Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη""

Transcript

1 Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη" Β. Οπθανάκηρ 1, Σ. Παπαδάκηρ 2 1,2 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκνξθσηήο Β' Δπηπέδνπ, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Πεπίληψη ήκεξα ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνηειεί κηα ζνβαξή ζπληζηώζα ζηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο παηδείαο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνιιώλ ζύγρξνλσλ ρσξώλ. Θεσξεηηθέο εξγαζίεο θαη δνθηκαζηηθέο εθαξκνγέο ππνδεηθλύνπλ πσο ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνηειεί έλα ζεκαληηθό κέζν κάζεζεο θαη αλάπηπμεο γλσζηηθώλ θαη άιισλ δεμηνηήησλ ζην ζρνιείν. Η ελαζρόιεζε κε ηε ξνκπνηηθή ελέρεη δύν εηδώλ δξαζηεξηόηεηεο: κηα θαηαζθεπαζηηθή θαη κηα πξνγξακκαηηζηηθή. Η παξνύζα εξγαζία εζηηάδεη θαη ζηηο δύν δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύζαλ ζηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηεο ξνκπνηηθήο εθαξκνγήο Hydrobνt κε ην όλνκα "Ακθηηξίηε" από καζεηέο ΔΠΑΛ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη νη καζεηέο, εμνηθεησκέλνη ζε ζεκαληηθό βαζκό κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ξνκπνηηθή θαη δειώλνπλ ελζνπζηαζκέλνη, όηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο. Λέξειρ κλειδιά: Δθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, Hydrobot, Γηαζεκαηηθή εξγαζία 1. Ειζαγωγή ηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη πεξηγξαθή ελόο νινθιεξσκέλνπ έξγνπ, ην νπνίν πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Γηαζεκαηηθήο Δξγαζίαο (project) ζην 1 ν ΔΠΑΛ Αγίνπ Νηθνιάνπ Κξήηεο ην Β ηεηξάκελν ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο Η εξγαζία ησλ καζεηώλ αθνξνύζε ζηελ θαηαζθεπή ελόο ππνβξύρηνπ ROV (Remotely Operated Vehicle ηειεθαηεπζπλόκελνπ νρήκαηνο), ην νπνίν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαδπζεί ζε βάζνο 10 κέηξσλ, ελώ κε ηνπο αηζζεηήξεο πνπ δηαζέηεη έρεη ηελ επηπιένλ δπλαηόηεηα λα θαηαγξάθεη ηηκέο πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο θαη έληαζεο θσηόο. Δπίζεο, δηαζέηεη θάκεξα γηα ηελ θαηαγξαθή βίληεν από ην βπζό θαη GPS (Παγθόζκην ύζηεκα Θεζηζεζίαο) γηα ηε ιήςε ζηίγκαηνο. Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε εθπόλεζε ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ απνηειεί κηα καζεζηαθά πινύζηα εκπεηξία ηόζν ζε επίπεδν γλσζηηθώλ, όζν θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ (Μαπξνπδή, 2010). Ο Μαηζαγγνύξαο (2004) αλαθέξεη όηη από κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, νη εθπαηδεπόκελνη θαηαζέηνπλ πσο καζαίλνπλ θαιύηεξα θαη ηνπο επραξηζηεί πεξηζζόηεξν ε δηαδηθαζία κάζεζεο ζε νκάδεο ελώ αζρνινύκελνη κε αληηθείκελα πνπ έρνπλ λόεκα γηα απηνύο, αλαπηύζζνπλ θίλεηξα (Γεκεηξίνπ & Υαηδεθξαληώηεο, 2003) θαη παξάιιεια δξνπλ σο πξαγκαηηθνί επηζηήκνλεο θαη

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 εθεπξέηεο έρνληαο ακεζόηεξε επαθή κε ηηο έλλνηεο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ πινπνίεζε ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ, ζρεδηάζηεθε ε παξέκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο ελόηεηεο. 2. Θεωρηηικό πλαίζιο Η ξνκπνηηθή θαη ε ξνκπνηηθή εθπαίδεπζε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ελδηαθέξνπζεο πξνζεγγίζεηο ζε δηάθνξεο πηπρέο ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ, ηεο ειεθηξνληθήο, ησλ καζεκαηηθώλ, ηεο θπζηθήο θαη θπξίσο ηεο πιεξνθνξηθήο (Πηηζηθάιεο & Οπαζίηζα, 2012). Η Ρνκπνηηθή απνηειεί ηνλ θιάδν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ξνκπόη ηα νπνία αιιειεπηδξνύλ κε ην θπζηθό θόζκν θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηηεινύλ έλα ζύλνιν εξγαζηώλ, όπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία (Μπειεζηώηεο & Κόθθηλνο, 2012). Ο όξνο "εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή" αλαθέξεηαη ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηώληαο ηα ξνκπόη πξνζεγγίδεη ηε γλώζε, άιινηε κέζα από ηα ξνκπόη θαη άιινηε γηα ηα ίδηα ηα ξνκπόη (Μηζηξιή & Κόκεο, 2012). ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη δύν θαηεγνξίεο. Η πξώηε, ε πην απιή, πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ απιό ρεηξηζκό ηνπ ξνκπόη. Η δεύηεξε, ε πην πξνρσξεκέλε, απαηηεί ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ ξνκπόη έηζη ώζηε λα επηιπζεί θάπνην πξόβιεκα θαζώο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Κνθθόξε & Βαιηάηδα, 2013). Σα ξνκπόη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ πξνγξακκαηηζηηθώλ πεξηβαιιόλησλ κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ, ώζηε λα εθηεινύλ κία ζεηξά ελεξγεηώλ θαη λα αληηδξνύλ ζε εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη νη αηζζεηήξεο ηνπο (Αηκαηδίδνπ, Μαξθέιεο & Γεκεηξηάδεο, 2008). Η εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζπληζηά κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηζηξαηεύεη πξνγξακκαηηδόκελα ζπζηήκαηα θαη αμηνπνηεί ηελ πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο κε ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (Μηζηξιή & Κόκεο, 2012). Σα robots ρξεζηκνπνηνύληαη σο έλα κέζν δηδαζθαιίαο κεζόδσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, απνηειώληαο κία επράξηζηε θαη ελδηαθέξνπζα ελαζρόιεζε παξέρνληαο παξάιιεια κία απιή θαη δηδαθηηθή δηεπαθή (Αηκαηδίδνπ θ.α., 2008). Άιισζηε ην παηρλίδη, απνηειεί έλα ζεκαληηθό παξάγνληα ζεηηθνύ θηλήηξνπ θαη παξόηξπλζεο ζηελ εθπαίδεπζε (Κόκεο, 2005). Η θαηαζθεπή ελόο robot δηδάζθεη ζηνπο καζεηέο βαζηθέο επηζηεκνληθέο αξρέο θαη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο θαη ηνπο εμνηθεηώλεη κε ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο. Η δξαζηεξηόηεηα πξνζθέξεη δηαζθέδαζε θαη πξόθιεζε, ζπλδπάδεη ηελ ηερλνινγία εληόο ηεο ηάμεο, δηδάζθεη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, δίλεη επθαηξίεο γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε, εκπλέεη ηα λεαξά κπαιά θαη πξνζθέξεη ηελ επθαηξία γηα επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό (Κνθθόξε & Βαιηάηδα, 2013). Οη Μαξαγθόο & Γξεγνξηάδνπ (2008) αλαθέξνπλ όηη εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα (π.ρ. RobotBattle, RoboCode, CeeBot, ColoBot) πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ξνκπόη θαηαθέξλνπλ λα θηλήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη λα ηνπο ελζαξξύλνπλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε πξνγξακκαηηζηηθέο

3 Πξαθηηθά 5 th CIE έλλνηεο. Γηάθνξεο έξεπλεο (Καξαηξάληνπ, Σάρνο & Αιηκήζεο, 2005; Αηκαηδίδνπ θ.α., 2008) ππνζηεξίδνπλ όηη ηα ξνκπόη βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηε κεηάδνζε γλώζεο βαζηθώλ ελλνηώλ πξνγξακκαηηζκνύ. ε έξεπλα πνπ έγηλε κε καζεηέο γπκλαζίνπ ιπθείνπ θαηαγξάθεθαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε ό,ηη αθνξά ζην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαζώο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ πνπ είραλ ηεζεί (Dagdilelis, Sartatzemi & Kagani, 2005). Σν εθπαηδεπηηθό πιαίζην ην νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ εηζαγσγή απηώλ ησλ ηερλνινγηώλ ζε ζρνιηθό πεξηβάιινλ είλαη απηό ηνπ επνηθνδνκηζκνύ (constructivism) (ηθαλόηεηα επίιπζεο ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ, κάζεζε κέζσ εμεξεύλεζεο, ζπλεξγαζίαο, αλαθάιπςεο γλώζεο θ.ιπ.) θαη εηδηθόηεξα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ επνηθνδνκηζκνύ (constructionism). (ΔΑΙΣΤ, 2011). Οη Σζνβόιαο & Κόκεο (2008) αλαθέξνπλ όηη βαζηθνί ζηόρνη ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη: «α) η επίλςζη πποβλημάηυν μέζυ σειπιζμού και καηαζκεςών ππαγμαηικών και ιδεαηών ανηικειμένυν, β) ο θοπμαλιζμόρ ηηρ ζκέτηρ (με ηη σπήζη ενηολών ζηο πλαίζιο μιαρ γλώζζαρ ππογπαμμαηιζμού για ηο σειπιζμό αςηομάηυν) γ) η κοινυνικοποίηζη (ανθπώπινη ζςνεπγαζία, αλληλεπίδπαζη και πποώθηζη ηηρ ζκέτηρ μέζυ γνυζηικών και κοινυνικογνυζηικών ζςγκπούζευν) και δ) η ππόζκηηζη γνώζευν και δεξιοηήηυν πος ζςνδέονηαι με πολλά γνυζηικά ανηικείμενα (και ζςνεπώρ η πποώθηζη ηηρ διεπιζηημονικήρ και ηηρ διαθεμαηικήρ πποζέγγιζηρ)». Δπνκέλσο νη καζεηέο κπνξνύλ λα σθειεζνύλ πνιιαπιά όηαλ εκπιέθνληαη ελεξγά ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ν ζρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε θαηαζθεπώλ νη νπνίεο έρνπλ λόεκα γηα απηνύο θαη ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα ζηελ νπνία αλήθνπλ (ΔΑΙΣΤ, 2011). 3. Το πρόγραμμα ρομποηικής SeaPerch Όπσο κπνξνύκε λα πιεξνθνξεζνύκε από ηνλ επίζεκν δηθηπαθό ηόπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δπγελίδεηνπ ηδξύκαηνο (www.hydrobot.gr), ην SeaPerch είλαη έλα πξσηόηππν πξόγξακκα ξνκπνηηθήο, κέζσ ηνπ νπνίνπ εθπαηδεύνληαη νη θαζεγεηέο θαη κε ηε ζεηξά ηνπο εθπαηδεύνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ θαηαζθεπή ελόο ππνβξύρηνπ ROV. Σν πξόγξακκα, ην νπνίν μεθίλεζε από ην εξγαζηήξην Sea Grant ηνπ Σερλνινγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Μαζαρνπζέηεο (MITSG) ην 2003, έρεη σο ζηόρν λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ηηο επηζηήκεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. Σν πξόγξακκα αλαπηύρζεθε πάλσ ζην πιηθό πνπ παξνπζηάδεηαη ζην βηβιίν κε ηίηιν «Build Your Own Under Water Robot and Other Wet Projects ησλ Harry Bohm θαη Vickie Jensen. Υξεζηκνπνηώληαο σο βάζε απηό ην απιό ζρέδην, ν Dr. Tom Consi (έλαο πξώελ κεηαδηδαθηνξηθόο θνηηεηήο ηνπ MITSG) εηζήγαγε ην SeaPerch ROV ζην ηκήκα Ναππεγώλ ηνπ MIT παξνπζηάδνληάο ην ζε έλα ζεκηλάξην, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα εμειίρζεθε ζε απηό πνπ ζήκεξα είλαη γλσζηό σο "Discover Ocean Engineering Program" γηα ηνπο λένπο θνηηεηέο ηνπ MIT. Σν 2003, ν Γηεπζπληήο ηνπ MITSG, θαζεγεηήο Υξπζόζηνκνο Υξπζνζηνκίδεο θαη ν εθπαηδεπηηθόο ζπληνληζηήο Brandy M. Wilbur, αλέπηπμαλ πεξαηηέξσ ηελ ηδέα απηή ζε έλα "παθέην" πνπ δίλεη

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 ηελ επθαηξία ζε θαζεγεηέο θαη ζε καζεηέο όισλ ησλ ειηθηώλ λα θαηαζθεπάζνπλ ην δηθό ηνπο ROV, ρξεζηκνπνηώληαο ζσιήλεο PVC θαη άιια ζρεηηθά νηθνλνκηθά θαη εύθνια πξνζβάζηκα πιηθά. Σν πξόγξακκα SeaPerch δηαδόζεθε πέξα από ην MIT ζε πάλσ από 200 ζρνιεία ζηηο ΗΠΑ, θαηαθέξλνληαο κέρξη ζήκεξα, κε ηελ βνήζεηα 2000 θαζεγεηώλ θαη δαζθάισλ, λα εθπαηδεύζεη πάλσ από καζεηέο. Σν SeaPerch δηαδόζεθε δηεζλώο ζε άιιεο ρώξεο, όπσο ε Κύπξνο θαη ε Γαιιία θαη κέζα από ηε ζπλεξγαζία ηνπ Δπγελίδεηνπ ηδξύκαηνο κε ην MITSG, ήξζε θαη ζηελ Διιάδα κε ηε κνξθή ηνπ Hydrobot. 4. Εθαρμογή ζηα πλαίζια ηης ζσνθεηικής εργαζίας Οη καζεηέο θαη απόθνηηνη ησλ ΔΠΑΛ, ζύκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνθίι ηνπ απνθνίηνπ, πξέπεη λα απνθηνύλ: «ζηέξεεο θαη κεηαηξέςηκεο γλώζεηο, ηθαλόηεηεο κάζεζεο, ηθαλόηεηεο πξνζαξκνγήο ζε δπλακηθέο θαη κε πξνβιέςηκεο θαηαζηάζεηο θαη ηθαλόηεηεο αλαδήηεζεο θαη επηινγήο ηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο». Δπίζεο, αλαθέξεηαη, όηη ην ΔΠΑΛ πξέπεη λα απνηειεί, γόληκν έδαθνο γηα λα αλαπηπρζνύλ ζηνπο καζεηέο ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο, δεκηνπξγηθόηεηα θαη απηνπεπνίζεζε (Γώγνπινο, 2010). Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ απνθαζίζακε έπεηηα από πξόζθιεζε ηνπ Δπγελίδεηνπ ηδξύκαηνο, λα πινπνηήζνπκε κηα ζπλζεηηθή εξγαζία (project-based learning), αμηνπνηώληαο έλα πξσηόηππν ζέκα, όπσο ηεο θαηαζθεπήο ελόο Hydrobot. Η δξάζε μεθίλεζε ην β ηεηξάκελν ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο , κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθώλ, ηα νπνία δηαηέζεθαλ ζην ζρνιείν δσξεάλ από ην Δπγελίδεην ίδξπκα. 4.1 Καηαζκεσαζηική δραζηηριόηηηα Η δηαρείξηζε ηεο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηεξίρηεθε ζηελ θνηλή πεπνίζεζε όηη ε κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζε ζπλζεηηθέο εξγαζίεο πηνζεηεί έλα καζεηνθεληξηθό κνληέιν, ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ ελαζρόιεζε κε απζεληηθέο δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο εκπιέθνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ έξεπλα θ.α. (Γώγνπινο, 2010). ηα πξώηα καζήκαηα έγηλε κία γεληθή πεξηγξαθή ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο. Γόζεθε ην πιηθό ζηνπο καζεηέο θαη ηέζεθαλ ηα πξώηα εξσηήκαηα, όπσο πώο κεηαηξέπνπκε ίληζεο ζε εθαηνζηά, πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο θπζηθήο, πδξνδπλακηθήο, ειεθηξηζκνύ, κεραλνινγίαο, λαππεγηθήο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρζεί ε θαηαζθεπή, πνηεο ηερληθέο ζρεδηαζκνύ, ζπγθόιιεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο θαηαζθεπώλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θ.α. ηα επόκελα καζήκαηα μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηνπ ζθειεηνύ ηνπ νρήκαηνο, πνπ νινθιεξώζεθε ζε 4 βήκαηα, ελώ θάζε βήκα δηαξθνύζε πεξίπνπ 4 δηδαθηηθέο ώξεο. Οη καζεηέο είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζρεηηθά βίληεν θαη έληππεο νδεγίεο. Δπεηδή όκσο νη νδεγίεο ήηαλ ζηα αγγιηθά θαη νη κνλάδεο κήθνπο ζε ίληζεο, δεκηνπξγήζεθε κηα νκάδα 4 καζεηώλ πνπ έθαλε ηε κεηάθξαζε από αγγιηθά ζε ειιεληθά. Μηα άιιε νκάδα 4 καζεηώλ είρε αλαιάβεη θαη είρε δεκηνπξγήζεη έλα

5 Πξαθηηθά 5 th CIE ππνινγηζηηθό θύιιν πνπ έθαλε κεηαηξνπή ησλ κνλάδσλ κήθνπο από ίληζεο ζε εθαηνζηά. Η ηξίηε νκάδα, κε 4 καζεηέο, είρε αλαιάβεη λα καο ελεκεξώζεη γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πνηα κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνπκε όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ηα δηάθνξα εξγαιεία π.ρ. εηδηθή κάζθα-γπαιηά ζην πξόζσπν, γάληηα θιπ. Κάζε ελέξγεηα πνπ έθαλαλ νη καζεηέο ηελ θαηέγξαθαλ κε θάκεξα θάλνληαο κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ θαη ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ. Έηζη πξνέθπςε έλαο νδεγόο ζε κνξθή βίληεν ζηελ ειιεληθή γιώζζα πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή δελ ππήξρε. Έλα ζηηγκηόηππν ηνπ νδεγνύ έρεη αλαξηεζεί ζηε δηεύζπλζε Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξώην κέξνο έγηλε ην θόςηκν ησλ ζσιήλσλ, ε δηάλνημε ησλ νπώλ θαη ηέινο ε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζθειεηνύ. Καηά ην δεύηεξν βήκα έγηλε ε ζπγθόιιεζε ησλ θαισδίσλ ζηνπο θηλεηήξεο, ε αδηαβξνρνπνίεζε ησλ θηλεηήξσλ θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ πξνπειώλ. ην ηξίην ζηάδην έγηλε ε θαηαζθεπή ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ειέγρνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε δηαθνπηώλ θαη ηε ζπγθόιιεζε θαισδίσλ. ην ηειεπηαίν βήκα έγηλε ε εγθαηάζηαζε κηαο web θάκεξαο κέζα ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα, ν νπνίνο, αθνύ κνλώζεθε ελζσκαηώζεθε πάλσ ζην ζθειεηό ηνπ Hydrobot. Δθηόο από ην ηέηαξην βήκα θαηά ην νπνίν νη καζεηέο απηνζρεδίαζαλ, ζηα ππόινηπα αθνινπζήζεθαλ νη νδεγίεο όπσο, πεξηγξάθνληαη ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ έξγνπ (http://www.hydrobots.gr). Σα δηάθνξα θαηαζθεπαζηηθά ζηάδηα παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθόλα 1 πνπ αθνινπζεί: Εικόνα 1. Σηιγμιόηςπα από ηο ζηάδιο καηαζκεςήρ Αθνύ νινθιεξώζεθε ην θαηαζθεπαζηηθό κέξνο, ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο ησλ καζεηώλ ππήξμε ε νλνκαηνδνζία ηνπ ππνβξπρίνπ νρήκαηνο. Οη καζεηέο, κεηά από ζπδήηεζε θαηέιεμαλ ζην όλνκα "Ακθηηξίηε" πνπ θαηά ηελ ειιεληθή κπζνινγία ήηαλ ε ζύδπγνο ηνπ ζενύ ηεο ζάιαζζαο Πνζεηδώλα. ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε θαζέιθπζε ηνπ Hydrobot "Ακθηηξίηε" θαη ε πξώηε ηνπ δνθηκαζηηθή θαηάδπζε ζην δεκνηηθό θνιπκβεηήξην. Οη καζεηέο παξαηήξεζαλ δηάθνξεο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ Hydrobot θαη πξνέβεζαλ ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο, όπσο, γηα παξάδεηγκα ζηελ θιίζε ησλ θηλεηήξσλ θαη ζην βάξνο ηνπ ζθάθνπο. Αθνινύζεζε θαη δεύηεξε δνθηκή ε νπνία ήηαλ επηηπρεκέλε όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρεηηθό βίληεν ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηε δηεύζπλζε https://www.youtube.com/watch?v=8_o141ud1ic. ε δεύηεξε εμσηεξηθή ζπλάληεζε ζηε καξίλα ηεο πόιεο έγηλε θαη ε πξώηε ππνβξύρηα

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 θαηαγξαθή από ηελ «Ακθηηξίηε», όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρεηηθό βίληεν ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηε δηεύζπλζε 4.2 Προγραμμαηιζηική δραζηηριόηηηα Μεγάιε έκθαζε δόζεθε ζην ηερληθό θαη πξνγξακκαηηζηηθό ηκήκα ηνπ έξγνπ ην νπνίν αθνξνύζε ζηελ πξνζζήθε δηαθόξσλ αηζζεηήξσλ θαζώο θαη GPS ζηελ «Ακθηηξίηε». Αλαιπηηθόηεξα κεηά από ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ζηνηρεία όπσο ην θόζηνο απόθηεζεο, ε επθνιία ρξήζεο θ.α. επηιέρηεθε από ηελ νκάδα σο βαζηθή πιαθέηα ε Arduino Uno, πάλσ ζηελ νπνία νη καζεηέο ζπλέδεζαλ ην GPS θαη ηνπο αηζζεηήξεο πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο θαη έληαζεο θσηόο. Η θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ γηλόηαλ ζε έλα αξρείν θεηκέλνπ ην νπνίν απνζεθεπόηαλ ζε κία θάξηα SD. Αξθεηά ζπρλά ζηηο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα αλαθαιύςνπλ ηελ λέα γλώζε κέζα από δνθηκή ζσζηνύ/ιάζνπο. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε ζπλέβε, όηαλ νη καζεηέο κεηά από επίζθεςε ζην θνιπκβεηήξην δηαπίζησζαλ όηη ν εμνπιηζκόο δελ ήηαλ αδηάβξνρνο θαη σο εθ ηνύηνπ έπξεπε λα είραλ πξνκεζεπηεί θαη κία εηδηθή ζήθε ζηελ νπνία ελζσκάησζαλ ηνπο δηάθνξνπο αηζζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ. Σα δηάθνξα ζηάδηα ζπλαξκνιόγεζεο ησλ αηζζεηήξσλ θαη ηεο πιαθέηαο θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 2 πνπ αθνινπζεί: Εικόνα 2. Σηάδια ζςναπμολόγηζηρ ηος Kit αιζθηηήπυν Όινη νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό πνπ, αλ θαη ζηελ αξρή θαηλόηαλ δύζθνινο, επεηδή θάζε αηζζεηήξαο ζπλνδεπόηαλ κε ην δηθό ηνπ θώδηθα ζε γιώζζα Wiring (κηα κνξθή ηεο C++), ελ ηέιεη δε ζπλάληεζαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Από ηελ πιεπξά καο έγηλε αλαθνξά ζηηο πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο πνπ ηνπο ήηαλ απαξαίηεηεο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξόηεξσλ ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ηνπο θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ παξαλνήζεσλ πνπ ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία έρεη επηζεκάλεη (ΔΑΙΣΤ, 2013). Πξέπεη, σζηόζν, λα αλαθέξνπκε όηη νη καζεηέο ζην Γπκλάζην είραλ έξζεη ζε επαθή κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο Scratch κε πξνγξακκαηηζηηθέο έλλνηεο, νπόηε ππήξρε έλα γλσζηηθό ππόβαζξν ζην νπνίν ζηεξίμακε ηε δηδαθηηθή καο παξέκβαζε. Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο ζπζθεπήο νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ εθ λένπ ζε 4 νκάδεο. Κάζε νκάδα αλάιαβε λα κειεηήζεη από έλα αηζζεηήξα (3 νκάδεο) θαη κία νκάδα ην GPS. Η κειέηε αθνξνύζε ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο, ηνλ ηξόπν ζπλδεζκνινγίαο, ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηηο κνλάδεο ηνπ αληίζηνηρνπ θπζηθνύ κεγέζνπο. Κάζε νκάδα

7 Πξαθηηθά 5 th CIE παξνπζίαζε ζηνπο ππόινηπνπο ηε κειέηε πάλσ ζηνλ αηζζεηήξα πνπ είρε αλαιάβεη. Ο θώδηθαο πνπ είρε γξαθηεί από θάζε νκάδα ελζσκαηώζεθε ζην βαζηθό θώδηθα ηεο πιαθέηαο θαη έηζη νινθιεξώζεθε θαη απηό ην θνκκάηη. Δλδεηθηηθέο ηηκέο νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ζην αξρείν θεηκέλνπ ηεο SD θάξηαο, είλαη νη παξαθάησ: Πίνακας 1. Ενδεικηικέρ ηιμέρ αιζθηηήπυν GPS LIGHT PRESSURE- TEMPERATURE- Date: 18/5/2012 FREQ: Analog: 370 Temp:16oC 330 Time: 8:54:43 3mW/m2 Volts: 1 Lat/Long: / Pressure: 12 Σα ηειηθά ζηάδηα ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ Hydrobot, θαζώο θαη ε νινθιεξσκέλε δεκηνπξγία ησλ καζεηώλ ελ δξάζεη εληόο ηεο πηζίλαο ηνπ δεκνηηθνύ θνιπκβεηεξίνπ ζε απνζηνιή γηα ηελ κέηξεζε ηεο δηαπγείαο ησλ πδάησλ, παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθόλα 3 πνπ αθνινπζεί. Εικόνα 3. Τελικά ζηάδια ζςναπμολόγηζηρ και λειηοςπγίαρ ηηρ "Αμθιηπίηηρ" 5. Σσμπεράζμαηα - Παραηηρήζεις Η ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο είρε πνιιαπιά νθέιε ηόζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όζν θαη γηα ηνπο καζεηέο. Οη θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ θαηάθεξαλ έζησ θαη πεξηνξηζκέλα - λα κεηαβάινπλ ην ξόιν ηνπο ζε θαζνδεγεηή θαη εκςπρσηή ηεο δηαδηθαζίαο. Γεληθά έδξαζαλ αιιειεπηδξαζηηθά ζην ελεξγά δηακνξθσκέλν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, ελζάξξπλαλ ηνπο καζεηέο θαη ζηήξημαλ ην έξγν ηνπο, θαηνξζώλνληαο αξθεηέο θνξέο θαη κε επηηπρία- λα ζέζνπλ ζηελ άθξε ηνλ θιαζηθό ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Γέζεθαλ κεηαμύ ηνπο, ζπλεξγάζηεθαλ θαη ηειηθά κπόξεζαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζπκβνιή ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ζηελ παξαγσγή έξγνπ. Η ζπλεξγαηηθή πξαθηηθή γηα ηνπο καζεηέο, αξρηθά, παξνπζίαζε αξθεηά πξνβιήκαηα, θπξίσο ιόγσ ηεο έιιεηςεο ζπλεξγαηηθήο εκπεηξίαο ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ. ηε ζπλέρεηα ε εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία, θαζώο θαη ε πξνζέγγηζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζέκαηνο, ζπλνδεύηεθε από αλάινγν ελζνπζηαζκό. Έηζη ζηγά ζηγά θαηαθηήζεθαλ ε νκαιή ζπλεξγαζία, ε απνπζία αληαγσληζηηθνύ θιίκαηνο, ε αύμεζε ηεο επζύλεο πξνο ηελ νκάδα θαη ηειηθά ε αύμεζε ηεο απόδνζεο ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν. εκαληηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηεο δξαζηεξηόηεηαο

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 ζηελ εμάζθεζε ησλ θνηλσληθώλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο ίδηνπο θαη ην θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ. Αλάινγε ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ, ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε εξγαιείσλ, ζην ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε εθαξκνγώλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Οη καζεηέο, κε θίλεηξν ηε δεκηνπξγηθή ελαζρόιεζή ηνπο κε ηηο ΣΠΔ, αλέπηπμαλ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο, αλαπαξάζηεζαλ δπλακηθά θαηλόκελα θαη θαηαζηάζεηο θαη αλέπηπμαλ πλεπκαηηθέο δεμηόηεηεο πςεινύ επηπέδνπ. Η επράξηζηε ελαζρόιεζή ηνπο θαη ν δηαθνξεηηθόο ηξόπνο πξνζέγγηζεο θαη αλαθάιπςεο ηεο γλώζεο, θαηαγξάθεθε ζηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο θαη είραλ σο ζηόρν λα απνηππσζεί ε άπνςή ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν project. Σα εξσηεκαηνιόγηα ήηαλ αλώλπκα θαη ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζεσξνύκε όηη ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί λα εληαρζεί ζηε δηδαζθαιία πνηθίισλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ (Πιεξνθνξηθή, Σερλνινγία, Μαζεκαηηθά, Φπζηθή) ηνπ παξαδνζηαθνύ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν, κηαο θαη ε ελαζρόιεζε κε ηηο ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο είλαη πνιπζύλζεηε θαη δηαζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (ΔΑΙΣΤ, 2011). Δηδηθόηεξα ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε πηζηεύνπκε όηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πνιιαπιαζηαζηηθά ζηα ΔΠΑΛ θαζώο κπνξεί λα "ζπλδέζεη" θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί από δηάθνξνπο ηνκείο ησλ ΔΠΑΛ όπσο Ηιεθηξνληθώλ, Πιεξνθνξηθήο, Ναπηηιηαθώλ. Γύζθνιεο έλλνηεο απνθηνύλ πξαγκαηηθό πεξηερόκελν κέζα από ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο. Η εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεηξακαηηζκώλ θαη ηε δηεξεύλεζε ζρέζεσλ ζε δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κηθξήο ή κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο. ε παξόκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Κνθθόξε & Βαιηάηδα (2013), επηζεκαίλνληαο όηη ηα νθέιε από ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζην ζρνιείν είλαη αξθεηά, όπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε ρεηξηζηηθώλ, λνεηηθώλ θαη νξγαλσηηθώλ δεμηνηήησλ, θαζώο θαη ε πξνώζεζε ηνπ ηερλνινγηθνύ αιθαβεηηζκνύ. Δθηόο ησλ ΔΠΑΛ, ζεσξνύκε όηη ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε είλαη πνιύ εύθνιν λα ιάβεη ρώξα ζε ηάμεηο ησλ Γεληθώλ Λπθείσλ θαη Γπκλαζίσλ, ελώ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη θαη ζπλεξγαζίεο ζρνιείσλ. Γηα παξάδεηγκα νη καζεηέο ελόο Γπκλαζίνπ ζα κπνξνύζαλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο θαη νη καζεηέο ελόο Λπθείνπ κε ηνπο αηζζεηήξεο θαη ηελ θάκεξα. Έηζη ζα πξνέθππηε έλα νινθιεξσκέλν έξγν κε ηελ αιιειεπίδξαζε καζεηώλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ. 6. Εσταριζηίες Δπραξηζηνύκε ηνλ βηνιόγν θ. Καξηεξάθε Νεθηάξην ππεύζπλν ηνπ ΔΚΦΔ Λαζηζίνπ γηα ηελ βνήζεηα θαη ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε πνπ καο παξείρε ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ.

9 Πξαθηηθά 5 th CIE Αναθορές Dagdilelis, V., Sartatzemi, M., & Kagani, K. (2005). Teaching (with) Robots in Secondary Schools: some new and not-so-new Pedagogical problems. In: Proceedings of the Fifth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 05), pp IEEE Press, New York (2005). Αηκαηδίδνπ,., Μαξθέιεο Η., & Γεκεηξηάδεο. (2008). Υξήζε ησλ LEGO Mindstorms ζην Γεκνηηθό θαη Λύθεην: Σν παηρλίδη σο έλαπζκα κάζεζεο. 4 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηικήρ ηηρ Πληποθοπικήρ», Πάηξα, Μαξηίνπ Γώγνπινο, Γ. (2010). Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη θαη «Ρίρλνπλ ηε κάζθα ηνπ Γηαδηθηύνπ». 5 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ», Αζήλα, 9-11 Απξηιίνπ Γεκεηξίνπ, Α. & Υαηδεθξαληώηεο, Δ. (2003). Η εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή σο εξγαιείν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ γηα ηε ιύζε πξνβιήκαηνο: Δθαξκνγή κε ην πεξηβάιινλ LegoDacta. 2 ο Σςνέδπιο Εκπαιδεςηικών για ηιρ ΤΠΕ ζηην Εκπαίδεςζη, ύξνο, Μάηνο ΔΑΙΣΤ (2011). Επιμοπθυηικό ςλικό για ηην εκπαίδεςζη ηυν επιμοπθυηών ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Επιμόπθυζηρ. Σεύρνο 6: Κιάδνο ΠΔ19/20. B έθδνζε, Πάηξα. ΔΑΙΣΤ (2013). Επιμοπθυηικό ςλικό για ηην εκπαίδεςζη ηυν εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα Σηήπιξηρ Επιμόπθυζηρ. Σεύρνο 6Α: Δηδηθό κέξνο θιάδσλ ΠΔ19/20. Θεσξία Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο. Α έθδνζε, Πάηξα. Καξαηξάληνπ A., Tάρνο N., Αιηκήζεο Γ. (2005). Δηζαγσγή ζε βαζηθέο αξρέο θαη δνκέο Πξνγξακκαηηζκνύ κε ηηο ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο LEGO Mindstorms. 3 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ», Κόξηλζνο, Οθηώβξηνο Κνθθόξε, Α., & Βαιηάηδα, Β. (2013). Πξνζέγγηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κέζσ ηνπ Τδξνξνκπόη. 7 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ, «Η Πληποθοπική ζηην Ππυηοβάθμια και Δεςηεποβάθμια Εκπαίδεςζη - Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ». Θεζζαινλίθε, Απξηιίνπ Κόκεο, Β. (2005). Παιδαγυγικέρ Δπαζηηπιόηηηερ με (και για) Υπολογιζηέρ ζηην Πποζσολική και ηην Ππώηη Σσολική Ηλικία. Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδόζεηο, 2 ε Έθδνζε, Πάηξα.

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 Μαξαγθόο, Κ., & Γξεγνξηάδνπ, Μ. (2008). ρεδίαζε ελόο Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ παηρληδηνύ γηα ηε δηδαζθαιία εηζαγσγηθώλ ελλνηώλ ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ. 4ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ», Πάηξα, Μαξηίνπ Μαηζαγγνύξαο, Η. (2004). Θευπία και Ππάξη ηηρ διδαζκαλίαρ, Πποζέγγιζη ηος Γπαπηού Λόγος. Δθδόζεηο Γξεγόξε. Μαπξνπδή, Δ. (2010). Αμηνπνίεζε ηνπ Scratch ζην πιαίζην ηεο εθπόλεζεο νκαδηθώλ εξγαζηώλ ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ' Γπκλαζίνπ. 5 ο Σςνέδπιο «Διδακηικήρ ηηρ Πληποθοπικήρ», Αζήλα, Απξίιηνο Μηζηξιή, Α., & Κόκεο, Β. (2012). Αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ην πξνγξακκαηηδόκελν παηρλίδη Bee-Bot. 6 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ», Φιώξηλα, Απξηιίνπ Μπειεζηώηεο Β, & Κόθθηλνο Γ. (2012). Δθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή θαη Arduino. 4 ο Σςνέδπιο «Η Πληποθοπική ζηην εκπαίδεςζη (CIE2012)», Πεηξαηάο, 5-7 Οθησβξίνπ Πηηζηθάιεο,. & Ι. Δ. Οπαζίηζα (2012). «Σαμίδη ζηνλ θόζκν ησλ Ρνκπόη»: Τπνζηεξίδνληαο ηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία κε ηελ Αμηνπνίεζε Καηλνηόκσλ Δθαξκνγώλ. 6 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ» Φιώξηλα, Απξηιίνπ Σζνβόιαο,., & Κόκεο, Β. (2008). Πξνγξακκαηηζκόο ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ: κειέηε πεξίπησζεο κε καζεηέο δεκνηηθνύ. 4 Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ». Πάηξα, Μαξηίνπ Abstract Nowadays, educational robotics is a serious component in the development of computer literacy in the educational systems of many modern countries. Theoretical work and modeling suggest that educational robotics is an important way of teaching skills, learning, cognitive development and craftsmanship in school. Dealing with robotics involves two kinds of activities: construction and programming. This paper focuses on the construction and the programming activity relating to the design and implementation of a robotic application, Hydrobot, which was named "Amphitrite" by the students of EPAL (Secondary Education, Vocation/Technical School). The results show that students of all levels are considerably familiar with new technologies, show particular interest in robotics and are excited when they come in contact with robotic applications. Keywords: Robotics, Hydrobot, Project

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαςτήρι υνεργατικήσ Μάθηςησ για την Εκπαιδευτική Ρομποτική»

«Εργαςτήρι υνεργατικήσ Μάθηςησ για την Εκπαιδευτική Ρομποτική» 2 ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής «Εργαςτήρι υνεργατικήσ Μάθηςησ για την Εκπαιδευτική Ρομποτική» ΓΟΝΕΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΤΔΑΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ: ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΕ: 1 Ειζαγωγή ζηην εκπαιδεςηική πομποηική Σι είναι εκπαιδεςηική

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα

Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα Ρομποηική Τι είναι η ρομποηική; Δίλαη ζύγρξνλνο ηερλνινγηθόο θιάδνο ηεο απηνκαηνπνίεζεο, πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ξνκπόη, θαζώο θαη ηελ έξεπλα γηα ηελ πεξαηηέξσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα