«Η ΔΔΔ ραξάζζεη ηελ "εζληθή εκπνξηθή νδό" ηεο αγνξάο κε 10 θνκβηθνύο "ζηαζκνύο" θαη δεηά ηελ έληαμή ηεο ζηνλ "νδηθό ράξηε" ηεο Διιάδαο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η ΔΔΔ ραξάζζεη ηελ "εζληθή εκπνξηθή νδό" ηεο αγνξάο κε 10 θνκβηθνύο "ζηαζκνύο" θαη δεηά ηελ έληαμή ηεο ζηνλ "νδηθό ράξηε" ηεο Διιάδαο»"

Transcript

1 «Η ΔΔΔ ραξάζζεη ηελ "εζληθή εκπνξηθή νδό" ηεο αγνξάο κε 10 θνκβηθνύο "ζηαζκνύο" θαη δεηά ηελ έληαμή ηεο ζηνλ "νδηθό ράξηε" ηεο Διιάδαο» Η ΕΕΕ ελόςεη ησλ επεξρόκελσλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ηεο Κπβέξλεζεο κε ηελ ηξόηθα ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ, αιιά θαη ηεο ππό δηακόξθσζε αηδέληαο ησλ εμαγγειηώλ ησλ πνιηηηθώλ αξρεγώλ ζηε Δηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο, απέζηεηιε ζηνλ Πξσζππνπξγό ηεο ρώξαο, ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, θαζώο θαη ηνπο αξκόδηνπο Τπνπξγνύο, αλαιπηηθό ππόκλεκα δέθα ζεκείσλ πνπ αθνξνύλ ζην παθέην ησλ πάγησλ ζέζεσλ ηνπ ειιεληθνύ εκπνξίνπ θαη ησλ πξνηάζεσλ ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Η ΕΕΕ δεηά από ηελ ειιεληθή Κπβέξλεζε λα ζπκπεξηιεθζνύλ όιεο νη πξνηάζεηο ηνπ εκπνξηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ ζηνλ νηθνλνκηθό «νδηθό ράξηε» πνπ ζρεδηάδεηαη λα παξνπζηαζηεί ζηελ ηξόηθα, γηα ηελ «κεηά κλεκόλην» επνρή. Αληίζηνηρα από ηελ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε δεηά λα εληάμεη ζην ζρεδηαζκό ησλ βαζηθώλ αμόλσλ ηεο, ηνλ πξνηεηλόκελν από ηελ ΕΕΕ «εκπνξηθό άμνλα». Η ράξαμε ηεο «εζληθήο εκπνξηθήο νδνύ» ηεο αγνξάο ζηνλ νηθνλνκηθό άμνλα ηνπ «νδηθνύ ράξηε» ηεο Ειιάδαο, πξέπεη λα είλαη επζεία θαη ηαρεία θαη θπξίσο λα πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ δέθα θνκβηθνύο «ζηαζκνύο»: Ι. ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ Θέκαηα θάιπςεο θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Θέκαηα ππνζηήξημεο επελδύζεσλ θαη αλαπηπμηαθώλ ελεξγεηώλ. Θέκαηα θαζπζηεξεκέλσλ νθεηιώλ θαη "micro finance"-«κηθξνδάλεηα». ΙΙ. ΝΔΑ ΒΑΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΠΙΣΗ Εθαξκνγή «Σεηξεζία» δύν ηαρπηήησλ κε θαζηέξσζε "Point System". Πξνζαξκνγή ζην κνληέιν "credit score" κε εθαξκνγή «βαζκνινγίνπ». Εθαξκνγή ηνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο "R"- "account ratings". ΙΙΙ. ΡΤΘΜΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΟΦΔΙΛΩΝ, ΔΓΓΤΗΔΩΝ & «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΓΑΝΔΙΩΝ» Επηθαηξνπνίεζε ηνπ λόκνπ 3816/2010 κε πξνζαξκνγέο ζην ζήκεξα. Επαλελεξγνπνίεζε ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ γηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα. Παξάηαζε απνπιεξσκήο δαλείσλ κε εγγύεζε ΣΕΜΠΜΕ/ΕΣΕΑΝ. IV. ΠΡΟΣΑΗ ΝΟΜΟΤ ΤΠΑΑΝ ΔΞΩΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΜΔΣΑΞΤ ΠΙΣΩΣΩΝ ΚΑΙ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ Κεθαιαηνπνίεζε θαη «θνύξεκα» νθεηιώλ. Εθαξκνγή ησλ αξρώλ "leasing" θαη "sale and lease back". πκβάζεηο Υξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο - Πώιεζεο θαη ελνηθίαζεο αθηλήησλ. V. ΔΞΤΓΙΑΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ & «ΔΚΣΑΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ» Δηαδηθαζία ξύζκηζεο νθεηιώλ κε ζπλαίλεζε ηνπ 50% ησλ πηζησηώλ. Δηαρείξηζε θαη πώιεζε ελ ιεηηνπξγία ππεξρξεσκέλσλ επηρεηξήζεσλ. VI. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΤΡΩΔΩΝ ΣΩΝ «ΔΝΣΟ ΚΡΙΗ ΜΜΔ» Δηαγξαθή πξνζαπμήζεσλ θαη πξνζηίκσλ από ην 2010 έσο ζήκεξα. Αλαζηνιή πνηληθώλ δηώμεσλ θαη δηνηθεηηθώλ κέηξσλ. Ννκνζεηηθή ζηήξημε ηεο «εληόο θξίζεο» ΜκΕ επηρείξεζεο.

2 VII. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΓΙΚΙΩΝ ΣΗ ΤΠΔΡΦΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΜΜΔ ΓΙΑ ΙΓΙΟΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔΝΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΣΔΓΗ & ΜΗ ΗΛΔΚΣΡΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ ΑΚΙΝΗΣΟ Μείσζε θόξνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. Μείσζε ππεξβνιηθήο επηβάξπλζεο θόξσλ θαη ηειώλ ζε ΙΥ. Δηνξζώζεηο θαη αλαζεώξεζε ππνινγηζκνύ ΕΝΦΙΑ. VIII. ΣΟΥΔΤΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΛΑΦΡΤΝΔΙ Φνξνινγία επηρεηξήζεσλ. Φνξνινγία θπζηθώλ πξνζώπσλ. Σεθκήξηα δηαβίσζεο. Πξνθαηαβνιή Φόξνπ Εηζνδήκαηνο Επηρεηξήζεσλ. Σέινο επηηεδεύκαηνο. Εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο. Ρύζκηζε Λεμηπξόζεζκσλ Οθεηιώλ ζηελ Εθνξία. Εθινγίθεπζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ. Αιιαγέο ζην ζύζηεκα ΦΠΑ. Ιζρύο ηνπ κέηξνπ ησλ απνδείμεσλ θαη ζηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο. IX. ΑΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΔΔ ΓΙΑ ΛΤΗ ΣΟΝ ΟΑΔΔ Κεθαιαηνπνίεζε νθεηιώλ ππνβνιή ηξνπνινγίαο. Απνπνηληθνπνίεζε γηα ηνπο νθεηιέηεο ηνπ ΟΑΕΕ X. ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Εθπηώζεηο Πξνζθνξέο Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη άιιεο πξαθηηθέο. Λεηηνπξγία εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο. ΓΗΛΩΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΔΔ θ. ΒΑΙΛΗ ΚΟΡΚΙΓΗ: «...Ελ θαηαθιείδη, απηό πνπ πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηόηεηα ησλ αξκόδησλ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηεο ράξαμεο θαη ιήςεο κέηξσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ζπλνςίδεηαη ζηε ζέζπηζε ρξεζηηθώλ θαη νξζνινγηθώλ παξεκβάζεσλ. Σηο ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο, νη νπνίεο ηθαλνπνηνύλ πάγηεο αλάγθεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ζα κπνξνύζακε νη κηθξνκεζαίνη λα ηηο ραξαθηεξίζνπκε σο αλαγθαίεο θαη απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο. Απηά πνπ πξν ηεηξαεηίαο δεηνύζε ε ΕΕΕ όπσο: «ζηεξίμηε ηηο εληόο θξίζεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο», «θαιύςηε αζθαιηζηηθά όινπο ηνπο κηθξνκεζαίνπο» θαη «δαλείζηε καο ρξόλν αληί γηα ρξήκα» ζέινπκε λα ειπίδνπκε όηη έζησ θαη πνιύ θαζπζηεξεκέλα, ήξζε επηηέινπο ε ώξα λα πινπνηεζνύλ. Η δηαδξνκή ηεο "εζληθήο εκπνξηθήο νδνύ" κε ηνπο 10 "ζηαζκνύο" αλεθνδηαζκνύ, πνπ ράξαμε ε ΕΕΕ, είλαη κνλόδξνκνο γηα ηελ αγνξά...» * Επηζπλάπηεηαη ην αλαιπηηθό ππόκλεκα ησλ 10 ζεκείσλ ηεο ΕΕΕ.

3 ΤΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΗΜΕΙΩΝ ΣΗ ΕΕΕ προσ την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΣΑ ΚΟΜΜΑΣΑ Αιθνα, Αφγουςτοσ 2014

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑΣΟ Ι. ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΒΑΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 1 ΙΙ. ΝΕΑ ΒΑΗ ΜΕΣΡΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΙΣΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΕΙΡΕΙΑ ΑΕ 8 ΙΙΙ. ΠΡΟΣΑΕΙ ΡΤΘΜΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΟΥΕΙΛΩΝ, ΕΓΓΤΗΕΩΝ ΚΑΙ "ΚΟΚΚΙΝΩΝ" ΔΑΝΕΙΩΝ 11 IV. ΠΡΟΣΑΗ ΝΟΜΟΤ ΤΠΑΑΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ ΜΕΣΑΞΤ ΠΙΣΩΣΩΝ ΚΑΙ ΟΥΕΙΛΕΣΩΝ 14 V. ΕΞΤΓΙΑΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ "ΕΚΣΑΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ" 16 VI. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΤΡΩΕΩΝ ΣΩΝ "ΕΝΣΟ ΚΡΙΗ ΜΜΕ" 17 VII. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ ΣΗ ΤΠΕΡΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΜΜΕ 18 VIII.ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΟΦΕΤΜΕΝΩΝ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΑΥΡΤΝΕΩΝ 21 IX.ΑΠΟΔΟΦΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΣΑΗ ΕΕΕ ΓΙΑ ΛΤΗ ΣΟΝ ΟΑΕΕ 29 X. ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ 34

5 ΤΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΗΜΔΙΩΝ ΣΗ ΔΔΔ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΠΟΛΙΣΔΤΗ: Ι. ΠΡΟΣΑΔΙ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΒΑΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ Απνηειεί θνηλή νκνινγία πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμαεηνχο χθεζεο πνπ δηαλχνπκε, ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο βίσζε κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ θαηαζηξνθηθή εκπεηξία, κε απνηέιεζκα λα ηίζεηαη ζε ακθηβνιία ε βησζηκφηεηα ρηιηάδσλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο ησλ κηθξνκεζαίσλ, ελψ ηα ζηνηρεία απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαη απφ πξσηνγελείο έξεπλεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηψλ (ΗΝΔΜΤ) ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (ΔΔΔ), πνπ αθνξνχλ ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ζηνλ θιάδν, είλαη πιήξσο θαηαηνπηζηηθά. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο κέζα ζε κία εμαεηία (ΔΛ.ΣΑΣ: Απξίιηνο 2014/Απξίιηνο 2008) ν ηδίξνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ θαηαβαξαζξψζεθε θαηά 36,1% (40%-50% ζχκθσλα κε έξεπλεο, ελψ γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ( ) πεξίπνπ εκπνξηθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) έβαιαλ ινπθέην, ζε αληίζεζε κε ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εθείλσλ πνπ άλνημαλ (45.000), κε ηε ζπλνιηθή θαζαξή απψιεηα λα αλέξρεηαη ζε επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα ηνληζηεί ε θαηαθφξπθε πηψζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ (ΔΛ.ΣΑΣ: Α Σξίκελν 2014/Α Σξίκελν 2008) θαηά 25,1%, κε ηελ θαηεγνξία ησλ εξγνδνηώλ λα εκθαλίδεη ηελ κεγαιχηεξε ππνρψξεζε (-35,8%), αθνινπζνχκελε απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ κηζζσηψλ (- 21,8%) θαη ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ (-21,1%). Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη κε γλψκνλα ηε δεδνκέλε βνχιεζή καο λα ζπλδξάκνπκε ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ επηινγή ιχζεσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ κηθξνκεζαία ειιεληθή επηρείξεζε λα επηβηψζεη θαη λα αλαπηπρζεί, θάηη πνπ αθξάδαληα πηζηεχνπκε φηη είλαη επηζπκία θαη ζηφρνο φισλ, παξαζέηνπκε νκαδνπνηεκέλα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη κηθξνκεζαίνη ηεο 1

6 αγνξάο θαη δηαηππψλνπκε ηηο ελδεδεηγκέλεο, απφιπηα ξεαιηζηηθέο θαηά ηελ άπνςή καο, ιχζεηο. Οη δηαπηζηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα θαζψο θαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ζηεξίδνληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Πξφγξακκα Τπνζηήξημεο Μηθξψλ Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ», πνπ πινπνηείηαη απφ ηελ ΔΔΔ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ. Ζ επηζήκαλζε απηή είλαη ζεκαληηθή γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ θαη ακνηβαία απνδεθηφ, φηη νη αλαθνξέο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ απφιπηε πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλεη ζήκεξα ε κηθξνκεζαία εκπνξηθή επηρείξεζε θαη απνηεινχλ ηε κνλαδηθή ξεαιηζηηθή βάζε, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ν ζρεδηαζκφο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη εμφδνπ απφ ηελ θξίζε. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ έσο ζήκεξα ζηνηρείσλ, ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 50%, εζηηάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη εηδηθφηεξα ζηηο ζρέζεηο κε ην Σξαπεδηθφ χζηεκα. Πεξηγξάθνληαο ην πξφβιεκα, εληνπίδνπκε ηαπηφρξνλα ηηο αηηίεο, ε αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ απνηππψλεη κε ηε ζεηξά ηεο ηε ξεαιηζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιχζε. Αλαιπηηθφηεξα: 1. Θέκαηα θάιπςεο ησλ θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ ηεο ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ: Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο αληηκεηψπηζαλ κία κνλνκεξή, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε πνιιέο θνξέο, δξαζηηθή κείσζε ησλ νξίσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ, θαη κία γεληθφηεξε επηδείλσζε ησλ φξσλ δαλεηζκνχ. Οη ηξάπεδεο αληηκεηψπηζαλ ην δηθφ ηνπο πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο κεηψλνληαο ηε ξεπζηφηεηα ησλ πειαηψλ ηνπο. Ζ θαηάζηαζε είλαη αθφκε δπζθνιφηεξε γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξνκεζεπηέο ζην εμσηεξηθφ. Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ επέδεημε ηελ απαηηνχκελε ηθαλφηεηα θαη επειημία ζην λα θαιχςεη φρη κφλν ηηο πξνθαηαβνιέο πνπ δεηνχληαη αιιά νχηε ηηο εγγπήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εθηεινχληαη θαλνληθά νη παξαγγειίεο. Λφγσ απηνχ ηνπ 2

7 πξνβιήκαηνο δηαηαξάρζεθαλ εκπνξηθέο ζρέζεηο πνιιψλ εηψλ πνπ είλαη πιένλ δχζθνιν λα απνθαηαζηαζνχλ. Σν ζπλαιιαθηηθφ θχθισκα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο ζε κεγάιν βαζκφ, δελ είλαη εχθνιν λα πξνζαξκνζηεί κε ηελ επηβαιιφκελε ηαρχηεηα, ζηε λέα θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε απφθαζε ησλ ηξαπεδψλ γηα δξαζηηθή, πξνιεπηηθή πνιιέο θνξέο, κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρνξεγνχκελσλ θχιισλ επηηαγψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο - πειάηεο ηνπο. Οη ηξάπεδεο, αθφκε αιιάδνπλ, πξνο ην δπζκελέζηεξν βεβαίσο, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κε βάζε ηα νπνία απνδέρνληαη επηηαγέο πειαηψλ ησλ δαλεηνιεπηψλ ηνπο, σο θάιπκκα ρνξεγνχκελεο πίζησζεο, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Ζ ελέξγεηα απηή επηβαξχλεη ηε ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ κε αλεπαλφξζσηεο πνιιέο θνξέο ζπλέπεηεο (ζθξάγηζε επηηαγψλ, θαηαρψξεζε ζηα δπζκελή ζηνηρεία ηνπ ΣΔΗΡΔΗΑ θιπ.). Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε δεκηνπξγία αλαπηπμηαθήο ηξάπεδαο εηδηθά γηα απηέο. Ζ πξφηαζε ηεο ΔΔΔ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο Αλαπηπμηαθήο Σξάπεδαο Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΑΣΜΔ) εηδηθνχ ζθνπνχ κε ηξαπεδηθέο εγγπνδνηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο, γηα ηηο ΜκΔ. ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη δνκέο ησλ πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ζα είλαη ε ζπγθέληξσζε - ζπγρψλεπζε φισλ ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ζηελ ΑΣΜΔ θαη ε άκεζε πξνψζεζή ηνπο κε εληαίν ηξφπν θαζψο επίζεο θαη ε παξνρή κηθξφ-δαλείσλ, "micro finance" απνθιεηζηηθά ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Ζ λέα Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα, καδί κε ην Διιεληθφ Δπελδπηηθφ Σακείν ΔΣ/IGG ζα κπνξεί λα έρεη πξσηεχνληα θαη φρη ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν, ελψ παξάιιεια ζα αλαπηχμεη έλα δπλακηθφ - ζηνρεπκέλν management, ζε ζεκεία πνπ νη άιιεο Σξάπεδεο δελ κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ, κέζσ απιψλ - ηππνπνηεκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζην πξφβιεκα ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ησλ εγγπήζεσλ ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 3

8 Φαίλεηαη φηη ε πξφηαζή καο απηή αξρίδεη λα γίλεηαη αληηθείκελν κειέηεο απφ ηελ Πνιηηεία, δεδνκέλεο ηεο πξφζθαηεο απφθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΣΔΑΝ ( ) γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ Σακείνπ ζε αλαπηπμηαθή ηξάπεδα. Ωζηφζν, ην ΔΣΔΑΝ έρεη κία πνιχ ζπγθεθξηκέλε θαη ρξήζηκε απνζηνιή θαη εκείο πξνηηκνχκε ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζήο καο κέζσ ησλ δνκψλ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ. 2. Θέκαηα ππνζηήξημεο επελδύζεσλ θαη αλαπηπμηαθώλ ελεξγεηώλ (θαηλνηνκία, εμσζηξέθεηα θιπ.). Ζ πξνθαλήο αηηία ηεο κεησκέλεο ξεπζηφηεηαο ιφγσ πηψζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο επζχλεηαη γηα έλα κέξνο κφλν ηνπ πξνβιήκαηνο. εκαληηθή επζχλε έρνπλ επίζεο: Οη έληνλα γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε έιιεηςε δηάζεζεο εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ ζηελ ππνδνρή αηηεκάησλ γηα αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ, είηε θξαηηθψλ/θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ, είηε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΔΑΝ. Σν δίθηπν ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπ, δε δηαζέηεη ηελ αλαγθαία γλψζε θαη εκπεηξία ψζηε λα ελεκεξψλεη ζσζηά, λα θαηεπζχλεη ηνπο πειάηεο ζηηο θαηάιιειεο επηινγέο θαη λα εμππεξεηεί κε ηαρχηεηα ηα αηηήκαηα. εκαληηθή ζπληζηψζα ηνπ απμεκέλνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο, απνηειεί ε έιιεηςε κίαο νκνγελνπνηεκέλεο πιαηθφξκαο αηηήζεσλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη θαη ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη ε απνπζία ελφο θνηλνχ report πνπ εθδίδνπλ ζε κεληαία βάζε νη ελδηάκεζνη θνξείο δηαρείξηζεο (ΔΣΔΑΝ). Οη φξνη πνπ ηίζεληαη απφ ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ή παξνρήο εγγπήζεσλ είλαη ππεξβνιηθά δπζκελείο. Γηα ηε ρνξήγεζε π.ρ. κηαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ιήςε πξνθαηαβνιήο επηρνξήγεζεο απφ εγθεθξηκέλν πξφγξακκα, δεηείηαη σο θάιπκκα ηζφπνζε δέζκεπζε ζηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο ηεο επηρείξεζεο, θάηη πνπ είλαη πξνθαλέο φηη αθπξψλεη εληειψο ηε δηεπθφιπλζε ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο. 4

9 Οη ηξάπεδεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, εμαθνινπζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ λα ζηεξίδνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παξερνκέλσλ εμαζθαιίζεσλ (εκπξάγκαησλ θαη πξνζσπηθψλ) θαη φρη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξννπηηθψλ ηεο επέλδπζεο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 3. Σν κεγάιν ζέκα ησλ ξπζκίζεσλ ησλ θαζπζηεξεκέλσλ νθεηιώλ: Οη επηρεηξήζεηο, πνπ νθείινπλ θαη βξίζθνληαη ζε αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, αληηκεησπίδνληαη πεξίπνπ σο «ερζξνί» απφ ηηο ηξάπεδεο. Εεηείηαη απφ ηνλ δαλεηνιήπηε λα είλαη «ζπλεξγάζηκνο» - θαη απηφ είλαη ζσζηφ αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ίδηεο νη ηξάπεδεο δελ είλαη ζπλεξγάζηκεο. Έρεη θαηαγξαθεί κεγάινο αξηζκφο πεξηπηψζεσλ, πνπ, ελψ ν πειάηεο ππνβάιιεη αίηεκα ξχζκηζεο εγγξάθσο ζηελ ηξάπεδά ηνπ, είηε δελ παίξλεη πνηέ απάληεζε, είηε ε ηξάπεδα, κέζσ εηζπξαθηηθψλ εηαηξηψλ θαη δηθεγνξηθψλ γξαθείσλ, ζπλερίδεη ηηο ελέξγεηεο αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο, είηε -ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε- ιακβάλεη κία απφθαζε ξχζκηζεο πνπ θαηαθαλψο δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί απφ ηνλ πειάηε. Σν απνηέιεζκα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ε νθεηιή λα πξνζαπμάλεηαη κε δπζβάζηαθηα επηπιένλ βάξε (ηφθνπο ππεξεκεξίαο, δηθαζηηθά θαη άιια έμνδα) θαη ε επηρείξεζε λα νδεγείηαη ζηε ρξεσθνπία. Απνηειεί αδήξηηε αλάγθε ε ζέζπηζε ελφο πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ησλ «εληφο ηεο θξίζεσο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ», ζην νπνίν ζα εληάζζνληαη εθείλνη νη επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη εμαηηίαο ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ άξρηζαλ λα γίλνληαη απηέο ην 2009, δειψλνπλ αδπλακία αληαπφθξηζεο ζηηο ιεμηπξφζεζκεο θαη ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σν πξνηεηλφκελν πιαίζην νθείιεη λα δηαθξίλεηαη απφ κεγαιχηεξε ειαζηηθφηεηα θαη απφ ηε ζέζπηζε επηφηεξσλ φξσλ κεηαρείξηζεο ησλ εληαζζφκελσλ ζε απηφ, απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο νθείινπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ηξάπεδεο ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ ππνρξεψζεηο πξνο ην Γεκφζην, ηα Αζθαιηζηηθά 5

10 ηνπο Σακεία θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. Δπεηδή ηα αηηήκαηα ξχζκηζεο, φηαλ απηά εμεηάδνληαη, αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ θάζε ηξάπεδα ρσξηζηά, νη φξνη πνπ ηίζεληαη γηα ηελ απνπιεξσκή, αζξνηζηηθά, δηακνξθψλνπλ έλα χςνο δφζεο πνπ είλαη εληειψο εμσπξαγκαηηθφ, ζπγθξηλφκελν κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Σα δαλεηαθά ηξαπεδηθά πξντφληα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε επειημία γηα λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ινγηθέο απαηηήζεηο θάζε πεξίπησζεο. Πνιιέο κηθξέο ειιεληθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ έληνλν επνρηθφ ραξαθηήξα (επηρεηξήζεηο π.ρ. ησλ λεζηψλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο). ε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο έλα δνζνιφγην πνπ πξνβιέπεη ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί. Γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ, νη νπνίεο πξνθαλψο δελ είλαη εχθνιεο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, κε ηε βαζηθή θαηεχζπλζε λα είλαη επζχλε ηεο πνιηηείαο. Ζ ΔΔΔ κέζσ Πξνγξακκάησλ Τπνζηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ, κπνξεί λα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ππνζηήξημε γηα ηελ αλαγθαία απφ ηε πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ πξνζαξκνγή θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη λα θαηεπζχλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα κεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα κέζσ ησλ θνξέσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ψζηε: - Να εθαξκφδνπλ κεζφδνπο απνδνηηθφηεξεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο. - Να θαηαλννχλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ξεπζηφηεηάο ηνπο θαη λα αλαδεηνχλ ηελ θαηάιιειε θάζε θνξά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. - Να αληηκεησπίδνπλ ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο κε ηνλ ελδεδεηγκέλν, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, ηξφπν θαη λα ζέηνπλ ξεαιηζηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. - Να πξνγξακκαηίδνπλ ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο ψζηε λα είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 6

11 - Να ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα πξνζαξκφδνπλ επέιηθηα ην ζρεδηαζκφ ηνπο. - Να εθαξκφδνπλ ηερληθέο απνηειεζκαηηθφηεξεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη λα αμηνπνηνχλ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. Τπνζηεξίδεηαη κε άιια ιφγηα ν επηρεηξεκαηίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο, δεκηνπξγηθφο θαη ζπλεξγάζηκνο. Θα πξέπεη θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά λα δηακνξθσζεί έλα πεξηβάιινλ πην θηιηθφ γηα ηελ ειιεληθή κηθξή θαη κεζαία επηρείξεζε, κέζα ζην νπνίν ζα ηεο δνζεί ε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα αληιεί ηελ αλαγθαία θάζε θνξά ξεπζηφηεηα αιιά θαη λα βξίζθεη απνηειεζκαηηθή δηέμνδν απφ ην ζεκεξηλφ θαχιν θχθιν ηεο ππεξρξέσζεο θαη ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ νθεηιψλ. Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ε εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο ρξήζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη επηδφηεζεο δαλεηζκνχ ή εγγπνδνζίαο θαη γηα λα επηηεπρζεί απηφ ρξεηάδεηαη απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Οη βαζηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ: - Απιφηεηα θαη ζαθήλεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ. - Πιήξε ελεκέξσζε θαη άξηηα εθπαίδεπζε ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ δηθηχνπ. - Παξνρή ελεκέξσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο. - Αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ησλ αηηεκάησλ, κε βαξχηεηα ζηελ απφδνζε θαη βησζηκφηεηα θαη φρη ζηηο εμαζθαιίζεηο. - Γηακφξθσζε ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ παξνρήο δηεπθνιχλζεσλ γηα ξπζκίζεηο θαζπζηεξεκέλσλ νθεηιψλ. Μία απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: α) Ζ ξχζκηζε λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ (ηνπ 7

12 Γεκνζίνπ θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ). β) Να «θαζαξίδεηαη» ε νθεηιή απφ θαηαρξεζηηθέο ή ππεξβνιηθέο ρξεψζεηο κε ηηο νπνίεο έρεη επηβαξπλζεί. γ) Οη ιχζεηο λα ζρεδηάδνληαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Οξηδφληηεο ιχζεηο ζπλήζσο επλννχλ ηνπο νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηε κεηνςεθία ελψ αθήλνπλ εθηφο ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δπλεηηθά δηθαηνχρσλ. δ) Να πξνηάζζεηαη ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο έλαληη ηνπ ρξφλνπ εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο, γεγνλφο πνπ ηζνδπλακεί κε ηε δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο (πξνο ηα θάησ) ηνπ αξρηθψο πξνβιεπφκελνπ χςνπο ησλ δφζεσλ. Δχθνια ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ε δεκηνπξγία ηνπ παξαπάλσ πιαηζίνπ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηνπ κεραληζκψλ, ζα επηβαξχλεη ηηο ηξάπεδεο κε ζεκαληηθφ θφζηνο, ε θάιπςε ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί αλ κπνξεί λα θαιπθζεί κέζσ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ, ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο. ΙΙ. ΝΔΑ ΒΑΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΠΙΣΗ ΜΔ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΔΙΡΔΙΑ ΑΔ Ζ ΔΔΔ κε επηζηνιέο ηεο πξνο ηνπο Τπνπξγνχο Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ επηζεκαίλεη φηη έρνπλ ήδε πεξάζεη 17 νιφθιεξα ρξφληα, πνπ νη ηφηε Διιεληθέο Σξάπεδεο ίδξπζαλ ηελ «Σεηξεζίαο Α.Δ.», αλαζέηνληάο ηεο λα πξνζηαηεχζεη ηελ εκπνξηθή πίζηε, ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη λα κεηψζεη ηηο επηζθάιεηεο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δηαρείξηζεο αξρείσλ δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο. Όκσο, απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα πνιιά άιιαμαλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη νπδείο ακθηβάιιεη πιένλ φηη ν δηαηξαπεδηθφο ζπλεηαηξηζκφο ηνπ Σεηξεζία κε ηηο ζεκεξηλέο κεηέρνπζεο ηξάπεδεο ρξήδεη ζεκαληηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη θπξίσο αμηνπνίεζεο ηνπ απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Σα ηζρχνληα ρξνληθά φξηα ηήξεζεο ησλ αξρείσλ αξλεηηθψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα ήηαλ απαξαίηεηα ην 1997, φηαλ θαη δεκηνπξγήζεθε ε εηαηξεία, σζηφζν δελ 8

13 δηθαηνινγνχληαη ζήκεξα, πνπ ε αγνξά πιένλ έρεη κεραλνξγαλσζεί θαη ε θνηλσλία καο έρεη ελζηεξληζηεί πιήξσο ηελ επξσπατθά πξνεξρόκελε αξρή ηεο δεύηεξεο επθαηξίαο. ην πιαίζην απηφ ήδε μεθίλεζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Σεηξεζία ε νπνία ζα αλαθνηλσζεί επίζεκα ηνλ επηέκβξην. Ζ ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηελ ζεκεξηλή κνξθή πξνθαιεί ζηξεβιψζεηο θαη ηδηαίηεξα αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ίδηα ηελ αγνξά, ηελ νπνία ππνηίζεηαη φηη απνζθνπνχλ λα εμπγηάλνπλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζεσξνχκε φηη είλαη αλαγθαίνο ν εθζπγρξνληζκφο θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηήξεζεο ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηηο Σξάπεδεο. Σν πιαίζην ησλ πξνηάζεσλ ηεο ΔΔΔ αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζηνλ Σεηξεζία πεξηγξάθνληαη ζηα παξαθάησ 12 ζεκεία: 1. Δθαξκνγή Σεηξεζία «δχν ηαρπηήησλ» κε δηαθνξεηηθή βαξχηεηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ελεγξάθεζαλ πξν θξίζεο θαη εληφο θξίζεο, δειαδή απφ ην 2009 κέρξη ζήκεξα. 2. Καζηέξσζε «Point System» γηα ηελ ηειηθή εγγξαθή ηεο νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο θαη κφλν εθφζνλ πεξάζνπλ 30 εκέξεο απφ ηελ ηειηθή πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηά λφκν πιεξσκή. 3. Πξνζαξκνγή ηνπ Βνξεην-Ακεξηθαληθνχ κνληέινπ «credit score» ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ εθαξκνγή «βαζκνινγίνπ» θαη θξηηήξηα ην ηζηνξηθφ πιεξσκψλ, ηελ ρξήζε δηαζέζηκεο πίζησζεο, ην ηζηνξηθφ βάζνο ηεο πίζησζεο, ηνλ αξηζκφ αηηήζεσλ θαη ηνπο ηχπνπο πίζησζεο. 4. Δθαξκνγή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο «R»- «account ratings» κε 10 θαηεγνξίεο πιεξσκψλ απφ R0 έσο θαη R9. Αλ νη πιεξσκέο γίλνληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηφηε ν ππφρξενο αμηνινγείηαη κε R1. Ζ ρεηξφηεξε θαηεγνξία «θαθνχ ρξένπο» είλαη ε R9, ελψ νη ελδηάκεζεο θαηεγνξίεο ππνδεηθλχνπλ απφ έλα έσο ηξεηο κήλεο θαζπζηέξεζε. 5. ηνηρεία ζθξαγηζκέλσλ επηηαγψλ ή/θαη απιήξσησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ λα δηαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ακέζσο κεηά ηελ εμφθιεζή ηνπο θαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ εμφθιεζεο. 9

14 6. ηνηρεία αλεμφθιεησλ ζθξαγηζκέλσλ επηηαγψλ ή/θαη απιήξσησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ λα δηαηεξνχληαη ζην αξρείν, αλάινγα κε ην πνζφ, απφ 3 έσο 5 ρξφληα. 7. Οη δηαηαγέο πιεξσκήο λα δηαηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ Σεηξεζία γηα 3 ρξφληα. Οη πιεηζηεξηαζκνί θαη νη θαηαζρέζεηο λα δηαηεξνχληαη ζην αξρείν γηα 4 ρξφληα. 8. Οη αηηήζεηο πησρεχζεσλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε εκπηζηεπηηθφ αξρείν. Δπηκέλνπκε ηδηαίηεξα ζην ζεκείν απηφ, δεδνκέλνπ φηη αίηεζε πηψρεπζεο κπνξεί λα ππνβάιιεη ελαληίνλ ηνπ επηρεηξεκαηία ν νπνηνζδήπνηε θαη νπνηνπδήπνηε ρξεκαηηθνχ χςνπο δαλεηζηήο ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο απιφ κέζν πίεζεο γηα ηελ εμφθιεζε. 9. Οη πιεξνθνξίεο γηα θεξπρζείζεο πησρεχζεηο πξέπεη λα δηαγξάθνληαη απφ ην αξρείν κέζα ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ θήξπμή ηνπο. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, ν πησρεχζαο δελ ζα ηίζεηαη ζην θνηλσληθφ πεξηζψξην, δελ ζα κεηαηξέπεηαη ζε πνιίηε θαηψηεξεο θαηεγνξίαο θαη δελ ζα ηνπ αθαηξείηαη ην δηθαίσκα ζηελ δεχηεξε επθαηξία. 10. Ο «ιεπθφο» Σεηξεζίαο ζα πξέπεη λα πάςεη λα πθίζηαηαη. Δίλαη παξάινγν λα ηεξνχληαη ζηνηρεία γηα ηνλ ελήκεξν νθεηιέηε, ν νπνίνο δελ πιεξψλεη κία θνξά ηελ δφζε ζηελ ψξα ηνπ ή θξίλεηαη ππνθεηκεληθά σο «κειινληηθά επηζθαιήο» απφ ηηο ηξάπεδεο. 11. Ζ γξαθεηνθξαηία γηα ηελ δηαγξαθή ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί θαη λα απηνκαηνπνηεζεί. Ζ ηξέρνπζα δηαδηθαζία είλαη επίπνλε, καθξνρξφληα θαη πνιπέμνδε, ρξεηάδεηαη πάληνηε ηελ ζπλδξνκή δηθεγφξνπ θαη ζπληζηά ηαιαηπσξία γηα ηνλ εμνθιήζαληα νθεηιέηε, πνπ ζίγνπξα δελ ρξεηάδεηαη. 12. Άκεζε απνθαηάζηαζε ζηελ πεξίπησζε ιάζνπο, αθνχ νη επηπηψζεηο εηδηθά ζε έλαλ επηρεηξεκαηία κπνξεί λα έρνπλ θαζνξηζηηθφ απνηέιεζκα ζηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζήο ηνπ, ελψ πιήηηεηαη αλεπαλφξζσηα ε θήκε θαη ε αμηνπηζηία ηνπ, πνπ εηδηθά ζήκεξα έρεη αλεθηίκεηε αμία. Ζ ΔΔΔ, ζε θακία πεξίπησζε, δελ δεηά ηελ πιήξε δηαγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ φζσλ δελ ήηαλ ζπλεπείο, νχηε άθεζε ακαξηηψλ γηα φζνπο 10

15 ππήξμαλ θαθνπιεξσηέο εθ ζπζηήκαηνο, αιιά πξνηείλεη πξαθηηθέο αιιαγέο, γηα φζνπο έρνπλ απνδείμεη φηη αμίδνπλ κία δεχηεξε επθαηξία, φζν είλαη αθφκα ελεξγνί ζηελ αγνξά. Οη αλαπξνζαξκνγέο, πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ ΔΔΔ, εθαξκφδνληαη δηεζλψο. Με ην βαζκνιφγην θαη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ πξνηείλνπκε, εθζπγρξνλίδεηαη ην φιν πιαίζην «κέηξεζεο» ηεο εκπνξηθήο πίζηεο, εμηζψλνληαη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, αίξνληαη νη αδηθίεο θαη παξάιιεια κεηψλεηαη πεξαηηέξσ ν θίλδπλνο ησλ επηζθαιεηψλ ζηελ αγνξά. ΙΙΙ. ΠΡΟΣΑΔΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΟΦΔΙΛΩΝ, ΔΓΓΤΗΔΩΝ ΚΑΙ "ΚΟΚΚΙΝΩΝ" ΓΑΝΔΙΩΝ Ζ ΔΔΔ, αλαθεξφκελε ζην ζέκα ησλ «θφθθηλσλ» δαλείσλ, ην νπνίν βαίλεη ζπλερώο δηνγθνύκελν, δεηάεη λέα ξχζκηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νθεηιψλ, θαζψο ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο αλαθνξηθά κε ηα κε εμππεξεηνχκελα εηαηξηθά δάλεηα, πξνθαινχλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ θαη απφγλσζε ηφζν ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο αγνξάο φζν θαη ζηνπο ππεχζπλνπο άζθεζεο/ράξαμεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α Σξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, απφ ηα 116 δηο ρνξεγεζέλησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, ηα 42 εμ απηψλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο κε εμππεξεηνχκελα, κε απνηέιεζκα ε αλαινγία ησλ «θφθθηλσλ» δαλείσλ επί ηνπ ζπλφινπ λα δηακνξθψλεηαη ζην 36,2%, θαηαγξάθνληαο αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε ην 2013 (32,0%). Αθφκε πην απνγνεηεπηηθή είλαη ε εηθφλα πνπ πξνθχπηεη γηα ηηο ρνξεγήζεηο αμίαο 23 δηο επξψ πνπ έρνπλ ιάβεη νη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, κε ην πνζνζηφ ησλ θαζπζηεξνχκελσλ δαλείσλ λα αλέξρεηαη ζηα 10,8 δηο επξψ ή ζην 47% επί ηνπ ζπλφινπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε κφλε βηψζηκε ιχζε ακθίδξνκεο σθέιεηαο/ρξεζηκφηεηαο ηφζν γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο φζν θαη γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, απνηππψλεηαη ζηελ - επηθαηξνπνηεκέλε βεβαίσο- επαλελεξγνπνίεζε ηνπ κνλαδηθνύ λνκηθνύ πιαηζίνπ πνπ έρεη ππάξμεη έσο ζήκεξα, ηνπ λόκνπ 3816/2010. ην ζπγθεθξηκέλν λφκν, πνπ επηδέρεηαη βειηηψζεηο θαη πξνζαξκνγέο ζην ζήκεξα, είραλ δηθαίσκα ππαγσγήο φιεο νη επηρεηξήζεηο κε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο 11

16 ηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ πξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα απφ επηρεηξεκαηηθφ δάλεην. ηηο πηζαλέο βειηηψζεηο πξνηείλεηαη, ζε κε θαηαγγειζείζεο ζπκβάζεηο, ε απνπιεξσκή λα έρεη δηάξθεηα ίζε κε ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν, κε δηθαίσκα δηαπξαγκάηεπζεο γηα επέθηαζε. ηηο θαηαγγειζείζεο ζπκβάζεηο, ε απνπιεξσκή λα μεπεξλά ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν αιιά λα κελ μεπεξλά ζπλνιηθά ηα 10 έηε. Σα 2 πξψηα έηε λα θαηαβάιινληαη κφλν ηφθνη θαη ελ ζπλερεία ηζφπνζεο πεξηνδηθέο δφζεηο. ηηο θαηαγγειζείζεο ζπκβάζεηο αλνηθηνχ ή αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ, ε απνπιεξσκή λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 10 έηε κε ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ λα γίλεηαη κε ζπκβαηηθφ επηηφθην ελήκεξεο νθεηιήο. Απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ λα παγψλνπλ ηα αλαγθαζηηθά κέηξα θαηά ησλ νθεηιεηψλ πνπ απνθάζηζαλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζε απηφλ. Παξάιιεια, ζην ζπγθεθξηκέλν λφκν ζα κπνξνχζαλ λα ππαρζνχλ θαη φζεο επηρεηξήζεηο είραλ ελήκεξεο νθεηιέο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα αιιά αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα ζηελ εμππεξέηεζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη επηρεηξήζεηο πξνηείλεηαη ζα είραλ κία εθ ησλ αθφινπζσλ επηινγψλ: Πεξίνδν ράξηηνο ελφο έηνπο, ρσξίο θαηαβνιή ηφθσλ θαη θεθαιαίνπ κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηνπ δαλείνπ θαη θεθαιαηνπνίεζε ησλ ηφθσλ ζηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ράξηηνο. Αλαζηνιή γηα κία 2εηία ηεο ρξενιπηηθήο απνπιεξσκήο ηνπ άιεθηνπ θεθαιαίνπ κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηνπ δαλείνπ θαη θαηαβνιή ησλ ηφθσλ ζηελ δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο. Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηνπ δαλείνπ θαηά 4 έηε. ηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο ζχκβαζεο αλνηθηνχ ή αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, δίλνληαλ ζηνλ νθεηιέηε ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: - Να απνπιεξψζεη ην θαηάινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ζε 10 έηε κε ηζφπνζεο κεληαίεο ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο, θαηαβάιινληαο θαηά ην πξψην έηνο κφλν ηφθνπο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηφθσλ ηζρχεη ην ζπκβαηηθφ επηηφθην. 12

17 - Αλ κεησζεί ή δελ αλαλεσζεί κνλνκεξψο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ην πηζησηηθφ φξην ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα εμνθιήζεη ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ζε 10 έηε. ηνλ ζρεηηθφ λφκν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφλνηα θαη γηα ηα δάλεηα πνπ είραλ ρνξεγεζεί ζε ππξφπιεθηεο πεξηνρέο, κε 2εηή αλαζηνιή ηεο ρξενιπηηθήο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ, αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο θαη θαηαβνιή ησλ ηφθσλ ζηελ δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο. Ωζηφζν ν λφκνο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη επίζεο έληαμε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ γηα ηα δάλεηα πνπ είραλ ιεθζεί κε ηελ εγγχεζε ηνπ πξψελ ΣΔΜΠΜΔ, πξάγκα πνπ πξέπεη λα ζεξαπεπζεί κε ηελ λέα ξχζκηζε. Ωο γλσζηφ έρεη παξαηαζεί ε πξνζεζκία εμφθιεζεο ησλ δαλείσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είραλ εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα ηνπ πξψελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ θαη λπλ ΔΣΔΑΝ. Με ηξνπνινγία δφζεθε εηήζηα παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο νκνιφγσλ ηα νπνία βξίζθνληαλ ζηελ θαηνρή ηεο ΔΣΔΑΝ ΑΔ ζηηο 10 Απγνχζηνπ 2014 (πεξίπνπ 750 εθ. απφ ηα αξρηθψο εθδνζέληα ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,5 δηο επξψ) πνπ πξνέξρνληαη απφ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ θαη θαζνξίζηεθαλ νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ ηξφπνπ αληηθαηάζηαζεο ησλ νκνιφγσλ, ηεο ηηκήο απνηίκεζεο, ηεο απφδνζεο ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ θαη ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Με ηελ ςήθηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο θαη κε ηε ζρεηηθή θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, δεκηνπξγνχληαη νη ζπλζήθεο γηα ηελ παξάηαζε ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ιάβεη κηθξνκεζαίνη απφ ην ΔΣΔΑΝ. ηηο πξνυπνζέζεηο παξάηαζεο ππάγνληαη φρη κφλν νθεηιέο απφ ηα πξνγξάκκαηα εγγπήζεσλ δαλείσλ θεθαιαίσλ θίλεζεο (α θαη β θάζε) πνπ είραλ ρνξεγεζεί απφ ην πξψελ ΣΔΜΠΜΔ, αιιά θαη νθεηιέο θαη εγγπήζεηο απφ ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΣΔΜΠΜΔ θαη ην ΔΣΔΑΝ. ρεηηθά κε ηελ θαηάπησζε ησλ εγγπήζεσλ ηνπ ΔΣΔΑΝ, πξέπεη λα νξηζζνχλ ξπζκίζεηο θαη ιεπηνκέξεηεο, ψζηε νη εμαζθαιίζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηα εγγπεκέλα απφ ην ΔΣΔΑΝ δάλεηα λα ιεηηνπξγνχλ ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 13

18 IV. ΠΡΟΣΑΗ ΝΟΜΟΤ ΤΠΑΑΝ ΔΞΩΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΜΔΣΑΞΤ ΠΙΣΩΣΩΝ ΚΑΙ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ Ζ λνκνζεηηθή πξνζηαζία ηεο βηψζηκεο "εληφο θξίζεο" επηρείξεζεο απνδεζκεχεη νπζηαζηηθά ηα ζρέδηα εμπγίαλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα δηθαζηήξηα, ν ξφινο ησλ νπνίσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο (business plan) πνπ ζπκθσλείηαη κεηαμχ πηζησηψλ θαη νθεηιεηψλ, δειαδή ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ππεξρξεσκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πξφηαζε λφκνπ ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο, πνπ έρεη απνζηαιεί πξνο δηαβνχιεπζε ζηηο ηξάπεδεο, πξνβιέπεη νπζηαζηηθά ηε ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ, πηζησηψλ θαη νθεηιεηψλ, γηα ηε ξχζκηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ρξεψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρέδην εμπγίαλζεο θέξεη ηελ έγθξηζε ηνπ 60% ησλ πηζησηψλ, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην 40% ησλ ηπρφλ εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ξχζκηζε πνπ δεζκεχεη ην ζχλνιν ησλ πηζησηψλ ηεο επηρείξεζεο, νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ ξπζκίδνληαη, αθφκε θαη αλ δελ είλαη ζπκβαιιφκελνη ζηε ζπκθσλία. Γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο επηρείξεζεο, ε πξφηαζε αθήλεη ηε δηθαηνδνζία πνπ ζα θξίλεη ηε βησζηκφηεηά ηεο ζηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δηνηθήζεηο κπνξνχλ λα επηζηξαηεχζνπλ φια ηα δηαζέζηκα εξγαιεία, φπσο θεθαιαηνπνίεζε ρξεψλ θαη ξχζκηζε ηνπ δαλείνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίζηνηρε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο νθεηιψλ απφ πξνζαπμήζεηο πξνο ην Γεκφζην θαη «θνχξεκα» νθεηιψλ, ελψ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη θάζε άιιν «πξφζθνξν κέζν». Οη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζα έρνπλ θαηαιήμεη ζε ζρεηηθή ζπκθσλία κε ηνπο πηζησηέο κπνξνχλ λα θάλνπλ αίηεζε ππαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηεο θαη ην δηθαζηήξην ζα πξέπεη εληφο κελφο απφ ηε ζπδήηεζε, λα απνδερζεί ηελ αίηεζε θαη λα εθδψζεη ηελ απφθαζε. Σν δηθαζηήξην δχλαηαη λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηνπ έρνπλ παξαζρεζεί φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, ελψ θαηά ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη ε ππνβνιή έθεζεο εληφο ηξηάληα εκεξψλ. Ζ λνκνζεηηθή πξφηαζε ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο έρεη ηζρχ δχν εηψλ, επηρεηξψληαο λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε ηνπ 14

19 δεηήκαηνο ησλ «θφθθηλσλ» επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ζην θξίζηκν κεηαβαηηθφ δηάζηεκα έσο ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. ην πιαίζην απηφ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο γηα ηελ έληαμε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ κε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ έσο 9 άηνκα θαη ηδίξν έσο επξψ, θάηη πνπ βξίζθεη ηελ ΔΔΔ σο επί ην πιείζηνλ ζχκθσλε κε ηελ πξφηαζε λφκνπ. Ζ ίδηα πξφηαζε επηθπιάζζεη θίλεηξα θαη γηα ηηο ηξάπεδεο, ζηε ινγηθή ηεο δπλαηφηεηαο θάιπςεο ηεο δεκίαο απφ ηε δηαγξαθή ρξεψλ απφ ηε θνξνινγία. Σν ζέκα αλακέλεηαη σζηφζν φηη ζα εμεηαζηεί ζπλνιηθά ζην πιαίζην ηεο επηθείκελεο ξχζκηζεο γηα ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ εμεηάδεηαη γηα ηηο ηξάπεδεο. Όζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζρεδίνπ ξχζκηζεο ησλ "θφθθηλσλ" δαλείσλ, απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, είηε είλαη επηρεηξεκαηηθά, είηε ζηεγαζηηθά παξνπζηάδνληαη ηξείο ιχζεηο κε βάζε ην ειάρηζην ελνίθην, δίλνληαο αληίζηνηρεο ηξεηο επηινγέο ζηνπο ππεξρξεσκέλνπο δαλεηνιήπηεο: 1. χκβαζε Υξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) κεηαβηβάδνληαο ηελ θπξηφηεηα θαη κηζζψλνληαο ην αθίλεην γηα ηνπιάρηζηνλ κηα πεληαεηία. 2. Πψιεζε θαη ελνηθίαζε αθηλήηνπ (sale and lease back) κε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο γηα κία ειάρηζηε πεξίνδν έλαληη κηζζψκαηνο. 3. Δζεινληηθή παξάδνζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ ζε πεξίπησζε πιήξνπο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο λα θξαηήζεη ην αθίλεην κέζσ ελνηθίαζεο. Οη ιχζεηο ηνπ leasing θαη sale & lease back δηεπθνιχλνπλ επί ηεο νπζίαο ηηο ηξάπεδεο λα κελ θαηαγξάςνπλ ηεξάζηηεο δεκηέο απφ ηηο ρακειέο ηηκέο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, αιιά θαη ηνπο δαλεηνιήπηεο λα θεξδίζνπλ 3-5 ρξφληα, πξνζδνθψληαο ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ δαλείνπ κε λέν κηθξφηεξνπ ππνινίπνπ, ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαθηήζεη ηε θπξηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ. ε πεξίπησζε νθεηιψλ ηεο επηρείξεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο λα πξνβιέπεηαη εμφθιεζε ηνπ ρξένπο ζε 12 κήλεο, κε ηε πξνυπφζεζε φηη εμαηξνχληαη, απφ ηε ξχζκηζε πνζά νθεηιψλ απφ κε απφδνζε ΦΜΤ γηα κε θαηαβιεζείζεο ακνηβέο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ζηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο εμσδηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηε ζπλελλφεζε πηζησηψλ θαη νθεηιεηψλ θαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ζπκβνχισλ. 15

20 V. ΔΞΤΓΙΑΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ "ΔΚΣΑΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ" Ζ πξφηαζε λφκνπ δίλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ, ρσξίο δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ην ζχλνιν ησλ πηζησηψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηε ξχζκηζε ζπλαηλεί ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην 30% ησλ ηπρφλ εκπξάγκαησλ απαηηήζεσλ θαη φηη ζε απηή ζπλαηλνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Οη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε, ζπλνδεπφκελε απφ έθζεζε εκπεηξνγλψκνλα ηεο επηινγήο ηνπ νθεηιέηε. Ζ αίηεζε πξέπεη λα εθδηθαζηεί εληφο δηκήλνπ απφ ην αξκφδην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν θαη ε απφθαζε ζα πξέπεη λα εθδνζεί εληφο ελφο κήλα απφ ηε ζπδήηεζε. Αλ θαη ε λέα λνκνζεηηθή πξφηαζε πνπ έρεη επεμεξγαζηεί ην ππνπξγείν δελ ελδίδεη ζηηο ηξαπεδηθέο πηέζεηο γηα αλάιεςε ηνπ κάλαηδκελη ππεξρξεσκέλσλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ηνπο δίδεη έλα ζεκαληηθφ φπιν γηα ηελ ηαρεία εθθαζάξηζε επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ρείινο ηνπ γθξεκνχ θαη δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά βησζηκφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ζην 40% ησλ πηζησηψλ (ην πνζνζηφ είλαη ππφ δηαβνχιεπζε κε ηηο ηξάπεδεο) λα πξνρσξήζνπλ, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εηδηθνχ δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο ζα είλαη ειεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν, ζηελ πψιεζε ή ηελ εθθαζάξηζε ελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη «Έθηαθηε δηαδηθαζία εηδηθήο δηαρείξηζεο» θαη νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζην δηθαζηήξην απφ ηνπο πηζησηέο θαη έθδνζεο ηεο απφθαζεο απφ ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν είλαη αλάινγεο κε απηέο ησλ ζπλαηλεηηθψλ ιχζεσλ. Με ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο, ην δηθαζηήξην νξίδεη ηνλ πξνηεηλφκελν απφ ηνπο αηηνχληεο εηδηθφ εθθαζαξηζηή, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ εμνπζία ησλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο. Ο ίδηνο ζπγθαιεί κέζα ζε 45 εκέξεο απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ επηρείξεζε, ηε ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζηελ νπνία εηζεγείηαη ηε δηελέξγεηα πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αγνξά ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο ή κέξνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Ζ ζπλέιεπζε απνθαζίδεη κε απιή πιεηνςεθία 16

21 θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απνξξίςεη ηελ πξφηαζε, ν νθεηιέηεο νδεγείηαη ζε πηψρεπζε, ελψ δηαθνξεηηθά πινπνηείηαη ην ζρέδην πψιεζεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ ΔΔΔ ζπκθσλεί θαη εθηηκά φηη ε απεηιή γηα ηαρεία εθθαζάξηζε ηεο επηρείξεζεο ζα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν πίεζεο πξνο ηηο δηνηθήζεηο πνπ δελ ζπλαηλνχλ ζε πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο, θάλνληαο θαηάρξεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κεηφρνπ. VI. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΤΡΩΔΩΝ ΣΩΝ "ΔΝΣΟ ΚΡΙΗ ΜΜΔ" Πξνηείλεηαη ε αλαζεψξεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ηνπ λ. 2523/1997 θαζψο θαη ε δηαγξαθή ησλ θαηαρξεζηηθψλ πξνζαπμήζεσλ θαη ησλ ππεξβνιηθψλ πξνζηίκσλ απφ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην κε καθξνπξφζεζκε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ κε δφζεηο πνπ θζάλνπλ έσο θαη ηηο 100. Αληίζηνηρε ξχζκηζε λα ηζρχζεη θαη γηα ην ηπρφλ ππφινηπν ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ δελ έρεη δηαγξαθεί. Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηε δηαγξαθή ησλ πάζεο θύζεσο πξνζαπμήζεσλ θαη πξνζηίκσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί σο πξνο νθεηιέο πνπ θαηέζηεζαλ ππεξήκεξεο θαηά ηελ πεξίνδν από 1εο Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2010 έσο θαη ζήκεξα. Ζ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ ηεο επηρείξεζεο πξνο ηελ εθνξία θαη ην ΗΚΑ, φπσο απηέο έρνπλ ζήκεξα, λα γίλνπλ ζε ηζφπνζεο άηνθεο κεληαίεο δφζεηο θαη λα εθηείλεηαη ζε πεξίνδν κέρξη 10 εηψλ, ελψ ε ίδηα πεξίνδνο απνπιεξσκήο λα ηζρχεη γηα ην κε δηαγξαθέλ ηκήκα ησλ πξνζαπμήζεσλ θαη ησλ πξνζηίκσλ. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηνπο κεηφρνπο ηνπο, ε ξχζκηζε, εθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα δηάζσζεο ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή ηεο πνηληθήο δίσμεο, ηελ άξζε ησλ πάζεο θύζεσο δηνηθεηηθώλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη εμαηηίαο πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ, ψζηε θάζε κνξθήο δίσμε λα παχεη απηφκαηα. Όιεο νη πξνηάζεηο ηεο ΔΔΔ ζε θακία πεξίπησζε δελ δεκηνπξγνχλ καχξεο ηξχπεο, δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηηο θαηαζέζεηο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηηο ζπζηεκηθέο θαη ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο ειιεληθέο ηξάπεδεο, νχηε βεβαίσο 17

22 ζθνπεχνπλ λα ραξίζνπλ θεθάιαην δαλεηζκνχ ζηνπο "πξν θξίζεο" αζπλεπείο δαλεηνιήπηεο θαη κφληκνπο νθεηιέηεο ηνπ Γεκνζίνπ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε λνκνζεηηθή ζηήξημε κηαο "εληόο θξίζεο" επηρείξεζεο δελ ζεκαίλεη αζπιία, αιιά κία δεύηεξε επθαηξία λα πιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηελ αγνξά θαη ην δεκφζην. Σν δεηνχκελν είλαη κηα εμσδηθαζηηθή ιχζε "αιά - θαξη" κε θνχξεκα ησλ θαηαρξεζηηθψλ ρξεψζεσλ, αχμεζε ησλ δφζεσλ θαη κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο δφζεο θαη ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ απφ ηηο ηξάπεδεο, θαζψο θαη κία εχινγε πίζησζε ρξφλνπ, ην πνιχ 12 κελψλ, γηα ηελ εμφθιεζε ησλ πξνκεζεπηψλ, αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο. Τπελζπκίδνπκε έηζη ηα πξν 4εηίαο αηηήκαηα ηεο ΔΔΔ φπσο "δαλείζηε καο ρξφλν, αληί γηα ρξήκα" θαη "ζηεξίμηε λνκνζεηηθά ηελ εληφο θξίζεο κηθξνκεζαία επηρείξεζε". Ήξζε ε ψξα, έζησ θαη πνιχ θαζπζηεξεκέλα, λα πινπνηεζνχλ. VII. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΓΙΚΙΩΝ ΣΗ ΤΠΔΡΦΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΜΜΔ Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα απνηειεί ην βαζηθφηεξν εξγαιείν άζθεζεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηα ρέξηα ηεο εθάζηνηε Κπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε κεηαβίβαζε πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαθνξά πξέπεη λα πινπνηείηαη κε ην ρακειφηεξν δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο θαη λα εγγπάηαη ηελ αχμεζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο κε παξάιιειε δηαζθάιηζε ηεο δίθαηεο δηαλνκήο ηνπ, κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. Γπζηπρψο, ην πθηζηάκελν πιαίζην πνπ δηέπεη ην θνξνινγηθφ καο ζχζηεκα, αθφκε θαη θαηφπηλ ηεο πηνζέηεζεο πιεζψξαο πξνζθάησο λνκνζεηεκέλσλ αιιαγψλ, βξίζεη πνιχπινθσλ, δπζλφεησλ θαη άδηθσλ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο ζηεξνχλ ηε δπλαηφηεηα ησλ ππφρξεσλ γηα απξφζθνπηε θαη εκπξφζεζκε ξχζκηζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Παξάιιεια, ε επκεηαβιεηφηεηα πνπ ην ραξαθηεξίδεη απνηειεί έλαλ έληνλα αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε απνηέιεζκα ηελ πεξηνξηζκέλε πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ, απνδπλακψλνληαο ηαπηφρξνλα ηα φπνηα 18

23 θίλεηξα αλάιεςεο εγρψξησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. πλνπηηθά δελ είλαη ππεξβνιή λα ππνζηεξίμνπκε πσο ηα κέρξη ζηηγκήο ιεθζέληα θνξνινγηθά κέηξα έρνπλ πιήμεη θπξίσο ηνπο ζπλεπείο θνξνινγνπκέλνπο θαη επηρεηξήζεηο, θαζηζηψληαο κε απηφλ ηξφπν αδχλαηε ηελ επίηεπμε/ηθαλνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ ξφινπ πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη δελ είλαη άιινο απφ ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. Ζ Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ, σο άκεζνο εθθξαζηήο ησλ αλαγθψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, ζεσξεί σο θαζήθνλ ηεο ηελ ππνβνιή επηθαηξνπνηεκέλσλ, ηεθκεξησκέλσλ θαη ζηνρεπκέλσλ πξνηάζεσλ, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ φρη κφλν ζα αλαθνπθίδνπλ θαη ζα πξναζπίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κηθξνκεζαίσλ εκπφξσλ αιιά θπξίσο ζα ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ελφο θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ, ηδηαίηεξα θηιηθνχ πξνο ην επηρεηξείλ θαη ην νπνίν ζα δηαθξίλεηαη απφ ηνλ έληνλα αλαπηπμηαθφ ηνπ ραξαθηήξα. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ αδηθηψλ φκσο έρεη πξνηεξαηφηεηεο θαη ε πξψηε απφ απηέο είλαη ε κείσζε ησλ ζπληειεζηώλ θόξνπ ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαηά 15-20%, θαζψο ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ δείρλνπλ φηη ην κέηξν ηεο εμίζσζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε ην πεηξέιαην θίλεζεο απέηπρε. Ζ δεχηεξε αδηθία είλαη ε ππεξβνιηθή θνξνινγηθή επηβαξύλζεσλ ζηα Ι.Υ. απηνθίλεηα. Πξνηείλεηαη ινηπφλ ε κείσζε ησλ θφξσλ πνιπηεινχο δηαβίσζεο θαη ε θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ πνιπηειείαο θαζψο θαη ε κείσζε ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα. Σα αδηθαηνιόγεηα ιάζε ηνπ ΔΝΦΙΑ νπζηαζηηθά εθθξεκνχλ. ηελ νπζία έρνπκε έλαλ κφληκν δηπιφ (ππφ πξνυπνζέζεηο) θφξν ζηα αθίλεηα, θαζψο απφ ηε κία πιεπξά έρνπκε ηνλ θαηαινγηζκφ ελφο θχξηνπ/βαζηθνχ θφξνπ γηα πάζεο θχζεσο αθίλεηα (θηίζκαηα, νηθφπεδα εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, αγξνηεκάρηα, βνζθνηφπνπο θ.α.), ελψ παξάιιεια πξνβιέπεηαη θαη ε επηβνιή ελφο ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ ζηνπο θαηφρνπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ε νπνία μεπεξλάεη ηηο επξψ, ζηα πξφηππα ηνπ θαηαξγεζέληνο ΦΑΠ. Θεσξνχκε φηη ν δηπιφο θφξνο επηβαξχλεη ππέξκεηξα ηδηνθηήηεο θαη επηρεηξήζεηο κε ζρεηηθά 19

24 αθίλεηα ζε κία δχζθνιε πεξίνδν θξίζεο θαη χθεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα, πξνηείλνπκε ν πίλαθαο ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ ΔΝΦΗΑ λα αλαζεσξεζεί ψζηε ν ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο ζε θακία πεξίπησζε λα κελ ππεξβαίλεη ηνλ θχξην θφξν. Πίλαθαο 1: πκπιεξσκαηηθφο θφξνο ΔΝΦΗΑ Κιηκάθηα Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο Φφξνο θιηκαθίνπ Ύςνο αθίλεηεο Αλαινγνχλ θφξνο % 0 πεξηνπζίαο ,1% ,2% ,3% ,6% ,7% ,8% ,9% ,0% Ο ελ ιφγσ "ζπκπιεξσκαηηθφο" θφξνο ππνινγίδεηαη ζηε ζπλνιηθή αμία ησλ θηηζκάησλ θαη ησλ νηθνπέδσλ εληφο ζρεδίνπ πφιεσο ή νηθηζκψλ πνπ αλήθνπλ ζε θπζηθά πξφζσπα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξννδεπηηθφηεηά ηνπ θαη ηελ χπαξμε αθνξνιφγεηνπ νξίνπ ηεο ηάμεσο ησλ επξψ (αληηθεηκεληθήο αμίαο). Ο θαηψηεξνο ζπληειεζηήο ηνπ είλαη 0,1% γηα αθίλεηε πεξηνπζία πάλσ απφ ηηο επξψ ελψ ν κεγαιχηεξνο είλαη 1% γηα πεξηνπζία αληηθεηκεληθήο αμίαο κεγαιχηεξεο ηνπ 1 εθ επξψ. Σα εθθαζαξηζηηθά ηνπ ΔΝΦΗΑ έρνπλ πξνθαιέζεη αλαζηάησζε ζηνπο ήδε ππεξθνξνινγεκέλνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ θαη απαηηνχληαη δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη ιαζψλ. Η ΔΔΔ δεηά ηελ επηβεβιεκέλε αλαζεώξεζε ζηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ηφζν ζην βαζηθφ θφξν, φζν θαη ζηελ επηβνιή ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ, πνπ μεπεξλά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην 1% ηεο ζεκεξηλήο "θνπζθσκέλεο", αληηθεηκεληθήο κελ, αιιά φρη πξαγκαηηθήο δε, αμίαο 20

25 ηνπ αθηλήηνπ. Ζ ΔΔΔ κε επηζηνιή ηεο ζην νηθνλνκηθφ επηηειείν έρεη δεηήζεη λα κειεηεζνχλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα θαηαηεζεί ζην ηξίην ζεξηλφ ηκήκα ηεο Βνπιήο ζηηο 26 Απγνχζηνπ, πέξα απφ ηηο δηνξζψζεηο εμφθζαικσλ αδηθηψλ θαη πξηλ ηε λέα έθδνζε ησλ εθθαζαξηζηηθψλ ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ, ηα εμήο: Άλνηγκα εθαξκνγήο γηα δηφξζσζε ιαζψλ ησλ ηδηνθηεηψλ. Δπαλαθνξά αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ζηα πεξζηλά επίπεδα. Γηφξζσζε ιαζψλ ππνινγηζκνχ ζε νηθηζκνχο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο. Δμνξζνινγηζκφο ηνπ βαζηθνχ/θχξηνπ θφξνπ κε ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ. Αλαδηάξζξσζε θφξνπ γηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελε επαγγεικαηηθή ζηέγε. Μείσζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ ππεξβαίλεη ΑΤΘΑΗΡΔΣΑ ηνλ θχξην θφξν. Αιιαγή πξνγξακκαηηζκνχ θαη αχμεζε ησλ δφζεσλ απφ 5 ηνπιάρηζηνλ ζε 7 δφζεηο. Δθ κέξνπο ησλ ππεπζχλσλ πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ηα ιάζε κε ηνλ ΔΝΦΙΑ δελ είλαη κφλν θνξνηερληθά, αιιά θπξίσο ζνβαξά ιάζε άζθεζεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο. Οη άκεζεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λένπ "δηπινχ ραξαηζηνχ", ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ πεξηζζφηεξν ζηε ησξηλή ηθαλφηεηα ηνπ πνιίηε λα πιεξψζεη θαη ιηγφηεξν ζην ηη θαηάθεξε λα θαηέρεη. VIII. ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΟΥΔΤΜΔΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΑΦΡΤΝΔΩΝ 1. Φνξνινγία επηρεηξήζεσλ: Θέζπηζε ελφο θνηλνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο κνξθήο ησλ επηρεηξήζεσλ (αηνκηθέο, πξνζσπηθέο, θεθαιαηνπρηθέο), ν νπνίνο ζα δηακνξθψλεηαη ζην 15% επί ησλ θεξδώλ, ελψ ζε πεξίπησζε δηαλνκήο απηψλ (θεξδψλ) ζα επηβάιιεηαη πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο ηάμεσο ηνπ 15%, πνπ ζα 21

26 ζεκαηνδνηεί θαη ηελ εμάληιεζε/εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ, φζνλ αθνξά ζην θφξν εηζνδήκαηνο. 2. Φνξνινγία θπζηθώλ πξνζώπσλ: Ο θνξνινγηθφο δηαρσξηζκφο ησλ πνιηηψλ κε βάζε ηελ πεγή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη φρη κε βάζε ηηο ζπλνιηθά δηαζέζηκεο απνιαβέο, αλεμαξηήησο πεγήο πξνειεχζεσο, απνηειεί απξνθάιππηε παξαβίαζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, ε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο νπνίαο πξέπεη λα ηεζεί σο απαξέγθιηηε πξνηεξαηφηεηα ηεο αλακφξθσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε εληαίαο θιίκαθαο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, κε αλώηαην ζπληειεζηή ην 33% θαη κε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ αθνξνιόγεηνπ νξίνπ ησλ επξώ (9.545), κε πξφβιεςε γηα θαηνρχξσζε ηεο πεξαηηέξσ πξνζαχμεζήο ηνπ θαηά 500 επξψ γηα ην πξψην εμαξηψκελν ηέθλν, επηπιένλ 500 επξψ γηα ην δεχηεξν εμαξηψκελν ηέθλν θαη θαηά 800 επξψ απφ ην ηξίην εμαξηψκελν ηέθλν θαη πάλσ. 3. Σεθκήξηα δηαβίσζεο: Πιήξεο θαηάξγεζε ησλ ηεθκεξίσλ από ην νηθνλνκηθό έηνο 2015 (ρξήζε 2014), εμαηηίαο ηεο πιεζψξαο ησλ ζηξεβιψζεσλ, ησλ αδηθηψλ θαη ησλ εζθαικέλσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθαινχληαη, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ ππέξκεηξε επηβάξπλζε ησλ ππφρξεσλ. 4. Πξνθαηαβνιή Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Δπηρεηξήζεσλ: Πξνηείλεηαη ε κείσζε θαηά 50% ησλ πθηζηάκελσλ πνζνζηώλ πξνθαηαβνιήο θόξνπ γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο, ηφζν γηα ηηο αηνκηθέο & πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο (πθηζηάκελνο ζπληειεζηήο 55% επί ησλ θεξδψλ), φζν θαη γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο (πθηζηάκελνο ζπληειεζηήο 80% επί ησλ θεξδψλ). Παξάιιεια, ελδείθλπηαη ε θαζηέξσζε ηεο ηζρχνο ησλ κεησκέλσλ επηβαξχλζεσλ/ζπληειεζηψλ φρη κφλν γηα ηα ηξία πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά γηα ην ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο. 22

27 5. Σέινο επηηεδεύκαηνο: Η αύμεζε ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο απφ 500 ζε 650 γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη επηηεδεπκαηίεο, απφ 500 ζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη απφ 300 ζε 600 γηα θάζε ππνθαηάζηεκα επηρείξεζεο απνηειεί έλα άδηθν θαη αληηαλαπηπμηαθφ κέηξν, ην νπνίν ζηνρνπνηεί θαη απνζαξξύλεη ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθώλ πξσηνβνπιηώλ. Ζ επαλαθνξά ηνπ ελ ιφγσ ηέινπο ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα, απνηειεί κία απφ ηηο πξψηεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβνχλ νη ηζχλνληεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζή ηνπ ή αθφκε θαη ηελ πιήξε θαηάξγεζή ηνπ, φηαλ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο σξηκάζνπλ, λα απνηειεί βαζηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. 6. Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγύεο: Αθφκε έλα κέηξν ην νπνίν ζεζπίζηεθε ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ηφλσζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ, κε ζπληειεζηέο πνπ θπκαίλνληαη απφ 1% - 4% γηα έρνληεο εηζνδήκαηα άλσ ησλ επξψ θαη ην νπνίν ζπλέβαιε ζηελ απνκχδεζε επηπιένλ πφξσλ απφ ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, κηζζσηνχο θαη ζπληαμηνχρνπο. Δπηβάιιεηαη, κε ηε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε θάπνησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, λα αλαζεσξεζεί κέζσ ηεο κείσζεο ησλ ζπληειεζηψλ θαηά 50% είηε αθφκε θαη λα θαηαξγεζεί ζην πξνζερέο ρξνληθφ δηάζηεκα. Τπελζπκίδεηαη φηη ε επηβάξπλζε γηα λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε πόιεηο κε πιεζπζκό πάλσ από θαηνίθνπο δηακνξθψλεηαη ζε επξώ εηεζίσο, ελψ γηα εθείλα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο κε πιεζπζκό έσο θαηνίθνπο, ε επηβάξπλζε αλέξρεηαη ζηα 800 επξώ αλά έηνο. 7. Ρύζκηζε Λεμηπξόζεζκσλ Οθεηιώλ ζηελ Δθνξία: Έλεθα ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη, νη ππεχζπλνη δηακφξθσζεο ηνπ πιαηζίνπ δηεπζέηεζεο ησλ εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ νθεηιψλ/ππνζέζεσλ, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 23

28 ζνβαξά ππφςε ηελ πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, εμαηηίαο ηεο ζπξξηθλσκέλεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο θαη ηνπ ηζρλνχ ηδίξνπ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο/επηηεδεπκαηίεο λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ζχλνιν ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, ελδείθλπηαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ππάξρνληνο θαζεζηψηνο θαη ε ζέζπηζε πιαηζίνπ πνπ ζα πξνβιέπεη, ππφ πξνυπνζέζεηο, ηελ επέθηαζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δόζεσλ έσο ηηο 100, δηάηαμε ε νπνία ηζρχεη άιισζηε θαη γηα ηηο νθεηιέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Δπίζεο, αληηθείκελν ελδειερνχο επαλεμέηαζεο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ε πξννδεπηηθφηεηα ησλ πεξαηηέξσ επηβαξχλζεσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ, θαζψο ε εκπεηξία ησλ πξνεγνχκελσλ ξπζκίζεσλ θαηέδεημε φηη θαηαιήγνπλ ζε έλα ηδηαίηεξα πςειφ επίπεδν. ε θάζε πεξίπησζε νη πηνζεηνχκελεο ξπζκίζεηο ζα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο, εθφζνλ κεδεληζηνύλ νη πξόζζεηνη θόξνη ή ηα πξόζζεηα ηέιε πνπ βεβαηώλνληαη κε ηελ θύξηα νθεηιή γηα όια ηα έηε. 8. Δθινγίθεπζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Γηαδηθαζηώλ: Οη πθηζηάκελεο ζρεηηθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο κπνξεί λα πξνβιέπνπλ ηελ πεξηθνπή ζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ αξρηθψο νξηζζέλησλ θνξνινγηθψλ πξνζηίκσλ, ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ δηαθξίλνληαη γηα ηελ νξζνινγηθφηεηά ηνπο, ζε κία κάιηζηα πεξίνδν φπνπ ε δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδεη άκεζα θαη επί ηα ρείξσ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, αθόκε θαη ηα πξόζηηκα ησλ 250 θαη 500 επξψ γηα ηελ κε έθδνζε ή ηελ εθπξφζεζκε έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο/επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά θαη δηπινγξαθηθά βηβιία αληίζηνηρα, θαληάδνπλ σο αλππέξβιεην εκπόδην γηα ηε ρεηκαδόκελε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα, κε ηελ πεξαηηέξσ απνκείσζή ηνπο λα ζπληζηά άκεζε πξνηεξαηφηεηα. 24

29 Εσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ρηιηάδσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξεκαηηψλ/ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη κηζζσηψλ απνηειεί ε επαλαθνξά ηεο ηζρχνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβηβαζκνχ ζε πεξηπηψζεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ, πξφβιεςε ε νπνία απζαηξέησο θαη ρσξίο θαλέλα ίρλνο ινγηθήο θαηαξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο πξφζθαηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ Γηαδηθαζηψλ. Ζ λνκνζέηεζε εμνλησηηθψλ πξνζηίκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άξζε ηεο δπλαηφηεηαο πξνζθπγήο ζε Γηνηθεηηθφ πκβηβαζκφ, ζπληζηά θαηάθσξε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ ησλ ππφρξεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα παξαζχξεη ζην ρείινο ηνπ γθξεκνχ πιεζψξα ζπλεπψλ θνξνινγνπκέλσλ. Δπηπιένλ παξαθσλία ζηελ πηνζέηεζε ρξεζηηθψλ θαη νξζνινγηθψλ δηαηάμεσλ πνπ επηιχνπλ ρξφληεο παζνγέλεηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζπληζηά ε θαζνιηθή εθαξκνγή ηεο αλαζηνιήο ηνπ ΑΦΜ. Ο εκπνξηθφο θφζκνο δελ αληίθεηηαη ζηελ αλαζηνιή ηνπ ΑΦΜ ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρεη απνθηεζεί κε ςεπδή θαη αλαθξηβή ζηνηρεία απάηεο, βαξηάο θαη ζπζηεκαηηθήο θνξνδηαθπγήο θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο παχζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη παξαπάλσ πξνβιέςεηο φκσο δελ κπνξνχλ λα εμνκνησζνχλ κε πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο ήζζνλνο ζεκαζίαο, θαζφζνλ νη επηπηψζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηηο δηαπξάηηνπλ ζα είλαη θαηαδηθαζηηθέο θαη ζα ηζνδπλακνχλ κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, δεκηνπξγψληαο παξάπιεπξεο απψιεηεο ζηελ αγνξά. Ωο εθ ηνχηνπ, πξνθεηκέλνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο λα απνθχγνπλ ην «μαθληθφ ζάλαην» θαη λα θαηαζηνχλ βηψζηκεο αιιά λα δηαζθαιηζηεί ηαπηφρξνλα θαη ε απξφζθνπηε εηζξνή πφξσλ ζηα Κξαηηθά Σακεία (θφξνη θαη πξφζηηκα απφ παξαβάηεο), πξνηείλεηαη ελαιιαθηηθά ε επηβνιή απζηεξψλ φξσλ επηηήξεζεο ηνπ ΑΦΜ ησλ «χπνπησλ» επηρεηξήζεσλ, έλαληη ηεο απξνεηδνπνίεηεο θαη «νξηδφληηαο» αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 9. Αιιαγέο ζην ζύζηεκα ΦΠΑ: Ζ ΔΔΔ εθθξάδεη επηθπιάμεηο γηα ηηο θαηαηεζείζεο ζηε Βνπιή, κε ηε κνξθή Πνιπλνκνζρεδίνπ (Ηνχιηνο 2014), 25

30 θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) θαη νη νπνίεο ζα έπξεπε λα ζπλδξάκνπλ πεξηζζφηεξν, ηφζν ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο φζν θαη ζηελ κεξηθή έζησ, απνθαηάζηαζε ησλ φξσλ εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ ΦΠΑ απφ 23% ζε 19% γηα φια ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. Δίλαη γεγνλφο πσο θάπνηα απφ ηα ππνβιεζέληα αηηήκαηα ηεο ΔΔΔ πξνο ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηειηθά εηζαθνχζηεθαλ, επηβεβαηψλνληαο ηελ άπνςε πσο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη ζέζεηο ησλ θνξέσλ εθπξνζψπεζεο ηνπ εγρψξηνπ επηρεηξείλ. Δηδηθφηεξα, ε θαηάξγεζε ηεο ππνβνιήο εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ θαη ν ζπκςεθηζκφο ηνπ ρξεσζηηθνχ θαη ηνπ πηζησηηθνχ ΦΠΑ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηφζν κε ηδηψηεο φζν θαη κε ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ρσξίο πεξηνξηζκνχο, ζπληζηνχλ βαζηθά θαη λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο αηηήκαηα ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ. Με βάζε κάιηζηα ηηο δηαβεβαηψζεηο ηεο Κπβέξλεζεο, ε δξνκνιφγεζε κείδνλνο ζεκαζίαο ξπζκίζεσλ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (Φζηλφπσξν 2014) φπσο ε πξφβιεςε γηα απηφκαηε επηζηξνθή ΦΠΑ ρσξίο ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα ηηο ζπλεπείο επηρεηξήζεηο, ζα απνηειέζεη έλα αθφκε ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ ελδεδεηγκέλε θαηεχζπλζε. Ζ ΔΔΔ, ήδε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο είρε εθθξάζεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο αλαθνξηθά κε ηε ζρεδηαδφκελε, εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ επηηειείνπ, απαιιαγή απφ ην θαζεζηψο ΦΠΑ επηρεηξήζεσλ κε ρακειφ εηήζην ηδίξν, κία πξσηνβνπιία ακθίδξνκεο σθέιεηαο ηφζν γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν φζν θαη γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο αζθνχκελεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο (κε κηθξή απψιεηα δεκνζίσλ εζφδσλ). Άιισζηε ε ΔΔΔ, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κε ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο ζηελ θνηλψο επηρεηξνχκελε πξνζπάζεηα εμάιεηςεο πιεζψξαο γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ ζε βαζηθνχο ηνκείο 26

31 νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είρε θαηαζέζεη ζαθείο θαη εκπεξηζηαησκέλεο πξνηάζεηο γηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ εμέρνπζα ζέζε θαηείρε ε αδήξηηε αλάγθε γηα απαιιαγή από ην ΦΠΑ επηρεηξήζεσλ κε πξαγκαηνπνηνύκελν εηήζην ηδίξν ηνπιάρηζηνλ επξώ. Παξφια απηά, ην αξρηθψο πξνβιεθζέλ εηήζην επίπεδν ηδίξνπ ησλ επξψ κέρξη ην νπνίν νη επηηεδεπκαηίεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εμαίξεζεο απφ ην θαζεζηψο ΦΠΑ, είρε θξηζεί αλεπαξθέο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ απνηχπσλε ηελ πξαγκαηηθά επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο αδηακθηζβήηεηεο αλάγθεο ηνπ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθνχ θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ εγρψξηνπ επηρεηξείλ, εθείλνλ ηνπ Ληαληθνχ Δκπνξίνπ. Πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ, θχθινη ηεο Κπβέξλεζεο, αλαινγηδφκελνη ηε κηθξή απήρεζε θαη ηελ πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνσζνχκελνπ κέηξνπ, αζθνχζαλ πηέζεηο γηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ (10.000) ζηα επίπεδα ησλ επξψ θαηαγεγξακκέλνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Γπζηπρψο, ε δηαθαηλφκελε επηθξάηεζε ηεο αξρηθήο εηζήγεζεο αθήλεη δπζαξεζηεκέλε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ. Οη κηθξνκεζαίνη ηνπ εκπνξίνπ εθθξάδνπλ ηελ επηθπιαθηηθφηεηά ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ θαη ηηο πξννπηηθέο/δπλαηφηεηεο επίιπζεο θαίξησλ πξνβιεκάησλ ηεο αγνξάο, θαζψο ην ηδηαίηεξα ρακειφ πξνβιεπφκελν επίπεδν ηδίξνπ αθήλεη «εθηφο λπκθψλνο» ην βαζηθφ ππξήλα ησλ κηθξψλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, εθείλσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο "κηθξήο ιηαληθήο" ηεο αγνξάο. Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ην πνζφ ησλ επξψ απνηειεί έλα επηειέο κέγεζνο θαη θξίλεηαη αλεπαξθέο γηα ηελ θάιπςε αθφκε θαη ηνπ βαζηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πνπ επσκίδεηαη κία ηππηθή κηθξή (αηνκηθή) εκπνξηθή επηρείξεζε (βι. ζρεηηθφ Πίλαθα 1), θαζψο κφλν ηα εηήζηα έμνδα πνπ επηβαξχλνπλ ην πξνυπνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο θαη ηα 27

32 νπνία εμεηδηθεχνληαη ζηελ εκπνξηθή κίζζσζε (ελνίθην, πεξίπνπ επξψ), ηνπ πξνο εθκεηάιιεπζε αθηλήηνπ αιιά θαη ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ινγαξηαζκφο ΓΔΖ, πεξίπνπ επξψ), πξνζεγγίδνπλ αζξνηζηηθά ηα επξψ. ηελ πεξίπησζε βεβαίσο πνπ ε επηρείξεζε απαζρνιεί έζησ θαη έλαλ εξγαδφκελν, κε κηθξή ή ζρεδφλ κεδεληθή πξνυπεξεζία, ην ζπλνιηθφ ηεο θφζηνο (εθηφο ππνρξεψζεσλ ζε Δθνξία, Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη Πξνκεζεπηέο) εθηηλάζζεηαη ζε επίπεδα πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ θαη επξψ. Δχινγα ινηπφλ γελλάηαη ην εξψηεκα πσο έλαο επηηεδεπκαηίαο κε φιε ηελ θαιή δηάζεζε πνπ ηνλ δηαθξίλεη, αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ δηαζέηεη, ζα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζε ηφζν αληίμνεο θαη δπζρεξείο ζπλζήθεο. Πίνακασ 1(ΦΠΑ): Κόςτοσ Μιςθοδοςίασ και Λειτουργικό Κόςτοσ μίασ μζςησ (ατομικήσ) επιχείρηςησ Λιανικοφ Εμπορίου, ςε ετήςια βάςη Μίςθωςη εμπορικοφ ακινήτου (ενοίκιο) Κατανάλωςη ηλεκτρικήσ Ενζργειασ (Λογαριασμός ΔΕΗ) Λειτουργικό Κόςτοσ (1) (1) Απαςχόληςη πωλητή, άγαμου, με 3 χρόνια προχπηρεςίασ Κόςτοσ Μιςθοδοςίασ (2) (2) Συνολικό Κόςτοσ Επιχείρηςησ (1) + (2) (1) + (2) Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πξνθεηκέλνπ κία κηθξή αληηπξνζσπεπηηθή εκπνξηθή επηρείξεζε ζηνλ ηνκέα ηνπ Ληαληθνχ Δκπνξίνπ λα θαηαζηεί βηψζηκε, θεξδνθφξα θαη λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, απαηηείηαη λα δηελεξγεί ζε εηήζηα βάζε έλαλ minimum θχθιν εξγαζηψλ πεξίπνπ επξψ, γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ ΦΠΑ. Ζ δηεχξπλζε ηνπ πξνο 28

33 πηνζέηεζε πνζνχ ζε έλα επίπεδν ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ επξψ, ζα απνηειέζεη κία πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή αλάζα ζηελ αζζκαίλνπζα αγνξά, απαιιάζζνληαο ηελ απφ πεξηηηά έμνδα θαη γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ ηφλσζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, έλεθα ησλ βειηησηηθψλ πξνβιέςεσλ εηζπξαμηκφηεηαο ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (ΦΔΦΠ, ΦΔΝΠ). Ωο εθ ηνχηνπ, ε επαλαμηνιφγεζε ηνπ πξνο ζέζπηζε πνζνχ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη βαζηθφ κέιεκα ησλ ππεχζπλσλ άζθεζεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, έηζη ψζηε ηηο επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ κέηξνπ λα θαξπσζνχλ νη "start-up" επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ ζηα πξψηα ηνπο βήκαηα απνηεινχλ ηε κηθξή επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ρξήδνπλ άκεζεο αξσγήο. 10. Ιζρύο ηνπ κέηξνπ ηεο ζπιινγήο απνδείμεσλ θαη ζηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο: Ζ επηιεθηηθή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ζπιινγήο ησλ απνδείμεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο κφλν νκάδεο, φπσο νη κηζζσηνί θαη ζπληαμηνχρνη, αγγίδεη ηα φξηα ηνπ παξαινγηζκνχ, θαζψο ζηελ νπζία ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα θάξπσζεο θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηηεδεπκαηηψλ/ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, ππνηηκψληαο ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα ηφλσζεο ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο. Ζ ΔΔΔ έρεη απφ καθξνχ πξνηείλεη λα εθπίπηεη ην ζύλνιν ησλ απνδείμεσλ όισλ ησλ επαγγεικαηηθώλ θιάδσλ θαη όισλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαηά έλα πνζνζηό από ην εηζόδεκα θαη ην ππόινηπν απηνύ λα θνξνινγείηαη κε βάζε ηελ πθηζηάκελε θνξνινγηθή θιίκαθα. Ζ αθνκνίσζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζα βειηίσλε ηε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ ππφρξεσλ, παξέρνληάο ηνπο έλα ηζρπξφ θίλεηξν ζπιινγήο απνδείμεσλ απφ φινπο αλεμαηξέησο. IX. ΑΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΔΔ ΓΙΑ ΛΤΗ ΣΟΝ ΟΑΔΔ Ζ ΔΔΔ επαλαθέξεη θαη επηκέλεη ζηε πξφηαζε ηεο γηα "πάγσκα" θαη "θεθαιαηνπνίεζε" ησλ παιαηψλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζηνλ ΟΑΔΔ, αιιά κε 29

34 πξνυπφζεζε ηελ επαλέλαξμε θαηαβνιήο ησλ ηξερνπζψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ψζηε λα μεθνιιήζεη ην Σακείν απφ ην εηζπξαθηηθφ αδηέμνδν ησλ θαηά 52% κεησκέλσλ εζφδσλ ηνπ θαη λα κπνξεί λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο ησλ ελ ελεξγεία αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΑΔΔ, νη νπνίνη έρνπλ νθεηιέο ηηο νπνίεο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, αδπλαηνχλ πξνζσξηλά λα απνπιεξψζνπλ. Δηδηθά γηα ηελ θξίζηκε πεξίνδν είλαη επηβεβιεκέλν αθελφο ην «πάγσκα» (θεθαιαηνπνίεζε) ησλ παιαηψλ νθεηιψλ θαη αθεηέξνπ λα δνζεί ζηνπο νθεηιέηεο ε δπλαηφηεηα λα ζεσξνχληαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη, θαηαβάιινληαο ηελ ηξέρνπζα εηζθνξά κε ειεχζεξε επηινγή θιάζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα θαη παξάιιεια λα δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκα ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο, φζν θαη γηα ηα έκκεζα αζθαιηζκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Ζ ΔΔΔ δελ παξαγλσξίδεη ηηο πξφζθαηεο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Δξγαζίαο γηα ηελ πξνζσξηλή θάιπςε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ησλ νθεηιεηψλ επηρεηξεκαηηψλ κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015, πιελ φκσο δελ παχεη λα είλαη πξνζσξηλή, ελψ ε πξφηαζή καο ιχλεη ην πξφβιεκα ζε κφληκε βάζε. Παξάιιεια, ε πινπνίεζή ηεο ζα σθειήζεη ηα έζνδα ηνπ ΟΑΔΔ, ελψ γηα ηελ επίζπεπζε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ ε ΔΔΔ έρεη δηαηππψζεη ζρέδην δηαηχπσζεο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο, ηεο ηξνπνινγίαο θαη ηεο πξνζζήθεο ηεο ζε ζρέδην λφκνπ, σο αθνινχζσο: «Εηζεγεηηθή Έθζεζε Με ηελ πξνηεηλόκελε ηξνπνινγία παξέρεηαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΑΕΕ πνπ έρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ηνλ Οξγαληζκό, λα δεηήζνπλ ηελ θεθαιαηνπνίεζή ηνπο. Η ηξνπνινγία, ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηα πάγηα αηηήκαηα ηεο Εζληθήο πλνκνζπνλδίαο Ειιεληθνύ Εκπνξίνπ (ΕΕΕ), έξρεηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ δεδνκέλε θαη ζπλερώο δηνγθνύκελε αδπλακία ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΑΕΕ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ λα θαηαβάιινπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη λα μεθύγνπλ από ηελ κέγγελε ησλ νθεηιώλ, νη νπνίεο έρνπλ ηόζν νηθνλνκηθό θαη 30

35 επηρεηξεκαηηθό αληίθηππν ζηελ αγνξά, πνπ ζπξξηθλώλεηαη, όζν θαη πξνζσπηθό θόζηνο, κέζσ ησλ αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ είζπξαμεο θαη ησλ πνηληθώλ δηώμεσλ. Η εηζαγσγή ηεο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε ζηήξημε ησλ νθεηιεηώλ, νη νπνίνη εθηηκάηαη όηη έρνπλ μεπεξάζεη ηνπο , ιόγσ ηεο δπζρεξνύο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ησλ ζεκαληηθώλ πξνβιεκάησλ ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο γεληθόηεξεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλαζύληαμε θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο, ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο θαη ηελ ηηζέκελε ζε ξεαιηζηηθό πιαίζην- αύμεζε ησλ εηζξνώλ ηνπ ΟΑΕΕ. Η θεθαιαηνπνίεζε ησλ νθεηιώλ: Θα δώζεη κία επθαηξία ζηνπο νθεηιέηεο ηνπ Οξγαληζκνύ λα επαλεληαρζνύλ ζηελ αζθαιηζηηθή νηθνγέλεηα θαη λα εθνδηαζηνύλ κε ηηο αλαγθαίεο αζθαιηζηηθέο ελεκεξόηεηεο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία απηά γηα λα δηαζώζνπλ ην επηηήδεπκά ηνπο. Θα επηιύζεη ην θαηεπείγνλ θνηλσληθό δήηεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε ησλ ηδίσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, ηελ νπνία ηώξα ζηεξνύληαη από ηνλ ΕΟΠΤΤ, ιόγσ ησλ νθεηιώλ πξνο ηνλ ΟΑΕΕ. Θα αλαθνπθίζεη ηνπο νθεηιέηεο κέζσ ηεο αλαζηνιήο ησλ αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ είζπξαμεο, εθόζνλ είλαη εθεμήο ζπλεπείο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο απέλαληη ζηνλ Οξγαληζκό. Επηπιένλ, ιόγσ ηεο δπζκελνύο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πνπ θαζηζηά γηα πνιινύο νθεηιέηεο δπζρεξή ηελ αληαπόθξηζή ηνπο αθόκε θαη ζηηο ηξέρνπζεο αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ νθεηιέηε ηνπ νπνίνπ νη νθεηιέο θεθαιαηνπνηνύληαη, λα κπνξεί λα επηιέμεη ειεύζεξα αζθαιηζηηθή θαηεγνξία, αθόκε θαη όηαλ είλαη ρακειόηεξε από απηήλ πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα. Σέινο, κε ηελ πξνο ςήθηζε ηξνπνινγία παύνπλ λα ζπληζηνύλ πνηληθό αδίθεκα νη νθεηιέο ησλ αζθαιηζκέλσλ πξνο ηνλ ΟΑΕΕ. Δηνξζώλεηαη έηζη κία ζηξέβισζε ηνπ λόκνπ, πνπ από όινπο ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο ήζειε λα δηώθνληαη πνηληθά θαη γηα ίδηεο εηζθνξέο κόλν νη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΑΕΕ, ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε 31

36 κε αζθαιηζηηθή ελεκέξσζε ζηεξεί ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο από ηελ παξνρή ζύληαμεο θαη ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Σξνπνινγία - Πξνζζήθε Άξζξν... Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Οξγαληζκνύ Αζθάιηζεο Ειεπζέξσλ Επαγγεικαηηώλ, ππνρξενύηαη, κεηά από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ, λα πξνρσξήζεη ζηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ νθεηιώλ ηνπ πξνο ηνλ Οξγαληζκό άλσ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξώ, ζε εληαίν θεθάιαην πνπ ζα πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο θάζε είδνπο πξνζαπμήζεηο, πξόζζεηα ηέιε θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο. Από ηεο θεθαιαηνπνίεζεο θαη εθεμήο, ην εληαίν θεθάιαην επηβαξύλεηαη κόλν κε επηηόθην έλα ηνηο εθαηό (1%) εηεζίσο. ηελ ξύζκηζε κπνξνύλ λα ππαρζνύλ όινη νη ππνρξεσηηθά αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΑΕΕ πνπ έρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ηνλ Οξγαληζκό. Εθόζνλ ππαρζνύλ ζηελ ξύζκηζε, νη αζθαιηζκέλνη κε θεθαιαηνπνηεκέλεο νθεηιέο, κπνξνύλ λα ιάβνπλ αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα θαη λα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο παξνρέο ηνπ Οξγαληζκνύ, ππό ηνλ όξν όηη εθεμήο ζα θαηαβάιινπλ ηηο ηξέρνπζεο εηζθνξέο ηνπο θαλνληθά. Η θαλνληθή θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ αλαζηέιιεη ηα εηζπξαθηηθά δηνηθεηηθά θαη αζηηθά κέηξα, πνπ επηδηώθνπλ ηελ είζπξαμε κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ηεο θεθαιαηνπνηεκέλεο νθεηιήο. Γηα ηελ ππνβνήζεζή ηνπο ζηελ νκαιή εθπιήξσζε ησλ εθεμήο ππνρξεώζεώλ ηνπο, νη αζθαιηζκέλνη κε θεθαιαηνπνηεκέλε νθεηιή κπνξνύλ, εμαηξεηηθά κέρξη , λα επηιέμνπλ ειεύζεξα αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ζηνλ ΟΑΕΕ. Καηά ηελ ζπληαμηνδόηεζε, ε θεθαιαηνπνηεκέλε νθεηιή κεηαηξέπεηαη ζε αζθαιηζηηθό ρξόλν κε ηειηθή επηινγή εμαγνξάο εθ κέξνπο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή παξνρήο κεησκέλεο ζύληαμεο πξνο απηόλ. Εάλ ν αζθαιηζκέλνο επηζπκεί λα εμνθιήζεη λσξίηεξα από ηνλ ρξόλν ζπληαμηνδόηεζεο ηελ θεθαιαηνπνηεκέλε νθεηιή ηνπ, ην ζρεηηθό δηθαίσκα ηνπ παξέρεηαη νπνηεδήπνηε. Εηδηθά γηα ηνπο νθεηιέηεο ηνπ ΟΑΕΕ κε νθεηιέο θάησ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξώ, απηνί κπνξνύλ λα εληαρζνύλ άκεζα θαη ρσξίο πξνϋπνζέζεηο ζηελ «Ρύζκηζε λέαο αξρήο ησλ νθεηιόκελσλ εηζθνξώλ ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο 32

37 αζθάιηζεο» ηνπ λ. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α ) ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ηζρύνπζα ξύζκηζε. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο εδαθίνπ, ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δόζεο ηεο 30ήο Ινπλίνπ 2017 ηεο «Ρύζκηζε λέαο αξρήο ησλ νθεηιόκελσλ εηζθνξώλ ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο», πνπ νξίδεηαη από ην λ. 4152/2013, παξαηείλεηαη κέρξη ηελ εμόθιεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ ζαξάληα νθηώ (48) δόζεσλ ηνπ θάζε ππαγόκελνπ ζηελ ζρεηηθή ξύζκηζε, ππνινγηδόκελε από ηελ εκέξα ππαγσγήο ηνπ θαη κεηά. Από ηεο έλαξμεο ηζρύνο ηνπ λόκνπ απηνύ, νη νθεηιέο ησλ αζθαιηζκέλσλ πξνο ηνλ ΟΑΕΕ παύνπλ λα ζπληζηνύλ πνηληθό αδίθεκα. Με Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαη δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο δηάηαμεο.» Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ε ΔΔΔ θαη ν εκπνξηθφο θφζκνο ηεο ρψξαο εδψ θαη ρξφληα έρνπλ ζέζεη ζηελ πξνκεησπίδα ησλ αηηεκάησλ ηνπο ηελ απνπνηληθνπνίεζε ησλ νθεηιώλ γηα ίδηεο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ πξνο ηνλ ΟΑΔΔ. Θεσξνχκε φηη είλαη πιένλ θαηξφο, σο έλδεημε θαιήο ζέιεζεο πξνο ηελ θνηλσλία, λα θαηαξγεζεί επηηέινπο απηφ ην επαρζέο κέηξν, λα πεγαίλεη έλαο έκπνξνο ζηελ θπιαθή επεηδή έρεη πξνο ην ηακείν νθεηιέο, πνπ νχησο ή άιισοαθήλνπλ ηνλ ίδην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ρσξίο αζθάιηζε, ρσξίο ζχληαμε θαη ρσξίο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Τπελζπκίδνπκε φηη ην αλαρξνληζηηθφ θαη άδηθν λνκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ πνηληθή θαηαδίσμε ησλ νθεηιεηψλ κφλν ηνπ Σακείνπ καο εθαξκφζηεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Αλαγθαζηηθνχ Νφκνπ 86/1967 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηα Καηαζηαηηθά ηνπ ΟΑΔΔ κε ηελ παξάγξαθν 1 άξζξνπ 16 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 258/2005. πκπεξαζκαηηθά, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε θξίζε μεθίλεζε ην 2009, είλαη πνιινί πιένλ νη έκπνξνη πνπ έρνπλ αζθαιηζηηθέο νθεηιέο θαη εθηφο απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο πνπ ήδε έρνπλ ρηππήζεη ηελ πφξηα ηνπο- επηθξεκάηαη επηπιένλ επάλσ απφ ην θεθάιη ηνπο θαη ε «δακφθιεηνο ζπάζε» ηεο πνηληθήο δίσμεο θαη ηεο θπιάθηζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε ΔΔΔ, δεηά γηα άιιε κία θνξά ηελ πιήξε άξζε ηεο 33

38 πνηληθνπνίεζεο ησλ νθεηιώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πξνο ηνλ ΟΑΔΔ θαη ηελ δηαηήξεζε κόλν ησλ αζηηθώλ κέηξσλ (ηα νπνία κεηά ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο είλαη ππεξαξθεηά), φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο νθεηιέο ησλ ινηπψλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ θαη απηναπαζρνινπκέλσλ (δηθεγφξσλ, γηαηξψλ, κεραληθψλ θιπ.) πξνο ηα δηθά ηνπο ηακεία. X. ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δθπηψζεηο- Πξνζθνξέο θαη άιιεο Δκπνξηθέο Πξαθηηθέο Παξά ηηο βειηηψζεηο, ν λφκνο πεξί εθπηψζεσλ πξέπεη λα αλακνξθσζεί κε γλψκνλα έλα "Κώδηθα Γενληνινγίαο" γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ πνπ αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο ζε λέεο, απιέο πξαθηηθέο πψιεζεο, ιακβάλνληαο πξσηίζησο ππφςε ηε ρακειή θαηαλάισζε πνπ νδεγεί ζην θιείζηκν ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σα "εξγαιεία" ηεο εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο γηα αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, εθπηώζεηο, πξνζθνξέο, πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη stock, δελ νξίδνληαη ζαθψο θαη κε απιφ ηξφπν κε απνηέιεζκα λα κελ δηαθξίλνληαη κε ζαθήλεηα νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Ζ ΔΔΔ ηαμηλνκψληαο ηηο έλλνηεο απηέο, βάζεη ηεο δηάξθεηαο, ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ εχξνπο εθαξκνγήο ηνπο, κπνξεί λα δηεπθξηλίζεη φηη: Οη Δθπηψζεηο έρνπλ ζθνπφ ηε ξεπζηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ζηαζεξέο ρξνληθέο πεξηφδνπο εηεζίσο. Οη Πξνζθνξέο δηελεξγνχληαη ζε έθηαθηεο πεξηφδνπο θαη αθνξνχλ ζε πεξηνξηζκέλν εχξνο εκπνξεπκάησλ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Οη Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο έρνπλ ζθνπφ ηελ έθηαθηε δηαθήκηζε, ζε πεξηνξηζκέλα είδε. Σα "Stock" έρνπλ ζθνπφ ηε ξεπζηνπνίεζε αδηάζεησλ απνζεκάησλ. Με δεδνκέλν φηη θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα κεηψλεη θαη λα απμάλεη ηηο ηηκέο αλάινγα κε ην θφζηνο ησλ εκπνξεπκάησλ, δελ ζπλεπάγεηαη όηη ζα πξέπεη λα ην 34

39 πξάηηεη νπνηεδήπνηε ην επηζπκεί κε ηε ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ εθπηψζεσλ, πξνζθνξψλ, πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη stock. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη κηθξνκεζαίνη έκπνξνη δελ επηζπκνχλ ην κνληέιν ησλ πςειψλ ηηκψλ θαη ησλ αθφκα πςειφηεξσλ πνζνζηψλ εθπηψζεσλ, αιιά ηεο "κίαο ηηκήο, ρακειήο ηηκήο, όιν ηνλ ρξόλν" κε εμαίξεζε ηηο εθπηώζεηο, ιόγσ ηέινπο επνρήο. Ωζηφζν ε εκεξνκελία εθθίλεζεο ησλ ηαθηηθψλ εθπηψζεσλ, δελ εμππεξεηεί φινπο ηνπο θιάδνπο φπσο ζρνιηθά είδε, έπηπια, ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά θιπ. Δπίζεο πνιινί εκπνξηθνί ζχιινγνη επηζπκνχλ λα αιιάμεη ν ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ελδηάκεζσλ εθπηψζεσλ (mid season sales) θαη θπξίσο λα κελ επηηξέπνληαη νη πξνζθνξέο θαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο 30 εκέξεο πξηλ ηελ επίζεκε έλαξμε ησλ ηαθηηθψλ εθπηψζεσλ, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη πξνζπαζνύλ λα κηκεζνύλ ηηο ηαθηηθέο εθπηώζεηο, πξνθαιψληαο ζχγρπζε ζηνλ θαηαλαισηή. Λεηηνπξγία ησλ Καηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο Ζ ΔΔΔ ήδε απφ ην ηέινο ηνπ 2012, πνπ εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά ε αλεμήγεηε εκκνλή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο λα απειεπζεξψζεη ηηο Κπξηαθέο, εμέθξαζε ηελ θάζεηε αληίζεζε θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ ηεο ρψξαο πξνο ην Τπνπξγείν ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, είρε ζπκθσλεζεί φηη, πξηλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή ξχζκηζε ή πξφηαζε ξχζκηζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξψηα εμαληιεηηθφο δηάινγνο κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Αλη απηνχ, ήδε απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012 θαη κέζσ ηνπ ηφηε ζρεδίνπ λφκνπ «Αγνξαλνκηθφο Κψδηθαο», βξεζήθακε αληηκέησπνη κε ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ φιεο ηηο Κπξηαθέο ηνπ ρξφλνπ. Ζ ΔΔΔ θαη ν εκπνξηθφο θφζκνο ηεο ρψξαο απνξξίςακε ηελ απειεπζέξσζε θαη πξνηείλακε σο θαιχηεξε ιχζε, ηελ νινθιεξσηηθή απφζπξζε ηνπ άξζξνπ γηα ηηο Κπξηαθέο θαη ηελ έλαξμε δηαιφγνπ αλάκεζα ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ζηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο θαη ζηεξίμακε κε έξεπλεο θαη ζηνηρεία ηηο ζέζεηο καο γηα ηελ πιήξε αλαθνινπζία ηεο θπξηαθάηηθεο ιεηηνπξγίαο κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ή ηελ απαζρφιεζε. 35

40 Σειηθά, κε ην άξζξν 16 λ. 4177/2013 νξίζηεθε φηη γεληθφ άλνηγκα ζα ηζρχεη κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο θαη πεξηνξηζκέλεο εθ ηνπ λφκνπ Κπξηαθέο ην ρξφλν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πξψηε Κπξηαθή θαηά ηελ έλαξμε ησλ εθπηψζεσλ, δχν Κπξηαθέο πξηλ απφ ηελ εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ. Καηά ηα ινηπά, ε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο εμαθνινπζεί λα είλαη δήηεκα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ην άλνηγκα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (θάησ ησλ 250 ηκ) απνθαζίδεη ν αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο (ηέσο Ννκάξρεο), θαηά ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ. Αθνινχζσο, νη θαηά ηφπνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο εμέδσζαλ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαο εηδηθή πξφλνηα γηα ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ησλ λνκψλ ηνπο θαη έηζη ε αγνξά ηζνξξόπεζε, βάζεη ησλ πξνηάζεώλ καο. Ωζηφζν, κε ηελ ππνπαξάγξαθν Σ5 παξάγξαθνο 2 α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ λ. 4254/2014, ε πξνεγνχκελε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ επαλέθεξε ην ζέκα, ελψ απηφ είρε ιήμεη θαη νξίζηεθε φηη κε Τπνπξγηθή Απφθαζε ζα θαζνξηζηνχλ 3 ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα ηζρχζεη πιήξεο απειεπζέξσζε, άζρεηα απφ ηηο απνθάζεηο ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ. Ζ ΔΔΔ αληηκεηώπηζε αξλεηηθά ηελ έθδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, επεηδή «μαλαλνίγεη» ην ζέκα εθ ηνπ κε φλησο, ηελ ζηηγκή πνπ ε αγνξά έρεη βξεη ηηο ηζνξξνπίεο ηεο κε ηηο παξερφκελεο εθ ηνπ λφκνπ Κπξηαθέο πνπ ηα θαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ειεχζεξα θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ. Σειηθά, ν Τθππνπξγφο Αλάπηπμεο, εκκέλνληαο ζηνλ ιαλζαζκέλν ρεηξηζκφ απηνχ ηνπ θξίζηκνπ ζέκαηνο, εμέδσζε ηελ ππ αξηζκ. ΤΑ Κ1-1119/ , ε νπνία ηειηθά απειεπζεξώλεη 10 πεξηνρέο αληί γηα 3 πνπ νξίδεη ν λφκνο θαη γεληθφηεξα παξαβηάδεη ζσξεία δηαηάμεσλ θαη αξρψλ ηνπ πληάγκαηνο, ελψ είλαη αληίζεηε κε ηε Γηεζλή χκβαζε ηεο Γελεχεο αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο, πνπ θαζηεξψλνπλ ηε Κπξηαθή σο εκέξα αξγίαο. Οη 5 θύξηνη ιόγνη πνπ πάζρεη ε ζπγθεθξηκέλε Τπνπξγηθή Απόθαζε είλαη: 1. Τπέξβαζε ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο ηνπ λφκνπ: Ζ εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε (ππνπαξάγξαθνο Σ5 παξάγξαθνο 2α άξζξνπ πξψηνπ λ. 36

41 4254/2014) νξίδεη φηη κε Τπνπξγηθή Απφθαζε ζα θαζνξηζηνχλ 3 ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ζα ηζρχζεη πιήξεο απειεπζέξσζε, άζρεηα κε ηηο απνθάζεηο ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ. Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε νξίδεη 10 αληί 3 πεξηνρψλ, ελάληηα ζην γξάκκα θαη ζην πλεχκα ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο. 2. Δμάληιεζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζέηεη ν λφκνο: Ζ εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε δεκνζηεχηεθε ζηηο 7 Απξηιίνπ 2014 θαη έδηλε πξνζεζκία 3 κελψλ γηα ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε ππεγξάθε κελ ζηηο 7 Ηνπιίνπ αιιά δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ ζηηο 8 Ηνπιίνπ 2014, άξα εθπξφζεζκα ησλ 3 κελψλ. 3. Φχζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Γηαβνχιεπζε: Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε σο Γηνηθεηηθή Πξάμε κπνξεί λα είλαη δχν εηδψλ: - Καλνληζηηθή, δειαδή αθνξά φινπο ηνπο δηνηθνπκέλνπο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη εηδηθή αηηηνιφγεζε, νπφηε ε δηαβνχιεπζε δελ παίδεη ξφιν. - Αηνκηθή αιιά γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, δειαδή αθνξά κία επξχηεξε νκάδα δηνηθνπκέλσλ, ε νπνία φκσο νξηνζεηείηαη. Γεδνκέλνπ φηη ηα θαηαζηήκαηα πνπ αλνίγνπλ ζηηο δεδνκέλεο πεξηνρέο νξηνζεηνχληαη, πηζηεχνπκε φηη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε απνηειεί αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, νπφηε απαηηεί εηδηθή αηηηνιφγεζε. Σέηνηα δελ ππάξρεη, νχηε ε δηαβνχιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ θαιχπηεη. 4. Ζ ππνπξγηθή απφθαζε αληίθεηηαη ζηε Γηεζλή χκβαζε ηεο Γελεχεο θαη ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 94/104/1993 κε ηηο νπνίεο θαζηεξψλεηαη ε Κπξηαθή σο εκέξα αξγίαο θαη απαγνξεχεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ε απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Παξαβηάδεη επίζεο αξρέο ηνπ πληάγκαηνο φπσο είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο (άξζξν 21), ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαηά ηελ θαζηεξσκέλε αξγία ηεο Κπξηαθήο (άξζξν 13), ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο 37

42 ζπκκεηνρήο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο θαη ηελ απαγφξεπζε ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ (άξζξα 5 θαη 22). 5. Βιάβε ησλ ΜκΔ εκπφξσλ: Οη έκπνξνη πνπ αλνίγνπλ, ην θάλνπλ κε δπζβάζηαθην θφζηνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο θαη άξα πθίζηαληαη αλεπαλφξζσηε βιάβε. Ζ ΔΔΔ θαη άιινη θνξείο έρνπκε πξνζθύγεη πξνο ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο, ην νπνίν ζα θξίλεη ην επίκαρν ζέκα θαη ζα απνθαζίζεη εάλ ηειηθά ζα αλαζηείιεη θαη λα αθπξψζεη ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε πνπ δήζελ πηινηηθά επηηξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ηα θαηαζηήκαηα φιεο ηηο Κπξηαθέο ηνπ ρξφλνπ. Δλ ησ κεηαμχ, ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο δεηάεη ζηνηρεία γηα ηηο Κπξηαθέο από αλαξκόδηνπο θνξείο, ηελ ζηηγκή πνπ ε ΔΔΔ έρεη ήδε ηηο απαληήζεηο. πγθεθξηκέλα, ε πλνκνζπνλδία δηεμήγαγε έξεπλεο γηα ηηο Κπξηαθέο, 20 θαη 27 Ηνπιίνπ, ηα επξήκαηα ησλ νπνίσλ δείρλνπλ φηη νχηε νη έκπνξνη είλαη επραξηζηεκέλνη κε ην κέηξν, νχηε φηη ηα αλνηρηά θαηαζηήκαηα (φζα ήηαλ) είραλ απήρεζε ζηνπο θαηαλαισηέο. πγθεθξηκέλα, σο πξνο ηελ πξψηε έξεπλα, ε ΔΔΔ δηεξεχλεζε ηελ θίλεζε ζηελ αγνξά ηελ Κπξηαθή ησλ θαινθαηξηλψλ εθπηψζεσλ (20 Ηνπιίνπ), θαηά ηελ νπνία ηα θαηαζηήκαηα ζε φιε ηε ρψξα κπνξνχζαλ λα είλαη αλνηθηά. Ζ έξεπλα ήηαλ ηειεθσληθή ζε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ζε ηπραίν δείγκα 227 εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηηο εκπνξηθέο αγνξέο ηεο Αζήλαο, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ ηεο Αηηηθήο (Πεηξαηάο, Μαξνχζη, Ν. Ησλία, Γιπθάδα, Υαιάλδξη, Κεθηζηά, Πεξηζηέξη, Ν. Ησλία, Ν. κχξλε). Σν θχξην θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ε εγθαηάζηαζή ηεο ζε παξαδνζηαθνχο εκπνξηθνχο δξφκνπο ζηα θέληξα πφιεσλ. Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ δελ άλνημε θαλ ην θαηάζηεκα ηελ Κπξηαθή 20 Ηνπιίνπ. πγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 40% κε ην πνζνζηφ γηα ηελ Θεζζαινλίθε λα θηάλεη ζην 53%. Σν απνηέιεζκα δελ επαιήζεπζε ηηο κεγάιεο πξνζδνθίεο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ κέηξνπ, ηδηαίηεξα γηα ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη κε δεδνκέλν φηη ε ηνπξηζηηθή 38

43 θίλεζε είλαη ζαθψο απμεκέλε. Άιισζηε, ην θπξηαθάηηθν άλνηγκα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζην επηρείξεκα ηνπ ηνπξηζκνχ. Κη φκσο ηδίσο γηα ην θέληξν ηεο Αζήλαο δελ ππήξμε θακία ζεηηθή απάληεζε γηα ηελ πνξεία ηνπ ηδίξνπ ηελ ζπγθεθξηκέλε Κπξηαθή. Αποτελεςματικότητα μέτρου αναφορικά με την αφξηςη του τζίρου (1=Καιόλου/5=Πολφ) 75% 10% 4% 4% 6% ην πιαίζην ηεο έξεπλαο, νη επηρεηξεκαηίεο βαζκνιφγεζαλ ην κέηξν ηνπ θπξηαθάηηθνπ αλνίγκαηνο ειεχζεξα απφ ην 1 έσο ην 5 κε βάζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, ζηελ αχμεζε ηνπ ηδίξνπ ηεο επηρείξεζεο ζπλνιηθά θαη φρη κφλν ηελ Κπξηαθή. Όπσο θαίλεηαη θαη δηαγξακκαηηθά ε απφιπηε πιεηνςεθία θαηαηάζζεη ην κέηξν σο ηειείσο αλαπνηειεζκαηηθό ελψ νξηαθέο θαη δηάζπαξηεο είλαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ην 3 έσο ην 5. Αξθεηφ ελδηαθέξνλ παξνπζίαζαλ νη απαληήζεηο ησλ εκπφξσλ αλαθνξηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο απφ ην άλνηγκα ηεο Κπξηαθήο. Σν 64% επηβαξύλεηαη από ην άλνηγκα ελψ έλα αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ, ην 36% δείρλεη φηη θξίλεη ακειεηέα έσο θαη κεδεληθή ηελ επηβάξπλζε. 39

44 Εαν το άνοιγμα τφν καταστημάτφν τις Κσριακές έτει επιβαρύνει το λειτοσργικό κόστος 0% 36% 64% Ναι Ότι ΔΓ/ΔΑ Σέινο, ζηελ πξφζεζε πξφζιεςεο ππαιιήινπ κε αθνξκή ην άλνηγκα ηεο επηρείξεζεο ηελ Κπξηαθή, φινη ζρεδφλ νη έκπνξνη απαληνχλ αξλεηηθά φρη κφλν γηα ηψξα αιιά θαη γηα ην κέιινλ. Γειαδή, επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αλνίγνπλ ηελ Κπξηαθή, δελ πξνηίζεληαη λα πξνζιάβνπλ ππάιιειν. Σν πνζνζηφ είλαη ζπληξηπηηθφ γηα λα κπνξεί θαλείο λα ην ακθηζβεηήζεη θαη απνδπλακψλεη πιήξσο ην επηρείξεκα ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ αλνίγκαηνο πεξί αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο. Εαν έτοσν πραγματοποιήσει ή σκοπέσοσν να πραγματοποιήσοσν πρόσληυη σπαλλήλοσ για τις Κσριακές 5% 0% 95% Ναι, έτω προζλάβει ήδη σπάλληλο για ηις Κσριακές Ότι και δεν ζκοπεύω να προζλάβω ούηε ζηο μέλλον Ότι, αλλά ζκοπεύω να προζλάβω ζηο μέλλον ην πιαίζην ηεο δεχηεξεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ Κπξηαθή, 27 Ηνπιίνπ, νη έκπνξνη ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο 40

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ 1 Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη πνιίηεο γηα εθπνηήζεηο θαη αθεξεγγπόηεηα

Σα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη πνιίηεο γηα εθπνηήζεηο θαη αθεξεγγπόηεηα ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΒΟΤΛΔΤΣΗ ΔΓΔΚ Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΓΗ Δ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΗ ΔΓΔΚ Σα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη πνιίηεο γηα εθπνηήζεηο θαη αθεξεγγπόηεηα Πψο αμηνινγείηαη ην πιαίζην αθεξεγγπφηεηαο; Σί πέηπρε ε ΔΓΔΚ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.

Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 9 Ινπιίνπ 2015 Α.Π.: 01266 Αμηφηηκν Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Δπθιείδε Τζαθαιψην Νίθεο 5-7 101 80 Αζήλα Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπρλέο Εξωηήζεηο & Απαληήζεηο γηα ηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο ηνπ Ν.4224/2013

Σπρλέο Εξωηήζεηο & Απαληήζεηο γηα ηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο ηνπ Ν.4224/2013 Σπρλέο Εξωηήζεηο & Απαληήζεηο γηα ηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο ηνπ Ν.4224/2013 1) Πνηφο είλαη ν ζθνπφο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο;... 2 2) Πνηνη ππάγνληαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο;... 2 3) Τη απαηηείηαη απφ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ FACTORING LEASING KAI TOY VENTURE CAPITAL ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΗΠΟΤΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ: ΠΑΤΛΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Αζήλαη, 27.9.2015 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Σχκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ζην εμήο ΠΝΠ) κε εκεξνκελία 18 Ινπιίνπ 2015 (ΦΔΚ Α 84/18.7.2015),

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 12.7.2013 Α. Ρεσστότητα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σμήμα Οικονομικών Δπιστημών ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ Ο ΒΑΙΛΕΙΟ ΟΓΙΑΚΑ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ ΠΑΣΡΑ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ..5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο:

Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο: Ομιλία ηοσ κ. Σοθοκλή Μιταηλίδη, Προέδροσ ηοσ Μεηαβαηικού Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ ηης Τράπεζας Κύπροσ, ζηη Γενική Σσνέλεσζη ηων μεηότων ζηις 10 Σεπηεμβρίοσ 2013 Αμηφηηκνη πξνζθεθιεκέλνη, Κπξίεο θαη θχξηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα