ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΑΚΕΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ [22 26 ΙΟΤΝΙΟΤ 2015]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΑΚΕΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ [22 26 ΙΟΤΝΙΟΤ 2015]"

Transcript

1 ΑΡΑΚΕΙΟ 22 - ΓΤΜΝΑΙΟ

2 Σο ςχολείο αλλιώσ Σο χολείο μασ εγκαινιάζει φέτοσ τον θεςμβ τογ Θερινογ Προγράμματοσ, ο οποίοσ λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία επί ςειρά ετών και ςε άλλα χολεία τησ Φιλεκπαιδευτικήσ Εταιρείασ. Σο Θερινβ Πρβγραμμα που ετοιμάςαμε, θα λειτουργήςει για μία εβδομάδα (απβ τη Δευτέρα 22 μέχρι και την Παραςκευή 26 Ιουνίου) και απευθγνεται ςε μαθητέσ των Αρςακείων χολείων Θεςςαλονίκησ αλλά και άλλων χολείων, ηλικίασ 12 έωσ και 16 ετών (Σ Δημοτικογ μέχρι και Α Λυκείου). Όπωσ θα διαπιςτώςετε, το Θερινβ Πρβγραμμα περιέχει επτά (7) ςυνολικά προτάςεισ εναλλακτικήσ εκπαίδευςησ, με ελκυςτικέσ και ενδιαφέρουςεσ δραςτηριβτητεσ που καλγπτουν διάφορα γνωςτικά πεδία, τισ οποίεσ μπορεί να παρακολουθήςει κάθε μαθητήσ ανάλογα με τισ κλίςεισ και τα ενδιαφέροντά του. Οι εκπαιδευτικοί, που θα διδάξουν ςτα ολιγομελή τμήματα (15 μαθητών) τογ Θερινογ Προγράμματοσ, είναι ςτην πλειονβτητά τουσ καθηγητέσ τογ χολείου και δεν χρειάζονται ιδιαίτερεσ ςυςτάςεισ. Σο διδακτικβ προςωπικβ τογ Θερινογ Προγράμματοσ ςυμπληρώνουν δγο απβφοιτεσ τογ Αρςακείου Θεςςαλονίκησ με αξιοςημείωτεσ ςπουδέσ. Κγριο μέλημά μασ ςτην κατάρτιςη τογ Θερινογ Προγράμματοσ ήταν να δοθεί η δυνατβτητα ςτουσ μαθητέσ να αξιοποιήςουν δημιουργικά τον χρβνο τουσ, ερχβμενοι ςε επαφή με τον ακαδημαΰκβ και παραγωγικβ χώρο, αθλητικέσ δραςτηριβτητεσ που ξεφεγγουν απβ τα ςυνηθιςμένα, τεχνολογίεσ αιχμήσ, αλλά και διευρυμένεσ δυνατβτητεσ καλλιέργειασ τβςο τογ λβγου βςο και τήσ έκφραςησ μέςω τήσ τέχνησ. Ιδιαίτερη μνεία -μαζί με τισ οφειλβμενεσ ευχαριςτίεσ ςτον Πρβεδρο, καθηγητή Γρηγβριο Σςβκα, και ςτα μέλη Δ.Ε.Π.- πρέπει να γίνει ςτη ςυνεργαςία με το τμήμα Γεωλογίασ Α.Π.Θ., το οποίο βχι μβνο έθεςε υπβ την αιγίδα και την επιςτημονική καθοδήγηςή του μία απβ τισ δράςεισ τογ Θερινογ Προγράμματοσ αλλά και ανέλαβε προςωπικά -με διδάςκοντεσ τουσ καθηγητέσ του: Χριςτίνα Αναγνωςτοπογλου, Κωνςταντίνο Βουβαλίδη, Γεώργιο Καρακααςη, Βαςίλειο Μέλφο, Ευαγγελία Σςουκαλά και Παναγιώτη Σςογρλο- να μυήςει τουσ μικρογσ μαθητέσ ςτη γοητευτική επιςτήμη τήσ Γεωλογίασ.

3 - Δικαίωμα εγγραφήσ έχουν μαθητέσ και μαθήτριεσ των Αρςακείων χολείων αλλά και άλλων χολείων που έχουν γεννηθεί απβ το 1999 έωσ και το Ο γονέασ τογ μαθητή μπορεί να ςυμπληρώςει την αίτηςη εγγραφήσ και να την υποβάλει, απβ τη Δευτέρα 11 Μααου έωσ και την Παραςκευή 29 Μααου, με έναν απβ τουσ εξήσ τρβπουσ: 1. ηλεκτρονικά ςτο 2. με fax ςτον αριθμβ: ιδιοχείρωσ ςτουσ καθηγητέσ που έχουν την ευθγνη κάποιασ δραςτηριβτητασ ςτο Θερινβ Πρβγραμμα: Σεμπερεκίδη Βαςίλειο, Πιλωνά Αναςταςία, τεφανίδου Γεωργία, Σςιτςιλιάνο Ιωάννη, Αλεξίου Αλέξανδρο και Γεωργάκα Εμμανουήλ. 4. ςτη Γραμματεία του Αρςακείου Γυμναςίου Θεςςαλονίκησ (Δευτέρα έωσ Παραςκευή, ώρεσ 08:30-14:30). Απαραίτητο δικαιολογητικβ για την ολοκλήρωςη τήσ εγγραφήσ ςτισ «Αθλητικέσ δράςεισ εντβσ και εκτβσ ςχολείου» είναι η υποβολή Ιατρικήσ γνωμάτευςησ παιδιάτρου έωσ 12 Ιουνίου 2015, που θα αναφέρει βτι ο μαθητήσ «μπορεί να ςυμμετέχει ςε βλεσ τισ αθλητικέσ δραςτηριβτητεσ τογ Θερινογ Προγράμματοσ, βπωσ περιγράφονται ςτο Αναλυτικβ Δελτίο.» Σα δίδακτρα ςυμμετοχήσ ςε κάποια ή κάποιεσ απβ τισ προςφερβμενεσ δραςτηριβτητεσ τογ Θερινογ Προγράμματοσ ποικίλλουν και ςημειώνονται κατά περίπτωςη ςτον πίνακα που επιςυνάπτεται. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεςη εντβσ πέντε (5) ημερών απβ την ημερομηνία υποβολήσ τήσ αίτηςησ εγγραφήσ ςτουσ εξήσ λογαριαςμογσ: ALPHA BANK: (IBAN GR ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ: 100/ (IBAN GR ). την απβδειξη πληρωμήσ θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώσ το βνομα τογ παιδιογ με την αιτιολογία «Θερινβ Πρβγραμμα». Μετά την υποβολή τήσ αίτηςησ εγγραφήσ και την κατάθεςη τογ οφειλβμενου ποςογ ςτον λογαριαςμβ τήσ ALPHA BANK ή τήσ ΕΘΝΙΚΗ, πρέπει να αποςταλεί (με ή με fax) φωτοτυπία τήσ απβδειξησ πληρωμήσ για την κατοχγρωςη τήσ θέςησ. ε περίπτωςη ακγρωςησ τήσ ςυμμετοχήσ μαθητή ςτο Θερινβ Πρβγραμμα μέχρι και την Παραςκευή 5 Ιουνίου 2015, θα επιςτρέφεται το 50% των διδάκτρων. Μετά την παραπάνω ημερομηνία τα δίδακτρα δεν επιςτρέφονται.

4 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 1. «Η μελέτη της Γης σε... 5 ημέρες!» - ε συνεργασία με το τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. ΣΙΣΛΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΡΑ 1. Η μελέτη της Γης σε... 5 ημέρες! Σεμπερεκίδης Βασίλειος, Υυσικός Τπό την αιγίδα του τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. 4 ώρες * 5 ημέρες 60 ευρώ Σο σημείο συνάντησης για τις δράσεις θα είναι στην κεντρική είσοδο της ΔΕΘ επί της Εγνατίας, στις ώρες που αναγράφονται στη δεξιά στήλη ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΗ ΣΟΠΟ-ΩΡΑ 1 η Μέρα 2 η Μέρα Ένα πρωινό στο Μετεωρολογικό ταθμό Γνωρίζουμε τα μετεωρολογικά όργανα του Μετεωρολογικού και Κλιματολογικού ταθμού και ενημερωνόμαστε σχετικά με τα χαρακτηριστικά των έντονων μετεωρολογικών φαινομένων. Ενημερωνόμαστε για μετεωρολογικά θέματα αιχμής όπως κλιματική αλλαγή, χαλαζοκαταιγίδες, αστραπή-κεραυνός, έντονες βροχοπτώσεις, ποιότητα αέρα, καθώς και για τη μετεωρολογική πρόγνωση και τη δορυφορική μετεωρολογία Τπεύθυνη Παρουσίασης: Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια Μετεωρολογίας Ο μαγικός κόσμος των ορυκτών και των πετρωμάτων Μαθαίνουμε για τον υπέροχο κόσμο των ορυκτών και πετρωμάτων που μαγεύουν με την ανεξάντλητη ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων! Γνωρίζουμε την μαγεία των κρυστάλλων και περιεργαζόμαστε ορυκτά και πετρώματα που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο και τα παρατηρούμε μέσα από το μικροσκόπιο. Μαθαίνουμε για τις χρήσεις τους στην καθημερινή μας ζωή. Τπεύθυνος Παρουσίασης: Βασίλης Μέλφος, Επικ. Καθηγητής Κοιτασματολογίας- Γεωχημείας ΜΕΣΕΩΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΠΘ, 9:00-12:30 ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΠΘ, 9:00-12:30

5 Ακτινογραφούμε το υπέδαφος Με τη βοήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού καταγραφής ηλεκτρικών, μαγνητικών και ηλεκτρομαγνητικών μετρήσεων ανακαλύπτουμε τι κρύβεται στο υπέδαφος, όπως ακριβώς κάνει ο ακτινολόγος στο ανθρώπινο σώμα. ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΠΘ, 9:00-13:00 3 η Μέρα Τπεύθυνος Παρουσίασης: Παναγιώτης Σσούρλος, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής Η Γη με τα μάτια της γεωγραφίας Μαθαίνουμε για το σχηματισμό των λιμνών, των ποταμών, των δέλτα. Για τα σπήλαια και τα φαράγγια. Για το πώς έγιναν τα βουνά οι ακτές και οι θάλασσες. Τπεύθυνος Παρουσίασης: Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Αν. καθηγητής Υυσικής Γεωγραφίας 4 η Μέρα Σο παραμύθι της Γης - Εκδρομή στη ιάτιστα και Μηλιά Γρεβενών Ξεναγούμαστε στον κόσμο της Γεωλογίας και της Παλαιοντολογίας, μαθαίνουμε για το παζλ της προϊστορικής ζωής, ανακαλύπτουμε ότι τα μαμούθ ζουν ακόμα, παρατηρούμε απολιθωμένα οστά και μαθαίνουμε τι ιστορία μας λένε για το παρελθόν. Σα απολιθώματα μας βοηθούν στην αναπαράσταση των ζώων και των παλαιο-περιβαλλόντων. Η Μακεδονία γη των γιγάντων. ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗ ΙΑΣΙΣΑ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 8:00-18:00 Τπεύθυνη Παρουσίασης: Ευαγγελία Σσουκαλά, Αν. Καθηγήτρια Παλαιοντολογίας 5 η Μέρα Μετράμε τους εισμούς Ελάτε να προκαλέσουμε και να αναλύσουμε ένα σεισμό. Ξεναγούμαστε στις εγκαταστάσεις του εισμολογικού ταθμού και ενημερωνόμαστε για τη λειτουργία του. Μαθαίνουμε για το εσωτερικό της γης, τους λόγους γένεσης των σεισμών και των ηφαιστείων. Τπεύθυνος Παρουσίασης: Γιώργος Καρακαΐσης, Καθηγητής εισμολογίας ΕΙΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΠΘ, 9:00-12:30

6 2. «Γνωρίζω την πόλη μου - γνωρίζω τον εαυτό μου» ΣΙΣΛΟ ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΡΑ 2. Βιωματικό εργαστήρι αυτογνωσίας και επιστημονικού προσανατολισμού «Γνωρίζω την πόλη μουγνωρίζω τον εαυτό μου» Πιλωνά Αναστασία, Οικονομολόγος τεφανίδου Γεωργία, Φημικός 4 ώρες * 5 ημέρες 70 ευρώ Σο σημείο συνάντησης για τις δράσεις θα είναι στην κεντρική είσοδο της ΔΕΘ επί της Εγνατίας, στις ώρες που αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω ΗΜΕΡΑ Δευτέρα Σρίτη Σετάρτη Πέμπτη Παρασκευή ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ : υνάντηση στο ΑΠΘ. Πληροφόρηση από το Σμήμα πουδών με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα σπουδών και την οργανωμένη και συστηματική προβολή του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και πολιτιστικού έργου του Πανεπιστημίου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Επίσκεψη στις σχολές ανθρωπιστικών σπουδών και συγκεκριμένα: τη Υιλοσοφική χολή και τη Νομική. το νέο κτίριο της Υιλοσοφικής χολής θα επισκεφτούμε το Μουσείο Εκμαγείων, που είχε στόχο την ενίσχυση της διδασκαλίας της αρχαίας τέχνης. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στο παλιό κτίριο της Υιλοσοφικής χολής στο Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας : Ημέρα σύνδεσης της τοπικής ιστορίας με την κοινωνία. Αναχώρηση από κεντρικό σημείο της πόλης, στις 9.00 π.μ. Περιήγηση στην πόλη με το λεωφορείο της πολιτιστικής γραμμής. Γαστρονομική ξενάγηση από chef σε χαρακτηριστικά εστιατόρια της πόλης μας. Αν υπάρχει χρόνος στάση σε βιβλιοπωλείο για να διαλέξουμε βιβλίο για τις διακοπές μας! : Αναχώρηση από κεντρικό σημείο της πόλης, με σκοπό να επισκεφτούμε τη βιομηχανία Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΜΠΙΚΟΣΨΝ & ΕΙΔΨΝ ΔΙΑΣΡΟΥΗ στην περιοχή της Ιωνίας Θεσσαλονίκης. Επιστροφή στον χώρο του Πανεπιστημίου. Επίσκεψη στην κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου : υνάντηση στο ΑΠΘ. Επίσκεψη στις σχολές Θετικών Επιστημών και συγκεκριμένα: το Σμήμα Φημείας, το Σμήμα Βιολογίας όπου εκεί θα επισκεφτούμε τα Μουσεία Ζωολογίας και Βοτανολογίας που υπάρχουν και το τμήμα Γεωλογίας, όπου θα επισκεφτούμε το Μουσείο Γεωλογίας Παλαιοντολογίας. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στο Αστεροσκοπείο : υνάντηση στο ΑΠΘ. Αναχώρηση για το Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου του Σμήματος Γεωπονίας. την περίπου στρεμμάτων έκταση του Αγροκτήματος υπάρχουν εκπαιδευτικές και ερευνητικές καλλιέργειες, εκτροφές αγροτικών ζώων, καθώς και πρότυπες γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Μουσείο Άγριας Πανίδας στην περιοχή του Υοίνικα. Σο Μουσείο ανήκει στη χολή ασολογίας και Υυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. και ειδικότερα στο Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Τδάτων και δημιουργήθηκε με σκοπό την ευαισθητοποίηση και τον προβληματισμό του κοινού αναφορικά με την προστασία της πλούσιας, απειλούμενης ωστόσο, φυσικής κληρονομιάς της χώρας μας.

7 3. Αθλητικές δράσεις εντός και εκτός σχολείου* ΣΙΣΛΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΡΑ 3. Αθλητικές δράσεις εντός και εκτός σχολείου ΗΜΕΡΑ Σσιτσιλιάνος Ιωάννης, καθηγητής Υυσικής Αγωγής - καθηγητής Αθλητικών Ομίλων Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 4 ώρες * 5 ημέρες 110 ευρώ * Σο σημείο συνάντησης θα είναι είτε στο χολείο είτε απευθείας στον χώρο που πραγματοποιείται η δραστηριότητα, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 1η μέρα 2η μέρα 3η μέρα 4η μέρα 5η μέρα : Αναρρίχηση (σχολή αναρρίχησης σε κλειστό χώρο όπου υπάρχουν οι ειδικοί τοίχοι αναρρίχησης και ο κατάλληλος εξοπλισμός για ασφαλή και διασκεδαστική άσκηση, παράλληλα θεωρητική ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους του βουνού και της ορειβασίας, κανόνες ασφαλείας και τρόποι προστασίας) : Καταδύσεις στην ειδική σχολή καταδύσεων sea world στις εγκαταστάσεις της σχολής στο Sani resort Φαλκιδικής. Μεταφορά με λεωφορείο στη Φαλκιδική, 1 εκπαιδευτής ανά 2 άτομα, παρουσίαση του σπορ, θεωρητικές οδηγίες, κανόνες προστασίας στο νερό, εξοπλισμός επίδειξη και χρήση εξοπλισμού κατάδυσης, βιντεοπροβολή σχετικά με το σπορ, κατάδυση είτε στην πισίνα των εγκαταστάσεων είτε στη θάλασσα βάθος 1 μέτρο μπροστά στις εγκαταστάσεις της σχολής : Αθλητισμός με ομαδικό σπορ : πορ στο δάσος (ειδική ομάδα με εξοπλισμό οργανώνει στο δάσος του χολείου παιχνίδια δράσης και περιπέτειας) : τίβος στο Καυτατζόγλειο στάδιο, με προπονητές στίβου, γνωριμία με αθλήματα που δεν είναι δυνατό να παρουσιαστούν στο σχολείο (δρόμοι εμποδίων, άλμα επί κοντώ, άλμα εις ύψος, τριπλούν, σφυροβολία, ακόντιο) : Αθλητισμός προπόνηση δύναμης : Κολύμβηση, θαλάσσια σπορ στην πισίνα με την επίβλεψη ναυαγοσώστη.

8 4. Ρητορικό Παιχνίδι* ΣΙΣΛΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΡΑ 4. Ρητορικό Παιχνίδι Αλεξίου Αλέξανδρος, Υιλόλογος -καθηγητής Ρητορικού Ομίλου Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης 2 ώρες * 5 ημέρες 40 ευρώ * Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο χώρο του χολείου και σε ώρα που θα καθοριστεί ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 2 ώρες * 5 ημέρες Σο Ρητορικό Παιχνίδι θα είναι μια ψυχαγωγική πνευματική δραστηριότητα, ομαδική κυρίως, αλλά και ατομική, που απευθύνεται σε εφήβους ετών, χωρίς να προϋποθέτει εμπειρία παρακολούθησης του Ρητορικού Ομίλου ή του μαθήματος της Αγωγής Προφορικού Λόγου. Τπάρχουν πολλά ρητορικά παιχνίδια, όπως: ο «θάλαμος συνείδησης», το «τρένο των συνειρμών», το «dual acting» και άλλα που χρησιμοποιούνται συχνά στους Ρητορικούς Ομίλους, ως «προθέρμανση» για τα αγωνίσματα των διττών λόγων, του αυθορμήτου ή του προτρεπτικού λόγου. Κύριο στόχο έχουν τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, την όξυνση της ευφυΐας, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την πρώτη -για τα περισσότερα παιδιά- επαφή με τον δημόσιο προφορικό λόγο. Όλα αυτά μέσα σε ένα κλίμα ψυχαγωγίας και όχι ανταγωνισμού. Ακόμη και τα παιχνίδια που έχουν διαγωνιστικό χαρακτήρα δεν προκαλούν εντάσεις, αλλά μόνο σμιλεύουν μια παιγνιώδη άμιλλα. Η πολυετής εμπειρία και παράδοση των Αρσακείων χολείων στην τέχνη της Ρητορικής και τους Ρητορικούς Αγώνες διασφαλίζει πως οι μαθητές μας απολαμβάνουν τα παιχνίδια αυτά και αποκομίζουν πολύπλευρη ωφέλεια με τον πιο ευχάριστο τρόπο.

9 5. Εκπαιδευτική Ρομποτική* ΣΙΣΛΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΡΑ 5. Εκπαιδευτική Ρομποτική* Γεωργάκας Εμμανουήλ, Καθηγητής Πληροφορικής - καθηγητής Ομίλου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 2 ώρες * 5 ημέρες 40 ευρώ * Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο χώρο του χολείου και σε ώρα που θα καθοριστεί ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 2 ώρες * 5 ημέρες Η Εκπαιδευτική Ρομποτική έχει μπει για τα καλά και στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Η δημιουργία του Ομίλου Ρομποτικής με σκοπό, μεταξύ άλλων, και τη συμμετοχή στο διαγωνισμό του First Lego League, ήταν το πρώτο βήμα. Ένα βήμα, το οποίο τα παιδιά που συμμετέχουν στον Όμιλο, αλλά και γενικότερα όλη η σχολική κοινότητα αγκάλιασε και μας δίνει τη δύναμη για να σχεδιάσουμε τις επόμενες δράσεις μας. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό αντικείμενο για τα παιδιά, αλλά κυρίως τους προσφέρει γνώσεις πάνω σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, όπως: Προγραμματισμός, κατανόηση εννοιών Υυσικής κ.ά.

10 6. Καλλιτεχνικό εργαστήρι Χαρακτικής* ΣΙΣΛΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΡΑ 6. Καλλιτεχνικό εργαστήρι Χαρακτικής* τόικου Ελεάνα, Αρχαιολόγος-Ιστορικός Σέχνης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ιστορία της Σέχνης, Πτυχιούχος χολής Καλών Σεχνών-απόφοιτος Αρσακείου Θεσσαλονίκης 2 ώρες * 5 μέρες 50 ευρώ [στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν] * Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο χώρο του χολείου και σε ώρα που θα καθοριστεί ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 2 ώρες * 5 ημέρες Εισαγωγή στην τέχνη της χαρακτικής και δημιουργία χαρακτικών έργων σε λινόλεουμ (ασπρόμαυρα και έγχρωμα). Σα παιδιά θα γνωρίσουν μια τεχνική της χαρακτικής, καθώς και καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν με αυτή (από τον Goya μέχρι την Κατράκη). Σα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά συμπεριλαμβάνονται στα δίδακτρα.

11 7. Εργαστήρι δημιουργικής έκφρασης* ΣΙΣΛΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΡΑ 7. Εργαστήρι δημιουργικής έκφρασης* Ντόντουλου Βαλασία, Υοιτήτρια Καλών Σεχνώναπόφοιτος Αρσακείου Θεσσαλονίκης 2 ώρες * 5 ημέρες 40 ευρώ [στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν] * Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο χώρο του χολείου και σε ώρα που θα καθοριστεί ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 2 ώρες * 5 ημέρες Ένα δημιουργικό εργαστήρι, όπου η ζωγραφική και η γλυπτική συναντούν τη μουσική, την ψυχολογία και τη λογοτεχνία με βασικούς στόχους την αυτοέκφραση, τον πειραματισμό, την ανάδειξη της ομορφιάς μέσα από τη διαφορετικότητα της προσωπικής έκφρασης, μακριά από την προσκόλληση στο σωστό και το λάθος. Ενεργοποιώντας πρωτίστως τη φαντασία μας, η τεχνική θα γίνεται κτήμα μας μέσα από το παιχνίδι και τον αυτοσχεδιασμό. Είναι θέμα χρόνου να αποκτήσουμε τις τεχνικές δυνατότητες, έτσι ώστε να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις-εικόνες για να εκφραστούμε, και τελικά να επικοινωνήσουμε! Σι ακριβώς θα κάνουμε; Μάσκες από γυψόγαζες, και αποτύπωση φανταστικών προσώπων, είτε κινουμένων σχεδίων είτε σπουδαίων ζωγραφικών/γλυπτικών έργων τέχνης. Land-art: τέχνη σε εξωτερικό χώρο με φυσικά υλικά, όπως πέτρες, χώμα, φύλλα και ξύλα Χηφιδωτά «άχρηστων» αντικειμένων Σα δικά μας ιερογλυφικά: καταγράφουμε ποιητικά ή λογοτεχνικά κείμενα, σχεδιάζοντας εικονίδια κατά λέξη και προσπαθούμε μετά να τα διαβάσουμε, αναβιώνοντας τον πρωταρχικό τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων των σπηλαίων. Ζωγραφική συναισθημάτων: Ενεργοποιώντας διάφορες αισθήσεις, όπως της αφής, της ακοής και της γεύσης, απεικονίζουμε τα συναισθήματά μας στο χαρτί και σχολιάζουμε τη διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης μας. Σο πορτρέτο του διπλανού μου: Ζωγραφίζουμε το πρόσωπο του διπλανού μας, προσπαθώντας να αποτυπώσουμε μέρος του χαρακτήρα και της ψυχολογίας του. Γλυπτική μόνο με αφή: Με δεμένα τα μάτια αντιλαμβανόμαστε τον χώρο όπως ένας τυφλός και δημιουργούμε γλυπτά κατά αυτόν τον τρόπο. Αντίστοιχα ζωγραφίζουμε μόνο με το στόμα, αναθεωρώντας έτσι πράγματα που έχουμε ως δεδομένα, αλλά και συνειδητοποιώντας τη δύναμη και την υπερβατικότητα της δημιουργίας, όταν υπάρχει αγάπη και θέληση.

12

Νηπιαγωγείο η οτικό Γυ νάσιο - Λύκειο

Νηπιαγωγείο η οτικό Γυ νάσιο - Λύκειο Νηπιαγωγείο ηµοτικό Γυµνάσιο - Λύκειο 2 Νηπιαγωγείο η οτικό Γυ νάσιο - Λύκειο Ένας από τους βασικούς στόχους του Σχολείου μας είναι η εποικοδομητική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και η διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Διδασκαλία Συνεργασία με γονείς Δραστηριότητες ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1963 Ηράκλειο 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Βόλου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Βόλου Βρείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Βόλου Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2013 2014. Τα νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής Σεπτέμβριος 2012 www.ionios.gr Η Ιόνιος Σχολή σας καλωσορίζει... Αγαπητοί φίλοι, παιδιά, γονείς, Στο «κατώφλι» της Ιονίου Σχολής ξεκινά το πιο καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Έξι μήνες από την έναρξη λειτουργίας του Μουσείου. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Ά εξάμηνο 2013)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Έξι μήνες από την έναρξη λειτουργίας του Μουσείου. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Ά εξάμηνο 2013) Βρείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο: Τα νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου για ενήλικες και παιδιά. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ιανουάριος 2013 Τεύχος 1 Έξι μήνες από την έναρξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

διαλειμμα Τεύχος 3 ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟς ΓΟΝΕΙς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

διαλειμμα Τεύχος 3 ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟς ΓΟΝΕΙς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ διαλειμμα Τεύχος 3 1 διαλειμμα Τεύχος 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΪΟΣ 2013 Στους γονείς μου οφείλω το «ζην»...στο δάσκαλο μου το «ευ ζην»! ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟς ΓΟΝΕΙς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ ια ακόμη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δραστηριότητες σε αστική περιοχή

Α. Δραστηριότητες σε αστική περιοχή Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Αναλυτικός πίνακας δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010 2011... 3 3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ... 8 Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... 8 Α.1 Πάρκο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού με διαδραστικούς χάρτες για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού με διαδραστικούς χάρτες για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εργαστηριακή εισήγηση «Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού με διαδραστικούς χάρτες για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας» Βαρσάμη Ευαγγελία 1 Δασκάλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 Περιεχόμενα 1. Αναλυτικός Πίνακας Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2014-15... 3 2. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 8 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ 127 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 128 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο

Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο 2011 πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο [Στο Πλαίσιο των δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας για όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης] Ο Οδηγός συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 8-12 ΕΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 8-12 ΕΤΩΝ 1 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 8-12 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε, Έχετε στα χέρια σας τον Κατάλογο των εκδόσεων Gutenberg ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ και τυπωθήτω που αφορά την Προσχολική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου οφείλω το ζην...στον δάσκαλό μου το εύ ζην!

Στους γονείς μου οφείλω το ζην...στον δάσκαλό μου το εύ ζην! ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ Η χριστουγεννιάτικη γιορτή του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου θα γίνει την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012 στο Palace cinemas στο Βλητέ Σούδας στις 6.30 το απόγευμα. Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:ΒΑΚΑΡΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης 26ου & 29ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών

Σχέδιο Δράσης 26ου & 29ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών Σχέδιο Δράσης 26ου & 29ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών Ημερομηνία Υποβολής: 12-11-2012 0 Ζώνη Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Γενικοί Στόχοι του Έτους 1 1.1. Στόχοι της σχολικής χρονιάς 2013-2014 1 1.2. Επιτροπές Δράσεις Επιτροπών

Περιεχόμενα. 1. Γενικοί Στόχοι του Έτους 1 1.1. Στόχοι της σχολικής χρονιάς 2013-2014 1 1.2. Επιτροπές Δράσεις Επιτροπών Περιεχόμενα Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1. Γενικοί Στόχοι του Έτους 1 1.1. Στόχοι της σχολικής χρονιάς 2013-2014 1 1.2. Επιτροπές Δράσεις Επιτροπών 4 1.2.1. Επιτροπή Εορτασμών και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων 4 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

10, 17, 24 ΜΑΪΟΥ 2015

10, 17, 24 ΜΑΪΟΥ 2015 ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 10, 17, 24 ΜΑΪΟΥ 2015 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο 1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ 2 0 0 8 ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απολογισμός δράσης 2008..

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-98477-2-8

ISBN: 978-960-98477-2-8 1 Επιστημονική Επιμέλεια: Βασιλική Πουλιούδη, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας Επιμέλεια Έκδοσης: Αιμιλία Λαγηνά, τέλιος Λαζαρίδης Υιλολογική Επιμέλεια: Βασιλική Πετρά, Ευμορφία Φριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Καλώς ήρθες πάλι ολοήμερο στο μικρό σχολειό μας»

«Καλώς ήρθες πάλι ολοήμερο στο μικρό σχολειό μας» Μαρτίου 2014 Κεντρική Επιμορφωτική Διημερίδα του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων «Καλώς ήρθες πάλι ολοήμερο στο μικρό σχολειό μας» Κλουβάτος Κων/νος - Σχολικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΛΥΚΕΙΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα