Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα"

Transcript

1 Γενικό Χηµείο του Κράτους, Β Χηµική Υπηρεσία Αθήνας Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή µε τρόφιµα: Η κατάσταση στην Ελλάδα ανάη Θεοφίλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Μετάλλων & Ανόργανων Υλών

2 Το Γ.Χ.Κ. πραγµατοποιεί µεταξύ άλλων τον εργαστηριακό έλεγχο και έχει το χειρισµό της νοµοθεσίας που διέπει τα υλικά σ επαφή µε τρόφιµα, και τα αντικείµενα κοινής χρήσης. Αυτό γίνεται µέσω του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (Κ.Τ.Π.), που περιλαµβάνει εθνικές διατάξεις και εναρµονίζεται µε την Κοινοτική νοµοθεσία.

3 Τα κεραµικά αντικείµενα περιλαµβάνονται στο άρθρο 25 του Κ.Τ.Π. και τα µεταλλικά σκεύη στο άρθρο 22

4 Κεραµικά αντικείµενα είναι αυτά που κατασκευάζονται από µίγµα ανόργανων ουσιών υψηλής συνήθως περιεκτικότητας σε άργιλο ή πυριτικό άλας. Ο µόλυβδος είναι βαρύ µέταλλο και προστίθεται στο υάλωµα για να κατεβάζει την θερµοκρασία ψησίµατος και να κάνει πιο ελκυστικό το αντικείµενο. Το κάδµιο επίσης ανήκει στα βαριά µέταλλα και προστίθεται για χρωµατισµό.

5 Μεταλλικά αντικείµενα σε επαφή µε τρόφιµα και ποτά, είναι αυτά που κατασκευάζονται από µέταλλα και κράµατα τους π.χ.: σκεύη µαγειρικής αλουµινόχαρτο εξαρτήµατα συσκευών βυτία µεταφοράς άµβυκες

6 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ H νοµοθεσία που διέπει τα υλικά σ επαφή µε τρόφιµα είναι: 1. Ο Κανονισµός 1935/2004, που θεσπίζει διαδικασίες για την αξιολόγηση και την εποπτεία των υλικών αυτών καθώς και σύστηµα για την επισήµανση και ιχνηλασιµότητά τους.

7 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό αυτό τα υλικά θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να µη µεταφέρουν στα τρόφιµα συστατικά που είναι δυνατόν να: 1.Θέσουν σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία 2.Eπιφέρουν απαράδεκτη τροποποίηση στη σύσταση των τροφίµων 3.Επιφέρουν αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών

8 Ο Κανονισµός επίσης επιβάλλει µεταξύ άλλων: τη δήλωση συµµόρφωσης συνοδευοµένη από κατάλληλη τεκµηρίωση και την κατάλληλη επισήµανση των υλικών 2. Ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ): α) στο άρθρο 22 καθορίζει τα είδη των µετάλλων ή κραµάτων τους, τις προδιαγραφές της σύστασής τους και µέτρα για την ασφαλή χρήση τους.

9 β) Στο άρθρο 25 εναρµονίζει για τα κεραµικά τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 84/500 και 2005/31 στις οποίες : καθορίζεται η µέθοδος ανάλυσης τίθενται ανώτατα επιτρεπτά όρια απελευθέρωσης µολύβδου και καδµίου από κεραµικά αντικείµενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µετρόφιµα.

10 3. ΟΚανονισµός 2023/2006: Καθορίζει την Ορθή Πρακτική Παραγωγής (ΟΠΠ) των υλικών και αντικειµένων του Κανονισµού 1935/2004, που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µετρόφιµα. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2023/2006 τα υλικά και αντικείµενα πρέπει να παρασκευάζονται µε τους γενικούς και αναλυτικούς κανόνες ΟΠΠ:

11 από όλους τους κλάδους που κατασκευάζουν τέτοια υλικά µε καθορισµένες υποχρεώσεις της παραγωγού επιχείρησης σε όλα τα στάδια παραγωγής Ήταν αναγκαίος προκειµένου να ολοκληρωθεί το σύστηµα διαχείρισης και ασφάλειας των τροφίµων.

12 Τα υλικά αυτά δεν πρέπει να θεωρούνται κάτι ξεχωριστό από τα τρόφιµα καιπρέπεινα χειρίζονται σαν τρόφιµα. Αποτελούν ένα ακόµα κρίκο στην αλυσίδα των τροφίµων µέχρι την κατανάλωση.

13 Η ΟΠΠ σε µια µονάδα παραγωγής πρέπει να περιλαµβάνει: ορισµό του πεδίου δέσµευση της διοίκησης για εφαρµογή πολιτικής ασφάλειας τροφίµων σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας διαδικασίες, αρχεία και έγγραφα

14 ΚΕΡΑΜΙΚΑ Στα αντικείµενα αυτά δίνεται αρχικά ένα σχήµα το οποίο στη συνέχεια γίνεται οριστικό µεψήσιµο. Μπορούν να είναι υαλοποιηµένα, σµαλτωµένα ή διακοσµηµένα. Οι τρόποι που µπορεί να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα είναικατάτην: φύλαξη, αποθήκευση

15 συσκευασία µαγείρεµα επεξεργασία µε µικροκύµατα Οι επιβλαβείς ουσίες, όπως καθορίζονται από την νοµοθεσία, είναι ο µόλυβδος και το κάδµιο. Οι ουσίες αυτές µεταναστεύουν κατά την επαφή των κεραµικών αντικειµένων µε όξινα τρόφιµα ήποτά.

16 Με το σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας του Κανονισµού 2023/06 αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και ελέγχονται οι κίνδυνοι που µπορεί να εµφανιστούν, για να προκύψει ασφαλές τελικό προϊόν. Τα κρίσιµα σηµεία που πρέπει να παρακολουθούνται είναι: 1. το υάλωµα, 2. τα χρώµατα διακόσµησης 3. οι πρώτες ύλες (αργιλόµαζα κ.ά.)

17 Τα υλικά αυτά πρέπει: να έχουν επισήµανση και ταξινόµηση να συνοδεύονται από πιστοποιητικό δεδοµένων ασφαλείας 4. ηθερµοκρασία φούρνου 5. ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων 6. ο χώρος τοποθέτησης των αντικειµένων 7. ηεπισήµανση του τελικού προϊόντος 8. οδηγίες χρήσης του τελικού προϊόντος

18 Στις επιχειρήσεις τηρούνται αρχεία µε την παρακολούθηση των παραπάνω. Η ασφάλεια του τελικού προϊόντος τεκµηριώνεται και από την έκθεση εξέτασης, σχετικά µε την καταλληλότητα του να έρθει σε επαφή µετρόφιµα. Είναι αναγκαιότητα όµως να γίνεται απόδειξη της συµµόρφωσης των επιχειρήσεων µε τις απαιτήσεις ΟΠΠ. Η σχετική τεκµηρίωση είναι διαθέσιµη στις αρχές (επιθεωρήσεις).

19 Εργαστηριακοί έλεγχοι του Γ.Χ.Κ. στα κεραµικά: 1. Προγραµµατισµένοι έλεγχοι, σε συνεργασία µε ΕΦΕΤ & Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 2. Έλεγχοι σε τελωνειακά δείγµατα. 3. Έλεγχοι σε ιδιωτικά δείγµατα (promotion). Το 2004 µετά την εµφάνιση περιστατικών δηλητηρίασης από κεραµικά, έγινε προγραµµατισµένος έλεγχος σε συνεργασία µε τις περιφερειακές Χηµικές Υπηρεσίες τουριστικών περιοχών.

20 Oι περιοχές ελέγχων ήταν: Κρήτη, Σάµος,Ρόδος,Κέρκυρα, Ιωάννινα, Ναύπλιο και Βόλος. Έγιναν 55 δειγµατοληψίες. Τα δείγµατα ήταν παραδοσιακά κεραµικά και όχι βιοµηχανικά. Συγχρόνως ενηµερώθηκε ο Σύλλογος Αγγειοπλαστών µε διάφορες ηµερίδες. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στις επόµενες διαφάνειες, ενώ οι έλεγχοι που έγιναν στα επόµενα χρόνια έδειξαν ότι το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε αποτελεσµατικά.

21 Εξετασθέντα δείγµατα κανονικά µη κανονικά σύνολο

22 Συγκεντρώσεις Pb εξετασθέντων δειγµάτων κανονικά 4ως10mg/L 10ως 20mg/L 20ως50mg/L 50ως150mg/L >150mg/L

23 ΜΕΤΑΛΛΑ Τα µεταλλικά σκεύη έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα κατά την προετοιµασία, παρασκευή, µεταφορά, αποθήκευση και συσκευασία των τροφίµων. Τα µέταλλα από τα οποία µπορούν να κατασκευάζονται τα µεταλλικά αντικείµενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα είναι τα εξής:

24 1.Ανοξείδωτος χάλυβας (>12% χρώµιο) 2.Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου 3.Κασσίτερος 4.Χαλκός και ψευδάργυρος, µόνο για δοχεία απόσταξης οινοπνευµατωδών και µέσα µετάγγισης υγρών. 0ι επιτρεπόµενες επεξεργασίες, είναι: επικασσιτέρωση, (ΕΛΟΤ ΕΝ 10202) επινικέλωση

25 επιψευδαργύρωση (µόνο για αποθήκευση αλκοολούχων) επιχρύσωση επαργύρωση επιχρωµίωση ανοδίωση αλουµινίου και κραµάτων του. επισµάλτωση επικάλυψη µε επιχρίσµατα του άρθρου 28

26 Επιτρέπονται επίσης άλλα µεταλλικά υλικά που κυκλοφορούν στην Ε.Ε., εφ όσον είναι απαλλαγµένα από βαρέα µέταλλα. Στον Κ.Τ.Π. καθορίζεται επίσης η σύσταση των παραπάνω µετάλλων και είναι σε συµφωνία µε Ευρωπαϊκά πρότυπα: Για το αλουµίνιο: ΕΛΟΤ 601/602, Για τον ανοξείδωτο χάλυβα: ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΝ ΙSO

27 Επίσης ο Κ.Τ.Π. περιέχει διατάξεις για µεταλλικά υλικά σ επαφή µε τρόφιµα και ποτά: 1. όσον αφορά στην ανώτατη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα τους στα µέταλλα: µόλυβδο, κάδµιο,αρσενικό 2. όταν τα τρόφιµα: είναι ισχυρώς όξινα (ph<2) συντηρούνται σε ξύδι, άλµη ήάλας 3.όταν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες από τις προβλεπόµενες.

28 Τα κρίσιµα σηµεία, σύµφωνα µε τους κανόνες ΟΠΠ, που πρέπει να παρακολουθούνται είναι: Οι πρώτες ύλες Οι χώροι και οι συνθήκες αποθήκευσης Η διαδικασία ψησίµατοςκαιηθερµοκρασία του φούρνου Η κατάλληλη επισήµανση Η προστασία της γραµµής παραγωγής Η καθαριότητα του προσωπικού Η ύπαρξη εγχειριδίου οδηγιών για τον καταναλωτή

29 Εργαστηριακοί έλεγχοι του Γ.Χ.Κ. στα µεταλλικά υλικά: 1. Προγραµµατισµένοι έλεγχοι, σε συνεργασία µε ΕΦΕΤ & Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 2. Έλεγχοι σε ιδιωτικά δείγµατα (promotion). Εντοπίζονται µη κανονικά δείγµατα συνήθως σε σχέση µε την επισήµανσή τους. Παρατηρούνται προβλήµατα κατασκευής σε κουτιά κονσερβών µικρών εταιρειών.

30 Συµπεράσµατα Προτάσεις Τόσο στα κεραµικά όσο και στα µεταλλικά αντικείµενα προκύπτει η αναγκαιότητα απόδειξης της συµµόρφωσης µε τηνοππ γι αυτό προτείνεται: 1. Αφού δηµιουργηθεί Μητρώο επιχειρήσεων ανά τοµέα 2. Να διαµορφωθεί Οδηγός εφαρµογής του Κανονισµού 2023/2006 στουςκλάδουςτης βιοµηχανίας που παράγουν τέτοια υλικά.

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006 σχετικά µε την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειµένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα ρ. Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Science & Quality. Mέλι: Κατηγορίες µελιού, οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, επιµολυντές. Yλικά συσκευασίας σε επαφή µε τα τρόφιµα

Science & Quality. Mέλι: Κατηγορίες µελιού, οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, επιµολυντές. Yλικά συσκευασίας σε επαφή µε τα τρόφιµα H EL LA S CHEM HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ www.hellaschem.gr Science & Quality Mέλι: Κατηγορίες µελιού, οργανοληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ Εισαγωγή Το κυματοειδές χαρτόνι ως υλικό έχει ποικίλες εφαρμογές στον κλάδο της συσκευασίας και της μεταφοράς των τροφίμων. Τα κύρια προτερήματά του είναι το χαμηλό κόστος, η διαθεσιμότητά του, η εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) EL SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C(2005) τελικό ΣΧΕΔΙΟ Εγγράφου κατευθύνσεων για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2012

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 7

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 7 ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 7 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Το παρόν εγχειρίδιο αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε από το ΔΣ του ΕΦΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP ΑΘΗΝΑ 2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΕΤ Ομάδα Εργασίας( Απόφαση Δ.Σ ΕΦΕΤ υπ αριθ. 601/14-09-2010) Επικεφαλής: Γκαντζιός Βασίλης, Προϊστάμενος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 3. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα

Παράρτημα 3. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα Παράρτημα 3 Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος της καταλληλότητας των Υλικών και Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες. Ποιοτικές Κατηγορίες Ελαιολάδου. Ο ρ ό λ ο ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Α ν ά π τ υ ξ η ς. 1. Παρθένα Ελαιόλαδα.

Βασικές Έννοιες. Ποιοτικές Κατηγορίες Ελαιολάδου. Ο ρ ό λ ο ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Α ν ά π τ υ ξ η ς. 1. Παρθένα Ελαιόλαδα. Ο ρ ό λ ο ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Α ν ά π τ υ ξ η ς Το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου, στο πλαίσιο ανακήρυξης του 2006 ως «Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς», σχεδίασε και υλοποιεί ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 3. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα

Παράρτημα 3. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα Παράρτημα 3 Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος της καταλληλότητας των Υλικών και Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Γιούλα Γκρίντζαλη Επιθεωρητής Ε.Φ.Ε.Τ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθήνα, 11.11.2010

Γιούλα Γκρίντζαλη Επιθεωρητής Ε.Φ.Ε.Τ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθήνα, 11.11.2010 Γιούλα Γκρίντζαλη Επιθεωρητής Ε.Φ.Ε.Τ Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθήνα, 11.11.2010 Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές ΚΥΑ 088/2006 (ΦΕΚ 175/13.02.2006) ΚΥΑ15523/2006(ΦΕΚ\ 1187/31.8.2006) Π 79/2009 (ΦΕΚ 95/3.05.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή συστήµατος HACCP και διασφάλιση ποιότητας στην γραµµή παραγωγής γάλακτος 3,5 % στην βιοµηχανία γάλακτος ΝΕΟΓΑΛ.

Εφαρµογή συστήµατος HACCP και διασφάλιση ποιότητας στην γραµµή παραγωγής γάλακτος 3,5 % στην βιοµηχανία γάλακτος ΝΕΟΓΑΛ. ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εφαρµογή συστήµατος HACCP και διασφάλιση ποιότητας στην γραµµή παραγωγής γάλακτος 3,5 % στην βιοµηχανία γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται απαίτηση έκδοσης δήλωσης συμμόρφωσης για τα μη πλαστικά ενδιάμεσα προϊόντα;

Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται απαίτηση έκδοσης δήλωσης συμμόρφωσης για τα μη πλαστικά ενδιάμεσα προϊόντα; ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Πλαίσιο κειμένου 1 (σελίδα 3/32) Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται απαίτηση έκδοσης δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων-ΕΦΕΤ

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων-ΕΦΕΤ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Για τα Κρεοπωλεία Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 14 ΑΘΗΝΑ 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων-ΕΦΕΤ 1 Το παρόν εγχειρίδιο αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε από το Σ του ΕΦΕΤ µε την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής («Ο.Π.Π.») για τα Υλικά και Αντικείμενα. που προορίζονται να έρθουν. σε Επαφή με Τρόφιμα («Υ.Α.Ε.Τ.

Οδηγός Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής («Ο.Π.Π.») για τα Υλικά και Αντικείμενα. που προορίζονται να έρθουν. σε Επαφή με Τρόφιμα («Υ.Α.Ε.Τ. Οδηγός Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής («Ο.Π.Π.») για τα Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε Επαφή με Τρόφιμα («Υ.Α.Ε.Τ.») Είδη Υλικών: - Γυαλί (ύαλος) - Εύκαμπτες πλαστικές συσκευασίες - Χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014 στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Αθήνα, 30 Ioυλίου 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για προώθηση-πωλήσεις µέσω διαδικτύου (προϊόντων που αφορούν στην υγεία του καταναλωτή) - Εκδοση (Ιούνιος 2003) -

Κώδικας δεοντολογίας για προώθηση-πωλήσεις µέσω διαδικτύου (προϊόντων που αφορούν στην υγεία του καταναλωτή) - Εκδοση (Ιούνιος 2003) - ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, και συγκεκριµένα τρόφιµα, ποτά, καλλυντικά, φάρµακα και συµπληρώµατα διατροφής. Σελίδα 1 από 16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΟΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Επιβλέπων: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα, 23/8/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/077/2131 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Παράδειγµα Εκτύπωσης του προγράµµατος ERGA - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚτΕ 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ: 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ---------

Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ --------- Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ --------- Αγγελική Τσάτσου ρίτσα, χηµικός ιευθύντρια, ιεύθυνση Περιβάλλοντος Γενικού Χηµείου του Κράτους Αθήνα 27-05-2003 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ!

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Το παρόν εγχειρίδιο αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε από το. Σ. του ΕΦΕΤ µε την υπ αριθµ. 151/30-11-2004 απόφαση. Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, παραγωγή ή διάθεση του παρόντος έργου ή µέρους αυτού. 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα