Γηα λα πηάζσ θαη πάιη ηνλ εηξκφ κε ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε, ρξεζηκνπνηψ θαη πάιη έλα θείκελν πνπ ζηάιζεθε ζηελ ιίζηα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηα λα πηάζσ θαη πάιη ηνλ εηξκφ κε ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε, ρξεζηκνπνηψ θαη πάιη έλα θείκελν πνπ ζηάιζεθε ζηελ ιίζηα."

Transcript

1 Καιεζπέξα θαη πάιη, Άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ην πξνεγνχκελν ζέκα είλαη ε επηθείκελε (πηζαλή) κεηαηξνπή ησλ ΝΠΓΓ ζε ΝΠΙΓ. Δίλαη επίζεο αλάγθε, πηζηεχσ, λα αλνίμνπκε άκεζα ηελ ζπδήηεζε θαη λα έρνπκε ζέζε σο θφκκα. Γηα λα πηάζσ θαη πάιη ηνλ εηξκφ κε ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε, ρξεζηκνπνηψ θαη πάιη έλα θείκελν πνπ ζηάιζεθε ζηελ ιίζηα. ηελ Καζεκεξηλή (απφ ηα απνθφκκαηα πνπ ζηάιζεθαλ δηαβάδσ ζηνλ Α. Λαθαζα): «αμηνιφγεζε ηνπ ΑΔΙ θάζε πέληε ρξφληα, θαηάξγεζε ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Έξεπλαο θαη ίδξπζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ κε αξκνδηφηεηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΑΔΙ.. Σν ΝΠΙΓ ζα ππάγεηαη ζην πκβνχιην, ελψ ζα θαηαξγεζνχλ νη Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ). Οη ΔΛΚΔ είλαη ε ππεξεζία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα θνλδχιηα θάζε ΑΔΙ απφ ηα εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη, νπζηαζηηθά, απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε θάζε ΑΔΙ. Ρηδηθέο αιιαγέο ζηα ΑΔΙ». πκθσλνχκε κε απηφ? Πνηα ε ηνπνζέηεζε καο? Έρσ γλψκε αιιά λνκίδσ φηη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν κηα εηζήγεζε απφ ηα ΑΔΙ-ΣΔΙ. Σν κφλν πνπ γλσξίδσ είλαη νη ζέζεηο ηεο ΑΡΗ γηα ηελ έξεπλα κέζα ζηα ΑΔΙ. πκθσλνχκε κε απηή, είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο; Θέινπκε θάηη άιιν ζήκεξα; Αιιά ην ζέκα αθνξά άκεζα θαη ην Δξεπλεηηθά Κέληξα. Σν παξαθάησ θείκελν, έιαβε ππφςε ηνπ επίζεο φηη δελ γλσξίδνπκε θαιά φ έλαο ηνλ ρψξν ηνπ άιινπ.

2 Ν Π Δημοζίος Δικαίος - (ΝΠΔΔ) ή (ΝΠ Ι Δ) - Ν Π Ιδιωηικού Δικαίος ; Αλ κνπ έζεηαλ ή κνπ ζέζνπλ ην παξαπάλσ εξψηεκα γηα νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ, ε απάληεζή κνπ είλαη απζφξκεηα ΝΠΙΓ. Οπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηνινγία γηα ην αληίζεην ζα ηελ αληηκεηψπηδα σο «βνιεκαηηθή», ζπληερληαθή θαη αλαμηφπηζηε θαη ζα ηεο έδηλα ειάρηζηε ζεκαζία, ίζσο δελ ηελ άθνπγα θαλ. Γπζηπρψο γηα κέλα, δελ είλαη απηή ε απάληεζε πνπ ζα έδηλα ΗΜΔΡΑ γηα ηα ΔΚ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαπηχζζσ παξαθάησ. Φνβάκαη φκσο φηη έηζη ζα αληηκεησπηζηεί απφ ην ζχλνιν (ή ηελ πιεηνςεθία) ηεο θνηλσλίαο (αλ ελδηαθεξζεί), φπσο επίζεο θνβάκαη φηη θαη εγψ κπνξεί λα είκαη θαη κεξνιεπηηθφο, επεηδή ην ζέκα κε αθνξά. Φνβάκαη αθφκα φηη ε ζπγθπξία είλαη πνιχ πην ζεκαληηθή απφ ην δηαθχβεπκα. θέθηεθα φηη ηελ ζπδήηεζε απηή ζα ήηαλ θαιφ λα ηελ θάλακε «ελ θελψ», πξηλ απφ ηελ (πηζαλή) εμαγγειία θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ θαη γηα λα είκαζηε ιηγφηεξν «θνξηηζκέλνη» θαη πεξηζζφηεξν παξαγσγηθνί. θέθηεθα επίζεο φηη ε ζπδήηεζε απηή είλαη ζπκπιεξσκαηηθή (ή παξαπιεξσκαηηθή) κε ηελ πξφηαζε γηα ηνλ εληαίν ρψξν εθπαίδεπζεο - έξεπλαο. Γηα φζνπο ελδηαθεξζείηε γηα απηή ηελ ζπδήηεζε ζα ήζεια κηα πξαγκαηηθά «ζθιεξή» θξηηηθή, επηρεηξήκαηα ηεο αληίζεηεο άπνςεο, αιιά θαη ζε πεξίπησζε ζπκθσλίαο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη απφςεηο πνπ αλαπηχζζνληαη εδψ ζα γηλφληνπζαλ απνδεθηέο «ζηνλ Κν Μπάκπε θαη ηελ Κα Αλαμηκαλδξνχια» ηεο δηπιαλήο πφξηαο. Δηζαγσγηθά, ζα ήζεια λα μεθαζαξίζσ έλα κηθξφ πξνζσπηθφ ηζηνξηθφ, πνχ ίζσο βνεζά θαη ηνπο ακχεηνπο κε ηα Δξεπλεηηθά Κέληξα. Πξνέξρνκαη απφ ην ΙΘΑΒΙΚ έλα Ιλζηηηνχην ΝΠΙΓ, ζην νπνίν εξγάζηεθα γηα 15 ρξφληα. Σν Ιλζηηηνχην απηφ επηρνξεγείην ζην 9-12% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ απφ ην Κξάηνο θαη ηα ππφινηπα 90% ήηαλ εηζξνέο ηνπ απφ ίδηνπο πφξνπο δει. θπξίσο Κνηλνηηθνχο πφξνπο. Οη κηζζνί θαη ησλ εξεπλεηψλ πξνέξρνληαλ απφ ηα πξνγξάκκαηα. Σν Ιλζηηηνχην «έθηηαμε» έλα εξεπλεηηθφ ζθάθνο κε πξνγξάκκαηα ηνπ ΝΑΣΟ θαη ζε ζπλεξγαζία θαη ρξεκαηνδφηεζε κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα έθηηαμε, ην Δλπδξείν Κξήηεο ζην Ηξάθιεην, ην νπνίν ζήκεξα απνηειεί θαη πεγή εζφδσλ. Σν ΙΘΑΒΙΚ (ΝΠΙΓ) ην 2004 ελνπνηήζεθε κε ην ΔΚΘΔ (ΝΠΔΓ) ζε έλα λέν Κέληξν ην ΔΛΚΔΘΔ (ΝΠΔΓ). Οθείισ επίζεο λα μεθαζαξίζσ φηη ηφηε ήκνπλ ελεξγεηηθά αληίζεηνο ζε απηή ηελ ελνπνίεζε. Σν ΔΛΚΔΘΔ ζήκεξα έρεη 3 εξεπλεηηθά πινία, 1 βαζπζθάθνο, 2 ελπδξεία (Κξήηε θαη Ρφδν) θαη 1 ROV (robot πνπ επηρεηξεί ζηα 3000 κέηξα). Δθδίδεη έλα απφ ηα ειιεληθά πεξηνδηθά πνπ έρνπλ impact factor. Έρεη αλειθχζεη 3 πνιεκηθά αεξνπιάλα πνπ έπεζαλ, ην ΙΝΟΤΚ κε ηνλ Παηξηάξρε Αιεμαλδξείαο, θαη είλαη άκεζα εκπιεθφκελν κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ SEA DIAMOND ζηε αληνξίλε. Δλέξγεηεο πνπ έρνπλ πάξεη δεκνζηφηεηα θαη «εμνηθνλφκεζε» γηα ην ειιεληθφ Γεκφζην ηα ¾ ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα πιεξψλακε φινη ζε εηαηξίεο, αλ ην ΔΛΚΔΘΔ δελ ππήξρε. Οη εηζξνέο ηνπ θέληξνπ απφ εμσηεξηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ήηαλ 3πιάζηεο ησλ ρξεκάησλ πνπ έδηλε ην Διιεληθφ Κξάηνο, απνθέξνληαο 3 επξψ ζηελ Διιεληθή θνηλσλία γηα θάζε επξψ πνπ απηή ηνπ έδηλε. ήκεξα, θαη γηα ιφγνπο πνπ ζα εμεγήζσ παξαθάησ ε αλαινγία απηή έρεη ειαθξά κεηαβιεζεί θαη νη εηζξνέο απφ ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ θεξδίδεη ην θέληξν, έρνπλ πεξηνξηζηεί ζην 2πιάζην πεξίπνπ ησλ ρξεκάησλ πνπ δίλεη ην Διιεληθφ Κξάηνο Αλ δελ θάλσ ιάζνο κηιάκε ζήκεξα γηα 3 θέληξα πνπ είλαη ΝΠΔΓ, ην ΔΛΔΚΘΔ, ην ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ θαη ην ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΙΟ (πνπ παξά ην φλνκά ηνπ είλαη θαη ην επηρεηξεζηαθφ θέληξν θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ). Όια ηα ππφινηπα Κέληξα θαη Ιλζηηηνχηα ηνπ

3 Τπ. Παηδείαο είλαη ΝΠΙΓ. Πξνζέμηε φηη φια ηα Κέληξα πνπ είλαη ΝΠΓΓ έρνπλ αθξηβέο ππνδνκέο θαη «βγάδνπλ» ηα ιεθηά ηνπο. Οη κηζζνί καο, ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, πιεξψλνληαη κε θαζπζηεξήζεηο, ελψ ζε άιια (π.ρ. ζην ΔΙΔ - ΝΠΙΓ) θαζπζηεξνχλ πνιινχο κήλεο. Λφγσ ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ απφ ην θξάηνο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί (π.ρ. ζην ΔΙΔ) φια ηα δηαζέζηκα ρξήκαηα απφ πξνγξάκκαηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε αδπλακία αθφκε θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξεπλεηψλ ζηηο ζπλαληήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο, πνιιψ δε κάιινλ ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ. Θα ήζεια θαη αξρήλ λα παξαθάκςσ ηελ αμία θαη ηελ ζεκαζία ησλ θέληξσλ γηα ηελ Διιεληθή θνηλσλία, γηαηί θνβάκαη φηη εχθνια κπνξψ λα παξαζπξζψ ζε «ιατθηζκνχο». Όπσο έρσ επαλεηιεκκέλα ππνζηεξίμεη απερζάλνκαη επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ηχπνπ «ηη ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρψξεο», ή «απηφ δελ ζπκβαίλεη πνπζελά αιινχ». Πξνηηκψ ηνλ δξφκν ηεο «πξσηνγελνχο» επηρεηξεκαηνινγίαο γηαηί πηζηεχσ φηη έηζη απνθεχγνπκε ν ιφγνο καο λα γίλεηαη «μχιηλνο», απνθεχγνπκε λα ζεσξνχκε πξάγκαηα απηνλφεηα θαη επηπιένλ απηφ βνεζά λα θάλνπκε πξνηάζεηο ζχκθσλεο κε ηηο ειιεληθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Έλα πξψην ινηπφλ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ηα ΔΚ φρη κφλν βγάδνπλ ηα ιεθηά ηνπο αιιά απνηεινχλ θαη πεγή εζφδσλ γηα ην θξάηνο. Έλα δεχηεξν φκσο, εχθνιν ζπκπέξαζκα, πνπ ζα κπνξνχζε λα βγάιεη θάπνηνο απφ ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζε λα είλαη: «σξαία, άξα δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα, ηα ΔΚ βγάδνπλ ηα ιεθηά ηνπο άξα κπνξνχλ λα δήζνπλ θαη κφλα ηνπο;» Αο δνχκε ηψξα ζε ηη πεξηβάιινλ γηα ηελ έξεπλα έξρεηαη ε πηζαλή (απξηαλή) πξφηαζε κεηαηξνπήο ησλ ΝΠΔΓ ζε ΝΠΙΓ. Φαληάδνκαη φηη ιίγν πνιχ φινη ην γλσξίδεηαη. Τπάξρεη κηα κείσζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο έξεπλαο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ιφγσ ηεο θξίζεο, αιιά θαη ιφγσ κηαο γεληθφηεξε ζηξνθή πξνο κεγάια πξνγξάκκαηα, πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα θπξίσο ζηηο επηινγέο ησλ βνξείσλ θξαηψλ θαη πνιχ ιηγφηεξν ζηηο αλάγθεο ησλ Μεζνγεηαθψλ Κξαηψλ. Δπηινγή πνπ δελ είλαη (αλ δελ ζειήζνπκε λα ζθεθηνχκε ηνπηθηζηηθά), θαη αλάγθελ θαθή. Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ε παξαπάλσ ζηξνθή ζηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή ζπλδπάδεηαη κε κηα ζηξνθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ έξεπλα, πεξλά φιν θαη πεξηζζφηεξν κέζσ ησλ Δζληθψλ θξαηψλ, ΑΛΛΑ θαη ηαπηφρξνλε πίεζε ζηα Κξάηε - κειή λα ζπκβάιινπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ Δπξσπατθή έξεπλα. Παξάδεηγκα είλαη ηα πξνγξάκκαηα ΔΡΑΝΔΣ (γηα φζνπο είραλ ηελ ππνκνλή λα δηαβάζνπλ δηάθνξα άξζξα πνπ ζαο έζηεηια ζην παξειζφλ), αιιά θαη δηάθνξνη Δπξσπατθνί θαλνληζκνί (π.ρ. Αιηεία, Θαιάζζηα πνιηηηθή) πνπ ππνρξεψλνπλ ηα θξάηε κέιε ζε εθαξκνγή θαη ρξεκαηνδφηεζε θνηλψλ Δπξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ ζρεδίσλ κε ζπγρξεκαηνδφηεζε (50%) απφ ηελ ΔΔ. Έμνρν ζρέδην ζα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο. Με κηα δηαθνξά. Όια ηα παξαπάλσ ηαπηφρξνλα δείρλνπλ πφζν ιαλζαζκέλε ζα ήηαλ ΗΜΔΡΑ ε επηινγή ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ, ηεο κεηαηξνπήο εξεπλεηηθψλ θέληξσλ απφ ΝΠΔΓ ζε ΝΠΙΓ, ε γεληθφηεξα (γηα φια ηα θέληξα) ε κεηαθχιηζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ζηηο πξνζφδνπο ηνπο. Γείρλνπλ επίζεο πφζν θαηαζηξνθηθή ζα είλαη γηα ηελ έξεπλα απηή ε επηινγή. Γηα φζνπο αηθληδηάδνληαη απφ απηφ ην ζπκπέξαζκα ζπεχδσ λα δηεπθξηλίζσ νξηζκέλα πξάγκαηα. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ΔΡΑΝΔΣ ην Διιεληθφ θξάηνο δελ έρεη δψζεη νχηε έλα επξψ, παξφια απηά νξηζκέλα, φπνπ είλαη δπλαηφλ, εθηεινχληαη γηαηί είλαη αλεηιεκκέλεο

4 ππνρξεψζεηο ησλ θέληξσλ, θαη απηφ ηα έρεη «ζηεγλψζεη» απφ ρξήκαηα (φκσο ε αγνξά δελ αλαγλσξίδεη θαζπζηεξήζεηο, απεξγίεο, ζηάζεηο πιεξσκψλ,, απιά επηιέγεη ηνλ επφκελν πνπ δελ έρεη ηέηνηα πξνβιήκαηα). Όζν γηα ηνπο θαλνληζκνχο πνπ πξναλέθεξα ε Διιάδα απιψο. δελ ηνπο εθαξκφδεη. Να αλαθέξσ ζαλ παξάδεηγκα ηνλ Καλνληζκφ πιινγήο Αιηεπηηθψλ Γεδνκέλσλ ζηνλ νπνίν εκπιέθνκαη, φπνπ ε Διιάδα δελ ηνλ εθαξκφδεη απφ ην 2007 (άξα ε επηινγή δελ είλαη ζέκα θξίζεο πνπ ίζσο ζα κπνξνχζε λα ζθεθηεί θάπνηνο). Απηφ ζεκαίλεη απψιεηεο επξψ ην ρξφλν ΑΛΛΑ ΚΑΙ επηπιένλ ην θφζηνο απφ ηα πξφζηηκα γηα ηελ μη εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ιεο θαη πεξηζζεχνπλ ηα ιεθηά απφ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία). Καη βέβαηα δελ αλαθέξνκαη θαζφινπ γηα ηελ απψιεηα ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ (επηζηεκνληθψλ θαη επηηειηθψλ) πνπ νη Έιιελεο επηζηήκνλεο είραλ απνθηήζεη ηελ ηειεπηαία 20-εηία. Γηαηί φπσο θαη ζε θάζε αγνξά ηζρχεη θαη εδψ ν εμειηθηηθφο λφκνο ηεο Κφθθηλεο Βαζίιηζζαο (Λέεη ε θφθθηλε βαζίιηζζα ζηελ Αιίθε - ζηε ρψξα ησλ ζαπκάησλ: Πξέπεη λα ηξέρεηο ζπλερψο γηα λα βξίζθεζαη ζηελ ίδηα ζέζε). Όπσο βιέπεηε δελ έρσ (θαη δελ ζθνπεχσ) αλαθεξζεί θαζφινπ, ζηελ ιεγφκελε Διιεληθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο γηα ηελ νπνία θαλείο, φηαλ δελ θαηαγγέιιεη ηνπο «Αξρηκήδηδεο», «Θαιήδεο», πλεξγαζίεο θαη. θαη, κφλν λα θαγράζεη κπνξεί. Έλα θαη κφλν αβίαζην πνιηηηθφ ζπκπέξαζκα πηζηεχσ φηη κπνξεί λα βγάιεη θαλείο. Όηη ε κεηαηξνπή απφ ΝΠΔΓ ζε ΝΠΙΓ, γίλεηαη γηαηί ππάξρεη ε αλνκνιφγεηε πνιηηηθή επηινγή, λα απαιιαγεί απφ ηνπο κηζζνχο, φπσο θάλεη θαη ζηα ΝΠΙΓ. Ή κε άιια ιφγηα επεηδή ππάξρεη ζησπεξή πνιηηηθή επηινγή φηη «δελ ρξεηαδφκαζηε ηελ έξεπλα, θαη φηη είλαη είδνο πνιπηειείαο». πλδπάδεηαη κε ηελ αληίζηνηρε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ ζα νδεγήζεη ζε «θιείζηκν θέληξσλ» θαη ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ ΝΠΙΓ. Αιιηψο ζεζκηθά ην θαζεζηψο ΝΠΙΓ ή ΝΠΓΓ ζα ήηαλ κάιινλ αδηάθνξν. ηελ Διιάδα ηνπ ζήκεξα πάλησο, ζίγνπξα φρη. Αηζζάλνκαη φηη δελ έρσ απαληήζεη πιήξσο ζην εξψηεκα: «θαιά φια απηά, αιιά ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθφκαζηε γηαηί έλα θνκκάηη απφ ηηο εηζξνέο ησλ ΔΚ λα κελ θαηεπζπλζνχλ πξνο ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο;». Απηή ηελ ζηηγκή νη επηδνηήζεηο ηνπ Κξάηνπο θαιχπηνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κηζζνχο ή κέξνο κηζζψλ φπσο δείρλεη ην παξάδεηγκα ηνπ ΔΙΔ. Δπνκέλσο, ε νπνηαδήπνηε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ δελ κπνξεί παξά λα αλαθέξεηαη ζηνπο κηζζνχο. Δπεηδή φκσο νχηε απηφ είλαη ίζσο πιήξεο απάληεζε γηα πνιινχο, (νχηε είλαη εχθνιν λα εκπιαθνχκε ζε ιεπηνκεξείο ηερληθέο ζπδεηήζεηο), λα ζπεχζσ λα πξνζζέζσ φηη απηφ βιάπηεη ηξνκεξά ηελ αληαγσληζηηθφηεηά καο (ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ). Σα ειιεληθά ΔΚ κε ηνλ ηξφπν απηφ γίλνληαη έληνλα κε αληαγσληζηηθά θαη ηξνκεξά αθξηβά (ζα πξέπεη λα δεηνχλ πεξηζζφηεξα ιεθηά) ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο πνπ ΔΥΟΤΝ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Σελ δηαθνξά ζπλεηδεηνπνίεζα πιήξσο, έρνληαο δήζεη θαη ηηο δχν θαηαζηάζεηο. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ζε ΝΠΓΓ, πνπ νπζηαζηηθά καο εμαζθάιηζε ηνπο κηζζνχο, απνγείσζε ηνλ αξηζκφ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ζπκκεηείρακε θαη,. ελψ κείσζε ην budget θάζε πξνγξάκκαηνο,. αχμεζε ηηο ζπλνιηθέο εηζξνέο. Η δηαθνξά δελ είλαη ηφζν ζην θαζεζηψο ή ην ζεζκηθφ πιαίζην, αιιά ζηελ απηφ θαζ απηφ ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο. Αλ ε κεηαβνιή απηή γίλεη, ζα έρεη έλαλ κφλν ζηφρν: ηελ κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ έξεπλα θαη ηειηθά ηελ νπζηαζηηθή εγθαηάιεηςε ηεο έξεπλαο απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία.

5 Καηαιαβαίλσ φηη γηα πνιινχο ην παξαπάλσ ζα αθνχγεηαη ιίγν σο αθνξηζκφο θαη θαηαζηξνθνινγία. Ο ππξήλαο ηεο ζθέςεο κνπ φπσο θαη άιιεο θνξέο έρσ γξάςεη είλαη φηη ην βαζηθφ γλψξηζκα θαη ηδηνκνξθία ηεο έξεπλαο ζηελ Διιάδα, είλαη ην εμήο έλα: ε ππνρξεκαηνδφηεζε βι. απνπζία ρξεκαηνδφηεζεο. Απηή ε δηαρξνληθή ζηαζεξφηεηα ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ δελ κπνξεί παξά λα δείρλεη (ρσξίο ίρλνο απφ κέξνπο κνπ δηάζεζε θαηαγγειίαο) φηη ην Διιεληθφ Κξάηνο ζπλεηδεηά επιλέγει λα μην επελδχεη θαη ρξεκαηνδνηεί ηελ έξεπλα, πφζν κάιινλ ηψξα. Ο ιφγνο είλαη φηη ε Διιεληθή θνηλσλία θαη νη παξαγσγηθέο ηεο δπλάκεηο δελ είραλ (θαη δελ έρνπλ) αλάγθε ηελ παξαγσγή εγρψξηαο λέαο γλψζεο, γηαηί αιιηψο απηή ζα είρε πξνρσξήζεη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν. Απιά ηελ εηζάγνπλ έηνηκε. Απηφ είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα ηνπ ζηξεβινχ ηξφπνπ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί νη παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο ρψξα (θαη ηνλ νπνίν θαινχκαζηε ζήκεξα λα μεπεξάζνπκε), πνπ δελ ελδηαθέξεηαη λα επελδχζεη ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ λέα γλψζε. Η Διιεληθή έξεπλα ππάξρεη, γηαηί αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηελ νπνία θαη «επαλεηζάγεηαη». Η έξεπλα ζηελ Διιάδα είλαη θχξηα Δπξσπατθή, θάηη πνπ ζπκπαξαζέξλεη πποχρεωτικά και όσι σο ζηξαηεγηθή επηινγή ηελ Διιεληθή ρξεκαηνδφηεζε. Άξα, ε έξεπλα ζηελ Διιάδα έρεη κςπίωρ εξαγωγικά σαπακηηπιζηικά. Φνβάκαη επίζεο φηη αλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ςηιν-ζηήζακε κηα «κηθξν-βηνκεραλία» εμαγσγήο γλψζεο, αληί λα ηελ εληζρχζνπκε ηείλνπκε λα ηελ θιείζνπκε βπζηδφκελνη ζην ηέικα ησλ ειιεηκκάησλ. ε απηά ηα πιαίζηα θνβάκαη φηη απιψο ζρεδηάδεηαη ε πεξαηηέξσ πεξηθνπή ή/θαη θαηάξγεζή ηεο. Δηιηθξηλά ζα ραηξφκνπλ ηδηαίηεξα λα ζπδεηήζσ ηνλ αληίινγν θαη ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο, φζν αθξαίεο θαη αλ είλαη. Γηα έλαλ βαζηθφ ιφγν. Όζα αλέθεξα παξαπάλσ ππνθξχπηνπλ έλα αδχλαην ζεκείν καο. Όηη ζεσξνχκε ηελ αλάγθε γηα λέα γλψζε, έξεπλα, θαηλνηνκία θαη ίζσο πνιιά απφ ηα παξαπάλσ σο απηαπφδεηθηεο αμίεο. Όηη ζεσξνχκε φηη φινη νη ζπλνκηιεηέο καο (θαη νη θπβεξλεηηθνί) ηα απνδέρνληαη επίζεο. Θα πξέπεη λα δερηνχκε φηη ζπλνκηιεηέο καο (αλνκνιφγεηα - ζησπεξά) δηαθσλνχλ θαη έρνπλ άιιε (πνιηηηθά ζεβαζηή) επηινγή. Αληίζεηα Δπεηδή γηα ηελ ζεκεξηλή ζπγθπξία πηζηεχσ φηη ζσζηή, είλαη κηα άιιε πνιηηηθή επηινγή πνπ «πνληάξεη» ζηελ θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα φζσλ έρνπλ αθφκε ην πξνλφκην λα εξγάδνληαη. Όπσο πηζηεχσ βαζηά φηη ην βαζηθφ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε, είλαη λα κάζνπκε λα επηρεηξεκαηνινγνχκε θαη λα πείζνπκε γηα φζα ζεσξνχκε απηαπφδεηθηα. Καη κηα ηέηνηα ζπδήηεζε φζν αθξαία θαη αλ είλαη πηζηεχσ φηη κφλν λα βνεζήζεη κπνξεί. Θαλάζεο Μαρηάο

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τζίνα Πολίηη. "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ********

Τζίνα Πολίηη. Ολοι είναι Ιδιοι: Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ******** Τζίνα Πολίηη "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ******** Κχξηε Πξφεδξε ηεο Γεκνθξαηίαο, Πξηλ κπψ ζην ζέκα ηεο νκηιίαο κνπ, ζα ήζεια, απν απηφ εδψ ην βήκα,

Διαβάστε περισσότερα

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο)

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) 1 (εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) ΘΔΜΑΣΑ Α. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ... ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΚΤΡΗΑΚΖ 6/7/2014 Ώξα έλαξμεο 10π.κ. Γξαθείν Λνγηζηψλ, Κάληγγνο 27,5 νο νξ. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζζεο ην ζεκεξηλφ εηήζην ζπλέδξην ηεο ΑΓΜΔ γίλεηαη ζην ηέινο κηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ......ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ κηα δηεζλήο ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο γηα ηελ αλάγθε έξεπλαο ζηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 22 Ινπιίνπ, 2009 επηκειεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 ηνπ Ηιία Ι. Κνπζθνπβέιε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Γηεζλψλ ρέζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Μπνξεί ε εμσηεξηθή πνιηηηθή λα ζπληζηά έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν αληηθείκελν πνιηηηθήο ζπδήηεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Ηλεκηρονική Προέκδοζη e-book Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Ζξάθιεην 2010 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 3 - Βηνγξαθηθό εκείσκα Ο γελλήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα