Αστικοποίηση: τάση συγκέντρωσης του πληθυσµού µιας χώρας στις µεγάλες πόλεις ή της αύξησης του πληθυσµού που ζει σε αστικές περιοχές.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αστικοποίηση: τάση συγκέντρωσης του πληθυσµού µιας χώρας στις µεγάλες πόλεις ή της αύξησης του πληθυσµού που ζει σε αστικές περιοχές."

Transcript

1 Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Αστικοποίηση: τάση συγκέντρωσης του πληθυσµού µιας χώρας στις µεγάλες πόλεις ή της αύξησης του πληθυσµού που ζει σε αστικές περιοχές. Αστυφιλία: η αγάπη προς την πόλη και η τάσης συγκέντρωσης των κατοίκων των περιφερειών ή της υπαίθρου στα µεγάλα αστικά κέντρα. Συνήθως, ο όρος αστυφιλία έχει αρνητικό περιεχόµενο Αστικοποίηση = κοινωνική διαδικασία, υιοθέτηση στάσεων και συµπεριφορών, που συνδέονται και χαρακτηρίζουν τους κατοίκους των µεγάλων πόλεων. ΟΗΕ: το 2010 το 50% του παγκόσµιου πληθυσµού ζούσε σε αστικές περιοχές, ενώ υπολογίζεται ότι το έτος 2050 το 70% περίπου του πληθυσµού του πλανήτη θα κατοικεί σε αστικές περιοχές. Η αύξηση του µεγέθους των πόλεων οφείλεται σε (3) παράγοντες: Στη φυσική αύξηση του πληθυσµού Στην καθαρή µετανάστευση Στις µεταβολές των δηµοτικών ορίων Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1

2 Εξέλιξη αστικοποίησης από το και προβολή έως το 2050 «Περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες»: Ευρώπη, Β. Αµερική, την Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία και την Ιαπωνία. «Λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες»: Αφρική, Ασία (-Ιαπωνίας), Λ. Αµερική Ποσοστό αστικοποίησης Παγκόσµιος µέσος όρος Περισσότερα ανεπτυγµένες περιφέρειες Λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες Κίνα ΗΠΑ Ευρώπη Έτος Ελλάδα Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2

3 Συνέπειες της αστικοποίησης θετικές συνέπειες: Η αύξηση της παραγωγήςστο δευτερογενή ή τον τριτογενή παραγωγικό τοµέα λόγω της δηµιουργίας οικονοµιών συγκέντρωσης Η διευκόλυνση της λειτουργίας της οικονοµίαςστο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς λόγω της ύπαρξης πληθυσµιακών συγκεντρώσεων σε κάποια σηµεία του χώρου Η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιώνκαι σε ορισµένες περιπτώσεις η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι κάτοικοι των πόλεων απολαµβάνουν υψηλότερα επίπεδα κοινωνικών παροχών,αφού οι υποδοµές σε όλα τα επίπεδα (υγεία, εκπαίδευση, οδικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγίας κ.λ.π.) είναι περισσότερες και καλύτερης ποιότητας στα αστικά κέντρα βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων. Η βελτίωση του επιπέδου του εισοδήµατοςτων κατοίκων των πόλεων, αφού οι κάτοικοι των πόλεων έχουν υψηλότερο εισόδηµα συγκριτικά µε τους κατοίκους της υπαίθρου. Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3

4 Αρνητικές συνέπειες: Η διαβίωση σε τεχνητό περιβάλλον, χωρίς επαφή µε τη φύση Η ρύπανση του περιβάλλοντος περιβαλλοντικά προβλήµατα, την υποβάθµιση της ποιότητας ζωής και την ασφυκτική έλλειψη ζωτικού χώρου, Στις µεγάλες πόλεις αυξάνονται πολλά κοινωνικά προβλήµατα, όπως η δυσκολία στη δηµιουργία κοινωνικών ή προσωπικών σχέσεων, η κοινωνική αποµόνωση του πληθυσµού, η αύξηση της εγκληµατικότητας κ.λ.π. ΟΗΕ: ως το 2030 το 60% του πληθυσµού των πόλεων στις αναπτυσσόµενες χώρες θα αποτελείται από νέους κάτω των 18 ετών. Ο συνδυασµός νέων, ανεργίας και φτώχειας θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της εγκληµατικότητας στις πόλεις. Αύξηση του κόστους ζωής, γιατί η διαβίωση στις µεγάλες πόλεις απαιτεί µεγάλα έργα και δαπανηρές υποδοµές. Υποαπασχόληση του ήδη επενδεδυµένου κεφαλαίουστις περιοχές που συρρικνώνονται πληθυσµιακά λόγω της αστικοποίησης. Η αστικοποίηση συνδέεται και µε την αύξηση των επιπέδων φτώχειαςστα αστικά κέντρα. ΟΗΕ: περισσότερα από 1 δισεκατοµµύριοάνθρωποι θα ζουν σε υποβαθµισµένες περιοχές πόλεων, µε σταθερά αυξητικές τάσεις µέχρι το Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 4

5 Οι οικονοµικές συνέπειες της αστικοποίησης πολλές φορές επηρεάζουν τη γενικότερη ανάπτυξη της χώρας. Ελλάδα: η ανεξέλεγκτη αύξηση τους µεγέθους των Αθήνας και Θεσ/νίκης, έχει ως αποτέλεσµα τη χρηµατοδότηση δαπανηρών έργων, σε βάρος έργων µε καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα, τα οποία θα µπορούσαν να γίνουν στην περιφέρεια (φράγµατα, αρδευτικά έργα, διαπεριφερειακοί αυτοκινητόδροµοι, βιοµηχανικές περιοχές, βιοµηχανικές επιχειρήσεις, κ.λ.π.). Υπάρχειοκίνδυνοςτοκράτοςναεµπλακείσεέναφαύλοκύκλο,αφούµε τη δηµιουργία υποδοµών στις µεγάλες πόλεις ενισχύει τις τάσεις συγκέντρωσης πληθυσµού και οικονοµικών δραστηριοτήτων σε αυτές και δηµιουργεί ανάγκες για νέες υποδοµές. Αστικοποίηση: επέκταση του δοµηµένου χώρου της πόλης και την µετατροπή της αγροτικής γης που περιβάλλει την πόλη σε αστική Αστική εξάπλωση (urban sprawl) ή προαστιοποίηση (suburbanization). Οι βασικές λύσειςγια την αυξανόµενη ζήτηση για ζωτικό χώρο: (α) Η αύξηση της έκτασηςπου καταλαµβάνει η πόλη, δηλαδή η εκτατική ανάπτυξή της. (β) Η αύξηση των συντελεστών και της πυκνότητας δόµησηςµε την κατασκευή πολυώροφων κτηρίων, δηλαδή η επέκταση της πόλης «καθ ύψος».

6 Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις για την αστικοποίηση Η Ευρωπαϊκή Σχολή: Γερµανοί κοινωνιολόγοι Georg Simmel, Max Weber και Ferdinand Tönnies, καιγάλλοι Auguste Konteκαι Emile Durkheim. G. Simmel: Σχέση αστικοποίησης και κοινωνικής ζωής στις µεγάλες πόλεις Η ζωή στις πόλεις απαιτεί τη συµµετοχή των κατοίκων στα κοινωνικά προβλήµατα, και εντείνει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις κάθε ατόµου. Το «απρόσωπο» ή «ανώνυµο» των κοινωνικών σχέσεων αποτελεί το χαρακτηριστικό της ζωής σε κάθε µεγάλη πόλη. Κάθε πολίτης αντιµετωπίζει τους συµπολίτες του ως «περαστικούς» ή απλώς «γνωστούς» και η έλλειψη διαπροσωπικής εµπιστοσύνης βρίσκονται στην «καρδιά» της αστικής ζωής. 1. Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6

7 F. Tönnies: Στο έργο «Κοινότητα και Κοινωνία, Gemeinschaft und Gesellschaft», ασχολείται µε την ανάλυση δυο ιδεατών τύπων κοινωνικών σχέσεων. Υπάρχει µια πόλωσηανάµεσα σε δυο µορφών κοινωνικές οµάδες τις οποίες ονόµασε Gemeinschaft από τη µια και Gesellschaft από την άλλη. Gemeinschaft = «κοινότητα», αναφέρεται σε κοινωνικές οµάδες, των οποίων τα µέλη χαρακτηρίζονται από συναισθήµατα συντροφικότητας και αµοιβαίας κατανόησης που έχουν κοινούς στόχους και εργάζονται για την υλοποίησή τους. Η ζωή τους χαρακτηρίζεται από οικειότητα, ζεστασιά και εγγύτητα µεταξύ των µελών και αναφέρεται µια κλειστή και ενωµένη κοινότητα, όπως είναι µια οικογένεια ή µια γειτονιά σε µια προ-µοντέρνα επαρχιακή κοινωνία. Gesellschaft = «κοινωνία», αναφέρεται σε κοινωνικές οµάδες, τα µέλη των οποίων έχουν µεµονωµένους στόχους και ενεργούν αυτόνοµα µε ατοµισµό και ιδιοτέλεια, ενώ οι δεσµοί µεταξύ τους είναι επιφανειακοί, διακρίνονται από ορθολογισµό και όχι συναισθηµατισµό. Η ζωή τους έχει χαρακτηριστικά παρόµοια µε εκείνα των απρόσωπων συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων, µε εκείνα µιας ανώνυµης εταιρείας ή µιας σύγχρονης κοινωνίας σε µια µεγαλούπολη, σε ένα αστικό και καπιταλιστικό περιβάλλον. Κατά τον Tönnies, η έννοια της κοινωνίαςπαραπέµπει ουσιαστικά στην έννοια της πόλης. Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 7

8 Durkheim: Αναφέρθηκε σε δυο διαφορετικές µορφές του κοινωνικού δεσµού, τη µηχανικήκαι την οργανική αλληλεγγύη. Η µηχανική αλληλεγγύηχαρακτηρίζει τις προβιοµηχανικές κοινωνίες και αντιστοιχεί σε αυτό που ο Tönnies ονόµασε κοινότητα. Η οργανική αλληλεγγύηαναφέρεται σε δεσµούς που διαµορφώνονται στη βιοµηχανική κοινωνία και αντιστοιχεί σε αυτό που ο Tönnies ονόµασε κοινωνία. Weber: Προσεγγίζει την αστική ζωή ως αποτέλεσµα των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των δραστηριοτήτων οικονοµικού και µη οικονοµικού χαρακτήρα που πραγµατοποιούνται στον αστικό χώρο. Κεντρικό γνώρισµα της πόλης αποτελούν οι κοινωνικοί δεσµοί, που οδηγούν τους κατοίκους σε µια στενή σχέση. Η πόλη είναι το αποτέλεσµα της δραστηριότητας της κοινωνικής οµάδας, όπως αυτό διαµορφώθηκε από τις αξίες που καθοδηγούν τη συµπεριφορά της. Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 8

9 Η Σχολή του Σικάγου Οι κοινωνιολόγοι που ανέλυσαν τα σχετικά υποδείγµατα υπηρετούσαν στο Πανεπιστήµιο του Σικάγου και θεωρείται ότι αποτέλεσε τη γέννηση της αστικής κοινωνιολογίας και της αστικής γεωγραφίας. Ο πρώτος που ασχολήθηκε µε το θέµα της αστικοποίησης ήταν ο R. Park, ο οποίος σπούδασε στη Γερµανία µε τον G. Simmel Ο Park ασχολήθηκε µε τις αποκλίνουσες κοινωνικές συµπεριφορέςστο αστικό περιβάλλον και εξήγησε τη διαδοχή των κοινωνικών οµάδων στις συνοικίες των πόλεων ως παρόµοια µε εκείνη του φυσικού κόσµου, στηριζόµενος στην αρχή της επικράτησης του πιο «ισχυρού». Οι κοινωνικές τάξεις ανταγωνίζονταιστον αστικό χώρο για την απόκτηση και τον έλεγχο της αστικής γης και η υπεροχή ορισµένων δραστηριοτήτων (βιοµηχανία, εµπόριο) εξαναγκάζει τη µετατόπιση άλλων δραστηριοτήτων (κατοικία) σε άλλες περιοχές της πόλης. Τελικά, επικρατεί η διαφοροποίηση των χρήσεων της αστικής γης, ανάλογα µε την οικονοµική και ισχύ κάθε δραστηριότητας που πραγµατοποιείται εντός της πόλης. Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 9

10 Η Σχολή του Σικάγου Σχετικά µε τη φύση της αστικοποίησης, ο L. Wirth στο άρθρο «Urbanism as a Way of Life» το 1938 επανέφερε ζητήµατα για την αστικοποίηση Κατά τον Wirth, η αστυφιλία ή αστικοποίησηέχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση ορισµένων κοινωνικών συνεπειών, όπως (α) η απροσωπία και η ανωνυµίαστην καθηµερινή ζωή, (β) η απώλεια της εµπιστοσύνηςµεταξύ των ανθρώπων, (γ) διάφορες µορφές κοινωνικής αποδιοργάνωσης, όπως είναι τα υψηλά ποσοστά εγκληµατικότητας. Το ενδιαφέρον του Wirth, και οι εµπειρικές έρευνές του, αρχικά εστιάστηκαν στην πόλη του Σικάγου, της οποίας το µέγεθος στο χρονικό διάστηµα από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα αυξήθηκε σηµαντικά. Το Σικάγο χαρακτηρίζονταν από υψηλό βαθµό εγκληµατικότηταςκαι ήταν λογικό η αστικοποίηση να συνδέεται µα τα προβλήµατα και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής ζωής στην πόλη. Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 10

11 Η Σχολή του Σικάγου Ο E. Burgess,δηµιούργησε το υπόδειγµα για τον τρόπο ανάπτυξηςµιας αστικής περιοχής. Αποτελείται από µια σειρά οµόκεντρων ζωνών, µε διαφορετικό σύνολο επιχειρήσεων και οικιστικών χαρακτηριστικών. Η εσωτερική ζώνηπεριλαµβάνει µεγάλες επιχειρήσεις και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, ενώ η επόµενη αστική ζώνηείναι χώρος κατοικίας των κατώτερων εισοδηµατικά στρωµάτων Στο άκροτης µητρόπολης υπήρχαν οι συνοικίες µε τους πιο πλούσιους κατοίκους, τους ηµερήσια µετακινούµενους µε σκοπό την εργασία (commuters) και τα πολυτελή ξενοδοχεία. Είναι οι προαστιακές και εν µέρει υπεραστικές περιοχές διασκορπισµένες γύρω από την πόλη, που απαιτούν χρόνο από 30 έως 60 λεπτάγια τη µετάβαση στο κέντρο της πόλης. Η βελτίωση της εισοδηµατικής τάξης στην οποία ανήκουν οι κάτοικοι της πόλης, τους ωθεί να µετακινηθούν «προς τα έξω», ενώ τη θέση τους στην αστική περιοχή καταλαµβάνουν λιγότερο εύποροι. Το υπόδειγµα βασίστηκε εξ ολοκλήρου στην ερµηνεία του τρόπου ανάπτυξης της πόλης του Σικάγου, όµως αποτέλεσε την αφετηρία για άλλες προσπάθειες ερµηνείας των χαρακτηριστικών της αστικοποίησης Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 11

12 Η ανθρώπινη οικολογία (Human Ecology). Η διόγκωση του µεγέθους των πόλεων, οδήγησε στην εξέταση της πόλης ως σύστηµα αλληλεπιδράσεων ανθρώπου µε το περιβάλλον. Κεντρικό θέµα οι επιδράσεις που επιφέρει η είσοδος µεγάλου αριθµού µεταναστών στο αστικό περιβάλλον. Τη µεγαλύτερη ώθηση έδωσε ο R. Park, που δηµιούργησε την ονοµασθείσα προσέγγιση της "ανθρώπινης οικολογίας". Επικέντρωσε την προσοχή της στη διαδικασία µεταβολής των περιοχών µιας πόλης και ποιοι ήταν οι «κερδισµένοι» ή οι «χαµένοι» από αυτή. Το θεωρητικό ή φιλοσοφικό «υπόβαθρο» της προσέγγισης του Park βρίσκεται στη «θεωρία επιβίωσης» του αρβίνου. Η πόλη περιλαµβάνει µια φυσική οργάνωσηπου σχετίζεται µε, τις βασικές ανάγκες των κατοίκωνγια επιβίωση και µια ηθική οργάνωση, που σχετίζεται µε το πολιτισµικό επίπεδο Οι δυο οργανώσεις βρίσκονται σε µία διαδικασία αλληλεπίδρασης Ο αγώνας αυτός οδηγεί στην αναγκαστική συνύπαρξη των διαφόρων κοινωνικών οµάδων ή των πολλαπλών «κόσµων» εντός της ίδιας πόλης. Η συνύπαρξη των «κόσµων» οδηγεί στην «εισβολή» ενός κόσµου στην περιοχή του άλλου, «εκτοπίζοντας» κάθε φορά ο ένας τον άλλο. Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 12

13 Η ανθρώπινη οικολογία Park: µπορεί να προκύψει στην πόλη ύστερα από την είσοδο νέων κατοίκων σύγκρουση, πρόβληµα στέγασης, αφοµοίωση των πολιτιστικών προτύπων που χαρακτήριζαν τους παλαιούς κατοίκους της συνοικίας. Η προσέγγιση του Park οδήγησε στη θεωρία του «κύκλου των φυλετικών σχέσεων» και τη φύση της αφοµοίωσης των µεταναστών. Ο A. Hawley: (α) Επιχείρησε να καταστήσει την προσέγγιση της ανθρώπινης οικολογίας περισσότερο συστηµατική. (β) Ανέδειξε τις ιδέες του για τη σχέση ατόµου µε το περιβάλλον, βελτίωσε ορισµένες ιδέες που αφορούσαν τη φύση της κυριαρχίας και της εξουσίας µεταξύ των κοινωνικών τάξεων σε µια πόλη. Ο Hawley ενώ συµφωνεί µε τον Park, ότι υπάρχουν παράγοντες που από τον άνθρωπο, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους πολιτιστικούς παράγοντες και τη συµβολή τους στην εξέλιξη της κοινότητας. Επίσης, θεωρεί ότι η κοινότητα, την οποία ορίζει ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα συλλογικής προσαρµογής του πληθυσµού στο περιβάλλον, είναι µονάδα ανάλυσης, που εντοπίζεται γεωγραφικά και εποµένως είναι πιο εύκολη για την µελέτη. Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 13

14 Θεωρητικές ροσεγγίσεις εναλλακτικές στη Σχολή του Σικάγου Η κυριότερη εναλλακτική προσέγγισηπροήλθε από µαρξιστές επιστήµονες, στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ο κορυφαίος µαρξιστής θεωρητικός για την πόλη είναι ο H. Lefebvre, που ανέλυσε τις σχέσεις µεταξύ κοινωνικής δοµής και οργάνωσης του χώρου. Ισχυρίστηκε ότι, η αστικοποίηση είναι µια διαδικασίαπου δεν προκαλείται από αύξηση του πληθυσµού και τη χωρική κινητικότητα, αλλά από ενέργειες βασικών κοινωνικών φορέων. Κατά τον Lefebvre η αστική ανάπτυξη είναι προϊόν του καπιταλιστικού συστήµατος, ενώ µε τον όρο «δευτερεύον κύκλωµα κεφαλαίου» εξήγησε την εισροή καπιταλιστικού κεφαλαίου σε ακίνητα (εγκαταστάσεις, υποδοµές). ιέκρινε το χώρο σε: Αφηρηµένο, όπου δραστηριοποιούνται επενδυτές και επιχειρηµατίες, οι οποίοι αντιλαµβάνονται το χώρο µέσα από το πρίσµα κερδών, µεγέθους και τοποθεσίας. Κοινωνικό, που περιλαµβάνει τον άνθρωπο και την κατοικίας και αντανακλά πλέγµατα κοινωνικών σχέσεων και συµβόλων. Το κράτοςχρησιµοποιεί τον χώρο προκειµένου να ασκήσει κοινωνικό έλεγχο, ενώ ο επιχειρηµατικός και ο κοινωνικός κόσµος συγκρούονται, γιατί εξυπηρετούν διαφορετικά συµφέροντα. Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 14

15 Ο Castellsστα περισσότερα έργα του έστρεψε το ενδιαφέρον του τόσο στη φύση του αστικού προβλήµατος, όσο σε θέµατα κρατικής παρέµβασης που αφορούν το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό του αστικού χώρου και την παρέµβαση του κράτους. Ισχυρίστηκε ότι οι διάφορες µορφές κοινωνικής αποδιοργάνωσης, όπως η υψηλή εγκληµατικότητα στην πόλη, δεν προκλήθηκαν από τη πληθυσµιακή µεγέθυνση της πόλης αλλά από δυνάµεις του καπιταλισµού. Οι ανισότητεςµεταξύ των κατοίκων και των περιοχών µιας πόλης οφείλονται στον καπιταλισµό. Ο Castells πρότεινε µια γενική ιδεολογία για τον κόσµο, η οποία µπορεί να εφαρµοστεί στη διαδικασία της αστικοποίησης και έδωσε έµφαση στις δυνάµεις της συλλογικής κατανάλωσης και όχι της παραγωγής, όπως ο Μαρξ αρχικά υποστήριξε. Για παράδειγµα, το πρόβληµα της κατοικίας και η δυνατότητα απόκτησης στέγης υποστήριξε ότι, συνδέονται µε τους µηχανισµούς κατανάλωσης και αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης, καθώς και µε τους µηχανισµούς παρέµβασης του κράτους στον τοµέα αυτό. Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 15

16 Ένας ακόµη µαρξιστής συγγραφέας που ασχολήθηκε µε την αστικοποίηση ήταν ο βρετανός γεωγράφος D. Harvey. Ο Harvey ισχυρίστηκε ότι, η σηµαντικότερη οικονοµική δραστηριότητα που συνδέεται µε την αστικοποίηση είναι εκείνη που ασχολείται µε τη χρήση και την αξία της γης. Έτσι, υπάρχουν κοινωνικοί φορείς, όπως οι επιχειρήσεις των Real Estate και οι τραπεζίτες, που εκµεταλλεύονται στην πραγµατικότητα την αξία του αστικού χώρου µέσω των επενδύσεων τους και των στρατηγικών πώλησης της αστικής γης. Ενώ οι καπιταλιστές εργοδότες εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα κέρδους διατηρώντας χαµηλό το επίπεδο αµοιβών των εργαζοµένων, οι επιχειρήσεις των Real Estate και οι τραπεζίτες τους εξασφαλίζουν υψηλά κέρδη µε τη διατήρηση υψηλών τιµών στις αξίες της αστικής γης. Ο Harvey υποστήριξε πως οι µεγάλες διαφορές στις αξίες γηςµεταξύ των προαστιακών και των αστικών περιοχών οφείλονται στην ύπαρξη καπιταλιστικών καθεστώτων. Οι τραπεζίτες και οι επιχειρήσεις των Real Estateεπιδιώκουν την εκποίηση της περιουσίας που παράγει χαµηλό εισόδηµα, όπως για παράδειγµα στο εσωτερικό της πόλης, και την επανεπένδυση σε περιοχές της πόλης όπου προσδοκούν την εξασφάλιση µεγαλύτερων κερδών από τις πωλήσεις γης και κατοικιών. Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 16

17 Αστικοποίηση και οικονοµική ανάπτυξη Αστικοποίηση Οικονοµική ανάπτυξη Η ύπαρξη σχέσης µεταξύ της αστικοποίησης και της οικονοµικής ανάπτυξης είναι προφανής και απορρέει από την εµπειρία που υπάρχει σε πολλές χώρες. Η αστικοποίηση δεν αποτελεί την πρωταρχική αιτία της οικονοµικής ανάπτυξης, ενώ τα στοιχεία οδηγούν στο συµπέρασµα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η αστικοποίηση είναι το αποτέλεσµα της οικονοµικής ανάπτυξης. Η σχέση µεταξύ της αστικοποίησης και της οικονοµικής ανάπτυξης εµφανίζεται στο διπλανό σχήµα. Η αστικοποίηση ενισχύει την οικονοµική ανάπτυξη µιας περιοχής, η οποία στη συνέχεια ενισχύει την αστικοποίηση και η κυκλική σχέση των δυο διαδικασιών συνεχίζεται. Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 17

18 Κόστος συµφόρησης και βέλτιστο µέγεθος των πόλεων Ετήσι ες οικον οµίες Συνολικές οικονοµίες Οικονοµίες µεταφοράς Οικονοµίες εργατικών Οικονοµίες ενέργειας Οικονοµίες εκπαίδευσης Βέλτιστο µέγεθος Πληθυσµός πόλης Το βέλτιστο µέγεθος της πόληςπροσδιορίζεται από το σηµείο στο οποίο µεγιστοποιούνται οι ετήσιες συνολικές οικονοµίες Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 18

19 Το διαθέσιµο κατά κεφαλή εισόδηµα προκύπτει ως διαφορά µεταξύ του συνολικού εισοδήµατος και του λειτουργικού κόστους Εισό δηµα κόστ ος Συνολικό κατά κεφαλή εισόδηµα ή οριακό όφελος διαµονής ιαθέσιµο κατά κεφαλή εισόδηµα Λειτουργικό κατά κεφαλή κόστος ή οριακό κόστος διαµονής P opt P max Βέλτιστο µέγεθος Πληθυσµός Το βέλτιστο µέγεθος πληθυσµού µιας πόλης προσδιορίζεται από τη σηµείο όπου µεγιστοποιείται το διαθέσιµο κατά κεφαλή εισόδηµα

20 Όφελο ς κόστο ς Μέσα και οριακά οφέλη διαβίωσης και η σχέση τους µε το µέγεθος της πόλης Α Β P 1 P 2 P 3 C Οι γραµµές του Σχήµατος απεικονίζουν: AC=µέσο κόστος, AB=µέσο όφελος, MC=οριακό κόστος, MB=οριακό όφελος D MC P 4 P 5 ΜΒ E ΑC ΑΒ Πληθυσµός Σηµείο Α: τοµή των ΑΒ και AC, όπου ΑΒ=AC, αντιστοιχεί στο ελάχιστο αποτελεσµατικό µέγεθος τηςπόλης P 1. Σηµείο Β: η ελάχιστη τιµή της καµπύλης AC ή διαφορετικά το ελάχιστο κόστος διαβίωσης στην πόληγιατοµέσοπολίτηαυτήςκαι αντιστοιχεί στο πληθυσµιακό αστικόµέγεθος P 2. Σηµείο C: βέλτιστο µέγεθος της πόλης P 3 από την άποψη των κατοίκων, η απόσταση µεταξύ των γραµµών AC και AB είναι η µεγαλύτερη, δηλαδή AB- AC=max Σηµείο D: πληθυσµός πόλης P 4, το βέλτιστο µέγεθος της πόλης από την άποψη της κοινωνικής ευηµερίας. Η αύξηση του πληθυσµού κατά 1 κάτοικο πέραν του P 4, όπου MC=MB, το συνολικό καθαρό όφελος µειώνεται. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20

21 Αλληλεξάρτηση αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης Η κεντρική πόλη µιας περιφέρειας δέχεται και ασκεί αλληλεπίδραση στους οικισµούς που την περιβάλλουν. Το µέγεθος της αλληλεπίδρασης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες µε σηµαντικότερους το µέγεθος της πόλης και των οικισµών και τις µεταξύ τους αποστάσεις. Περιφερειακοί οικισµοί Πόλη Περιφερειακοί οικισµοί

22 Τα στάδια της αστικο οίησης Το σηµαντικότερο υπόδειγµα για την ερµηνεία της αστικής ανάπτυξης και την περιγραφή του «αστικού κύκλου», την οποία συσχετίζει µε την περιφερειακή ανάπτυξη, είναι εκείνο των «σταδίων της αστικής ανάπτυξης» (Klaassen και Scimeni 1981). Το υπόδειγµα ανήκει στην κατηγορία των εξελικτικών προσεγγίσεωνκαι έχει ως περιοχή αναφοράς την Ευρώπη, αλλά µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιοχές του κόσµου. Περιλαµβάνει τους µετασχηµατισµούς των πόλεωνστη διάρκεια του χρόνου, οι οποίοι υπό τη επίδραση της κοινωνικής κινητικότητας αναδιάρθρωσαν τη δοµή και την οργάνωση του αστικού περιβάλλοντος. Οι µετασχηµατισµοί αυτοί παριστάνονται ως κυκλικές διακυµάνσεις ή κύκλοι, που όµως δεν έχουν καθολική ισχύ, ούτε ως προς τη διαδοχικότητά των σταδίων, ούτε ως προς τη χρονική περίοδο που τελούνται. ιακρίνονται 4 φάσεις ή στάδιααπό τα οποία διήλθαν κατά τον 20ο αιώνα ή διέρχονται σήµερα οι αστικές περιοχές στη διαδικασία της εξέλιξής τους: (α) Η αστικοποίηση (urbanization). (β) Η προαστιοποίησηή περιαστικοποίηση (suburbanisation). (γ) Η επαναστικοποίηση (disurbanisation) ή αποσυγκεντροποίηση (deconcentration). (δ) Η αποαστικοποίηση (reurbanisation) ή επανασυγκεντροποιήση (reconcentration).

23 Πληθυσµιακή εξέλιξη της πόλης στα διάφορα στάδια αστικής ανάπτυξης Οι καµπύλες απεικονίζουν την εξέλιξη: 1=του πυρήνα της πόλης, 2=της περιβάλλουσας περιοχής ή των προαστίων και 3= της λειτουργικής αστικής περιοχής Μο νάδ ες µετ αβο λής πλη θυσ µού Αστικοποίηση προαστιοποίηση αποαστικοποίηση επαναστικοποίηση Στάδια

24 Αστικοποίηση Μετακινήσεις πληθυσµούαπό τις αγροτικές προς τα αστικά κέντρα µε αύξηση του πληθυσµού της κεντρικής περιοχής και µείωση του πληθυσµού της περιβάλλουσας περιοχής. Εµφάνιση πιέσεων για αύξηση του οικιστικού αποθέµατοςκαι των απαραίτητων αστικών υποδοµών (ύδρευση, αποχέτευση, σχολεία, νοσοκοµεία, πράσινο, κτλ.). Προκαλούνται προβλήµατα υποανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Η φάση της αστικοποίησης είναι η µεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια φάση του αστικού κύκλου και η έναρξή της εξαρτάται από τους ρυθµούς και το επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας. Ως βασικές αιτίες αυτής της µετακίνησης του πληθυσµού προς τα αστικά κέντρα θεωρούνται οι εξωτερικές οικονοµίες και οι οικονοµίες κλίµακας που δηµιουργούνται στις µεγάλες πόλεις. Για την Ελλάδαεκτιµάται ότι το µεγάλο µέρος της αστικοποίησης πραγµατοποιήθηκε τις δεκαετίες του 50 και 60, και ολοκληρώθηκε στα µέσα της δεκαετίας του Στην Ελλάδα, τα αίτια της αστικοποίησηςθα πρέπει να συσχετιστούν µε τις γενικότερες οικονοµικές και κοινωνικές µεταβολές που παρατηρήθηκαν στη χώρα λόγω των πολέµων της δεκαετίας του 40, όπως η αποδυνάµωση ή καταστροφή των αγροτικών περιοχών και της περιφερειακής οικονοµίας, η πολυετής εγκατάλειψη πολλών ορεινών κυρίως οικισµών, κ.λ.π.

25 Προαστιοποίηση Περιαστικοποίηση Τα προάστιααυξάνουν τον πληθυσµό µε ρυθµό ταχύτερο των αστικών κέντρων, αναπτύσσονται νέες οικιστικές κοινότητες και µέρος του πληθυσµού των αστικών κέντρων µετακινείται προς τα προάστια. Ανάγκες για νέα αστική γη, πρόκληση σύγκρουσης για χρήση της γης για γεωργία και κατοικία. Εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών. Στις ΗΠΑ κατέστη η βασική µορφή της αστικής ανάπτυξης µετά το τέλος του Β' Παγκ. Πολέµου, ενώ στην Ευρώπη εµφανίστηκε τη δεκαετία του 60. Ερµηνείες για την εµφάνιση της προαστικοποίησης: Σχολή του Σικάγου: µέρος της επέκτασης της πόλης που αναζητούσε νέα γη για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για νέες κατοικίες. Κατά τον ιστορικό και κοινωνιολόγο K. Jackson: η διαβίωση στο προάστιο αποτελεί µια επιλογή των κατοίκων των µεγάλων πόλεων που επιθυµούν «επιστροφή στις ρίζες τους», εγγύτητα και ενσωµάτωσή στο φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν και πολιτικοί ή οικονοµικοί παράγοντες: η γη στα προάστια ήταν πιο προσιτή σε σχέση µε τις κεντρικές περιοχές. Άλλοι συγγραφείς: Μεγέθυνση των βιοµηχανιών, ανάγκες για µεγαλύτερους χώρους, αύξηση της ζήτησης για νέους χώρους οδήγησε σε αύξηση των τιµών της αστικής γης, ανάγκη για δηµιουργία νέων γραµµών παραγωγής, µετακίνηση βιοµηχανιών από το κέντρο των πόλεων στον εξωαστικό χώρο.

26 Απο-αστικοποίηση Απο-συγκεντροποίηση Μειώνονται οι ρυθµοί αύξησης του πληθυσµού στα µεγάλα αστικά κέντρα και αυξάνονται οι ρυθµοί σε κάποια αστικά κέντρα µεσαίου µεγέθους. Τα προβλήµατα των αστικών κέντρων συνεχίζονται, υποβάθµιση της ποιότητας ζωής λόγω κυκλοφοριακής συµφόρησηςκαι περιβαλλοντικών προβληµάτων. Οι ατοµικές προτιµήσεις για διαβίωση σε µικρότερες πόλεις αυξήθηκαν και έγινε πιο έντονη η ανάγκη των βιοµηχανιών για το φθηνό εργατικό δυναµικό στις επαρχιακές πόλεις. Η αποαστικοποίσηση παρατηρήθηκε τη δεκαετία του 70. Η εξέλιξη αυτή αποδόθηκε κυρίως στην αδυναµία των µητροπόλεων να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, γεγονός που συνδέθηκε µε την κρίση και τις διαρθρωτικές µεταβολές που υπέστη η βιοµηχανική δραστηριότητα. Οι µικρές πόλεις που ευνοήθηκαν από εξέλιξη αυτή, ήταν όσες διέθεταν πλεονεκτική θέση ως προς τα δίκτυα µεταφοράς και ελκυστικότητα λόγω συγκριτικών πλεονεκτηµάτων για εγκατάσταση επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που προτιµούσαν τις περιφερειακές πόλεις για εγκατάσταση δεν ήταν ιδιαίτερα µεγάλου µεγέθους, ενώ δεν είχαν πρόβληµα από τη διάσπαση του παραγωγικού από το διοικητικό τους τµήµα. Επιπλέον, τις ευνοούσε η εφαρµοζόµενη κρατική πολιτική, οι οικονοµικές επιχορηγήσεις που ελάµβαναν από τα προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και οι εφαρµοζόµενες τοπικές πρωτοβουλίες.

27 Επαν-αστικοποίηση Επανα-συγκεντροποίηση Στα µέσα της δεκαετίας του 80,όταν οι ρυθµοί ανάπτυξης των µεγάλων αστικών κέντρων υπερέβησαν τους εθνικούς µέσους όρους. Σχετική υποβάθµιση των περιαστικών περιοχώνκαι αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος και των συνθηκών διαβίωσης (εφαρµογή αστικών αναπλάσεων, κ.λ.π.). Αύξηση του πληθυσµού των κεντρικών αστικών περιοχών σε σχέση µε την αύξηση του πληθυσµού των προαστίων ή των πόλεων µεσαίου µεγέθους. Οι πόλεις «ξαναζωντάνεψαν», η πυκνότητα αυξήθηκε, επιστροφή εύπορων τάξεων, µεταβλήθηκαν οι χρήσεις γης. Βασική αιτία της εξέλιξης αυτής θεωρούνται οι διαρθρωτικές µεταβολέςπου επήλθαν στην οικονοµία των µεγάλων πόλεων και κυρίως η ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα (υπηρεσίες, Τράπεζες, Χρηµατιστήρια, αστικός τουρισµός κ.λ.π.). Πλέον, η πλειονότητα των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις πόλεις ανήκουν στον 3-γενή τοµέα (δεν απαιτούν µεγάλους χώρους, επιδιώκουν χωροθέτησή σε κεντρικές περιοχές µεγάλων πόλεων).

28 Σύγχρονες µορφές αστικής ανά τυξης Οι Μεγαλουπόλεις (Megalopolis): συνεχές σύµπλεγµα πόλεων µε πληθυσµό > 10 εκατοµµύρια κατοίκους. Η συνεχής ανάπτυξη των επίγειων δικτύων µεταφοράςµεταξύ µεγάλων πόλεων βοηθούν στη γραµµική ανάπτυξη των πόλεων και τη δηµιουργία µεγαλουπόλεων. Η γραµµική ανάπτυξη των πόλεωνκατά µήκος των µεγάλων µεταφορικών αξόνων, οδηγεί στη συνένωσή τους, µε αποτέλεσµα σε µήκος πολλών Km να µην υπάρχει διακοπή του οικιστικού ιστού. Οικουµενόπολη: Κατά τον οξιάδη θα υπάρξει µια εξέλιξη των αστικών συγκεντρώσεων σε µια παγκόσµια πόλη, το σύνολο της κατοικηµένης επιφάνειας της γης και θα λειτουργεί σαν ένα αστικό σύνολο. Οι κάτοικοι θα µειώσουν τις µετακινήσεις τους, αφού µε τα ηλεκτρονικά δίκτυα θα µπορούν να εργάζονται σε διαφορετικό µέρος από εκείνο στο οποίο ζουν, ενώ η διάχυση των πληροφοριών θα είναι ανεξάρτητη της απόστασης. Θα πρέπει να διαφυλαχτεί η ανθρώπινη κλίµακα. Θα πρέπει να υπάρχει η οργάνωση σε «κοινότητες» διαφόρων επιπέδων ή βαθµών, ξεκινώντας από τη γειτονιά µε κατοίκους (κοινότητα 1ου βαθµού), την ενορία µε κατοίκους (κοινότητα 2ου βαθµού), το µικρό οικισµό µε περίπου 3000 κατοίκους (κοινότητα 3ου βαθµού) κλ.π.

29 Η Βορειοανατολική Μεγαλού ολη (Northeast megalopolis) των ΗΠΑ Περιλαµβάνει µεγάλες σε πληθυσµό πόλεις που βρίσκονται γραµµικά διατεταγµένες στην βόρειο-ανατολική πλευρά των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν σχεδόν συνενωθεί µεταξύ τους. Το συνολικό µήκος της κατοικηµένης περιοχής υπερβαίνει τα 500 µίλια (=1600 Km).

30 Ακραίες πόλεις (Edge Cities) Πληθυσµιακές συγκεντρώσεις έξω από τις παραδοσιακές αστικές περιοχές και περιλαµβάνουν κατοικίες, µεγάλα εµπορικά καταστήµατα, καθώς και δραστηριότητες ή επιχειρήσεις συναφείς µε τη διασκέδαση και την αναψυχή. Η ανάπτυξή τους πραγµατοποιείται πλησίον ή περιµετρικά µιας πόληςκαι οφείλεται στην ύπαρξη ενός µεγάλου αυτοκινητόδροµου ή µεγάλης οδικής αρτηρίας εκατέρωθεν της οποίας αναπτύσσονται, µιας διασταύρωσης δυο αυτοκινητόδροµων ή ενός µεγάλου αεροδροµίου. Για την Ελλάδα ως «ακραία πόλη» -ως προς την Αθήνα -είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί η περιοχή των Σπάτων Αττικής. Πριν από την κατασκευή του αεροδροµίου «Ελ. Βενιζέλος» ήταν µια κωµόπολη µε πληθυσµό λίγων χιλιάδων κατοίκων, ενώ µετά την κατασκευή του αεροδροµίου στο τέλος της δεκαετίας του 90 λόγω του πλήθους των οικονοµικών δραστηριοτήτων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή και σχετίζονται µε την εν λόγω υποδοµή ο πληθυσµός αναµένεται να υπερβεί σύντοµα τις κατοίκους. Η περιοχή βρίσκεται πλησίον της πόλης των Αθηνών και συγκεντρώνει πλέον ένα µεγάλο αριθµό δραστηριοτήτων (ξενοδοχεία, εµπορικά κέντρα, αναψυχή, κ.λ.π.).

31 Παγκοσµιοπόλεις (Global Cities, World Cities) Αστική συγκέντρωση, που περιλαµβάνει επιχειρήσεις παγκόσµιας εµβέλειας και δράσης. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης σε προηγµένες υπηρεσίες και πλούσια τεχνική και κοινωνική υποδοµή εντός των ορίων µιας µεγάλης πόλης µε πληθυσµό > 10 εκατ. κατοίκους, Η παγκοσµιόπολη είναι έδρα ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εφοπλιστικών γραφείων, ισχυρών χρηµατοδοτικών οργανισµών και µεγάλα κέντρα επικοινωνιών. Η συνύπαρξη των κέντρων διοίκησης µε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών αλλά και εξουσίας, δηµιουργεί οικονοµίες κλίµακας και έλκει την εγκατάσταση πολλών άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Συγκεντρώνονται εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες νοµικού συµβούλου, τεχνικές υπηρεσίες, λογιστικά γραφεία, διαφηµιστικά γραφεία και άλλες συµπληρωµατικές υπηρεσίες.

32 Στους χώρους που είναι συγκεντρωµένες οι βασικές υπηρεσίες παγκόσµιας εµβέλειας των παγκοσµιοπόλεων, κατασκευάζονται κτίρια µε ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, µε σύγχρονες τεχνολογικές υποδοµές και εξοπλισµό. Συνήθως, ο κεντρικός πυρήνας περιλαµβάνει πολυώροφα κτίρια ή ουρανοξύστες, όπου εγκαθίστανται τα γραφεία των επιχειρήσεων µε υψηλή προσιτότητα προς τραµ, µετρό, σύνδεση µε διεθνή αεροδρόµια, ενώ παρέχουν υψηλού επιπέδου τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Επίσης, περιλαµβάνουν χώρους πολιτισµού και αναψυχής, όπως µουσεία, γκαλερί, θέατρα, κ.λ.π. και χώρους συνεδρίων και συναντήσεων. Η πιο διάσηµη επιστήµονας που ασχολήθηκε µε τις µεγάλες πόλεις είναι η κοινωνιολόγος S. Sassen. Η Sassen υποστήριξε ότι 3 πόλεις αποτελούν παραδείγµατα της αστικής παγκοσµιοποίησης: το Τόκιο, η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Η ανάπτυξη των πόλεων αυτών στηρίζεται σε νέες και αναδυόµενες οικονοµικές βάσεις και ιδιαίτερα στη συγκέντρωση δραστηριοτήτων που συνδέονται µε χρηµατιστήρια και τράπεζες, µε real estate και επικοινωνίες. Κατά την Sassen, το αποτέλεσµα αυτής της µορφής αστικής ανάπτυξης ήταν η αύξηση των οικονοµικών ανισοτήτωνεντός της πόλης. Επιπλέον, η αύξηση των θέσεων εργασίας στον τοµέα των υπηρεσιών προκάλεσε την εισροή πολλών µεταναστών, οι οποίοι είναι πρόθυµοι εργαστούν µε χαµηλές αµοιβές. Τέλος, αυτές οι παγκοσµιοπόλεις έχουν αποσυνδεθεί από τα εθνικά κράτη και τείνουν να ενεργούν ως αυτόνοµοι πολιτικοί και οικονοµικοί παράγοντες.

33 Η αστικο οίηση στην Ελλάδα Έτος Αστικός Ηµιαστικός Αγροτικός Σύνολο

34 Η εξέλιξη αστικού, ηµιαστικού και αγροτικού πληθυσµού της Ελλάδας

35 ιαχρονική µεταβολή του πληθυσµού των µεγαλύτερων πόλεων της Ελλάδας α/α Πληθυσµός των κυριότερων πόλεων Έτος 1971 Έτος 1981 Έτος 1991 Έτος Αθήνα Θεσσαλονίκη Πάτρα Ηράκλειο Βόλος Λάρισα Χανιά Ιωάννινα Χαλκίδα Καβάλα Αγρίνιο Σύνολο Ποσοστό στον πληθυσµό της χώρας 0,42 0,45 0,45 0,48

Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. μεγάλες πόλεις ή της αύξησης του πληθυσμού που ζει σε αστικές περιοχές.

Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. μεγάλες πόλεις ή της αύξησης του πληθυσμού που ζει σε αστικές περιοχές. Η Αστικοποίηση: τάση συγκέντρωσης του πληθυσμού μιας χώρας στις μεγάλες πόλεις ή της αύξησης του πληθυσμού που ζει σε αστικές περιοχές. Αστυφιλία: η αγάπη προς την πόλη και η τάσης συγκέντρωσης των κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Κόστος συμφόρησης και βέλτιστο μέγεθος των πόλεων

ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Κόστος συμφόρησης και βέλτιστο μέγεθος των πόλεων Κόστος συμφόρησης και βέλτιστο μέγεθος των πόλεων Ετήσιες οικονομίες Συνολικές οικονομίες Οικονομίες μεταφοράς Οικονομίες εργατικών Οικονομίες ενέργειας Οικονομίες εκπαίδευσης Βέλτιστο μέγεθος Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Η αστικοποίηση. Κεφάλαιο 2. 2.1 Γενικά

Η αστικοποίηση. Κεφάλαιο 2. 2.1 Γενικά Κεφάλαιο 2 Η αστικοποίηση 2.1 Γενικά 59 2.2 Συνέπειες της αστικοποίησης 63 2.3 Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις για την αστικοποίηση 66 2.4 Αστικοποίηση και οικονομική ανάπτυξη 75 2.5 Κόστος συμφόρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Οι πόλεις δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, αλλά όσο αυξάνεται ο πληθυσμός των πόλεων τόσο μειώνεται ο αριθμός τους. Οι οικισμοί βρίσκονται σε συνεχείς σχέσεις αλληλεξάρτησης, οι οποίες μεταβάλλονται με το χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Α τική δ τική ιάχυση ιάχ

Α τική δ τική ιάχυση ιάχ Αστική διάχυση Δρ. Δέσποινα Διμέλλη Ορισμοί Ως αστική διάχυση ορίζεται η διαδικασία της μεταβολής των ορίων μιας αστικής περιοχής με κύριο χαρακτηριστικό τη χαμηλή πυκνότητα των νέων περιοχών που δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14 Περιεχόμενα Πρόλογος 14 Κεφάλαιο 1 Ιστορική εξέλιξη των πόλεων 17 1.1 Ορισμός της πόλης και βασικές έννοιες.................... 17 1.2 Η εξέλιξη των πόλεων............................... 21 1.3 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Ηπόλη, όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι μια ιδέα του Διαφωτισμού Ο Ρομαντισμός την αμφισβήτησε Η Μετανεωτερικότητα την διαπραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Επιστήμη.

Η Περιφερειακή Επιστήμη. VII. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η Περιφερειακή Επιστήμη. Τι είναι; Τι την συνέθεσε; ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δυνατότητες της περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης είναι περιορισμένες. Η φύση των προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρότυπα ανάπτυξης των πόλεων στην Ελλάδα

Τα πρότυπα ανάπτυξης των πόλεων στην Ελλάδα Τα πρότυπα ανάπτυξης των πόλεων στην Ελλάδα Η ουσιαστική ανάπτυξη των πόλεων στην Ελλάδα άρχισε από τις αρχές της δεκαετίας του 50. Ενωρίτερα της περιόδου αυτής οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες δεν ευνοούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αστικά και περιφερειακά οικονομικά υποδείγματα και μέθοδοι... 37

Περιεχόμενα. Αστικά και περιφερειακά οικονομικά υποδείγματα και μέθοδοι... 37 Περιεχόμενα Εισαγωγικό σημείωμα του επιμελητή, Δημήτρης Σκούρας....................... 23 Εισαγωγή................................................................................ 25 Η λογική και η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στις καμπύλες ενοικίου μετά την αναβάθμιση της κεντρικής υποβαθμισμένης περιοχής στην πόλη

Η εξέλιξη στις καμπύλες ενοικίου μετά την αναβάθμιση της κεντρικής υποβαθμισμένης περιοχής στην πόλη Η εξέλιξη στις καμπύλες ενοικίου μετά την αναβάθμιση της κεντρικής υποβαθμισμένης περιοχής στην πόλη Ενοίκιο r ανά m 2 Μ Α Κέντρο της πόλης Καμπύλη ενοικίου των νέων σε ηλικία με υψηλά εισοδήματα Β d 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ. ενοικίου μια επιχείρησης η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη σε μια αστική περιοχή. ΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ. ενοικίου μια επιχείρησης η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη σε μια αστική περιοχή. ΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ. Σελ. 1 Θα εξετασθούν οι παράγοντες που επιδρούν και διαμορφώνουν τις χρήσεις γης σε μια μονοκεντρική πόλη, δηλαδή σε μια πόλη που έχει ένα κέντρο. Το «κέντρο της πόλης» ταυτίζεται με το γεωγραφικό της κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση εθνικής µεγέθυνσης και εριφερειακών ανισοτήτων

Σχέση εθνικής µεγέθυνσης και εριφερειακών ανισοτήτων ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σχέση εθνικής µεγέθυνσης και εριφερειακών ανισοτήτων Καµπύλη Williamson Περι φερει ακές ανισό τητες Αύξηση ανισοτήτων Περιοχή απόκλισης Μεταβατική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1 Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 10 Σύγχρονη ανάλυση της αστικής και περιφερειακής οικονομικής πολιτικής Περιεχόμενα διάλεξης Το σύγχρονο πλαίσιο της αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη και οι λειτουργίες της.

Η πόλη και οι λειτουργίες της. Η πόλη και οι λειτουργίες της. Η έννοια του οικισµού. Τον αστικό χώρο χαρακτηρίζουν τα εξής δύο κύρια στοιχεία: 1. Το «κέλυφος», το οποίο αποτελείται από οικοδομικούς όγκους και τεχνικό εξοπλισμό συσσωρευμένους

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 Φοιτητής : Λιούμπας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Εισαγωγή Μέρος Πρώτο: Αστικά και Περιφερειακά Οικονομικά Υποδείγματα και Μέθοδοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χωροθέτηση δραστηριοτήτων: η χωροθέτηση της επιχείρησης στη θεωρία 1. 1 Εισαγωγή 1.2 Κλασικά και νεοκλασικά υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Ερωτήσεις 1. Εάν ο δείκτης συνεκτικότητας (β) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Γεωγραφία Μοντέλα αστικής οικολογίας. Σαγιάς Ι., Επίκουρος Καθηγητής, Ε.Μ.Π.,

Αστική Γεωγραφία Μοντέλα αστικής οικολογίας. Σαγιάς Ι., Επίκουρος Καθηγητής, Ε.Μ.Π., Αστική Γεωγραφία Μοντέλα αστικής οικολογίας Σαγιάς Ι., Επίκουρος Καθηγητής, Ε.Μ.Π., isayas@mail.ntua.gr Άδεια χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1 Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσμού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα της πόλης και αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ «Εσωτερική διάρθρωση» = τα χαρακτηριστικά των πόλεων που συνδέονται µε τις πυκνότητες δόµησης και πληθυσµού, αλλά και τις χρήσεις γης ή των ακινήτων κάθε πόλης. Παρατηρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 11 : Διαπεριφερειακή Αγορά εργασίας (κεφάλαιο 9, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαπεριφερειακή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικιακή σύνθεση πληθυσµού

Ηλικιακή σύνθεση πληθυσµού Ηλικιακή σύνθεση πληθυσµού Ηλικιακή πληθυσµιακή δοµή Χρήση διαγραµµάτων ηλικιακής δοµής 3 ηλικιακές κατηγορίες προαναπαραγωγική (0-14 ετών) αναπαραγωγική (15-44 ετών) µετα-αναπαραγωγική (45-85+ ετών) 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αγροτική Κοινωνιολογία Ενότητα 1 η : Εισαγωγή Μαρία Παρταλίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 4 ο Μάθημα Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Χρήσεις Γης

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 4 ο Μάθημα Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Χρήσεις Γης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 4 ο Μάθημα Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Χρήσεις Γης Εισήγηση: Δρ. Αθηνά Γιαννακού,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3-2014 1 Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δίκτυο οικισμών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ : ανέπτυξε ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διέκρινε 5 στάδια οικονομικής ανάπτυξης, από τα οποία υποστήριξε

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Το περιβάλλον γίνεται ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ α) όταν µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκρότηση της ΟΓ Βασικά ερωτήματα που θέτει η ΟΓ Οι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και οι γεωγραφικές τους διαστάσεις Η παραδοσιακή κυριαρχία της Βιομηχανικής Γεωγραφίας και οι σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας Σεπτέμβριος Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας Σεπτέμβριος Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Β Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας Σεπτέμβριος 2008 Όνομα: Επώνυμο: Α Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Ερωτήσεις 1. Ένα δίκτυο δρόμων συνδέει τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οι περιφερειακοί λογαριασμοί εισοδήματος και οι περιφερειακοί λογαριασμοί εισροών-εκροών είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Πόλη: Οικισμός μόνιμου χαρακτήρα με μικρό ή μεγάλο πληθυσμιακό μέγεθος, δομημένος έτσι ώστε να εξυπηρετεί τη ζωή των κατοίκων της. Οικισμός: Κατοικημένη περιοχή, οριοθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 1η Διάλεξη Α. Τέσσερα Σχέδια για τη Θεσσαλονίκη Χωροταξική Μελέτη (1966-1968)

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ανάπτυξη- Περιφερειακές ανισότητες. Εισαγωγικές έννοιες. Συσσώρευση Κεφαλαίου, Χωρικός Καταμερισμός Εργασίας

Περιφερειακή ανάπτυξη- Περιφερειακές ανισότητες. Εισαγωγικές έννοιες. Συσσώρευση Κεφαλαίου, Χωρικός Καταμερισμός Εργασίας Περιφερειακή ανάπτυξη- Περιφερειακές ανισότητες. Εισαγωγικές έννοιες. Συσσώρευση Κεφαλαίου, Χωρικός Καταμερισμός Εργασίας «Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Η κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων και των οικισμών στο χώρο σχετίζεται με τη χωροταξική διάρθρωση της οικονομίας και την αποτελεσματικότητα του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύμβουλοι Εξειδίκευσης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 Στρατηγική Ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΓ θέτει 3 συµπληρωµατικά ερωτήµατα (Dicken & Lloyd 1990)

Η ΟΓ θέτει 3 συµπληρωµατικά ερωτήµατα (Dicken & Lloyd 1990) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 20/02/2017 üη συγκρότηση της ΟΓ üβασικά ερωτήµατα που θέτει η ΟΓ üοι τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας και οι γεωγραφικές τους διαστάσεις üδιάρθρωση του µαθήµατος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Η χωρική διασπορά και η θέση των οικισμών

Η χωρική διασπορά και η θέση των οικισμών Η χωρική διασπορά και η θέση των οικισμών Η κατανομή των πόλεων στο γεωγραφικό χώρο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά Μέγεθος πόλεων Αριθμός πόλεων Σχέση αριθμού και μεγέθους πόλεων Κυρίαρχη πόλη 1 ο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Ο θεμελιωτής της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας ήταν ο Alfred Weber, την οποία αρχικά παρουσίασε ο μαθηματικός Laundhart (1885). Ο A. Weber (1868-1958)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάπτυξη. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Οικονομική Ανάπτυξη. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομική Ανάπτυξη Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ανέπτυξε τη θεωρία περί «άνισης ανταλλαγής». Η θεωρία του αποτελεί μέρος μιας πιο λεπτομερούς ερμηνείας της μεταπολεμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

43,97 % 43,97 % 1698/2005,

43,97 % 43,97 % 1698/2005, 5.3.3. Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας Κατά τη Γ Προγραµµατική Περίοδο στο πλαίσιο του µονοταµειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες... 25 1.1 Η Οικονομική Επιστήμη και οι Σχολές Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ανάπτυξη- Περιφερειακές ανισότητες. Εισαγωγικές έννοιες

Περιφερειακή ανάπτυξη- Περιφερειακές ανισότητες. Εισαγωγικές έννοιες Περιφερειακή ανάπτυξη- Περιφερειακές ανισότητες. Εισαγωγικές έννοιες «Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του Σχεδιασμού» Διδάσκων: Ι. Σαγιάς, Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Σεναρίων για τη ιαχείριση Κινδύνου στην Περιοχή του Βεζούβιου - Νάπολη

Ανάλυση Σεναρίων για τη ιαχείριση Κινδύνου στην Περιοχή του Βεζούβιου - Νάπολη Ανάλυση Σεναρίων για τη ιαχείριση Κινδύνου στην Περιοχή του Βεζούβιου - Νάπολη Γιαουτζή Μ. και Α. Στρατηγέα Τοµέας Γεωγραφίας & Περιφερ. Σχεδιασµού Σ.Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π. Γιαουτζή Μ. και Α. Στρατηγέα 1 ΣΤΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1 Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 2 Συγκέντρωση και συστάδες δραστηριοτήτων Περιεχόμενα Εισαγωγή Συγκέντρωση θεωρία Συμπεριφορικές προσεγγίσεις στη θεωρία χωροθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι Δ.Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Ειδικά Θέματα Αγροτικής Κοινωνιολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ειδικά Θέματα Αγροτικής Κοινωνιολογίας Ενότητα 2 η : Μεταβαλλόμενη ύπαιθρος & Αγροτική Κοινωνία Μαρία Παρταλίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστική διάχυση. Σελ. 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Αστική διάχυση. Σελ. 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Αστική διάχυση Οι μεταβολές στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο συνεπάγονται μεταβολή στο μέγεθος και το χώρο κάθε πόλης δια μέσου της αστικής διάχυσης ή εξάπλωσης. Εκτός της εξάπλωσης μπορεί να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελληνικές και Βρετανικές εμπειρίες ΤΕΕ / ΤΚΜ ΣΕΜΠΧΠΑ Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 1: Θεωρητική συγκρότηση της Αγροτικής Κοινωνιολογίας 1/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Η παραθεριστική κατοικία. στην Ελλάδα

Η παραθεριστική κατοικία. στην Ελλάδα 1 Η παραθεριστική κατοικία Λόγοι ανάπτυξης: Οικογενειακοί δεσμοί. στην Ελλάδα Κοινωνικοί φιλικοί δεσμοί. Ανάγκη εύκολης και οικονομικής εργασιακής ανάπαυλας και τουριστικής χαλάρωσης. Επιθυμία οικείου

Διαβάστε περισσότερα

Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων. κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως

Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων. κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως παρατέθηκαν πιο πάνω απαιτούν µια πιο συστηµατική παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 2: Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Το φαινόμενο της αστικοποίησης στο Δήμο Ζωγράφου»

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Το φαινόμενο της αστικοποίησης στο Δήμο Ζωγράφου» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1. Γενικά... 21 1.2. Η σχέση της οικονομικής με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες... 26 1.3. Οικονομική Περιγραφή και Ανάλυση...

Διαβάστε περισσότερα

Security Project. Μετασχηματισμοί αστικού χώρου-απειλές-κρίσεις Δρ. Εμμανουήλ Σκουλάς

Security Project. Μετασχηματισμοί αστικού χώρου-απειλές-κρίσεις Δρ. Εμμανουήλ Σκουλάς Security Project Μετασχηματισμοί αστικού χώρου-απειλές-κρίσεις Δρ. Εμμανουήλ Σκουλάς «Η εικόνα της πρωτεύουσας έχει υποβαθμιστεί την τελευταία πενταετία λόγω της ανύπαρκτης οικοδόμησης», σχολιάζει ο αρχιτέκτονας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 1: Θεωρητική συγκρότηση της Αγροτικής Κοινωνιολογίας 1/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

14 / ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πρόλογος

14 / ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πρόλογος 14 / ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πρόλογος Το 2010 περίπου το 50% του πληθυσμού της Γης και το 80% του πληθυσμού της Ευρώπης ζούσαν σε αστικές περιοχές, ενώ πριν από έναν αιώνα μόλις το 10% του πληθυσμού της Γης κατοικούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004

Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 Μετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των Υπουργικών αποφάσεων που εκκρεµούσαν είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο. Οι υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα