Ποινικέρ Διαηάξειρ ζςναθείρ με ηην άζκηζη ηηρ ιαηπικήρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποινικέρ Διαηάξειρ ζςναθείρ με ηην άζκηζη ηηρ ιαηπικήρ"

Transcript

1 Ποινικέρ Διαηάξειρ ζςναθείρ με ηην άζκηζη ηηρ ιαηπικήρ Eπαγγελμαηικό απόππηηο Άπθπο 212 ηος Kώδικα Ποινικήρ Δικονομίαρ. (θπξώζεθε κε ην N. 1493/17-7 Aπγνύζηνπ 1950) 1. H δηαδηθαζία αθπξώλεηαη, αλ εμεηαζζνύλ ζηε πξνδηθαζία ή ζηε θύξηα δηαδηθαζία: α) θιεξηθνί, ζρεηηθά κε όζα έκαζαλ από ηελ εμνκνιόγεζε, β) νη ζπλήγνξνη, νη ηερληθνί ζύκβνπινη θαη νη ζπκβνιαηνγξάθνη ζρεηηθά κε όζα ηνπο εκπηζηεύζεθαλ νη πειάηεο ηνπο. Oη ζπλήγνξνη θαη νη ηερληθνί ζύκβνπινη θξίλνπλ ζύκθσλα κε ηε ζπλείδεζή ηνπο εάλ θαη ζε πνηό κέηξν πξέπεη λα θαηαζέηνπλ όζα άιια έκαζαλ κε αθνξκή ηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηόο ηνπο γ) νη γηαηξνί, νη θαξκαθνπνηνί θαη νη βνεζνί ηνπο θαζώο θαη νη καίεο, ζρεηηθά κε όζα εκπηζηεπηηθά πιεξνθνξήζεθαλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηόο ηνπο, εθηόο όηαλ εηδηθόο λόκνο ηνπο ππνρξεώλεη λα ηα αλαγγείινπλ ζηελ αξρή θαη δ) νη δεκόζηνη ππάιιεινη, όηαλ πξόθεηηαη γηα ζηξαηησηηθό ή δηπισκαηηθό κπζηηθό ή κπζηηθό πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηνπ Kξάηνπο, εθηόο αλ ν αξκόδηνο ππνπξγόο, κε αίηεζε ηεο δηθαζηηθήο αξρήο ή θάπνηνπ από ηνπο δηαδίθνπο ή θαη απηεπαγγέιησο, ηνπο εμνπζηνδνηήζεη ζρεηηθά. 2. H απαγόξεπζε ηεο παξ. 1 ζηηο πεξηπηώζεηο α', β', θαη γ' ηζρύεη αθόκα θαη αλ ηα πξόζσπα ζηα νπνία αλαθέξεηαη απαιιάρζεθαλ από ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζνπλ ην επαγγεικαηηθό απόξξεην, από κέξνπο εθείλνπ πνπ ηνπο ην εκπηζηεύζεθε. 3. Όινη νη παξαπάλσ κάξηπξεο έρνπλ ππνρξέσζε λα δειώζνπλ ελόξθσο ζε απηόλ πνπ εμεηάδεη όηη, αλ θαηέζεηαλ ζα παξαβίαδαλ ηα απόξξεηα πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξ. 1. Ψεπδήο δήισζε ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο πνπ ν πνηληθόο θώδηθαο πξνβιέπεη γηα ηελ ςεπδνξθία. Παπαβίαζη επαγγελμαηικήρ εσεμύθειαρ Άπθπο 371 Ποινικού Kώδικα. 1. Kιεξηθνί, δηθεγόξνη θαη θάζε είδνπο λνκηθνί παξαζηάηεο, ζπκβνιαηνγξάθνη, γηαηξνί, καίεο, λνζνθόκνη, θαξκαθνπνηνί θαη άιινη, ζηνπο νπνίνπο θάπνηνη εκπηζηεύνληαη ζπλήζσο, ιόγσ ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο ή ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ηδησηηθά απόξξεηα, θαζώο θαη βνεζνί ησλ πξνζώπσλ απηώλ, ηηκσξνύληαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ή κε θπιάθηζε κέρξη ελόο έηνπο, άλ θαλεξώζνπλ ηδησηηθά απόξξεηα πνπ ηνπο ηα εκπηζηεύηεθαλ ή πνπ έκαζαλ ιόγσ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο ή ηεο ηδηόηεηάο ηνπο. 2. Όκνηα ηηκσξείηαη όπνηνο, κεηά ην ζάλαην ελόο από ηα πξόζσπα ηεο παξ. 1, θαη από απηήλ ηελ αηηία γίλεηαη θάηνρνο εγγξάθσλ ή ζεκεηώζεσλ ηνπ λεθξνύ ζρεηηθώλ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ ή ηεο ηδηόηεηάο ηνπ, θαη από απηά θαλεξώλεη ηδησηηθά απόξξεηα. 3. H πνηληθή δίσμε γίλεηαη κόλν κε έγθιεζε. 4. H πξάμε δελ είλαη άδηθε θαη κέλεη αηηκώξεηε, αλ ν ππαίηηνο απέβιεπε ζηελ εθπιήξσζε θαζήθνληόοηνπ ή ζηε δηαθύιαμε έλλνκνπ ή γηα άιιν ιόγν δηθαηνινγεκέλνπ νπζηώδνπο ζπκθέξνληνο δεκόζηνπ ή ηνπ ίδηνπ ή θάπνηνπ άιινπ, ην νπνίν δελ κπνξνύζε λα δηαθπιαρζεί δηαθνξεηηθά.

2 Ψεςδείρ ιαηπικέρ πιζηοποιήζειρ Άπθπο 221 ηος Ποινικού Kώδικα πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ N.1941/ Γηαηξνί, νδνληνγηαηξνί, θηελίαηξνη, θαξκαθνπνηνί, ρεκηθνί θαη καίεο πνπ ελ γλώζεη εθδίδνπλ ςεπδείο πηζηνπνηήζεηο, νη νπνίεο πξννξίδνληαη λα παξέρνπλ πίζηε ζε δεκόζηα, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή ή λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ζε κηα αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή πνπ κπνξνύλ λα δεκηώζνπλ έλλνκα θαη νπζηώδε ζπκθέξνληα άιινπ πξνζώπνπ, ηηκσξνύληαη κε θπιάθηζε κέρξη δύν εηώλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή. "Aλ νη ςεπδείο απηέο πηζηνπνηήζεηο πξννξίδνληαη γηα δηθαζηηθή ρξήζε, απηνί πνπ ηηο εθδίδνπλ ηηκσξνύληαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελώλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή, κε ζηέξεζε ησλ αμησκάησλ θαη ζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 63 άξηζκ. 1, σο θαη κε απαγόξεπζε αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα από έλα κήλα κέρξη έμη κήλεο" *** Tν ηειεπηαίν εληόο " " εδάθην ηεο παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 6 ηνπ N. 1941/1991 ΦEK A' Mε θπιάθηζε κέρξη ελόο έηνπο ηηκσξείηαη όπνηνο ρξεζηκνπνηεί ηέηνηα ςεπδή πηζηνπνίεζε γηα λα εμαπαηήζεη δεκόζηα, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή, ή λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή αζθαιηζηηθή επηρείξεζε. Aλ έγηλε δηθαζηηθή ρξήζε ηεο αλσηέξσ ςεπδνύο πηζηνπνίεζεο ν δηάδηθνο πνπ έθαλε ηε ρξήζε ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Aνθπωποκηονία από αμέλεια Άπθπο 302 Ποινικού Kώδικα (όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 15 N.1419/1984) 1. Όπνηνο επηθέξεη από ακέιεηα ην ζάλαην άιινπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. 2. Aλ ην ζύκα ηεο πξάμεο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν είλαη νηθείνο ηνπ ππαηηίνπ, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα απαιιάμεη ηνλ ππαίηην από θάζε πνηλή, αλ πεηζζεί όηη ιόγσ ηεο ςπρηθήο νδύλεο πνπ ππέζηε από ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο ηνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζεί ζε πνηλή. Σωμαηική βλάβη από αμέλεια Άπθπο 314 Ποινικού Kώδικα (όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ N. 1419/1984) 1. Όπνηνο από ακέιεηα πξνθαιεί ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο άιινπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηώλ εηώλ. Aλ ε ζσκαηηθή βιάβε πνπ πξνθιήζεθε είλαη εληειώο ειαθξά, επηβάιιεηαη θπιάθηζε κέρξη ηξηώλ κελώλ ή ρξεκαηηθή πνηλή. 2. H δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 302 εθαξκόδεηαη αλαιόγσο θαη ζηελ πξάμε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή γηα ηελ πνηληθή δίσμε απαηηείηαη πάληνηε έγθιεζε θαη δελ εθαξκόδεηαη ην δεύηεξν εδάθην ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ ηνπ επόκελνπ άξζξνπ. Άπνηζη γιαηπών Άπθπο 441 Ποινικού Kώδικα. Γηαηξνί θαη καίεο, πνπ ρσξίο δηθαηνινγεκέλν θώιπκα αξλνύληαη ηελ επηηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπο ή πνπ αλαθνξηθά κε απηήλ γίλνληαη ππαίηηνη νπνηαζδήπνηε ακέιεηαο από ηελ νπνία κπνξεί λα πξνθύςεη θίλδπλνο γηα άιινλ

3 ηηκσξνύληαη κε πξόζηηκν ή κε θξάηεζε κέρξη ηξηώλ κελώλ αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξύηεξα από άιιε δηάηαμε. Tεσνηηή διακοπή ηηρ εγκςμοζύνηρ, πποζηαζία ηηρ ςγείαρ ηηρ γςναίκαρ και άλλερ διαηάξειρ (Άπθπα ηος N.1609/86 ΦEK A/86) Άπθπο 1. α. H κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηεο γπλαίθαο θαη ηελ εμαζθάιηζε πεξίζαιςεο ζε νξγαλσκέλεο λνζειεπηηθέο κνλάδεο θαηά ηελ ηερληθή δηαθνπή ηεο εγθπκνζύλεο είλαη ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο. 2. Mε ππνπξγηθή απόθαζε ηνπ Yπνπξγνύ Yγείαο, Πξόλνηαο θαη Kνηλσληθώλ Aζθαιίζεσλ θαη ησλ άιισλ ζπλαξκνδίσλ ππνπξγώλ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα, πνπ αθνξνύλ: α) ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ απόθηεζε επηζπκεηώλ παηδηώλ θαη ηελ απνθπγή αλεπηζύκεηεο εγθπκνζύλεο κε επηζηεκνληθώο θαηάιιεια κέζα θαζώο θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηαθνπήο ηεο εγθπκνζύλεο. β) ηελ πεξίζαιςε ηεο γπλαίθαο ζε νξγαλσκέλεο λνζειεπηηθέο κνλάδεο, ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ απηώλ, ην ρξόλν απνρήο ηεο γπλαίθαο από ηελ εξγαζία θαη όηη άιιν απαηηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο ηεο θαη γ) ηνλ ηξόπν ηεο πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 304 ηνπ Πνηληθνύ Kώδηθα. 3. Oη δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ θαιύπηνληαη ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη κε όζα εηδηθόηεξα νξηζζνύλ από ηελ ππνπξγηθή απόθαζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ. Άπθπο 2. Oη παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 304 ηνπ Πνηληθνύ Kώδηθα αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 4. Δελ είλαη άδηθε πξάμε ε ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζύλεο πνπ ελεξγείηαη κε ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθύνπ από γηαηξό καηεπηήξα-γπλαηθνιόγν κε ηε ζπκκεηνρή αλαηζζεζηνιόγνπ ζε νξγαλσκέλε λνζειεπηηθή κνλάδα, αλ ζπληξέρεη κηα από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: α) Δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί δώδεθα εβδνκάδεο εγθπκνζύλεο β) Έρνπλ δηαπηζησζεί κε ηα ζύγρξνλα κέζα πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο ελδείμεηο ζνβαξήο αλσκαιίαο ηνπ εκβξύνπ πνπ επάγνληαη ηε γέλλεζε παζνινγηθνύ λενγλνύ θαη ε εγθπκνζύλε δελ έρεη δηάξθεηα πεξηζζόηεξν από είθνζη ηέζζεξηο εβδνκάδεο. γ) Yπάξρεη αλαπόηξεπηνο θίλδπλνο γηα ηε δσή ηεο εγθύνπ ή θίλδπλνο ζνβαξήο θαη δηαξθνύο βιάβεο ηεο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο πγείαο ηεο. Σηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ γηαηξνύ δ)h εγθπκνζύλε είλαη απνηέιεζκα βηαζκνύ, απνπιάλεζεο αλήιηθεο, αηκνκημίαο ή θαηάρξεζεο γπλαίθαο αλίθαλεο λα αληηζηαζεί θαη εθόζνλ δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί δεθαελλέα εβδνκάδεο εγθπκνζύλεο. 5. Aλ ε έγθπνο είλαη αλήιηθε, απαηηείηαη θαη ε ζπλαίλεζε ελόο από ηνπο γνλείο ή απηνύ πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζώπνπ ηεο αλήιηθεο. Άπθπο 3. O ηίηινο θαη νη παξάγξαθνη 1,2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 304 ηνπ Π.K. ηξνπνπνηνύληαη σο εμήο: "Tερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζύλεο 1. Όπνηνο ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθύνπ δηαθόπηεη ηελ εγθπκνζύλε ηεο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε.

4 2. α) Όπνηνο κε ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθύνπ δηαθόπηεη αλεπίηξεπηα ηελ εγθπκνζύλε ηεο ή πξνκεζεύεη ζε απηή κέζα γηα ηε δηαθνπή ηεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελώλ θαη αλ ελεξγεί θαηά ζπλήζεηα ηηο πξάμεηο απηέο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. β) Aλ από ηελ πξάμε ηεο πξνεγνύκελεο δηάηαμεο πξνθιεζεί βαξεηά πάζεζε ηνπ ζώκαηνο ή ηεο δηαλνίαο ηεο εγθύνπ, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ θαη λα πξνθιήζεθε ν ζάλαηόο ηεο επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα έηε. 3. Έγθπνο πνπ δηαθόπηεη αλεπίηξεπηα ηελ εγθπκνζύλε ηεο ή επηηξέπεη ζε άιιν λα ηε δηαθόςεη ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έλα έηνο". Άπθπο 4. Σηνλ Πνηληθό Kώδηθα πξνζηίζεηαη ην αθόινπζν άξζξν κε αξηζκό 304 A. Άπθπο 304A. Σσκαηηθή βιάβε εκβξύνπ ή λενγλνύ. Όπνηνο επελεξγεί παξάλνκα ζηελ έγθπν κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί βαξηά βιάβε ζην έκβξπν ή λα εκθαλίζεη ην λενγλό βαξηά πάζεζε ηνπ ζώκαηνο ή ηεο δηάλνηαο ηηκσξείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 310" Άπθπο 5. Tν άξζξν 305 ηνπ Πνηληθνύ Kώδηθα αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: Δηαθήκηζε κέζσλ ηερλεηήο δηαθνπήο ηεο εγθπκνζύλεο. 1. Όπνηνο δεκόζηα ή κε ηελ θπθινθνξία εγγξάθσλ, εηθόλσλ ή παξαζηάζεσλ αλαγγέιιεη ή δηαθεκίδεη, έζησ θαη ζπγθαιπκκέλα, θάξκαθα ή άιια αληηθείκελα ή ηξόπνπο σο θαηάιιεινπο λα πξνθαιέζνπλ ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζύλεο ή πξνζθέξεη κε ηνλ ίδην ηξόπν ππεξεζίεο δηθέο ηνπ ή άιινπ γηα ηελ εθηέιεζε ή ηελ ππνβνήζεζε δηαθνπήο ηεο εγθπκνζύλεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δύν έηε. 2. Δελ είλαη άδηθε πξάμε ε ελεκέξσζε ή ε πγεηνλνκηθή δηαθώηηζε ζρεηηθά κε ηελ ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζύλεο πνπ γίλεηαη από ηα θέληξα νηθνγελεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, θαζώο θαη ε ελεκέξσζε γηαηξώλ ή πξνζώπσλ πνπ λόκηκα δηαθηλνύλ κέζα ηερλεηήο δηαθνπήο ηεο εγθπκνζύλεο θαη νη ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο ζε εηδηθά ηαηξηθά ή θαξκαθεπηηθά πεξηνδηθά". Πλαζηογπαθία Άπθπο 216 Ποινικού Κώδικα. 1. Όπνηνο θαηαξηίδεη πιαζηό ή λνζεύεη έγγξαθν κε ζθνπό λα παξαπιαλήζεη κε ηε ρξήζε ηνπ άιινλ ζρεηηθά κε γεγνλόο πνπ κπνξεί λα έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. H ρξήζε ηνπ εγγξάθνπ από απηόλ ζεσξείηαη επηβαξπληηθή πεξίπησζε. 2. Mε ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη όπνηνο γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπό ελ γλώζεη ρξεζηκνπνηεί πιαζηό ή λνζεπκέλν έγγξαθν. 3. Aλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ (παξάγξαθνη 1-2) ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηό ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηώλ. (Σην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 216 ηνπ Π.K. πξνζηίζεληαη κε ην N. 2408/1996 νη αθόινπζεο ιέμεηο: "εάλ ην όθεινο ή ε βιάβε ππεξβαίλνπλ ην πνζό ησλ εηθνζη πέλεηε εθαηνκκπξίσλ ( ) δξαρκώλ"). Ψεςδήρ βεβαίωζη, νόθεςζη κ.λπ. Άπθπο 242 Ποινικού Kώδικα. 1. Yπάιιεινο πνπ ζηα θαζήθνληά ηνπ αλάγεηαη ε έθδνζε ή ε ζύληαμε δεκνζίσλ εγγξάθσλ, αλ ζε ηέηνηα έγγξαθα βεβαηώλεη κε

5 πξόζεζε ςεπδώο πεξηζηαηηθό πνπ κπνξεί λα έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο,ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο. 2. Mε ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο κε πξόζεζε λνζεύεη, θαηαζηξέθεη, βιάπεηη ή ππεμάγεη έγγξαθν πνπ ηνπ εκπηζηεύζεθαλ ή ηνπ είλαη πξνζηηό ιόγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ. 3. Aλ όκσο ν ππαίηηνο θάπνηαο από ηηο πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 είρε ζθνπό λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηό ηνπ ή ζε άιινλ αζέκηην όθεινο ή λα βιάςεη παξάλνκα άιινλ, επηβάιιεηαη θάζεηξμε. 4. Mε ηελ πνηλή ηεο παξ. 1 ηηκσξείηαη όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ ρξεζηκνπνηεί ην έγγξαθν πνπ είλαη πιαζηό ή λνζεπκέλν ή έρεη ππεμαρζεί. (Σην ηέινο ηεο παηαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ Πνηληθνύ Kώδηθα πξνζηίζεληαη κε ην N. 2408/1996 νη αθόινπζεο ιέμεηο: "εάλ ην όθεινο ή ε βιάβε ππεβαίλνπλ ην πνζό ησλ εηθνζηπέληε εθαηνκκπξίσλ ( ) δξαρκώλ.") Aνηιποίηζη Άπθπο 175 Ποινικού Kώδικα. 1. Όπνηνο κε πξόζεζε αληηπνηείηαη ηελ άζθεζε θάπνηαο δεκόζηαο, δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο ππεξεζίαο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελόο έηνπο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60.

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60. Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. H παξάβαζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο γηαηξνύο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηνπ A.N. 1565/39, ηνπ Kαλνληζκνύ Iαηξηθήο Δενληνινγίαο, ηνπ εζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : -1057- ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: 572 00, Λαγθαδάο

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.)

Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.) Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιόηηηα Ε.Π.Ε. Η εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο είλαη εκπνξηθή θαη αλ ν ζθνπόο απηήο δελ είλαη εκπνξηθή επηρείξεζε (άξζξν 3 1 Ν. 3190/55)0.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΝΣΤΠΟ ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΔΓΓΑΜΟΤ*¹/ΑΓΑΜΟΤ*² ΕΔΤΓΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ Δ ΜΔΘΟΓΟ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΜΔ ΩΑΡΗΑ ΣΖ ΤΕΤΓΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΜΑ ΑΠΟ ΓΟΣΖ (ΔΣΔΡΟΛΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014 Μελ μερλάηε ηα δηθαηώκαηά ζαο όζν είζηε ππό θξάηεζε Τα δηθαηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ Γειηίν είλαη εγγπεκέλα ζύκθσλα κε ην δίθαην ηεο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 20 Απγνχζηνπ 205 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ Α Σαρ. Κψδηθαο: 6700 Σειέθσλν: 254072554 e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΝΣΤΠΟ ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΔΓΓΑΜΟΤ*¹/ΑΓΑΜΟΤ*² ΕΔΤΓΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ Δ ΜΔΘΟΓΟ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΜΔ ΓΑΜΔΣΔ ΣΟΤ ΕΔΤΓΟΤ (ΟΜΟΛΟΓΖ ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ) Οη ππνγξαθόκελνη:

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: 28015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ 10-102 10 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/52

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540 ΑΝΑΡΣΗΣΈΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 28/03/2012 Απ. Ππωη.: 14540 Γενική Γ/νζη: σεδιαζμού & Ανάπηςξηρ Τπηπεζιών ςγείαρ Γ/νζη: Φαπμάκος Σμήμα: Παπακολούθηζηρ & Αξιοποίηζηρ Δλέγσων Πληποθοπίερ: Σηλ.: 2106871755

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗ469Β79-ΧΚΚ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ.

ΑΔΑ: Β4ΛΗ469Β79-ΧΚΚ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ. Σ Ζ Ν Ο 842 00 Α.Φ.Μ.... : 090003084 Γ.Ο.Τ ΣΖΝΟΤ Αξηζκ. ηει.... : 22830-22256 & 29086 Αξηζκ. Fax... : 22830-22196 Ζιεθηξ. δ/λζε. : piietinou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα