B $9$#'!!( C*++,-./ "9!! 9D( 9 1 B B?" 9 9D((!19!!(! 9 B1 B 8 (! B B9 8 1 E! 4 9E B!!!5" name="description"> B $9$#'!!( C*++,-./ "9!! 9D( 9 1 B B?" 9 9D((!19!!(! 9 B1 B 8 (! B B9 8 1 E! 4 9E B!!!5">

! #" $% % & " '$#'!!( )*++,-./

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! #" $% % & " '$#'!!( )*++,-./"

Transcript

1

2 iii! "

3 ! #" $% % " '$#'!!( )*++,-./ 1 2 * ' "789' "7 iv

4 % " : 6 1 %" ; % " <%"= v

5 !! 1>B $9$#'!!( C*++,-./ "9!! 9D( 9 1 B B?" 9 9D((!19!!(! 9 B1 B 8 (! B B9 8 1 E! 4 9E B!!!5 4#1 ; 89;5 9*++.!!! 9!! 1 ( 9!!1!! (D (!!1!!!D1 8 1! 1! (D 9!?1 9 A D 4!D 6( 8A??D 1!! 4!D! (!!!! 9 vi

6 : 6? 1!!!!!(1 1!!! D B1 9!!!" D 68"!!!! 9!! ;9!16(8"<68"= 1!! vii

7 ?! '!! viii

8 '$# '!!( : ' $ 2 ' $ 7? ' $ C $?1? %" " $ %$ " "?>!1$ " : >B # $ # : # "9(;B"!6D " #; >!!! "9 9!F1?886D ;B #9 ) ix

9 ' % G"#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 8"G 6HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH F7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH $$6 IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 6;IJ$%#"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 8I)6I"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "I) 8"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "I)# '"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "I))%2G"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 6: 'G -GI$26IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH - *:IG6 $'G 66 KJI6G#6$"HHHHHH L *-#6 666 HHHHH L **6HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -- *.% "6 HHHH -M *.- :" HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -, *.* "$ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -N *.*- O#HHHHHHHHHHHHHHHHH *- *.** ;HHHHHHHHHHHHHHHHH *- *.*. $ HHHHHHHHHHH *. *.*M ;3 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH *M *.*, : 6<=H *, *.*L " 6<" 6=H *L *.*P ;3#6HHHHHHHHHHHHHHHH *P *.*/ 6 % $HHHHH *P. 62GG" 2"I)6$":"2$> G HHHHHHHHH.+.- $" HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.+.* $2"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.M x

10 .. $ GHHHHHHHHHHHHHHH M* M%G II)6G#6$ >"":"2$> G H,- M- 6 HHHHHHHHHHHHHH,- M* "'' HHHHHHHHHHHHHH,M M*- O#HHHHHHHHHHHHHH,M M** ;HHHHHHHHHHHHHH L+ M*. $ HHHHHHHHH P- M*M ;3 HHHHHHHHHHHHHHHHHH P. M*, : 6HH PL M*L " 6HHH P/ M*P ;3#6HHHHHHHHHHHHH /- M*/ I HHHHHHHHHHHHHHHH /., $G# I I) : G I":' I) 6$" 8J $2"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH /L,-66 HHHHHHHHHHHHH /L,*682 HHHHHHHHHHH N,,*- $ G 8 8 2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH N,,** $ G 8 2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH NN,*.$G8' ' 2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -+*,*M $ G 8 2 2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -+,,*,$G8# 2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -+N,.$G 6GH --*,MIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -*, L6I62"I $G6I##$ I"HHHHHHHHHHHHHHHHH -*/ G)G6"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -.M IG)G6"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -.P GKJ"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -./ xi

11 8" *-6' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH N.-$" HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.P,-"1G2 HHH //,* ' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH /N,. 8 G" HHHHHHHHHHHHHHHHHH N*,M 8 G' "HHHHHHHHHHHHHH N*,, 8 G:HHHHHHHHHHHHHHHHHH N.,L 8 G""HHHHHHHHHHHHHH N.,P 8 G6HHHHHHHHHHHHHHHHHH NM,/66 G8 HHHHHHHHHHH NP,N66 G HHHHHHHHHHHHH -+-,-+66 G' ' HHHHHHHHH -+M,--66 G2 HHHHHHHHHHHH -+P,-*66 G# HHHHHHHHHHH ---,-.$ 6HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --.,-M6 KJHHHHHHHHHHHHHHHHH -*- xii

12 )%2G" *-$'HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH *+.- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH...* 4HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH....2$HHHHHHHHHHHHHHHH M+.M$ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH M..,' HHHHHHHHHHHH MM.L$8 HHHHHHHHHHHHHH M/.P$ HHHHHHHHHHHHHHH M/./$' ' HHHHHHHHHHHH MN.N$2 HHHHHHHHHHHHHHH MN.-+$# HHHHHHHHHHHHHH,+ M-""" HHHHHHHHHHHHHHHH,. M*$ HHHHHHHHHHHHH P* M.;3 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH PM,-" %882HHHHHH NL,*" % 82HHHHHHHH -++,." %' ' 82HHHH -+.,M" %282HHHHHHH -+L,," %#82HHHHHHH -+N,LG6 8 HHHHHHHHHHHHHHHHHH -** xiii

13 # '" *- #"G:"" 6J8>H -/.-" HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.-.*6G*+++HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.*..$ *++." HHHHHHHH.,.M2" HHHHHHHHHHHHHHHH.L.,'' " HHHHHHHHHHHHHH.P M-O8 HHHHHHHHHHHHHHHHHHH,, M*O HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH,L M.O ' ' HHHHHHHHHHHHHHHHH,P MMO 2 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH,/ M,O # HHHHHHHHHHHHHHHHHH,N ML;8 HHHHHHHHHHHHHHHHHH L- MP; HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH L. M/;' ' HHHHHHHHHHHHHHHH L, MN;2 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH LP M-+;# HHHHHHHHHHHHHHHHH LN M--: 6 PL M-*" 6<" 6= HHHH PN M-.;36 HHHHHHHHHHHHHHHHHH /-,-8 7'HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH N+,*G G HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --M,.G 6 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --M,MG ' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --,,,G GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --L,L"')HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --P,PG $ " HHHHHHHHHHHHHHHHH --/,/G $ ' "HHHHHHHHHHHHH --N,NG $ 6'HHHHHHHHHHHHHHHH --N xiv

14 ,-+G $ :HHHHHHHHHHHHHHH -*+,--G $ ""HHHHHHHHHHHH -*+,-*6'6 : HHHHHHHHH -*. xv

15 $ ) 3 Q3 " 88<-NN-= J J JA J " I3 A 1

16 J " 3 #<*+++=J# <-NN/=8: <-NNN= < = " 3; 5 5 ' 1E 1 <*+++= 2

17 6 1 <*+++= <G # 6-NNN= % " <%"= 6" <-= 6" %" $ %" 1 1 %" < = < = <J 1:-NNP= J < = 3

18 ) 6" %"/*" 1 1 " "'"" %" ) 8 I 8 1 : " 1 4

19 6 %" 6" %" %" 1 G A A " I 5

20 K "#"$%'()*+',-%.)$/+)$12)2',-%.)(%/) < *++.=) <A = 1 A < = Q < = < = 3 A 3 1 A I 1 6

21 G # 6<-NNN= <*++M= " : 1 G # 8 <-NN/= 8 - < = - ' <= - " < = 7

22 - 6 1 < = - '<= - < = - ' < = 8 <6-NN/58 -NN/= J <*+++= Q 8)<-NPL= <*-= 8

23 $34)"#5-%.)-)6)+%'**-'$()27$389 -%.$-: -)6)+%' 6%-'.)+$4)2%; $ ' )%;3'-''/$+( " 61 ))-$4)+)--)() " 134%(/1($+%' ) "3 '(%$4(%/)+-)6)+%' 2 ' -%6$+))(1-%+: )('/$-: -)6)+%' /)+%,%($+%'$/ -)/%(+%' $ 6 %+1$+%'$4-%.) -)6)+%' ' '..1%+:'4%(%; 132+$()312) ' (''42$/-%.) -)6)+%' )-+%$-: -)6)+%' *)(%,%( )+)--)() ($*$(%+$+%' )$3%4%+$+%' $/-)$+.)+ 8)<-NPL= " A A <= < =) 9

24 6 <6*+++=I A 8 <*++-= 6 R1S 6 Q 3 Q " 3 RS 1

25 ) Q 1 " 3 <6*+++= ""6%-'.)+$4-%.%'4';: # -/++ ) <8*++-5J# -NN/= -/*N 8 3# % 2 -/*, -/*P ) E 6 ) < I ) 6= <J# -NN/= -/.--/.*8 3 O : 11

26 I >6-N++ RS <8*++-= <6-NN/= # 2 6 -N*+ -N.+ G' <8*++-= : " )-NL+ <6 -NN/= -N/+ 1 ) <J # -NN/= 12

27 " # <88-NN-= 61 <8 8-NN-= <-NN-= 1 T T A E A " 13

28 <8 8 -NN-= 3 3 G "<")';-$*%(,'-.$+%':2+).2%-%.)(%/)+$4:2%2 J % " 1 %" %" 1 %" 14

29 T 3 <8 : -NNN= %"3 6 <-NN/=%" I %" E 1 1 %" 8 %" 1 1%" "<"#"'+*'+$4:2%2 ' 3 R3S G # 6 <-NNN= 15

30 R: S 6 <-NN/= 3 I 3 <6-NN/= 8 8 <-NN,= 6 2 A G<-NNP= 'J G <-NNP= 6 T TT ) <*++-= Q 15 A$ 3 I <G *++-= 1 % 16

31 : 3 ) I : 3 6 <*++M= # 3 T E " 6 <" 6= <#*-=" 6" <*++*= 17

32 $*"#"$*'=%; '33)-:'+*'+2812%;8)2+-'>8)= 6" <*= 1 %" <*++*= 6" % :" :" A 3 <8 8 -NN,= 18

33 I 1 : <# *+++= "<""*$+%$4$+$$4:2%2 " <8%-NN,=" " <J-NNM= - 6 < = < = - ' 1 5 )*- 19

34 5 %-2+'-/)-),,)(+2 T )('/'-/)-),,)(+28 T <8%-NN,= )3 T " 3 3 U E 3 < *++*= 1 : 6 <:= " 6 ;3# 6 5 ; 2

35 6"%""/<.= %"/* "<""#"1$/-$+$$4:2%2 1$/-$+$$4:2%2 E1 l = 2 * A N <*-= E1 1 <6-NN/= :1" O3 <8%-NN,= "<""")-)42+%.$+%' O U E <8 %-NN,= I 1 UE 21

36 UE UE )-)4 2+%.$+%' 6" <*++*= 3 <M= <*++*= J 1 UE UE J A 22

37 "<""<")$-)2+B)%;3'-%2+$()2 O : 8 % <-NN,= 3 )$-)2+B)%;3'- $$4:2%2 2 3 %<= 3 <8%-NN,= %<=V<W=Q <**= <= <-= ++*-MN-<J-NNM= V+ ' 5 V-+ ' V*-MN- ' 5 3<J-NNM= NNI = r r o e r e =.5 A N r n n d i i= o = 1 <*.= 23

38 J5 V I "<""A",1(+%' V V V V# I,1(+%' <8%-NN,= 8%<-NN,=; X;<=V<Y< == <*M= J5 Y V <= V X V <Q= ;<= <= K ˆ ( h ) G XG X * G;<= A A < A = - A W+ ;<= I ( ) i j i j K ˆ 1 ( h) = I h ( d ij ) 2 λ R h d ij <*,= 24

39 G G: πλ * ; ;<=Vλπ*QλVπ* ;<=Zπ* ;<=[π* ) <8 %-NN,= K ˆ ( h ) π * I <=5 Lˆ( h) = Kˆ ( h) π h <*L= "<""")$-)2+)%;3'-%)-$-(%($4412+)-%;79 )$-)2+)%;3'-%)-$-(%($4(412+)-%;79 6" <*++*= 6" I I 3 <3 = 3 3 < = 3 25

40 "<""C"*$+%$4$/).*'-$4$4:2%2',-%.)79 :" 6" < = " 6 3 " 6 6" :" )*+*+ -M-M<*= )*, " 6 \> *, : 6 3 <*++*= " 6 <6'*+++= 26

41 "<""D"B)$2412+)-%; ) B.)$2(412+)-%; ; ; ;3 : 33 <*++*= "A""E"'--)4$+%'$4:2%2',)';-$*%($+$ 6 <J-NNM=6 <= 3- ]- <3-ZZ-= V-' V3-' V+, 'E "E ;E ' 8 27

42 'E#66 3 ^_ <J-NNM= r = ( x x) n 1 ( x x)( y y) n 1 2 ( y y) n 1 2 <*P= 8E <-NLL= 8R 3 S " R 3 S 8 <-NNL= 3 G 3 Q '<-NP.=3 # # : 33 3 : 3 <3 28

43 V3+./= J ) 5 ' <-NPM= I 6 ++N/ ) 29

44 *++. %" <"#"),%%+%'',+)+1/:-)$ $ 6 6 I ;! >!!1C#$?1? >! 364' " 7 8 ' " ' " 7 -, 3 ;!1! #D >?! # ; G ; "(! )!!;6;??; $ 13 89' " 7 3 M 3 89 >! 89 # J /<#.-= 3

45 $*<"#)+1/:-)$.,M+,** *+++ 4P,/MN+<$`*+++= /+a 4 <4 8*++*= 4 4 : 4 4 Ma P,a 4 *+. -La,a <48*++-= 31

46 #.* *+++ # 1I *+++ # $*<""-%.)(%/)+2%1-?):87=)39 32

47 ' $ 4 $ *++* <).-= 4 64' "789 <).*= INCIDENTS IN ANKARA, DECEMBER 22 INCIDENT AMOUNT ETMESGUT MAMAK KEÇÖREN YENMAHALLE ALTINDA ÇANKAYA DISTRICTS %;1-)<"#5(%/)+2%?$-$7?$-$.%:)+F/F-4FGF89 INCIDENT AMOUNT EHT MUSTAFA DÜZGÜN ELLNC YIL INCIDENTS IN CANKAYA, DECEMBER ON NSAN KAVAKLIDERE CEBEC BAHÇELEVLER POLICE PRECINCT YILDIZEVLER DKMEN ESAT CENTRE %;1-)<"5(%/)+2%$?$:$7?$-$.%:)+F/F-4FGF89 33

48 4 $ *++* *.L $ *++* M/ N. I -L-L< #???(?*++*= 6 3 ;!1! 89 1 <""$+$12)/%+)+1/: $ 1 <#..=" ' $ *++. T64' "89' "3 ' $ 34

49 $*<"<5%2+-%31+%'',(%/)+2'((1--)/%<%+)+1/:-)$ :1' A 3 ' $ 3 : 8 3 A Q <*+++= 35

50 1 *++. <#.M= $1- ;II" <.-= $*<"A5$/2)$/$/.$-?/$+$%+1/:-)$ 36

51 $34)<"#"$+$12)/%+)+1/:-)$ $ $ G 1 ' $ \>6 "1 G 3 ' $ 3 " 3"" 1 <8 %-NN,= <#.,= : $*<"5'%+$++)-',+)(%/)+2%+)+1/:-)$ 37

52 $*<"5'%+$++)-',+)(%/)+2%+)+1/:-)$7('+H/9 38

53 $*<"5'%+$++)-',+)(%/)+2%+)+1/:-)$7('+H/9 <)..= 16 ;!1! ;!1! I 8 : 8 ' 39

54 LANDUSE DISTRIBUTION OF ANITTEPE LANDUSE DISTRIBUTION OF BAHCELIEVLER m m commercial park public_association residential commercial park public_association residential LANDUSE DISTRIBUTION OF CUMHURYET LANDUSE DISTRIBUTION OF DEVLET m2 5 4 m commercial public_association military park public_association LANDUSE DISTRIBUTION OF EMEK LANDUSE DISTRIBUTION OF ET m m commercial park public_association residential commercial military park public_association LANDUSE DISTRIBUTION OF FDANLIK LANDUSE DISTRIBUTION OF KAVAKLIDERE m m commercial public_association residential commercial %;1-)<"<5$/2)%2+-%31+%'',+))%;3'-''/2 public_association 4

55 LANDUSE DISTRIBUTION OF KIZILAY LANDUSE DISTRIBUTION OF KOCATEPE m2 1 m commercial public_association commercial public_association LANDUSE DISTRIBUTION OF KORKUTRES LANDUSE DISTRIBUTION OF KÜLTÜR m m commercial park public_association commercial park public_association residential LANDUSE DISTRIBUTION OF MALTEPE LANDUSE DISTRIBUTION OF MEBUSEVLER m2 15 m commercial park public_association residential museum park public_association residential LANDUSE DISTRIBUTION OF MESRUTYET LANDUSE DISTRIBUTION OF NAMIK KEMAL m2 8 6 m commercial public_association public_association residential %;1-)<"<5$/2)%2+-%31+%'',+))%;3'-''/27('+H/9 41

56 LANDUSE DISTRIBUTION OF SALIK LANDUSE DISTRIBUTION OF YÜCETEPE m m commercial park public_association residential military park public_association residential LANDUSE DISTRIBUTION OF YUKARI BAHÇELEVLER m commercial military park public_association residential %;1-)<"<5$/2)%2+-%31+%'',+))%;3'-''/27('+H/9 <"<")2(-%*+%6)$4:2%2,'-(%/)+ $+)2 -N-+ *++.# <).M= I A 1 <$*++M= 42

57 %;1-)<"A5%2+-%31+%'',(%/)+:*)2 I ) <*++M= )K <*++-= 2 6 G ) 8 2" ) 1 ) : ) " <).,= 43

58 44 %;1-)<"5))%;3'-''/2$/+)4$()2',+)(%/)+2

59 45 %;1-)<"5))%;3'-''/2$/+)4$()2',+)(%/)+27('+H/9

60 46 %;1-)<"5))%;3'-''/2$/+)4$()2',+)(%/)+27('+H/9

61 8 " > 89 89# ; >!89!# ' ;!1! :

62 %;1-)<"C5).*'-$4%2+-%31+%'',+)1-;4$-:(%/)+2 %;1-)<"D5).*'-$4%2+-%31+%'',+)1+'(%/)+2 48

63 %;1-)<"E5).*'-$4%2+-%31+%'',+)%(?'(?)+(%/)+2 49

64 %;1-)<"#5).*'-$4%2+-%31+%'',+)1-/)-(%/)+2 8 ' " # $ J " 5

65 RS " 5 A I ;3 : 6 <=" 6 <" 6= ;3# 6 %"/* 6" %" "/ # A"#"**4%($+%'',)+-';-$*%()(%I1)2 8 \ > 1 51

66 \> " I \ > <"= <J -NNM=" <*++*= 6" %" /*<)M-= 3 I

67 53 %;1-)A"#5*$+%$41..$-:+$+%2+%(2,'-+)(%/)+

68 A"">*4'-%;*$+%$4'%+$++)-$4:2%2 1 ; : 6<:=" 6;3#6 ) 6" %"/*# %"# 1 A""#"**4%($+%'',1$/-$+$4:2%2 1 O O6" %"/* 6"A %" 1 1 M- 1 1#M-M*M.MMM, 2*8 8 l = =.124km 125m 141 2*8 l = =.26km 25m 377 2*8 ' ' l = =.218km 21m 36 2*8 2 l = =.2222km 22m 72 2*8 #l = =.5164km 515m M- 6 54

69 55 $*A"#51$/-$+$4:2%2,'-1-;4$-:(%/)+2

70 56 $*A"51$/-$+$4:2%2,'-1+'(%/)+2

71 57 $*A"<51$/-$+$4:2%2,'-%(?'(?)+(%/)+2

72 58 $*A"A51$/-$+$4:2%2,'-21-*(%/)+2

73 59 $*A"51$/-$+$4:2%2,'-1-/)-(%/)+2

74 1 J 8 " 1 A"""**4%($+%'',)-)42+%.$+%' ; 8 O 6" 1 %"%""/ 6

75 B JK $*A"C5)-)42+%.$+%','-1-;4$-:(%/)+2 61

76 J JK $*A"C5)-)42+%.$+%','-1-;4$-:(%/)+27('+H/9 62

77 B JK $*A"D5)-)42+%.$+%','-1+'(%/)+2 63

78 J JK $*A"D5)-)42+%.$+%','-1+'(%/)+27('+H/9 64

79 B JK $*A"E5)-)42+%.$+%','-%(?'(?)+(%/)+2 65

80 J JK $*A"E5)-)42+%.$+%','-%(?'(?)+(%/)+27('+H/9 66

81 B JK 67

82 J JK 68

83 B JK $*A"#5)-)42+%.$+%','-1-/)-(%/)+2 69

84 J JK $*A"#5)-)42+%.$+%','-1-/)-(%/)+27('+H/9 7

85 )1 1 1 ) 1 I ) 1 8 : 1 " 1 A""<"**4%($+%'',)$-)2+)%;3'-%2+$()2 I 1 #" <= - %<= - %<= <= 71

86 1,2 Nearest Neighbor Distances of Incidents 1 G (w),8,6,4 Burglary Auto Pick Pocket Usurp Murder, Distance (m) %;1-)A"5))$-)2+)%;3'-%2+$()2,'-+)(%/) <)M*= " ,+ ) *,+ *

87 #" <8=V+-*L < =V+*/- <' ' =V+**/ <2=V+L-, <#=V+,PP A""A"**4%($+%'',1(+%' ; 1 ; 6" ; 6" I E 73

88 6"5 - b <= - b6"g <= - bb# - bb# \ bbb# bbb# \ < " *++M= 1 Ripley' K function Ripley's K function L(d) L_T_ L_CSR_ L_T_MIN L_T_MAX L(d) L_T_ L_CSR_ L_T_MIN L_T_MAX Distance (m) -5. Distance (d) Ripley's K function Ripley's K function L(d) L_T_ L_CSR_ L_T_MIN L_T_MAX L(d) L_T_ L_CSR_ L_T_MIN L_T_MAX Distance (m) -5. Distance (m) %;1-)A"<5B,1(+%','-+)(%/)+2 74

89 Ripley's K function L(d) L_T_ L_CSR_ L_T_MIN L_T_MAX Distance (m) %;1-)A"<5B,1(+%','-+)(%/)+27('+H/9 <) M.= ; -*++ L++ I -M L++ E < *++M= T$ ;3 T $ ;3 ; <:*++M= 75

90 A"""**4%($+%'',)$-)2+)%;3'-%)-$-(%($4412+)-%;79 6"I : 6 2, : 6 $*A"##5)$-)2+)%;3'-%)-$-(%($4412+)-%;,'-+)(%/)+2 76

91 $*A"##5)$-)2+)%;3'-%)-$-(%($4412+)-%;,'-+)(%/)+2 7('+H/9 77

92 ) ) $ " 5 A 1 T 3 : 6 A""C"**4%($+%'',*$+%$4$/).*'-$4$4:2%2',-%.)79 6" " 6 <*++*= *,+, < = 1 RS 78

93 $*A"#5*$+%$4$/).*'-$4$4:2%2',-%.)79,'-+)(%/)+2 79

94 $*A"#5*$+%$4$/).*'-$4$4:2%2',-%.)79,'-(%/)+2 7('+H/9 :" " 6 : 6" 6 -. : -+M- --.PP,.L+.P* *L+ 8

95 A""D"**4%($+%'',B)$2412+)-%; ;3#6 ; ; 1 ;, $*A"#<5B)$2412+)-%;,'-+)(%/)+2 81

96 $*A"#<5B)$2412+)-%;,'-+)(%/)+27('+H/9 82

97 ;3#6 : 6 A""E"6$41$+%'',+)1+('.)2 8 " ;3 3 : ;3 5 " 6 ;3# 6 " 6 8 T 83

98 I );3#6 " 6 8 ;3 " ). 1 4? 8! 7%B 6 #'D8!"6>?61 A 1 1 * 1 % 1!"(!)! * 1 1;!1!%? 1' 84

99 "1 1 #>?6 1-1 : 1 1 ) ;" ;!1!" ) I " 6 " ) -. ) -- 1), 1. * 1: 8 85

100 6 K %"/* 1 "'"" %"/* "#")*1+2',+)'--)4$+%'$4(14$+%'2 86

101 : I 1 1 %" 1 <,-= " %" J 1 <,*=8 87

102 $34)"#5)%L)$/ $+)',+)$/2):*)2%2%/)$()%;3'-''/ 88 )%;3'-''/ -)2 7M9 -)2 7.9 ('. 7M9 ('. 7.9 *$-? 7M9 *$-? 7.9 -'$/ 7M9 -'$/ 7.9.%4%+$-: 7.9 *134%( 7.9 '+) '+$4 7.9 LM-, -LML*/ *./ L--- +N/ *,*+ *MP+ L..// + -PLN- **N. *,LL.* 8 L+**.,-,LP N*L,M+/P -PN -+M,- *M/L -M,-.N + *-+/+ -,+.,/./*P L-*M /--LP PP/,++L* + -*/P -M -.*,*N $ M/- -PP-N */N* -+LL./ -*L,P+ *.N.+/,-+L MN,.M- M*..,/M/,, LPL N.M+L -N* *L,P/ *PP-./*N++ + */-NLN --//* -./-,N *M.. /L+// L-N *-N+, */*N -+++/P -NL// -M+*L*,,-+.P.,.N ) **L/ */+./ *N++.,/LM *,L M+*L- + -N*.* *LM -*.LL+ ; L-M/ MP+,/ *-// -LPMM + -*,-. **M PL,.N ; L,-. -P,N** *P,M PMM+M + -NP/* -N *P+-*P ; L,,N L//P/ *PN- *N.+N + L/ ,+-/ ; +++ +,--* -+-LP+ +,P --*M */M,,L,// +./NM-,,/ -N///* ;.+.- /PLLN *MP, P-,// *M/ P-L. */-/ /-,-N +.PNNM..,+ */N*/. #,.-- *,*/++ L//.*PMP P,,.,N.* *+,+ NP,LP + M-,-P -,ML. MPL+*, # L/LP -/*-+P *,..*+.+++ PN,,P L*+.+. **, + //,,-* # L,-, --*.M *,/+ MMM/N + -,L-* + -P*MMM,.++ /-+.* M -NNM. +,-N*,. -,*N+* " ,L., -,-/ *.,++ *L.+ M+P+/ *P,P M*LP+ + *//-/.MML -,MPPP > MP/N *+LPN* LM,+*/. *-MM N*L++ LNP. /*-M* M- M.//.* >,+.- ML-,-N /M* PP-N* P+*/ LMMP+ *,/- *.LPL+ -/LP*, PP.-. *+ --+M+++

103 $34)"5).'1+$/-'*'-+%'',+)(%/)+:*)22%/)$()%;3'-''/ 89 )%;3'-''/ + $1+' $1+'N? N? N?. + **'( **'(N? * 121-*N?. +'+$4B.%4 7.9., -.L./.L -M+*/. --LN P *P*/ * P/+ CC< 8 -L *PM- /, -M,,N + +++, /,L - -P- E<ED 6 N LPN- ML.MP+N -+ P,ML MP.,MLM / L+.L $ - *P-, -.,L - *P- / *-P+. /-M <CEDD# L* MM// -M- -+*+L,.L* *+ -MM/. *-P *N /-NL -L M,** *,L,. /M/ *,L, <<E# ) -* NP+M.- *,+LN //N, M.*., #<CC ; L, * *L-. * *L ;1 L ***- LP *M/+. L ***- -++.P+*+ -,,,,. D#D ; -M N -/+N* - N,* -* --M*P ##E ; -. L,.P /, M*P.N M *+-- -, P,M* * -++L ; *. PN,-,M -/LLP -.ML / *PLL P *M*+ #.. LN.* NL *+-LP. L.+ ** ML** P -MP- ADC # *P -+-/-,* -NL+P * P,M M -,+/ # P M+,N PP MML,* / ML.N MN */M-, P M+,N #DAAA L.N*M -* P/M/ M *L-L - L,M " */ -/+N- L+./PL, P M,*. *M -,,+L * -*N* #ADDD > P -L*- *N LP-, * ML > MN,.M* -*+ -.+/*,,M, -/ -NL* M

104 ,+ <#,-= A < = A < = $*"#51,,)-')2,'-$/.$-?'%+2 9

105 $*"#51,,)-')2,'-$/.$-?'%+27('+H/9 1 91

106 $34)"<5(%/)+22%/)1,,)- %;2',(''42 92 '1,%2+ + $1+'N + 31-;"N +.1-/)-N + *'(?)+N *N $-)$7.9 7.)+-)9 $1+'?. 31-;"?..1-/)-?. **'(?)+?. 121-*?. +3,+ *L/PP+*L -M,*+N *M /N.+ * PMM P *L+, -.P*,+3-++ P*LL,*/L./,*.+ -*+ -L,-M -+ -.PL *L.,P/ P NL ,+ -+*-N*L.L.M..*P -.* -*N-P L,/P -/ -PL-. *NM -,+3*++ --M/N*/M. /N PPML *LP *.*.N -- N,P LM,,P+ -L -.N. *++3*,+ --+,,*/*N -+N N/L+ -,. -./M+ -* -+/L PP LNL, -/ -L*/ *,+3.++ N**+*M., -* -.+* PP /., M -,-/ L L,-.++3.,+ PL,*N/,*.M MMM. -+P -.N/*, L,. *- *PMM..N*.,+3M++,.N*/./M -* ***, L ,,L /M -,,PL -- *+M+ M++3M,+ M--P,MP- -P M-*N LM -,,M.. P*+ *, L+P* - *M. M,+3,++.-*//NL* -P,M.. *, PNN+ L -N-/ -. M-,, M -*P/,++Z MM/M+-PL - **. -- *M,. * MML -- *M,. * MML $34)"A5(%/)+22%/)1,,)- %;2','4%()+$+%'2 '1,%2+ + $1+'N + 31-;"N +.1-/)-N + **'(?)+N *N $-)$7.9 7.)+-)9 $1+'?. 31-;"?..1-/)-?. **'(?)+?. 121-*?. +3,+ -,LNPP * -*PM * -*PM- - L.P+,+3-++ MP+N.-* - *-*M N -N *-*M -++3-,+ P/M//,M * -,*/N *PM ,+3*++ -+N//.NL -* -+N*-,L,+NL. * -/*+ ** *++*- -+ N-+- *++3*,+ -M-*PN.P L M*MP -. N*+* - P+/. *-*M. *-*M *, P*LPMPN P M+,M *N -LPN, * --,/, */NL ,+ *+M+P+*- -M L/L+ -N N M -NL+ - MN+.,+3M++ *.,ML,L* -N /+LN L+ *,M/- M -LNN., -M/LM - M*, M++3M,+ *LL/L-+M / *NN/ P, * P,+ M,+3,++ *N+L.-,* L *+L, *L /NML M -.PL + +++,++Z L-+N *,-+P /+P -.*+N,- /., */. ML.*,. /L/

107 $34)"5(%/)+22%/)1,,)- %;2','2*%+$4 93 '1,%2+ + $1+'N + 31-;"N +.1-/)-N + **'(?)+N *N 7.)+-)9 $-)$7.9 $1+'?. 31-;"?..1-/)-?. **'(?)+?. 121-*?. +3,+ *MP/N,N - M+.M. -*-+* M+.M - M+.M,+3-++ L*+/N.M *.**- **.,M M LMM* - -L ,+ NN,-N./ L L+*N *- * , M M+-N -,+3*++ -.L/,-P/ L M./M *- -,.M, - P.-. *-N* *++3*,+ -PM-MM,M -- L.-P L-.,+*/. -P*. -+,PM* -,PM *,+3.++ *-++/+L+ -M LLLM., -LLL+, *./+ ** -+MP* * N,*.++3.,+ *..N-PL+ *+ /,,+.P -,/-/. -*/. -*,-.+ - M*/.,+3M++ *L*.+//. -N P*M. M+ -,*MN * PL. /.+,+ -./- M++3M,+ *N-NM*.P -/ L-LL,- -PMLN. -+*/ -. MM,. M -.P+ M,+3,++ *N..-MLN --.P,+ LL **,+- * L/* ** P,+- -+.M+N,++Z,//*,++*/ *LN M,P. L/M --L*/ M- LNP *L* MM,M MP PNN $34)"C5(%/)+22%/)1,,)- %;2',13=$:+'*2 '1,%2+ + $1+'N + 31-;"N +.1-/)-N + **'(?)+N *N 7.)+-)9 $-)$7.9 $1+'?. 31-;"?..1-/)-?. **'(?)+?. 121-*?. +3,+ LPLM,,, M,N-. *+ *N,LL M,N-. PL --*.,+, P.N*, PP,+,P. -L N+-M,L.-,M/ -,L. -- L-NP, */-P -++3-,+ *P/M*,M/.+ -+PP, N+.*.*,, -PNL.+ -+PP, / */P. -,+3*++.P,N/+-* -M.P*M MM --P+. *,.* N *.NM *++3*,+ M,N++M.+ M- /N.* -+L *.+NM -* *L-M.* LNP* -+ *-PN *,+3.++,*,P+*.P *+./+M L/ -*N.,.,P-.N PM-N *./+.++3.,+,N*.NP*+.M,P.N -*/ *-L+P -+ -L//.M,P.N / -.,+.,+3M++,P-N.*L, M* P.MM --L *+*/* N -,PM M- P-LN -M *MM/ M++3M,+ M*/*N+LM MM -+*P. /, -N/ML. P+- *P L.+M M N.M M,+3,++./-NM,MP *, L,M, MM --,*+ - *L* P -/.. M -+MP,++Z./-*L*NMN -+P */+P */M PMMN -+ *L*,M -M-L -*.-,

108 $34)"D5(%/)+22%/)1,,)- %;2',$-*$-?2 94 '1,%2+ + $1+'N + 31-;"N +.1-/)-N + **'(?) *N 7.)+-)9 $-)$7.9 $1+'?. 31-;"?..1-/)-?. **'(?)+ N?. 121-*?. +3,+.+-M/P ,+3-++ P/-/+ML *,.-NPP -P *-PM, M+P ,+ -*.L+-M- N P*/* -- / , M+M, ,+3*++ -LLP,.,M -- L,NP,P.M-/* - L++ -. PPNL, *NN/ *++3*,+ *--L+-M+ *M --.M* /M.NLNP, *.L..- -ML,+. -M-/ *,+3.++ *,,+--MM -,,//* M, -PLML. --PL -- M.-M * P/M.++3.,+ */P*.,,, -. M,*L P, *L--- / *P/, ** PL,N / *P/,.,+3M++.--L*/.M -, M/-..N -*,-, * LM* -M MMN. N */// M++3M,+.M+*.N.* --.*.. M/ -M-+/ L -PLM.* NM+, P *+,P M,+3,++.P+*,P-P -P M,N- LL -P/*, *,M+ -N,-.* L -L*-,++Z,MNL/+-LL *.P M.-*,NN -+/NP.. L++ *+*.LP,.*,/*

109 1 "'"" 'E 3- ]- ""'--)4$+%'3)+=))$/2)$/%(%/)+2 ) 1 ""#")+)-.%%;+) )4$+%'2%*3)+=))1-;4$-:%(%/)+2$/$/ 2) 8 <),-=) 5 I 95

110 burglary/neighborhood(km2) burglary/neighborhood(km2) % residential % commercial burglary/neighborhood(km2) burglary/neighborhood(km2) % park % road burglary/buffer(km2) burglary/buffer(km2) school distance police station distance %;1-) "#5 ($++)- -$*2,'- 1-;4$-: 3)+=)) $/ 2) $/ $/.$-?2 96

111 burglary/buffer(km2) burglary/buffer(km2) car park distance hospital distance burglary/buffer(km2) subway stop distance %;1-) "#5 ($++)- -$*2,'- 1-;4$-: 3)+=)) $/ 2) $/ $/.$-?27('+H/9 <,/= $34)"E5'--)4$+%''),,%(%)+ )214+2,'-1-;4$-:(%/)+2 6' +++P ' ++PM ' " 3+*NL : 3+.+/ G 3+.PP G +./+ " 3+M,, 6 +,P. " 3+PML 97

112 3+PML I +,P. : 3+.PP 3+M,, ) +./+ 98

113 8 A +M./3+-PPAI J I 3+*NL 8 """)+)-.%%;+) )4$+%'2%*3)+=))1+'%(%/)+2$/$/2) " <),*= ) 99

114 1 % residential auto/neighborhood(km2) % commercial auto/neighborhood(km2) % park auto/neighborhood(km2) % road auto/neighborhood(km2) school distance auto/buffer(km2) police station distance auto/buffer(km2) car park distance auto/buffer(km2) hospital distance auto/buffer(km2) %;1-)"5($++)--$*2,'-1+'3)+=))$/2)$/$/.$-?2

115 auto/buffer(km2) subway stop distance %;1-) "5 ($++)- -$*2,'- 1+' 3)+=)) $/ 2) $/ $/.$-?2 7('+H/9 ) <,N= )214+2,'-1+'(%/) ,L G ++LN ' " +-/L : +*.N " 3+*,. G +*/ N- ' +.NL " 3+M-L 11

116 -/+++N++ ' ' " G #A +*/, +++- A A " A ""<")+)-.%%;+) )4$+%'2%*3)+=))%(?'(?)+%(%/)+2$/ $/2) I 12

117 13 % residential ppocket/neighborhood(km2) % commercial ppocket/neighborhood(km2) % park ppocket/neighborhood(km2) % road ppocket/neighborhood(km2) school distance pickpocket/buffer(km2) police station distance pickpocket/buffer(km2) car park distance pickpocket/buffer(km2) hospital distance pickpocket/buffer(km2) %;1-)"<5($++)--$*2,'-%(?'(?)+3)+=))$/2)$/ $/.$-?2

118 pickpocket/buffer(km2) subway stop distance %;1-)"<5($++)--$*2,'-%(?'(?)+3)+=))$/2)$/ $/.$-?27('+H/9 <,-+= $34)"#5'--)4$+%''),,%(%)+ )214+2,'-%(?'(?)+(%/) ' 3+-+P : +-,+ ' " 3+*-- " +**N G +M*- " 3+,.N G 3+,,* 6 +P-- " 14

119 " ' ) A ) +*M,+++.A " E " ""A")+)-.%%;+) )4$+%'2%*3)+=))21-*%(%/)+2$/$/ 2) 8 <),M= I 15

120 usurp/neighborhood(km2) usurp/neighborhood(km2) % residential % commercial usurp/neighborhood(km2) usurp/neighborhood(km2) % park % road usurp/buffer(km2) usurp/buffer(km2) school distance police station distance %;1-)"A5($++)--$*2,'-21-*3)+=))$/2)$/$/.$-?2 16

121 usurp/buffer(km2) usurp/buffer(km2) car park distance hospital distance usurp/buffer(km2) subway stop distance %;1-)"A5($++)--$*2,'-21-*3)+=))$/2)$/$/.$-?2 7('+H/9 <,--= $34)"##5'--)4$+%''),,%(%)+ )214+2,'-21-*(%/)+2 " ++P, ' 3+*., : 3+.*P G 3+.P. 6 +M*M G +,-/ 6 +,*N ' " 3+,.. " 3+LM, 17

122 " 3+LM, : 3+,.. +,*N +,-/ A M+A " 3+.P. +M*M : 3+.*P 2 18

123 """)+)-.%%;+)-)4$+%'2%*3)+=))1-/)-%(%/)+2$/$/ 12) ) <),,= ) murder/neighborhood(km2) murder/neighborhood(km2) % residential % commercial murder/neighborhood(km2) murder/neighborhood(km2) % park % road %;1-)"5($++)--$*2,'-1-/)-3)+=))$/2)$/$/.$-?2 19

124 murder/buffer(km2) murder/buffer(km2) school distance police station distance murder/buffer(km2) murder/buffer(km2) car park distance hospital distance murder/buffer(km2) subway stop distance %;1-)"5($++)--$*2,'-1-/)-3)+=))$/2)$/$/.$-?2 7('+H/9 " <,-*= 11

125 $34)"#5'--)4$+%''),,%(%)+ )214+2,'-1-/)-(%/)+2 " 3+++/ ' +--- ' " +-., 6 +.M. : +.L- G +MM+ G 3+,*. " 3+,PP 6 +L+- +L+- 3 +,*. A " 3+,PP ) +MM+ : A +--- A++MP +.L- +.M. ) 111

126 "<")+)-.%%;+) %2?:-)$2$(('-/%;+'+)'--)4$+%' ) ) %"/*" G G ) <,-.=: 112

127 $34)"#<5)%-)(+%'2',+)'--)4$+%'2 8 ' ' 2 # G 3 ] ] 3 ] ] ] ' ] ] 3 3 ] #G ] ] ] ] ] " 3 3 ] ] ' " 3 ] 3 3 ] 6' 3 3 ] ] : 3 ] ] 3 ] " <]= <3= <3= #<]= I < = ) " I <#,*= 113

128 $*"5 )(4$22%,%($+%'', )2%/)+%$4-)$2 1 " <#,.= $*"<5 )(4$22%,%($+%'','..)-(%$4-)$2 114

129 <#,M= $*"A5 )(4$22%,%($+%'',$-?-)$2 8 A

130 $*"5 )(4$22%,%($+%'', '$/2 ) ) < =A <#,L= 116

131 $*"C5+-$%;+%),'-'%+)$+1-)2 ) 117

132 " I <#,P=: $*"D5 )(4$22%,%($+%'',+)%2+$()2+'(''42 ) " <#,/= 118

133 $*"E5 )(4$22%,%($+%'',+)%2+$()2+''4%()+$+%'2 : <#,N= )(4$22%,%($+%'',+)%2+$()2+'$-$-?2 ) 119

134 I <#,-+= $*"#5 )(4$22%,%($+%'',+)/%2+$()2+''2*%+$42 8 <#,--= $*"##5 )(4$22%,%($+%'',+)%2+$()2+'13=$:+'*2 12

135 1 8 <=3 % <,-M=J $34)"#A5'--)4$+%''),,%(%)+$41)2$/)%;+2 $/2) '),,%(%)+ )%;+ ' ++PM "< ' " <3=+*NL : <3=+.+/ G <3=+.PP "## #G +M./ "#<A " <3=+M,, 6 +,P. "#D " <3=+PML "E #" 6 <3=+-++ "< ' <3=+-+P "<E : +-,+ "DA ' " <3=+*-- "E# " +**N "EC #G +*M, " <3=+,.N G <3=+,,* 6 +P-- " #" ' +--- "A #G +--- "A ' " +-., 6 +.M. "#A : +.L- "#<# G <3=+,*. " <3=+,PP 6 +L+- "#E #" $/2) '),,%(%)+ )%;+ 6 <3=++,L "A G ++LN "< ' " +-/L "E# : +*.N "#A " <3=+*,. "## #G +*/, "#A 6 <3=+.N- "#D# ' +.NL "#D< " <3=+M-L "#E #" " ++P, " ' <3=+*., "CE #G +.-- : <3=+.*P G <3=+.P. "#E 6 +M*M "#< 6 +,*N "#< ' " <3=+,.. "#A " <3=+LM, "#ED #" 121

136 1 1 ) 8 <),L= 6 K<#,-*= %;1-)"C5 $2+)-$4(14$+%','-1-;4$-:(%/)+2 122

137 $* "# 5 '.*$-% 2'', '+)+% $4 -%.) -)$2 =% + '+2*'+ -)$2 123

138 $*"#5'.*$-%2'','+)+%$4-%.)-)$2=%+'+2*'+-)$2 7('+H/9 I * " 5 T : 124

139 ) 3 "A"6$41$+%'',+)1+*1+2 6 K 5 <A=I 5 " G " A " : 125

140 1 I " I : J

141 " I 8 127

142 %" %" E 1 ) " %" : 6 %" # %"3 128

143 " 1 1 %" %" %" 1 A %" 6 %" 1 8 %" 1 " < = 8 1 # 129

144 %" ) 6 1) 1 1 ) c # : 13

145 8 1 1 'I1 66' ) 3 6 E J ) < C`= I 1 " 131

146 8 J 8 8 ) 1 ) 1 )

147 133 E 1) 3 1 %"3

148 # <*++.= -%.) $**%; $/ *$+%$4 $4:2%2" %3 " I #???(? <*++*=?$-$ ))4% %$:)+8 $2*8 O-2OL4O? 6) $?)2%(%4%?B'4$/O-O(O4O?F-'4$-OO-$4O?:O)-%4)-% 86% 6<-NN,=+)-$(+%6)*$+%$4$+$$4:2%2 J 8 6G <-NN/= R% ) 6 ' S $ J # <= -%.) $**%; $/ -%.) '#>2" *P3/- 8 G8 6G<-NN,=R" ' 6:" : ' T G $ J <=-%.)$/ ' 8 G <*++-= +-'/1(+'-:1%/) +'-%.) $4:2%2 $/ $**%; 2 G I 6 I ' " 2" 8 " <-NLL= R2 6 'S.)-%($ '(%'4';%($4 )6%)=.+/NN3N+/ 8 ; : <-NNN= R 8 6 $ 3 2% "S+)-$+%'$4P'1-$4',)';-$*%($4,'-.$+%'(%)()K -.*-,N3-/M S -%.)$/)4%I1)(:***/M3*NL 134

149 8' <-NN-= R $ 6S 8 ' 8 <= 6%-'.)+$4 -%.%'4';:J' 6 'G <-NN/= R% " #S $ J # <= -%.) '#>2" -,P3-N+ 6 ' <*+++= R2 % " 6 S K%'%# G <= $4:L%;-%.)$++)-2"' 2" 6" JK <*+++= R $ 6 'S K%'%# G <= $4:L%;-%.)$++)-2"' 2" 4 8 <*++-= $?$:$ )+ $G4O? -',%4% 6) $G4O?4O )+ Q2+)-;)4)-% 48<*++*=)+$G4O?6))4%R%.4$O7BD9 $`??8D!(!<*+++=))4F,12$:O.OJF,121 '2:$46)?''.%?%+)4%?4)-%" :;<-NNN=$**%;-%.)5-%(%*4)2$/-$(+%()86# G ' 2" J$6 '"<*+++=-%.)-)6)+%'5**-'$()28-$(+%()2$/6$41$+%'2 '66 I: <*++*= *$+%$4 +$+%2+%(2 -';-$.,'- +) $4:2%2', -%.) J$6 # "J$# %'%<*+++=R6:" 2;"S K%'%# G <= $4:L%;-%.)$++)-2"' 2" 135

150 8 G$) <*++-= R# 3" 'K6$866S**4%)/ )';-$*:*-*MNT*PM ''$ <-NP*= R ' % 6S -'())/%;2',+) 22'(%$+%'',.)-%($)';-$*)-2M/L3N+ '%)<-NPM=)*$+%$4:$.%(',-%.)G '$ %26 6 -,N GJS'4%(%;$/'(%)+:K-*.*--3 **, S)';-$*%($4:2+).2-./,3.N/ G %) <-NNP= R 6 'S G <= '4%(%;,'--)6)+%'5 )/1(%;-%.)8134%(+'>%($+%'$/S1-: ' K <*++-= **4%)/ -%.) $4:2%2 83 :J# J <-NNM= )';-$*%($4 $+$ J " J$# <-NN/=-%.)$**%;$/-%.)-)6)+%' '#>2" J 1 J : 6 <-NNP= R # # % " " S P'1-$4', 4(''4 )$4+ $/ )2)$-('-4/K*-<M=..-3..N 136

151 - Q AQ Q d" V' e V R-NN/ GS <+*+,*++.= * Q Q $R6""" 'K*+S< **+N*++.=. Q Q%"<-,+,*++.= M Q QQQ <*++.= R ' 26"S<----*++.=, QQbb8<-++N*++M= 137

152 <3= $ : <*++M= %" 6 " 6 6 G # G <3= " <*++M=' $ "G% "G 6 # $ <*++M= $ ' $$%$ " <3= <*++M=2' J " <*++M='$) " 266 <3=" 6<*++M=$ % $ 6 "

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Werner Rosenheinrich 1604015 Ernst - Abbe - Hochschule Jena First variant: 40900 University of Applied Sciences Germany TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Integrals of the type J 0

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Λονδίνου Διεύθυνση - Διευθυντής - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Λονδίνου Διεύθυνση - Διευθυντής - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής (A) K.E.Σ. Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Λονδίνου Διεύθυνση - Διευθυντής - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ HMEΡΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥ- 1 Aποστόλου Ανδρέα 46 Rochester Rd. London NW1 9JJ Tel. 0207 485

Διαβάστε περισσότερα

Database of electron inelastic mean free path for elemental solids

Database of electron inelastic mean free path for elemental solids Database of electron inelastic mean free path for elemental solids 1. Electron inelastic mean free path (IMFP) 2. Calculation method of electron inelastic mean free path 3. Figures for electron inelastic

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το κείμενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το κείμενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το κείμενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους. Α. Κανόνες για μια σωστή μεταπτυχιακή εργασία - Κατανοήστε και απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 2 ΜΠΑΤ. 1,3 Ah ΡΟΠΗ Νm 30 ΤΣΟΚ 10 mm Ταχυφ.30 λεπτά. Ταχυφ.30 λεπτά. ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο 2 ΜΠΑΤ. 1,3Αh ΡΟΠΗ Νm50 Ταχυφ.

ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 2 ΜΠΑΤ. 1,3 Ah ΡΟΠΗ Νm 30 ΤΣΟΚ 10 mm Ταχυφ.30 λεπτά. Ταχυφ.30 λεπτά. ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο 2 ΜΠΑΤ. 1,3Αh ΡΟΠΗ Νm50 Ταχυφ. GSR 10.8V-Li 6701992U00 ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 2 ΜΠΑΤ.1Ah ΡΟΠΗ Νm18 Ταχυφ.30 λεπτά GSR 10.8V-Li2 6701868102 ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 2 ΜΠΑΤ. 1,3 Ah ΡΟΠΗ Νm 30 ΤΣΟΚ 10 mm Ταχυφ.30 λεπτά GDR 10.8V-Li 6701909U00 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

06/1998 09/2003 Multilab S.A.

06/1998 09/2003 Multilab S.A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΥ (Ιούνιος 2010) Εκπαίδευση 2003 ιδακτορικό ίπλωµα από το Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (Τίτλος: «Νέες µέθοδοι εκπαίδευσης Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas

Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas Departamento de Ecología Universidad de Granada Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas Tesis Doctoral Juan de Dios Miranda López-Marín Editor: Editorial

Διαβάστε περισσότερα

Theodorakis. Axion Esti. Oratorium (1961-1962) Leihmaterial Unverkäufliches Eigentum Rental Material Not for Sale

Theodorakis. Axion Esti. Oratorium (1961-1962) Leihmaterial Unverkäufliches Eigentum Rental Material Not for Sale /1 tu attu u n Est Oaum (19119) se m e p t us e u n t edaks Lemate nvekäules Egtum t Mate Nt e s e e m e p t us u u t n tu s e e m e p t us LL COE t ION EI u u OOIO n tu MIKI HEOOKI s e e m e p t us u

Διαβάστε περισσότερα

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1 Amadeus Training Amadeus Basic Course Training Module Amadeus Hellas S.A. Page 1 Table of Contents: General Information :... 4-10 Sign in out... 4-5 Encoding and Decoding... 6 GG Pages... 7 Convert Dates/Times...

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.1.0 - Βιβλιογραφία Υφιστάμενης Κατάστασης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.1.0 - Βιβλιογραφία Υφιστάμενης Κατάστασης Παράρτημα 6.1.0 - Βιβλιογραφία Υφιστάμενης έργου: Σελίδα 2 από 73 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 3 1.1 Βιβλιογραφικές Πηγές 3 1.2 Διαδικτυακές Πηγές 11 2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW.

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΠΑΙΑΑΓβΠΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λ ZJK * Η\ίτν ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW V % iiir^ff TlIS C? IV ftepo, θ» H-C = = C f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δημιουργική Γραφή Οδηγός Συγγραφής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που απονέμει το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Θέμα: Γνωστοποίηση Προσφορών

Προς: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Θέμα: Γνωστοποίηση Προσφορών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Προς: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: Γνωστοποίηση Προσφορών Σας γνωρίζουμε ότι, το κατάστημά μας...σε εφαρμογή του: ΝΟΜΟΥ 4177/8-8-2013

Διαβάστε περισσότερα

Θα χαρούμε να σας δεχθούμε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας (710 m ) και να σας παρουσιάσουμε την πλήρη σειρά των προϊόντων μας.

Θα χαρούμε να σας δεχθούμε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας (710 m ) και να σας παρουσιάσουμε την πλήρη σειρά των προϊόντων μας. Θα χαρύμε να σας δεχθύμε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας (710 m ) και να σας παρυσιάσυμε την πλήρη σειρά των πρϊόντων μας. Αγ. Νεκτάρις ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ Β Ο Ι Ω Τ Ι Α Β Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

&..., 2001 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ.... 1... 1 2 - μ... 3 2.1... 3 2.2 μ... 3 3 μ μ... 5 3.1 μ... 5 3.1.1 μ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö

Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ œ Š Š ˆ 1 ƒô Š -Š ˆ Œ ˆ.. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ ² μ μ Ë μ³ μ²μ Î ±μ ³ - É Í ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ

Διαβάστε περισσότερα

Oι ανταγωνιστές υποδοχέων ενδοθηλίνης (ΑΥΕ) στην αρτηριακή υπέρταση και τη χρόνια νεφρική νόσο

Oι ανταγωνιστές υποδοχέων ενδοθηλίνης (ΑΥΕ) στην αρτηριακή υπέρταση και τη χρόνια νεφρική νόσο Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 3: 204-213, 2013 ανασκoπηση Oι ανταγωνιστές υποδοχέων ενδοθηλίνης (ΑΥΕ) στην αρτηριακή υπέρταση και τη χρόνια νεφρική νόσο Θ. Γκιουρτζής 1 Α. Δημακοπούλου 1 Κ. Αβρανάς 1 Κ. Ιμπριάλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ 2014 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ KΛΩΝΟΣ. In Vitro Διαγνωστικά CE mark

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ 2014 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ KΛΩΝΟΣ. In Vitro Διαγνωστικά CE mark ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ 2014 Α/Α 1 CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN 11--7 Ναι Ναι 1 ml 2 A1- antithrypsin Ναι Ναι 1ml 3 a1 Inhibin R1 Ναι Ναι 1ml 4 Actin ( Sarcomeric ) (mon) Alph-Sr-1 1ml

Διαβάστε περισσότερα