ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν.3463/2006 ΥΠ ΑΡΙΘΜ.43887/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α-ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΤΕΣ ΤΑΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

3 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ.1 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι «Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ πρώτου βαθµού, που συνενώνονται σε ένα δήµο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε µια Κοινωφελή Επιχείρηση». Στο ήµο Ηρακλείου οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Νέας Αλικαρνασσού, Παλιανής και η ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού-Αθλητισµού- Περιβάλλοντος Ηρακλείου και η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ηρακλείου, συγχωνεύονται σε ένα ΝΠΙ υπό την νέα επωνυµία «ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου». Το ιετές Πρόγραµµα ράσης (.Π..) για τη νέα «ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου». εκπονείται σύµφωνα µε : Α) Τη διάταξη του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ Α 114). Β) Την υπ. αρ / απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών σχετικά µε το «Περιεχόµενο διετούς προγράµµατος δράσης κοινωφελούς δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης». Για την εφαρµογή του.π.. απαιτείται πέραν της απόφασης του ιοικητικού συµβουλίου και σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. 3

4 1.1 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν.3463/2006 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/2008 «περί Κυρώσεως ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηµατοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α για τις δραστηριότητες και παρεχόµενες από αυτήν υπηρεσίες, µετά από σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράµµατος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονοµική δαπάνη αυτών και η ενδεχόµενη χρηµατοδότησή τους από τυχόν τέλη ή άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησής της. Τα στοιχεία του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και εκείνα που συναφώς προκρίνουν ο Ο.Τ.Α και η κοινωφελής επιχείρηση, µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών, καθώς και οι ρήτρες σε περίπτωση παραβάσεως συµφωνηθέντων όρων αποτελούν το περιεχόµενο συµβάσεως, η οποία συνάπτεται µεταξύ τους. Για την χρηµατοδότηση της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α (Ν. 2859/2000), ΦΕΚ 248 Τεύχος Α), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί από την επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται στο πρόγραµµα δράσης, ούτε να αποτελέσει αντικείµενο χρηµατοδότησης προς άλλη επιχείρηση Ο.Τ.Α. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται µε την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη µέρους του κόστους των προσφεροµένων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούµενη έγκριση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κ.Ε..Κ.Ε., µπορεί να προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία που περιέχει το πρόγραµµα δράσης αυτού του άρθρου, ο τρόπος καθορισµού του ύψους της χρηµατοδότησης, οι προϋποθέσεις αναθεώρησής του και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 4

5 Αύξηση κεφαλαίου κοινωφελούς επιχείρησης δεν επιτρέπεται πριν την πάροδο τετραετίας από την σύστασή της. Το κεφάλαιο που προέρχεται από αύξηση κεφαλαίου αφορά µόνο σε επενδυτικό πρόγραµµα ή σε επέκταση των σκοπών της επιχείρησης, αποκλειόµενης απολύτως της χρησιµοποίησής του για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της. Ο οικείος Ο.Τ.Α. µε απόφαση του συµβουλίου του είναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγµα προς την επιχείρηση, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, για την επιτέλεση των σκοπών της, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισµού ή άλλων µέσων. Η για ορισµένο χρόνο περαιτέρω παραχώρηση αυτών προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ιδίου Ο.Τ.Α. επιτρέπεται, αν τούτο εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο και εφόσον η τελευταία αναλαµβάνει τις δαπάνες συντήρησής τους. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις µπορούν να συµµετέχουν σε προγραµµατικές συµβάσεις. 5

6 1.2 ΥΠ ΑΡΙΘΜ.43887/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Με την απόφαση του ΥΠ. ΕΣ / (ΦΕΚ1574/ ) προσδιορίστηκε το περιεχόµενο διετούς προγράµµατος δράσης δηµοτικής κοινωφελούς επιχείρησης. Το πρόγραµµα δράσης δηµοτικής κοινωφελούς επιχείρησης περιλαµβάνει τα εξής: 1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει η επιχείρηση κατά την διετή περίοδο, κατανοµή αυτών µέσα στην διετή περίοδο και αιτιολόγησης της σύνδεσής τους µε τις αρµοδιότητες του Ο.Τ.Α. που τη συνέστησε. 2. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση (προϋπολογισµοί, επενδύσεων και λειτουργικών εξόδων) 3. Υπολογισµός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριµένες δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζηµιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κ.λπ.). 4. Με βάση την κοστολόγηση και τον υπολογισµό των εσόδων, καθορίζεται το ύψος της χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον δήµο ή την κοινότητα για την διετή περίοδο. 5. Περιγραφή του διετούς ταµειακού προγράµµατος (χρηµατικές εισροές και εκροές και η χρηµατοδότηση από τον Ο.Τ.Α.) και ανάλυση της εκτέλεσης του προγράµµατος χρηµατοδότησης σε ετήσια βάση, ανάλογα µε την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και παρεχοµένων υπηρεσιών της επιχείρησης. 6. Πρόβλεψη της διαδικασίας εκτέλεσης του προγράµµατος χρηµατοδότησης, των οργάνων παρακολούθησης αυτού και της εκτέλεσης της σύµβασης που συνάπτεται µε τον ήµο. 6

7 2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η νέα ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου, καλείται να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δηµοτών καθώς και να καταστεί χρήσιµο εργαλείο άσκησης κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής πολιτικής του ήµου Ηρακλείου µέσα στα όρια που ορίζει ο ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται οι υπηρεσίες που θα παρέχει η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και οι δραστηριότητες που θα αναλάβει, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του διετούς προγράµµατος δράσης. 2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Οι δράσεις που θα αναπτύξει η επιχείρηση κινούνται γύρω από τους εξής άξονες : Α. Πολιτισµός, Β. Περιβάλλον Γ. Κοινωνική πρόνοια/πολιτική Συνοπτικά σε τίτλους έχουν ως ακολούθως: Α. ράσεις Πολιτισµού Α.1) ιαχείριση-λειτουργία Ωδείου ήµου Ηρακλείου Α.2) Λειτουργία Οργανικών Μουσικών Συνόλων (Ορχήστρα Νέας Ελληνικής Μουσικής- Ορχήστρας Εγχόρδων Α.3) ιαχείριση-οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ήµου Ηρακλείου και συγκεκριµένα: 1. Φεστιβάλ «Ηράκλειο-Καλοκαίρι» 2. Πολιτιστικοί Αγώνες 3. Λειτουργία Θερινού ηµοτικού Κινηµατογράφου στην Πύλη Βηθλεέµ 4. Αποκριάτικες Εκδηλώσεις 5. Κύκλος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς 6. Ανεξάρτητες Εικαστικές Εκδηλώσεις 7. ιεθνές φεστιβάλ χορωδιών 8. Καθιερωµένες πολιτιστικές εκδηλώσεις στον ήµο Ηρακλείου 7

8 Α.4) Λειτουργία- ιαχείριση υπάρχοντα πολιτιστικών χώρων : ιαχείριση Πολιτιστικού Εργαστηρίου και εργαστηρίου ψηφιδωτού. Λειτουργία ιαχείριση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Χρήση Αγίου Πέτρου και ιαµόρφωση καλλιτεχνικού χώρου κοντά στον Άγιο Μάρκο Α.5) ιεθνές Συµπόσιο Γλυπτικής στη ηµοτική Ενότητα Παλιανής(ανά διετία) Β. ράσεις Περιβάλλοντος Β.1 ) Ενηµέρωση, Ευαισθητοποίηση για θέµατα Περιβάλλοντος µε: Β.1.1 ιαφηµιστικές Εκτυπώσεις Υλικού Προβολής (φυλλαδίων, εντύπων κλπ.) Β.1.2 ιαφηµιστικά Σποτ µε Σκοπό της Ευαισθητοποίηση Κοινωνικών Οµάδων Β.1.3 Κοινωνικές Εκδηλώσεις που να Αφορούν Περιβαλλοντικά Θέµατα Β.2) «Πράσινες» ράσεις Γ. ράσεις Κοινωνικής Πρόνοιας/Πολιτικής Γ1. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Στην Κοινωφελή ηµοτική Επιχείρηση Ηρακλείου, προβλέπονται οι ακόλουθες κοινωνικές δοµές: Ιατροκοινωνικό κέντρο Βοήθεια στο σπίτι Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων ηµιουργία Κέντρου ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Γ.2 ράσεις Απασχόλησης και κοινωνικής αλληλεγγύης στις Γειτονιές του Ηρακλείου Θερµοκοιτίδα των Κοινωνικών επιχειρήσεων Γ.3 Ερευνητικό κέντρο κοινωνικών προβληµάτων Γ.4 Πρόγραµµα «Άστεγοι στο Ηράκλειο» Γ.5 ιαχείριση και λειτουργιά πάρκου κυκλοφοριακής Αγωγής 8

9 Γ.6 Ίδρυση λειτουργία και διαχείριση δικτύου παιδικών βιβλιοθηκών στις γειτονιές και τα. του Ηρακλείου. 2.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Αναλυτικά οι δράσεις της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ περιγράφονται παρακάτω : Α.1) Διαχείριση Ωδείου Δήμου Ηρακλείου Το ηµοτικό Ωδείο Ηρακλείου που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του πολιτιστικού προγράµµατος του ήµου Ηρακλείου, λειτούργησε µε την υπ'αριθ.39254/ απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ΦΕΚ 635/Β/1994 µε σκοπό να συµβάλει στην προώθηση της µουσικής εκπαίδευσης του ήµου µε υψηλά ποιοτικά κριτήρια και να κατοχυρώσει µε τίτλους σπουδών τους µαθητές του. Προσφέρει στους σπουδαστές πλήρη κύκλο σπουδών, άριστο διδακτικό προσωπικό, τη δυνατότητα χορήγησης επίσηµων τίτλων σπουδών αναγνωρισµένων από το Κράτος και καλλιτεχνική συνεργασία µε τη Μουσική Ακαδηµία της Μόσχας. Το Ωδείο διαθέτει 25µελή Ορχήστρα Εγχόρδων η οποία στελεχώνεται από σπουδαστές του Ωδείου και σκοπεύει: στη διδασκαλία και διάδοση της µουσικής σε όλες τις κοινωνικές τάξεις των δηµοτών του Ηρακλείου, µε ιδιαίτερη έµφαση στα Έγχορδα Όργανα, θεσµοθετώντας κίνητρα και υποτροφίες για το ενδιαφέρον των νέων σ' αυτό τον τοµέα, στην προετοιµασία των σπουδαστών για µουσική σταδιοδροµία, στην περισυλλογή της τοπικής µουσικής λαογραφίας και µελέτη αυτής, στην καλλιέργεια της εθνικής µουσικής παράδοσης και οργάνωση καλλιτεχνικών και πνευµατικών εκδηλώσεων, στην ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ήµου. Το Ωδείο του ήµου Ηρακλείου φιλοδοξεί να συµβάλει ενεργά στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης µας µε την παιδαγωγική του προσφορά, αλλά και µε την διοργάνωση µεγάλων εκδηλώσεων και συναυλιών, στις οποίες πρωταγωνιστούν οι σπουδαστές του και οι καταξιωµένοι στο χώρο της τέχνης, καθηγητές του. 9

10 Α.2) Λειτουργία Οργανικών Μουσικών Συνόλων (Ορχήστρα Νέας Ελληνικής Μουσικής- Ορχήστρας Εγχόρδων) Το Κουαρτέτο Εγχόρδων του ήµου Ηρακλείου έχει στόχο τη διάδοση των εγχόρδων οργάνων στην πόλη του Ηρακλείου και τη µελλοντική στελέχωση µιας συµφωνικής ορχήστρας µε αξιόλογους και ταλαντούχους σολίστ. Τέσσερα από τα µέλη του διδακτικού προσωπικού του ωδείου διδάσκουν τα έγχορδα όργανα (βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο) και αποτελούν το Κουαρτέτο Εγχόρδων. Κύριες δραστηριότητες της ορχήστρας είναι οι ακόλουθες: Συµµετοχή σε Συναυλίες Συµµετοχή στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του ήµου ιοργάνωση Επιµορφωτικών Σεµιναρίων Μουσικής Έχει αναπτυχθεί στενή συνεργασία µε τους καθηγητές των άλλων τάξεων του Ωδείου µε σκοπό την κάλυψη όλου του ρεπερτορίου Μουσικής ωµατίου, γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται µε τη διδασκαλία του µαθήµατος Μουσικής ωµατίου σε συνεργασία µε τους εκτελεστές των πνευστών οργάνων της Φιλαρµονικής, για τη δηµιουργία διαφόρων Μουσικών Συνόλων (Τρίο, Κουαρτέτο, Κουϊντέτο, Σεξτέτο κλπ.). Α.3) Διαχείριση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Ηρακλείου Ο ήµος Ηρακλείου διοργανώνει πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων µε κύριο στόχο την ανάδειξη της τοπικής αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διαφύλαξη των παραδοσιακών µορφών τέχνης. Στις δραστηριότητες του ήµου περιλαµβάνονται οµιλίες, διαλέξεις, θεατρικές παραστάσεις, µουσικοχορευτικά δρώµενα διαφόρων ειδών, βραδιές µε παραδοσιακή κρητική µουσική, χορευτικές παραστάσεις κ.α.: Α.3.1 Φεστιβάλ «Ηράκλειο-Καλοκαίρι»: Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ «Ηράκλειο Καλοκαίρι» που γίνεται κάθε χρόνο στο µεγάλο και στο µικρό Κηποθέατρο, διοργανώνονται τα ακόλουθα: Πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις και συναυλίες από διεθνώς αναγνωρισµένα συγκροτήµατα ή/ και µεµονωµένους καλλιτέχνες της σύγχρονης και παραδοσιακής µουσικής. ίνονται παραστάσεις θεατρικών έργων από τοπικά θέατρα ή από θεατρικές οµάδες άλλων πόλεων. 10

11 ιοργανώνονται παραστάσεις διαφόρων συγκροτηµάτων µοντέρνου, κλασσικού, παραδοσιακού χορού από το εξωτερικό και το εσωτερικό. Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης»: Ο χώρος της Όασης είναι το τµήµα εκείνο της τάφρου της νέας ενετικής οχυρώσεως που αντιστοιχεί στον Προµαχώνα Ιησού. Γιά πρώτη φορά ο χώρος της Όασης λειτούργησε σαν µικρός θεατρικός χώρος κατά τη Γερµανική κατοχή. Στη συνέχεια, µέχρι το 1963, έγιναν πολλές υπαίθριες συγκεντρώσεις, κυρίως πολιτικές. Το 1963 έγινε η πρώτη σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησης του χώρου ως θερινό θέατρο, το οποίο διατηρήθηκε µέχρι το Το 1976 δηµιουργήθηκε το θέατρο µε τη µορφή που έχει σήµερα. Εγινε ένας σύγχρονος ανοικτός θεατρικός χώρος περίπου θέσεων µε όλους εκείνους τους αναγκαίους (κύριους και βοηθητικούς) χώρους. Κηποθέατρο «Μάνος Χατζηδάκις»: Πίσω από το µεγάλο κηποθέατρο, στη χαµηλή πλατεία της Πύλης Ιησού, διαµορφώθηκε το 1980 ύστερα από πρόταση του Μάνου Χατζηδάκι και µε σχέδια του ιονύση Φωτόπουλου, το Μικρό Κηποθέατρο, που πρόσφατα πήρε το όνοµα του µεγάλου συνθέτη. Στο Μικρό Κηποθέατρο ( θέσεων), όπως και στο µεγάλο, έγιναν πολλές και σηµαντικές εκδηλώσεις του «Μουσικού Αυγούστου» και θεσµού «Ηράκλειο - Καλοκαίρι». Α.3.2 Πολιτιστικοί Αγώνες: ιαγωνισµοί Φωτογραφίας, Λογοτεχνικοί Αγώνες, Θεατρικά Σεµινάρια, Φεστιβάλ Θεάτρου µε Παραστάσεις από Θεατρικές Οµάδες της Κρήτης στο Θεατρικό Σταθµό Ηρακλείου. Θεατρικός Σταθµός Ηρακλείου: Μια από τις δύο µεγάλες αποθήκες του Λιµενικού Ταµείου Ηρακλείου, η ανατολική, δόθηκε στο ήµο Ηρακλείου για τη δηµιουργία ενός µικρού θεατρικού σταθµού. Η αποθήκη αυτή είναι πετρόκτιστη, 680τ.µ. περίπου, µε δίριχτη ξύλινη κεραµοσκεπή. Η µελέτη για τη διαµόρφωσή της, που ξεκίνησε το 1986, προέβλεπε µία σειρά εργασιών για την συντήρηση του οικοδοµήµατος και για την µετατροπή του σε χώρο κατάλληλο να στεγάσει τις ανάγκες ενός θεατρικού σταθµού χωρίς εξεζητηµένα αρχιτεκτονικά ευρήµατα, έτσι ώστε να διασωθεί το εξωτερικό ύφος του κτηρίου. Μετά το πέρας των εργασιών το 1989, εκτός των θεατρικών παραστάσεων έχει πραγµατοποιηθεί και πλήθος άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως συναυλίες, οµιλίες, συνεδριάσεις κλπ. 11

12 Α.3.3 Λειτουργία Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου στην Πύλη Βηθλεέμ: Ο ηµοτικός Κινηµατογράφος ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007 και βρίσκεται στη νοτιοανατολική χαµηλή πλατεία του προµαχώνα «Βηθλεέµ» των ενετικών τειχών. Στο ηµοτικό Κινηµατογράφο προβάλλονται σε πρώτη προβολή πολλές καινούριες παραγωγές, ταινίες µικρού µήκους, ταινίες για µικρότερες ηλικίες, παλαιότερες ταινίες καθώς και διάφορα αφιερώµατα. Επίσης, ο χώρος του κινηµατογράφου φιλοξενεί και παράλληλες εκδηλώσεις, κινηµατογραφικές και µη. Α.3.4 Αποκριάτικες Εκδηλώσεις: Συναυλίες Συγκροτηµάτων, Ακροβάτες, Ταχυδακτυλουργοί, Οργάνωση του Παιχνιδιού «Το Κυνήγι του Κρυµµένου Θησαυρού», Συναυλία από τη Φιλαρµονική του ήµου, Μουσικό Αποκριάτικο Πρόγραµµα Γνωστών Καλλιτεχνών, Συναυλίες Κρητικών Συγκροτηµάτων, Αποκριάτικα Παιδικά Πάρτι και Καντάδες στους πεζόδροµους και τους κεντρικούς δρόµους του Ηρακλείου από χορωδίες. Το αποκριάτικο πρόγραµµα τελειώνει την Καθαρή ευτέρα στο κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης µε µουσικοχορευτικά δρώµενα και µε την προσφορά νηστίσιµων παραδοσιακών εδεσµάτων και ποτών. Α.3.5 Κύκλος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς: 1. Θεατρικές Παραστάσεις, 2. Μουσικοθεατρικά ρώµενα και Θεατρικά Παιχνίδια στο Πνεύµα των Χριστουγέννων, που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, 3. Παραδοσιακά Κάλαντα και Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες από την Φιλαρµονική, από Χορωδίες του ήµου και Χορωδίες ιαφόρων Συλλόγων, 4. Συναυλίες από ιακεκριµένους Καλλιτέχνες του Εξωτερικού ή του Εσωτερικού και από Συλλόγους Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής. 5. Παραστάσεις Κρητικών Συγκροτηµάτων µε Παραδοσιακούς Χορούς. 12

13 Α.3.6 Ανεξάρτητες Εικαστικές Εκδηλώσεις: - Έκθεση «Νίκος Καζαντζάκης Βίος και Πολιτεία» στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Α.4) Λειτουργία Διαχείριση υπαρχόντων πολιτιστικών χώρων Λειτουργία Διαχείριση Πολιτιστικού Εργαστηρίου και εργαστηρίου ψηφιδωτού Το «Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος» ιδρύθηκε το 1982 από τον µουσικό ROSS DALY, µε κύριο αντικείµενο την µύηση νέων ανθρώπων σε µια δηµιουργική προσέγγιση µουσικών παραδόσεων από ολόκληρο σχεδόν τον κόσµο. Το Mουσικό Εργαστήρι «Λαβύρινθος» είναι µια πολύτιµη ιδιωτική πρωτοβουλία που αποτέλεσε σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα σηµείο αναφοράς στον παγκόσµιο µουσικό χάρτη. Από το 2002 λειτουργεί ως µη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισµός και αποτελεί ισχυρό σηµείο αναφοράς καθώς και έναν από τους βασικούς "πολιτιστικούς" µηχανισµούς του τόπου. Πρόκειται για ένα παλιό κτίριο, ειδικά διαµορφωµένο, στο χωριό Χουδέτσι, 20χλµ. από το Ηράκλειο, όπου λειτουργεί µόνιµη έκθεση µε σπάνια µουσικά όργανα από διάφορες περιοχές του κόσµου. Παράλληλα µε την έκθεση των οργάνων, διοργανώνονται ειδικά σεµινάρια και "MASTER-CLASSES", µε τη συνεργασία και συµµετοχή κορυφαίων δασκάλων παραδοσιακών µουσικών οργάνων απ όλο τον κόσµο. Στον εξωτερικό χώρο του Mουσικού Εργαστηρίου «Λαβύρινθος» τους καλοκαιρινούς µήνες πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις µε σηµαντικούς εκπροσώπους της παγκόσµιας και τοπικής παραδοσιακής µουσικής. Με τη σύσταση του νέου φορέα η διαχείριση του εργαστηρίου περνά στην αρµοδιότητα της κοινωφελούς επιχείρησης όπου και θα διοργανώνει εκεί φεστιβάλ (Μουσική από όλο τον κόσµο), συναυλίες, και λοιπές εκδηλώσεις που εν γένει θα σχετίζονται µε την παράδοση, την τέχνη και την Κρητική διατροφή. Το Εργαστήρι Ψηφιδωτού του ήµου Ηρακλείου συνεχίζει τη λειτουργία του για 9ο χρόνο µε δυο τµήµατα έχοντας τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει ετησίως εξήντα νέους ψηφιδογράφους. Με τη σύσταση του νέου φορέα και η διαχείριση του εργαστηρίου αυτού περνά στην αρµοδιότητα της κοινωφελούς επιχείρησης. 13

14 Λειτουργία Διαχείριση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο σκοπεύει στην αναβάθµιση της ευρύτερης περιοχής, δίνοντας δυνατότητες ενίσχυσης της πολιτιστικής παρέµβασης στην πόλη του Ηρακλείου µε την ανάπτυξη υποδοµών σύγχρονου πολιτισµού. Θα αποτελέσει κόσµηµα για την πόλη και θα επιτρέψει τη διοργάνωση υψηλής ποιότητας θεαµάτων, αλλά και διεθνών συνεδρίων που θα ενισχύσουν την τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Με την ολοκλήρωση του και την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής θα δοθούν νέες δυνατότητες και προοπτικές στην πόλη. Παράλληλα µε τις Πολιτιστικές δράσεις η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση θα αναλάβει και νέες δράσεις στον τοµέα του περιβάλλοντος, σε συνεργασία µε το Γραφείο Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις για το Περιβάλλον. Α.5 Διεθνές συμπόσιο Γλυπτικής Στην Δημοτική Ενότητα Παλιανής Το Συµπόσιο Γλυπτικής αποτελεί έναν θεσµό που ξεκίνησε το Καλοκαίρι του 2006 από τον ήµο Παλλιανής µετά από µια συνάντηση καλλιτεχνών από διάφορες χώρες, που αποφάσισαν να σµιλέψουν έργα στη πέτρα και να δωρίσουν τα γλυπτά αυτά στην περιοχή. Με την πάροδο των χρόνων και µε την συνεχώς αυξανόµενη συµµετοχή καλλιτεχνών απ όλη την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, το Συµπόσιο απέκτησε µεγαλύτερη φήµη και κύρος και έχει εξελιχθεί σε µια πραγµατικά αποκεντρωµένη δράση Πολιτισµού στην ενδοχώρα µε την υποστήριξη και πολλών θεσµικών φορέων όπως η Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, η ΤΕ Κ, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.α. 14

15 Β. ράσεις Περιβάλλοντος Β.1 Ενηµέρωση, Ευαισθητοποίηση για Θέµατα Περιβάλλοντος Οι δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέµατα περιβάλλοντος στοχεύουν στην ενηµέρωση των πολιτών και των επιχειρηµατιών του ήµου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την εφαρµογή καλών πρακτικών. Κρίνεται σηµαντική η διαµόρφωση ολοκληρωµένου σχεδιασµού σε θέµατα ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της τοπικής κοινωνίας αλλά και σε ότι αφορά την πρακτική εφαρµογή δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας: Β.1.1 ιαφηµιστικές εκτυπώσεις υλικού προβολής (φυλλαδίων, εντύπων κλπ.) Β.1.2 ιαφηµιστικά σποτ µε σκοπό της ευαισθητοποίηση κοινωνικών οµάδων όπως είναι τα παιδιά, αλλά και όλων των δηµοτών, σε θέµατα που αφορούν περιβαλλοντική προστασία και ατοµικές δράσεις που µπορεί να λάβει κάθε πολίτης, συµβάλλοντας στον απώτερο στόχο που είναι η δηµιουργία περιβαλλοντικού πνεύµατος και η ενεργή συµµετοχή όλων στην προστασία του περιβάλλοντος. Β.1.3 Κοινωνικές εκδηλώσεις που να αφορούν περιβαλλοντικά θέµατα, δραστηριότητες, εκθέσεις ζωγραφικής µε παραπλήσια θεµατολογία κ.α. Β.2 «Πράσινες» ράσεις Οι «πράσινες» δράσεις πλαισιώνουν ένα νέο ρεύµα περιβαλλοντικών δράσεων και µια σύγχρονη κουλτούρα προσέγγισης περιβαλλοντικών θεµάτων και περιλαµβάνει µια σειρά «πράσινων» ενεργειών όπως: Καθαρισµός Παραλιών: Η καθαριότητα των παραλιών επιφέρει οφέλη στο γενικότερο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και στους παραθεριστές, δηµιουργώντας ταυτόχρονα συγκριτικό πλεονέκτηµα σχετικά µε την προώθηση και προβολή των παραλιών του ήµου. Εξοικονόµηση Νερού Εξοικονόµηση Ενέργειας Ανακύκλωση 15

16 Γ. ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Στα πλαίσια δράσης της Κοινωφελούς ηµοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου, σηµαντικό ρόλο θα έχει η Κοινωνική Πρόνοια µέσα από τις ακόλουθες κοινωνικές δοµές Γ.1.1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Οι δράσεις Κοινωνικής Πρόνοιας που προτείνονται είναι συµπληρωµατικές των δράσεων της /νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του ήµου και αποτελούν τµήµα της συνολικότερης κοινωνικής πολιτικής που θέλει να εφαρµόσει ο ήµος. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Γ.1.1 ηµοτικό Ιατροκοινωνικό Κέντρο Το ηµοτικό Ιατροκοινωνικό Κέντρο (.Ι.Α.Κ.), θα λειτουργεί ως Μονάδα Α βάθµιας Ιατρικής Φροντίδας του ήµου Ηρακλείου για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε πρωτοβάθµιο επίπεδο σύµφωνα µε το Ν.3235/Άρθρο 1/Παράγραφος 3. Στη Μονάδα Α βάθµιας Ιατρικής Φροντίδας του ήµου Ηρακλείου, µε την επωνυµία ηµοτικό Ιατροκοινωνικό Κέντρο (.Ι.Α.Κ.) θα εξυπηρετούνται οι ανάγκες όλων των πολιτών που διαµένουν στο ήµο Ηρακλείου, παρέχοντας Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και κοινωνική φροντίδα. Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο (ΙΑΚ) απευθύνεται στους Έλληνες τσιγγάνους που διαµένουν στο ήµο Ηρακλείου. Είναι ένα κέντρο παροχής φροντίδας ιατρικής και κοινωνικής, που υλοποιείται µε ευθύνη του ήµου µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στο πλαίσιο του µέτρου 6.3 του ΠΕΠ Κρήτης Τα οφέλη του ΙΑΚ είναι πάρα πολλά για τους εξυπηρετούµενους δηµότες λόγω των ιατρικών και κοινωνικών παροχών του προς αυτούς. Αξίζει να αναφερθεί ότι από την έναρξη λειτουργίας του ΙΑΚ (26 Ιουλίου 2006) έως και σήµερα, έχουν πραγµατοποιηθεί 1250 εµβολιασµοί σε 322 παιδιά σε σύνολο 420, που έχουν επισκεφτεί το παιδιατρείο. Επιπλέον, άνω των 30 ενηλίκων έχουν εµβολιαστεί προληπτικά για τον ιό της γρίπης και του πνευµονόκοκκου. Τα ιατρεία του ΙΑΚ λειτουργούν ικανοποιητικά σε καθηµερινή βάση (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) στην παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και πρόληψης σε παιδιά και ενήλικες. 16

17 Γ.1.2. Βοήθεια στο σπίτι Τα προγράµµατα «Βοήθεια στο Σπίτι» απευθύνονται κυρίως σε άτοµα µη αυτοεξυπηρετούµενα, ηλικιωµένα και άτοµα µε αναπηρίες δίνοντας προτεραιότητα σε άτοµα µοναχικά, µε χαµηλό εισόδηµα, ελλιπές υποστηρικτικό περιβάλλον και αποµακρυσµένα από υπηρεσίες. Είναι µια κινητή µονάδα που παρέχει κατ οίκον υπηρεσίες οργανωµένης, συστηµατικής και εξατοµικευµένης φροντίδας και υποστήριξης σε κάθε εξυπηρετούµενο. Στόχος του προγράµµατος είναι, η απελευθέρωση του χρόνου των γυναικών που είναι επιφορτισµένες µε την φροντίδα ηλικιωµένων και ατόµων µε αναπηρία, ώστε εκείνες να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αµειβόµενη ενεργό ζωή. Το πρόγραµµα υλοποιείται από τη Κοινωφελή ηµοτική Επιχείρηση του ήµου Ηρακλείου υπό την αιγίδα του ήµου. Σ ολόκληρο το ήµο Ηρακλείου εξυπηρετούνται µέχρι τώρα 900 περίπου άτοµα. Το πρόγραµµα λειτουργεί µε επιτυχία από τις 11/09/2002, ενώ η χρηµατοδότηση του έχει ήδη πάρει παράταση µέχρι το Γ.1.3. Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων Το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) απευθύνεται σε ηλικιωµένους που δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες- άνοια- τύφλωση κτλ) των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιµετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Το ΚΗΦΗ θα αναπληρώσει αυτό το κενό µε την παροχή οργανωµένης κοινωνικής φροντίδας, από ειδικευµένο προσωπικό, εθελοντές και άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους ηµερήσιας ή/και ολιγόωρης παραµονής. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ηµερησίως περιλαµβάνουν: νοσηλευτική φροντίδα φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης ατοµική υγιεινή προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης στο µέτρο του δυνατού, προγράµµατα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 17

18 Ακόµη, µπορεί να παρέχει υπηρεσία µετακίνησης των φιλοξενουµένων από και προς το ΚΗΦΗ. Γ.1.4. ηµιουργία Κέντρου ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Σκοπός των Κ ΑΠ (Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) που θα δηµιουργηθούν εντός των ορίων του ήµου Ηρακλείου, είναι η δηµιουργική απασχόληση των παιδιών ηλικίας 6-12 ετών που διαµένουν στην ευρύτερη περιοχή του ήµου, για ορισµένο χρονικό διάστηµα της ηµέρας και εκτός σχολικού ωραρίου και η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου µε ατοµική ή οργανωµένη δραστηριότητα ή µέσα από οργανωµένες οµάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων. Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών θα παρέχονται δωρεάν ενώ προτεραιότητα για την κατοχύρωση θέσεων θα έχουν οι οικογένειες που πληρούν κοινωνικά κριτήρια (παιδιά άνεργων µητέρων, µονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών µε χαµηλό εισόδηµα, µε προβλήµατα υγείας, κ.α.) Γ.2 ράσεις Απασχόλησης και κοινωνικής Αλληλεγγύης στις Γειτονίες του Ηράκλειου- «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ Α» Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η δράση «γειτονίες αλληλεγγύης» πρόκειται για την πιλοτική εφαρµογή, σε µια γειτονιά της πόλης του Ηρακλείου, µια εναλλακτική µορφή συνεργασίας µεταξύ των κατοίκων για την αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων. Η δράση αυτή θα στοχεύει στην ανάπτυξη και εµψύχωση αξιών όπως η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, η συλλογική προσπάθεια, η ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων. Στα πλαίσια αυτά θα λειτουργήσει: 1. Ανταλλακτήριο αγαθών πρώτης ανάγκης (ρούχα, συσκευές, µικροσυσκευές) 2. Κοινωνική αγορά (τρόφηµα, ρούχα, µικροσυσκευές) για την δωρεάν παραχώριση σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας. 18

19 3. Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί π.χ. µπακάλικο γειτονιάς µε στόχο τη χαµηλή οικονοµική πώληση προϊόντων πρώτης ανάγκης µε προµήθεια προϊόντων απ ευθείας από τους παραγωγούς. 4. Τη λειτουργία συστήµατος ανταλλαγής εργασίας (Τράπεζα Εργασίας) Σχετικά µε την δράση «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ- Κοινωνικών Επιχειρήσεων» θα δημιουργηθεί ένα γραφείο που θα υποστηρίζει ολιγοµελής οµάδες µε την προοπτική σύστασης κοινωνικής επιχείρησης και γενικότερη αξιοποίηση του θεσµικού πλαισίου για την κοινωνική οικονοµία, ώστε να δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να ωφελείται η τοπική κοινωνία. Το Πρόγραµµα Θα λειτουργεί µε τους εξής βασικούς άξονες: α. παρέµβαση επαγγελµατικού προσανατολισµού β. Παραγωγή ιδεών απασχόλησης γ. Εµψύχωση για τη δηµιουργία µικρών επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας δ. Βοήθεια και παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης και προώθηση προϊόντων ε. Πληροφόρηση για θέση εργασίας χρηµατοδοτησης κλπ. Γ.3.Ερευνητικό Κέντρο Κοινωνικών προβληµάτων Η αναγκαιότητα να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα συσσωρευµένα κοινωνικά προβλήµατα οδηγεί το δήµο στην υιοθέτηση «νέου τύπου» παρεµβάσεων κοινωνικής πολιτικής µε σαφή προσανατολισµό στη συµµετοχή και την ενεργοποίηση του πολίτη, την καταπολέµηση των διακρίσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στόχος µας είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών για την αντιµετώπιση των σύγχρονων και πολυδιάστατων κοινωνικών προβληµάτων όπως η ανεργία, η φτώχια, τα ναρκωτικά. Ιδιαίτερη βαρύτητα επίσης δίνεται στην κοινωνική και εργασιακή ενσωµάτωση των ευπαθών κοινωνικών οµάδων (ΑΜΕΑ). Θα ερευνηθεί κατά πόσο µπορούν να προσφερθούν παρεχόµενες υπηρεσίες στον ήµο µας όπως: Στήριξη της απασχόλησης o Επαγγελµατικός προσανατολισµός και αναπροσανατολισµός 19

20 o Τεχνικές αναζήτησης εργασίας o Πληροφόρηση -ενηµέρωση για επιδοτούµενα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, προκηρύξεις ΑΣΕΠ και άλλων φορέων o Ενηµέρωση για εκπαιδευτικά θέµατα o Μεσολάβηση στην τοποθέτηση ανέργων σε κενές θέσεις εργασίας o Παρακολούθηση εξυπηρετούµενων µετά την τοποθέτησή τους ικτύωση µε τοπικές επιχειρήσεις o Ενηµέρωση επιχειρήσεων σχετικά µε προγράµµατα επιδότησης στην πρόσληψη νέου προσωπικού o Αναζήτηση θέσεων απασχόλησης Κοινωνική Στήριξη o Σε ενήλικες και παιδιά που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στις σχέσεις µέσα στην οικογένεια ή στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον Ψυχολογική στήριξη o Σε ενήλικες και παιδιά που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, έχουν ανάγκη για ενδυνάµωση της αυτοεκτίµησής τους ή χρειάζονται βοήθεια για την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων. Συµβουλευτική υπηρεσία στα δηµοτικά σχολεία του δήµου, σε συνεργασία µε το Τµήµα Επιστηµονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Ηρακλείου και τους ιευθυντές των ηµοτικών Σχολείων, και το ΚΕΣΑΝ. o Πρόληψη και επίλυση προβληµάτων και δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι µαθητές και επηρεάζουν την εξέλιξή τους στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον Ενηµερωτικές συναντήσεις για γονείς µαθητών δηµοτικού µε επιλεγµένες θεµατικές ενότητες για γονείς µαθητών δηµοτικού, σε συνεργασία µε του διευθυντές, τους δασκάλους και τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων. Προώθηση της ιδέας του εθελοντισµού Αυτοοργάνωση Α.µ.Ε.Α. και µεταναστών µε σκοπό την προώθηση και την αποτελεσµατικότερη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους. Στόχος του Ερευνητικού Κέντρου Κοινωνικών προβληµάτων θα είναι να διερευνάει τις διαδικασίες και τα αποτελέσµατα που συνδέονται µε τις αλλαγές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου, σε οµάδες, οργανισµούς και κοινότητες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Πάρου 2011-2014» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ήµος Πάρου ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : A Στρατηγικός Σχεδιασµός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 1 από 104 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 2 από 104 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ 1. Το όραμά μας για το Δήμο Ποιοι είμαστε; Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ δεν δημιουργήθηκε σε κενό, αλλά αποτελεί συνέχεια των καλύτερων εμπειριών και παραδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2011 2013 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά Έκθεση Πεπραγμένων 2011, 2012, 2013 Εισαγωγικό σημείωμα Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ PROGRAMMA.indd 1 Μήνυμα του Υποψηφίου Δημάρχου Αθηναίων Άρη Σπηλιωτόπουλου Η Αθήνα μπορεί να γίνει μια σύγχρονη, ζωντανή πόλη. Η υποδειγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη:

«Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη: Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β Εκπαιδευτική Σειρά Τελική Εργασία «Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη: Το Καρναβάλι του ήµου Μοσχάτου» Ελένη Ντηνιακού Τµήµα Εξειδίκευσης : Οργάνωση και ιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Ιδρυτική Διακήρυξη Συνδημότισσες- Συνδημότες, Οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, πραγματοποιούνται σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα