Κώδικας συμπεριφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας συμπεριφοράς"

Transcript

1 Κώδικας συμπεριφοράς 1

2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι εργάζονται στην Ιταλία, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες ενεργώντας στο όνομα ή/και για λογαριασμό ή/και προς όφελος του Ομίλου Pirelli, καθώς και εκείνοι που διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με τον Όμιλο Pirelli ( Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς ). Η τήρηση του Κώδικα Συμπεριφοράς επιβάλλεται προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις που οδηγούν σε εν γένει παράνομες ενέργειες και ειδικώς στα αδικήματα, στα οποία αφορούν το ιταλικό Διάταγμα 231/2001 και οι αντίστοιχες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας 1. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς περιγράφει ενδεικτικά τις συμπεριφορές που επιβάλλονται και τις συμπεριφορές που απαγορεύονται, όσον αφορά ειδικότερα στις σχέσεις με τη Δημόσια Διοίκηση και με τρίτους φορείς, καθώς επίσης τις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, κατ εφαρμογή των αρχών του Κώδικα Ηθικής..1 Συμπεριφορές που επιβάλλονται Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς υποχρεούνται να τηρούν τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, που ισχύουν στις χώρες, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς υποχρεούνται να τηρούν τις εταιρικές διαδικασίες και τις αρχές του Κώδικα Ηθικής σε κάθε απόφαση ή ενέργεια που αφορά στη διαχείριση της Εταιρείας. Οι επικεφαλής των τμημάτων πρέπει να διασφαλίζουν ότι: στο μέτρο που είναι εφικτό, όλοι οι υπάλληλοι γνωρίζουν τους κανόνες και την αντίστοιχη συμπεριφορά που απαιτείται, και ότι, εάν έχουν αμφιβολίες όσον αφορά στην ακολουθητέα διαδικασία, θα τους παρέχεται η κατάλληλη βοήθεια, εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα συνεχούς κατάρτισης και ενημέρωσης όσον αφορά στα ζητήματα του Κώδικα Ηθικής. 1 Δηλαδή διαφορετικές διατάξεις νόμου και κανονισμοί που ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 2

3 Κώδικας Συμπεριφοράς στις σχέσεις με τη Δημόσια Διοίκηση Σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμούς, που προκηρύσσει η Δημόσια Διοίκηση, και γενικώς σε όλες τις διαπραγματεύσεις με δημόσιους φορείς, οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς οφείλουν να σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και την επαγγελματική δεοντολογία. Οι επικεφαλής των τμημάτων που έρχονται συνήθως σε επαφή με τη Δημόσια Διοίκηση οφείλουν: να παρέχουν στους υπαλλήλους τους οδηγίες για τη συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύεται στις επίσημες και ανεπίσημες επαφές με τους διάφορους δημόσιους φορείς / δημόσιους υπαλλήλους αναλόγως με τις ιδιαιτερότητες του πλαισίου δράσης τους, να τους παρέχουν πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία και να τους ενημερώνουν για τις καταστάσεις, στις οποίες υπάρχει κίνδυνος διάπραξης ενός αδικήματος, να εφαρμόζουν κατάλληλους μηχανισμούς για την ανίχνευση των εκατέρωθεν επικοινωνιών/ενημερώσεων με τη Δημόσια Διοίκηση. Όταν υποβάλλονται αιτήσεις προς το κράτος ή άλλο δημόσιο φορέα ή την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για συνεισφορές, επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις, όλοι οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς που συμμετέχουν στις εν λόγω διαδικασίες, οφείλουν: να ενεργούν έντιμα, χρησιμοποιώντας και εμφανίζοντας δηλώσεις και έγγραφα, που είναι αληθή και πλήρη, αναφορικά με τις δραστηριότητες για τις οποίες μπορούν να χορηγηθούν νόμιμα οι ενισχύσεις, μετά τη χορήγηση των ζητούμενων χρηματοδοτήσεων, να τις χρησιμοποιούν για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν και χορηγήθηκαν. Κώδικας Συμπεριφοράς για εταιρικά ζητήματα και για ανακοινώσεις στην αγορά Οι Σύμβουλοι καθώς και ο Γενικός Διευθυντής (εάν έχει διοριστεί) και ο αρμόδιος Διευθυντής για τη σύνταξη των λογιστικών εγγράφων της εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και οποιοσδήποτε άλλος τελεί υπό την εποπτεία τους, υποχρεούνται να 3

4 τηρούν αυστηρά τους κανονισμούς της Εταιρείας. Ειδικότερα, οφείλουν να τηρούν τις διαδικασίες, τις οδηγίες και τους ειδικούς κανόνες λειτουργίας στα ζητήματα κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και διαχείρισης των βασικών εταιρικών διαδικασιών. Οι επικεφαλής των τμημάτων διοίκησης / λογιστηρίων έχουν το καθήκον, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να διασφαλίζουν ώστε κάθε συναλλαγή: να είναι σύννομη, δίκαιη, εγκεκριμένη και επαληθεύσιμη, να είναι ορθά και κατάλληλα καταγεγραμμένη, έτσι ώστε να καθιστά δυνατό τον έλεγχο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, έγκρισης και διενέργειας, να συνοδεύεται από κατάλληλη τεκμηρίωση ικανή να επιτρέπει, ανά πάσα στιγμή, τους ελέγχους όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τους λόγους διενέργειας της συναλλαγής, καθώς και τον εντοπισμό των προσώπων που ενέκριναν, πραγματοποίησαν, καταχώρισαν και ήλεγξαν την συναλλαγή. Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς που συμμετέχουν στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων ή άλλων παρόμοιων εγγράφων, πρέπει να συμπεριφέρονται ορθά, να προσφέρουν τη μέγιστη συνεργασία, να διασφαλίζουν την πληρότητα και τη σαφήνεια των παρεχόμενων πληροφοριών, την ακρίβεια των δεδομένων και των υπολογισμών, να αναφέρουν ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων κλπ.. Οι Σύμβουλοι πρέπει να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Τακτικούς Ελεγκτές για κάθε συμφέρον που μπορεί να έχουν, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό τρίτων, σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή της Εταιρείας, εξηγώντας τη φύση, τους όρους, την προέλευση και τον σκοπό της. Εάν πρόκειται για Διευθύνοντα Σύμβουλο, θα πρέπει να απέχει από την εκτέλεση της συναλλαγής, αναθέτοντάς την στο συλλογικό όργανο. Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς και, ειδικότερα, οι Σύμβουλοι: κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, των ανακοινώσεων στην αγορά ή άλλων παρόμοιων εγγράφων, πρέπει να παρουσιάζουν την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα, πρέπει να συμμορφώνονται εγκαίρως προς οποιοδήποτε αίτημα των Τακτικών Ελεγκτών 4

5 για παροχή πληροφοριών και να διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη διενέργεια ελέγχου που ανατίθεται κατά το νόμο στους μετόχους, σε άλλα εταιρικά όργανα ή στην εξωτερική ελεγκτική εταιρεία, να παρέχουν στο Όργανο Εποπτείας ορθές και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές συμπεριλαμβανομένων των τοις πράγμασι εκκαθαριστών - εταιρειών του Ομίλου πρέπει να συμπεριφέρονται με απόλυτη ειλικρίνεια και ορθότητα στη διενέργεια της εκκαθάρισης. Μόνον όσοι διαθέτουν ειδική εξουσιοδότηση μπορούν να επικοινωνούν με τον Τύπο και πρέπει να παρέχουν αληθείς πληροφορίες για την Εταιρεία, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Κώδικας Συμπεριφοράς στις σχέσεις με πρόσωπα εντός ή εκτός της εταιρείας Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς, σε συμφωνία με τον Κώδικα Ηθικής του Ομίλου, υποχρεούνται να τηρούν τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, που ισχύουν στις χώρες, όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Καμία σχέση δεν πρέπει να ξεκινά ή να συνεχίζεται με άτομα που δεν προτίθενται να τηρήσουν την εν λόγω αρχή. Η επιφόρτιση προσώπων να δρουν εξ ονόματος ή/και για λογαριασμό ή/και προς όφελος της Εταιρείας πρέπει να γίνεται γραπτώς και να περιλαμβάνει ειδική δεσμευτική ρήτρα για την τήρηση των αρχών ηθικήςσυμπεριφοράς που εφαρμόζει η Εταιρεία. Η μη τήρηση της ειδικής ρήτρας νομιμοποιεί την Εταιρεία να καταγγείλει τη συμβατική σχέση. Όλοι οι σύμβουλοι, οι προμηθευτές και γενικώς όλα τα τρίτα πρόσωπα που δρουν στο όνομα ή/και για λογαριασμό ή/και προς όφελος της Εταιρείας, ορίζονται και επιλέγονται με απόλυτη αμεροληψία, αυτονομία και ανεξαρτησία κρίσης. Κατά την επιλογή τους, η Εταιρεία φροντίζει να αξιολογήσει τις ικανότητες, τη φήμη, την ανεξαρτησία, τα οργανωτικά προσόντα και την ικανότητα για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων και των ανατιθέμενων καθηκόντων. 5

6 Όλοι οι σύμβουλοι και τα λοιπά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία πρέπει να ενεργούν πάντα και χωρίς εξαιρέσεις με ακεραιότητα και επιμέλεια, τηρώντας πλήρως όλες τις αρχές εντιμότητας και νομιμότητας των κατά περίπτωση κωδίκων ηθικών που καταρτίζουν και εφαρμόζουν..2 Συμπεριφορές που απαγορεύονται Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς απαγορεύεται να προβαίνουν, έστω και με μορφή συνεργασίας, σε οποιαδήποτε πράξη που αντιβαίνει ή μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιβαίνει στην νομοθεσία ή/και τους εφαρμοζόμενους κανονισμούς, ακόμη και εάν η εν λόγω συμπεριφορά οδηγεί ή μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε οποιοδήποτε πλεονέκτημα ή συμφέρον για την Εταιρεία. Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, υποχρεούνται δε, σε περίπτωση που εντούτοις προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, να την αναφέρουν άμεσα στην Εταιρεία. Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά που θίγει την εικόνα της Εταιρείας. Κώδικας Συμπεριφοράς στις σχέσεις με τη Δημόσια Διοίκηση Στις σχέσεις με εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης, τόσο της ιταλικής και της ελληνικής όσο και άλλων χωρών, απαγορεύεται: να δίνονται υποσχέσεις ή να προσφέρονται (στους ίδιους, σε συγγενικά και κοντινά πρόσωπα, συντρόφους ) χρήματα, δώρα ή άλλα αγαθά, εκτός εάν πρόκειται για δώρα ή αγαθά μικρής χρηματικής αξίας 2, και να δαπανούν αδικαιολόγητα για σκοπούς διαφορετικούς από την απλή προώθηση της εικόνας της εταιρείας, να δίνονται υποσχέσεις ή να προσφέρονται, ακόμη και μέσω "τρίτων", εργασίες/υπηρεσίες 2 Ως μικρή χρηματική αξία νοείται εκείνη που δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά δικαιούχο και πράξη. 6

7 ατομικής χρησιμότητας (π.χ. εργασίες ανακατασκευής κτιρίων που τους ανήκουν ή χρησιμοποιούν οι ίδιοι, συγγενικά, κοντινά και φιλικά πρόσωπα, σύντροφοι κλπ.), να προσφέρονται ή να δίνονται υποσχέσεις, να ζητούνται ή να λαμβάνονται εμπιστευτικές πληροφορίες ή/και έγγραφα ή πληροφορίες που μπορεί να θίξουν την ακεραιότητα ή τη φήμη της μίας ή αμφοτέρων των πλευρών, να ευνοούνται, στις διαδικασίες αγοράς, προμηθευτές και υπο-προμηθευτές που υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης ως όρος για τη μετέπειτα επιτυχή εκτέλεση μίας ενέργειας (π.χ. ανάθεση υπηρεσίας, χορήγηση προνομιακής χρηματοδότησης, χορήγηση άδειας). Οι εν λόγω ενέργειες και συμπεριφορές απαγορεύονται είτε προέρχονται από την Εταιρεία μέσω των υπαλλήλων της είτε μέσω ατόμων που δεν διατηρούν υπαλληλική σχέση και ενεργούν στο όνομα ή/και για λογαριασμό ή/και προς όφελος αυτής. Επίσης, στις σχέσεις με τη Δημόσια Διοίκηση, απαγορεύεται: η υποβολή πλαστών ή αλλοιωμένων εγγράφων/στοιχείων, η αφαίρεση ή απόκρυψη αυθεντικών εγγράφων, η συμπεριφορά που είναι ικανή να παραπλανήσει τη Δημόσια Διοίκηση στην τεχνικήοικονομική αξιολόγηση των προσφερόμενων ή παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η απόκρυψη πληροφοριών που θα έπρεπε να παρασχεθούν, προκειμένου να επηρεασθούν αθέμιτα οι αποφάσεις της Δημόσιας Διοίκησης υπέρ ορισμένου προσώπου, η συμπεριφορά που επηρεάζει αδικαιολόγητα τις αποφάσεις της Δημόσιας Διοίκησης, η κατάχρηση της θέσης ενός προσώπου επιφορτισμένου με δημόσια υπηρεσία, προκειμένου να κερδηθεί όφελος προσωπικό ή όφελος για την Εταιρεία. Γενικώς, απαγορεύεται η πρόσληψη ή ή ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πρώην υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης που έχουν συμμετάσχει προσωπικά και ενεργά σε επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις ή έχουν υποστηρίξει αιτήματα της Εταιρείας προς τη Δημόσια Διοίκηση, ή θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή εταιρειών που υπόκεινται στον έλεγχό της. Στις αστικές, ποινικές ή διοικητικές διαδικασίες, απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση άσκηση 7

8 οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας που μπορεί να ευνοήσει ή να ζημιώσει οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε, με οποιαδήποτε μορφή και μέθοδο, για το κακώς εννοούμενο συμφέρον της Εταιρείας, να κατευθύνει τη βούληση των Αποδεκτών να συνεργαστούν με τις δικαστικές αρχές ή να επικαλεσθούν το δικαίωμα να μην απαντήσουν. Στις σχέσεις με τις δικαστικές αρχές, απαγορεύεται κάθε μορφή επηρεασμού που αναγκάζει τον Αποδέκτη να προβεί σε ψευδείς δηλώσεις. Ιδίως εν όψει ορισμένης δήλωσης ο Παραλήπτης δεν επιτρέπεται να αποδέχεται χρηματικά ποσά ή άλλες παροχές, ακόμη και μέσω τρίτων. Κώδικας Συμπεριφοράς για εταιρικά ζητήματα και για ανακοινώσεις στην αγορά Οι Σύμβουλοι καθώς και ο Γενικός Διευθυντής, εάν έχει διοριστεί, και ο αρμόδιος Διευθυντής για τη σύνταξη των προβλεπόμενων λογιστικών εγγράφων της Εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και οποιοιδήποτε τελούν υπό την εποπτεία τους, οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά μπορεί να σχετίζεται με τα αδικήματα των διατάξεων του ιταλικού και του ελληνικού Αστικού Κώδικα και του ιταλικού Κωδικοποιημένου Νόμου για τα Οικονομικά (Διάταγμα. 98 του TUF-) σχετικά με τα εταιρικά εγκλήματα σύμφωνα με το άρθρο 25-γ του Διατάγματος 231/2001 και τις αντίστοιχες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Οι Σύμβουλοι απαγορεύεται: κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις εξουσίες τους να ενεργούν ή να παραλείπουν μετά από την παροχή δώρων ή την υπόσχεση παροχής δώρων, ή να αποσιωπούν γεγονότα, κατά παράβαση των εκ του νόμου υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων διάθεσης των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελός τους ή προς όφελος τρίτων, να επιστρέφουν τις εισφορές στους μετόχους ή να τους απαλλάσσουν από την καταβολή τους, εκτός των περιπτώσεων νόμιμης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, και να προβαίνουν σε μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου ή σε συγχωνεύσεις με άλλες εταιρείες ή 8

9 σε διασπάσεις, κατά παράβαση των διατάξεων για την προστασία των πιστωτών, να διανέμουν κέρδη ή προκαταβολές σε κέρδη που δεν είναι πραγματικά ή προορίζονται εκ του νόμου για αποθεματικό, ή να διανέμουν μη διανεμόμενα κατά τον νόμο αποθεματικά, να αποκτούν ή να υπογράφουν για την Εταιρεία μετοχές ή εταιρικές συμμετοχές που εκδίδει η Εταιρεία ή η μητρική εταιρεία, εκτός των περιπτώσεων που επιτρέπεται από το νόμο,να σχηματίζουν ή να αυξάνουν ψευδώς το κεφάλαιο της Εταιρείας με συναλλαγές μη επιτρεπόμενες από το νόμο. Στις σχέσεις με εκπροσώπους εταιρειών, ιταλικών και ξένων, απαγορεύεται στους Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς, ακόμα και με την μεσολάβηση τρίτου προσώπου, να δίνουν ή να υπόσχονται σε αυτούς (ή στους συγγενείς τους, εξ αγχιστείας συγγενείς, συντρόφους...), πέραν των κανονικών εμπορικών και θεσμικών σχέσεων, χρήματα, αγαθά ή άλλα οφέλη που λόγω της αξίας τους στοχεύουν στην απόκτηση αδικαιολόγητων πλεονεκτημάτων, ή είναι τέτοια που μπορούν να δημιουργήσουν εντύπωση κακής πίστης ή ανακρίβειας. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να δίνουν ή να υπόσχονται χρήματα, αγαθά ή άλλα οφέλη στα παραπάνω πρόσωπα, ώστε αυτά να προβούν σε πράξεις ή να παραλείψουν άλλες, κατά παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν απ' τη θέση τους ή των υποχρεώσεών τους περί πίστης, προκαλώντας βλάβη στην εταιρεία που ανήκουν. Γενικώς απαγορεύεται: κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, την εκπόνηση εκθέσεων ή άλλων εταιρικών ανακοινώσεων προς τους μετόχους ή το κοινό, να παρουσιάζονται με σκοπό την παραπλάνηση των μετόχων ή του κοινού γεγονότα που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια ή να αποκρύπτονται πληροφορίες, η κοινοποίηση των οποίων επιβάλλεται εκ του νόμου, σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση της Εταιρείας ή του Ομίλου στον οποίο ανήκει, να παρακωλύονται ή να παρεμποδίζονται οι εργασίες ελέγχου ή εποπτείας που ανατίθενται κατά το νόμο στους Μετόχους, σε άλλα εταιρικά όργανα, στην εξωτερική 9

10 ελεγκτική εταιρεία, στο Όργανο Εποπτείας και στον Εσωτερικό Έλεγχο του Ομίλου, που είναι αρμόδιο για τους εσωτερικούς ελέγχους, η παράλειψη αποκάλυψης οποιασδήποτε πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να έχουν οι Σύμβουλοι ή/και οι Τακτικοί Ελεγκτές σε μία συγκεκριμένη συναλλαγή της Εταιρείας, ενεργώντας είτε για τον εαυτό τους είτε για τρίτους, κατά την προετοιμασία ανακοινώσεων προς τις δημόσιες εποπτικές αρχές, σύμφωνα με το νόμο, να παρουσιάζονται με σκοπό την παρεμπόδιση της εποπτείας γεγονότα που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια σχετικά με την οικονομική ή χρηματοπιστωτική κατάσταση των προσώπων που υπόκεινται στην εποπτεία, ή να αποκρύπτονται με άλλα απατηλά μέσα εν όλω ή εν μέρει γεγονότα που θα έπρεπε να αποκαλυφθούν σχετικά με τις εν λόγω καταστάσεις, να θίγεται η ακεραιότητα της εταιρικής περιουσίας και να πραγματοποιούνται συναλλαγές εις βάρος των πιστωτών, να επηρεάζεται η Γενική Συνέλευση των μετόχων και να διασπείρονται ψευδείς ειδήσεις για την Εταιρεία. Οι Σύμβουλοι, οι Τακτικοί Ελεγκτές και οι υπάλληλοι απαγορεύεται: να αγοράζουν, να πωλούν ή να προβαίνουν σε άλλες συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκδίδει η Εταιρεία, θυγατρικές της, μητρικές ή θυγατρικές αυτών άμεσα ή έμμεσα, για ίδιο λογαριασμό ή για τρίτους, χρησιμοποιώντας εμπιστευτικές πληροφορίες (ήτοι πληροφορίες συγκεκριμένου χαρακτήρα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων ή ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, οι οποίες, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις τιμές των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων), να συνιστούν ή να επηρεάζουν τρίτους να προβούν στις εν λόγω συναλλαγές βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών, να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες εκτός του πλαισίου των συνήθων εργασιών. Γενικώς, απαγορεύεται επίσης η διασπορά ψευδών ή παραπλανητικών ειδήσεων ή η 10

11 πραγματοποίηση εικονικών συναλλαγών ή άλλων τεχνασμάτων που μπορεί να προκαλέσουν σημαντική μεταβολή της τιμής των χρηματοπιστωτικών μέσων ή να παράσχουν ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες σε σχέση με αυτά. Οι εκκαθαριστές απαγορεύεται να διανέμουν στους μετόχους εταιρικά περιουσιακά στοιχεία πριν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πιστωτών της εταιρείας ή διατεθούν οι αναγκαίοι για το σκοπό αυτό πόροι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οι Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς υποχρεούνται να αναφέρου 3 Εσωτερικού Ελέγχου της Pirelli & C. S.p.A: στον Διευθυντή κάθε παραβίαση ή πιθανή παραβίαση του Κώδικα Συμπεριφοράς. Οι αναφορές δεν πρέπει να είναι ανώνυμες. Η Εταιρεία και ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Pirelli & C. S.p.A. προστατεύουν τους υπαλλήλους και τους τρίτους συνεργάτες από ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τέτοιες αναφορές, διασφαλίζοντας το απόρρητο της ταυτότητας του αναφέροντος, με την επιφύλαξη όσων ορίζει η νομοθεσία. Ενδεικτικά, οι επικεφαλής των τμημάτων αναφέρουν στον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Pirelli & C. S.p.A.: συμπεριφορές που μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους διάπραξης ενός αδικήματος βάσει του ιταλικού Διατάγματος 231/2001 ή της αντίστοιχης ελληνικής νομοθεσίας, όσον αφορά τις λειτουργίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους, οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψή τους με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και μέσω συνεργατών, μέτρα ή/και πληροφορίες από όργανα της αστυνομίας ή από οποιαδήποτε άλλη αρχή, των οποίων λαμβάνουν επισήμως γνώση, και οι οποίες αφορούν παράνομες ή/και ενδεχομένως εγκληματικές πράξεις βάσει του ιταλικού Διατάγματος 231/2001 ή της αντίστοιχης ελληνικής νομοθεσίας και μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην Εταιρεία. 3 Η εν λόγω υποχρέωση παροχής πληροφοριών που ισχύει σε επίπεδο Ομίλου, εντάσσεται στις απαιτήσεις της Διαδικασίας παροχής πληροφοριών Whistleblowing για παραβιάσεις, πιθανές παραβιάσεις και προτροπή παραβιάσεων που αφορούν: - νόμους και κανονισμούς, - αρχές που θεσπίζει ο Κώδικας Ηθικής, - αρχές εσωτερικού ελέγχου, - κανόνες και διαδικασίες της επιχείρησης, - ή/και οποιαδήποτε άλλη πράξη ή παράλειψη που μπορεί να προκαλέσει άμεσα ή έμμεσα οικονομική-χρηματοπιστωτική ζημία ή να θίξει την φήμη του Ομίλου ή/και των Εταιρειών του. 11

12 Στο intranet του Ομίλου είναι διαθέσιμα τα μέσα αναφοράς με οδηγίες για τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν 4..3 Κυρώσεις Οι συμπεριφορές που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς, επιφέρουν, ανεξαρτήτως και πέραν των ενδεχόμενων ποινικών κυρώσεων εις βάρος του/των υπευθύνου/υπευθύνων για την παράβαση, την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και τη συλλογική σύμβαση. 4 CFR. Σημείωση 3 Διαδικασία παροχής πληροφοριών: Whistleblowing. 12

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Premium Integrity

Πρόγραμμα Premium Integrity Πρόγραμμα Premium Integrity Πρόγραμμα Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς Ημερομηνία δημοσίευσης: Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα 1 Η προσέγγιση Pirelli για την καταπολέμηση της διαφθοράς...4 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ 1 (ΜΑΪΟΣ 2013)

ΕΚΔΟΣΗ 1 (ΜΑΪΟΣ 2013) Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Βασικές Αρχές της Κανονιστικής Συμμόρφωσης... 4 3. Αρμοδιότητες και Ρόλοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 40 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ... 2 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A. Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. εστιάζει στην εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Δ.Π. 460/2006, Κ.Δ.Π. 348/2009, Κ.Δ.Π. 253/2010 ΚΑΙ Κ.Δ.Π. 13/2012

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Δ.Π. 460/2006, Κ.Δ.Π. 348/2009, Κ.Δ.Π. 253/2010 ΚΑΙ Κ.Δ.Π. 13/2012 1 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Δ.Π. 460/2006, Κ.Δ.Π. 348/2009, Κ.Δ.Π. 253/2010 ΚΑΙ Κ.Δ.Π. 13/2012 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσημη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνιστάται στην ένταξη του βασικού

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της

Κώδικας Δεοντολογίας της Κώδικας Δεοντολογίας της Στον Κώδικα αυτό, η MetLife και η Εταιρεία μας αναφέρονται στη MetLife Inc. και σε όλες τις θυγατρικές της. Θυγατρική σημαίνει οποιοσδήποτε οργανισμός, κοινοπραξία, εταιρεία περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ «Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό, οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα». Περιεχόμενα Άρθρο 103 παρ. 1...15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 Αναθεώρηση Απρίλιος 2015 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ Κ.Δ ΤΟΥ ΟΕΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός Ο παρών Κώδικας έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Περιεχόμενα 5 7 9 15 17 19 21 25 27 29 31 33 35 37 Μήνυμα από τη Διοίκηση Εταιρικές Αρχές -Αποστολή-

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20.6.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 204/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ (Το παρόν κείμενο αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αριθµ. 57088 / ΙΟΕ-1033/18.12.2013 Κώδικας εοντολογίας Λογιστών Αριθµ. 57088 / ΙΟΕ-1033 (ΦΕΚ Β' 3314/24-12-2013) Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλµατος Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 2 Νοέμβριος 2010 έκδοση 2.0

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 2 Νοέμβριος 2010 έκδοση 2.0 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η πρακτική της διαφθοράς και του χρηματισμού είναι παράνομη, αξιόποινη και επιζήμια για τις επιχειρήσεις, τους θεσμούς και τις κυβερνήσεις, και κατά συνέπεια επιβλαβής για όλες τις κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Πίνακας Περιεχομένων Μήνυμα Προέδρου 5 2 3 Προοίμιο 6 1 Εισαγωγή 7 2 Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς 9 2.1 Προτεραιότητά μου ο ενθουσιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα