Κώδικας συμπεριφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας συμπεριφοράς"

Transcript

1 Κώδικας συμπεριφοράς 1

2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι εργάζονται στην Ιταλία, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες ενεργώντας στο όνομα ή/και για λογαριασμό ή/και προς όφελος του Ομίλου Pirelli, καθώς και εκείνοι που διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με τον Όμιλο Pirelli ( Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς ). Η τήρηση του Κώδικα Συμπεριφοράς επιβάλλεται προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις που οδηγούν σε εν γένει παράνομες ενέργειες και ειδικώς στα αδικήματα, στα οποία αφορούν το ιταλικό Διάταγμα 231/2001 και οι αντίστοιχες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας 1. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς περιγράφει ενδεικτικά τις συμπεριφορές που επιβάλλονται και τις συμπεριφορές που απαγορεύονται, όσον αφορά ειδικότερα στις σχέσεις με τη Δημόσια Διοίκηση και με τρίτους φορείς, καθώς επίσης τις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, κατ εφαρμογή των αρχών του Κώδικα Ηθικής..1 Συμπεριφορές που επιβάλλονται Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς υποχρεούνται να τηρούν τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, που ισχύουν στις χώρες, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς υποχρεούνται να τηρούν τις εταιρικές διαδικασίες και τις αρχές του Κώδικα Ηθικής σε κάθε απόφαση ή ενέργεια που αφορά στη διαχείριση της Εταιρείας. Οι επικεφαλής των τμημάτων πρέπει να διασφαλίζουν ότι: στο μέτρο που είναι εφικτό, όλοι οι υπάλληλοι γνωρίζουν τους κανόνες και την αντίστοιχη συμπεριφορά που απαιτείται, και ότι, εάν έχουν αμφιβολίες όσον αφορά στην ακολουθητέα διαδικασία, θα τους παρέχεται η κατάλληλη βοήθεια, εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα συνεχούς κατάρτισης και ενημέρωσης όσον αφορά στα ζητήματα του Κώδικα Ηθικής. 1 Δηλαδή διαφορετικές διατάξεις νόμου και κανονισμοί που ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 2

3 Κώδικας Συμπεριφοράς στις σχέσεις με τη Δημόσια Διοίκηση Σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμούς, που προκηρύσσει η Δημόσια Διοίκηση, και γενικώς σε όλες τις διαπραγματεύσεις με δημόσιους φορείς, οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς οφείλουν να σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και την επαγγελματική δεοντολογία. Οι επικεφαλής των τμημάτων που έρχονται συνήθως σε επαφή με τη Δημόσια Διοίκηση οφείλουν: να παρέχουν στους υπαλλήλους τους οδηγίες για τη συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύεται στις επίσημες και ανεπίσημες επαφές με τους διάφορους δημόσιους φορείς / δημόσιους υπαλλήλους αναλόγως με τις ιδιαιτερότητες του πλαισίου δράσης τους, να τους παρέχουν πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία και να τους ενημερώνουν για τις καταστάσεις, στις οποίες υπάρχει κίνδυνος διάπραξης ενός αδικήματος, να εφαρμόζουν κατάλληλους μηχανισμούς για την ανίχνευση των εκατέρωθεν επικοινωνιών/ενημερώσεων με τη Δημόσια Διοίκηση. Όταν υποβάλλονται αιτήσεις προς το κράτος ή άλλο δημόσιο φορέα ή την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για συνεισφορές, επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις, όλοι οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς που συμμετέχουν στις εν λόγω διαδικασίες, οφείλουν: να ενεργούν έντιμα, χρησιμοποιώντας και εμφανίζοντας δηλώσεις και έγγραφα, που είναι αληθή και πλήρη, αναφορικά με τις δραστηριότητες για τις οποίες μπορούν να χορηγηθούν νόμιμα οι ενισχύσεις, μετά τη χορήγηση των ζητούμενων χρηματοδοτήσεων, να τις χρησιμοποιούν για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν και χορηγήθηκαν. Κώδικας Συμπεριφοράς για εταιρικά ζητήματα και για ανακοινώσεις στην αγορά Οι Σύμβουλοι καθώς και ο Γενικός Διευθυντής (εάν έχει διοριστεί) και ο αρμόδιος Διευθυντής για τη σύνταξη των λογιστικών εγγράφων της εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και οποιοσδήποτε άλλος τελεί υπό την εποπτεία τους, υποχρεούνται να 3

4 τηρούν αυστηρά τους κανονισμούς της Εταιρείας. Ειδικότερα, οφείλουν να τηρούν τις διαδικασίες, τις οδηγίες και τους ειδικούς κανόνες λειτουργίας στα ζητήματα κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και διαχείρισης των βασικών εταιρικών διαδικασιών. Οι επικεφαλής των τμημάτων διοίκησης / λογιστηρίων έχουν το καθήκον, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να διασφαλίζουν ώστε κάθε συναλλαγή: να είναι σύννομη, δίκαιη, εγκεκριμένη και επαληθεύσιμη, να είναι ορθά και κατάλληλα καταγεγραμμένη, έτσι ώστε να καθιστά δυνατό τον έλεγχο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, έγκρισης και διενέργειας, να συνοδεύεται από κατάλληλη τεκμηρίωση ικανή να επιτρέπει, ανά πάσα στιγμή, τους ελέγχους όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τους λόγους διενέργειας της συναλλαγής, καθώς και τον εντοπισμό των προσώπων που ενέκριναν, πραγματοποίησαν, καταχώρισαν και ήλεγξαν την συναλλαγή. Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς που συμμετέχουν στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων ή άλλων παρόμοιων εγγράφων, πρέπει να συμπεριφέρονται ορθά, να προσφέρουν τη μέγιστη συνεργασία, να διασφαλίζουν την πληρότητα και τη σαφήνεια των παρεχόμενων πληροφοριών, την ακρίβεια των δεδομένων και των υπολογισμών, να αναφέρουν ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων κλπ.. Οι Σύμβουλοι πρέπει να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Τακτικούς Ελεγκτές για κάθε συμφέρον που μπορεί να έχουν, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό τρίτων, σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή της Εταιρείας, εξηγώντας τη φύση, τους όρους, την προέλευση και τον σκοπό της. Εάν πρόκειται για Διευθύνοντα Σύμβουλο, θα πρέπει να απέχει από την εκτέλεση της συναλλαγής, αναθέτοντάς την στο συλλογικό όργανο. Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς και, ειδικότερα, οι Σύμβουλοι: κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, των ανακοινώσεων στην αγορά ή άλλων παρόμοιων εγγράφων, πρέπει να παρουσιάζουν την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα, πρέπει να συμμορφώνονται εγκαίρως προς οποιοδήποτε αίτημα των Τακτικών Ελεγκτών 4

5 για παροχή πληροφοριών και να διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη διενέργεια ελέγχου που ανατίθεται κατά το νόμο στους μετόχους, σε άλλα εταιρικά όργανα ή στην εξωτερική ελεγκτική εταιρεία, να παρέχουν στο Όργανο Εποπτείας ορθές και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές συμπεριλαμβανομένων των τοις πράγμασι εκκαθαριστών - εταιρειών του Ομίλου πρέπει να συμπεριφέρονται με απόλυτη ειλικρίνεια και ορθότητα στη διενέργεια της εκκαθάρισης. Μόνον όσοι διαθέτουν ειδική εξουσιοδότηση μπορούν να επικοινωνούν με τον Τύπο και πρέπει να παρέχουν αληθείς πληροφορίες για την Εταιρεία, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Κώδικας Συμπεριφοράς στις σχέσεις με πρόσωπα εντός ή εκτός της εταιρείας Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς, σε συμφωνία με τον Κώδικα Ηθικής του Ομίλου, υποχρεούνται να τηρούν τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, που ισχύουν στις χώρες, όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Καμία σχέση δεν πρέπει να ξεκινά ή να συνεχίζεται με άτομα που δεν προτίθενται να τηρήσουν την εν λόγω αρχή. Η επιφόρτιση προσώπων να δρουν εξ ονόματος ή/και για λογαριασμό ή/και προς όφελος της Εταιρείας πρέπει να γίνεται γραπτώς και να περιλαμβάνει ειδική δεσμευτική ρήτρα για την τήρηση των αρχών ηθικήςσυμπεριφοράς που εφαρμόζει η Εταιρεία. Η μη τήρηση της ειδικής ρήτρας νομιμοποιεί την Εταιρεία να καταγγείλει τη συμβατική σχέση. Όλοι οι σύμβουλοι, οι προμηθευτές και γενικώς όλα τα τρίτα πρόσωπα που δρουν στο όνομα ή/και για λογαριασμό ή/και προς όφελος της Εταιρείας, ορίζονται και επιλέγονται με απόλυτη αμεροληψία, αυτονομία και ανεξαρτησία κρίσης. Κατά την επιλογή τους, η Εταιρεία φροντίζει να αξιολογήσει τις ικανότητες, τη φήμη, την ανεξαρτησία, τα οργανωτικά προσόντα και την ικανότητα για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων και των ανατιθέμενων καθηκόντων. 5

6 Όλοι οι σύμβουλοι και τα λοιπά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία πρέπει να ενεργούν πάντα και χωρίς εξαιρέσεις με ακεραιότητα και επιμέλεια, τηρώντας πλήρως όλες τις αρχές εντιμότητας και νομιμότητας των κατά περίπτωση κωδίκων ηθικών που καταρτίζουν και εφαρμόζουν..2 Συμπεριφορές που απαγορεύονται Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς απαγορεύεται να προβαίνουν, έστω και με μορφή συνεργασίας, σε οποιαδήποτε πράξη που αντιβαίνει ή μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιβαίνει στην νομοθεσία ή/και τους εφαρμοζόμενους κανονισμούς, ακόμη και εάν η εν λόγω συμπεριφορά οδηγεί ή μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε οποιοδήποτε πλεονέκτημα ή συμφέρον για την Εταιρεία. Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, υποχρεούνται δε, σε περίπτωση που εντούτοις προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, να την αναφέρουν άμεσα στην Εταιρεία. Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά που θίγει την εικόνα της Εταιρείας. Κώδικας Συμπεριφοράς στις σχέσεις με τη Δημόσια Διοίκηση Στις σχέσεις με εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης, τόσο της ιταλικής και της ελληνικής όσο και άλλων χωρών, απαγορεύεται: να δίνονται υποσχέσεις ή να προσφέρονται (στους ίδιους, σε συγγενικά και κοντινά πρόσωπα, συντρόφους ) χρήματα, δώρα ή άλλα αγαθά, εκτός εάν πρόκειται για δώρα ή αγαθά μικρής χρηματικής αξίας 2, και να δαπανούν αδικαιολόγητα για σκοπούς διαφορετικούς από την απλή προώθηση της εικόνας της εταιρείας, να δίνονται υποσχέσεις ή να προσφέρονται, ακόμη και μέσω "τρίτων", εργασίες/υπηρεσίες 2 Ως μικρή χρηματική αξία νοείται εκείνη που δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά δικαιούχο και πράξη. 6

7 ατομικής χρησιμότητας (π.χ. εργασίες ανακατασκευής κτιρίων που τους ανήκουν ή χρησιμοποιούν οι ίδιοι, συγγενικά, κοντινά και φιλικά πρόσωπα, σύντροφοι κλπ.), να προσφέρονται ή να δίνονται υποσχέσεις, να ζητούνται ή να λαμβάνονται εμπιστευτικές πληροφορίες ή/και έγγραφα ή πληροφορίες που μπορεί να θίξουν την ακεραιότητα ή τη φήμη της μίας ή αμφοτέρων των πλευρών, να ευνοούνται, στις διαδικασίες αγοράς, προμηθευτές και υπο-προμηθευτές που υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης ως όρος για τη μετέπειτα επιτυχή εκτέλεση μίας ενέργειας (π.χ. ανάθεση υπηρεσίας, χορήγηση προνομιακής χρηματοδότησης, χορήγηση άδειας). Οι εν λόγω ενέργειες και συμπεριφορές απαγορεύονται είτε προέρχονται από την Εταιρεία μέσω των υπαλλήλων της είτε μέσω ατόμων που δεν διατηρούν υπαλληλική σχέση και ενεργούν στο όνομα ή/και για λογαριασμό ή/και προς όφελος αυτής. Επίσης, στις σχέσεις με τη Δημόσια Διοίκηση, απαγορεύεται: η υποβολή πλαστών ή αλλοιωμένων εγγράφων/στοιχείων, η αφαίρεση ή απόκρυψη αυθεντικών εγγράφων, η συμπεριφορά που είναι ικανή να παραπλανήσει τη Δημόσια Διοίκηση στην τεχνικήοικονομική αξιολόγηση των προσφερόμενων ή παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η απόκρυψη πληροφοριών που θα έπρεπε να παρασχεθούν, προκειμένου να επηρεασθούν αθέμιτα οι αποφάσεις της Δημόσιας Διοίκησης υπέρ ορισμένου προσώπου, η συμπεριφορά που επηρεάζει αδικαιολόγητα τις αποφάσεις της Δημόσιας Διοίκησης, η κατάχρηση της θέσης ενός προσώπου επιφορτισμένου με δημόσια υπηρεσία, προκειμένου να κερδηθεί όφελος προσωπικό ή όφελος για την Εταιρεία. Γενικώς, απαγορεύεται η πρόσληψη ή ή ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πρώην υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης που έχουν συμμετάσχει προσωπικά και ενεργά σε επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις ή έχουν υποστηρίξει αιτήματα της Εταιρείας προς τη Δημόσια Διοίκηση, ή θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή εταιρειών που υπόκεινται στον έλεγχό της. Στις αστικές, ποινικές ή διοικητικές διαδικασίες, απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση άσκηση 7

8 οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας που μπορεί να ευνοήσει ή να ζημιώσει οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε, με οποιαδήποτε μορφή και μέθοδο, για το κακώς εννοούμενο συμφέρον της Εταιρείας, να κατευθύνει τη βούληση των Αποδεκτών να συνεργαστούν με τις δικαστικές αρχές ή να επικαλεσθούν το δικαίωμα να μην απαντήσουν. Στις σχέσεις με τις δικαστικές αρχές, απαγορεύεται κάθε μορφή επηρεασμού που αναγκάζει τον Αποδέκτη να προβεί σε ψευδείς δηλώσεις. Ιδίως εν όψει ορισμένης δήλωσης ο Παραλήπτης δεν επιτρέπεται να αποδέχεται χρηματικά ποσά ή άλλες παροχές, ακόμη και μέσω τρίτων. Κώδικας Συμπεριφοράς για εταιρικά ζητήματα και για ανακοινώσεις στην αγορά Οι Σύμβουλοι καθώς και ο Γενικός Διευθυντής, εάν έχει διοριστεί, και ο αρμόδιος Διευθυντής για τη σύνταξη των προβλεπόμενων λογιστικών εγγράφων της Εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και οποιοιδήποτε τελούν υπό την εποπτεία τους, οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά μπορεί να σχετίζεται με τα αδικήματα των διατάξεων του ιταλικού και του ελληνικού Αστικού Κώδικα και του ιταλικού Κωδικοποιημένου Νόμου για τα Οικονομικά (Διάταγμα. 98 του TUF-) σχετικά με τα εταιρικά εγκλήματα σύμφωνα με το άρθρο 25-γ του Διατάγματος 231/2001 και τις αντίστοιχες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Οι Σύμβουλοι απαγορεύεται: κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις εξουσίες τους να ενεργούν ή να παραλείπουν μετά από την παροχή δώρων ή την υπόσχεση παροχής δώρων, ή να αποσιωπούν γεγονότα, κατά παράβαση των εκ του νόμου υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων διάθεσης των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελός τους ή προς όφελος τρίτων, να επιστρέφουν τις εισφορές στους μετόχους ή να τους απαλλάσσουν από την καταβολή τους, εκτός των περιπτώσεων νόμιμης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, και να προβαίνουν σε μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου ή σε συγχωνεύσεις με άλλες εταιρείες ή 8

9 σε διασπάσεις, κατά παράβαση των διατάξεων για την προστασία των πιστωτών, να διανέμουν κέρδη ή προκαταβολές σε κέρδη που δεν είναι πραγματικά ή προορίζονται εκ του νόμου για αποθεματικό, ή να διανέμουν μη διανεμόμενα κατά τον νόμο αποθεματικά, να αποκτούν ή να υπογράφουν για την Εταιρεία μετοχές ή εταιρικές συμμετοχές που εκδίδει η Εταιρεία ή η μητρική εταιρεία, εκτός των περιπτώσεων που επιτρέπεται από το νόμο,να σχηματίζουν ή να αυξάνουν ψευδώς το κεφάλαιο της Εταιρείας με συναλλαγές μη επιτρεπόμενες από το νόμο. Στις σχέσεις με εκπροσώπους εταιρειών, ιταλικών και ξένων, απαγορεύεται στους Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς, ακόμα και με την μεσολάβηση τρίτου προσώπου, να δίνουν ή να υπόσχονται σε αυτούς (ή στους συγγενείς τους, εξ αγχιστείας συγγενείς, συντρόφους...), πέραν των κανονικών εμπορικών και θεσμικών σχέσεων, χρήματα, αγαθά ή άλλα οφέλη που λόγω της αξίας τους στοχεύουν στην απόκτηση αδικαιολόγητων πλεονεκτημάτων, ή είναι τέτοια που μπορούν να δημιουργήσουν εντύπωση κακής πίστης ή ανακρίβειας. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να δίνουν ή να υπόσχονται χρήματα, αγαθά ή άλλα οφέλη στα παραπάνω πρόσωπα, ώστε αυτά να προβούν σε πράξεις ή να παραλείψουν άλλες, κατά παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν απ' τη θέση τους ή των υποχρεώσεών τους περί πίστης, προκαλώντας βλάβη στην εταιρεία που ανήκουν. Γενικώς απαγορεύεται: κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, την εκπόνηση εκθέσεων ή άλλων εταιρικών ανακοινώσεων προς τους μετόχους ή το κοινό, να παρουσιάζονται με σκοπό την παραπλάνηση των μετόχων ή του κοινού γεγονότα που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια ή να αποκρύπτονται πληροφορίες, η κοινοποίηση των οποίων επιβάλλεται εκ του νόμου, σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση της Εταιρείας ή του Ομίλου στον οποίο ανήκει, να παρακωλύονται ή να παρεμποδίζονται οι εργασίες ελέγχου ή εποπτείας που ανατίθενται κατά το νόμο στους Μετόχους, σε άλλα εταιρικά όργανα, στην εξωτερική 9

10 ελεγκτική εταιρεία, στο Όργανο Εποπτείας και στον Εσωτερικό Έλεγχο του Ομίλου, που είναι αρμόδιο για τους εσωτερικούς ελέγχους, η παράλειψη αποκάλυψης οποιασδήποτε πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να έχουν οι Σύμβουλοι ή/και οι Τακτικοί Ελεγκτές σε μία συγκεκριμένη συναλλαγή της Εταιρείας, ενεργώντας είτε για τον εαυτό τους είτε για τρίτους, κατά την προετοιμασία ανακοινώσεων προς τις δημόσιες εποπτικές αρχές, σύμφωνα με το νόμο, να παρουσιάζονται με σκοπό την παρεμπόδιση της εποπτείας γεγονότα που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια σχετικά με την οικονομική ή χρηματοπιστωτική κατάσταση των προσώπων που υπόκεινται στην εποπτεία, ή να αποκρύπτονται με άλλα απατηλά μέσα εν όλω ή εν μέρει γεγονότα που θα έπρεπε να αποκαλυφθούν σχετικά με τις εν λόγω καταστάσεις, να θίγεται η ακεραιότητα της εταιρικής περιουσίας και να πραγματοποιούνται συναλλαγές εις βάρος των πιστωτών, να επηρεάζεται η Γενική Συνέλευση των μετόχων και να διασπείρονται ψευδείς ειδήσεις για την Εταιρεία. Οι Σύμβουλοι, οι Τακτικοί Ελεγκτές και οι υπάλληλοι απαγορεύεται: να αγοράζουν, να πωλούν ή να προβαίνουν σε άλλες συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκδίδει η Εταιρεία, θυγατρικές της, μητρικές ή θυγατρικές αυτών άμεσα ή έμμεσα, για ίδιο λογαριασμό ή για τρίτους, χρησιμοποιώντας εμπιστευτικές πληροφορίες (ήτοι πληροφορίες συγκεκριμένου χαρακτήρα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων ή ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, οι οποίες, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις τιμές των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων), να συνιστούν ή να επηρεάζουν τρίτους να προβούν στις εν λόγω συναλλαγές βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών, να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες εκτός του πλαισίου των συνήθων εργασιών. Γενικώς, απαγορεύεται επίσης η διασπορά ψευδών ή παραπλανητικών ειδήσεων ή η 10

11 πραγματοποίηση εικονικών συναλλαγών ή άλλων τεχνασμάτων που μπορεί να προκαλέσουν σημαντική μεταβολή της τιμής των χρηματοπιστωτικών μέσων ή να παράσχουν ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες σε σχέση με αυτά. Οι εκκαθαριστές απαγορεύεται να διανέμουν στους μετόχους εταιρικά περιουσιακά στοιχεία πριν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πιστωτών της εταιρείας ή διατεθούν οι αναγκαίοι για το σκοπό αυτό πόροι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς υποχρεούνται να αναφέρου 3 Εσωτερικού Ελέγχου της Pirelli & C. S.p.A: στον Διευθυντή κάθε παραβίαση ή πιθανή παραβίαση του Κώδικα Συμπεριφοράς. Οι αναφορές δεν πρέπει να είναι ανώνυμες. Η Εταιρεία και ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Pirelli & C. S.p.A. προστατεύουν τους υπαλλήλους και τους τρίτους συνεργάτες από ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τέτοιες αναφορές, διασφαλίζοντας το απόρρητο της ταυτότητας του αναφέροντος, με την επιφύλαξη όσων ορίζει η νομοθεσία. Ενδεικτικά, οι επικεφαλής των τμημάτων αναφέρουν στον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Pirelli & C. S.p.A.: συμπεριφορές που μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους διάπραξης ενός αδικήματος βάσει του ιταλικού Διατάγματος 231/2001 ή της αντίστοιχης ελληνικής νομοθεσίας, όσον αφορά τις λειτουργίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους, οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψή τους με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και μέσω συνεργατών, μέτρα ή/και πληροφορίες από όργανα της αστυνομίας ή από οποιαδήποτε άλλη αρχή, των οποίων λαμβάνουν επισήμως γνώση, και οι οποίες αφορούν παράνομες ή/και ενδεχομένως εγκληματικές πράξεις βάσει του ιταλικού Διατάγματος 231/2001 ή της αντίστοιχης ελληνικής νομοθεσίας και μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην Εταιρεία. 3 Η εν λόγω υποχρέωση παροχής πληροφοριών που ισχύει σε επίπεδο Ομίλου, εντάσσεται στις απαιτήσεις της Διαδικασίας παροχής πληροφοριών Whistleblowing για παραβιάσεις, πιθανές παραβιάσεις και προτροπή παραβιάσεων που αφορούν: - νόμους και κανονισμούς, - αρχές που θεσπίζει ο Κώδικας Ηθικής, - αρχές εσωτερικού ελέγχου, - κανόνες και διαδικασίες της επιχείρησης, - ή/και οποιαδήποτε άλλη πράξη ή παράλειψη που μπορεί να προκαλέσει άμεσα ή έμμεσα οικονομική-χρηματοπιστωτική ζημία ή να θίξει την φήμη του Ομίλου ή/και των Εταιρειών του. 11

12 Στο intranet του Ομίλου είναι διαθέσιμα τα μέσα αναφοράς με οδηγίες για τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν 4..3 Κυρώσεις Οι συμπεριφορές που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς, επιφέρουν, ανεξαρτήτως και πέραν των ενδεχόμενων ποινικών κυρώσεων εις βάρος του/των υπευθύνου/υπευθύνων για την παράβαση, την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και τη συλλογική σύμβαση. 4 CFR. Σημείωση 3 Διαδικασία παροχής πληροφοριών: Whistleblowing. 12

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Premium Integrity

Πρόγραμμα Premium Integrity Πρόγραμμα Premium Integrity Πρόγραμμα Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς Ημερομηνία δημοσίευσης: Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα 1 Η προσέγγιση Pirelli για την καταπολέμηση της διαφθοράς...4 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012 Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς Έκδοση 2012 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2003 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο ηλεκτρολόγος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του φέρει αστικές, ποινικές, κοινωνικές και ηθικές ευθύνες Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@gasolutions.gr Φορολογικά Νέα - Tax Flash Η εγκύκλιος για τις εκπιπτόμενες

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες : 2. Διευκρινίζεται ότι κάθε προηγούμενη εγκύκλιος, διαδικασία, εσωτερικό σημείωμα καταργούνται αυτοδίκαια.

Σελίδες : 2. Διευκρινίζεται ότι κάθε προηγούμενη εγκύκλιος, διαδικασία, εσωτερικό σημείωμα καταργούνται αυτοδίκαια. Εσωτερικό Σημείωμα Από : Νικόλαος Σακελλαρίου Τμήμα: Διεύθυνση Δικτύων Διανομής ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Tel : + 30 210 726 8320 Fax : + 33 210 726 8225 Email: nikolaos.sakellariou@axa.gr Σελίδες : 2 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 17(Ι) του 2013 38(Ι) του 2013 97(Ι) του 2013. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20.6.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 204/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ (Το παρόν κείμενο αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 Θέμα: Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

(3) Δημόσια λειτουργήματα που ασκούνται σε επίπεδο χαμηλότερο. (4) Όταν η οδηγία 2005/60/ΕΚ απαιτείαπό τα ιδρύματα, οργανισμούς

(3) Δημόσια λειτουργήματα που ασκούνται σε επίπεδο χαμηλότερο. (4) Όταν η οδηγία 2005/60/ΕΚ απαιτείαπό τα ιδρύματα, οργανισμούς 4.8.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/29 ΟΔΗΓΙΑ 2006/70/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕΡΟΣ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα