Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρηματοοικονομική Διοίκηση"

Transcript

1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Δυτικής Μακεδονίας και στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί ενότητας Μετά το πέρας της ενότητας ο φοιτήτης θα είναι σε θέση να κατανοεί την απόδοση και των κίνδυνο επενδύσεων. 4

5 Περιεχόμενα ενότητας 1/2 Κόστος κεφαλαίου. Συνθετικά Μέρη του Κόστους Κεφαλαίου. Κόστος δανειακών κεφαλαίων. Capital Asset Pricing Model. Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου. 5

6 Περιεχόμενα ενότητας 2/2 Υπόδειγμα Αποτίμησης Μετοχών με Βάση τα Μερίσματα. Υπολογισμός Ασφαλίστρου Κινδύνου Αυθαίρετα. Ανάλυση ευαισθησίας. Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων. 6

7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1/15 Η άντληση κεφαλαίων συνιστά τη χρηματοδοτική απόφαση, συνεπάγεται ένα κόστος κεφαλαίου. Ανάλογα με την πηγή από την οποία αντλούνται κεφάλαια, η επιχείρηση έχει ανάλογο κόστος κεφαλαίου: κόστος δανεισμού, κόστος κοινού μετοχικού κεφαλαίου, κόστος παρακρατηθέντων κερδών, κ.λπ.. 7

8 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2/15 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ μακροπρόθεσμα ίδια και ξένα κεφάλαια. Το κόστος κεφαλαίου αναφέρεται στις πηγές μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της επιχείρησης. 8

9 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3/15 Μέσο κόστος κεφαλαίου, επιτυγχάνεται με εναλλακτικές κεφαλαιακές δομές. Μέσο κόστος κεφαλαίου = Συνθετικό ή σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου. 9

10 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4/15 Το επιτόκιο αναγωγής, που χρησιμοποιείται στην καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ), απεικονίζει: το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που θα επενδυθούν στο έργο, δείχνει τη θυσία που υφίσταται η επιχείρηση, προκειμένου να επενδύσει τα κεφάλαια αυτά στο συγκεκριμένο έργο, Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει οποιονδήποτε περιορισμό στο μακροπρόθεσμο επενδυτικό της πρόγραμμα, το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης αποτελεί το κατ' ελάχιστο απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης από το έργο. 10

11 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5/15 Οι επενδυτές σε τίτλους της επιχείρησης απαιτούν απόδοση. Το κόστος κεφαλαίου είναι: το κόστος εξυπηρέτησης των επενδυτών. Το κατάλληλο επιτόκιο αναγωγής είναι: το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την προεξόφληση των καθαρών χρηματορροών, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι χρηματορροες αυτές είναι επαρκείς να εξυπηρετήσουν τις απαιτούμενες αποδόσεις από τους επενδυτές. 11

12 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6/15 Σχήμα 1. Απεικόνιση του κόστους κεφαλαίου, πηγή: Διδάσκων (2015). 12

13 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7/15 Παράδειγμα: μελέτη σκοπιμότητας επένδυσης 500 εκατομμυρίων. Χρηματοδότηση της επένδυσης: με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. διάθεση νέων κοινών μετοχών αξίας 200 εκατομμυρίων και την σύναψη ενός δανείου ύψους 300 εκατομμυρίων. Συνθήκες Αγοράς: Δάνειο με επιτόκιο 14%. Tα χρηματοοικονομικά έξοδα αφαιρούνται από τα προς φορολογία κέρδη και έστω φόρος 40%, κόστος δανεισμού μετά την αφαίρεση του φόρου = 14% Χ (1-0,4) ή 8,4%. 13

14 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8/15 Έστω ότι οι νέοι μέτοχοι αναμένουν απόδοση ίση με 18%. Η επένδυση στο πάγιο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει: να επανακτήσει την αξία της επένδυσης μέσω των αποσβέσεων. επιπλέον να δημιουργήσει κατ' ελάχιστο μια ετήσια καθαρή χρηματορροή μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ίση με: Ετήσια Καθαρή Χρηματορροή Μετά Από Φόρους Και Αποσβέσεις = Τόκοι Δανείου + Απόδοση Μετοχών=0,14*(1-0,40)*(300) + 0,18*(200) = 25,2 + 36,0 = 61,2. 14

15 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9/15 Το ελάχιστο απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης από την επένδυση είναι: 61,2 /500 = 0,1224 ή 12,24% ή το σταθμικό μέσο κόστος των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης με 60% δανειακά κεφάλαια και 40% μετοχικά κεφάλαια: (0,60) Χ (8,4%) + (0,40) Χ (18%) = 0, ,072 = 0,1224 ή 12,24%. κόστος δανεισμού μετά την αφαίρεση του φόρου = 14% Χ (1-0,4) ή 8,4%. 15

16 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10/15 Το επιτόκιο αναγωγής για την εκτίμηση της καθαρής παρούσας αξίας (ΚΠΑ) μιας επένδυσης θα πρέπει: να αντανακλά πάντοτε το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου και όχι το κόστος κεφαλαίου της συγκεκριμένης χρηματοδοτικής πηγής, από την οποία κάθε φορά θα αντλούνται κεφάλαια. 16

17 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11/15 Διαφορετικά οδηγούμαστε σε λάθη π.χ. επένδυση με αναμενόμενη απόδοση 10%, πρόκειται να χρησιμοποιήσει δανεικά κεφάλαια. για την επιχείρηση το κόστος δανεισμού μετά από φόρους είναι 8,4%, [αντί 12,24%]. θα γίνει αποδεκτή, διότι η ΚΠΑ θα είναι θετική Εξαντλείται η δυνατότητα λήψης δανείων. 17

18 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12/15 Επένδυση με αναμενόμενη απόδοση 17% πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από μετοχικά κεφάλαια, Εξαντλήθηκε η δυνατότητα λήψης δανείων. κόστος κοινού μετοχικού κεφαλαίου 18%. δεν θα γίνει αποδεκτή, διότι η ΚΠΑ θα είναι αρνητική με επιτόκιο αναγωγής ίσο με το κόστος κοινού μετοχικού κεφαλαίου 18%. [αντί 12,24%]. 18

19 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13/15 Το σωστό θα ήταν η εκτίμηση της ΚΠΑ των επενδύσεων να γινόταν, με επιτόκιο 12,24%: Που είναι το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης με κεφαλαιακή δομή 1.5 (δανειακά προς ίδια κεφάλαια 3:2). τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα ήταν αντίθετα. 19

20 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 14/15 Σχήμα 2. Εικόνα κόστους κεφάλαιου, πηγή: Διδάσκων (2015). 20

21 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15/15 Στην περίπτωση της χρηματοδότησης έργου: οι λογαριασμοί είναι ξεχωριστοί, ο κίνδυνος περιορίζεται στο ίδιο το έργο και τις χρηματορροές που δημιουργεί αυτό και οποιαδήποτε οφειλή που προκύπτει από το έργο δεν επεκτείνεται στην επιχείρηση. Συνεπώς, η συγκεκριμένη χρηματοδότηση έργου δεν επηρεάζει την κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης. το ειδικό κόστος της χρηματοδότησης αυτής θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως επιτόκιο αναγωγής για την εκτίμηση της ΚΠΑ του έργου. 21

22 Συνθετικά Μέρη του Κόστους Κεφαλαίου Το κόστος κεφαλαίου είναι το σταθμικό μέσο κόστος όλων των κεφαλαίων: Δανειακά κεφάλαια. Ίδια κεφάλαια. Έκδοση νέων μετοχών. Παρακρατηθέντα κέρδη. 22

23 Κόστος δανειακών κεφαλαίων 1/4 Επιχείρηση δανείστηκε στην αρχή του έτους 100 εκατομμύρια. κατέβαλε για τόκους στο τέλος του έτους 13 εκατομμύρια. Το κόστος των δανειακών αυτών κεφαλαίων, πριν από την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, είναι: 13/100 = 0,13 ή 13%. Εάν υποθέσουμε ο συντελεστής φορολογίας είναι 40%, τότε το κόστος των δανειακών κεφαλαίων μετά από φόρους ισούται με: 13% Χ (1-0,40) = 7,8%. 23

24 Κόστος δανειακών κεφαλαίων 2/4 Επιχείρηση έχει εκδώσει ομολογίες: 10ετούς διάρκειας. συνολικής ονομαστικής αξίας 200 εκατομμυριων. με εξαμηνιαία πληρωμή των τόκων προς αντίστοιχο εξαμηνιαίο επιτόκιο 7%. εξόφληση στο άρτιο μετά από 4 έτη. Η σημερινή αγοραία αξία των ομολογιών αυτών ανέρχεται στο 98% της ονομαστικής τους αξίας. 24

25 Κόστος δανειακών κεφαλαίων 3/4 Από την τιμή αγοράς των ομολογιών 0,98*200. διαμορφώνεται το κόστος των δανειακών κεφαλαίων. Το εξαμηνιαίο κόστος των δανειακών κεφαλαίων πριν από φόρους ισούται με την εξαμηνιαία απόδοση μέχρι τη λήξη (Yield to maturity). Την απόδοση αυτή αναμένει ο επενδυτής των ομολογιών. Άρα αν εκδώσει τώρα ομολογίες η εταιρία αυτές θα πρέπει να προσφέρουν την απόδοση i. 25

26 Κόστος δανειακών κεφαλαίων 4/4 Με τη χρήση υπολογιστή: i = 0,0734 Το ετήσιο κόστος των δανειακών κεφαλαίων πριν από φόρους, έστω i e ισούται με: i e = (1 +i) 2-1 = 1, =0,1522. Το αντίστοιχο ετήσιο κόστος των δανειακών κεφαλαίων μετά από φόρους θα είναι: Κ δ =i e (1 - φ) = 0,1522 Χ (1-0,4) = 0,0913 ή 9,13% όπου, φ = 0,4 συντελεστή φορολογίας. 26

27 Κόστος κοινού μετοχικού κεφαλαίου Δύο είναι οι κύριες μέθοδοι, που χρησιμοποιούνται, για την εκτίμηση του κόστους του κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Η μέθοδος, που χρησιμοποιείται ευρύτερα για την εκτίμηση του κόστους του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, είναι το: Υπόδειγμα Αποτίμησης των Κεφαλαιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAMP). 27

28 Capital Asset Pricing Model 1/17 Η βασική παραδοχή του υποδείγματος αυτού είναι ότι: οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερο επιτόκιο απόδοσης για υψηλότερο κίνδυνο των αποδόσεων. ο κίνδυνος αυτός μετριέται από τη μεταβλητότητα αυτών των αποδόσεων και Διαχωρισμός των κινδύνων σε συστηματικούς και μη συστηματικούς. 28

29 Capital Asset Pricing Model 2/17 Το κόστος του κοινού μετοχικού κεφαλαίου Κ e μπορεί να εκτιμηθεί με βάση το capital asset pricing modeling (CAPM), E(R i ) παριστά την απαιτούμενη απόδοση από τους επενδυτές, προκειμένου να επενδύσουν σε κοινές μετοχές της συγκεκριμένης επιχείρησης. R f είναι το ελεύθερου κινδύνου επιτόκιο απόδοσης. [Ε(R M ) R f ] είναι το αναμενόμενο ασφάλιστρο απόδοσης έναντι του κινδύνου αγοράς. 29

30 Capital Asset Pricing Model 3/17 [Ε(R M ) R f ] είναι το αναμενόμενο ασφάλιστρο απόδοσης έναντι του κινδύνου αγοράς. είναι η πρόσθετη απόδοση που οι επενδυτές θα απαιτούσαν για να αποζημιωθούν για την επένδυση τους σε μία μετοχή, της οποίας οι αποδόσεις μεταβάλλονται ομοιόμορφα με εκείνες του συνόλου των μετοχών της αγοράς. 30

31 Capital Asset Pricing Model 4/17 Ο συντελεστής βήτα δείχνει τον βαθμό κινδύνου των μετοχών της επιχείρησης σε σχέση με τον βαθμό κινδύνου του πλήρως διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου των μετοχών της αγοράς. ο αριθμητής παριστά την συνδιακύμανση των αποδόσεων των μετοχών της επιχείρησης και των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της αγοράς. ο παρανομαστής παριστά τη διακύμανση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου μετοχών της αγοράς. 31

32 Capital Asset Pricing Model 5/17 Για να υπολογίσουμε τα συστατικά μέρη του CAPM: Θα πρέπει να υπολογίσουμε π.χ. τις ετήσιες αποδόσεις του γενικού δείκτη για τα τελευταία 30 έτη Ε(R M ). τις ετήσιες αποδόσεις των εντόκων γραμματίων των 30 τελευταίων 30 ετών R f. H διαφορά Ε(R M )-R f = Risk Premium ονομάζεται ασφάλιστρο κινδύνου. Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές πιστεύουν ότι η εκτίμηση του Risk Premium από τον παρελθόν είναι η καλύτερη δυνατή εκτίμηση που μπορούμε να έχουμε: Το R f ως πρώτο συστατικό της εξίσωσης είναι η απόδοση των εντόκων γραμματίων τώρα. 32

33 Capital Asset Pricing Model 6/17 Ο συντελεστής beta (Βήτα) μιας μετοχής εκφράζει την ευαισθησία της τιμής της μετοχής σε κάθε μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών. Στο διάγραμμα εξετάζεται το πώς μεταβλήθηκε κατά το παρελθόν η τιμή μιας μετοχής σε σχέση με τις μεταβολές του Γενικού Δείκτη Τιμών. Εφαρμογή - παλινδρόμησης - εκτιμούμε την ευθεία ΒΒ. 33

34 Capital Asset Pricing Model 7/17 Σχήμα 3. Διάγραμμα γενικού δείκτη, πηγή: Διδάσκων (2015). 34

35 Capital Asset Pricing Model 8/17 Υ = α + b x γενικός δείκτης ΓΔ Στο διάστημα που εξετάζεται κατά μέσον όρο: όταν o Γενικός Δείκτης (ΓΔ) αυξάνεται π.χ. κατά 1 %, τότε η τιμή της μετοχής αυξάνεται κατά b χ 1%, ενώ όταν η τιμή τον Γενικού Δείκτη μειώνεται κατά 1%, τότε η τιμή της μετοχής μειώνεται κατά b χ 1%. 35

36 Capital Asset Pricing Model 9/17 Υπόθεση: τρέχον επιτόκιο των εντόκων γραμματίων 5%. ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς 9%. Για την επιχείρηση ABG ΑΕ ο βαθμός συστηματικού κινδύνου, όπως μετριέται με τον συντελεστή b είναι 1,3. Ζητείται να υπολογιστεί το κόστος του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της ABG ΑΕ με τη χρησιμοποίηση του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών στοιχείων. 36

37 Capital Asset Pricing Model 10/17 Λύση. = = 0,05 + 0,09 (1,3) = 0,17 ή 17%. 37

38 Capital Asset Pricing Model 11/17 Κριτική του Υποδείγματος CAMP: H εκτίμηση του ασφαλίστρου κινδύνου της αγοράς βασίζεται σε αποδόσεις που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν. το ασφάλιστρο έναντι του κινδύνου της αγοράς μεταβάλλεται διαχρονικά. 38

39 Capital Asset Pricing Model 12/17 Εναλλακτικό υπόδειγμα για την εκτίμηση του κόστους του κοινού μετοχικού κεφαλαίου είναι: το Υπόδειγμα του Σταθερού Ρυθμού Ανάπτυξης των Μερισμάτων (dividend growth model). γνωστό και ως Υπόδειγμα Gordon. Το υπόδειγμα αυτό επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα παραπάνω προβλήματα χρησιμοποιώντας απευθείας τις προσδοκίες των επενδυτών. 39

40 Capital Asset Pricing Model 13/17 Το Υπόδειγμα Gordon μπορεί να εφαρμοστεί: είτε στο σύνολο των μετοχών του χρηματιστηρίου. για να προκύψει μια εκτίμηση του ασφαλίστρου κινδύνου της αγοράς. το οποίο στην συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραπάνω εξίσωση της γραμμής αγοράς χρεογράφων. είτε μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας για την εκτίμηση του κόστους του κοινού μετοχικού κεφαλαίου μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. 40

41 Capital Asset Pricing Model 14/17 Εάν υποθέσουμε ότι τα διαδοχικά ετήσια μερίσματα θα αυξάνονται σταθερά στο διηνεκές με ένα ετήσιο ρυθμό g, τότε αποδεικνύεται ότι το κόστος του κοινού μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να εκτιμηθεί από τον τύπο. 41

42 Capital Asset Pricing Model 15/17 K e, κόστος κοινού μετοχικού κεφαλαίου. i είναι η απαιτούμενη απόδοση από τους επενδυτές σε κοινές μετοχές της επιχείρησης. Μ είναι το μέρισμα ανά μετοχή που θα διανεμηθεί στο τέλος του πρώτου έτους. Ρ είναι η τρέχουσα τιμή της μετοχής. 42

43 Capital Asset Pricing Model 16/17 Υπόθεση: το μέρισμα που θα διανεμηθεί στο τέλος του πρώτου έτους, προβλέπεται να είναι 0,5 Ευρώ. το μέρισμα θα αυξάνεται με ένα ετήσιο σταθερό ρυθμό 5%. Η τιμή της μετοχής είναι σήμερα (αρχή του έτους) 3 Ευρώ. ζητείται να εκτιμηθεί το κόστος του κοινού μετοχικού κεφαλαίου. 43

44 Capital Asset Pricing Model 17/17 Τα υποδείγματα εκτίμησης του κόστους κοινού μετοχικού κεφαλαίου. χρησιμοποιούνται και για την εκτίμηση του κόστους των παρακρατούμενων κερδών. οι κάτοχοι κοινών μετοχών της επιχείρησης. προκειμένου να δεχθούν να μην διανεμηθεί ένα μέρος των καθαρών κερδών και να επενδυθεί μέσα στην επιχείρηση. απαιτούν μια ελάχιστη απόδοση από την επένδυση αυτή ίση με το κόστος του κοινού μετοχικού κεφαλαίου. 44

45 Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου Υπολογίζεται: 1/7 πολλαπλασιάζοντας το κόστος κεφαλαίου κάθε χρηματοδοτικής πηγής επί την αντίστοιχη ποσοστιαία συμμετοχή της πηγής. Κ= we Ke + wp Kp +wb Kb + wδ Kδ 45

46 Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου 2/7 Π.Χ. εάν η κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης αποτελείται από: κοινό μετοχικό κεφάλαιο [w e -συντελεστής σταθ.], προνομιακό μετοχικό κεφάλαιο w p, μακροπρόθεσμο δανεισμό δολάρια w b και μακροπρόθεσμο δανεισμό σε Ευρώ w δ. Το κόστος κεφαλαίου κάθε πηγής χρηματοδότησης είναι αντίστοιχα K e, K p, K b και K δ, σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου Κ θα είναι: Κ= w e K e + w p K p +w b K b + w δ K δ Το άθροισμα των συντελεστών στάθμισης w πρέπει να ισούται με τη μονάδα. 46

47 Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου 3/7 Η εκτίμηση των συντελεστών στάθμισης w i μπορεί να γίνει: Με λογιστικές αξίες. Ο συντελεστής στάθμισης του κόστους κεφαλαίου μιας πηγής χρηματοδότησης. 47

48 Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου 4/7 Με τη χρησιμοποίηση των αγοραίων αξιών των μακροπρόθεσμων ξένων και ίδιων κεφαλαίων της επιχείρησης. 48

49 Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου 5/7 Επιθυμητή κεφαλαιακή δομή: συνδυασμός μακροπρόθεσμων ξένων και ίδιων κεφαλαίων με στόχο την ελαχιστοποίηση του σταθμικού μέσου κόστους κεφαλαίου. Οι συντελεστές στάθμισης από λογιστικές αξίες: υπολογίζονται ευκολότερα και είναι περισσότερο σταθεροί. 49

50 Άσκηση 1/7 Η εταιρία «ΚΑΕ ΑΕ» εκτίμησε ότι: το κόστος των δανειακών κεφαλαίων πριν από φόρους είναι 16% και των ίδιων κεφαλαίων είναι 22%. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 40%. Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω ισολογισμό υπολογίστε το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου μετά από φόρους της εταιρίας αυτής. 50

51 Άσκηση 2/7 Σχήμα 4. Άσκηση 2/7, πηγή: Διδάσκων (2015). 51

52 Άσκηση 3/7 Κ δ = 0,16 (1-0,40) = 0,096 και Κ e = 0,22 Οι συντελεστές στάθμισης είναι αντίστοιχα. W δ = / = 0,412 W e = / = 0,588 K= W δ Κ δ + W e Κ e = = 0,412 (0,096) + 0,588 (0,22) = = 0, ,1294 = = 0,169 ή 16,9%. Το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου της ΚΙΟΤΙΣ ΑΕ είναι 16,9%. 52

53 Άσκηση 4/7 Στο παθητικό του ισολογισμού της εταιρίας «Χ. ΕΡΜΗΣ ΑΕ» περιλαμβάνεται ένα ομολογιακό δάνειο διηνεκούς διάρκειας. Το επιτόκιο του δανείου είναι 14,4%. Οι τόκοι πληρώνονται κάθε εξάμηνο. Η ονομαστική αξία εκάστης ομολογίας είναι δραχμές και η σημερινή αγοραία αξία της είναι Ο συντελεστής φορολογίας είναι 40%. Υπολογίστε το κόστος των εν λόγω δανειακών κεφαλαίων μετά από φόρους. 53

54 Άσκηση 5/7 Το επιτόκιο του δανείου είναι 14,4%. Οι τόκοι πληρώνονται κάθε εξάμηνο. Η ονομαστική αξία Σημερινή αγοραία αξία της είναι Ο συντελεστής φορολογίας είναι 40%. Οι τόκοι που προκαταβάλλονται κάθε εξάμηνο είναι ίσοι με: 0,144/2 *( )= ανά ομολογία. Η εξαμηνιαία απόδοση της ομολογίας μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση: 54

55 Άσκηση 6/7 Οι τόκοι πληρώνονται κάθε εξάμηνο. Ο συντελεστής φορολογίας είναι 40%. Η εξαμηνιαία απόδοση της ομολογίας μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση: Η ισοδύναμη ετήσια απόδοση ε που έχουν οι επενδυτές είναι: 55

56 Άσκηση 7/7 ε = (1 +i) 2-1 = 1,082-1 = 1,1664-1=0, ,64% κόστος δανειακών κεφαλαίων πριν από φόρους. Το μετά από φόρους αντίστοιχο κόστος είναι: Κ δ = ε (1 - φ) = 0,1664 (1-0,40) = 0,09984 ή 10%. Το κόστος των δανειακών κεφαλαίων. 56

57 Υπόδειγμα Αποτίμησης Μετοχών με Βάση τα Μερίσματα 1/7 P 0 τιμή της περιόδου 0. παρούσα αξία των αναμενόμενων μερισμάτων (Μ 1,Μ 2, Μ 3,... ). Προεξοφλούνται με την απαιτούμενη αποδοτικότητα K e - υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM). K e = R F + b *(Ṝ M -R F ). 57

58 Υπόδειγμα Αποτίμησης Μετοχών με Βάση τα Μερίσματα 2/7 Το b μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση του υποδείγματος παλινδρόμησης και είναι η κλίση της αντίστοιχης ευθείας. Υπόδειγμα Υ = α + b Χ. Υ= αποδοτικότητα μετοχής. Χ = αποδοτικότητα χαρτοφυλακίου της αγοράς. 58

59 Υπόδειγμα Αποτίμησης Μετοχών με Βάση τα Μερίσματα 3/7 Δύσκολη η πρόβλεψη των αναμενόμενων μερισμάτων: Υπόθεση. τα μερίσματα αυξάνονται με ένα σταθερό ρυθμό g οποίος είναι συνήθως ο ίδιος με το ρυθμό αύξησης των κερδών. P 0 : η τιμή της μετοχής την περίοδο 0, K e : η απαιτούμενη αποδοτικότητα, g: ο ρυθμός αύξησης των μερισμάτων, Μ 1 : το μέρισμα της περιόδου 1 και Μ 0 : το μέρισμα της περιόδου 0. 59

60 Υπόδειγμα Αποτίμησης Μετοχών με Βάση τα Μερίσματα 4/7 Ο ρυθμός αύξησης των μερισμάτων, g μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: g= b*(αικ) = % Αδιανέμητων Κερδών χ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων, Η εκτίμηση του ρυθμού αύξησης των μερισμάτων απαιτεί: εκτίμηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (ΑΙΚ) και της μερισματικής πολιτικής, δηλαδή του ποσοστού των κερδών τα οποία παραμένουν αδιανέμητα (b). 60

61 Υπόδειγμα Αποτίμησης Μετοχών με Βάση τα Μερίσματα 5/7 Υπόδειγμα αποτίμησης μετοχών που χρησιμοποιεί η εταιρεία Wells Fargo. Το υπόδειγμα απαιτεί εκτίμηση του εσωτερικού Βαθμού αποδοτικότητας r. Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτού του υποδείγματος είναι ότι συνδυάζει: το κλασικό υπόδειγμα αποτίμησης με βάση τα αναμενόμενα μερίσματα. με το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CΑΡΜ). 61

62 Υπόδειγμα Αποτίμησης Μετοχών με Βάση τα Μερίσματα 6/7 Απαιτείται εκτίμηση των αναμενόμενων μερισμάτων: θα πρέπει να γίνουν προβλέψεις των μελλοντικών κερδών, του ρυθμού αύξησης των κερδών και του ποσοστού των κερδών τα οποία αναμένονται να διανεμηθούν ως μέρισμα. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις μπορεί να υπολογιστεί ο εσωτερικός βαθμός αποδοτικότητας r. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπολογιστεί η σχετική απόκλιση της αποτίμησης ως εξής: Σχετική Απόκλιση Αποτίμησης =r K e. 62

63 Υπόδειγμα Αποτίμησης Μετοχών με Βάση τα Μερίσματα 7/7 Σχετική Απόκλιση Αποτίμησης =r - K e όπου: Κ e : η απαιτούμενη αποδοτικότητα, όπως αυτή παρέχεται από το CΑΡΜ, και r: ο εσωτερικός Βαθμός αποδοτικότητας, όπως υπολογίζεται από τη σχέση. Εάν η σχετική απόκλιση κατά την αποτίμηση είναι θετική, τότε η μετοχή θεωρείται υποτιμημένη, ενώ αν είναι αρνητική, θεωρείται υπερτιμημένη. 63

64 Υπολογισμός Ασφαλίστρου Κινδύνου Αυθαίρετα 1/6 Ο καθορισμός συντελεστών ασφαλίστρου μπορεί επίσης να γίνει ασκώντας υποκειμενική κρίση: βασίζονται σε μία εκτίμηση της "τιμής", που θα επιθυμούσαν να "πληρώσουν" για να αποφύγουν ή να εξουδετερώσουν τον κίνδυνο. 64

65 Υπολογισμός Ασφαλίστρου Κινδύνου Αυθαίρετα 2/6 Παράδειγμα: μια επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει ότι δεν πρέπει να κάνει δεκτές συνήθεις επενδυτικές προτάσεις οι οποίες αναμένεται να αποδώσουν λιγότερο από 15%. Αν κρίνει, όμως, ότι υπάρχουν πρόσθετοι κίνδυνοι για μια επένδυση π.χ στο εξωτερικό μπορεί να βάλει ως όριο το 20 %. συντελεστή ασφαλίστρου 5% για να καλύψει τον επί πλέον κίνδυνο της επενδύσεως στη ξένη χώρα. 65

66 Υπολογισμός Ασφαλίστρου Κινδύνου Αυθαίρετα 3/6 Έχουν αναπτυχθεί στατιστικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό συντελεστών ασφαλίστρου κάλυψης κινδύνου που συνεπάγεται: μια επένδυση ή ένα χαρτοφυλάκιο ή πρόγραμμα επενδύσεων. Η αφετηρία για την ανάλυση του κινδύνου μιας επενδύσεως είναι: ο προσδιορισμός του βαθμού αβεβαιότητας που υπάρχει στις ετήσιες καθαρές χρηματορροές της επενδύσεως αυτής. Η ανάλυση αυτή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους: από υποκειμενικές εκτιμήσεις μέχρι σύνθετες οικονομικές και στατιστικές αναλύσεις που βασίζονται σε πολύπλοκα προγράμματα Η/Υ. 66

67 Υπολογισμός Ασφαλίστρου Κινδύνου Αυθαίρετα 4/6 Εκτίμηση των ετήσιων εσόδων από πωλήσεις του προϊόντος της επενδύσεως Λ. Υποθέτουμε ότι η πιο πιθανή πρόβλεψη είναι: η πραγματοποίηση ετήσιου όγκου πωλήσεων και τιμής πωλήσεως ευρώ ανά μονάδα. Επομένως, τα ετήσια έσοδα - τζίρος 20 εκατoμμύρια ευρώ. 67

68 Υπολογισμός Ασφαλίστρου Κινδύνου Αυθαίρετα 5/6 Όμως, είναι περίπου βέβαιο ότι ο: ετήσιος όγκος πωλήσεων θα είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από μονάδες και η τιμή πωλήσεως θα διαφέρει από τις ανά μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις του ετήσιου όγκου πωλήσεων και της τιμής πωλήσεως είναι αναμενόμενες τιμές που λαμβάνονται από κατανομές πιθανοτήτων. 68

69 Υπολογισμός Ασφαλίστρου Κινδύνου Αυθαίρετα 6/6 Οι εκτιμήσεις του ετήσιου όγκου πωλήσεων και της τιμής πωλήσεως είναι αναμενόμενες τιμές που λαμβάνονται από κατανομές πιθανοτήτων. Οι κατανομές αυτές μπορεί να εμφανίζουν: μικρές τυπικές αποκλίσεις και επομένως χαμηλό κίνδυνο ή μεγάλες τυπικές αποκλίσεις, δηλαδή μεγάλη αβεβαιότητα για τη μεταβλητή και επομένως υψηλό βαθμό κινδύνου. Η φύση των κατανομών και οι μεταξύ τους συσχετίσεις προσδιορίζουν τη φύση της κατανομής της (ΚΠΑ) και επομένως, τον κίνδυνο της επενδύσεως. 69

70 Ανάλυση ευαισθησίας 1/5 Η ανάλυση ευαισθησίας αναφέρεται στον προσδιορισμό της σχέσεως μεταξύ: μιας δεδομένης μεταβολής στις εκτιμήσεις ενός προσδιοριστικού παράγοντα και της προκύπτουσας μεταβολής στο αποτέλεσμα αξιολογήσεως. αλλαγή στην (ΚΠΑ) η στο εσωτερικό επιτόκιο αποδόσεως, η οποία οφείλεται σε μεταβολή των εκτιμήσεων ενός από τους βασικούς παράγοντες αξιολογήσεως. Π.χ τιμή πώλησης. 70

71 Ανάλυση ευαισθησίας 2/5 Υπόθεση: Tο αναμενόμενο εσωτερικό επιτόκιο της επενδύσεως Ζ είναι 20 %. Εάν το κόστος εργασίας αυξηθεί π.χ. 10 %, τότε το αναμενόμενο εσωτερικό επιτόκιο θα είναι χαμηλότερο έστω 17%. Εξ άλλου, εάν η τιμή του προϊόντος της επένδυσης μειωθεί π.χ. κατά 10 %, τότε το εσωτερικό επιτόκιο αποδόσεως θα είναι πάλι χαμηλότερο, έστω 14%. Η ανάλυση ευαισθησίας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 71

72 Ανάλυση ευαισθησίας 3/5 Σχήμα 5. Ανάλυση ευαισθησίας 3/5, πηγή: Διδάσκων (2015). 72

73 Ανάλυση ευαισθησίας 4/5 Ο πίνακας επιτρέπει στο προσδιορισμό των παραγόντων που είναι πιο σημαντικοί για το IRR (εσωτερικός συντελεστής απόδοσης) ή ΚΠΑ (καθαρή παρούσα αξία). Π.χ το IRR είναι περισσότερο ευαίσθητο στη τιμή του προϊόντος απ' ό,τι είναι στο κόστος εργασίας. Όμως, ο πίνακας αυτός δεν πρέπει να θεωρείται ότι εμφανίζει το βαθμό κινδύνου της επενδύσεως. Εξετάζει την ευαισθησία του IRR σε διάφορους παράγοντες. Δεν εξετάζει την αλληλεπίδραση και κατανομή των παραγόντων. 73

74 Ανάλυση ευαισθησίας 5/5 Η ανάλυση ευαισθησίας είναι απαραίτητη για να έχουμε μια εκτίμηση του κίνδυνου που έχει μια επένδυση. δεν επαρκεί. συνήθως ενδιαφερόμαστε για τις συνέπειες μιας αποκλίσεως που προκύπτει από μεταβολές όλων μαζί των παραγόντων αξιολογήσεως και όχι από ένα μόνο παράγοντα. Είναι χρήσιμο π.χ. να γνωρίζουμε πώς μεταβάλλεται η κατανομή πιθανότητας του εσωτερικού επιτοκίου αποδόσεως ως μια συνάρτηση των μεταβολών όλων μαζί των σημαντικών παραγόντων της αξιολογήσεως. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συνήθως περισσότερο σύνθετες τεχνικές για την αξιολόγηση του βαθμού κινδύνου μιας επενδύσεως. 74

75 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 1/17 Μια επιχείρηση σκοπεύει να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού, το οποίο θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο τον άνθρακα. θα πουλάει την ηλεκτρική ενέργεια στη ΔΕΗ. Η νομοθεσία που ισχύει σήμερα επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρισμού από ιδιωτικές επιχειρήσεις. 75

76 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 2/17 Υποθέτουμε ότι η (ΚΠΑ) της επενδυτικής αυτής προτάσεως είναι πολύ ευαίσθητη στις μεταβολές: της τιμής προμήθειας του άνθρακα. της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που θα αγοράσει η ΔΕΗ. στη τιμή πωλήσεως της ποσότητας αυτής. 76

77 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 3/17 Όμως η επιχείρηση έχει εξασφαλίσει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία με τη ΔΕΗ. για τη διάθεση μιας συγκεκριμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. σε μια συγκεκριμένη τιμή. η οποία θα αναπροσαρμόζεται με δεδομένο τύπο αναπροσαρμογής. 77

78 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 4/17 εάν επίσης συνάψει μια αντίστοιχη συμφωνία με έναν προμηθευτή άνθρακα στην οποία να καθορίζονται: οι ετήσιες ποσότητες προμήθειας άνθρακα. η αντίστοιχη τιμή του. οι ετήσιες αναπροσαρμογές της τιμής αυτής λόγω πληθωρισμού. τότε η αποδοχή της επενδυτικής πρότασης δεν συνεπάγεται κίνδυνο παρά την ευαισθησία της (ΚΠΑ) στις μεταβολές των παραγόντων αυτών. 78

79 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 5/17 Ο βαθμός κινδύνου μιας επενδύσεως εξαρτάται: πρώτον, από την ευαισθησία της (ΚΠΑ) στις μεταβολές των βασικών παραγόντων αξιολογήσεως της επενδύσεως. δεύτερον, από το εύρος των πιθανών τιμών τις οποίες μπορούν να λάβουν οι παράγοντες αυτοί, όπως αντανακλάται στις κατανομές πιθανοτήτων τους. 79

80 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 6/17 Η ανάλυση ευαισθησίας εξετάζει μόνο το πρώτο σημείο και αγνοεί το δεύτερο. Για το λόγο αυτό η σημασία της για την ανάλυση του κινδύνου είναι περιορισμένη. Μια μέθοδος αναλύσεως κινδύνου που εξετάζει αμφότερα τα παραπάνω σημεία είναι η μέθοδος της αναλύσεως σεναρίων. 80

81 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 7/17 Μια επένδυση περιλαμβάνει στοιχεία κινδύνου: οι προβλέψεις της διαχρονικής εξελίξεως των παραγόντων που υπεισέρχονται στην αξιολόγηση και προσδιορίζουν τις ετήσιες καθαρές χρηματορροές. δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κάτω από συνθήκες βεβαιότητας. Ο βαθμός αβεβαιότητας των προβλέψεων μπορεί να μετρηθεί με μια κατανομή πιθανοτήτων. ένας μικρό αριθμό εναλλακτικών εκτιμήσεων των ετήσιων καθαρών χρηματορροών, που αντιστοιχούν σε εναλλακτικά σενάρια εξελίξεως π.χ. οικονομικές συνθήκες με αντίστοιχες πιθανότητες. 81

82 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 8/17 Παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι η επιχείρηση πιστεύει ότι: οι εκτιμήσεις όλων των παραγόντων που προσδιορίζουν τις ετήσιες καθαρές χρηματορροές της επενδύσεως είναι ακριβείς εκτός από την τιμή πωλήσεως του προϊόντος και του ετήσιου όγκου πωλήσεων. Η επιχείρηση πιστεύει ότι: κάτω από δυσμενείς οικονομικές συνθήκες: ο ετήσιος όγκος πωλήσεων δεν μπορεί να διαμορφωθεί κάτω από μονάδες. η τιμή πωλήσεως κάτω από

83 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 9/17 Από την άλλη πλευρά, κάτω από πολύ καλές οικονομικές συνθήκες, η επιχείρηση αναμένει ότι: ο ετήσιος όγκος πωλήσεων θα είναι μονάδες. η τιμή πωλήσεως θα διαμορφωθεί στο επίπεδο των Η πιο πιθανή πρόβλεψη που αντιστοιχεί στο βασικό σενάριο "κανονικές οικονομικές συνθήκες" είναι: ετήσιος όγκος πωλήσεων μονάδες. τιμή πωλήσεως Υποθέτουμε ότι η επιχείρηση συνδέει την πραγματοποίηση κάθε σεναρίου με τις πιθανότητες: 0,3 για το αισιόδοξο σενάριο, 0,2 για το απαισιόδοξο σενάριο και 0,5 για το βασικό σενάριο. 83

84 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 10/17 Σχήμα 6. Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 10/17, πηγή: Διδάσκων (2015). 84

85 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 11/17 Για τη μέτρηση του κινδύνου χρησιμοποιούνται τα εξής δύο στατιστικά μέτρα. Η μέση αναμενόμενη τιμή της (ΚΠΑ) την οποία συμβολίζουμε με Ε(ΚΠΑ) ή και η τυπική απόκλιση που δείχνει, ως γνωστό, το βαθμό διασποράς των διαφόρων τιμών (ΚΠΑ) από την μέση αναμενόμενη τιμή σ ΚΠΑ. 85

86 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 12/17 86

87 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 13/17 τα παραπάνω στατιστικά μέτρα επιτρέπουν να περιγράψουμε την πλήρη κατανομή πιθανοτήτων. εάν υποθέσουμε ότι η κατανομή πιθανοτήτων είναι συνεχής. δηλαδή αναφέρεται για ένα μεγάλο αριθμό τιμών ΚΠΑ j και ότι ακολουθεί κατά προσέγγιση τον κανονικό νόμο τότε. 87

88 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 14/17 Σχήμα 7. Κανονική κατανομή, πηγή: Διδάσκων (2015). 88

89 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 15/17 Η πιθανότητα να έχουμε θετική (ΚΠΑ) είναι η διαγραμμισμένη επιφάνεια της καμπύλης. Υπολογίζουμε την πιθανότητα. 89

90 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 16/17 Σχήμα 8. Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 16/17, πηγή: Διδάσκων (2015). 90

91 Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων 17/17 Επομένως, η πιθανότητα μιας θετικής (ΚΠΑ) είναι ίση με 88,1%. 91

92 Βιβλιογραφία Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, Γεώργιος Κοντέος, Νικόλαος Σαριαννίδης (2013) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση, 1 η έκδοση, ISBN Βασιλείου και Ηρειώτης (2008), Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική, Rosilli. Αρτίκης (2002), ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Interbooks. Χρηματοδότηση επιχειρήσεων /Δασκάλου Γ., Αθήνα: εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική,

93 Βιβλιογραφία 2/2 Χρηματοοικονομική διοίκηση /Αρτίκης Γ..,Αθήνα: εκδ. Σταμούλη, Οικονομικό management /Siegel J.- Shim J., Αθήνα: εκδ. Singular, Χρηματοοικονομική διοίκηση /Παπούλιας Γ., Αθήνα: εκδ. Παπούλια, Principles of corporate finance /Brealey R.-Myers S., New York: McGraw Hill,

94 Τέλος Ενότητας

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 5: Τεχνικές επενδύσεων ΙΙΙ Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 4: Τεχνικές επενδύσεων ΙΙ Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 2: Ράντες Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ενότητα 5: Αξιολόγηση Επενδύσεων (5/5). Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 3: Τεχνικές επενδύσεων Ι Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άριστη Κεφαλαιακή Δομή www.onlineclassroom.gr Είναι η διάρθρωση των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της επιχείρησης η οποία μεγιστοποιεί την αξία της επιχείρησης, τον πλούτο των μετόχων της και εφόσον είναι εισηγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ Σεμινάριο 1 Ενότητες Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104 ΘΕΜΑ 3 ΙΑ) Η οικονομική αξία της μετοχής BC θα υπολογιστεί από το συνδυασμό των υποδειγμάτων α) D D προεξόφλησης IV για τα πρώτα έτη 05 και 06 και β) σταθερής k k αύξησης μερισμάτων D IV (τυπολόγιο σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 3: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΤΛΕΣΤΗ BETA Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 7: Καθαρή Παρούσα Αξία Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 7: Καθαρή Παρούσα Αξία Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 8: Ράντες Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 6: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 9: Διηνεκείς Ράντες Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 13: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Διοίκηση Έργου Ενότητα 2: Επιλογή Έργων Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Ομολογιακά Δάνεια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 1: Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός Καθ. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Ζητήματα που θα εξεταστούν: Πως ορίζεται η έννοια της αβεβαιότητας και του κινδύνου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 103 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Στα προηγούμενα κεφάλαια εξετάσαμε τις τεχνικές του προϋπολογισμού επενδύσεων κεφαλαίου (κάτω από συνθήκες βεβαιότητας και κινδύνου), υποθέτοντας ότι το κόστος κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 11: «Ασκήσεις 1» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός κίνδυνος

Επενδυτικός κίνδυνος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ο συνολικός κίνδυνος ή τυπική απόκλιση χωρίζεται σε : α) συστηματικό κίνδυνο δηλαδή ο κίνδυνος που οφείλεται στις οικονομικοπολιτικές (γενικές) συνθήκες της αγοράς β) μη συστηματικό

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (DURATION) Τμήμα Χρηματοοικονομικής

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (DURATION) Τμήμα Χρηματοοικονομικής MNGEMENT OF FINNI INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (URTION) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Γκ. Χαρδούβελης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράδειγμα Σταθμισμένης Διάρκειας (uaion) Σταθμισμένη Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ Άσκηση : ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΗ Α ΜΕΤΟΧΗ Β Απόδοση Πιθανότητα Απόδοση Πιθανότητα -0,0 0,50-0,0 0,50 0,50

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονομική Μελέτη

Τεχνοοικονομική Μελέτη Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνοοικονομική Μελέτη Ενότητα 9: Κόστος κεφαλαίου - Χρηματορροές Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης

Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης. Εξετάζετε δύο αµοιβαία αποκλειόµενες επενδύσεις, µε τις ακόλουθες Καθαρές Ταµειακές Ροές. Κάθε επένδυση διαρκεί τρία έτη. Α Β Τ 0 (.000) (2.000) Τ 629,326.79,245 Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση )

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση 18.4.2016) 440. Για μια κατάθεση 100 με ετήσιο επιτόκιο 12% και τριμηνιαίο ανατοκισμό, η ετήσια πραγματική απόδοση είναι : α) 12,42%

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 6: Επιτόκιο Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Ενότητα 3: Εξισώσεις και Ανισώσεις 1 ου βαθμού. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μαθηματικά. Ενότητα 3: Εξισώσεις και Ανισώσεις 1 ου βαθμού. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μαθηματικά Ενότητα 3: Εξισώσεις και Ανισώσεις 1 ου βαθμού Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Γενική Εισαγωγή ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. 1. Γενική Εισαγωγή. 2. Λογιστική Απεικόνιση o Τοκοφόρες και μη Υποχρεώσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Γενική Εισαγωγή ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. 1. Γενική Εισαγωγή. 2. Λογιστική Απεικόνιση o Τοκοφόρες και μη Υποχρεώσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ T.E.I Κρή, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β.,, Ph. D. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Ενότητα 2: Δεκαδικοί αριθμοί, κλάσματα, δυνάμεις, ρίζες και ποσοστά. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μαθηματικά. Ενότητα 2: Δεκαδικοί αριθμοί, κλάσματα, δυνάμεις, ρίζες και ποσοστά. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μαθηματικά Ενότητα 2: Δεκαδικοί αριθμοί, κλάσματα, δυνάμεις, ρίζες και ποσοστά Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Καθ. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δύο έπιχειρήσεις έξετάζουν τήν άγορά μιάς νέας μηχανής

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Στατιστική Ι Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από 1 ΔΕΟ31 - Λύση 3ης γραπτής εργασίας 2013-14 Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από f ( S I ) Ke t t t r( T t) Aρχικά βρίσκουμε τη παρούσα αξία των μερισμάτων που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα12: Πιστωτικοί Κίνδυνοι Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

( p) (1) (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος

( p) (1) (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δράκος 4-5 4.) ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 5: Μέτρηση της απόδοσης της εταιρίας Επίκ. Καθηγητής Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 5: Μέτρηση της απόδοσης της εταιρίας Επίκ. Καθηγητής Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 5: Μέτρηση της απόδοσης της εταιρίας Επίκ. Καθηγητής Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 5: Θεωρία της Παραγωγής. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 5: Θεωρία της Παραγωγής. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 5: Θεωρία της Παραγωγής Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 3: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 Να βρεθεί η πραγματοποιηθείσα απόδοση της προηγούμενης άσκησης, υποθέτοντας ότι τα τοκομερίδια πληρώνονται δύο φορές το έτος.

Άσκηση 2 Να βρεθεί η πραγματοποιηθείσα απόδοση της προηγούμενης άσκησης, υποθέτοντας ότι τα τοκομερίδια πληρώνονται δύο φορές το έτος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Άσκηση 1 Η ομολογία Β εκδόθηκε στο παρελθόν και έχει διάρκεια ζωής τρία ακόμη έτη. Η ονομαστική της αξία είναι 1.000 ευρώ και το εκδοτικό της επιτόκιο είναι 8%. Τα τοκομερίδια πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία Ενότητα 5 η : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Δρ. Ιωάννης Μπακούρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. (25 μονάδες) Η εταιρεία ALPHA ΑΕ πραγματοποίησε κέρδος 8 ανά μετοχή (E1), το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί με σταθερό ρυθμό, επέτυχε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 12%, ενώ η απόδοση εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Ενότητα 9: Όριο Συνάρτησης στο Διηνεκές. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μαθηματικά. Ενότητα 9: Όριο Συνάρτησης στο Διηνεκές. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μαθηματικά Ενότητα 9: Όριο Συνάρτησης στο Διηνεκές Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 9: Συμπεριφορά Επιχειρήσεων στο Ολιγοπώλιο. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 9: Συμπεριφορά Επιχειρήσεων στο Ολιγοπώλιο. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 9: Συμπεριφορά Επιχειρήσεων στο Ολιγοπώλιο Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ενότητα #17: Σειρές Πληρωμών ή Ράντες Εβελίνα Κοσσιέρη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΔΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ενότητα 4: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (4/4)

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ενότητα 4: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (4/4) Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ενότητα 4: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (4/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ενότητα: Διαδικασία άντλησης κεφαλαίου Καραμάνης Κωνσταντίνος Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ by Dr. Stergios Athianos 1- ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Τοποθέτηση συγκεκριμένου ποσού με στόχο να αποκομίσει ο επενδυτής μελλοντικές αποδόσεις οι οποίες θα τον αποζημιώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 4: Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση με Ίδια Κεφάλαια: Venture Capital Καθ. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαυρίδης Δημήτριος ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαυρίδης Δημήτριος ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαυρίδης Δημήτριος ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος;

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος; Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τελικές Εξετάσεις (11/06/2011 και ώρα, 13:30-16:00) Να απαντηθούν και

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (25 μονάδες) www.onlineclassroom.gr Το τμήμα έρευνας μιας χρηματιστηριακής εταιρείας συλλέγοντας δεδομένα και αναλύοντας τα κατέληξε ότι για τις παρακάτω μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών

Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 2: Γραμμικές συναρτήσεις (Θεωρία) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 6: Θεωρία Κόστους Παραγωγής. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 6: Θεωρία Κόστους Παραγωγής. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 6: Θεωρία Κόστους Παραγωγής Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα