ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ"

Transcript

1 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα γηα ην λνηθνθχξεκα ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ θαη ε ρψξα λα απνδείμεη φηη κπνξεί λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ, λα πξνζηαηεχζεη ηελ απηνλνκία ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο απνθάζεσλ, λα πξννδεχζεη κέζα απφ θαλφλεο δηαθάλεηαο θαη δίθαηεο αλαδηαλνκήο ηνπ βάξνπο θαη σθειεηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο. Με άμνλα ηε δηαθάλεηα, ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δηθαηνζχλε, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε επξχηαηνο θνηλσληθφο δηάινγνο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ. ηφρνο ηεο θνξνινγηθήο καο πνιηηηθήο είλαη έλα απιφ θαη δίθαην θνξνινγηθφ πιαίζην κε εληαίνπο θαλφλεο, ρσξίο αδηθαηνιφγεηεο εμαηξέζεηο. Έλα πιαίζην πνπ ελζαξξχλεη ηελ εηιηθξίλεηα θαη κέζα ζε απηφ θάζε πνιίηεο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη φινη νη πνιίηεο γλσξίδνπλ ηζφηηκε κεηαρείξηζε, αλάινγε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Σν πιαίζην θαη νη θαλόλεο θνξνιόγεζεο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ησλ πεξηνπζηώλ πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα εληείλνπλ ηελ άδηθε θαη δηαθξηηή κεηαρείξηζε πνιιψλ θαηεγνξηψλ εηζνδεκάησλ, δεκηνπξγψληαο θνξνινγνχκελνπο πνιιψλ ηαρπηήησλ αθφκε θαη ζηηο ίδηεο θαηεγνξίεο εηζνδεκάησλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαη κέζα απφ δηάινγν κε εθπξνζψπνπο θνηλσληθψλ θαη παξαγσγηθψλ θνξέσλ θαη εθπξνζψπνπο νκάδσλ θνξνινγνχκελσλ γίλεηαη ε αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ θνξνιφγεζεο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ησλ πεξηνπζηψλ. Άκεζε πξνηεξαηόηεηα καο είλαη ε αληηκεηώπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο γηαηί απνηειεί ηε ρεηξφηεξε ίζσο κνξθή αδηθίαο κέζα ζην θνξνινγηθφ καο πιαίζην, πνπ εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, πνιιαπιαζηάδεη ηε δηαθζνξά θαη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο θνηλσληθήο αδηθίαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ θνξνδηαθπγή έρεη πνιιέο φςεηο θαη θάπνηεο απφ απηέο ελζαξξχλνληαη θαη απφ ην ίδην ην πιαίζην θαη ην ζχζηεκα θνξνιφγεζεο πνπ επηηξέπεη ηελ απφθξπςε θαη ηελ απνθπγή δήισζεο θνξνινγεηέαο χιεο. Οη βαζηθέο αιιαγέο ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ έρνπλ σο εμήο: εθαξκνγή κηαο εληαίαο πξννδεπηηθήο ηηκαξηζκνπνηεκέλεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο γηα φια ηα εηζνδήκαηα εθαξκνγή ηεο πξννδεπηηθήο θνξνιφγεζεο ηεο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο επαλαθνξά ηνπ θφξνπ θιεξνλνκηάο θαη γνληθψλ παξνρψλ κε πςειφ αθνξνιφγεην θαηάξγεζε ηεο απηνηεινχο θνξνιφγεζεο θαηάξγεζε ραξηζηηθψλ θνξναπαιιαγψλ είηε αλαθέξνληαη ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο είηε ζηε θνξνινγία θεθαιαίνπ θαζηεξψλεηαη έλα απιφ θαη δίθαην ζχζηεκα θαζνξηζκνχ ειάρηζησλ δαπαλψλ δηαβίσζεο κε βάζε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1

2 θνξνιφγεζε ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ ζηελ θιίκαθα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ εηζνδεκάησλ θνξνιφγεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε εμσρψξηεο (offshore) εηαηξείεο θαη κε αλαγλψξηζε αγνξψλ ή δαπαλψλ ή ηφθσλ δαλείσλ ή κηζζσκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζε εμσρψξηεο εηαηξείεο ή αληηπξνζψπνπο ή ππεξγνιάβνπο απηψλ. θαηαξγνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη δηαηάμεηο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ νη θνξνινγνχκελνη γηα θαηαζηξαηήγεζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδεκάησλ ή πεξηνπζίαο θαη κε ηερληθνχο ηξφπνπο απέθεπγαλ ή κείσλαλ ηε θνξνινγία ηνπο ζε βάξνο ησλ εηιηθξηλψλ θνξνινγνχκελσλ. Ζιεθηξνληθή δηαζχλδεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε φια ηα Τπνπξγεία θαη Φνξείο κε ππνρξέσζε φισλ γηα ππνβνιή θάζε ζηνηρείνπ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο είηε πξφθεηηαη γηα ακνηβέο, είηε γηα κηζζνχο, είηε γηα απνδεκηψζεηο, είηε γηα επηδνηήζεηο ή νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο. Σαθηηθή εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ δηαζηαπξψζεσλ. Αλαζεψξεζε ηνπ ππάξρνληνο πιαηζίνπ δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ κε βάζε εηήζην πξφγξακκα γηα ηαθηηθνχο πεξηνδηθνχο ειέγρνπο θαη φρη ζε ad hoc βάζε φπσο είλαη ζήκεξα. Κεληξηθή επηινγή ησλ ειεγθηέσλ ππνζέζεσλ κε ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλνπ (Risk analysis). Καηαξηίδεηαη θαηάινγνο κνξίσλ θηλδχλνπ θνξνδηαθπγήο (point system) βάζεη ηνπ νπνίνπ δηελεξγνχληαη πξνιεπηηθνί θαη ηειηθνί έιεγρνη ηήξεζεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ ηα ππφρξεα λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα. Έιεγρνο θαη θνξνιφγεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε εμσρψξηεο εηαηξείεο πνπ ππνθξχπηνληαη πίζσ απφ εηαηξίεο αληηπξνζψπεπζεο (Nominee εηαηξίεο) ή εμσρψξηεο εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ππεξγνιάβνη θνηλνηηθψλ εηαηξηψλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ινγαξηαζκφ πξνσζείηαη ε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο θαη ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο ησλ ηηκνινγίσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίνπ. Απφ 1/1/2011 ηηκνιφγηα γηα ζπλαιιαγέο άλσ ησλ 3000 Δπξψ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίνπ ζα γίλνληαη δεθηά κφλν ειεθηξνληθά. Απφ 1/1/2011 δελ ζα ζεσξείηαη λφκηκε θάζε ζπλαιιαγή κεηαμχ ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ή κεηαμχ επηρεηξήζεσλ αμίαο κεγαιχηεξεο ησλ 1500 επξψ εάλ απηή γίλεηαη κε κεηξεηά. Οη ζπλαιιαγέο απηέο ζα γίλνληαη κε πηζησηηθέο ή ρξεσζηηθέο θάξηεο ή δίγξακκεο επηηαγέο. Τηνζέηεζε δξαζηηθψλ κεζφδσλ ζπιινγήο ησλ αλείζπξαθησλ νθεηιψλ, φπσο ε θαηάζρεζε πεξηνπζηψλ γηα φζνπο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο. Απηφ ζα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά κέζσ ηεο ζχλδεζεο ησλ εθθξεκψλ ρξεψλ κε ζηνηρεία απφ ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαζψο θαη κε ηελ δπλαηφηεηα «θαηάζρεζεο εηο ρείξαο ηξίησλ» φζνλ αθνξά ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. Ζ Γ.Γ.Π.. ζπγθξνηεί πεξηνπζηνιφγην φισλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαηφρσλ Α.Φ.Μ. ην πεξηνπζηνιφγην πεξηιακβάλνληαη θπξίσο αθίλεηα, απηνθίλεηα, ζθάθε, ελαέξηα κέζα κεηαθνξάο, θαηνρή κεηνρψλ, ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, θαη εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θαη ηα νκφινγα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. 2

3 Οη αιιαγέο πνπ θέξλεη ε αλακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ δελ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξφζζεην βάξνο ζηα ρακειά θαη κεζαία εηζνδήκαηα, αιιά αληίζεηα απνζθνπνχλ ζηε δίθαηε αλαθαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σα θνξνινγηθά έζνδα ζα δηνρεηεχνληαη κε δηαθάλεηα ζε δξάζεηο πνπ αλαδηαλέκνπλ ην εηζφδεκα, δεκηνπξγνχλ αλάπηπμε, εληζρχνπλ ην θνηλσληθφ θξάηνο, βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ζηελ παξνρή θνηλσληθψλ αγαζψλ φπσο ε πγεία θαη ε εθπαίδεπζε. ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Άξζξν 1 Κιίκαθα θόξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη δαπάλεο απόθηεζεο αγαζώλ θαη ιήςεο ππεξεζηώλ κεηώζεηο θόξνπ. 1. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνηείλεηαη λα ηζρχζεη λέα θνξνινγηθή θιίκαηα,ε νπνία έρεη σο αθνινχζσο: Κιηκάθην Δηζνδήκαηνο (επξώ) Φνξνινγηθόο πληειεζηήο % Φόξνο Κιηκαθίνπ (επξώ) ύλνιν Δηζνδήκαηνο (επξώ) ύλνιν Φόξνπ (επξώ) Τπεξβάιινλ 45 H πξνηεηλφκελε θιίκαθα είλαη εληαία γηα φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο, δειαδή κηζζσηνχο ζπληαμηνχρνπο θαη κε κηζζσηνχο επαγγεικαηίεο. Σν αθνξνιφγεην πνζφ νξίδεηαη ζηα επξψ, είλαη δειαδή ίδην γηα φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο κε ζπλέπεηα ην αθνξνιφγεην ησλ κε κηζζσηψλ - επαγγεικαηηψλ λα είλαη απμεκέλν ζε ζχγθξηζε κε απηφ ηεο πξνεγνχκελεο θιίκαθαο (β) θαηά (1.500) επξψ. Ζ σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη γηα ηνπο κηζζσηνχο ζπληαμηνχρνπο θαη γηα εηζφδεκα απφ (13.000) κέρξη (35.000) επξψ θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. Δηζόδεκα Φόξνο 2009 Φόξνο 2010 Γηαθνξά θόξνπ (σθέιεηα)

4 Με ηε λέα εληαία θιίκαθα θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ σθεινχληαη νη ελληά ζηνπο δέθα θνξνινγνπκέλνπο. Γηα πξψηε θνξά ην αηνκηθφ αθνξνιφγεην πνζφ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν θνξνινγνχκελνο. Γειαδή ν θνξνινγνχκελνο δηθαηνχηαη ην αθνξνιφγεην πνζφ ησλ (12.000) επξψ, εθφζνλ πξνζθνκίδεη ηηο λφκηκεο απνδείμεηο αγνξάο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ην ειάρηζην χςνο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 10% ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηφο ηνπ αλ απηφ είλαη κέρξη (12.000), θαη αλ είλαη κεγαιχηεξν απφ (12.000) επξψ, ζην 30% γηα ην ηκήκα απηνχ πάλσ απφ ηα (12.000) επξψ. Γηα αηνκηθφ εηζφδεκα κέρξη (6.000) επξψ δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απνδείμεσλ δαπαλψλ. Όηαλ νη δαπάλεο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απαηηνχκελεο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ (15.000) επξψ αηνκηθά ή (30.000) επξψ γηα νηθνγέλεηα, ν θνξνινγνχκελνο δηθαηνχηαη κείσζε θφξνπ ίζε κε ην 10% ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ πνζνχ ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ θαη απηνχ ησλ δεινχκελσλ. Όηαλ νη δαπάλεο είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο απαηηνχκελεο, ν θνξνινγνχκελνο επηβαξχλεηαη κε πνζνζηφ θφξνπ ίζν κε ην 10% ηνπ πνζνχ ησλ δαπαλψλ πνπ ππνιείπεηαη. Παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ην ειάρηζην χςνο ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ γηα εηζφδεκα κέρξη (48.000). Δηζόδεκα Γαπάλεο Δηζόδεκα Γαπάλεο

5 Σν πνζφ ησλ δαπαλψλ κεξίδεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ αλάινγα κε ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο πνπ δειψλεηαη κε ηελ αξρηθή δήισζή ηνπο θαη θνξνινγείηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Δπί πιένλ πξνβιέπεηαη θαη κεηαθνξά πνζνχ δαπαλψλ απφ ηνλ έλαλ ζχδπγν ζηνλ άιινλ, εθφζνλ έρεη θαιχςεη ην αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ. Δμαηξνχληαη θαη δε ιακβάλνληαη ππφςε νη δαπάλεο γηα απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νη δαπάλεο γηα χδξεπζε, απνρέηεπζε, ειεθηξηζκφ, ηειεπηθνηλσλίεο γεληθά, γηα εηζηηήξηα ζε θάζε είδνπο κεηαθνξηθφ κέζν θαη φζεο δαπάλεο κε βάζε άιιεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ιακβάλνληαη ππφςε γηα θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο. Καη εμαίξεζε δελ ππνρξενχληαη ζε πξνζθφκηζε απνδείμεσλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζηελ αιινδαπή θαζψο θαη ππάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ θ.ι.π. ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ ΚΦΔ, φζνη δηακέλνπλ ζε νίθνπο επγεξίαο, νη θπιαθηζκέλνη θαη νη θάηνηθνη θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα κεγαιχηεξν ηνπ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηφο ηνπο, Oη θνξνινγνχκελνη ππνβάιινπλ ηηο απνδείμεηο ησλ δαπαλψλ ζε εηδηθή θφξκα ειεθηξνληθά ή ζε θιεηζηφ θάθειν ζηε Γ.Ο.Τ.. Σέινο, λνκνζεηηθά ζα ηηκαξηζκνπνηείηαη ε θιίκαθα θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαζφζνλ απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη κε απφθαζε Τπνπξγνχ. 2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ απμάλεηαη ην αθνξνιφγεην πνζφ πνπ δηθαηνχηαη ν θνξνινγνχκελνο γηα ηα ηέθλα πνπ ηνλ βαξχλνπλ. 3. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνηείλεηαη ε κείσζε απφ ην θφξν θαηά πνζνζηφ 20% ηεο εηήζηαο δαπάλεο αζθαιίζηξσλ θαη κέρξη πνζνχ απηήο επξψ γηα άγακν θαη επξψ γηα νηθνγέλεηα. Σν πνζφ ηεο κείσζεο κεξίδεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ εηζφδεκά ηνπο. Παξάιιεια θαηαξγείηαη ε κείσζε ηνπ θφξνπ κε πνζνζηφ 40% ησλ ηφθσλ ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ ρνξεγνχληαη ην 2009 θαη 2010 γηα νπνηαδήπνηε θαηνηθία έσο 200 ηκ. θαη γηα χςνο δαλείνπ έσο ( ) επξψ πνπ ζεζπίζηεθε κε ην άξζξν 43 ηνπ λ.3763/ Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνηείλεηαη : α) Μείσζε ηνπ θφξνπ θαηά πνζνζηφ 20% ησλ ρξεκαηηθψλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ, ε νπνία κείσζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ θνξνινγείηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. β) Έθπησζε απφ ηνλ θφξν πνζνζηνχ 20%, αληί ηεο κείσζεο απφ ην εηζφδεκα, ηεο δαπάλεο γηα παξνρή ππεξεζίαο απφ δηθεγφξν γηα παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ εθηφο ησλ ακνηβψλ ηνπ γηα παξάζηαζε ζηε ζχληαμε ζπκβνιαίσλ θαη 5

6 ησλ πξάμεσλ ηεο πεξίπησζεο α. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΦΔ (ζρεηηθά κε αθίλεηα). γ) Μείσζε ηνπ θφξνπ θαηά πνζνζηφ 10% ηεο δαπάλεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ επξψ, γηα αιιαγή εγθαηάζηαζεο θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ ρξήζεο θαπζίκνπ απφ πεηξέιαην ζε θπζηθφ αέξην ή λέα εγθαηάζηαζε θπζηθνχ αεξίνπ, αγνξά ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θ.ιπ. Σν φθεινο ηνπ θφξνπ απφ ηε ξχζκηζε απηή αλέξρεηαη ζε 600 επξψ (6.000Υ10%=600), ελψ κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο αλεξρφηαλ ζε 175 επξψ γηα εηζφδεκα κέρξη επξψ (700Υ25%=175). Δπίζεο, δηεπξχλεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πθηζηάκελεο δηάηαμεο πνπ αλαθέξεηαη ζε δαπάλεο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ, θαη ζε δαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα παξεκβάζεηο ζηα θηίξηα κε βάζε ην λέν πξφγξακκα «ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ» (εθηφο απφ εγθαηάζηαζε λένπ ζπζηήκαηνο θαπζηήξα / ιέβεηα πςειήο απφδνζεο πεηξειαίνπ, θαζψο απηή είλαη εθηφο ηεο θηινζνθίαο ηεο πθηζηάκελεο ξχζκηζεο). 5. Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ γίλεηαη λνκνηερληθή ηαθηνπνίεζε (αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο ηεο κείσζεο ηνπ θφξνπ απφ ηνλ έλαλ ζχδπγν ζηνλ άιινλ). 6. Με ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ ηζρχνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θαη κεηά. 7. Με ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη ε λέα εληαία θιίκαθα θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ηζρχεη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ θαη κεηά ελψ ε παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο γίλεηαη κε βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ απηνχ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη κεηά. 8. Με ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνηείλεηαη νη θνξνινγνχκελνη ησλ λεζηψλ κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 3100 θαηνίθσλ λα δηθαηνχληαη ην απμεκέλν αθνξνιφγεην πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 118 ηνπ Κψδηθα απηνχ ρσξίο λα πξνζθνκίδνπλ απνδείμεηο γηα ηελ θάιπςε ηεο πξνζαχμεζεο απηήο. 9. Με ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ απηνχ γίλεηαη λνκνηερληθή ηαθηνπνίεζε δειαδή φπνπ ζηνλ ΚΦΔ αλαγξάθεηαη ε θιίκαθα (α) ή (β) λνείηαη ε θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9, φπσο ζεζπίδεηαη κε ηνλ λφκν απηφ. Άξζξν 2 Δθπηώζεηο από ην εηζόδεκα 1. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ησλ πεξηπηψζεσλ α,γ,δ,δ,ε θαη η ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΚΦΔ πνπ νξίδνπλ ηελ έθπησζε απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ νξηζκέλσλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί. Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη: A. - Ζ θαηάξγεζε ηεο έθπησζεο απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηεο δαπάλεο ηνπ κηζζψκαηνο θχξηαο θαηνηθίαο ιφγσ κεηεγθαηάζηαζεο απφ ηνπο λνκνχο Αηηηθήο θαη Θεζ/λίθεο πξνο ηελ πεξηθέξεηα θαη ηνπ κηζζψκαηνο θχξηαο θαηνηθίαο ιφγσ κεηάζεζεο ππαιιήινπ πνπ εθκηζζψλεη ηδηφθηεηε θαηνηθία ζηνλ ηφπν απφ φπνπ κεηαηέζεθε. - Ζ θαηάξγεζε ηεο έθπησζεο ησλ δσξεψλ πξνο αζιεηηθά ζσκαηεία - H θαηάξγεζε ηεο έθπησζεο ησλ δαπαλψλ γηα δεμηψζεηο γάκσλ, βαπηίζεσλ θιπ ιφγσ ηεο αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ην λέν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ απνδείμεσλ ησλ δαπαλψλ. 6

7 Β. - Ζ θαηάξγεζε ηεο έθπησζεο απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ησλ αθφινπζσλ δαπαλψλ θαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο κε κείσζε ηνπ θφξνπ θαηά πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ σθέιεηα νη θνξνινγνχκελνη κε ρακειφ εηζφδεκα. Πξφθεηηαη γηα ηηο δαπάλεο: - γηα αζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δσήο ή ζαλάηνπ θ.ι.π. - γηα ηηο δσξεέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζην Γεκφζην, ΟΣΑ, Ηεξνχο Νανχο θ.ι.π. θαη ρνξεγίεο ζε πνιηηηζηηθά λνκηθά πξφζσπα. - γηα αιιαγή εγθαηάζηαζεο θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ ρξήζηε θαπζίκνπ απφ πεηξέιαην ζε θπζηθφ αέξην ή λέα εγθαηάζηαζε θπζηθνχ αεξίνπ, αγνξά ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θιπ - γηα παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ απφ δηθεγφξνπο (εθηφο ησλ παξαζηάζεσλ ηνπο ζε ζπκβφιαηα) 2. Με ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ γίλεηαη λνκνηερληθή ηαθηνπνίεζε ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ πνπ επήιζαλ κε ηελ παξάγξαθν Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Διιάδνο πξνηείλεηαη λα δηθαηνχληαη ηηο εθπηψζεηο απφ ην εηζφδεκα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΚΦΔ θαη νη θάηνηθνη ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ απνθηνχλ ζηελ Διιάδα πιένλ ην ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπο. Άξζξν 3 Πξνζδηνξηζκόο εηζνδήκαηνο κε βάζε αληηθεηκεληθέο δαπάλεο θαη ππεξεζίεο Με ην παξφλ λνκνζρέδην, πξνηείλνληαη κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θνξνινγνπκέλσλ κε βάζε ηηο δαπάλεο δηαβίσζεο ηνπ, ψζηε ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα γηα ηηο δαπάλεο δηαβίσζεο λα βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο θαη θαλφλεο: 1. Να είλαη απιφ, δίθαην θαη θαηαλνεηφ απφ ηνλ πνιίηε ρσξίο λα θαηαθεχγεη ζε δπζλφεηα πξνγξάκκαηα γηα λα ην θαηαιάβεη. 2. Να κελ δεκηνπξγεί ηαχηηζε ζπκθεξφλησλ, γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη αληηθεηκεληθέο ηηκέο (π.ρ. εάλ ζηηο κηζζσκέλεο θαηνηθίεο ππνινγίδεηαη ην ελνίθην, ηφηε δεκηνπξγείηαη ηαχηηζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ εθκηζζσηή θαη κηζζσηή γηα κείσζε ηνπ εκθαληδφκελνπ ελνηθίνπ, ην ίδην θαη ζην ηδησηηθφ ζρνιείν θιπ). 3. Να κελ δεκηνπξγεί ζηξεβιψζεηο θαη απαγνξεχζεηο ζηελ αγνξά γη απηφ ηα βήκαηα απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν είλαη κηθξά. 4. Να έρεη ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ εηζνδήκαηνο. 5. Να ιεηηνπξγεί σο θξηηήξην απφδεημεο ησλ αδήισησλ εηζνδεκάησλ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο. Πξνηείλεηαη εηδηθφηεξα, ε θαζηέξσζε ελφο αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη λα γίλνπλ ιφγσ ηεο θαηνρήο θαη ρξήζεο νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Θα ιακβάλεηαη ππφςε έλα εηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηνηθηψλ, απηνθηλήησλ, ζθαθψλ αλαςπρήο, ελαέξησλ κέζσλ, πηζηλψλ, δηδάθηξσλ, νηθηαθψλ βνεζψλ θ.α. πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί έλα εηζφδεκα σο ειάρηζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Σν θφζηνο κε βάζε ηηο δαπάλεο δηαβίσζεο δελ εμαληιεί ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζή ηνπ θνξνινγνχκελνπ ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη ζε έιεγρν φζνλ αθνξά ζηελ αθξηβή δήισζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ. Δπίζεο, ιεηηνπξγεί σο 7

8 βάζε γηα ηελ θαηαξρήλ αμηνιφγεζε απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ηεο εηιηθξίλεηαο ηνπ δεινχκελνπ εηζνδήκαηνο ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο κνξίσλ θηλδχλνπ. Σν κέηξν απηφ δελ θαηαιακβάλεη ηνπο ζπληαμηνχρνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 1. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γίλεηαη λνκνηερληθή ηαθηνπνίεζε ζην άξζξν 15 ηνπ Κ.Φ.Δ., δεδνκέλνπ φηη νη δαπάλεο δηαβίσζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ πξνζδηνξίδνληαη πιένλ κε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα θαη φρη ηεθκαξηά. 2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Φ.Δ. δηφηη κεηαβάιιεηαη ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ δηαβίσζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ κε ζθνπφ, αθελφο ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη αθεηέξνπ ηνλ δηθαηφηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ απηψλ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Φ.Δ, κεηαβάιιεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ φισλ ησλ ππαξρνπζψλ θαηεγνξηψλ ησλ δαπαλψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην επίπεδν δηαβίσζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ φπσο θαηνηθίεο, απηνθίλεηα, ζθάθε αλαςπρήο, αεξνζθάθε, πηζίλεο θαη πξνζηίζεληαη θαη λέεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ φπσο γεληθέο δαπάλεο δηαβίσζεο, δίδαθηξα ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, δαπάλεο ζε νηθηαθνχο βνεζνχο,νδεγνχο απηνθηλήησλ, δαζθάινπο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ. Αλαιπηηθφηεξα, κε ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο, απινπνηείηαη θαη γίλεηαη δηθαηφηεξνο ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο εηήζηαο δαπάλεο δηαβίσζεο ηεο θαηνηθίαο (θχξηαο θαη δεπηεξεχνπζαο) ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ε νπνία κέρξη ζήκεξα ππνινγηδφηαλ κε βάζε ην ηεθκαξηφ κίζζσκα απηήο. ην εμήο, ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, ηηο πάγηεο θαηαλαιψζεηο (ειεθηξηθφ, ηειέθσλν, λεξφ) θαη ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο απηήο (π.ρ. γηα κεγάιεο θαηνηθίεο θαζαξίζηξηεο, θεπνπξνί, αζθάιεηεο). Δπίζεο, γηα ιφγνπο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, θαζηεξψλνληαη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο κε βάζε ηελ ηηκή δψλεο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αθίλεην, ψζηε λα πξνθχπηνπλ κεγαιχηεξα πνζά δηαβίσζεο γηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε αθξηβέο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα, δεκηνπξγνχληαη ηξεηο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ κε βάζε ηελ ηηκή δψλεο ηνπο, κία θαηεγνξία γηα ηηκέο δψλεο κέρξη επξψ ην η.κ., κία γηα ηηκέο δψλεο απφ έσο ην η.κ. θαη κία γηα ηηκέο δψλεο άλσ ησλ ην η.κ. ε ζχλνιν δσλψλ νη 97 έρνπλ ηηκέο απφ ην η.κ., νη 15 ηηκέο πάλσ απφ θαη φιεο νη ππφινηπεο ηηκέο κέρξη ην η.κ. Οη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε ηηκέο δψλεο πάλσ απφ ην η.κ. (αθξηβέο πεξηνρέο) είλαη Άιηκνο, Βνχια, Γιπθάδα, Βνπιηαγκέλε, Δθάιε, Κεθηζηά, Γηφλπζνο, Πφξην Ράθηε, Ν. Δξπζξαία, πέηζεο, Ύδξα, Ππιαία, Μχθνλνο, Π. Φάιεξν, Φηινζέε, Φπρηθφ, Καιακαξηά, Παλφξακα, Κέξθπξα, αληνξίλε θαη θάπνηεο δψλεο γλσζηέο ηεο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο. Ζ ηηκή αγνξάο ή ην θφζηνο αλέγεξζεο ησλ θαηνηθηψλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζε απηφ ην ζχζηεκα. Βέβαηα, ζαθψο έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηε δαπάλε αγνξάο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο δηαβίσζεο ηεο ηδηνθαηνηθνχκελεο ή κηζζσκέλεο θχξηαο θαηνηθίαο γίλεηαη θιηκαθσηά αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα ησλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ απηήο. Γηα θχξηα θαηνηθία κε επηθάλεηα θχξησλ ρψξσλ κέρξη νγδφληα (80) ηεηξαγσληθά κέηξα, ππνινγίδεηαη κε εμήληα (60) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν, γηα ηα επφκελα νγδφληα έλα (81) κέρξη θαη δηαθφζηα (200) ηεηξαγσληθά κέηξα θχξησλ ρψξσλ, κε νγδφληα (80) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν, γηα ηα επφκελα δηαθφζηα έλα (201) κέρξη θαη ηξηαθφζηα (300) ηεηξαγσληθά κέηξα θχξησλ ρψξσλ, κε εθαηφλ είθνζη (120) επξψ ην ηεηξαγσληθφ 8

9 κέηξν θαη γηα ηα πιένλ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θχξησλ ρψξσλ απηήο, κε εθαηφλ πελήληα (150) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο δηαβίσζεο ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ απηήο, νξίδεηαη πνζφ ηξηάληα (30) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν. Πξνθεηκέλνπ γηα θαηνηθίεο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο, ζχκθσλα κε ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθηλήησλ, απφ επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν έσο επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν, ηα παξαπάλσ πνζά πξνζαπμάλνληαη θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) θαη γηα πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο απφ επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη άλσ, θαηά πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). Πξνθεηκέλνπ γηα κνλνθαηνηθίεο ηα παξαπάλσ πνζά πξνζαπμάλνληαη θαηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). Δπίζεο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο δηαβίσζεο ηδηνθαηνηθνχκελεο ή κηζζσκέλεο δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο ιακβάλεηαη ην ήκηζπ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο δηαβίσζεο φπσο απηή ππνινγίδεηαη γηα ηελ θχξηα θαηνηθία. Δίλαη επλφεην φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θαηνηθηψλ πνπ κηζζψλνληαη νξηζκέλνπο κήλεο κέζα ζην έηνο, ηα εηήζηα πνζά ηεο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο δηαβίσζεο ζα επηκεξίδνληαη κε βάζε ηνπο κήλεο πνπ δηαξθεί ε κίζζσζε. Αθνινπζεί πίλαθαο κε παξαδείγκαηα θαηνηθηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο κέρξη επξψ (πνπ απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ δψλεο) γηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ θιηκαθσηνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπο: Δπηθάλεηα θχξηαο θαηνηθίαο ζε η.κ. (εθηφο κνλνθαηνηθηψλ) 9 Πνζά ζε επξψ Δπίζεο, κε ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο, απινπνηείηαη θαη γίλεηαη δηθαηφηεξνο ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο εηήζηαο δαπάλεο δηαβίσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θπξηφηεηα ή θαηνρή επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ή κηθηήο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηχπνπ jeep, ν νπνίνο κέρξη ζήκεξα ππνινγηδφηαλ ηεθκαξηά. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο πξνηείλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο δαπάλεο δηαβίσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα απηνθίλεηα λα πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ηα θπβηθά ηνπ απηνθηλήηνπ, κε βάζε ην θφζηνο ηειψλ θπθινθνξίαο, αζθαιίζηξσλ, θαπζίκσλ θαη δαπαλψλ ζπληήξεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, γηα απηνθίλεηα κέρξη ρίιηα δηαθφζηα (1.200) θπβηθά εθαηνζηά ε αληηθεηκεληθή δαπάλε νξίδεηαη ζε ηξείο ρηιηάδεο (3.000) επξψ θαη γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) θπβηθψλ εθαηνζηψλ, πξνζηίζεληαη ηξηαθφζηα (300) επξψ αλά εθαηφ (100) θπβηθά εθαηνζηά κέρξη ηα δχν ρηιηάδεο (2000) θπβηθά εθαηνζηά θαη ηεηξαθφζηα (400) επξψ αλά εθαηφ (100) θπβηθά εθαηνζηά γηα απηνθίλεηα άλσ ησλ δχν ρηιηάδσλ (2000) θπβηθψλ εθαηνζηψλ. Σα παξαπάλσ πνζά εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο δηαβίσζεο απφ θάζε απηνθίλεην κεηψλνληαη αλάινγα κε ηελ παιαηφηεηά ηνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ην έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπ ζηελ Διιάδα, θαηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο

10 εθαηφ (20%) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πάλσ απφ πέληε (5) θαη κέρξη δέθα (10) έηε θαη ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πάλσ απφ δέθα (10) έηε. Παξάιιεια, απαιιάζζνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο δηαβίσζεο ηα απηνθίλεηα αληίθεο θαζψο θαη ηα απηνθίλεηα πνπ είλαη εηδηθά δηαζθεπαζκέλα γηα θηλεηηθά αλάπεξνπο γηα ιφγνπο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, ελψ θαηαξγνχληαη νη κεηψζεηο πνπ ππήξραλ γηα απηνθίλεηα πνπ εηζάγνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κεηνηθεζίαο θαη απηά πνπ αγνξάδνληαη απφ ηνλ Ο.Γ.Γ.Τ. δεδνκέλνπ φηη πιένλ νη δαπάλεο ησλ απηνθηλήησλ ππνινγίδνληαη κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη φρη ηεθκαξηά. Αθνινπζεί πίλαθαο κε παξαδείγκαηα απηνθηλήησλ γηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε: Δπηβαηηθά απηνθίλεηα Η.Υ. (ζε θ.εθ.) Πνζά ζε επξψ Δπηπιένλ, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο θαη ζηελ πξνζπάζεηα πεξηζηνιήο ηεο θνξνδηαθπγήο εηζάγνληαη λέεο δαπάλεο πνπ θαζνξίδνπλ ην επίπεδν δηαβίσζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ, φπσο ε δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηδησηηθά ζρνιεία ζηνηρεηψδνπο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη γηα νηθηαθνχο βνεζνχο, νδεγνχο απηνθηλήησλ, δαζθάινπο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ. Ζ δαπάλε γηα ηδησηηθά ζρνιεία ζηνηρεηψδνπο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο, κε εμαίξεζε ηα εζπεξηλά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα νξίδεηαη αληηθεηκεληθά αλά καζεηή, ζε δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ γηα ην λεπηαγσγείν, ηέζζεξηο ρηιηάδεο (4.000) επξψ γηα ην δεκνηηθφ θαη έμη ρηιηάδεο (6.000) επξψ γηα ην γπκλάζην-ιχθεην. Ζ δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη γηα νηθηαθνχο βνεζνχο, νδεγνχο απηνθηλήησλ, δαζθάινπο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ, νξίδεηαη ζε νρηψ ρηιηάδεο (8.000) επξψ αλά απαζρνινχκελν κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο απαζρνιεί έλαλ κφλν νηθηαθφ βνεζφ ή λνζνθφκν, φηαλ ν ίδηνο ή πξφζσπν πνπ ζπλνηθεί κε απηφλ θαη ηνλ βαξχλεη παξνπζηάδεη αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη πάλσ ή είλαη ειηθίαο άλσ ησλ εμήληα πέληε (65) εηψλ. Πεξαηηέξσ, κε ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο απινπνηείηαη θαη γίλεηαη δηθαηφηεξνο ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο εηήζηαο δαπάλεο δηαβίσζεο κε βάζε ηα ζθάθε αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο, ν νπνίνο κέρξη ζήκεξα ππνινγηδφηαλ ηεθκαξηά. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο πξνηείλεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο δαπάλεο δηαβίσζεο ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο κε βάζε ην θφζηνο ηειψλ ειιηκεληζκνχ, αζθαιίζηξσλ, θαπζίκσλ, ζπληήξεζεο θαη πξαθηφξεπζεο ψζηε ε αληηθεηκεληθή δαπάλε δηαβίσζεο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηα κέηξα κήθνπο ηνπ ζθάθνπο λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά θφζηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε δηαβίσζεο νξίδεηαη πξνθεηκέλνπ γηα κεραλνθίλεηα ζθάθε αλνηθηνχ ηχπνπ, ηαρχπινα θαη κε, νιηθνχ κήθνπο κέρξη 5 κέηξα, ζην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ, ελψ γηα ηα πάλσ απφ 5 κέηξα νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000) επξψ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηζηηνθφξα ή κεραλνθίλεηα ή κηθηά ζθάθε κε ρψξν ελδηαίηεζεο, 10

11 νιηθνχ κήθνπο κέρξη 7 κέηξα, ζην πνζφ ησλ επηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (7.500) επξψ, ελψ γηα ηα ζθάθε άλσ ησλ 7 κέηξσλ πξνζηίζεληαη ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ αλά επηπιένλ κέηξν κήθνπο. ηα πιαίζηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο δηαβίσζεο κε βάζε ηα πξαγκαηηθά θφζηε, πξνηείλεηαη θαη ε θαηάξγεζε ησλ κεηψζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη κέρξη ζήκεξα γηα ηα παιαηά ζθάθε θαζψο θαη γηα ηα παξαδνζηαθά θαη λαπηαζιεηηθά. Όκνηα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο πξνηείλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εηήζηαο δαπάλεο δηαβίσζεο ησλ αεξνζθαθψλ θαη ειηθνπηέξσλ κε βάζε ην θφζηνο ηειψλ πξνζγείσζεο θαη παξακνλήο, αζθαιίζηξσλ θαη ζπληήξεζεο, αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ αεξνζθάθνπο. Έηζη, γηα αεξνζθάθε ειιεληθνχ ή επξσπατθνχ λενινγίνπ κέρξη θηιά ε δαπάλε δηαβίσζεο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηάληα δχν ρηιηάδσλ (32.000) επξψ, γηα αεξνζθάθε πάλσ απφ κέρξη θηιά νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ θαη γηα αεξνζθάθε πάλσ απφ θηιά νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ ( ) επξψ. Γηα αεξνζθάθε κε επξσπατθνχ λενινγίνπ ηα αληίζηνηρα πνζά δηακνξθψλνληαη ζε πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ, εβδνκήληα ρηιηάδεο (70.000) θαη εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο ( ) επξψ αληίζηνηρα. Γηα ηα ειηθφπηεξα, σο ειάρηζηε δαπάλε δηαβίσζεο νξίδεηαη απηή ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο αεξνζθαθψλ κεησκέλε θαηά πνζνζηφ 20%. Μεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο δηαβίσζεο πξνηείλεηαη θαη γηα ηηο δεμακελέο θνιχκβεζεο (πηζίλεο) πάληα κε γλψκνλα ην δηθαηφηεξν πξνζδηνξηζκφ ηεο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ δεμακελψλ θνιχκβεζεο. Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε δηαβίσζεο ησλ εμσηεξηθψλ δεμακελψλ θνιχκβεζεο νξίδεηαη, αλάινγα κε ηελ επηθάλεηά ηνπο, θιηκαθσηά, ζε εθαηφ (100) επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν κέρξη ηα εμήληα (60) ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ζε εθαηφλ πελήληα (150) επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, γηα επηθάλεηα άλσ ησλ εμήληα (60) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Πξνθεηκέλνπ γηα εζσηεξηθή δεμακελή θνιχκβεζεο πξνηείλεηαη ν δηπιαζηαζκφο ησλ παξαπάλσ πνζψλ. Αθνινπζεί πίλαθαο κε παξαδείγκαηα δεμακελψλ θνιχκβεζεο γηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ θιηκαθσηνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπο: Πηζίλεο (ζε η.κ.) Πνζά γηα εμσηεξηθέο πηζίλεο (ζε επξψ) Πνζά γηα εζσηεξηθέο πηζίλεο (ζε επξψ) Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη ππφινηπεο δαπάλεο δηαβίσζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ, πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο δαπαλψλ, πξνηείλεηαη ν θαζνξηζκφο ησλ πνζψλ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ άγακν θαη ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ γηα ηνπο ζπδχγνπο, σο γεληθή εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε δηαβίσζεο. Πεξαηηέξσ, κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Φ.Δ., γίλεηαη λνκνηερληθή ηαθηνπνίεζε, παξέρεηαη πιένλ ε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε δηαβίσζεο, εθφζνλ ην απνδεηθλχνπλ κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη παξάιιεια πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ηεο πξνζαχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο ηεθκαξηήο δαπάλεο δηαβίσζεο γηα ηα πάλσ απφ δχν πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ. θνπφο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Φ.Δ. είλαη ν δηθαηφηεξνο πξνζδηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 11

12 πξαγκαηηθέο δαπάλεο δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ θαη ζπλεπψο παξέιθεη ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελ ιφγσ πξνζαχμεζε. 3. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γίλεηαη λνκνηερληθή ηαθηνπνίεζε ζην άξζξν 17 ηνπ Κ.Φ.Δ. 4. Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ, πξνηείλεηαη ε αχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο ησλ θηλεηψλ πξαγκάησλ κεγάιεο αμίαο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εηήζηαο δαπάλεο δηαβίσζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, απφ ζε επξψ, κε ζθνπφ ε έλλνηα ησλ θηλεηψλ πξαγκάησλ κεγάιεο αμίαο λα αληαπνθξίλεηαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ζηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο αγνξάο θαη λα κελ δεκηνπξγείηαη ηαχηηζε ζπκθεξφλησλ πσιεηή θαη αγνξαζηή κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη ζε πξνζπάζεηεο απφθξπςεο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ ζηελ ππεξβάιινπζα αμία. 5. Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ, αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 18 ηνπ Κ.Φ.Δ., πνπ αλαθέξεηαη ζηηο απαιιαγέο ησλ δαπαλψλ δηαβίσζεο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ελφο απινχζηεξνπ θαη δηθαηφηεξνπ ηξφπνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ δηαβίσζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ βαζηζκέλνπ ζηηο πξαγκαηηθέο θαη φρη ζηηο ηεθκαξηέο δαπάλεο. Δηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηεο απινπνίεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θαηάξγεζεο ησλ απαιιαγψλ, πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ηεο απαιιαγήο ηεο εηήζηαο ηεθκαξηήο δαπάλεο δηαβίσζεο, πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, γηα ηα απηνθίλεηα ησλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ α.λ. 89/1967 θαη 378/1968 θαζψο θαη ηνπ λ.27/1975, γηα ηα απηνθίλεηα πνπ εηζάγνληαη ιφγσ κεηνηθεζίαο, γηα ηα απηνθίλεηα εξγνζηαζηαθήο αμίαο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ θαζψο θαη γηα έλα ζθάθνο κέρξη 10 κέηξα. Δπίζεο πξνηείλεηαη, ην εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο δαπάλεο δηαβίσζήο ηνπ (πξαγκαηηθέο θαη αληηθεηκεληθέο) ζε θάζε πεξίπησζε πνπ νη δαπάλεο απηέο ππεξβαίλνπλ ην δεινχκελν εηζφδεκα ηνπ θαη ζπλεπψο λα θαηαξγεζεί ε πξνυπφζεζε πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα ε δηαθνξά κεηαμχ δαπαλψλ θαη δεινχκελνπ εηζνδήκαηνο λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ δεινχκελνπ εηζνδήκαηνο. Σέινο, γηα ιφγνπο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, πξνηείλεηαη ε πιήξεο απαιιαγή ησλ ζπληαμηνχρσλ απφ ηηο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο δηαβίσζεο. 6. Με ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ γίλεηαη λνκνηερληθή ηαθηνπνίεζε. 7. Με ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ ηξνπνπνηείηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο αλάισζεο θεθαιαίνπ πξνεγνπκέλσλ εηψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απνζθνπεί ζηελ εμεχξεζε ησλ πξαγκαηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ απνκέλνπλ πξνο αλάισζε. Δηδηθφηεξα, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλάισζεο θεθαιαίνπ πξνεγνπκέλσλ εηψλ πξνηείλεηαη ηα ειάρηζηα πνζά πνπ ζα αθαηξνχληαη φηαλ δελ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο δαπάλεο δηαβίσζεο λα είλαη απηά πνπ νξίδνληαη απφ ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Φ.Δ., δειαδή ησλ επξψ γηα άγακν θαη ησλ επξψ γηα ηνπο ζπδχγνπο, αληί γηα ην πνζφ ησλ επξψ πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Δπίζεο πξνηείλεηαη, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαίσλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ πνπ απνκέλνπλ πξνο αλάισζε λα αθαηξνχληαη φιεο νη αληηθεηκεληθέο δαπάλεο δηαβίσζεο αλεμάξηεηα απφ ην αλ απαιιάζζνληαη ή φρη, δεδνκέλνπ φηη ε αλάισζε θεθαιαίνπ πξνεγνπκέλσλ εηψλ απνζθνπεί ζηελ εμεχξεζε ησλ πξαγκαηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ απνκέλνπλ πξνο αλάισζε. 8. Με ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ δηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πνζά εζφδσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ δαπαλψλ δηαβίσζεο θαη εηζνδεκάησλ, ζα πξέπεη λα αθαηξνχληαη ηα πνζά 12

13 πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ εζφδσλ απηψλ. Σν παξφλ δηεπθξηλίδεηαη πξνο άξζε ακθηζβεηήζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ έθδνζε ηεο 849/2008 απφθαζεο ηνπ Β ηκήκαηνο ηνπ ηδ ζχκθσλα κε ηελ νπνία, γηα ηελ θάιπςε ηεο παξαπάλσ δηαθνξάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζχλνιν ηεο αμίαο πψιεζεο νκνιφγσλ, εληφθσλ γξακκαηίσλ, κεηνρψλ φηαλ ε αγνξά ηνπο έρεη γίλεη ζε δηαθνξεηηθφ έηνο απφ ηελ πψιεζε ηνπο. 9. Με ηηο παξαγξάθνπο 9, 10, 11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γίλεηαη λνκνηερληθή ηαθηνπνίεζε ζηα άξζξα 19, 61, 66 θαη 81 ηνπ Κ.Φ.Δ. Άξζξν 4 Καηάξγεζε θαη Σξνπνπνίεζε Φνξναπαιιαγώλ 1. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγνχληαη θνξνινγηθέο απαιιαγέο εηζνδεκάησλ φπσο απηά ησλ θεξδψλ πεξηπηέξσλ θαη θπιηθείσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη αλάπεξνη, γηα ηα νπνία δελ πθίζηαληαη θνηλσληθνί ιφγνη. Πεξαηηέξσ ε εληαία θνξνινγηθή θιίκαθα κε ην αθνξνιφγεην θαη ηα πνιιά θιηκάθηα εληζρχεη ηε θνξνινγηθή δηθαηνζχλε. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγείηαη ν εηδηθφο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ηνπ ηπηάκελνπ πξνζσπηθνχ πνιηηηθήο αεξνπνξίαο, θαζφζνλ απνηειεί παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα ηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο, ελψ παξακέλεη ν εηδηθφο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ αμησκαηηθψλ θαη ησλ θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ κε απμεκέλν φκσο ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο, δεδνκέλνπ φηη ε θαηάξγεζή ηνπ ζα δεκηνπξγήζεη αληηθίλεηξν ζηελ πξνζέιθπζε θαη παξακνλή ησλ πινίσλ ζην Διιεληθφ λενιφγην. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ νη απνδεκηψζεηο νδνηπνξηθψλ θαη ινηπψλ εμφδσλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε εξαζηηέρλεο αζιεηέο, ην επίδνκα δεκνζίσλ ππαιιήισλ απνζπαζκέλσλ ζε πνιηηηθά γξαθεία θαζψο θαη ηα εηδηθά επηδφκαηα πνπ ρνξεγνχληαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο κνπζηθψλ, παχνπλ λα κελ ζεσξνχληαη εηζφδεκα, θαζφζνλ απηά έρνπλ ην ραξαθηήξα ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο θαη ζπλεπψο γηα ιφγνπο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, πξέπεη λα ζπλαζξνίδνληαη κε ηα ινηπά εηζνδήκαηά ηνπο γηα λα θνξνινγνχληαη κε ηελ εληαία θιίκαθα. 4. Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγείηαη ε απαιιαγή απφ ηε θνξνινγία ηνπ επηκηζζίνπ ησλ δηπισκαηηθψλ ππαιιήισλ θαζφζνλ απνηειεί παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα ηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο. 5. Με ηελ παξάγξαθν 5 ην επίδνκα αλεξγίαο πνπ θαηαβάιιεη ν ΟΑΔΓ, παξακέλεη αθνξνιφγεην εθόζνλ ηα ινηπά εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ πνπ θνξνινγνύληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο είλαη κέρξη επξώ. Με ηε ξχζκηζε απηή εληζρχεηαη ε αξρή ηεο ζπκκεηνρήο ζηα δεκφζηα βάξε αλάινγα κε ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πνιίηε. Άξζξν 5 Καηάξγεζε Απηνηεινύο Φνξνιόγεζεο Σξνπνπνίεζε πληειεζηώλ 1. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ην εηζφδεκα απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο νηθνδνκψλ, ελφςεη ηεο γεληθφηεξεο θαηάξγεζεο ηεο απηνηεινχο 13

14 θνξνιφγεζεο θαη δεδνκέλνπ φηη ελδερφκελε θαηάξγεζε ηεο απηνηεινχο θνξνιφγεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απηνχ ζα είρε σο ζπλέπεηα λα παξακείλεη αθνξνιφγεην ζην ζχλνιφ ηνπ, θξίζεθε ζθφπηκν λα ζπλερηζηεί κελ ε απηνηειήο θνξνιφγεζή ηνπ, κε απμεκέλν φκσο ζπληειεζηή, γηα ιφγνπο δεκνζηνλνκηθψλ αλαγθψλ. 2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ κεηαβάιιεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ ησλ πεξηπηψζεσλ κεηαβίβαζεο κε επαρζή αηηία αηνκηθήο επηρείξεζεο ή κεξηδίνπ νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο ζε δηθαηνχρνπο ζπγγελείο πνπ ππάγνληαη ζηελ Α ή Β θαηεγνξία ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.2961/2001. πγθεθξηκέλα ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξ ββ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.2238/94 πξνέβιεπε ηε θνξνιφγεζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο πώιεζεο, κε απνηέιεζκα ζε νξηζκέλεο κεηαβηβάζεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο, λα πξνθχπηεη κεγαιχηεξνο θφξνο, αλ θαη ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ηνπο ήηαλ κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ ίζρπε γηα ηηο ίδηεο κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο θνξνινγείηαη ε ππεξαμία θαη όρη ε πξαγκαηηθή αμία κεηαβίβαζεο κε αλαινγηθά κηθξφηεξν ζπληειεζηή, απφ απηφλ πνπ θνξνινγνχληαη νη ίδηεο κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηα πξφζσπα. Ο λένο ηξφπνο θνξνιφγεζεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφξνπ νξηζκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγείηαη ν εηδηθφο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ ηδηνθηεηψλ δξνκψλσλ ίππσλ θαη ν εηδηθφο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ πάζεο θχζεσο παξνρψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηα πξφζσπα πνπ εθιέγνληαη γηα ηνλ πξψην θαη δεχηεξν βαζκφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαζφζνλ απνηειεί παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα ηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο. 4. Με ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ απμάλεηαη ν εηδηθφο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο γηα ηηο απνδεκηψζεηο ή ηα δηθαηψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ζε αιινδαπά αζιεηηθά ζσκαηεία πνπ δελ έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε θαη δελ αζθνχλ επάγγεικα ή επηρείξεζε ζηελ Διιάδα, απφ 20% ζε 25%, γηα ιφγνπο δεκνζηνλνκηθψλ αλαγθψλ. 5. Με ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ απμάλεηαη ν εηδηθφο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο γηα ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ αλαιακβάλνπλ ζηελ Διιάδα θαηάξηηζε κειεηψλ θαη ζρεδίσλ, δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη γεληθά παξνρή επηζηεκνληθήο θχζεσο ζπκβνπιψλ θαζψο θαη γηα ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ινηπνχο πνιηηηζηηθνχο θνξείο ηνπ ζε μέλα θαιιηηερληθά ζπγθξνηήκαηα ή μέλνπο θαιιηηέρλεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο ζηε Διιάδα, απφ 20% ζε 25%, γηα ιφγνπο δεκνζηνλνκηθψλ αλαγθψλ. 6. Με ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζηεξψλεηαη θιίκαθα γηα ηε θνξνιφγεζε ηεο απνδεκίσζεο απνιπνκέλσλ θαζψο θαη ηεο απνδεκίσζεο γηα ιφγνπο εζηθήο βιάβεο, ε νπνία εηζάγεη απμεκέλν αθνξνιφγεην φξην θαη νξίδεηαη θνξνιφγεζε ησλ απνδεκηψζεσλ απηψλ κε ηδηαίηεξε θιίκαθα. Ζ ξχζκηζε απηή επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο γηα ηηο κεγάιεο απνδεκηψζεηο θαη απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ πξνζψπσλ πνπ εηζπξάηηνπλ κηθξφηεξεο απνδεκηψζεηο. 7. Με ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγείηαη ε απηνηειήο θνξνιφγεζε ησλ ακνηβψλ πνπ εηζπξάηηνπλ νη αζιεηέο απφ ηε ππνγξαθή ζπκβνιαίσλ θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλείο δηνξγαλψζεηο, ησλ απνδνρψλ ησλ πξνζψπσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηα ειιεληθά 14

15 ζρνιεία ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ «επηκηζζίνπ αιινδαπήο» πνπ εηζπξάηηνπλ νη Έιιελεο δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζην εμσηεξηθφ, ησλ πνζψλ ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο ππαιιήινπο δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θαη ζηα πξφζσπα πνπ εθιέγνληαη γηα ηνλ πξψην θαη δεχηεξν βαζκφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηηο εθηφο έδξαο δαπάλεο ππεξεζίαο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί, ησλ απνδεκηψζεσλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ΓΔΣΔ, ΓΔΥΔ θαη ΓΗΒΔΔΣ, ησλ εηδηθψλ επηδνκάησλ επηθίλδπλεο εξγαζίαο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα ζψκαηα αζθαιείαο, ηεο εηδηθήο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε ηαηξνχο θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΔΚΑΒ πνπ εθηεινχλ δηαηεηαγκέλε ππεξεζία κε αεξνπνξηθά κέζα γηα παξνρή Α βνεζεηψλ θαη ηεο εηδηθήο απνδεκίσζεο πνπ εηζπξάηηνπλ εθηφο απφ ηηο απνδνρέο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο νη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρνιείσλ ηεο Βαπαξίαο θαζφζνλ απνηειεί παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα ηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο. 8. Με ηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγείηαη ν εηδηθφο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ ακνηβψλ απφ ηηο εθεκεξίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ηαηξνί νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα εθεκεξηψλ, θαζφζνλ απνηειεί παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα ηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο. 9. Με ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγείηαη ν εηδηθφο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ «εηδηθψλ επηδνκάησλ αλεξγίαο πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ» πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο, γηα ιφγνπο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο. 10. Με ηελ παξ.10 ηνπ άξζξνπ απηνχ κεηψλεηαη ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο απφ 30% ζε 25% γηα κεηαβηβάζεηο ΗΥ επαγγεικαηηθψλ απηνθηλήησλ ιφγσ ηεο απαμίσζήο ηνπο πνπ νθείιεηαη ζηελ ηαρεία ηερλνινγηθή πξφνδν. 11. Με ηελ παξ.11 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγείηαη ν εηδηθφο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ ακνηβψλ πνπ εηζπξάηηνπλ νη ζπλεξγάηεο ησλ Δπξσβνπιεπηψλ, θαζφζνλ απνηειεί παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα ηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο. 12. Με ηελ παξ.12 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγείηαη ν εηδηθφο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ απνδεκηψζεσλ Βνπιεπηψλ-Γηθαζηψλ, θαζφζνλ απνηειεί παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα ηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο. Άξζξν 6 Φνξνινγία Δκπνξηθώλ Δπηρεηξήζεσλ 1. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο κεηαβάιιεηαη ν ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ ππνρξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994 (νκφξξπζκεο εηαηξίεο, εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο, θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε εηαηξίεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο θαη θνηλνπξαμίεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ), πνπ ε δηαρεηξηζηηθή ηνπο ρξήζε αξρίδεη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη κεηά. 2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ απμάλεηαη απφ 15% ζε 20% ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηνπο θαη φρη κε ινγηζηηθφ ηξφπν φπσο νη ινηπέο επηρεηξήζεηο. Ο ζπληειεζηήο πνπ θνξνινγνχληαλ κέρξη ζήκεξα, παξέκελε ζηαζεξφο γηα πάξα πνιιά ρξφληα παξά ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ θαη κε 15

16 δεδνκέλν φηη νη αληηθεηκεληθέο ηηκέο ησλ αθηλήησλ ππνιείπνληαη ησλ εκπνξηθψλ ηηκψλ πψιεζήο ηνπο. 3. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο επηβαηηθψλ ιεσθνξείσλ εληαγκέλσλ ζε Κ.Σ.Δ.Λ. απφ θαη ησλ εθκεηαιιεπηψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο(σαξη) απφ , ζα γίλεηαη ινγηζηηθά κε βάζε ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.., φπσο ζηνπο ινηπνχο επηηεδεπκαηίεο, δηφηη ήδε έρεη δνζεί γηα ηε κεηάβαζε ζην θαζεζηψο ινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ ηνπο αξθεηφο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο. Ο ινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, κε ηα πξαγκαηηθά έζνδα θαη ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο. Δηδηθά, γηα ην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο 2010, νη επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο ΣΑΞΗ ζα θνξνινγνχληαη κε ηα ηεθκαξηά πνζά θαζαξνχ εηζνδήκαηνο, πξνζαπμεκέλα θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), θαζφζνλ απηά παξέκεηλαλ ζηαζεξά γηα πνιιά ρξφληα, ηα νπνία πεξηνξίδνληαη ζε δσδέθαηα, αλάινγα κε ηνπο κήλεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ΣΑΞΗ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. Γηα ηα αλσηέξσ ηεθκαξηά εηζνδήκαηα ησλ εθκεηαιιεπηψλ ΣΑΞΗ πξνβιέπνληαη κεηψζεηο, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο έδξαο θαζψο θαη αλ πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελν ζπληαμηνχρν-ηδηνθηήηε απηνθηλήηνπ. 4. Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ, απφ ηε ρξήζε 2010, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ ησλ εθκεηαιιεπηψλ θνξηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο, ζα γίλεηαη ινγηζηηθά κε βάζε ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.., φπσο ζηνπο ινηπνχο επηηεδεπκαηίεο, δηφηη ήδε έρεη δνζεί γηα ηε κεηάβαζε ζην θαζεζηψο ινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ ηνπο αξθεηφο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο. Ο ινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ είλαη δηθαηφηεξνο γηαηί απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, κε ηα πξαγκαηηθά έζνδα θαη ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο. 5. Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ, απφ , ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ φισλ ησλ εθκεηαιιεπηψλ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη δηακεξηζκάησλ, ζα γίλεηαη ινγηζηηθά κε βάζε ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.., φπσο ζηνπο ινηπνχο επηηεδεπκαηίεο, δηφηη ήδε έρεη δνζεί γηα ηε κεηάβαζε ζην θαζεζηψο ινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ ηνπο αξθεηφο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο. Ο ινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ είλαη δηθαηφηεξνο γηαηί απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, κε ηα πξαγκαηηθά έζνδα θαη ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο. Δηδηθά, γηα ην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο 2010, νη επηρεηξήζεηο απηέο ζα θνξνινγεζνχλ κε θαηαβνιή θαηά ην ήκηζπ ηνπ εηήζηνπ θαη απνθνπή θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη γηα ην δηάζηεκα απηφ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ηνπο ππνρξέσζε. 6. Με ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ νη εθκεηαιιεπηέο θάκπηλγθ πνπ ηεξνχλ ήδε βηβιία ηνπ ΚΒ, απφ ην έηνο 2010 ηα θέξδε ηνπο ζα πξνζδηνξηζηνχλ ινγηζηηθά φπσο θαη ησλ ινηπψλ επηρεηξήζεσλ. Ο ινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ είλαη δηθαηφηεξνο γηαηί απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. 7. Με ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ αιιάδεη ν ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ απνθιεηζηηθά πιαλφδησλ ιηαλνπσιεηψλ, ιηαλνπσιεηψλ ζε θηλεηέο ιατθέο αγνξέο θαη παξαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Οη παξαπάλσ επηηεδεπκαηίεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαηαβάιινπλ ζε δχν εμακεληαίεο δφζεηο έλα εηήζην πνζφ θφξνπ κε ην νπνίν εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ηνπο ππνρξέσζε. Με ηελ έληαμή ηνπο ζην ελδηάκεζν ηεο ρξήζεο 2010, ζε θαηεγνξία βηβιίσλ Β ή Γ ηνπ Κ.Β.. θαη ηελ θαζηέξσζε ηνπ 16

17 ινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ ε παξαπάλσ ξχζκηζε θξίλεηαη αλαγθαία γηα ην δηθαηφηεξν πξνθχπηνλ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα, κε βάζε ηα πξαγκαηηθά έζνδα θαη ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο. 8. Με ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ αιιάδεη ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ Α θαηεγνξίαο βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.. ιφγσ αιιαγήο ηήξεζεο κέζα ζηελ ίδηα ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο απηψλ, απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε ή ζηελ ηξίηε θαηεγνξία.έηζη νη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο πνπ κέρξη ζήκεξα πξνζδηνξίδνπλ ηα θέξδε ηνπο εμσινγηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΚΦΔ. απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο πεξηφδνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2010 πνπ ζα εληαρζνχλ απφ ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ζηε Β ή Γ θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα θέξδε ηνπο ινγηζηηθά θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ.. Καηά ζπλέπεηα ε ξχζκηζε απηή είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη πην πάλσ επηρεηξήζεηο γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηνπο ζηνλ ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ απηψλ εληφο ηεο ρξήζεο 2010 θαη ζηελ εμαγσγή ηνπ νξζνχ θνξνινγηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. 9. Με ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ απηνχ ν ρξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ζεσξείηαη απηφο θαηά ηνλ νπνίν παξέρνληαη νη ππεξεζίεο θαη φρη ν ρξφλνο είζπξαμεο ησλ ακνηβψλ. Με ηε ξχζκηζε απηή γίλεηαη ελαξκφληζε ηνπ ρξφλνπ θνξνιφγεζεο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κε ηηο ινηπέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. Σέινο, ε ξχζκηζε απηή ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη δηθαηφηεξε εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 10. Με ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ απηνχ, επεθηείλεηαη ε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 8% ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ παξνρή θάζε είδνπο ππεξεζηψλ άλσ ησλ 300 επξψ. Ίδηα παξαθξάηεζε γίλεηαη θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην Γεκφζην, ΝΠΓΓ θιπ. Ζ παξαθξάηεζε απηή ζα ηζρχζεη απφ ψζηε λα ελεκεξσζνχλ έγθαηξα νη ζπλαιιαζζφκελεο επηρεηξήζεηο. Άξζξν 7 Φνξνινγία Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ Παξαθξάηεζε Φόξσλ 1. Με ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ απφ ηα θέξδε ησλ αξρηηεθηφλσλ θαη κεραληθψλ θαζψο θαη ησλ γεσιφγσλ κειεηεηψλ γηα ηηο κειέηεο θαη επηβιέςεηο ηνπο ζα πξνζδηνξίδνληαη ινγηζηηθά φπσο θαη ησλ ινηπψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ. Ο ινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ είλαη δηθαηφηεξνο γηαηί απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία. Οη πξνβιεπφκελνη ζηνλ ΚΦΔ ζπληειεζηέο αλά θαηεγνξία κειέηεο ζα ηζρχνπλ κφλν ζε πεξίπησζε εμσινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο απφ ηηο ειεγθηηθέο αξρέο. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη πέξαλ ηεο ππνρξέσζεο ηεο ππνβνιήο νξηζηηθήο δήισζεο θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ θαη αλάινγεο ππνρξεψζεηο γηα ηνπο ππφρξενπο παξαθξάηεζεο επί ησλ αθφινπζσλ θαηεγνξηψλ εηζνδήκαηνο: 17

18 Όζνη έρνπλ ππνρξέσζε λα παξαθξαηνχλ θφξν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ ΚΦΔ, νθείινπλ λα επηδίδνπλ, εθηφο απφ ηηο πξνζσξηλέο δειψζεηο, κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ Απξηιίνπ θάζε έηνπο, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο έδξαο ηνπο, νξηζηηθή δήισζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο θάζε δηθαηνχρνπ, ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ, ην πνζφ ησλ ακνηβψλ απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε γηα θάζε δηθαηνχρν. Δπίζεο, εθείλνη πνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα παξαθξαηνχλ θφξν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 νθείινπλ λα επηδίδνπλ, εθηφο απφ ηηο πξνζσξηλέο δειψζεηο, κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ Μαΐνπ θάζε έηνπο, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο έδξαο ηνπο, νξηζηηθή δήισζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο θάζε δηθαηνχρνπ, ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ, ην πνζφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε γηα θάζε δηθαηνχρν. Αθφκε, πξνβιέπεηαη ε έθδνζε απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο, κε ηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ πην πάλσ νξηζηηθψλ δειψζεσλ, ν ηξφπνο ππνβνιήο ηνπο θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ ππνβνιή ησλ πην πάλσ νξηζηηθψλ δειψζεσλ απφδνζεο θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ, ειεπζέξησλ επαγγεικάησλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαηαξγνχληαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο έθπησζεο ησλ δαπαλψλ ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο θιπ. ησλ απηνθηλήησλ ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, θαζφζνλ ζα ηζρχεη πιένλ θαη γηα απηνχο φηη θαη ζηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο, δειαδή γίλεηαη ελαξκφληζε ηεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ δαπαλψλ πνπ βαξχλνπλ ην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ειεπζέξηα επαγγέικαηα. Άιισζηε θαη ζηηο δχν σο άλσ πεξηπηψζεηο, ην απηνθίλεην σο πάγην ζηνηρείν, ρξεζηκνπνηείηαη θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ επαγγέικαηνο. Άξζξν 8 Λνηπέο Γηαηάμεηο 1. Με ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 11 ηνπ άξζξνπ απηνχ, παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο πνζνζηνχ ελάκηζη ηνηο εθαηφ (1,5%), ζε πεξίπησζε θαηαβνιήο κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξψηεο δφζεο, ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο νθεηιήο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ εκπξφζεζκε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ππφρξενπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο. Ζ επαλαθνξά ηνπ κέηξνπ απηνχ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ είζπξαμε ησλ πνζψλ πνπ νθείινληαη κε βάζε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέζα ζην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ αθνξνχλ, γηα ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δηδηθά γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, επηδηψθεηαη λα κε ράλνπλ ην δηθαίσκα ηεο έθπησζεο ηνπ 1,5% θαη θαηά ηελ θαηαβνιή ηεο νθεηιήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζάξηζε ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη θαηαβιεζεί ην πνζφ ηεο αξρηθήο νθεηιήο κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο 18

19 πξψηεο δφζεο θαη ην νπνίν θαιχπηεη ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ ην 98,5% ηεο λέαο νθεηιήο. Πξνυπφζεζε απνηειεί, ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε, λα νθείιεηαη ζε ιάζνο ηεο θνξνινγηθήο αξρήο. Ζ έθπησζε ρνξεγείηαη απφ ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 θαη κεηά. 2. Με ηε παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγείηαη ε θνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηα πνπ απνθηνχλ ηα πξφζσπα ζηα νπνία κεηαβηβάζηεθε απφ ηνλ ηδηνθηήηε, επηθαξπσηή θ.ι.π. θάπνηνπ αθηλήηνπ ην ελνρηθφ δηθαίσκα ελάζθεζεο επηθαξπίαο. Γεδνκέλνπ φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ νη ηδηνθηήηεο, επηθαξπσηέο θιπ. απέβιεπαλ ζηε δηάζπαζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο απφ αθίλεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο δηθήο ηνπο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ή θαη ηε κε θνξνιφγεζε ηνπο. 3. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ απνζθνπείηαη ε θαηάξγεζε ηεο έθπησζεο πνζνζηνχ 40% ησλ δαπαλψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απφ ην εηζφδεκα ησλ αθηλήησλ, ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ην αθνξνιφγεην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο. 4. Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ ξπζκίδεηαη ε θνξνιφγεζε ησλ πνζψλ πνπ εηζπξάηηνπλ νη πνδνζθαηξηζηέο, θαιαζνζθαηξηζηέο, πξνπνλεηέο θιπ. θαηά ηελ ππνγξαθή ή αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπο κε ηηο πνδνζθαηξηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο θιπ. Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο απηνηεινχο θνξνιφγεζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ ε νπνία δεκηνπξγνχζε θνξνινγηθέο αληζφηεηεο, ε θνξνιφγεζε ησλ ππφςε πνζψλ θαηαλέκεηαη ηζνκεξψο, γηα λα θνξνινγεζεί κε βάζε ηελ θιίκαθα ζε φια ηα έηε ηα νπνία δηαξθεί ην εθάζηνηε ζπκβφιαην θαη ζπλεπψο ν δηθαηνχρνο ησλ ακνηβψλ απηψλ θνξνινγείηαη θαη έηνο κε βάζε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφ. 5. Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ, επηδηψθεηαη λα απνθεπρζεί ε άζθνπε ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ην πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξψ είλαη αθνξνιφγεην, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απνδείμεσλ. 6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζίζηαηαη πιένλ ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, κε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ θαη δηθηπαθψλ ππνδνκψλ, απφ φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, δειαδή απφ φινπο ηνπο επηηεδεπκαηίεο θαζψο θαη απφ θάζε άιιν θπζηθφ πξφζσπν κε επηηεδεπκαηία, ηνπ νπνίνπ φκσο ε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν ινγηζηή θαη πξναηξεηηθά γηα θάζε άιιν ππφρξεν ζε δήισζε θπζηθφ πξφζσπν. 7. Με ηηο παξαγξάθνπο 7,8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ απηνχ απνζθνπείηαη ε λνκνηερληθή ηαθηνπνίεζε ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ελφςεη ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. 8. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη ε έλαξμε ηζρχνο ησλ παξαγξάθσλ 6 έσο 9 ηνπ παξφληνο απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012 θαη κεηά. 9. Με ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ απηνχ ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηνπ θνξνινγηθνχ απνξξήηνπ, έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα νη ζχδπγνη πνπ βξίζθνληαη ζε δηάζηαζε ή δηάδεπμε, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο δηαηξνθήο. Δπίζεο, γηα λα κπνξνχλ νη ζπληδηνθηήηεο αθηλήησλ πνπ ηα αθίλεηά ηνπο κηζζψλνληαη απφ ηνπο ινηπνχο ζπληδηνθηήηεο εξήκελ απηψλ, λα ιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο κίζζσζεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ 19

20 λα δειψλνπλ ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά θαη λα δηεθδηθνχλ δηθαζηηθά ηπρφλ άιια δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ επί ησλ αθηλήησλ απηψλ θαη ηα νπνία θαηαρξψληαη νη ινηπνί ζπληδηνθηήηεο. 10. Με ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ απηνχ παξαηείλεηαη ε απηνηειήο θνξνιφγεζε ηεο ππεξαμίαο απφ ηε κεηαβίβαζε απηνθηλήησλ Γ.Υ. γηα ηε δηεπθφιπλζε ηφζν ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ φζν θαη ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Παξάιιεια πξνζαπμάλεηαη θαηά 15% ην πνζφ θφξνπ ηεο πεξίπησζεο απηήο ην νπνίν είρε παξακείλεη γηα ρξφληα ζηαζεξφ. 11. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 14 επηβάιιεηαη απηνηειήο θνξνινγία κε ζπληειεζηή 90% ζηηο πξφζζεηεο ακνηβέο ζηειερψλ ηξαπεδψλ θαη ινηπψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ νη νπνίεο κέρξη ηψξα θνξνινγνχληαλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη επηδηψθεηαη ε θνξνιφγεζε ησλ ππέξνγθσλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε ζηειέρε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ιφγσ ηεο λνκηζκαηηθήο θξίζεο πνπ εκθαλίζηεθε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ. 12. Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ απηνχ, νξίδεηαη ν αθξηβήο ρξφλνο παξαγξαθήο ηεο αμίσζεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ πξνο επηζηξνθή πνζνχ θαη εηδηθφηεξα δηεπθξηλίδεηαη ν ρξφλνο έλαξμεο απηήο. 13. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 16 θαη 17 ηνπ άξζξνπ απηνχ δίλεηαη απφ ην νηθνλ. έηνο 2012 ζηνπο έγγακνπο, ε δπλαηφηεηα βεβαίσζεο ηνπ θφξνπ πνπ ηνπο αλαινγεί ρσξηζηά ζην ζχδπγν θαη ζηε ζχδπγν, νπφηε ηθαλνπνηείηαη έλα πάγην αίηεκα ηνπο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ξχζκηζεο απηήο, ζα ππάξμεη ζπγθεθξηκέλε έλδεημε ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (έληππν Δ1), ε ζπκπιήξσζε ηεο νπνίαο ζα ππνδειψλεη ηε βνχιεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ-ζπδχγσλ γηα μερσξηζηή βεβαίσζε ηνπ θφξνπ. 14. Με ηελ παξάγξαθν 18 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνζηίζεηαη λέν εδάθην ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 820/1978 πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ πξντζηακέλσλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη ην ζέκα ηεο δεκνζίεπζεο ησλ εθδηδφκελσλ απφ ηνπο παξαπάλσ πξντζηακέλνπο απνθάζεσλ κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζε πθηζηάκελνπο ηεξαξρηθά ππαιιήινπο ησλ ίδησλ ππεξεζηψλ. 15. Με ηελ παξάγξαθν 19 ηνπ άξζξνπ απηνχ δίλνληαη θίλεηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο ηφζν ζε θηηξηαθφ φζν θαη ζε πνιενδνκηθφ επίπεδν. Ζ πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο, ηφζν ζε θηηξηαθφ φζν θαη ζε πνιενδνκηθφ επίπεδν (δηαηεξεηέα θηίξηα / λεφηεξα κλεκεία αθελφο θαη νηθηζηηθά ζχλνια / παξαδνζηαθνί νηθηζκνί / ηζηνξηθά θέληξα πφιεσλ θαη γεληθφηεξα ηα ζηνηρεία ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο κε ηδηαίηεξε ηζηνξηθή, πνιενδνκηθή, αξρηηεθηνληθή, ιανγξαθηθή, θνηλσληθή θαη αηζζεηηθή θπζηνγλσκία θαη αμία αθεηέξνπ), απνηειεί πληαγκαηηθή επηηαγή (άξζξν 24, παξ. 6) αιιά θαη απηνλφεηε ππνρξέσζε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Ζ πνιηηεία κε ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο, φξγαλα θαη δηαδηθαζίεο, κεξηκλά γηα ηε δηαθχιαμε, πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη εηδηθφηεξα ησλ δνκηθψλ έξγσλ ηνπ αλζξψπνπ πνπ απνηεινχλ αλεθηίκεηε καξηπξία ηεο ηζηνξηθήο ηνπ δηαδξνκήο. 16. Με ηελ παξάγξαθν 20 ηνπ άξζξνπ απηνχ ζεζκνζεηείηαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ θνξνινγνπκέλσλ πνπ ζπληάζζεηαη θάζε ρξφλν απφ θάζε Γ.Ο.Τ. θαη πνπ πεξηέρεη: α) ην 20

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων πκβνπιίσλ, ε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/ ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/27-10-2011 ςνηαξιοδοηικέρ πςθμίζειρ, ενιαίο μιζθολόγιο - βαθμολόγιο, επγαζιακή εθεδπεία και άλλερ διαηάξειρ εθαπμογήρ ηος μεζοππόθεζμος πλαιζίος δημοζιονομικήρ ζηπαηηγικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ. Άρθρο 38 Τπολογισμός και καταβολή υόροσ Εισοδήματος Φσσικών Προσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ. Άρθρο 38 Τπολογισμός και καταβολή υόροσ Εισοδήματος Φσσικών Προσώπων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ Άρθρο 38 Τπολογισμός και καταβολή υόροσ Εισοδήματος Φσσικών Προσώπων 1. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών.

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών. Θεσσαλονίκη 15-2-2012 Αριθμ.πρωτ.159 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ Α & Β ΗΗ. ΓΔΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μεηξνπφιεσο 12-14, 10563, Αζήλα. Σει.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr * ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ` ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΘΒΗ-85 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010 ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010 Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ πξνζηέζεθε ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΦΔ, εδάθην κε βάζε ην νπνίν, νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξόζσπα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο;

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; Ο θιεξνλφκνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ. 2. Πνηα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπηπηφκελεο δαπάλεο επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ Ν.2238/94 θαη ηνπ Ν.4172/13 Γηαθνξέο απηψλ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Γεσξγαιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ω ΜΕΟΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ: ΑΝΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ, ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΗ, ΑΝΕΦΙΚΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ω ΜΕΟΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ: ΑΝΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ, ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΗ, ΑΝΕΦΙΚΣΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ω ΜΕΟΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ: ΑΝΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ, ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΗ, ΑΝΕΦΙΚΣΗ Εηζαγσγή ηελ ηξηεηία 2010-2013, ε Διιάδα πξαγκαηνπνίεζε κία πξσηνθαλή, παγθνζκίσο, δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΤΡΗΕΑ-ΔΚΜ γηα έλα δίθαην θαη απνηειεζκαηηθό θνξνινγηθό ζύζηεκα.

Φπιιάδην κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΤΡΗΕΑ-ΔΚΜ γηα έλα δίθαην θαη απνηειεζκαηηθό θνξνινγηθό ζύζηεκα. Φπιιάδην κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΤΡΗΕΑ-ΔΚΜ γηα έλα δίθαην θαη απνηειεζκαηηθό θνξνινγηθό ζύζηεκα. ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ- ΣΟΜΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Δ Ι Α Γ Ω Γ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ (tax expenditures) δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΟΔΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΟ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2011

ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΟΔΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΟ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2011 ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΟΔΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΟ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2011 ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ: ΓΚΕΟΤ ΜΑΡΙΑ Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα