B $9$#'!!( C*++,-./ "9!! 9D( 9 1 B B?" 9 9D((!19!!(! 9 B1 B 8 (! B B9 8 1 E! 4 9E B!!!5" name="description"> B $9$#'!!( C*++,-./ "9!! 9D( 9 1 B B?" 9 9D((!19!!(! 9 B1 B 8 (! B B9 8 1 E! 4 9E B!!!5">

! #" $% % & " '$#'!!( )*++,-./

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! #" $% % & " '$#'!!( )*++,-./"

Transcript

1

2 iii! "

3 ! #" $% % " '$#'!!( )*++,-./ 1 2 * ' "789' "7 iv

4 % " : 6 1 %" ; % " <%"= v

5 !! 1>B $9$#'!!( C*++,-./ "9!! 9D( 9 1 B B?" 9 9D((!19!!(! 9 B1 B 8 (! B B9 8 1 E! 4 9E B!!!5 4#1 ; 89;5 9*++.!!! 9!! 1 ( 9!!1!! (D (!!1!!!D1 8 1! 1! (D 9!?1 9 A D 4!D 6( 8A??D 1!! 4!D! (!!!! 9 vi

6 : 6? 1!!!!!(1 1!!! D B1 9!!!" D 68"!!!! 9!! ;9!16(8"<68"= 1!! vii

7 ?! '!! viii

8 '$# '!!( : ' $ 2 ' $ 7? ' $ C $?1? %" " $ %$ " "?>!1$ " : >B # $ # : # "9(;B"!6D " #; >!!! "9 9!F1?886D ;B #9 ) ix

9 ' % G"#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 8"G 6HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH F7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH $$6 IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 6;IJ$%#"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 8I)6I"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "I) 8"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "I)# '"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "I))%2G"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 6: 'G -GI$26IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH - *:IG6 $'G 66 KJI6G#6$"HHHHHH L *-#6 666 HHHHH L **6HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -- *.% "6 HHHH -M *.- :" HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -, *.* "$ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -N *.*- O#HHHHHHHHHHHHHHHHH *- *.** ;HHHHHHHHHHHHHHHHH *- *.*. $ HHHHHHHHHHH *. *.*M ;3 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH *M *.*, : 6<=H *, *.*L " 6<" 6=H *L *.*P ;3#6HHHHHHHHHHHHHHHH *P *.*/ 6 % $HHHHH *P. 62GG" 2"I)6$":"2$> G HHHHHHHHH.+.- $" HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.+.* $2"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.M x

10 .. $ GHHHHHHHHHHHHHHH M* M%G II)6G#6$ >"":"2$> G H,- M- 6 HHHHHHHHHHHHHH,- M* "'' HHHHHHHHHHHHHH,M M*- O#HHHHHHHHHHHHHH,M M** ;HHHHHHHHHHHHHH L+ M*. $ HHHHHHHHH P- M*M ;3 HHHHHHHHHHHHHHHHHH P. M*, : 6HH PL M*L " 6HHH P/ M*P ;3#6HHHHHHHHHHHHH /- M*/ I HHHHHHHHHHHHHHHH /., $G# I I) : G I":' I) 6$" 8J $2"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH /L,-66 HHHHHHHHHHHHH /L,*682 HHHHHHHHHHH N,,*- $ G 8 8 2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH N,,** $ G 8 2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH NN,*.$G8' ' 2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -+*,*M $ G 8 2 2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -+,,*,$G8# 2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -+N,.$G 6GH --*,MIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -*, L6I62"I $G6I##$ I"HHHHHHHHHHHHHHHHH -*/ G)G6"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -.M IG)G6"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -.P GKJ"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -./ xi

11 8" *-6' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH N.-$" HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.P,-"1G2 HHH //,* ' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH /N,. 8 G" HHHHHHHHHHHHHHHHHH N*,M 8 G' "HHHHHHHHHHHHHH N*,, 8 G:HHHHHHHHHHHHHHHHHH N.,L 8 G""HHHHHHHHHHHHHH N.,P 8 G6HHHHHHHHHHHHHHHHHH NM,/66 G8 HHHHHHHHHHH NP,N66 G HHHHHHHHHHHHH -+-,-+66 G' ' HHHHHHHHH -+M,--66 G2 HHHHHHHHHHHH -+P,-*66 G# HHHHHHHHHHH ---,-.$ 6HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --.,-M6 KJHHHHHHHHHHHHHHHHH -*- xii

12 )%2G" *-$'HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH *+.- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH...* 4HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH....2$HHHHHHHHHHHHHHHH M+.M$ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH M..,' HHHHHHHHHHHH MM.L$8 HHHHHHHHHHHHHH M/.P$ HHHHHHHHHHHHHHH M/./$' ' HHHHHHHHHHHH MN.N$2 HHHHHHHHHHHHHHH MN.-+$# HHHHHHHHHHHHHH,+ M-""" HHHHHHHHHHHHHHHH,. M*$ HHHHHHHHHHHHH P* M.;3 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH PM,-" %882HHHHHH NL,*" % 82HHHHHHHH -++,." %' ' 82HHHH -+.,M" %282HHHHHHH -+L,," %#82HHHHHHH -+N,LG6 8 HHHHHHHHHHHHHHHHHH -** xiii

13 # '" *- #"G:"" 6J8>H -/.-" HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.-.*6G*+++HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.*..$ *++." HHHHHHHH.,.M2" HHHHHHHHHHHHHHHH.L.,'' " HHHHHHHHHHHHHH.P M-O8 HHHHHHHHHHHHHHHHHHH,, M*O HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH,L M.O ' ' HHHHHHHHHHHHHHHHH,P MMO 2 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH,/ M,O # HHHHHHHHHHHHHHHHHH,N ML;8 HHHHHHHHHHHHHHHHHH L- MP; HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH L. M/;' ' HHHHHHHHHHHHHHHH L, MN;2 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH LP M-+;# HHHHHHHHHHHHHHHHH LN M--: 6 PL M-*" 6<" 6= HHHH PN M-.;36 HHHHHHHHHHHHHHHHHH /-,-8 7'HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH N+,*G G HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --M,.G 6 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --M,MG ' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --,,,G GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --L,L"')HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --P,PG $ " HHHHHHHHHHHHHHHHH --/,/G $ ' "HHHHHHHHHHHHH --N,NG $ 6'HHHHHHHHHHHHHHHH --N xiv

14 ,-+G $ :HHHHHHHHHHHHHHH -*+,--G $ ""HHHHHHHHHHHH -*+,-*6'6 : HHHHHHHHH -*. xv

15 $ ) 3 Q3 " 88<-NN-= J J JA J " I3 A 1

16 J " 3 #<*+++=J# <-NN/=8: <-NNN= < = " 3; 5 5 ' 1E 1 <*+++= 2

17 6 1 <*+++= <G # 6-NNN= % " <%"= 6" <-= 6" %" $ %" 1 1 %" < = < = <J 1:-NNP= J < = 3

18 ) 6" %"/*" 1 1 " "'"" %" ) 8 I 8 1 : " 1 4

19 6 %" 6" %" %" 1 G A A " I 5

20 K "#"$%'()*+',-%.)$/+)$12)2',-%.)(%/) < *++.=) <A = 1 A < = Q < = < = 3 A 3 1 A I 1 6

21 G # 6<-NNN= <*++M= " : 1 G # 8 <-NN/= 8 - < = - ' <= - " < = 7

22 - 6 1 < = - '<= - < = - ' < = 8 <6-NN/58 -NN/= J <*+++= Q 8)<-NPL= <*-= 8

23 $34)"#5-%.)-)6)+%'**-'$()27$389 -%.$-: -)6)+%' 6%-'.)+$4)2%; $ ' )%;3'-''/$+( " 61 ))-$4)+)--)() " 134%(/1($+%' ) "3 '(%$4(%/)+-)6)+%' 2 ' -%6$+))(1-%+: )('/$-: -)6)+%' /)+%,%($+%'$/ -)/%(+%' $ 6 %+1$+%'$4-%.) -)6)+%' ' '..1%+:'4%(%; 132+$()312) ' (''42$/-%.) -)6)+%' )-+%$-: -)6)+%' *)(%,%( )+)--)() ($*$(%+$+%' )$3%4%+$+%' $/-)$+.)+ 8)<-NPL= " A A <= < =) 9

24 6 <6*+++=I A 8 <*++-= 6 R1S 6 Q 3 Q " 3 RS 1

25 ) Q 1 " 3 <6*+++= ""6%-'.)+$4-%.%'4';: # -/++ ) <8*++-5J# -NN/= -/*N 8 3# % 2 -/*, -/*P ) E 6 ) < I ) 6= <J# -NN/= -/.--/.*8 3 O : 11

26 I >6-N++ RS <8*++-= <6-NN/= # 2 6 -N*+ -N.+ G' <8*++-= : " )-NL+ <6 -NN/= -N/+ 1 ) <J # -NN/= 12

27 " # <88-NN-= 61 <8 8-NN-= <-NN-= 1 T T A E A " 13

28 <8 8 -NN-= 3 3 G "<")';-$*%(,'-.$+%':2+).2%-%.)(%/)+$4:2%2 J % " 1 %" %" 1 %" 14

29 T 3 <8 : -NNN= %"3 6 <-NN/=%" I %" E 1 1 %" 8 %" 1 1%" "<"#"'+*'+$4:2%2 ' 3 R3S G # 6 <-NNN= 15

30 R: S 6 <-NN/= 3 I 3 <6-NN/= 8 8 <-NN,= 6 2 A G<-NNP= 'J G <-NNP= 6 T TT ) <*++-= Q 15 A$ 3 I <G *++-= 1 % 16

31 : 3 ) I : 3 6 <*++M= # 3 T E " 6 <" 6= <#*-=" 6" <*++*= 17

32 $*"#"$*'=%; '33)-:'+*'+2812%;8)2+-'>8)= 6" <*= 1 %" <*++*= 6" % :" :" A 3 <8 8 -NN,= 18

33 I 1 : <# *+++= "<""*$+%$4$+$$4:2%2 " <8%-NN,=" " <J-NNM= - 6 < = < = - ' 1 5 )*- 19

34 5 %-2+'-/)-),,)(+2 T )('/'-/)-),,)(+28 T <8%-NN,= )3 T " 3 3 U E 3 < *++*= 1 : 6 <:= " 6 ;3# 6 5 ; 2

35 6"%""/<.= %"/* "<""#"1$/-$+$$4:2%2 1$/-$+$$4:2%2 E1 l = 2 * A N <*-= E1 1 <6-NN/= :1" O3 <8%-NN,= "<""")-)42+%.$+%' O U E <8 %-NN,= I 1 UE 21

36 UE UE )-)4 2+%.$+%' 6" <*++*= 3 <M= <*++*= J 1 UE UE J A 22

37 "<""<")$-)2+B)%;3'-%2+$()2 O : 8 % <-NN,= 3 )$-)2+B)%;3'- $$4:2%2 2 3 %<= 3 <8%-NN,= %<=V<W=Q <**= <= <-= ++*-MN-<J-NNM= V+ ' 5 V-+ ' V*-MN- ' 5 3<J-NNM= NNI = r r o e r e =.5 A N r n n d i i= o = 1 <*.= 23

38 J5 V I "<""A",1(+%' V V V V# I,1(+%' <8%-NN,= 8%<-NN,=; X;<=V<Y< == <*M= J5 Y V <= V X V <Q= ;<= <= K ˆ ( h ) G XG X * G;<= A A < A = - A W+ ;<= I ( ) i j i j K ˆ 1 ( h) = I h ( d ij ) 2 λ R h d ij <*,= 24

39 G G: πλ * ; ;<=Vλπ*QλVπ* ;<=Zπ* ;<=[π* ) <8 %-NN,= K ˆ ( h ) π * I <=5 Lˆ( h) = Kˆ ( h) π h <*L= "<""")$-)2+)%;3'-%)-$-(%($4412+)-%;79 )$-)2+)%;3'-%)-$-(%($4(412+)-%;79 6" <*++*= 6" I I 3 <3 = 3 3 < = 3 25

40 "<""C"*$+%$4$/).*'-$4$4:2%2',-%.)79 :" 6" < = " 6 3 " 6 6" :" )*+*+ -M-M<*= )*, " 6 \> *, : 6 3 <*++*= " 6 <6'*+++= 26

41 "<""D"B)$2412+)-%; ) B.)$2(412+)-%; ; ; ;3 : 33 <*++*= "A""E"'--)4$+%'$4:2%2',)';-$*%($+$ 6 <J-NNM=6 <= 3- ]- <3-ZZ-= V-' V3-' V+, 'E "E ;E ' 8 27

42 'E#66 3 ^_ <J-NNM= r = ( x x) n 1 ( x x)( y y) n 1 2 ( y y) n 1 2 <*P= 8E <-NLL= 8R 3 S " R 3 S 8 <-NNL= 3 G 3 Q '<-NP.=3 # # : 33 3 : 3 <3 28

43 V3+./= J ) 5 ' <-NPM= I 6 ++N/ ) 29

44 *++. %" <"#"),%%+%'',+)+1/:-)$ $ 6 6 I ;! >!!1C#$?1? >! 364' " 7 8 ' " ' " 7 -, 3 ;!1! #D >?! # ; G ; "(! )!!;6;??; $ 13 89' " 7 3 M 3 89 >! 89 # J /<#.-= 3

45 $*<"#)+1/:-)$.,M+,** *+++ 4P,/MN+<$`*+++= /+a 4 <4 8*++*= 4 4 : 4 4 Ma P,a 4 *+. -La,a <48*++-= 31

46 #.* *+++ # 1I *+++ # $*<""-%.)(%/)+2%1-?):87=)39 32

47 ' $ 4 $ *++* <).-= 4 64' "789 <).*= INCIDENTS IN ANKARA, DECEMBER 22 INCIDENT AMOUNT ETMESGUT MAMAK KEÇÖREN YENMAHALLE ALTINDA ÇANKAYA DISTRICTS %;1-)<"#5(%/)+2%?$-$7?$-$.%:)+F/F-4FGF89 INCIDENT AMOUNT EHT MUSTAFA DÜZGÜN ELLNC YIL INCIDENTS IN CANKAYA, DECEMBER ON NSAN KAVAKLIDERE CEBEC BAHÇELEVLER POLICE PRECINCT YILDIZEVLER DKMEN ESAT CENTRE %;1-)<"5(%/)+2%$?$:$7?$-$.%:)+F/F-4FGF89 33

48 4 $ *++* *.L $ *++* M/ N. I -L-L< #???(?*++*= 6 3 ;!1! 89 1 <""$+$12)/%+)+1/: $ 1 <#..=" ' $ *++. T64' "89' "3 ' $ 34

49 $*<"<5%2+-%31+%'',(%/)+2'((1--)/%<%+)+1/:-)$ :1' A 3 ' $ 3 : 8 3 A Q <*+++= 35

50 1 *++. <#.M= $1- ;II" <.-= $*<"A5$/2)$/$/.$-?/$+$%+1/:-)$ 36

51 $34)<"#"$+$12)/%+)+1/:-)$ $ $ G 1 ' $ \>6 "1 G 3 ' $ 3 " 3"" 1 <8 %-NN,= <#.,= : $*<"5'%+$++)-',+)(%/)+2%+)+1/:-)$ 37

52 $*<"5'%+$++)-',+)(%/)+2%+)+1/:-)$7('+H/9 38

53 $*<"5'%+$++)-',+)(%/)+2%+)+1/:-)$7('+H/9 <)..= 16 ;!1! ;!1! I 8 : 8 ' 39

54 LANDUSE DISTRIBUTION OF ANITTEPE LANDUSE DISTRIBUTION OF BAHCELIEVLER m m commercial park public_association residential commercial park public_association residential LANDUSE DISTRIBUTION OF CUMHURYET LANDUSE DISTRIBUTION OF DEVLET m2 5 4 m commercial public_association military park public_association LANDUSE DISTRIBUTION OF EMEK LANDUSE DISTRIBUTION OF ET m m commercial park public_association residential commercial military park public_association LANDUSE DISTRIBUTION OF FDANLIK LANDUSE DISTRIBUTION OF KAVAKLIDERE m m commercial public_association residential commercial %;1-)<"<5$/2)%2+-%31+%'',+))%;3'-''/2 public_association 4

55 LANDUSE DISTRIBUTION OF KIZILAY LANDUSE DISTRIBUTION OF KOCATEPE m2 1 m commercial public_association commercial public_association LANDUSE DISTRIBUTION OF KORKUTRES LANDUSE DISTRIBUTION OF KÜLTÜR m m commercial park public_association commercial park public_association residential LANDUSE DISTRIBUTION OF MALTEPE LANDUSE DISTRIBUTION OF MEBUSEVLER m2 15 m commercial park public_association residential museum park public_association residential LANDUSE DISTRIBUTION OF MESRUTYET LANDUSE DISTRIBUTION OF NAMIK KEMAL m2 8 6 m commercial public_association public_association residential %;1-)<"<5$/2)%2+-%31+%'',+))%;3'-''/27('+H/9 41

56 LANDUSE DISTRIBUTION OF SALIK LANDUSE DISTRIBUTION OF YÜCETEPE m m commercial park public_association residential military park public_association residential LANDUSE DISTRIBUTION OF YUKARI BAHÇELEVLER m commercial military park public_association residential %;1-)<"<5$/2)%2+-%31+%'',+))%;3'-''/27('+H/9 <"<")2(-%*+%6)$4:2%2,'-(%/)+ $+)2 -N-+ *++.# <).M= I A 1 <$*++M= 42

57 %;1-)<"A5%2+-%31+%'',(%/)+:*)2 I ) <*++M= )K <*++-= 2 6 G ) 8 2" ) 1 ) : ) " <).,= 43

58 44 %;1-)<"5))%;3'-''/2$/+)4$()2',+)(%/)+2

59 45 %;1-)<"5))%;3'-''/2$/+)4$()2',+)(%/)+27('+H/9

60 46 %;1-)<"5))%;3'-''/2$/+)4$()2',+)(%/)+27('+H/9

61 8 " > 89 89# ; >!89!# ' ;!1! :

62 %;1-)<"C5).*'-$4%2+-%31+%'',+)1-;4$-:(%/)+2 %;1-)<"D5).*'-$4%2+-%31+%'',+)1+'(%/)+2 48

63 %;1-)<"E5).*'-$4%2+-%31+%'',+)%(?'(?)+(%/)+2 49

64 %;1-)<"#5).*'-$4%2+-%31+%'',+)1-/)-(%/)+2 8 ' " # $ J " 5

65 RS " 5 A I ;3 : 6 <=" 6 <" 6= ;3# 6 %"/* 6" %" "/ # A"#"**4%($+%'',)+-';-$*%()(%I1)2 8 \ > 1 51

66 \> " I \ > <"= <J -NNM=" <*++*= 6" %" /*<)M-= 3 I

67 53 %;1-)A"#5*$+%$41..$-:+$+%2+%(2,'-+)(%/)+

68 A"">*4'-%;*$+%$4'%+$++)-$4:2%2 1 ; : 6<:=" 6;3#6 ) 6" %"/*# %"# 1 A""#"**4%($+%'',1$/-$+$4:2%2 1 O O6" %"/* 6"A %" 1 1 M- 1 1#M-M*M.MMM, 2*8 8 l = =.124km 125m 141 2*8 l = =.26km 25m 377 2*8 ' ' l = =.218km 21m 36 2*8 2 l = =.2222km 22m 72 2*8 #l = =.5164km 515m M- 6 54

69 55 $*A"#51$/-$+$4:2%2,'-1-;4$-:(%/)+2

70 56 $*A"51$/-$+$4:2%2,'-1+'(%/)+2

71 57 $*A"<51$/-$+$4:2%2,'-%(?'(?)+(%/)+2

72 58 $*A"A51$/-$+$4:2%2,'-21-*(%/)+2

73 59 $*A"51$/-$+$4:2%2,'-1-/)-(%/)+2

74 1 J 8 " 1 A"""**4%($+%'',)-)42+%.$+%' ; 8 O 6" 1 %"%""/ 6

75 B JK $*A"C5)-)42+%.$+%','-1-;4$-:(%/)+2 61

76 J JK $*A"C5)-)42+%.$+%','-1-;4$-:(%/)+27('+H/9 62

77 B JK $*A"D5)-)42+%.$+%','-1+'(%/)+2 63

78 J JK $*A"D5)-)42+%.$+%','-1+'(%/)+27('+H/9 64

79 B JK $*A"E5)-)42+%.$+%','-%(?'(?)+(%/)+2 65

80 J JK $*A"E5)-)42+%.$+%','-%(?'(?)+(%/)+27('+H/9 66

81 B JK 67

82 J JK 68

83 B JK $*A"#5)-)42+%.$+%','-1-/)-(%/)+2 69

84 J JK $*A"#5)-)42+%.$+%','-1-/)-(%/)+27('+H/9 7

85 )1 1 1 ) 1 I ) 1 8 : 1 " 1 A""<"**4%($+%'',)$-)2+)%;3'-%2+$()2 I 1 #" <= - %<= - %<= <= 71

86 1,2 Nearest Neighbor Distances of Incidents 1 G (w),8,6,4 Burglary Auto Pick Pocket Usurp Murder, Distance (m) %;1-)A"5))$-)2+)%;3'-%2+$()2,'-+)(%/) <)M*= " ,+ ) *,+ *

87 #" <8=V+-*L < =V+*/- <' ' =V+**/ <2=V+L-, <#=V+,PP A""A"**4%($+%'',1(+%' ; 1 ; 6" ; 6" I E 73

88 6"5 - b <= - b6"g <= - bb# - bb# \ bbb# bbb# \ < " *++M= 1 Ripley' K function Ripley's K function L(d) L_T_ L_CSR_ L_T_MIN L_T_MAX L(d) L_T_ L_CSR_ L_T_MIN L_T_MAX Distance (m) -5. Distance (d) Ripley's K function Ripley's K function L(d) L_T_ L_CSR_ L_T_MIN L_T_MAX L(d) L_T_ L_CSR_ L_T_MIN L_T_MAX Distance (m) -5. Distance (m) %;1-)A"<5B,1(+%','-+)(%/)+2 74

89 Ripley's K function L(d) L_T_ L_CSR_ L_T_MIN L_T_MAX Distance (m) %;1-)A"<5B,1(+%','-+)(%/)+27('+H/9 <) M.= ; -*++ L++ I -M L++ E < *++M= T$ ;3 T $ ;3 ; <:*++M= 75

90 A"""**4%($+%'',)$-)2+)%;3'-%)-$-(%($4412+)-%;79 6"I : 6 2, : 6 $*A"##5)$-)2+)%;3'-%)-$-(%($4412+)-%;,'-+)(%/)+2 76

91 $*A"##5)$-)2+)%;3'-%)-$-(%($4412+)-%;,'-+)(%/)+2 7('+H/9 77

92 ) ) $ " 5 A 1 T 3 : 6 A""C"**4%($+%'',*$+%$4$/).*'-$4$4:2%2',-%.)79 6" " 6 <*++*= *,+, < = 1 RS 78

93 $*A"#5*$+%$4$/).*'-$4$4:2%2',-%.)79,'-+)(%/)+2 79

94 $*A"#5*$+%$4$/).*'-$4$4:2%2',-%.)79,'-(%/)+2 7('+H/9 :" " 6 : 6" 6 -. : -+M- --.PP,.L+.P* *L+ 8

95 A""D"**4%($+%'',B)$2412+)-%; ;3#6 ; ; 1 ;, $*A"#<5B)$2412+)-%;,'-+)(%/)+2 81

96 $*A"#<5B)$2412+)-%;,'-+)(%/)+27('+H/9 82

97 ;3#6 : 6 A""E"6$41$+%'',+)1+('.)2 8 " ;3 3 : ;3 5 " 6 ;3# 6 " 6 8 T 83

98 I );3#6 " 6 8 ;3 " ). 1 4? 8! 7%B 6 #'D8!"6>?61 A 1 1 * 1 % 1!"(!)! * 1 1;!1!%? 1' 84

99 "1 1 #>?6 1-1 : 1 1 ) ;" ;!1!" ) I " 6 " ) -. ) -- 1), 1. * 1: 8 85

100 6 K %"/* 1 "'"" %"/* "#")*1+2',+)'--)4$+%'$4(14$+%'2 86

101 : I 1 1 %" 1 <,-= " %" J 1 <,*=8 87

102 $34)"#5)%L)$/ $+)',+)$/2):*)2%2%/)$()%;3'-''/ 88 )%;3'-''/ -)2 7M9 -)2 7.9 ('. 7M9 ('. 7.9 *$-? 7M9 *$-? 7.9 -'$/ 7M9 -'$/ 7.9.%4%+$-: 7.9 *134%( 7.9 '+) '+$4 7.9 LM-, -LML*/ *./ L--- +N/ *,*+ *MP+ L..// + -PLN- **N. *,LL.* 8 L+**.,-,LP N*L,M+/P -PN -+M,- *M/L -M,-.N + *-+/+ -,+.,/./*P L-*M /--LP PP/,++L* + -*/P -M -.*,*N $ M/- -PP-N */N* -+LL./ -*L,P+ *.N.+/,-+L MN,.M- M*..,/M/,, LPL N.M+L -N* *L,P/ *PP-./*N++ + */-NLN --//* -./-,N *M.. /L+// L-N *-N+, */*N -+++/P -NL// -M+*L*,,-+.P.,.N ) **L/ */+./ *N++.,/LM *,L M+*L- + -N*.* *LM -*.LL+ ; L-M/ MP+,/ *-// -LPMM + -*,-. **M PL,.N ; L,-. -P,N** *P,M PMM+M + -NP/* -N *P+-*P ; L,,N L//P/ *PN- *N.+N + L/ ,+-/ ; +++ +,--* -+-LP+ +,P --*M */M,,L,// +./NM-,,/ -N///* ;.+.- /PLLN *MP, P-,// *M/ P-L. */-/ /-,-N +.PNNM..,+ */N*/. #,.-- *,*/++ L//.*PMP P,,.,N.* *+,+ NP,LP + M-,-P -,ML. MPL+*, # L/LP -/*-+P *,..*+.+++ PN,,P L*+.+. **, + //,,-* # L,-, --*.M *,/+ MMM/N + -,L-* + -P*MMM,.++ /-+.* M -NNM. +,-N*,. -,*N+* " ,L., -,-/ *.,++ *L.+ M+P+/ *P,P M*LP+ + *//-/.MML -,MPPP > MP/N *+LPN* LM,+*/. *-MM N*L++ LNP. /*-M* M- M.//.* >,+.- ML-,-N /M* PP-N* P+*/ LMMP+ *,/- *.LPL+ -/LP*, PP.-. *+ --+M+++

103 $34)"5).'1+$/-'*'-+%'',+)(%/)+:*)22%/)$()%;3'-''/ 89 )%;3'-''/ + $1+' $1+'N? N? N?. + **'( **'(N? * 121-*N?. +'+$4B.%4 7.9., -.L./.L -M+*/. --LN P *P*/ * P/+ CC< 8 -L *PM- /, -M,,N + +++, /,L - -P- E<ED 6 N LPN- ML.MP+N -+ P,ML MP.,MLM / L+.L $ - *P-, -.,L - *P- / *-P+. /-M <CEDD# L* MM// -M- -+*+L,.L* *+ -MM/. *-P *N /-NL -L M,** *,L,. /M/ *,L, <<E# ) -* NP+M.- *,+LN //N, M.*., #<CC ; L, * *L-. * *L ;1 L ***- LP *M/+. L ***- -++.P+*+ -,,,,. D#D ; -M N -/+N* - N,* -* --M*P ##E ; -. L,.P /, M*P.N M *+-- -, P,M* * -++L ; *. PN,-,M -/LLP -.ML / *PLL P *M*+ #.. LN.* NL *+-LP. L.+ ** ML** P -MP- ADC # *P -+-/-,* -NL+P * P,M M -,+/ # P M+,N PP MML,* / ML.N MN */M-, P M+,N #DAAA L.N*M -* P/M/ M *L-L - L,M " */ -/+N- L+./PL, P M,*. *M -,,+L * -*N* #ADDD > P -L*- *N LP-, * ML > MN,.M* -*+ -.+/*,,M, -/ -NL* M

104 ,+ <#,-= A < = A < = $*"#51,,)-')2,'-$/.$-?'%+2 9

105 $*"#51,,)-')2,'-$/.$-?'%+27('+H/9 1 91

106 $34)"<5(%/)+22%/)1,,)- %;2',(''42 92 '1,%2+ + $1+'N + 31-;"N +.1-/)-N + *'(?)+N *N $-)$7.9 7.)+-)9 $1+'?. 31-;"?..1-/)-?. **'(?)+?. 121-*?. +3,+ *L/PP+*L -M,*+N *M /N.+ * PMM P *L+, -.P*,+3-++ P*LL,*/L./,*.+ -*+ -L,-M -+ -.PL *L.,P/ P NL ,+ -+*-N*L.L.M..*P -.* -*N-P L,/P -/ -PL-. *NM -,+3*++ --M/N*/M. /N PPML *LP *.*.N -- N,P LM,,P+ -L -.N. *++3*,+ --+,,*/*N -+N N/L+ -,. -./M+ -* -+/L PP LNL, -/ -L*/ *,+3.++ N**+*M., -* -.+* PP /., M -,-/ L L,-.++3.,+ PL,*N/,*.M MMM. -+P -.N/*, L,. *- *PMM..N*.,+3M++,.N*/./M -* ***, L ,,L /M -,,PL -- *+M+ M++3M,+ M--P,MP- -P M-*N LM -,,M.. P*+ *, L+P* - *M. M,+3,++.-*//NL* -P,M.. *, PNN+ L -N-/ -. M-,, M -*P/,++Z MM/M+-PL - **. -- *M,. * MML -- *M,. * MML $34)"A5(%/)+22%/)1,,)- %;2','4%()+$+%'2 '1,%2+ + $1+'N + 31-;"N +.1-/)-N + **'(?)+N *N $-)$7.9 7.)+-)9 $1+'?. 31-;"?..1-/)-?. **'(?)+?. 121-*?. +3,+ -,LNPP * -*PM * -*PM- - L.P+,+3-++ MP+N.-* - *-*M N -N *-*M -++3-,+ P/M//,M * -,*/N *PM ,+3*++ -+N//.NL -* -+N*-,L,+NL. * -/*+ ** *++*- -+ N-+- *++3*,+ -M-*PN.P L M*MP -. N*+* - P+/. *-*M. *-*M *, P*LPMPN P M+,M *N -LPN, * --,/, */NL ,+ *+M+P+*- -M L/L+ -N N M -NL+ - MN+.,+3M++ *.,ML,L* -N /+LN L+ *,M/- M -LNN., -M/LM - M*, M++3M,+ *LL/L-+M / *NN/ P, * P,+ M,+3,++ *N+L.-,* L *+L, *L /NML M -.PL + +++,++Z L-+N *,-+P /+P -.*+N,- /., */. ML.*,. /L/

107 $34)"5(%/)+22%/)1,,)- %;2','2*%+$4 93 '1,%2+ + $1+'N + 31-;"N +.1-/)-N + **'(?)+N *N 7.)+-)9 $-)$7.9 $1+'?. 31-;"?..1-/)-?. **'(?)+?. 121-*?. +3,+ *MP/N,N - M+.M. -*-+* M+.M - M+.M,+3-++ L*+/N.M *.**- **.,M M LMM* - -L ,+ NN,-N./ L L+*N *- * , M M+-N -,+3*++ -.L/,-P/ L M./M *- -,.M, - P.-. *-N* *++3*,+ -PM-MM,M -- L.-P L-.,+*/. -P*. -+,PM* -,PM *,+3.++ *-++/+L+ -M LLLM., -LLL+, *./+ ** -+MP* * N,*.++3.,+ *..N-PL+ *+ /,,+.P -,/-/. -*/. -*,-.+ - M*/.,+3M++ *L*.+//. -N P*M. M+ -,*MN * PL. /.+,+ -./- M++3M,+ *N-NM*.P -/ L-LL,- -PMLN. -+*/ -. MM,. M -.P+ M,+3,++ *N..-MLN --.P,+ LL **,+- * L/* ** P,+- -+.M+N,++Z,//*,++*/ *LN M,P. L/M --L*/ M- LNP *L* MM,M MP PNN $34)"C5(%/)+22%/)1,,)- %;2',13=$:+'*2 '1,%2+ + $1+'N + 31-;"N +.1-/)-N + **'(?)+N *N 7.)+-)9 $-)$7.9 $1+'?. 31-;"?..1-/)-?. **'(?)+?. 121-*?. +3,+ LPLM,,, M,N-. *+ *N,LL M,N-. PL --*.,+, P.N*, PP,+,P. -L N+-M,L.-,M/ -,L. -- L-NP, */-P -++3-,+ *P/M*,M/.+ -+PP, N+.*.*,, -PNL.+ -+PP, / */P. -,+3*++.P,N/+-* -M.P*M MM --P+. *,.* N *.NM *++3*,+ M,N++M.+ M- /N.* -+L *.+NM -* *L-M.* LNP* -+ *-PN *,+3.++,*,P+*.P *+./+M L/ -*N.,.,P-.N PM-N *./+.++3.,+,N*.NP*+.M,P.N -*/ *-L+P -+ -L//.M,P.N / -.,+.,+3M++,P-N.*L, M* P.MM --L *+*/* N -,PM M- P-LN -M *MM/ M++3M,+ M*/*N+LM MM -+*P. /, -N/ML. P+- *P L.+M M N.M M,+3,++./-NM,MP *, L,M, MM --,*+ - *L* P -/.. M -+MP,++Z./-*L*NMN -+P */+P */M PMMN -+ *L*,M -M-L -*.-,

108 $34)"D5(%/)+22%/)1,,)- %;2',$-*$-?2 94 '1,%2+ + $1+'N + 31-;"N +.1-/)-N + **'(?) *N 7.)+-)9 $-)$7.9 $1+'?. 31-;"?..1-/)-?. **'(?)+ N?. 121-*?. +3,+.+-M/P ,+3-++ P/-/+ML *,.-NPP -P *-PM, M+P ,+ -*.L+-M- N P*/* -- / , M+M, ,+3*++ -LLP,.,M -- L,NP,P.M-/* - L++ -. PPNL, *NN/ *++3*,+ *--L+-M+ *M --.M* /M.NLNP, *.L..- -ML,+. -M-/ *,+3.++ *,,+--MM -,,//* M, -PLML. --PL -- M.-M * P/M.++3.,+ */P*.,,, -. M,*L P, *L--- / *P/, ** PL,N / *P/,.,+3M++.--L*/.M -, M/-..N -*,-, * LM* -M MMN. N */// M++3M,+.M+*.N.* --.*.. M/ -M-+/ L -PLM.* NM+, P *+,P M,+3,++.P+*,P-P -P M,N- LL -P/*, *,M+ -N,-.* L -L*-,++Z,MNL/+-LL *.P M.-*,NN -+/NP.. L++ *+*.LP,.*,/*

109 1 "'"" 'E 3- ]- ""'--)4$+%'3)+=))$/2)$/%(%/)+2 ) 1 ""#")+)-.%%;+) )4$+%'2%*3)+=))1-;4$-:%(%/)+2$/$/ 2) 8 <),-=) 5 I 95

110 burglary/neighborhood(km2) burglary/neighborhood(km2) % residential % commercial burglary/neighborhood(km2) burglary/neighborhood(km2) % park % road burglary/buffer(km2) burglary/buffer(km2) school distance police station distance %;1-) "#5 ($++)- -$*2,'- 1-;4$-: 3)+=)) $/ 2) $/ $/.$-?2 96

111 burglary/buffer(km2) burglary/buffer(km2) car park distance hospital distance burglary/buffer(km2) subway stop distance %;1-) "#5 ($++)- -$*2,'- 1-;4$-: 3)+=)) $/ 2) $/ $/.$-?27('+H/9 <,/= $34)"E5'--)4$+%''),,%(%)+ )214+2,'-1-;4$-:(%/)+2 6' +++P ' ++PM ' " 3+*NL : 3+.+/ G 3+.PP G +./+ " 3+M,, 6 +,P. " 3+PML 97

112 3+PML I +,P. : 3+.PP 3+M,, ) +./+ 98

113 8 A +M./3+-PPAI J I 3+*NL 8 """)+)-.%%;+) )4$+%'2%*3)+=))1+'%(%/)+2$/$/2) " <),*= ) 99

114 1 % residential auto/neighborhood(km2) % commercial auto/neighborhood(km2) % park auto/neighborhood(km2) % road auto/neighborhood(km2) school distance auto/buffer(km2) police station distance auto/buffer(km2) car park distance auto/buffer(km2) hospital distance auto/buffer(km2) %;1-)"5($++)--$*2,'-1+'3)+=))$/2)$/$/.$-?2

115 auto/buffer(km2) subway stop distance %;1-) "5 ($++)- -$*2,'- 1+' 3)+=)) $/ 2) $/ $/.$-?2 7('+H/9 ) <,N= )214+2,'-1+'(%/) ,L G ++LN ' " +-/L : +*.N " 3+*,. G +*/ N- ' +.NL " 3+M-L 11

116 -/+++N++ ' ' " G #A +*/, +++- A A " A ""<")+)-.%%;+) )4$+%'2%*3)+=))%(?'(?)+%(%/)+2$/ $/2) I 12

117 13 % residential ppocket/neighborhood(km2) % commercial ppocket/neighborhood(km2) % park ppocket/neighborhood(km2) % road ppocket/neighborhood(km2) school distance pickpocket/buffer(km2) police station distance pickpocket/buffer(km2) car park distance pickpocket/buffer(km2) hospital distance pickpocket/buffer(km2) %;1-)"<5($++)--$*2,'-%(?'(?)+3)+=))$/2)$/ $/.$-?2

118 pickpocket/buffer(km2) subway stop distance %;1-)"<5($++)--$*2,'-%(?'(?)+3)+=))$/2)$/ $/.$-?27('+H/9 <,-+= $34)"#5'--)4$+%''),,%(%)+ )214+2,'-%(?'(?)+(%/) ' 3+-+P : +-,+ ' " 3+*-- " +**N G +M*- " 3+,.N G 3+,,* 6 +P-- " 14

119 " ' ) A ) +*M,+++.A " E " ""A")+)-.%%;+) )4$+%'2%*3)+=))21-*%(%/)+2$/$/ 2) 8 <),M= I 15

120 usurp/neighborhood(km2) usurp/neighborhood(km2) % residential % commercial usurp/neighborhood(km2) usurp/neighborhood(km2) % park % road usurp/buffer(km2) usurp/buffer(km2) school distance police station distance %;1-)"A5($++)--$*2,'-21-*3)+=))$/2)$/$/.$-?2 16

121 usurp/buffer(km2) usurp/buffer(km2) car park distance hospital distance usurp/buffer(km2) subway stop distance %;1-)"A5($++)--$*2,'-21-*3)+=))$/2)$/$/.$-?2 7('+H/9 <,--= $34)"##5'--)4$+%''),,%(%)+ )214+2,'-21-*(%/)+2 " ++P, ' 3+*., : 3+.*P G 3+.P. 6 +M*M G +,-/ 6 +,*N ' " 3+,.. " 3+LM, 17

122 " 3+LM, : 3+,.. +,*N +,-/ A M+A " 3+.P. +M*M : 3+.*P 2 18

123 """)+)-.%%;+)-)4$+%'2%*3)+=))1-/)-%(%/)+2$/$/ 12) ) <),,= ) murder/neighborhood(km2) murder/neighborhood(km2) % residential % commercial murder/neighborhood(km2) murder/neighborhood(km2) % park % road %;1-)"5($++)--$*2,'-1-/)-3)+=))$/2)$/$/.$-?2 19

124 murder/buffer(km2) murder/buffer(km2) school distance police station distance murder/buffer(km2) murder/buffer(km2) car park distance hospital distance murder/buffer(km2) subway stop distance %;1-)"5($++)--$*2,'-1-/)-3)+=))$/2)$/$/.$-?2 7('+H/9 " <,-*= 11

125 $34)"#5'--)4$+%''),,%(%)+ )214+2,'-1-/)-(%/)+2 " 3+++/ ' +--- ' " +-., 6 +.M. : +.L- G +MM+ G 3+,*. " 3+,PP 6 +L+- +L+- 3 +,*. A " 3+,PP ) +MM+ : A +--- A++MP +.L- +.M. ) 111

126 "<")+)-.%%;+) %2?:-)$2$(('-/%;+'+)'--)4$+%' ) ) %"/*" G G ) <,-.=: 112

127 $34)"#<5)%-)(+%'2',+)'--)4$+%'2 8 ' ' 2 # G 3 ] ] 3 ] ] ] ' ] ] 3 3 ] #G ] ] ] ] ] " 3 3 ] ] ' " 3 ] 3 3 ] 6' 3 3 ] ] : 3 ] ] 3 ] " <]= <3= <3= #<]= I < = ) " I <#,*= 113

128 $*"5 )(4$22%,%($+%'', )2%/)+%$4-)$2 1 " <#,.= $*"<5 )(4$22%,%($+%'','..)-(%$4-)$2 114

129 <#,M= $*"A5 )(4$22%,%($+%'',$-?-)$2 8 A

130 $*"5 )(4$22%,%($+%'', '$/2 ) ) < =A <#,L= 116

131 $*"C5+-$%;+%),'-'%+)$+1-)2 ) 117

132 " I <#,P=: $*"D5 )(4$22%,%($+%'',+)%2+$()2+'(''42 ) " <#,/= 118

133 $*"E5 )(4$22%,%($+%'',+)%2+$()2+''4%()+$+%'2 : <#,N= )(4$22%,%($+%'',+)%2+$()2+'$-$-?2 ) 119

134 I <#,-+= $*"#5 )(4$22%,%($+%'',+)/%2+$()2+''2*%+$42 8 <#,--= $*"##5 )(4$22%,%($+%'',+)%2+$()2+'13=$:+'*2 12

135 1 8 <=3 % <,-M=J $34)"#A5'--)4$+%''),,%(%)+$41)2$/)%;+2 $/2) '),,%(%)+ )%;+ ' ++PM "< ' " <3=+*NL : <3=+.+/ G <3=+.PP "## #G +M./ "#<A " <3=+M,, 6 +,P. "#D " <3=+PML "E #" 6 <3=+-++ "< ' <3=+-+P "<E : +-,+ "DA ' " <3=+*-- "E# " +**N "EC #G +*M, " <3=+,.N G <3=+,,* 6 +P-- " #" ' +--- "A #G +--- "A ' " +-., 6 +.M. "#A : +.L- "#<# G <3=+,*. " <3=+,PP 6 +L+- "#E #" $/2) '),,%(%)+ )%;+ 6 <3=++,L "A G ++LN "< ' " +-/L "E# : +*.N "#A " <3=+*,. "## #G +*/, "#A 6 <3=+.N- "#D# ' +.NL "#D< " <3=+M-L "#E #" " ++P, " ' <3=+*., "CE #G +.-- : <3=+.*P G <3=+.P. "#E 6 +M*M "#< 6 +,*N "#< ' " <3=+,.. "#A " <3=+LM, "#ED #" 121

136 1 1 ) 8 <),L= 6 K<#,-*= %;1-)"C5 $2+)-$4(14$+%','-1-;4$-:(%/)+2 122

137 $* "# 5 '.*$-% 2'', '+)+% $4 -%.) -)$2 =% + '+2*'+ -)$2 123

138 $*"#5'.*$-%2'','+)+%$4-%.)-)$2=%+'+2*'+-)$2 7('+H/9 I * " 5 T : 124

139 ) 3 "A"6$41$+%'',+)1+*1+2 6 K 5 <A=I 5 " G " A " : 125

140 1 I " I : J

141 " I 8 127

142 %" %" E 1 ) " %" : 6 %" # %"3 128

143 " 1 1 %" %" %" 1 A %" 6 %" 1 8 %" 1 " < = 8 1 # 129

144 %" ) 6 1) 1 1 ) c # : 13

145 8 1 1 'I1 66' ) 3 6 E J ) < C`= I 1 " 131

146 8 J 8 8 ) 1 ) 1 )

147 133 E 1) 3 1 %"3

148 # <*++.= -%.) $**%; $/ *$+%$4 $4:2%2" %3 " I #???(? <*++*=?$-$ ))4% %$:)+8 $2*8 O-2OL4O? 6) $?)2%(%4%?B'4$/O-O(O4O?F-'4$-OO-$4O?:O)-%4)-% 86% 6<-NN,=+)-$(+%6)*$+%$4$+$$4:2%2 J 8 6G <-NN/= R% ) 6 ' S $ J # <= -%.) $**%; $/ -%.) '#>2" *P3/- 8 G8 6G<-NN,=R" ' 6:" : ' T G $ J <=-%.)$/ ' 8 G <*++-= +-'/1(+'-:1%/) +'-%.) $4:2%2 $/ $**%; 2 G I 6 I ' " 2" 8 " <-NLL= R2 6 'S.)-%($ '(%'4';%($4 )6%)=.+/NN3N+/ 8 ; : <-NNN= R 8 6 $ 3 2% "S+)-$+%'$4P'1-$4',)';-$*%($4,'-.$+%'(%)()K -.*-,N3-/M S -%.)$/)4%I1)(:***/M3*NL 134

149 8' <-NN-= R $ 6S 8 ' 8 <= 6%-'.)+$4 -%.%'4';:J' 6 'G <-NN/= R% " #S $ J # <= -%.) '#>2" -,P3-N+ 6 ' <*+++= R2 % " 6 S K%'%# G <= $4:L%;-%.)$++)-2"' 2" 6" JK <*+++= R $ 6 'S K%'%# G <= $4:L%;-%.)$++)-2"' 2" 4 8 <*++-= $?$:$ )+ $G4O? -',%4% 6) $G4O?4O )+ Q2+)-;)4)-% 48<*++*=)+$G4O?6))4%R%.4$O7BD9 $`??8D!(!<*+++=))4F,12$:O.OJF,121 '2:$46)?''.%?%+)4%?4)-%" :;<-NNN=$**%;-%.)5-%(%*4)2$/-$(+%()86# G ' 2" J$6 '"<*+++=-%.)-)6)+%'5**-'$()28-$(+%()2$/6$41$+%'2 '66 I: <*++*= *$+%$4 +$+%2+%(2 -';-$.,'- +) $4:2%2', -%.) J$6 # "J$# %'%<*+++=R6:" 2;"S K%'%# G <= $4:L%;-%.)$++)-2"' 2" 135

150 8 G$) <*++-= R# 3" 'K6$866S**4%)/ )';-$*:*-*MNT*PM ''$ <-NP*= R ' % 6S -'())/%;2',+) 22'(%$+%'',.)-%($)';-$*)-2M/L3N+ '%)<-NPM=)*$+%$4:$.%(',-%.)G '$ %26 6 -,N GJS'4%(%;$/'(%)+:K-*.*--3 **, S)';-$*%($4:2+).2-./,3.N/ G %) <-NNP= R 6 'S G <= '4%(%;,'--)6)+%'5 )/1(%;-%.)8134%(+'>%($+%'$/S1-: ' K <*++-= **4%)/ -%.) $4:2%2 83 :J# J <-NNM= )';-$*%($4 $+$ J " J$# <-NN/=-%.)$**%;$/-%.)-)6)+%' '#>2" J 1 J : 6 <-NNP= R # # % " " S P'1-$4', 4(''4 )$4+ $/ )2)$-('-4/K*-<M=..-3..N 136

151 - Q AQ Q d" V' e V R-NN/ GS <+*+,*++.= * Q Q $R6""" 'K*+S< **+N*++.=. Q Q%"<-,+,*++.= M Q QQQ <*++.= R ' 26"S<----*++.=, QQbb8<-++N*++M= 137

152 <3= $ : <*++M= %" 6 " 6 6 G # G <3= " <*++M=' $ "G% "G 6 # $ <*++M= $ ' $$%$ " <3= <*++M=2' J " <*++M='$) " 266 <3=" 6<*++M=$ % $ 6 "

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων Κ.Α.: 20.7135.001 Προϋπολογισμός 436.650,00 Έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ

PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ Το ζσέδιο αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκη ηηρ και η Επιηποπή δεν εςθύνεηαι για ηςσόν

Διαβάστε περισσότερα

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean Μια έκθεση για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά. Ανδροµάχη Γκαζή Περίληψη Το παρόν άρθρο εξετάζει τις πιο σηµαντικές παραµέτρους ανάπτυξης µιας έκθεσης για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά και παρουσιάζει τα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μεταϖτυχιακή Εργασία Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργού Οικονομικών» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπουργού Οικονομικών» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2013 ΑρΠρωτ:ΔΤΥ Ε 1022756/298ΕΞ2013 ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(πρώην ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM Α.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(πρώην ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM Α.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (πρώην ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM Α.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤHΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΤΙΚΟΜ Α.Ε.Τ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΧΤΝΕΤ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης Δήμος Κισσάμου Δήμος Πλατανιά Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Business Unit: CON No of Pages: 10 Authors: AR Use: External Info Date: 17/09/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 3 Περιεχόμενα 5 Πρόλογος 6 Εισαγωγικές πληροφορίες 11 23 29 69

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 16(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ ΥΦΘ ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : 06/04/2015.

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ ΥΦΘ ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : 06/04/2015. . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 19/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 201/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 4 - - 75 - true true - false

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

: 6 14653 7-6 : 15-12-2015 ..: 6761 / 1566 / A2 ».. 63/2005 ( 98) 2..3614/2007 ( 267) «, 4... 73/2015 ( 116) «, 5..4314/2014 ( 265/23.12.

: 6 14653 7-6 : 15-12-2015 ..: 6761 / 1566 / A2 ».. 63/2005 ( 98) 2..3614/2007 ( 267) «, 4... 73/2015 ( 116) «, 5..4314/2014 ( 265/23.12. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.15 16:14:40 EET Reason: Location: Athens : 6146537-6,, 2. / : 56. : 115 27 : 15-12-2015..: 6761 / 1566 /

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα I Αναγνώριση των ουσιών/μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης Διανομέας Κατασκευαστής Αντιπρόσωπος για την ΕΚ Όνομα Διεύθυνση

Ενότητα I Αναγνώριση των ουσιών/μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης Διανομέας Κατασκευαστής Αντιπρόσωπος για την ΕΚ Όνομα Διεύθυνση Φύλλο δεδομένων ασφαλείας Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και τους Περιορισμούς Χημικών Προϊόντων (REACH) 1907/2006/EC Άρθρο 31, την Ομοσπονδιακή Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24911/350/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές των ελαστικών επισώτρων είναι οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια και άλλα θέµατα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ 18.12.2012 ESMA/2012/832EL

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΜΦΙΠΟΛΙΚΩΝ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΑΦΩΝ Η άσκηση αποτελείται από δύο τμήματα: 1) μελέτη των χαρακτηριστικών καμπύλων εισόδου και εξόδου των τρανζίστορ για

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Ανδρ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ

Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Τα Εγκεφαλονωτιαία Γάγγλια Το Περιφερικό Νεύρο Δοµή του Περιφερικού Νεύρου Ταξινόµηση των Περιφερικών Ινών Τα Εγκεφαλικά Νεύρα Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

2. Συνοπτική περιγραφή ερευνητικών δραστηριοτήτων

2. Συνοπτική περιγραφή ερευνητικών δραστηριοτήτων Ονοματεπώνυμο: Aθανάσιος Ευ. Γκότοβος Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή: Φιλοσοφική Tμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Tομέας: Παιδαγωγικής Bαθμίδα: Kαθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου

Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου u Μετατροπή Αναλογικού Σήµατος σε Ψηφιακό (A/D Conversion) Ο µετασχηµατισµός Ζ u Μαθηµατική Ανάλυση της Διαδικασίας A/D Μετατροπή Ψηφιακού Σήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Φεβρουαρίου 2015, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Φεβρουαρίου 2015, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Φεβρουάριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t n n T ime(n) = Θ(n 2 ) T ime(n) = Θ(2n) n i=1 i = Θ(n2 ) T (n) = 2T ( n 2 ) + n = Θ(n log n) i i i i i i i & i i + L(1..n) i L(i) n n L n i j : L[i] L[1..j]. (j n) j = j + 1 L[i] < L[j] i = j i

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας. Παγκόσμια Συμμόρφωση Mylan ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΕΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας. Παγκόσμια Συμμόρφωση Mylan ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΕΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας Παγκόσμια Συμμόρφωση Mylan ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΕΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας Βασικές αρχές και αξίες Η αποστολή της Mylan

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

CAPITAL MARKETS EXPERTS Α.Ε. Τεχνική Έκθεση. για τη δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη Βασίλειος Μάργαρης

CAPITAL MARKETS EXPERTS Α.Ε. Τεχνική Έκθεση. για τη δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη Βασίλειος Μάργαρης Τεχνική Έκθεση για τη δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη Βασίλειος Μάργαρης Φεβρουάριος 2012 Η παρούσα Τεχνική Έκθεση, αποτελεί φιλική δωρεά των μετόχων της, προς

Διαβάστε περισσότερα

Το ΟΧΙ της Ρωμιοσύνης. To Έπος 1940-41 - Φως στην ιστορική αλήθεια

Το ΟΧΙ της Ρωμιοσύνης. To Έπος 1940-41 - Φως στην ιστορική αλήθεια Το ΟΧΙ της Ρωμιοσύνης To Έπος 1940-41 - Φως στην ιστορική αλήθεια Aπαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση ή αναμετάδοση ή διασκευή και αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Γιάννης Ζήνωνος Λεμεσός 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

«W i -F i & Τ ο π ι κ ή α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η Κ ο ι τ ά ζ ο ν τ α ς π ί σ ω α π ό τ η ν υ π ο δ ο µ ή Γρηγόρης Γκ ότ σσ ης ΥΥ ππ εε ύύ θθ υυ νν οο ς ΈΈ ργο υυ .γ γ ιι αα ττ ίί νν αα εε ππ εε νν δδ ύύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 391 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. A2 176 Έγκριση απόφασης 318/14 12 2012 του Δ.Σ. του Οργανι σμού Κεντρικών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Reason: ΜΕΡΙΜΝΑΣ 15PROC003600506 2015-12-31 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Reason: ΜΕΡΙΜΝΑΣ 15PROC003600506 2015-12-31 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ INFORMATICS ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY ΚΑΙ ΔΙ ΑΒΙΟΥ Date: 2015.12.31 12:36:53 ΜΑΘΗΣΗΣ T AGENCY EET ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Reason: ΜΕΡΙΜΝΑΣ Digitally signed by INFORMATICS Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάιος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 16.5.2014 Πληροφορίες: Χ. Νούνης Α.Π. 839/379 Διευθυντής Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α. Β. Ε. Ε.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α. Β. Ε. Ε. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: της ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. A. Ορίζουµε αναπληρωτές Προϊσταµένους των νεοσύστατων Τµηµάτων, τους παρακάτω υπαλλήλους:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. A. Ορίζουµε αναπληρωτές Προϊσταµένους των νεοσύστατων Τµηµάτων, τους παρακάτω υπαλλήλους: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 5.3.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ.Πρωτ. 11757 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αριστοδήµου 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ : Ιντζέ Αθανασία ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΤΟΡΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΤΟΡΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΤΟΡΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ Διπλωματική Εργασία ΦΕΤΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Α.Μ.: 2005010044 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Επιβλέπων: Γ.Ε. Σταυρουλάκης, Καθηγητής Χανιά, 1 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα Επιμέλεια Έκδοσης: Γεώργιος Κ. Σιάρδος Τηλ. 2310-998.808, Fax: 2310-998.828, e-mail: siardos@agro.auth.gr ISBN 960 431 955 8 1 η Έκδοση 1997 2 η Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014

H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014 H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014 Αναθεωρημένη έκδοση / Ιούλιος 2014 Γενική Εποπτεία Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71461/19.12.2014

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71461/19.12.2014 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71461/19.12.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 27 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 377/2014 ΘΕΜΑ Έγκριση απογραφής των ΝΠ ηµοτικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ60: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΒΑΚΙ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ60: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΒΑΚΙ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 81/2 ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 400KV, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΠΥΡΗΝΟΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 81/2 ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 400KV, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΠΥΡΗΝΟΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 81/2 ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 400KV, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ44: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ44: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ41: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ41: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώματα. ) x. f(x)dx = lim f(ξ. Παραδείγµατα Επισηµάνσεις Θεωρίας Θέµατα. f(ξκ) Επιµέλεια: Μάριος Ελευθεριάδης 1. + κ=1

Ολοκληρώματα. ) x. f(x)dx = lim f(ξ. Παραδείγµατα Επισηµάνσεις Θεωρίας Θέµατα. f(ξκ) Επιµέλεια: Μάριος Ελευθεριάδης 1. + κ=1 Ολοκληρώμτ Cf f(ξκ) = 3 κ-ξκ κ - = f()d = lim f(ξ κ ) + κ= Πρδείγµτ Επισηµάσεις Θεωρίς Θέµτ Επιµέλει: Μάριος Ελευθεριάδης . Αρχική συάρτηση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Πρδείγµτ Επισηµάσεις Θεωρίς Θέµτ Ορισµός: Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology pp. 767 774 ISBN 978-83-60810-27-9 ISSN 1896-7094 CFEEEFFFEFBFFAEAC AEC EEEDB DACDB DEEE EDBCD BACE FE DD

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ASTARTE EPOXY ARMOS A+B

ASTARTE EPOXY ARMOS A+B 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 10/3/2013 ASTARTE EPOXY ARMOS A+B 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία Παρασκευάσματος : ASTARTE EPOXY ARMOS (Β συστατικό) Χρήση Παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5,5 % τον Ιούλιο 2010,σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2009.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5,5 % τον Ιούλιο 2010,σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2009. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5,5 % τον Ιούλιο 2010,σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I.

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατόπιν αιτήματος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Το Κάλεσμα Του Ποταμού

Το Κάλεσμα Του Ποταμού نہر کی ص داي یں Nahar ki Sada`yn Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα Ουρντού (Πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ ال عال

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Ιωάννινα 11-06 - 2015 Α.Π. 43034/6638

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Ιωάννινα 11-06 - 2015 Α.Π. 43034/6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΟ

ΣΤΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΟ 0086 TM Σύστημα εμβολής για χορήγηση φαρμάκου ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DC Bead Σύστημα εμβολής για χορήγηση φαρμάκου ΣΤΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΟ Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DC Bead Σύστημα εμβολής για χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα

Informatics Dept., Ionian University, DBIS lab ORACLE 11g LAB

Informatics Dept., Ionian University, DBIS lab ORACLE 11g LAB ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ Στόχος: Να εφαρμοσθεί στην πράξη η γλώσσα ερωτημάτων SQL και να γίνει χρήση ενός πραγματικού Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων - Σ.Δ.Β.Δ. (Database Management

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΛΕΥΚΟ

ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΛΕΥΚΟ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1. 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Π7Λ7-ΖΛΞ. Fax: 213 1501501 Email: attiki@mou.gr

ΑΔΑ: ΒΛ1Π7Λ7-ΖΛΞ. Fax: 213 1501501 Email: attiki@mou.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταµένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

Το περιεχόμενο του βιβλίου απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των γεωπονικών

Το περιεχόμενο του βιβλίου απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των γεωπονικών www.ziti.gr Πρόλογος Το περιεχόμενο του βιβλίου απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των γεωπονικών τμημάτων και έχει ως κύριο σκοπό του την εισαγωγή τους στα θέματα δομής και οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Άρθρο 1 ο Έννοια - Σκοπός 1. Προμήθεια, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, νοείται η κάθε αγορά που πραγματοποιεί η ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010 ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΟΡΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΣΟΥΗΑ ΜΔΛΧΝ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΤΠΟ ΚΑΜΦΖ Άληξηα Παπαδεζίκνπ Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009-2010 I Η εικόνα του εξώφυλλου είναι αντίγραφο έργου του διάσημου Έλληνα ζωγράφου Ν. Χατζηκυριάκου - Γκίκα

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. Επαγωγικοί Λαμπτήρες (Induction Lamps) EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. Επαγωγικοί Λαμπτήρες (Induction Lamps) EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επαγωγικοί Λαμπτήρες (Induction Lamps) Η εταιρεία μας εμπορεύεται φωτιστικά με Επαγωγικούς Λαμπτήρες (Induction Lamps). Η λειτουργία τους είναι παρόμοια με αυτή των λαμπτήρων φθορισμού, με μία όμως σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71366/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71366/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71366/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 18.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Forever Living Products Ελλάδας Κύπρου, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για έγκυρη και άμεση ενημέρωση των Ανεξάρτητων Συνεργατών της, σε σχέση με τους κανόνες που ακολουθεί η

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,*

!# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,* !"#$%&'()*%+,-.%&,/0)$.)&-.,*1%(23-%/,*!"#$%&'()*+,&-%.#/,&012+ 3#4"/,&5&678&.&6!"#$%"&'&()%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/ 1(#2+/)%34567 89:9;9?@@AB5B@4@5B 8C'(#C/)%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/34567 D*/)$/E$&=)&F%+$&(/F

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ» ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΙΒΑΝΟΥΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ» ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΙΒΑΝΟΥΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα