Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη""

Transcript

1 Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη" Β. Οπθανάκηρ 1, Σ. Παπαδάκηρ 2 1,2 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκνξθσηήο Β' Δπηπέδνπ, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Πεπίληψη ήκεξα ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνηειεί κηα ζνβαξή ζπληζηώζα ζηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο παηδείαο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνιιώλ ζύγρξνλσλ ρσξώλ. Θεσξεηηθέο εξγαζίεο θαη δνθηκαζηηθέο εθαξκνγέο ππνδεηθλύνπλ πσο ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνηειεί έλα ζεκαληηθό κέζν κάζεζεο θαη αλάπηπμεο γλσζηηθώλ θαη άιισλ δεμηνηήησλ ζην ζρνιείν. Η ελαζρόιεζε κε ηε ξνκπνηηθή ελέρεη δύν εηδώλ δξαζηεξηόηεηεο: κηα θαηαζθεπαζηηθή θαη κηα πξνγξακκαηηζηηθή. Η παξνύζα εξγαζία εζηηάδεη θαη ζηηο δύν δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύζαλ ζηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηεο ξνκπνηηθήο εθαξκνγήο Hydrobνt κε ην όλνκα "Ακθηηξίηε" από καζεηέο ΔΠΑΛ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη νη καζεηέο, εμνηθεησκέλνη ζε ζεκαληηθό βαζκό κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ξνκπνηηθή θαη δειώλνπλ ελζνπζηαζκέλνη, όηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο. Λέξειρ κλειδιά: Δθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, Hydrobot, Γηαζεκαηηθή εξγαζία 1. Ειζαγωγή ηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη πεξηγξαθή ελόο νινθιεξσκέλνπ έξγνπ, ην νπνίν πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Γηαζεκαηηθήο Δξγαζίαο (project) ζην 1 ν ΔΠΑΛ Αγίνπ Νηθνιάνπ Κξήηεο ην Β ηεηξάκελν ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο Η εξγαζία ησλ καζεηώλ αθνξνύζε ζηελ θαηαζθεπή ελόο ππνβξύρηνπ ROV (Remotely Operated Vehicle ηειεθαηεπζπλόκελνπ νρήκαηνο), ην νπνίν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαδπζεί ζε βάζνο 10 κέηξσλ, ελώ κε ηνπο αηζζεηήξεο πνπ δηαζέηεη έρεη ηελ επηπιένλ δπλαηόηεηα λα θαηαγξάθεη ηηκέο πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο θαη έληαζεο θσηόο. Δπίζεο, δηαζέηεη θάκεξα γηα ηελ θαηαγξαθή βίληεν από ην βπζό θαη GPS (Παγθόζκην ύζηεκα Θεζηζεζίαο) γηα ηε ιήςε ζηίγκαηνο. Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε εθπόλεζε ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ απνηειεί κηα καζεζηαθά πινύζηα εκπεηξία ηόζν ζε επίπεδν γλσζηηθώλ, όζν θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ (Μαπξνπδή, 2010). Ο Μαηζαγγνύξαο (2004) αλαθέξεη όηη από κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, νη εθπαηδεπόκελνη θαηαζέηνπλ πσο καζαίλνπλ θαιύηεξα θαη ηνπο επραξηζηεί πεξηζζόηεξν ε δηαδηθαζία κάζεζεο ζε νκάδεο ελώ αζρνινύκελνη κε αληηθείκελα πνπ έρνπλ λόεκα γηα απηνύο, αλαπηύζζνπλ θίλεηξα (Γεκεηξίνπ & Υαηδεθξαληώηεο, 2003) θαη παξάιιεια δξνπλ σο πξαγκαηηθνί επηζηήκνλεο θαη

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 εθεπξέηεο έρνληαο ακεζόηεξε επαθή κε ηηο έλλνηεο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ πινπνίεζε ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ, ζρεδηάζηεθε ε παξέκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο ελόηεηεο. 2. Θεωρηηικό πλαίζιο Η ξνκπνηηθή θαη ε ξνκπνηηθή εθπαίδεπζε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ελδηαθέξνπζεο πξνζεγγίζεηο ζε δηάθνξεο πηπρέο ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ, ηεο ειεθηξνληθήο, ησλ καζεκαηηθώλ, ηεο θπζηθήο θαη θπξίσο ηεο πιεξνθνξηθήο (Πηηζηθάιεο & Οπαζίηζα, 2012). Η Ρνκπνηηθή απνηειεί ηνλ θιάδν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ξνκπόη ηα νπνία αιιειεπηδξνύλ κε ην θπζηθό θόζκν θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηηεινύλ έλα ζύλνιν εξγαζηώλ, όπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία (Μπειεζηώηεο & Κόθθηλνο, 2012). Ο όξνο "εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή" αλαθέξεηαη ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηώληαο ηα ξνκπόη πξνζεγγίδεη ηε γλώζε, άιινηε κέζα από ηα ξνκπόη θαη άιινηε γηα ηα ίδηα ηα ξνκπόη (Μηζηξιή & Κόκεο, 2012). ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη δύν θαηεγνξίεο. Η πξώηε, ε πην απιή, πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ απιό ρεηξηζκό ηνπ ξνκπόη. Η δεύηεξε, ε πην πξνρσξεκέλε, απαηηεί ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ ξνκπόη έηζη ώζηε λα επηιπζεί θάπνην πξόβιεκα θαζώο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Κνθθόξε & Βαιηάηδα, 2013). Σα ξνκπόη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ πξνγξακκαηηζηηθώλ πεξηβαιιόλησλ κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ, ώζηε λα εθηεινύλ κία ζεηξά ελεξγεηώλ θαη λα αληηδξνύλ ζε εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη νη αηζζεηήξεο ηνπο (Αηκαηδίδνπ, Μαξθέιεο & Γεκεηξηάδεο, 2008). Η εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζπληζηά κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηζηξαηεύεη πξνγξακκαηηδόκελα ζπζηήκαηα θαη αμηνπνηεί ηελ πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο κε ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (Μηζηξιή & Κόκεο, 2012). Σα robots ρξεζηκνπνηνύληαη σο έλα κέζν δηδαζθαιίαο κεζόδσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, απνηειώληαο κία επράξηζηε θαη ελδηαθέξνπζα ελαζρόιεζε παξέρνληαο παξάιιεια κία απιή θαη δηδαθηηθή δηεπαθή (Αηκαηδίδνπ θ.α., 2008). Άιισζηε ην παηρλίδη, απνηειεί έλα ζεκαληηθό παξάγνληα ζεηηθνύ θηλήηξνπ θαη παξόηξπλζεο ζηελ εθπαίδεπζε (Κόκεο, 2005). Η θαηαζθεπή ελόο robot δηδάζθεη ζηνπο καζεηέο βαζηθέο επηζηεκνληθέο αξρέο θαη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο θαη ηνπο εμνηθεηώλεη κε ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο. Η δξαζηεξηόηεηα πξνζθέξεη δηαζθέδαζε θαη πξόθιεζε, ζπλδπάδεη ηελ ηερλνινγία εληόο ηεο ηάμεο, δηδάζθεη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, δίλεη επθαηξίεο γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε, εκπλέεη ηα λεαξά κπαιά θαη πξνζθέξεη ηελ επθαηξία γηα επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό (Κνθθόξε & Βαιηάηδα, 2013). Οη Μαξαγθόο & Γξεγνξηάδνπ (2008) αλαθέξνπλ όηη εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα (π.ρ. RobotBattle, RoboCode, CeeBot, ColoBot) πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ξνκπόη θαηαθέξλνπλ λα θηλήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη λα ηνπο ελζαξξύλνπλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε πξνγξακκαηηζηηθέο

3 Πξαθηηθά 5 th CIE έλλνηεο. Γηάθνξεο έξεπλεο (Καξαηξάληνπ, Σάρνο & Αιηκήζεο, 2005; Αηκαηδίδνπ θ.α., 2008) ππνζηεξίδνπλ όηη ηα ξνκπόη βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηε κεηάδνζε γλώζεο βαζηθώλ ελλνηώλ πξνγξακκαηηζκνύ. ε έξεπλα πνπ έγηλε κε καζεηέο γπκλαζίνπ ιπθείνπ θαηαγξάθεθαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε ό,ηη αθνξά ζην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαζώο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ πνπ είραλ ηεζεί (Dagdilelis, Sartatzemi & Kagani, 2005). Σν εθπαηδεπηηθό πιαίζην ην νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ εηζαγσγή απηώλ ησλ ηερλνινγηώλ ζε ζρνιηθό πεξηβάιινλ είλαη απηό ηνπ επνηθνδνκηζκνύ (constructivism) (ηθαλόηεηα επίιπζεο ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ, κάζεζε κέζσ εμεξεύλεζεο, ζπλεξγαζίαο, αλαθάιπςεο γλώζεο θ.ιπ.) θαη εηδηθόηεξα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ επνηθνδνκηζκνύ (constructionism). (ΔΑΙΣΤ, 2011). Οη Σζνβόιαο & Κόκεο (2008) αλαθέξνπλ όηη βαζηθνί ζηόρνη ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη: «α) η επίλςζη πποβλημάηυν μέζυ σειπιζμού και καηαζκεςών ππαγμαηικών και ιδεαηών ανηικειμένυν, β) ο θοπμαλιζμόρ ηηρ ζκέτηρ (με ηη σπήζη ενηολών ζηο πλαίζιο μιαρ γλώζζαρ ππογπαμμαηιζμού για ηο σειπιζμό αςηομάηυν) γ) η κοινυνικοποίηζη (ανθπώπινη ζςνεπγαζία, αλληλεπίδπαζη και πποώθηζη ηηρ ζκέτηρ μέζυ γνυζηικών και κοινυνικογνυζηικών ζςγκπούζευν) και δ) η ππόζκηηζη γνώζευν και δεξιοηήηυν πος ζςνδέονηαι με πολλά γνυζηικά ανηικείμενα (και ζςνεπώρ η πποώθηζη ηηρ διεπιζηημονικήρ και ηηρ διαθεμαηικήρ πποζέγγιζηρ)». Δπνκέλσο νη καζεηέο κπνξνύλ λα σθειεζνύλ πνιιαπιά όηαλ εκπιέθνληαη ελεξγά ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ν ζρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε θαηαζθεπώλ νη νπνίεο έρνπλ λόεκα γηα απηνύο θαη ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα ζηελ νπνία αλήθνπλ (ΔΑΙΣΤ, 2011). 3. Το πρόγραμμα ρομποηικής SeaPerch Όπσο κπνξνύκε λα πιεξνθνξεζνύκε από ηνλ επίζεκν δηθηπαθό ηόπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δπγελίδεηνπ ηδξύκαηνο (www.hydrobot.gr), ην SeaPerch είλαη έλα πξσηόηππν πξόγξακκα ξνκπνηηθήο, κέζσ ηνπ νπνίνπ εθπαηδεύνληαη νη θαζεγεηέο θαη κε ηε ζεηξά ηνπο εθπαηδεύνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ θαηαζθεπή ελόο ππνβξύρηνπ ROV. Σν πξόγξακκα, ην νπνίν μεθίλεζε από ην εξγαζηήξην Sea Grant ηνπ Σερλνινγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Μαζαρνπζέηεο (MITSG) ην 2003, έρεη σο ζηόρν λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ηηο επηζηήκεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. Σν πξόγξακκα αλαπηύρζεθε πάλσ ζην πιηθό πνπ παξνπζηάδεηαη ζην βηβιίν κε ηίηιν «Build Your Own Under Water Robot and Other Wet Projects ησλ Harry Bohm θαη Vickie Jensen. Υξεζηκνπνηώληαο σο βάζε απηό ην απιό ζρέδην, ν Dr. Tom Consi (έλαο πξώελ κεηαδηδαθηνξηθόο θνηηεηήο ηνπ MITSG) εηζήγαγε ην SeaPerch ROV ζην ηκήκα Ναππεγώλ ηνπ MIT παξνπζηάδνληάο ην ζε έλα ζεκηλάξην, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα εμειίρζεθε ζε απηό πνπ ζήκεξα είλαη γλσζηό σο "Discover Ocean Engineering Program" γηα ηνπο λένπο θνηηεηέο ηνπ MIT. Σν 2003, ν Γηεπζπληήο ηνπ MITSG, θαζεγεηήο Υξπζόζηνκνο Υξπζνζηνκίδεο θαη ν εθπαηδεπηηθόο ζπληνληζηήο Brandy M. Wilbur, αλέπηπμαλ πεξαηηέξσ ηελ ηδέα απηή ζε έλα "παθέην" πνπ δίλεη

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 ηελ επθαηξία ζε θαζεγεηέο θαη ζε καζεηέο όισλ ησλ ειηθηώλ λα θαηαζθεπάζνπλ ην δηθό ηνπο ROV, ρξεζηκνπνηώληαο ζσιήλεο PVC θαη άιια ζρεηηθά νηθνλνκηθά θαη εύθνια πξνζβάζηκα πιηθά. Σν πξόγξακκα SeaPerch δηαδόζεθε πέξα από ην MIT ζε πάλσ από 200 ζρνιεία ζηηο ΗΠΑ, θαηαθέξλνληαο κέρξη ζήκεξα, κε ηελ βνήζεηα 2000 θαζεγεηώλ θαη δαζθάισλ, λα εθπαηδεύζεη πάλσ από καζεηέο. Σν SeaPerch δηαδόζεθε δηεζλώο ζε άιιεο ρώξεο, όπσο ε Κύπξνο θαη ε Γαιιία θαη κέζα από ηε ζπλεξγαζία ηνπ Δπγελίδεηνπ ηδξύκαηνο κε ην MITSG, ήξζε θαη ζηελ Διιάδα κε ηε κνξθή ηνπ Hydrobot. 4. Εθαρμογή ζηα πλαίζια ηης ζσνθεηικής εργαζίας Οη καζεηέο θαη απόθνηηνη ησλ ΔΠΑΛ, ζύκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνθίι ηνπ απνθνίηνπ, πξέπεη λα απνθηνύλ: «ζηέξεεο θαη κεηαηξέςηκεο γλώζεηο, ηθαλόηεηεο κάζεζεο, ηθαλόηεηεο πξνζαξκνγήο ζε δπλακηθέο θαη κε πξνβιέςηκεο θαηαζηάζεηο θαη ηθαλόηεηεο αλαδήηεζεο θαη επηινγήο ηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο». Δπίζεο, αλαθέξεηαη, όηη ην ΔΠΑΛ πξέπεη λα απνηειεί, γόληκν έδαθνο γηα λα αλαπηπρζνύλ ζηνπο καζεηέο ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο, δεκηνπξγηθόηεηα θαη απηνπεπνίζεζε (Γώγνπινο, 2010). Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ απνθαζίζακε έπεηηα από πξόζθιεζε ηνπ Δπγελίδεηνπ ηδξύκαηνο, λα πινπνηήζνπκε κηα ζπλζεηηθή εξγαζία (project-based learning), αμηνπνηώληαο έλα πξσηόηππν ζέκα, όπσο ηεο θαηαζθεπήο ελόο Hydrobot. Η δξάζε μεθίλεζε ην β ηεηξάκελν ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο , κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθώλ, ηα νπνία δηαηέζεθαλ ζην ζρνιείν δσξεάλ από ην Δπγελίδεην ίδξπκα. 4.1 Καηαζκεσαζηική δραζηηριόηηηα Η δηαρείξηζε ηεο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηεξίρηεθε ζηελ θνηλή πεπνίζεζε όηη ε κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζε ζπλζεηηθέο εξγαζίεο πηνζεηεί έλα καζεηνθεληξηθό κνληέιν, ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ ελαζρόιεζε κε απζεληηθέο δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο εκπιέθνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ έξεπλα θ.α. (Γώγνπινο, 2010). ηα πξώηα καζήκαηα έγηλε κία γεληθή πεξηγξαθή ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο. Γόζεθε ην πιηθό ζηνπο καζεηέο θαη ηέζεθαλ ηα πξώηα εξσηήκαηα, όπσο πώο κεηαηξέπνπκε ίληζεο ζε εθαηνζηά, πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο θπζηθήο, πδξνδπλακηθήο, ειεθηξηζκνύ, κεραλνινγίαο, λαππεγηθήο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρζεί ε θαηαζθεπή, πνηεο ηερληθέο ζρεδηαζκνύ, ζπγθόιιεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο θαηαζθεπώλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θ.α. ηα επόκελα καζήκαηα μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηνπ ζθειεηνύ ηνπ νρήκαηνο, πνπ νινθιεξώζεθε ζε 4 βήκαηα, ελώ θάζε βήκα δηαξθνύζε πεξίπνπ 4 δηδαθηηθέο ώξεο. Οη καζεηέο είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζρεηηθά βίληεν θαη έληππεο νδεγίεο. Δπεηδή όκσο νη νδεγίεο ήηαλ ζηα αγγιηθά θαη νη κνλάδεο κήθνπο ζε ίληζεο, δεκηνπξγήζεθε κηα νκάδα 4 καζεηώλ πνπ έθαλε ηε κεηάθξαζε από αγγιηθά ζε ειιεληθά. Μηα άιιε νκάδα 4 καζεηώλ είρε αλαιάβεη θαη είρε δεκηνπξγήζεη έλα

5 Πξαθηηθά 5 th CIE ππνινγηζηηθό θύιιν πνπ έθαλε κεηαηξνπή ησλ κνλάδσλ κήθνπο από ίληζεο ζε εθαηνζηά. Η ηξίηε νκάδα, κε 4 καζεηέο, είρε αλαιάβεη λα καο ελεκεξώζεη γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πνηα κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνπκε όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ηα δηάθνξα εξγαιεία π.ρ. εηδηθή κάζθα-γπαιηά ζην πξόζσπν, γάληηα θιπ. Κάζε ελέξγεηα πνπ έθαλαλ νη καζεηέο ηελ θαηέγξαθαλ κε θάκεξα θάλνληαο κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ θαη ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ. Έηζη πξνέθπςε έλαο νδεγόο ζε κνξθή βίληεν ζηελ ειιεληθή γιώζζα πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή δελ ππήξρε. Έλα ζηηγκηόηππν ηνπ νδεγνύ έρεη αλαξηεζεί ζηε δηεύζπλζε Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξώην κέξνο έγηλε ην θόςηκν ησλ ζσιήλσλ, ε δηάλνημε ησλ νπώλ θαη ηέινο ε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζθειεηνύ. Καηά ην δεύηεξν βήκα έγηλε ε ζπγθόιιεζε ησλ θαισδίσλ ζηνπο θηλεηήξεο, ε αδηαβξνρνπνίεζε ησλ θηλεηήξσλ θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ πξνπειώλ. ην ηξίην ζηάδην έγηλε ε θαηαζθεπή ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ειέγρνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε δηαθνπηώλ θαη ηε ζπγθόιιεζε θαισδίσλ. ην ηειεπηαίν βήκα έγηλε ε εγθαηάζηαζε κηαο web θάκεξαο κέζα ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα, ν νπνίνο, αθνύ κνλώζεθε ελζσκαηώζεθε πάλσ ζην ζθειεηό ηνπ Hydrobot. Δθηόο από ην ηέηαξην βήκα θαηά ην νπνίν νη καζεηέο απηνζρεδίαζαλ, ζηα ππόινηπα αθνινπζήζεθαλ νη νδεγίεο όπσο, πεξηγξάθνληαη ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ έξγνπ (http://www.hydrobots.gr). Σα δηάθνξα θαηαζθεπαζηηθά ζηάδηα παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθόλα 1 πνπ αθνινπζεί: Εικόνα 1. Σηιγμιόηςπα από ηο ζηάδιο καηαζκεςήρ Αθνύ νινθιεξώζεθε ην θαηαζθεπαζηηθό κέξνο, ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο ησλ καζεηώλ ππήξμε ε νλνκαηνδνζία ηνπ ππνβξπρίνπ νρήκαηνο. Οη καζεηέο, κεηά από ζπδήηεζε θαηέιεμαλ ζην όλνκα "Ακθηηξίηε" πνπ θαηά ηελ ειιεληθή κπζνινγία ήηαλ ε ζύδπγνο ηνπ ζενύ ηεο ζάιαζζαο Πνζεηδώλα. ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε θαζέιθπζε ηνπ Hydrobot "Ακθηηξίηε" θαη ε πξώηε ηνπ δνθηκαζηηθή θαηάδπζε ζην δεκνηηθό θνιπκβεηήξην. Οη καζεηέο παξαηήξεζαλ δηάθνξεο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ Hydrobot θαη πξνέβεζαλ ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο, όπσο, γηα παξάδεηγκα ζηελ θιίζε ησλ θηλεηήξσλ θαη ζην βάξνο ηνπ ζθάθνπο. Αθνινύζεζε θαη δεύηεξε δνθηκή ε νπνία ήηαλ επηηπρεκέλε όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρεηηθό βίληεν ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηε δηεύζπλζε https://www.youtube.com/watch?v=8_o141ud1ic. ε δεύηεξε εμσηεξηθή ζπλάληεζε ζηε καξίλα ηεο πόιεο έγηλε θαη ε πξώηε ππνβξύρηα

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 θαηαγξαθή από ηελ «Ακθηηξίηε», όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρεηηθό βίληεν ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηε δηεύζπλζε 4.2 Προγραμμαηιζηική δραζηηριόηηηα Μεγάιε έκθαζε δόζεθε ζην ηερληθό θαη πξνγξακκαηηζηηθό ηκήκα ηνπ έξγνπ ην νπνίν αθνξνύζε ζηελ πξνζζήθε δηαθόξσλ αηζζεηήξσλ θαζώο θαη GPS ζηελ «Ακθηηξίηε». Αλαιπηηθόηεξα κεηά από ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ζηνηρεία όπσο ην θόζηνο απόθηεζεο, ε επθνιία ρξήζεο θ.α. επηιέρηεθε από ηελ νκάδα σο βαζηθή πιαθέηα ε Arduino Uno, πάλσ ζηελ νπνία νη καζεηέο ζπλέδεζαλ ην GPS θαη ηνπο αηζζεηήξεο πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο θαη έληαζεο θσηόο. Η θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ γηλόηαλ ζε έλα αξρείν θεηκέλνπ ην νπνίν απνζεθεπόηαλ ζε κία θάξηα SD. Αξθεηά ζπρλά ζηηο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα αλαθαιύςνπλ ηελ λέα γλώζε κέζα από δνθηκή ζσζηνύ/ιάζνπο. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε ζπλέβε, όηαλ νη καζεηέο κεηά από επίζθεςε ζην θνιπκβεηήξην δηαπίζησζαλ όηη ν εμνπιηζκόο δελ ήηαλ αδηάβξνρνο θαη σο εθ ηνύηνπ έπξεπε λα είραλ πξνκεζεπηεί θαη κία εηδηθή ζήθε ζηελ νπνία ελζσκάησζαλ ηνπο δηάθνξνπο αηζζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ. Σα δηάθνξα ζηάδηα ζπλαξκνιόγεζεο ησλ αηζζεηήξσλ θαη ηεο πιαθέηαο θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 2 πνπ αθνινπζεί: Εικόνα 2. Σηάδια ζςναπμολόγηζηρ ηος Kit αιζθηηήπυν Όινη νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό πνπ, αλ θαη ζηελ αξρή θαηλόηαλ δύζθνινο, επεηδή θάζε αηζζεηήξαο ζπλνδεπόηαλ κε ην δηθό ηνπ θώδηθα ζε γιώζζα Wiring (κηα κνξθή ηεο C++), ελ ηέιεη δε ζπλάληεζαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Από ηελ πιεπξά καο έγηλε αλαθνξά ζηηο πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο πνπ ηνπο ήηαλ απαξαίηεηεο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξόηεξσλ ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ηνπο θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ παξαλνήζεσλ πνπ ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία έρεη επηζεκάλεη (ΔΑΙΣΤ, 2013). Πξέπεη, σζηόζν, λα αλαθέξνπκε όηη νη καζεηέο ζην Γπκλάζην είραλ έξζεη ζε επαθή κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο Scratch κε πξνγξακκαηηζηηθέο έλλνηεο, νπόηε ππήξρε έλα γλσζηηθό ππόβαζξν ζην νπνίν ζηεξίμακε ηε δηδαθηηθή καο παξέκβαζε. Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο ζπζθεπήο νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ εθ λένπ ζε 4 νκάδεο. Κάζε νκάδα αλάιαβε λα κειεηήζεη από έλα αηζζεηήξα (3 νκάδεο) θαη κία νκάδα ην GPS. Η κειέηε αθνξνύζε ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο, ηνλ ηξόπν ζπλδεζκνινγίαο, ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηηο κνλάδεο ηνπ αληίζηνηρνπ θπζηθνύ κεγέζνπο. Κάζε νκάδα

7 Πξαθηηθά 5 th CIE παξνπζίαζε ζηνπο ππόινηπνπο ηε κειέηε πάλσ ζηνλ αηζζεηήξα πνπ είρε αλαιάβεη. Ο θώδηθαο πνπ είρε γξαθηεί από θάζε νκάδα ελζσκαηώζεθε ζην βαζηθό θώδηθα ηεο πιαθέηαο θαη έηζη νινθιεξώζεθε θαη απηό ην θνκκάηη. Δλδεηθηηθέο ηηκέο νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ζην αξρείν θεηκέλνπ ηεο SD θάξηαο, είλαη νη παξαθάησ: Πίνακας 1. Ενδεικηικέρ ηιμέρ αιζθηηήπυν GPS LIGHT PRESSURE- TEMPERATURE- Date: 18/5/2012 FREQ: Analog: 370 Temp:16oC 330 Time: 8:54:43 3mW/m2 Volts: 1 Lat/Long: / Pressure: 12 Σα ηειηθά ζηάδηα ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ Hydrobot, θαζώο θαη ε νινθιεξσκέλε δεκηνπξγία ησλ καζεηώλ ελ δξάζεη εληόο ηεο πηζίλαο ηνπ δεκνηηθνύ θνιπκβεηεξίνπ ζε απνζηνιή γηα ηελ κέηξεζε ηεο δηαπγείαο ησλ πδάησλ, παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθόλα 3 πνπ αθνινπζεί. Εικόνα 3. Τελικά ζηάδια ζςναπμολόγηζηρ και λειηοςπγίαρ ηηρ "Αμθιηπίηηρ" 5. Σσμπεράζμαηα - Παραηηρήζεις Η ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο είρε πνιιαπιά νθέιε ηόζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όζν θαη γηα ηνπο καζεηέο. Οη θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ θαηάθεξαλ έζησ θαη πεξηνξηζκέλα - λα κεηαβάινπλ ην ξόιν ηνπο ζε θαζνδεγεηή θαη εκςπρσηή ηεο δηαδηθαζίαο. Γεληθά έδξαζαλ αιιειεπηδξαζηηθά ζην ελεξγά δηακνξθσκέλν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, ελζάξξπλαλ ηνπο καζεηέο θαη ζηήξημαλ ην έξγν ηνπο, θαηνξζώλνληαο αξθεηέο θνξέο θαη κε επηηπρία- λα ζέζνπλ ζηελ άθξε ηνλ θιαζηθό ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Γέζεθαλ κεηαμύ ηνπο, ζπλεξγάζηεθαλ θαη ηειηθά κπόξεζαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζπκβνιή ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ζηελ παξαγσγή έξγνπ. Η ζπλεξγαηηθή πξαθηηθή γηα ηνπο καζεηέο, αξρηθά, παξνπζίαζε αξθεηά πξνβιήκαηα, θπξίσο ιόγσ ηεο έιιεηςεο ζπλεξγαηηθήο εκπεηξίαο ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ. ηε ζπλέρεηα ε εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία, θαζώο θαη ε πξνζέγγηζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζέκαηνο, ζπλνδεύηεθε από αλάινγν ελζνπζηαζκό. Έηζη ζηγά ζηγά θαηαθηήζεθαλ ε νκαιή ζπλεξγαζία, ε απνπζία αληαγσληζηηθνύ θιίκαηνο, ε αύμεζε ηεο επζύλεο πξνο ηελ νκάδα θαη ηειηθά ε αύμεζε ηεο απόδνζεο ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν. εκαληηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηεο δξαζηεξηόηεηαο

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 ζηελ εμάζθεζε ησλ θνηλσληθώλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο ίδηνπο θαη ην θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ. Αλάινγε ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ, ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε εξγαιείσλ, ζην ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε εθαξκνγώλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Οη καζεηέο, κε θίλεηξν ηε δεκηνπξγηθή ελαζρόιεζή ηνπο κε ηηο ΣΠΔ, αλέπηπμαλ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο, αλαπαξάζηεζαλ δπλακηθά θαηλόκελα θαη θαηαζηάζεηο θαη αλέπηπμαλ πλεπκαηηθέο δεμηόηεηεο πςεινύ επηπέδνπ. Η επράξηζηε ελαζρόιεζή ηνπο θαη ν δηαθνξεηηθόο ηξόπνο πξνζέγγηζεο θαη αλαθάιπςεο ηεο γλώζεο, θαηαγξάθεθε ζηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο θαη είραλ σο ζηόρν λα απνηππσζεί ε άπνςή ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν project. Σα εξσηεκαηνιόγηα ήηαλ αλώλπκα θαη ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζεσξνύκε όηη ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί λα εληαρζεί ζηε δηδαζθαιία πνηθίισλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ (Πιεξνθνξηθή, Σερλνινγία, Μαζεκαηηθά, Φπζηθή) ηνπ παξαδνζηαθνύ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν, κηαο θαη ε ελαζρόιεζε κε ηηο ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο είλαη πνιπζύλζεηε θαη δηαζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (ΔΑΙΣΤ, 2011). Δηδηθόηεξα ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε πηζηεύνπκε όηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πνιιαπιαζηαζηηθά ζηα ΔΠΑΛ θαζώο κπνξεί λα "ζπλδέζεη" θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί από δηάθνξνπο ηνκείο ησλ ΔΠΑΛ όπσο Ηιεθηξνληθώλ, Πιεξνθνξηθήο, Ναπηηιηαθώλ. Γύζθνιεο έλλνηεο απνθηνύλ πξαγκαηηθό πεξηερόκελν κέζα από ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο. Η εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεηξακαηηζκώλ θαη ηε δηεξεύλεζε ζρέζεσλ ζε δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κηθξήο ή κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο. ε παξόκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Κνθθόξε & Βαιηάηδα (2013), επηζεκαίλνληαο όηη ηα νθέιε από ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζην ζρνιείν είλαη αξθεηά, όπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε ρεηξηζηηθώλ, λνεηηθώλ θαη νξγαλσηηθώλ δεμηνηήησλ, θαζώο θαη ε πξνώζεζε ηνπ ηερλνινγηθνύ αιθαβεηηζκνύ. Δθηόο ησλ ΔΠΑΛ, ζεσξνύκε όηη ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε είλαη πνιύ εύθνιν λα ιάβεη ρώξα ζε ηάμεηο ησλ Γεληθώλ Λπθείσλ θαη Γπκλαζίσλ, ελώ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη θαη ζπλεξγαζίεο ζρνιείσλ. Γηα παξάδεηγκα νη καζεηέο ελόο Γπκλαζίνπ ζα κπνξνύζαλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο θαη νη καζεηέο ελόο Λπθείνπ κε ηνπο αηζζεηήξεο θαη ηελ θάκεξα. Έηζη ζα πξνέθππηε έλα νινθιεξσκέλν έξγν κε ηελ αιιειεπίδξαζε καζεηώλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ. 6. Εσταριζηίες Δπραξηζηνύκε ηνλ βηνιόγν θ. Καξηεξάθε Νεθηάξην ππεύζπλν ηνπ ΔΚΦΔ Λαζηζίνπ γηα ηελ βνήζεηα θαη ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε πνπ καο παξείρε ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ.

9 Πξαθηηθά 5 th CIE Αναθορές Dagdilelis, V., Sartatzemi, M., & Kagani, K. (2005). Teaching (with) Robots in Secondary Schools: some new and not-so-new Pedagogical problems. In: Proceedings of the Fifth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 05), pp IEEE Press, New York (2005). Αηκαηδίδνπ,., Μαξθέιεο Η., & Γεκεηξηάδεο. (2008). Υξήζε ησλ LEGO Mindstorms ζην Γεκνηηθό θαη Λύθεην: Σν παηρλίδη σο έλαπζκα κάζεζεο. 4 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηικήρ ηηρ Πληποθοπικήρ», Πάηξα, Μαξηίνπ Γώγνπινο, Γ. (2010). Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη θαη «Ρίρλνπλ ηε κάζθα ηνπ Γηαδηθηύνπ». 5 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ», Αζήλα, 9-11 Απξηιίνπ Γεκεηξίνπ, Α. & Υαηδεθξαληώηεο, Δ. (2003). Η εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή σο εξγαιείν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ γηα ηε ιύζε πξνβιήκαηνο: Δθαξκνγή κε ην πεξηβάιινλ LegoDacta. 2 ο Σςνέδπιο Εκπαιδεςηικών για ηιρ ΤΠΕ ζηην Εκπαίδεςζη, ύξνο, Μάηνο ΔΑΙΣΤ (2011). Επιμοπθυηικό ςλικό για ηην εκπαίδεςζη ηυν επιμοπθυηών ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Επιμόπθυζηρ. Σεύρνο 6: Κιάδνο ΠΔ19/20. B έθδνζε, Πάηξα. ΔΑΙΣΤ (2013). Επιμοπθυηικό ςλικό για ηην εκπαίδεςζη ηυν εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα Σηήπιξηρ Επιμόπθυζηρ. Σεύρνο 6Α: Δηδηθό κέξνο θιάδσλ ΠΔ19/20. Θεσξία Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο. Α έθδνζε, Πάηξα. Καξαηξάληνπ A., Tάρνο N., Αιηκήζεο Γ. (2005). Δηζαγσγή ζε βαζηθέο αξρέο θαη δνκέο Πξνγξακκαηηζκνύ κε ηηο ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο LEGO Mindstorms. 3 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ», Κόξηλζνο, Οθηώβξηνο Κνθθόξε, Α., & Βαιηάηδα, Β. (2013). Πξνζέγγηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κέζσ ηνπ Τδξνξνκπόη. 7 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ, «Η Πληποθοπική ζηην Ππυηοβάθμια και Δεςηεποβάθμια Εκπαίδεςζη - Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ». Θεζζαινλίθε, Απξηιίνπ Κόκεο, Β. (2005). Παιδαγυγικέρ Δπαζηηπιόηηηερ με (και για) Υπολογιζηέρ ζηην Πποζσολική και ηην Ππώηη Σσολική Ηλικία. Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδόζεηο, 2 ε Έθδνζε, Πάηξα.

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 Μαξαγθόο, Κ., & Γξεγνξηάδνπ, Μ. (2008). ρεδίαζε ελόο Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ παηρληδηνύ γηα ηε δηδαζθαιία εηζαγσγηθώλ ελλνηώλ ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ. 4ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ», Πάηξα, Μαξηίνπ Μαηζαγγνύξαο, Η. (2004). Θευπία και Ππάξη ηηρ διδαζκαλίαρ, Πποζέγγιζη ηος Γπαπηού Λόγος. Δθδόζεηο Γξεγόξε. Μαπξνπδή, Δ. (2010). Αμηνπνίεζε ηνπ Scratch ζην πιαίζην ηεο εθπόλεζεο νκαδηθώλ εξγαζηώλ ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ' Γπκλαζίνπ. 5 ο Σςνέδπιο «Διδακηικήρ ηηρ Πληποθοπικήρ», Αζήλα, Απξίιηνο Μηζηξιή, Α., & Κόκεο, Β. (2012). Αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ην πξνγξακκαηηδόκελν παηρλίδη Bee-Bot. 6 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ», Φιώξηλα, Απξηιίνπ Μπειεζηώηεο Β, & Κόθθηλνο Γ. (2012). Δθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή θαη Arduino. 4 ο Σςνέδπιο «Η Πληποθοπική ζηην εκπαίδεςζη (CIE2012)», Πεηξαηάο, 5-7 Οθησβξίνπ Πηηζηθάιεο,. & Ι. Δ. Οπαζίηζα (2012). «Σαμίδη ζηνλ θόζκν ησλ Ρνκπόη»: Τπνζηεξίδνληαο ηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία κε ηελ Αμηνπνίεζε Καηλνηόκσλ Δθαξκνγώλ. 6 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ» Φιώξηλα, Απξηιίνπ Σζνβόιαο,., & Κόκεο, Β. (2008). Πξνγξακκαηηζκόο ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ: κειέηε πεξίπησζεο κε καζεηέο δεκνηηθνύ. 4 Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ». Πάηξα, Μαξηίνπ Abstract Nowadays, educational robotics is a serious component in the development of computer literacy in the educational systems of many modern countries. Theoretical work and modeling suggest that educational robotics is an important way of teaching skills, learning, cognitive development and craftsmanship in school. Dealing with robotics involves two kinds of activities: construction and programming. This paper focuses on the construction and the programming activity relating to the design and implementation of a robotic application, Hydrobot, which was named "Amphitrite" by the students of EPAL (Secondary Education, Vocation/Technical School). The results show that students of all levels are considerably familiar with new technologies, show particular interest in robotics and are excited when they come in contact with robotic applications. Keywords: Robotics, Hydrobot, Project

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο Φεζάθεο Γ., Γεκεηξαθνπνύινπ Α., (2006), «Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΖΤ: Σερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο», ζην πεξηνδηθό ΘΔΜΑΣΑ ζηελ Δθπαίδεπζε, 7(3), pp.

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 178 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Παπαζηεργίοσ Μαρίνα*, Μπέκας Δημοζθένης, Νάρη Ειρήνη, Δίνηζης Θωμάς, Ζαταρακόποσλος

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα

Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα Ρομποηική Τι είναι η ρομποηική; Δίλαη ζύγρξνλνο ηερλνινγηθόο θιάδνο ηεο απηνκαηνπνίεζεο, πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ξνκπόη, θαζώο θαη ηελ έξεπλα γηα ηελ πεξαηηέξσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Χπήζη και αποηελεζμαηική εθαπμογή Δλεύθεπος Λογιζμικού και Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα ζηην Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη

Χπήζη και αποηελεζμαηική εθαπμογή Δλεύθεπος Λογιζμικού και Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα ζηην Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη Χπήζη και αποηελεζμαηική εθαπμογή Δλεύθεπος Λογιζμικού και Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα ζηην Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη Βαζίλειορ Μαςποςδήρ 1, Σπςπίδων Μοςπάηηρ 2 1 Πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηωλ επηδόζεωλ θαη ηωλ θπξηόηεξωλ ιαζώλ ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα «Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» - Γεληθέο εμεηάζεηο 2009 Δ. Κνινθνηξώλεο 1, Τ. Καξάθηδα

Διαβάστε περισσότερα