ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν.3463/2006 ΥΠ ΑΡΙΘΜ.43887/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α-ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΤΕΣ ΤΑΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

3 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ.1 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι «Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ πρώτου βαθµού, που συνενώνονται σε ένα δήµο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε µια Κοινωφελή Επιχείρηση». Στο ήµο Ηρακλείου οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Νέας Αλικαρνασσού, Παλιανής και η ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού-Αθλητισµού- Περιβάλλοντος Ηρακλείου και η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ηρακλείου, συγχωνεύονται σε ένα ΝΠΙ υπό την νέα επωνυµία «ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου». Το ιετές Πρόγραµµα ράσης (.Π..) για τη νέα «ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου». εκπονείται σύµφωνα µε : Α) Τη διάταξη του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ Α 114). Β) Την υπ. αρ / απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών σχετικά µε το «Περιεχόµενο διετούς προγράµµατος δράσης κοινωφελούς δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης». Για την εφαρµογή του.π.. απαιτείται πέραν της απόφασης του ιοικητικού συµβουλίου και σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. 3

4 1.1 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν.3463/2006 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/2008 «περί Κυρώσεως ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηµατοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α για τις δραστηριότητες και παρεχόµενες από αυτήν υπηρεσίες, µετά από σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράµµατος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονοµική δαπάνη αυτών και η ενδεχόµενη χρηµατοδότησή τους από τυχόν τέλη ή άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησής της. Τα στοιχεία του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και εκείνα που συναφώς προκρίνουν ο Ο.Τ.Α και η κοινωφελής επιχείρηση, µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών, καθώς και οι ρήτρες σε περίπτωση παραβάσεως συµφωνηθέντων όρων αποτελούν το περιεχόµενο συµβάσεως, η οποία συνάπτεται µεταξύ τους. Για την χρηµατοδότηση της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α (Ν. 2859/2000), ΦΕΚ 248 Τεύχος Α), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί από την επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται στο πρόγραµµα δράσης, ούτε να αποτελέσει αντικείµενο χρηµατοδότησης προς άλλη επιχείρηση Ο.Τ.Α. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται µε την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη µέρους του κόστους των προσφεροµένων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούµενη έγκριση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κ.Ε..Κ.Ε., µπορεί να προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία που περιέχει το πρόγραµµα δράσης αυτού του άρθρου, ο τρόπος καθορισµού του ύψους της χρηµατοδότησης, οι προϋποθέσεις αναθεώρησής του και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 4

5 Αύξηση κεφαλαίου κοινωφελούς επιχείρησης δεν επιτρέπεται πριν την πάροδο τετραετίας από την σύστασή της. Το κεφάλαιο που προέρχεται από αύξηση κεφαλαίου αφορά µόνο σε επενδυτικό πρόγραµµα ή σε επέκταση των σκοπών της επιχείρησης, αποκλειόµενης απολύτως της χρησιµοποίησής του για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της. Ο οικείος Ο.Τ.Α. µε απόφαση του συµβουλίου του είναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγµα προς την επιχείρηση, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, για την επιτέλεση των σκοπών της, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισµού ή άλλων µέσων. Η για ορισµένο χρόνο περαιτέρω παραχώρηση αυτών προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ιδίου Ο.Τ.Α. επιτρέπεται, αν τούτο εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο και εφόσον η τελευταία αναλαµβάνει τις δαπάνες συντήρησής τους. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις µπορούν να συµµετέχουν σε προγραµµατικές συµβάσεις. 5

6 1.2 ΥΠ ΑΡΙΘΜ.43887/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Με την απόφαση του ΥΠ. ΕΣ / (ΦΕΚ1574/ ) προσδιορίστηκε το περιεχόµενο διετούς προγράµµατος δράσης δηµοτικής κοινωφελούς επιχείρησης. Το πρόγραµµα δράσης δηµοτικής κοινωφελούς επιχείρησης περιλαµβάνει τα εξής: 1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει η επιχείρηση κατά την διετή περίοδο, κατανοµή αυτών µέσα στην διετή περίοδο και αιτιολόγησης της σύνδεσής τους µε τις αρµοδιότητες του Ο.Τ.Α. που τη συνέστησε. 2. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση (προϋπολογισµοί, επενδύσεων και λειτουργικών εξόδων) 3. Υπολογισµός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριµένες δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζηµιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κ.λπ.). 4. Με βάση την κοστολόγηση και τον υπολογισµό των εσόδων, καθορίζεται το ύψος της χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον δήµο ή την κοινότητα για την διετή περίοδο. 5. Περιγραφή του διετούς ταµειακού προγράµµατος (χρηµατικές εισροές και εκροές και η χρηµατοδότηση από τον Ο.Τ.Α.) και ανάλυση της εκτέλεσης του προγράµµατος χρηµατοδότησης σε ετήσια βάση, ανάλογα µε την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και παρεχοµένων υπηρεσιών της επιχείρησης. 6. Πρόβλεψη της διαδικασίας εκτέλεσης του προγράµµατος χρηµατοδότησης, των οργάνων παρακολούθησης αυτού και της εκτέλεσης της σύµβασης που συνάπτεται µε τον ήµο. 6

7 2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η νέα ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου, καλείται να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δηµοτών καθώς και να καταστεί χρήσιµο εργαλείο άσκησης κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής πολιτικής του ήµου Ηρακλείου µέσα στα όρια που ορίζει ο ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται οι υπηρεσίες που θα παρέχει η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και οι δραστηριότητες που θα αναλάβει, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του διετούς προγράµµατος δράσης. 2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Οι δράσεις που θα αναπτύξει η επιχείρηση κινούνται γύρω από τους εξής άξονες : Α. Πολιτισµός, Β. Περιβάλλον Γ. Κοινωνική πρόνοια/πολιτική Συνοπτικά σε τίτλους έχουν ως ακολούθως: Α. ράσεις Πολιτισµού Α.1) ιαχείριση-λειτουργία Ωδείου ήµου Ηρακλείου Α.2) Λειτουργία Οργανικών Μουσικών Συνόλων (Ορχήστρα Νέας Ελληνικής Μουσικής- Ορχήστρας Εγχόρδων Α.3) ιαχείριση-οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ήµου Ηρακλείου και συγκεκριµένα: 1. Φεστιβάλ «Ηράκλειο-Καλοκαίρι» 2. Πολιτιστικοί Αγώνες 3. Λειτουργία Θερινού ηµοτικού Κινηµατογράφου στην Πύλη Βηθλεέµ 4. Αποκριάτικες Εκδηλώσεις 5. Κύκλος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς 6. Ανεξάρτητες Εικαστικές Εκδηλώσεις 7. ιεθνές φεστιβάλ χορωδιών 8. Καθιερωµένες πολιτιστικές εκδηλώσεις στον ήµο Ηρακλείου 7

8 Α.4) Λειτουργία- ιαχείριση υπάρχοντα πολιτιστικών χώρων : ιαχείριση Πολιτιστικού Εργαστηρίου και εργαστηρίου ψηφιδωτού. Λειτουργία ιαχείριση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Χρήση Αγίου Πέτρου και ιαµόρφωση καλλιτεχνικού χώρου κοντά στον Άγιο Μάρκο Α.5) ιεθνές Συµπόσιο Γλυπτικής στη ηµοτική Ενότητα Παλιανής(ανά διετία) Β. ράσεις Περιβάλλοντος Β.1 ) Ενηµέρωση, Ευαισθητοποίηση για θέµατα Περιβάλλοντος µε: Β.1.1 ιαφηµιστικές Εκτυπώσεις Υλικού Προβολής (φυλλαδίων, εντύπων κλπ.) Β.1.2 ιαφηµιστικά Σποτ µε Σκοπό της Ευαισθητοποίηση Κοινωνικών Οµάδων Β.1.3 Κοινωνικές Εκδηλώσεις που να Αφορούν Περιβαλλοντικά Θέµατα Β.2) «Πράσινες» ράσεις Γ. ράσεις Κοινωνικής Πρόνοιας/Πολιτικής Γ1. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Στην Κοινωφελή ηµοτική Επιχείρηση Ηρακλείου, προβλέπονται οι ακόλουθες κοινωνικές δοµές: Ιατροκοινωνικό κέντρο Βοήθεια στο σπίτι Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων ηµιουργία Κέντρου ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Γ.2 ράσεις Απασχόλησης και κοινωνικής αλληλεγγύης στις Γειτονιές του Ηρακλείου Θερµοκοιτίδα των Κοινωνικών επιχειρήσεων Γ.3 Ερευνητικό κέντρο κοινωνικών προβληµάτων Γ.4 Πρόγραµµα «Άστεγοι στο Ηράκλειο» Γ.5 ιαχείριση και λειτουργιά πάρκου κυκλοφοριακής Αγωγής 8

9 Γ.6 Ίδρυση λειτουργία και διαχείριση δικτύου παιδικών βιβλιοθηκών στις γειτονιές και τα. του Ηρακλείου. 2.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Αναλυτικά οι δράσεις της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ περιγράφονται παρακάτω : Α.1) Διαχείριση Ωδείου Δήμου Ηρακλείου Το ηµοτικό Ωδείο Ηρακλείου που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του πολιτιστικού προγράµµατος του ήµου Ηρακλείου, λειτούργησε µε την υπ'αριθ.39254/ απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ΦΕΚ 635/Β/1994 µε σκοπό να συµβάλει στην προώθηση της µουσικής εκπαίδευσης του ήµου µε υψηλά ποιοτικά κριτήρια και να κατοχυρώσει µε τίτλους σπουδών τους µαθητές του. Προσφέρει στους σπουδαστές πλήρη κύκλο σπουδών, άριστο διδακτικό προσωπικό, τη δυνατότητα χορήγησης επίσηµων τίτλων σπουδών αναγνωρισµένων από το Κράτος και καλλιτεχνική συνεργασία µε τη Μουσική Ακαδηµία της Μόσχας. Το Ωδείο διαθέτει 25µελή Ορχήστρα Εγχόρδων η οποία στελεχώνεται από σπουδαστές του Ωδείου και σκοπεύει: στη διδασκαλία και διάδοση της µουσικής σε όλες τις κοινωνικές τάξεις των δηµοτών του Ηρακλείου, µε ιδιαίτερη έµφαση στα Έγχορδα Όργανα, θεσµοθετώντας κίνητρα και υποτροφίες για το ενδιαφέρον των νέων σ' αυτό τον τοµέα, στην προετοιµασία των σπουδαστών για µουσική σταδιοδροµία, στην περισυλλογή της τοπικής µουσικής λαογραφίας και µελέτη αυτής, στην καλλιέργεια της εθνικής µουσικής παράδοσης και οργάνωση καλλιτεχνικών και πνευµατικών εκδηλώσεων, στην ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ήµου. Το Ωδείο του ήµου Ηρακλείου φιλοδοξεί να συµβάλει ενεργά στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης µας µε την παιδαγωγική του προσφορά, αλλά και µε την διοργάνωση µεγάλων εκδηλώσεων και συναυλιών, στις οποίες πρωταγωνιστούν οι σπουδαστές του και οι καταξιωµένοι στο χώρο της τέχνης, καθηγητές του. 9

10 Α.2) Λειτουργία Οργανικών Μουσικών Συνόλων (Ορχήστρα Νέας Ελληνικής Μουσικής- Ορχήστρας Εγχόρδων) Το Κουαρτέτο Εγχόρδων του ήµου Ηρακλείου έχει στόχο τη διάδοση των εγχόρδων οργάνων στην πόλη του Ηρακλείου και τη µελλοντική στελέχωση µιας συµφωνικής ορχήστρας µε αξιόλογους και ταλαντούχους σολίστ. Τέσσερα από τα µέλη του διδακτικού προσωπικού του ωδείου διδάσκουν τα έγχορδα όργανα (βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο) και αποτελούν το Κουαρτέτο Εγχόρδων. Κύριες δραστηριότητες της ορχήστρας είναι οι ακόλουθες: Συµµετοχή σε Συναυλίες Συµµετοχή στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του ήµου ιοργάνωση Επιµορφωτικών Σεµιναρίων Μουσικής Έχει αναπτυχθεί στενή συνεργασία µε τους καθηγητές των άλλων τάξεων του Ωδείου µε σκοπό την κάλυψη όλου του ρεπερτορίου Μουσικής ωµατίου, γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται µε τη διδασκαλία του µαθήµατος Μουσικής ωµατίου σε συνεργασία µε τους εκτελεστές των πνευστών οργάνων της Φιλαρµονικής, για τη δηµιουργία διαφόρων Μουσικών Συνόλων (Τρίο, Κουαρτέτο, Κουϊντέτο, Σεξτέτο κλπ.). Α.3) Διαχείριση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Ηρακλείου Ο ήµος Ηρακλείου διοργανώνει πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων µε κύριο στόχο την ανάδειξη της τοπικής αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διαφύλαξη των παραδοσιακών µορφών τέχνης. Στις δραστηριότητες του ήµου περιλαµβάνονται οµιλίες, διαλέξεις, θεατρικές παραστάσεις, µουσικοχορευτικά δρώµενα διαφόρων ειδών, βραδιές µε παραδοσιακή κρητική µουσική, χορευτικές παραστάσεις κ.α.: Α.3.1 Φεστιβάλ «Ηράκλειο-Καλοκαίρι»: Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ «Ηράκλειο Καλοκαίρι» που γίνεται κάθε χρόνο στο µεγάλο και στο µικρό Κηποθέατρο, διοργανώνονται τα ακόλουθα: Πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις και συναυλίες από διεθνώς αναγνωρισµένα συγκροτήµατα ή/ και µεµονωµένους καλλιτέχνες της σύγχρονης και παραδοσιακής µουσικής. ίνονται παραστάσεις θεατρικών έργων από τοπικά θέατρα ή από θεατρικές οµάδες άλλων πόλεων. 10

11 ιοργανώνονται παραστάσεις διαφόρων συγκροτηµάτων µοντέρνου, κλασσικού, παραδοσιακού χορού από το εξωτερικό και το εσωτερικό. Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης»: Ο χώρος της Όασης είναι το τµήµα εκείνο της τάφρου της νέας ενετικής οχυρώσεως που αντιστοιχεί στον Προµαχώνα Ιησού. Γιά πρώτη φορά ο χώρος της Όασης λειτούργησε σαν µικρός θεατρικός χώρος κατά τη Γερµανική κατοχή. Στη συνέχεια, µέχρι το 1963, έγιναν πολλές υπαίθριες συγκεντρώσεις, κυρίως πολιτικές. Το 1963 έγινε η πρώτη σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησης του χώρου ως θερινό θέατρο, το οποίο διατηρήθηκε µέχρι το Το 1976 δηµιουργήθηκε το θέατρο µε τη µορφή που έχει σήµερα. Εγινε ένας σύγχρονος ανοικτός θεατρικός χώρος περίπου θέσεων µε όλους εκείνους τους αναγκαίους (κύριους και βοηθητικούς) χώρους. Κηποθέατρο «Μάνος Χατζηδάκις»: Πίσω από το µεγάλο κηποθέατρο, στη χαµηλή πλατεία της Πύλης Ιησού, διαµορφώθηκε το 1980 ύστερα από πρόταση του Μάνου Χατζηδάκι και µε σχέδια του ιονύση Φωτόπουλου, το Μικρό Κηποθέατρο, που πρόσφατα πήρε το όνοµα του µεγάλου συνθέτη. Στο Μικρό Κηποθέατρο ( θέσεων), όπως και στο µεγάλο, έγιναν πολλές και σηµαντικές εκδηλώσεις του «Μουσικού Αυγούστου» και θεσµού «Ηράκλειο - Καλοκαίρι». Α.3.2 Πολιτιστικοί Αγώνες: ιαγωνισµοί Φωτογραφίας, Λογοτεχνικοί Αγώνες, Θεατρικά Σεµινάρια, Φεστιβάλ Θεάτρου µε Παραστάσεις από Θεατρικές Οµάδες της Κρήτης στο Θεατρικό Σταθµό Ηρακλείου. Θεατρικός Σταθµός Ηρακλείου: Μια από τις δύο µεγάλες αποθήκες του Λιµενικού Ταµείου Ηρακλείου, η ανατολική, δόθηκε στο ήµο Ηρακλείου για τη δηµιουργία ενός µικρού θεατρικού σταθµού. Η αποθήκη αυτή είναι πετρόκτιστη, 680τ.µ. περίπου, µε δίριχτη ξύλινη κεραµοσκεπή. Η µελέτη για τη διαµόρφωσή της, που ξεκίνησε το 1986, προέβλεπε µία σειρά εργασιών για την συντήρηση του οικοδοµήµατος και για την µετατροπή του σε χώρο κατάλληλο να στεγάσει τις ανάγκες ενός θεατρικού σταθµού χωρίς εξεζητηµένα αρχιτεκτονικά ευρήµατα, έτσι ώστε να διασωθεί το εξωτερικό ύφος του κτηρίου. Μετά το πέρας των εργασιών το 1989, εκτός των θεατρικών παραστάσεων έχει πραγµατοποιηθεί και πλήθος άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως συναυλίες, οµιλίες, συνεδριάσεις κλπ. 11

12 Α.3.3 Λειτουργία Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου στην Πύλη Βηθλεέμ: Ο ηµοτικός Κινηµατογράφος ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007 και βρίσκεται στη νοτιοανατολική χαµηλή πλατεία του προµαχώνα «Βηθλεέµ» των ενετικών τειχών. Στο ηµοτικό Κινηµατογράφο προβάλλονται σε πρώτη προβολή πολλές καινούριες παραγωγές, ταινίες µικρού µήκους, ταινίες για µικρότερες ηλικίες, παλαιότερες ταινίες καθώς και διάφορα αφιερώµατα. Επίσης, ο χώρος του κινηµατογράφου φιλοξενεί και παράλληλες εκδηλώσεις, κινηµατογραφικές και µη. Α.3.4 Αποκριάτικες Εκδηλώσεις: Συναυλίες Συγκροτηµάτων, Ακροβάτες, Ταχυδακτυλουργοί, Οργάνωση του Παιχνιδιού «Το Κυνήγι του Κρυµµένου Θησαυρού», Συναυλία από τη Φιλαρµονική του ήµου, Μουσικό Αποκριάτικο Πρόγραµµα Γνωστών Καλλιτεχνών, Συναυλίες Κρητικών Συγκροτηµάτων, Αποκριάτικα Παιδικά Πάρτι και Καντάδες στους πεζόδροµους και τους κεντρικούς δρόµους του Ηρακλείου από χορωδίες. Το αποκριάτικο πρόγραµµα τελειώνει την Καθαρή ευτέρα στο κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης µε µουσικοχορευτικά δρώµενα και µε την προσφορά νηστίσιµων παραδοσιακών εδεσµάτων και ποτών. Α.3.5 Κύκλος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς: 1. Θεατρικές Παραστάσεις, 2. Μουσικοθεατρικά ρώµενα και Θεατρικά Παιχνίδια στο Πνεύµα των Χριστουγέννων, που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, 3. Παραδοσιακά Κάλαντα και Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες από την Φιλαρµονική, από Χορωδίες του ήµου και Χορωδίες ιαφόρων Συλλόγων, 4. Συναυλίες από ιακεκριµένους Καλλιτέχνες του Εξωτερικού ή του Εσωτερικού και από Συλλόγους Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής. 5. Παραστάσεις Κρητικών Συγκροτηµάτων µε Παραδοσιακούς Χορούς. 12

13 Α.3.6 Ανεξάρτητες Εικαστικές Εκδηλώσεις: - Έκθεση «Νίκος Καζαντζάκης Βίος και Πολιτεία» στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Α.4) Λειτουργία Διαχείριση υπαρχόντων πολιτιστικών χώρων Λειτουργία Διαχείριση Πολιτιστικού Εργαστηρίου και εργαστηρίου ψηφιδωτού Το «Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος» ιδρύθηκε το 1982 από τον µουσικό ROSS DALY, µε κύριο αντικείµενο την µύηση νέων ανθρώπων σε µια δηµιουργική προσέγγιση µουσικών παραδόσεων από ολόκληρο σχεδόν τον κόσµο. Το Mουσικό Εργαστήρι «Λαβύρινθος» είναι µια πολύτιµη ιδιωτική πρωτοβουλία που αποτέλεσε σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα σηµείο αναφοράς στον παγκόσµιο µουσικό χάρτη. Από το 2002 λειτουργεί ως µη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισµός και αποτελεί ισχυρό σηµείο αναφοράς καθώς και έναν από τους βασικούς "πολιτιστικούς" µηχανισµούς του τόπου. Πρόκειται για ένα παλιό κτίριο, ειδικά διαµορφωµένο, στο χωριό Χουδέτσι, 20χλµ. από το Ηράκλειο, όπου λειτουργεί µόνιµη έκθεση µε σπάνια µουσικά όργανα από διάφορες περιοχές του κόσµου. Παράλληλα µε την έκθεση των οργάνων, διοργανώνονται ειδικά σεµινάρια και "MASTER-CLASSES", µε τη συνεργασία και συµµετοχή κορυφαίων δασκάλων παραδοσιακών µουσικών οργάνων απ όλο τον κόσµο. Στον εξωτερικό χώρο του Mουσικού Εργαστηρίου «Λαβύρινθος» τους καλοκαιρινούς µήνες πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις µε σηµαντικούς εκπροσώπους της παγκόσµιας και τοπικής παραδοσιακής µουσικής. Με τη σύσταση του νέου φορέα η διαχείριση του εργαστηρίου περνά στην αρµοδιότητα της κοινωφελούς επιχείρησης όπου και θα διοργανώνει εκεί φεστιβάλ (Μουσική από όλο τον κόσµο), συναυλίες, και λοιπές εκδηλώσεις που εν γένει θα σχετίζονται µε την παράδοση, την τέχνη και την Κρητική διατροφή. Το Εργαστήρι Ψηφιδωτού του ήµου Ηρακλείου συνεχίζει τη λειτουργία του για 9ο χρόνο µε δυο τµήµατα έχοντας τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει ετησίως εξήντα νέους ψηφιδογράφους. Με τη σύσταση του νέου φορέα και η διαχείριση του εργαστηρίου αυτού περνά στην αρµοδιότητα της κοινωφελούς επιχείρησης. 13

14 Λειτουργία Διαχείριση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο σκοπεύει στην αναβάθµιση της ευρύτερης περιοχής, δίνοντας δυνατότητες ενίσχυσης της πολιτιστικής παρέµβασης στην πόλη του Ηρακλείου µε την ανάπτυξη υποδοµών σύγχρονου πολιτισµού. Θα αποτελέσει κόσµηµα για την πόλη και θα επιτρέψει τη διοργάνωση υψηλής ποιότητας θεαµάτων, αλλά και διεθνών συνεδρίων που θα ενισχύσουν την τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Με την ολοκλήρωση του και την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής θα δοθούν νέες δυνατότητες και προοπτικές στην πόλη. Παράλληλα µε τις Πολιτιστικές δράσεις η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση θα αναλάβει και νέες δράσεις στον τοµέα του περιβάλλοντος, σε συνεργασία µε το Γραφείο Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις για το Περιβάλλον. Α.5 Διεθνές συμπόσιο Γλυπτικής Στην Δημοτική Ενότητα Παλιανής Το Συµπόσιο Γλυπτικής αποτελεί έναν θεσµό που ξεκίνησε το Καλοκαίρι του 2006 από τον ήµο Παλλιανής µετά από µια συνάντηση καλλιτεχνών από διάφορες χώρες, που αποφάσισαν να σµιλέψουν έργα στη πέτρα και να δωρίσουν τα γλυπτά αυτά στην περιοχή. Με την πάροδο των χρόνων και µε την συνεχώς αυξανόµενη συµµετοχή καλλιτεχνών απ όλη την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, το Συµπόσιο απέκτησε µεγαλύτερη φήµη και κύρος και έχει εξελιχθεί σε µια πραγµατικά αποκεντρωµένη δράση Πολιτισµού στην ενδοχώρα µε την υποστήριξη και πολλών θεσµικών φορέων όπως η Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, η ΤΕ Κ, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.α. 14

15 Β. ράσεις Περιβάλλοντος Β.1 Ενηµέρωση, Ευαισθητοποίηση για Θέµατα Περιβάλλοντος Οι δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέµατα περιβάλλοντος στοχεύουν στην ενηµέρωση των πολιτών και των επιχειρηµατιών του ήµου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την εφαρµογή καλών πρακτικών. Κρίνεται σηµαντική η διαµόρφωση ολοκληρωµένου σχεδιασµού σε θέµατα ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της τοπικής κοινωνίας αλλά και σε ότι αφορά την πρακτική εφαρµογή δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας: Β.1.1 ιαφηµιστικές εκτυπώσεις υλικού προβολής (φυλλαδίων, εντύπων κλπ.) Β.1.2 ιαφηµιστικά σποτ µε σκοπό της ευαισθητοποίηση κοινωνικών οµάδων όπως είναι τα παιδιά, αλλά και όλων των δηµοτών, σε θέµατα που αφορούν περιβαλλοντική προστασία και ατοµικές δράσεις που µπορεί να λάβει κάθε πολίτης, συµβάλλοντας στον απώτερο στόχο που είναι η δηµιουργία περιβαλλοντικού πνεύµατος και η ενεργή συµµετοχή όλων στην προστασία του περιβάλλοντος. Β.1.3 Κοινωνικές εκδηλώσεις που να αφορούν περιβαλλοντικά θέµατα, δραστηριότητες, εκθέσεις ζωγραφικής µε παραπλήσια θεµατολογία κ.α. Β.2 «Πράσινες» ράσεις Οι «πράσινες» δράσεις πλαισιώνουν ένα νέο ρεύµα περιβαλλοντικών δράσεων και µια σύγχρονη κουλτούρα προσέγγισης περιβαλλοντικών θεµάτων και περιλαµβάνει µια σειρά «πράσινων» ενεργειών όπως: Καθαρισµός Παραλιών: Η καθαριότητα των παραλιών επιφέρει οφέλη στο γενικότερο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και στους παραθεριστές, δηµιουργώντας ταυτόχρονα συγκριτικό πλεονέκτηµα σχετικά µε την προώθηση και προβολή των παραλιών του ήµου. Εξοικονόµηση Νερού Εξοικονόµηση Ενέργειας Ανακύκλωση 15

16 Γ. ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Στα πλαίσια δράσης της Κοινωφελούς ηµοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου, σηµαντικό ρόλο θα έχει η Κοινωνική Πρόνοια µέσα από τις ακόλουθες κοινωνικές δοµές Γ.1.1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Οι δράσεις Κοινωνικής Πρόνοιας που προτείνονται είναι συµπληρωµατικές των δράσεων της /νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του ήµου και αποτελούν τµήµα της συνολικότερης κοινωνικής πολιτικής που θέλει να εφαρµόσει ο ήµος. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Γ.1.1 ηµοτικό Ιατροκοινωνικό Κέντρο Το ηµοτικό Ιατροκοινωνικό Κέντρο (.Ι.Α.Κ.), θα λειτουργεί ως Μονάδα Α βάθµιας Ιατρικής Φροντίδας του ήµου Ηρακλείου για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε πρωτοβάθµιο επίπεδο σύµφωνα µε το Ν.3235/Άρθρο 1/Παράγραφος 3. Στη Μονάδα Α βάθµιας Ιατρικής Φροντίδας του ήµου Ηρακλείου, µε την επωνυµία ηµοτικό Ιατροκοινωνικό Κέντρο (.Ι.Α.Κ.) θα εξυπηρετούνται οι ανάγκες όλων των πολιτών που διαµένουν στο ήµο Ηρακλείου, παρέχοντας Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και κοινωνική φροντίδα. Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο (ΙΑΚ) απευθύνεται στους Έλληνες τσιγγάνους που διαµένουν στο ήµο Ηρακλείου. Είναι ένα κέντρο παροχής φροντίδας ιατρικής και κοινωνικής, που υλοποιείται µε ευθύνη του ήµου µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στο πλαίσιο του µέτρου 6.3 του ΠΕΠ Κρήτης Τα οφέλη του ΙΑΚ είναι πάρα πολλά για τους εξυπηρετούµενους δηµότες λόγω των ιατρικών και κοινωνικών παροχών του προς αυτούς. Αξίζει να αναφερθεί ότι από την έναρξη λειτουργίας του ΙΑΚ (26 Ιουλίου 2006) έως και σήµερα, έχουν πραγµατοποιηθεί 1250 εµβολιασµοί σε 322 παιδιά σε σύνολο 420, που έχουν επισκεφτεί το παιδιατρείο. Επιπλέον, άνω των 30 ενηλίκων έχουν εµβολιαστεί προληπτικά για τον ιό της γρίπης και του πνευµονόκοκκου. Τα ιατρεία του ΙΑΚ λειτουργούν ικανοποιητικά σε καθηµερινή βάση (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) στην παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και πρόληψης σε παιδιά και ενήλικες. 16

17 Γ.1.2. Βοήθεια στο σπίτι Τα προγράµµατα «Βοήθεια στο Σπίτι» απευθύνονται κυρίως σε άτοµα µη αυτοεξυπηρετούµενα, ηλικιωµένα και άτοµα µε αναπηρίες δίνοντας προτεραιότητα σε άτοµα µοναχικά, µε χαµηλό εισόδηµα, ελλιπές υποστηρικτικό περιβάλλον και αποµακρυσµένα από υπηρεσίες. Είναι µια κινητή µονάδα που παρέχει κατ οίκον υπηρεσίες οργανωµένης, συστηµατικής και εξατοµικευµένης φροντίδας και υποστήριξης σε κάθε εξυπηρετούµενο. Στόχος του προγράµµατος είναι, η απελευθέρωση του χρόνου των γυναικών που είναι επιφορτισµένες µε την φροντίδα ηλικιωµένων και ατόµων µε αναπηρία, ώστε εκείνες να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αµειβόµενη ενεργό ζωή. Το πρόγραµµα υλοποιείται από τη Κοινωφελή ηµοτική Επιχείρηση του ήµου Ηρακλείου υπό την αιγίδα του ήµου. Σ ολόκληρο το ήµο Ηρακλείου εξυπηρετούνται µέχρι τώρα 900 περίπου άτοµα. Το πρόγραµµα λειτουργεί µε επιτυχία από τις 11/09/2002, ενώ η χρηµατοδότηση του έχει ήδη πάρει παράταση µέχρι το Γ.1.3. Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων Το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) απευθύνεται σε ηλικιωµένους που δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες- άνοια- τύφλωση κτλ) των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιµετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Το ΚΗΦΗ θα αναπληρώσει αυτό το κενό µε την παροχή οργανωµένης κοινωνικής φροντίδας, από ειδικευµένο προσωπικό, εθελοντές και άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους ηµερήσιας ή/και ολιγόωρης παραµονής. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ηµερησίως περιλαµβάνουν: νοσηλευτική φροντίδα φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης ατοµική υγιεινή προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης στο µέτρο του δυνατού, προγράµµατα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 17

18 Ακόµη, µπορεί να παρέχει υπηρεσία µετακίνησης των φιλοξενουµένων από και προς το ΚΗΦΗ. Γ.1.4. ηµιουργία Κέντρου ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Σκοπός των Κ ΑΠ (Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) που θα δηµιουργηθούν εντός των ορίων του ήµου Ηρακλείου, είναι η δηµιουργική απασχόληση των παιδιών ηλικίας 6-12 ετών που διαµένουν στην ευρύτερη περιοχή του ήµου, για ορισµένο χρονικό διάστηµα της ηµέρας και εκτός σχολικού ωραρίου και η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου µε ατοµική ή οργανωµένη δραστηριότητα ή µέσα από οργανωµένες οµάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων. Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών θα παρέχονται δωρεάν ενώ προτεραιότητα για την κατοχύρωση θέσεων θα έχουν οι οικογένειες που πληρούν κοινωνικά κριτήρια (παιδιά άνεργων µητέρων, µονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών µε χαµηλό εισόδηµα, µε προβλήµατα υγείας, κ.α.) Γ.2 ράσεις Απασχόλησης και κοινωνικής Αλληλεγγύης στις Γειτονίες του Ηράκλειου- «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ Α» Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η δράση «γειτονίες αλληλεγγύης» πρόκειται για την πιλοτική εφαρµογή, σε µια γειτονιά της πόλης του Ηρακλείου, µια εναλλακτική µορφή συνεργασίας µεταξύ των κατοίκων για την αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων. Η δράση αυτή θα στοχεύει στην ανάπτυξη και εµψύχωση αξιών όπως η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, η συλλογική προσπάθεια, η ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων. Στα πλαίσια αυτά θα λειτουργήσει: 1. Ανταλλακτήριο αγαθών πρώτης ανάγκης (ρούχα, συσκευές, µικροσυσκευές) 2. Κοινωνική αγορά (τρόφηµα, ρούχα, µικροσυσκευές) για την δωρεάν παραχώριση σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας. 18

19 3. Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί π.χ. µπακάλικο γειτονιάς µε στόχο τη χαµηλή οικονοµική πώληση προϊόντων πρώτης ανάγκης µε προµήθεια προϊόντων απ ευθείας από τους παραγωγούς. 4. Τη λειτουργία συστήµατος ανταλλαγής εργασίας (Τράπεζα Εργασίας) Σχετικά µε την δράση «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ- Κοινωνικών Επιχειρήσεων» θα δημιουργηθεί ένα γραφείο που θα υποστηρίζει ολιγοµελής οµάδες µε την προοπτική σύστασης κοινωνικής επιχείρησης και γενικότερη αξιοποίηση του θεσµικού πλαισίου για την κοινωνική οικονοµία, ώστε να δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να ωφελείται η τοπική κοινωνία. Το Πρόγραµµα Θα λειτουργεί µε τους εξής βασικούς άξονες: α. παρέµβαση επαγγελµατικού προσανατολισµού β. Παραγωγή ιδεών απασχόλησης γ. Εµψύχωση για τη δηµιουργία µικρών επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας δ. Βοήθεια και παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης και προώθηση προϊόντων ε. Πληροφόρηση για θέση εργασίας χρηµατοδοτησης κλπ. Γ.3.Ερευνητικό Κέντρο Κοινωνικών προβληµάτων Η αναγκαιότητα να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα συσσωρευµένα κοινωνικά προβλήµατα οδηγεί το δήµο στην υιοθέτηση «νέου τύπου» παρεµβάσεων κοινωνικής πολιτικής µε σαφή προσανατολισµό στη συµµετοχή και την ενεργοποίηση του πολίτη, την καταπολέµηση των διακρίσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στόχος µας είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών για την αντιµετώπιση των σύγχρονων και πολυδιάστατων κοινωνικών προβληµάτων όπως η ανεργία, η φτώχια, τα ναρκωτικά. Ιδιαίτερη βαρύτητα επίσης δίνεται στην κοινωνική και εργασιακή ενσωµάτωση των ευπαθών κοινωνικών οµάδων (ΑΜΕΑ). Θα ερευνηθεί κατά πόσο µπορούν να προσφερθούν παρεχόµενες υπηρεσίες στον ήµο µας όπως: Στήριξη της απασχόλησης o Επαγγελµατικός προσανατολισµός και αναπροσανατολισµός 19

20 o Τεχνικές αναζήτησης εργασίας o Πληροφόρηση -ενηµέρωση για επιδοτούµενα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, προκηρύξεις ΑΣΕΠ και άλλων φορέων o Ενηµέρωση για εκπαιδευτικά θέµατα o Μεσολάβηση στην τοποθέτηση ανέργων σε κενές θέσεις εργασίας o Παρακολούθηση εξυπηρετούµενων µετά την τοποθέτησή τους ικτύωση µε τοπικές επιχειρήσεις o Ενηµέρωση επιχειρήσεων σχετικά µε προγράµµατα επιδότησης στην πρόσληψη νέου προσωπικού o Αναζήτηση θέσεων απασχόλησης Κοινωνική Στήριξη o Σε ενήλικες και παιδιά που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στις σχέσεις µέσα στην οικογένεια ή στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον Ψυχολογική στήριξη o Σε ενήλικες και παιδιά που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, έχουν ανάγκη για ενδυνάµωση της αυτοεκτίµησής τους ή χρειάζονται βοήθεια για την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων. Συµβουλευτική υπηρεσία στα δηµοτικά σχολεία του δήµου, σε συνεργασία µε το Τµήµα Επιστηµονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Ηρακλείου και τους ιευθυντές των ηµοτικών Σχολείων, και το ΚΕΣΑΝ. o Πρόληψη και επίλυση προβληµάτων και δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι µαθητές και επηρεάζουν την εξέλιξή τους στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον Ενηµερωτικές συναντήσεις για γονείς µαθητών δηµοτικού µε επιλεγµένες θεµατικές ενότητες για γονείς µαθητών δηµοτικού, σε συνεργασία µε του διευθυντές, τους δασκάλους και τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων. Προώθηση της ιδέας του εθελοντισµού Αυτοοργάνωση Α.µ.Ε.Α. και µεταναστών µε σκοπό την προώθηση και την αποτελεσµατικότερη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους. Στόχος του Ερευνητικού Κέντρου Κοινωνικών προβληµάτων θα είναι να διερευνάει τις διαδικασίες και τα αποτελέσµατα που συνδέονται µε τις αλλαγές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου, σε οµάδες, οργανισµούς και κοινότητες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 20

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.1 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης.

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης. ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ % ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ %. ΕΘΝΙΚΗ %. Ι ΙΑ % 311 ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων L311-1 Ιδρύσεις, µικρής δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Επιµόρφωση Ενηλίκων και Τουρισµός Κωνσταντίνος Τσαµαδιάς Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασµός στο ηµότη. Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις Aναβάθµιση Ποιότητας ζωής

Σεβασµός στο ηµότη. Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις Aναβάθµιση Ποιότητας ζωής Σεβασµός στο ηµότη Συνεργασία µε τους πολίτες και θεσµικούς φορείς, ενάντια σε ακραίες συµπεριφορές και νοοτροπίες, που προσβάλλουν και αποδυναµώνουν το ηµοκρατικό αίσθηµα. Ενδυνάµωση της ηµοκρατικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α. Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); - Θεσμός κοινωνικής πρόνοιας συχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

συμβούλου, λοιπές αμοιβές 51.517,22

συμβούλου, λοιπές αμοιβές 51.517,22 ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΥΡΩ ΕΚΡΟΕΣ ΕΥΡΩ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Δωρεές 23.000,00 Αμοιβές Προσωπικού (μετά εργοδοτικών εισφορών) 120.000,00 Αμοιβές τρίτων (Λογιστήφοροτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Από Μπάστα Κων/νο Υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής «Κεντρικός Τομέας» Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Η κρίση του Κοινωνικού Κράτους σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΥΡΩ ΕΚΡΟΕΣ ΕΥΡΩ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Δωρεές 20.000,00 Αμοιβές Προσωπικού 150.500,00 Χρησιμοποίηση αποθεματικού κεφαλαίου 156.926,08 Αμοιβές τρίτων 35.000,00

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 01 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον πολιτισμό Ο διαμορφούμενος χαρακτήρας της πολιτιστικής πολιτικής Πολιτισμοκεντρική

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 2014 ΗΜΟΣΙΛΙΟΥ-Εισαγωγή H Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177 ΜΕΡΟΣ ΙΙ...174 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ... 174 Ενότητα 6...175 6.1 Πίνακας συνοπτικής περιγραφής του αντικειμένου του Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας ΑΝΙΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης του ήµου Τανάγρας Α) Γενικά στοιχεία για το / τη ηµότη ηµοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο : Γυναίκα Άνδρας Ηλικία : Εθνικότητα : Ανήκετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ.

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ: 3 (ΣΥΝΟΛΟ 7) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΖΩΗ» ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ IOYNIΟΣ 2014

ΚΑΛΑΜΑΤΑ IOYNIΟΣ 2014 «Φ ΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 1/2014 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 20 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 με ΦΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Θ.Σ. 9 ΠΕΠ (ΕΣΠΑ )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Θ.Σ. 9 ΠΕΠ (ΕΣΠΑ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Θ.Σ. 9 ΠΕΠ (ΕΣΠΑ 2014-2020) ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΔΟΜΕΣ : 1. Κέντρα Κοινότητας 2. Δομές παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗ ΕΡΓΑ Έργο 1.1.α/13: Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής και παροχής στοχευµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µέσω ενεργειών οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατηπροώθησητηςαπασχόλησηςκαιτη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας. Δήμος Haringey, Λονδίνο»

«Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατηπροώθησητηςαπασχόλησηςκαιτη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας. Δήμος Haringey, Λονδίνο» «Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατηπροώθησητηςαπασχόλησηςκαιτη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας. Δήμος Haringey, Λονδίνο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Δημοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) : «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 4.2 :«Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης σε

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 4.2 :«Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα