B $9$#'!!( C*++,-./ "9!! 9D( 9 1 B B?" 9 9D((!19!!(! 9 B1 B 8 (! B B9 8 1 E! 4 9E B!!!5" name="description"> B $9$#'!!( C*++,-./ "9!! 9D( 9 1 B B?" 9 9D((!19!!(! 9 B1 B 8 (! B B9 8 1 E! 4 9E B!!!5">

! #" $% % & " '$#'!!( )*++,-./

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! #" $% % & " '$#'!!( )*++,-./"

Transcript

1

2 iii! "

3 ! #" $% % " '$#'!!( )*++,-./ 1 2 * ' "789' "7 iv

4 % " : 6 1 %" ; % " <%"= v

5 !! 1>B $9$#'!!( C*++,-./ "9!! 9D( 9 1 B B?" 9 9D((!19!!(! 9 B1 B 8 (! B B9 8 1 E! 4 9E B!!!5 4#1 ; 89;5 9*++.!!! 9!! 1 ( 9!!1!! (D (!!1!!!D1 8 1! 1! (D 9!?1 9 A D 4!D 6( 8A??D 1!! 4!D! (!!!! 9 vi

6 : 6? 1!!!!!(1 1!!! D B1 9!!!" D 68"!!!! 9!! ;9!16(8"<68"= 1!! vii

7 ?! '!! viii

8 '$# '!!( : ' $ 2 ' $ 7? ' $ C $?1? %" " $ %$ " "?>!1$ " : >B # $ # : # "9(;B"!6D " #; >!!! "9 9!F1?886D ;B #9 ) ix

9 ' % G"#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 8"G 6HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH F7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH $$6 IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 6;IJ$%#"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 8I)6I"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "I) 8"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "I)# '"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "I))%2G"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 6: 'G -GI$26IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH - *:IG6 $'G 66 KJI6G#6$"HHHHHH L *-#6 666 HHHHH L **6HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -- *.% "6 HHHH -M *.- :" HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -, *.* "$ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -N *.*- O#HHHHHHHHHHHHHHHHH *- *.** ;HHHHHHHHHHHHHHHHH *- *.*. $ HHHHHHHHHHH *. *.*M ;3 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH *M *.*, : 6<=H *, *.*L " 6<" 6=H *L *.*P ;3#6HHHHHHHHHHHHHHHH *P *.*/ 6 % $HHHHH *P. 62GG" 2"I)6$":"2$> G HHHHHHHHH.+.- $" HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.+.* $2"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.M x

10 .. $ GHHHHHHHHHHHHHHH M* M%G II)6G#6$ >"":"2$> G H,- M- 6 HHHHHHHHHHHHHH,- M* "'' HHHHHHHHHHHHHH,M M*- O#HHHHHHHHHHHHHH,M M** ;HHHHHHHHHHHHHH L+ M*. $ HHHHHHHHH P- M*M ;3 HHHHHHHHHHHHHHHHHH P. M*, : 6HH PL M*L " 6HHH P/ M*P ;3#6HHHHHHHHHHHHH /- M*/ I HHHHHHHHHHHHHHHH /., $G# I I) : G I":' I) 6$" 8J $2"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH /L,-66 HHHHHHHHHHHHH /L,*682 HHHHHHHHHHH N,,*- $ G 8 8 2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH N,,** $ G 8 2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH NN,*.$G8' ' 2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -+*,*M $ G 8 2 2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -+,,*,$G8# 2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -+N,.$G 6GH --*,MIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -*, L6I62"I $G6I##$ I"HHHHHHHHHHHHHHHHH -*/ G)G6"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -.M IG)G6"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -.P GKJ"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -./ xi

11 8" *-6' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH N.-$" HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.P,-"1G2 HHH //,* ' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH /N,. 8 G" HHHHHHHHHHHHHHHHHH N*,M 8 G' "HHHHHHHHHHHHHH N*,, 8 G:HHHHHHHHHHHHHHHHHH N.,L 8 G""HHHHHHHHHHHHHH N.,P 8 G6HHHHHHHHHHHHHHHHHH NM,/66 G8 HHHHHHHHHHH NP,N66 G HHHHHHHHHHHHH -+-,-+66 G' ' HHHHHHHHH -+M,--66 G2 HHHHHHHHHHHH -+P,-*66 G# HHHHHHHHHHH ---,-.$ 6HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --.,-M6 KJHHHHHHHHHHHHHHHHH -*- xii

12 )%2G" *-$'HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH *+.- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH...* 4HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH....2$HHHHHHHHHHHHHHHH M+.M$ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH M..,' HHHHHHHHHHHH MM.L$8 HHHHHHHHHHHHHH M/.P$ HHHHHHHHHHHHHHH M/./$' ' HHHHHHHHHHHH MN.N$2 HHHHHHHHHHHHHHH MN.-+$# HHHHHHHHHHHHHH,+ M-""" HHHHHHHHHHHHHHHH,. M*$ HHHHHHHHHHHHH P* M.;3 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH PM,-" %882HHHHHH NL,*" % 82HHHHHHHH -++,." %' ' 82HHHH -+.,M" %282HHHHHHH -+L,," %#82HHHHHHH -+N,LG6 8 HHHHHHHHHHHHHHHHHH -** xiii

13 # '" *- #"G:"" 6J8>H -/.-" HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.-.*6G*+++HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.*..$ *++." HHHHHHHH.,.M2" HHHHHHHHHHHHHHHH.L.,'' " HHHHHHHHHHHHHH.P M-O8 HHHHHHHHHHHHHHHHHHH,, M*O HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH,L M.O ' ' HHHHHHHHHHHHHHHHH,P MMO 2 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH,/ M,O # HHHHHHHHHHHHHHHHHH,N ML;8 HHHHHHHHHHHHHHHHHH L- MP; HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH L. M/;' ' HHHHHHHHHHHHHHHH L, MN;2 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH LP M-+;# HHHHHHHHHHHHHHHHH LN M--: 6 PL M-*" 6<" 6= HHHH PN M-.;36 HHHHHHHHHHHHHHHHHH /-,-8 7'HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH N+,*G G HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --M,.G 6 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --M,MG ' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --,,,G GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --L,L"')HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH --P,PG $ " HHHHHHHHHHHHHHHHH --/,/G $ ' "HHHHHHHHHHHHH --N,NG $ 6'HHHHHHHHHHHHHHHH --N xiv

14 ,-+G $ :HHHHHHHHHHHHHHH -*+,--G $ ""HHHHHHHHHHHH -*+,-*6'6 : HHHHHHHHH -*. xv

15 $ ) 3 Q3 " 88<-NN-= J J JA J " I3 A 1

16 J " 3 #<*+++=J# <-NN/=8: <-NNN= < = " 3; 5 5 ' 1E 1 <*+++= 2

17 6 1 <*+++= <G # 6-NNN= % " <%"= 6" <-= 6" %" $ %" 1 1 %" < = < = <J 1:-NNP= J < = 3

18 ) 6" %"/*" 1 1 " "'"" %" ) 8 I 8 1 : " 1 4

19 6 %" 6" %" %" 1 G A A " I 5

20 K "#"$%'()*+',-%.)$/+)$12)2',-%.)(%/) < *++.=) <A = 1 A < = Q < = < = 3 A 3 1 A I 1 6

21 G # 6<-NNN= <*++M= " : 1 G # 8 <-NN/= 8 - < = - ' <= - " < = 7

22 - 6 1 < = - '<= - < = - ' < = 8 <6-NN/58 -NN/= J <*+++= Q 8)<-NPL= <*-= 8

23 $34)"#5-%.)-)6)+%'**-'$()27$389 -%.$-: -)6)+%' 6%-'.)+$4)2%; $ ' )%;3'-''/$+( " 61 ))-$4)+)--)() " 134%(/1($+%' ) "3 '(%$4(%/)+-)6)+%' 2 ' -%6$+))(1-%+: )('/$-: -)6)+%' /)+%,%($+%'$/ -)/%(+%' $ 6 %+1$+%'$4-%.) -)6)+%' ' '..1%+:'4%(%; 132+$()312) ' (''42$/-%.) -)6)+%' )-+%$-: -)6)+%' *)(%,%( )+)--)() ($*$(%+$+%' )$3%4%+$+%' $/-)$+.)+ 8)<-NPL= " A A <= < =) 9

24 6 <6*+++=I A 8 <*++-= 6 R1S 6 Q 3 Q " 3 RS 1

25 ) Q 1 " 3 <6*+++= ""6%-'.)+$4-%.%'4';: # -/++ ) <8*++-5J# -NN/= -/*N 8 3# % 2 -/*, -/*P ) E 6 ) < I ) 6= <J# -NN/= -/.--/.*8 3 O : 11

26 I >6-N++ RS <8*++-= <6-NN/= # 2 6 -N*+ -N.+ G' <8*++-= : " )-NL+ <6 -NN/= -N/+ 1 ) <J # -NN/= 12

27 " # <88-NN-= 61 <8 8-NN-= <-NN-= 1 T T A E A " 13

28 <8 8 -NN-= 3 3 G "<")';-$*%(,'-.$+%':2+).2%-%.)(%/)+$4:2%2 J % " 1 %" %" 1 %" 14

29 T 3 <8 : -NNN= %"3 6 <-NN/=%" I %" E 1 1 %" 8 %" 1 1%" "<"#"'+*'+$4:2%2 ' 3 R3S G # 6 <-NNN= 15

30 R: S 6 <-NN/= 3 I 3 <6-NN/= 8 8 <-NN,= 6 2 A G<-NNP= 'J G <-NNP= 6 T TT ) <*++-= Q 15 A$ 3 I <G *++-= 1 % 16

31 : 3 ) I : 3 6 <*++M= # 3 T E " 6 <" 6= <#*-=" 6" <*++*= 17

32 $*"#"$*'=%; '33)-:'+*'+2812%;8)2+-'>8)= 6" <*= 1 %" <*++*= 6" % :" :" A 3 <8 8 -NN,= 18

33 I 1 : <# *+++= "<""*$+%$4$+$$4:2%2 " <8%-NN,=" " <J-NNM= - 6 < = < = - ' 1 5 )*- 19

34 5 %-2+'-/)-),,)(+2 T )('/'-/)-),,)(+28 T <8%-NN,= )3 T " 3 3 U E 3 < *++*= 1 : 6 <:= " 6 ;3# 6 5 ; 2

35 6"%""/<.= %"/* "<""#"1$/-$+$$4:2%2 1$/-$+$$4:2%2 E1 l = 2 * A N <*-= E1 1 <6-NN/= :1" O3 <8%-NN,= "<""")-)42+%.$+%' O U E <8 %-NN,= I 1 UE 21

36 UE UE )-)4 2+%.$+%' 6" <*++*= 3 <M= <*++*= J 1 UE UE J A 22

37 "<""<")$-)2+B)%;3'-%2+$()2 O : 8 % <-NN,= 3 )$-)2+B)%;3'- $$4:2%2 2 3 %<= 3 <8%-NN,= %<=V<W=Q <**= <= <-= ++*-MN-<J-NNM= V+ ' 5 V-+ ' V*-MN- ' 5 3<J-NNM= NNI = r r o e r e =.5 A N r n n d i i= o = 1 <*.= 23

38 J5 V I "<""A",1(+%' V V V V# I,1(+%' <8%-NN,= 8%<-NN,=; X;<=V<Y< == <*M= J5 Y V <= V X V <Q= ;<= <= K ˆ ( h ) G XG X * G;<= A A < A = - A W+ ;<= I ( ) i j i j K ˆ 1 ( h) = I h ( d ij ) 2 λ R h d ij <*,= 24

39 G G: πλ * ; ;<=Vλπ*QλVπ* ;<=Zπ* ;<=[π* ) <8 %-NN,= K ˆ ( h ) π * I <=5 Lˆ( h) = Kˆ ( h) π h <*L= "<""")$-)2+)%;3'-%)-$-(%($4412+)-%;79 )$-)2+)%;3'-%)-$-(%($4(412+)-%;79 6" <*++*= 6" I I 3 <3 = 3 3 < = 3 25

40 "<""C"*$+%$4$/).*'-$4$4:2%2',-%.)79 :" 6" < = " 6 3 " 6 6" :" )*+*+ -M-M<*= )*, " 6 \> *, : 6 3 <*++*= " 6 <6'*+++= 26

41 "<""D"B)$2412+)-%; ) B.)$2(412+)-%; ; ; ;3 : 33 <*++*= "A""E"'--)4$+%'$4:2%2',)';-$*%($+$ 6 <J-NNM=6 <= 3- ]- <3-ZZ-= V-' V3-' V+, 'E "E ;E ' 8 27

42 'E#66 3 ^_ <J-NNM= r = ( x x) n 1 ( x x)( y y) n 1 2 ( y y) n 1 2 <*P= 8E <-NLL= 8R 3 S " R 3 S 8 <-NNL= 3 G 3 Q '<-NP.=3 # # : 33 3 : 3 <3 28

43 V3+./= J ) 5 ' <-NPM= I 6 ++N/ ) 29

44 *++. %" <"#"),%%+%'',+)+1/:-)$ $ 6 6 I ;! >!!1C#$?1? >! 364' " 7 8 ' " ' " 7 -, 3 ;!1! #D >?! # ; G ; "(! )!!;6;??; $ 13 89' " 7 3 M 3 89 >! 89 # J /<#.-= 3

45 $*<"#)+1/:-)$.,M+,** *+++ 4P,/MN+<$`*+++= /+a 4 <4 8*++*= 4 4 : 4 4 Ma P,a 4 *+. -La,a <48*++-= 31

46 #.* *+++ # 1I *+++ # $*<""-%.)(%/)+2%1-?):87=)39 32

47 ' $ 4 $ *++* <).-= 4 64' "789 <).*= INCIDENTS IN ANKARA, DECEMBER 22 INCIDENT AMOUNT ETMESGUT MAMAK KEÇÖREN YENMAHALLE ALTINDA ÇANKAYA DISTRICTS %;1-)<"#5(%/)+2%?$-$7?$-$.%:)+F/F-4FGF89 INCIDENT AMOUNT EHT MUSTAFA DÜZGÜN ELLNC YIL INCIDENTS IN CANKAYA, DECEMBER ON NSAN KAVAKLIDERE CEBEC BAHÇELEVLER POLICE PRECINCT YILDIZEVLER DKMEN ESAT CENTRE %;1-)<"5(%/)+2%$?$:$7?$-$.%:)+F/F-4FGF89 33

48 4 $ *++* *.L $ *++* M/ N. I -L-L< #???(?*++*= 6 3 ;!1! 89 1 <""$+$12)/%+)+1/: $ 1 <#..=" ' $ *++. T64' "89' "3 ' $ 34

49 $*<"<5%2+-%31+%'',(%/)+2'((1--)/%<%+)+1/:-)$ :1' A 3 ' $ 3 : 8 3 A Q <*+++= 35

50 1 *++. <#.M= $1- ;II" <.-= $*<"A5$/2)$/$/.$-?/$+$%+1/:-)$ 36

51 $34)<"#"$+$12)/%+)+1/:-)$ $ $ G 1 ' $ \>6 "1 G 3 ' $ 3 " 3"" 1 <8 %-NN,= <#.,= : $*<"5'%+$++)-',+)(%/)+2%+)+1/:-)$ 37

52 $*<"5'%+$++)-',+)(%/)+2%+)+1/:-)$7('+H/9 38

53 $*<"5'%+$++)-',+)(%/)+2%+)+1/:-)$7('+H/9 <)..= 16 ;!1! ;!1! I 8 : 8 ' 39

54 LANDUSE DISTRIBUTION OF ANITTEPE LANDUSE DISTRIBUTION OF BAHCELIEVLER m m commercial park public_association residential commercial park public_association residential LANDUSE DISTRIBUTION OF CUMHURYET LANDUSE DISTRIBUTION OF DEVLET m2 5 4 m commercial public_association military park public_association LANDUSE DISTRIBUTION OF EMEK LANDUSE DISTRIBUTION OF ET m m commercial park public_association residential commercial military park public_association LANDUSE DISTRIBUTION OF FDANLIK LANDUSE DISTRIBUTION OF KAVAKLIDERE m m commercial public_association residential commercial %;1-)<"<5$/2)%2+-%31+%'',+))%;3'-''/2 public_association 4

55 LANDUSE DISTRIBUTION OF KIZILAY LANDUSE DISTRIBUTION OF KOCATEPE m2 1 m commercial public_association commercial public_association LANDUSE DISTRIBUTION OF KORKUTRES LANDUSE DISTRIBUTION OF KÜLTÜR m m commercial park public_association commercial park public_association residential LANDUSE DISTRIBUTION OF MALTEPE LANDUSE DISTRIBUTION OF MEBUSEVLER m2 15 m commercial park public_association residential museum park public_association residential LANDUSE DISTRIBUTION OF MESRUTYET LANDUSE DISTRIBUTION OF NAMIK KEMAL m2 8 6 m commercial public_association public_association residential %;1-)<"<5$/2)%2+-%31+%'',+))%;3'-''/27('+H/9 41

56 LANDUSE DISTRIBUTION OF SALIK LANDUSE DISTRIBUTION OF YÜCETEPE m m commercial park public_association residential military park public_association residential LANDUSE DISTRIBUTION OF YUKARI BAHÇELEVLER m commercial military park public_association residential %;1-)<"<5$/2)%2+-%31+%'',+))%;3'-''/27('+H/9 <"<")2(-%*+%6)$4:2%2,'-(%/)+ $+)2 -N-+ *++.# <).M= I A 1 <$*++M= 42

57 %;1-)<"A5%2+-%31+%'',(%/)+:*)2 I ) <*++M= )K <*++-= 2 6 G ) 8 2" ) 1 ) : ) " <).,= 43

58 44 %;1-)<"5))%;3'-''/2$/+)4$()2',+)(%/)+2

59 45 %;1-)<"5))%;3'-''/2$/+)4$()2',+)(%/)+27('+H/9

60 46 %;1-)<"5))%;3'-''/2$/+)4$()2',+)(%/)+27('+H/9

61 8 " > 89 89# ; >!89!# ' ;!1! :

62 %;1-)<"C5).*'-$4%2+-%31+%'',+)1-;4$-:(%/)+2 %;1-)<"D5).*'-$4%2+-%31+%'',+)1+'(%/)+2 48

63 %;1-)<"E5).*'-$4%2+-%31+%'',+)%(?'(?)+(%/)+2 49

64 %;1-)<"#5).*'-$4%2+-%31+%'',+)1-/)-(%/)+2 8 ' " # $ J " 5

65 RS " 5 A I ;3 : 6 <=" 6 <" 6= ;3# 6 %"/* 6" %" "/ # A"#"**4%($+%'',)+-';-$*%()(%I1)2 8 \ > 1 51

66 \> " I \ > <"= <J -NNM=" <*++*= 6" %" /*<)M-= 3 I

67 53 %;1-)A"#5*$+%$41..$-:+$+%2+%(2,'-+)(%/)+

68 A"">*4'-%;*$+%$4'%+$++)-$4:2%2 1 ; : 6<:=" 6;3#6 ) 6" %"/*# %"# 1 A""#"**4%($+%'',1$/-$+$4:2%2 1 O O6" %"/* 6"A %" 1 1 M- 1 1#M-M*M.MMM, 2*8 8 l = =.124km 125m 141 2*8 l = =.26km 25m 377 2*8 ' ' l = =.218km 21m 36 2*8 2 l = =.2222km 22m 72 2*8 #l = =.5164km 515m M- 6 54

69 55 $*A"#51$/-$+$4:2%2,'-1-;4$-:(%/)+2

70 56 $*A"51$/-$+$4:2%2,'-1+'(%/)+2

71 57 $*A"<51$/-$+$4:2%2,'-%(?'(?)+(%/)+2

72 58 $*A"A51$/-$+$4:2%2,'-21-*(%/)+2

73 59 $*A"51$/-$+$4:2%2,'-1-/)-(%/)+2

74 1 J 8 " 1 A"""**4%($+%'',)-)42+%.$+%' ; 8 O 6" 1 %"%""/ 6

75 B JK $*A"C5)-)42+%.$+%','-1-;4$-:(%/)+2 61

76 J JK $*A"C5)-)42+%.$+%','-1-;4$-:(%/)+27('+H/9 62

77 B JK $*A"D5)-)42+%.$+%','-1+'(%/)+2 63

78 J JK $*A"D5)-)42+%.$+%','-1+'(%/)+27('+H/9 64

79 B JK $*A"E5)-)42+%.$+%','-%(?'(?)+(%/)+2 65

80 J JK $*A"E5)-)42+%.$+%','-%(?'(?)+(%/)+27('+H/9 66

81 B JK 67

82 J JK 68

83 B JK $*A"#5)-)42+%.$+%','-1-/)-(%/)+2 69

84 J JK $*A"#5)-)42+%.$+%','-1-/)-(%/)+27('+H/9 7

85 )1 1 1 ) 1 I ) 1 8 : 1 " 1 A""<"**4%($+%'',)$-)2+)%;3'-%2+$()2 I 1 #" <= - %<= - %<= <= 71

86 1,2 Nearest Neighbor Distances of Incidents 1 G (w),8,6,4 Burglary Auto Pick Pocket Usurp Murder, Distance (m) %;1-)A"5))$-)2+)%;3'-%2+$()2,'-+)(%/) <)M*= " ,+ ) *,+ *

87 #" <8=V+-*L < =V+*/- <' ' =V+**/ <2=V+L-, <#=V+,PP A""A"**4%($+%'',1(+%' ; 1 ; 6" ; 6" I E 73

88 6"5 - b <= - b6"g <= - bb# - bb# \ bbb# bbb# \ < " *++M= 1 Ripley' K function Ripley's K function L(d) L_T_ L_CSR_ L_T_MIN L_T_MAX L(d) L_T_ L_CSR_ L_T_MIN L_T_MAX Distance (m) -5. Distance (d) Ripley's K function Ripley's K function L(d) L_T_ L_CSR_ L_T_MIN L_T_MAX L(d) L_T_ L_CSR_ L_T_MIN L_T_MAX Distance (m) -5. Distance (m) %;1-)A"<5B,1(+%','-+)(%/)+2 74

89 Ripley's K function L(d) L_T_ L_CSR_ L_T_MIN L_T_MAX Distance (m) %;1-)A"<5B,1(+%','-+)(%/)+27('+H/9 <) M.= ; -*++ L++ I -M L++ E < *++M= T$ ;3 T $ ;3 ; <:*++M= 75

90 A"""**4%($+%'',)$-)2+)%;3'-%)-$-(%($4412+)-%;79 6"I : 6 2, : 6 $*A"##5)$-)2+)%;3'-%)-$-(%($4412+)-%;,'-+)(%/)+2 76

91 $*A"##5)$-)2+)%;3'-%)-$-(%($4412+)-%;,'-+)(%/)+2 7('+H/9 77

92 ) ) $ " 5 A 1 T 3 : 6 A""C"**4%($+%'',*$+%$4$/).*'-$4$4:2%2',-%.)79 6" " 6 <*++*= *,+, < = 1 RS 78

93 $*A"#5*$+%$4$/).*'-$4$4:2%2',-%.)79,'-+)(%/)+2 79

94 $*A"#5*$+%$4$/).*'-$4$4:2%2',-%.)79,'-(%/)+2 7('+H/9 :" " 6 : 6" 6 -. : -+M- --.PP,.L+.P* *L+ 8

95 A""D"**4%($+%'',B)$2412+)-%; ;3#6 ; ; 1 ;, $*A"#<5B)$2412+)-%;,'-+)(%/)+2 81

96 $*A"#<5B)$2412+)-%;,'-+)(%/)+27('+H/9 82

97 ;3#6 : 6 A""E"6$41$+%'',+)1+('.)2 8 " ;3 3 : ;3 5 " 6 ;3# 6 " 6 8 T 83

98 I );3#6 " 6 8 ;3 " ). 1 4? 8! 7%B 6 #'D8!"6>?61 A 1 1 * 1 % 1!"(!)! * 1 1;!1!%? 1' 84

99 "1 1 #>?6 1-1 : 1 1 ) ;" ;!1!" ) I " 6 " ) -. ) -- 1), 1. * 1: 8 85

100 6 K %"/* 1 "'"" %"/* "#")*1+2',+)'--)4$+%'$4(14$+%'2 86

101 : I 1 1 %" 1 <,-= " %" J 1 <,*=8 87

102 $34)"#5)%L)$/ $+)',+)$/2):*)2%2%/)$()%;3'-''/ 88 )%;3'-''/ -)2 7M9 -)2 7.9 ('. 7M9 ('. 7.9 *$-? 7M9 *$-? 7.9 -'$/ 7M9 -'$/ 7.9.%4%+$-: 7.9 *134%( 7.9 '+) '+$4 7.9 LM-, -LML*/ *./ L--- +N/ *,*+ *MP+ L..// + -PLN- **N. *,LL.* 8 L+**.,-,LP N*L,M+/P -PN -+M,- *M/L -M,-.N + *-+/+ -,+.,/./*P L-*M /--LP PP/,++L* + -*/P -M -.*,*N $ M/- -PP-N */N* -+LL./ -*L,P+ *.N.+/,-+L MN,.M- M*..,/M/,, LPL N.M+L -N* *L,P/ *PP-./*N++ + */-NLN --//* -./-,N *M.. /L+// L-N *-N+, */*N -+++/P -NL// -M+*L*,,-+.P.,.N ) **L/ */+./ *N++.,/LM *,L M+*L- + -N*.* *LM -*.LL+ ; L-M/ MP+,/ *-// -LPMM + -*,-. **M PL,.N ; L,-. -P,N** *P,M PMM+M + -NP/* -N *P+-*P ; L,,N L//P/ *PN- *N.+N + L/ ,+-/ ; +++ +,--* -+-LP+ +,P --*M */M,,L,// +./NM-,,/ -N///* ;.+.- /PLLN *MP, P-,// *M/ P-L. */-/ /-,-N +.PNNM..,+ */N*/. #,.-- *,*/++ L//.*PMP P,,.,N.* *+,+ NP,LP + M-,-P -,ML. MPL+*, # L/LP -/*-+P *,..*+.+++ PN,,P L*+.+. **, + //,,-* # L,-, --*.M *,/+ MMM/N + -,L-* + -P*MMM,.++ /-+.* M -NNM. +,-N*,. -,*N+* " ,L., -,-/ *.,++ *L.+ M+P+/ *P,P M*LP+ + *//-/.MML -,MPPP > MP/N *+LPN* LM,+*/. *-MM N*L++ LNP. /*-M* M- M.//.* >,+.- ML-,-N /M* PP-N* P+*/ LMMP+ *,/- *.LPL+ -/LP*, PP.-. *+ --+M+++

103 $34)"5).'1+$/-'*'-+%'',+)(%/)+:*)22%/)$()%;3'-''/ 89 )%;3'-''/ + $1+' $1+'N? N? N?. + **'( **'(N? * 121-*N?. +'+$4B.%4 7.9., -.L./.L -M+*/. --LN P *P*/ * P/+ CC< 8 -L *PM- /, -M,,N + +++, /,L - -P- E<ED 6 N LPN- ML.MP+N -+ P,ML MP.,MLM / L+.L $ - *P-, -.,L - *P- / *-P+. /-M <CEDD# L* MM// -M- -+*+L,.L* *+ -MM/. *-P *N /-NL -L M,** *,L,. /M/ *,L, <<E# ) -* NP+M.- *,+LN //N, M.*., #<CC ; L, * *L-. * *L ;1 L ***- LP *M/+. L ***- -++.P+*+ -,,,,. D#D ; -M N -/+N* - N,* -* --M*P ##E ; -. L,.P /, M*P.N M *+-- -, P,M* * -++L ; *. PN,-,M -/LLP -.ML / *PLL P *M*+ #.. LN.* NL *+-LP. L.+ ** ML** P -MP- ADC # *P -+-/-,* -NL+P * P,M M -,+/ # P M+,N PP MML,* / ML.N MN */M-, P M+,N #DAAA L.N*M -* P/M/ M *L-L - L,M " */ -/+N- L+./PL, P M,*. *M -,,+L * -*N* #ADDD > P -L*- *N LP-, * ML > MN,.M* -*+ -.+/*,,M, -/ -NL* M

104 ,+ <#,-= A < = A < = $*"#51,,)-')2,'-$/.$-?'%+2 9

105 $*"#51,,)-')2,'-$/.$-?'%+27('+H/9 1 91

106 $34)"<5(%/)+22%/)1,,)- %;2',(''42 92 '1,%2+ + $1+'N + 31-;"N +.1-/)-N + *'(?)+N *N $-)$7.9 7.)+-)9 $1+'?. 31-;"?..1-/)-?. **'(?)+?. 121-*?. +3,+ *L/PP+*L -M,*+N *M /N.+ * PMM P *L+, -.P*,+3-++ P*LL,*/L./,*.+ -*+ -L,-M -+ -.PL *L.,P/ P NL ,+ -+*-N*L.L.M..*P -.* -*N-P L,/P -/ -PL-. *NM -,+3*++ --M/N*/M. /N PPML *LP *.*.N -- N,P LM,,P+ -L -.N. *++3*,+ --+,,*/*N -+N N/L+ -,. -./M+ -* -+/L PP LNL, -/ -L*/ *,+3.++ N**+*M., -* -.+* PP /., M -,-/ L L,-.++3.,+ PL,*N/,*.M MMM. -+P -.N/*, L,. *- *PMM..N*.,+3M++,.N*/./M -* ***, L ,,L /M -,,PL -- *+M+ M++3M,+ M--P,MP- -P M-*N LM -,,M.. P*+ *, L+P* - *M. M,+3,++.-*//NL* -P,M.. *, PNN+ L -N-/ -. M-,, M -*P/,++Z MM/M+-PL - **. -- *M,. * MML -- *M,. * MML $34)"A5(%/)+22%/)1,,)- %;2','4%()+$+%'2 '1,%2+ + $1+'N + 31-;"N +.1-/)-N + **'(?)+N *N $-)$7.9 7.)+-)9 $1+'?. 31-;"?..1-/)-?. **'(?)+?. 121-*?. +3,+ -,LNPP * -*PM * -*PM- - L.P+,+3-++ MP+N.-* - *-*M N -N *-*M -++3-,+ P/M//,M * -,*/N *PM ,+3*++ -+N//.NL -* -+N*-,L,+NL. * -/*+ ** *++*- -+ N-+- *++3*,+ -M-*PN.P L M*MP -. N*+* - P+/. *-*M. *-*M *, P*LPMPN P M+,M *N -LPN, * --,/, */NL ,+ *+M+P+*- -M L/L+ -N N M -NL+ - MN+.,+3M++ *.,ML,L* -N /+LN L+ *,M/- M -LNN., -M/LM - M*, M++3M,+ *LL/L-+M / *NN/ P, * P,+ M,+3,++ *N+L.-,* L *+L, *L /NML M -.PL + +++,++Z L-+N *,-+P /+P -.*+N,- /., */. ML.*,. /L/

107 $34)"5(%/)+22%/)1,,)- %;2','2*%+$4 93 '1,%2+ + $1+'N + 31-;"N +.1-/)-N + **'(?)+N *N 7.)+-)9 $-)$7.9 $1+'?. 31-;"?..1-/)-?. **'(?)+?. 121-*?. +3,+ *MP/N,N - M+.M. -*-+* M+.M - M+.M,+3-++ L*+/N.M *.**- **.,M M LMM* - -L ,+ NN,-N./ L L+*N *- * , M M+-N -,+3*++ -.L/,-P/ L M./M *- -,.M, - P.-. *-N* *++3*,+ -PM-MM,M -- L.-P L-.,+*/. -P*. -+,PM* -,PM *,+3.++ *-++/+L+ -M LLLM., -LLL+, *./+ ** -+MP* * N,*.++3.,+ *..N-PL+ *+ /,,+.P -,/-/. -*/. -*,-.+ - M*/.,+3M++ *L*.+//. -N P*M. M+ -,*MN * PL. /.+,+ -./- M++3M,+ *N-NM*.P -/ L-LL,- -PMLN. -+*/ -. MM,. M -.P+ M,+3,++ *N..-MLN --.P,+ LL **,+- * L/* ** P,+- -+.M+N,++Z,//*,++*/ *LN M,P. L/M --L*/ M- LNP *L* MM,M MP PNN $34)"C5(%/)+22%/)1,,)- %;2',13=$:+'*2 '1,%2+ + $1+'N + 31-;"N +.1-/)-N + **'(?)+N *N 7.)+-)9 $-)$7.9 $1+'?. 31-;"?..1-/)-?. **'(?)+?. 121-*?. +3,+ LPLM,,, M,N-. *+ *N,LL M,N-. PL --*.,+, P.N*, PP,+,P. -L N+-M,L.-,M/ -,L. -- L-NP, */-P -++3-,+ *P/M*,M/.+ -+PP, N+.*.*,, -PNL.+ -+PP, / */P. -,+3*++.P,N/+-* -M.P*M MM --P+. *,.* N *.NM *++3*,+ M,N++M.+ M- /N.* -+L *.+NM -* *L-M.* LNP* -+ *-PN *,+3.++,*,P+*.P *+./+M L/ -*N.,.,P-.N PM-N *./+.++3.,+,N*.NP*+.M,P.N -*/ *-L+P -+ -L//.M,P.N / -.,+.,+3M++,P-N.*L, M* P.MM --L *+*/* N -,PM M- P-LN -M *MM/ M++3M,+ M*/*N+LM MM -+*P. /, -N/ML. P+- *P L.+M M N.M M,+3,++./-NM,MP *, L,M, MM --,*+ - *L* P -/.. M -+MP,++Z./-*L*NMN -+P */+P */M PMMN -+ *L*,M -M-L -*.-,

108 $34)"D5(%/)+22%/)1,,)- %;2',$-*$-?2 94 '1,%2+ + $1+'N + 31-;"N +.1-/)-N + **'(?) *N 7.)+-)9 $-)$7.9 $1+'?. 31-;"?..1-/)-?. **'(?)+ N?. 121-*?. +3,+.+-M/P ,+3-++ P/-/+ML *,.-NPP -P *-PM, M+P ,+ -*.L+-M- N P*/* -- / , M+M, ,+3*++ -LLP,.,M -- L,NP,P.M-/* - L++ -. PPNL, *NN/ *++3*,+ *--L+-M+ *M --.M* /M.NLNP, *.L..- -ML,+. -M-/ *,+3.++ *,,+--MM -,,//* M, -PLML. --PL -- M.-M * P/M.++3.,+ */P*.,,, -. M,*L P, *L--- / *P/, ** PL,N / *P/,.,+3M++.--L*/.M -, M/-..N -*,-, * LM* -M MMN. N */// M++3M,+.M+*.N.* --.*.. M/ -M-+/ L -PLM.* NM+, P *+,P M,+3,++.P+*,P-P -P M,N- LL -P/*, *,M+ -N,-.* L -L*-,++Z,MNL/+-LL *.P M.-*,NN -+/NP.. L++ *+*.LP,.*,/*

109 1 "'"" 'E 3- ]- ""'--)4$+%'3)+=))$/2)$/%(%/)+2 ) 1 ""#")+)-.%%;+) )4$+%'2%*3)+=))1-;4$-:%(%/)+2$/$/ 2) 8 <),-=) 5 I 95

110 burglary/neighborhood(km2) burglary/neighborhood(km2) % residential % commercial burglary/neighborhood(km2) burglary/neighborhood(km2) % park % road burglary/buffer(km2) burglary/buffer(km2) school distance police station distance %;1-) "#5 ($++)- -$*2,'- 1-;4$-: 3)+=)) $/ 2) $/ $/.$-?2 96

111 burglary/buffer(km2) burglary/buffer(km2) car park distance hospital distance burglary/buffer(km2) subway stop distance %;1-) "#5 ($++)- -$*2,'- 1-;4$-: 3)+=)) $/ 2) $/ $/.$-?27('+H/9 <,/= $34)"E5'--)4$+%''),,%(%)+ )214+2,'-1-;4$-:(%/)+2 6' +++P ' ++PM ' " 3+*NL : 3+.+/ G 3+.PP G +./+ " 3+M,, 6 +,P. " 3+PML 97

112 3+PML I +,P. : 3+.PP 3+M,, ) +./+ 98

113 8 A +M./3+-PPAI J I 3+*NL 8 """)+)-.%%;+) )4$+%'2%*3)+=))1+'%(%/)+2$/$/2) " <),*= ) 99

114 1 % residential auto/neighborhood(km2) % commercial auto/neighborhood(km2) % park auto/neighborhood(km2) % road auto/neighborhood(km2) school distance auto/buffer(km2) police station distance auto/buffer(km2) car park distance auto/buffer(km2) hospital distance auto/buffer(km2) %;1-)"5($++)--$*2,'-1+'3)+=))$/2)$/$/.$-?2

115 auto/buffer(km2) subway stop distance %;1-) "5 ($++)- -$*2,'- 1+' 3)+=)) $/ 2) $/ $/.$-?2 7('+H/9 ) <,N= )214+2,'-1+'(%/) ,L G ++LN ' " +-/L : +*.N " 3+*,. G +*/ N- ' +.NL " 3+M-L 11

116 -/+++N++ ' ' " G #A +*/, +++- A A " A ""<")+)-.%%;+) )4$+%'2%*3)+=))%(?'(?)+%(%/)+2$/ $/2) I 12

117 13 % residential ppocket/neighborhood(km2) % commercial ppocket/neighborhood(km2) % park ppocket/neighborhood(km2) % road ppocket/neighborhood(km2) school distance pickpocket/buffer(km2) police station distance pickpocket/buffer(km2) car park distance pickpocket/buffer(km2) hospital distance pickpocket/buffer(km2) %;1-)"<5($++)--$*2,'-%(?'(?)+3)+=))$/2)$/ $/.$-?2

118 pickpocket/buffer(km2) subway stop distance %;1-)"<5($++)--$*2,'-%(?'(?)+3)+=))$/2)$/ $/.$-?27('+H/9 <,-+= $34)"#5'--)4$+%''),,%(%)+ )214+2,'-%(?'(?)+(%/) ' 3+-+P : +-,+ ' " 3+*-- " +**N G +M*- " 3+,.N G 3+,,* 6 +P-- " 14

119 " ' ) A ) +*M,+++.A " E " ""A")+)-.%%;+) )4$+%'2%*3)+=))21-*%(%/)+2$/$/ 2) 8 <),M= I 15

120 usurp/neighborhood(km2) usurp/neighborhood(km2) % residential % commercial usurp/neighborhood(km2) usurp/neighborhood(km2) % park % road usurp/buffer(km2) usurp/buffer(km2) school distance police station distance %;1-)"A5($++)--$*2,'-21-*3)+=))$/2)$/$/.$-?2 16

121 usurp/buffer(km2) usurp/buffer(km2) car park distance hospital distance usurp/buffer(km2) subway stop distance %;1-)"A5($++)--$*2,'-21-*3)+=))$/2)$/$/.$-?2 7('+H/9 <,--= $34)"##5'--)4$+%''),,%(%)+ )214+2,'-21-*(%/)+2 " ++P, ' 3+*., : 3+.*P G 3+.P. 6 +M*M G +,-/ 6 +,*N ' " 3+,.. " 3+LM, 17

122 " 3+LM, : 3+,.. +,*N +,-/ A M+A " 3+.P. +M*M : 3+.*P 2 18

123 """)+)-.%%;+)-)4$+%'2%*3)+=))1-/)-%(%/)+2$/$/ 12) ) <),,= ) murder/neighborhood(km2) murder/neighborhood(km2) % residential % commercial murder/neighborhood(km2) murder/neighborhood(km2) % park % road %;1-)"5($++)--$*2,'-1-/)-3)+=))$/2)$/$/.$-?2 19

124 murder/buffer(km2) murder/buffer(km2) school distance police station distance murder/buffer(km2) murder/buffer(km2) car park distance hospital distance murder/buffer(km2) subway stop distance %;1-)"5($++)--$*2,'-1-/)-3)+=))$/2)$/$/.$-?2 7('+H/9 " <,-*= 11

125 $34)"#5'--)4$+%''),,%(%)+ )214+2,'-1-/)-(%/)+2 " 3+++/ ' +--- ' " +-., 6 +.M. : +.L- G +MM+ G 3+,*. " 3+,PP 6 +L+- +L+- 3 +,*. A " 3+,PP ) +MM+ : A +--- A++MP +.L- +.M. ) 111

126 "<")+)-.%%;+) %2?:-)$2$(('-/%;+'+)'--)4$+%' ) ) %"/*" G G ) <,-.=: 112

127 $34)"#<5)%-)(+%'2',+)'--)4$+%'2 8 ' ' 2 # G 3 ] ] 3 ] ] ] ' ] ] 3 3 ] #G ] ] ] ] ] " 3 3 ] ] ' " 3 ] 3 3 ] 6' 3 3 ] ] : 3 ] ] 3 ] " <]= <3= <3= #<]= I < = ) " I <#,*= 113

128 $*"5 )(4$22%,%($+%'', )2%/)+%$4-)$2 1 " <#,.= $*"<5 )(4$22%,%($+%'','..)-(%$4-)$2 114

129 <#,M= $*"A5 )(4$22%,%($+%'',$-?-)$2 8 A

130 $*"5 )(4$22%,%($+%'', '$/2 ) ) < =A <#,L= 116

131 $*"C5+-$%;+%),'-'%+)$+1-)2 ) 117

132 " I <#,P=: $*"D5 )(4$22%,%($+%'',+)%2+$()2+'(''42 ) " <#,/= 118

133 $*"E5 )(4$22%,%($+%'',+)%2+$()2+''4%()+$+%'2 : <#,N= )(4$22%,%($+%'',+)%2+$()2+'$-$-?2 ) 119

134 I <#,-+= $*"#5 )(4$22%,%($+%'',+)/%2+$()2+''2*%+$42 8 <#,--= $*"##5 )(4$22%,%($+%'',+)%2+$()2+'13=$:+'*2 12

135 1 8 <=3 % <,-M=J $34)"#A5'--)4$+%''),,%(%)+$41)2$/)%;+2 $/2) '),,%(%)+ )%;+ ' ++PM "< ' " <3=+*NL : <3=+.+/ G <3=+.PP "## #G +M./ "#<A " <3=+M,, 6 +,P. "#D " <3=+PML "E #" 6 <3=+-++ "< ' <3=+-+P "<E : +-,+ "DA ' " <3=+*-- "E# " +**N "EC #G +*M, " <3=+,.N G <3=+,,* 6 +P-- " #" ' +--- "A #G +--- "A ' " +-., 6 +.M. "#A : +.L- "#<# G <3=+,*. " <3=+,PP 6 +L+- "#E #" $/2) '),,%(%)+ )%;+ 6 <3=++,L "A G ++LN "< ' " +-/L "E# : +*.N "#A " <3=+*,. "## #G +*/, "#A 6 <3=+.N- "#D# ' +.NL "#D< " <3=+M-L "#E #" " ++P, " ' <3=+*., "CE #G +.-- : <3=+.*P G <3=+.P. "#E 6 +M*M "#< 6 +,*N "#< ' " <3=+,.. "#A " <3=+LM, "#ED #" 121

136 1 1 ) 8 <),L= 6 K<#,-*= %;1-)"C5 $2+)-$4(14$+%','-1-;4$-:(%/)+2 122

137 $* "# 5 '.*$-% 2'', '+)+% $4 -%.) -)$2 =% + '+2*'+ -)$2 123

138 $*"#5'.*$-%2'','+)+%$4-%.)-)$2=%+'+2*'+-)$2 7('+H/9 I * " 5 T : 124

139 ) 3 "A"6$41$+%'',+)1+*1+2 6 K 5 <A=I 5 " G " A " : 125

140 1 I " I : J

141 " I 8 127

142 %" %" E 1 ) " %" : 6 %" # %"3 128

143 " 1 1 %" %" %" 1 A %" 6 %" 1 8 %" 1 " < = 8 1 # 129

144 %" ) 6 1) 1 1 ) c # : 13

145 8 1 1 'I1 66' ) 3 6 E J ) < C`= I 1 " 131

146 8 J 8 8 ) 1 ) 1 )

147 133 E 1) 3 1 %"3

148 # <*++.= -%.) $**%; $/ *$+%$4 $4:2%2" %3 " I #???(? <*++*=?$-$ ))4% %$:)+8 $2*8 O-2OL4O? 6) $?)2%(%4%?B'4$/O-O(O4O?F-'4$-OO-$4O?:O)-%4)-% 86% 6<-NN,=+)-$(+%6)*$+%$4$+$$4:2%2 J 8 6G <-NN/= R% ) 6 ' S $ J # <= -%.) $**%; $/ -%.) '#>2" *P3/- 8 G8 6G<-NN,=R" ' 6:" : ' T G $ J <=-%.)$/ ' 8 G <*++-= +-'/1(+'-:1%/) +'-%.) $4:2%2 $/ $**%; 2 G I 6 I ' " 2" 8 " <-NLL= R2 6 'S.)-%($ '(%'4';%($4 )6%)=.+/NN3N+/ 8 ; : <-NNN= R 8 6 $ 3 2% "S+)-$+%'$4P'1-$4',)';-$*%($4,'-.$+%'(%)()K -.*-,N3-/M S -%.)$/)4%I1)(:***/M3*NL 134

149 8' <-NN-= R $ 6S 8 ' 8 <= 6%-'.)+$4 -%.%'4';:J' 6 'G <-NN/= R% " #S $ J # <= -%.) '#>2" -,P3-N+ 6 ' <*+++= R2 % " 6 S K%'%# G <= $4:L%;-%.)$++)-2"' 2" 6" JK <*+++= R $ 6 'S K%'%# G <= $4:L%;-%.)$++)-2"' 2" 4 8 <*++-= $?$:$ )+ $G4O? -',%4% 6) $G4O?4O )+ Q2+)-;)4)-% 48<*++*=)+$G4O?6))4%R%.4$O7BD9 $`??8D!(!<*+++=))4F,12$:O.OJF,121 '2:$46)?''.%?%+)4%?4)-%" :;<-NNN=$**%;-%.)5-%(%*4)2$/-$(+%()86# G ' 2" J$6 '"<*+++=-%.)-)6)+%'5**-'$()28-$(+%()2$/6$41$+%'2 '66 I: <*++*= *$+%$4 +$+%2+%(2 -';-$.,'- +) $4:2%2', -%.) J$6 # "J$# %'%<*+++=R6:" 2;"S K%'%# G <= $4:L%;-%.)$++)-2"' 2" 135

150 8 G$) <*++-= R# 3" 'K6$866S**4%)/ )';-$*:*-*MNT*PM ''$ <-NP*= R ' % 6S -'())/%;2',+) 22'(%$+%'',.)-%($)';-$*)-2M/L3N+ '%)<-NPM=)*$+%$4:$.%(',-%.)G '$ %26 6 -,N GJS'4%(%;$/'(%)+:K-*.*--3 **, S)';-$*%($4:2+).2-./,3.N/ G %) <-NNP= R 6 'S G <= '4%(%;,'--)6)+%'5 )/1(%;-%.)8134%(+'>%($+%'$/S1-: ' K <*++-= **4%)/ -%.) $4:2%2 83 :J# J <-NNM= )';-$*%($4 $+$ J " J$# <-NN/=-%.)$**%;$/-%.)-)6)+%' '#>2" J 1 J : 6 <-NNP= R # # % " " S P'1-$4', 4(''4 )$4+ $/ )2)$-('-4/K*-<M=..-3..N 136

151 - Q AQ Q d" V' e V R-NN/ GS <+*+,*++.= * Q Q $R6""" 'K*+S< **+N*++.=. Q Q%"<-,+,*++.= M Q QQQ <*++.= R ' 26"S<----*++.=, QQbb8<-++N*++M= 137

152 <3= $ : <*++M= %" 6 " 6 6 G # G <3= " <*++M=' $ "G% "G 6 # $ <*++M= $ ' $$%$ " <3= <*++M=2' J " <*++M='$) " 266 <3=" 6<*++M=$ % $ 6 "

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

: 6 14653 7-6 : 15-12-2015 ..: 6761 / 1566 / A2 ».. 63/2005 ( 98) 2..3614/2007 ( 267) «, 4... 73/2015 ( 116) «, 5..4314/2014 ( 265/23.12.

: 6 14653 7-6 : 15-12-2015 ..: 6761 / 1566 / A2 ».. 63/2005 ( 98) 2..3614/2007 ( 267) «, 4... 73/2015 ( 116) «, 5..4314/2014 ( 265/23.12. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.15 16:14:40 EET Reason: Location: Athens : 6146537-6,, 2. / : 56. : 115 27 : 15-12-2015..: 6761 / 1566 /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ44: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ44: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ41: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ41: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικός Πίνακας Ατομική Ακτίνα/ Ενέργεια ιοντισμού Χρήση της διαδραστικής ιστοσελίδας «Ptable».

Περιοδικός Πίνακας Ατομική Ακτίνα/ Ενέργεια ιοντισμού Χρήση της διαδραστικής ιστοσελίδας «Ptable». Περιοδικός Πίνακας Ατομική Ακτίνα/ Ενέργεια ιοντισμού Χρήση της διαδραστικής ιστοσελίδας «Ptable». 3 ο Φύλλο Εργασίας: Σύγχρονος Περιοδικός Πίνακας. Στο τέλος του φύλλου εργασίας θα μπορείς να απαντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

K K 1 2 1 K M N M(2 N 1) K K K K K f f(x 1, x 2,..., x K ) = K f xk (x k ), x 1, x 2,..., x K K K K f Yk (y k x 1, x 2,..., x k ) k=1 M i, i = 1, 2 Xi n n Yi n Xn 1 Xn 2 ˆM i P (n) e = {( ˆM 1, ˆM2 )

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 9 10 1 8 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Διαβάστε περισσότερα

Διπολικά τρανζίστορ (BJT)

Διπολικά τρανζίστορ (BJT) Διπολικά τρανζίστορ (BJT) Το τρανζίστορ npn Εκπομπός Σλλέκτης Βάση Σχηματική παράσταση το τρανζίστορ npn Περιοχές λειτοργίας διπολικού τρανζίστορ Περιοχή EBJ BJ Αποκοπή Ανάστροφα Ανάστροφα Εγκάρσια τομή

Διαβάστε περισσότερα

ARTICLE NUMBER DESCRIPTION_ENG ΧΡΩΜΑ ΑΡ ΑΓΩΓ ΩΝ

ARTICLE NUMBER DESCRIPTION_ENG ΧΡΩΜΑ ΑΡ ΑΓΩΓ ΩΝ VER.DATE: 18/03/2014 ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. ΔΗΜΟΥΛΣ ΒΙ ΣΠ. ΔΗΜΟΥΛ E.E. ΔΗΜΟΥΛΣ ΥΤΟΜΤΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΤ ΜΕΤΡΗΣΕ ΚΙ ΥΤΟΜΤΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 26 10439 ΘΗΝ ΤΗΛ: 210 8833337 ΦΞ: 210 8834436 SITE: www.dimoulas.com.gr ΤΙΜΟΚΤΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπουτόν διαιρούμενα Φ22, απολύτως στεγανά ΙΡ65 S.B.

Μπουτόν διαιρούμενα Φ22, απολύτως στεγανά ΙΡ65 S.B. Μπουτόν διαιρούμενα, απολύτως στεγανά ΙΡ65 S.B. w Ανενεωμένη και εκσυγχρονισμένη σειρά μπουτόν σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς: ΕΝ 60529, ΝΕΜΑ, UL-508, και CE w Μηχανική αντοχή 1.000.000 χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλαύσαμεν εν τω μνησθήναι ημάς της Σιών». (Ψαλμ.136,1) ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση. Κατάτμηση Εικόνας

Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση. Κατάτμηση Εικόνας Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση Κατάτμηση Εικόνας Γεώργιος Παπαϊωάννου 2015 ΚΑΤΩΦΛΙΩΣΗ Κατωφλίωση - Γενικά Είναι η πιο απλή μέθοδος segmentation εικόνας Χωρίζουμε την εικόνα σε 2 (binary) ή περισσότερες στάθμες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Συριγγών για ηµόσια ιαβούλευση»

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Συριγγών για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 17953/23-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % &! # $ $ $ ' $! ' $

! # $ % &! # $ $ $ ' $! ' $ "# % & # ' ' )* Router Bridge Repeater Hub Your IEEE 802.3 X.25 ISDN switched-packet data stream is running at 147 MBPS with -9 a BER of 1.523 X 10... +,, ( . / "# &' ' ( )& * ) )& & +*# * ), - &..**)/

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ ΡΟΥΧΑ. 1. Μήλα. 2. Μπανάνες 3. Καρπούζι 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια

ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ ΡΟΥΧΑ. 1. Μήλα. 2. Μπανάνες 3. Καρπούζι 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ II. Βιβλιοθήκη IV. Κρεβάτι VI. Κομοδίνο ΡΟΥΧΑ ΨΩΝΙΑ Αγγελική και Τζωρτζίνα 6. Αχλαδί i. Καναπές ii. Βιβλιοθήκη iii. Ντουλάπα iv. Κρεβάτι v. Καρέκλα vi. Κομοδίνο A. Φούστα B. Παντελόνι

Διαβάστε περισσότερα

(G) = 4 1 (G) = 3 (G) = 6 6 W G G C = {K 2,i i = 1, 2,...} (C[, 2]) (C[, 2]) {u 1, u 2, u 3 } {u 2, u 3, u 4 } {u 3, u 4, u 5 } {u 3, u 4, u 6 } G u v G (G) = 2 O 1 O 2, O 3, O 4, O 5, O 6, O 7 O 8, O

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ - VIII ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ Α1 - Τάση ατµών καθαρού υ

ΜΑΘΗΜΑ - VIII ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ Α1 - Τάση ατµών καθαρού υ ΜΑΘΗΜΑ - VIII ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ Α1 - Τάση ατµών καθαρού υγρού Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής οµής και Λέιζερ, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας, Ηράκλειο, Κρήτη http://tccc.iesl.forth.gr/education/local.html

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Ευαγγελίδου, Αμαλιάδος 17, 11523. Τηλ. 2106475171. m.evangelidou@prv.ypeka.gr

Μάρω Ευαγγελίδου, Αμαλιάδος 17, 11523. Τηλ. 2106475171. m.evangelidou@prv.ypeka.gr & 1 2012 1 2013 & Μάρω Ευαγγελίδου, Αμαλιάδος 17, 11523. Τηλ. 2106475171. m.evangelidou@prv.ypeka.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

αριθμός δοχείου #1# control (-)

αριθμός δοχείου #1# control (-) Μόνο απιονισμένο νερό #1# control (-) Μακροστοχεία: Ν, P, K, Ca, S, Εάν κάποια έλλειψη μετά 1 μήνα έχει σημαντικές επιπτώσεις προσθέτουμε σε δόσεις την έλλειψη έως ότου ανάπτυξη ΟΚ #2# control (+) Μακροστοχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Αρχείο Βοήθειας

ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Αρχείο Βοήθειας ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αρχείο Βοήθειας 1. Επεξήγηση Εικονιδίων και Λειτουργιών Διαμόρφωση. Πατώντας το εικονίδιο μεταβάλλουμε τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Διαγραφή. Πατώντας το

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλληλη επεξεργασία FNA μαστού σε υγρή μορφή προς μικροσκόπιση

Κατάλληλη επεξεργασία FNA μαστού σε υγρή μορφή προς μικροσκόπιση ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ Κατάλληλη επεξεργασία FNA μαστού σε υγρή μορφή προς μικροσκόπιση Εργαστήριο κυτταρολογικό στο ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ Ιωάννα Χαραλάμπους Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ Άσκηση 1 (1 ος τρόπος) -Ismi o Kumetto! Ayşo ismak l-id?

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ Άσκηση 1 (1 ος τρόπος) -Ismi o Kumetto! Ayşo ismak l-id? ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ 1. A,a arnep, asfar 2. B,b balla, bit 3. C,c catik, Catra 4. D,d dafet, dzanin 5. Δ,δ δeca, δaxr 6. E,e exen, ekef 7. F,f farxa, fal 8. G,ġ anġe 9. Ċ,ċ ċaput 10.I,i ijr, ikl 11. J,j jtite,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της μετάφρασης

Ιστορία της μετάφρασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Από τον Ηρόδοτο μέχρι τον Απόστολο Παύλο Ελένη Κασάπη ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επανάληψης φυσικής β γυμνασίου

Οδηγός επανάληψης φυσικής β γυμνασίου Οδηγός επανάληψης φυσικής β γυμνασίου ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Τι ονομάζεται συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων ; Β.α. Πότε δύο δυνάμεις ονομάζονται αντίθετες και πότε αντίρροπες ; β. Μπορεί δυο αντίρροπες δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t T ij = A Y i Y j /D ij A T ij i j Y i i Y j j D ij T ij = A Y α Y b i j /D c ij b c b c a LW a LC L P F Q W Q C a LW Q W a LC Q C L a LC Q C + a LW Q W L P F L/a LC L/a LW 1.000/2 = 500

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SUZUKI 21 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SUZUKI 21 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΝΕΟ ALTO Τελική 1.0 GL F 68HP p.s., a/b (4), abs, p.w., r.p.l., a/s, RCD-Mp3 9.560 1.000 8.560 590 7.970 1.0 GL 68HP p.s., a/b (4), abs, p.w., r.p.l., a/s, RCD-Mp3, a/c 10.070 1.000 9.070 620 8.450 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1.2.1) Εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα... 11 1.2.2) Αυτόνομο (φυτικό) νευρικό σύστημα... 21

Περιεχόμενα 1.2.1) Εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα... 11 1.2.2) Αυτόνομο (φυτικό) νευρικό σύστημα... 21 1 :. 2009 2 3 4 : 5 Περιεχόμενα... 5... 6 1... 7 1.1)... 7 1.2)... 11 1.2.1)... 11 1.2.2) ( )... 21 1.3)... 24 1.4)... 29 2... 29 2.1)... 29 2.2) -... 31 2.2.1)... 31 2.2.2)... 34 2.3)... 52 2.3.1)...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Architectures des Accélérateurs de Traitement Flexibles pour les Systèmes sur Puce

Architectures des Accélérateurs de Traitement Flexibles pour les Systèmes sur Puce Architectures des Accélérateurs de Traitement Flexibles pour les Systèmes sur Puce Pascal Benoit To cite this version: Pascal Benoit. Architectures des Accélérateurs de Traitement Flexibles pour les Systèmes

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5!

!#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%+0$-1)23'%4%$*5! !"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5! "#$%!&! 6789:0;?@AB+8?C?DABE+ FG/H8@D6H=CH7I6G/@080BD@/H7+J+6()+??+K!BGFH6!H=CH7+K=G/?CCH7/

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1 Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική Οµοιοπολικοί δεσµοί στο πυρίτιο Κρυσταλλική δοµή Πυριτίου ιάσταση κύβου για το Si: 0.543 nm Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Πίνακες - Ορίζουσες

Κεφάλαιο 2 Πίνακες - Ορίζουσες Κεφάλαιο Πίνακες - Ορίζουσες Βασικοί ορισμοί και πίνακες Πίνακες Παραδείγματα: Ο πίνακας πωλήσεων ανά τρίμηνο μίας εταιρείας για τρία είδη που εμπορεύεται: ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο 3 ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο Είδος

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του συνεξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου Χημείας ΠΕ 04 που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ taexeiolag ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 uuuu uuuu uuuu Αν OA OB 3O 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ uuuu uuuu uuuu OA OB 1, O α Να δείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Β'Γυμνασίου. Μαρίνος Παπαδόπουλος

Μαθηματικά. Β'Γυμνασίου. Μαρίνος Παπαδόπουλος Μαθηματικά Β'Γυμνασίου Μαρίνος Παπαδόπουλος ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σας καλωσορίζω στον όµορφο κόσµο των Μαθηµατικών της B Γυµνασίου. Τα µαθηµατικά της συγκεκριµένης τάξης αποτελούν βάση των µαθηµατικών του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο κατάστασης

Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο κατάστασης ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο 6 Nicola Tapaouli Λύση εξισώσεων ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος [4]: Κεφάλαιο 5: Ενότητες 5.-5. Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΑ ΤΟΝΕΡ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ. ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σ / ML µελάνια ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΜΑΥΡΑ ΤΟΝΕΡ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ. ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σ / ML µελάνια ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σ / ML µελάνια ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΜΑΥΡΑ ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ CANON FX2 3350 25 Canon Fax L500/L550/L600, Canon LaserClass 5000/5500/7000/7100/7500/7700 Canon Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR SNR 1017/12 G ( ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ US 201-ES 201) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1017/15 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1020-20 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1035-1 7/16 G = UC 207-23 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 28,17 67,04 SNR 1035-35 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία LED. LED by BIGSOLAR

Η τεχνολογία LED. LED by BIGSOLAR ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤIΣΜΟΥ LED 2014 Η τεχνολογία LED Το LED είναι ένας ηµιαγωγός που όταν δεχτεί στα άκρα του ηλεκτρική τάση αρχίζει να εκπέµπει φως. Σε αντίθεση µε τις κοινές λάµπες, οι απώλειες λόγω θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000901 Inverter Satellite A10 Series, A10 PSA10L-033X4P F000000902 Inverter

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΙΧΟΥ BIGFOW Am ΤΙΜΗ RAS-10KH3 314,00 9.900-10.300 280 X 780 X 215 / 570 X 700 X 215 1/4, 3/8 4,1 220 5X1,5 IN A 38 35 28 48 RAC-10KH3 346,00 660,00 RAS-14KH3 322,00 12.000-13.200 280 X 780 X 215 / 570

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία LED. LED by BIGSOLAR

Η τεχνολογία LED. LED by BIGSOLAR ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤIΣΜΟΥ LED 2014 Η τεχνολογία LED Το LED είναι ένας ηµιαγωγός που όταν δεχτεί στα άκρα του ηλεκτρική τάση αρχίζει να εκπέ- µπει φως. Σε αντίθεση µε τις κοινές λάµπες, οι απώλειες λόγω θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ MAΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ. MR/CT Registry www.mrct-registry.org

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ MAΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ. MR/CT Registry www.mrct-registry.org ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ MAΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Είσοδος στο σύστημα 3 II. Αίτηση εγγραφής 4 III. Αίτηση εγγραφής χρήστη 5 IV. Σελίδα εισόδου στο

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Θέμα: Γνωστοποίηση Προσφορών

Προς: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Θέμα: Γνωστοποίηση Προσφορών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Προς: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: Γνωστοποίηση Προσφορών Σας γνωρίζουμε ότι, το κατάστημά μας...σε εφαρμογή του: ΝΟΜΟΥ 4177/8-8-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

PSB 650 RE 6713128000 PBH 2800 RE 6713393000 PSR SELECT 6713977000

PSB 650 RE 6713128000 PBH 2800 RE 6713393000 PSR SELECT 6713977000 PSB 530 RE 6713127005 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 530W PSB 650 RE 6713128000 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 650W PSB 750 RCE 6713128500 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 750W 63 103 PBH 2800 RE 6713393000 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 720W 2.6J 3kg +

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 10.6673.002. Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 63.729,99 µε Φ.Π.Α. & 51.813,00 χωρίς Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια:

Κ.Α. 10.6673.002. Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 63.729,99 µε Φ.Π.Α. & 51.813,00 χωρίς Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕTOYΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΘΟ ΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΘΟ ΟΙ 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του βιβλίου " ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΟΜΗΣ " είναι να δώσει στον µελετητή µια συνολική εικόνα της πορείας που ακολουθείται, συνήθως, όταν γίνεται προσπάθεια προσδιορισµού της δοµής ενός κρυσταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 29 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 3 Μαρτίου 2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 29 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 3 Μαρτίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΘΗΜΤΙΚΗ ΕΤΙΡΕΙ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 06 79 ΘΗΝ Τηλ 665-6778 - F: 605 e-mail : info@hmsgr wwwhmsgr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou) Street GR 06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΟΔΗΓΟΣ. Ποιό εργαλείο και με ποιά ετικέτα;

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΟΔΗΓΟΣ. Ποιό εργαλείο και με ποιά ετικέτα; ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΟΔΗΓΟΣ Ποιό εργαλείο και με ποιά ετικέτα; ProLine S / 1 γραμμής 51 5 1x11 18 18x11 18 18x11 522 5 22 22 822 8 52 8 822 8 2 82 8 102 10 G 2 1 5 S 52 1 5 1 Διαθέσιμα με δύο διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Οικονομική Αξιολόγηση Αιολικού Πάρκου Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ,,, - 1 2 = = 3 4

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,,

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,, 1983 1995 23/83 51/83 39/84 79/86 94/86 135/88 51/89 138/91 67( ) / 92 100( ) / 92 2( ) / 93 70(1)/99 109(1)/99 119(1)/99 16(1)/01 20(1)/01 150(1)/02 102 ( ) /95 33/64 35/75 72/77 59/81.. 79/86... 2/86

Διαβάστε περισσότερα

!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

!)'*! ' !#$$%$$ &'( )'&* +((!#$$%* +((* ++(, % 6 +7 %!$  $%& !"# $! % &'( !)'*! '! " # #" $ % & #" & " $ & " " #" & " # #! # "! #" & ' #" # #" $ % &! ( # "! $ %&& ' $ & % # $ #" )* #" $ +$,-."// +#//- +$01 2 # 3$0 4511 "! $ +$,-."// 4511 4#551 " #" & #"!"#$$%$$"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ**

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΛΕΥΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΛΕΥΚΑ 1-CP-204 Milan Πιάτο S Λευκό 14x14 384 1-CP-205 Milan Πιάτο Μ Λευκό 17x17 384 1-CP-206 Milan Πιάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΥ 1143999 ΕΞ2012/18-10-2012 Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΤΥ 1143999 ΕΞ2012/18-10-2012 Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 26 Ioυλίου 2013 Αρ. Πρωτ: ΔΤΥ 119019ΕΞ2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προΐόντων 2013-2014

Κατάλογος Προΐόντων 2013-2014 Κατάλογος Προΐόντων 2013-2014 M Series Collection Mio Quadro Website : www.mio-quadro.com E-mail : info@mio-quadro.com Tel / Fax : (0030) 210 5731249 Διεύθυνση : Οδός Αμύντα No 21, Ανθούπολη, 12135 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

, 1 0 9 1, 2. A a και το στοιχείο της i γραμμής και j

, 1 0 9 1, 2. A a και το στοιχείο της i γραμμής και j Κεφάλαιο Πίνακες Βασικοί ορισμοί και πίνακες Πίνακες Παραδείγματα: Ο πίνακας πωλήσεων ανά τρίμηνο μίας εταιρείας για τρία είδη που εμπορεύεται: ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο Είδος Α 56 Είδος

Διαβάστε περισσότερα

4.2. Ασκήσεις στο φαινόμενο Doppler

4.2. Ασκήσεις στο φαινόμενο Doppler 4.2. Ασκήσεις στο φαινόμενο Doppler 1) Συχνότητα και διάρκεια ενός ήχου Μια ηχητική πηγή κινείται με ταχύτητα υ s =40m/s πλησιάζοντας έναν ακίνητο παρατηρητή Α. Σε μια στιγμή εκπέμπει έναν ήχο διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ AD-1312 ΠΡΟΣΟΧΗ Το AD-1312 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW (Ισχύει από 02/03/2015)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW (Ισχύει από 02/03/2015) ΛΙΑΝΙΚΗ F21 - Νέα Σειρά 1 3θυρη 2P71 116i 1.499 109 116-126 22.650 21.220 116i Έκδοση Advantage 24.150 22.720 116i Έκδοση Sport Line 26.000 24.570 116i Έκδοση Urban Line 26.000 24.570 116i Έκδοση M Sport

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ. Μαθηματικά 1. Σταύρος Παπαϊωάννου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ. Μαθηματικά 1. Σταύρος Παπαϊωάννου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Μαθηματικά Σταύρος Παπαϊωάννου Ιούνιος 5 Τίτλος Μαθήματος Περιεχόμενα Χρηματοδότηση.. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Σκοποί Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα, θέση 6 (VT Set)

Ετικέτα, θέση 6 (VT Set) Προσοχή σημαντική επισήμανση! Προσοχή! Προσέξτε ιδιαίτερα κατά την μεταφορά. Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να καταστρέψει την πλακέτα. 1/6 Για την ασφάλεια της συσκευής είναι απαραίτητη η σωστή κωδικοποίηση!

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα Ελέγχου, Μετρήσεων και Ασφαλείας. BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße 135-137 D-46397 Bocholt

Όργανα Ελέγχου, Μετρήσεων και Ασφαλείας. BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße 135-137 D-46397 Bocholt Ihr Fachhändler: Benning TA 1 TA 1 Κωδικός 044124 Κροκοδειλάκια ασφαλείας Ø 4 mm, δύο κομμάτια, κόκκινο/ μαύρο, επαγγελματικός εξοπλισμός, CAT III 1.000 V Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 1/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 1/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 1/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ Αριθµ. Απόφασης: 15/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκριση-ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα