ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης"

Transcript

1 1 ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 190/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση κανονισµού άρδευσης Δήµου Κατερίνης Σήµερα στις 9 Απριλίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από την αρ.πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 35, καθώς και ο Δήµαρχος Κατερίνης κ. Σάββας Χιονίδης-που κλήθηκε νόµιµα (άρθρο 67 παρ.6 του Ν.3852/2010). ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Λιακόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος 19 Μακρίδης Νικόλαος Μέλος 2 Αθανασιάδης Παναγιώτης Μέλος 20 Μακρίδου - Παρτσαλίδου Παρθένα Μέλος 3 Αµοιρίδης Περικλής Μέλος 21 Μίγκος Βασίλειος Μέλος 4 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος 22 Μπερεδήµας Παναγιώτης Μέλος 5 Αρβανίτη Μαρία Μέλος 23 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 6 Βαϊνάς Δηµήτριος Μέλος 24 Ναβροζίδου Παρθένα Μέλος 7 Γαβρίδης Γεώργιος Μέλος 25 Ντόντης Λάζαρος Μέλος 8 Γιαννουλής Χρήστος Μέλος 26 Ντούρος Δηµήτριος Μέλος 9 Δρούγκας Φώτιος Μέλος 27 Παπαδηµητρίου Θωµάς Μέλος 10 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 28 Παπαδόπουλος Χαράλαµπος Μέλος 11 Καλτσίδης Αλέξανδρος Μέλος 29 Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος 12 Κατανάς Νικόλαος Μέλος 30 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος 13 Κεραµιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 31 Παυλίδης Θεόδωρος Μέλος 14 Κοκαβίδης Γεώργιος Μέλος 32 Τζουµέρκα-Μπατάλα Καλλιόπη Μέλος 15 Κυραϊλίδης Xρυσόστοµος Μέλος 33 Τσιουκάνης Κων/νος Μέλος 16 Κυριακίδης Γεώργιος Μέλος 34 Φάκας Ιωάννης Μέλος 17 Λεµονόπουλος Χρήστος Μέλος 35 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία Μέλος 18 Λιανός Χρήστος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Αγαθαγγελίδης Δηµήτριος Μέλος 4 Ελευθεριάδου Μελετλίδου Ροδή Μέλος 2 Γιουµίδης Αλέξανδρος Μέλος 5 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα Μέλος 3 Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος 6 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος Μέλος ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Κήπου Ευάγγελος Δ.Κ. Καλλιθέας 2 Αµβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 3 Γκούτζας Δηµήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης 4 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου 5 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραµιδίου 6 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 7 Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη 8 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 9 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 10 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 11 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας 12 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δηµητρίου 13 Μαλάµου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 14 Κατσαντώνης Ευθύµιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 15 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Τσίρκος Ευθύµιος Δ.Κ. Κατερίνης 2 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής

2 3 Παπαδόπουλος Αναστάσιος Δ.Κ. Κορινού 4 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης 5 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά 6 Αδαµόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου 7 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 8 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου 9 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος 10 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 11 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου 12 Παλιαρούτας Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών 13 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας 14 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε πρώτο. Ο κύριος Κοκαβίδης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 26 ου θέµατος. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και.. για το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αρµόδιο αντιδήµαρχο, κύριο Βαϊνά Δηµήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών την µε αριθµό 46/2015 εισήγηση της ΕΠΖ για κανονισµό άρδευσης του Δήµου Κατερίνης και ζήτησε από τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου να τον ψηφίσουν προκειµένου να λύνονται ζητήµατα που προκύπτουν κατά τη χρήση του δικτύου άρδευσης και των αρδευτικών υποδοµών του Δήµου Κατερίνης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 161 του N. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ψηφίζει τον κανονισµό άρδευσης του Δήµου Κατερίνης ως εξής: Άρθρο 1 ο Ο κανονισµός αυτός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής αρδευτικού ύδατος προς τους καταναλωτές (χρήστες) από τα δίκτυα άρδευσης και γενικότερα τις αρδευτικές υποδοµές του Δήµου Κατερίνης και καθορίζει τα σχετικά µε την άρδευση δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Δήµου και των καταναλωτών. Άρθρο 2 ο Ο κανονισµός αυτός εκδίδεται βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 και αποτελεί κανονιστική απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ιδίου νόµου. Άρθρο 3 ο Όσον αφορά τις αρδευτικές υποδοµές ιδιοκτησίας του Δήµου Κατερίνης η µελέτη, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εκµετάλλευση του δικτύου, των αντλιοστασίων και των πηγών λήψης νερού καθώς και η επέκταση του δικτύου γίνεται από το Δήµο ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν, την επάρκεια του νερού και τις οικονοµικές δυνατότητες του Δήµου. Άρθρο 4 ο Το διαθέσιµο νερό άρδευσης του Δήµου χορηγείται στους καλλιεργητές αγροτεµάχιων που βρίσκονται εντός της κτηµατικής περιφέρειας του 2

3 Δήµου είτε πρόκειται για ιδιοκτήτες είτε πρόκειται για ενοικιαστές των αγροτεµαχίων αυτών. Άρθρο 5 ο Για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση του νερού η άρδευση θα γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους ισχύοντες Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Άρθρο 6 ο Οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου καθορίζονται κάθε έτος µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου λαµβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες, το είδος και τις ιδιαιτερότητες των καλλιεργειών. Άρθρο 7 ο Η ηµερήσια διάρκεια λειτουργίας των αρδευτικών υποδοµών εξαρτάται από τη ζήτηση αρδευτικού νερού λαµβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες προκειµένου να αποφεύγεται η άρδευση κατά τις ώρες της ηµέρας κατά τις οποίες µεγιστοποιούνται οι απώλειες αρδευτικού ύδατος. Άρθρο 8 ο Για την καλή λειτουργία του δικτύου προσλαµβάνονται υδρονοµείς σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και την απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου η οποία λαµβάνεται κάθε χρόνο και ορίζει τις θέσεις και τους τοµείς δράσης τους και ότι άλλο απαιτείται για την πρόσληψή τους. Άρθρο 9 ο Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναµία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού (βλάβες σε υδροληψία αντλιοστάσια ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς) τη διανοµή του νερού θα κάνουν τα υδρονοµικά όργανα σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου κατά την κρίση τους. Άρθρο 10 ο Οι ενδιαφερόµενοι χρήστες των αρδευτικών υποδοµών του Δήµου, υποχρεούνται να ενηµερώσουν πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου της Τοπικής/ Δηµοτικής κοινότητας όπου ανήκουν τα κτήµατα, για την πρόθεσή τους να χρησιµοποιήσουν Δηµοτικές αρδευτικές υποδοµές, για την άρδευση των κτηµάτων τους αναφέροντας έκταση και καλλιέργεια. Άρθρο 11 ο Υποχρεώσεις Απαγορεύσεις Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήµου Κατερίνης είναι υποχρεωµένοι : 3

4 1. Να συµµορφώνονται µε τον κανονισµό άρδευσης, τις οδηγίες, τις συστάσεις των υδρονοµικών οργάνων και τις αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου. 2. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή µε ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια της άρδευσης των κτηµάτων τους και µέχρι το τέλος αυτής. 3. Να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η πρόκληση ζηµιών από διήθηση, πληµµύρες από τις υδροληψίες πριν και µετά το πότισµα, υπερχείλιση και διαφυγή του νερού σε παρακείµενα µε τα δικά τους κτήµατα, αγροτικούς δρόµους και εγκαταστάσεις. 4. Να µην επεµβαίνουν κατά οποιονδήποτε τρόπο στις υδροληψίες, βάνες, αντλιοστάσια κλπ για τη ρύθµιση των νερών άρδευσης, που είναι αποκλειστικής αρµοδιότητας των υδρονοµικών οργάνων. Ο Δήµος δεν ευθύνεται για την αυθαίρετη επέµβαση των χρηστών νερού στις υδροληψίες και τις βάνες ούτε για τυχόν ζηµιές, ατυχήµατα, θανάτους που µπορεί να προκληθούν. 5. Να δέχονται τα υλικά καθαρισµού (χώµατα) των τυχόν αρδευτικών διωρύγων στην άκρη των ιδιοκτησιών τους αναντίρρητα και χωρίς αποζηµίωση. 6. Απαγορεύεται η τοποθέτηση αντλητικών συγκροτηµάτων σε δρόµους που να εµποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία καθώς και το βρέξιµο των δρόµων µε αρδευτικά νερά. 7. Απαγορεύεται η φύτευση δένδρων σε απόσταση µικρότερη των δυόµιση (2,5) µέτρων από το δηµοτικό δίκτυο άρδευσης. 8. Απαγορεύεται η άρδευση γειτονικών κτηµάτων χωρίς την έγκριση του υδρονοµέα. 9. Απαγορεύεται η ανέγερση κτισµάτων σε απόσταση µικρότερη των δυόµιση (2,5) µέτρων από το δηµοτικό δίκτυο άρδευσης. 10. Απαγορεύεται η τοποθέτηση και διέλευση σωλήνων άρδευσης σε ασφαλτόδροµους. 11. Σε περίπτωση διέλευσης δρόµου (χαλικόδροµου) από σωλήνες άρδευσης θα πρέπει να τοποθετείται επαρκής σήµανσης µε ευθύνη του παραγωγού. 12. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αυθαίρετη παρέµβαση σε υδρόµετρο άρδευσης. 4

5 13. Απαγορεύεται η ρίψη εντός των καναλιών και γενικότερα εντός του δικτύου αντικειµένων, όπως πλαστικά δοχεία, ξύλα, πέτρες, χώµατα και κάθε φύσεως αντικείµενα που εµποδίζουν την οµαλή ροή του νερού. 14. Απαγορεύεται αυστηρά η ανεξέλεγκτη απόρριψη κενών συσκευασιών των φυτοφαρµάκων στο περιβάλλον. Οι κενές συσκευασίες απορρίπτονται υποχρεωτικά στον πλησιέστερο ειδικό κάδο ή καταστρέφονται µε ευθύνη του παραγωγού σύµφωνα µε τις οδηγίες της ετικέτας και την ισχύουσα νοµοθεσία. Όσοι δε συµµορφώνονται µε τον παρόντα Κανονισµό τα αρµόδια υδρονοµικά όργανα βεβαιώνουν την παράβαση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης επιβάλλεται από την αρµόδια υπηρεσία εσόδων του Δήµου, κατόπιν έγγραφης έκθεσης ελέγχου του υδρονοµέα, διοικητικό πρόστιµο ύψους 300,00 ευρώ. Το ύψος του προστίµου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µαζί µε τα τέλη άρδευσης κάθε έτος. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον κανονισµό αυτό, αποφασίζει το Δηµοτικό Συµβούλιο. Άρθρο 12 ο Σε περίπτωση πρόκλησης ζηµιάς σε δηµοτικές αρδευτικές υποδοµές ο χρήστης που προκάλεσε τη ζηµιά θα πρέπει άµεσα να την αποκαταστήσει µε δική του δαπάνη και µε τεχνικά ορθό τρόπο. Σε περίπτωση καθυστέρησης επισκευής της βλάβης ο Δήµος Κατερίνης θα προβαίνει στην αποκατάσταση της µε χρέωση από το Δήµο των απαιτούµενων υλικών και εργασίας Άρθρο 13 ο Σε όσους οφείλουν αρδευτικά τέλη από προηγούµενες αρδευτικές περιόδους δεν θα χορηγείται αρδευτικό νερό, έως την αποπληρωµή ή το διακανονισµό της οφειλής µε την αρµόδια υπηρεσία εσόδων του Δήµου. Άρθρο 14 ο Οι υδρονοµείς είναι υποχρεωµένοι να µην επιτρέπουν το πότισµα των χωραφιών όσων παραγωγών, της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήµου, δε συµµορφώνονται µε τον Κανονισµό αυτό. Για κάθε παράπονο κατά των υδρονοµικών οργάνων σε ότι αφορά στην εφαρµογή του Κανονισµού Άρδευσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναφέρονται στην αρµόδια υπηρεσία του Δήµου. Επίσης οι υδρονοµείς άρδευσης είναι υποχρεωµένοι : 1. Να συντηρούν τα αρδευτικά συγκροτήµατα κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, να αποκαθιστούν µικρές βλάβες και να ειδοποιούν τα αρµόδια όργανα του Δήµου για µεγαλύτερες βλάβες. 5

6 2. Είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν νερό σε κάθε παραγωγό σύµφωνα µε τα ισχύοντα στον παρόντα κανονισµό και µόνο αυτοί θα χειρίζονται τις ανάλογες βάνες στην κάθε περίπτωση. 3. Να ειδοποιούν µια µέρα νωρίτερα τους παραγωγούς που πρόκειται να ποτίσουν. 4. Να καταχωρούν καθηµερινά σε συνεργασία µε την υπηρεσία εσόδων του Δήµου όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για τη βεβαίωση των αντίστοιχων τελών από την χρήση των αρδευτικών υποδοµών, στα έντυπα και µε την διαδικασία που θα καθορίζει η υπηρεσία εσόδων του Δήµου. 5. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήµατος οφείλουν να καταγράφουν την καθυστέρηση ώστε να συµµορφώνεται το πρόγραµµα άρδευσης σ αυτή την καθυστέρηση. 6. Να τηρούν το πρόγραµµα άρδευσης και να µην δέχονται φιλοδωρήµατα σε καµιά περίπτωση. 7. Όλα τα αντλητικά συγκροτήµατα και οι βάνες θα είναι κλειδωµένες και µόνο οι υδρονοµείς θα διατηρούν κλειδιά για να τα θέτουν σε λειτουργία και παύση. 8. Οι υδρονοµείς είναι υποχρεωµένοι να διατηρούν τους χώρους των αντλιοστασίων καθαρούς καθώς και τα φρεάτια των βανών. 9. Οι υδρονοµείς θεωρούνται συνυπεύθυνοι σε περίπτωση απόκρυψης στρεµµάτων που αρδεύονται. 10. Σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω από τους υδρονοµείς ο Δήµος θα προβεί στις νόµιµες κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Άρθρο 15 ο Τα τέλη άρδευσης καθορίζονται µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής και είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται κάθε χρόνο. Άρθρο 16 ο Παράπονα Ενστάσεις καταναλωτών Τυχόν παράπονα καταναλωτών, ύστερα από γραπτή αίτηση αυτών προς τον Δήµο, εξετάζονται στις αρµόδιες υπηρεσίες και τον αρµόδιο αντιδήµαρχο και κατά περίπτωση µπορούν να οδηγούνται στο Δηµοτικό Συµβούλιο. Ενστάσεις για βεβαιωθέντα τέλη θα εξετάζονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 6

7 Άρθρο 17 ο ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Περιορισµοί και υποχρεώσεις µπορεί να προκύπτουν από περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίνονται και αφορούν κάποια συγκεκριµένη αρδευτική υποδοµή ή και από τις αντίστοιχες άδειες χρήσης νερού, καθώς και το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων για την περιοχή. Άρθρο 18 ο Ο παρών κανονισµός αποτελούµενος από δεκαοκτώ (18) άρθρα γίνεται οριστικός αφού ακολουθεί η κείµενη διαδικασία περί των κανονιστικών αποφάσεων και ισχύει µέχρι νεότερης τροποποίησης. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 190/2015 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές. Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη, Με εντολή Δηµάρχου Η προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Ζωή Σερετίδου Κ.Σ. 7

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 109/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 14/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 390/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή οφειλών και επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.12/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 189/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 350,00

ΝΑ ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 350,00 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 275/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή λανθασµένων (για διάφορους λόγους) προστίµων του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 24/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 482/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της 456/2011 απόφασης.σ. και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 14/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή για διάφορους λόγους προστίµων του ΚΟΚ µε σκοπό την ορθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 5/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 118/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου που θα παραχωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός..Σελίδα 4 Διοίκηση Διεύθυνση...Σελίδα 4 Γενικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 26/ ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 49/ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: Έγκριση απολογισµού εσόδων εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 257/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 14 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 14 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 14 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης των παρακάτω θεµάτων:

Α. Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης των παρακάτω θεµάτων: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 53/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η / 31-3-2009 ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η / 31-3-2009 ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ Θέμα 1 ον «Μεταφορά υποσταθμού ΔΕΗ από οδό Κύπρου.» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η / 31-3-2009 ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31 η Μαρτίου 2009 ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10509/4-8- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 130/ Π

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013.

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα την 24 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΨ-Χ4Ρ Αριθμ. Απόφασης 72/2014 ΠΕΡΙ : Κανονισμός λειτουργίας και Καθορισμός Τελών, δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 129/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για επιβολή τελών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Με βάση τον ισχύοντα κανονισµό χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόµων,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Με βάση τον ισχύοντα κανονισµό χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόµων, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 54/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 26/2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 25/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ -------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα