ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005"

Transcript

1 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) Μαρία Σ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχ/κός Α.Π.Θεσ/νίκης Πτυχιούχος Αρχαιολογίας Α.Π.Θεσ/νίκης Τεχν.Επιθ.Εργασίας-ΠροϊσταµένηΤµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας-Θράκης

2 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Φ.Α.Υ Με το Π.. 305/96, που αποτελεί την εναρµόνιση του Εθνικού µας ικαίου µε την Oδηγία 92/57/ΕΟΚ, εισάγεται η σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.). Από τη φάση της µελέτης ο Γενικός Εργολάβος ή ελλείψει αυτού ο Κύριος του έργου έχει την ευθύνη και τη µέριµνα, σύµφ. µε το Π.. 305/96, για τη σύνταξη του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. Ο Συντονιστής µελέτης για θέµατα Α+Υ (άτοµο που ορίζεται όταν είναι παρόντα στο εργοτάξιο πολλά συνεργεία) συντάσσει και υπογράφει τα Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. Συντονιστής µελέτης µπορεί να αναλάβει, ο έχων το δικαίωµα υπογραφής της συγκεκριµένης µελέτης, που υποβάλλεται για την έκδοση της οικοδοµικής αδείας. Αν δεν απαιτείται Συντονιστής, µπορεί ο µελετητής ή άλλο άτοµο µε τα προσόντα που του δίνουν το δικαίωµα υπογραφής της συγκεκριµένης µελέτης του έργου, να αναλάβει την παραπάνω υποχρέωση, µετά από έγγραφη ανάθεση του Γεν Εργολάβου ή ελλείψει αυτού του Κυρίου του έργου. Η αρχή της ευθύνης του Εργοδότη Π 17/96 παραµένει Ο ορισµός των Συντονιστών δεν επηρεάζει αυτήν την αρχή, δεν απαλλάσσει τους εργοδότες από την ευθύνη τους. Την κατά νόµο ευθύνη για τυχόν παράλειψη κατάρτισης του Σ.Α.Υ. ή Φ.Α.Υ. έχει το πρόσωπο που όρισε το Συντονιστή, δηλ ο Γεν. Εργολάβος ή ο Κύριος του έργου, όταν δεν υπάρχει Γεν. Εργολάβος. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να επαγρυπνούν τα πρόσωπα αυτά και να µεριµνούν για την κατάρτιση των Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. Ο Συντονιστής στη φάση της εκτέλεσης του έργου πρέπει να έχει τα προσόντα του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.), όπως αυτά προβλέπονται από τα Π..294/88, Π..17/96 και Ν.1568/85 (συνεκτιµάται η κατηγορία του έργου και ο αριθµός εργαζοµένων) και αποδελτιώνονται στον παρακάτω πίνακα. Μπορούν να του ανατεθούν και καθήκοντα Τ.Α. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος δεν συµψηφίζεται αλλά υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα. Για τον Συντονιστή εκτέλεσης δεν προβλέπεται ελάχιστος χρόνος απασχόλησης αλλά αυτός εξαρτάται από το είδος, τον όγκο, τις ιδιαιτερότητες και τους ειδικούς κινδύνους του έργου και πρέπει να καθορίζεται ρητά στην σύµβαση ανάθεσης των καθηκόντων του. Από τα κύρια καθήκοντα του Συντονιστή εκτέλεσης του έργου είναι : Η εφαρµογή και αναπροσαρµογή του Σ.Α.Υ. καθώς και η ανάλογη ενηµέρωση του Φ.Α.Υ., σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών και τυχόν τροποποιήσεις της µελέτης. 1

3

4 Τ.Α. για Τεχνικά Έργα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Μεταλλικές Κατασκευές (Γέφυρες, υπόστεγα, έργα υποδοµής και παρόµοιες κατασκευές) Κατασκευή σιλό Εργοτάξια µεγάλων δοµικών έργων (σήραγγες, φράγµατα και κατασκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, λιµενικά έργα, οικοδοµικά έργα πάνω από 2000 m 3, ειδικά δοµικά έργα) Ε > 50 Τ.Α. Ε < 50 & Γ.Ε. ΕΠΙΠΕ Ο ΓΝΩΣΕΩΝ Τ.Α. 1 ος ΑΕΙ 2 ος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 3 ος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΜΕ E = εργαζόµενοι ΕΠΙΠΕ Ο ΓΝΩΣΕΩΝ Τ.Α. ΑΕΙ ή ΤΕΙ Τ.Α. Και επιµόρφωση min 35 ώρες Όλα τα Τεχνικά Έργα πλην αυτών που αναφέρονται στην Α κατηγορία Ε > 650 Τ.Α. 50< Ε < 650 & Γ.Ε. Επίπεδο γνώσεων Τ.Α. 1 ος ΑΕΙ 2 ος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 3 ος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΜΕ Επίπεδο γνώσεων Τ.Α. ΑΕΙ ή ΤΕΙ Τ.Α. & Γ.Ε. Ε < 50 Επίπεδο γνώσεων Τ.Α. ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΜΕ µε πλήρη απασχόληση και κατάλληλη επιµόρφωση (Π.. 17/96 αρθ.6) και προσόντα : I Τ.Α. Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου ή µέσης Τεχν. Σχολής ή Τεχν. Επαγγελµατικής Σχολής ή άδεια άσκησης Επαγγέλµατος Εµπειροτέχνη II Μπορούν και οι Εργοδότες, εφόσον έχουν : Ε<50 ΑΕΙ ή ΤΕΙ και ειδικότητα ως παρακάτω (µέσα στα ορθογώνια ) Ε<20 ΑΕΙ ή ΤΕΙ και ειδικότητα µία από το Π. 294 / 88 Ε<6 Τεχν. Επαγγ. Λύκειο ή ΙΕΚ σχετικά µε Τεχνικά Έργα E<3 Άδεια άσκησης επαγγ. εµπειροτέχνη σχετ. µε Τεχν. Έργα ή εµπειρία επί 10ετία στα Τεχνικά Έργα Γραφεία Μελετών και οργάνωσης Τεχνικών Έργων Ε>50 AEI ή ΤΕΙ Τ.Α. & Γ.Ε. Πτυχιούχοι ΑΕΙ Μηχανολόγος Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Χηµικός Μηχανικός Χηµικός Ε<50 ΙΙ & ΙΙ* Πτυχιούχοι ΤΕΙ Τµήµατος Μηχανολογίας Τµήµατος Ηλεκτρολογίας Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνικής ΕΠΙΠΛΕΟΝ: κάθε άλλη ειδικότητα ΑΕΙ και ΤΕΙ που το αντικείµενο σπουδών έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις II * : ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ (προϋπόθεση: κατάλληλα προσόντα ή επιµόρφωση) Τ.Α ΑΕΙ Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΤΕΙ Πολιτ. οµικών Έργων & για δηµόσια έργα και Πολ. Έργων Υποδοµής Για ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ίκτυα Τηλεπικοινωνιών και ίκτυα Ηλεκτρικά Πτυχιούχοι ΑΕΙ Μηχανολόγος Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πτυχιούχοι ΤΕΙ Τµήµατος Μηχανολογίας Τµήµατος Ηλεκτρολογίας Τµήµατος Αυτοµατισµού Τµήµατος Ηλεκτρονικής Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνικής 2

5 Σ.Α.Υ. Αποσκοπεί στην πρόληψη και περιορισµό των κινδύνων για το προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την κατασκευή του έργου και κάθε τρίτο που κινδυνεύει εξ αιτίας της κατασκευής του έργου. Υποχρέωση εκπόνησής του υπάρχει : 1. Όταν απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 2. Όταν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους (παράρτηµα ΙΙ αρθ. 12, Π..305/96) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ Π..305/96 ΦΕΚ 212/Α/ Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόµενους σε κινδύνους καταπλάκωσης, βύθισης σε άµµο/λάσπη ή πτώσης από ύψος, οι οποίοι επιδεινώνονται ιδιαίτερα από τη φύση της δραστηριότητας ή των µεθόδων που χρησιµοποιούνται ή από το περιβάλλον της θέσης εργασίας ή του έργου. 2. Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόµενους σε χηµικές ή βιολογικές ουσίες οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ή για τις οποίες απαιτείται ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 3. Εργασίες µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες απαιτούν τον καθορισµό ελεγχοµένων ή επιτηρουµένων περιοχών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 20 της ΚΥΑ Α2 στ/1539/ "Βασικοί κανόνες προστασίας του πληθυσµού και των εργαζοµένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 80/836/ΕΥΡΑΤΟΜ της 15ης lουλίου 1980 και 84/467/ΕΥΡΑΤΟΜ της 3ης Σεπτεµβρίου 1984" (280/8). 4. Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και µέσης τάσης. 5. Εργασίες σε µέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγµού. 6. Φρέατα, υπόγειες χωµατουργικές εργασίες και σήραγγες. 7. Εργασίες καταδύσεων µε αναπνευστική συσκευή. 8. Εργασίες µε θάλαµο πεπιεσµένου αέρα. 9. Εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση εκρηκτικών υλών. 10. Εργασίες συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης βαρέων προκατασκευασµένων στοιχείων. 3

6 3. Όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση. Αν δηλ. - Η διάρκεια των εργασιών είναι µεγαλύτερη των τριάντα ηµερών και απασχολεί ταυτόχρονα περισσότερους από 20 εργαζόµενους ή - Ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας είναι πάνω από 500 ηµεροµίσθια, τότε συνεπάγεται υποχρέωση διαβίβασης της εκ των προτέρων γνωστοποίησης (περιεχόµενό της στο παράρτηµα ΙΙΙ του Π.. 305/96, στοιχεία του έργου ) στην αρµόδια Υπηρεσία (έδρα του αρµόδιου ΚΕΠΕΚ ή Τµήµατα Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης στην περιφέρεια) και υποχρέωση τήρησης Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (ανεξαρτήτως των απαιτήσεων του Ν. 1396/83 αρθ. 8). Η εκ των προτέρων γνωστοποίηση αναρτάται µε εµφανή τρόπο στο εργοτάξιο και αν χρειασθεί, σε περίπτωση αλλαγών, ενηµερώνεται ανάλογα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 ΤΟΥ Π..305/96 ΦΕΚ 212/Α/ Ηµεροµηνία διαβίβασης: 2. Ακριβής διεύθυνση του εργοταξίου: 3. Αριθµός αδείας (ή έγκρισης για τα δηµόσια έργα που δεν απαιτείται άδεια): 4. Κύριος(οι) του έργου (όνοµα(τα) και διεύθυνση(εις)]: 5. Είδος του έργου: 6. Ανάδοχος(οι) (όνοµα(τα) και διεύθυνση(εις)): 7. Συντονιστής(ές) σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου (όνοµα(τα) και διεύθυνση(εις)]: 8. Συντονιστής(ές) σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου (όνοµα(τα) και διεύθυνση(εις)]: 9. Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο: 10. Προβλεπόµενη διάρκεια του εργοταξίου: 11. Προβλεπόµενος µέγιστος αριθµός εργαζοµένων στο εργοτάξιο: 12. Προβλεπόµενος αριθµός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολουµένων στο εργοτάξιο: 13. Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί: 4

7 Στο Σ.Α.Υ. περιγράφονται και διευκρινίζονται : α) οι κανόνες που θα εφαρµόζονται στο εργοτάξιο, λαµβανοµένων υπόψη των δραστηριοτήτων β) ειδικά µέτρα για τις εργασίες του παραρτήµατος ΙΙ του αρθ. 12 Π..305/96 Ακόµη περιλαµβάνει στοιχεία για: την προσπέλαση στο εργοτάξιο και τις θέσεις εργασίας, την ανάλυση πορείας της κατασκευής σε φάσεις,την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου, την ανάλυση των µεθόδων εργασίας ανά φάση, τον καθορισµό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων, τις συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών, τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α βοηθειών, τη µελέτη κατασκευής ικριωµάτων όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η όλη διαδικασία της συνεργασίας των Κατασκευαστών, Μελετητών και Συντονιστών µελέτης αποτυπώνεται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.). Στη συνέχεια, σχεδόν πάντοτε στην κατασκευή των τεχνικών έργων κάθε µεγέθους έχουµε αναθεώρηση και εµπλουτισµό του Σ.Α.Υ. µε την πρόοδο των εργασιών συναρτήσει των αλλαγών στην αρχική µελέτη (αρχιτεκτονικών, στατικών, Η/Μ), του επιπέδου εξειδίκευσης - εµπειρίας - σύνθεσης προσωπικού, των καιρικών συνθηκών, των θεοµηνιών, των νέων δεδοµένων που προκύπτουν στα γεωλογικά στοιχεία κ.α. Σ αυτήν τη συνεχή αναθεώρηση και τη διαλεκτική σχέση µεταξύ Σ.Α.Υ. και κατασκευής του τεχνικού έργου σηµαντικό ρόλο έχει ο Συντονιστής εκτέλεσης (Π.. 305/96). Με την αποπεράτωση του έργου, το Σ.Α.Υ. δεν έχει πλέον αξία και χρησιµότητα. 5

8 Φ.Α.Υ Υποχρέωση εκπόνησής του υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. Περιλαµβάνει : α) Το µητρώο του έργου (σχέδια και τεχνική περιγραφή) β) Οδηγίες και στοιχεία χρήσιµα σε θέµατα Α+Υ για µεταγενέστερες εργασίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου (συντήρηση, µετατροπή, καθαρισµός κλπ) Ενδεικτικά στοιχεία: Φέρουσα ικανότητα εδάφους, παράµετρος αντισεισµικού σχεδιασµού, σχέδια δικτύων, εξασφαλισµένες διευθετήσεις για ανάρτηση δαπέδων εργασίας κ.λ.π. Οδηγίες, πληροφορίες γενικά για τους µετέπειτα χρήστες και συντηρητές / επισκευαστές του τεχνικού έργου. Η συνεχής αναθεώρηση και ενηµέρωση που προαναφέρθηκε για το Σ.Α.Υ. ισχύει βεβαίως και για τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.). εν πρέπει να ξεχνάµε ότι Ο Φ.Α.Υ. ολοκληρώνεται µε την τελική ενηµέρωσή του από το Συντονιστή εκτέλεσης, έτσι ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε (συνηµµένα τα σχέδια «ως κατεσκευάσθη»). Ο Φ.Α.Υ. µένει στην κατοχή του Κυρίου του Έργου. Κάθε επι µέρους ιδιοκτήτης, στα ιδιωτικά έργα συµφ. µε το Π.. 305/96, µεριµνά να αποκτήσει ακριβές αντίγραφο του Φ.Α.Υ. Θα βοηθούσε πολύ στην πρόληψη του ατυχήµατος, σε συνεργεία που θα επέµβουν µελλοντικά στο τεχνικό έργο (µετά το πέρας του) καθώς και στους χρήστες του, αν ήταν υποχρεωτική η παράδοση του Φ.Α.Υ στους ιδιοκτήτες. Τα Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας και τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του Γεν. Εργολάβου ή του Κυρίου του έργου, µη υπάρχοντος Γεν Εργολάβου. Υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα και αποτελούν πληρότητα φακέλου της οικοδοµικής αδείας. Μία σειρά παραµένει στην Υπηρεσία που εκδίδει την άδεια και η άλλη επιστρέφεται θεωρηµένη µαζί µε την άδεια. Τα Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. υπάρχουν στο εργοτάξιο, στη διάθεση ων ελεγκτικών αρχών. Οι Επιθεωρητές Εργασίας όταν πραγµατοποιούν έλεγχο, ελέγχουν επισταµένα τα Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ για τη φάση του έργου που βρίσκεται υπό εξέλιξη. Για τις επόµενες φάσεις µπορούν να διατυπώσουν συστάσεις. Τα Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. δεν υποβάλλονται για έγκριση στα ΚΕ.Π.Ε.Κ. Εχουν µία δυναµική και βρίσκονται σε συνεχή αναθεώρηση. 6

9 ηµόσια Έργα Ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις σύνταξης Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ. και λειτουργίας των νέων θεσµών των Συντονιστών. Tα Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης, που υποβάλλεται για έγκριση (Π.. 305/96, αρθ.3, 8). Σε περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας, τότε υποβάλλονται και στην Πολεοδοµία. Σύµφωνα µε την Απόφ. 433/2000 ΥΠΕΧΩ Ε καθιερώνεται ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.. 305/96, ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ηµόσιου Έργου (ΦΕΚ 1176 Β της ). Για τα ηµόσια Έργα υπογραµµίζεται ότι η έγκριση των ΣΑΥ και ΦΑΥ από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία (.Υ.) ουδόλως απαλλάσσει τον ανάδοχο µελετητή (όταν υπάρχει αυτός) για τυχόν παραλείψεις του που προκύπτουν από την παρανόηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας και την τυχόν παράλειψη ή µη ορθή εκτίµηση παραγόντων του εργασιακού κινδύνου (Αποφ ΥΠΕΧΩ Ε αριθ. ΙΠΑ /οικ/177/ ). Είναι απαραίτητο να σηµειωθεί ότι µε την Αποφ. ΥΠΕΧΩ Ε Αριθ. ΕΕΠΠ/οικ/85/ διευκρινίζεται η απαίτηση του Π.. 305/96 για τα ηµόσια Έργα και καθιερώνονται τα Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ., ως απαραίτητα στοιχεία για την έγκριση και παραλαβή (άρθρα 15 και 22 Ν.716/77) µελέτης ηµοσίου Έργου, που εκπονείται: α) σε στάδιο οριστικής µελέτης, β) σε στάδιο µελέτης εφαρµογής (Π.. 696/74). Ακόµη αναφέρεται ότι η εφαρµογή του Π 305/96 και ιδιαίτερα των 3 και 9 του αρθ. 3 είναι υποχρεωτική και για κάθε κατασκευαζόµενο ηµόσιο Έργο (που έχει εγκριθεί η ιακήρυξη Κατασκευής του ή το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη προ της ισχύος της παρούσας), ανεξάρτητα της ύπαρξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στην εγκεκριµένη µελέτη ή της µη αναφοράς των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στα τεύχη δηµοπράτησης. Υπενθυµίζεται ότι η 3 του άρθρου 3 του Π..305/96 απαιτεί τα εξής: «Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο Εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει, ο Κύριος του έργου µεριµνά για την εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και υγείας και για την κατάρτιση φακέλου ασφάλειας και υγείας». Η 9 του ιδίου άρθρου επιβάλλει τα εξής: «Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας αναπροσαρµόζονται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρµογή του σχεδίου ασφάλειας και υγείας, ενώ µετά το πέρας των εργασιών στην αναπροσαρµογή του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε». 7

10 8

11 9

12 10

13 11

14 Παρατηρήσεις Από την µέχρι σήµερα εφαρµογή των απαιτήσεων του Π..305/96, σε ό,τι αφορά τα Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στα τεχνικά έργα, συνεκτιµώντας και τις πραγµατικές συνθήκες σύνταξης, έγκρισης και υλοποίησης (κατασκευής) των µελετών ιδιωτικών και δηµοσίων έργων παρατηρούνται τα εξής: Οι µελέτες συντάσσονται σε µικρό χρονικό διάστηµα, υπό την πίεση προθεσµιών, µε αποτέλεσµα και τα Σ.Α.Υ να συντάσσονται τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα σε ιδιωτικά έργα µικρής κλίµακας- µε τις ελάχιστες απαιτήσεις (φωτοτυπίες φυλλαδίων ή στην καλύτερη περίπτωση το ελάχιστο πρότυπο του ΤΕΕ) χωρίς να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία µεταξύ Κατασκευαστών, Μελετητών και Συντονιστών µελέτης. Η συνεργασία αυτή µετατίθεται και αναβάλλεται για τη φάση της υλοποίησης της µελέτης (κατασκευή). Έτσι δεν αποκτά τον ρόλο που θα έπρεπε ο Συντονιστής µελέτης, να παρέµβει δηλ στις αρχιτεκτονικές, τεχνικές και οργανωτικές επιλογές, προεκτιµώντας τον κίνδυνο και περιορίζοντας τον ταυτόχρονα µε τις εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνει. Μεταφέρεται και προστίθεται λοιπόν στον Συντονιστή εκτέλεσης το µεγαλύτερο βάρος για την επίτευξη της πρόληψης του ατυχήµατος, τότε που ο ίδιος δεν έχει µεγάλη δυνατότητα να εισηγηθεί και να επιτύχει την τροποποίηση της µελέτης µε µόνο λόγο τον περιορισµό των κινδύνων. Περιορίζεται λοιπόν στη λήψη αυξηµένων και ειδικών µέτρων ασφαλείας, για τον περιορισµό των κινδύνων µε περισσότερες δυσκολίες και υψηλό κόστος. Στη φάση της κατασκευής των τεχνικών έργων, εξ αιτίας της φύσης των (µεταβαλλόµενες και απρόβλεπτες συνθήκες), απαιτείται αναθεώρηση και εµπλουτισµός του Σ.Α.Υ. Σε συνάρτηση µε τα προαναφερθέντα αυτή η απαίτηση εντείνεται. Επειδή παράλληλα µε το Σ.Α.Υ. τηρείται στο εργοτάξιο και το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας και επειδή η συνεργασία των παραγόντων της κατασκευής των τεχνικών έργων επιβάλλεται από τη Νοµοθεσία, µπορεί να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του Σ.Α.Υ. µε πρόταση του Συντονιστή εκτέλεσης και σε συνεργασία µε Kατασκευαστές (Κύριο του έργου Γεν Εργολάβους Υπεργολάβους) και Eπιβλέποντες µηχανικούς, Eργοταξιάρχες. Καλόν είναι στο ΗΜΑ, σε ειδική στήλη, να γίνεται παραποµπή στην σχετική σελίδα του Σ.Α.Υ., για να υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη και εφαρµογή του Σ.Α.Υ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η συνεργασία και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ύπαρξη του Η.Μ.Α. είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και υγεία στην εξέλιξη του εργοταξίου. υστυχώς επικρατεί µία σύγχυση, ότι δεν είναι απαραίτητη η τήρησή του, όταν υπάρχει Σ.Α.Υ. εν έχει κατανοηθεί η αναγκαιότης του Η.Μ.Α. στον κατασταλτικό έλεγχο. Το Σ.Α.Υ. µπορεί να βοηθήσει ακόµη τη διαδικασία που απαιτείται σύµφωνα µε το αρθ. 79 του Π..1073/81 για την προστασία από τους αγωγούς της ΕΗ. Καλόν είναι µαζί µε την αίτηση του εκτελούντος το έργο προς τη ΕΗ και τα απαιτούµενα σχέδια (τοπογραφικό, κάτοψη, τοµή) να υποβάλλεται και κάθε τµήµα του Σ.Α.Υ., όπου γίνεται εντοπισµός του κινδύνου από υπόγεια και εναέρια δίκτυα ηλεκτρικού ρεύµατος σε όλη την κατασκευαστική διαδικασία (εκσκαφές, κίνηση αντλιών, γερανών, τοποθέτηση σκαλωσιάς, αναβατόριο, µετακίνηση οπλισµού, κ.α.), και δίνονται αντίστοιχα οι αρχικές προτάσεις για την αντιµετώπιση του κινδύνου. 12

15 Τα δεδοµένα του Σ.Α.Υ. θα συνεκτιµηθούν ιδιαίτερα στη λήψη των πρόσθετων µέτρων ασφαλείας (π.χ. προστατευτικών σανιδωµάτων), την χρονική στιγµή που επιβάλλεται και θα αναφέρονται σαν σχετικά στο έγγραφο της ΕΗ για συνέχιση των εργασιών. Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί µια σύγχυση που έχει δηµιουργηθεί, ότι αρκεί µόνον η µεταφορά των αγωγών στις αποστάσεις ασφαλείας που υποχρεούται η ΕΗ, εφ όσον πλέον από την αρχή θα υπενθυµίζονται όλες οι επικίνδυνες δραστηριότητες στο εργοτάξιο, εξ αιτίας της γειτνίασης µε το δίκτυο της ΕΗ, µέχρι το πέρας των εργασιών. Στα µεγάλα τεχνικά έργα, που έχουν καλύτερη οργάνωση, τα Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ είναι περισσότερο µελετηµένα, σε σχέση µε τα µικρής κλίµακας έργα και ιδιαίτερα τα ιδιωτικά έργα που εκτελούνται µε αυτεπιστασία. Για τα τελευταία, το ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας-Θράκης, επειδή διαπίστωσε ότι το ποσοστό των ατυχηµάτων είναι µεγαλύτερο, συνέταξε έναν πίνακα ελέγχου µε βάση τις αιτίες των ατυχηµάτων και τις συνήθεις ελλείψεις των µέτρων Α+Υ, που οι Επιθεωρητές Εργασίας του εντόπισαν κατά τους ελέγχους τους. Με το συνηµµένο πίνακα ελέγχου (check list) είναι δυνατόν να προσφερθούν άρτιες υπηρεσίες ασφάλειας στα εργοτάξια αυτής της µικρής κλίµακας και να µειωθούν τα ατυχήµατα. Τα υπάρχοντα πρότυπα Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του ΤΕΕ αποτελούν µια βάση Το Σ.Α.Υ. έχει στόχο να βοηθήσει στο εργοτάξιο τους Εργολάβους, Υπεργολάβους, Επιβλέποντες µηχανικούς, Εργοταξιάρχες, Συντονιστές εκτέλεσης, Εργοδηγούς,Εργαζόµενους, δίνοντας λύσεις στη λήψη µέτρων ασφαλείας και υγείας µε συγκεκριµένες προτάσεις και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, όπου χρειάζεται. Ακόµη πρέπει να περιέχει και απλοποιηµένες οδηγίες προς τους εκάστοτε εργαζόµενους (µε τις ιδιαιτερότητές τους), ώστε η συµπεριφορά και η εργασιακή πρακτική τους να βοηθούν στην διατήρηση των συνθηκών Ασφάλειας και Υγείας (π.χ. χρήση Μ.Α.Π., εντοπισµός και αναφορά των κινδύνων, των ζηµιών και κάθε αποσυναρµολόγησης στις διατάξεις ασφαλείας, καµία πρωτοβουλία στην λήψη µέτρων ασφαλείας χωρίς τη συνεργασία µε τον Επιβλέποντα µηχανικό/εργοταξιάρχη, Τεχνικό Ασφαλείας και Συντονιστή). Απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στις υποχρεώσεις του Κατασκευαστή (Γεν. Εργολάβου /Κυρίου Έργου) απέναντι στους ελεγκτικούς µηχανισµούς,πριν την έναρξη των εργασιών, µε την αναφορά τους στο Σ.Α.Υ. Ενδεικτικά παρατίθενται: η απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας,(ειδικότητα, ώρες απασχόλησης, τυπικό ανάθεσης) και η τήρηση και θεώρηση ανάλογων βιβλίων, η απασχόληση Συντονιστών εκτέλεσης,όταν είναι παρόντα περισσότερα του ενός συνεργεία η θεώρηση Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας ή η τήρηση αθεώρητου ηµερολογίου συµ. µε το αρθ. 113 Π /81, όταν δεν εµπίπτει στις υποχρεώσεις του Ν 1396/83 και Π.. 305/96 για τη θεώρηση Η.Μ.Α. 13

16 η υποβολή στο αρµόδιο ΚΕ.Π.ΕΚ. (συγκεκριµένη ταχυδ. διεύθυνση και τηλ φαξ) της εκ των προτέρων γνωστοποίησης, όταν απαιτείται η υποβολή αίτησης στη.ε.η. όταν υπάρχει κίνδυνος από υπόγεια ή εναέρια δίκτυά της η υποβολή αιτήµατος µετόπισης δικτύων σε άλλες Υπηρεσίες Βέβαια πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν έχουν καθορισθεί επίσηµες ελάχιστες αµοιβές για την σύνταξη των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. και αυτό λειτουργεί πολλές φορές πρακτικά σε βάρος της ποιότητας των. Το ΤΕΕ έχει δηµοσιεύσει στο Ενηµερωτικό του ελτίο, (αρ. Τευχ.2191, ) το προτεινόµενο σχέδιο Π.., του οποίου η τελική έγκριση δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Σηµειωτέον ότι το πληρέστερο και ορθότερο Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. δεν έχει αξία χωρίς τη συνεργασία όλων των παραγόντων της κατασκευής, Εργοδοτών, Μελετητών, Επιβλεπόντων µηχανικών, Εργοταξιαρχών, Τεχνικών Ασφαλείας, Συντονιστών, Εργαζοµένων και Ελεγκτικών µηχανισµών για την µείωση των ατυχηµάτων στα τεχνικά έργα τόσο στους εργαζόµενους και σε τρίτους στη φάση της κατασκευής όσο και στα συνεργεία που θα επέµβουν µελλοντικά και στους χρήστες του τεχνικού Έργου µετά την κατασκευή του. 14

17 Συντάκτης Μαρία όση -Σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Τεχνικός επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας -Θράκης ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ & ΟΧΙ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:... ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ: ΕΠΙΒΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας - Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) - Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) Προστασία από αγωγούς της.ε.η. Αίτηση στη.ε.η. Μετατόπιση Πρόσθετα µέτρα (σανιδώµατα κ.α.) Περίφραξη εργοταξίου. Φαρµακείο. Πυροσβεστήρες. Μέσα Ατοµικής Προστασίας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Ξ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ΝΑΙ ΟΧΙ Αποµάκρυνση κιγκλιδωµάτων κουφωµάτων. Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (κράνη, ολόσωµες ζώνες ασφάλειας, γυαλιά, CE). Προστασία ανοιγµάτων έναντι πτώσης. Αδειούχοι χειριστές µηχανηµάτων έργων και εξοπλισµού, όπου απαιτείται. Προστατευτικά σανιδώµατα. - Ειδική µελέτη, αν πρόκειται για έργο µε προεντεταµένο σκυρόδεµα. - Εφαρµογή του Σχεδίου Εργασίας, αν υπάρχουν υλικά που περιέχουν αµίαντο. * όπου υπάρχουν σκαλωσιές συµπληρώστε το τµήµα σκαλωσιές (ικριώµατα) του παρόντος checklist6 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Ξ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΝΑΙ ΟΧΙ Αντιστήριξη πρανών. Περίφραξη χειλέων εκσκαφής. Υλικά µακριά από τα χείλη της εκσκαφής. Προστασία έναντι πτώσης των περασµάτων-γεφυρωµάτων, µε ασφαλές κιγκλίδωµα (κουπαστή και µεσοδιάστηµα). Ασφαλείς φορητές σκάλες. Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (κράνη κ.α., CE). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Ξ

18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (Η/Μ, σοβάδες, βαφές, ΝΑΙ µάρµαρα κλπ) Προστασία περάτων πλακών και ξυλοτύπων. Προστατευτικό προστέγασµα στο ύψος οροφής ισογείου. Κεκλιµένο αδιαπέραστο σανίδωµα («οµπρέλα» κατά τους οικοδόµους. για προστασία εργαζόµενων και περιοίκων, όπου απαιτείται π.χ. όµορα οικόπεδα, πεζοδρόµια, όµορα περάσµατα κ.α.). Προστασία ανοιγµάτων ασανσέρ. Προστασία ανοιγµάτων κλιµακοστασίων (πλατύσκαλα, φανάρια, ανοίγµατα µεταξύ των σκελών της κλίµακας). Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (κράνη, ζώνες ασφάλειας ολόσωµες, κατάλληλα υποδήµατα κ.α., CE). Ασφαλείς φορητές σκάλες. Πιστοποιηµένος εξοπλισµός (µηχανήµατα, εργαλεία κ.α.). Βεβαίωση εγκατάστασης και καλής λειτουργίας ανυψωτικών µηχανηµάτων.. Έλεγχος συρµατόσχοινων. Αδειούχοι ηλεκτροσυγκολλητές οξυγονοκολλητές. Χειριστές εξοπλισµού µε τις απαιτούµενες κατά το νόµο άδειες. Καθαριότητα, τακτοποίηση διαδρόµων κυκλοφορίας (περάσµατα, κλίµακες, διάδροµοι κ.α.). Σήµανση ασφάλειας. Εγκατάσταση ανελκυστήρων Χρήση ολόσωµης ζώνης ασφάλειας ή λοιπών προστατευτικών διατάξεων έναντι πτώσης (πατάρια, σκαλωσιά κ.ο.κ.). Χρήση κράνους. Εργασία βοηθού, παρουσία αδειούχου εγκαταστάτη.. Απαγόρευση χρήσης καβαλέτων στους εξώστες. Μπορεί να γίνει αποδεκτή η χρήση τους µόνο µε προστατευτική έναντι πτώσεως διάταξη (στο ένα µέτρο και ενδιάµεσα από το δάπεδο του εξώστη και στο ένα µέτρο και ενδιάµεσα υπεράνω του δαπέδου εργασίας του καβαλέτου). * όπου υπάρχουν σκαλωσιές συµπληρώστε το τµήµα σκαλωσιές (ικριώµατα) του παρόντος checklist6 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Ξ ΟΧΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ Πιστοποιηµένος εξοπλισµός εργασίας. Αδειούχοι κατά το νόµο χειριστές. Καλή λειτουργία και πρόσφατη συντήρηση. Άδειες κυκλοφορίας. Πινακίδες κυκλοφορίας. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. Αποδεικτικά πληρωµής ετήσιων τελών κυκλοφορίας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Ξ

19 ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ Ξύλινες σκαλωσιές σε ύψος <10 m. Ασφαλής έδραση σκαλωσιάς (ορθοστάτης σε πατόβιδες και σκληρό οριζοντιωµένο δάπεδο και καλά πατηµένο χώµα). Επαρκείς και ασφαλείς συνδέσεις µε κτίριο. Προστασία περιοίκων από ρύπανση και ατύχηµα (λινάτσα, προστατευτικό σανίδωµα, δίοδος διέλευσης πεζών). άπεδα εργασίας πλάτους 0,60 m (2 µαδέρια των 30 cm), για απλές εργασίες. Σε ειδικές εργασίες δάπεδα µεγαλύτερου πλάτους (βλ. Π /81). Προστασία έναντι πτώσης στο δάπεδο εργασίας («πλάτη»). STOP (οριζόντιες κουπαστές στο 1 m µεσοδιάστηµα (ή άλλη ασφαλής διάταξη) στα άκρα της σκαλωσιάς. Πύργοι (κινητές σκαλωσιές) ύψος < 3πλάσιου της µικρότερης πλευράς της βάσης φρένο στους 4 τροχούς σκάλα ανάβασης στο δάπεδο εργασίας πλήρης κάλυψη (µαδέρωµα) του δαπέδου εργασίας προστασία του δαπέδου εργασίας έναντι πτώσης. Βεβαίωση πληρότητας και ευστάθειας από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον Κατασκευαστή. Βεβαίωση εξέτασης τύπου από Υ.Β.Ε.Τ. και για εισαγόµενες σκαλωσιές από φορέα αναγνωρισµένο από τις επίσηµες αρχές της χώρας προέλευσης. - Μελέτη για κάθε σκαλωσιά πλην αυτής µε πλάτος δαπέδου εργασίας 60 cm που υποβαστάζει αποκλειστικά εργαζόµενους και άµεσα χρησιµοποιούµενα υλικά. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Ξ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ - Πιστοποίηση. Εργαλεία και καλώδια σε καλή κατάσταση. Ασφαλής αποθήκευση και µεταφορά. - Προφυλακτήρες. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Ξ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΙ ΟΧΙ Ασφάλιση (κλειδαριά). Γείωση. Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης. Εγκιβωτισµός σε ντουλάπι. Αγραφή των στοιχείων του υπεύθυνου αδειούχου ηλεκτρολόγου. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Ξ

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Τρίπολη, 15-06-2016 Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Γεώργιος Ι. Φαράντος Προϊστάμενος Τμήματος Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς

Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς T.E.E. - Tµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 23 Σεπτεµβρίου 2009 Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς Μαρία Σ. όση-σιββά Αρχιτέκτων µηχ/κός Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) & ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) & ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) & ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας. Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα. Κατερίνη - Μάιος2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας. Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα. Κατερίνη - Μάιος2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος2005 Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα Ισχύουσα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Θεσµοί Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) & Γιατρού Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΑΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Ιδιωτικά Έργα ηµόσια Έργα Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-983) Π..305/96 και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ορισµοί Προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο: Κάθε εργοτάξιο όπου πραγµατοποιούνται εργασίες οικοδοµικές ή/και πολιτικού µηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο. Ενδεικτικά αναφέρονται: Εκσκαφές Χωµατουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτριας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Μαρία Σ. όση-σιββά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015

ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Π 305/96 (αρ.12, παρiv, µέρος Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΑΥ ----- /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ικριώµατα άπεδα εργασίας Ανοίγµατα

Ικριώµατα άπεδα εργασίας Ανοίγµατα ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Κατασκευή ηµοσίων Εργων» Θεσσαλονίκη - Ιούνιος 2005 Ικριώµατα άπεδα εργασίας Ανοίγµατα Μαρία Σ. όση -Σιββά Αρχιτέκτων Μηχ/κός Α.Π.Θεσ/νίκης Πτυχιούχος Αρχαιολογίας Α.Π.Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1

1 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017"

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017 --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΑΥ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017" ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα 1: Νομοθεσία Υγιεινής & Ασφάλειας Γενικά στοιχεία Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ :

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων σε οικοδοµές και τεχνικά έργα

Σύντοµος οδηγός για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων σε οικοδοµές και τεχνικά έργα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ ΟΜΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2008 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Π. Σύντοµος οδηγός για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ν. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ν. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Οργάνωση διαδικασιών για την παραγωγή έργου Συζήτηση με τον πελάτηιδιοκτήτη σχετική με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017"

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017 --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΑΥ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο. Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE

Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο. Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΑ ΤΟΜΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1998 ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ (K/Ξ) M.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΕ Κέρκυρα 26-11-2014 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Με το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΣΟΥΛΗΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Νο Εγγράφου ΤΙΤΛΟΣ: ιαµόρφωση πρασίνου στο ΟΤΓ79Α επί των οδών Ακαδηµίας και Κοιµήσεως Θεοτόκου Αναθεώρ. Ηµεροµ. Περιγραφή/ Αιτία Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013 Χωματουργικές Εργασίες - Κατασκευαστικές Εργασίες σε ίκτυα Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας Το Τμήμα Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ. 130 27 εκ 2005 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Α.Υ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Φ.Α.Υ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΡΕΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 35 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΑ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 42100

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 17 Μαρτίου Όλους τους ενδιαφερόμενους

Λευκωσία, 17 Μαρτίου Όλους τους ενδιαφερόμενους Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α... 3 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ... 3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, Ιούλιος 2003 Εκδοση : 01 Ηµεροµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών Καθήκοντα Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών Καθήκοντα Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 7

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 7 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) TMHMA A' Γενικά 1. Είδος του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 7

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 7 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Υ Δ Ρ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Ν Ο Τ Ι ΑΣ Ρ Ο Δ Ο Υ Γ Ι Α Τ Ι Σ Δ. Κ. ΑΣ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008

ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008 ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008 Μαρία Σ. Δόση-Σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Πτυχιούχος αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταμένη Τμήματος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Κατεδαφίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος του έργου είναι: «Παροχέτευση όμβριων υδάτων προαύλιου χώρου κτιρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής».

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης ΕΡΓΟ Τίτλος υ: Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Πέταλο» του Δ.Δ. Νέων Στύρων, του καλλικρατικού Δήμου Καρύστου. Σκοπός: Σκοπός του υ είναι η μείωση έως και η εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ.

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Είδος έργου και χρήση αυτού: Επισκευές κατασκευές πεζοδροµίων και εκριζώσεις στο ήµο Χαλανδρίου Το έργο κυρίως προβλέπει εργασίες ανακατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ματίνα Πισιµίση Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ιεύθυνση Συνθηκών Εργασίας τηλ. 210-3214105 fax 210-3214294

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,06 ΦΠΑ : 7.741,94 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. : 08/2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,06 ΦΠΑ : 7.741,94 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. : 08/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «KATAΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 32.258,06 ΦΠΑ : 7.741,94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.:3063 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Εργαστηρίου Ανάπτυξης. Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Εργαστηρίου Ανάπτυξης. Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 [Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 168/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (Π.. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (Π.. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016 Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Κυρίες / Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α... 3 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ... 3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Εγγράφου ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΜΙ ΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ Αρ. Αναθ. Ηµεροµ. Περιγραφή/ Αιτία Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Β. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Β. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α... 3 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ... 3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ».

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : 74.400,00 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΦΑΥ ΕΡΓΟ: Στεγάνωση δωμάτων και κτιρίων του Α.Π.Θ. έτους 2018 Σελίδα 2 από 17

Μελέτη ΦΑΥ ΕΡΓΟ: Στεγάνωση δωμάτων και κτιρίων του Α.Π.Θ. έτους 2018 Σελίδα 2 από 17 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 17 Σελίδα 3 από 17 Σελίδα 4 από 17 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 17 Σελίδα 6 από 17 Σελίδα 7 από 17 ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ 1 Η πρόσβαση στη στέγη πρέπει να είναι ασφαλής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 15-7-2014 Αρ. πρωτ: οικ. 24120/1336 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.)

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 3/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 2953 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,00 ΦΠΑ : ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ.

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,00 ΦΠΑ : ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : 74.400,00 Α.Μ. : 10/2017 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο για Ασφάλεια και Υγεία στα ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ. Μανσούδης Απόστολος Φυσικός Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Νομοθετικό πλαίσιο για Ασφάλεια και Υγεία στα ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ. Μανσούδης Απόστολος Φυσικός Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθετικό πλαίσιο για Ασφάλεια και Υγεία στα ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Φυσικός Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Σ.ΕΠ.Ε. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), αποτελεί τον κατεξοχήν ελεγκτικό μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Τ. Ε. & ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Μελ.:166/2017 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Διαμόρφωση Γηπέδου Εγκατάστασης Μονάδας Μηχανικής Διαλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) «ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΩΤΗΡΑΣ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) «ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΩΤΗΡΑΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) «ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΩΤΗΡΑΣ» Σελ. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α... 3 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ... 3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα