ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Α - Β ΠΟΛ:1074 Σατ.Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 ΠΡΟ: Ως Π.Γ. Σατ.Κωδ. : Αζήλα Πιεροθορίες: Μ. Υαπίδεο, Β. Γαζνπξάο, Θ. Καθιακάλεο Σειέθωλο : ΦΑΞ : ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ: Β Σατ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζ/λίθεο Σατ. Κωδ. : Μνζράην ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Γ. Γ. Γ. Δ. Σατ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζ/λίθεο Σατ. Κωδ. : Μνζράην ΘΔΜΑ: «Σύπος θαη περηετόκελο ηωλ δειώζεωλ θοροιογίας εηζοδήκαηος θοροιογηθού έηοσς 2014 ηωλ λοκηθώλ προζώπωλ θαη λοκηθώλ οληοηήηωλ ηοσ άρζροσ 45 ηοσ λ.4172/2013 θαη θαζορηζκός δηθαηοιογεηηθώλ ποσ σποβάιιοληαη κ ασηές Τποβοιή κε ηε τρήζε ειεθηροληθής κεζόδοσ επηθοηλωλίας ηωλ δειώζεωλ θοροιογίας εηζοδήκαηος ηωλ λοκηθώλ προζώπωλ θαη λοκηθώλ οληοηήηωλ ηοσ άρζροσ 45 ηοσ λ.4172/2013». 1

2 Α Π Ο Φ Α Η Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: α. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ Α 167), φπσο ηζρχνπλ. β. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 44 θαη 45 ηνπ λ.4172/2013, φπσο ηζρχνπλ. γ. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6, 18, 19, 31 θαη 41 ηνπ λ.4174/2013 (ΦΔΚ Α 170), φπσο ηζρχνπλ. δ. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 53, 54, 58 θαη 66 ηνπ λ.4174/2013, φπσο ηζρχνπλ. ε. Σελ αξηζ. 20/ (ΦΔΚ 360/ΤΟΓΓ) πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη Γηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ». ζη. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Γ6Α ΔΞ2013/ (ΦΔΚ Β 130 θαη 372) θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», φπσο ηζρχεη. δ. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Αποθαζίδοσκε ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΠΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΓΗΛΩΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ 1. Οξίδνπκε φηη, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 έρεη φπσο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα «ΓΖΛΩΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΩΝ ΟΝΣΟΣΖΣΩΝ» ην νπνίν επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο. 2. Ζ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο είλαη ππνρξεσηηθή θαη γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην Β 2

3 ηεο παξνχζαο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην ίδην θεθάιαην. Σαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο γίλεηαη άκεζνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.4174/2013. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο ιήγεη ζηης 30 Ιοσλίοσ Ζ πην πάλσ δήισζε, φηαλ ππνβάιιεηαη ρεηξφγξαθα, ππνβάιιεηαη ζε δχν (2) αληίηππα θαη ζπλνδεχεηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε απηή: α. Αληίγξαθν ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο, λφκηκα ππνγεγξακκέλα. β. Γχν (2) αληίηππα ηνπ εληχπνπ Δ3 «ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ». Δηδηθά γηα ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ην έληππν απηφ ππνβάιιεηαη εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. γ. Έλα (1) αληίηππν ηνπ εληχπνπ Δ2 «ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑ ΣΑ ΜΗΘΩΜΑΣΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ». δ. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ ή ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ ΔΠΔ ή ηεο απφθαζεο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νληνηήησλ, ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε δηαλνκήο ησλ θεξδψλ. ε. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο Α.Δ ή ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ ΔΠΔ ή ηεο απφθαζεο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νληνηήησλ, ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε δηαλνκήο ησλ πξνκεξηζκάησλ ή πξνζσξηλψλ απνιήςεσλ θεξδψλ. ζη. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ, ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο απνζεκαηηθψλ ή θεξδψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. δ. Βεβαηψζεηο γηα ηα πνζά ησλ θφξσλ πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. ε. Έγγξαθν εθπξνζψπεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπέο επηρεηξήζεηο. ζ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, γηα ην χςνο ησλ ηφθσλ απφ έληνθα γξακκάηηα ηνπ Γεκνζίνπ πνπ έρεη απνθηήζεη ην λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014 θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ 15% πνπ αλαινγεί ζε απηνχο. η. Σξία (3) αληίηππα δειψζεσλ ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν επελδχζεσλ θαη αθνξνινγήησλ εθπηψζεσλ ησλ δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (λ.1892/1990, λ.1262/1982, θ.ιπ). 3

4 ηα. Σελ νξηδφκελε απφ ηελ ΠΟΛ.1130/2006 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ Β 1860), ε νπνία εθδφζεθε θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 20 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3299/2004, «Γήισζε Φνξνινγηθήο Απαιιαγήο», γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο ηεο ελίζρπζεο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ηνπ λφκνπ απηνχ. ηβ. Σηο νξηδφκελεο ζηελ πεξίπησζε ζη ηεο παξαγξάθνπ 26 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.3299/2004 γλσκνδνηήζεηο, ραξαθηεξηζκνχο ή εγθξίζεηο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ απφ ηηο Δηδηθέο Δπηηξνπέο ή άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηηο νπνίεο νη θνξείο πνπ επέιεμαλ ηελ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο, ππνρξενχληαη λα εθνδηαζηνχλ κε ηδία πξσηνβνπιία. ηγ. Απφθαζε έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο βάζεη ηνπ λ.3908/2011 (ΦΔΚ Α 8). ηδ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θηλήηξνπ ηεο έθπησζεο ηνπ δηπιάζηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξηηνγελνχο ηνκέα πνπ κηζζψλνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηηο πεξηνρέο Γεξάλη θαη Μεηαμνπξγείν ηνπ Iζηνξηθνχ Kέληξνπ ηεο Αζήλαο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.β2 ηνπ άξζξνπ 43 θαη ηεο παξ.β2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.4030/2011, ζπλππνβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ΠΟΛ.1096/2012 Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ Β 1162): αα. Βεβαίσζε ηνπ ηκήκαηνο κεηξψνπ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο ηεο αζθνχκελεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ε εγθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ 25 ε Ννεκβξίνπ 2011 θαη κεηά ζηηο πην πάλσ νξηδφκελεο πεξηνρέο Γεξάλη θαη Μεηαμνπξγείν ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο. ββ. Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ ζεσξεκέλν απφ ηε ΓΟΤ ή ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ κηζζσηήξην (γηα ην νπνίν δελ απαηηείηαη ζεψξεζε απφ ηε ΓΟΤ), απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε έλαξμε θαη ε ιήμε ηεο νηθείαο κίζζσζεο, ε δηάξθεηα απηήο, ην είδνο θαη ε ζέζε ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ θαη ην πνζφ ηνπ ζπκθσλεκέλνπ κηζζψκαηνο. ηελ πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο ππνβάιινληαη θαη ηα δχν κηζζσηήξηα ησλ δηθαηνχρσλ. γγ. Σα απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ αηηείηαη. δδ. Βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, φηη ην πξνο ππαγσγή θηίξην ή ρψξνο ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πθίζηαηαη λνκίκσο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. εε. Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε εγθαηάζηαζε ηεο ρξήζεο ηεο αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζηηο πην πάλσ πεξηνρέο, 4

5 επηηξέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ π. δ/ησλ ηεο 2/ (Γ 704) θαη 23.7/ (Γ 616) θαη είλαη κεηαμχ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο. ηε. Οη εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014 δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηηο δαπάλεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ. ηζη. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 71 ηνπ λ.3842/2010, πεξί θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ επξεζηηερληψλ, απφθαζε Τπαγσγήο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΠΟΛ.1203/2010 Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ Β 2147). ηδ. Σελ νξηδφκελε απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηεο ΠΟΛ.1088/2010 Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ Β 947) δήισζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν επηθαιείηαη ηελ εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1-6 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3842/2010. ηε δήισζε απηή εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κε πιήξε απαζρφιεζε γηα θάζε κήλα, θαζψο θαη ηνπ κέζνπ φξνπ πνπ πξνθχπηεη, γηα θάζε κία απφ ηηο ηξείο ή δχν, θαηά πεξίπησζε, δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. Με ηελ ίδηα δήισζε δειψλνληαη θαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. ηε. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα επσθειεζνχλ ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγηθήο, έρνπλ εθαξκνγή νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε ηελ ΠΟΛ.1132/2011 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ & Σνπξηζκνχ (ΦΔΚ Β 1392), ε νπνία εθδφζεθε θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3842/2010. ηζ. Οη νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε άδεηα θαηαζθεπήο έρεη εθδνζεί πξηλ απφ ηελ θαη ηα νπνία πσιήζεθαλ πξηλ ηελ απνπεξάησζή ηνπο (πξνθεηκέλνπ γηα πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994) ή πσιήζεθαλ απνπεξαησκέλα (πξνθεηκέλνπ γηα πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994) κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014, ππνβάιινπλ αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνδνκψλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπο, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4223/2013 κε ηηο νπνίεο πξνζηέζεθε παξάγξαθνο ζην άξζξν 72 ηνπ λ.4172/2013. ηελ θαηάζηαζε απηή ζα εκθαλίδνληαη ηα αθφινπζα: 5

6 αα. ζηνηρεία, αλά δηεχζπλζε, νηθνδνκψλ, ησλ νπνίσλ ε αλέγεξζε άξρηζε πξηλ απφ ηελ θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί ε αλέγεξζε ή ε πψιεζή ηνπο, ββ. ηα αθαζάξηζηα έζνδα φπσο πξνζδηνξίζζεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, πνπ πξνέθπςαλ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014 απφ ηελ πψιεζε θάζε κίαο ρσξηζηά νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ή άιινπ θηηξίνπ, πνπ αλήθεη ζε νηθνδνκή, ε άδεηα θαηαζθεπήο ηεο νπνίαο έρεη εθδνζεί πξηλ απφ ηελ θ. Σε δήισζε «ΓΖΛΩΖ ΚΑΣΟΥΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΩΝ» (Δ16) ζε δχν (2) αληίηππα, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ ηέηνηα κεραλήκαηα, γηα ηα νπνία νθείιεηαη ηέινο ρξήζεο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.2052/1992 (ΦΔΚ Α 94). θα. Σα λνκηθά πξφζσπα γηα θάζε άηνκν πνπ απαζρφιεζαλ απφ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3522/2006 (ΦΔΚ Α 276), ππνβάιινπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: αα. θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ πην πάλσ αηφκσλ πνπ απαζρφιεζαλ, ββ. γλσκάηεπζε ηεο αξκφδηαο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ ΚΔΠΑ ή ηεο ΑΤΔ, κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη θαη βεβαηψλεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ, γγ. ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 κε ηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη απαζρφιεζαλ ηα πην πάλσ πξφζσπα θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απαζρφιεζήο ηνπο. θβ. Σα γξαθεία αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ.89/1967 θαη ηνπ λ.3427/2005, θσηνηππία ηεο απφθαζεο ηεο Γ/λζεο Κεθαιαίσλ Δμσηεξηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ κε ηελ νπνία έρεη θαζνξηζζεί ην εηήζην πνζνζηφ θέξδνπο επί ησλ δαπαλψλ (cost-plus), θαζψο θαη θαηάζηαζε δαπαλψλ επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ν παξαπάλσ ζπληειεζηήο. Ζ αλακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ αθνξά κφλν ζηηο δαπάλεο πνπ δελ θαιχπηνληαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Φ.Α.. θγ. Καηάζηαζε, φπσο ην ζπλεκκέλν παξάξηεκα «Β», ε νπνία πεξηιακβάλεη: α) Καηάζηαζε κε ηα πνζά ηεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο θαηά θαηεγνξία δαπαλψλ, β) Καηάζηαζε ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα Η.Υ. ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο θαη ηνλ θπβηζκφ ηνπο, αληίζηνηρα, γ) Καηάζηαζε Απνδνζέλησλ θαη Οθεηιφκελσλ Φφξσλ. Δηδηθά νη λαπηηθέο εηαηξείεο ηνπ λ. 959/1979 θαη ηα γξαθεία αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 27/1975 δελ ππνβάιινπλ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο. Σα γξαθεία αιινδαπψλ 6

7 εκπνξνβηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ α.λ. 89/1967 (λ. 3427/2005) ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή ηεο ελ ιφγσ θαηάζηαζεο, φκσο κφλν γηα ηηο δαπάλεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπεη ν Κ.Φ.Α. θαζψο θαη ζηελ ππνβνιή ηεο «Καηάζηαζεο Απνδνζέλησλ θαη Οθεηιφκελσλ Φφξσλ Δηζνδήκαηνο θαη Έκκεζσλ Φφξσλ» (ΠΗΝΑΚΑ IΗΗ). Σέινο, ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ππνρξενχληαη γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2014 ζηελ ππνβνιή ηεο «Καηάζηαζεο κε ηα πνζά ηεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο θαηά θαηεγνξία δαπαλψλ» (ΠΗΝΑΚΑ Η), θαζψο θαη ηεο «Καηάζηαζεο Απνδνζέλησλ θαη Οθεηιφκελσλ Φφξσλ Δηζνδήκαηνο θαη Έκκεζσλ Φφξσλ» (ΠΗΝΑΚΑ IΗΗ). 4. Σα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π.) ππνβάιινπλ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, θαηά πεξίπησζε: Α. ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤ ΣΗΡΟΤΝ ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΣΩΝ Γ.Λ.Π. α. Γεκνζηεπκέλα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη κε ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 (Γ.Λ.Π.), πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηεο Κ / (ΦΔΚ Β 27) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο. β. Πίλαθα πκθσλίαο Λνγηζηηθήο-Φνξνινγηθήο Βάζεο (Π..Λ.Φ.Β.) βάζεη ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ θαη αλάιπζή ηνπ (πξνέιεπζε πνζψλ). γ. Πίλαθα ζρεκαηηζκνχ θνξνινγηθψλ απνζεκαηηθψλ. Β. ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤ ΣΗΡΟΤΝ ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΤ ΒΑΔΙ ΣΟΤ Κ.Φ.Α.. α. Γεκνζηεπκέλα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη κε ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 (Γ.Λ.Π.), πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηεο Κ / (ΦΔΚ Β 27) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο. β. Αληίγξαθν ηνπ θνξνινγηθνχ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 7

8 5. Σα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπζηάζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή ππνβάιινπλ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ δαπαλψλ επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο θαη ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ πάγησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηα αθίλεηα θαη εθπίπηνπλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4172/2013. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 45 ΣΟΤ Ν.4172/ Σρόπος σποβοιής ηες δήιωζες θοροιογίας εηζοδήκαηος ηωλ λοκηθώλ προζώπωλ θαη λοκηθώλ οληοηήηωλ ηοσ άρζροσ 45 ηοσ λ. 4172/2013 α. Οη αξρηθέο θαη ηξνπνπνηεηηθέο, εκπξφζεζκεο θαη εθπξφζεζκεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, αλεμάξηεηα αλ ην πξνθχπηνλ απφ απηέο ππφινηπν είλαη ρξεσζηηθφ, πηζησηηθφ ή κεδεληθφ θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα κε απηέο έληππα Δ2 «ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑ ΣΑ ΜΗΘΩΜΑΣΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ» θαη Δ3 «ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ», ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο, ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά κέζσ δηαδηθηχνπ, ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο taxisnet. β. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο αξρηθά ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ηα έληππα (Δ3) θαη (Δ2) (εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) θαη αθνινπζεί ε ππνβνιή ηεο δήισζεο «ΓΖΛΩΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΩΝ ΟΝΣΟΣΖΣΩΝ». Ζ ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ 2, 3 θαη 4 ηεο δήισζεο είλαη ππνρξεσηηθή εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Ζ θαηαρψξεζε ησλ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη πξναηξεηηθή. Σα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε, δελ ζπλππνβάιινληαη, αιιά θπιάζζνληαη γηα ηνλ έιεγρν. γ. Σα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ θαζίζηαληαη λένη ρξήζηεο εγγξάθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο taxisnet ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη κε ηελ κε αξηζκφ ΠΟΛ.1178/ (ΦΔΚ Β 1916) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ απαηηείηαη γηα ηνπο ήδε πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή. δ. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Γ.Ο.Τ. εληφο ησλ λνκίκσλ πξνζεζκηψλ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ε λνκηθή νληφηεηα: 8

9 - ππνβάιιεη ηε δήισζε κε επηθχιαμε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ λ. 4174/ έρεη θάλεη ρξήζε θηλήηξσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (λ.δ.1297/1972, λ.2166/1993, λ.2515/1997, θιπ. ), θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 52 θαη 54 ηνπ λ.4172/2013. ε. Δθηφο ηεο πεξίπησζεο δ, ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο ηερληθήο αδπλακίαο νινθιήξσζεο ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ θαη ησλ ζπλππνβαιινκέλσλ εληχπσλ θαη εθφζνλ δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα επηιπζεί ην πξφβιεκα κεηά απφ επηθνηλσλία κε ην αξκφδην ηκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ (Σκήκα Β Λεηηνπξγηθή πεξηνρή Δηζφδεκα λνκηθψλ πξνζψπσλ), ε δήισζε ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Σν αξκφδην ηκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ, πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. γηα ηελ παξαιαβή ησλ παξαπάλσ δειψζεσλ. ζη. Δηδηθά, γηα ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ πεξηπηψζεσλ δ θαη ε πνπ ππνβάιινληαη ζηε Γ.Ο.Τ., ηα έληππα (Δ2) θαη (Δ3) θαζψο θαη ε θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κέζσ δηαδηθηχνπ, απφ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο taxisnet. δ. Σα έληππα γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, εθηππψλνληαη απφ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο taxisnet. 2. Αποδεηθηηθό ειεθηροληθής σποβοιής α. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ππνβάιινπλ ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ, σο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο, ζεσξείηαη ν ρξφλνο νξηζηηθνπνίεζεο απηήο απφ ηνλ ππφρξεν. Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο, βεβαηψλεηαη ν θφξνο ζηελ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο πεξηθέξεηαο φπνπ βξίζθεηαη ε επαγγεικαηηθή έδξα ηνπ ππφρξενπ ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη εθδίδεηαη «Σαπηφηεηα Οθεηιήο», κε βάζε ηελ νπνία ζα θαηαβάιιεηαη ν θφξνο κέζσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ν ππφρξενο έρεη επηιέμεη (εθάπαμ ή κε δφζεηο) κέρξη ηε ιήμε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο φπσο απηή νξίδεηαη. β. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαζψο θαη κε θαηαβνιήο ή εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ βεβαησζέληνο θφξνπ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 53 θαη 54 ηνπ λ.4174/

10 3. Έιεγτος Δλεκέρωζε Γ.Ο.Τ. α. Ζ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ησλ δειψζεσλ αλά ππφρξεν, κε ηαπηφρξνλε θαηαρψξεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ παξαιαβήο θαη πιεξσκήο ζην ζχζηεκα Taxis. β. Ζ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. έρεη δπλαηφηεηα εκθάληζεο θαη εθηχπσζεο ησλ δειψζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ ζπλππνβαιιφκελσλ εληχπσλ. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 3.Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ Οκάδα Δηζνδήκαηνο γηα ηελ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγψλ Taxis Taxisnet Ζιεθηξνληθήο Γ.Ο.Τ. & Τπνζηήξημεο ησλ Γ.Ο.Τ. 6. Δζληθφ Σππνγξαθείν (κε ζπλεκκέλα δέθα (10) θχιια γηα δεκνζίεπζε) 10

11 ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Σ (εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνχ), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ & Γ.Δ.ΜΖ. - Σκήκα Γ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ , Αζήλα 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7, Σ.Κ , Αζήλα 4. Πεξηνδηθφ «Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε» ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ 3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 4.Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο Σκήκαηα Α (5), Β'(10) 7. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 9. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 11

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα