Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 5/10/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79 ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: Μυτιλήνη Πληροφορίες: Γ. Παπαπάντος, Μ. Κυδωνιάτου Τηλ: FAX: Θέμα: Μίσθωση θαλάσσιας έκτασης και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για τη δημιουργία νέας πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας στη θέση «Σκαμιούδι» του Κόλπου Καλλονής, Τ.Κ. Λισβορίου, Δ.Ε. Πολιχνίτου, Δήμου Λέσβου, Π.Ε. Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θαλάσσιας έκτασης 10 στρ. από μετατόπιση της υφιστάμενης και λειτουργούσας πλωτής μονάδας 200 μέτρα δυτικά, συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 100 τόνων, της εταιρείας «ΛΕΣΒΟΣ ΦΑΡΜ-AΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-LE TOUZE BENOIT KAI ΣΙΑ Ο.Ε.». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν.Δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/ ) «περί Αλιευτικού Κώδικα», όπως ισχύει σήμερα. 2. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», και ειδικότερα τις διατάξεις του αρ Τον Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α/ ), «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις». 6. Το ΦΕΚ 24/Α/ και συγκεκριμένα την υπ. αριθμ. 4 της Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα: «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας». 7. Το Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/ ) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.1. 1

2 8. Το Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α/ ) Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 9. Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 10. Την υπ. αρίθμ /1866/ Κοινή Εγκύκλιο των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Υ.Π.Α.Α.Τ. περί ρύθμισης θεμάτων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Την υπ. αρίθμ / (ΦΕΚ 2505/Β/ ) Κ.Υ.Α. έγκρισης ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού και τις σχετικές εγκυκλίους. 12. Την υπ. αρίθμ. 4997/ (ΦΕΚ 1539/Β/ ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί εξουσιοδότηση υπογραφής Συμβάσεων παραχώρησης, μίσθωσης και αναμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιεργειών, των δημοσίων ιχθυοτροφείων και των λοιπών ιχθυότροφων υδάτων, της περιοχής ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 13. Το υπ. αρίθμ /2/11/ (ΑΔΑ:4ΑΣΗΦ-ΤΛΥ) έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Διαδικασία αδειοδότησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας» λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία. 14. Το υπ. αριθμ. 633/49637/ έγγραφο του ΥΠΑΑΤ περί Ετήσιο Δελτίο Δεδομένων Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και Λιμνοθαλασσών. 15. Την υπ. αρίθμ. 964/84385/ (ΑΔΑ:ΩΖΑ7465ΦΘΗ-ΝΞΦ) Ορθή Επανάληψη εγκύκλιο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί Εφαρμογής του Ν. 4282/2014 «Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων». 16. Την υπ. αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: 6ΟΖΤΟΡ1Ι-ΤΤ1) Εγκριτική Απόφαση μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 10 στρ. στη θέση «Σκαμιούδι» του Κόλπου Καλλονής, Δ.Ε. Πολιχνίτου, Δήμου Λέσβου, Π.Ε. Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για τη δημιουργία νέας πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας, από μετατόπιση της υφιστάμενης και λειτουργούσας πλωτής μονάδας 200 μέτρα δυτικά, συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 100 τόνων, της εταιρείας «ΛΕΣΒΟΣ ΦΑΡΜ- AΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-LE TOUZE BENOIT KAI ΣΙΑ Ο.Ε.». 17. Η υπ. αριθμ / (ΑΔΑ: 74ΑΤΟΡ1Ι-ΘΣΑ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί Αναπροσαρμογής του ύψους της ενιαίας τιμής μισθωμάτων θαλάσσιων εκτάσεων για τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιεργειών στις Π.Ε. (Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος Η υπ. αρ. πρωτ. οικ / (ΑΔΑ:70ΤΓΟΡ1Ι-ΜΗ0) Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας δυναμικότητας 100 τόνων ετησίως, ιδιοκτησίας ΛΕΣΒΟΣ ΦΑΡΜ Ο.Ε. στη θέση 2

3 «Σκαμιούδι» της Τοπικής Κοινότητας Λισβορίου, Δ.Ε. Πολιχνίτου, του Δήμου Λέσβου σε θέση δυτικά της υφιστάμενης. 19. Την από 1/7/2015 αίτηση (αρ. πρωτ / ) της εταιρείας «ΛΕΣΒΟΣ ΦΑΡΜ ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ LE TOUZE BENOΙT KAI ΣΙΑ Ο.Ε.» και το συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών, με την τεχνική έκθεση, με την οποία αιτείται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του Ν.4282/2014 την έκδοση ενιαίας Απόφασης μίσθωσης και Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημιουργίας νέας πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 10 στρ. στη θέση «Σκαμιούδι» του κόλπου Καλλονής, Δ.Ε. Πολιχνίτου, Δήμου Λέσβου, Π.Ε. Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από μετατόπιση της υφιστάμενης και λειτουργούσας πλωτής μονάδας 200 μέτρα δυτικά, συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 100 τόνων. 20. To αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Ενέργειες για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας μονάδας οστρακοκαλλιέργειας στη θέση Σκαμιούδι δυτικά της υφιστάμενης, κόλπου Καλλονής, Δήμου Λέσβου» 21. Την υπ. αριθμ / (ΑΔΑ:6ΜΔΡΟ1Ι-ΛΑΨ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, περί χορήγηση Άδειας Χρήσης Νερού στην εταιρεία «ΛΕΣΒΟΣ ΦΑΡΜ-AΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-LE TOUZE BENOIT KAI ΣΙΑ Ο.Ε.» για τη λειτουργία πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας στη θέση «Σκαμιούδι» της Τοπικής Κοινότητας Λισβορίου, Δ.Ε. Πολιχνίτου, του Δήμου Λέσβου. 22. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 23. Την ανάγκη ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Εγκρίνουμε τη μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων και τη χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας στην εταιρεία «ΛΕΣΒΟΣ ΦΑΡΜ ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ LE TOUZE BENOΙT KAI ΣΙΑ Ο.Ε.» για τη δημιουργία νέας πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας στη θέση «Σκαμιούδι» του Κόλπου Καλλονής, Τ.Κ. Λισβορίου, Δ.Ε. Πολιχνίτου, Δήμου Λέσβου, Π.Ε. Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από μετατόπιση της υφιστάμενης και λειτουργούσας πλωτής μονάδας 200 μέτρα δυτικά. 20) 2. Η συνολική θαλάσσια έκταση της νέας πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας στη θέση «Σκαμιούδι» του Κόλπου Καλλονής, Τ.Κ. Λισβορίου, Δ.Ε. Πολιχνίτου, Δήμου Λέσβου, Π.Ε. Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα είναι 10 στρέμματα, μονάδας εκτροφής οστράκων (Χάβαρο, Χτένι, Καλόγρια, Στρείδι), συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 100 τόνων. (20) 3. Ο τύπος εκτροφής είναι με δίσκους καλλιέργειας (εκτροφής) τοποθετημένους σε στήλες. Στο διάστημα μεταξύ των γραμμών καλλιέργειας τοποθετούνται οι γονοσυλλέκτες. Το είδος καλλιέργειας θα είναι: ( 20) 3

4 Εμπορική ονομασία Επιστημονική ονομασία Ετήσια παραγωγή (τόνοι) Χάβαρο Modiolus barbatus 75 Χτένι Chlamys glaber 5 Καλόγρια Chlamys varia 5 Στρείδι Ostrea edulis Η θέση των θαλασσίων εγκαταστάσεων του προς εκμετάλλευση εκτροφής της μονάδας συνολικού εμβαδού θαλασσίου Γηπέδου μ 2 και διαστάσεων 40 μ Χ 250 μ καθορίζεται από τις παρακάτω γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών (Α,Β,Γ,Δ) των ορίων μισθωμένης έκτασης της πλωτής μονάδας που απεικονίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα του Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ., Κολιού Νικ. (Α.Μ.Τ.Ε.Ε ) - Ο1 κλίμακας 1:500 και του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Αργυρέλλη Παν. - κλίμακας 1:5.000, που αποτελούν μαζί με τα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο, αναπόσπαστα στοιχεία της υποβληθείσας τεχνοοικονομικής έκθεσης. ( 20)Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών ΑΒΓΔ της πλωτής μονάδας ορίζονται ως εξής: Σύστημα ΕΓΣΑ 87 (ΕΜΠ) Σημείο Ε Ν Α , ,379 Β , ,908 Γ , ,647 Δ , ,878 Συντεταγμένες στο κέντρο της θαλάσσιας έκτασης Σύστημα ΕΓΣΑ 87 (ΕΜΠ) Ε Ν , ,200 Τα αγκυροβόλια στήριξης της πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας βρίσκονται εντός του μισθωμένου για εκμετάλλευση θαλάσσιου χώρου σύμφωνα με την υπ. αρ /1866/ Κοινή Εγκύκλιο των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Υ.Π.Α.Α.Τ. (20) 5. Η μίσθωση έχει διάρκεια 10 χρόνων από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Μίσθωσης. (11) 6. Σκοπός της μίσθωσης είναι η λειτουργία μονάδας οστρακοκαλλιέργειας συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 100 τόνων οστράκων (Χάβαρο, Χτένι, Καλόγρια, Στρείδι), σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ / ΑΔΑ:70ΤΓΟΡ1Ι-ΜΗ0 Α.Ε.Π.Ο. (20) Σύμφωνα με το σημείο Δ2 του προοιμίου της άνω Α.Ε.Π.Ο., η εταιρεία δεσμεύεται ότι η συλλογή του γόνου όλων των εκτρεφόμενων στη μονάδα ειδών οστράκων θα γίνουν αποκλειστικά με γονοσυλλέκτες οι οποίοι θα τοποθετηθούν εντός της μισθωμένης έκτασης. 4

5 Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τηρεί ημερολόγιο για κάθε εισαγωγή και εξαγωγή οστράκων της μονάδας και να ενημερώνει εγγράφως και έγκαιρα το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 7. Η παρούσα Απόφαση ισχύει εφόσον ισχύουν ή ανανεώνονται οι διοικητικές πράξεις που αποτελούν προϋποθέσεις αυτής κατά τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση που ανανεωθούν ή τροποποιηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι (Α.Ε.Π.Ο.) και η Άδεια χρήσης νερού, θα τροποποιηθεί και θα συμπληρωθεί η παρούσα Απόφαση. 7α. H υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου μεταξύ του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ή του νόμιμου εκπροσώπου του όπως έχει εξουσιοδοτηθεί με την υπ. αρίθμ. 4997/ (ΦΕΚ 1539/Β/ ) Απόφαση Α.Δ.Α., και του μισθωτή ή εκπροσώπου του, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης. Μετά την άκαρπη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας με υπαιτιότητα του μισθωτή η παρούσα Απόφαση ανακαλείται αυτοδίκαια. Στην περίπτωση εκπροσώπου του μισθωτή, για την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται επιπλέον η σχετική εξουσιοδότηση. (3) Οι όροι της σύμβασης μίσθωσης είναι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης. Ως όροι μίσθωσης ορίζονται οι όροι της παρούσας Απόφασης και της Συμβολαιογραφικής πράξης. Σε περίπτωση μη τήρησης από τον μισθωτή των όρων και υποχρεώσεων αυτών, εκδίδεται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου λύση της μίσθωσης και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. (και 14) 7β. Πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος υπέρ της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που ισχύει μέχρι και δύο μήνες μετά τη λήξη της μίσθωσης και αντιστοιχεί σε ποσό του ετήσιου μισθώματος (510,10 ). Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής θα γίνει μετά τη λήξη της μίσθωσης και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων από το μισθωτή. Τα αντίγραφα της σύμβασης μίσθωσης και η εγγυητική επιστολή θα κρατούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Β.Α. της Α.Δ.Α. 8. Από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαιογραφικού εγγράφου αρχίζει και η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε χρόνο σε μία δόση εκτός του τελευταίου το οποίο θα καταβληθεί μαζί με το προτελευταίο. Το ετήσιο μίσθωμα για την υδάτινη έκταση ορίζεται στο ποσό πενήντα ένα ευρώ και ένα λεπτό (51,01 ) το στρέμμα, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ / (ΑΔΑ: 74ΑΤΟΡ1Ι-ΘΣΑ) Απόφαση Α.Δ.Α., και παραμένει σταθερό για τα πρώτα τέσσερα (4) χρόνια της μίσθωσης. Μετά το πέρας των τεσσάρων ετών το μίσθωμα αναπροσαρμόζεται ανά τριετία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθώς και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του αρμοδίου Υπουργείου. 5

6 Το ετήσιο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της περίπτωσης α της παρ. 7 του άρθρου 26 του Ν. 4282/2014 και μέχρι την έκδοσή της, σύμφωνα με την υπ. αρ / Εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας. Τα μισθώματα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη δημόσιων εσόδων, αποδίδονται στο Δήμο της περιοχής όπου εμπίπτει η μισθωμένη θαλάσσια έκταση και εν προκειμένω στο Δήμο Λέσβου (βάσει του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης). (άρθρο 12 και 20) 9. Η μίσθωση αυτή γίνεται αποκλειστικά για τον παραπάνω σκοπό με τους εξής όρους και προϋποθέσεις: Η ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων και η λειτουργία της μονάδας στη νέα θέση «Σκαμιούδι» του Κόλπου Καλλονής, Τ.Κ. Λισβορίου, Δ.Ε. Πολιχνίτου, Δήμου Λέσβου, Π.Ε. Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στις αντίστοιχες συντεταγμένες και εμβαδό που προβλέπονται στην τεχνική έκθεση, θα πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύμβασης μίσθωσης και ο μισθωτής να θέσει τη μονάδα σε λειτουργία, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Β.Α. της Α.Δ.Α., πρέπει να διαπιστώσουν την παύση της λειτουργίας της μονάδας στην αρχική θέση «Σκαμιούδι», Δήμου Λέσβου, μετά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης και ο θαλάσσιος χώρος να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Το Δημόσιο δεν αναλαμβάνει καμιά απολύτως ευθύνη για τυχόν αποζημιώσεις λόγω ζημιών από οποιαδήποτε αιτία ή για ζητήματα που θα προκύψουν μεταξύ των ιδιοκτητών της μονάδας και ιδιωτών, εκτός από τις εκάστοτε θεσμοθετημένες περιπτώσεις αποζημιώσεων. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει τον έλεγχο της μονάδας των αρμοδίων Υπηρεσιών, να διευκολύνει με κάθε τρόπο τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας της και να συμμορφώνεται πάντοτε με τις σχετικές υποδείξεις και αποφάσεις. Ο μισθωτής οφείλει να διαθέτει κτηνιατρική άδεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α/ ), όπως ισχύει, η οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί κτηνιατρική άδεια με υπαιτιότητα του μισθωτή, η παρούσα Απόφαση ανακαλείται αυτοδίκαια. 0 και Ο μισθωτής οφείλει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η μονάδα που του ανήκει να πληροί τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 31722/ (ΦΕΚ 2505/Β/ ) «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες». (άρθρο 6) Σε περίπτωση που θεσμοθετηθεί Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας, ο φορέας υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις Αποφάσεις που τη διέπουν. Ο μισθωτής υποχρεούται να προσαρμοστεί στις προϋποθέσεις και ρυθμίσεις της υπ. αρ /1866/ Κοινής Εγκυκλίου των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Υ.Π.Α.Α.Τ. 6

7 10. Η εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω: α) Τα αναφερόμενα στην τεχνοοικονομική μελέτη που υποβλήθηκε και εγκρίνεται με την παρούσα Απόφαση και συγκεκριμένα περιλαμβάνει περιγραφή εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και παραγωγικής διαδικασίας. β) τα προβλεπόμενα στη Συμβολαιογραφική πράξη που θα υπογραφεί. γ) τα προβλεπόμενα στην υπ. αρ. πρωτ. οικ 38343/ (ΑΔΑ:70ΤΓΟΡ1Ι-ΜΗ0) Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. δ) τα προβλεπόμενα στην υπ. αριθμ / (ΑΔΑ:6ΜΔΡΟ1Ι-ΛΑΨ) Απόφαση Άδειας Χρήσης Νερού του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. ε) τα προβλεπόμενα στην Κτηνιατρική Άδεια με την οποία θα εφοδιαστεί η μονάδα. (0 και 24) στ) τους όρους των εγκρίσεων και τις σύμφωνες γνώμες των Υπηρεσιών και λοιπών φορέων, καθώς και τους όρους και τα προβλεπόμενα στις λοιπές σχετικές διοικητικές πράξεις οι οποίοι όροι είναι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης. 11. Ο φορέας υποχρεούται: α) να εγκαταστήσει μόνιμο σύστημα παρακολούθησης των φυσικοχημικών παραμέτρων του περιβάλλοντος εκτροφής, β) να υποβάλλει μέχρι τέλος Μαρτίου του επομένου έτους, στοιχεία παραγωγής της μονάδας (Ετήσιο Δελτίο Δεδομένων Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και Λιμνοθαλασσών) για κάθε παραγωγικό έτος, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ταυτόχρονα να κοινοποιείται στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. (αρθρ) γ) να αναφέρει άμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες κάθε έκτακτο περιστατικό, δ) να τηρεί ημερολόγιο με τεχνοοικονομικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία, καθώς και δεδομένα παρακολουθήσεων ή αναλύσεων. 12. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τα ακόλουθα: Όλες τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αποφάσεις, εγκυκλίους κ.λ.π. Όλους τους περιβαλλοντικούς όρους που περιλαμβάνονται στην Α.Ε.Π.Ο. και αφορούν την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας. Τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης καθώς και της σχετικής σύμβασης. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα κατά τη φάση κατασκευής αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της, προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών. Να μη βλάπτει με κανένα τρόπο τους παρακείμενους χώρους όλων των εγκαταστάσεων. Τα αγκυροβόλια στήριξης της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θα βρίσκονται εντός του εκμισθωμένου για εκμετάλλευση θαλάσσιου χώρου. (και 20) Να μην εμποδίζονται άλλες τυχόν υπάρχουσες δραστηριότητες έξω από την μισθούμενη έκταση (επαγγελματική αλιεία, ναυσιπλοΐα, θαλάσσια μπάνια κ.λ.π). 7

8 Να υπάρχει επισήμανση περιμετρικά των εγκαταστάσεων της μονάδας σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας, και να φωτοσημανθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού. Να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις από τεχνικής πλευράς, από την αρμόδια Δ.Τ.Υ, σε ότι αφορά την στερέωση τους στο βυθό, ώστε να αποτραπεί τυχόν αποκοπή τους που θα αποτελέσει ναυτιλιακό κίνδυνο. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» όπως έχει τροποποιθεί και ισχύει σήμερα και να εφαρμοστεί η Τεχνική έκθεση και τα σχέδια που έχουν υποβληθεί στην Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων. Να επιτρέπει οποτεδήποτε την επιτόπια εξέταση των εγκαταστάσεων και του παραγόμενου προϊόντος από της αρμόδιες αρχές και να παρέχει τα ζητούμενα στοιχεία. () Στο χώρο του αιγιαλού-παραλίας απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή χωρίς προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες Αρχές. 13. Απαγορεύεται από οποιονδήποτε και από το φορέα της μονάδας, η ερασιτεχνική και επαγγελματική αλιεία με κάθε μέσο και μέθοδο στις περιμετρικές ζώνες προστασίας 50 μ. και 200 μ. (αλιεία με συρόμενα αλιευτικά εργαλεία ή με μεθόδους που παράγουν έντονους ήχους) από τα όρια της μισθωμένης υδάτινης έκτασης. 20) 14. Απαγορεύεται η διέλευση οποιουδήποτε πλωτού μέσου εντός της υδάτινης έκτασης που παραχωρείται, χωρίς την ενημέρωση του μισθωτή και χωρίς άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. (6 και 20) 15. Απαγορεύεται η παραχώρηση του μισθίου της υδάτινης έκτασης ή η σύναψη οποιασδήποτε έννομης σχέσης για αυτήν ή τις εγκαταστάσεις εντός αυτής, από τον μισθωτή σε τρίτους, χωρίς την έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 16. Η μη τήρηση των παραπάνω συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την κείμενη νομοθεσία. (5 και 26) 17. Η παρούσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ισχύει μέχρι τη διακοπή ή λήξη της μίσθωσης και τροποποιείται: α) μετά από αίτηση του μισθωτή, στην οποία τεκμηριώνεται η ανάγκη τροποποίησης ή β) αν είναι αναγκαία η αλλαγή των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησής της. (3) 18. Η παρούσα Απόφαση χορηγείται στον συγκεκριμένο φορέα και για τον συγκεκριμένο σκοπό και θα ανακαλείται αυτοδίκαια σε περίπτωση αθέτησης όρου ή όρων της και της μη εφαρμογής των ισχυουσών αλιευτικών ρυθμίσεων χωρίς να δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση για το Δημόσιο. 19. Σε περίπτωση μη δυνατότητας ανανέωσης-παράτασης των διοικητικών πράξεων/αδειών των επιμέρους όρων της παρούσας Απόφασης άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας, επειδή δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις αυτής, τότε αυτή ανακαλείται. () 8

9 20. Αν η μίσθωση διακοπεί ή λήξει για οποιονδήποτε λόγο, ο μισθωτής υποχρεούται να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις και μετά την παύση της λειτουργίας της μονάδας να επαναφέρει το θαλάσσιο χώρο στην αρχική κατάσταση όπως τον παρέλαβε, σε προθεσμία που ορίζεται με Απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ.Α., χωρίς να αξιώνει καμία αποζημίωση. Αν ο μισθωτής δεν συμμορφωθεί, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις αυθαίρετης κατάληψης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την κείμενη νομοθεσία. Κ 21. Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τη διαπίστωση παραβάσεων είναι η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου της Α.Δ.Α., το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Β.Α. καθώς και οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, Λιμενικές και Αστυνομικές Υπηρεσίες, στον τομέα αρμοδιότητάς τους, οι οποίες και συντάσσουν σχετική αιτιολογημένη έκθεση. (3 και 24) 22. Οι Υπηρεσίες του Πίνακα διανομής αυτής της Απόφασης, καθώς και η εκδούσα Υπηρεσία είναι υπεύθυνες για την τήρηση των σχετικών όρων κατ αρμοδιότητα. Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ. ΕΚΜ.& ΑΛΙΕΙΑΣ Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β.Α Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Γ. ΠΑΠΑΠΑΝΤΟΣ Ρ. ΤΣΙΓΓΟΥ Μ. ΚΥΔΩΝΙΑΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συγγρού 150, Τ.Κ Καλλιθέα, Αθήνα 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - Γ.Ε.Ν. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α2 Τμ. I - Γ.Ε.Ν. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Λ. Μεσογείων 229 Τ.Κ Χολαργός-Αθήνα 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Καλλισπέρη 30, 11742, Αθήνα 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Τ.Κ Πειραιάς 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Τ.Κ , Πειραιάς (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) 6. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Κουντουριώτη 54 Τ.Κ Μυτιλήνη (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) 9

10 7. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ικτίνου 2 Τ.Κ , Μυτιλήνη 8. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κουντουριώτη 77, Τ.Κ Μυτιλήνη 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τσόχα 7, Τ.Κ , Αμπελόκηποι, Αθήνα 10. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ Παλατάκι, Τ.Κ Πειραιάς 11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Καραντώνη 2, Τ.Κ , Μυτιλήνη 12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Παγανή Τ.Κ Μυτιλήνη 13. Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Κουντουριώτη 87, Τ.Κ Μυτιλήνη 14. ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ Μυτιλήνη 15. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ Επιβατηγός Λιμένας Τ.Θ.231 Τ.Κ Μυτιλήνη 16. ΛΕΣΒΟΣ ΦΑΡΜ ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ LE TOUZE BENOΙT KAI ΣΙΑ Ο.Ε. Σκαμιούδι Λισβόρι Τ.Κ , Λέσβος ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ Πειραιάς 10

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 29 Aυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4282 Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Έβρου Αλεξανδρούπολη, 23 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 19119

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚEΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Διακηρύσσει ότι:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Διακηρύσσει ότι: ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 07 02 12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1593 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Δ10) Τμήμα Β Ταχ. Δ/νση : Κολωνού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Υφιστάμενο Αλιευτικό Καταφύγιο», στο Παντελι, νήσου Λέρου, νομού Δωδεκανήσου.

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Υφιστάμενο Αλιευτικό Καταφύγιο», στο Παντελι, νήσου Λέρου, νομού Δωδεκανήσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 13 / 06 /2012 Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. πρωτ. : 1464/67426 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: 210 4146435 Πειραιάς, 07-02-2007 Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

3906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) πό αυτές ενδίκων μέσων, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. Κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το ζωικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης Αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΒ-ΧΩ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΒ-ΧΩ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλ.: 213 150 11 83 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 079833 Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Γεωργοπεριβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012

ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012 ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα