Απιθμόρ Έκθεζηρ 156/Α/2015 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ-ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗΝ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απιθμόρ Έκθεζηρ 156/Α/2015 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ-ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗΝ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩN ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟ Απιθμόρ Έκθεζηρ 56/Α/205 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ-ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗΝ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΔ ΔΛΔΓΚΣΔ Απγεξηλόο Δκκαλνπήι Γεσξγηάδεο Βαζίιεηνο Καηζάξεο Αιέμαλδξνο Μαπξνγεώξγε Διέλε Δγκπίθηκε από ηην Δπιηποπή ηος άπθπος 4 παπ. 4 ηος ν. 363/2007

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Αζήλα, Ηνπλίνπ 205 ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ Α/Α: 56/Α ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ-ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ-ΔΡΔΤΝΑ Α. ΓΔΝΙΚΑ.Απιθμόρ ππωηοκόλλος και ημεπομηνία ενηολήρ ελέγσος-έπεςναρ: Ζ κε Α.Π..Δ.Δ.Γ.Γ./Φ.2/3/ΔΜΠ35/ εληνιή. 2.Κλιμάκιο ελέγσος-έπεςναρ: Οη Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο Απγεξηλόο Δκκαλνπήι, Γεσξγηάδεο Βαζίιεηνο, Καηζάξεο Αιέμαλδξνο θαη Μαπξνγεώξγε Διέλε. Σνλ έιεγρν ζπληόληζε ε Πξντζηακέλε Δπηζεσξεηήο, Μαξαληίδνπ Αλαζηαζία. 3.Ανηικείμενο ελέγσος-έπεςναρ: Ζ δηαπίζησζε ηεο πεηζαξρηθήο εμέιημεο ησλ πνηληθώλ ππνζέζεσλ ππαιιήισλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ειεθηξνληθά αξρεία πνπ ρνξήγεζε ν Γεληθόο Δπηζεσξεηήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (Γ.Δ.Γ.Γ.) ζηνλ Τπνπξγό Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ο Τπνπξγόο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο δηαβίβαζε ηα σο άλσ αξρεία ζην ΔΔΓΓ (ζπλεκκέλα ζε νπηηθό δίζθν) κε ην κε αξ. πξση. 347/ (ΔΔΓΓ 683/ ) έγγξαθό ηνπ γηα ελεκέξσζε ηνπ ΔΔΓΓ θαζώο θαη γηα ηπρόλ ελέξγεηέο ηνπ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Σα ζηνηρεία ησλ αλσηέξσ αξρείσλ, ζύκθσλα κε ην πξναλαθεξόκελν έγγξαθν, αθνξνύζαλ «ποινικέρ διώξειρ πος αζκήθηκαν ζε δημοζίοςρ ςπαλλήλοςρ από ηον Αππίλιο ηος ηπέσονηορ έηοςρ (203) και ενηεύθεν». ην πιαίζην ηνπ παξόληνο ειέγρνπ 2

3 εμεηάδεηαη ε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ πεηζαξρηθνύ δηθαίνπ θαζώο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4093/ Τπηπεζίερ ζηιρ οποίερ αθοπά ο έλεγσορ: Οη ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αξρεία ηνπ Γεληθνύ Δπηζεσξεηή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (Γ.Δ.Γ.Γ.), όπσο: α) Γεκνζίνπ, β) ΟΣΑ Α & Β βαζκνύ θαζώο θαη επηρεηξήζεώλ ηνπο, γ) ΝΠΓΓ, δ) δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή επηρεηξήζεσλ, ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ην Γεκόζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο. Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ.Ν.3528/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ 26/Σ.Α/ ), όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 2.N.3584/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ» (ΦΔΚ 43/Σ.Α/ ), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα. 3. Ν.3074/2002 «Γεληθόο Δπηζεσξεηήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. Αλαβάζκηζε ηνπ ώκαηνο Δπηζεσξεηώλ Διεγθηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Δπηζεώξεζεο θαη Διέγρνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 296/Σ.Α/4-2-02), άξζξα παξ. 2 εδ. α θαη δ θαη 2 παξ. 3Α, θαη άξζξν 6 παξ. 4α θαη 4β όπσο ηζρύνπλ. 4.Ν.3320/2005 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ην πξνζσπηθό ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη γηα ηνπο Ο.Σ.Α.» (ΦΔΚ 48/Σ. Α / ), άξζξν 2, όπσο ηζρύεη. 5.Ν.2472/997 «Πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα» (ΦΔΚ 50/Σ.Α/997), άξζξν 7Α, όπσο ηζρύεη. 6. Ν.Γ. 20/974 «Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ ηηλώλ ηνπ Πξνζσπηθνύ ηεο Γεκόζηαο Δπηρεηξήζεσο Ζιεθηξηζκνύ (ΦΔΚ 364/Σ.Α/974). 7. Τπ αξ. Φ 8/30400/3540/202 ππνπξγηθή απόθαζε ζρεηηθά κε ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔ Α.Δ. (ΦΔΚ 698/Σ.Β/9.3.2). 8. Ζ από 3/6/2002 Δζληθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο (ΔΔ) Πξνζσπηθνύ ΔΛΣΑ. Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ-ΔΡΔΤΝΑ Ζ δηελεξγεζείζα έξεπλα πεξηειάκβαλε ζηνηρεία ηα νπνία, ζύκθσλα κε ηα αξρεία πνπ ε Πξντζηακέλε Δπηζεσξεηήο απέζηεηιε ζην θιηκάθην ειέγρνπ κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, αθνξνύζαλ πνηληθέο ππνζέζεηο ππαιιήισλ γηα ηηο νπνίεο ν ΓΔΓΓ είρε ελεκεξώζεη εγγξάθσο ηηο ππεξεζίεο, ζην ρξνληθό δηάζηεκα από έσο Γηα ηε ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ παξόληνο ειέγρνπέξεπλαο, ην θιηκάθην απεπζύλζεθε ζηνπο θνξείο, πνπ αλαθέξνληαη ζηα ρνξεγεζέληα αξρεία ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ., κε εκπηζηεπηηθή αιιεινγξαθία πνπ ζπλνδεπόηαλ κε ζπλεκκέλν ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο πεξηειάκβαλε ηα ζηνηρεία ησλ ππνζέζεσλ θαζελόο εμ απηώλ. 3

4 Γηα ηε δηελέξγεηα θαη νινθιήξσζε ηνπ παξόληνο ειέγρνπ-έξεπλαο απαηηήζεθε ε επεμεξγαζία κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ θαζώο εζηάιεζαλ ζην ΔΔΓΓ απαληεηηθά έγγξαθα από ηνπο θνξείο πνπ πεξηείραλ εμεηδηθεπκέλε πιεξνθόξεζε γηα θάζε κία εθ ησλ ειεγρόκελσλ ππνζέζεσλ. Δηδηθόηεξα εζηάιεζαλ αληίγξαθα θιήζεσλ ζε απνινγία, παξαπεκπηεξίσλ εγγξάθσλ ζε πεηζαξρηθά ζπκβνύιηα, πεηζαξρηθώλ απνθάζεσλ, πνηληθώλ δηώμεσλ, βνπιεπκάησλ παξαπνκπώλ ζε αθξναηήξηα πνηληθώλ δηθαζηεξίσλ, απνθάζεσλ πνηληθώλ δηθαζηεξίσλ, δηαπηζησηηθώλ πξάμεσλ ζέζεο ππαιιήισλ απηνδίθαηα ζε αξγία. Μεηά ηελ πξώηε επεμεξγαζία ησλ ιεθζέλησλ ζηνηρείσλ θαη πξνθεηκέλνπ ην θιηκάθην λα δηακνξθώζεη νινθιεξσκέλε αληίιεςε γηα ηηο, ππό έιεγρν, πεηζαξρηθέο θαη πνηληθέο ππνζέζεηο απαηηήζεθε πεξαηηέξσ πιεξνθόξεζε θαη δεηήζεθαλ δηεπθξηλίζεηο από ηηο ππεξεζίεο. ηε ζπλέρεηα, όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, απνδειηηώζεθαλ θαη ηα δεδνκέλα ηνπο θαηαρσξήζεθαλ ζε ινγηζηηθά θύιια (αξρεία excel) κε νλνκαζηηθέο εγγξαθέο γηα θάζε ππάιιειν. Γ. ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ Σα σο άλσ αξρεία πεξηείραλ 344 εγγξαθέο (ππνζέζεηο). ε θάζε εγγξαθή-ππόζεζε αλαθέξεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ππαιιήινπ, ηα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ηα αδηθήκαηα γηα ηα νπνία είηε αζθήζεθε πνηληθή δίσμε, είηε ππήξμε παξαπεκπηηθό βνύιεπκα, είηε εθδόζεθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε θαη εάλ ηέζεθε ν ππάιιεινο απηνδίθαηα ζε αξγία. Σα σο άλσ ζηνηρεία είραλ πεξηέιζεη ζηνλ Γ.Δ.Γ.Γ. από ηηο αξκόδηεο Δηζαγγειηθέο Αξρέο θαη εθαξκνγή ηνπ αξ. 2 ηνπ Ν. 3320/2005. Γηα ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο, ν Γ.Δ.Γ.Γ. είρε ελεκεξώζεη εγγξάθσο ηηο ππεξεζίεο γηα ηελ θίλεζε ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο θαηά ησλ ππαιιήισλ ηνπο θαη είρε δεηήζεη ηελ επίζπεπζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, επηζεκαίλνληαο όηη παξέιθεη ε δηελέξγεηα ΔΓΔ. Οη σο άλσ 344 εγγξαθέο δελ αθνξνύλ ζε ηζάξηζκνπο ππαιιήινπο θαζόζνλ εμ απηώλ νη 5 εγγξαθέο αθνξνύζαλ ζηνπο ίδηνπο ππαιιήινπο γηα ηνπο νπνίνπο ππήξραλ πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο εγγξαθέο ιόγσ δηαθνξεηηθώλ αδηθεκάησλ. Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηα αδηθήκαηα γηα ηα νπνία είραλ αζθεζεί πνηληθέο δηώμεηο ζε βάξνο ησλ ππαιιήισλ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΚΗΜΑΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΩΚΟΜΔΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΚΒΗΑΖ 0 ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΓΧΡΟΓΟΚΗΑ 2 Ο ελ ιόγσ αξηζκόο δειώλεη ζε πόζεο πεξηπηώζεηο ππαιιήισλ ζπλαληάηαη ην ζπγθεθξηκέλν πνηληθό αδίθεκα. εκεηώλεηαη όηη έλαο ππάιιεινο κπνξεί λα δηώθεηαη γηα πεξηζζόηεξα από έλα αδηθήκαηα. 4

5 ΓΗΑΓΟΖ ΑΘΔΝΔΗΑ ΕΧΧΝ, ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΤΠΖΡΔΗΑΚΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ 3 ΦΔΤΓΖ ΒΔΒΑΗΧΖ, ΤΠΔΞΑΓΧΓΖ ΔΓΓΡΑΦΟΤ 27 ΜΖ ΤΠΟΒΟΛΖ Ή ΑΝΑΚΡΗΒΖ ΓΖΛΧΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 2 0 ΠΑΡΑΒΑΖ ΝΟΜΟΤ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΠΛΖ ΤΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΛΑΘΡΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΔΞΟΤΗΑ ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣ'ΔΞΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 0 ΚΛΟΠΖ 4 ΑΠΑΣΖ 4 ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΑΞΗΟΠΡΔΠΔΗΑ 2 ΔΞΤΒΡΗΖ ΛΟΓΧ ΚΑΗ ΔΡΓΧ ΠΑΡΑΒΑΖ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΑΠΌ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΟΠΛΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΟΠΛΟΚΑΣΟΥΖ 3 ΠΑΡΑΗΧΠΖΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΒΑΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΟ 67 ΤΠΔΞΑΗΡΔΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 3 ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΑΝΖΛΗΚΟΤ Δ ΑΔΛΓΔΗΑ ΠΛΑΣΟΓΡΑΦΗΑ 9 ΤΠΔΞΑΗΡΔΖ 4 ΦΔΤΓΟΡΚΗΑ ΜΑΡΣΤΡΑ 3 ΑΠΗΣΗΑ 43 ΦΔΤΓΖ ΑΝΧΜΟΣΗ ΚΑΣΑΘΔΖ ΦΔΤΓΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΚΑΣ' ΔΞΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 5

6 ΤΦΑΡΠΑΓΖ ΦΔΤΓΟΤ ΒΔΒΑΗΧΖ ΚΑΣ' ΔΞΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΗΓΖΡΟΓΡ. ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΡΟΚΛΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΜΔ ΔΝΤΝΔΗΓΖΣΖ ΑΜΔΛΔΗΑ ΑΝΘΡΧΠΟΚΣΟΝΗΑ ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ 0 ΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΦΤΛΑΚΗΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ 3 ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΜΔΑΕΟΝΣΧΝ 2 ΚΑΣΟΥΖ ΚΑΗ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΝΑΡΚΧΣΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ- ΚΑΝΑΒΖ/ΚΟΚΑΨΝΖ ΑΠΑΣΖ 2 ΠΑΡΑΒΑΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2 ΒΗΑΜΟ, ΑΗΜΟΜΗΞΗΑ ΑΠΟΠΛΑΝΖΖ ΚΑΗ ΑΔΛΓΔΗΑ ΑΝΖΛΗΚΟΤ 2 ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΝΑΡΚΧΣΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ ΧΜΑΣΗΚΖ ΒΛΑΒΖ ΑΝΖΛΗΚΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΠΔΡΗ ΑΤΘΑΗΡΔΣΧΝ (ΑΡΘΡ. 7, ΣΟΤ Ν. 337/83) ΔΝΓΟΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΒΗΑ ΤΚΟΦΑΝΣΗΚΖ ΓΤΦΖΜΗΖ ΦΔΤΓΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΠΔΡΗ ΣΔΛΔΔΧ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη ππεξεζίεο αληαπνθξίζεθαλ ζηνλ παξόληα έιεγρν-έξεπλα, απνζηέιινληαο ζρεηηθά ζηνηρεία ζην ΔΔΓΓ γηα ην ζύλνιν ησλ ππό έξεπλα πεξηπηώζεσλ. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ απέζηεηιαλ νη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο απεπζπλζήθακε, δηαπηζηώζεθε όηη εθ ησλ σο άλσ 229 (344-5) ππαιιήισλ: 28 είραλ ήδε ζπληαμηνδνηεζεί, έπαπζε λα έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ ππαιιήλνπ ιόγσ παξαίηεζεο από ηε ζέζε ηνπ Γεληθνύ Γ/ληή 6

7 έπαπζε λα έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ ππαιιήινπ ιόγσ ιύζεο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ηνπ (ΗΓΟΥ) είρε εθπέζεη από ηελ ππεξεζία ιόγσ ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο 5 δελ εληνπίζηεθαλ ζηελ ππεξεζία πνπ αλαθεξόηαλ ζηα σο άλσ αξρεία, αιιά ππεξεηνύλ ζε άιιε Τπεξεζία. Δπίζεο ππήξμαλ: 6 ππάιιεινη νη νπνίνη δελ εληνπίζηεθαλ ζηελ ππεξεζία πνπ αλαθεξόηαλ ζηα σο άλσ αξρεία, νύηε ζην Μεηξών Μηζζνδνηνύκελσλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, ζην νπνίν απεπζπλζήθακε, ππάιιεινο ν νπνίνο νκνίσο δελ εληνπίζηεθε ζηελ ππεξεζία, αιιά ζύκθσλα κε ην Μεηξών Μηζζνδνηνύκελσλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ είλαη ζε θαζεζηώο θηλεηηθόηεηαο. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, γηα ηνπο 229 ππαιιήινπο δηαπηζηώζεθαλ ηα αθόινπζα: Α..ε 64 πεξηπηώζεηο ππαιιήισλ, νη ππεξεζίεο, κέρξη ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξόληνο ειέγρνπ-έξεπλαο, δεν είσαν πποβεί ζε καμία ενέπγεια, όπσο πεηζαξρηθή δίσμε, ζέζε ζε αξγία, δηελέξγεηα ΔΓΔ, πξνθαηαξθηηθή έξεπλα. Οη ιόγνη πνπ επηθαιέζηεθαλ νη ππεξεζίεο γηα ηε κε θίλεζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ή/θαη ηε κε απηνδίθαηε ζέζε ησλ ππαιιήισλ ζε αξγία, είλαη νη θάησζη: α) ιύζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο (ζπληαμηνδόηεζε, παξαίηεζε, ιήμε ζύκβαζεο) β) ύπαξμε αζσσηηθήο πνηληθήο απόθαζεο γ) έθδνζε απαιιαθηηθνύ βνπιεύκαηνο δ) αλακνλή πνξείαο πνηληθήο δηαδηθαζίαο ε) έθξηλαλ όηη ηα αδηθήκαηα γηα ηα νπνία αζθήζεθε ε πνηληθή δίσμε δελ πιεξνύλ ηελ αληηθεηκεληθή ππόζηαζε πεηζαξρηθνύ παξαπηώκαηνο ζη) κε γλώζε ηεο πνηληθήο δίσμεο δ) έιιεηςε ππαιιειηθήο ζρέζεο ( βι. πξνεγνύκελε παξάγξαθν) 2. ε 06 πεξηπηώζεηο ππαιιήισλ αζκήθηκε πειθαπσική δίωξη. Δμ απηώλ ζε: 2 πεξηπηώζεηο εθδόζεθαλ αζσσηηθέο πεηζαξρηθέο απνθάζεηο 28 πεξηπηώζεηο εθδόζεθαλ θαηαδηθαζηηθέο πεηζαξρηθέο απνθάζεηο 57 πεξηπηώζεηο εθθξεκεί ε εθδίθαζή ηνπο. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕ ΥΠΟΘΕΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΩΩΣΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ 2 ΚΑΣΑΔΙΚΑΣΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ 28 ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΤΠΟΘΕΕΙ 57 ΤΝΟΛΟ 05 7

8 ηηο σο άλσ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ θαηαλέκνληαη σο εμήο (βι. ζρεη. Πίλαθα πνπ αθνινπζεί): Α/Α ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΔ ΠΟΙΝΔ ΑΡΙΘΜΟ έγγξαθε επίπιεμε 4 2 πξόζηηκν 5 3 πξνζσξηλή παύζε 9 4 νξηζηηθή παύζε 0 Σα πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα ζηα νπνία ππέπεζαλ νη ππάιιεινη θαη γηα ηα νπνία θηλήζεθε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ θαησηέξσ Πίλαθα: ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΑ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ ( ΑΡΘΡΟ 07 N.3528/2007 ΟΠΩ ΙΥΤΔΙ) παπ..β) θάζε παξάβαζε ππαιιειηθνύ θαζήθνληνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηηο ππνρξεώζεηο πνπ επηβάιινπλ ζηνλ ππάιιειν νη θείκελεο δηαηάμεηο, εληνιέο θαη νδεγίεο ΚΛΠ παπ..γ) ε παξάβαζε θαζήθνληνο θαηά ηνλ Πνηληθό Κώδηθα ή άιινπο εηδηθνύο πνηληθνύο λόκνπο, παπ..δ) ε απόθηεζε νηθνλνκηθνύ νθέινπο ή αληαιιάγκαηνο πξνο όθεινο ηνπ ηδίνπ ηνπ ππαιιήινπ ή ηξίηνπ πξνζώπνπ, ΚΛΠ παπ..ε) ε αλαμηνπξεπήο ή αλάξκνζηε ή αλάμηα γηα ππάιιειν ζπκπεξηθνξά εληόο ή εθηόο ππεξεζίαο, ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ παπ..η) ε αδηθαηνιόγεηε απνρή από ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ 2 παπ..ηε) ε άξλεζε ζύκπξαμεο, ζπλεξγαζίαο, ρνξήγεζεο ζηνηρείσλ ή εγγξάθσλ θαηά ηε δηεμαγσγή έξεπλαο, επηζεώξεζεο ή ειέγρνπ από Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο, θιπ παπ..θγ) ε θζνξά ιόγσ αζπλήζηζηεο ρξήζεο, ε εγθαηάιεηςε ή ε παξάλνκε ρξήζε πξάγκαηνο ην νπνίν αλήθεη ζηελ ππεξεζία, παπ..θε) ε ακέιεηα ή αηειήο εθπιήξσζε ηνπ ππεξεζηαθνύ θαζήθνληνο, 26 2 Ο ελ ιόγσ αξηζκόο δειώλεη ζε πόζεο πεξηπηώζεηο ππαιιήισλ ζπλαληάηαη ην ζπγθεθξηκέλν πεηζαξρηθό παξάπησκα. εκεηώλεηαη όηη έλαο ππάιιεινο κπνξεί λα δηώθεηαη γηα πεξηζζόηεξα από έλα παξαπηώκαηα. 8

9 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δελ πεξηιακβάλνληαη εηδηθά πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Καλνληζκό Πξνζσπηθνύ ή από Δζληθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (ΔΔ) ζε θνξείο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα (ΔΛ.ΣΑ, ΟΔ Α.Δ., ΓΔΖ, ΔΤΑΘ) ηα νπνία είλαη αλαιπηηθά θαηαγεγξακκέλα ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα έθζεζε ζπγθεληξσηηθό ειεθηξνληθό αξρείν. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε κία () πεξίπησζε ππαιιήινπ (κέινπο ΓΔΠ), ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ακεηάθιεην βνύιεπκα θαη παξαπέκθζεθε ζην αθξναηήξην ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Καθνπξγεκάησλ γηα θαθνύξγεκα (απηζηία ζηελ ππεξεζία), ε ππεξεζία ηνπ δελ άζθεζε πεηζαξρηθή δίσμε νύηε αηηηνιόγεζε ηε κε άζθεζε απηήο, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3528/ ηηο ππόινηπεο 59 πεξηπηώζεηο ππαιιήισλ, νη ππεξεζίεο πέξαλ ηεο επηβνιήο ηνπ δηνηθεηηθνύ κέηξνπ ηεο αξγίαο, πξνέβεζαλ ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο (δηελέξγεηα ΔΓΔ, δηεξεύλεζε γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ηπρόλ ζηνηρεηνζέηεζεο πεηζαξρηθνύ παξαπηώκαηνο, αλαδήηεζε πνηληθώλ δηθνγξαθηώλ) από ηηο νπνίεο δελ πξνέθπςε ε ζπλδξνκή ιόγσλ θίλεζεο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο. Β. ε 48 πεξηπηώζεηο διαηάσθηκε η διενέπγεια Ένοπκηρ Γιοικηηικήρ Δξέηαζηρ (ΔΓΔ) θαη ζε 2 πεξηπηώζεηο παξαγγέιζεθε πεηζαξρηθή πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε. Γ. ε 5 πεξηπηώζεηο εθδόζεθαλ αθωωηικέρ ποινικέρ αποθάζειρ, ζε 3 πεξηπηώζεηο εθδόζεθαλ απαλλακηικά βοςλεύμαηα παύζεο ηεο πνηληθήο δίσμεο ή ζέζεο ζην αξρείν ηεο πνηληθήο δηθνγξαθίαο θαη ζε 2 πεπιπηώζειρ εκδόθηκαν καηαδικαζηικέρ ποινικέρ απνθάζεηο από ηηο νπνίεο νη ηέζζεξηο (4) αθνξνύλ πνηληθά αδηθήκαηα δηαθνξεηηθά ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην αξρείν ηνπ ΓΔΓΓ. ΠΟΙΝΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ ΑΠΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΒΟΤΛΔΤΜΑΣΑ ΑΘΧΧΣΗΚΔ ΚΑΣΑΓΗΚΑΣΗΚΔ Γ. Από ηνπο 229 ππαιιήινπο, ηέζεθαλ απηνδίθαηα ζε αξγία 62 ππάιιεινη, από ηνπο νπνίνπο νη 34, ιόγσ παξαπνκπήο ηνπο ζην αξκόδην Πεηζαξρηθό πκβνύιην θαη νη 28 ιόγσ εθθξεκνύο πνηληθήο δηαδηθαζίαο ζε βάξνο ηνπο. ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΣΔΘΗΚΑΝ ΑΤΣΟΓΙΚΑΙΑ Δ ΑΡΓΙΑ ΛΟΓΧ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 34 ΛΟΓΧ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 28 ΤΝΟΛΟ 62 9

10 Αλαιπηηθά όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, γηα θάζε κία από ηηο 229 ςποθέζειρ ςπαλλήλων έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζε ινγηζηηθά θύιια (αξρεία excel), ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε νπηηθό δίζθν (c.d.), ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα έθζεζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. Δ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ. Οη ππεξεζίεο αληαπνθξίζεθαλ ζηνλ παξόληα έιεγρν-έξεπλα θαη απέζηεηιαλ ζην ΔΔΓΓ ηα αηηνύκελα ζηνηρεία (αξρηθά απαληεηηθά έγγξαθα θαη έγγξαθα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεσλ). 2. Έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξνγελέζηεξεο αξ.4/α/203 Έθζεζεο ειέγρνπ-έξεπλαο ηνπ ΔΔΓΓ, όπνπ θαηαγξάθνληαλ δπζρέξεηεο ησλ ππεξεζηώλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.3 ηεο παξαγξάθνπ Ε ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Ν. 4093/2 (δηνηθεηηθό κέηξν ηεο ζέζεο ζε θαζεζηώο απηνδίθαηεο αξγίαο ησλ ππαιιήισλ), ζηνλ παξόληα έιεγρν-έξεπλα δηαθαίλεηαη εμνκάιπλζε ησλ ζρεηηθώλ δπζρεξεηώλ νθεηιόκελε ηόζν ζηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ δηεπθξηληζηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ πξώελ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο όζν θαη ζηε ζπλδξνκή-παξνρή επεμεγήζεσλ πξνο ηνπο θνξείο από ην ΔΔΓΓ. 3. Οη ππεξεζίεο, ζην ζύλνιν ησλ πεξηπηώζεσλ, εθάξκνζαλ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ πεηζαξρηθνύ δηθαίνπ. Δηδηθόηεξα, πξνέβεζαλ ζηελ θίλεζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο πιελ κίαο πεξίπησζεο βι. αλσηέξσ θεθάιαην Α.2 ησλ Γηαπηζηώζεσλ. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ θηλήζεθε ε αλσηέξσ δηαδηθαζία, νη ππεξεζίεο είηε πξνέβαιιαλ βάζηκεο θαη επαξθείο αηηηνινγίεο, όπσο ιύζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο, ύπαξμε ήδε εθδνζεηζώλ αζσσηηθώλ πνηληθώλ απνθάζεσλ ή εθδνζέλησλ απαιιαθηηθώλ βνπιεπκάησλ είηε πξνέβεζαλ ζε ελέξγεηεο (δηελέξγεηα ΔΓΔ, δηεξεύλεζε γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ηπρόλ ζηνηρεηνζέηεζεο πεηζαξρηθνύ παξαπηώκαηνο, αλαδήηεζε πνηληθώλ δηθνγξαθηώλ) από ηηο νπνίεο δελ πξνέθπςε ε ζπλδξνκή ιόγσλ θίλεζεο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο. 4. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη ππεξεζίεο αλέκελαλ ηελ εμέιημε ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο πξνθεηκέλνπ λα θηλήζνπλ θαη ηελ πεηζαξρηθή, εθδόζεθαλ αζσσηηθέο πνηληθέο απνθάζεηο θαη απαιιαθηηθά βνπιεύκαηα. 5. εκεηώλεηαη, ηέινο, όηη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, παξά ηηο πξνζεζκίεο πνπ ηίζεληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, έρεη θαζπζηεξήζεη ε νινθιήξσζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ζηα Πξσηνβάζκηα Πεηζαξρηθά πκβνύιηα. 0

11 Οι Δπιθεωπηηέρ-Δλεγκηέρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ Απγεξηλόο Δκκαλνπήι Γεσξγηάδεο Βαζίιεηνο Καηζάξεο Αιέμαλδξνο Μαπξνγεώξγε Διέλε

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΩΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αρηζκός Έθζεσες 319/Α/2013 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60.

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60. Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. H παξάβαζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο γηαηξνύο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηνπ A.N. 1565/39, ηνπ Kαλνληζκνύ Iαηξηθήο Δενληνινγίαο, ηνπ εζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR Μαρούσι, Ιανοσάριος 2013 Δθνική Δπιτροπή Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων, ΔΔΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID) ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 1 Δηζαγσγή... 2 Α. Γεληθέο πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος».

ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο 30η Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζζαινλίθεο Σαρ. Κσδ. : 18346 Μνζράην Σειέθσλν : 210 4802251, 4802253 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 306/Α/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 306/Α/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα