ΔΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΓΙΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΠΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΑΡΥΗ ΔΞΩΓΙΚΗ ΓΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΗΛΩΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΓΙΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΠΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΑΡΥΗ ΔΞΩΓΙΚΗ ΓΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΗΛΩΗ"

Transcript

1 ΔΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΓΙΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΠΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΑΡΥΗ ΔΞΩΓΙΚΗ ΓΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΗΛΩΗ Τεο ΔΝΩΗ ΙΑΣΡΩΝ Δ..Τ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ & ΚΔΝΣΡΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΤΡΓΟΤ (Δ.Ι.Δ..Τ.Ν.Κ.Τ.Π.), λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλεο. ΠΡΟ α) Τνλ κ. ΓΗΜΟΠΟΤΛΟ Βαζίλειο, αηνκηθά θαη κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Δηνηθεηή θαη Πξνέδξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Γενικό Νοζοκομείο Ηλείας», θαηνίθνπ, σο εθ ηεο ππεξεζίαο ηνπ, Πύξγνπ. β) Τνλ κ. ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ Αβραάμ, αηνκηθά θαη κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Δηεπζπληή Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο, θαηνίθνπ, σο εθ ηεο ππεξεζίαο ηνπ, Πύξγνπ. Κοινοποιούμενη προς: 1) Τνλ κ. ηακιά Νικόλαο, Δηνηθεηή ηεο 6 εο Υγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, Ινλίσλ Νήζσλ, Ηπείξνπ θαη Δπηηθήο Ειιάδαο (Υπάηεο 1 & Ν.Ε.Ο. Παηξώλ- Αζελώλ, Πάηξα). 2) Τνλ κ. Ανδρέα Ξανθό, Αλαπιεξσηή Υπνπξγό Υγείαο (νδόο Αξηζηνηέινπο, αξηζ. 17, Αζήλα). 3) Τνλ κ. Γημήηριο Βαρνάβα, Πξόεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο Ελώζεσλ Ννζνθνκεηαθώλ Γηαηξώλ 1

2 Ειιάδαο (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), νδόο Λακίαο, αξηζ. 2, Αζήλα. 4) Τνλ κ. Διζαγγελέα Πρωηοδικών Πύργοσ Με αθνξκή ηελ αζθεζείζα πνηληθή δίσμε ζε βάξνο Ιαηξνύ ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Πύξγνπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ηιείαο θαη κέινπο ηεο Έλσζήο καο γηα πιεκκειή εθηέιεζε "θαζεθόλησλ" θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλνπ εκεξήζηνπ Πξνγξάκκαηνο εθεκέξεπζεο, ζην πιαίζην ηνπ ανύπαρκηοσ ζεζκνύ ηνπ Γεληθνύ Εθεκεξεύνληα ή Σπληνληζηή Εθεκεξίαο, θαηαγγείιακε κε ηελ από απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο Έλσζήο καο ηελ ελ ιόγσ δίσμε. Πεξαηηέξσ, ν Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο, ελεξγώληαο γηα ινγαξηαζκό θαη θαη εληνιή ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ην κε αξηζ.πξση.2485/ έγγξαθν, πνπ απεύζπλε ηόζν ζε εζάς όζν θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ Επηζηεκνληθνύ Σπκβνπιίνπ αιιά θαη ηνλ Δηνηθεηηθό Δηεπζπληή, κε θνηλνπνίεζε ζηνλ Εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Πύξγνπ, θαηήγγεηιε ηελ εθαξκνγή ηνπ αλύπαξθηνπ ζεζκνύ ηνπ Γεληθνύ Εθεκεξεύνληα, σο ζπλώλπκνπ ηνπ Σπληνληζηή Εθεκεξίαο, ν νπνίνο νπδεκία λνκηκνπνηεηηθή βάζε έρεη θαη ν νπνίνο έρεη πξνθαιέζεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνπο εθεκεξεύνληεο Ιαηξνύο, πνπ αηπρέζηαηα ππνρξεώζεθαλ λα επσκηζζνύλ ηηο επζύλεο άιισλ. Επίζεο, κε ην ελ ιόγσ έγγξαθν, θάιεζε ηνπο Ιαηξνύο κέιε ηεο Έλσζεο λα απνπνηνύληαη εθεμήο ηελ αλάιεςε "θαζεθόλησλ" Σπληνληζηή Εθεκεξίαο. 2

3 Αθνινύζσο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ εξσηήκαηνο ηεο Έλσζήο καο, ν Πιεξεμνύζηνο Δηθεγόξνο καο θαη Εμσηεξηθόο Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Οκνζπνλδίαο Ελώζεσλ Ννζνθνκεηαθώλ Γηαηξώλ Ειιάδαο (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), ζπλέηαμε ην από Γλσκνδνηηθό Σεκείσκα, ζύκθσλα κε ην νπνίν ν ζεζκόο ηνπ Σπληνληζηή Εθεκεξίαο, κε ην αληίζηνηρν θαζεθνληνιόγην, δελ ππάξρεη θαη δελ πξνβιέπεηαη ζην Εζληθό Σύζηεκα Υγείαο. Έηη πεξαηηέξσ, θαηόπηλ ηνπ κε αξηζ. πξση. 2872/ εγγξάθνπ ηνπ πρώηοσ από εζάς, ην Επηζηεκνληθό Σπκβνύιην ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ηιείαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πύξγνπ), θαηά ηελ Σπλεδξίαζή ηνπ ηεο θαη ζρεηηθά κε ην θέμα 3 ο : «Καζνξηζκόο αξκνδηνηήηωλ Γεληθνύ Εθεκεξεύνληα Ιαηξνύ», εμέδσζε ηελ ππ Αξηζκ. 2 ε Πξάμε ηνπ, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: «Σε απάληεζε ηνπ ππ αξηζκ. πξωη. 2872/ εγγξάθνπ ζαο, ζαο γλωξίδνπκε όηη, όπως θαη εζείς ο ίδηος αλαγλωρίδεηε ζηο έγγραθό ζας, ο ζεζκός ηοσ Σσληοληζηή Εθεκερίας δελ σθίζηαηαη ζε θαλέλα Νόκο περί Ε.Σ.Υ. θαη δελ προβιέπεηαη από ηολ θώδηθα Δεκοζίωλ Υπαιιήιωλ. Ασηό προθύπηεη θαη από ηελ γλωκοδόηεζε ηοσ Νοκηθού Σσκβούιοσ ηες Έλωζες Νοζοθοκεηαθώλ Ιαηρώλ ηοσ Γ.Ν. Ηιείας (Νοζειεσηηθή Μολάδα Πύργοσ), ε οποία θαη ζας επηζσλάπηεηαη. Μεηά ηα αλωηέρω ο ορηζκός ηοσ Γεληθού Εθεκερεύοληα ή Σσληοληζηή Εθεκερίας ζηα εκερήζηα προγράκκαηα εθεκερηώλ ηες Νοζειεσηηθής Μολάδας Πύργοσ-Γ.Ν. Ηιείας από ηελ Δηοίθεζε θρίλεηαη δηοηθεηηθά άηοπος θαη αηεθκερίωηος. Το Επηζηεκοληθό Σσκβούιηο ζεωρεί όηη άκεζα πρέπεη λα ζηακαηήζεη ο ορηζκός ηωλ γηαηρώλ ζε ζέζε Γεληθού Εθεκερεύοληα. 3

4 Καη επέθηαζε δελ σθίζηαηαη ζέκα γλωκοδόηεζες γηα ηα θαζήθοληα θαη ηης αρκοδηόηεηες ελός αλύπαρθηοσ ζεζκού». Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό θαη ην Επηζηεκνληθό Σπκβνύιην, ην θαη εμνρήλ γλσκνδνηηθό όξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζύκθσλα κε ηνλ Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α 81), απεθάλζε κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν, όηη ν ζεζκόο ηνπ Γεληθνύ Εθεκεξεύνληα ή Σπληνληζηή Εθεκεξίαο, είλαη αλύπαξθηνο ζην Εζληθό Σύζηεκα Υγείαο θαη ζπλεπώο παξέιθεη ε έθδνζε γλσκνδόηεζεο γηα ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ελόο αλύπαξθηνπ ζεζκνύ. 2. Πξάγκαηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α 81), όπσο ζπκπιεξώζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηα άξζξα 50 παξ.6 ηνπ Ν.3370/2005 (ΦΕΚ Α 176), ηξίην παξ.8 (πεξ. 20), 22 θαη 25 ηνπ Ν.3527/2007 (ΦΕΚ Α 25), 6 παξ.1 ηνπ Ν.3627/2007 (ΦΕΚ Α 292), 8 παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α 129), 62 παξ.4 θαη 69 παξ.1 ηνπ Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α 31), 66 παξ.14 ηνπ Ν.3984/2011 (ΦΕΚ Α 150), 15 παξ.6 θαη 22 παξ.3 ηνπ Ν.4025/2011 (ΦΕΚ Α 228), θαζνξίδνληαη ηα όξγαλα δηνίθεζεο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Ε.Σ.Υ. θαη νη αξκνδηόηεηεο θαζελόο απ απηά. Όξγαλα δηνίθεζεο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Ε.Σ.Υ. είλαη ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ν Δηνηθεηήο, νη νπνίνη δηνηθνύλ καδί ην Ννζνθνκείν θαη έρνπλ δηαθξηηέο αξκνδηόηεηεο, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζηηο παξαγξάθνπο 6 (ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ) θαη 8 (ηνπ Δηνηθεηή). Ο Δηνηθεηήο, ν νπνίνο έρεη ηελ επζύλε ηεο νξγάλσζεο, ζπληνληζκνύ, ειέγρνπ θαη εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (πεξ. 1), έρεη ζπγθεθξηκέλεο θαη πεξηνξηζηηθά απαξηζκνύκελεο ζηελ 4

5 παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3329/2005 αξκνδηόηεηεο, ζηηο νπνίεο δεν περιλαμβάνεηαι ε αξκνδηόηεηα ηνπ νξηζκνύ Ιαηξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, σο Σπληνληζηνύ εθεκεξίαο ή ε αλάζεζε ζε Ιαηξό ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζεθόλησλ Σπληνληζηή εθεκεξίαο ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκέξεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν νπνίνο ζα έρεη ηελ επζύλε ηνπ ζπληνληζκνύ, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επνπηείαο ησλ ηεινύλησλ ζε εθεκεξία Ιαηξώλ θαη θαη επέθηαζε ηνπ ζπληνληζκνύ, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ εκεξήζηνπ Πξνγξάκκαηνο εθεκέξεπζεο. Επίζεο, ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ εηέξνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο, ήηνη ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, δεν προβλέπεηαι ηέηνηα αξκνδηόηεηα κεηαμύ εθείλσλ πνπ πεξηνξηζηηθά απαξηζκνύληαη ζηε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3329/2005. Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ην πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2889/2001 (ΦΕΚ Α 37) όπσο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3868/2010, ζηελ Ιαηξηθή Υπεξεζία ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Ε.Σ.Υ. πξνΐζηαηαη Ιαηξόο κε ζέζε Σπληνληζηή Δηεπζπληή ή ν κνλαδηθόο Δηεπζπληήο, Πξντζηάκελνο Τκήκαηνο, Εξγαζηεξίνπ ή Μνλάδαο. Ο Δηεπζπληήο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο, έρεη σο θύξην έξγν, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2889/2001, ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο, ηεο νπνίαο είλαη θαη Δηνηθεηηθόο πξντζηάκελνο. Σην πιαίζην απηό θαη ζηελ ίδηα σο άλσ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7, πξνβιέπεηαη κία ζεηξά αξκνδηνηήησλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ δεν περι- 5

6 λαμβάνεηαι ν νξηζκόο Ιαηξνύ σο Σπληνληζηή εθεκεξίαο ή ε αλάζεζε ζε Ιαηξό θαζεθόλησλ Σπληνληζηή εθεκεξίαο ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκεξηώλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Ε.Σ.Υ. Τν γεγνλόο όηη ν Δηεπζπληήο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο επηιακβάλεηαη όισλ ησλ ζεκάησλ δπζιεηηνπξγίαο ηεο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο πνπ πξνθύπηνπλ θαη δίλεη ηηο απαξαίηεηεο ιύζεηο κε γλώκνλα ηελ ηαηξηθή δενληνινγία θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνύο θαη όηη αζθεί όιεο ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ηεξαξρηθή ηνπ ζέζε, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή όζεο ηνπ αλαζέηεη ν Δηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, δελ ζεκαίλεη όηη λνκηκνπνηείηαη λα νξίδεη Ιαηξό σο Σπληνληζηή εθεκεξίαο ή λα αλαζέηεη ζε Ιαηξό θαζήθνληα Σπληνληζηή εθεκεξίαο ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκεξηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, δηόηη απινύζηαηα, ηέηοιος θεζμός, με ηο ανηίζηοιτο καθηκονηολόγιο, δεν προβλέπεηαι ζηο Δθνικό ύζηημα Τγείας. Εμάιινπ, έλαο ηέηνηνο ζεζκόο ζα αληηζηξαηεπόηαλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Δηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ αιιά θαη ηνπ Δηεπζπληή Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο, όπσο ξεηά πξνβιέπνληαη ζηελ πξναλαθεξόκελε λνκνζεζία. Επίζεο, ε θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεη, όηη ζηνπο Τνκείο ηεο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο Ννζνθνκείνπ ηνπ Ε.Σ.Υ. πξνΐζηαηαη Ιαηξόο Σπληνληζηήο Δηεπζπληήο ή ν κνλαδηθόο Δηεπζπληήο, Πξντζηάκελνο Τκήκαηνο, Εξγαζηεξίνπ ή Μνλάδαο ηνπ Τνκέα απηνύ (άξζξν 7 παξ. 1, εδ. α ηνπ Ν.2889/2001, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ην άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ Ν.3868/2010), ελώ ζε θάζε Τκήκα πξνΐζηαηαη Ιαηξόο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, πνπ θαηέρεη ζέζε Σπληνληζηή Δηεπζπληή ή ν κνλαδηθόο Δηεπζπληήο ή άιινο επηζηήκνλαο ηεο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο κε βαζκό Δηεπζπληή 6

7 (άξζξν 7 παξ. 8 ηνπ Ν.2889/2001, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ην άξζξν 8 παξ. 4 ηνπ Ν.3868/2010), σο Δηεπζπληήο δε Τνκέα νξίδεηαη Ιαηξόο κε ζέζε Σπληνληζηή Δηεπζπληή ή ν κνλαδηθόο Δηεπζπληήο πνπ πξνΐζηαηαη Τκήκαηνο, Εξγαζηεξίνπ ή Μνλάδαο (άξζξν 7 παξ. 6 εδ. β ηνπ Ν.2889/2001, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ην άξζξν 8 παξ. 5 ηνπ Ν.3868/2010). Δηεπθξηλίδεηαη δε, όηη ηόζν νη Τνκείο όζν θαη ηα Τκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ έρνπλ δηνηθεηηθή θαη επηζηεκνληθή απηνηέιεηα, ππάγνληαη δε σο εληαίν ζύλνιν ζηνλ έιεγρν, ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ επνπηεία ηνπ Δηεπζπληή Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Δηνηθεηή θαη ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Πεξαηηέξσ, σο πξνο ην δήηεκα ησλ εθεκεξηώλ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 3, πεξ. α ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α 81), «3. Σηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Επηζηεκνληθνύ Σπκβνπιίνπ πεξηιακβάλνληαη [κεηαμύ άιισλ]: α) Η θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε ηνπ εηήζηνπ θαη κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο εθεκεξηώλ ηωλ ηαηξώλ ηωλ Τνκέωλ θαη Τκεκάηωλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε έγθαηξε ππνβνιή ηνπ ζηνλ Αλαπιεξωηή Δηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έγθξηζε, ή όπνπ απηόο δελ ππάξρεη, ζηνλ Δηνηθεηή». Έηη πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 9, πεξ. 6 ηνπ Ν.3329/2005, «9. Ο Αλαπιεξωηήο Δηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ [ή όπνπ απηόο δελ ππάξρεη, ν Δηνηθεηήο] έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: Εγθξίλεη θαη ηξνπνπνηεί ηα κεληαία πξνγξάκκαηα εθεκεξηώλ ηνπ ηαηξηθνύ πξνζωπηθνύ θαη ππεξωξηώλ, λπθηεξηλώλ θαη εμαηξέζηκωλ ηνπ ινηπνύ πξνζωπηθνύ, κεηά από εηζήγεζε ηωλ Δηεπζπληώλ ηωλ αληίζηνηρωλ Υπεξεζηώλ». 7

8 Σην πιαίζην απηό θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 2, πεξ. γ ηνπ Ν.2889/2001, ν Δηεπζπληήο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο έρεη παξεκβαηηθό ξόιν, εθόζνλ εκπιέθεηαη ζην θαηαξηηδόκελν θαη εηζεγνύκελν ζηνλ Δηνηθεηή Πξόγξακκα εθεκεξηώλ ηνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Καη από ην πιέγκα απηό ησλ πξναλαθεξόκελσλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ, δελ πξνθύπηεη ε ύπαξμε ηνπ ζεζκνύ ηνπ Σπληνληζηή Εθεκεξίαο ή ε δπλαηόηεηα αλάζεζεο ζε Ιαηξό θαζεθόλησλ Σπληνληζηή Εθεκεξίαο ή Γεληθνύ εθεκεξεύνληα ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκέξεπζεο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Ε.Σ.Υ. 3. Ελόςεη ησλ αλσηέξσ αλακθηζβήηεησλ δεδνκέλσλ, δηεξσηώκαζηε εύινγα κε πνηό λνκηκνπνηεηηθό έξεηζκα θαη κε πνηά εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε Νόκνπ νξίδεηε ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκεξηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Ιαηξό κέινο ηεο Έλσζήο καο, σο Γεληθό εθεκεξεύνληα ή Σπληνληζηή Εθεκεξίαο, ηα νπνία θέξνπλ ηελ ππνγξαθή θαη ηελ ζθξαγίδα ηνπ δεύηεροσ από εζάς, κε ηελ ζπλαίλεζε, βεβαίσο, ηνπ πρώηοσ από εζάς (βλ. ελδεηθηηθά ηα ππ αξηζ.πξση. 389/ θαη 2966/ εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκεξηώλ), όηαλ εζείς οι ίδιοι αγλνείηε πνηό είλαη ην θαζεθνληνιόγην, δειαδή πνηέο είλαη νη ππνρξεώζεηο θαη θαη επέθηαζε νη επζύλεο απηνύ ν νπνίνο αλαιακβάλεη, κε εληνιή ζαο, ην έξγν ηνπ Σπληνληζηή Εθεκεξίαο, όηαλ κάιηζηα ν πρώηος από εζάς, όπσο πξναλαθέξακε, αλαγλσξίδεηε ζην σο άλσ ππ αξηζκ. πξση. 2872/ κλεκνλεπόκελν έγγξαθό ζαο πξνο ην Επηζηεκνληθό Σπκβνύιην, όηη δελ πθίζηαηαη ζε θαλέλα Νόκν ηνπ Ε.Σ.Υ., αιι νύηε πξνβιέπεηαη από ηνλ Κώδηθα Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ ν ζεζκόο ηνπ Σπληνληζηή Εθεκεξίαο. 8

9 Είκαζηε δε ππνρξεσκέλνη λα επηζεκάλνπκε κε ηδηαίηεξε έκθαζε ην γεγνλόο, όηη, όισο παξαδόμσο, ην ππ αξηζ. πξση. 3167/ εκεξήζην Πξόγξακκα εθεκεξηώλ, δεν αναθέρει ηνλ νξηζκό Ιαηξνύ, σο Σπληνληζηή Εθεκεξίαο (!!!), ελώ ηαπηόρξνλα, ν πρώηος από εζάς, παξά ηελ σο άλσ Γλσκνδόηεζε (Πξάμε) ηνπ Επηζηεκνληθνύ Σπκβνπιίνπ, ηελ θαηαγγειία ηεο Έλσζήο καο θαη ην Γλσκνδνηηθό Σεκείσκα ηνπ Πιεξεμνπζίνπ Δηθεγόξνπ καο θαη Εμσηεξηθνύ Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ηεο Οκνζπνλδίαο Ελώζεσλ Ννζνθνκεηαθώλ Γηαηξώλ Ειιάδαο (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), δηλώζαηε με επιηακηικό ηρόπο, όηη ην ζέκα ηνπ νξηζκνύ Ιαηξνύ, σο Σπληνληζηή Εθεκεξίαο ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκεξηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα εηζαρζεί από εζάς ζην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, πξνθεηκέλνπ απηό λα απνθαζίζεη (!!!), πξνζπαζώληαο, έηζη, λα επηηύρεηε ηελ έθδνζε απόθαζεο ηεο αξεζθείαο ζαο, αλαγνξεύνληαο ην ελ ιόγσ ζπιινγηθό όξγαλν ζε Ννκνζέηε, κε ζπλέπεηα ηα κέιε ηνπ, λα "νδεγνύληαη" ζην λα αλαδερζνύλ ζνβαξόηαηεο επζύλεο αιιά θαη πξνθαιώληαο βάλαπζα ηελ θνηλή ινγηθή θαη παξαβηάδνληαο κε πξόζεζε θαη κε πςειή έληαζε δόινπ ηα ππεξεζηαθά ζαο θαζήθνληα, όηαλ απηό ην νπνίν επηδηώθεηε λα ιάβεη ηε κνξθή απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη λνκηκνθαλή ππόζηαζε, είναι ανύπαρκηο. Ελόςεη ησλ αλσηέξσ θαη όπσο δηαθαίλεηαη, ζα εμαθνινπζήζεηε λα εκκέλεηε ζηελ πάγηα θαη εμαθνινπζεηηθή κέρξη ζήκεξα παξάλνκε, απζαίξεηε θαη θαηαρξεζηηθή ηαθηηθή ηνπ νξηζκνύ Ιαηξνύ κέινπο καο, σο Σπληνληζηή εθεκεξίαο, επηβάιινληάο ηνπ άγλσζηα θαη αλύπαξθηα θαζήθνληα, κε ηελ αλάιεςε, θαη επέθηαζε, επζπλώλ πνπ δελ ηνπ αλαινγνύλ, όπσο επηζπλέβε πξόζθαηα κε ηελ δίσμε Ιαηξνύ κέινπο καο, ε νπνία είρε νξηζζεί Σπληνληζηήο εθεκεξίαο, ζρεηηθά κε ππόζεζε γηα ηελ νπνία 9

10 οσδεμία ζτέζη και εσθύνη είτε, εθόζον επιηέλεζε, ζην πιαίζην ησλ θαζεθόλησλ ηνπ Τκήκαηόο ηεο θαη ζην πιαίζην ηεο εθεκεξίαο ηνπ Τκήκαηόο ηεο, ζηο ακέραιο ηο σπηρεζιακό και ιαηρικό ηης καθήκον. Μάιηζηα δε, πξνθαιεί ηδηαίηεξε αγαλάθηεζε ην γεγνλόο, όηη ελαγσλίσο επηρεηξήζεθε λα αλαδεηεζεί από όξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ ην θαζεθνληνιόγην ηνπ Σπληνληζηή εθεκεξίαο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί απάληεζε ζε εξώηεκα πνπ έζεζε ε Εηζαγγειηθή Αξρή Πύξγνπ, ενώ ούηε καθηκονηολόγιο σπάρτει, αλλ ούηε θεζμός σνηονιζηή εθημερίας προβλέπεηαι από ηην κείμενη νομοθεζία. Δπειδή ν ζεζκόο ηνπ Σπληνληζηή εθεκεξίαο δελ πξνβιέπεηαη από δηάηαμε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηα Ννζνθνκεία ηνπ Ε.Σ.Υ. θαη θαηά ζπλέπεηα ζρεηηθό θαζεθνληνιόγην. Δπειδή ε πξαθηηθή ηνπ νξηζκνύ Ιαηξνύ σο Σπληνληζηή εθεκεξίαο ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκέξεπζεο, είλαη παξάλνκε, απζαίξεηε, θαηαρξεζηηθή θαη επηθίλδπλε γηα ηνλ Ιαηξό πνπ αλαιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, γηα ηελ νπνία νπδεκία λνκνζεηηθή πξόβιεςε ππάξρεη όπσο θαη πξόβιεςε, θαηά ζπλεθδνρή, ηνπ αληίζηνηρνπ θαζεθνληνινγίνπ. Δπειδή ηνλ ζπληνληζκό, ηελ επίβιεςε θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο, ηόζν ζε ηαθηηθό πξστλό σξάξην όζν θαη ζε σξάξην εθεκεξίαο, ηελ έρεη ν Δηεπζπληήο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηεο νπνίαο είλαη θαη Δηνηθεηηθόο πξντζηάκελνο. 10

11 Δπειδή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πρώηοσ από εζάς θαη θαηά ζπλεθδνρή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δεύηεροσ από εζάς, πέξαλ ηεο πεηζαξρηθήο ηεο δηάζηαζεο (άξζξν 107 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 106 ηνπ Ν.4057/2012, ΦΕΚ Α 54), ζπληζηά επζέσο ηελ λνκνηππηθή κνξθή ηνπ πνηληθνύ αδηθήκαηνο ηεο παξάβαζεο ππεξεζηαθνύ θαζήθνληνο, όπσο πξνβιέπεηαη θαη ηηκσξείηαη από ην άξζξν 259 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 13 πεξ. α ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, αδίθεκα ην νπνίν έρεη δηαπξαρζεί εμαθνινπζεηηθά (άξζξν 98 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα) θαη εκπεξηέρεη πςειή έληαζε δόινπ, νη δε νξηζζέληεο εθ πεξηηξνπήο ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκέξεπζεο, σο Σπληνληζηέο εθεκεξίαο, Ιαηξνί κέιε καο, αλέιαβαλ ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο αλαηεζείζαο ζε απηνύο ππεξεζίαο, νη νπνίνη, αγλνώληαο παληειώο όηη δεν σπήρτε ζρεηηθό λνκηθνξπζκηζηηθό πιαίζην, ζπλεγόξεζαλ θαη ζπλήλεζαλ ζηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο απηήο. Δπειδή εθεμήο οσδείς ησλ Ιαηξώλ κειώλ καο πξνηίζεηαη λα δερζεί ηελ εθηέιεζε θαζεθόλησλ Σπληνληζηή εθεκεξίαο θαη λα αλαδερζεί επζύλεο, πνπ δελ ηνπ αλαινγνύλ. Δπειδή ζαο θαινύκε θαη ζαο πξνεηδνπνηνύκε γηα ηειεπηαία θνξά, όπσο απνθύγεηε ηνπ ινηπνύ ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκεξηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ λα νξίδεηε Ιαηξό, σο Σπληνληζηή Εθεκεξίαο. Δπειδή ηόζν ο πρώηος όζν θαη ο δεύηερος από εζάς οθείλεηε λα ελεκεξώζεηε άμεζα ηνλ θ. Εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Πύξγνπ, απηό δε πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αιεζείαο, όηη ε αδίθσο δησθόκελε Ιαηξόο κέινο ηεο Έλσζήο καο, ζε νπδεκία πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο πξνέβε ππό ηελ δήζελ ηδηόηεηα ηνπ Σπληνληζηή εθεκεξίαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ επίκαρνπ εκεξή- 11

12 ζηνπ Πξνγξάκκαηνο εθεκέξεπζεο, εθόζνλ ηέηνηνο ζεζκόο δελ πθίζηαηαη θαη όηη εθ λνκηθήο θαζαξά πιάλεο ηελ είραηε νξίζεη σο Σπληνλίζηξηα εθεκεξίαο. ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ θαη επηθπιαζζόκελνη ξεηά ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ καο Γιαμαρησρόμαζηε ενηονόηαηα και όλως δηθαηνινγεκέλα γηα ηελ σο άλσ πεξηγξαθόκελε παξάλνκε, επηθίλδπλε, απζαίξεηε θαη θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά ζαο ζε βάξνο Ιαηξώλ κειώλ ηεο Έλσζήο καο. ας Καηαγγέλλοσμε εσθέως, όηη ε σο άλσ ζπκπεξηθνξά ζαο, πέξαλ ηεο πεηζαξρηθήο ηεο δηάζηαζεο, έρεη πξόδειε πνηληθή δηάζηαζε. ας Καλούμε, όπσο παύζεηε λα πξνβαίλεηε εθεμήο ζε αλάζεζε, κε πξνβιεπόκελσλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία θαζεθόλησλ, ζε Ιαηξνύο κέιε καο, πξνζδίδνληαο κάιηζηα ζε απηνύο ηελ αλύπαξθηε ηδηόηεηα ηνπ Σπληνληζηή εθεκεξίαο θαηά ηελ έθδνζε ησλ εκεξήζησλ Πξνγξακκάησλ εθεκεξηώλ, κε ζπλέπεηα λα επσκίδνληαη παξάινγεο επζύλεο, πνπ δελ ηνπο αλαινγνύλ, άλλως, ας Γηλώνοσμε απερίθραζηα και άνεσ εηέροσ, όηη ζα ππνρξεσζνύκε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζηγόκελσλ Ιαηξώλ κειώλ καο, λα πξνζθύγνπκε κε Μελπηήξηα Αλαθνξά ελώπηνλ ηνπ θ. Εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Πύξγνπ, όπσο θαη ελώπηνλ θάζε αξκόδηαο Δηθαζηηθήο θαη Ειεγθηηθήο Δεκόζηαο Αξρήο. Αξκόδηνο Δηθαζηηθόο Επηκειεηήο παξαγγέιιεηαη λα επηδώζεη λόκηκα ηε παξνύζα πξνο ηνλ κ. ΓΗΜΟΠΟΤΛΟ Βαζίλειο, αηνκηθά θαη κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Δηνηθεηή θαη Πξνέδξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Γενικό Νοζοκομείο 12

13 Ηλείας», θαηνίθνπ, σο εθ ηεο ππεξεζίαο ηνπ, Πύξγνπ, πξνο γλώζε ηνπ θαη γηα ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο, αληηγξάθσλ απηήλ νιόθιεξε ζηε ζπληαρζεζόκελε Έθζεζε Επίδνζεο. Επηθνιιήζεθε έλζεκν Τ.Π.Δ.Α., αμίαο 1,15 Επξώ. Αζήλα, 09 Φεβξνπαξίνπ 2015 Ο Πιεξεμνύζηνο Δηθεγόξνο 13

Αζήλα, 02-02-2007. Κύξηνη,

Αζήλα, 02-02-2007. Κύξηνη, Αζήλα, 02-02-2007 Κύξηνη, ρεηηθά κε ην εξώηεκα πνπ κνπ απεπζύλαηε, εάλ νη Γηαηξνί θιάδνπ Ε..Τ. λνκηκνπνηνύληαη ζηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο γηα επίζρεζε εξγαζίαο, έρσ λα παξαηεξήζσ ηα εμήο: 1. Σν Κξάηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ηωλ Δηαθξίζεωλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε ζύληαμεο ρεξείαο ζε αιινδαπή ζύδπγν απνβηώζαληα Κύπξηνπ πνιίηε

Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ηωλ Δηαθξίζεωλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε ζύληαμεο ρεξείαο ζε αιινδαπή ζύδπγν απνβηώζαληα Κύπξηνπ πνιίηε Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ηωλ Δηαθξίζεωλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε ζύληαμεο ρεξείαο ζε αιινδαπή ζύδπγν απνβηώζαληα Κύπξηνπ πνιίηε Αξ. Φαθ.: Α.Κ.Ρ 40/2007 Λεπθωζία, 16 Ννεκβξίνπ 2007 2 1.- Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ Αλαζηαζία Ηξ. ωηεξνπνύινπ Ληβαδεηά, 21 Ιαλνπαξίνπ 2012 Γηθεγόξνο Κνξίλεο 14, Ληβαδεηά 32 100 Τει/Fax 22610 21345, θηλ. 6972258023 E-mail: asotirop@otenet.gr ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Α.Σ.Μ. ΑΝ. ΣΔΡΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΩΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αρηζκός Έθζεσες 319/Α/2013 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60.

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60. Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. H παξάβαζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο γηαηξνύο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηνπ A.N. 1565/39, ηνπ Kαλνληζκνύ Iαηξηθήο Δενληνινγίαο, ηνπ εζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.)

Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.) Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιόηηηα Ε.Π.Ε. Η εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο είλαη εκπνξηθή θαη αλ ν ζθνπόο απηήο δελ είλαη εκπνξηθή επηρείξεζε (άξζξν 3 1 Ν. 3190/55)0.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα.

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. 1. Σπζηήλεηαη θνηλσθειέο ίδξπκα κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ

Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ Σεο αξηζ. 5/2011 Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 60/2011 Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10 July-September 2013

Newsletter 10 July-September 2013 Αγαπεηνί/εο πειάηεο, ζπλάδειθνη θαη θίινη. Σε απηό ην newsletter καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά α) ηηο λέεο ξπζκίζεηο ηνπ Νόκνπ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ απζαίξεησλ θηηζκάησλ, n πνπ πξόζθαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 06-08-2015 Αξηζ. Πξση.: Γ/ΔΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 4 /2015

Αζήλα, 06-08-2015 Αξηζ. Πξση.: Γ/ΔΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 4 /2015 ΑΡΥΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ Αζήλα, 06-08-2015 Αξηζ. Πξση.: Γ/ΔΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 4 /2015 Η Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα ζπλήιζε, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΟΜΗΣ Πληροθορίες: Α. Παπαδοπούλοσ Σηλέθωνο: 210 3803063 FAX: 210 3809340

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΟΜΗΣ Πληροθορίες: Α. Παπαδοπούλοσ Σηλέθωνο: 210 3803063 FAX: 210 3809340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Αθήνα, 13 Ιανοσαρίοσ 2012 Αρ. Πρωη: ΠΟΛ. 1016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘ/Η Δ/ΝΗ ΕΠΙΘ/Η Δ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1) Όλα ηα Τποσργεία Πιεξνθνξίεο: Γ. Πνιπθξάηεο. ΘΔΜΑ: Οδηγίες για ηην πρώηη εθαρμογή ηοσ έργοσ «τεδιαζμός Περιγραμμάηων Θέζεων Δργαζίας»

Προς: 1) Όλα ηα Τποσργεία Πιεξνθνξίεο: Γ. Πνιπθξάηεο. ΘΔΜΑ: Οδηγίες για ηην πρώηη εθαρμογή ηοσ έργοσ «τεδιαζμός Περιγραμμάηων Θέζεων Δργαζίας» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ Γ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΘΔΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 10

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα