ζηνηρεία Γ1α. Ρεηή αλαθνξά θαη παξαδείγκαηα γηα ην όηη κηα νξζή, επηζηεκνληθή εμήγεζε ηεθκεξηώλεηαη κε βάζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Γ1β. Ρεηή αλαθνξά θαη παξαδείγκαηα, γηα ην όηη ε πξνζέγγηζε κέζα από ηελ νπνία έλαο επηζηήκνλαο εμεηάδεη θάπνην ζέκα, θαζώο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη, επεξεάδνπλ ηηο ζέζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ, θαη θαη επέθηαζε ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο. Δ. Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ζέκαηα δηαθπιηθώλ ζρέζεσλ, Δ1. Οη καζεηέο λα αληηιεθζνύλ ηε ζνβαξόηεηα θαη ηελ ππεπζπλόηεηα πνπ ρξεηάδεηαη ε ζύλαςε ησλ δηαθπιηθώλ ζρέζεσλ. Δ1α. Καηαγξαθή, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο, ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο έλα αγόξη θαη έλα θνξίηζη

46 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 6: ΔΗΜΙΟΤΡΓΩΝΣΑ ΑΠΟΓΟΝΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ πξόιεςεο αλεπηζύκεηεο εγθπκνζύλεο, θαζώο θαη ζέκαηα πγηνύο εγθπκνζύλεο ζηελ εθεβηθή ειηθία επηδηώθνπλ λα ζπλάςνπλ θάπνηα «ηδηαίηεξε ζρέζε». Δ1β. ρνιηαζκόο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο, ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε ζύλαςε θάπνηαο «ηδηαίηεξεο ζρέζεο» κε ην άιιν θύιν. Δ1γ. Καηαγξαθή, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο, πηζαλώλ αξλεηηθώλ θαη ζεηηθώλ επηπηώζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη ε εκπινθή αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ ζε «ηδηαίηεξεο ζρέζεηο» ζηελ εθεβηθή ειηθία. Δ1δ. πδήηεζε καδί κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο γηα ηα ππέξ θαη θαηά κηαο εκπινθήο αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ ζε «ηδηαίηεξεο ζρέζεηο» ζηελ εθεβηθή ειηθία. Δ1ε. ύγθξηζε απαληήζεσλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ θαη καζεηώλ γηα θαηαγξαθή ζεκείσλ κε ηα νπνία ζπκθσλνύλ ή δηαθσλνύλ. Δ2. Οη καζεηέο λα εθηηκνύλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξόιεςεο κηαο αλεπηζύκεηεο εγθπκνζύλεο. Δ2α. πδήηεζε, κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ηνπο, ελόο πεξηζηαηηθνύ αλεπηζύκεηεο εγθπκνζύλεο ζηελ εθεβεία θαη ζηε ζπλέρεηα λα κνηξάδνληαη ηηο ζθέςεηο ηνπο ζηελ ηάμε. Δ2β. Δληνπηζκόο πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από έλα πεξηζηαηηθό αλεπηζύκεηεο εγθπκνζύλεο ζηελ εθεβεία.

47 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 6: ΔΗΜΙΟΤΡΓΩΝΣΑ ΑΠΟΓΟΝΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Δ2γ. Ιεξάξρεζε πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα εληνπίζεη κηα εγθπκνλνύζα έθεβνο θαη δηιήκκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη. Δ2δ. Πηζαλέο ιύζεηο θαη αμηνιόγεζή ηνπο όζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη κηα εγθπκνλνύζα έθεβνο, αλαθέξνληαο ηα ππέξ θαη ηα θαηά θάζε ιύζεο. Δ3. Οη καζεηέο λα εθηηκνύλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ ηε ζεκαζία κηαο πγηνύο εγθπκνζύλεο. Δ3α. πλήζεηεο πνπ βνεζνύλ ζηε θξνληίδα θαη πγηεηλή ηεο εγθπκνλνύζαο γπλαίθαο. Δ3β. πκκεηνρή ζε δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε δηάρπζε ηεο γλώζεο γηα αλάγθε ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαη πξόιεςεο αζζελεηώλ θαη θξνληίδαο ηεο εγθπκνλνύζαο γπλαίθαο.

48 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑ ΣΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ και ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δνότητα 1: Ανακαλύπτοντας τη Γιατροφή μας Ομάδα Αναλστικών Προγραμμάτων Βιολογίας τολική Υρονιά:

49 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑ ΣΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ A. Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαηξνθήο ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΥΟΙ ΕΞΕΣΑΣΕΑ A1. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα εμεγνχλ γηαηί ε ηξνθή είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΣΕΑ Α1α. Οη ηξνθέο πεξηέρνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ. Α2. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα ηαμηλνκνχλ ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ζε θαηεγνξίεο Α2α. Γηάθξηζε ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζχκθσλα κε ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ: Γνκηθέο, Δλεξγεηαθέο θαη Σπκπιεξσκαηηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο. Α2β. Γηάθξηζε ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζχκθσλα κε ηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε: νξγαληθέο θαη αλφξγαλεο. ζξεπηηθέο νπζίεο Α2γ. Γηάθξηζε νξγαληθψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζχκθσλα κε ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο: Υδαηάλζξαθεο, Πξσηεΐλεο, Ληπαξέο Οπζίεο, Ννπθιετληθά νμέα, Βηηακίλεο. Α3. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηεο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο Α3α. Τη είλαη ε Ππξακίδα Γηαηξνθήο Τη είλαη νη θπηηθέο ίλεο Βαζηθνί θαλφλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο

50 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑ ΣΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Β. Οη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο δηεξεχλεζεο θάλνληαο πεηξάκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλίρλεπζε ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηηο ηξνθέο Β1. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ηηο δηάθνξεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλίρλεπζε ησλ νξγαληθψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηηο ηξνθέο. Β2. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια αληηδξαζηήξηα γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ δηαθφξσλ νξγαληθψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ησλ ηξνθψλ. Β1α. Δληνπηζκφο κεηαβιεηψλ γηα ηελ αλίρλεπζε νξγαληθψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηηο ηξνθέο: απιά ζάθραξα (πδαηάλζξαθεο), πξσηεΐλεο, ιηπαξέο νπζίεο, βηηακίλε C. Β2α. Αληηδξαζηήξηα γηα ηελ αλίρλεπζε νξγαληθψλ νπζηψλ ησλ ηξνθψλ: - Γηάιπκα Βελεδηθηίλεο γηα απιά ζάθραξα - Γηάιπκα ζετηθνχ ραιθνχ γηα πξσηεΐλεο - Αηζαλφιε γηα ιηπαξέο νπζίεο - Υπεξκαγγαληθφ θάιην γηα ηε βηηακίλε C Β3. Να κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο γηα ην είδνο ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο ηξνθέο θαη λα ηηο ειέγρνπλ πεηξακαηηθά. Β3α. Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ γηα ην πνηεο νξγαληθέο ζξεπηηθέο νπζίεο κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ δηάθνξα δείγκαηα ηξνθψλ. Β3β. Δληνπηζκφο κεηαβιεηψλ γηα κέηξεζε ή αλίρλεπζε νξγαληθψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ. Β3γ. Γηεμαγσγή έγθπξσλ πεηξακάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε νξγαληθψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζε δείγκαηα ηξνθψλ. Β3δ. Δπηβεβαίσζε ή απφξξηςε αξρηθψλ ππνζέζεσλ.

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ Βιολογία Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας Θέμα Α ο : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο λα ζεκεηώζεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε Σσζηή απάληεζε : Α1) Ζ ζύθηιε νθείιεηαη ζε : i) Βαθηήξηα ii) Πξσηόδσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΛΑΙΖΞΤΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΣΚΑ Γ ΤΑΜΖΣ ΔΛΗΑΗΝΥ ΙΥΘΔΗΝΥ ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖΣ ΞΑΗΓΔΗΑΣ

ΔΞΑΛΑΙΖΞΤΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΣΚΑ Γ ΤΑΜΖΣ ΔΛΗΑΗΝΥ ΙΥΘΔΗΝΥ ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖΣ ΞΑΗΓΔΗΑΣ ΔΞΑΛΑΙΖΞΤΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΣΚΑ Γ ΤΑΜΖΣ ΔΛΗΑΗΝΥ ΙΥΘΔΗΝΥ ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖΣ ΞΑΗΓΔΗΑΣ ΘΔΜΑ Α Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 έυρ Α5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΦΤΣΧΝ Κευάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΡΣΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΦΤΣΑ.

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΦΤΣΧΝ Κευάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΡΣΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΦΤΣΑ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΦΤΣΩΝ Βαζηθά καζήκαηα κνξθνινγίαο θαη θπζηνινγίαο πεξκαηνθύησλ ΔΗΑΓΧΓΖ Σράπεζα θεμάτων Δισαγωγής 1. Πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ε δσή θαη θάησ από πνηεο ζπλζήθεο? 2. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΝΝΙΗ ΠΤΡΟ Α.Μ. 2008102 Ερωηήζεις δεσηέροσ κεθαλαίοσ: 1) Δμεγείζηε ηη είλαη ν θύθινο δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηγξάςηε ηα γεληθά βήκαηα ζε έλα κνληέιν θαηαξξάθηε. Γώζηε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ»

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» Διζαγωγικό κεθάλαιο E.2. ύλνια Κεθ.1 ο : Πιθανόηηηερ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Μάθημα 5 ο Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Παπαδοσή: Όζε ζρέζε έρεη ν γξαπηόο ιόγνο κε ζύκβνια θαη θώδηθεο, άιιε ηόζε έρεη κε αμίεο, ηδενινγίεο, ππνθεηκεληθόηεηεο, εξκελείεο, θξίζεηο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) Μαξία-Ισάλλα Αξγπξνπνύινπ 1, Βαζίιεο Παπιόπνπινο 1, Lau Grace 2, Manfred

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα