ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ"

Transcript

1 ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 2095/B/ ΑΓΑ: ΩΒΤΗ-157 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε: Λεσράξνπο Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Κσλ. Μέμα Σειέθσλν: Fax: ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ ΚΑΗ Δ.Φ.Κ. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο Αζήλα Σειέθσλν: Αθήνα, 22 επηεμβπίος 2015 Απ. Ππωη.: Γ.ΟΡΓ.Α ΔΞ2015 ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη ηηρ απιθμ. Γ.ΟΡΓ.Α ΔΞ 2015/ (Β 1574) απόθαζηρ ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηέωρ ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Γημοζίων Δζόδων ηος Τποςπγείος Οικονομικών, καηά ηο μέπορ πος αθοπά ζηην έναπξη ιζσύορ διαηάξεων αςηήρ». ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο ππνπαξαγξάθνπ γ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4002/2011 (Α 180) «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε - Θέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο», φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4038/2012 (Α 14) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο », ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4141/2013 (Α 81) «Δπελδπηηθά εξγαιεία αλάπηπμεο, παξνρή πηζηψζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξ. 4 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Β1 ηεο παξαγξάθνπ Β ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 (Α 107) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ λ. 4261/2014 (Α 107) «Πξφζβαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη πξνιεπηηθή επνπηεία πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ), θαηάξγεζε ηνπ λ. 3601/2007 θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ δ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4178/2013 (Α 174) «Αληηκεηψπηζε ηεο Απζαίξεηεο Γφκεζεο-

2 Πεξηβαιινληηθφ Ιζνδχγην θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4210/2013 (Α 254) «Ρπζκίζεηο Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», β) ηεο ππνπαξαγξάθνπ γ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4141/2013 «Δπελδπηηθά εξγαιεία αλάπηπμεο, παξνρή πηζηψζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. 2 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.3 ηεο παξ. Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4254/2014 (Α 85), ησλ ππνπαξαγξάθσλ δ θαη ε ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. 7 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 θαη ηεο ππνπαξαγξάθνπ γ ηεο παξ. 8 ηνπ λ. 4141/2013, φπσο αλαξηζκήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. 8 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 γ) ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ.2 ηεο παξαγξάθνπ Δ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 (Α 222) «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο », φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, δ) ηνπ άξζξνπ 54 θαη εηδηθφηεξα ηεο παξ. 2 απηνχ, 87, 88, 90, 114 έσο116, 128 θαη 129, παξ. 2 ηνπ π.δ/ηνο 111/2014 (Α 178) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε) ησλ θαησηέξσ απνθάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ: αα) ησλ άξζξσλ 1, 34, 35 θαη 37, παξ. 7 ηεο αξηζκ. Γ6Α ΔΞ 2014/ (Β 865, 1079 θαη 1846) «Αλαθαζνξηζκφο ηεο εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη κεηνλνκαζία νξηζκέλσλ απφ απηέο», φπσο ζπκπιεξψζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ββ) ηεο αξηζκ. ΓΣΔΠ Β ΔΞ 2015/ (Β 235), ζη) αα) ησλ άξζξσλ 6Α, 21 (παξ. 4), 165, 325 (παξ. 4) θαη 349 (παξ. 3) ηνπ π.δ. 551/1988 (Α 259) «Οξγαληζκφο Ννκαξρηψλ- Οξγάλσζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ», φπσο έρνπλ πξνζηεζεί θαη αληηθαηαζηαζεί κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 6, 24, 44 θαη 47 ηνπ π.δ/ηνο 117/2006 (Α 117) «Αλαδηνξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ Σεισλεηαθψλ Τπεξεζηψλ, ηξνπνπνίεζε ηνπ π. δ/ηνο 551/1988 (Α 259) θαη άιιεο νξγαλσηηθέο δηαηάμεηο» θαη ηνπ άξζξνπ 381, παξ. 3 ηνπ π.δ 551/1988, φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ 177/2008 (Α 236), ββ) ηεο αξηζκ. Γ6Β ΔΞ 2010/ (Β 1582) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο, αλαθαζνξηζκφο ηίηινπ θαη αλαθαηαλνκή νξγαληθψλ ζέζεσλ Σεισλείσλ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο», ηνπ ππφ ζηνηρείν κε α/α 19 θαη 46 ηνπ πίλαθα ηεο πεξ. α ηεο παξ. 3 ηεο αξηζκ. Γ ΔΞ 2011/ (Β 1828) φκνηαο απφθαζεο «Αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο Γξαθείνπ, θαζψο θαη Τπνδηεχζπλζεο θαη Σκεκάησλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ. θαη αλαθαζνξηζκφο θαζ χιελ αξκνδηφηεηαο», ηνπ ππφ ζηνηρείν κε α/α 11 ηνπ πίλαθα ηεο παξ. 1 θαη ηεο πεξ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αξηζκ. Γ6Β ΔΞ 2011/ (Β 3034) φκνηαο απφθαζεο «Αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο, επαλαιεηηνπξγία θαη αλαθαζνξηζκφο ηίηινπ θαη αξκνδηνηήησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ.», θαζψο θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αξηζκ. Γ6Β ΔΞ 2012/ (Β 606) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ «Καηάξγεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Τιηθνχ (Ο.Γ.Γ.Τ.) Α.Δ.» θαη γγ) ηεο αξηζκ. Γ33Γ ΔΞ 2014/ (Β 658) απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, δ) ηνπ π.δ. 231/2007 (Α 265) «Καλνληζκφο αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ησλ Σεισλεηαθψλ ππαιιήισλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σεισλεηαθψλ Αξρψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ»,

3 ε) αα) ηεο αξηζκ. Γ.ΟΡΓ.Α ΔΞ2014/ (Β 3013) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καηαλνκή ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κφληκνπ θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα, κεηαμχ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ, ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ» θαη ββ) ηεο αξηζκ. Γ.ΟΡΓ. Α ΔΞ 2014/ (Β 3017) απφθαζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ «Καηαλνκή ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ, κφληκνπ θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα, κεηαμχ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα απηήο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο», ζ) αα) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3852/2010 (Α 87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ββ) ηνπ άξζξνπ 1 νπ ηεο αξηζκ / (Β 1292) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υψξαο κε ην Ν. 3852/2010 θαη αλαινγηθή θαηαλνκή πιεζπζκνχ ζηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 4 ηνπ Ν. 3852/2010, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαλεκεζεί, ιφγσ ειιηπψλ ζηνηρείσλ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο» θαη η) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην «άξζξν πξψην» ηνπ π. δ/ηνο 63/2005 (Α 98) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα». 2. Σελ αξηζκ. Γ.ΟΡΓ.Α ΔΞ 2015/ (Β 1574) απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Σξνπνπνίεζε ησλ αξηζκ. Γ6Α ΔΞ 2014/ (Β 865, 1079 θαη 1846) θαη Γ.ΟΡΓ. Α ΔΞ 2014/ (Β 3017) απνθάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, σο πξνο ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηνλ αλαθαζνξηζκφ θαζ χιελ αξκνδηφηεηαο θαη νξγαληθψλ ζέζεσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ., θαζψο θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαζ χιελ θαη ζηελ θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηα Σεισλείσλ θαη ην αξηζκ. ΓΟΑ/Φ.4.2/22820/ έγγξαθν, κε ην νπνίν εθθξάδεηαη ε γλψκε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 3. Σηο απνθάζεηο αξηζκ.: α) Γ6Α ΔΞ 2013/ (Β 130 θαη Β 372), ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη θαη β) Γ6Α ΔΞ 2014/ (Β 2891) ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηφηεηαο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ». 4. Σελ αξηζκ. 20 ηεο 25εο Ινπλίνπ 2014 πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (ΤΟΓΓ 360). 5. Σελ αλάγθε αλαθαζνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο ηζρχνο δηαηάμεσλ ηεο αξηζκ. Γ.ΟΡΓ.Α ΔΞ 2015/ (Β 1574) απφθαζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ζε Σεισλεία ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ Α Σεισλείνπ Δηζαγσγψλ Δμαγσγψλ απηνχ.

4 6. Σν γεγνλφο φηη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Αλαθαζνξίδνπκε ηνλ ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο δηαηάμεσλ ηεο αξηζκ. Γ.ΟΡΓ.Α ΔΞ 2015/ (Β 1574) απφθαζήο καο, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ζηα Σεισλεία ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο θαη ηξνπνπνηνχκε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 απηήο, σο εμήο: «2. Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηελ δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα Σεισλεία Θεζζαινλίθεο, ησλ νπνίσλ ε ηζρχο αξρίδεη ηελ 1ε Ιανουαρίου 2016, κε εμαίξεζε εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζην Γξαθείν Κηλεηήο Οκάδαο Διέγρνπ (Κ.Ο.Δ.) ηνπ Σκήκαηνο Δθ ησλ Τζηέξσλ Διέγρσλ, Παξαπνηεκέλσλ θαη Γίσμεο ηνπ Α Σεισλείνπ Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ Θεζζαινλίθεο, ε ηζρχο ησλ νπνίσλ αξρίδεη ηελ 1ε Οθηωβρίου 2015.». Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ζ ΓΔΝΗΚΖΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΒΒΑΪΓΟΤ Η ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ α.α Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ Γ/ΝΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝ. ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΩΝ. ΜΔΞΑ ΠΤΡ. ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΖ ΠΑΡ. ΛΔΓΑΚΖ ΝΗΚ. ΠΑΝΑΓΗΩΣΟΠΟΤΛΟ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Φ.Κ. ΔΗΡ. ΓΗΑΛΟΤΡΖ

5 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1. Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο) 2. Σεισλεία λνκνχ Θεζζαινλίθεο 3. Πξντζηακέλνπο ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ: α) Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ., β) Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, γ) Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη Κνηλσθειψλ Πεξηνπζηψλ, δ) Τπνδνκψλ θαη Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο-Δπηθνηλσληψλ θαη ε) Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 4. Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα Θεζζαινλίθεο 5. ΔΛ.Τ.Σ. Θεζζαινλίθεο 6. Γ/λζεηο: α) ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ., β) Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, γ) Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ., δ)τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ, ε) ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο, ζη) Γηαρείξηζεο Τπνινγηζηηθψλ Τπνδνκψλ θαη δ) Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηέγαζεο 7. Απηνηειέο Σκήκα Γηνίθεζεο. ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ 1. Γηεπζχλζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.(πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνπο απνδέθηεο γηα ελέξγεηα) 2. Απνδέθηεο Πίλαθα Α (κε α/α 2 θαη 3), Β, Γ (πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνπο απνδέθηεο γηα ελέξγεηα), Δ θαη Σ (κε α/α 1, 2, 3 θαη 5) 3. Οκνζπνλδία Σεισλεηαθψλ Τπαιιήισλ Διιάδαο (Ο.Σ.Τ.Δ.) Αθαδεκίαο 4, Σ.Κ Αζήλα 4. Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 5. Απηνηειή Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Οξγάλσζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 6. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Γελ. Γ/λζε Μεηαξξπζκηζηηθήο Πνιηηηθήο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ/λζε Οξγαλσηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ, Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο Γνκψλ Βαζ. νθίαο 15, Σ.Κ , Αζήλα 7. Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο Αθαδεκίαο 68, Σ.Κ , Αζήλα 8. Δλψζεηο Σεισλεηαθψλ Τπαιιήισλ Διιάδαο (Δ.Σ.Τ.Δ.) 9. Οκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδνο Καξαΐζθνπ 82, Σ.Κ Πεηξαηάο ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 4. Γξαθείν θ. Δηδηθνχ Γξακκαηέα.Γ.Ο.Δ. 5. Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ Γ/λζεσλ: α) Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη β) Γ.Υ.Κ. 6. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα 7. Γ/λζε Οξγάλσζεο- Πξντζηακέλε θαη Σκήκαηα Α, Β, Γ θαη Γ

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ».

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ 7211 ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Αρ. Φύλλου 623 1 Απξηιίνπ 201 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΑΠΟΦΑΔΙ Καζηέξσζε θαη έγθξηζε εξγαζίαο θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο, Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΑΑ Δηδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Κ.Τ.Α. αξηζκ. 3.12195/νηθ. 3.688/4.4.2013 Δπηδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 3475/2006, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Γεκφζην,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Οει. Α. ΓΖΟΑΓΩΓΕ Α.1. Δηάγναμμα πενηεπμμέκωκ 3 Α.2. Οογθνόηεζε θαη μνγάκωζε ενγαζίαξ ηεξ επηηνμπήξ 3 Β. ΓΓΚΖΗΑ Β.1. Ζζημνηθή ακαδνμμή 6 Β.2. Κμμηθό πιαίζημ 10 Β.3 Ε δαζηθή πμιηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ Αζήλα 21/02/2012 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αξηζ.Πξση. 230/20798 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα