ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων»"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ Σχέδιο ράσης Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των ηµοτικών κτιρίων του ήµου Θέρµης/ ηµοτική Ενότητα Θέρµης, στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Σχέδιο δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ ΑΕ) ήµου Θέρµης/ ηµοτική Ενότητα Θέρµης...6 Α. Μακροπρόθεσµο όραµα και συνολική στρατηγική...7 Β. Κύρια αποτελέσµατα της Απογραφής Εκποµπών Αναφοράς για το έτος Γ. Μέτρα για την Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας...14 Τοµείς & Πεδία ράσης: Κτίρια, Εξοπλισµός/Εγκαταστάσεις...14 Τοµείς & Πεδία ράσης: Τοπική Ηλεκτροπαραγωγή...23 Τοµείς & Πεδία ράσης: Μεταφορές...27 Τοµείς & Πεδία ράσης: Συνεργασία µε τους Πολίτες & τους Ενδιαφερόµενους Φορείς Ενεργειακές Επιθεωρήσεις στα κτίρια του ήµου Θέρµης...38 Κατηγορία Κτιρίων: Γραφεία...41 Κατηγορία Κτιρίων: Πολιτιστικά Κέντρα & ΚΑΠΗ...44 Κατηγορία Κτιρίων: Σχολεία...47 Κατηγορία Κτιρίων: Κλειστά Γυµναστήρια & Γήπεδα...54 Γενικά στοιχεία των δηµοτικών κτιρίων του ήµου Θέρµης...57 Ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος...58 Παράρτηµα Α. Συγκεντρωτικά Στοιχεία Ενεργειακών Επιθεωρήσεων...59 Παράρτηµα Β. Μεθοδολογία Υπολογισµού Κατανάλωσης Ενέργειας της Κατηγορίας «ηµοτικά Κτίρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός»...70 Παράρτηµα Γ. Μεθοδολογία Υπολογισµού Αριθµού Κατοίκων.Θέρµης, Καταναλώσεων Ενέργειας της Κατηγορίας «Κατοικίες»...90 Παράρτηµα. Μεθοδολογία Υπολογισµού Κατανάλωσης Ενέργειας της Κατηγορίας «Μεταφορές»...90 Παράρτηµα Ε. Μεθοδολογία Υπολογισµού Κόστους Προτεινόµενων Ενεργειακών Παρεµβάσεων στα Κτίρια...99 Παράρτηµα ΣΤ. Μεθοδολογία Υπολογισµού Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κατηγορίας «ηµοτικός δηµόσιος φωτισµός» στο.θέρµης Παράρτηµα Ζ. Έντυπα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Παράρτηµα Η. Ευρετήριο Πινάκων & ιαγραµµάτων...110

3 1. Εισαγωγή Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύµφωνο των ηµάρχων» Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) που ηγείται του παγκόσµιου αγώνα κατά της κλιµατικής αλλαγής έχει θέσει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της την προώθηση του «Συµφώνου των ηµάρχων». Οι φιλόδοξοι στόχοι της επεξηγούνται στη έσµη µέτρων της ΕΕ για την αλλαγή του κλίµατος και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η οποία δεσµεύει τα κράτη µέλη να µειώσουν τις εκποµπές του CO 2 κατά 20% τουλάχιστον έως το Οι πόλεις που υπογράφουν το Σύµφωνο των ηµάρχων συµβάλλουν σε αυτούς τους στόχους πολιτικής δια της επίσηµης δέσµευσης ότι θα υπερβούν αυτόν τον στόχο, µέσω της υλοποίησης του δικού τους Σχεδίου ράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ ΑΕ). Η επίσηµη δέσµευση των υπογραφόντων µεταφράζεται σε απτά µέτρα και έργα. Οι υπογράφουσες πόλεις δέχονται να υποβάλλουν εκθέσεις και να παρακολουθούνται σε σχέση µε το πώς υλοποιούν τα Σχέδια ράσης. Επίσης, αποδέχονται ότι η συµµετοχή τους στο Σύµφωνο θα λήξει σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. Επιπλέον, οι πόλεις δεσµεύονται ότι θα διαθέσουν επαρκές ανθρώπινο δυναµικό, κινητοποιώντας το κοινωνικό σύνολο στις γεωγραφικές περιοχές τους, ώστε να λάβει µέρος στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης, περιλαµβανοµένης της οργάνωσης τοπικών ηµερών «ενέργειας» και της δικτύωσης µε άλλες πόλεις. Ο ήµος Θέρµης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του «Συµφώνου των ηµάρχων» στοχεύει στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην υλοποίηση εφαρµογών ΑΠΕ στον ήµο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο ήµος, µε την απόφαση 286/2010 του ηµοτικού Συµβουλίου., ανέθεσε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε./ Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας, την εργασία «Εκπόνηση Σχεδίου ράσης Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των κτιρίων του ήµου Θέρµης». Η πρωτοβουλία «Σύµφωνο των ηµάρχων», για την υποστήριξη των δήµων ανάπτυξε µια συγκεκριµένη µεθοδολογία για την δηµιουργία των Σ ΑΕ και κάλεσε όλους του δήµους να ακολουθήσουν τα συγκεκριµένα πρότυπα. Το «Σχέδιο ράσης Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των κτιρίων του ήµου Θέρµης» αποτελείται από τα εξής επιµέρους στοιχεία: 1. Σχέδιο δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ ΑΕ) Α. Μακροπρόθεσµο όραµα και συνολική στρατηγική όπου καθορίζεται: i. ο προβλεπόµενος συνολικός στόχος για τις εκποµπές CO 2, ii. οι βασικές ενέργειες για την επίτευξη του σκοπού αυτού, iii. οι µεγαλύτερες προκλήσεις, το προσωπικό και οι οικονοµικοί πόροι που θα διατεθούν, iv. οι υποστηρικτικές δοµές, v. η ευαισθητοποίηση των πολιτών κλπ. Ειδικότερα αφορά την ανάλυση του µακροπρόθεσµου οράµατος του ήµου έως το 2020 αναφέροντας ενδεικτικά i. τους τοµείς που αναµένονται οι µεγαλύτερες µειώσεις CO 2 ii. τις βασικές ενέργειες για την επίτευξη του σκοπού αυτού iii. τις δοµές του ήµου που δηµιουργούνται για την υλοποίηση των στόχων του 3

4 Συµφώνου iv. τον αριθµό των ατόµων που εργάζονται για την υλοποίηση του Σ ΑΕ v. τον τρόπο µε τον οποίο θα ενηµερωθεί ο τοπικός πληθυσµός vi. τον τρόπο µε τον οποίο η δηµοτική αρχή θα οργανώσει την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Σχεδίου ράσης καθώς και vii. τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό για την υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής και τις προβλεπόµενες πηγές χρηµατοδότησης. Β. Κύρια αποτελέσµατα της Απογραφής Εκποµπών Αναφοράς για το έτος 2009 όπου i. αναφέρονται τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας ii. προσδιορίζονται οι κύριες πηγές εκποµπών CO 2 iii. καταγράφονται και συλλέγονται στοιχεία θερµικών και ηλεκτρικών καταναλώσεων ανά κατηγορία όπως: δηµοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, ιδιωτικές κατοικίες, δηµοτικός (δηµόσιος) φωτισµός, δηµοτικός στόλος και µεταφορές (δηµόσιες/ ιδιωτικές) iv. προσδιορίζεται το ισοδύναµο εκποµπών CO 2 καθώς και v. τα πιθανά στοιχεία τοπικής ηλεκτροπαραγωγής. Η Απογραφή Εκποµπών Αναφοράς στο ήµο Θέρµης αποτελείται από 4 πίνακες: Πίνακας 1: Σ ΑΕ Πίνακας A. Τελική κατανάλωση ενέργειας Κατηγορία Κτίρια, Εξοπλισµός/Εγκαταστάσεις και Βιοµηχανίες: ηµοτικά Κτίρια, εξοπλισµός/εγκαταστάσεις Κατοικίες ηµοτικός-δηµόσιος φωτισµός Μεταφορές: ηµοτικός στόλος ηµόσιες µεταφορές Ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές Πίνακας 2: Σ ΑΕ Πίνακας Β. Εκποµπές CO 2 Κατηγορία Κτίρια, Εξοπλισµός/Εγκαταστάσεις και Βιοµηχανίες: ηµοτικά Κτίρια, εξοπλισµός/εγκαταστάσεις Κατοικίες ηµοτικός-δηµόσιος φωτισµός Μεταφορές: ηµοτικός στόλος ηµόσιες µεταφορές Ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές 4

5 Πίνακας 3: Σ ΑΕ Πίνακας Γ. Τοπική ηλεκτροπαραγωγή και αντίστοιχες εκποµπές CO 2 Τοπικά παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια (εκτός εγκαταστάσεων που υπάγονται στο ΣΕ Ε και όλων των εγκαταστάσεων/µονάδων > 20 MW) Αιολική ενέργεια Υδροηλεκτρική ενέργεια Φωτοβολταϊκά Συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας (ΣΗΘ) Λοιπά : ηµοτική µονάδα απορριµµάτων (ισχύος 5MW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο) Πίνακας 4: Σ ΑΕ Πίνακας. Τοπική παραγωγή θέρµανσης/ψύξης (τηλεθέρµανση/ τηλεψύξη, ΣΗΘ, κ.λπ) και αντίστοιχες εκποµπές CO 2 Τοπικά παραγόµενη θέρµανση/ψύξη Συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας (ΣΗΘ) Μονάδα(ες) τηλεθέρµανσης Γ. Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια όπου περιγράφονται i. τα βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα που έχουν καθοριστεί για την υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής, ii. οι επιδιωκόµενοι στόχοι µείωσης των εκποµπών CO2, καθώς και iii. τα χρονικά πλαίσια, οι εκχωρούµενες αρµοδιότητες και τα διατιθέµενα κονδύλια του προϋπολογισµού. Ειδικότερα σε αυτό περιγράφονται οι κυριότερες δράσεις για την υλοποίηση του σχεδίου. Οι δράσεις που θα περιλαµβάνει το Σ ΑΕ, µπορεί να αφορούν τις κατηγορίες που περιλαµβάνονται στο ΑΕΒ αλλά και τοµείς που η ηµοτική αρχή µπορεί να παίξει συγκεκριµένο ρόλο (π.χ. προµήθειες, ενηµέρωση πολιτών και φορέων κλπ.). Για κάθε µέτρο που προτείνεται στο Σ ΑΕ, πρέπει να υπάρχει σύνδεση µε τον αντίστοιχο τοµέα δράσης και σύντοµη περιγραφή µε εκτίµηση του οφέλους που θα προκύψει. Είναι χρήσιµο να γίνει διαχωρισµός µεταξύ άµεσων µέτρων και των στρατηγικών µέτρων που προβλέπονται έως το 2020.Το Σ ΑΕ προβλέπει την ανάθεση αρµοδιοτήτων σε τµήµατα της ήµου. Θα δοθούν οι ηµεροµηνίες αρχής και τέλους κάθε προβλεπόµενης δράσης/µέτρου, το κόστος και η αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας εκποµπών CO 2 κάθε µίας. 2. Ενεργειακή Επιθεώρηση στα κτίρια του ήµου Θέρµης Η Ενεργειακή Επιθεώρηση των κτιρίων της ηµοτικής Ενότητα Θέρµης περιλαµβάνει την Αποτύπωση Γενικών Ενεργειακών εδοµένων, την Καταγραφή Στοιχείων των Ενεργειακών Συστηµάτων που φέρουν τα κτίρια καθώς και Προτάσεις Μέτρων Εξοικονόµησης Ενέργειας σε κάθε δηµοτικό κτίριο. 5

6 2. Σχέδιο δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ ΑΕ) ήµου Θέρµης/ ηµοτική Ενότητα Θέρµης 1) Τίτλος του Σχεδίου ράσης: Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας ήµου Θέρµης/ ηµοτική Ενότητα Θέρµης Αρχή η οποία εγκρίνει το σχέδιο: ηµοτικό Συµβούλιο 2) Βασικά στοιχεία του Σχεδίου ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Οι δράσεις του ήµου Θέρµης χωρίζονται σε τρεις τοµείς και πεδία, α)στα ηµοτικά Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Εξοπλισµός στις β) Μεταφορές- ηµοτικό Στόλο και γ) στις Εκστρατείες Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Τοπικής Κοινωνίας. 3) Αρµόδια υπηρεσία: Τµήµα Ανάπτυξης & Προγραµµατισµού, Τεχνική Υπηρεσία 4) Συνολικός στόχος µείωσης του CO 2 έως το 2020 Η υλοποίηση του Σχεδίου ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του ήµου Θέρµης θα επιτύχει µείωση των εκποµπών CO 2 ως ακολούθως: Πίνακας 5: Ποσοστιαία µείωση εκποµπών CO 2 σε σύγκριση µε το 2009 Κατηγορία ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 [t] Σύνολο Εξοικονόµηση ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ηµοτικά Κτίρια, εγκαταστάσεις 8.945,18 586,16 6,6% Τριτογενής τοµέα Κατοικίες , ,74 34,8% ηµοτικός δηµόσιος φωτισµός 5066, ,57 24,9% Βιοµηχανίες Υποσύνολο , ,47 28,51 % ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ηµοτικός στόλος 779,63 116,94 15,0% ηµόσιες µεταφορές 3.171,44 158,57 5,0% Ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές , ,09 5,1% Υποσύνολο , ,60 5,3% Εκστρατείες ενηµέρωσης 0, ,07 Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ 0, ,43 ΣΥΝΟΛΟ , ,78% Αναλυτικότερα το Σ ΑΕ, όπως προσδιορίζεται από το «Σύµφωνο των ηµάρχων» περιλαµβάνει τρία βασικά µέρη, τα οποία αφορούν στα εξής: 6

7 Α. Μακροπρόθεσµο όραµα και συνολική στρατηγική 1) Συνολικός στόχος µείωσης του CO 2 : 23,78 (%) έως το 2020 Να σηµειωθεί το αντίστοιχο τετραγωνίδιο: Απόλυτη µείωση Κατά κεφαλήν µείωση 2) Μακροπρόθεσµο όραµα του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης (να συµπεριληφθούν οι τοµείς δράσης προτεραιότητας, οι κύριες τάσεις και προκλήσεις) Η περιοχή του ήµου Θέρµης χαρακτηρίζεται από έντονη οικιστική ανάπτυξη. Η εγγύτητα της περιοχής µε το ΠΣΘ, η εύκολη πρόσβαση, η προσφορά πολεοδοµηµένης γης, οι ανάγκες για πρώτη κατοικία και η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη µιας περιαστικής κατοικίας. Χαρακτηριστικό µάλιστα της οικιστικής ανάπτυξης είναι η προσέλκυση µεσαίων και ανώτερων εισοδηµατικών στρωµάτων του πληθυσµού που αναζητούν µεγαλύτερο χώρο κατοικίας. Αρχικά, η ανάπτυξη της περιοχής προσδιορίστηκε από τη συγκέντρωση σηµαντικού αριθµού βιοτεχνικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων και στη συνέχεια από την ταχύτατη ανάπτυξη κατοικίας. Παράλληλα, η περιοχή, εκτός από τη συγκέντρωση παραγωγικών δραστηριοτήτων, αποτέλεσε χώρο συγκέντρωσης κοινωφελών και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων, που κυρίως εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων του ΠΣΘ (αεροδρόµιο, ακαδηµαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ερευνητικά ινστιτούτα, υπηρεσίες υγείας, επιχειρήσεις και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, βιοµηχανική και βιοτεχνική ζώνη, κέντρα διασκέδασης, υπερκαταστήµατα και χονδρεµπόριο). Η αναπτυξιακή στρατηγική του ήµου Θέρµης, χαρακτηρίζεται από το στόχο ανάδειξης του ήµου σε πόλο ανάπτυξης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, µε βιώσιµη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, αναβάθµιση των υφιστάµενων οικισµών και καινοτόµο και ποιοτικό σχεδιασµό των περιοχών που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης. Βασική προτεραιότητα αποτελεί και η ενέργεια, τόσο στον τοµέα της εξοικονόµησης όσο και στον τοµέα αξιοποίησης των ΑΠΕ. Το κτιριακό απόθεµα αποτελεί ένα µεγάλο ενεργειακό καταναλωτή, παράλληλα όµως διαθέτει υψηλό δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας, ενώ και οι µεταφορές αποτελούν ένα ιδιαίτερα µεγάλο ενεργειακό καταναλωτή. Παράλληλα τα γεωµορφολογικά και χωροταξικά δεδοµένα της περιοχής, ευνοούν την αξιοποίηση των ΑΠΕ. Με την υλοποίηση του Σ ΑΕ, ο ήµος Θέρµης στοχεύει: - στην εξοικονόµηση ενέργειας - στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών και τεχνικών - στην αξιοποίηση των ΑΠΕ - στην «επικοινωνιακή» δράση των παρεµβάσεων - στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και - στην αλλαγή της «ενεργειακής» συµπεριφοράς των εργαζοµένων στο δήµο αλλά και των πολιτών γενικότερα 7

8 Οι τοµείς δράσης του ήµου Θέρµης επικεντρώνονται σε τέσσερις κατηγορίες: 1. ηµοτικά κτήρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός 2. Τοπική Ηλεκτροπαραγωγή 3. Μεταφορές - ηµοτικός στόλος 4. Συνεργασία µε τους πολίτες & τους ενδιαφερόµενους φορείς. Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» θέτει ως ελάχιστο στόχο µείωσης του CO 2 στο ήµο Θέρµης ένα ποσοστό 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας µέχρι το έτος 2020, σε σύγκριση µε το έτος αναφοράς Οι προβλεπόµενες δράσεις επικεντρώνονται σε µέτρα ενεργειακής εξοικονόµησης στα δηµοτικά κτίρια, στο δηµοτικό φωτισµό, στο δίκτυο υδροδότησης και εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών, των δηµοτικών υπαλλήλων καθώς και των µαθητών από την προσχολική έως τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στοχεύοντας στην εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια, στην αύξηση της χρήσης των µέσων µαζικής µεταφοράς και στην υιοθέτηση κανόνων οικολογικής οδήγησης. Παράλληλα προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τόσο στις στέγες των δηµοτικών κτηρίων όσο και η δηµιουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Τα µέτρα εξοικονόµησης στα δηµόσια κτίρια περιλαµβάνουν τη χρήση του φυσικού αερίου (προς αντικατάσταση του πετρελαίου και των ηλεκτρικών συσκευών θέρµανσης σε όλα τα δηµοτικά κτίρια), αλλαγή παλαιών καυστήρων και λεβήτων µε νέους, εγκατάσταση νέων κουφωµάτων όπου χρειάζεται και χρήση βαλβίδων ελέγχου της εσωτερικής θερµοκρασίας για τον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση χώρων, καθώς επίσης δράσεις επανεξέτασης του συστήµατος φωτισµού των κτιρίων που επισηµάνθηκαν ως υπερφωτισµένα και η αλλαγή των λαµπτήρων που φέρουν µε νέους λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας µε ηλεκτρονικούς ρυθµιστές (ballast). 3) Οργανωτικές και οικονοµικές παράµετροι Για την υλοποίηση του Σ ΑΕ, είναι απαραίτητη η δηµιουργία εσωτερικών δοµών υποστήριξης, που θα συντάξουν, συντονίσουν, παρακολουθήσουν και θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του στου Σ ΑΕ Το ενεργειακό γραφείο του ήµου, το οποίο µπορεί να λειτουργεί στο πλαίσιο της /νσης Προγραµµατισµού ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου, θα αποτελέσει την οργανωτική µονάδα που θα έχει την ευθύνη συντονισµού και παρακολούθησης της υλοποίησης του Σ ΑΕ, σε συνεργασία µε τον ενεργειακό υπεύθυνο κάθε εγκατάστασης Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ρόλος του Ενεργειακού Γραφείου και του Γραφείου Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού στην εξεύρεση χρηµατοδότησης των δράσεων µε την παρακολούθηση των σχετικών µε την ενέργεια προσκλήσεων έργων (Ε.Ε, ΕΣΠΑ, ΥΠΕΚΑ, πρόγραµµα ΕΛΛΑ Α κλπ) και θα υποστηρίζει την υποβολή των προτάσεων. Παράλληλα θα διερευνά την αξιοποίηση της συγχρηµατοδότησης δράσεων µέσω Επιχειρήσεων Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών Παράλληλα το γραφείο, θα παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σε θέµατα σχετικά µε συστήµατα εξοικονόµησης και διαχείρισης ενέργειας, χρήσης ΑΠΕ, για χρηµατοδοτικά εργαλεία καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για αλλαγή συµπεριφοράς σε σχέση µε την κατανάλωση ενέργειας. Στο πλαίσιο του γραφείου θα λειτουργεί και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μετακινουµένων Τέλος θα προωθεί διαδηµοτικές συνεργασίες µε στόχο την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων. Στην κατεύθυνση αυτή θα συνεργάζεται µε φορείς σχετικούς µε την ενέργεια (Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο, ΣΑΣΘ, ΑΠΘ κλπ) 8

9 Συντονιστικές και οργανωτικές δοµές που συγκροτήθηκαν/εκχωρήθηκαν Ο ήµος Θέρµης υπόγραψε σύµβαση µε την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε./ Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΚΚΜ), για τη διενέργεια ελέγχων ενεργειακής κατανάλωσης όλων των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. Σηµειώνεται ότι ο ήµος Θέρµης είναι βασικός µέτοχος της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.). Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν στοιχεία 1 σχετικά µε την ενέργεια στον τοµέα των µεταφορών (συµπεριλαµβανοµένων των δηµοτικών στόλων, τις δηµόσιες µεταφορές, τις ιδιωτικές και τις εµπορικές µεταφορές), καθώς και για το δηµοτικό φωτισµό. Μετά τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων διαµορφώθηκαν και οι προτάσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ. Προσωπικό που διατέθηκε Η επεξεργασία του Σ ΑΕ πραγµατοποιήθηκε από το ΠΕΚΚΜ/ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραµµές και τις διαδικασίες της πρωτοβουλίας «Σύµφωνο των ηµάρχων». Η όλη δράση έγινε µε τη συνεργασία του Τµήµατος Προγραµµατισµού και της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου, ενώ πραγµατοποιηθήκαν συναντήσεις µεταξύ στελεχών όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιακών µονάδων του ήµου και του ΠΕΚΚΜ/ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ. Συµµετοχή ενδιαφερόµενων φορέων και πολιτών Ο ήµαρχος του ήµου Θέρµης έχει δεσµευτεί για την πλήρη υποστήριξη του Σ ΑΕ. Το δηµοτικό συµβούλιο στηρίζει και ενισχύει το σύνολο των δράσεων. Αυτή η προσπάθεια στηρίζεται επίσης από την αναπτυξιακή εταιρεία ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε./ ΠΕΚΚΜ που έχει µεγάλη εµπειρία σε συναφείς τοµείς της εξοικονόµησης ενέργειας, της χρήσης των ΑΠΕ, της βιώσιµης κινητικότητας, της διαχείρισης απορριµµάτων και της ευαισθητοποίησης του κοινού, που απόκτησε µέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά έργα. Βασικά στοιχεία του Σ ΑΕ, έχουν συµπεριληφθεί στις προγραµµατικές θέσεις της ιοίκησης κατά την προεκλογική περίοδο του Νοέµβριο του 2010, οι οποίες επικυρώθηκαν από το εκλογικό σώµα, µε την επανεκλογή της. Η ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσµού και των ενδιαφερόµενων φορέων θα επιτευχθεί µέσα από την διεξαγωγή Εκδηλώσεων καθώς και την διάχυση εντύπων ενηµερωτικού υλικού καθ όλη την διάρκεια υλοποίησης του Σ ΑΕ. Οι δηµότες, οι επιχειρήσεις και οι βιοµηχανίες που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή του δήµου θα ενηµερωθούν για τους στόχους εξοικονόµησης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, για τις προβλεπόµενες δράσεις επίτευξης των στόχων αυτών καθώς και για µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας που οι ίδιοι θα µπορούσαν να εφαρµόσουν προκειµένου να συµβάλλουν στην µείωση της κατανάλωσης ενέργειας τόσο στον οικιακό και τριτογενή τοµέα όσο στις ιδιωτικές µεταφορές. Στόχος των Εκδηλώσεων είναι η προσέγγιση των τοπικών φορέων και των πολιτών και η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη εµπλοκή τους στον σχεδιασµό των ενεργειακών πολιτικών και την συµµετοχή τους στην επίτευξη ενός κοινού οράµατος για την τοπική και δηµοτική κοινωνία. Η ενθάρρυνση των πολιτών στις δράσεις για το κοινό όφελος της τοπικής κοινωνίας κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική και για αυτό το λόγο η πρώτη εκδήλωση συνίσταται να οργανωθεί κατά την έναρξη υλοποίησης του Σ ΑΕ. 1 Για την καταγραφή των εκποµπών CO 2 και της καταναλισκόµενης ενέργειας στον τοµέα των µεταφορών αναζητήθηκαν στοιχεία από: την ΕΣΕ, τον ΟΑΣΘ, τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας και τον ήµο Θέρµης. 9

10 Παράλληλα µε τον απολογισµό σε ετήσια βάση της πορείας υλοποίησης του Σ ΑΕ στη ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης, δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής των τοπικών φορέων στη διαδικασία εφαρµογής του σχεδίου. Στην κατεύθυνση αυτή το Σ ΑΕ και οι ετήσιες αναφορές της πορείας υλοποίησης του καθώς και πληροφόρηση σε θέµατα µε αναφορά στην ενέργεια θα αναρτώνται στο σχετικό link της ιστοσελίδας του ήµου. Συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός Ο προϋπολογισµός για τους βραχυπρόθεσµους τοµείς δράσεων, όπως περιγράφονται στο πρότυπο Σ ΑΕ, αναµένεται να φθάσει περίπου τις , (τιµές έτους 2010). Όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο τµήµα, το κόστος αυτό θα χρησιµοποιηθεί για τις παρεµβάσεις που σχετίζονται µε την αύξηση της εξοικονόµησης για τη θέρµανση των δηµοτικών κτιρίων µε την εγκατάσταση καυστήρων φυσικού αερίου, τοποθέτηση νέων κουφωµάτων και συσκευών ελέγχου της θερµοκρασίας. Ένα επιπρόσθετο κόστος θα διατεθεί για τις δράσεις ευαισθητοποίησης, καθώς το Σ ΑΕ θα βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, ο δήµος είναι αποφασισµένος να στηρίξει την εφαρµογή του σχεδίου µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο για να επιτευχθούν ο στόχοι και να αποτελέσει ο δήµος Θέρµης ένα πραγµατικό µοντέλο πόλης µε βιώσιµη ανάπτυξη. Προβλεπόµενες πηγές χρηµατοδότησης για τις επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης Πολύ µεγάλο µέρος της χρηµατοδότησης θα το διεκδικήσει ο ήµος µέσω του ΕΣΠΑ και απευθείας από προγράµµατα της ΕΕ. Άλλες πιθανές πηγές χρηµατοδότησης θα διερευνηθούν και θα εξετάζονται συνεχώς, καθώς το σχέδιο δράσης θα εφαρµόζεται. Προγραµµατισµένα µέτρα για την παρακολούθηση και τη συνέχεια Το ενεργειακό γραφείο του ήµου, το οποίο µπορεί να λειτουργεί στο πλαίσιο της /νσης Προγραµµατισµού ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου, θα αποτελέσει την οργανωτική µονάδα που θα έχει την ευθύνη συντονισµού και παρακολούθησης της υλοποίησης του Σ ΑΕ. Η κάθε κτιριακή εγκατάσταση θα έχει τον ενεργειακό υπεύθυνο, ο οποίος θα ελέγχει την υλοποίηση του σχεδίου και κάθε τρίµηνο θα παρουσιάζει στο ενεργειακό γραφείο αναφορά της πορείας εφαρµογής του Σ ΑΕ ενώ σε ετήσια βάση θα παρουσιάζει τη συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση στο κτίριο ευθύνης του. Το ενεργειακό γραφείο θα έχει άµεσα την ευθύνη παρακολούθησης των υπολοίπων ενεργειακών καταναλωτών του δήµου (δηµοτικός στόλος, η/φ, ΑΠΕ, υποδοµές κλπ) καθώς και των πολιτών (καταναλώσεις ΕΗ, φυσικού αερίου, δροµολόγια δηµόσιων συγκοινωνιών) Το ενεργειακό γραφείο θα εισηγείται στη δ/νση προγραµµατισµού και στην τεχνική υπηρεσία την ένταξη των δράσεων στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, στα ετήσια προγράµµατα δράσης και στα τεχνικά προγράµµατα του ήµου. Παράλληλα θα παρακολουθεί (monitoring) την πορεία υλοποίησης των δράσεων του Σ ΑΕ (έργα, προµήθειες) και θα καταθέτει τριµηνιαία αναφορά. Το ενεργειακό γραφείο θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης των δράσεων ενηµέρωσης/ ευαισθητοποίησης των πολιτών και των εργαζοµένων του δήµου (εκδηλώσεις, events, λειτουργία mobility centre (ΚΕΜ), έκδοση/διανοµή ενηµερωτικού υλικού, εκπαίδευση κλπ), καθώς και για τη δηµιουργία και ενηµέρωση σχετικού link στην ιστοσελίδα του δήµου. Σε ετήσια βάση θα γίνεται αναφορά της πορείας εφαρµογής του Σ ΑΕ, στη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης, στην οποία θα προσκαλούνται να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι φορέων που εµπλέκονται στην ενεργειακή διαχείριση. 10

11 Β. Κύρια αποτελέσµατα της Απογραφής Εκποµπών Αναφοράς για το έτος ) Έτος απογραφής: 2009 Ο αριθµός των κατοίκων κατά το έτος 2009: (Παράρτηµα Γ) 2) Συντελεστές εκποµπών Πρότυποι συντελεστές εκποµπών σύµφωνα µε τις αρχές της IPCC Συντελεστές ΑΚΖ (Ανάλυση Κύκλου Ζωής) Μονάδα αναφοράς εκποµπών Εκποµπές CO 2 Εκποµπές ισοδυνάµου CO 2 3) Κύρια αποτελέσµατα της Απογραφής Εκποµπών Αναφοράς A. Τελική κατανάλωση ενέργειας Ο Πίνακας 6 που ακολουθεί και αφορά στην τελική κατανάλωση ενέργειας για το έτος αναφοράς 2009 συµπληρώθηκε ως εξής: «ηµοτικά Κτίρια, εξοπλισµός/ εγκαταστάσεις»: Ο υπολογισµός της κατανάλωσης ενέργειας έγινε βάσει των αντίστοιχων τιµολογίων κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας των κτιρίων και των ηλεκτρικών καταναλώσεων του δικτύου ύδρευσης που συγκέντρωσε η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε από τα δηµοτικά Κτίρια, από το λογιστήριο του.θέρµης και την ΕΥΑ του.θέρµης για το έτος (Παράρτηµα Β) «ηµοτικός δηµόσιος φωτισµός»: Ο υπολογισµός της κατανάλωσης ενέργειας έγινε βάσει των αντίστοιχων τιµολογίων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που συγκέντρωσε η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε από το λογιστήριο του.θέρµης για το έτος (Παράρτηµα ΣΤ) «Κατοικίες»: ο υπολογισµός της κατανάλωσης θερµικής ενέργειας για το έτος 2009 υπολογίστηκε βάσει στοιχείων του ΚΑΠΕ και της ΕΠΑ Θες/νίκης (Παράρτηµα Γ) Αντίστοιχα, οι «Μεταφορές» υπολογίσθηκαν από στοιχεία του ήµου Θέρµης ( ηµοτικός στόλος) από τα δροµολόγια του ΟΑΣΘ ( ηµόσιες µεταφορές) και από τη διεύθυνση συγκοινωνιών (ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές) (Παράρτηµα ). Οι τελικές ενεργειακές καταναλώσεις του τοµέα των Μεταφορών προκύπτουν από τους υπολογισµούς των χιλιοµέτρων που διανύονται σύµφωνα µε την ακόλουθη σχέση: Ενέργεια Καυσίµου [KWh]= διανυόµενη απόσταση [Km] * µέση κατανάλωση καυσίµου [lt/km]* συντελεστής µετατροπής [KWh/lt] Ο συντελεστής µετατροπής είναι για την Βενζίνη=9,2 KWh/lt και για το Πετρέλαιο Κίνησης=10 KWh/lt. Β. Εκποµπές CO 2 Οι υπολογισµοί των εκποµπών CO 2 του Πίνακα 7 έγιναν µε αντίστοιχη µετατροπή των προηγούµενων ενεργειακών δεδοµένων του Πίνακα 6 βάσει των ακόλουθων συντελεστών. Ηλεκτρική ενέργεια Φυσικό αέριο Πετρέλαιο ντίζελ Πετρέλαιο θέρµανσης Βενζίνη 11

12 Αντίστοιχοι συντελεστές εκποµπών CO2 σε [t/mwh] 1,149 0,202 0,267 0,267 0,249 12

13 Πίνακας 6: Τελική κατανάλωση ενέργειας, κύρια αποτελέσµατα της Απογραφής Εκποµπών Αναφοράς έτους 2009 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [MWh] Κατηγορία Ηλεκτρική ενέργεια Θέρµανσ η/ψύξη Φυσικό αέριο Πετρέλαιο θέρµανσης Πετρέλαιο ντίζελ Βενζίνη Σύνολο ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ηµοτικά Κτίρια, /εγκαταστάσεις 4.586,08 740, , ,98 Τριτογενής τοµέας Κατοικίες 6.817, , ,02 ηµοτικός δηµόσιος φωτισµός 4.409, ,320 Βιοµηχανίες Υποσύνολο 8.995, , ,96 0,00 0, ,321 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ηµοτικός στόλος 2.719,31 215, ,48 ηµόσιες µεταφορές , ,07 Ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές , , ,05 Υποσύνολο , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ 8.995, , , , ,921 Πίνακας 7: Εκποµπές CO 2, κύρια αποτελέσµατα της Απογραφής Εκποµπών Αναφοράς έτους 2009 Κατηγορία Ηλεκτρική ενέργεια Θέρµανση / ψύξη Φυσικό αέριο ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 [t] Υγρα Πετρέλαιο έριο θέρµανση ς Πετρέλαιο ντίζελ Βενζίνη Σύνολο ηµοτικά Κτίρια, εγκαταστάσεις 5269,41 149,67 504, ,18 Τριτογενής τοµέας Κατοικίες 1.377, , ,17 ηµοτικός δηµόσιος φωτισµός 5066, ,31 Βιοµηχανίες Υποσύνολο 10335, , , ,66 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ηµοτικός στόλος 726,06 53,58 779,63 ηµόσιες µεταφορές 3.171,44 0, ,44 Ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές 4.249, ,12 Υποσύνολο 8.147, , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,06 13

14 Γ. Μέτρα για την Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας Τοµείς & Πεδία ράσης: Κτίρια, Εξοπλισµός/Εγκαταστάσεις Ακολουθούν συγκεντρωτικοί Πίνακες των θερµικών & ηλεκτρικών καταναλώσεων των ηµοτικών Κτιρίων του ήµου Θέρµης καθώς και των αναµενόµενων ποσών εξοικονόµησης ενέργειας που θα προκύψουν από την εφαρµογή των µέτρων που προτείνονται. Πίνακας 8: Συγκεντρωτικός Πίνακας Καταναλώσεων Ενέργειας και αντίστοιχων Εκποµπών CO 2 στο Πεδίο ράσης «Κτίρια, Εξοπλισµός/Εγκαταστάσεις» Θερµική Ενέργεια (MWh) Ηλεκτρική Σύνολο (MWh) Ενέργεια (MWh) ηµοτικά Κτίρια 1.888, ,965 Πετρέλαιο Φ. Αέριο 1.331, ,799 Ύδρευση , ,183 Φωτισµός , ,320 Σύνολο (MWh) 2.629, , Σύνολο Εκποµπών (tn CO 2 ) 504, , ,733 tn CO 2 Πίνακας 9: Συγκεντρωτικός Πίνακας Εξοικονόµησης Ενέργειας και Μείωσης των Εκποµπών CO 2 βάσει των προτεινόµενων µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας ράσεις Εξοικονόµηση Ενέργειας (MWh) Μείωση Εκποµπών (tn CO 2 ) Αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου µε καυστήρες φυσικού 93, αερίου Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων µε καινούργιους 3,46 0,70 Αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων µε καινούργιων 79,93 27,30 Εγκατάσταση βαλβίδων ελέγχου της θερµοκρασίας 191,15 43,26 Βελτίωση υφιστάµενων δοµών υδροδότησης 325,41 373,90 Μέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στον ηµοτικό οδικό φωτισµό 1.102, ,57 Σύνολο 1.796, ,73 Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας: 14

15 Α) ηµοτικά Κτίρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός ράση 1: Αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου µε καυστήρες φυσικού αερίου Μέσω αυτής της δράσης προτείνεται η αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου µε καυστήρες φυσικού αερίου και τη σύνδεση των κτιρίου µε το αντίστοιχο δίκτυο. Σηµειώνεται ότι η αλλαγή του λέβητα δεν θεωρείται απαραίτητη εκτός και εάν ο λέβητας θεωρείται παλιός και προτείνεται η αντικατάσταση του µε κάποιον µε καλύτερη απόδοση. Αυτή την στιγµή µόλις το 18% των δηµοτικών κτιρίων είναι διασυνδεµένα µε το δίκτυο φυσικού αερίου όπως αυτά εµφανίζονται στους Πίνακες 30 & 34: ηµαρχείο, Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης, Παιδικός Σταθµός Θέρµης, Α' ηµοτικό Θέρµης Β' ηµοτικό Θέρµης και Α' Ενιαίο Λύκειο. Σύµφωνα µε τον Πρότυπο Συντελεστή Εκποµπών έτσι όπως παρουσιάζεται και στον «Οδηγό του Συµφώνου των ηµάρχων» οι εκποµπές που προκύπτουν από την καύση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι 0,267 tn CO 2 /MWh πετρελαίου και 0,202 tco 2 / Mwh φυσικού αερίου. Υπολογίζεται µια εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης του 5% λόγω της αλλαγής του καυστήρα πετρελαίου µε νέο καυστήρα φυσικού αερίου. Στον Πίνακα 10 που ακολουθεί παρουσιάζονται: η ισχύς του λέβητα κάθε κτιρίου, η κατανάλωση καυσίµου εκφρασµένη σε KWh, οι αντίστοιχοι εκπεµπόµενοι τόνοι CO 2, που προκύπτουν τόσο από την καύση πετρελαίου όσο από την καύση φυσικού αερίου, οι τόνοι που θα εξοικονοµηθούν από την αλλαγή καυσίµου, η εξοικονοµούµενη ενέργεια που θα προκύψει λόγω αλλαγής καυστήρα θέρµανσης µε πιο αποδοτικότερο, οι αντίστοιχοι εξοικονοµούµενοι τόνοι CO 2 που θα προκύψουν από αυτήν την αλλαγή και το κόστος αντικατάστασης. Από την αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου µε καυστήρες φυσικού αερίου προκύπτει εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης των: 1.878,961 MWh (Κατανάλωση ενέργειας καυστήρων) x 5% εξοικονόµηση ενέργειας = 93,90 MWh. Ενώ η αντίστοιχη µείωση των εκποµπών CO 2 όπως προκύπτει και από τον πίνακα 10 είναι 141 τόνων CO 2 ετησίως. Χρόνος Υλοποίησης: κατά την διάρκεια της πενταετίας Προϋπολογισµός: Το συνολικό κόστος αντικατάστασης των καυστήρων πετρελαίου µε καυστήρες φυσικού αερίου ανέρχεται στης (Τιµές , Παράρτηµα Ε) Προαπαιτούµενο: η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου. 15

16 Πίνακας 10: Αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου µε καυστήρες φυσικού αερίου (µε κόκκινο χρώµα επισηµαίνονται τα ενοικιαζόµενα κτίρια του.θέρµης) ΚΤΙΡΙΟ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (kcal/hr) ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KWh fuel) Energy saving (KWh) ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ tonnes CO2 (ΠΕΤΡΕΛΑ ΙΟ) Tonnes CO2 (ΦΑ) ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ ΗΜΑΡΧΕΙΟ Συνδεδεµένο µε το δίκτυο Φυσικού Αερίου ΓΡΑΦΕΙΟ.. Ν.ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ , ,0 7,7 5, ΓΡΑΦΕΙΟ.. Ν.ΡΥΣΙΟΥ , ,5 3,9 2, ΓΡΑΦΕΙΟ.. ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ , ,0 2,3 1, ΕΚΟΙΠΟΘ , ,5 3,9 2, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΥΥ) , ,8 3,3 2, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ Συνδεδεµένο µε το δίκτυο Φυσικού Αερίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ & ΚΑΠΗ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ ,4 7, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΥΣΙΟΥ ,7 3, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΑ ΙΟΥ & ΚΑΠΗ ,1 6, ΚΑΠΗ ΡΥΣΙΟΥ ,0 9, ΚΑΠΗ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ ,5 5, ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ ,7 16, ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Συνδεδεµένο µε το δίκτυο Φυσικού Αερίου ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΑ" ,7 16, ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΥΣΙΟΥ "ΕΛΑΦΑΚΙΑ" ,0 17, ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ "ΦΩΛΙΤΣΑ" ,3 1, Α' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ,8 7, Β' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ,0 3, Γ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ,5 5, ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ,3 3, A' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΥΣΙΟΥ ,1 15, Α & B' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ ,3 9, Α' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑ ΙΟΥ ,6 8, Γ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑ ΙΟΥ ,1 3, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ ,2 3, Α' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ Β' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ Συνδεδεµένα µε το δίκτυο Φυσικού Αερίου Γ' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ ,1 16, ' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ & Ε'ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ,4 16, Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ & ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ,4 17, B ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ ,9 12, ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ ,1 22, Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟ , ,4 4,6 3, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ) ,2 19, Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟ ,6 11, Α' ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ Συνδεδεµένο µε το δίκτυο Φυσικού Αερίου B' ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ ,3 8, ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΗΣ + ΠΑΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ,8 40, ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΆΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ,4 2, ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Ν. ΡΥΣΙΟΥ ,0 17, ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ,6 2, ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ,4 2, ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν. ΡΥΣΙΟΥ ,7 4, ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ ,7 4, ΣΥΝΟΛΟ , ,1 501,4 360, MWh Εξοικονόµ ηση 93,90 MWh 141,0 tn CO 2 16

17 ράση 2: Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων µε καινούργιους Λόγω παλαιότητας προτείνεται η αντικατάσταση ορισµένων συστηµάτων θέρµανσης (Πίνακας 11) µε νέα, πιο ασφαλή και αποδοτικά συστήµατα και συγκεκριµένα προτείνεται η αλλαγή λέβητα του γραφείου του ηµοτικού ιαµερίσµατος της Ν.Ραιδεστό και του Α' Νηπιαγωγείου Θέρµης όπου οι υπάρχοντες λέβητες έχουν ηλικία 25 και 20 χρόνια αντίστοιχα. Τα αναµενόµενα οφέλη από την αντικατάσταση υπολογίζεται να είναι µια ελάχιστη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκποµπών CO 2 κατά 5%. Συγκεκριµένα από την δράση αυτή αναµένεται να προκύψει εξοικονόµηση κατά 69,275 MWh (κατανάλωση ενέργειας καυστήρων) x 5% εξοικονόµηση ενέργειας= 3,46 MWh συνολική εξοικονόµηση ενέργειας. Ενώ η αντίστοιχη µείωση εκποµπών CO 2 όπως προκύπτει και από τον πίνακα 11 είναι 0,70 τόνων CO 2 ετησίως. Χρόνος Υλοποίησης: κατά την διάρκεια της πενταετίας Προϋπολογισµός: Το συνολικό κόστος αντικατάστασης ανέρχεται στης (Τιµές , Παράρτηµα Ε). Πίνακας 11: Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων µε καινούργιους ΚΤΙΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KWh fuel) Energy saving (KWh) saving CO2 (tonnes/mwh) ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ.. Ν.ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ ,0 0, Α' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ,8 0, ΣΥΝΟΛΟ Εξοικονόµηση 69,275 MWh 3,464 0,7 ράση 3: Αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων µε καινούργιων Για την µείωση των απωλειών από τα διαφανή στοιχεία, προτείνεται η αλλαγή των παλαιών ξύλινων κουφωµάτων και των κουφωµάτων αλουµινίου χαµηλής ενεργειακής κλάσης µε νέα κουφώµατα χαµηλής θερµοπερατότητας. Στον Πίνακα 12 παρουσιάζεται µετά από έλεγχο που έγινε στα κτίρια του ήµου Θέρµης, σε ποια από αυτά προτείνεται η εγκατάσταση νέων κουφωµάτων καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν από την αλλαγή. Αναλυτικότερα η εξοικονοµούµενη ετήσια ενέργεια που θα προκύψει υπολογίζεται ως εξής: Οι απώλειες θερµότητας από τα κουφώµατα δίνεται από τον τύπο: Q=2*A*16 (για τον Χειµώνα) και Q=2*A*10 (για το Καλοκαίρι) όπου Α το εµβαδόν του κουφώµατος. Για να βρούµε τις συνολικές απώλειες κατά την διάρκεια του έτους θα πρέπει να πολλαπλασιάσουµε το Q µε τις συνολικές εργάσιµες µέρες και ώρες. Ενώ αντίστοιχα για την µείωση των εκποµπών CO 2 πολλαπλασιάζουµε τους πρότυπους συντελεστές εκποµπών [1,149 tco2/ Mwhe (για να βρούµε την µείωση των εκποµπών κατά τους θερινούς µήνες) και 0,267 tco2/ Mwh (για να βρούµε την µείωση των εκποµπών κατά τους χειµερινούς µήνες)] µε την συνολική εξοικονόµηση ενέργειας για ψύξη και θέρµανση αντίστοιχα όπως παρουσιάζεται και αναλυτικότερα στον πίνακα 12. Έτσι η συνολική εξοικονόµηση ενέργειας που προκύπτει φτάνει τις 79,93 MWh, ενώ η µείωση των εκποµπών CO 2 τις 27,30 τόνους το χρόνο. Χρόνος Υλοποίησης: κατά την διάρκεια της πενταετίας Προϋπολογισµός: Το αντίστοιχο κόστος αυτής της παρέµβασης φτάνει τα

18 Πίνακας 12: Αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων µε καινούργια ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΟΛ. ΕΜΒΑ ΟΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤA ΤΜ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩ Ν ΣΥΝ. ΜΗΝΕΣ ΣΥΝ. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ SAVING ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Wh) SAVING ΨΥΞΗ (Wh) SAVING CO2 (ΘΕΡΜΑΝΣ) (tn) SAVING CO2 (ΨΥΞΗ) (tn) ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΚΑΠΗ ΡΥΣΙΟΥ 200,0 20,0% 40, , ,880 0, ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 966,4 20,0% 193,3 11 8, ,779 1, "ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΑ" A' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΥΣΙΟΥ 444,0 25,0% 111,0 9 9, ,502 0, Β' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ 1.776,0 36,4% 645,9 9 8, ,771 2, ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ 1.515,0 20,2% 306,0 9 9, ,142 1, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ) 722,0 25,0% 180,5 9 7, ,036 0, ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Α'ΕΝΙΑΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 150,0 12,0% 18, , ,426 0, ΣΥΝΟΛΟ ,535 7, Εξοικονόµηση 79,930 MWh 27,307 tn CO2 ράση 4: Εγκατάσταση βαλβίδων ελέγχου της θερµοκρασίας Για τον καλύτερο έλεγχο της θερµοκρασίας των χώρων προτείνεται η εγκατάσταση θερµοστατικών οργάνων ελέγχου. Με τις θερµοστατικές βαλβίδες προσαρµόζεται η λειτουργία κάθε σώµατος καλοριφέρ, ανάλογα µε τις επικρατούσες εσωτερικές συνθήκες και τα πιθανά ηλιακά ά άλλα εσωτερικά θερµικά κέρδη. Στον Πίνακα 13 παρατίθεται το κόστος των βαλβίδων, ασύρµατων και µη, καθώς και η ενεργειακή εξοικονόµηση και η µείωση του CO 2 που προκύπτει. Λόγω του κόστους των βαλβίδων, έγινε µια επιλογή των κτιρίων στα οποία προτείνεται να εισαχθούν βάσει των ετών απόσβεσης που υπολογίσθηκε ότι έχουν. Όπως φαίνεται και στον αντίστοιχο πίνακα, οι περιπτώσεις όπου χρειάζονται πάνω από 4 έτη για να γίνει η απόσβεση δεν επιλεχθήκαν σε αυτή την φάση να ενταχθούν µέσα στο Σ ΑΕ. Με αυτή την δράση υπολογίζεται να εξοικονοµηθούν 191,15 MWh και 43,26 τόνοι CO 2. Χρόνος Υλοποίησης: κατά την διάρκεια της πενταετίας Προϋπολογισµός: Το συνολικό κόστος προσθήκης των θερµοστατικών βαλβίδων φτάνει τις

19 Πίνακας 13: Εγκατάσταση βαλβίδων ελέγχου της θερµοκρασίας εσωτερικών χώρων ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙ ΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ Energy saving (ΜWh) saving CO2 tonnes ΗΜΑΡΧΕΙΟ 352,3 1, ,4 2,6 21,484 4,340 ΓΡΑΦΕΙΟ.. Ν.ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ 140,0 1, ,0 2,5 8,670 2,315 ΓΡΑΦΕΙΟ.. Ν.ΡΥΣΙΟΥ 70,0 1,4 780,0 2,5 4,335 1,157 ΓΡΑΦΕΙΟ.. ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ 40,6 1,4 452,4 2,5 2,550 0,681 ΕΚΟΙΠΟΘ 70,0 1,4 780,0 2,5 4,335 1,157 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΥΥ) 59,5 1,4 663,0 2,5 3,698 0,987 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ 1.792,0 1, ,0 3,2 89,714 18,122 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ & ΚΑΠΗ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ 980,0 7, ,0 13,2 0,000 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΥΣΙΟΥ 434,0 7, ,0 13,0 0,000 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΑ ΙΟΥ & ΚΑΠΗ 534,6 4, ,0 8,3 1,700 0,454 ΚΑΠΗ ΡΥΣΙΟΥ 140,0 0, ,0 1,5 2,431 0,649 ΚΑΠΗ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ 84,0 0,8 936,0 1,6 1,401 0,374 ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ 245,0 0, ,0 1,5 4,254 1,136 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 404,6 2, ,4 4,1 2,618 0,529 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΑ" 676,5 2, ,0 4,2 4,250 1,135 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΥΣΙΟΥ "ΕΛΑΦΑΚΙΑ" 302,4 0, ,6 1,7 4,675 1,248 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ "ΦΩΛΙΤΣΑ" 133,0 4, ,0 8,0 0,000 Α' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 210,0 1, ,0 2,7 Β' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 87,6 1,3 975,8 2,5 Γ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 131,3 1, ,5 2,5 ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 167,3 2, ,2 5,4 A' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΥΣΙΟΥ 310,8 1, ,2 2,0 4,130 1,103 Α & B' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ 217,0 1, ,0 2,3 Α' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑ ΙΟΥ 105,0 0, ,0 1,3 Γ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑ ΙΟΥ 105,1 1, ,3 3,6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ 167,3 3, ,2 5,6 Α' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ 877,8 2, ,2 3,9 5,862 1,184 Β' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ 1.243,2 5, ,8 9,5 0,000 Γ' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ 1.307,9 4, ,5 8,0 0,000 ' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ & Ε'ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1.960,0 6, ,0 11,8 4,375 1,168 Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ & ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1.750,0 5, ,0 10,1 0,000 B ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ 567,7 2, ,8 4,7 3,173 0,847 ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ 1.060,5 2, ,0 4,8 5,820 1,554 Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1.531,6 3, ,4 7,1 0,000 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ) 505,4 1, ,6 2,6 5,100 1,362 Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1.566,2 7, ,0 14,1 0,000 Α' ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ 651,0 1, ,0 2,6 6,581 1,757 B' ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ 1.400,0 9, ,0 17,3 0,000 ΣΥΝΟΛΟ 8.320, ,8 Εξοικονόµηση ,1 191,157 43,260 Β) ίκτυο Ύδρευσης ράση 1: Βελτίωση υφιστάµενων δοµών υδροδότησης Το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης του ήµου Θέρµης αντιµετωπίζει προβλήµατα διαρροών και ακούσιας σπατάλης νερού λόγω υπερχειλίσεων του παρεχόµενου προς κατανάλωση νερού. Για την αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων ο ήµος Θέρµης σχεδιάζει να κατάθεση µια µελέτη εγκατάστασης συστήµατος τηλεδιαχείρισης και αυτοµατισµού του δικτύου ύδρευσης, στο ΕΣΠΑ, που θα ρυθµίζει και θα παρακολουθεί τη λειτουργία του δικτύου µε αποτέλεσµα την έγκαιρη διάγνωση των βλαβών, την αυτοµατοποίηση των αντλιοστασίων, την µείωση των διαρροών, την εξοικονόµηση ενέργειας και νερού, την βελτιστοποίηση της ποιότητας του παρεχόµενου νερού καθώς και την µείωση των εξόδων συντήρησης. 19

20 Ο ήµος Θέρµης το 2009 είχε συνολική κατανάλωση νερού m 3 και συνολική κατανάλωση ενέργειας περίπου 3.254,183 MWh που αντιστοιχούν σε 3.739,056 tn CO 2. Εκτιµάται ότι η ελάχιστη µείωση της κατανάλωσης νερού θα είναι της τάξης του 10% που αντιστοιχεί σε µείωση 325,41 MWh και 373,90 tn CO 2 Χρόνος Υλοποίησης: κατά την διάρκεια της πενταετίας Προϋπολογισµός: Το συνολικό κόστος της προτεινόµενης πράξης είναι Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (100%) Γ) ηµοτικός φωτισµός οδών ράση 5: Μέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στον ηµοτικό οδικό φωτισµό Το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεων για τον οδικό φωτισµό του ήµου Θέρµης για το έτος 2009 ήταν 4.409,320 MWh που αντιστοιχούν σε 5.066,308 tn CO 2. Στο ήµο Θέρµης για τον οδοφωτισµό υπάρχουν συνολικά 395 ρολόγια (αριθµοί παροχής), συγκεκριµένα στην Θέρµη υπάρχουν 238 αριθµοί παροχής, στην Νέα Ραιδεστό 59, στο Νέο Ρύσιο 56 και στους Ταγαράδες 42 αριθµοί παροχής. Οι βασικοί τύποι των λαµπτήρων που χρησιµοποιεί ο ήµος Θέρµης στο οδικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 14: Τύποι λαµπτήρων που έχουν τοποθετηθεί στο οδικό δίκτυο του.θέρµης. Τύπος λαµπτήρων Ισχύς w Φωτεινή ροη Lumen Απόδοση lux (Lumen/w) Ατµών νατρίου (Na) υψηλής πίεσης SON , Ατµών Υδραργύρου (Hg) υψηλής πίεσης ,6 HPLN ,8 3 Μετάλλου µε κεραµικό καυστήρα 150W E40 CDO-TT150W/ ,3 4 HQI , ,5 5 Ηλεκτρονικοί (Electronic) ΕΕ 15 Φθορισµού (F) 6 TLD 18/86 18w 60cm TLD 36/86 36w 120cm TL5-55W/840C 55w T ,3 7 Αλογόνου αέριων PLP ,6 8 LED Ba9s KL2-100R Πυρακτώσεως (Fuliment) ,7 9 C60 E , ,8 L40 E14/P , ,8 20

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων» Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Ο Δήμος Θέρμης... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Παρουσίαση του Δήμου Θεσσαλονίκης... 6 2.1 Γενική περιγραφή... 6 2.2 Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ήμος Λεμεσού Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020

ήμος Λεμεσού Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020 ήμος Λεμεσού Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020 Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020 Η αναφορά εκπονήθηκε από την Stratagem Energy Ltd σε συνεργασία με το ήμο Λεμεσού. Σεπτέμβριος 2013 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 212 Το Σύμφωνο των Δημάρχων, αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών, με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014 Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού Σύνοψη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα...4 1.2 Ορισµός, στόχοι & διάθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2014. Περιεχόμενα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2014. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Τοπική συμβολή στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή... 2 2. Τοπικές Μεταφορές... 6 3. Πράσινες αστικές περιοχές που ενσωματώνουν την αειφόρο χρήση γης...13 4. Φύση και βιοποικιλότητα...23 5.

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα