Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη""

Transcript

1 Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη" Β. Οπθανάκηρ 1, Σ. Παπαδάκηρ 2 1,2 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκνξθσηήο Β' Δπηπέδνπ, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Πεπίληψη ήκεξα ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνηειεί κηα ζνβαξή ζπληζηώζα ζηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο παηδείαο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνιιώλ ζύγρξνλσλ ρσξώλ. Θεσξεηηθέο εξγαζίεο θαη δνθηκαζηηθέο εθαξκνγέο ππνδεηθλύνπλ πσο ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνηειεί έλα ζεκαληηθό κέζν κάζεζεο θαη αλάπηπμεο γλσζηηθώλ θαη άιισλ δεμηνηήησλ ζην ζρνιείν. Η ελαζρόιεζε κε ηε ξνκπνηηθή ελέρεη δύν εηδώλ δξαζηεξηόηεηεο: κηα θαηαζθεπαζηηθή θαη κηα πξνγξακκαηηζηηθή. Η παξνύζα εξγαζία εζηηάδεη θαη ζηηο δύν δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύζαλ ζηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηεο ξνκπνηηθήο εθαξκνγήο Hydrobνt κε ην όλνκα "Ακθηηξίηε" από καζεηέο ΔΠΑΛ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη νη καζεηέο, εμνηθεησκέλνη ζε ζεκαληηθό βαζκό κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ξνκπνηηθή θαη δειώλνπλ ελζνπζηαζκέλνη, όηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο. Λέξειρ κλειδιά: Δθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, Hydrobot, Γηαζεκαηηθή εξγαζία 1. Ειζαγωγή ηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη πεξηγξαθή ελόο νινθιεξσκέλνπ έξγνπ, ην νπνίν πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Γηαζεκαηηθήο Δξγαζίαο (project) ζην 1 ν ΔΠΑΛ Αγίνπ Νηθνιάνπ Κξήηεο ην Β ηεηξάκελν ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο Η εξγαζία ησλ καζεηώλ αθνξνύζε ζηελ θαηαζθεπή ελόο ππνβξύρηνπ ROV (Remotely Operated Vehicle ηειεθαηεπζπλόκελνπ νρήκαηνο), ην νπνίν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαδπζεί ζε βάζνο 10 κέηξσλ, ελώ κε ηνπο αηζζεηήξεο πνπ δηαζέηεη έρεη ηελ επηπιένλ δπλαηόηεηα λα θαηαγξάθεη ηηκέο πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο θαη έληαζεο θσηόο. Δπίζεο, δηαζέηεη θάκεξα γηα ηελ θαηαγξαθή βίληεν από ην βπζό θαη GPS (Παγθόζκην ύζηεκα Θεζηζεζίαο) γηα ηε ιήςε ζηίγκαηνο. Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε εθπόλεζε ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ απνηειεί κηα καζεζηαθά πινύζηα εκπεηξία ηόζν ζε επίπεδν γλσζηηθώλ, όζν θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ (Μαπξνπδή, 2010). Ο Μαηζαγγνύξαο (2004) αλαθέξεη όηη από κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, νη εθπαηδεπόκελνη θαηαζέηνπλ πσο καζαίλνπλ θαιύηεξα θαη ηνπο επραξηζηεί πεξηζζόηεξν ε δηαδηθαζία κάζεζεο ζε νκάδεο ελώ αζρνινύκελνη κε αληηθείκελα πνπ έρνπλ λόεκα γηα απηνύο, αλαπηύζζνπλ θίλεηξα (Γεκεηξίνπ & Υαηδεθξαληώηεο, 2003) θαη παξάιιεια δξνπλ σο πξαγκαηηθνί επηζηήκνλεο θαη

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 εθεπξέηεο έρνληαο ακεζόηεξε επαθή κε ηηο έλλνηεο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ πινπνίεζε ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ, ζρεδηάζηεθε ε παξέκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο ελόηεηεο. 2. Θεωρηηικό πλαίζιο Η ξνκπνηηθή θαη ε ξνκπνηηθή εθπαίδεπζε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ελδηαθέξνπζεο πξνζεγγίζεηο ζε δηάθνξεο πηπρέο ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ, ηεο ειεθηξνληθήο, ησλ καζεκαηηθώλ, ηεο θπζηθήο θαη θπξίσο ηεο πιεξνθνξηθήο (Πηηζηθάιεο & Οπαζίηζα, 2012). Η Ρνκπνηηθή απνηειεί ηνλ θιάδν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ξνκπόη ηα νπνία αιιειεπηδξνύλ κε ην θπζηθό θόζκν θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηηεινύλ έλα ζύλνιν εξγαζηώλ, όπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία (Μπειεζηώηεο & Κόθθηλνο, 2012). Ο όξνο "εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή" αλαθέξεηαη ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηώληαο ηα ξνκπόη πξνζεγγίδεη ηε γλώζε, άιινηε κέζα από ηα ξνκπόη θαη άιινηε γηα ηα ίδηα ηα ξνκπόη (Μηζηξιή & Κόκεο, 2012). ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη δύν θαηεγνξίεο. Η πξώηε, ε πην απιή, πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ απιό ρεηξηζκό ηνπ ξνκπόη. Η δεύηεξε, ε πην πξνρσξεκέλε, απαηηεί ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ ξνκπόη έηζη ώζηε λα επηιπζεί θάπνην πξόβιεκα θαζώο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Κνθθόξε & Βαιηάηδα, 2013). Σα ξνκπόη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ πξνγξακκαηηζηηθώλ πεξηβαιιόλησλ κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ, ώζηε λα εθηεινύλ κία ζεηξά ελεξγεηώλ θαη λα αληηδξνύλ ζε εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη νη αηζζεηήξεο ηνπο (Αηκαηδίδνπ, Μαξθέιεο & Γεκεηξηάδεο, 2008). Η εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζπληζηά κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηζηξαηεύεη πξνγξακκαηηδόκελα ζπζηήκαηα θαη αμηνπνηεί ηελ πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο κε ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (Μηζηξιή & Κόκεο, 2012). Σα robots ρξεζηκνπνηνύληαη σο έλα κέζν δηδαζθαιίαο κεζόδσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, απνηειώληαο κία επράξηζηε θαη ελδηαθέξνπζα ελαζρόιεζε παξέρνληαο παξάιιεια κία απιή θαη δηδαθηηθή δηεπαθή (Αηκαηδίδνπ θ.α., 2008). Άιισζηε ην παηρλίδη, απνηειεί έλα ζεκαληηθό παξάγνληα ζεηηθνύ θηλήηξνπ θαη παξόηξπλζεο ζηελ εθπαίδεπζε (Κόκεο, 2005). Η θαηαζθεπή ελόο robot δηδάζθεη ζηνπο καζεηέο βαζηθέο επηζηεκνληθέο αξρέο θαη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο θαη ηνπο εμνηθεηώλεη κε ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο. Η δξαζηεξηόηεηα πξνζθέξεη δηαζθέδαζε θαη πξόθιεζε, ζπλδπάδεη ηελ ηερλνινγία εληόο ηεο ηάμεο, δηδάζθεη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, δίλεη επθαηξίεο γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε, εκπλέεη ηα λεαξά κπαιά θαη πξνζθέξεη ηελ επθαηξία γηα επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό (Κνθθόξε & Βαιηάηδα, 2013). Οη Μαξαγθόο & Γξεγνξηάδνπ (2008) αλαθέξνπλ όηη εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα (π.ρ. RobotBattle, RoboCode, CeeBot, ColoBot) πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ξνκπόη θαηαθέξλνπλ λα θηλήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη λα ηνπο ελζαξξύλνπλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε πξνγξακκαηηζηηθέο

3 Πξαθηηθά 5 th CIE έλλνηεο. Γηάθνξεο έξεπλεο (Καξαηξάληνπ, Σάρνο & Αιηκήζεο, 2005; Αηκαηδίδνπ θ.α., 2008) ππνζηεξίδνπλ όηη ηα ξνκπόη βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηε κεηάδνζε γλώζεο βαζηθώλ ελλνηώλ πξνγξακκαηηζκνύ. ε έξεπλα πνπ έγηλε κε καζεηέο γπκλαζίνπ ιπθείνπ θαηαγξάθεθαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε ό,ηη αθνξά ζην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαζώο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ πνπ είραλ ηεζεί (Dagdilelis, Sartatzemi & Kagani, 2005). Σν εθπαηδεπηηθό πιαίζην ην νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ εηζαγσγή απηώλ ησλ ηερλνινγηώλ ζε ζρνιηθό πεξηβάιινλ είλαη απηό ηνπ επνηθνδνκηζκνύ (constructivism) (ηθαλόηεηα επίιπζεο ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ, κάζεζε κέζσ εμεξεύλεζεο, ζπλεξγαζίαο, αλαθάιπςεο γλώζεο θ.ιπ.) θαη εηδηθόηεξα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ επνηθνδνκηζκνύ (constructionism). (ΔΑΙΣΤ, 2011). Οη Σζνβόιαο & Κόκεο (2008) αλαθέξνπλ όηη βαζηθνί ζηόρνη ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη: «α) η επίλςζη πποβλημάηυν μέζυ σειπιζμού και καηαζκεςών ππαγμαηικών και ιδεαηών ανηικειμένυν, β) ο θοπμαλιζμόρ ηηρ ζκέτηρ (με ηη σπήζη ενηολών ζηο πλαίζιο μιαρ γλώζζαρ ππογπαμμαηιζμού για ηο σειπιζμό αςηομάηυν) γ) η κοινυνικοποίηζη (ανθπώπινη ζςνεπγαζία, αλληλεπίδπαζη και πποώθηζη ηηρ ζκέτηρ μέζυ γνυζηικών και κοινυνικογνυζηικών ζςγκπούζευν) και δ) η ππόζκηηζη γνώζευν και δεξιοηήηυν πος ζςνδέονηαι με πολλά γνυζηικά ανηικείμενα (και ζςνεπώρ η πποώθηζη ηηρ διεπιζηημονικήρ και ηηρ διαθεμαηικήρ πποζέγγιζηρ)». Δπνκέλσο νη καζεηέο κπνξνύλ λα σθειεζνύλ πνιιαπιά όηαλ εκπιέθνληαη ελεξγά ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ν ζρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε θαηαζθεπώλ νη νπνίεο έρνπλ λόεκα γηα απηνύο θαη ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα ζηελ νπνία αλήθνπλ (ΔΑΙΣΤ, 2011). 3. Το πρόγραμμα ρομποηικής SeaPerch Όπσο κπνξνύκε λα πιεξνθνξεζνύκε από ηνλ επίζεκν δηθηπαθό ηόπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δπγελίδεηνπ ηδξύκαηνο (www.hydrobot.gr), ην SeaPerch είλαη έλα πξσηόηππν πξόγξακκα ξνκπνηηθήο, κέζσ ηνπ νπνίνπ εθπαηδεύνληαη νη θαζεγεηέο θαη κε ηε ζεηξά ηνπο εθπαηδεύνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ θαηαζθεπή ελόο ππνβξύρηνπ ROV. Σν πξόγξακκα, ην νπνίν μεθίλεζε από ην εξγαζηήξην Sea Grant ηνπ Σερλνινγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Μαζαρνπζέηεο (MITSG) ην 2003, έρεη σο ζηόρν λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ηηο επηζηήκεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. Σν πξόγξακκα αλαπηύρζεθε πάλσ ζην πιηθό πνπ παξνπζηάδεηαη ζην βηβιίν κε ηίηιν «Build Your Own Under Water Robot and Other Wet Projects ησλ Harry Bohm θαη Vickie Jensen. Υξεζηκνπνηώληαο σο βάζε απηό ην απιό ζρέδην, ν Dr. Tom Consi (έλαο πξώελ κεηαδηδαθηνξηθόο θνηηεηήο ηνπ MITSG) εηζήγαγε ην SeaPerch ROV ζην ηκήκα Ναππεγώλ ηνπ MIT παξνπζηάδνληάο ην ζε έλα ζεκηλάξην, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα εμειίρζεθε ζε απηό πνπ ζήκεξα είλαη γλσζηό σο "Discover Ocean Engineering Program" γηα ηνπο λένπο θνηηεηέο ηνπ MIT. Σν 2003, ν Γηεπζπληήο ηνπ MITSG, θαζεγεηήο Υξπζόζηνκνο Υξπζνζηνκίδεο θαη ν εθπαηδεπηηθόο ζπληνληζηήο Brandy M. Wilbur, αλέπηπμαλ πεξαηηέξσ ηελ ηδέα απηή ζε έλα "παθέην" πνπ δίλεη

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 ηελ επθαηξία ζε θαζεγεηέο θαη ζε καζεηέο όισλ ησλ ειηθηώλ λα θαηαζθεπάζνπλ ην δηθό ηνπο ROV, ρξεζηκνπνηώληαο ζσιήλεο PVC θαη άιια ζρεηηθά νηθνλνκηθά θαη εύθνια πξνζβάζηκα πιηθά. Σν πξόγξακκα SeaPerch δηαδόζεθε πέξα από ην MIT ζε πάλσ από 200 ζρνιεία ζηηο ΗΠΑ, θαηαθέξλνληαο κέρξη ζήκεξα, κε ηελ βνήζεηα 2000 θαζεγεηώλ θαη δαζθάισλ, λα εθπαηδεύζεη πάλσ από καζεηέο. Σν SeaPerch δηαδόζεθε δηεζλώο ζε άιιεο ρώξεο, όπσο ε Κύπξνο θαη ε Γαιιία θαη κέζα από ηε ζπλεξγαζία ηνπ Δπγελίδεηνπ ηδξύκαηνο κε ην MITSG, ήξζε θαη ζηελ Διιάδα κε ηε κνξθή ηνπ Hydrobot. 4. Εθαρμογή ζηα πλαίζια ηης ζσνθεηικής εργαζίας Οη καζεηέο θαη απόθνηηνη ησλ ΔΠΑΛ, ζύκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνθίι ηνπ απνθνίηνπ, πξέπεη λα απνθηνύλ: «ζηέξεεο θαη κεηαηξέςηκεο γλώζεηο, ηθαλόηεηεο κάζεζεο, ηθαλόηεηεο πξνζαξκνγήο ζε δπλακηθέο θαη κε πξνβιέςηκεο θαηαζηάζεηο θαη ηθαλόηεηεο αλαδήηεζεο θαη επηινγήο ηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο». Δπίζεο, αλαθέξεηαη, όηη ην ΔΠΑΛ πξέπεη λα απνηειεί, γόληκν έδαθνο γηα λα αλαπηπρζνύλ ζηνπο καζεηέο ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο, δεκηνπξγηθόηεηα θαη απηνπεπνίζεζε (Γώγνπινο, 2010). Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ απνθαζίζακε έπεηηα από πξόζθιεζε ηνπ Δπγελίδεηνπ ηδξύκαηνο, λα πινπνηήζνπκε κηα ζπλζεηηθή εξγαζία (project-based learning), αμηνπνηώληαο έλα πξσηόηππν ζέκα, όπσο ηεο θαηαζθεπήο ελόο Hydrobot. Η δξάζε μεθίλεζε ην β ηεηξάκελν ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο , κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθώλ, ηα νπνία δηαηέζεθαλ ζην ζρνιείν δσξεάλ από ην Δπγελίδεην ίδξπκα. 4.1 Καηαζκεσαζηική δραζηηριόηηηα Η δηαρείξηζε ηεο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηεξίρηεθε ζηελ θνηλή πεπνίζεζε όηη ε κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζε ζπλζεηηθέο εξγαζίεο πηνζεηεί έλα καζεηνθεληξηθό κνληέιν, ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ ελαζρόιεζε κε απζεληηθέο δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο εκπιέθνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ έξεπλα θ.α. (Γώγνπινο, 2010). ηα πξώηα καζήκαηα έγηλε κία γεληθή πεξηγξαθή ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο. Γόζεθε ην πιηθό ζηνπο καζεηέο θαη ηέζεθαλ ηα πξώηα εξσηήκαηα, όπσο πώο κεηαηξέπνπκε ίληζεο ζε εθαηνζηά, πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο θπζηθήο, πδξνδπλακηθήο, ειεθηξηζκνύ, κεραλνινγίαο, λαππεγηθήο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρζεί ε θαηαζθεπή, πνηεο ηερληθέο ζρεδηαζκνύ, ζπγθόιιεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο θαηαζθεπώλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θ.α. ηα επόκελα καζήκαηα μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηνπ ζθειεηνύ ηνπ νρήκαηνο, πνπ νινθιεξώζεθε ζε 4 βήκαηα, ελώ θάζε βήκα δηαξθνύζε πεξίπνπ 4 δηδαθηηθέο ώξεο. Οη καζεηέο είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζρεηηθά βίληεν θαη έληππεο νδεγίεο. Δπεηδή όκσο νη νδεγίεο ήηαλ ζηα αγγιηθά θαη νη κνλάδεο κήθνπο ζε ίληζεο, δεκηνπξγήζεθε κηα νκάδα 4 καζεηώλ πνπ έθαλε ηε κεηάθξαζε από αγγιηθά ζε ειιεληθά. Μηα άιιε νκάδα 4 καζεηώλ είρε αλαιάβεη θαη είρε δεκηνπξγήζεη έλα

5 Πξαθηηθά 5 th CIE ππνινγηζηηθό θύιιν πνπ έθαλε κεηαηξνπή ησλ κνλάδσλ κήθνπο από ίληζεο ζε εθαηνζηά. Η ηξίηε νκάδα, κε 4 καζεηέο, είρε αλαιάβεη λα καο ελεκεξώζεη γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πνηα κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνπκε όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ηα δηάθνξα εξγαιεία π.ρ. εηδηθή κάζθα-γπαιηά ζην πξόζσπν, γάληηα θιπ. Κάζε ελέξγεηα πνπ έθαλαλ νη καζεηέο ηελ θαηέγξαθαλ κε θάκεξα θάλνληαο κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ θαη ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ. Έηζη πξνέθπςε έλαο νδεγόο ζε κνξθή βίληεν ζηελ ειιεληθή γιώζζα πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή δελ ππήξρε. Έλα ζηηγκηόηππν ηνπ νδεγνύ έρεη αλαξηεζεί ζηε δηεύζπλζε Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξώην κέξνο έγηλε ην θόςηκν ησλ ζσιήλσλ, ε δηάλνημε ησλ νπώλ θαη ηέινο ε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζθειεηνύ. Καηά ην δεύηεξν βήκα έγηλε ε ζπγθόιιεζε ησλ θαισδίσλ ζηνπο θηλεηήξεο, ε αδηαβξνρνπνίεζε ησλ θηλεηήξσλ θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ πξνπειώλ. ην ηξίην ζηάδην έγηλε ε θαηαζθεπή ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ειέγρνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε δηαθνπηώλ θαη ηε ζπγθόιιεζε θαισδίσλ. ην ηειεπηαίν βήκα έγηλε ε εγθαηάζηαζε κηαο web θάκεξαο κέζα ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα, ν νπνίνο, αθνύ κνλώζεθε ελζσκαηώζεθε πάλσ ζην ζθειεηό ηνπ Hydrobot. Δθηόο από ην ηέηαξην βήκα θαηά ην νπνίν νη καζεηέο απηνζρεδίαζαλ, ζηα ππόινηπα αθνινπζήζεθαλ νη νδεγίεο όπσο, πεξηγξάθνληαη ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ έξγνπ (http://www.hydrobots.gr). Σα δηάθνξα θαηαζθεπαζηηθά ζηάδηα παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθόλα 1 πνπ αθνινπζεί: Εικόνα 1. Σηιγμιόηςπα από ηο ζηάδιο καηαζκεςήρ Αθνύ νινθιεξώζεθε ην θαηαζθεπαζηηθό κέξνο, ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο ησλ καζεηώλ ππήξμε ε νλνκαηνδνζία ηνπ ππνβξπρίνπ νρήκαηνο. Οη καζεηέο, κεηά από ζπδήηεζε θαηέιεμαλ ζην όλνκα "Ακθηηξίηε" πνπ θαηά ηελ ειιεληθή κπζνινγία ήηαλ ε ζύδπγνο ηνπ ζενύ ηεο ζάιαζζαο Πνζεηδώλα. ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε θαζέιθπζε ηνπ Hydrobot "Ακθηηξίηε" θαη ε πξώηε ηνπ δνθηκαζηηθή θαηάδπζε ζην δεκνηηθό θνιπκβεηήξην. Οη καζεηέο παξαηήξεζαλ δηάθνξεο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ Hydrobot θαη πξνέβεζαλ ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο, όπσο, γηα παξάδεηγκα ζηελ θιίζε ησλ θηλεηήξσλ θαη ζην βάξνο ηνπ ζθάθνπο. Αθνινύζεζε θαη δεύηεξε δνθηκή ε νπνία ήηαλ επηηπρεκέλε όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρεηηθό βίληεν ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηε δηεύζπλζε https://www.youtube.com/watch?v=8_o141ud1ic. ε δεύηεξε εμσηεξηθή ζπλάληεζε ζηε καξίλα ηεο πόιεο έγηλε θαη ε πξώηε ππνβξύρηα

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 θαηαγξαθή από ηελ «Ακθηηξίηε», όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρεηηθό βίληεν ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηε δηεύζπλζε 4.2 Προγραμμαηιζηική δραζηηριόηηηα Μεγάιε έκθαζε δόζεθε ζην ηερληθό θαη πξνγξακκαηηζηηθό ηκήκα ηνπ έξγνπ ην νπνίν αθνξνύζε ζηελ πξνζζήθε δηαθόξσλ αηζζεηήξσλ θαζώο θαη GPS ζηελ «Ακθηηξίηε». Αλαιπηηθόηεξα κεηά από ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ζηνηρεία όπσο ην θόζηνο απόθηεζεο, ε επθνιία ρξήζεο θ.α. επηιέρηεθε από ηελ νκάδα σο βαζηθή πιαθέηα ε Arduino Uno, πάλσ ζηελ νπνία νη καζεηέο ζπλέδεζαλ ην GPS θαη ηνπο αηζζεηήξεο πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο θαη έληαζεο θσηόο. Η θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ γηλόηαλ ζε έλα αξρείν θεηκέλνπ ην νπνίν απνζεθεπόηαλ ζε κία θάξηα SD. Αξθεηά ζπρλά ζηηο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα αλαθαιύςνπλ ηελ λέα γλώζε κέζα από δνθηκή ζσζηνύ/ιάζνπο. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε ζπλέβε, όηαλ νη καζεηέο κεηά από επίζθεςε ζην θνιπκβεηήξην δηαπίζησζαλ όηη ν εμνπιηζκόο δελ ήηαλ αδηάβξνρνο θαη σο εθ ηνύηνπ έπξεπε λα είραλ πξνκεζεπηεί θαη κία εηδηθή ζήθε ζηελ νπνία ελζσκάησζαλ ηνπο δηάθνξνπο αηζζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ. Σα δηάθνξα ζηάδηα ζπλαξκνιόγεζεο ησλ αηζζεηήξσλ θαη ηεο πιαθέηαο θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 2 πνπ αθνινπζεί: Εικόνα 2. Σηάδια ζςναπμολόγηζηρ ηος Kit αιζθηηήπυν Όινη νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό πνπ, αλ θαη ζηελ αξρή θαηλόηαλ δύζθνινο, επεηδή θάζε αηζζεηήξαο ζπλνδεπόηαλ κε ην δηθό ηνπ θώδηθα ζε γιώζζα Wiring (κηα κνξθή ηεο C++), ελ ηέιεη δε ζπλάληεζαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Από ηελ πιεπξά καο έγηλε αλαθνξά ζηηο πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο πνπ ηνπο ήηαλ απαξαίηεηεο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξόηεξσλ ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ηνπο θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ παξαλνήζεσλ πνπ ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία έρεη επηζεκάλεη (ΔΑΙΣΤ, 2013). Πξέπεη, σζηόζν, λα αλαθέξνπκε όηη νη καζεηέο ζην Γπκλάζην είραλ έξζεη ζε επαθή κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο Scratch κε πξνγξακκαηηζηηθέο έλλνηεο, νπόηε ππήξρε έλα γλσζηηθό ππόβαζξν ζην νπνίν ζηεξίμακε ηε δηδαθηηθή καο παξέκβαζε. Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο ζπζθεπήο νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ εθ λένπ ζε 4 νκάδεο. Κάζε νκάδα αλάιαβε λα κειεηήζεη από έλα αηζζεηήξα (3 νκάδεο) θαη κία νκάδα ην GPS. Η κειέηε αθνξνύζε ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο, ηνλ ηξόπν ζπλδεζκνινγίαο, ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηηο κνλάδεο ηνπ αληίζηνηρνπ θπζηθνύ κεγέζνπο. Κάζε νκάδα

7 Πξαθηηθά 5 th CIE παξνπζίαζε ζηνπο ππόινηπνπο ηε κειέηε πάλσ ζηνλ αηζζεηήξα πνπ είρε αλαιάβεη. Ο θώδηθαο πνπ είρε γξαθηεί από θάζε νκάδα ελζσκαηώζεθε ζην βαζηθό θώδηθα ηεο πιαθέηαο θαη έηζη νινθιεξώζεθε θαη απηό ην θνκκάηη. Δλδεηθηηθέο ηηκέο νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ζην αξρείν θεηκέλνπ ηεο SD θάξηαο, είλαη νη παξαθάησ: Πίνακας 1. Ενδεικηικέρ ηιμέρ αιζθηηήπυν GPS LIGHT PRESSURE- TEMPERATURE- Date: 18/5/2012 FREQ: Analog: 370 Temp:16oC 330 Time: 8:54:43 3mW/m2 Volts: 1 Lat/Long: / Pressure: 12 Σα ηειηθά ζηάδηα ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ Hydrobot, θαζώο θαη ε νινθιεξσκέλε δεκηνπξγία ησλ καζεηώλ ελ δξάζεη εληόο ηεο πηζίλαο ηνπ δεκνηηθνύ θνιπκβεηεξίνπ ζε απνζηνιή γηα ηελ κέηξεζε ηεο δηαπγείαο ησλ πδάησλ, παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθόλα 3 πνπ αθνινπζεί. Εικόνα 3. Τελικά ζηάδια ζςναπμολόγηζηρ και λειηοςπγίαρ ηηρ "Αμθιηπίηηρ" 5. Σσμπεράζμαηα - Παραηηρήζεις Η ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο είρε πνιιαπιά νθέιε ηόζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όζν θαη γηα ηνπο καζεηέο. Οη θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ θαηάθεξαλ έζησ θαη πεξηνξηζκέλα - λα κεηαβάινπλ ην ξόιν ηνπο ζε θαζνδεγεηή θαη εκςπρσηή ηεο δηαδηθαζίαο. Γεληθά έδξαζαλ αιιειεπηδξαζηηθά ζην ελεξγά δηακνξθσκέλν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, ελζάξξπλαλ ηνπο καζεηέο θαη ζηήξημαλ ην έξγν ηνπο, θαηνξζώλνληαο αξθεηέο θνξέο θαη κε επηηπρία- λα ζέζνπλ ζηελ άθξε ηνλ θιαζηθό ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Γέζεθαλ κεηαμύ ηνπο, ζπλεξγάζηεθαλ θαη ηειηθά κπόξεζαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζπκβνιή ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ζηελ παξαγσγή έξγνπ. Η ζπλεξγαηηθή πξαθηηθή γηα ηνπο καζεηέο, αξρηθά, παξνπζίαζε αξθεηά πξνβιήκαηα, θπξίσο ιόγσ ηεο έιιεηςεο ζπλεξγαηηθήο εκπεηξίαο ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ. ηε ζπλέρεηα ε εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία, θαζώο θαη ε πξνζέγγηζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζέκαηνο, ζπλνδεύηεθε από αλάινγν ελζνπζηαζκό. Έηζη ζηγά ζηγά θαηαθηήζεθαλ ε νκαιή ζπλεξγαζία, ε απνπζία αληαγσληζηηθνύ θιίκαηνο, ε αύμεζε ηεο επζύλεο πξνο ηελ νκάδα θαη ηειηθά ε αύμεζε ηεο απόδνζεο ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν. εκαληηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηεο δξαζηεξηόηεηαο

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 ζηελ εμάζθεζε ησλ θνηλσληθώλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο ίδηνπο θαη ην θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ. Αλάινγε ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ, ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε εξγαιείσλ, ζην ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε εθαξκνγώλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Οη καζεηέο, κε θίλεηξν ηε δεκηνπξγηθή ελαζρόιεζή ηνπο κε ηηο ΣΠΔ, αλέπηπμαλ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο, αλαπαξάζηεζαλ δπλακηθά θαηλόκελα θαη θαηαζηάζεηο θαη αλέπηπμαλ πλεπκαηηθέο δεμηόηεηεο πςεινύ επηπέδνπ. Η επράξηζηε ελαζρόιεζή ηνπο θαη ν δηαθνξεηηθόο ηξόπνο πξνζέγγηζεο θαη αλαθάιπςεο ηεο γλώζεο, θαηαγξάθεθε ζηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο θαη είραλ σο ζηόρν λα απνηππσζεί ε άπνςή ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν project. Σα εξσηεκαηνιόγηα ήηαλ αλώλπκα θαη ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζεσξνύκε όηη ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί λα εληαρζεί ζηε δηδαζθαιία πνηθίισλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ (Πιεξνθνξηθή, Σερλνινγία, Μαζεκαηηθά, Φπζηθή) ηνπ παξαδνζηαθνύ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν, κηαο θαη ε ελαζρόιεζε κε ηηο ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο είλαη πνιπζύλζεηε θαη δηαζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (ΔΑΙΣΤ, 2011). Δηδηθόηεξα ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε πηζηεύνπκε όηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πνιιαπιαζηαζηηθά ζηα ΔΠΑΛ θαζώο κπνξεί λα "ζπλδέζεη" θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί από δηάθνξνπο ηνκείο ησλ ΔΠΑΛ όπσο Ηιεθηξνληθώλ, Πιεξνθνξηθήο, Ναπηηιηαθώλ. Γύζθνιεο έλλνηεο απνθηνύλ πξαγκαηηθό πεξηερόκελν κέζα από ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο. Η εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεηξακαηηζκώλ θαη ηε δηεξεύλεζε ζρέζεσλ ζε δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κηθξήο ή κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο. ε παξόκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Κνθθόξε & Βαιηάηδα (2013), επηζεκαίλνληαο όηη ηα νθέιε από ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζην ζρνιείν είλαη αξθεηά, όπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε ρεηξηζηηθώλ, λνεηηθώλ θαη νξγαλσηηθώλ δεμηνηήησλ, θαζώο θαη ε πξνώζεζε ηνπ ηερλνινγηθνύ αιθαβεηηζκνύ. Δθηόο ησλ ΔΠΑΛ, ζεσξνύκε όηη ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε είλαη πνιύ εύθνιν λα ιάβεη ρώξα ζε ηάμεηο ησλ Γεληθώλ Λπθείσλ θαη Γπκλαζίσλ, ελώ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη θαη ζπλεξγαζίεο ζρνιείσλ. Γηα παξάδεηγκα νη καζεηέο ελόο Γπκλαζίνπ ζα κπνξνύζαλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο θαη νη καζεηέο ελόο Λπθείνπ κε ηνπο αηζζεηήξεο θαη ηελ θάκεξα. Έηζη ζα πξνέθππηε έλα νινθιεξσκέλν έξγν κε ηελ αιιειεπίδξαζε καζεηώλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ. 6. Εσταριζηίες Δπραξηζηνύκε ηνλ βηνιόγν θ. Καξηεξάθε Νεθηάξην ππεύζπλν ηνπ ΔΚΦΔ Λαζηζίνπ γηα ηελ βνήζεηα θαη ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε πνπ καο παξείρε ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ.

9 Πξαθηηθά 5 th CIE Αναθορές Dagdilelis, V., Sartatzemi, M., & Kagani, K. (2005). Teaching (with) Robots in Secondary Schools: some new and not-so-new Pedagogical problems. In: Proceedings of the Fifth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 05), pp IEEE Press, New York (2005). Αηκαηδίδνπ,., Μαξθέιεο Η., & Γεκεηξηάδεο. (2008). Υξήζε ησλ LEGO Mindstorms ζην Γεκνηηθό θαη Λύθεην: Σν παηρλίδη σο έλαπζκα κάζεζεο. 4 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηικήρ ηηρ Πληποθοπικήρ», Πάηξα, Μαξηίνπ Γώγνπινο, Γ. (2010). Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη θαη «Ρίρλνπλ ηε κάζθα ηνπ Γηαδηθηύνπ». 5 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ», Αζήλα, 9-11 Απξηιίνπ Γεκεηξίνπ, Α. & Υαηδεθξαληώηεο, Δ. (2003). Η εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή σο εξγαιείν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ γηα ηε ιύζε πξνβιήκαηνο: Δθαξκνγή κε ην πεξηβάιινλ LegoDacta. 2 ο Σςνέδπιο Εκπαιδεςηικών για ηιρ ΤΠΕ ζηην Εκπαίδεςζη, ύξνο, Μάηνο ΔΑΙΣΤ (2011). Επιμοπθυηικό ςλικό για ηην εκπαίδεςζη ηυν επιμοπθυηών ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Επιμόπθυζηρ. Σεύρνο 6: Κιάδνο ΠΔ19/20. B έθδνζε, Πάηξα. ΔΑΙΣΤ (2013). Επιμοπθυηικό ςλικό για ηην εκπαίδεςζη ηυν εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα Σηήπιξηρ Επιμόπθυζηρ. Σεύρνο 6Α: Δηδηθό κέξνο θιάδσλ ΠΔ19/20. Θεσξία Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο. Α έθδνζε, Πάηξα. Καξαηξάληνπ A., Tάρνο N., Αιηκήζεο Γ. (2005). Δηζαγσγή ζε βαζηθέο αξρέο θαη δνκέο Πξνγξακκαηηζκνύ κε ηηο ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο LEGO Mindstorms. 3 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ», Κόξηλζνο, Οθηώβξηνο Κνθθόξε, Α., & Βαιηάηδα, Β. (2013). Πξνζέγγηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κέζσ ηνπ Τδξνξνκπόη. 7 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ, «Η Πληποθοπική ζηην Ππυηοβάθμια και Δεςηεποβάθμια Εκπαίδεςζη - Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ». Θεζζαινλίθε, Απξηιίνπ Κόκεο, Β. (2005). Παιδαγυγικέρ Δπαζηηπιόηηηερ με (και για) Υπολογιζηέρ ζηην Πποζσολική και ηην Ππώηη Σσολική Ηλικία. Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδόζεηο, 2 ε Έθδνζε, Πάηξα.

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 Μαξαγθόο, Κ., & Γξεγνξηάδνπ, Μ. (2008). ρεδίαζε ελόο Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ παηρληδηνύ γηα ηε δηδαζθαιία εηζαγσγηθώλ ελλνηώλ ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ. 4ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ», Πάηξα, Μαξηίνπ Μαηζαγγνύξαο, Η. (2004). Θευπία και Ππάξη ηηρ διδαζκαλίαρ, Πποζέγγιζη ηος Γπαπηού Λόγος. Δθδόζεηο Γξεγόξε. Μαπξνπδή, Δ. (2010). Αμηνπνίεζε ηνπ Scratch ζην πιαίζην ηεο εθπόλεζεο νκαδηθώλ εξγαζηώλ ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ' Γπκλαζίνπ. 5 ο Σςνέδπιο «Διδακηικήρ ηηρ Πληποθοπικήρ», Αζήλα, Απξίιηνο Μηζηξιή, Α., & Κόκεο, Β. (2012). Αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ην πξνγξακκαηηδόκελν παηρλίδη Bee-Bot. 6 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ», Φιώξηλα, Απξηιίνπ Μπειεζηώηεο Β, & Κόθθηλνο Γ. (2012). Δθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή θαη Arduino. 4 ο Σςνέδπιο «Η Πληποθοπική ζηην εκπαίδεςζη (CIE2012)», Πεηξαηάο, 5-7 Οθησβξίνπ Πηηζηθάιεο,. & Ι. Δ. Οπαζίηζα (2012). «Σαμίδη ζηνλ θόζκν ησλ Ρνκπόη»: Τπνζηεξίδνληαο ηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία κε ηελ Αμηνπνίεζε Καηλνηόκσλ Δθαξκνγώλ. 6 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ» Φιώξηλα, Απξηιίνπ Σζνβόιαο,., & Κόκεο, Β. (2008). Πξνγξακκαηηζκόο ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ: κειέηε πεξίπησζεο κε καζεηέο δεκνηηθνύ. 4 Πανελλήνιο Σςνέδπιο «Διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ». Πάηξα, Μαξηίνπ Abstract Nowadays, educational robotics is a serious component in the development of computer literacy in the educational systems of many modern countries. Theoretical work and modeling suggest that educational robotics is an important way of teaching skills, learning, cognitive development and craftsmanship in school. Dealing with robotics involves two kinds of activities: construction and programming. This paper focuses on the construction and the programming activity relating to the design and implementation of a robotic application, Hydrobot, which was named "Amphitrite" by the students of EPAL (Secondary Education, Vocation/Technical School). The results show that students of all levels are considerably familiar with new technologies, show particular interest in robotics and are excited when they come in contact with robotic applications. Keywords: Robotics, Hydrobot, Project

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

vorfan@gmail.com, stpapadakis@gmail.com

vorfan@gmail.com, stpapadakis@gmail.com Η π υ γα α. Η π π υ Hydrobot Ο φ Ο. α φα 1, Σ α απα 2 1,2 επαδ υ δεσμ Πζβλκφκλδεάμ,Ν πδηκλφπ άμν ΥΝ πδπϋ κυ,ν υ λκίϊγηδαν επαέ υ β vorfan@gmail.com, stpapadakis@gmail.com άη λα βν επαδ υ δεάν λκηπκ δεάν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα