ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ K. ΜΑΡΓΕΤΟΥΣΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΙΑΗΛΙ ΗΣ Π. ΜΑΚΡΑΚΗΣ Β. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ε. ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία µε τίτλο "Αναπαραστάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Φοιτητών- Μελλοντικών ασκάλων πάνω στην Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών" σχολιάζουµε κείµενα και στοιχεία που αφορούν τον εξοπλισµό των Ελληνικών σχολείων µε υπολογιστές και την πολιτική εισαγωγής τους όπως προτείνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Επίσης σχολιάζουµε µελέτες που αφορούν την εισαγωγή υπολογιστών σε εκπαιδευτικά συστήµατα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως υποστηρίζουµε, ένας σηµαντικός παράγοντας είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και ειδικότερα, η κατάρτιση, οι πρακτικές και οι αναπαραστάσεις τους πάνω στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των υπολογιστών. Με βάση αυτά διαµορφώσαµε τα εξής ερωτήµατα: ποια είναι η εξοικείωση και οι πρακτικές εκπαιδευτικών και φοιτητών-µελλοντικών δασκάλων σε σχέση µε υπολογιστές, ποιο µοντέλο εισαγωγής υπολογιστών στην α'βάθµια εκπαίδευση υιοθετούν, ποιες είναι οι αναπαραστάσεις τους για τους τρόπους µε τους οποίους η χρήση υπολογιστών µπορεί να επηρεάσει τον εκπαιδευτικό τους ρόλο και τις διαδικασίες διδασκαλίας και τέλος ποιες είναι οι τυχόν διαφορές ανάµεσα στις παραπάνω πρακτικές και αναπαραστάσεις ανάµεσα σε εν ενεργεία δασκάλους και φοιτητές-µελλοντικούς δασκάλους. Στην έρευνα πεδίου που κάναµε χρησιµοποιήσαµε ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο επιδόθηκε σε 61 εν ενεργεία δασκάλους και 84 φοιτητές (Ν=145 ). Σύµφωνα µε τα δεδοµένα ένα µεγάλο σχετικά ποσοστό των υποκειµένων κατέχει υπολογιστή (38%), ενώ το 30% δηλώνει ότι τους χρησιµοποιεί από 3 έως 6 ώρες εβδοµαδιαία. Τα πιο 'δηµοφιλή' προγράµµατα είναι οι κειµενογράφοι και προγράµµατα πλοήγησης στο ιαδίκτυο. Οι φοιτητές φαίνεται να διαφέρουν στατιστικά από τους εκπαιδευτικούς στις απαντήσεις που έδωσαν σε σχέση µε τη κατοχή υπολογιστή (πολύ λίγοι φοιτητές κατέχουν υπολογιστή σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς), αλλά και τα προγράµµατα που χρησιµοποιούν (πολύ περισσότεροι φοιτητές χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο και το ). Επίσης παρατηρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στο είδος της ενηµέρωσης που προτιµούν (πολύ περισσότεροι φοιτητές προτιµούν τη συζήτηση, ενώ οι εκπαιδευτικοί έντυπα), αλλά και στην κατάρτιση γύρω από υπολογιστές (οι φοιτητές δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα κατάρτισης). Ένα σηµαντικό εύρηµα είναι επίσης το γεγονός ότι µόνο το 25% του δείγµατος δήλωσε ότι έχει λάβει κατάρτιση πάνω στη χρήση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών εφαρµογών. Όπως παρατηρούµε, παρ' όλο που ένα σηµαντικό ποσοστό των συµµετεχόντων είναι εξοικειωµένοι στους υπολογιστές, µε βάση την προοπτική ευρείας εισαγωγής υπολογιστών στην α/βάθµια εκπαίδευση, χρειάζεται να ενταθούν οι προσπάθειες για την ευρύτερη κατάρτιση και επιµόρφωση φοιτητών και εν ενεργεία δασκάλων πάνω στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των υπολογιστών. Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα οι φοιτητές προτιµούν την εισαγωγή των υπολογιστών από την ' τάξη και µετά, ενώ οι εκπαιδευτικοί από την Α' ηµοτικού. Αυτή η διαφορά ίσως οφείλεται στις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των δύο δειγµάτων ως προς την διδακτική τους εµπειρία. Επίσης παρ' όλο που η µεγαλύτερη πλειοψηφία των συµµετεχόντων απάντησε ότι προτιµά την ταυτόχρονη ύπαρξη υπολογιστών σε κάθε τάξη και σε εργαστήριο, οι φοιτητές φαίνεται να δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στην ύπαρξη εργαστηρίου, ενώ οι εκπαιδευτικοί στη χρήση υπολογιστών σε κάθε τάξη. Το µεγαλύτερο επίσης ποσοστό των ερωτηθέντων συµφωνεί στο συνδυασµό της διδασκαλίας µαθήµατος πληροφορικής και αξιοποίησης των υπολογιστών σε όλα τα σχολικά µαθήµατα. Μια κοινή διαπίστωση των υποκειµένων είναι ότι στο σηµερινό σχολείο ο κυρίαρχος ρόλος του δασκάλου είναι αυτός του ποµπού-µεταδότη γνώσεων. Στο µεγαλύτερο ποσοστό τους τα υποκείµενα απάντησαν ότι µε την χρήση υπολογιστών ο ρόλος του δασκάλου µπορεί να µεταβληθεί σε αυτό του συντονιστή (35%), ενώ ο υπολογιστής δεν µπορεί να υποκαταστήσει το δάσκαλο. Σε γενικές γραµµές οι συµµετέχοντες εκφράζουν θετικές εκτιµήσεις για τις πιθανές επιδράσεις της χρήσης υπολογιστών στη διδασκαλία, αλλά οι περισσότερες εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών είναι 'ασαφείς θετικές'. Οι φοιτητές κάνουν συγκεκριµένες εκτιµήσεις αναφέροντας την 'παρακίνηση του ενδιαφέροντος των µαθητών', και την 'οργάνωση της διδασκαλίας'. Τα µαθηµατικά, η γλώσσα και η αισθητική αγωγή εκτιµώνται σαν τα πιο 'κατάλληλα' για χρήση υπολογιστών αντικείµενα, ενώ σαν πιο 'ακατάλληλα' εκτιµήθηκαν ότι είναι όσα αφορούν την ανάπτυξη κινητικών και κοινωνικο-συναισθηµατικών δεξιοτήτων. Όπως προκύπτει από την ανάλυση 'ανοιχτών' απαντήσεων των υποκειµένων, το µεγαλύτερο ποσοστό θα τους αξιοποιούσε σαν διδακτικά µέσα (48%), εργαλεία γενικής χρήσης (27%) και µέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης (24%). Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα και τον σχολιασµό τους καταλήξαµε στο σχεδιασµό ενός εννοιολογικού χάρτη ο οποίος πιστεύουµε ότι βοηθά κατά κάποιο τρόπο στη σχηµατική 'χαρτογράφηση' των πιο σηµαντικών εννοιών και στοιχείων που αφορούν τις πρακτικές και αναπαραστάσεις των υποκειµένων της έρευνας σε σχέση µε την εκπαιδευτική αξιοποίηση των υπολογιστών. Επίσης καταλήξαµε σε ορισµένες προτάσεις για την αποτελεσµατικότερη κατάρτιση και επιµόρφωση των εν ενεργεία και µελλοντικών εκπαιδευτικών, όπως επίσης και σε περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες για την βαθύτερη κατανόηση των ζητηµάτων που αφορούν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη χρήση υπολογιστών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 2

3 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η Ελληνική πραγµατικότητα σε σχέση µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες Στοιχεία για την υποδοµή στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ε.Ε. γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Μοντέλα εισαγωγής των υπολογιστών στην εκπαίδευση Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην ελληνική εκπαίδευση Αναλυτικά Προγράµµατα και νέες τεχνολογίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εκπαιδευτικοί και αξιοποίηση των Ν.Τ. στη σχολική τάξη Αναπαραστάσεις: τρόποι σχηµατισµού και δόµηση αναπαραστάσεων ιαστάσεις της έννοιας "αναπαράσταση" όµηση των ανθρώπινων αναπαραστάσεων Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στη διαµόρφωση των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών Κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω και µέσω των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφόρησης Παράγοντες που επηρεάζουν τις σχέσεις των φοιτητών - µελλοντικών δασκάλων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών µε τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφόρησης και επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Προσδιορισµός του προβλήµατος και των ερευνητικών ερωτηµάτων Περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου Κωδικοποίηση και ανάλυση των δεδοµένων Περιγραφή του δείγµατος

4 4.4.1 Βιογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Κατοχή υπολογιστή, συχνότητα χρήσης του και προγράµµατα που χρησιµοποιούνται από τα υποκείµενα της έρευνας Πηγές πληροφόρησης και κατάρτιση των υποκειµένων για τους υπολογιστές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟ Η ΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Αναπαραστάσεις των υποκειµένων για το ρόλο του/της εκπαιδευτικού και του υπολογιστή στο σηµερινό σχολείο Αναπαραστάσεις των υποκειµένων για τους τρόπους που µπορεί να επηρεάσει η χρήση των υπολογιστών στην τάξη τον εκπαιδευτικό τους ρόλο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. (1998) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΟΛΕΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΣΤΟΙΕΙΑ 1997) ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΟΛΕΙΑ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΑΝ ΕΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΣΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΛΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΛΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ ΠΟΙΑ/ΠΟΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΟΛΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 33: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 34: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 35: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 36: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 37: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 38: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝ ΑΛΛΑΖΕΙ 'Η ΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 39: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 40: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 'ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ; ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ;' ΠΙΝΑΚΑΣ 41: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ112 ΠΙΝΑΚΑΣ 42: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 43: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 44: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 45: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΑΣΚΑΛΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 46: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 'ΠΩΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ' ΠΙΝΑΚΑΣ 47: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 48: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΟΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 49: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ' ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΟΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ;' ΠΙΝΑΚΑΣ 50: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 51: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΣΑΤΕ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΑΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ;' ΠΙΝΑΚΑΣ 52: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ129 ΠΙΝΑΚΑΣ 53: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 54: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 'Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΟΥ, ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ; ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ;' ΠΙΝΑΚΑΣ 55: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 56: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ "ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ/ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΟΛΕΙΟ" ΠΙΝΑΚΑΣ 57: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΟΛΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 58: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ136 ΠΙΝΑΚΑΣ 59: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 60: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 61: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 62: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 63: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 64: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 148 ΠΙΝΑΚΑΣ 65: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 66: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 67: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 68: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΗΜΙ-ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 69: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΩΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 70: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ Α Β ΤΑΞΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 71: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ Γ - ΤΑΞΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 72: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ Ε - ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 73: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 74: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 75: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 76: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗ ΤΑΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 77: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 78: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 79: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΚΑΜΙΑ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 80: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 81: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 82: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΓΛΩΣΣΑ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 83: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 84: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 85: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 86: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 87: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΑΨΥΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 88: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΜΗΑΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 89: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ

11 ΕΥΑΡΙΣΤΙΕΣ Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον κ. Μιχαηλίδη Παναγιώτη για τις οξυδερκείς και ουσιαστικές παρατηρήσεις του αλλά κυρίως για την ελευθερία και το περιβάλλον διερεύνησης που µου παρείχε και η οποία επέτρεψε την ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων που ξεπερνούν τα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας, και οι οποίες δίνουν µεγαλύτερη και πιο διαχρονική αξία στο χρόνο που αφιέρωσα σ' αυτήν. Ευχαριστώ τον κ. Μακράκη Βασίλη για τις παρατηρήσεις και τα ουσιαστικά σχόλια που έκανε κατά τη διάρκεια της εργασίας και τα οποία µε βοήθησαν να ξεπεράσω σηµαντικά προβλήµατα που προέκυπταν κατά την πορεία. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Βασιλάκη Ελένη για την πολύτιµη βοήθεια και τις σηµαντικές παρατηρήσεις, οι οποίες µε βοήθησαν στην ανάπτυξη του θεωρητικού µέρους της εργασίας. Σηµαντικά επίσης ήταν τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των κ.κ. Βάµβουκα Μ., Φλουρή Γ., Τρούλη Γ. και Κόµη Β. στα πρώτα στάδια της εργασίας και γι' αυτό τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κ. Γουµενάκη Γιάννη για τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις συζητήσεις που γίνανε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας χωρίς τα οποία η εργασία δεν θα ήταν όπως είναι σήµερα. Η γνώση που έχει προκύψει από την εργασία αυτή σαν ένα µικρό βήµα στο χώρο της επιστήµης οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στον κ. Κόλλια Ανδρέα τον οποίο ευχαριστώ θερµά για τη συνεισφορά του, την αµέριστη συµπαράστασή του και την πολύτιµη βοήθεια που µου παρείχε σ' αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ, επίσης, την κ. Κούρτη Ευαγγελία για την υποστήριξη και τις παρατηρήσεις που έκανε. Η εργασία αυτή δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί χωρίς τη συµµετοχή των φοιτητών και εκπαιδευτικών που συµπλήρωσαν µε προθυµία το ερωτηµατολόγιο της έρευνας τους οποίους ευχαριστώ. Τέλος, ευχαριστώ τους γονείς µου αλλά και όλους τους ανθρώπους που µε τον τρόπο του ο καθένας µου συµπαραστάθηκε και µε ενθάρρυνε σε όλη την πορεία. 11

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία µελετώνται οι αναπαραστάσεις που έχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και φοιτητές - µελλοντικοί δάσκαλοι γύρω από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ειδικότερα σε σχέση µε την εκπαιδευτική τους αξιοποίηση. Η µελέτη και βαθύτερη κατανόηση των αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και των φοιτητών - µελλοντικών δασκάλων γύρω από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές πιστεύουµε ότι είναι ένα σηµαντικό αντικείµενο έρευνας και συζήτησης για µια σειρά από λόγους που επιγραµµατικά θα αναφέρουµε εδώ και µε τους οποίους θα ασχοληθούµε διεξοδικότερα στη συνέχεια: α. Η χρήση των υπολογιστών σταδιακά αλλά µε ραγδαίους ρυθµούς διαχέεται σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο όσο και στον Ελληνικό χώρο. Η πραγµατικότητα αυτή καθιστά ακόµα πιο επιτακτική την ανάγκη ενσωµάτωσης των υπολογιστών στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα της Ελλάδας. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι υπάρχει πρόθεση από την Ελληνική Πολιτεία να αξιοποιηθούν µε ποικίλους τρόπους οι Νέες Τεχνολογίας στην εκπαίδευση 1. β. Οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και ειδικότερα οι υπολογιστές έχουν σταδιακά εισαχθεί και συνεχίζουν να εισάγονται ως αυτόνοµο διδακτικό αντικείµενο αλλά και ως εκπαιδευτικό µέσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην Ελλάδα (Μακράκης, Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1996, σ. 6). Η τάση αυτή της εισαγωγής τους, η οποία ξεκίνησε κυρίως από τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και στη συνέχεια στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αρχίζει σταδιακά να απλώνεται και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (δες Μιχαηλίδης, 1989, 1993, 1999, Μακράκης, Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1996, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., 1998). γ. Το πώς αξιοποιούνται ή πρόκειται να αξιοποιηθούν οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και ειδικότερα οι υπολογιστές στην εκπαιδευτική διαδικασία εξαρτάται σε 1 ες σ

13 σηµαντικό βαθµό, ανάµεσα σε άλλους εξίσου σηµαντικούς παράγοντες όπως οι µαθητές ή το αναλυτικό πρόγραµµα, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, οι αναπαραστάσεις που έχουν γύρω από τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και τους υπολογιστές είναι πιθανόν να επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό το πώς τελικά τις αξιοποιούν ή πρόκειται να τις αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για τους παραπάνω, επιγραµµατικά, λόγους θεωρούµε ότι ο γενικότερος σκοπός της παρούσας µελέτης και η όσο το δυνατό πιο τεκµηριωµένη υλοποίησή του µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά τόσο στην βαθύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών πρακτικών σε σχέση µε τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και ειδικότερα τους υπολογιστές, όσο και των ζητηµάτων που προκύπτουν σε σχέση µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε και θα συζητήσουµε και τα τρία ζητήµατα (α, β & γ) που θίχτηκαν παραπάνω δίνοντας όµως περισσότερη έµφαση στο τελευταίο, καθώς αυτό αποτελεί και το κύριο αντικείµενο της µελέτης µας. Η συζήτηση αυτή φιλοδοξεί τόσο να αναδείξει και παρουσιάσει διεξοδικά το αντικείµενο της µελέτης µας όσο και να οριοθετήσει το ερευνητικό πρόβληµα και βέβαια τα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα που θα µας απασχολήσουν στο κυρίως µέρος της εργασίας. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η σηµερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία εξάπλωση και την ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε όλο και περισσότερους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση και το σχολιασµό ορισµένων δεδοµένων για την υπάρχουσα υποδοµή σε σχέση µε τις Νέες Τεχνολογίες στην Ελληνική Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση κρίνουµε χρήσιµο να παρουσιάσουµε ορισµένα στοιχεία που αφορούν τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα σε σύγκριση µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1.1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΩΡΕΣ Σύµφωνα µε το σχέδιο της κυβερνητικής πρότασης για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα στα επόµενα χρόνια 2 «η ραγδαία εξέλιξη αυτών των νέων τεχνολογιών, η ευρεία τους διάχυση σε όλη την οικονοµία και η ενσωµάτωσή τους σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις της καθηµερινής ζωής χτίζουν µία παγκόσµια Κοινωνία της Πληροφορίας µε νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ευηµερία και την ποιότητα ζωής των Ελλήνων». Παρ όλο που έχει γίνει αντιληπτό ότι οι Νέες Τεχνολογίες διαχέονται σε όλους του τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, η Ελλάδα σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία 3 διέθεσε µόνο το 0.9% του ΑΕΠ το 1997 για την Πληροφορική, το µικρότερο ποσοστό ανάµεσα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δες πίνακα 1). Η χρήση υπολογιστών στην Ελλάδα το 1997 παρουσιάζει επίσης µικρά ποσοστά. Μόνο 0,6% ανά 100 κατοίκους χρησιµοποιούσαν υπολογιστή στο σπίτι, και 6,6% στο γραφείο 4 : 2 ες "Ελληνική ηµοκρατία, Η Κυβέρνηση στο ιαδίκτυο, Η Κοινωνία της Πληροφορίας". 3 ες «Ελληνικός κόµβος για την Κοινωνία της Πληροφορίας» και ειδικά 4 ες ό.π. 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Στο σπίτι Στην εργασία Σύνολο ανία 27,1 27,1 54,2 Σουηδία 21,2 11,4 32,6 Γερµανία 20, ,6 Φινλανδία 17,6 14,7 32,3 Ολλανδία 17 15,8 32,8 Αυστρία 16,1 13,7 29,8 Βέλγιο 12,9 16,1 29 Ισπανία 12,7 * 12,7 Βρετανία 10, ,1 Γαλλία 8,9 10,6 19,5 Ιταλία 8,1 10,2 18,3 Πορτογαλία 6 21,7 27,7 Eλλάδα 0,6 6,6 7,2 * εν υπάρχουν στοιχεία. Η κατάσταση αυτή φαίνεται να αλλάζει σηµαντικά τα τελευταία τρία χρόνια. Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζονται στοιχεία για την αριθµητική αύξηση σε διευθύνσεις Πρωτοκόλλου ιαδικτύου (IP), δικτυακούς τόπους (domains) και κόµβους (www sites) στην Ελλάδα από το 1998 έως το : Γράφηµα 1: Αριθµητική αύξηση σε διευθύνσεις Πρωτοκόλλου ιαδικτύου, δικτυακούς τόπους και κόµβους στην Ελλάδα Όπως δείχνει το παραπάνω γράφηµα παρουσιάζονται σηµαντικοί ρυθµοί ανάπτυξης σε σχέση µε τις διευθύνσεις IP, τα ονόµατα δικτυακών τόπων ".gr" και τους ελληνικούς κόµβους στο ιαδίκτυο. Παρ' όλα αυτά το ποσοστό του πληθυσµού στην Ελλάδα που έχει 5 ες 15

16 σύνδεση µε το ιαδίκτυο στο σπίτι είναι το χαµηλότερο ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε. (δες πίνακα 2) 6. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. (1998) Σουηδία 27,0 ανία 16,0 Ιρλανδία 11,0 Βρετανία 9,0 Γερµανία 8,7 Ολλανδία 8,3 Ισπανία 6,6 Βέλγιο 6,4 Γαλλία 6,0 Αυστρία 5,5 Ιταλία 4,1 Πορτογαλία 1,9 Eλλάδα 1,0 Θα πρέπει βέβαια εξετάζοντας αυτά τα στοιχεία να ληφθεί υπόψη η διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα όσον αφορά τη βασική υποδοµή αλλά και τεχνογνωσία η οποία θα επέτρεπε την ευρύτερη εξάπλωση των Νέων Τεχνολογιών. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε ορισµένα αριθµητικά στοιχεία σχετικά µε την υποδοµή σε υπολογιστές στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ε.Ε. γενικά. 1.2 ΣΤΟΙΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΑ Όσον αφορά την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση το ποσοστό των Ελληνικών σχολείων που διέθεταν υπολογιστές το 1997 είναι µόλις 10% 7, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των σχολείων που είναι συνδεδεµένα στο ιαδίκτυο την ίδια χρονιά είναι µόλις 5%, το µικρότερο ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8 (δες πίνακα 3). 6 ες «Ελληνικός κόµβος για την Κοινωνία της Πληροφορίας» και ειδικά 7 Στα επίσηµα αυτά στοιχεία ενδεχοµένως δεν περιλαµβάνονται στοιχεία σχετικά µε τον εξοπλισµό σχολείων που έγινε µε πρωτοβουλία των συλλόγων γονέων, ή των διευθυντών και των καθηγητών των σχολείων. 8 ες ό.π. 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΟΛΕΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΣΤΟΙΕΙΑ 1997) Yπολογιστές % Φινλανδία Σουηδία ανία Γερµανία Γαλλία Ισπανία Ολλανδία Ιρλανδία Βρετανία Βέλγιο Αυστρία Πορτογαλία 12 8 Eλλάδα 10 5 Σύνδεση στο ιαδίκτυο % Από το 1997 µέχρι σήµερα έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες εξοπλισµού των ελληνικών σχολείων µε υπολογιστές και σύνδεσής τους µε το ιαδίκτυο. Ωστόσο οι προσπάθειες αυτές αφορούν κυρίως τη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, ενώ ο εξοπλισµός των ηµοτικών Σχολείων βρίσκεται ακόµα σε πιλοτική φάση. Σύµφωνα µε τη ιεύθυνση Σπουδών.Ε του ΥΠΕΠΘ το σχολικό έτος , το 48% των σχολείων της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διέθετε εργαστήριο υπολογιστών 9, ενώ το 14% ήταν συνδεδεµένο στο ιαδίκτυο (δες πίνακα 4). ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΟΛΕΙΑ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ( ) ΣΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ INTERNET ΑΡ. ΣΟΛΕΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ,31% ,69% ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ,55% 108 9,19% ΤΕΕ ,98% ,41% ΣΥΝΟΛΟ ,69% ,32% Σύµφωνα µε νεότερα στοιχεία (Νοέµβριος 1999) 10 το ποσοστό των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που είχε σύνδεση µε το ιαδίκτυο ανέβηκε σε 18%. Επίσης, 9 ες σελ ες 17

18 η αντιστοιχία µαθητών ανά υπολογιστή είναι 144 για τα ηµοτικά Σχολεία, 23 για τα Γυµνάσια, 18 για τα Λύκεια και 25,5 για τα ΤΕΕ 11 (δες πίνακα 5). ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Aριθµός σχολείων Αριθµός Μαθητών Αριθµός PC Μαθητές ανά PC ηµοτικά ,7 Γυµνάσια ,8 Λύκεια ,1 ΤΕΕ ,5 Σύνολο Σύµφωνα µε στοιχεία της ιεύθυνσης Σπουδών.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σήµερα η Πληροφορική διδάσκεται στο 84% περίπου των Γυµνασίων της χώρας. Υπάρχουν 1415 εργαστήρια πληροφορικής σε Γυµνάσια όλης τη χώρας, η πλειοψηφία των οποίων διαθέτει υπολογιστές µε επεξεργαστές 80386, ενώ υπάρχουν 300 περίπου εργαστήρια µε υπολογιστές Pentium και 190 περίπου µε παλαιούς υπολογιστές Πρακτικά τα παραπάνω σηµαίνουν ότι µόνο µια µικρή µειοψηφία των εργαστηρίων πληροφορικής των Γυµνασίων µπορούν να υποστηρίξουν τη χρήση σύγχρονου πολυµεσικού εκπαιδευτικού λογισµικού, αλλά και σύνδεση µε το ιαδίκτυο. Συνολικά, περίπου 300 Γυµνάσια είναι συνδεδεµένα στο ιαδίκτυο, είτε µε πρωτοβουλία των τοπικών παραγόντων, είτε µε την ένταξή τους σε διάφορα προγράµµατα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλων φορέων. Ο συνολικός αριθµός των σχολείων που θα έχουν δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ τους και πρόσβαση στο ιαδίκτυο αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά τα επόµενα χρόνια µέσω έργων Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 13 Ιδιαίτερα για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση βρίσκεται σε εφαρµογή το πιλοτικό πρόγραµµα Το Νησί των Φαιάκων που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράµµατος Οδύσσεια (δες υποσηµείωση 12). Στο πλαίσιο του προγράµµατος το Νησί των Φαιάκων εφαρµόζεται πιλοτικά η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της πληροφόρησης και 11 ες 12 σελ Η «Οδύσσεια» είναι ένα έργο που καλύπτει 31 επιµέρους έργα, το οποίο συντονίζεται από τη διεύθυνση Σπουδών ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Τµήµα, σε συνεργασία µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) Σκοπός της «Οδύσσειας» είναι «η αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως µέρος των βασικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων, στις δράσεις που συµπληρώνουν τη µαθητική ζωή, στη διοίκηση του σχολείου, για όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους τους µαθητές». Είναι µια πιλοτική ανάπτυξη δικτυακής και υπολογιστικής υποδοµής στις περιοχές Αχαίας, Θράκης και Αιγαίου, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται, α) η δηµιουργία υποδοµής (θα εξοπλιστούν 300 σχολικά εργαστήρια), β) επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και εφαρµογή στα σχολεία και γ) ανάπτυξη δικτυακού λογισµικού και υπηρεσιών (δες 18

19 επικοινωνίας σε 14 δηµοτικά σχολεία 14. Πιο συγκεκριµένα δηµιουργήθηκαν εργαστήρια υπολογιστών τα οποία είναι συνδεδεµένα στο ιαδίκτυο και επιµορφώθηκαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αξιοποιήσουν την υπάρχουσα υποδοµή. Επίσης προβλέπεται η ανάπτυξη νέου ή η αξιοποίηση ήδη υπάρχοντος λογισµικού και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και η µελέτη και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου για την ανάληψη παρόµοιων καινοτοµικών δράσεων 15. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) πρόγραµµα δηµιουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής για το Ενιαίο Λύκειο. Το πρόγραµµα αυτό αφορά 820 περίπου νέα εργαστήρια Πληροφορικής. Το εργαστήριο του Ενιαίου Λυκείου θα διαθέτει 13 σύγχρονους υπολογιστές δικτυωµένους µεταξύ τους, γραφικό παραθυρικό περιβάλλον, λογισµικό εφαρµογών γραφείου, εργαλεία επεξεργασίας πολυµέσων, σύνδεση και πλοήγηση στο ιαδίκτυο κτλ 16. Σύµφωνα µε τους στόχους που έχει θέσει η Ελληνική Κυβέρνηση 17 όσον αφορά την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στον τοµέα της Παιδείας, όπως διαφαίνεται από το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναµένεται: βελτίωση του ποσοστού σχολικών µονάδων που εξοπλίζονται σε σχέση µε το σύνολο των σχολικών µονάδων (ανά βαθµίδα εκπαίδευσης), Πρωτοβάθµια από 0.9% σε 72%, ευτεροβάθµια από 59% σε 100% ίδιος δείκτης για τις διασυνδεµένες µονάδες Πρωτοβάθµια από 3% σε 100% ευτεροβάθµια από 38% σε 100% µαθητές ανά PC Πρωτοβάθµια από σε 14 ευτεροβάθµια από 31 σε Στο έργο αυτό συµµετέχει και το Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Έχουν εξοπλιστεί µε εργαστήρια υπολογιστών 3 δηµοτικά σχολεία του Ρεθύµνου. 15 ες 16 σελ ες σ

20 αύξηση αριθµού χρηστών στο σύνολο της ακαδηµαϊκής κοινότητας στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση από 42% σε 100% αύξηση ταχυτήτων διασύνδεσης των συστηµάτων στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση από 128 Kbps-8Mbps σε 100Mbs-2,5Gbps. αύξηση των διασυνδεδεµένων χώρων και φορέων πολιτισµού από 100 σε 250. Στο πλαίσιο του ίδιου έργου, εκτός των άλλων, προβλέπεται επιµόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης στη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών συστηµάτων για τη διδασκαλία των γνωστικών τους αντικειµένων µε τη βοήθεια εκπαιδευτικού λογισµικού, συνέχιση και επέκταση/διεύρυνση της λειτουργίας Κέντρων Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα, σχεδιασµός και υλοποίηση πιλοτικών έργων που θα διερευνήσουν τις νέες απαιτήσεις για αλλαγές των αναλυτικών προγραµµάτων και της µεθοδολογίας µάθησης, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στις υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες 18. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε ορισµένα δεδοµένα για τις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων σε σχέση µε την εξάπλωση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα και την Ε.Ε., και ειδικότερα τα στοιχεία αυτά που αφορούν την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Επίσης παρουσιάσαµε τους στόχους της Ελληνικής Πολιτείας για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο τοµέα της εκπαίδευσης. Από τα παραπάνω προκύπτουν ορισµένα ενδιαφέροντα στοιχεία. Στην Ελλάδα υπήρξε µια σηµαντική καθυστέρηση στην ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφόρησης και Επικοινωνίας σε σχέση µε τα άλλα κράτη της Ε.Ε. Παρ' όλα αυτά σήµερα αυτές οι διαφορές αρχίζουν να µικραίνουν. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για την ενσωµάτωση των Ν.Τ. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι επίσης η εκφρασµένη βούληση από την πλευρά της Ελληνικής Πολιτείας να προωθήσει σε γρήγορους ρυθµούς τον εξοπλισµό των σχολείων µε υπολογιστές, εργαστήρια και τις συνδέσεις µε το ιαδίκτυο. Ειδικά επίσης θα πρέπει να αναφερθούµε και στο γεγονός ότι µέσα στις προθέσεις της Πολιτείας είναι και να εξοπλίσει µεγάλο ποσοστό ηµοτικών Σχολείων (72%) µε υπολογιστές. Η απόκτηση µιας υποδοµής σε σχέση µε τις Ν.Τ. από τα σχολεία σίγουρα αποτελεί ένα βασικό παράγοντα που µπορεί να συµβάλλει στη βελτίωση σηµαντικών παραµέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως είναι η διδασκαλία και η µάθηση. Είναι αυτονόητο όµως 18 ες σ

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ενότητα 1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ... 19 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ... 20 3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 2: ΤΠΕ και Αναλυτικά Προγράμματα Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΗΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ελένη Μαραγκουδάκη Επίκ. Καθηγήτρια Τµήµα ΦΠΨ, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Tα κορίτσια φοιτούν σε ίσο ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Καταπολέµηση της

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής στο Γυµνάσιο, στο Λύκειο και στα ΤΕΕ : Από το σχεδιασµό στη διδακτική πράξη

Το πλαίσιο προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής στο Γυµνάσιο, στο Λύκειο και στα ΤΕΕ : Από το σχεδιασµό στη διδακτική πράξη 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 319 Το πλαίσιο προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής στο Γυµνάσιο, στο Λύκειο και στα ΤΕΕ : Από το σχεδιασµό στη διδακτική πράξη Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ Η/Υ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΡΑΣΗ «ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ Η/Υ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗ «ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ Η/Υ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ 2000 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π281_07-03-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ» ράση: «ιαγωνισµός Τεχνολογία και Καινοτοµία στην Εκπαίδευση» 2007-2008 1. Το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» «Το Σχολείο στην Ψηφιακή Εποχή: ιαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρµες e-learning» «Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr

Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr Πληροφορική Παιδεία Email: info@epe.org.gr Δημήτρης Κυριακός MSc, MBA Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Πειραιά Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ε.Π.Ε. antiproedros@epe.org.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή 3 Ιουνίου 2005 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα