ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ"

Transcript

1 Θεζζαινλίθε, 7 επηεκβξίνπ 2012 ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Κύξηε Πξόεδξε ηεο ΚΔΔΔ θαη Πξόεδξνη κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, θύξηε Πξόεδξε ηνπ ΔΒΔ Θεζζαινλίθεο, θύξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη ζαο επραξηζηώ θαη αξράο γηα ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο κνπ, γηα ζύγθιεζε ηεο παξνύζαο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ηελ νπνία δήηεζα κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία, εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξα θξίζηκεο θαηάζηαζεο πνπ βηώλνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη ε ρώξα καο. Θα αλαπηύμσ ηξία βαζηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξόζθιεζε Αζθαιηζηηθό, Σξάπεδεο, Φνξνινγηθό- θαη ζα θηλεζώ απνθιεηζηηθά ζε έλαλ άμνλα. ηνλ άμνλα ηεο άκεζεο αληηκεηώπηζεο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιεκάησλ, θαη θπξίσο ησλ νθεηιώλ, πνπ κεγεζύλνληαη ζπλερώο πνιιαπιαζηαζηηθά θαη ηα νπνία αλ δελ ιπζνύλ δελ ζα κπνξέζεη ζε θακία πεξίπησζε λα αλαηξαπεί ην ζθεληθό ηεο ύθεζεο θαη ηεο ππαλάπηπμεο ηεο ρώξαο, όπσο απηό δηακνξθώζεθε από ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηνπ κεζνπξόζεζκνπ. 1

2 Η ιήςε αλαπηπμηαθώλ κέηξσλ ή ν ζρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή απηώλ είηε σο ρώξα είηε σο Δπξώπε είλαη ην δεηνύκελν, αιιά γηα λα κπνξέζνπλ λα είλαη απνδνηηθά θαη κε γξήγνξα ζεηηθά απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη πξώηα λα αληηκεησπηζζνύλ άκεζα ηα πξνβιήκαηα ζηα νπνία ζα αλαθεξζώ παξαθάησ. Οη νπνηεζδήπνηε γεληθόινγεο ή απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο γηα ηελ αλάπηπμε δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ιύζε όπσο επίζεο θαη νη θιαζζηθέο πνιηηηθέο πνπ κέρξη ηώξα εθαξκόζζεθαλ δελ απνηεινύλ ιύζε. ΣΡΑΠΕΖΕ Οθεηιέο Γάλεηα πξνο ηηο Σξάπεδεο. Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη Σα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζήκεξα είλαη όηη ππάξρεη έλα ηεξάζηην Άικα ζηα "θόθθηλα" δάλεηα πνπ θαηαγξάθνπλ νη ηξάπεδεο κε απνηέιεζκα λα θιείλνπλ εξκεηηθά ηνπο θξνπλνύο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο νηθνλνκίαο. Σα 50 δηζ. επξώ έθηαζαλ νη «θόθθηλεο» νθεηιέο λνηθνθπξηώλ θαη επηρεηξήζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη πνιύ ζύληνκα ζα μεπεξάζνπλ ηα 60 δηο ζύκθσλα κε πξνβιέςεηο, ηηλάδνληαο ζηνλ «αέξα» ηόζν ηε δηαγλσζηηθή κειέηε ηεο BlackRock όζν θαη ηα ζρέδηα γηα νξγαληθή θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδώλ. Η αύμεζε ησλ θαζπζηεξνύκελσλ δαλείσλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο πξαγκαηνπνηείηαη κε «εθξεθηηθνύο» ξπζκνύο. Τπνινγίδεηαη όηη απμάλνληαη κε ξπζκό 1% ηνλ κήλα, όηαλ πέξπζη ν ξπζκόο απηόο ήηαλ 1,5% ζην ηξίκελν. Μάιηζηα πςειόβαζκν ηξαπεδηθό 2

3 ζηέιερνο ζρνιίαζε όηη ηα δάλεηα «θνπζθώλνπλ όπσο ην θέηθ ζηνλ θνύξλν» θαη έθαλε ηελ επηζήκαλζε όηη ζα πξέπεη λα βξεζεί ιύζε - ζε πνιηηηθό επίπεδν - ώζηε νη δαλεηνιήπηεο λα κπνξέζνπλ θαη πάιη λα εμππεξεηνύλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. Με ηα κε εμππεξεηνύκελα ζηεγαζηηθά δάλεηα λα αλέξρνληαη ήδε ζην 17,2% ηνπ ζπλόινπ ησλ 77 δηζ. επξώ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί από ην εγρώξην ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη ηα θαηαλαισηηθά λα κέλνπλ απιήξσηα θαηά 32%, ε ελδερόκελε θαηάξξεπζε ιόγσ ηεο άγξηαο ιηηόηεηαο θαη ηεο αδπλακίαο εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηθώλ βξίζθεηαη πξν ησλ ππιώλ. Η θαηάζηαζε είλαη ηόζν ηξαγηθή πνπ αθόκα θαη ηα δάλεηα πνπ ξπζκίζηεθαλ πξόζθαηα από ηηο ηξάπεδεο κε παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ απνπιεξσκήο κέρξη θαη 45 ρξόληα ζηακάηεζαλ λα εμππεξεηνύληαη, αθνύ νη δαλεηνιήπηεο έρνπλ κείλεη ρσξίο δνπιεηά ή δελ έρνπλ πιένλ εηζνδήκαηα γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. Με απηέο ηηο ζπλζήθεο νη λέεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνσζνύληαη γηα ηε ξύζκηζε ησλ ρξεώλ πξνο ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα πάζρνπλ ελ ηε γελέζεη ηνπο αλ δελ πξνσζεζεί ηαπηόρξνλα θαη έλα ηζρπξό πιέγκα πξνζηαζίαο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο εξγαζίαο. Απιώο δίλεηαη κηα παξάηαζε ζε κηα βξαδπθιεγή βόκβα -γηα λα νινθιεξσζνύλ πξώηα νη αλαθεθαιαηνπνηήζεηο-, πνπ θάπνηα ζηηγκή ζα ζθάζεη ιόγσ ζπλνιηθήο ζηάζεο πιεξσκώλ από ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Η Βαζηθή παξάκεηξνο είλαη ε εκβάζπλζε ηεο ύθεζεο θαη γηα ην 2012 θαη ην 2013, ε νπνία ζα είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλαλ θαη ηα ζελάξηα ηεο Black Rock, πνπ πξνβιέπνπλ όηη νη πξόζζεηεο επηζθάιεηεο ησλ ηξαπεδώλ ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 10 δηζ. Δπξώ ή θαη πηζαλόλ αθόκε κεγαιύηεξεο. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 3

4 Έρεη εμαληιεζεί πξν πνιινύ ν ρξόλνο γηα ηελ αλαγθαία ξηδηθή αληηκεηώπηζε θαη επίιπζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ θαη πηεζηηθώλ πξνβιεκάησλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ δαλεηζκό ηνπο από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα. Αξλνύκαζηε λα πηζηέςνπκε όηη, ππάξρεη έζησ θαη ε παξακηθξή πεξίπησζε λα απνηειεί ζπλεηδεηή επηινγή ηεο θπβέξλεζεο ε εγθαηάιεηςε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηώλ ζην έιενο ηνπ Θενύ. Δπεηδή βξίζθεηαη ήδε ζε επηηαρπλόκελε εμέιημε, ε ζπλνιηθή θαηάξξεπζε όισλ ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη επεηδή νη πξνβιέςεηο θαη κάιηζηα νη «αηζηόδνμεο» γηα ηελ κνίξα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο γεληθόηεξα, επηβεβαηώλνπλ: Σελ θαζήισζε θαη θπξίσο ηελ κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. Σνλ αζθπθηηθό πεξηνξηζκό ησλ πηζηώζεσλ εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ηεο δηεζλνύο θαη εγρώξηαο αγνξάο. Σελ δξακαηηθή αύμεζε ησλ επηζθαιεηώλ. Σελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε επίπεδα θάησ από ην λεθξό ηνπο ζεκείν, ρσξίο δηαθαηλόκελα πεξηζώξηα. Σελ ζθνδξή ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κεηαμύ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, αλαθνξηθά κε ην πνηόο από ηνπο δύν ζα έρεη ηελ πξνηεξαηόηεηα ζηελ είζπξαμε ησλ «απαηηήζεώλ» ηνπ από ηελ ελαπνκείλαζα, κε αλαλεσλόκελε θαη ζπλερώο κεηνύκελε ξεπζηόηεηα ηεο αγνξάο. Σελ απνθαηάζηαζε κόλν ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ησλ πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ, δειαδή ηεο ππνδνκήο ηνπ πηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη όρη ηεο δηαζέζηκεο ξεπζηόηεηαο γηα λέεο ρξεκαηνδνηήζεηο, γηα ηηο 4

5 νπνίεο απαηηείηαη λέα θεθαιαηαθή ελίζρπζε ησλ ηξαπεδώλ θαη θπξίσο άκεζε ξεπζηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ εθηόο θξηηεξίσλ (non performance) πηζηνδνηηθνύ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ. Δπνκέλσο γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο ζα πξέπεη λα παξζνύλ άκεζα κέηξα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο γηα λα κελ έρνπκε ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή. Η αμηνιόγεζε ησλ ρνξεγεκέλσλ δαλείσλ ησλ Σξαπεδώλ, από ηελ Black Rock, πξνζδηόξηζε ηνλ βαζκό δηαζθάιηζεο ή επηζθάιεηαο ηνπ θάζε δαλείνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ πηζηνδνηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ θάζε ηξάπεδαο ζπλνιηθά. ε κία πξόζθαηε ζπγθέληξσζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ Καβάιαο θαη Γξάκαο ζηελ Καβάια θαη ζηα πιαίζηα ελόο ζνβαξόηαηνπ πξνβιεκαηηζκνύ πνπ αλαπηύρζεθε κεηαμύ ησλ δηαθνζίσλ ζπγθεληξσκέλσλ επηρεηξεκαηηώλ ησλ δύν λνκώλ, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε λα δηαηππσζεί κία πξόηαζε αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο : Σνπ ππεξδαλεηζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ θπξίσο κε κεζνκαθξνπξόζεζκα δάλεηα, ηα νπνία είραλ ζπλαθζεί ηηο εκέξεο ηεο, παξειζνύζαο πιένλ θαη γηα άγλσζην ρξνληθό δηάζηεκα, νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. Σνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θόζηνπο πνπ νθείιεηαη ζηελ ηεξάζηηα αύμεζε ηνπ επηηνθίνπ, ζε ζρέζε κε ηα ηζρύνληα αξρηθά θαηά ηελ ζύλαςε ησλ δαλείσλ. Μεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ αληειιάγεζαλ απόςεηο κεηαμύ ησλ ζπγθεληξσκέλσλ επηρεηξεκαηηώλ, βνπιεπηώλ ηερλνθξαηώλ θαη παξαγόλησλ ησλ πόιεσλ Καβάιαο θαη Γξάκαο, ε ζπγθέληξσζε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα, όηη, ε αληηκεηώπηζε απηή (ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θόζηνπο θαη ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο), γηα λα 5

6 γίλεη κε θαλόλεο λνκηκόηεηαο, θνηλήο ινγηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο, ηππηθήο θαη αλαινγηθήο ηζόηεηαο θαη κε θξηηήξηα απνδεθηά γηα όινπο, ζα πξέπεη λα ιάβεη σο βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα αμηνιόγεζεο ηνπ πηζηνδνηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ ησλ Διιεληθώλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ από ηελ BlackRock. Απηό δηόηη: Δίλαη πξνθαλέο, όηη, ε αμηνιόγεζε ηνπ πηζηνδνηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ από ηελ BlackRock, πξνζδηόξηζε ηνλ βαζκό δηαζθάιηζεο ή επηζθάιεηαο ηεο θάζε ππόζεζεο ηνπ πηζηνδνηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ ησλ Σξαπεδώλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ πηζηνδνηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ θάζε ηξάπεδαο ζπλνιηθά. Δίλαη εμίζνπ πξνθαλέο όηη, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζην πηζηνδνηηθό ηνπο ραξηνθπιάθην, ε BlackRockπξνζδηόξηζε ην ηζνδύλακν ηνπ haircut, πνπ επεβιήζε ζηα πηζησηηθά ηδξύκαηα κέζσ ηνπ PSI ησλ νκνιόγσλ, δειαδή, ην ύςνο ησλ πξνβιέςεσλ, πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ νη Σξάπεδεο από ηηο επηζθάιεηεο, πνπ επηζεκάλζεθαλ ζην πηζηνδνηηθό ηνπο ραξηνθπιάθην. Δίλαη ηέινο πξνθαλέο όηη, ην άζξνηζκα ηνπ haircut, πνπ επεβιήζε κέζσ ηνπ PSI ησλ νκνιόγσλ ζηηο Σξάπεδεο θαη ησλ πξνβιέςεσλ, πνπ απηά ππνρξεώζεθαλ λα ιάβνπλ γηα ηηο επηζθάιεηεο, πνπ επηζεκάλζεθαλ ζην πηζηνδνηηθό ηνπο ραξηνθπιάθην από ηνλ έιεγρν πνπ δηεμήγαγε ε BlackRock, απνηέιεζε ην θιεηδί ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ ύςνπο ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, πνπ απηά έπξεπε λα ιάβνπλ γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα. 6

7 Δλώ όκσο νη Σξάπεδεο δέρζεθαλ θαη νξηζηηθνπνίεζαλ ηελ παξαίηεζή ηνπο από ηηο απαηηήζεηο, ζρεηηθά κε ηηο δεκηέο πνπ ππέζηεζαλ σο ζπλέπεηεο ηνπ haircut, πνπ ηνπο επεβιήζε κε ην PSI ησλ νκνιόγσλ, παξακέλνπλ απόιπηα αδηαθαλείο, ζνιέο θαη ύπνπηα απνζησπνύκελεο νη πξνζέζεηο ηνπο θαη ε ζηάζε ηνπο γηα ηνλ ηξόπν, πνπ ζα δηαρεηξηζζνύλ ην ηκήκα εθείλν ηνπ ηδησηηθνύ ρξένπο, πνπ αληηζηνηρεί ζην επηζθαιέο ηκήκα ηνπ πηζηνδνηηθνύ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ δειαδή ηα επηζθαιή θαη θόθθηλα δάλεηα, όπσο απηό πξνζδηνξίζζεθε επηζεκάλζεθε από ηελ BlackRock θαη αλαθεθαιαηνπνηήζεθε θαη ζα αλαθεθαιαηνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά από ηνπο κεραληζκνύο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηήξημεο. Παξ όια απηά, αθνύζακε όινη ή δηαβάζακε ζηνλ εκεξήζην θαη ειεθηξνληθό ηύπν, ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Έλσζεο Διιεληθώλ Σξαπεδώλ, θύξην Υξήζην Γθόξηζν ηηο δειώζεηο ηνπ ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο, κε ζέκα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδώλ. Δίκαη ππνρξεσκέλνο δπζηπρώο λα δειώζσ πιήξσο ηνλ πξνβιεκαηηζκό κνπ γη απηέο ηηο δειώζεηο ηνπ νη νπνίεο γηα έγθξηηνπο νηθνλνκνιόγνπο δελ κπνξεί λα είλαη απνδεθηέο ηεθκεξησκέλα όπσο ζα ήζεια λα ζαο παξνπζηάζσ ζηελ ζπλέρεηα. ΠΡΩΣΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΚΤΡΘΟΤ ΓΕΝΘΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ «Ό,ηη θόβεηο από ην ηδησηηθό ρξένο ζα πεγαίλεη ζην Δεκόζην.(ρξένο). Όπνηα δηαγξαθή ρξεώλ γίλεηαη από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζα επηβαξύλεη ην Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηήξημεο, πνπ είλαη ν βαζηθόο κέηνρνο ησλ ηξαπεδώλ, δειαδή ην ειιεληθό δεκόζην θαη ηνλ Έιιελα θνξνινγνύκελν". 7

8 ΠΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Καηά κία πεξίεξγε ινγηθή πνπ κόλν νη Σξάπεδεο θαη θύξηνο ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θαηαιαβαίλεη θαη ίζσο κπνξεί λα εμεγήζεη, εάλ δελ γίλνπλ δηαγξαθέο ζην ηδησηηθό ρξένο, ηόηε ην Διιεληθό Γεκόζην ζα κπνξέζεη λα καδέςεη (ηα νθεηιόκελα ηνπιάρηζηνλ) έζνδα από ηνπο θνξνινγνύκελνπο θαη δελ ζα αλαγθαζζεί λα δηαιύζεη πεξαηηέξσ εξγαζηαθά δηθαηώκαηα κηζζνύο θαη ζπληάμεηο γηα λα κεηώζεη ην πξσηνγελέο θαη ην ιηκλάδνλ έιιεηκκα. ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΚΤΡΘΟΤ ΓΕΝΘΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ. «Τα θεθάιαηα πνπ ζα δνζνύλ γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε έρνπλ ζηόρν λα εληζρύζνπλ ηε θεξεγγπόηεηα ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο. Δειαδή λα κπνξέζνπλ νη ηξάπεδεο λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηηο αγνξέο γηα άληιεζε ξεπζηόηεηαο, ώζηε λα κπνξνύλ λα δαλείδνπλ». «Τν πνζόλ ησλ 50 δηο ζα ζπκβάιιεη ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ Τξαπεδώλ, αιιά δελ είλαη απηό πνπ ζα δηνρεηεπηεί ζηελ πξαγκαηηθή Οηθνλνκία. Η αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ Τξαπεδώλ έρεη σο ζηόρν λα ζσξαθίζεη ηελ θεξεγγπόηεηα ηνπ ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη όρη ηελ ξεπζηόηεηα.» ΔΕΤΣΕΡΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Γειαδή, ηελ θεξεγγπόηεηα ηνπ Διιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ζα ηελ απνθαηαζηήζεη (πάληα θαηά ηα ιεγόκελα ζηελ πξνεγνύκελε κόιηο δήισζε ηνπ θπξίνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Έλσζεο Διιεληθώλ ηξαπεδώλ) ην δεκόζην ρξήκα θαη ν ηδξώηαο ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Μέρξη ηόηε θαη θπξίσο κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε, ηελ θεξεγγπόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζα ηελ θξίλνπλ νη 8

9 αθεξέγγπεο ηξάπεδεο πνπ ζα πεξηκέλνπλ λα γίλνπλ θεξέγγπεο κε ηα ιεθηά καο (δειαδή ηα ιεθηά ησλ θνξνινγνπκέλσλ). Σελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θάζε επελδπηηθό πξόγξακκα, πιαίζην ζηήξημεο ή πιαίζην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζα αμηνινγείηαη από ηηο ηξάπεδεο, ζα εγθξίλεηαη από ηηο ηξάπεδεο θαη ζα εθηειείηαη κε ην αδεκίσην θπζηθά από ηηο ηξάπεδεο. Δδώ νη δειώζεηο είλαη ζε πιήξε αληίζεζε κε απηέο ηεο θπβέξλεζεο όηη ηα ρξήκαηα από ην παθέην βνήζεηαο γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ζα δηαηεζνύλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ζηελ αγνξά. ΣΡΘΣΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΚΤΡΘΟΤ ΓΕΝΘΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ. «Πσο ζήκεξα δύν βαζηθέο αγνξέο άληιεζεο ξεπζηόηεηαο είλαη θιεηζηέο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, ε δηαηξαπεδηθή αγνξά θαη ε αγνξά νκνιόγσλ. Καηά ζπλέπεηα νη ηξάπεδεο «δαλείδνληαη» από ηνπο θαηαζέηεο ηνπο -πιεξώλνληαο ηδηαίηεξα πςειά επηηόθηα- θαη από ηνλ ELA (ε άληιεζε θεθαιαίσλ από ηελ ΕΚΤ θαη ηνλ ELA έρεη θηάζεη ηα 130 δηζ. επξώ)». ΣΡΘΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Δίλαη αμηνζαύκαζηε από ηελ άπνςε ηνπ αθξαίνπ νηθνλνκηθνύ θηιειεπζεξηζκνύ, ηνλ νπνίν όπσο πξνθύπηεη από ηελ ζπλνιηθή άπνςε πνπ εθθξάδεη, ε αληίιεςε ηνπ θπξίνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα λα εθθξάδεη ην παξάπνλν πσο όζνη εκπηζηεύνληαη ηηο θαηαζέζεηο ηνπο ζην Διιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα, δελ ζα πξέπεη λα εηζπξάηηνπλ έλα επηηόθην πςεινύ ξίζθνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν ίδηνο νκνινγεί, όηη, θακία ζνβαξή αγνξά ρξήκαηνο δελ ην εκπηζηεύεηαη (ην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα). 9

10 ΣΕΣΑΡΣΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΚΤΡΘΟΤ ΓΕΝΘΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ. «Τν ζέκα είλαη λα θξνληίζεη γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζή ηνπο θαη, ζε έλα δεύηεξν ρξνληθό ζεκείν - ην ζεκείν εμόδνπ - λα πνπιήζεη ηηο κεηνρέο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Απηόο είλαη ν ζθνπόο ηνπ λνκνζεηήκαηνο. Δελ είλαη ν ζθνπόο λα κεηαηξέςεη ηηο ηξάπεδεο ζε ηξάπεδεο δεκόζηνπ ραξαθηήξα ζε θακηά πεξίπησζε. Πξνζσξηλά, όκσο, ην ΤΦΣ ζα είλαη ν θύξηνο κέηνρνο θαη, ππ απηήλ ηελ έλλνηα, όπνηα δηαγξαθή ρξεώλ γίλεηαη από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα λα αληηιακβάλεζηε όηη ζα επηβαξύλεη ην ΤΦΣ, δειαδή ην Ειιεληθό Δεκόζην θαη ηνλ Έιιελα θνξνινγνύκελν. Είλαη πιένλ ζπγθνηλσλνύληα δνρεία. Ό,ηη δηαγξάθεηο, δεκηνπξγεί θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Ο βαζηθόο κέηνρνο είλαη ην ΤΦΣ θαη άξα ζα ρξεηάδνληαη επηπιένλ θεθάιαηα. Απηό ην ιέσ γηα λα ζπλδέζνπκε θαη ην γεληθόηεξν δήηεκα ηεο δηαγξαθήο ρξεώλ, ην νπνίν, επαλαιακβάλσ, ζα δεκηνπξγεί επηπιένλ απαηηήζεηο ρξεκαηνδόηεζεο κέζα από ην ΤΦΣ"». ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ηελ δήισζε απηή ηνπ θπξίνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα, δηακνξθώλεηαη πιένλ ν πιήξεο παξαινγηζκόο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, όπνπ ν Έιιελαο θνξνινγνύκελνο απνθηά κία δπζππόζηαηε νληόηεηα ζην Διιεληθό νηθνλνκηθό ζύζηεκα. Γειαδή ηνπ θνξνινγνύκελνπ πνπ επελδύεη κέζσ ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηήξημεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο θεξεγγπόηεηαο ησλ ηξαπεδώλ θαη ηνπ νθεηιέηε ζην ηξαπεδηθό πηζησηηθό ζύζηεκα, ν νπνίνο δελ ζα δηεθδηθεί λα σθειεζεί έζησ ηνπιάρηζηνλ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ νθεηιέηε από ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδώλ, αιιά ζα πξέπεη λα αλεζπρεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θεξεγγπόηεηάο ηνπο. 10

11 ΚΑΘ ΑΤΣΟ ΔΘΟΣΘ ΟΠΩ ΠΡΟΚΤΠΣΕΘ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΟΛΘΑΖΟΜΕΝΗ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΜΑ ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ. ΠΕΜΠΣΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΚΤΡΘΟΤ ΓΕΝΘΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ. «Υπάξρεη ηεξάζηην πξόβιεκα όζνλ αθνξά ηελ άληιεζε δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ ιόγσ ηεο ύθεζεο, ππάξρεη ηαπηόρξνλα θαη αύμεζε ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ θαη απηό ην κείγκα δελ επηηξέπεη ζηα πηζησηηθά ηδξύκαηα λα δαλείδνπλ ηόζν όζν επηζπκνύλ». ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Με απιά ιόγηα νη Έιιελεο θνξνινγνύκελνη κε ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο «επελδπηέο» ηεο αλάθηεζεο ηεο θεξεγγπόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ πηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο ζα πιεξώλνπλ (επηβαξύλνληαη) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηόρνπ απηνύ, νη Έιιελεο θνξνινγνύκελνη κε ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο νθεηιέο (ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο) ζα πιεξώλνπλ ηνλ δαλεηζκό ηνπο ζε όπνην ύςνο θαη κε όπνην επηηόθην ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα επηιέμνπλ, γηα λα κελ επηβαξύλνπλ κέζσ ησλ δηαγξαθώλ ην άιιν κηζό ηνπ εαπηνύ ηνπο θαη ηέινο νη ηξάπεδεο ζα δαλείδνπλ απηνύο πνπ απηέο επηιέγνπλ. ην ππόινηπν κέξνο ηνπ ν θύξηνο Γθόξηζνο εμήγεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ θαηά ηελ δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη επηρείξεζε λα πείζεη, όηη, εάλ νη ηξάπεδεο ζην ηέινο ηεο εκέξαο παξακείλνπλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (αθόκα θαιύηεξα αλ νη ζεκεξηλνί κέηνρνη θαη δηνηθήζεηο ηνπο θξαηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηνπο) ηόηε κεγάιε νηθνλνκηθή επηπρία θαη επεκεξία πεξηκέλεη όινπο καο. 11

12 Δπεηδή όκσο δελ είλαη δπλαηόλ, νη επηρεηξεκαηίεο θαη νη θνξνινγνύκελνη λα απσιέζνπλ θάζε ίρλνο θνηλήο ινγηθήο θαη θπξίσο θάζε έλζηηθην απηνζπληήξεζεο, θαη επεηδή είλαη θνηλώο απνδεθηό, όηη, ην επηζθαιέο πηζηνδνηηθό ραξηνθπιάθην ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ είλαη νύησο ή άιισο αλεπίδεθην είζπξαμεο, θπξίσο ππό ηηο παξνύζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ησλ πξνζέζεσλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ ζαο πξναλέθεξα κέζσ ηεο παξάζεζεο ησλ δειώζεσλ ηνπ θπξίνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Έλσζεο Ειιεληθώλ Σξαπεδώλ,. Δίλαη εμίζνπ βέβαην όηη, νη Σξάπεδεο δελ έρνπλ ηελ πξόζεζε λα αλαγλσξίζνπλ επίζεκα ην ύςνο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ δηαγξαθή ηνπ επηζθαινύο πηζηνδνηηθνύ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ,, ην νπνίν θξαηνύλ θξπθό κε ηελ βνήζεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη δελ γλσζηνπνηνύλ θαλ ην ύςνο πνπ πξνζδηνξίζζεθε ε επηζθάιεηα απηή ηνπ πηζηνδνηηθνύ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ, από ηελ BlackRock. Επηκέλνπλ ζηελ απαξάδεθηε γηα ηελ Ειιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία απηή ζηάζε ηνπο αλεμαξηήησο από ηελ ζπκκόξθσζή ηνπο ζηηο αμηνινγήζεηο ηεο BlackRock θαη ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο πνπ θαξπώζεθαλ θαη ζα θαξπσζνύλ εμαηηίαο ησλ επηζθαιεηώλ απηώλ. Δίλαη όκσο ειίνπ θαεηλόηεξν, πσο, ε κε δηαγξαθή από ηηο Σξάπεδεο ηνπ ηκήκαηνο εθείλνπ ηνπ πηζηνδνηηθνύ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ γηα ην νπνίν έρνπλ αλαθεθαιαηνπνηεζεί ή ζα αλαθεθαιαηνπνηεζνύλ εμνπδεηεξώλεη πιήξσο ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά. Απηό δηόηη ζηελ πεξίπησζε ηεο κε δηαγξαθήο : Οη επηρεηξήζεηο, ιόγσ ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ θξαηνύλ νη ηξάπεδεο, αιιά θαη ηνπ θνκβηθνύ ξόινπ πνπ απηέο δηαδξακαηίδνπλ ζηελ ζπλνιηθή 12

13 ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ζα ππνρξεσζνύλ, ζε απηή ηελ θξίζηκε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, λα πξνβνύλ, θαη κάιηζηα κε ηεξάζηηα ρξεκαηννηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ζηελ εμόθιεζε θαηά πξνηεξαηόηεηα ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο πξνο ηηο Σξάπεδεο (αλεμάξηεηα από ην αλ απηέο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί επηζθαιείο θαη αλεμάξηεηα εάλ ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα έρνπλ αλαθεθαιαηνπνηεζεί γηα απηέο) πζηεξώληαο ή κε θαηαβάιινληαο θαζόινπ έλαληη ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο πξνο ην Διιεληθό Γεκνζίνπ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηελ αγνξά. Οη Σξάπεδεο παξάιιεια, ζα εηζπξάηηνπλ έζνδα από ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ θεθαιαίσλ, πνπ ζα απνθηήζνπλ από ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη ηαπηόρξνλα ζα δηεθδηθνύλ έζνδα (θαη κάιηζηα κε απμεκέλν, ιόγσ ηεο ζπγθπξίαο, επηηόθην) από επηζθαιή δάλεηα γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ήδε ιάβεη πξνβιέςεηο θαη έρνπλ επηηύρεη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θεθαιαίσλ, πνπ θαζνξίζζεθαλ σο κε εηζπξάμηκα επηζθαιή, κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Σέινο, ζηε βάζε απηνύ ηνπ ηξπθ, αθόκα θαη αλ ζπκβεί ην απίζαλν, δειαδή λα κελ θαηαιήμεη όιε ε δηαδηθαζία ηεο εμπγίαλζεο κέζσ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ Σξαπεδώλ ζε κεραληζκό άθξαηεο εθ κέξνπο ηνπο θεξδνζθνπίαο θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα λα θεξδίδνπλ δηπιά από ηελ ίδηα θαηά βάζε αηηία πεγή, (δειαδή ην επηζθαιέο πηζηνδνηηθό ραξηνθπιάθην) θαη πάιη, ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο απηή, λα κελ δηαγξάθνπλ ηηο δηαπηζησζείζεο επηζθάιεηεο ηνπο (γηα ηηο νπνίεο κάιηζηα, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηεο αλάθηεζεο ησλ ρακέλσλ ηνπο θεθαιαίσλ, έρνπλ αλαθεθαιαηνπνηεζεί θαη ζα αλαθεθαιαηνπνηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθά) θαη λα ηηο δηεθδηθνύλ έληνθα, ζα νδεγήζνπλ ην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ζην θιείζηκν θαη ζηελ θαηαζηξνθή θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζηελ πιήξε αλέρεηα. 13

14 ηε βάζε ησλ δηαπηζηώζεσλ ζπκπεξαζκάησλ απηώλ, ε ζπγθέληξσζε ηεο Καβάιαο ππνβάιιεη αίηεκα θαη δεηά ηελ ππνζηήξημε θαη ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο από ηελ ΚΕΕΕ κηαο άκεζεο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο : ε απηήλ ηελ λνκνζεηηθή ξύζκηζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαζνξηζκόο ηεο ππνρξεσηηθόηεηαο ηεο δηελέξγεηαο δηαγξαθώλ ησλ δαλείσλ εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ζην πηζηνδνηηθό ηνπο ραξηνθπιάθην. Γεδνκέλνπ κάιηζηα όηη όιν θαη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο αδπλαηνύλ εμαηηίαο ηεο ηεξάζηηαο ύθεζεο θαη ησλ απμεκέλσλ ππνρξεώζεσλ απέλαληη ζην δεκόζην, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ηνπο πξνκεζεπηέο θιπ, λα εμππεξεηήζνπλ ηηο δόζεηο ησλ δαλείσλ ηνπο, νη ηξάπεδεο θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκα ππό λέν πξίζκα. Έρνπκε ηελ εληύπσζε όηη, νη πξνηάζεηο καο, είλαη ηεθκεξησκέλεο, λόκηκεο, αλαπηπμηαθέο, ινγηθέο θαη θπξίσο εζληθά ζπκθέξνπζεο, θαη ζηεξίδνληαη ζηε βαζεηά επίγλσζε ησλ επηπηώζεσλ, πνπ ζα πξνθύςνπλ γηα ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο καο εάλ ε θαηάζηαζε εμειηρζεί αξλεηηθά ζύκθσλα κε ηα όζα εθηεηακέλα πξναλαθέξζεθαλ. Έρνπκε επίζεο ηελ πεπνίζεζε πσο ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ, ζα πξέπεη λα αλαιάβεη άκεζα πξσηνβνπιία, γηα ηελ άκεζε ζπδήηεζε πξνώζεζε ηεο πξόηαζήο καο θπξίσο κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ΑΔ, ε νπνία ζα πξέπεη, σο θαηέρνπζα ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο αμηνιόγεζεο ηεο BlackRock, λα ζπκβάιιεη θπξίσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ επηπηώζεσλ από ηελ πξόηαζή καο απηή όρη κόλν ζηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, αιιά θαη ζην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο, θνηλσλίαο, δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα. 14

15 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη κε απηά ηα δεδνκέλα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο Σξάπεδεο. Δίηε έρνπλ θόθθηλα είηε έρνπλ ελήκεξα δάλεηα. Καη απηό γηαηί ηα δάλεηα ηνπο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί βαζκνινγεζεί ζηελ κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία επηζθαιή. Με απηόλ ηνλ ηίηιν δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρξεκαηνδόηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ από ην λέν ηξαπεδηθό ζύζηεκα πνπ δηακνξθώλεηαη. ύκθσλα ινηπόλ κε ηελ έθζεζε, «ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε νη ηξάπεδεο θαη ε θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα ηε δνπλ θαη ππό έλα αλαπηπμηαθό πξίζκα, ην νπνίν ζεκαίλεη κηα ζπληεηαγκέλε απνκόριεπζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δαλείσλ κε δηαγξαθή ρξεώλ ζηε βάζε βησζηκόηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ, έηζη ώζηε νη επηρεηξήζεηο, απαιιαγκέλεο από ηα βάξε ησλ ρξεώλ ηνπο λα κπνξέζνπλ λα αλαιάβνπλ λέα επελδπηηθά ζρέδηα θαη λα εληζρύζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο». Όπσο επηζεκαίλνπλ παξάγνληεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζε πξώηε θάζε ην θξίζηκν γηα ηελ αλάπηπμε είλαη νη επηρεηξήζεηο, γηαηί ην πξόγξακκα είλαη λα ζηεξηρζνύλ ώζηε λα έιζεη ε αλάθακςε. Καη ηδηαίηεξα νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αλ θιείζνπλ απμάλεηαη δξακαηηθά ε αλεξγία θαη ε θνηλσληθή απνζύλζεζε. Δπηπιένλ νη Σξάπεδεο δελ ζα εηζπξάμνπλ νύησο ή άιισο ηα πνζά πνπ νθείινληαη θαη απηό είλαη ξεαιηζηηθό. Θα πξέπεη λα ππάξμνπλ γελλαίεο απνθάζεηο ώζηε λα επαλέιζεη ε ξεπζηόηεηα ζηελ αγνξά. Γελ είλαη αξθεηό λα ξπζκίδνληαη ζπλερώο δάλεηα κέζσ επηκήθπλζεο ηα νπνία νύησο ή άιισο ζα κεγεζύλνληαη εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο θαηαβνιήο ησλ δόζεσλ ιόγσ ύθεζεο. Ούηε είλαη αξθεηό ην ΔΠΑ πνπ δπζηπρώο κάζακε θαη εκείο λα ην επηθαινύκαζηε 15

16 ζπλερώο σο κνλαδηθή ιύζε γηα ηελ ξεπζηόηεηα. Σν ΔΠΑ είλαη κηα αζπηξίλε θαη κάιηζηα κηθξή κπξνζηά ζηνλ θαξθίλν πνπ ιέγεηαη ρξενθνπία. Θα πξέπεη αθνινπζώληαο ηα παξαδείγκαηα άιισλ ρσξώλ (ΗΠΑ, Ιζιαλδία θιπ) λα ππάξμεη λνκνζεηηθή παξέκβαζε κε δηαγξαθή ζε ηόθνπο θαη θεθάιαην ησλ ιεμηπξόζεζκσλ ή θαη ελήκεξσλ επηρεηξεκαηηθώλ δαλείσλ ηα νπνία κέρξη θαη ην 2008 ελώ εμππεξεηνύληαλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό, εμαηηίαο ηεο θξίζεο θαη ηεο ύθεζεο δελ κπνξνύλ ή δελ ζα κπνξέζνπλ πιένλ λα πιεξσζνύλ. Σαπηόρξνλα κε ηελ δηαγξαθή ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαη επηκήθπλζε ηνπ ρξόλνπ απνπιεξσκήο ηνπ ππνινίπνπ, ζύκθσλα κε ην επηρεηξεκαηηθό ζρέδην ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη βάζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνπλ θαη ηελ δόζε πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη. Αλ δελ ζπκβεί απηό εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο κε απηνπαζρνινύκελνπο θαη εξγαδόκελνπο ζα θιείζνπλ άκεζα. ην βσκό κηαο πνιηηηθήο ζηελ νπνία ειάρηζηα επζύλνληαη νη επηρεηξήζεηο, αιιά ζε θακηά πεξίπησζε σο κόλεο ππεύζπλεο όπσο ζέινπλ δηαρξνληθά λα ππνζηεξίδνπλ ηα ηξαπεδηθά ζπκθέξνληα θαη νη ππνζηεξηθηέο ηνπο. Αξθεηά θέξδηζαλ νη Σξάπεδεο ηηο πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο. Δίλαη ε ώξα ηεο επζύλεο ηνπο λα πξνρσξήζνπλ απνθαζηζηηθά λα επηιύζνπλ καδί κε ηελ Κπβέξλεζε ην πξόβιεκα θαη είλαη αλαγθαζκέλεο λα ην θάλνπλ εμαηηίαο ηνπ αδηεμόδνπ πνπ έρνπλ νδεγεζεί. Καη νη Σξάπεδεο είλαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο αιιά ζηεξίδνληαη από ην θξάηνο θαη ηνπο κεραληζκνύο κε θεθάιαηα. Πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηηο ηεξάζηηεο επζύλεο ηνπο. Θα αλαθεξζώ όκσο παξαθάησ κε θάπνηα παξαδείγκαηα γη απηό ην ζέκα. 16

17 Δίκαζηε ζηελ νπζία ζηελ θάζε ηεο εζσηεξηθήο ζηάζεο πιεξσκώλ εμαηηίαο ηεο ύθεζεο. Αλ ζέινπκε λα δώζνπκε ώζεζε πάιη ζηελ κεραλή, ηόηε νη απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη γελλαίεο θαη ζίγνπξα απηνί πνπ ζα ηηο πάξνπλ, ζα ηύρνπλ ηεο αλαγλώξηζεο ησλ πνιηηώλ θαη όρη κόλν ησλ Σξαπεδηηώλ. Δπηηέινπο δελ κπνξεί ζε όιν ηνλ πιαλήηε θαη ζε αλαπηπγκέλεο ρώξεο πνπ έρνπλ αθόκε απόζεκα (ΗΠΑ θιπ) λα γίλεηαη δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε απνκείσζε ησλ δαλείσλ ζηηο Σξάπεδεο θαη ζηελ ρώξα καο,πνπ πιένλ ππάξρεη αδηέμνδν, αθόκε λα ην ζθέθηνληαη νη θπβεξλώληεο. Θα έιεγα κάιηζηα όηη ε ρξνληθή ζπγθπξία είλαη ηέηνηα πνπ πέξαλ από ην όθεινο γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο, ην «θνύξεκα» πξέπεη λα είλαη επηζπκεηό θαη από ηηο Σξάπεδεο, θαζώο νη εγγεγξακκέλεο ζηνπο ηζνινγηζκνύο ηνπο επηζθάιεηεο, είλαη νινθάλεξν, όηη αθνξνύλ ζε πνζά από δάλεηα πνπ δελ ζα εηζπξάμνπλ πνηέ. Πνιινί, βέβαηα, αλαθέξνληαη ζηα 70 δηο επξώ, πνπ εκθαλίδνληαη σο ην πνζό ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα απσιέζνπλ νη Σξάπεδεο από ηελ αλσηέξσ ξύζκηζε, γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ απαηζηνδνμία ηνπο σο πξνο ηηο πξννπηηθέο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο κε ην «θνύξεκα», ην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα, πέξαλ ηνπ όηη ζα εμπγηάλεη ηελ θαηαλαισηηθή ηνπ πίζηε, ζα θαζαξίζεη ηελ ηνμηθή θαη αζύδνηε ρνξήγεζε δαλείσλ, πνπ είρε σο δεζπόδνπζα πνιηηηθή ηνπ από ηηο αξρέο ηνπ 2000 κέρξη θαη ην Γλσξίδνπκε όηη ππάξρνπλ εηζεγήζεηο αλαγλσξηζκέλσλ νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνύ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Γλσξίδνπκε όηη δελ ζα είκαζηε κνλαδηθό παξάδεηγκα σο ρώξα ηελ ηειεπηαία 4 εηία νύηε θαη δηαρξνληθά κνλαδηθόηεηα αλ γίλεη δηαγξαθή ρξεώλ. ηηο εηδηθέο θξίζηκεο ζπλζήθεο απαληάο κε λέεο ξηδνζπαζηηθέο πνιηηηθέο θαη όρη κε θιαζζηθέο ζπληαγέο ηνπ παξειζόληνο. Σν απαηηνύλ νη ζπλζήθεο όπσο απαηηνύλ θαη έλα λέν 17

18 Σξαπεδηθό ζύζηεκα όρη απηό ησλ Σξαπεδηηώλ, όρη απηό ησλ δηαζπλδέζεσλ κε ην πνιηηηθό ζύζηεκα θαη ηα θόκκαηα. Αγαπεηνί πλάδειθνη Θα αλαθεξζώ πνιύ ιίγν ζε κηα από ηηο ζηξεβιώζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην Σξαπεδηθό ζύζηεκα θαη δελ έρσ θακία δηάζεζε λα είκαη επηθξηηηθόο αιιά δπζηπρώο κέρξη ζήκεξα απηά πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη εμαθνινπζνύλ λα ζπκβαίλνπλ δελ καο αθήλνπλ πεξηζώξηα εθεζπραζκνύ. Θα δαλεηζηώ έλα αιεζηλό παξάδεηγκα πνπ είδε ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηνλ ηύπν ηνπ εμσηεξηθνύ θαη όρη κόλν, θαη θαηαγξάθεηαη από έλαλ νηθνλνκνιόγν. Γηα ιόγνπο επλόεηνπο ζα αλαθέξνκαη ζε ηπραίεο Σξάπεδεο Υ θαη Φ. Η ηξάπεδα Υ δαλείδεη ζηελ ηξάπεδα Φ 100 εθαηνκκύξηα. Η ηξάπεδα Φ πξνβαίλεη ζε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ θαηά 100 εθαηνκκύξηα, ηα νπνία αγνξάδεη κε ηα 100 εθαηνκκύξηα πνπ δαλείζηεθε από ηελ ηξάπεδα Υ. Έηζη, ακέζσο-ακέζσο, εκθαλίδεηαη όηη ε ηξάπεδα Φ αύμεζε ηελ θεθαιαηνπνίεζή ηεο θαηά 100 εθαηνκκύξηα. Η ηξάπεδα Φ ηώξα ζα δαλείζεη ζηελ ηξάπεδα Υ 100 εθαηνκκύξηα κε ηα νπνία ε Υ ζα αγνξάζεη κεηνρέο ηεο ζην πιαίζην κηαο δηθήο ηεο αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Απηό, κάιηζηα, νη δύν ηξάπεδεο κπνξνύλ λα ην θάλνπλ ζπλέρεηα, κε ηα ίδηα 100 εθαηνκκύξηα λα πεγαίλνπλ πέξα-δώζε, έσο όηνπ ηα «εηθνληθά» θεθάιαηά ηνπο θηάζνπλ ην όξην πνπ απαηηνύλ νη ξπζκηζηηθέο αξρέο.» 18

19 Σν εξώηεκα είλαη «Καη ε Κεληξηθή Σξάπεδα; Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο? Πξέπεη λα ην δερηνύλ?» Η απάληεζε είλαη, θαη θπζηθά όρη, αθόκε θη αλ είλαη λόκηκν ε Κεληξηθή Σξάπεδα θαη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο δελ ζα έπξεπε λα άθελαλ ηηο δύν ηξάπεδεο λα ζπλάπηνπλ δάλεηα πνπ κόλν πιαζκαηηθά απμάλνπλ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπο ώζηε λα παξνπζηάδνληαη ρσξίο πξόβιεκα. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη Απηά όκσο ζπκβαίλνπλ εδώ θαη είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο πξώηα ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ηνπ εμσηεξηθνύ θαη κεηά ηεο Διιάδαο. Καη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο ηεο ρώξαο καο, απηήλ ηελ πιαζκαηηθόηεηα ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηελ δέρνληαη σο λόκηκε δηαδηθαζία επεηδή αθξηβώο δελ απαγνξεύεηαη ή δελ έρεη πξνβιεθζεί από ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία Μόλν πνπ ε πιαζκαηηθόηεηα ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο απνηειεί από κόλε ηεο νπζηαζηηθά εμαπάηεζε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη ησλ επελδπηώλ. Δπηηέινπο Γηα απηόλ ηνλ ιόγν θαη κόλν νη κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ε επηρεηξεκαηηθόηεηα ζα έπξεπε λα πξνζηαηεπζνύλ κε λνκνζεηηθή πξάμε. Γελ κπνξεί λα πξνζηαηεύνληαη νη ηξαπεδίηεο κόλν. Οη ηξάπεδεο είλαη ηδησηηθέο εηαηξείεο όπσο θαη νη επηρεηξήζεηο κέιε καο. Αλ ζέινπκε λα ζώζνπκε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ηηο επηρεηξήζεηο ηελ ρώξα λα πηνζεηεζεί ε πξόηαζε καο γηα δηαγξαθέο νθεηιώλ ζηηο Σξάπεδεο. 19

20 Σέινο θιείλσ επηζεκαίλνληαο όηη ηόζν ε ΔΔΔ όζν θαη ε ΓΔΒΔ αθνπγθξαδόκελνη ηνπο θξαδαζκνύο ζηελ αγνξά θαηαζέηνπλ θαη θαηέζεζαλ αηηήκαηα γηα λνκνζεηηθή πξάμε δηαγξαθήο δαλείσλ ζηηο Σξάπεδεο. Οθεηιέο ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία (ΟΑΕΕ θαη ΘΚΑ) ΟΑΕΕ Οθείισ θαη νθείινπκε όινη καο λα κεηαθέξνπκε κε απόιπηα ξεαιηζηηθό ηξόπν ηελ αξλεηηθή πιένλ θαη ρσξίο νξαηή δηέμνδν θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ηόζν ζηνλ ΟΑΔΔ όζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο νθεηιέηεο θαζώο επίζεο θαη γηα όζεο από απηέο πνιύ ζύληνκα, δελ ζα κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ιόγσ ηεο βαζηάο ύθεζεο. Πάλσ από ην 50% ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ηηο εηζθνξέο ηνπ θαη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνύ έρνπλ βεβαησζεί νθεηιέο πάλσ από 2 δηο επξώ. ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο όπσο θαη ζηελ δηθή κνπ νη επηρεηξήζεηο πνπ νθείινπλ ζηνλ ΟΑΔΔ μεπεξλνύλ ην 70%. Όινη απηνί νη άλζξσπνη αλαζθάιηζηνη πιένλ δελ έρνπλ πξόζβαζε νύηε ζηελ ζηνηρεηώδε πγεία. Η ξύζκηζε πνπ ππάξρεη ζήκεξα έρεη απνηύρεη παηαγσδώο ιόγσ έιιεηςεο ξεαιηζκνύ θαη εθινγίθεπζεο ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Δληάρζεθαλ ζε απηήλ ειάρηζηνη επαγγεικαηίεο θαη αληηθεηκεληθά νη 20

21 πεξηζζόηεξνη δελ κπνξνύλ λα ηελ ζπλερίζνπλ, εμαηηίαο ησλ όξσλ ηεο θαη ηεο δηαξθνύο ύθεζεο. Ήδε έρνπκε ηα πξώηα θαηλόκελα θαηάξξεπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Σν θιείζηκν κηθξώλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ε θηώρεηα, ε κεηαλάζηεπζε θαη νη θαηαζρέζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ επαγγεικαηηώλ, είλαη πιένλ θαηλόκελα θαζεκεξηλόηεηαο. Γηα όζνπο αγσλίδνληαη λα παξακείλνπλ ελεξγνί ε θαηάζηαζε είλαη ηδηαίηεξα αζθπθηηθή πνπ κνηξαία ζα ηνπο νδεγήζεη αξγά ή γξήγνξα ζην ινπθέην. Ο θαύινο θύθινο πνπ ππάξρεη νδεγεί κνηξαία θαη ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ ΟΑΔΔ θαη ζηελ αληηθεηκεληθή δπζθνιία αθόκε θαη πιεξσκήο ησλ ζπληάμεσλ. Η κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαηά ρηιηάδεο, ε αληηθεηκεληθή δπζθνιία πιεξσκήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη παιαηνηέξσλ νθεηιώλ δελ νδεγεί ζε θακία πεξίπησζε ζηελ επηβίσζε ηνπ νξγαληζκνύ. Σαπηόρξνλα ρηιηάδεο αζθαιηζκέλνη θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο, ζηεξνύληαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαη αθόκα θαη απηνί πνπ ηελ δηθαηνύληαη δελ ηνπο ηελ παξέρεη όπσο ππνρξενύηαη ν ΟΑΔΔ ΔΟΠΤΤ ιόγσ ηεο άξλεζεο ησλ ηαηξώλ εμαηηίαο ησλ δηθώλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Καη ν θαύινο θύθινο δπζηπρώο ζπλερίδεηαη Σειηθά ζε πνηα ρώξα δνύκε αγαπεηνί ζπλάδειθνη?? Πσο κπνξνύκε λα δερόκαζηε λα πεζαίλνπλ θαζεκεξηλά ζπλάδειθνη καο εμαηηίαο ηεο κε πξόζβαζεο ηνπο ζην ζύζηεκα πγείαο??? Φπζηθά θαη δελ ην δερόκαζηε!!!. Αλζξσπηζηηθά θαη κόλν πξέπεη λα ιπζεί ην δήηεκα άκεζα. Πξέπεη άκεζα ην Τπνπξγείν θαη ν Οξγαληζκόο λα πάξεη γελλαίεο απνθάζεηο. Πξνηείλσ λα πηνζεηήζνπκε νινθιεξσκέλε πξόηαζε πξνο ην Τπνπξγείν κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά. Οη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ θαη είλαη ξεαιηζηηθή. 21

22 Πξνηείλσ 1. Μείσζε θαηά 30% ηνπιάρηζηνλ ησλ εηζθνξώλ γηα κηα 5εηία εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ έρεη απνθέξεη κείσζε εζόδσλ ζηηο επηρεηξήζεηο πάλσ από 50% θαη θπξίσο ζηηο κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πιένλ ην θάζκα ηνπ ινπθέηνπ. 2. Πάγσκα ησλ παιαηνηέξσλ νθεηιώλ ρσξίο πξνζαπμήζεηο κε ηαπηόρξνλν δηαρσξηζκό από ηελ ηξέρνπζα εηζθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα πιεξώλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ηξέρνπζα εηζθνξά θαη λα ζεσξείηε αζθαιηζηηθά ελήκεξνο κε δηθαίσκα ζηηο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη λνζνθνκεηαθέο παξνρέο. 3. Γηθαίσκα ζηνλ αζθαιηζκέλν λα επηιέμεη αζθαιηζηηθή θιίκαθα από ηελ θαηώηεξε έσο ηελ αλώηεξε ρσξίο πεξηνξηζηηθό ρξνληθό όξην. Απηό θπζηθά έρεη επίπησζε ζηελ ζύληαμε ηνπ αιιά είλαη επηινγή ηνπ θαη αθνξά απηόλ απνθιεηζηηθά. 4. Απνπνηληθνπνίεζε ησλ νθεηιώλ ζηνλ ΟΑΔΔ αθξηβώο γηαηί είλαη απηαζθάιηζε θαη αθνξά ην θπζηθό πξόζσπν πνπ αζθαιίδεηαη. Απηό ζπκβαίλεη ζηα πεξηζζόηεξα αζθαιηζηηθά ηακεία (δηθεγόξσλ, κεραληθώλ θιπ). Μία κεγάιε κεξίδα πνηληθώλ ππνζέζεσλ, πνπ απαζρνινύλ θαζεκεξηλά ηα Γηθαζηήξηα, είλαη θαη εθείλε, πνπ αθνξά ηε κε θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, από ηε ζηηγκή πνπ ν Ννκνζέηεο επέιεμε λα πνηληθνπνηήζεη απηά ηα ρξέε (ελ έηεη..1967)! ύκθσλα κε ην ζρεηηθό Νόκν : α) Με θπιάθηζε από 3 κήλεο έσο 5 ρξόληα θαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο 22

23 επξώ, ηηκσξείηαη όπνηνο δελ απνδίδεη ηηο βαξύλνπζεο απηόλ (εξγνδνηηθέο) εηζθνξέο ζηα εθάζηνηε Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη β) Με θπιάθηζε από 6 κήλεο έσο 5 ρξόληα θαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο επξώ, ηηκσξείηαη όπνηνο δελ απνδίδεη ζηα Σακεία ηηο παξαθξαηεζείζεο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η επηκνλή (ή εκκνλή) ηνπ Ννκνζέηε ζε πνηληθή θαηαζηνιή ησλ ζρεηηθώλ ππνζέζεσλ, ίζσο ζα έπξεπε, 50 ζρεδόλ ρξόληα κεηά, λα επαλεμεηαζηεί, δεδνκέλνπ όηη : Η επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα εκπεξηέρεη εμ νξηζκνύ ην ζηνηρείν ηνπ ξίζθνπ θαη ζπλεπώο δελ κπνξεί εθ ησλ πξνηέξσλ λα πξνβιεθζεί όηη όια ζα πάλε θαιά, δελ ζα δεκηνπξγεζνύλ ρξέε θιπ. Δμάιινπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ απνηπγράλεη. ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ ινηπόλ, ε κε θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ νθείιεηαη ζε αδπλακία εμαηηίαο ηεο ύθεζεο θαη όρη ζε ιακνγηά. Σα ρξέε κπνξνύλ λα εηζπξαρζνύλ κε θάζε λόκηκν κέζν (θαηαζρέζεηο θιπ), ε απεηιή θπιάθηζεο ή θαη ε ίδηα ε θπιάθηζε δελ πξνζθέξνπλ θάηη παξαπάλσ. Πνιιέο θνξέο ηα ρξέε αθνξνύλ ζε ήδε αδξαλείο επηρεηξήζεηο, γεγνλόο πνπ γλσξίδνπλ ηα Σακεία θαη εληνύηνηο ζπλερίδνπλ λα επηβάιινπλ εηζθνξέο. 5. Ρύζκηζε ησλ παιαηόηεξσλ νθεηιώλ κε δόζεηο πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην 10% ηεο ηξέρνπζαο εηζθνξάο. Οη δόζεηο απηέο λα είλαη αλεμάξηεηεο από ηελ ηξέρνπζα εηζθνξά θαη λα είλαη δηαθξηηέο ζηελ απνζηνιή ησλ ηαρππιεξσκώλ. Σαπηόρξνλα λα ππάξρεη επειημία ζηελ θαηαβνιή ησλ παιαηώλ νθεηιώλ, ώζηε ε κε θαηαβνιή δόζεο ιόγσ αδπλακίαο ηνπ νθεηιέηε λα κελ απνηειεί ζηνηρείν απώιεηαο ηεο ξύζκηζεο. 23

24 6. Μείσζε ηνπ πνζνζηνύ πξνζαπμήζεσλ δηόηη έρεη θαηαληήζεη ηνθνγιπθία από ηνλ νξγαληζκό ε πξνζαύμεζε κε 3% γηα ηνλ πξώην κήλα θαη 1,5% γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο. 7. Με ην άξζξν 44 λ. 3986/2011, ζπζηάζεθε ζηνλ ΟΑΔΓ ν Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Αλεξγίαο ππέξ ησλ Απηνηειώο θαη Αλεμαξηήησο Απαζρνινπκέλσλ, κε ζθνπό ηελ ρνξήγεζε επηδόκαηνο αλεξγίαο γηα όζνπο εκπόξνπο θαη ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θιείλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Με ηελ ίδηα δηάηαμε ζεζπίζηεθε θαη κεληαία εηζθνξά ύςνπο 20 ην δίκελν, πνπ θαηαβάιιεηαη από όινπο ηνπο εκπόξνπο θαη ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο ππέξ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνύ. Μόλν πνπ νη δηθαηνύρνη άλεξγνη επαγγεικαηίεο δελ έρνπλ εηζπξάμεη αθόκε απηή ηελ βνήζεηα. Δπνκέλσο ή πιεξώλνπλ άκεζα ηα ρξήκαηα ζηνπο δηθαηνύρνπο ή θαηαξγνύλ ηελ εηζθνξά θαη επηζηξέθνπλ ην πνζό. ε απηό ην θξάηνο επηηέινπο αο ιεηηνπξγήζεη κηα θνξά ε θνηλή ινγηθή. 8. Παξνρή ζύληαμεο ζε όζνπο βξίζθνληαη ζε ειηθία ζπληαμηνδόηεζεο κε δηαγξαθή ησλ νθεηιώλ ηνπο θαη ππνινγηζκό/θαζνξηζκό ηεο ζύληαμεο ζύκθσλα κε ηηο εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί. Θα ήζεια επίζεο λα απαληήζσ ζε όινπο όζνπο επηθαινύληαη όηη ν ΟΑΔΔ δελ ζα κπνξέζεη λα πιεξώζεη ζπληάμεηο αλ κεησζνύλ νη εηζθνξέο κε ηα εμήο: Ο ΟΑΔΔ όθεηιε λα έρεη ηα ρξήκαηα γηα ηηο ζπληάμεηο δηόηη όινη νη ζπληαμηνύρνη έρνπλ θαηαβάιιεη ηηο εηζθνξέο ηνπο. Ο θάζε αζθαιηζκέλνο πιεξώλεη γηα ηελ ζύληαμε πνπ ζα πάξεη θαη όρη γηα ηελ ζύληαμε ησλ ππνινίπσλ. Σα απνζεκαηηθά ηνπ Οξγαληζκνύ ζα έπξεπε λα έρνπλ ηύρεη 24

25 νξζήο δηαρείξηζεο όζνλ αθνξά ηηο απνδόζεηο ηνπο, όπσο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ώζηε λα κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά ηζρπξόο. Γελ ζα πιεξώζνπλ ην κάξκαξν νη αζθαιηζκέλνη πνπ ζήκεξα ιόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ δελ κπνξνύλ λα είλαη ζπλεπείο. ε πνην αζθαιηζηηθό ηδησηηθό θνξέα ππήξρε πεξίπησζε λα θαηαβάιιεη αζθαιηζκέλνο εηζθνξέο απηνύ ηνπ κεγέζνπο θαη δελ ζα ιάκβαλε ζύληαμε. Κιείλνληαο ηελ πξόηαζε κνπ γηα ηηο νθεηιέο ζηνλ ΟΑΔΔ ζα έιεγα όηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα επλντθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ νθεηιεηώλ πνπ ήηαλ ζπλεπείο κέρξη θαη ην 2008 απέλαληη ζηνλ νξγαληζκό, πνπ απνδεηθλύεη όηη ζήκεξα αδπλαηνύλ εμαηηίαο ηεο ύθεζεο. ε απηνύο ζα πξέπεη λα ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ νινθιεξσηηθή παξαγξαθή ησλ πξνζαπμήζεσλ θαη θπζηθά λα ηζρύζεη όηη άιιν πξνβιέπεηαη βάζε ηεο πξόηαζεο πνπ θαηαζέησ. ΘΚΑ Αληίζηνηρα γηα ηηο νθεηιέο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ΙΚΑ ζα πξέπεη λα ππάξμεη γελλαία ξύζκηζε κε κείσζε ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ, πάγσκα ησλ παιαηώλ νθεηιώλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ, κεγάιν δηάζηεκα απνπιεξσκήο αλάινγα κε ηελ ρξεκαηνδνηηθή δπλαηόηεηα ηνπ νθεηιέηε θαη εηδηθή κέξηκλα γηα νθεηιέηεο πνπ ήηαλ ζπλεπείο κέρξη θαη ην 2008 αξρή έλαξμεο ηεο θξίζεο θαη ηεο ύθεζεο. Δηδηθόηεξα γηα ηηο πνιύ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο λα ππάξρεη εηδηθή αλαθνξά ζηελ ξύζκηζε. 25

26 ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΟ Αγαπεηνί ζπλάδειθνη Τπνβάιινπκε εδώ θαη δεθαεηίεο ζπλερώο απηνλόεηεο πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ ρώξα καο. Ση έγηλε κέρξη ζήκεξα?? Η εηθόλα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο ηα ιέεη όια. Υξενθνπεκέλεο επηρεηξήζεηο, πνιίηεο θαη ρώξα. Δρζξηθό επελδπηηθό πεξηβάιινλ πνπ απνκαθξύλεη αθόκε θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο Έιιελεο λα επελδύζνπλ ζηελ ρώξα ηνπο. Η κεγάιε πιεηνςεθία από απηνύο πνπ επέλδπζαλ ή θπηνδσνύλ ή δηώθνληαη ή έρνπλ θύγεη από ηελ ρώξα λα επελδύζνπλ αιινύ. Γξαθεηνθξαηία εμόλησζεο πνπ ζηνηρίδεη 16 δηο ην ρξόλν. Φνξνδηαθπγή, δηαθζνξά ζε όια ηα επίπεδα. Γεκόζηνο ηνκέαο νξηζηηθά ρξενθνπεκέλνο νηθνλνκηθά θαη εζηθά. Μέρξη ζήκεξα νη θπβεξλήζεηο ζρεδίαδαλ θαη ζρεδηάδνπλ βάζε εζόδσλ. Πνηώλ εζόδσλ όκσο?? Όηαλ νη δαπάλεο ηνπ θξάηνπο, ε θαθνδηαρείξηζε, ε δηαθζνξά εμαλέκηδαλ ζε 1 λύρηα ηα έζνδα από ηελ θνξνινγία. Αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο πνπ καο έρνπλ νδεγήζεη ζε ηέικα. Πνηέ δελ δέρηεθα σο επηρεηξεκαηίαο, σο κέινο θαη πξόεδξνο ηνπ θνξέα κνπ, σο πνιίηεο, ηελ επίθιεζε ηεο θνξνδηαθπγήο σο αηηία επηβνιήο λέσλ άκεζσλ ή έκκεζσλ θόξσλ. Πνηέ δελ δέρηεθα σο αηηία ηεο επηβνιήο θόξσλ ηελ αληθαλόηεηα ηνπ θξάηνπο λα δώζεη ιύζε ζηελ θνξνδηαθπγή θαη ην παξαεκπόξην. Γελ κπνξεί ην θξάηνο λα ζπιιάβεη ην καύξν ρξήκα θαη πξέπεη λα πιεξώλνπκε όινη καο γη απηό. 26

27 Καη δπζηπρώο κάζακε όινη καο λα πηνζεηνύκε απηέο ηηο ζαζξέο αηηηνινγίεο θαη λα ηηο αλερόκαζηε κε απνηέιεζκα λα νδεγνύκαζηε ζήκεξα ζε ρξενθνπία ηνπ Έζλνπο. Απηό πνπ θαίλεηαη ζε πνιινύο παξάδνμν αιιά γηα εκάο ηνπο επηρεηξεκαηίεο απόιπηα θπζηνινγηθό είλαη όηη παξ όιν πνπ νη θόξνη απμάλνληαη ζπλερώο κεηώλνληαη ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο. Μα θπζηθά ζε απηνύο πνπ θαίλεηαη παξάδνμν είλαη όινη όζνη δελ αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο παξαγσγήο, ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, ηεο βειηίσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο, ηελ έλλνηα ηνπ Δπηρεηξείλ θαη δπζηπρώο ζε απηνύο πεξηιακβάλνληαη πνιηηηθνί θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ησλ ππνπξγείσλ πνπ καο δηνηθνύλ δηαρξνληθά. Ακθηβάιιεη θαλείο ζαο γη απηό?? Θα δώζσ απηά παξαδείγκαηα ηνπ παξαινγηζκνύ πνπ νδεγεί ζηελ ύθεζε κέζα από ηελ εθαξκνγή θνξνινγηθώλ θαη εηζπξαθηηθώλ κέηξσλ πνπ έρνπλ παξζεί ζην όλνκα ηεο απαξαίηεηεο είζπξαμεο εζόδσλ από ην θξάηνο θαη πνπ ην απνηέιεζκα δελ δηθαηώλεη ηελ ιήςε ηνπο. Πξώην παξάδεηγκα Δμνκνίσζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο κε απηό ηεο ζέξκαλζεο. Δπηθαινύληαη ην ιαζξεκπόξην θαπζίκσλ θαη ηελ αληηθεηκεληθή δπζθνιία λα ην παηάμνπλ. Δίλαη δπλαηόλ??? Γελ ηνπο μέξνπλ κήπσο?? Γελ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηθαλό κεραληζκό πάηαμεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη αμηόπηζην ζεζκηθό πιαίζην?? Πξέπεη λα ην πιεξώζνπλ ην ιαζξεκπόξην ζπγθεθξηκέλσλ όινη νη Έιιελεο??? 27

28 Σν αζηείν είλαη όηη γλσξίδνπλ όηη ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ην ρεηκώλα γηα ζέξκαλζε ζρεδόλ ζα κεδεληζηεί άξα ζα έρνπλ κείσζε ησλ εζόδσλ από θόξνπο θαη απηό ην έρνπλ επηζεκάλεη αξκόδηνη ηνπ ζπζηήκαηνο Ήθαηζηνο. Γηαηί επηκέλνπλ?? Ση ζπκβαίλεη?? Δξώηεκα λα απαληήζεηε.. Γεύηεξν Παξάδεηγκα Οη ζπλερόκελεο απμήζεηο ζηνλ ζπληειεζηή ΦΠΑ έρεη νδεγήζεη καδί κε ηα ππόινηπα κέηξα ζε κείσζε εζόδσλ αληί ζηελ πξνβιεπόκελε αύμεζε ηνπο. Σξίην Παξάδεηγκα Η ζθέςε θαη πξόζεζε ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ γηα επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο κε 20% επί ηνπ ηδίξνπ πξνζνρή επί ηνπ ηδίξνπ- ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγώλ ελέξγεηαο από ΑΠΔ. Με απιά ιόγηα θαινύληαη λα πιεξώζνπλ νη επηρεηξήζεηο επεηδή ε ΛΑΓΗΔ ΑΔ έρεη δώζεη ην 60% ηνπ ηέινπο ησλ ΑΠΔ ζηελ ΓΔΠΑ γηα ην θπζηθό αέξην παξαβηάδνληαο ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία κηαο θαη ην αέξην είλαη νξπθηό θαύζηκν. Δπηπιένλ αληί λα θάλεη γξήγνξεο ελέξγεηεο λα πάξεη ηα ρξήκαηα πνπ νθείινπλ νη δύν ηδησηηθέο εηαηξείεο πάξνρνη πνπ θάξθσζαλ ζηελ ΛΑΓΗΔ ηηο νθεηιέο ηνπο, αθόκε είλαη ζηελ πξνζπάζεηα. Σέηαξην Παξάδεηγκα Έθηαθηεο εηζθνξέο ζηηο εηαηξείεο θαη ηα θπζηθά πξόζσπα κεζνύζεο ηεο θξίζεο όηαλ νη απαξαίηεηεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο δελ πξνρώξεζαλ έγθαηξα. 28

29 Μπνξώ λα αλαθεξζώ ζε πνιιά αθόκε. Ννκίδσ όκσο όηη επηηέινπο πξέπεη κέζα ζε όιεο απηέο ηηο θνζκνγνληθέο αιιαγέο θαη ηελ ηξαγηθόηεηα ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί λα ζεζπηζηεί επηηέινπο έλα ζηαζεξό θαη δίθαην θνξνινγηθό ζύζηεκα πνπ δελ ζα έρεη θνξνεηζπξαθηηθό πξνζαλαηνιηζκό αιιά θπξίσο αλαπηπμηαθό. Πξνηείλσ όπσο έρνπκε πξνηείλεη όινη καο θαηά θαηξνύο όπσο έρνπλ πξνηείλεη θαη ζπλδηθαιηζηηθέο επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο, όπσο έρνπλ πξνηείλεη θαη νη πνιηηηθνί θνξείο κε ηα πξνγξάκκαηα ηνπο ηα εμήο: Σελ εθαξκνγή από ηηο αξρέο ηνπ 2012 ελόο λένπ, δίθαηνπ θαη ζηαζεξνύ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο κε flat tax 15%, γηα ηηο ΜκεΔπηρεηξήζεηο. Σελ εθινγίθεπζε ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ θαη ηελ κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζην 6,5% γηα ηελ δηαηξνθή, εζηίαζε θαη ηνπξηζκό, ζην 16% γηα ηα ππόινηπα βηνκεραληθά είδε θαη ζην 23% γηα είδε πνιπηειείαο. Σελ εθαξκνγή on-line ζπζηήκαηνο είζπξαμεο ΦΠΑ. Σελ θαηάξγεζε ηνπ θώδηθα βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη αλαγλώξηζε ησλ ινγηζηηθώλ καο βηβιίσλ σο κνλαδηθή πεγή πξνζδηνξηζκνύ ηνπ εηζνδήκαηόο καο. Σελ θαηάξγεζε ηεο πεξαίσζεο θαη ηελ επηβξάβεπζε ησλ ζπλεπώλ επηρεηξήζεσλ κε ηαπηόρξνλε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο. Μαθξνρξόληα ξύζκηζε ρξεώλ ρσξίο πξνζαπμήζεηο θαη πξόζηηκα. πκςεθηζκόο ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ κεηαμύ επηρεηξήζεσλ θαη επξύηεξνπ Γεκόζηνπ ηνκέα. 29

30 Καζηέξσζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ απνζεκαηηθνύ γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, ώζηε λα πξνρσξήζνπλ ζε επελδύζεηο. Γπλαηόηεηα απαιιαγήο από ηε θνξνινγία κέξνπο ησλ θεξδώλ πνπ ζα επαλεπελδύνληαη ζηελ επηρείξεζε. Άκεζε αλαζηνιή ηεο ηζρύνο ησλ λνκηθώλ ξπζκίζεσλ πνπ απνηεινύλ ζειηά γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη επηηξέπνπλ ηελ ππνρξεσηηθή είζπξαμε θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ κέζσ ησλ θαηαζέζεσλ θαη θαηάζρεζεο εηζνδεκάησλ. Απνζύλδεζε ηνπ εηδηθνύ ηέινπο αθηλήησλ από ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο ΓΔΗ θαη εμαίξεζε ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ εκπνξηθώλ επαγγεικαηηθώλ αθηλήησλ από ην εηδηθό ηέινο. Καηάξγεζε θάζε έθηαθηεο εηζθνξάο. Σελ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζε όιν ην θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο από ηελ ίδξπζε, ηελ αδεηνδόηεζε κέρξη θαη ηελ ιύζε ηεο. Σελ θαηάξγεζε ηεο αδπλακίαο ιύζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθνξία, γηα επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ νθεηιέο. Σελ θαηάξγεζε ηνπ πνηληθνύ αδηθήκαηνο γηα νθεηιέο ζην δεκόζην αλ απηέο δελ πξνέξρνληαη από πξόζηηκα πνπ αθνξνύλ πξντόλ εγθιεκαηηθήο δξάζεο ή ζπλερνύο θαη εθηεηακέλεο κεγάιεο θνξνδηαθπγήο. Απηέο είλαη κεξηθέο από ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαζέησ θαη πξνηείλσ λα πηνζεηήζνπκε. Βεβαίσο πνιιέο αθόκε κπνξνύλ θαη νθείινπκε λα θαηαηεζνύλ. Έλα όκσο είλαη ην ζεκαληηθό. Όιεο απηέο νη πξνηάζεηο βειηηώλνπλ ηελ νηθνλνκία. Γεκηνπξγνύλ ην θηιηθό θξάηνο ζύκκαρν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη ηνπ πνιίηε γεληθόηεξα. Δπραξηζηώ 30

31 Γεσξγηάδεο ηέθαλνο Πξόεδξνο Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο 31

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα