ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων»"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ Σχέδιο ράσης Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των ηµοτικών κτιρίων του ήµου Θέρµης/ ηµοτική Ενότητα Θέρµης, στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Σχέδιο δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ ΑΕ) ήµου Θέρµης/ ηµοτική Ενότητα Θέρµης...6 Α. Μακροπρόθεσµο όραµα και συνολική στρατηγική...7 Β. Κύρια αποτελέσµατα της Απογραφής Εκποµπών Αναφοράς για το έτος Γ. Μέτρα για την Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας...14 Τοµείς & Πεδία ράσης: Κτίρια, Εξοπλισµός/Εγκαταστάσεις...14 Τοµείς & Πεδία ράσης: Τοπική Ηλεκτροπαραγωγή...23 Τοµείς & Πεδία ράσης: Μεταφορές...27 Τοµείς & Πεδία ράσης: Συνεργασία µε τους Πολίτες & τους Ενδιαφερόµενους Φορείς Ενεργειακές Επιθεωρήσεις στα κτίρια του ήµου Θέρµης...38 Κατηγορία Κτιρίων: Γραφεία...41 Κατηγορία Κτιρίων: Πολιτιστικά Κέντρα & ΚΑΠΗ...44 Κατηγορία Κτιρίων: Σχολεία...47 Κατηγορία Κτιρίων: Κλειστά Γυµναστήρια & Γήπεδα...54 Γενικά στοιχεία των δηµοτικών κτιρίων του ήµου Θέρµης...57 Ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος...58 Παράρτηµα Α. Συγκεντρωτικά Στοιχεία Ενεργειακών Επιθεωρήσεων...59 Παράρτηµα Β. Μεθοδολογία Υπολογισµού Κατανάλωσης Ενέργειας της Κατηγορίας «ηµοτικά Κτίρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός»...70 Παράρτηµα Γ. Μεθοδολογία Υπολογισµού Αριθµού Κατοίκων.Θέρµης, Καταναλώσεων Ενέργειας της Κατηγορίας «Κατοικίες»...90 Παράρτηµα. Μεθοδολογία Υπολογισµού Κατανάλωσης Ενέργειας της Κατηγορίας «Μεταφορές»...90 Παράρτηµα Ε. Μεθοδολογία Υπολογισµού Κόστους Προτεινόµενων Ενεργειακών Παρεµβάσεων στα Κτίρια...99 Παράρτηµα ΣΤ. Μεθοδολογία Υπολογισµού Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κατηγορίας «ηµοτικός δηµόσιος φωτισµός» στο.θέρµης Παράρτηµα Ζ. Έντυπα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Παράρτηµα Η. Ευρετήριο Πινάκων & ιαγραµµάτων...110

3 1. Εισαγωγή Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύµφωνο των ηµάρχων» Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) που ηγείται του παγκόσµιου αγώνα κατά της κλιµατικής αλλαγής έχει θέσει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της την προώθηση του «Συµφώνου των ηµάρχων». Οι φιλόδοξοι στόχοι της επεξηγούνται στη έσµη µέτρων της ΕΕ για την αλλαγή του κλίµατος και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η οποία δεσµεύει τα κράτη µέλη να µειώσουν τις εκποµπές του CO 2 κατά 20% τουλάχιστον έως το Οι πόλεις που υπογράφουν το Σύµφωνο των ηµάρχων συµβάλλουν σε αυτούς τους στόχους πολιτικής δια της επίσηµης δέσµευσης ότι θα υπερβούν αυτόν τον στόχο, µέσω της υλοποίησης του δικού τους Σχεδίου ράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ ΑΕ). Η επίσηµη δέσµευση των υπογραφόντων µεταφράζεται σε απτά µέτρα και έργα. Οι υπογράφουσες πόλεις δέχονται να υποβάλλουν εκθέσεις και να παρακολουθούνται σε σχέση µε το πώς υλοποιούν τα Σχέδια ράσης. Επίσης, αποδέχονται ότι η συµµετοχή τους στο Σύµφωνο θα λήξει σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. Επιπλέον, οι πόλεις δεσµεύονται ότι θα διαθέσουν επαρκές ανθρώπινο δυναµικό, κινητοποιώντας το κοινωνικό σύνολο στις γεωγραφικές περιοχές τους, ώστε να λάβει µέρος στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης, περιλαµβανοµένης της οργάνωσης τοπικών ηµερών «ενέργειας» και της δικτύωσης µε άλλες πόλεις. Ο ήµος Θέρµης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του «Συµφώνου των ηµάρχων» στοχεύει στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην υλοποίηση εφαρµογών ΑΠΕ στον ήµο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο ήµος, µε την απόφαση 286/2010 του ηµοτικού Συµβουλίου., ανέθεσε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε./ Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας, την εργασία «Εκπόνηση Σχεδίου ράσης Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των κτιρίων του ήµου Θέρµης». Η πρωτοβουλία «Σύµφωνο των ηµάρχων», για την υποστήριξη των δήµων ανάπτυξε µια συγκεκριµένη µεθοδολογία για την δηµιουργία των Σ ΑΕ και κάλεσε όλους του δήµους να ακολουθήσουν τα συγκεκριµένα πρότυπα. Το «Σχέδιο ράσης Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των κτιρίων του ήµου Θέρµης» αποτελείται από τα εξής επιµέρους στοιχεία: 1. Σχέδιο δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ ΑΕ) Α. Μακροπρόθεσµο όραµα και συνολική στρατηγική όπου καθορίζεται: i. ο προβλεπόµενος συνολικός στόχος για τις εκποµπές CO 2, ii. οι βασικές ενέργειες για την επίτευξη του σκοπού αυτού, iii. οι µεγαλύτερες προκλήσεις, το προσωπικό και οι οικονοµικοί πόροι που θα διατεθούν, iv. οι υποστηρικτικές δοµές, v. η ευαισθητοποίηση των πολιτών κλπ. Ειδικότερα αφορά την ανάλυση του µακροπρόθεσµου οράµατος του ήµου έως το 2020 αναφέροντας ενδεικτικά i. τους τοµείς που αναµένονται οι µεγαλύτερες µειώσεις CO 2 ii. τις βασικές ενέργειες για την επίτευξη του σκοπού αυτού iii. τις δοµές του ήµου που δηµιουργούνται για την υλοποίηση των στόχων του 3

4 Συµφώνου iv. τον αριθµό των ατόµων που εργάζονται για την υλοποίηση του Σ ΑΕ v. τον τρόπο µε τον οποίο θα ενηµερωθεί ο τοπικός πληθυσµός vi. τον τρόπο µε τον οποίο η δηµοτική αρχή θα οργανώσει την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Σχεδίου ράσης καθώς και vii. τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό για την υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής και τις προβλεπόµενες πηγές χρηµατοδότησης. Β. Κύρια αποτελέσµατα της Απογραφής Εκποµπών Αναφοράς για το έτος 2009 όπου i. αναφέρονται τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας ii. προσδιορίζονται οι κύριες πηγές εκποµπών CO 2 iii. καταγράφονται και συλλέγονται στοιχεία θερµικών και ηλεκτρικών καταναλώσεων ανά κατηγορία όπως: δηµοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, ιδιωτικές κατοικίες, δηµοτικός (δηµόσιος) φωτισµός, δηµοτικός στόλος και µεταφορές (δηµόσιες/ ιδιωτικές) iv. προσδιορίζεται το ισοδύναµο εκποµπών CO 2 καθώς και v. τα πιθανά στοιχεία τοπικής ηλεκτροπαραγωγής. Η Απογραφή Εκποµπών Αναφοράς στο ήµο Θέρµης αποτελείται από 4 πίνακες: Πίνακας 1: Σ ΑΕ Πίνακας A. Τελική κατανάλωση ενέργειας Κατηγορία Κτίρια, Εξοπλισµός/Εγκαταστάσεις και Βιοµηχανίες: ηµοτικά Κτίρια, εξοπλισµός/εγκαταστάσεις Κατοικίες ηµοτικός-δηµόσιος φωτισµός Μεταφορές: ηµοτικός στόλος ηµόσιες µεταφορές Ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές Πίνακας 2: Σ ΑΕ Πίνακας Β. Εκποµπές CO 2 Κατηγορία Κτίρια, Εξοπλισµός/Εγκαταστάσεις και Βιοµηχανίες: ηµοτικά Κτίρια, εξοπλισµός/εγκαταστάσεις Κατοικίες ηµοτικός-δηµόσιος φωτισµός Μεταφορές: ηµοτικός στόλος ηµόσιες µεταφορές Ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές 4

5 Πίνακας 3: Σ ΑΕ Πίνακας Γ. Τοπική ηλεκτροπαραγωγή και αντίστοιχες εκποµπές CO 2 Τοπικά παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια (εκτός εγκαταστάσεων που υπάγονται στο ΣΕ Ε και όλων των εγκαταστάσεων/µονάδων > 20 MW) Αιολική ενέργεια Υδροηλεκτρική ενέργεια Φωτοβολταϊκά Συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας (ΣΗΘ) Λοιπά : ηµοτική µονάδα απορριµµάτων (ισχύος 5MW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο) Πίνακας 4: Σ ΑΕ Πίνακας. Τοπική παραγωγή θέρµανσης/ψύξης (τηλεθέρµανση/ τηλεψύξη, ΣΗΘ, κ.λπ) και αντίστοιχες εκποµπές CO 2 Τοπικά παραγόµενη θέρµανση/ψύξη Συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας (ΣΗΘ) Μονάδα(ες) τηλεθέρµανσης Γ. Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια όπου περιγράφονται i. τα βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα που έχουν καθοριστεί για την υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής, ii. οι επιδιωκόµενοι στόχοι µείωσης των εκποµπών CO2, καθώς και iii. τα χρονικά πλαίσια, οι εκχωρούµενες αρµοδιότητες και τα διατιθέµενα κονδύλια του προϋπολογισµού. Ειδικότερα σε αυτό περιγράφονται οι κυριότερες δράσεις για την υλοποίηση του σχεδίου. Οι δράσεις που θα περιλαµβάνει το Σ ΑΕ, µπορεί να αφορούν τις κατηγορίες που περιλαµβάνονται στο ΑΕΒ αλλά και τοµείς που η ηµοτική αρχή µπορεί να παίξει συγκεκριµένο ρόλο (π.χ. προµήθειες, ενηµέρωση πολιτών και φορέων κλπ.). Για κάθε µέτρο που προτείνεται στο Σ ΑΕ, πρέπει να υπάρχει σύνδεση µε τον αντίστοιχο τοµέα δράσης και σύντοµη περιγραφή µε εκτίµηση του οφέλους που θα προκύψει. Είναι χρήσιµο να γίνει διαχωρισµός µεταξύ άµεσων µέτρων και των στρατηγικών µέτρων που προβλέπονται έως το 2020.Το Σ ΑΕ προβλέπει την ανάθεση αρµοδιοτήτων σε τµήµατα της ήµου. Θα δοθούν οι ηµεροµηνίες αρχής και τέλους κάθε προβλεπόµενης δράσης/µέτρου, το κόστος και η αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας εκποµπών CO 2 κάθε µίας. 2. Ενεργειακή Επιθεώρηση στα κτίρια του ήµου Θέρµης Η Ενεργειακή Επιθεώρηση των κτιρίων της ηµοτικής Ενότητα Θέρµης περιλαµβάνει την Αποτύπωση Γενικών Ενεργειακών εδοµένων, την Καταγραφή Στοιχείων των Ενεργειακών Συστηµάτων που φέρουν τα κτίρια καθώς και Προτάσεις Μέτρων Εξοικονόµησης Ενέργειας σε κάθε δηµοτικό κτίριο. 5

6 2. Σχέδιο δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ ΑΕ) ήµου Θέρµης/ ηµοτική Ενότητα Θέρµης 1) Τίτλος του Σχεδίου ράσης: Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας ήµου Θέρµης/ ηµοτική Ενότητα Θέρµης Αρχή η οποία εγκρίνει το σχέδιο: ηµοτικό Συµβούλιο 2) Βασικά στοιχεία του Σχεδίου ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Οι δράσεις του ήµου Θέρµης χωρίζονται σε τρεις τοµείς και πεδία, α)στα ηµοτικά Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Εξοπλισµός στις β) Μεταφορές- ηµοτικό Στόλο και γ) στις Εκστρατείες Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Τοπικής Κοινωνίας. 3) Αρµόδια υπηρεσία: Τµήµα Ανάπτυξης & Προγραµµατισµού, Τεχνική Υπηρεσία 4) Συνολικός στόχος µείωσης του CO 2 έως το 2020 Η υλοποίηση του Σχεδίου ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του ήµου Θέρµης θα επιτύχει µείωση των εκποµπών CO 2 ως ακολούθως: Πίνακας 5: Ποσοστιαία µείωση εκποµπών CO 2 σε σύγκριση µε το 2009 Κατηγορία ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 [t] Σύνολο Εξοικονόµηση ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ηµοτικά Κτίρια, εγκαταστάσεις 8.945,18 586,16 6,6% Τριτογενής τοµέα Κατοικίες , ,74 34,8% ηµοτικός δηµόσιος φωτισµός 5066, ,57 24,9% Βιοµηχανίες Υποσύνολο , ,47 28,51 % ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ηµοτικός στόλος 779,63 116,94 15,0% ηµόσιες µεταφορές 3.171,44 158,57 5,0% Ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές , ,09 5,1% Υποσύνολο , ,60 5,3% Εκστρατείες ενηµέρωσης 0, ,07 Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ 0, ,43 ΣΥΝΟΛΟ , ,78% Αναλυτικότερα το Σ ΑΕ, όπως προσδιορίζεται από το «Σύµφωνο των ηµάρχων» περιλαµβάνει τρία βασικά µέρη, τα οποία αφορούν στα εξής: 6

7 Α. Μακροπρόθεσµο όραµα και συνολική στρατηγική 1) Συνολικός στόχος µείωσης του CO 2 : 23,78 (%) έως το 2020 Να σηµειωθεί το αντίστοιχο τετραγωνίδιο: Απόλυτη µείωση Κατά κεφαλήν µείωση 2) Μακροπρόθεσµο όραµα του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης (να συµπεριληφθούν οι τοµείς δράσης προτεραιότητας, οι κύριες τάσεις και προκλήσεις) Η περιοχή του ήµου Θέρµης χαρακτηρίζεται από έντονη οικιστική ανάπτυξη. Η εγγύτητα της περιοχής µε το ΠΣΘ, η εύκολη πρόσβαση, η προσφορά πολεοδοµηµένης γης, οι ανάγκες για πρώτη κατοικία και η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη µιας περιαστικής κατοικίας. Χαρακτηριστικό µάλιστα της οικιστικής ανάπτυξης είναι η προσέλκυση µεσαίων και ανώτερων εισοδηµατικών στρωµάτων του πληθυσµού που αναζητούν µεγαλύτερο χώρο κατοικίας. Αρχικά, η ανάπτυξη της περιοχής προσδιορίστηκε από τη συγκέντρωση σηµαντικού αριθµού βιοτεχνικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων και στη συνέχεια από την ταχύτατη ανάπτυξη κατοικίας. Παράλληλα, η περιοχή, εκτός από τη συγκέντρωση παραγωγικών δραστηριοτήτων, αποτέλεσε χώρο συγκέντρωσης κοινωφελών και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων, που κυρίως εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων του ΠΣΘ (αεροδρόµιο, ακαδηµαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ερευνητικά ινστιτούτα, υπηρεσίες υγείας, επιχειρήσεις και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, βιοµηχανική και βιοτεχνική ζώνη, κέντρα διασκέδασης, υπερκαταστήµατα και χονδρεµπόριο). Η αναπτυξιακή στρατηγική του ήµου Θέρµης, χαρακτηρίζεται από το στόχο ανάδειξης του ήµου σε πόλο ανάπτυξης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, µε βιώσιµη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, αναβάθµιση των υφιστάµενων οικισµών και καινοτόµο και ποιοτικό σχεδιασµό των περιοχών που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης. Βασική προτεραιότητα αποτελεί και η ενέργεια, τόσο στον τοµέα της εξοικονόµησης όσο και στον τοµέα αξιοποίησης των ΑΠΕ. Το κτιριακό απόθεµα αποτελεί ένα µεγάλο ενεργειακό καταναλωτή, παράλληλα όµως διαθέτει υψηλό δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας, ενώ και οι µεταφορές αποτελούν ένα ιδιαίτερα µεγάλο ενεργειακό καταναλωτή. Παράλληλα τα γεωµορφολογικά και χωροταξικά δεδοµένα της περιοχής, ευνοούν την αξιοποίηση των ΑΠΕ. Με την υλοποίηση του Σ ΑΕ, ο ήµος Θέρµης στοχεύει: - στην εξοικονόµηση ενέργειας - στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών και τεχνικών - στην αξιοποίηση των ΑΠΕ - στην «επικοινωνιακή» δράση των παρεµβάσεων - στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και - στην αλλαγή της «ενεργειακής» συµπεριφοράς των εργαζοµένων στο δήµο αλλά και των πολιτών γενικότερα 7

8 Οι τοµείς δράσης του ήµου Θέρµης επικεντρώνονται σε τέσσερις κατηγορίες: 1. ηµοτικά κτήρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός 2. Τοπική Ηλεκτροπαραγωγή 3. Μεταφορές - ηµοτικός στόλος 4. Συνεργασία µε τους πολίτες & τους ενδιαφερόµενους φορείς. Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» θέτει ως ελάχιστο στόχο µείωσης του CO 2 στο ήµο Θέρµης ένα ποσοστό 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας µέχρι το έτος 2020, σε σύγκριση µε το έτος αναφοράς Οι προβλεπόµενες δράσεις επικεντρώνονται σε µέτρα ενεργειακής εξοικονόµησης στα δηµοτικά κτίρια, στο δηµοτικό φωτισµό, στο δίκτυο υδροδότησης και εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών, των δηµοτικών υπαλλήλων καθώς και των µαθητών από την προσχολική έως τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στοχεύοντας στην εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια, στην αύξηση της χρήσης των µέσων µαζικής µεταφοράς και στην υιοθέτηση κανόνων οικολογικής οδήγησης. Παράλληλα προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τόσο στις στέγες των δηµοτικών κτηρίων όσο και η δηµιουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Τα µέτρα εξοικονόµησης στα δηµόσια κτίρια περιλαµβάνουν τη χρήση του φυσικού αερίου (προς αντικατάσταση του πετρελαίου και των ηλεκτρικών συσκευών θέρµανσης σε όλα τα δηµοτικά κτίρια), αλλαγή παλαιών καυστήρων και λεβήτων µε νέους, εγκατάσταση νέων κουφωµάτων όπου χρειάζεται και χρήση βαλβίδων ελέγχου της εσωτερικής θερµοκρασίας για τον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση χώρων, καθώς επίσης δράσεις επανεξέτασης του συστήµατος φωτισµού των κτιρίων που επισηµάνθηκαν ως υπερφωτισµένα και η αλλαγή των λαµπτήρων που φέρουν µε νέους λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας µε ηλεκτρονικούς ρυθµιστές (ballast). 3) Οργανωτικές και οικονοµικές παράµετροι Για την υλοποίηση του Σ ΑΕ, είναι απαραίτητη η δηµιουργία εσωτερικών δοµών υποστήριξης, που θα συντάξουν, συντονίσουν, παρακολουθήσουν και θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του στου Σ ΑΕ Το ενεργειακό γραφείο του ήµου, το οποίο µπορεί να λειτουργεί στο πλαίσιο της /νσης Προγραµµατισµού ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου, θα αποτελέσει την οργανωτική µονάδα που θα έχει την ευθύνη συντονισµού και παρακολούθησης της υλοποίησης του Σ ΑΕ, σε συνεργασία µε τον ενεργειακό υπεύθυνο κάθε εγκατάστασης Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ρόλος του Ενεργειακού Γραφείου και του Γραφείου Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού στην εξεύρεση χρηµατοδότησης των δράσεων µε την παρακολούθηση των σχετικών µε την ενέργεια προσκλήσεων έργων (Ε.Ε, ΕΣΠΑ, ΥΠΕΚΑ, πρόγραµµα ΕΛΛΑ Α κλπ) και θα υποστηρίζει την υποβολή των προτάσεων. Παράλληλα θα διερευνά την αξιοποίηση της συγχρηµατοδότησης δράσεων µέσω Επιχειρήσεων Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών Παράλληλα το γραφείο, θα παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σε θέµατα σχετικά µε συστήµατα εξοικονόµησης και διαχείρισης ενέργειας, χρήσης ΑΠΕ, για χρηµατοδοτικά εργαλεία καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για αλλαγή συµπεριφοράς σε σχέση µε την κατανάλωση ενέργειας. Στο πλαίσιο του γραφείου θα λειτουργεί και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μετακινουµένων Τέλος θα προωθεί διαδηµοτικές συνεργασίες µε στόχο την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων. Στην κατεύθυνση αυτή θα συνεργάζεται µε φορείς σχετικούς µε την ενέργεια (Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο, ΣΑΣΘ, ΑΠΘ κλπ) 8

9 Συντονιστικές και οργανωτικές δοµές που συγκροτήθηκαν/εκχωρήθηκαν Ο ήµος Θέρµης υπόγραψε σύµβαση µε την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε./ Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΚΚΜ), για τη διενέργεια ελέγχων ενεργειακής κατανάλωσης όλων των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. Σηµειώνεται ότι ο ήµος Θέρµης είναι βασικός µέτοχος της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.). Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν στοιχεία 1 σχετικά µε την ενέργεια στον τοµέα των µεταφορών (συµπεριλαµβανοµένων των δηµοτικών στόλων, τις δηµόσιες µεταφορές, τις ιδιωτικές και τις εµπορικές µεταφορές), καθώς και για το δηµοτικό φωτισµό. Μετά τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων διαµορφώθηκαν και οι προτάσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ. Προσωπικό που διατέθηκε Η επεξεργασία του Σ ΑΕ πραγµατοποιήθηκε από το ΠΕΚΚΜ/ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραµµές και τις διαδικασίες της πρωτοβουλίας «Σύµφωνο των ηµάρχων». Η όλη δράση έγινε µε τη συνεργασία του Τµήµατος Προγραµµατισµού και της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου, ενώ πραγµατοποιηθήκαν συναντήσεις µεταξύ στελεχών όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιακών µονάδων του ήµου και του ΠΕΚΚΜ/ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ. Συµµετοχή ενδιαφερόµενων φορέων και πολιτών Ο ήµαρχος του ήµου Θέρµης έχει δεσµευτεί για την πλήρη υποστήριξη του Σ ΑΕ. Το δηµοτικό συµβούλιο στηρίζει και ενισχύει το σύνολο των δράσεων. Αυτή η προσπάθεια στηρίζεται επίσης από την αναπτυξιακή εταιρεία ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε./ ΠΕΚΚΜ που έχει µεγάλη εµπειρία σε συναφείς τοµείς της εξοικονόµησης ενέργειας, της χρήσης των ΑΠΕ, της βιώσιµης κινητικότητας, της διαχείρισης απορριµµάτων και της ευαισθητοποίησης του κοινού, που απόκτησε µέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά έργα. Βασικά στοιχεία του Σ ΑΕ, έχουν συµπεριληφθεί στις προγραµµατικές θέσεις της ιοίκησης κατά την προεκλογική περίοδο του Νοέµβριο του 2010, οι οποίες επικυρώθηκαν από το εκλογικό σώµα, µε την επανεκλογή της. Η ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσµού και των ενδιαφερόµενων φορέων θα επιτευχθεί µέσα από την διεξαγωγή Εκδηλώσεων καθώς και την διάχυση εντύπων ενηµερωτικού υλικού καθ όλη την διάρκεια υλοποίησης του Σ ΑΕ. Οι δηµότες, οι επιχειρήσεις και οι βιοµηχανίες που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή του δήµου θα ενηµερωθούν για τους στόχους εξοικονόµησης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, για τις προβλεπόµενες δράσεις επίτευξης των στόχων αυτών καθώς και για µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας που οι ίδιοι θα µπορούσαν να εφαρµόσουν προκειµένου να συµβάλλουν στην µείωση της κατανάλωσης ενέργειας τόσο στον οικιακό και τριτογενή τοµέα όσο στις ιδιωτικές µεταφορές. Στόχος των Εκδηλώσεων είναι η προσέγγιση των τοπικών φορέων και των πολιτών και η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη εµπλοκή τους στον σχεδιασµό των ενεργειακών πολιτικών και την συµµετοχή τους στην επίτευξη ενός κοινού οράµατος για την τοπική και δηµοτική κοινωνία. Η ενθάρρυνση των πολιτών στις δράσεις για το κοινό όφελος της τοπικής κοινωνίας κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική και για αυτό το λόγο η πρώτη εκδήλωση συνίσταται να οργανωθεί κατά την έναρξη υλοποίησης του Σ ΑΕ. 1 Για την καταγραφή των εκποµπών CO 2 και της καταναλισκόµενης ενέργειας στον τοµέα των µεταφορών αναζητήθηκαν στοιχεία από: την ΕΣΕ, τον ΟΑΣΘ, τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας και τον ήµο Θέρµης. 9

10 Παράλληλα µε τον απολογισµό σε ετήσια βάση της πορείας υλοποίησης του Σ ΑΕ στη ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης, δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής των τοπικών φορέων στη διαδικασία εφαρµογής του σχεδίου. Στην κατεύθυνση αυτή το Σ ΑΕ και οι ετήσιες αναφορές της πορείας υλοποίησης του καθώς και πληροφόρηση σε θέµατα µε αναφορά στην ενέργεια θα αναρτώνται στο σχετικό link της ιστοσελίδας του ήµου. Συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός Ο προϋπολογισµός για τους βραχυπρόθεσµους τοµείς δράσεων, όπως περιγράφονται στο πρότυπο Σ ΑΕ, αναµένεται να φθάσει περίπου τις , (τιµές έτους 2010). Όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο τµήµα, το κόστος αυτό θα χρησιµοποιηθεί για τις παρεµβάσεις που σχετίζονται µε την αύξηση της εξοικονόµησης για τη θέρµανση των δηµοτικών κτιρίων µε την εγκατάσταση καυστήρων φυσικού αερίου, τοποθέτηση νέων κουφωµάτων και συσκευών ελέγχου της θερµοκρασίας. Ένα επιπρόσθετο κόστος θα διατεθεί για τις δράσεις ευαισθητοποίησης, καθώς το Σ ΑΕ θα βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, ο δήµος είναι αποφασισµένος να στηρίξει την εφαρµογή του σχεδίου µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο για να επιτευχθούν ο στόχοι και να αποτελέσει ο δήµος Θέρµης ένα πραγµατικό µοντέλο πόλης µε βιώσιµη ανάπτυξη. Προβλεπόµενες πηγές χρηµατοδότησης για τις επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης Πολύ µεγάλο µέρος της χρηµατοδότησης θα το διεκδικήσει ο ήµος µέσω του ΕΣΠΑ και απευθείας από προγράµµατα της ΕΕ. Άλλες πιθανές πηγές χρηµατοδότησης θα διερευνηθούν και θα εξετάζονται συνεχώς, καθώς το σχέδιο δράσης θα εφαρµόζεται. Προγραµµατισµένα µέτρα για την παρακολούθηση και τη συνέχεια Το ενεργειακό γραφείο του ήµου, το οποίο µπορεί να λειτουργεί στο πλαίσιο της /νσης Προγραµµατισµού ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου, θα αποτελέσει την οργανωτική µονάδα που θα έχει την ευθύνη συντονισµού και παρακολούθησης της υλοποίησης του Σ ΑΕ. Η κάθε κτιριακή εγκατάσταση θα έχει τον ενεργειακό υπεύθυνο, ο οποίος θα ελέγχει την υλοποίηση του σχεδίου και κάθε τρίµηνο θα παρουσιάζει στο ενεργειακό γραφείο αναφορά της πορείας εφαρµογής του Σ ΑΕ ενώ σε ετήσια βάση θα παρουσιάζει τη συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση στο κτίριο ευθύνης του. Το ενεργειακό γραφείο θα έχει άµεσα την ευθύνη παρακολούθησης των υπολοίπων ενεργειακών καταναλωτών του δήµου (δηµοτικός στόλος, η/φ, ΑΠΕ, υποδοµές κλπ) καθώς και των πολιτών (καταναλώσεις ΕΗ, φυσικού αερίου, δροµολόγια δηµόσιων συγκοινωνιών) Το ενεργειακό γραφείο θα εισηγείται στη δ/νση προγραµµατισµού και στην τεχνική υπηρεσία την ένταξη των δράσεων στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, στα ετήσια προγράµµατα δράσης και στα τεχνικά προγράµµατα του ήµου. Παράλληλα θα παρακολουθεί (monitoring) την πορεία υλοποίησης των δράσεων του Σ ΑΕ (έργα, προµήθειες) και θα καταθέτει τριµηνιαία αναφορά. Το ενεργειακό γραφείο θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης των δράσεων ενηµέρωσης/ ευαισθητοποίησης των πολιτών και των εργαζοµένων του δήµου (εκδηλώσεις, events, λειτουργία mobility centre (ΚΕΜ), έκδοση/διανοµή ενηµερωτικού υλικού, εκπαίδευση κλπ), καθώς και για τη δηµιουργία και ενηµέρωση σχετικού link στην ιστοσελίδα του δήµου. Σε ετήσια βάση θα γίνεται αναφορά της πορείας εφαρµογής του Σ ΑΕ, στη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης, στην οποία θα προσκαλούνται να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι φορέων που εµπλέκονται στην ενεργειακή διαχείριση. 10

11 Β. Κύρια αποτελέσµατα της Απογραφής Εκποµπών Αναφοράς για το έτος ) Έτος απογραφής: 2009 Ο αριθµός των κατοίκων κατά το έτος 2009: (Παράρτηµα Γ) 2) Συντελεστές εκποµπών Πρότυποι συντελεστές εκποµπών σύµφωνα µε τις αρχές της IPCC Συντελεστές ΑΚΖ (Ανάλυση Κύκλου Ζωής) Μονάδα αναφοράς εκποµπών Εκποµπές CO 2 Εκποµπές ισοδυνάµου CO 2 3) Κύρια αποτελέσµατα της Απογραφής Εκποµπών Αναφοράς A. Τελική κατανάλωση ενέργειας Ο Πίνακας 6 που ακολουθεί και αφορά στην τελική κατανάλωση ενέργειας για το έτος αναφοράς 2009 συµπληρώθηκε ως εξής: «ηµοτικά Κτίρια, εξοπλισµός/ εγκαταστάσεις»: Ο υπολογισµός της κατανάλωσης ενέργειας έγινε βάσει των αντίστοιχων τιµολογίων κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας των κτιρίων και των ηλεκτρικών καταναλώσεων του δικτύου ύδρευσης που συγκέντρωσε η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε από τα δηµοτικά Κτίρια, από το λογιστήριο του.θέρµης και την ΕΥΑ του.θέρµης για το έτος (Παράρτηµα Β) «ηµοτικός δηµόσιος φωτισµός»: Ο υπολογισµός της κατανάλωσης ενέργειας έγινε βάσει των αντίστοιχων τιµολογίων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που συγκέντρωσε η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε από το λογιστήριο του.θέρµης για το έτος (Παράρτηµα ΣΤ) «Κατοικίες»: ο υπολογισµός της κατανάλωσης θερµικής ενέργειας για το έτος 2009 υπολογίστηκε βάσει στοιχείων του ΚΑΠΕ και της ΕΠΑ Θες/νίκης (Παράρτηµα Γ) Αντίστοιχα, οι «Μεταφορές» υπολογίσθηκαν από στοιχεία του ήµου Θέρµης ( ηµοτικός στόλος) από τα δροµολόγια του ΟΑΣΘ ( ηµόσιες µεταφορές) και από τη διεύθυνση συγκοινωνιών (ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές) (Παράρτηµα ). Οι τελικές ενεργειακές καταναλώσεις του τοµέα των Μεταφορών προκύπτουν από τους υπολογισµούς των χιλιοµέτρων που διανύονται σύµφωνα µε την ακόλουθη σχέση: Ενέργεια Καυσίµου [KWh]= διανυόµενη απόσταση [Km] * µέση κατανάλωση καυσίµου [lt/km]* συντελεστής µετατροπής [KWh/lt] Ο συντελεστής µετατροπής είναι για την Βενζίνη=9,2 KWh/lt και για το Πετρέλαιο Κίνησης=10 KWh/lt. Β. Εκποµπές CO 2 Οι υπολογισµοί των εκποµπών CO 2 του Πίνακα 7 έγιναν µε αντίστοιχη µετατροπή των προηγούµενων ενεργειακών δεδοµένων του Πίνακα 6 βάσει των ακόλουθων συντελεστών. Ηλεκτρική ενέργεια Φυσικό αέριο Πετρέλαιο ντίζελ Πετρέλαιο θέρµανσης Βενζίνη 11

12 Αντίστοιχοι συντελεστές εκποµπών CO2 σε [t/mwh] 1,149 0,202 0,267 0,267 0,249 12

13 Πίνακας 6: Τελική κατανάλωση ενέργειας, κύρια αποτελέσµατα της Απογραφής Εκποµπών Αναφοράς έτους 2009 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [MWh] Κατηγορία Ηλεκτρική ενέργεια Θέρµανσ η/ψύξη Φυσικό αέριο Πετρέλαιο θέρµανσης Πετρέλαιο ντίζελ Βενζίνη Σύνολο ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ηµοτικά Κτίρια, /εγκαταστάσεις 4.586,08 740, , ,98 Τριτογενής τοµέας Κατοικίες 6.817, , ,02 ηµοτικός δηµόσιος φωτισµός 4.409, ,320 Βιοµηχανίες Υποσύνολο 8.995, , ,96 0,00 0, ,321 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ηµοτικός στόλος 2.719,31 215, ,48 ηµόσιες µεταφορές , ,07 Ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές , , ,05 Υποσύνολο , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ 8.995, , , , ,921 Πίνακας 7: Εκποµπές CO 2, κύρια αποτελέσµατα της Απογραφής Εκποµπών Αναφοράς έτους 2009 Κατηγορία Ηλεκτρική ενέργεια Θέρµανση / ψύξη Φυσικό αέριο ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 [t] Υγρα Πετρέλαιο έριο θέρµανση ς Πετρέλαιο ντίζελ Βενζίνη Σύνολο ηµοτικά Κτίρια, εγκαταστάσεις 5269,41 149,67 504, ,18 Τριτογενής τοµέας Κατοικίες 1.377, , ,17 ηµοτικός δηµόσιος φωτισµός 5066, ,31 Βιοµηχανίες Υποσύνολο 10335, , , ,66 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ηµοτικός στόλος 726,06 53,58 779,63 ηµόσιες µεταφορές 3.171,44 0, ,44 Ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές 4.249, ,12 Υποσύνολο 8.147, , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,06 13

14 Γ. Μέτρα για την Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας Τοµείς & Πεδία ράσης: Κτίρια, Εξοπλισµός/Εγκαταστάσεις Ακολουθούν συγκεντρωτικοί Πίνακες των θερµικών & ηλεκτρικών καταναλώσεων των ηµοτικών Κτιρίων του ήµου Θέρµης καθώς και των αναµενόµενων ποσών εξοικονόµησης ενέργειας που θα προκύψουν από την εφαρµογή των µέτρων που προτείνονται. Πίνακας 8: Συγκεντρωτικός Πίνακας Καταναλώσεων Ενέργειας και αντίστοιχων Εκποµπών CO 2 στο Πεδίο ράσης «Κτίρια, Εξοπλισµός/Εγκαταστάσεις» Θερµική Ενέργεια (MWh) Ηλεκτρική Σύνολο (MWh) Ενέργεια (MWh) ηµοτικά Κτίρια 1.888, ,965 Πετρέλαιο Φ. Αέριο 1.331, ,799 Ύδρευση , ,183 Φωτισµός , ,320 Σύνολο (MWh) 2.629, , Σύνολο Εκποµπών (tn CO 2 ) 504, , ,733 tn CO 2 Πίνακας 9: Συγκεντρωτικός Πίνακας Εξοικονόµησης Ενέργειας και Μείωσης των Εκποµπών CO 2 βάσει των προτεινόµενων µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας ράσεις Εξοικονόµηση Ενέργειας (MWh) Μείωση Εκποµπών (tn CO 2 ) Αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου µε καυστήρες φυσικού 93, αερίου Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων µε καινούργιους 3,46 0,70 Αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων µε καινούργιων 79,93 27,30 Εγκατάσταση βαλβίδων ελέγχου της θερµοκρασίας 191,15 43,26 Βελτίωση υφιστάµενων δοµών υδροδότησης 325,41 373,90 Μέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στον ηµοτικό οδικό φωτισµό 1.102, ,57 Σύνολο 1.796, ,73 Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας: 14

15 Α) ηµοτικά Κτίρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός ράση 1: Αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου µε καυστήρες φυσικού αερίου Μέσω αυτής της δράσης προτείνεται η αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου µε καυστήρες φυσικού αερίου και τη σύνδεση των κτιρίου µε το αντίστοιχο δίκτυο. Σηµειώνεται ότι η αλλαγή του λέβητα δεν θεωρείται απαραίτητη εκτός και εάν ο λέβητας θεωρείται παλιός και προτείνεται η αντικατάσταση του µε κάποιον µε καλύτερη απόδοση. Αυτή την στιγµή µόλις το 18% των δηµοτικών κτιρίων είναι διασυνδεµένα µε το δίκτυο φυσικού αερίου όπως αυτά εµφανίζονται στους Πίνακες 30 & 34: ηµαρχείο, Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης, Παιδικός Σταθµός Θέρµης, Α' ηµοτικό Θέρµης Β' ηµοτικό Θέρµης και Α' Ενιαίο Λύκειο. Σύµφωνα µε τον Πρότυπο Συντελεστή Εκποµπών έτσι όπως παρουσιάζεται και στον «Οδηγό του Συµφώνου των ηµάρχων» οι εκποµπές που προκύπτουν από την καύση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι 0,267 tn CO 2 /MWh πετρελαίου και 0,202 tco 2 / Mwh φυσικού αερίου. Υπολογίζεται µια εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης του 5% λόγω της αλλαγής του καυστήρα πετρελαίου µε νέο καυστήρα φυσικού αερίου. Στον Πίνακα 10 που ακολουθεί παρουσιάζονται: η ισχύς του λέβητα κάθε κτιρίου, η κατανάλωση καυσίµου εκφρασµένη σε KWh, οι αντίστοιχοι εκπεµπόµενοι τόνοι CO 2, που προκύπτουν τόσο από την καύση πετρελαίου όσο από την καύση φυσικού αερίου, οι τόνοι που θα εξοικονοµηθούν από την αλλαγή καυσίµου, η εξοικονοµούµενη ενέργεια που θα προκύψει λόγω αλλαγής καυστήρα θέρµανσης µε πιο αποδοτικότερο, οι αντίστοιχοι εξοικονοµούµενοι τόνοι CO 2 που θα προκύψουν από αυτήν την αλλαγή και το κόστος αντικατάστασης. Από την αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου µε καυστήρες φυσικού αερίου προκύπτει εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης των: 1.878,961 MWh (Κατανάλωση ενέργειας καυστήρων) x 5% εξοικονόµηση ενέργειας = 93,90 MWh. Ενώ η αντίστοιχη µείωση των εκποµπών CO 2 όπως προκύπτει και από τον πίνακα 10 είναι 141 τόνων CO 2 ετησίως. Χρόνος Υλοποίησης: κατά την διάρκεια της πενταετίας Προϋπολογισµός: Το συνολικό κόστος αντικατάστασης των καυστήρων πετρελαίου µε καυστήρες φυσικού αερίου ανέρχεται στης (Τιµές , Παράρτηµα Ε) Προαπαιτούµενο: η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου. 15

16 Πίνακας 10: Αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου µε καυστήρες φυσικού αερίου (µε κόκκινο χρώµα επισηµαίνονται τα ενοικιαζόµενα κτίρια του.θέρµης) ΚΤΙΡΙΟ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (kcal/hr) ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KWh fuel) Energy saving (KWh) ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ tonnes CO2 (ΠΕΤΡΕΛΑ ΙΟ) Tonnes CO2 (ΦΑ) ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ ΗΜΑΡΧΕΙΟ Συνδεδεµένο µε το δίκτυο Φυσικού Αερίου ΓΡΑΦΕΙΟ.. Ν.ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ , ,0 7,7 5, ΓΡΑΦΕΙΟ.. Ν.ΡΥΣΙΟΥ , ,5 3,9 2, ΓΡΑΦΕΙΟ.. ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ , ,0 2,3 1, ΕΚΟΙΠΟΘ , ,5 3,9 2, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΥΥ) , ,8 3,3 2, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ Συνδεδεµένο µε το δίκτυο Φυσικού Αερίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ & ΚΑΠΗ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ ,4 7, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΥΣΙΟΥ ,7 3, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΑ ΙΟΥ & ΚΑΠΗ ,1 6, ΚΑΠΗ ΡΥΣΙΟΥ ,0 9, ΚΑΠΗ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ ,5 5, ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ ,7 16, ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Συνδεδεµένο µε το δίκτυο Φυσικού Αερίου ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΑ" ,7 16, ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΥΣΙΟΥ "ΕΛΑΦΑΚΙΑ" ,0 17, ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ "ΦΩΛΙΤΣΑ" ,3 1, Α' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ,8 7, Β' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ,0 3, Γ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ,5 5, ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ,3 3, A' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΥΣΙΟΥ ,1 15, Α & B' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ ,3 9, Α' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑ ΙΟΥ ,6 8, Γ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑ ΙΟΥ ,1 3, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ ,2 3, Α' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ Β' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ Συνδεδεµένα µε το δίκτυο Φυσικού Αερίου Γ' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ ,1 16, ' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ & Ε'ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ,4 16, Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ & ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ,4 17, B ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ ,9 12, ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ ,1 22, Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟ , ,4 4,6 3, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ) ,2 19, Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟ ,6 11, Α' ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ Συνδεδεµένο µε το δίκτυο Φυσικού Αερίου B' ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ ,3 8, ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΗΣ + ΠΑΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ,8 40, ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΆΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ,4 2, ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Ν. ΡΥΣΙΟΥ ,0 17, ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ,6 2, ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ,4 2, ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν. ΡΥΣΙΟΥ ,7 4, ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ ,7 4, ΣΥΝΟΛΟ , ,1 501,4 360, MWh Εξοικονόµ ηση 93,90 MWh 141,0 tn CO 2 16

17 ράση 2: Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων µε καινούργιους Λόγω παλαιότητας προτείνεται η αντικατάσταση ορισµένων συστηµάτων θέρµανσης (Πίνακας 11) µε νέα, πιο ασφαλή και αποδοτικά συστήµατα και συγκεκριµένα προτείνεται η αλλαγή λέβητα του γραφείου του ηµοτικού ιαµερίσµατος της Ν.Ραιδεστό και του Α' Νηπιαγωγείου Θέρµης όπου οι υπάρχοντες λέβητες έχουν ηλικία 25 και 20 χρόνια αντίστοιχα. Τα αναµενόµενα οφέλη από την αντικατάσταση υπολογίζεται να είναι µια ελάχιστη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκποµπών CO 2 κατά 5%. Συγκεκριµένα από την δράση αυτή αναµένεται να προκύψει εξοικονόµηση κατά 69,275 MWh (κατανάλωση ενέργειας καυστήρων) x 5% εξοικονόµηση ενέργειας= 3,46 MWh συνολική εξοικονόµηση ενέργειας. Ενώ η αντίστοιχη µείωση εκποµπών CO 2 όπως προκύπτει και από τον πίνακα 11 είναι 0,70 τόνων CO 2 ετησίως. Χρόνος Υλοποίησης: κατά την διάρκεια της πενταετίας Προϋπολογισµός: Το συνολικό κόστος αντικατάστασης ανέρχεται στης (Τιµές , Παράρτηµα Ε). Πίνακας 11: Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων µε καινούργιους ΚΤΙΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KWh fuel) Energy saving (KWh) saving CO2 (tonnes/mwh) ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ.. Ν.ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ ,0 0, Α' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ,8 0, ΣΥΝΟΛΟ Εξοικονόµηση 69,275 MWh 3,464 0,7 ράση 3: Αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων µε καινούργιων Για την µείωση των απωλειών από τα διαφανή στοιχεία, προτείνεται η αλλαγή των παλαιών ξύλινων κουφωµάτων και των κουφωµάτων αλουµινίου χαµηλής ενεργειακής κλάσης µε νέα κουφώµατα χαµηλής θερµοπερατότητας. Στον Πίνακα 12 παρουσιάζεται µετά από έλεγχο που έγινε στα κτίρια του ήµου Θέρµης, σε ποια από αυτά προτείνεται η εγκατάσταση νέων κουφωµάτων καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν από την αλλαγή. Αναλυτικότερα η εξοικονοµούµενη ετήσια ενέργεια που θα προκύψει υπολογίζεται ως εξής: Οι απώλειες θερµότητας από τα κουφώµατα δίνεται από τον τύπο: Q=2*A*16 (για τον Χειµώνα) και Q=2*A*10 (για το Καλοκαίρι) όπου Α το εµβαδόν του κουφώµατος. Για να βρούµε τις συνολικές απώλειες κατά την διάρκεια του έτους θα πρέπει να πολλαπλασιάσουµε το Q µε τις συνολικές εργάσιµες µέρες και ώρες. Ενώ αντίστοιχα για την µείωση των εκποµπών CO 2 πολλαπλασιάζουµε τους πρότυπους συντελεστές εκποµπών [1,149 tco2/ Mwhe (για να βρούµε την µείωση των εκποµπών κατά τους θερινούς µήνες) και 0,267 tco2/ Mwh (για να βρούµε την µείωση των εκποµπών κατά τους χειµερινούς µήνες)] µε την συνολική εξοικονόµηση ενέργειας για ψύξη και θέρµανση αντίστοιχα όπως παρουσιάζεται και αναλυτικότερα στον πίνακα 12. Έτσι η συνολική εξοικονόµηση ενέργειας που προκύπτει φτάνει τις 79,93 MWh, ενώ η µείωση των εκποµπών CO 2 τις 27,30 τόνους το χρόνο. Χρόνος Υλοποίησης: κατά την διάρκεια της πενταετίας Προϋπολογισµός: Το αντίστοιχο κόστος αυτής της παρέµβασης φτάνει τα

18 Πίνακας 12: Αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων µε καινούργια ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΟΛ. ΕΜΒΑ ΟΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤA ΤΜ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩ Ν ΣΥΝ. ΜΗΝΕΣ ΣΥΝ. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ SAVING ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Wh) SAVING ΨΥΞΗ (Wh) SAVING CO2 (ΘΕΡΜΑΝΣ) (tn) SAVING CO2 (ΨΥΞΗ) (tn) ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΚΑΠΗ ΡΥΣΙΟΥ 200,0 20,0% 40, , ,880 0, ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 966,4 20,0% 193,3 11 8, ,779 1, "ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΑ" A' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΥΣΙΟΥ 444,0 25,0% 111,0 9 9, ,502 0, Β' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ 1.776,0 36,4% 645,9 9 8, ,771 2, ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ 1.515,0 20,2% 306,0 9 9, ,142 1, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ) 722,0 25,0% 180,5 9 7, ,036 0, ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Α'ΕΝΙΑΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 150,0 12,0% 18, , ,426 0, ΣΥΝΟΛΟ ,535 7, Εξοικονόµηση 79,930 MWh 27,307 tn CO2 ράση 4: Εγκατάσταση βαλβίδων ελέγχου της θερµοκρασίας Για τον καλύτερο έλεγχο της θερµοκρασίας των χώρων προτείνεται η εγκατάσταση θερµοστατικών οργάνων ελέγχου. Με τις θερµοστατικές βαλβίδες προσαρµόζεται η λειτουργία κάθε σώµατος καλοριφέρ, ανάλογα µε τις επικρατούσες εσωτερικές συνθήκες και τα πιθανά ηλιακά ά άλλα εσωτερικά θερµικά κέρδη. Στον Πίνακα 13 παρατίθεται το κόστος των βαλβίδων, ασύρµατων και µη, καθώς και η ενεργειακή εξοικονόµηση και η µείωση του CO 2 που προκύπτει. Λόγω του κόστους των βαλβίδων, έγινε µια επιλογή των κτιρίων στα οποία προτείνεται να εισαχθούν βάσει των ετών απόσβεσης που υπολογίσθηκε ότι έχουν. Όπως φαίνεται και στον αντίστοιχο πίνακα, οι περιπτώσεις όπου χρειάζονται πάνω από 4 έτη για να γίνει η απόσβεση δεν επιλεχθήκαν σε αυτή την φάση να ενταχθούν µέσα στο Σ ΑΕ. Με αυτή την δράση υπολογίζεται να εξοικονοµηθούν 191,15 MWh και 43,26 τόνοι CO 2. Χρόνος Υλοποίησης: κατά την διάρκεια της πενταετίας Προϋπολογισµός: Το συνολικό κόστος προσθήκης των θερµοστατικών βαλβίδων φτάνει τις

19 Πίνακας 13: Εγκατάσταση βαλβίδων ελέγχου της θερµοκρασίας εσωτερικών χώρων ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙ ΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ Energy saving (ΜWh) saving CO2 tonnes ΗΜΑΡΧΕΙΟ 352,3 1, ,4 2,6 21,484 4,340 ΓΡΑΦΕΙΟ.. Ν.ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ 140,0 1, ,0 2,5 8,670 2,315 ΓΡΑΦΕΙΟ.. Ν.ΡΥΣΙΟΥ 70,0 1,4 780,0 2,5 4,335 1,157 ΓΡΑΦΕΙΟ.. ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ 40,6 1,4 452,4 2,5 2,550 0,681 ΕΚΟΙΠΟΘ 70,0 1,4 780,0 2,5 4,335 1,157 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΥΥ) 59,5 1,4 663,0 2,5 3,698 0,987 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ 1.792,0 1, ,0 3,2 89,714 18,122 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ & ΚΑΠΗ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ 980,0 7, ,0 13,2 0,000 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΥΣΙΟΥ 434,0 7, ,0 13,0 0,000 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΑ ΙΟΥ & ΚΑΠΗ 534,6 4, ,0 8,3 1,700 0,454 ΚΑΠΗ ΡΥΣΙΟΥ 140,0 0, ,0 1,5 2,431 0,649 ΚΑΠΗ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ 84,0 0,8 936,0 1,6 1,401 0,374 ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ 245,0 0, ,0 1,5 4,254 1,136 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 404,6 2, ,4 4,1 2,618 0,529 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΑ" 676,5 2, ,0 4,2 4,250 1,135 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΥΣΙΟΥ "ΕΛΑΦΑΚΙΑ" 302,4 0, ,6 1,7 4,675 1,248 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ "ΦΩΛΙΤΣΑ" 133,0 4, ,0 8,0 0,000 Α' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 210,0 1, ,0 2,7 Β' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 87,6 1,3 975,8 2,5 Γ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 131,3 1, ,5 2,5 ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 167,3 2, ,2 5,4 A' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΥΣΙΟΥ 310,8 1, ,2 2,0 4,130 1,103 Α & B' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ 217,0 1, ,0 2,3 Α' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑ ΙΟΥ 105,0 0, ,0 1,3 Γ' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑ ΙΟΥ 105,1 1, ,3 3,6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ 167,3 3, ,2 5,6 Α' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ 877,8 2, ,2 3,9 5,862 1,184 Β' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ 1.243,2 5, ,8 9,5 0,000 Γ' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ 1.307,9 4, ,5 8,0 0,000 ' ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ & Ε'ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1.960,0 6, ,0 11,8 4,375 1,168 Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ & ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1.750,0 5, ,0 10,1 0,000 B ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ 567,7 2, ,8 4,7 3,173 0,847 ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ 1.060,5 2, ,0 4,8 5,820 1,554 Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1.531,6 3, ,4 7,1 0,000 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ) 505,4 1, ,6 2,6 5,100 1,362 Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1.566,2 7, ,0 14,1 0,000 Α' ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ 651,0 1, ,0 2,6 6,581 1,757 B' ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ 1.400,0 9, ,0 17,3 0,000 ΣΥΝΟΛΟ 8.320, ,8 Εξοικονόµηση ,1 191,157 43,260 Β) ίκτυο Ύδρευσης ράση 1: Βελτίωση υφιστάµενων δοµών υδροδότησης Το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης του ήµου Θέρµης αντιµετωπίζει προβλήµατα διαρροών και ακούσιας σπατάλης νερού λόγω υπερχειλίσεων του παρεχόµενου προς κατανάλωση νερού. Για την αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων ο ήµος Θέρµης σχεδιάζει να κατάθεση µια µελέτη εγκατάστασης συστήµατος τηλεδιαχείρισης και αυτοµατισµού του δικτύου ύδρευσης, στο ΕΣΠΑ, που θα ρυθµίζει και θα παρακολουθεί τη λειτουργία του δικτύου µε αποτέλεσµα την έγκαιρη διάγνωση των βλαβών, την αυτοµατοποίηση των αντλιοστασίων, την µείωση των διαρροών, την εξοικονόµηση ενέργειας και νερού, την βελτιστοποίηση της ποιότητας του παρεχόµενου νερού καθώς και την µείωση των εξόδων συντήρησης. 19

20 Ο ήµος Θέρµης το 2009 είχε συνολική κατανάλωση νερού m 3 και συνολική κατανάλωση ενέργειας περίπου 3.254,183 MWh που αντιστοιχούν σε 3.739,056 tn CO 2. Εκτιµάται ότι η ελάχιστη µείωση της κατανάλωσης νερού θα είναι της τάξης του 10% που αντιστοιχεί σε µείωση 325,41 MWh και 373,90 tn CO 2 Χρόνος Υλοποίησης: κατά την διάρκεια της πενταετίας Προϋπολογισµός: Το συνολικό κόστος της προτεινόµενης πράξης είναι Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (100%) Γ) ηµοτικός φωτισµός οδών ράση 5: Μέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στον ηµοτικό οδικό φωτισµό Το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεων για τον οδικό φωτισµό του ήµου Θέρµης για το έτος 2009 ήταν 4.409,320 MWh που αντιστοιχούν σε 5.066,308 tn CO 2. Στο ήµο Θέρµης για τον οδοφωτισµό υπάρχουν συνολικά 395 ρολόγια (αριθµοί παροχής), συγκεκριµένα στην Θέρµη υπάρχουν 238 αριθµοί παροχής, στην Νέα Ραιδεστό 59, στο Νέο Ρύσιο 56 και στους Ταγαράδες 42 αριθµοί παροχής. Οι βασικοί τύποι των λαµπτήρων που χρησιµοποιεί ο ήµος Θέρµης στο οδικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 14: Τύποι λαµπτήρων που έχουν τοποθετηθεί στο οδικό δίκτυο του.θέρµης. Τύπος λαµπτήρων Ισχύς w Φωτεινή ροη Lumen Απόδοση lux (Lumen/w) Ατµών νατρίου (Na) υψηλής πίεσης SON , Ατµών Υδραργύρου (Hg) υψηλής πίεσης ,6 HPLN ,8 3 Μετάλλου µε κεραµικό καυστήρα 150W E40 CDO-TT150W/ ,3 4 HQI , ,5 5 Ηλεκτρονικοί (Electronic) ΕΕ 15 Φθορισµού (F) 6 TLD 18/86 18w 60cm TLD 36/86 36w 120cm TL5-55W/840C 55w T ,3 7 Αλογόνου αέριων PLP ,6 8 LED Ba9s KL2-100R Πυρακτώσεως (Fuliment) ,7 9 C60 E , ,8 L40 E14/P , ,8 20

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου & Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, ΕΜΠ Παρασκευή, 27/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου & Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, ΕΜΠ Παρασκευή, 27/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 11. Ενεργειακή απόδοση 11Α. Παρουσίαση κατάστασης Ο Δήμος Λαρισαίων έχει θέσει ως στόχο της πολιτικής του με το παρόν Σχέδιο Δράσης την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 / 02 / ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ..Φ.

Αθήνα, 27 / 02 / ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ..Φ. Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας ήµος Φαρσάλων Αθήνα, 27 / 02 / 2015 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ..Φ. Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων O Δήμος Ανωγείων Περιγραφή Ο Δήμος Ανωγείων συστάθηκε το 1947. Η Κοινότητα Ανωγείων με Β.Δ. το 1946 ανακηρύσσεται σε Δήμο, τιμής ένεκεν. Αποτελείται από δύο οικισμούς με συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μάρτιος 2014 O δήμος της Πεντέλης είναι σήμερα μια αλσούπολη 17 km Β.Α της Αθήνας Πληθυσμός: Εκταση:

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες Σχεδίου ράσης Αειφόρου Ενέργειας

Άξονες Σχεδίου ράσης Αειφόρου Ενέργειας ήµος Χαλκηδόνας, Τοπικό Forum για την Ενέργεια, ευτέρα 26 Νοεµβρίου 2012 Άξονες Σχεδίου ράσης Αειφόρου Ενέργειας «Σύµφωνο των ηµάρχων» ρ. ΚΩΣΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Συντονιστής Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Πρόοδος Εργασιών ΣΔΒΕ Λευκωσίας 1. Υπογραφή του Συμφώνου 8/10/2013 2. Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το 2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το 2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Συνάντηση Εργασίας - M2RES Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2012 ρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστηµάτων. Τι είναι το Σ ΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το 2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας στα σχολεία.

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας στα σχολεία. Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

κατοικίες) και Επιχειρηµατικός τοµέας (µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις)

κατοικίες) και Επιχειρηµατικός τοµέας (µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις) Τιείναι; Είναι Ειδικό πρόγραµµα για την ενίσχυση της εγκατάστασης Φ/Β συστηµάτων ισχύος µέχρι 10 KWp σε νόµιµα υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή τη στέγαση µικρών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Περιγραφή δήµου... 6 Πληθυσµός... 6 Οικιστική ανάπτυξη... 7 Κλιµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το. Δήμο Τανάγρας

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το. Δήμο Τανάγρας Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το Δήμο Τανάγρας Project Manager ΣΔΑΕ ΣΔΑΕ Λέτη Μαρίνα Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου Πτυχιούχος : 1) Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2) Τμήματος Οικονομικής Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ)

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Παρουσίαση αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου και προτεινόμενων ενεργειακών λύσεων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λεμεσού. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020

Δήμος Λεμεσού. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020 Δήμος Λεμεσού Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020 Σύμφωνο των Δημάρχων Οι Δήμοι που συμμετέχουν στο Σύμφωνο, στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2 πάνω από 20% έως το 2020 Ο Δήμαρχος Λεμεσού υπόγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Χώρα των Βάσκων, Ισπανία Μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας της για την Προστασία του Περιβάλλοντος (IHOBE), η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011-2020

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011-2020 ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. Ο ΔΗΜΟΣ..3 3. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ..4 4. ΣΚΟΠΟΣ..4 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ 5. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ..5

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.gr Το Πρόβληµα Η εξάντληση των φυσικών πόρων Ρύπανση του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Γρηγόριος Θ. Τσιούμαρης Δήμαρχος Πτολεμαΐδας Κοζάνη, 04/09/2009 Το Γενικό Όραμα του Δήμου Πτολεμαΐδας Ο Δήμος Πτολεμαΐδας, δυναμικό ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Το παρατηρητήριο ενέργειας στο ΤΕΕ και η συνεργασία δημόσιων αρχών με ενεργειακούς παρόχους Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 Click Το έργο to DATA4ACTION edit Master title style

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 10. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Προϊόντων Αλουμινίου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κοινή σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων Υπουργείου Παιδείας, ΥΠΕΚΑ & ΟΣΚ ΑΕ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ : 102/ 2015

ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ : 102/ 2015 ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Παροχή Υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες

Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες Ομάδες προϊόντων με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση Μηχανισμοί κοινών προμηθειών Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) Ταχ. /νση: 19 ο χλµλεωφ.μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 350 Προς: ήµο Νέας Ιωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Πράσινες Συμβάσεις- Εισαγωγή - 1. Ποιο θα πρέπεινα είναι το πρώτο στάδιο των διαδικασιών σύναψης πράσινων συμβάσεων; - α) Καθορισμός των κριτηρίων ανάθεσης - β) Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr XANIA 18/04/2007

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου»

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 10 Μαρτίου 2010 Τεχνικά Συνεργεία Λιναρδάτος Ευθύμιος Περιεχόμενα Κατηγορίες ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη στο φωτισμό κτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα