ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη"

Transcript

1 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, θύξηε Πξόεδξε, θύξηνη Τπνπξγνί, ζα είκαη ζύληνκνο, δηόηη γλσξίδσ ην ξίζθν θαη ηελ επηθηλδπλόηεηα αιιά θαη ην θόξην εξγαζίαο ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνύ, ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε όισλ απηώλ ησλ δεηεκάησλ πνπ έρνπκε απηέο ηηο κέξεο κέζα ζηε ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε. Θα μεθηλήζσ, ζρνιηάδνληαο θάπνηεο δειώζεηο πνπ άθνπζα πξηλ από ηελ παξάηαμε ηεο Ν.Γ. θαη από ηελ θπξία Μπαθνγηάλλε ζπγθεθξηκέλα, ζε ζρέζε κε ην θόζηνο δαλεηζκνύ θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δήκνπ. Θέισ λα πσ, όηη ην θόζηνο δαλεηζκνύ ελόο δήκνπ όπσο θη αλ βγαίλεη- όπσο είπε θαη ν ζπλάδειθνο από ην ΠΟΣΑΜΗ, λαη γίλεηαη κε πξνζθνξέο- αλ ζήκεξα θάπνηα ηξάπεδα δίλεη 5,85% ζε έλα δήκν γηα δηαζέζηκα 3 ή 6 εθαηνκκπξίσλ επξώ, ε ηξάπεδα έρεη πξόβιεκα θαη «κπαίλεη κέζα», λα ην πσ ιατθά ζην θαθελείν, δηόηη ζήκεξα δαλείδεηαη 30 θνξέο αθξηβόηεξα από ηελ δαλεηδόηαλ από Θα ηα δνύκε θαη ζα ειέγμνπκε απηά έλαέλα. Απηνί νη δήκνη δελ λνκίδσ λα είλαη πνιινί, άλσ ησλ 10 ζε ζρέζε κε ηνπο εθαηνληάδεο, νη νπνίνη πηζαλόλ λα έρνπλ έλα θέξδνο από ην επηηόθην ζε πξνζεζκηαθή ή όςεσο άλσ ηνπ 2,5% θαη ζα ηνπο δνύκε έλαλ- έλαλ μερσξηζηά. Θα πξέπεη λα πξνζέμνπλ πάξα πνιύ νη δήκνη όκσο, όηαλ αύξην γίλεη θαη ε δηαβνύιεπζε, δελ ζα κηιήζσ ζήκεξα ηερληθά, αιιά επεηδή δελ κνπ αξέζεη λα αθνύσ πνιηηηθά ηζηηάηα πεξί θινπήο ηακείσλ, πεξί πθαξπαγήο θαηαζέζεσλ, δελ έρσ λα πιεξώζσ κηζζνύοζπληάμεηο ζην δήκν, δελ έρσ λα πιεξώζσ πξνκεζεπηέο θη όια απηά πνπ ζα ηα αθνύζνπκε πνιηηηθά αύξην, δηόηη θαιώο ή θαθώο καο «γξάθεη» ην θαλάιη ηεο Βνπιήο θαη όιν απηό «παίδεη» πνιηηηθά γηα ςεθνζεξηθνύο ιόγνπο, ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ πάξα πνιύ, δηόηη ζα είκαη παξώλ αύξην θαη ζα ηνπο ξσηήζσ έλαλ-έλαλ ηνπο θνξείο πνπ ζα είλαη εδώ, λα κνπ εμεγήζνπλ ηη θαηαιαβαίλνπλ όηαλ ιέκε «βξαρππξόζεζκν δαλεηζκό» θαη «αλαθύθισζε θεθαιαίσλ» ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, γηαηί αθξηβώο ελλννύκε ηε ιέμε ξέπνο. Όπνηνο δελ απαληήζεη ζηελ απιή εξώηεζή κνπ, ζα ζεσξήζσ όηη νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζρεηηθά κε ην ηη ζα γίλνπλ ηα δηαζέζηκα ηνπ ηακείνπ ηνπ ηα νπνία είλαη «βξαρππξόζεζκνο δαλεηζκόο» θαη «αλαθύθισζε ρξένπο» κε ηα ξέπνο γηα 15 ή 10 ή 17

2 κέξεο, ηόηε ζα ζεσξήζσ όηη έρεη πιήξε αθπξόηεηα ηνπ νπνηνδήπνηε επηρείξεκα. Γηόηη πξέπεη λα μέξνπκε γηα ηη κηιάκε ηνπιάρηζηνλ, όζν ήξζα εγώ θη αθνύσ θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία ηπγράλεη λα γλσξίδσ. Από θεη θαη πέξα, επεηδή δελ γλσξηζηήθακε ζήκεξα όινη ζ' απηή ηε ρώξα, ζα πξέπεη λα μερσξίζνπκε θάηη ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία, δύν νξηζκνύο απινύο: Γηαζέζηκα θαη απνζεκαηηθό. Σν απνζεκαηηθό δελ ην αθνπκπάεη θαλέλαο. Σν αθνύκπεζε ν θ. Βεληδέινο κε ην εηδηθό ηνπ βάξνο, κε ην εηδηθό βάξνο ησλ δαλεηζηώλ εθείλε ηελ επνρή θαη αξγόηεξα κε ηελ πνιηηηθή ζηήξημε ηνπ θπξίνπ ακαξά θαη ηεο Ν.Γ.. Σα απνζεκαηηθά ησλ ηακείσλ είλαη ηεξά, δελ αθνπκπάεη θαλέλαο θαη δελ πξόθεηηαη λα αθνπκπήζεη θαλέλαο! Σα δηαζέζηκα ησλ Αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ γηα λα κηιάκε όινη ηελ ίδηα γιώζζα ζε νξηζκνύο, δελ ηνπο αλήθνπλ, αλήθνπλ ζην θξάηνο. Δίκαζηε ζύκθσλνη ζε απηό: Γηαζέζηκα δελ αλήθνπλ ζε θάπνηνπ Οξγαληζκό ΑΦΜ, ηα δηαζέζηκα αλήθνπλ ζην θξάηνο. Θα ηα δνύκε εζεινληηθά, ζα δνύκε ηα πιενλαζκαηηθά θαη ζα δνύκε θαη ηηο επηρνξεγήζεηο. Άθνπζα γηα παηξησηηθό θαζήθνλ, άθνπζα γηα εζσηεξηθό δαλεηζκό. Δίλαη εζσηεξηθόο δαλεηζκόο, θπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, απηό πνπ ζα εμεγήζνπκε θαη αύξην ιίγν πην ηερληθά ε «βξαρππξόζεζκε αλαθύθισζε» κε ξέπνο ηνλ δηαζεζίκσλ θάπνησλ ΟΣΑ ηα νπνία δελ μεπεξλνύλ απηή ηε ζηηγκή 1,2, 1,3 δηζ. ; Ή είλαη εζσηεξηθόο δαλεηζκόο απηό πνπ μεθίλεζε άκεζα θαη έκκεζα κε ην PSI ην νπνίν ζηνίρηζε ζε δαλεηαθέο αλάγθεο ηεο ρώξαο 48 δηζ. γηα ηηο ηξάπεδεο, 70,5 δηζ. γηα ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο κόλν ηνπ PSI απώιεηα θαηαζέζεσλ ζήκεξα είλαη γύξσ ζηα 131 δηζ. ζήκεξα νη θαηαζέζεηο. Αλ θάπνηνο ζπκεζεί πσο μεθηλήζακε ην 2008, 2009 ν θ. ηατθνύξαο- είλαη πνιύ θαιόο θη απηόο ηνπο αξηζκνύο, θη ήηαλ εηδηθόηεξνο εκνύ, δηόηη δηαρεηξίζηεθε όιε ηελ θξίζε εθείλε ηελ πεξίνδν- μέξσ όηη είρακε θηάζεη πεξίπνπ ζηα 230 δηζ. θαηαζέζεηο. Πξαθηηθά απιή αθαίξεζε έρνπκε ράζεη 100 δηζ.. Έρεη «αηκνξξαγήζεη» ε ειιεληθή νηθνλνκία. Γελ θηαίεη ε θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ησλ ΑΝ.ΔΛ.. Μίιεζαλ όινη γηα ην ηη παξαιάβακε. Από ιόγνπο εκπηζηεπηηθόηεηαο δελ κπνξώ λα πσ όηη έρσ νξίζεη ρξεκαηνξνέο κέξα ηελ εκέξα από ζήκεξα κέρξη 30 Ηνπλίνπ, αιιά ζα ζαο δώζσ έλα λνύκεξν εύθνιν 27 Ηαλνπαξίνπ, δύν εκέξεο κεηά ηελ λέα θπβέξλεζε, ε «ηξύπα» ηνπ Σακείνπ ήηαλ 700 εθαηνκκύξηα επξώ. Απηό πνπ δελ κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη θαλέλαο,

3 δηόηη είλαη έλα λνύκεξν θαηαγεγξακκέλν εθεί πνπ πξέπεη λα είλαη θαηαγεγξακκέλα λα ην δεη όπνηνο ζέιεη λα πάεη λα θνηηάμεη.σν PSI δηέιπζε ηα απνζεκαηηθά, όρη ηα δηαζέζηκα θαη έρσ θαη ιίζηεο, ηηο έρνπκε όινη θαη δελ ρξεηάδεηαη λα αλαηξέμνπκε ζην ηη έρεη ζπκβεί. Άθνπζα από ην ζπλάδειθό ηνπ ΠΟΣΑΜΗΟΤ, θάηη γηα ηηο πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο. Θα έξζεη ε ώξα ηελ εξρόκελε βδνκάδα πνπ ζα αζρνιεζώ κε ηηο πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο. Διπίδσ λα κελ ηηο ππεξαζπίδεζηε ηόζν ζζελαξά ζε ζρέζε κε ην αλ ζα θαηαζηξαθνύλ ή αλ ζα πάζνπλ θάηη ζήκεξα, δηόηη ειπίδσ λα γλσξίδεηε όηη ήηαλ κέηνρνη ζηελ «Παλειιήληα Σξάπεδα». Διπίδσ λα γλσξίδεηε όηη ήηαλ κέηνρνη ζηελ «Παλειιήληα Σξάπεδα» νη ζπλεηαηξηζηηθέο. Διπίδσ, επίζεο, γλσξίδεηε όηη ηηο ηειεπηαίεο κέξεο, όηαλ δεηήζεθε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζηελ «Παλειιήληα Σξάπεδα» δελ ζπκκεηείραλ νη ζπλεηαηξηζηηθέο παξά έθαλαλ αλαιήςεηο εθαηνκκπξίσλ. Ούηε ε γεξκαληθή. Πξνρσξάκε όζν αθνξνύλ ηηο πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο γηα λα δνύκε πνηνο έρεη επζύλεο θαη πνηνο παίξλεη επζύλεο γηα απηή ηε ρώξα, αλ ζέιεη λα ηε ζώζεη ή αλ ζέιεη λα ηελ θαηαζηξέςεη. Καη εάλ θάπνηνο βιέπεη εκέλα ή νπνηνλδήπνηε άιινλ ηπγράλεη λα είκαη ζ' απηή ηελ θπβέξλεζε ζε κηα ζέζε ιηγόηεξεο ή πεξηζζόηεξεο επζύλεο θαη ζέιεη κε ηελ αλάιεςε ηνπ από κηα ηξάπεδα πξνο αλαθεθαιαηνπνίεζε λα ηελ θαηαζηξέςεη θαη λα βξνπλ «other people money» θάπνηα ρξήκαηα από αιινύ, πνπ ζα ηα βξνύκε, εγώ ηα είδα πνπ ηα πήξαλ ζα ηα βξνύκε ηελ άιιε βδνκάδα γηα ηηο πλεηαηξηζηηθέο. Θα πξέπεη λα κηιήζσ θαη ιίγν πνιηηηθά. Θπκάκαη παιηά ζε θόκηθο πνπ έιεγαλ «βξείηε ηε δηαθνξά κεηαμύ δύν εηθόλσλ». Θα ζαο θάλσ έλα κηθξό ζρήκα λνεηηθό λα θαηαιάβεηε λα ζπλελλνεζνύκε ζηε δηαθνξά ησλ δύν εηθόλσλ: Μηα εηθόλα είλαη όηη κηα θπβέξλεζε κέρξη λα αλαιάβνπκε, έιεγε «λαη ζε όια», κε ήπηα ή θαζόινπ δηαπξαγκάηεπζε, ζέισ λα είκαη δίθαηνο, θαη ζπγρξόλσο είρε ηακεηαθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα ρξεκαηνδόηεζεο θαη αλαρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ρξένπο. Ζ δεύηεξε εηθόλα δίπια ζ' απηή ηε ζύγθξηζε, είλαη κηα θπβέξλεζε ε νπνία έρεη πεη «όρη ζε όια», έρεη παξαιάβεη «ηξύπα», έρεη παξαιάβεη δεύηεξε «ηξύπα» 2 δηζ. από ην πιεόλαζκα ηνπ 2014, έρεη παξαιάβεη ρξένο πξνο ΑΔΠ δύν κνλάδεο απμεκέλν ζην 177% ην νπνίν απηέο ηηο κέξεο πνπ ζπδεηάκε -δελ είλαη ηειείσο εκπηζηεπηηθό αιιά ζπδεηηέηαη κε ην

4 IMF λα δνύκε πώο ζα γίλεη κε ηε βησζηκόηεηα ην ρξένπο ζε ζρέζε κε απηά πνπ ζέιεη ην Γ.. ηνπ IMF- απηά είλαη απηό πνπ παξαιάβακε. Απηέο νη δύν εηθόλεο.

5 (πλέρεηα νκηιίαο ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ, Δηδηθνύ Αγνξεηή ησλ ΑΝ.ΔΛ.) Πνηνο από ηνπο δύν πεξλάεη ραιαξά θαη ήξεκα, εκείο πνπ ιέκε όρη ζε όια θαη καηώλνπκε θαη ςάρλνπκε θάζε κέξα δηαρεηξηζηηθά λα βξνύκε θαη ην έλα επξώ πνπ ιείπεη, ρσξίο λα θνπξεύνπκε απνζεκαηηθά, ρσξίο λα απνζηεξνύκε θαλέλαλ κηζζό θαη θακία ζύληαμε, παξά κε ην ηξαπεδηθό εξγαιείν πνπ ιέγεηαη repos δαλεηδόκαζηε θαη αλαθπθιώλνπκε ηα ρξήκαηα εζσηεξηθά ή ε πξνεγνύκελε Κπβέξλεζε είλαη ιίγν πην ραιαξή, ε νπνία δελ είρε ηαθηηθή δηαπξαγκάηεπζεο, αιιά, ζπγρξόλσο, κέζσ ησλ ιαζώλ ηνπ Μλεκνλίνπ ην νπνίν πινπνηνύζε, δεκηνπξγνύζε ηξύπα ζην Σακείν θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ξνέο; Θέισ εδώ λα ζεκεηώζσ ζηνπο θίινπο ηνπ ΓΝΣ όηη ην 2014 δελ καο έδσζαλ θακία δόζε ηνπ Πήξακε κηα δόζε από ην ΓΝΣ ηνλ Αύγνπζην ή ηνλ Ηνύιην, ε νπνία ήηαλ ρξεσζηνύκελε ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ Με ιίγα ιόγηα, νη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ ΓΝΣ θαιύθζεθαλ πέξπζη κε ίδηεο δπλάκεηο, αθνύ δελ είρακε βγεη ζηηο αγνξέο παξά κε ηα 5 θαη ηα 3, άιια δελ ήηαλ απηέο νη δαλεηαθέο αλάγθεο. ήκεξα, όκσο, ε δηαθνξά ζηε ζεκεξηλή εηθόλα είλαη όηη θαη πάιη ππάξρεη θαη παξαιάβακε ηακεηαθό πξόβιεκα, ην νπνίν δελ είλαη ηεξάζηην. Δίλαη κηθξό θαη ζα ιπζεί θαη δελ ππάξρεη ιόγνο απηήλ ηε ζηηγκή κε θηλδπλνινγνύκε θαη λα δεκηνπξγνύκε αλαζθάιεηα ζηνπο πνιίηεο, ζηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ θαη δεκνζίνπ δηθαίνπ, δηόηη θαη πάξα πνιιέο ηδησηηθέο εηαηξείεο αηζζάλνληαη κηα αλαζθάιεηα θαη ζα αηζζαλζνύλ κεγαιύηεξε αύξην. Έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ δελ ήζεια όρη πνιηηηθά θαη δεκνθξαηηθά, αιιά σο άλζξσπνο πνπ δσ απηό ην δηαρεηξηζηηθό θόζηνο θάζε κέξα λα βξνύκε ηα ρξήκαηα λα αθνύζσ έλαλ δήκαξρν λα ιέεη «ζα κνπ θιέςεηε ηα ιεθηά» είλαη όηη δελ ζα ην αληέμσ σο Γεκήηξεο, αιιά ηέινο πάλησλ, απηά έρεη ε πνιηηηθή. Θα ηα κάζσ ζηγά-ζηγά.

6 Θέισ λα πσ όηη ζα πξέπεη λα ιέκε αιήζεηεο θαη ε Κπβέξλεζε ιέεη κόλν αιήζεηεο. Θα πξέπεη ν θόζκνο θαη νη βνπιεπηέο όινη λα δείμνπλ εκπηζηνζύλε ζε απηήλ ηελ Κπβέξλεζε, ε νπνία δελ θιέβεη θαη δελ απνζηεξεί ρξήκαηα από θαλέλαλ, παξά δηαρεηξίδεηαη κηα δύζθνιε θαηάζηαζε, καηώλεη θαη ζέινπκε λα έξζνπκε ζε κηα ζπκθσλία κέζα ζηηο επόκελεο 10 κέξεο κε ηνπο δαλεηζηέο θαη ηνπο ζεζκνύο κε έλα θαζ όια ειιεληθό πξόγξακκα, κε κηα πνιύ ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε θαη κε ινγηθό θαη ζπλεηό ηξόπν, ρσξίο ππεξβνιέο, γηαηί θαη εκείο πξέπεη λα θάλνπκε πίζσ ζε θάπνηα πξάγκαηα, όρη ζηηο θόθθηλεο γξακκέο, βέβαηα θαη ζε λέα πθεζηαθά κέηξα. Γελ ζα δηαιύζνπκε ηνλ παξαλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο, γηαηί αλ ηνλ δηαιύζνπκε πεξαηηέξσ, ζα έρνπκε ηόζν κεγάιν πξόβιεκα πνπ δελ ζα έρεη θακία ζεκαζία ζε πνην λόκηζκα ζα βξηζθόκαζηε θαη αλ είκαζηε ηελ επξσπατθή ήπεηξν ή πεξάζνπκε ζηελ αθξηθαληθή. Κιείλνληαο, ζέισ λα πσ ραξηηνινγώληαο όηη ην «πνιηηηθό πηώκα» ηνπ Μλεκνλίνπ θαη ηνπ PSI είλαη ηόζν κεγάιν πνπ δελ κπνξεί λα θξπθηεί, θπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη όζνη ζηεξίδνπλ απηέο ηηο πνιηηηθέο. Ο ιαόο θαη όινη εκείο έρνπκε κλήκε. Σέινο, ζα έιεγα όηη δελ ζα πξέπεη λα δήζνπκε κηα πεξαηηέξσ επνρή ηνπ «ζξηάκβνπ ηεο ινβνηνκήο», δειαδή λα θνηηαδόκαζηε ζηα κάηηα έλα κήλα αξγόηεξα θαη λα έρνπκε μεράζεη ηη έρνπκε πεη ζήκεξα. Γελ ζα ήζεια θαλείο λα μεράζεη όηη όπνηνο ςεπδνινγήζεη θαη ιατθίζεη ρσξίο λα γλσξίδεη αθξηβώο ην ηη ζπκβαίλεη αύξην πνπ ζα είλαη παξώλ θαη παξ όια απηά ςεθίζεη όρη ή δελ ζηείιεη ρξήκαηα ή δελ βνεζήζεη ην Κξάηνο ζε απηό πνπ θάλεη, πνπ δελ θιέβεη θαη δελ θνπξεύεη, αιιά, επαλαιακβάλσ, δαλείδεηαη βξαρππξόζεζκα θαη ηα επηζηξέθεη δελ κπνξώ λα πσ ηερληθά θαη άιια πξάγκαηα γηαηί είλαη εκπηζηεπηηθά ηόηε ζα είλαη ππόινγνο, δηόηη απηή ε Κπβέξλεζε ζα πεηύρεη θαη ζα είκαζηε εκείο θαη απηνί πνπ δελ ζπλέβαιαλ. θαηαιαβαίλσ. ΓΖΜΖΣΡΖ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Ψεθίδεηε ζεηηθά, από ό,ηη

7

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ ζηεν Αζησνομική Ακαδεμία Η ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ Ψεθηαθή επεμεξγαζία Άρες Γιαβρής Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΛΣΙΑΓΗ ΒΑΡΒΙΣΙΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 Γηώξγνο Βαζηιάθνο Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 (Τν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηελ εηζήγεζή καο ζηελ εκεξίδα Καηάζιηςε θαη Θιίςε ηνπ Κόζκνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θεξαπεπηήξην Ν. Σπηλάξε

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Δνόηηηα: 9 Σίηλορ Μαθήμαηορ: Απιθμοί μέσπι ηο 10.000 (κεθ. 53) σολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Φλώπιναρ

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ AΝΣΑΠΑΝΣΖΖ ΑΠΟ ΕΤΓΟ Αγαπεηή θα Αληηγόλε, ε επραξηζηώ γηα ηελ εθηελή απάληεζε θαη ραίξνκαη γηα ηελ ηαπηόηεηα απόςεσλ ζε βαζηθά ζέκαηα. Πηζηεύσ όηη ζε πξνζσπηθό επίπεδν αιιά αθόκα θαη δεκόζηα νη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ (Ζ θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα έγηλε ζε δπν δόζεηο: ην 1958 θαη θάπνηεο άιιεο ίζσο νη ιηγόηεξεο ην 1963. Ρν δηπιό γξάκκα ch πνπ αθνύγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα