Τίτλος: Προέλευση των µόνιµων αξιωµατικών του Οικονοµικού και του Στρατολογικού Σώµατος των Ενόπλων υνάµεων, και άλλες διατάξεις.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος: Προέλευση των µόνιµων αξιωµατικών του Οικονοµικού και του Στρατολογικού Σώµατος των Ενόπλων υνάµεων, και άλλες διατάξεις."

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ 1848/1989 Τίτλος: Προέλευση των µόνιµων αξιωµατικών του Οικονοµικού και του Στρατολογικού Σώµατος των Ενόπλων υνάµεων, και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 1. Οι µόνιµοι αξιωµατικοί του Οικονοµικού και του Στρατολογικού Σώµατος προέρχονται αποκλειστικά από αποφοίτους της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων (Σ.Σ.Α.Σ.). Οι υποψήφιοι αξιωµατικοί: α) εισάγονται στη Σχολή µετά από διαγωνισµό και β) αποφοιτούν, αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς εκπαίδευση ενός εκπαιδευτικού έτους, και ονοµάζονται ανθυπολοχαγοί µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αµύνας. 2. Ο διαγωνισµός προκηρύσσεται κατά µήνα Μάρτιο µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, µε την οποία καθορίζονται: α) ο αριθµός των εισακτέων για κάθε Σώµα, β) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προθεσµία υποβολής τους στα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία, γ) ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος διενέργειας της υγειονοµικής και ψυχοσωµατικής εξέτασης από την αρµόδια στρατιωτική υγειονοµική επιτροπή και το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής υποψήφιων αξιωµατικών αντίστοιχα και δ) ο τόπος και ο χρόνος της προφορικής και γραπτής δοκιµασίας, καθώς και η εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων. 3. Η προκήρυξη ένα τουλάχιστο µήνα πριν από την έναρξη του διαγωνισµού αναρτάται στα στρατολογικά γραφεία και δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών και µια της Θεσσαλονίκης. 4. Ο πρώτος µετά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού διαγωνισµός µπορεί να προκηρυχθεί οποτεδήποτε. Άρθρο 2 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα και να πληρούν τους όρους που απαιτούνται για τους λοιπούς υποψηφίους της Σ.Σ.Α.Σ., µε τις παρακάτω εξαιρέσεις: α) να µην έχουν υπερβεί το εικοστό έβδοµο έτος της ηλικίας τους την 31η εκεµβρίου του έτους που διενεργείται ο διαγωνισµός και β) να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιµο τίτλο σπουδών του εξωτερικού, όπως ειδικότερα ορίζεται στην επόµενη παράγραφο. 2. Οι υποψήφιοι του Οικονοµικού Σώµατος πρέπει να είναι πτυχιούχοι: α) οικονοµικής σχολής ή β) νοµικής σχολής (τµήµατος οικονοµικού) ή γ) της Ανώτατης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών ή δ) ανώτατης βιοµηχανικής σχολής. Οι υποψήφιοι του Στρατολογικού Σώµατος πρέπει να είναι πτυχιούχοι: α) νοµικής σχολής (τµήµατος νοµικού ή πολιτικών επιστηµών ή δηµόσιου δικαίου) ή β) της Παντείου Ανώτατης Σχολής Πολιτικών Επιστηµών. Η ισοτιµία των πτυχίων σχολών του εξωτερικού θα πρέπει να έχει αναγνωρισθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Άρθρο 3 1.Ο διαγωνισµός περιλαµβάνει δοκιµασία στα εξής υποχρεωτικά µαθήµατα: α) υποψήφιοι Οικονοµικού Σώµατος (1) έκθεση ιδεών, (2) δηµόσιο λογιστικό, (3) λογιστική, (4) στοιχεία αστικού, συνταγµατικού και διοικητικού δικαίου. β) υποψήφιοι Στρατολογικού Σώµατος (1) έκθεση ιδεών, (2) συνταγµατικό δίκαιο, (3) διοικητικό

2 δίκαιο, (4) δίκαιο ιθαγένειας. Οι υποψήφιοι διαγωνιζόµενοι γραπτά και προφορικά σε όλα τα παραπάνω µαθήµατα, εκτός από το µάθηµα της έκθεσης ιδεών, στο οποίο διαγωνίζονται µονάχα γραπτά. 2. Οι υποψήφιοι µπορούν να διαγωνισθούν προαιρετικά σε µία ξένη γλώσσα, κατ'επιλογή µεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής και ιταλικής. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµύνας, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: α) η σύνθεση, η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας των εξεταστικών επιτροπών, β) ο τρόπος προφορικής και γραπτής εξέτασης των υποψηφίων και γ) ο τρόπος βαθµολόγησης. 4. Στις εξεταστικές επιτροπές µπορούν να ορίζονται ως µέλη δικαστικοί λειτουργοί, κύριο προσωπικό των Νοµικών Υπηρεσιών της ιοίκησης, διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και αξιωµατικοί των Ενόπλων υνάµεων. Τα µέλη των επιτροπών ορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµυνας και του αρµόδιου κατά περίπτωση υπουργού, που δε δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αµυνας και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ορίζεται αµοιβή των µελών των παραπάνω επιτροπών. Άρθρο 4 1. Καθένα από τα εξεταζόµενα µαθήµατα βαθµολογείται από Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι βαθµολογούνται σε κάθε υποχρεωτικό βαθµό τουλάχιστο µε βαθµό Κατά την κατάρτιση του πίνακα επιτυχίας η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το σύνολο της βαθµολογίας τους στα υποχρεωτικά µαθήµατα. Αν υπάρξει ισοβαθµία, θεωρείται επιτυχών εκείνος που έχει µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου και, εφ'όσον και πάλι υπάρχει ισοβαθµία, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται µε κλήρωση που γίνεται ενώπιον του προέδρου της οικείας επιτροπής και αυτών που ισοβαθµούν. Οι τελευταίοι καλούνται εγγράφως να παραστούν τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της κλήρωσης. Απουσία υποψηφίου που έχει κληθεί εγκαίρως δεν εµποδίζει τη διενέργεια της κλήρωσης. 3. Ο πίνακας επιτυχίας κυρώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµυνας. Αριθµός επιτυχόντων ίσος µε τον αριθµό των εισακτέων καλείται για κατάταξη κατά τη σειρά επιτυχίας του. Άρθρο 5 1. Η σειρά αρχαιότητας των εισαγοµένων στη Σ.Σ.Α.Σ. καθορίζεται µε βάση τη βαθµολογία τους στα υποχρεωτικά µαθήµατα, στην οποία προστίθενται και οι πάνω από το 15 βαθµοί στην ξένη γλώσσα για όσους έχουν εξετασθεί σε ξένη γλώσσα. 2. Εφ'όσον δεν πληρωθούν οι θέσεις που προκηρύχθηκαν λόγω µη προσέλευσης επιτυχόντων για κατάταξη ή κενωθούν θέσεις εντός δύο µηνών από την αρχική κατάταξη για οποιοδήποτε λόγο, καλούνται για κατάταξη οι επόµενοι κατά σειρά στον πίνακα επιτυχόντων. Εάν καλούνται για κατάταξη επιτυχόντες, που έχουν εξετασθεί και σε ξένη γλώσσα, εφαρµόζεται για τον καθορισµό της αρχαιότητας η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου. 3. Η εκπαίδευση στη Σ.Σ.Α.Σ. γίνεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα που καταρτίζει η Σχολή και περιλαµβάνει µαθήµατα στρατιωτικής αγωγής και ειδικότητας, καθώς και πρακτική άσκηση σε στρατιωτικές υπηρεσίες και µονάδες. 4. Οι µαθητές µπορούν να παραιτηθούν οποτεδήποτε, έως ότου ονοµαστούν ανθυπολοχαγοί. 5. Οι

3 Μαθητές οι οποίοι δεν περατώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις επανεξετάζονται µετά δίµηνο στα µαθήµατα που απέτυχαν. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας διαγράφονται από τη Σχολή. 6. Η σειρά αρχαιότητας των ανθυπολοχαγών του Οικονοµικού και του Στρατολογικού Σώµατος καθορίζεται από το άθροισµα α) της βαθµολογίας σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5. που πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 2, και β) της βαθµολογίας σε όλα τα µαθήµατα της Σχολής. Σε περίπτωση ισοβαθµίας εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και η κλήρωση γίνεται ενώπιον του διοικητή της Σχολής. 7. Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή έως εννέα µήνες θεωρείται ως χρόνος παραµονής στο βαθµό του ανθυπολοχαγού. Άρθρο 6 Οι ανθυπολοχαγοί του Οικονοµικού και του Στρατολογικού Σώµατος µετά την έξοδό τους από τη Σχολή έχουν υποχρέωση παραµονής στις ένοπλες υνάµεις επί δέκα τουλάχιστον έτη και διέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τους αξιωµατικούς του αντίστοιχου Σώµατος. Άρθρο 7 Οι αξιωµατικοί του Οικονοµικού Σώµατος του Πολεµικού Ναυτικού και της Πολεµικής Αεροπορίας προέρχονται από τα τµήµατα δόκιµων σηµαιοφόρων οικονοµικού της Σχολής Ναυτικών οκίµων και οικονοµικού της Σχολής Ικάρων αντίστοιχα. Αν τα παραπάνω τµήµατα δε λειτουργούν ή δεν υπάρχει επαρκής αριθµός αποφοίτων, η πλήρωση των κενών θέσεων µόνιµων σηµαιοφόρων και ανθυποσµηναγών του Οικονοµικού Σώµατος γίνεται µε ιδιαίτερο διαγωνισµό για κάθε κλάδο. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των προηγούµενων άρθρων. Άρθρο 8 1. Ενα µήνα µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού το Στρατολογικό Σώµα του Στρατού Ξηράς µετατρέπεται σε Κοινό Σώµα των Ενόπλων υνάµεων. Οι αξιωµατικοί του Στρατολογικού Σώµατος του Στρατού Ξηράς εντάσσονται στο Σώµα αυτό και διέπονται στο εξής από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους αξιωµατικούς Κοινών Σωµάτων, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων. 2. Οι αξιωµατικοί του Στρατολογικού Σώµατος των Ενόπλων υνάµεων εξελίσσονται στους επόµενους βαθµούς µε τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι κείµενες κατά την ενταξή τους διατάξεις. Οι ίδιες διέπουν την υγειονοµική περίθαλψη, τη διοικητική µέριµνα και την ασφάλισή τους στα ταµεία. 3. Τα συµβούλια κρίσεων και επανακρίσεων για τους αξιωµατικούς των Κοινών Σωµάτων είναι αρµόδια και για εκκρεµείς υποθέσεις των αξιωµατικών του Στρατολογικού Σώµατος των Ενόπλων υνάµεων καθώς και για υποθέσεις που αναπέµπονται ύστερα από ακυρωτικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων. 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η στολή και τα διακριτικά, καθώς και η ονοµασία των βαθµών των αξιωµατικών του Στρατολογικού Σώµατος των Ενόπλων υνάµεων. Εως ότου εκδοθεί η παραπάνω απόφαση διατηρούνται η στολή, τα διακριτικά και η ονοµασία των βαθµών

4 που φέρουν οι αξιωµατικοί κατά την ενταξή τους. 5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, µπορεί να προβλέπεται η ένταξη στο Στρατολογικό Σώµα των Ενόπλων υνάµεων εθελοντριών υπαξιωµατικών που ήδη υπηρετούν µε την ειδικότητα της στρατολόγου του Στρατού Ξηράς και της Πολεµικής Αεροπορίας. Με το ίδιο διάταγµα καθορίζονται οί όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την ένταξη. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως. 6. Με κανονισµό, που εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµυνας ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα θέµατα εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης των γραφείων στρατολογίας των µονάδων, των στρατολογικών γραφείων, των διευθύνσεων στρατολογικού των Σχηµατισµών, των Κλάδων των Ενόπλων υνάµεων και του Γ.Ε.ΕΘ.Α.. "7. Οι ανάγκες των στρατολογικών υπηρεσιών των Ενόπλων υνάµεων σε εφέδρους αξιωµατικούς, εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας και εθελοντές µακράς θητείας (άνδρες και γυναίκες), οπλίτες και υπαλλήλους, καλύπτονται και από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων υνάµεων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε κλάδου στην κάλυψη των παραπάνω αναγκών. Με όµοιες αποφάσεις ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν: α. Στην εκπαίδευση των µόνιµων στελεχών του κοινού στρατολογικού σώµατος και στη φοίτησή τους σε σχολές µόνιµων στελεχών των Ενόπλων υνάµεων ή εξωτερικού. β. Στην οργάνωση και λειτουργία σχολών στρατολογικού. γ. Στην ειδική εκπαίδευση των εφέδρων αξιωµατικών, των εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας (ανδρών και γυναικών), καθώς και στις τοποθετήσεις και µεταθέσεις αυτών σε στρατολογικά γραφεία, κέντρα κατατάξεως νεοσυλλέκτων και ιευθύνσεις στρατολογικού". Άρθρο 9 Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 1032/1971 (ΦΕΚ 232) αντικαθίστανται. 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 1032/1971, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 1407/1983 (ΦΕΚ 185), αντικαθίσταται. 3. Η κατά την παράγραφο 1 παράταση του χρόνου φοίτησης από τρία σε τέσσερα έτη δεν ισχύει για τις µαθήτριες που φοιτούν στο τρίτο έτος σπουδών της Σχολής, οι οποίες µετά την αποφοίτησή τους ονοµάζονται ανθυπασπίστριες κατά τις έως τώρα ισχύουσες διατάξεις. Εως την έκδοση προεδρικού διατάγµατος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις του Οργανισµού και του Κανονισµού Λειτουργίας της Σχολής. 4. Οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη Σ.Α.Α.Ν. εξακολουθούν να ισχύουν και για τις µαθήτριες τετραετούς φοίτησης, εφ' όσον δεν αντίκειται στο νόµο αυτόν. 5. Οπου στο ν.δ. 1032/1971, όπως ισχύει σήµερα, αναφέρονται οι όροι "Επιβλέπουσα", "Αντιπροϊσταµένη", "Προϊσταµένη", "Γενική Προϊσταµένη", " ιευθύνουσα" και "Γενική ιευθύνουσα", αντικαθίστανται µε τους όρους ανθυπολοχαγός, υπολοχαγός, λοχαγός, ταγµατάρχης, αντισυνταγµατάρχης και συνταγµατάρχης και τους αντίστοιχους των άλλων Κλάδων των Ενόπλων υνάµεων. 6. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 1407/1983 (ΦΕΚ 185) διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόµµα και προστίθεται η φράση "καθώς και για τις ανθυπασπίστριες και µόνιµες αξιωµατικούς των Ενόπλων υνάµεων". 7. Οπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας

5 αναφέρονται οι όροι "αξιωµατικοί αδελφές νοσοκόµοι" και "Σχολή Αξιωµατικών Αδελφών Νοσοκόµων" αντικαθίστανται µε τους όρους "αξιωµατικοί νοσηλεύτριες και Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.)". Άρθρο 10 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Αεροπορικού Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα όργανα και οι µονάδες της Πολεµικής Αεροπορίας που ασκούν τις αρµοδιότητες της πρώην ιοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης και των οργάνων της που έχουν καταργηθεί. Άρθρο 11 Στο άρθρο 16 του ν.δ.1400/1973 (ΦΕΚ 133), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν.δ. 145/1974 (ΦΕΚ 325), προστίθεται παράγραφος 5. Άρθρο Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.δ.313/1974 (ΦΕΚ 45), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 7), προστίθεται δεύτερο εδάφιο. 2. Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.δ.313/1974 αντικαθίσταται. Άρθρο Οι διατάξεις του ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12) εφαρµόζονται αναλόγως και για το Πολεµικό Ναυτικό και την Πολεµική Αεροπορία. Οπου στον παραπάνω νόµο αναφέρονται οι όροι Στρατός Ξηράς, κανονισµοί και βαθµοί υπαξιωµατικού, νοούνται και οι άλλοι Κλάδοι των Ενόπλων υνάµεων, οι αντίστοιχοι κανονισµοί και βαθµοί υπαξιωµατικών. 2. Ο αριθµός των οπλιτών πενταετούς υποχρέωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους και για το Πολεµικό Ναυτικό και την Πολεµική Αεροπορία αντίστοιχα. Ο αριθµός των κατατασσοµένων κάθε έτος καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµυνας. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αµυνας και Οικονοµικών, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Αρχηγού του αντίστοιχου Κλάδου των Ενόπλων υνάµεων, µπορεί να αυξάνεται ο αριθµός των οπλιτών µε πενταετή υποχρέωση κάθε Κλάδου. "4. Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυµούν µπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να αξιολογηθούν και επιλεγούν για περαιτέρω παραµονή στις Ενοπλες υνάµεις µε το βαθµό που φέρουν ως εθελοντές µακρός θητείας (Ε.Μ.Θ.) µέχρι τη συµπλήρωση 35ετούς συντάξιµης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθµολογικό µέχρι το βαθµό του Ανθυπασπιστή και µισθολογικό µέχρι το βαθµό του Λοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων υνάµεων. Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής και ένταξής τους στην κατηγορία των Ε.Μ.Θ. καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής µυνας, που εκδίδεται µετά από πρόταση του αρµόδιου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συµβουλίου. Η ένταξή τους πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής µυνας ύστερα από πρόταση των αρµόδιων Συµβουλίων Κρίσεων. Μέχρι την έναρξη ισχύος των προβλεπόµενων στο δεύτερο

6 εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπουργικών αποφάσεων, όσοι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας υπέβαλαν αίτηση ένταξής τους στο θεσµό των Ε.Μ.Θ. συνεχίζουν να διέπονται από τις προϊσχύουσες διατάξεις." "5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται αναλογικά και για τις εθελόντριες του ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279), που το επιθυµούν. Οσες από αυτές συµπλήρωσαν ήδη ή θα συµπληρώσουν στο µέλλον πενταετή υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση παραµονής εντός δύο µηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου ή από την ηµεροµηνία συµπληρώσεως της πενταετούς υπηρεσίας αναλόγως µε την περίπτωση. Οσες δεν υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εξακολουθούν να διέπονται από τις ρυθµίσεις του ν. 705/1977". 6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Αµυνας και Οικονοµικών, καθορίζονται τα θέµατα ιεραρχίας και προαγωγών, οι καταστάσεις, οι προϋποθέσεις µισθολογικής προαγωγής, τα ασφαλιστικά ταµεία, οι κρατήσεις, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού. "7. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων και εθελοντών - εθελοντριών µακράς θητείας σε κάθε Κλάδο καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 'Αµυνας κατόπιν εισηγήσεως του οικείου Ανωτάτου Συµβουλίου, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας". "8. Για τους ανθυπασπιστές υφίστανται ξεχωριστές οργανικές θέσεις, ενώ για τους υπαξιωµατικούς εθελοντές και εθελόντριες µακράς θητείας είναι κοινές, υπολογισµένες στο βαθµό του Αρχιλοχία, Αρχικελευστή και Αρχισµηνία αντίστοιχα". "9. Η κατανοµή, συγχώνευση ή µεταφορά των οργανικών θέσεων εντός κάθε κλάδου των Ενόπλων υνάµεων κατά όπλο, σώµα ή γενική ειδικότητα ενεργείται µε απόφαση του Αρχηγού του οιείου Γενικού Επιτελείου µετά από εισήγηση του οικείου Ανωτάτου Συµβουλίου". "10. Οι υπηρετούντες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος εθελοντές και εθελόντριες µακράς θητείας καλύπτουν θέσεις που θα καθορισθούν σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος". Άρθρο 14 Κυρώνεται και έχουν ισχύ νόµου οι επόµενες αποφάσεις από τότε που προβλέπουν έναρξη της ισχύος τους: "α) Αριθµ Προσαύξηση των επιδοµάτων κινδύνου Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων υνάµεων. OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 (παράγρ.2) του Ν. 754/1978 "περί ρυθµίσεως των αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, των υπαλλήλων των ΝΠ και άλλων τινών συναφών διατάξεων". β) Τις διατάξεις του άρθρου 3 (παράγρ. 6) του Π.. 904/1978 "περί καθορισµού των διατηρητέων επιδοµάτων υπό ενίων κατηγοριών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει πολιτικών και στρατιωτικών και υπαλλήλων ΝΠ, ως και του τρόπου υπολογισµού τούτων". γ) Την Φ. 072/2/18/Β3230/ απόφαση Πρωθυπουργού και Υ.ΕΘ.Α. "για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Αµυνας". δ) Την Υ79/84 απόφαση του Πρωθυπουργού "για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών", αποφασίζουµε: 1. Προσυξάνουµε από τα επιδόµατα κινδύνου (πτώσεις Αλεξιπτωτιστών, Υποβρυχίων Καταστροφέων, Καταδυτικό, υτών και Εκκαθαρίσεως ναρκοπεδίων), όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί στις , κατά ποσοστό 40%. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.. 904/78. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί µε νόµο. β) Αριθµ.

7 Αποδοχές Προσωπικού που έχει προσληφθεί από την Πολεµική Αεροπορία για λογαριασµό των Αµερικανικών υνάµεων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Εθνικής Αµυνας, Οικονοµικών και Εργασίας Εχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν.. 321/1969 "περί κώδικος ηµοσίου Λογιστικού". β) Τα άρθρα 648 έως 680 του Α.Κ. που αφορούν τη µίσθωση εργασίας. γ) Το Ν /1972 "περί του τρόπου ρυθµίσεως των όρων αµοιβής και εργασίας του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και Ν.Π... και τροποποιήσεως διατάξεων της περί συλλογικών συµβάσεων εργασίας νοµοθεσίας". δ) Την από σύµφωνα µεταξύ των Κυβερνήσεων Ελλάδος και Η.Π.Α. για την πρόσληψη προσωπικού υπό της Πολεµικής Αεροπορίας προς χρησιµοποίηση από τις υνάµεις των Η.Π.Α. µε την οποία καθορίστηκε ότι οι υνάµεις των Η.Π.Α. θα καταβάλλουν στην Ελληνική Κυβέρνηση τα ποσά που θα δαπανά αυτή για µισθούς, επιδόµατα και δώρα, όπως προβλέπονται στους όρους εργασίας, καθώς επίσης και τις εισφορές του εργοδότη. ε) Το γεγονός ότι οι Αµερικανικές υνάµεις αµφισβητούν την καταβολή αποδοχών σε ορισµένους µισθωτούς χωρίς να έχει γίνει καταγγελία της σύµβασης εργασίας τους από την Πολεµική Αεροπορία, η οποία ως νόµιµος εργοδότης βάσει της ανωτέρω συµφωνίας είχε προβεί στην πρόσληψή τους, για λογαριασµό των Αµερικανικών υνάµεων. στ) Τη Φ/072.2/18/Β3230/ απόφαση του Πρωθυπουργού και Υ.ΕΘ.Α. " για την ανάθεση αρµοδιοτήτων Υ.ΕΘ.Α. στον Υφυπουργό Εθνικής Αµυνας". ζ) Την Υ79/84 απόφαση του Πρωθυπουργού για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, αποφασίζουµε: 1. Εγκρίνουµε όπως στις περιπτώσεις που οι Αµερικανικές υνάµεις αµφισβητούν την καταβολή αποδοχών σε µισθωτούς που έχουν προσληφθεί για λογαριασµό τους να καταβάλλονται αυτές από την Πολεµική Αεροπορία, που ως νόµιµος εργοδότης έχει προσλάβει τους µισθωτούς της κατηγορίας αυτής, µέχρις οριστικού διακανονισµού µε τις Αµερικανικές υνάµεις ή της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας από αυτή. 2. Ο υπολογισµός των αποδοχών των ανωτέρω µισθωτών θα γίνεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για τους λοιπούς µισθωτούς που απασχολούνται στις Αµερικανικές υνάµεις και θα καταλογίζονται σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού Γ.Ε.Α., βάσει αντιγράφου της παρούσης και εξοφλητικής κατάστασης. 3. Αναλυτικά στοιχεία των ανωτέρω δαπανών θα τηρούνται από τη ιεύθυνση Οικονοµικού του Γ.Ε.Α. για µελλοντικό διακανονισµό µε τις Αµερικανικές υνάµεις ή περαιτέρω διακδικήσεις του Ελληνικού ηµοσίου από το Αµερικανικό ηµόσιο. 4. Αναδροµικά δικαιώµατα του προσωπικού να καταβληθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού Γ.Ε.Α. τρέχοντος έτους. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσης και να κυρωθεί µε νόµο. γ) Αριθµ Ασφάλιση του Προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου, που διορίζεται σε µόνιµες θέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1476/84, στο Ταµείο Αρωγής Κ.Ε.Α. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Εχοντας υπόψη: α) Το άρθρο 61 του Α.Ν. 1846/1939 "περί Ιδιωτικού Προσωπικού εν γένει του Κρατικού Εργοστασίου Αεροπλάνων (Κ.Ε.Α.)". β) Το Ν. 1476/1984 " ιορισµός σε µόνιµες θέσεις του Προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ηµοσίου, των Ν.Π..., των Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις". γ) Την αριθµ. Φ. 857/000/Α / απόφαση Υ.Φ.ΕΘ.Α. µε την οποία εγκρίνεται το καταστατικό Ταµείου Αρωγής Προσωπικού Σ.Ε.Ι.. (τέως κατηγορίας Κ.Ε.Α.). δ) Την ανάγκη συνέχισης της ασφάλισης του Τ.Α.Ι/Κ.Ε.Α. του µονιµοποιουµένου µε τις διατάξεις του Ν. 1476/84 προσωπικού Κ.Ε.Α., λόγω µη ύπαρξης αντίστοιχου Ταµείου Αρωγής των Μονίµων

8 Υπαλλήλων". ε) Την υπ' αριθµ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυπουργού και Υ.ΕΘ.Α "Για την ανάθεση αρµοδιοτήτων Υ.ΕΘ.Α. στον Υ Φ.ΕΘ.Α. Αναστάσιο Σεχιώτη", αποφασίζουµε: Οπως το µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του Κρατικού Εργοστασίου Αεροπλάνων (Κ.Ε.Α.), που διορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1476/1984 σε µόνιµες θέσεις του ηµοσίου, συνεχίσει την ασφάλιση στο Ταµείο Αρωγής Προσωπικού Κ.Ε.Α. (Τ.Α.Ι/Κ.Ε.Α.) και µετά το διορισµό του, εφ'όσον κατά την ηµεροµηνία διορισµού του ήταν ασφαλισµένο στο Ταµείο αυτό. Η ανωτέρω ασφάλισή του προσωπικού αυτού θα είναι παράλληλη µε την ασφάλισή του στα Ταµεία που θα υπαχθεί µετά το διορισµό του σε νόµιµες θέσεις. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί µε Νόµο. δ) Αριθµ. Φ. 800/5/99 Τροποποίηση και συµπλήρωση διτάξεων της νοµοθεσίας για τα Μετοχικά Ταµεία Στρατού και Ναυτικού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του Α.Ν. 559/1937 "Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεών τινων της νοµοθεσίας περί Μετοχικού Ταµείου Στρατού" (ΦΕΚ 107), ισχύει σήµερα. β. Τις διατάξεις του Ν. 994/1949 "Περί καταβολής προσθέτου προικός εις θυγατέρας µετόχων ή µερισµατούχων Μ.Τ.Β.Ν. και "Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί Μ.Τ.Β.Ν. διατάξεων" (ΦΕΚ 136). γ. Τις διατάξεις του Ν /1959 "Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων περί Μ.Τ.Β.Ν. νοµοθεσίας" (ΦΕΚ 176). δ. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 1329/1983 "Εφαρµογή της συνταγµατικής επιταγής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα κ.λ.π. (ΦΕΚ 25). ε. Τη µε αριθµ. πρωτ /7/Γ. 1564/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εθνικής Αµυνας για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Αµυνας (ΦΕΚ 784 τ.β'). στ. Τη µε αριθ. πρωτ. 2389/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Σπ. Καλούδη (ΦΕΚ 13 τ.β'). ζ. Την αναγκαιότητα άµεσης εναρµόνισης της νοµοθεσίας των Μετοχικών Ταµείων Στρατού και Ναυτικού µε τη συνταγµατική επιταγή της ισότητας ανδρών και γυναικών. η. Σχετικές εισηγήσεις των.σ. των Μετοχικών Ταµείων Στρατού και Ναυτικού, αποφασίζουµε: Αρθρο 1 1. Το καταβαλλόµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Α.Ν. 559/1937, βοήθηµα δικαιούνται και οι άγαµες θυγατέρες των µετόχων και µερισµατούχων του Μετοχικού Ταµείου Στρατού µε τη συµπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους, καθώς και οι άγαµες ανάπηρες θυγατέρες, που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστο 67%, µε τη συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. 2. Το καταβαλλόµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 994/1949, βοήθηµα δικαιούνται και οι άγαµες θυγατέρες των µετόχων και µερισµατούχων του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού, εφ'όσον πληρούν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. 3. Οι άγαµες θυγατέρες µετόχων και µερισµατούχων των Μετοχικών Ταµείων Στρατού και Ναυτικού, που έχουν κατά την έναρξη της ισχύος της απόφασης αυτής τις απαιτούµενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων, ικανοποιούνται σταδιακά, ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του αρµόδιου ταµείου, µετά από σχετική αίτηση, κατά σειρά προτεραιότητος που καθορίζεται από το.σ. ως εξής: α. Οι άγαµες ανάπηρες θυγατέρες προηγούνται των άγαµων θυγατέρων. β. Οι µεγαλύτερες σε ηλικία προηγούνται των µικρότερων. γ. Οι άγαµες ανάπηρες θυγατέρες ίδιας ηλικίας κατατάσσονται ανάλογα µε το ποσοστό αναπηρίας, από το µεγαλύτερο προς το µικρότερο. δ. Σε περίπτωση ίδιας ηλικίας ή ίσου ποσοστού αναπηρίας λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία της αίτησης. 4. Τα.Σ. των

9 Ταµείων την 31η εκεµβρίου κάθε έτους κατατάσσουν σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, κατά σειρά προτεραιότητας τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Από τον πίνακα αυτόν, µε τη σειρά κατάταξης, ικανοποιούνται οι αιτήσεις κατά τη διάρκεια του επόµενου έτους. Οσες αιτήσεις δεν ικανοποιούνται στο επόµενο έτος κατατάσσονται και πάλι µε τις αιτήσεις που θα υποβληθούν µέχρι την 31η εκεµβρίου του ίδιου έτους. 5. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου καθορίζονται µε απόφαση του.σ. κάθε Ταµείου. Αρθρο 2 1. Οι θυγατέρες µετόχων ή µερισµατούχων του Μετοχικού Ταµείου Στρατού, που παίρνουν το βοήθηµα λόγω γάµου, δεν υποχρεούνται να το επιστρέψουν σε περίπτωση διαζυγίου. Ποσά που τυχόν έχουν επιστραφεί εξαιτίας διαζυγίου µέχρι την έναρξη της ισχύος της απόφασης αυτής αποδίδονται άτοκα στις δικαιούχους σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις µετά από σχετική αίτηση. 2. Κρατήσεις που έγιναν από τα Μετοχικά Ταµεία Στρατού και Ναυτικού στους µετόχους ή µερισµατούχους τους για την παροχή βοηθήµατος (προικοδότηση), µετά τη συµπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας των θυγατέρων τους δεν επιστρέφονται. Αρθρο 3 1. Το βοήθηµα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής υπολογίζεται µε βάση το καταβαλλόµενο στο δικαιούχο µέρισµα κατά το χρόνο της συµπλήρωσης του προβλεπόµενου ορίου ηλικίας και της παρ. 3 του ίδιου άρθρου µε βάση το καταβαλλόµενο στο δικαιούχο µέρισµα κατα την ηµεροµηνία της αίτησης. 2. Το ποσοστό αναπηρίας που απαιτείται για τη χορήγηση βοηθήµατος στις άγαµες ανάπηρες θυγατέρες των µετόχων ή µερισµατούχων των Μετοχικών Ταµείων Στρατού και Ναυτικού µε τη συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους διαπιστώνεται µε απόφαση της Α.Σ., Υ.Ε. και Α.Ν.Υ.Ε. αντίστοιχα. 3. Για τις άγαµες ανάπηρες θυγατέρες µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, κρατήσεις που δεν έχουν διενεργηθεί από τη γέννηση µέχρι τη συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους καταβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν /1961 (ΦΕΚ 168). 4. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.. 450/1947 (ΦΕΚ 237) καταργείται από τότε που ίσχυσε. Αρθρο 4 1. Σε περίπτωση θανάτου µετόχου των Μετοχικών Ταµείων Στρατού και Ναυτικού, χωρίς τη θεµελίωση δικαιώµατος για απόληψη µερίσµατος, οι κρατήσεις που έγιναν για βοήθηµα τέκνων επιστρέφονται στους δικαιούχους άτοκα. 2. Για τον υπολογισµό του επιστρεπτέου ποσού λαµβάνεται ως βάση η κράτηση και αντιστοιχεί στις αποδοχές του τελευταίου µήνα πολλαπλασιαζόµενη επί τον αριθµό των µηνών που διενεργήθηκαν κρατήσεις. Αρθρο 5 Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί µε νόµο. ε) Αριθ. Φ. 800/46/523/Σ.435 Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της νοµοθεσίας για τα Μετοχικά Ταµεία Στρατού και Ναυτικού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του α.ν. 559/1937 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεών τινων της νοµοθεσίας περί Μετοχικού Ταµείου Στρατού" (ΦΕΚ 107), όπως ισχύει σήµερα. β. Τις διατάξεις του ν. 994/1949 "περί καταβολής προσθέτου προικός εις θυγατέρας µετόχων ή µερισµατούχων Μ.Τ.Β.Ε. διατάξεων" (ΦΕΚ 136). γ. Τις διατάξεις του ν.δ. 3967/1959 "περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων της περί Μ.Τ.Β.Ν. νοµοθεσίας" (ΦΕΚ 176). δ. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 1329/1983 "Εφαρµογή της συνταγµατικής επιταγής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα κ.λ.π." (ΦΕΚ 25). ε. Τη µε αριθ /7/Γ1564/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εθνικής Αµυνας (ΦΕΚ 784 τ.β'). στ. Τη µε αριθ. 2389/ κοινή

10 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Σπ. Καλούδη (ΦΕΚ 13 τ.β'). ζ. Την αναγκαιότητα άµεσης εναρµόνισης της νοµοθεσίας των Μετοχικών Ταµείων Στρατού και Ναυτικού µε τη συνταγµατική επιταγή της ισότητας ανδρών και γυναικών. η. Σχετικές εισηγήσεις των.σ. των Μετοχικών Ταµείων Στρατού και Ναυτικού, αποφασίζουµε: Αρθρο 1 Η µε αριθ. Φ. 800/5/99/Σ.98/ κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Αµυνας και Οικονοµικών "Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της νοµοθεσίας για τα Μετοχικά Ταµεία Στρατού και Ναυτικού" (ΦΕΚ 22 τ.β'), τροποποιείται από τη στιγµή που ίσχυσε ως εξής: "Αρθρο 1 1. Το καταβαλλόµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του α.ν. 559/1937, βοήθηµα δικαιούνται και οι άγαµες θυγατέρες των µετόχων και µερισµατούχων του Μετοχικού Ταµείου Στρατού µε τη συµπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους, καθώς και οι άγαµες ανάπηρες θυγατέρες, που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, µε τη συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. 2. Το καταβαλλόµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 994/1949, βοήθηµα δικαιούνται και οι άγαµες θυγατέρες των µετόχων και µερισµατούχων του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού εφ'όσον πληρούν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. 3. Οι άγαµες θυγατέρες µετόχων και µερισµατούχων των Μετοχικών Ταµείων Στρατού και Ναυτικού που έχουν κατά την έναρξη της ισχύος της απόφασης αυτής ή συµπληρώνουν στο µέλλον τις απαιτούµενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων ικανοποιούνται σταδιακά, ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του αρµόδιου Ταµείου, µετά από σχετική αίτηση, κατά σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από το.σ. ως εξής: α. Οι άγαµες ανάπηρες θυγατέρες προηγούνται των άγαµων θυγατέρων. β. Οι µεγαλύτερες σε ηλικία προηγούνται των µικρότερων. γ. Οι άγαµες ανάπηρες θυγατέρες ίδιας ηλικίας κατατάσσονται ανάλογα µε το ποσοστό αναπηρίας, από το µεγαλύτερο προς το µικρότερο. δ. Σε περίπτωση ίδιας ηλικίας ή ίσου ποσοστού αναπηρίας λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία της αίτησης. 4. Τα.Σ. των Ταµείων κατατάσσουν κάθε έτος, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, κατά σειρά προτεραιότητας τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί µέχρι την 31η εκεµβρίου του έτους αυτού. Από τον πίνακα αυτόν µε τη σειρά κατάταξης, ικανοποιούνται οι αιτήσεις κατά τη διάρκεια του επόµενου έτους. Οσες αιτήσεις δεν ικανοποιηθούν στο επόµενο έτος κατατάσσονται και πάλι µε τις αιτήσεις που θα υποβληθούν µέχρι την 31η εκεµβρίου του ίδιου έτους. 5. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου καθορίζονται µε απόφαση του.σ. κάθε Ταµείου. Αρθρο 2 1. Οι θυγατέρες µετόχων ή µερισµατούχων του Μετοχικού Ταµείου Στρατού που παίρνουν το βοήθηµα λόγω γάµου, δεν υποχρεούνται να το επιτρέψουν σε περίπτωση διαζυγίου. Ποσά που τυχόν έχουν επιστραφεί εξαιτίας διαζυγίου µέχρι την έναρξη της ισχύος της απόφασης αυτής αποδίδονται άτοκα στις δικαιούχες σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις µετά από σχετική αίτηση. 2. Οι κρατήσεις για τη χορήγηση του βοηθήµατος παύουν µε τη συµπλήρωση του απαιτούµενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας των άγαµων θυγατέρων. Κρατήσεις που έγιναν µετά τη συµπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας µέχρι την έναρξη της ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιστρέφονται. Αρθρο 3 1. Το βοήθηµα που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής υπολογίζεται µε βάση το δικαιούµενο από το µέτοχο ή το καταβαλλόµενο στο µερισµατούχο κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης του.σ. του Ταµείου για καταβολή του βοηθήµατος µέρισµα. 2. Το ποσοστό αναπηρίας που απαιτείται για τη χορήγηση βοηθήµατος στις άγαµες θυγατέρες των µετόχων ή µερισµατούχων των Μετοχικών Ταµείων Στρατού και

11 Ναυτικού µε τη συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΣΥΕ και ΑΝΥΕ αντίστοιχα. 3. Για τις άγαµες ανάπηρες θυγατέρες µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% κρατήσεις που δεν έχουν διενεργηθεί από τη γέννηση µέχρι τη συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους καταβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.δ. 4198/1961 (ΦΕΚ 168). 4. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 450/1947 (ΦΕΚ 237), όπως ισχύει σήµερα, καταργείται. Αρθρο 4 1. Σε περίπτωση θανάτου µετόχου των Μετοχικών Ταµείων Στρατού και Ναυτικού, χωρίς τη θεµελίωση δικαιώµατος για απονοµή µερίσµατος, οι κρατήσεις που έγιναν για χορήγηση βοηθήµατος επιστρέφονται στις δικαιούχες θυγατέρες άτοκα. 2. Για τον υπολογισµό του επιστρεπτέου ποσού λαµβάνεται ως βάση η κράτηση που αντιστοιχεί στις αποδοχές του τελευταίου µήνα πολλαπλασιαζόµενη επί των αριθµό των µηνών που διενεργήθηκαν κρατήσεις". Αρθρο 2 Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από , ηµεροµηνία κατά την οποία δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η τροποποιούµενη απόφασή µας. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. στ) Αρ. Φ.: 670/65/Γ. 2012/Σ Υπολογισµός ως χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας του χρόνου φοίτησης στις παραγωγικές σχολές αξιωµατικών και υπαξιωµατικών των Ε.., καθώς και του χρόνου υπηρεσίας των οπλιτών πενταετούς υποχρέωσης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. Εχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του ν. 1763/68 "Στρατολογία των Ελλήνων" (ΦΕΚ 57). β. Την άµεση αναγκαιότητα να ρυθµιστούν µε ενιαίο τρόπο οι στρατιωτικές υποχρεώσεις των αποµακρυνοµένων ή απολυοµένων ή αποβαλλοµένων από τις παραγωγικές σχολές των Ε.., καθώς και των απολυοµένων οπλιτών πενταετούς υποχρέωσης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 2. Υπολογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ο µετά την ορκωµοσία τους χρόνος φοίτησης στις παραγωγικές σχολές αξιωµατικών και υπαξιωµατικών των Ε.., για όσους µαθητές (Ευέλπιδες, Ναυτικούς οκίµους, Ικάρους, Μαθητές ΣΣΑΣ, Μαθητές ΣΜΥ, οκίµους Υπαξιωµατικούς Κελευστές Πολεµικού Ναυτικού και Μαθητές ΣΤΥΑ και ΣΥ ), αποµακρύνονται ή απολύονται ή αποβάλλονται εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου. Οσοι από τους παραπάνω κατά την έναρξη της ισχύος της παρούσας υπηρετούν ήδη στις Ε.., για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, απολύονται εφ' όσον σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου συµπληρώσουν την προβλεπόµενη κατά περίπτωση στρατιωτική υποχρέωση. 3. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει αναλογικά και για τους απολυόµενους πριν την πενταετία οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης. 4. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί µε νόµο. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσιευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ζ) Αρ. Φ.: Φ. 670/87/ Γ2132/Σ Ρύθµιση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατηγοριών στρατευσίµων Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αφού λάβαµε υπόψη: α. Τις διατάξεις του ν. 1763/88 «Στρατολογία των Ελλήνων" (ΦΕΚ 57). β. Τη Φ.670/44/Γ.1066/Σ. 2413/11 Ιουλίου 87 απόφασή µας (ΦΕΚ360 τ.β'). γ. Την ανάγκη εφαρµογής για λόγους ίσης µεταχείρισης των διατάξεων που ισχύουν για τους υπόχρεους µειωµένης θητείας και σε αυτούς που υπάγονται στην παραπάνω απόφασή µας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αρθρο 1 Οι στρατεύσιµοι, οπλίτες και ανυπότακτοι από τους υπαγόµενους στην Φ.670/44/Γ/1066/Σ.2413/11 Ιουλίου 87 Απόφασή µας, που εκτίουν λόγω καταδίκης για άρνηση εκπλήρωσης και άοπλης θητείας, συνεπεία θρησκευτικών ή ιδεολογικών τους πεποιθήσεων, φυλάκιση διπλάσια της στρατιωτικής υπηρεσίας που υποχρεούνται να εκπληρώσουν ή του υπολοίπου αυτής, µπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο και

12 αποφυλακιζόµενοι να εξαιρεθούν των προσκλήσεων για κατάταξη. Αρθρο 2 1. ιοικητικές και ερµηνευτικές οδηγίες για εφαρµογή της απόφασης εκδιδονται από το ΓΕΕΘΑ/ Π και Μ/IV (Στρατολογία). 2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί νοµοθετικά. η) Αρ. Φ.:421.4/18/344272/Σ.6800 Υποχρεωτική άδεια οπλιτών πλήρους θητείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. Εχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του ν. 1763/88 "Στρατολογία των Ελλήνων» (ΦΕΚ 57 τ.α'). β. Τις υπηρεσιακές δυνατότητες που υπάρχουν για την ευεργετική από στρατολογική άποψη µεταχείριση των οπλιτών πλήρους θητείας. γ. Σχετική πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αρθρο 1 Στους οπλίτες και πρότακτους οπλίτες που υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων υνάµεων για εκπλήρωση στρατεύσιµης υποχρέωσης πλήρους θητείας, χορηγείται υποχρεωτική άδεια τριάντα (30) ηµερών, επί πλέον των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1763/88 "Στρατολογία των Ελλήνων", η οποία λαµβάνεται υποχρεωτικά τον τελευταίο µήνα που υπηρετούν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι οπλίτες αυτοί µετά τη λήξη της παραπάνω άδειας επιστρέφουν στις µονάδες τους για διαχειριστική τακτοποίηση, οριστική απόλυση και λήψη του απολυτηρίου τους. Η άδεια αυτή λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Αρθρο 2 ιοικητικές και ερµηνευτικές οδηγίες για την εφαρµογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφ' όσον απαιτηθούν, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αµυνας / νση Στρατολογικού. Αρθρο 3 1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί νοµοθετικά. θ) Αρ. Φ. 454/14/Γ 397/Σ.528 Για τη ρύθµιση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών στρατευσίµων και οπλιτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αφού λάβαµε υπόψη: α. Τις διατάξεις του ν. 1763/88 "Στρατολογία των Ελλήνων" (ΦΕΚ 57 Α). β. Τη Φ.67Ο/44/Γ1066/Σ.2413/ (ΦΕΚ 360 Β') Απόφαση Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης του ΥΕΘΑ. γ. Τα σοβαρά ατοµικά, οικογενειακά και λοιπά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν ορισµένες κατηγορίες στρατευσίµων και οπλιτών. δ. Τις υπηρεσιακές δυνατότητες που υπάρχουν για την ευεργετική, από στρατολογική άποψη, µεταχείριση των παραπάνω ατόµων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αρθρο 1 1. Το δικαίωµα εξαγοράς των στρατιωτικών υποχρεώσεων, το οποίο είχε παρασχεθεί µε το άρθρο 3 της Φ. 670/44/Γ1066/Σ. 2413/ (ΦΕΚ 360 Β') Απόφασης Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εθνικής Αµυνας, στους στρατευσίµους και οπλίτες κλάσεων 1966 έως 1986 που προέρχονται από τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισµού ή από την Τουρκία, παρατείνεται µέχρι Οµοίως παρατείνεται µέχρι η εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ενοπλες υνάµεις των στρατευσίµων των παραπάνω κλάσεων και κατηγοριών που έληξε ή θα λήξει πριν από την Η υπαγωγή των ενδιαφεροµένων στις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνεται µε βάση τα δικαιολογητικά και σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 5 της προαναφερόµενης απόφασης. Αρθρο 2 1. ιοικητικές και ερµηνευτικές οδηγίες για την εφαρµογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφ' όσον απαιτηθούν, από ΓΕΕΘΑ/ νση Στρατολογικού. 2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί νοµοθετικά. Άρθρο 15

13 Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.δ.89/1973 (ΦΕΚ 160) διαγράφεται η τελεία και προστίθεται φράση. Άρθρο 16 Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.988/1979 (ΦΕΚ 258), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν.1801/1988 (ΦΕΚ 171), αντικαθίσταται. Άρθρο Οι υπαξιωµατικοί του Α/Τ ΒΕΛΟΣ, που αποτάχθηκαν λόγω της συµµετοχής τους στο Κίνηµα του Ναυτικού, αποκαταστάθηκαν µε το ν.δ.4/1974(φεκ 219), τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία και επανήλθαν στην ενεργό υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1375/1983 (ΦΕΚ 96), θεωρούνται ότι δεν αποµακρύνθηκαν ποτέ από την ενεργό υπηρεσία για όλα τα δικαιώµατα, εκτός από το δικαίωµα λήψης αναδροµικών αποδοχών. 2. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.1375/1983 έχει ανάλογη εφαρµογή για τις αποκαταστάσεις της προηγούµενης παραγράφου. Άρθρο Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται: α) το άρθρο 65 του ν.δ.1400/1973 (ΦΕΚ 133), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του ν.δ. 145/1974 (ΦΕΚ 325), β) το άρθρο 4 του ν.605/1977 (ΦΕΚ 163), γ) η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν.δ. 1032/1971 (ΦΕΚ 232), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν.1407/1983, καθώς και η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ίδιου νόµου, όπως αντικαταστάθηκε τελικώς µε το άρθρο 2 του ν.1293/1982 (ΦΕΚ 122), δ)το άρθρο 1 του ν.1407/1983 (ΦΕΚ 185) και ε) κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του νόµου αυτού ή ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν. 2. Γάµοι στρατιωτικών των Ενόπλων υνάµεων, που έχουν τελεσθεί έως την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού χωρίς άδεια της στρατιωτικής αρχής, αναγνωρίζονται µετά από αίτηση που υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι στην αρµόδια διεύθυνση του οικείου κλάδου. Με απόφαση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά για την αναγνώριση. Με απόφαση του Αρχηγού του οικείου κλάδου αίρονται για τους υπηρετούντες στρατιωτικούς όλες οι συνέπειες που έχουν επέλθει λόγω τέλεσης γάµου χωρίς άδεια της στρατιωτικής αρχής. Άρθρο 19 Η περίπτωση α της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν.δ. 178/1969 (ΦΕΚ 71), που ήδη έχει καταργηθεί, αντικαθίσταται. Άρθρο Προστίθεται φράση στο τέλος της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.δ.

14 178/1969 (ΦΕΚ Α 71), που ήδη έχει καταργηθεί. 2. Προστίθεται περίπτωση γ' στην παρ. 4 άρθρου 51 του ν.δ. 178/1969, που ήδη έχει καταργηθεί. Άρθρο 21 Παρατείνονται για τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος οι προθεσµίες των άρθρων 8 παράγραφος 3 και 9 παράγραφος 1 του ν. 1447/1984 (ΦΕΚ 85) για όσους τις έχασαν και έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του πιο πάνω νόµου. Άρθρο Αξιωµατικοί και ανθυπασπιστές των Ενόπλων υνάµεων, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρ. 30 του νόµ. 875/1979 (ΦΕΚ 50), οι καταργούµενες µε το άρθρ. 31 του ίδιου νόµου διατάξεις, προάγονται αναδροµικά από τότε που έχει προαχθεί ο αρχαιότερός τους στους προβλεποµένους από το ν. δ. 733/1970 (ΦΕΚ 262) βαθµούς µε αφετηρία προαγωγής το βαθµο που κατείχαν κατά το χρόνο µετάταξής τους στην πολεµική διαθεσιµότητα, εφ' όσον: α. Τραυµατίστηκαν υπό τους όρους του νόµ. 4506/1930 (ΦΕΚ 103), όπως ισχύει σήµερα. β. Παρέµειναν µετά τον τραυµατισµό τους στην ενεργό υπηρεσία για µια πενταετία συνεχώς, λόγω της εµπόλεµης κατάστασης. γ. Εχουν υπαχθεί µέχρι 31 Ιαν στην πολεµική διαθεσιµότητα των νόµ. 4506/1930, ν. δ. 950/1942 (ΦΕΚ 17) και ν. δ. 1140/1949 (ΦΕΚ 244). δ. Κατά το χρόνο στον οποίο ανατρέχει η προαγωγή τους δεν είχαν καταληφθεί από το προβλεπόµενο για τον κατεχόµενο βαθµό όριο ηλικίας. 2. Οι υπαγόµενοι στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προαγωγής µέσα σε δύο µήνες από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού. 3. Οι προαγόµενοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν δικαιούνται αναδροµικές αποδοχές. 4. Η ισχύς του άρθρου αυτού ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του ν.δ. 733/1970. Άρθρο Στο άρθρο 14 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194) προστίθεται παράγραφος Η περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.1711/1987 (ΦΕΚ109) αντικαθίσταται. Άρθρο Οι ερευνητές, που είχαν ενταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26, παράγραφος 6, εδάφιο δ', του ν. 1514/1985 "Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας" (ΦΕΚ 13) σε θέσεις ερευνητών ' βαθµίδας, µπορούν να ζητήσουν µε αιτησή τους να κριθούν για ένταξη σε βαθµίδες ειδικών λειτουργικών επιστηµόνων από το διοικητικό συµβούλιο του εθνικού ερευνητικού κέντρου. Η ένταξη γίνεται υε την ολοκλήρωση της κρίσης και την αποδοχή της από τον αιτούντα. 2. Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 9 παράγραφος 3, περίπτωση β, 10 παράγραφος 4, 11 παράγραφοι 4 και 5 και άρθρο 18 παράγραφος 4 του ν. 1514/1985, ως ερευνητές

15 νοούνται και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες των εθνικών ερευνητικών κέντρων. 3. Τα εδάφια α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 1514/1985 αντικαθίστανται. Άρθρο 25 Το άρθρο 38 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 251) τροποποιείται και συµπληρώνεται. Άρθρο 26 Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12, η ισχύς των οποίων αρχιζει από και αντίστοιχα. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Page 1 of 6 ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµός: 420/81/56369 Έτος: 1997 ΦΕΚ: Β 539 19970702 Τέθηκε σε ισχύ: 02.07.1997 Αρµόδιος Ο

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Φ.951.1/36/492461 Σ. 1401 Αθήνα, 8 Μαρ 2007 ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ) ΣΧΕΤ: α. Φ. 951.1/101/64/Σ. 2819/ Μαϊ 2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 783) β. Φ. 951.1/132/8839/Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Α Ι Τ Η Σ Η Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ειδικών Δυνάµεων, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συνδέσµων Αποστράτων Αξιωµατικών ΣΣΕ, της Λέσχης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες

ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ( A Α :) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ν. 2936/01 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α /25-7-01), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.3036/02 (ΦΕΚ 171 Α /23-7-02) και το Ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α /29-2-08 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1 Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων. (ΣΣΑΣ) Πλήθωνος Γεµιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962190-1-2 2310-216948. Ποια είναι τα τµήµατα της Σχολής; Η Σχολή διαιρείται σε δύο πτέρυγες εκ των

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3865/2010

1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3865/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 Νοµ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσλαμβάνονται 3.000 Ειδικοί Φρουροί, Οπλίτες και Πυροσβέστες το 2014. Τα δικαιολογητικά Τρίτη, 04 Μάρτιος 2014 23:34

Προσλαμβάνονται 3.000 Ειδικοί Φρουροί, Οπλίτες και Πυροσβέστες το 2014. Τα δικαιολογητικά Τρίτη, 04 Μάρτιος 2014 23:34 Σε δημοσίευση προκηρύξεων για 2.500 προσλήψεις στο Στρατό, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική θα προχωρήσουν τα αρμόδια υπουργεία για την κάλυψη των άμεσων αναγκών που έχουν προκύψει στα Σώματα Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην Εθνική Σχολή Δικαστών ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 12 Ιουλίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ. πρωτ: 79401 οικ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Διoίκησης Δικαιoσύvης ΔIΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτoυργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον.

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον. Επιλογή Υποψήφιων Βαθμοφόρων (Υ/Β) Οι Νεοσύλλεκτοι Στρατιώτες (Ν/Σ) οι οποίοι εξέφρασαν, με τη δήλωση επιλογικών στοιχείων, επιθυμία επιλογής ως Υ/Β, χαρακτηρίζονται ως υποψήφιοι και τους επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 60 55 5 50 10 45 15 40 20 35 25 30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 60 55 5 50 10 45 15 40 20 35 25 30 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 55 60 5 50 10 45 15 40 20 35 30 25 ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11.11.2010 Αρ. Πρωτ. 34195 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΟΦΙΑΣ ΧΛΩΡΟΥ»

Αθήνα, 11.11.2010 Αρ. Πρωτ. 34195 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΟΦΙΑΣ ΧΛΩΡΟΥ» Αθήνα, 11.11.2010 Αρ. Πρωτ. 34195 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΟΦΙΑΣ ΧΛΩΡΟΥ» Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) 864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων Αν δεν έχεις τον Acrobat Reader κάνε click στο εικονίδιο και στο παράθυρο που θα ανοίξει διάλεξε "Ανοιγμα" Επικοινωνία Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού ιευθυντή. Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο: "Ο περί Στρατού της ημοκρατίας Νόμος του 2015"

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού ιευθυντή. Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Στρατού της ημοκρατίας Νόμος του 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού ιευθυντή Αρ. Φακ.: 12.03.001/6 22 Οκτωβρίου 2015 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ Γενική ιευθύντρια Βουλής των Αντιπροσώπων, Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο: "Ο περί Στρατού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2 ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΟΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕ469ΗΥΖ-ΓΝ2. Αθήνα 3 / 4/2012. Αριθ. Πρωτ. 141. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β4ΩΕ469ΗΥΖ-ΓΝ2. Αθήνα 3 / 4/2012. Αριθ. Πρωτ. 141. Έχοντας υπόψη: 1 Αθήνα 3 / 4/2012 Αριθ. Πρωτ. 141 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 342/1976 «Περί του Οργανισμού της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (ΦΕΚ 138/Α/1976). 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 6-12 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΒΓΘ6-Γ ΑΝ ΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186 Φ.7.1//1575 Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 11, 4 ος όροφος, γραφείο 407 Τηλ.: 210 36.92.154, 210 36.92.156, 210 36.92.111, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:ΒΛΝ6-Μ7Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμπληρώνονται με ευκρινή, κεφαλαία γράμματα. Επώνυμο/όνομα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 ΑΜΚΑ : Κωδ. 1.15 ΑΦΜ : Κωδ. 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου επιδιώκεται η κατ έτος σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Διαδικασία πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων λόγω θανάτου συγγενικών τους προσώπων κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Αποδέκτες Πίνακα «B9» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΤΕΣΑΦ - ΕΛ ΥΚΟ-3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 015 Ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στην Α Λυκείου από το σχολικό έτος 013-14. (ΦΕΚ Α 193/17-9-013) Τα κύρια σημεία του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

3176/13-12-13, ) &, & 1

3176/13-12-13, ) &, &  1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΜ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Φ. 429.1/ 47 /354987 (ΦΕΚ 3176/13-12-13,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θηβών 401 Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Δείγμα ερωτήσεων σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014»

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ06-ΨΓΒ Φ.422/Α. 431179 Σ. 341

ΑΔΑ: 45Ψ06-ΨΓΒ Φ.422/Α. 431179 Σ. 341 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ( A Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - 123 ΠΤΕ - Αερονοµία Ολες τις Στρατολογικές Υπηρεσίες και τις ιοικήσεις Στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών. (γεννημένοι από το έτος 1985 και μετά)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών. (γεννημένοι από το έτος 1985 και μετά) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. 61/20-02-2015 Για την πρόσληψη ενός φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου Στα πλαίσια της πράξης: «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ_Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Κατατακτήριες 2009-2010 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 13.04.2009 Αρ.Πρωτ. 496 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα