ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ"

Transcript

1 Θεζζαινλίθε, 7 επηεκβξίνπ 2012 ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Κύξηε Πξόεδξε ηεο ΚΔΔΔ θαη Πξόεδξνη κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, θύξηε Πξόεδξε ηνπ ΔΒΔ Θεζζαινλίθεο, θύξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη ζαο επραξηζηώ θαη αξράο γηα ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο κνπ, γηα ζύγθιεζε ηεο παξνύζαο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ηελ νπνία δήηεζα κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία, εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξα θξίζηκεο θαηάζηαζεο πνπ βηώλνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη ε ρώξα καο. Θα αλαπηύμσ ηξία βαζηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξόζθιεζε Αζθαιηζηηθό, Σξάπεδεο, Φνξνινγηθό- θαη ζα θηλεζώ απνθιεηζηηθά ζε έλαλ άμνλα. ηνλ άμνλα ηεο άκεζεο αληηκεηώπηζεο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιεκάησλ, θαη θπξίσο ησλ νθεηιώλ, πνπ κεγεζύλνληαη ζπλερώο πνιιαπιαζηαζηηθά θαη ηα νπνία αλ δελ ιπζνύλ δελ ζα κπνξέζεη ζε θακία πεξίπησζε λα αλαηξαπεί ην ζθεληθό ηεο ύθεζεο θαη ηεο ππαλάπηπμεο ηεο ρώξαο, όπσο απηό δηακνξθώζεθε από ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηνπ κεζνπξόζεζκνπ. 1

2 Η ιήςε αλαπηπμηαθώλ κέηξσλ ή ν ζρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή απηώλ είηε σο ρώξα είηε σο Δπξώπε είλαη ην δεηνύκελν, αιιά γηα λα κπνξέζνπλ λα είλαη απνδνηηθά θαη κε γξήγνξα ζεηηθά απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη πξώηα λα αληηκεησπηζζνύλ άκεζα ηα πξνβιήκαηα ζηα νπνία ζα αλαθεξζώ παξαθάησ. Οη νπνηεζδήπνηε γεληθόινγεο ή απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο γηα ηελ αλάπηπμε δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ιύζε όπσο επίζεο θαη νη θιαζζηθέο πνιηηηθέο πνπ κέρξη ηώξα εθαξκόζζεθαλ δελ απνηεινύλ ιύζε. ΣΡΑΠΕΖΕ Οθεηιέο Γάλεηα πξνο ηηο Σξάπεδεο. Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη Σα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζήκεξα είλαη όηη ππάξρεη έλα ηεξάζηην Άικα ζηα "θόθθηλα" δάλεηα πνπ θαηαγξάθνπλ νη ηξάπεδεο κε απνηέιεζκα λα θιείλνπλ εξκεηηθά ηνπο θξνπλνύο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο νηθνλνκίαο. Σα 50 δηζ. επξώ έθηαζαλ νη «θόθθηλεο» νθεηιέο λνηθνθπξηώλ θαη επηρεηξήζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη πνιύ ζύληνκα ζα μεπεξάζνπλ ηα 60 δηο ζύκθσλα κε πξνβιέςεηο, ηηλάδνληαο ζηνλ «αέξα» ηόζν ηε δηαγλσζηηθή κειέηε ηεο BlackRock όζν θαη ηα ζρέδηα γηα νξγαληθή θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδώλ. Η αύμεζε ησλ θαζπζηεξνύκελσλ δαλείσλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο πξαγκαηνπνηείηαη κε «εθξεθηηθνύο» ξπζκνύο. Τπνινγίδεηαη όηη απμάλνληαη κε ξπζκό 1% ηνλ κήλα, όηαλ πέξπζη ν ξπζκόο απηόο ήηαλ 1,5% ζην ηξίκελν. Μάιηζηα πςειόβαζκν ηξαπεδηθό 2

3 ζηέιερνο ζρνιίαζε όηη ηα δάλεηα «θνπζθώλνπλ όπσο ην θέηθ ζηνλ θνύξλν» θαη έθαλε ηελ επηζήκαλζε όηη ζα πξέπεη λα βξεζεί ιύζε - ζε πνιηηηθό επίπεδν - ώζηε νη δαλεηνιήπηεο λα κπνξέζνπλ θαη πάιη λα εμππεξεηνύλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. Με ηα κε εμππεξεηνύκελα ζηεγαζηηθά δάλεηα λα αλέξρνληαη ήδε ζην 17,2% ηνπ ζπλόινπ ησλ 77 δηζ. επξώ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί από ην εγρώξην ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη ηα θαηαλαισηηθά λα κέλνπλ απιήξσηα θαηά 32%, ε ελδερόκελε θαηάξξεπζε ιόγσ ηεο άγξηαο ιηηόηεηαο θαη ηεο αδπλακίαο εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηθώλ βξίζθεηαη πξν ησλ ππιώλ. Η θαηάζηαζε είλαη ηόζν ηξαγηθή πνπ αθόκα θαη ηα δάλεηα πνπ ξπζκίζηεθαλ πξόζθαηα από ηηο ηξάπεδεο κε παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ απνπιεξσκήο κέρξη θαη 45 ρξόληα ζηακάηεζαλ λα εμππεξεηνύληαη, αθνύ νη δαλεηνιήπηεο έρνπλ κείλεη ρσξίο δνπιεηά ή δελ έρνπλ πιένλ εηζνδήκαηα γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. Με απηέο ηηο ζπλζήθεο νη λέεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνσζνύληαη γηα ηε ξύζκηζε ησλ ρξεώλ πξνο ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα πάζρνπλ ελ ηε γελέζεη ηνπο αλ δελ πξνσζεζεί ηαπηόρξνλα θαη έλα ηζρπξό πιέγκα πξνζηαζίαο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο εξγαζίαο. Απιώο δίλεηαη κηα παξάηαζε ζε κηα βξαδπθιεγή βόκβα -γηα λα νινθιεξσζνύλ πξώηα νη αλαθεθαιαηνπνηήζεηο-, πνπ θάπνηα ζηηγκή ζα ζθάζεη ιόγσ ζπλνιηθήο ζηάζεο πιεξσκώλ από ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Η Βαζηθή παξάκεηξνο είλαη ε εκβάζπλζε ηεο ύθεζεο θαη γηα ην 2012 θαη ην 2013, ε νπνία ζα είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλαλ θαη ηα ζελάξηα ηεο Black Rock, πνπ πξνβιέπνπλ όηη νη πξόζζεηεο επηζθάιεηεο ησλ ηξαπεδώλ ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 10 δηζ. Δπξώ ή θαη πηζαλόλ αθόκε κεγαιύηεξεο. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 3

4 Έρεη εμαληιεζεί πξν πνιινύ ν ρξόλνο γηα ηελ αλαγθαία ξηδηθή αληηκεηώπηζε θαη επίιπζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ θαη πηεζηηθώλ πξνβιεκάησλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ δαλεηζκό ηνπο από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα. Αξλνύκαζηε λα πηζηέςνπκε όηη, ππάξρεη έζησ θαη ε παξακηθξή πεξίπησζε λα απνηειεί ζπλεηδεηή επηινγή ηεο θπβέξλεζεο ε εγθαηάιεηςε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηώλ ζην έιενο ηνπ Θενύ. Δπεηδή βξίζθεηαη ήδε ζε επηηαρπλόκελε εμέιημε, ε ζπλνιηθή θαηάξξεπζε όισλ ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη επεηδή νη πξνβιέςεηο θαη κάιηζηα νη «αηζηόδνμεο» γηα ηελ κνίξα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο γεληθόηεξα, επηβεβαηώλνπλ: Σελ θαζήισζε θαη θπξίσο ηελ κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. Σνλ αζθπθηηθό πεξηνξηζκό ησλ πηζηώζεσλ εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ηεο δηεζλνύο θαη εγρώξηαο αγνξάο. Σελ δξακαηηθή αύμεζε ησλ επηζθαιεηώλ. Σελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε επίπεδα θάησ από ην λεθξό ηνπο ζεκείν, ρσξίο δηαθαηλόκελα πεξηζώξηα. Σελ ζθνδξή ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κεηαμύ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, αλαθνξηθά κε ην πνηόο από ηνπο δύν ζα έρεη ηελ πξνηεξαηόηεηα ζηελ είζπξαμε ησλ «απαηηήζεώλ» ηνπ από ηελ ελαπνκείλαζα, κε αλαλεσλόκελε θαη ζπλερώο κεηνύκελε ξεπζηόηεηα ηεο αγνξάο. Σελ απνθαηάζηαζε κόλν ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ησλ πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ, δειαδή ηεο ππνδνκήο ηνπ πηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη όρη ηεο δηαζέζηκεο ξεπζηόηεηαο γηα λέεο ρξεκαηνδνηήζεηο, γηα ηηο 4

5 νπνίεο απαηηείηαη λέα θεθαιαηαθή ελίζρπζε ησλ ηξαπεδώλ θαη θπξίσο άκεζε ξεπζηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ εθηόο θξηηεξίσλ (non performance) πηζηνδνηηθνύ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ. Δπνκέλσο γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο ζα πξέπεη λα παξζνύλ άκεζα κέηξα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο γηα λα κελ έρνπκε ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή. Η αμηνιόγεζε ησλ ρνξεγεκέλσλ δαλείσλ ησλ Σξαπεδώλ, από ηελ Black Rock, πξνζδηόξηζε ηνλ βαζκό δηαζθάιηζεο ή επηζθάιεηαο ηνπ θάζε δαλείνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ πηζηνδνηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ θάζε ηξάπεδαο ζπλνιηθά. ε κία πξόζθαηε ζπγθέληξσζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ Καβάιαο θαη Γξάκαο ζηελ Καβάια θαη ζηα πιαίζηα ελόο ζνβαξόηαηνπ πξνβιεκαηηζκνύ πνπ αλαπηύρζεθε κεηαμύ ησλ δηαθνζίσλ ζπγθεληξσκέλσλ επηρεηξεκαηηώλ ησλ δύν λνκώλ, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε λα δηαηππσζεί κία πξόηαζε αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο : Σνπ ππεξδαλεηζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ θπξίσο κε κεζνκαθξνπξόζεζκα δάλεηα, ηα νπνία είραλ ζπλαθζεί ηηο εκέξεο ηεο, παξειζνύζαο πιένλ θαη γηα άγλσζην ρξνληθό δηάζηεκα, νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. Σνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θόζηνπο πνπ νθείιεηαη ζηελ ηεξάζηηα αύμεζε ηνπ επηηνθίνπ, ζε ζρέζε κε ηα ηζρύνληα αξρηθά θαηά ηελ ζύλαςε ησλ δαλείσλ. Μεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ αληειιάγεζαλ απόςεηο κεηαμύ ησλ ζπγθεληξσκέλσλ επηρεηξεκαηηώλ, βνπιεπηώλ ηερλνθξαηώλ θαη παξαγόλησλ ησλ πόιεσλ Καβάιαο θαη Γξάκαο, ε ζπγθέληξσζε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα, όηη, ε αληηκεηώπηζε απηή (ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θόζηνπο θαη ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο), γηα λα 5

6 γίλεη κε θαλόλεο λνκηκόηεηαο, θνηλήο ινγηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο, ηππηθήο θαη αλαινγηθήο ηζόηεηαο θαη κε θξηηήξηα απνδεθηά γηα όινπο, ζα πξέπεη λα ιάβεη σο βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα αμηνιόγεζεο ηνπ πηζηνδνηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ ησλ Διιεληθώλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ από ηελ BlackRock. Απηό δηόηη: Δίλαη πξνθαλέο, όηη, ε αμηνιόγεζε ηνπ πηζηνδνηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ από ηελ BlackRock, πξνζδηόξηζε ηνλ βαζκό δηαζθάιηζεο ή επηζθάιεηαο ηεο θάζε ππόζεζεο ηνπ πηζηνδνηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ ησλ Σξαπεδώλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ πηζηνδνηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ θάζε ηξάπεδαο ζπλνιηθά. Δίλαη εμίζνπ πξνθαλέο όηη, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζην πηζηνδνηηθό ηνπο ραξηνθπιάθην, ε BlackRockπξνζδηόξηζε ην ηζνδύλακν ηνπ haircut, πνπ επεβιήζε ζηα πηζησηηθά ηδξύκαηα κέζσ ηνπ PSI ησλ νκνιόγσλ, δειαδή, ην ύςνο ησλ πξνβιέςεσλ, πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ νη Σξάπεδεο από ηηο επηζθάιεηεο, πνπ επηζεκάλζεθαλ ζην πηζηνδνηηθό ηνπο ραξηνθπιάθην. Δίλαη ηέινο πξνθαλέο όηη, ην άζξνηζκα ηνπ haircut, πνπ επεβιήζε κέζσ ηνπ PSI ησλ νκνιόγσλ ζηηο Σξάπεδεο θαη ησλ πξνβιέςεσλ, πνπ απηά ππνρξεώζεθαλ λα ιάβνπλ γηα ηηο επηζθάιεηεο, πνπ επηζεκάλζεθαλ ζην πηζηνδνηηθό ηνπο ραξηνθπιάθην από ηνλ έιεγρν πνπ δηεμήγαγε ε BlackRock, απνηέιεζε ην θιεηδί ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ ύςνπο ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, πνπ απηά έπξεπε λα ιάβνπλ γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα. 6

7 Δλώ όκσο νη Σξάπεδεο δέρζεθαλ θαη νξηζηηθνπνίεζαλ ηελ παξαίηεζή ηνπο από ηηο απαηηήζεηο, ζρεηηθά κε ηηο δεκηέο πνπ ππέζηεζαλ σο ζπλέπεηεο ηνπ haircut, πνπ ηνπο επεβιήζε κε ην PSI ησλ νκνιόγσλ, παξακέλνπλ απόιπηα αδηαθαλείο, ζνιέο θαη ύπνπηα απνζησπνύκελεο νη πξνζέζεηο ηνπο θαη ε ζηάζε ηνπο γηα ηνλ ηξόπν, πνπ ζα δηαρεηξηζζνύλ ην ηκήκα εθείλν ηνπ ηδησηηθνύ ρξένπο, πνπ αληηζηνηρεί ζην επηζθαιέο ηκήκα ηνπ πηζηνδνηηθνύ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ δειαδή ηα επηζθαιή θαη θόθθηλα δάλεηα, όπσο απηό πξνζδηνξίζζεθε επηζεκάλζεθε από ηελ BlackRock θαη αλαθεθαιαηνπνηήζεθε θαη ζα αλαθεθαιαηνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά από ηνπο κεραληζκνύο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηήξημεο. Παξ όια απηά, αθνύζακε όινη ή δηαβάζακε ζηνλ εκεξήζην θαη ειεθηξνληθό ηύπν, ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Έλσζεο Διιεληθώλ Σξαπεδώλ, θύξην Υξήζην Γθόξηζν ηηο δειώζεηο ηνπ ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο, κε ζέκα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδώλ. Δίκαη ππνρξεσκέλνο δπζηπρώο λα δειώζσ πιήξσο ηνλ πξνβιεκαηηζκό κνπ γη απηέο ηηο δειώζεηο ηνπ νη νπνίεο γηα έγθξηηνπο νηθνλνκνιόγνπο δελ κπνξεί λα είλαη απνδεθηέο ηεθκεξησκέλα όπσο ζα ήζεια λα ζαο παξνπζηάζσ ζηελ ζπλέρεηα. ΠΡΩΣΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΚΤΡΘΟΤ ΓΕΝΘΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ «Ό,ηη θόβεηο από ην ηδησηηθό ρξένο ζα πεγαίλεη ζην Δεκόζην.(ρξένο). Όπνηα δηαγξαθή ρξεώλ γίλεηαη από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζα επηβαξύλεη ην Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηήξημεο, πνπ είλαη ν βαζηθόο κέηνρνο ησλ ηξαπεδώλ, δειαδή ην ειιεληθό δεκόζην θαη ηνλ Έιιελα θνξνινγνύκελν". 7

8 ΠΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Καηά κία πεξίεξγε ινγηθή πνπ κόλν νη Σξάπεδεο θαη θύξηνο ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θαηαιαβαίλεη θαη ίζσο κπνξεί λα εμεγήζεη, εάλ δελ γίλνπλ δηαγξαθέο ζην ηδησηηθό ρξένο, ηόηε ην Διιεληθό Γεκόζην ζα κπνξέζεη λα καδέςεη (ηα νθεηιόκελα ηνπιάρηζηνλ) έζνδα από ηνπο θνξνινγνύκελνπο θαη δελ ζα αλαγθαζζεί λα δηαιύζεη πεξαηηέξσ εξγαζηαθά δηθαηώκαηα κηζζνύο θαη ζπληάμεηο γηα λα κεηώζεη ην πξσηνγελέο θαη ην ιηκλάδνλ έιιεηκκα. ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΚΤΡΘΟΤ ΓΕΝΘΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ. «Τα θεθάιαηα πνπ ζα δνζνύλ γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε έρνπλ ζηόρν λα εληζρύζνπλ ηε θεξεγγπόηεηα ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο. Δειαδή λα κπνξέζνπλ νη ηξάπεδεο λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηηο αγνξέο γηα άληιεζε ξεπζηόηεηαο, ώζηε λα κπνξνύλ λα δαλείδνπλ». «Τν πνζόλ ησλ 50 δηο ζα ζπκβάιιεη ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ Τξαπεδώλ, αιιά δελ είλαη απηό πνπ ζα δηνρεηεπηεί ζηελ πξαγκαηηθή Οηθνλνκία. Η αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ Τξαπεδώλ έρεη σο ζηόρν λα ζσξαθίζεη ηελ θεξεγγπόηεηα ηνπ ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη όρη ηελ ξεπζηόηεηα.» ΔΕΤΣΕΡΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Γειαδή, ηελ θεξεγγπόηεηα ηνπ Διιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ζα ηελ απνθαηαζηήζεη (πάληα θαηά ηα ιεγόκελα ζηελ πξνεγνύκελε κόιηο δήισζε ηνπ θπξίνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Έλσζεο Διιεληθώλ ηξαπεδώλ) ην δεκόζην ρξήκα θαη ν ηδξώηαο ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Μέρξη ηόηε θαη θπξίσο κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε, ηελ θεξεγγπόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζα ηελ θξίλνπλ νη 8

9 αθεξέγγπεο ηξάπεδεο πνπ ζα πεξηκέλνπλ λα γίλνπλ θεξέγγπεο κε ηα ιεθηά καο (δειαδή ηα ιεθηά ησλ θνξνινγνπκέλσλ). Σελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θάζε επελδπηηθό πξόγξακκα, πιαίζην ζηήξημεο ή πιαίζην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζα αμηνινγείηαη από ηηο ηξάπεδεο, ζα εγθξίλεηαη από ηηο ηξάπεδεο θαη ζα εθηειείηαη κε ην αδεκίσην θπζηθά από ηηο ηξάπεδεο. Δδώ νη δειώζεηο είλαη ζε πιήξε αληίζεζε κε απηέο ηεο θπβέξλεζεο όηη ηα ρξήκαηα από ην παθέην βνήζεηαο γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ζα δηαηεζνύλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ζηελ αγνξά. ΣΡΘΣΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΚΤΡΘΟΤ ΓΕΝΘΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ. «Πσο ζήκεξα δύν βαζηθέο αγνξέο άληιεζεο ξεπζηόηεηαο είλαη θιεηζηέο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, ε δηαηξαπεδηθή αγνξά θαη ε αγνξά νκνιόγσλ. Καηά ζπλέπεηα νη ηξάπεδεο «δαλείδνληαη» από ηνπο θαηαζέηεο ηνπο -πιεξώλνληαο ηδηαίηεξα πςειά επηηόθηα- θαη από ηνλ ELA (ε άληιεζε θεθαιαίσλ από ηελ ΕΚΤ θαη ηνλ ELA έρεη θηάζεη ηα 130 δηζ. επξώ)». ΣΡΘΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Δίλαη αμηνζαύκαζηε από ηελ άπνςε ηνπ αθξαίνπ νηθνλνκηθνύ θηιειεπζεξηζκνύ, ηνλ νπνίν όπσο πξνθύπηεη από ηελ ζπλνιηθή άπνςε πνπ εθθξάδεη, ε αληίιεςε ηνπ θπξίνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα λα εθθξάδεη ην παξάπνλν πσο όζνη εκπηζηεύνληαη ηηο θαηαζέζεηο ηνπο ζην Διιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα, δελ ζα πξέπεη λα εηζπξάηηνπλ έλα επηηόθην πςεινύ ξίζθνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν ίδηνο νκνινγεί, όηη, θακία ζνβαξή αγνξά ρξήκαηνο δελ ην εκπηζηεύεηαη (ην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα). 9

10 ΣΕΣΑΡΣΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΚΤΡΘΟΤ ΓΕΝΘΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ. «Τν ζέκα είλαη λα θξνληίζεη γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζή ηνπο θαη, ζε έλα δεύηεξν ρξνληθό ζεκείν - ην ζεκείν εμόδνπ - λα πνπιήζεη ηηο κεηνρέο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Απηόο είλαη ν ζθνπόο ηνπ λνκνζεηήκαηνο. Δελ είλαη ν ζθνπόο λα κεηαηξέςεη ηηο ηξάπεδεο ζε ηξάπεδεο δεκόζηνπ ραξαθηήξα ζε θακηά πεξίπησζε. Πξνζσξηλά, όκσο, ην ΤΦΣ ζα είλαη ν θύξηνο κέηνρνο θαη, ππ απηήλ ηελ έλλνηα, όπνηα δηαγξαθή ρξεώλ γίλεηαη από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα λα αληηιακβάλεζηε όηη ζα επηβαξύλεη ην ΤΦΣ, δειαδή ην Ειιεληθό Δεκόζην θαη ηνλ Έιιελα θνξνινγνύκελν. Είλαη πιένλ ζπγθνηλσλνύληα δνρεία. Ό,ηη δηαγξάθεηο, δεκηνπξγεί θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Ο βαζηθόο κέηνρνο είλαη ην ΤΦΣ θαη άξα ζα ρξεηάδνληαη επηπιένλ θεθάιαηα. Απηό ην ιέσ γηα λα ζπλδέζνπκε θαη ην γεληθόηεξν δήηεκα ηεο δηαγξαθήο ρξεώλ, ην νπνίν, επαλαιακβάλσ, ζα δεκηνπξγεί επηπιένλ απαηηήζεηο ρξεκαηνδόηεζεο κέζα από ην ΤΦΣ"». ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ηελ δήισζε απηή ηνπ θπξίνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα, δηακνξθώλεηαη πιένλ ν πιήξεο παξαινγηζκόο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, όπνπ ν Έιιελαο θνξνινγνύκελνο απνθηά κία δπζππόζηαηε νληόηεηα ζην Διιεληθό νηθνλνκηθό ζύζηεκα. Γειαδή ηνπ θνξνινγνύκελνπ πνπ επελδύεη κέζσ ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηήξημεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο θεξεγγπόηεηαο ησλ ηξαπεδώλ θαη ηνπ νθεηιέηε ζην ηξαπεδηθό πηζησηηθό ζύζηεκα, ν νπνίνο δελ ζα δηεθδηθεί λα σθειεζεί έζησ ηνπιάρηζηνλ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ νθεηιέηε από ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδώλ, αιιά ζα πξέπεη λα αλεζπρεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θεξεγγπόηεηάο ηνπο. 10

11 ΚΑΘ ΑΤΣΟ ΔΘΟΣΘ ΟΠΩ ΠΡΟΚΤΠΣΕΘ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΟΛΘΑΖΟΜΕΝΗ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΜΑ ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ. ΠΕΜΠΣΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΚΤΡΘΟΤ ΓΕΝΘΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ. «Υπάξρεη ηεξάζηην πξόβιεκα όζνλ αθνξά ηελ άληιεζε δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ ιόγσ ηεο ύθεζεο, ππάξρεη ηαπηόρξνλα θαη αύμεζε ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ θαη απηό ην κείγκα δελ επηηξέπεη ζηα πηζησηηθά ηδξύκαηα λα δαλείδνπλ ηόζν όζν επηζπκνύλ». ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Με απιά ιόγηα νη Έιιελεο θνξνινγνύκελνη κε ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο «επελδπηέο» ηεο αλάθηεζεο ηεο θεξεγγπόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ πηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο ζα πιεξώλνπλ (επηβαξύλνληαη) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηόρνπ απηνύ, νη Έιιελεο θνξνινγνύκελνη κε ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο νθεηιέο (ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο) ζα πιεξώλνπλ ηνλ δαλεηζκό ηνπο ζε όπνην ύςνο θαη κε όπνην επηηόθην ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα επηιέμνπλ, γηα λα κελ επηβαξύλνπλ κέζσ ησλ δηαγξαθώλ ην άιιν κηζό ηνπ εαπηνύ ηνπο θαη ηέινο νη ηξάπεδεο ζα δαλείδνπλ απηνύο πνπ απηέο επηιέγνπλ. ην ππόινηπν κέξνο ηνπ ν θύξηνο Γθόξηζνο εμήγεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ θαηά ηελ δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη επηρείξεζε λα πείζεη, όηη, εάλ νη ηξάπεδεο ζην ηέινο ηεο εκέξαο παξακείλνπλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (αθόκα θαιύηεξα αλ νη ζεκεξηλνί κέηνρνη θαη δηνηθήζεηο ηνπο θξαηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηνπο) ηόηε κεγάιε νηθνλνκηθή επηπρία θαη επεκεξία πεξηκέλεη όινπο καο. 11

12 Δπεηδή όκσο δελ είλαη δπλαηόλ, νη επηρεηξεκαηίεο θαη νη θνξνινγνύκελνη λα απσιέζνπλ θάζε ίρλνο θνηλήο ινγηθήο θαη θπξίσο θάζε έλζηηθην απηνζπληήξεζεο, θαη επεηδή είλαη θνηλώο απνδεθηό, όηη, ην επηζθαιέο πηζηνδνηηθό ραξηνθπιάθην ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ είλαη νύησο ή άιισο αλεπίδεθην είζπξαμεο, θπξίσο ππό ηηο παξνύζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ησλ πξνζέζεσλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ ζαο πξναλέθεξα κέζσ ηεο παξάζεζεο ησλ δειώζεσλ ηνπ θπξίνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Έλσζεο Ειιεληθώλ Σξαπεδώλ,. Δίλαη εμίζνπ βέβαην όηη, νη Σξάπεδεο δελ έρνπλ ηελ πξόζεζε λα αλαγλσξίζνπλ επίζεκα ην ύςνο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ δηαγξαθή ηνπ επηζθαινύο πηζηνδνηηθνύ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ,, ην νπνίν θξαηνύλ θξπθό κε ηελ βνήζεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη δελ γλσζηνπνηνύλ θαλ ην ύςνο πνπ πξνζδηνξίζζεθε ε επηζθάιεηα απηή ηνπ πηζηνδνηηθνύ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ, από ηελ BlackRock. Επηκέλνπλ ζηελ απαξάδεθηε γηα ηελ Ειιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία απηή ζηάζε ηνπο αλεμαξηήησο από ηελ ζπκκόξθσζή ηνπο ζηηο αμηνινγήζεηο ηεο BlackRock θαη ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο πνπ θαξπώζεθαλ θαη ζα θαξπσζνύλ εμαηηίαο ησλ επηζθαιεηώλ απηώλ. Δίλαη όκσο ειίνπ θαεηλόηεξν, πσο, ε κε δηαγξαθή από ηηο Σξάπεδεο ηνπ ηκήκαηνο εθείλνπ ηνπ πηζηνδνηηθνύ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ γηα ην νπνίν έρνπλ αλαθεθαιαηνπνηεζεί ή ζα αλαθεθαιαηνπνηεζνύλ εμνπδεηεξώλεη πιήξσο ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά. Απηό δηόηη ζηελ πεξίπησζε ηεο κε δηαγξαθήο : Οη επηρεηξήζεηο, ιόγσ ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ θξαηνύλ νη ηξάπεδεο, αιιά θαη ηνπ θνκβηθνύ ξόινπ πνπ απηέο δηαδξακαηίδνπλ ζηελ ζπλνιηθή 12

13 ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ζα ππνρξεσζνύλ, ζε απηή ηελ θξίζηκε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, λα πξνβνύλ, θαη κάιηζηα κε ηεξάζηηα ρξεκαηννηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ζηελ εμόθιεζε θαηά πξνηεξαηόηεηα ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο πξνο ηηο Σξάπεδεο (αλεμάξηεηα από ην αλ απηέο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί επηζθαιείο θαη αλεμάξηεηα εάλ ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα έρνπλ αλαθεθαιαηνπνηεζεί γηα απηέο) πζηεξώληαο ή κε θαηαβάιινληαο θαζόινπ έλαληη ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο πξνο ην Διιεληθό Γεκνζίνπ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηελ αγνξά. Οη Σξάπεδεο παξάιιεια, ζα εηζπξάηηνπλ έζνδα από ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ θεθαιαίσλ, πνπ ζα απνθηήζνπλ από ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη ηαπηόρξνλα ζα δηεθδηθνύλ έζνδα (θαη κάιηζηα κε απμεκέλν, ιόγσ ηεο ζπγθπξίαο, επηηόθην) από επηζθαιή δάλεηα γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ήδε ιάβεη πξνβιέςεηο θαη έρνπλ επηηύρεη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θεθαιαίσλ, πνπ θαζνξίζζεθαλ σο κε εηζπξάμηκα επηζθαιή, κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Σέινο, ζηε βάζε απηνύ ηνπ ηξπθ, αθόκα θαη αλ ζπκβεί ην απίζαλν, δειαδή λα κελ θαηαιήμεη όιε ε δηαδηθαζία ηεο εμπγίαλζεο κέζσ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ Σξαπεδώλ ζε κεραληζκό άθξαηεο εθ κέξνπο ηνπο θεξδνζθνπίαο θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα λα θεξδίδνπλ δηπιά από ηελ ίδηα θαηά βάζε αηηία πεγή, (δειαδή ην επηζθαιέο πηζηνδνηηθό ραξηνθπιάθην) θαη πάιη, ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο απηή, λα κελ δηαγξάθνπλ ηηο δηαπηζησζείζεο επηζθάιεηεο ηνπο (γηα ηηο νπνίεο κάιηζηα, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηεο αλάθηεζεο ησλ ρακέλσλ ηνπο θεθαιαίσλ, έρνπλ αλαθεθαιαηνπνηεζεί θαη ζα αλαθεθαιαηνπνηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθά) θαη λα ηηο δηεθδηθνύλ έληνθα, ζα νδεγήζνπλ ην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ζην θιείζηκν θαη ζηελ θαηαζηξνθή θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζηελ πιήξε αλέρεηα. 13

14 ηε βάζε ησλ δηαπηζηώζεσλ ζπκπεξαζκάησλ απηώλ, ε ζπγθέληξσζε ηεο Καβάιαο ππνβάιιεη αίηεκα θαη δεηά ηελ ππνζηήξημε θαη ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο από ηελ ΚΕΕΕ κηαο άκεζεο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο : ε απηήλ ηελ λνκνζεηηθή ξύζκηζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαζνξηζκόο ηεο ππνρξεσηηθόηεηαο ηεο δηελέξγεηαο δηαγξαθώλ ησλ δαλείσλ εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ζην πηζηνδνηηθό ηνπο ραξηνθπιάθην. Γεδνκέλνπ κάιηζηα όηη όιν θαη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο αδπλαηνύλ εμαηηίαο ηεο ηεξάζηηαο ύθεζεο θαη ησλ απμεκέλσλ ππνρξεώζεσλ απέλαληη ζην δεκόζην, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ηνπο πξνκεζεπηέο θιπ, λα εμππεξεηήζνπλ ηηο δόζεηο ησλ δαλείσλ ηνπο, νη ηξάπεδεο θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκα ππό λέν πξίζκα. Έρνπκε ηελ εληύπσζε όηη, νη πξνηάζεηο καο, είλαη ηεθκεξησκέλεο, λόκηκεο, αλαπηπμηαθέο, ινγηθέο θαη θπξίσο εζληθά ζπκθέξνπζεο, θαη ζηεξίδνληαη ζηε βαζεηά επίγλσζε ησλ επηπηώζεσλ, πνπ ζα πξνθύςνπλ γηα ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο καο εάλ ε θαηάζηαζε εμειηρζεί αξλεηηθά ζύκθσλα κε ηα όζα εθηεηακέλα πξναλαθέξζεθαλ. Έρνπκε επίζεο ηελ πεπνίζεζε πσο ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ, ζα πξέπεη λα αλαιάβεη άκεζα πξσηνβνπιία, γηα ηελ άκεζε ζπδήηεζε πξνώζεζε ηεο πξόηαζήο καο θπξίσο κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ΑΔ, ε νπνία ζα πξέπεη, σο θαηέρνπζα ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο αμηνιόγεζεο ηεο BlackRock, λα ζπκβάιιεη θπξίσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ επηπηώζεσλ από ηελ πξόηαζή καο απηή όρη κόλν ζηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, αιιά θαη ζην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο, θνηλσλίαο, δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα. 14

15 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη κε απηά ηα δεδνκέλα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο Σξάπεδεο. Δίηε έρνπλ θόθθηλα είηε έρνπλ ελήκεξα δάλεηα. Καη απηό γηαηί ηα δάλεηα ηνπο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί βαζκνινγεζεί ζηελ κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία επηζθαιή. Με απηόλ ηνλ ηίηιν δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρξεκαηνδόηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ από ην λέν ηξαπεδηθό ζύζηεκα πνπ δηακνξθώλεηαη. ύκθσλα ινηπόλ κε ηελ έθζεζε, «ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε νη ηξάπεδεο θαη ε θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα ηε δνπλ θαη ππό έλα αλαπηπμηαθό πξίζκα, ην νπνίν ζεκαίλεη κηα ζπληεηαγκέλε απνκόριεπζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δαλείσλ κε δηαγξαθή ρξεώλ ζηε βάζε βησζηκόηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ, έηζη ώζηε νη επηρεηξήζεηο, απαιιαγκέλεο από ηα βάξε ησλ ρξεώλ ηνπο λα κπνξέζνπλ λα αλαιάβνπλ λέα επελδπηηθά ζρέδηα θαη λα εληζρύζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο». Όπσο επηζεκαίλνπλ παξάγνληεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζε πξώηε θάζε ην θξίζηκν γηα ηελ αλάπηπμε είλαη νη επηρεηξήζεηο, γηαηί ην πξόγξακκα είλαη λα ζηεξηρζνύλ ώζηε λα έιζεη ε αλάθακςε. Καη ηδηαίηεξα νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αλ θιείζνπλ απμάλεηαη δξακαηηθά ε αλεξγία θαη ε θνηλσληθή απνζύλζεζε. Δπηπιένλ νη Σξάπεδεο δελ ζα εηζπξάμνπλ νύησο ή άιισο ηα πνζά πνπ νθείινληαη θαη απηό είλαη ξεαιηζηηθό. Θα πξέπεη λα ππάξμνπλ γελλαίεο απνθάζεηο ώζηε λα επαλέιζεη ε ξεπζηόηεηα ζηελ αγνξά. Γελ είλαη αξθεηό λα ξπζκίδνληαη ζπλερώο δάλεηα κέζσ επηκήθπλζεο ηα νπνία νύησο ή άιισο ζα κεγεζύλνληαη εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο θαηαβνιήο ησλ δόζεσλ ιόγσ ύθεζεο. Ούηε είλαη αξθεηό ην ΔΠΑ πνπ δπζηπρώο κάζακε θαη εκείο λα ην επηθαινύκαζηε 15

16 ζπλερώο σο κνλαδηθή ιύζε γηα ηελ ξεπζηόηεηα. Σν ΔΠΑ είλαη κηα αζπηξίλε θαη κάιηζηα κηθξή κπξνζηά ζηνλ θαξθίλν πνπ ιέγεηαη ρξενθνπία. Θα πξέπεη αθνινπζώληαο ηα παξαδείγκαηα άιισλ ρσξώλ (ΗΠΑ, Ιζιαλδία θιπ) λα ππάξμεη λνκνζεηηθή παξέκβαζε κε δηαγξαθή ζε ηόθνπο θαη θεθάιαην ησλ ιεμηπξόζεζκσλ ή θαη ελήκεξσλ επηρεηξεκαηηθώλ δαλείσλ ηα νπνία κέρξη θαη ην 2008 ελώ εμππεξεηνύληαλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό, εμαηηίαο ηεο θξίζεο θαη ηεο ύθεζεο δελ κπνξνύλ ή δελ ζα κπνξέζνπλ πιένλ λα πιεξσζνύλ. Σαπηόρξνλα κε ηελ δηαγξαθή ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαη επηκήθπλζε ηνπ ρξόλνπ απνπιεξσκήο ηνπ ππνινίπνπ, ζύκθσλα κε ην επηρεηξεκαηηθό ζρέδην ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη βάζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνπλ θαη ηελ δόζε πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη. Αλ δελ ζπκβεί απηό εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο κε απηνπαζρνινύκελνπο θαη εξγαδόκελνπο ζα θιείζνπλ άκεζα. ην βσκό κηαο πνιηηηθήο ζηελ νπνία ειάρηζηα επζύλνληαη νη επηρεηξήζεηο, αιιά ζε θακηά πεξίπησζε σο κόλεο ππεύζπλεο όπσο ζέινπλ δηαρξνληθά λα ππνζηεξίδνπλ ηα ηξαπεδηθά ζπκθέξνληα θαη νη ππνζηεξηθηέο ηνπο. Αξθεηά θέξδηζαλ νη Σξάπεδεο ηηο πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο. Δίλαη ε ώξα ηεο επζύλεο ηνπο λα πξνρσξήζνπλ απνθαζηζηηθά λα επηιύζνπλ καδί κε ηελ Κπβέξλεζε ην πξόβιεκα θαη είλαη αλαγθαζκέλεο λα ην θάλνπλ εμαηηίαο ηνπ αδηεμόδνπ πνπ έρνπλ νδεγεζεί. Καη νη Σξάπεδεο είλαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο αιιά ζηεξίδνληαη από ην θξάηνο θαη ηνπο κεραληζκνύο κε θεθάιαηα. Πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηηο ηεξάζηηεο επζύλεο ηνπο. Θα αλαθεξζώ όκσο παξαθάησ κε θάπνηα παξαδείγκαηα γη απηό ην ζέκα. 16

17 Δίκαζηε ζηελ νπζία ζηελ θάζε ηεο εζσηεξηθήο ζηάζεο πιεξσκώλ εμαηηίαο ηεο ύθεζεο. Αλ ζέινπκε λα δώζνπκε ώζεζε πάιη ζηελ κεραλή, ηόηε νη απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη γελλαίεο θαη ζίγνπξα απηνί πνπ ζα ηηο πάξνπλ, ζα ηύρνπλ ηεο αλαγλώξηζεο ησλ πνιηηώλ θαη όρη κόλν ησλ Σξαπεδηηώλ. Δπηηέινπο δελ κπνξεί ζε όιν ηνλ πιαλήηε θαη ζε αλαπηπγκέλεο ρώξεο πνπ έρνπλ αθόκε απόζεκα (ΗΠΑ θιπ) λα γίλεηαη δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε απνκείσζε ησλ δαλείσλ ζηηο Σξάπεδεο θαη ζηελ ρώξα καο,πνπ πιένλ ππάξρεη αδηέμνδν, αθόκε λα ην ζθέθηνληαη νη θπβεξλώληεο. Θα έιεγα κάιηζηα όηη ε ρξνληθή ζπγθπξία είλαη ηέηνηα πνπ πέξαλ από ην όθεινο γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο, ην «θνύξεκα» πξέπεη λα είλαη επηζπκεηό θαη από ηηο Σξάπεδεο, θαζώο νη εγγεγξακκέλεο ζηνπο ηζνινγηζκνύο ηνπο επηζθάιεηεο, είλαη νινθάλεξν, όηη αθνξνύλ ζε πνζά από δάλεηα πνπ δελ ζα εηζπξάμνπλ πνηέ. Πνιινί, βέβαηα, αλαθέξνληαη ζηα 70 δηο επξώ, πνπ εκθαλίδνληαη σο ην πνζό ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα απσιέζνπλ νη Σξάπεδεο από ηελ αλσηέξσ ξύζκηζε, γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ απαηζηνδνμία ηνπο σο πξνο ηηο πξννπηηθέο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο κε ην «θνύξεκα», ην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα, πέξαλ ηνπ όηη ζα εμπγηάλεη ηελ θαηαλαισηηθή ηνπ πίζηε, ζα θαζαξίζεη ηελ ηνμηθή θαη αζύδνηε ρνξήγεζε δαλείσλ, πνπ είρε σο δεζπόδνπζα πνιηηηθή ηνπ από ηηο αξρέο ηνπ 2000 κέρξη θαη ην Γλσξίδνπκε όηη ππάξρνπλ εηζεγήζεηο αλαγλσξηζκέλσλ νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνύ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Γλσξίδνπκε όηη δελ ζα είκαζηε κνλαδηθό παξάδεηγκα σο ρώξα ηελ ηειεπηαία 4 εηία νύηε θαη δηαρξνληθά κνλαδηθόηεηα αλ γίλεη δηαγξαθή ρξεώλ. ηηο εηδηθέο θξίζηκεο ζπλζήθεο απαληάο κε λέεο ξηδνζπαζηηθέο πνιηηηθέο θαη όρη κε θιαζζηθέο ζπληαγέο ηνπ παξειζόληνο. Σν απαηηνύλ νη ζπλζήθεο όπσο απαηηνύλ θαη έλα λέν 17

18 Σξαπεδηθό ζύζηεκα όρη απηό ησλ Σξαπεδηηώλ, όρη απηό ησλ δηαζπλδέζεσλ κε ην πνιηηηθό ζύζηεκα θαη ηα θόκκαηα. Αγαπεηνί πλάδειθνη Θα αλαθεξζώ πνιύ ιίγν ζε κηα από ηηο ζηξεβιώζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην Σξαπεδηθό ζύζηεκα θαη δελ έρσ θακία δηάζεζε λα είκαη επηθξηηηθόο αιιά δπζηπρώο κέρξη ζήκεξα απηά πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη εμαθνινπζνύλ λα ζπκβαίλνπλ δελ καο αθήλνπλ πεξηζώξηα εθεζπραζκνύ. Θα δαλεηζηώ έλα αιεζηλό παξάδεηγκα πνπ είδε ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηνλ ηύπν ηνπ εμσηεξηθνύ θαη όρη κόλν, θαη θαηαγξάθεηαη από έλαλ νηθνλνκνιόγν. Γηα ιόγνπο επλόεηνπο ζα αλαθέξνκαη ζε ηπραίεο Σξάπεδεο Υ θαη Φ. Η ηξάπεδα Υ δαλείδεη ζηελ ηξάπεδα Φ 100 εθαηνκκύξηα. Η ηξάπεδα Φ πξνβαίλεη ζε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ θαηά 100 εθαηνκκύξηα, ηα νπνία αγνξάδεη κε ηα 100 εθαηνκκύξηα πνπ δαλείζηεθε από ηελ ηξάπεδα Υ. Έηζη, ακέζσο-ακέζσο, εκθαλίδεηαη όηη ε ηξάπεδα Φ αύμεζε ηελ θεθαιαηνπνίεζή ηεο θαηά 100 εθαηνκκύξηα. Η ηξάπεδα Φ ηώξα ζα δαλείζεη ζηελ ηξάπεδα Υ 100 εθαηνκκύξηα κε ηα νπνία ε Υ ζα αγνξάζεη κεηνρέο ηεο ζην πιαίζην κηαο δηθήο ηεο αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Απηό, κάιηζηα, νη δύν ηξάπεδεο κπνξνύλ λα ην θάλνπλ ζπλέρεηα, κε ηα ίδηα 100 εθαηνκκύξηα λα πεγαίλνπλ πέξα-δώζε, έσο όηνπ ηα «εηθνληθά» θεθάιαηά ηνπο θηάζνπλ ην όξην πνπ απαηηνύλ νη ξπζκηζηηθέο αξρέο.» 18

19 Σν εξώηεκα είλαη «Καη ε Κεληξηθή Σξάπεδα; Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο? Πξέπεη λα ην δερηνύλ?» Η απάληεζε είλαη, θαη θπζηθά όρη, αθόκε θη αλ είλαη λόκηκν ε Κεληξηθή Σξάπεδα θαη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο δελ ζα έπξεπε λα άθελαλ ηηο δύν ηξάπεδεο λα ζπλάπηνπλ δάλεηα πνπ κόλν πιαζκαηηθά απμάλνπλ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπο ώζηε λα παξνπζηάδνληαη ρσξίο πξόβιεκα. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη Απηά όκσο ζπκβαίλνπλ εδώ θαη είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο πξώηα ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ηνπ εμσηεξηθνύ θαη κεηά ηεο Διιάδαο. Καη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο ηεο ρώξαο καο, απηήλ ηελ πιαζκαηηθόηεηα ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηελ δέρνληαη σο λόκηκε δηαδηθαζία επεηδή αθξηβώο δελ απαγνξεύεηαη ή δελ έρεη πξνβιεθζεί από ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία Μόλν πνπ ε πιαζκαηηθόηεηα ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο απνηειεί από κόλε ηεο νπζηαζηηθά εμαπάηεζε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη ησλ επελδπηώλ. Δπηηέινπο Γηα απηόλ ηνλ ιόγν θαη κόλν νη κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ε επηρεηξεκαηηθόηεηα ζα έπξεπε λα πξνζηαηεπζνύλ κε λνκνζεηηθή πξάμε. Γελ κπνξεί λα πξνζηαηεύνληαη νη ηξαπεδίηεο κόλν. Οη ηξάπεδεο είλαη ηδησηηθέο εηαηξείεο όπσο θαη νη επηρεηξήζεηο κέιε καο. Αλ ζέινπκε λα ζώζνπκε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ηηο επηρεηξήζεηο ηελ ρώξα λα πηνζεηεζεί ε πξόηαζε καο γηα δηαγξαθέο νθεηιώλ ζηηο Σξάπεδεο. 19

20 Σέινο θιείλσ επηζεκαίλνληαο όηη ηόζν ε ΔΔΔ όζν θαη ε ΓΔΒΔ αθνπγθξαδόκελνη ηνπο θξαδαζκνύο ζηελ αγνξά θαηαζέηνπλ θαη θαηέζεζαλ αηηήκαηα γηα λνκνζεηηθή πξάμε δηαγξαθήο δαλείσλ ζηηο Σξάπεδεο. Οθεηιέο ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία (ΟΑΕΕ θαη ΘΚΑ) ΟΑΕΕ Οθείισ θαη νθείινπκε όινη καο λα κεηαθέξνπκε κε απόιπηα ξεαιηζηηθό ηξόπν ηελ αξλεηηθή πιένλ θαη ρσξίο νξαηή δηέμνδν θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ηόζν ζηνλ ΟΑΔΔ όζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο νθεηιέηεο θαζώο επίζεο θαη γηα όζεο από απηέο πνιύ ζύληνκα, δελ ζα κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ιόγσ ηεο βαζηάο ύθεζεο. Πάλσ από ην 50% ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ηηο εηζθνξέο ηνπ θαη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνύ έρνπλ βεβαησζεί νθεηιέο πάλσ από 2 δηο επξώ. ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο όπσο θαη ζηελ δηθή κνπ νη επηρεηξήζεηο πνπ νθείινπλ ζηνλ ΟΑΔΔ μεπεξλνύλ ην 70%. Όινη απηνί νη άλζξσπνη αλαζθάιηζηνη πιένλ δελ έρνπλ πξόζβαζε νύηε ζηελ ζηνηρεηώδε πγεία. Η ξύζκηζε πνπ ππάξρεη ζήκεξα έρεη απνηύρεη παηαγσδώο ιόγσ έιιεηςεο ξεαιηζκνύ θαη εθινγίθεπζεο ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Δληάρζεθαλ ζε απηήλ ειάρηζηνη επαγγεικαηίεο θαη αληηθεηκεληθά νη 20

21 πεξηζζόηεξνη δελ κπνξνύλ λα ηελ ζπλερίζνπλ, εμαηηίαο ησλ όξσλ ηεο θαη ηεο δηαξθνύο ύθεζεο. Ήδε έρνπκε ηα πξώηα θαηλόκελα θαηάξξεπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Σν θιείζηκν κηθξώλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ε θηώρεηα, ε κεηαλάζηεπζε θαη νη θαηαζρέζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ επαγγεικαηηώλ, είλαη πιένλ θαηλόκελα θαζεκεξηλόηεηαο. Γηα όζνπο αγσλίδνληαη λα παξακείλνπλ ελεξγνί ε θαηάζηαζε είλαη ηδηαίηεξα αζθπθηηθή πνπ κνηξαία ζα ηνπο νδεγήζεη αξγά ή γξήγνξα ζην ινπθέην. Ο θαύινο θύθινο πνπ ππάξρεη νδεγεί κνηξαία θαη ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ ΟΑΔΔ θαη ζηελ αληηθεηκεληθή δπζθνιία αθόκε θαη πιεξσκήο ησλ ζπληάμεσλ. Η κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαηά ρηιηάδεο, ε αληηθεηκεληθή δπζθνιία πιεξσκήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη παιαηνηέξσλ νθεηιώλ δελ νδεγεί ζε θακία πεξίπησζε ζηελ επηβίσζε ηνπ νξγαληζκνύ. Σαπηόρξνλα ρηιηάδεο αζθαιηζκέλνη θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο, ζηεξνύληαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαη αθόκα θαη απηνί πνπ ηελ δηθαηνύληαη δελ ηνπο ηελ παξέρεη όπσο ππνρξενύηαη ν ΟΑΔΔ ΔΟΠΤΤ ιόγσ ηεο άξλεζεο ησλ ηαηξώλ εμαηηίαο ησλ δηθώλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Καη ν θαύινο θύθινο δπζηπρώο ζπλερίδεηαη Σειηθά ζε πνηα ρώξα δνύκε αγαπεηνί ζπλάδειθνη?? Πσο κπνξνύκε λα δερόκαζηε λα πεζαίλνπλ θαζεκεξηλά ζπλάδειθνη καο εμαηηίαο ηεο κε πξόζβαζεο ηνπο ζην ζύζηεκα πγείαο??? Φπζηθά θαη δελ ην δερόκαζηε!!!. Αλζξσπηζηηθά θαη κόλν πξέπεη λα ιπζεί ην δήηεκα άκεζα. Πξέπεη άκεζα ην Τπνπξγείν θαη ν Οξγαληζκόο λα πάξεη γελλαίεο απνθάζεηο. Πξνηείλσ λα πηνζεηήζνπκε νινθιεξσκέλε πξόηαζε πξνο ην Τπνπξγείν κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά. Οη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ θαη είλαη ξεαιηζηηθή. 21

22 Πξνηείλσ 1. Μείσζε θαηά 30% ηνπιάρηζηνλ ησλ εηζθνξώλ γηα κηα 5εηία εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ έρεη απνθέξεη κείσζε εζόδσλ ζηηο επηρεηξήζεηο πάλσ από 50% θαη θπξίσο ζηηο κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πιένλ ην θάζκα ηνπ ινπθέηνπ. 2. Πάγσκα ησλ παιαηνηέξσλ νθεηιώλ ρσξίο πξνζαπμήζεηο κε ηαπηόρξνλν δηαρσξηζκό από ηελ ηξέρνπζα εηζθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα πιεξώλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ηξέρνπζα εηζθνξά θαη λα ζεσξείηε αζθαιηζηηθά ελήκεξνο κε δηθαίσκα ζηηο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη λνζνθνκεηαθέο παξνρέο. 3. Γηθαίσκα ζηνλ αζθαιηζκέλν λα επηιέμεη αζθαιηζηηθή θιίκαθα από ηελ θαηώηεξε έσο ηελ αλώηεξε ρσξίο πεξηνξηζηηθό ρξνληθό όξην. Απηό θπζηθά έρεη επίπησζε ζηελ ζύληαμε ηνπ αιιά είλαη επηινγή ηνπ θαη αθνξά απηόλ απνθιεηζηηθά. 4. Απνπνηληθνπνίεζε ησλ νθεηιώλ ζηνλ ΟΑΔΔ αθξηβώο γηαηί είλαη απηαζθάιηζε θαη αθνξά ην θπζηθό πξόζσπν πνπ αζθαιίδεηαη. Απηό ζπκβαίλεη ζηα πεξηζζόηεξα αζθαιηζηηθά ηακεία (δηθεγόξσλ, κεραληθώλ θιπ). Μία κεγάιε κεξίδα πνηληθώλ ππνζέζεσλ, πνπ απαζρνινύλ θαζεκεξηλά ηα Γηθαζηήξηα, είλαη θαη εθείλε, πνπ αθνξά ηε κε θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, από ηε ζηηγκή πνπ ν Ννκνζέηεο επέιεμε λα πνηληθνπνηήζεη απηά ηα ρξέε (ελ έηεη..1967)! ύκθσλα κε ην ζρεηηθό Νόκν : α) Με θπιάθηζε από 3 κήλεο έσο 5 ρξόληα θαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο 22

23 επξώ, ηηκσξείηαη όπνηνο δελ απνδίδεη ηηο βαξύλνπζεο απηόλ (εξγνδνηηθέο) εηζθνξέο ζηα εθάζηνηε Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη β) Με θπιάθηζε από 6 κήλεο έσο 5 ρξόληα θαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο επξώ, ηηκσξείηαη όπνηνο δελ απνδίδεη ζηα Σακεία ηηο παξαθξαηεζείζεο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η επηκνλή (ή εκκνλή) ηνπ Ννκνζέηε ζε πνηληθή θαηαζηνιή ησλ ζρεηηθώλ ππνζέζεσλ, ίζσο ζα έπξεπε, 50 ζρεδόλ ρξόληα κεηά, λα επαλεμεηαζηεί, δεδνκέλνπ όηη : Η επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα εκπεξηέρεη εμ νξηζκνύ ην ζηνηρείν ηνπ ξίζθνπ θαη ζπλεπώο δελ κπνξεί εθ ησλ πξνηέξσλ λα πξνβιεθζεί όηη όια ζα πάλε θαιά, δελ ζα δεκηνπξγεζνύλ ρξέε θιπ. Δμάιινπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ απνηπγράλεη. ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ ινηπόλ, ε κε θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ νθείιεηαη ζε αδπλακία εμαηηίαο ηεο ύθεζεο θαη όρη ζε ιακνγηά. Σα ρξέε κπνξνύλ λα εηζπξαρζνύλ κε θάζε λόκηκν κέζν (θαηαζρέζεηο θιπ), ε απεηιή θπιάθηζεο ή θαη ε ίδηα ε θπιάθηζε δελ πξνζθέξνπλ θάηη παξαπάλσ. Πνιιέο θνξέο ηα ρξέε αθνξνύλ ζε ήδε αδξαλείο επηρεηξήζεηο, γεγνλόο πνπ γλσξίδνπλ ηα Σακεία θαη εληνύηνηο ζπλερίδνπλ λα επηβάιινπλ εηζθνξέο. 5. Ρύζκηζε ησλ παιαηόηεξσλ νθεηιώλ κε δόζεηο πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην 10% ηεο ηξέρνπζαο εηζθνξάο. Οη δόζεηο απηέο λα είλαη αλεμάξηεηεο από ηελ ηξέρνπζα εηζθνξά θαη λα είλαη δηαθξηηέο ζηελ απνζηνιή ησλ ηαρππιεξσκώλ. Σαπηόρξνλα λα ππάξρεη επειημία ζηελ θαηαβνιή ησλ παιαηώλ νθεηιώλ, ώζηε ε κε θαηαβνιή δόζεο ιόγσ αδπλακίαο ηνπ νθεηιέηε λα κελ απνηειεί ζηνηρείν απώιεηαο ηεο ξύζκηζεο. 23

24 6. Μείσζε ηνπ πνζνζηνύ πξνζαπμήζεσλ δηόηη έρεη θαηαληήζεη ηνθνγιπθία από ηνλ νξγαληζκό ε πξνζαύμεζε κε 3% γηα ηνλ πξώην κήλα θαη 1,5% γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο. 7. Με ην άξζξν 44 λ. 3986/2011, ζπζηάζεθε ζηνλ ΟΑΔΓ ν Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Αλεξγίαο ππέξ ησλ Απηνηειώο θαη Αλεμαξηήησο Απαζρνινπκέλσλ, κε ζθνπό ηελ ρνξήγεζε επηδόκαηνο αλεξγίαο γηα όζνπο εκπόξνπο θαη ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θιείλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Με ηελ ίδηα δηάηαμε ζεζπίζηεθε θαη κεληαία εηζθνξά ύςνπο 20 ην δίκελν, πνπ θαηαβάιιεηαη από όινπο ηνπο εκπόξνπο θαη ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο ππέξ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνύ. Μόλν πνπ νη δηθαηνύρνη άλεξγνη επαγγεικαηίεο δελ έρνπλ εηζπξάμεη αθόκε απηή ηελ βνήζεηα. Δπνκέλσο ή πιεξώλνπλ άκεζα ηα ρξήκαηα ζηνπο δηθαηνύρνπο ή θαηαξγνύλ ηελ εηζθνξά θαη επηζηξέθνπλ ην πνζό. ε απηό ην θξάηνο επηηέινπο αο ιεηηνπξγήζεη κηα θνξά ε θνηλή ινγηθή. 8. Παξνρή ζύληαμεο ζε όζνπο βξίζθνληαη ζε ειηθία ζπληαμηνδόηεζεο κε δηαγξαθή ησλ νθεηιώλ ηνπο θαη ππνινγηζκό/θαζνξηζκό ηεο ζύληαμεο ζύκθσλα κε ηηο εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί. Θα ήζεια επίζεο λα απαληήζσ ζε όινπο όζνπο επηθαινύληαη όηη ν ΟΑΔΔ δελ ζα κπνξέζεη λα πιεξώζεη ζπληάμεηο αλ κεησζνύλ νη εηζθνξέο κε ηα εμήο: Ο ΟΑΔΔ όθεηιε λα έρεη ηα ρξήκαηα γηα ηηο ζπληάμεηο δηόηη όινη νη ζπληαμηνύρνη έρνπλ θαηαβάιιεη ηηο εηζθνξέο ηνπο. Ο θάζε αζθαιηζκέλνο πιεξώλεη γηα ηελ ζύληαμε πνπ ζα πάξεη θαη όρη γηα ηελ ζύληαμε ησλ ππνινίπσλ. Σα απνζεκαηηθά ηνπ Οξγαληζκνύ ζα έπξεπε λα έρνπλ ηύρεη 24

25 νξζήο δηαρείξηζεο όζνλ αθνξά ηηο απνδόζεηο ηνπο, όπσο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ώζηε λα κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά ηζρπξόο. Γελ ζα πιεξώζνπλ ην κάξκαξν νη αζθαιηζκέλνη πνπ ζήκεξα ιόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ δελ κπνξνύλ λα είλαη ζπλεπείο. ε πνην αζθαιηζηηθό ηδησηηθό θνξέα ππήξρε πεξίπησζε λα θαηαβάιιεη αζθαιηζκέλνο εηζθνξέο απηνύ ηνπ κεγέζνπο θαη δελ ζα ιάκβαλε ζύληαμε. Κιείλνληαο ηελ πξόηαζε κνπ γηα ηηο νθεηιέο ζηνλ ΟΑΔΔ ζα έιεγα όηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα επλντθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ νθεηιεηώλ πνπ ήηαλ ζπλεπείο κέρξη θαη ην 2008 απέλαληη ζηνλ νξγαληζκό, πνπ απνδεηθλύεη όηη ζήκεξα αδπλαηνύλ εμαηηίαο ηεο ύθεζεο. ε απηνύο ζα πξέπεη λα ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ νινθιεξσηηθή παξαγξαθή ησλ πξνζαπμήζεσλ θαη θπζηθά λα ηζρύζεη όηη άιιν πξνβιέπεηαη βάζε ηεο πξόηαζεο πνπ θαηαζέησ. ΘΚΑ Αληίζηνηρα γηα ηηο νθεηιέο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ΙΚΑ ζα πξέπεη λα ππάξμεη γελλαία ξύζκηζε κε κείσζε ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ, πάγσκα ησλ παιαηώλ νθεηιώλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ, κεγάιν δηάζηεκα απνπιεξσκήο αλάινγα κε ηελ ρξεκαηνδνηηθή δπλαηόηεηα ηνπ νθεηιέηε θαη εηδηθή κέξηκλα γηα νθεηιέηεο πνπ ήηαλ ζπλεπείο κέρξη θαη ην 2008 αξρή έλαξμεο ηεο θξίζεο θαη ηεο ύθεζεο. Δηδηθόηεξα γηα ηηο πνιύ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο λα ππάξρεη εηδηθή αλαθνξά ζηελ ξύζκηζε. 25

26 ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΟ Αγαπεηνί ζπλάδειθνη Τπνβάιινπκε εδώ θαη δεθαεηίεο ζπλερώο απηνλόεηεο πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ ρώξα καο. Ση έγηλε κέρξη ζήκεξα?? Η εηθόλα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο ηα ιέεη όια. Υξενθνπεκέλεο επηρεηξήζεηο, πνιίηεο θαη ρώξα. Δρζξηθό επελδπηηθό πεξηβάιινλ πνπ απνκαθξύλεη αθόκε θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο Έιιελεο λα επελδύζνπλ ζηελ ρώξα ηνπο. Η κεγάιε πιεηνςεθία από απηνύο πνπ επέλδπζαλ ή θπηνδσνύλ ή δηώθνληαη ή έρνπλ θύγεη από ηελ ρώξα λα επελδύζνπλ αιινύ. Γξαθεηνθξαηία εμόλησζεο πνπ ζηνηρίδεη 16 δηο ην ρξόλν. Φνξνδηαθπγή, δηαθζνξά ζε όια ηα επίπεδα. Γεκόζηνο ηνκέαο νξηζηηθά ρξενθνπεκέλνο νηθνλνκηθά θαη εζηθά. Μέρξη ζήκεξα νη θπβεξλήζεηο ζρεδίαδαλ θαη ζρεδηάδνπλ βάζε εζόδσλ. Πνηώλ εζόδσλ όκσο?? Όηαλ νη δαπάλεο ηνπ θξάηνπο, ε θαθνδηαρείξηζε, ε δηαθζνξά εμαλέκηδαλ ζε 1 λύρηα ηα έζνδα από ηελ θνξνινγία. Αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο πνπ καο έρνπλ νδεγήζεη ζε ηέικα. Πνηέ δελ δέρηεθα σο επηρεηξεκαηίαο, σο κέινο θαη πξόεδξνο ηνπ θνξέα κνπ, σο πνιίηεο, ηελ επίθιεζε ηεο θνξνδηαθπγήο σο αηηία επηβνιήο λέσλ άκεζσλ ή έκκεζσλ θόξσλ. Πνηέ δελ δέρηεθα σο αηηία ηεο επηβνιήο θόξσλ ηελ αληθαλόηεηα ηνπ θξάηνπο λα δώζεη ιύζε ζηελ θνξνδηαθπγή θαη ην παξαεκπόξην. Γελ κπνξεί ην θξάηνο λα ζπιιάβεη ην καύξν ρξήκα θαη πξέπεη λα πιεξώλνπκε όινη καο γη απηό. 26

27 Καη δπζηπρώο κάζακε όινη καο λα πηνζεηνύκε απηέο ηηο ζαζξέο αηηηνινγίεο θαη λα ηηο αλερόκαζηε κε απνηέιεζκα λα νδεγνύκαζηε ζήκεξα ζε ρξενθνπία ηνπ Έζλνπο. Απηό πνπ θαίλεηαη ζε πνιινύο παξάδνμν αιιά γηα εκάο ηνπο επηρεηξεκαηίεο απόιπηα θπζηνινγηθό είλαη όηη παξ όιν πνπ νη θόξνη απμάλνληαη ζπλερώο κεηώλνληαη ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο. Μα θπζηθά ζε απηνύο πνπ θαίλεηαη παξάδνμν είλαη όινη όζνη δελ αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο παξαγσγήο, ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, ηεο βειηίσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο, ηελ έλλνηα ηνπ Δπηρεηξείλ θαη δπζηπρώο ζε απηνύο πεξηιακβάλνληαη πνιηηηθνί θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ησλ ππνπξγείσλ πνπ καο δηνηθνύλ δηαρξνληθά. Ακθηβάιιεη θαλείο ζαο γη απηό?? Θα δώζσ απηά παξαδείγκαηα ηνπ παξαινγηζκνύ πνπ νδεγεί ζηελ ύθεζε κέζα από ηελ εθαξκνγή θνξνινγηθώλ θαη εηζπξαθηηθώλ κέηξσλ πνπ έρνπλ παξζεί ζην όλνκα ηεο απαξαίηεηεο είζπξαμεο εζόδσλ από ην θξάηνο θαη πνπ ην απνηέιεζκα δελ δηθαηώλεη ηελ ιήςε ηνπο. Πξώην παξάδεηγκα Δμνκνίσζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο κε απηό ηεο ζέξκαλζεο. Δπηθαινύληαη ην ιαζξεκπόξην θαπζίκσλ θαη ηελ αληηθεηκεληθή δπζθνιία λα ην παηάμνπλ. Δίλαη δπλαηόλ??? Γελ ηνπο μέξνπλ κήπσο?? Γελ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηθαλό κεραληζκό πάηαμεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη αμηόπηζην ζεζκηθό πιαίζην?? Πξέπεη λα ην πιεξώζνπλ ην ιαζξεκπόξην ζπγθεθξηκέλσλ όινη νη Έιιελεο??? 27

28 Σν αζηείν είλαη όηη γλσξίδνπλ όηη ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ην ρεηκώλα γηα ζέξκαλζε ζρεδόλ ζα κεδεληζηεί άξα ζα έρνπλ κείσζε ησλ εζόδσλ από θόξνπο θαη απηό ην έρνπλ επηζεκάλεη αξκόδηνη ηνπ ζπζηήκαηνο Ήθαηζηνο. Γηαηί επηκέλνπλ?? Ση ζπκβαίλεη?? Δξώηεκα λα απαληήζεηε.. Γεύηεξν Παξάδεηγκα Οη ζπλερόκελεο απμήζεηο ζηνλ ζπληειεζηή ΦΠΑ έρεη νδεγήζεη καδί κε ηα ππόινηπα κέηξα ζε κείσζε εζόδσλ αληί ζηελ πξνβιεπόκελε αύμεζε ηνπο. Σξίην Παξάδεηγκα Η ζθέςε θαη πξόζεζε ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ γηα επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο κε 20% επί ηνπ ηδίξνπ πξνζνρή επί ηνπ ηδίξνπ- ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγώλ ελέξγεηαο από ΑΠΔ. Με απιά ιόγηα θαινύληαη λα πιεξώζνπλ νη επηρεηξήζεηο επεηδή ε ΛΑΓΗΔ ΑΔ έρεη δώζεη ην 60% ηνπ ηέινπο ησλ ΑΠΔ ζηελ ΓΔΠΑ γηα ην θπζηθό αέξην παξαβηάδνληαο ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία κηαο θαη ην αέξην είλαη νξπθηό θαύζηκν. Δπηπιένλ αληί λα θάλεη γξήγνξεο ελέξγεηεο λα πάξεη ηα ρξήκαηα πνπ νθείινπλ νη δύν ηδησηηθέο εηαηξείεο πάξνρνη πνπ θάξθσζαλ ζηελ ΛΑΓΗΔ ηηο νθεηιέο ηνπο, αθόκε είλαη ζηελ πξνζπάζεηα. Σέηαξην Παξάδεηγκα Έθηαθηεο εηζθνξέο ζηηο εηαηξείεο θαη ηα θπζηθά πξόζσπα κεζνύζεο ηεο θξίζεο όηαλ νη απαξαίηεηεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο δελ πξνρώξεζαλ έγθαηξα. 28

29 Μπνξώ λα αλαθεξζώ ζε πνιιά αθόκε. Ννκίδσ όκσο όηη επηηέινπο πξέπεη κέζα ζε όιεο απηέο ηηο θνζκνγνληθέο αιιαγέο θαη ηελ ηξαγηθόηεηα ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί λα ζεζπηζηεί επηηέινπο έλα ζηαζεξό θαη δίθαην θνξνινγηθό ζύζηεκα πνπ δελ ζα έρεη θνξνεηζπξαθηηθό πξνζαλαηνιηζκό αιιά θπξίσο αλαπηπμηαθό. Πξνηείλσ όπσο έρνπκε πξνηείλεη όινη καο θαηά θαηξνύο όπσο έρνπλ πξνηείλεη θαη ζπλδηθαιηζηηθέο επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο, όπσο έρνπλ πξνηείλεη θαη νη πνιηηηθνί θνξείο κε ηα πξνγξάκκαηα ηνπο ηα εμήο: Σελ εθαξκνγή από ηηο αξρέο ηνπ 2012 ελόο λένπ, δίθαηνπ θαη ζηαζεξνύ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο κε flat tax 15%, γηα ηηο ΜκεΔπηρεηξήζεηο. Σελ εθινγίθεπζε ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ θαη ηελ κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζην 6,5% γηα ηελ δηαηξνθή, εζηίαζε θαη ηνπξηζκό, ζην 16% γηα ηα ππόινηπα βηνκεραληθά είδε θαη ζην 23% γηα είδε πνιπηειείαο. Σελ εθαξκνγή on-line ζπζηήκαηνο είζπξαμεο ΦΠΑ. Σελ θαηάξγεζε ηνπ θώδηθα βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη αλαγλώξηζε ησλ ινγηζηηθώλ καο βηβιίσλ σο κνλαδηθή πεγή πξνζδηνξηζκνύ ηνπ εηζνδήκαηόο καο. Σελ θαηάξγεζε ηεο πεξαίσζεο θαη ηελ επηβξάβεπζε ησλ ζπλεπώλ επηρεηξήζεσλ κε ηαπηόρξνλε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο. Μαθξνρξόληα ξύζκηζε ρξεώλ ρσξίο πξνζαπμήζεηο θαη πξόζηηκα. πκςεθηζκόο ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ κεηαμύ επηρεηξήζεσλ θαη επξύηεξνπ Γεκόζηνπ ηνκέα. 29

30 Καζηέξσζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ απνζεκαηηθνύ γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, ώζηε λα πξνρσξήζνπλ ζε επελδύζεηο. Γπλαηόηεηα απαιιαγήο από ηε θνξνινγία κέξνπο ησλ θεξδώλ πνπ ζα επαλεπελδύνληαη ζηελ επηρείξεζε. Άκεζε αλαζηνιή ηεο ηζρύνο ησλ λνκηθώλ ξπζκίζεσλ πνπ απνηεινύλ ζειηά γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη επηηξέπνπλ ηελ ππνρξεσηηθή είζπξαμε θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ κέζσ ησλ θαηαζέζεσλ θαη θαηάζρεζεο εηζνδεκάησλ. Απνζύλδεζε ηνπ εηδηθνύ ηέινπο αθηλήησλ από ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο ΓΔΗ θαη εμαίξεζε ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ εκπνξηθώλ επαγγεικαηηθώλ αθηλήησλ από ην εηδηθό ηέινο. Καηάξγεζε θάζε έθηαθηεο εηζθνξάο. Σελ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζε όιν ην θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο από ηελ ίδξπζε, ηελ αδεηνδόηεζε κέρξη θαη ηελ ιύζε ηεο. Σελ θαηάξγεζε ηεο αδπλακίαο ιύζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθνξία, γηα επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ νθεηιέο. Σελ θαηάξγεζε ηνπ πνηληθνύ αδηθήκαηνο γηα νθεηιέο ζην δεκόζην αλ απηέο δελ πξνέξρνληαη από πξόζηηκα πνπ αθνξνύλ πξντόλ εγθιεκαηηθήο δξάζεο ή ζπλερνύο θαη εθηεηακέλεο κεγάιεο θνξνδηαθπγήο. Απηέο είλαη κεξηθέο από ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαζέησ θαη πξνηείλσ λα πηνζεηήζνπκε. Βεβαίσο πνιιέο αθόκε κπνξνύλ θαη νθείινπκε λα θαηαηεζνύλ. Έλα όκσο είλαη ην ζεκαληηθό. Όιεο απηέο νη πξνηάζεηο βειηηώλνπλ ηελ νηθνλνκία. Γεκηνπξγνύλ ην θηιηθό θξάηνο ζύκκαρν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη ηνπ πνιίηε γεληθόηεξα. Δπραξηζηώ 30

31 Γεσξγηάδεο ηέθαλνο Πξόεδξνο Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο 31

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Η 3 ε πξόηαζή καο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο labs.pengv.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεζμορ Παπαγωγών Δνέπγειαρ με Φωηοβοληαϊκά Σηέλιορ Λοςμάκηρ Ππόεδπορ ΣΠΔΦ

Σύνδεζμορ Παπαγωγών Δνέπγειαρ με Φωηοβοληαϊκά Σηέλιορ Λοςμάκηρ Ππόεδπορ ΣΠΔΦ Σύνδεζμορ Παπαγωγών Δνέπγειαρ με Φωηοβοληαϊκά Σηέλιορ Λοςμάκηρ Ππόεδπορ ΣΠΔΦ Ημεπίδα Πολςηεσνείος Κπήηηρ Ανηαγωνιζηικόηηηα ηηρ Φωηοβοληαϊκήρ Δνέπγειαρ ζηην Δςπώπη Καηεπζύλζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΟ Α Μάθημα 1 ο Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 1.1 Ειζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο όπσο ηε κειινληηθή αμία, ηελ παξνύζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑΑ ΑΔ Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ & Αιηείαο ΑΔ.

ΟΚΑΑ ΑΔ Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ & Αιηείαο ΑΔ. ΟΚΑΑ ΑΔ Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ & Αιηείαο ΑΔ. ΣΟΥΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΕΓΚΤΚΛΙΟ 36035/ΔΕΚΟ 1350/13-8-2012) ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ & ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ 2013-1016 ΣΟΥΟΙ & ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΟΧΟ: Δλίζρπζε ηεο εμππεξέηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα