ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία» Προς τη Βουλή των Ελλήνων"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ιστορικό της Σύµβασης και η σηµασία κύρωσής της Εδώ και χρόνια παρατηρήθηκε µία τάση να υιοθετούνται παιδιά από τα πιο φτωχά και λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη προς τα πιο πλούσια και ανεπτυγµένα, όπου το πρόβληµα της υπογεννητικότητας είναι έντονο. Η τάση αυτή επιτάθηκε επίσης και εξαιτίας διεθνών συγκυριών (ορφανά παιδιά λόγω τοπικών και περιφερειακών συρράξεων, παιδιά πολυπληθών οικογενειών από περιοχές µε υπερπληθυσµό και µη οικονοµικά ανεπτυγµένων). Συγχρόνως, η έλλειψη ύπαρξης διεθνών κανόνων ελέγχου των διεθνών αυτών υιοθεσιών κατέληγε συχνά σε αργυρώνητες υιοθεσίες και στην εµπορία ακόµη παιδιών, τα οποία σε µερικές περιπτώσεις δεν κατέληγαν σε οικογένειες προς υιοθεσία αλλά χρησιµοποιούνταν σε άλλου είδους εκµετάλλευση. Η ανάγκη ύπαρξης οµοιόµορφων κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, που να ρυθµίζουν σε σωστές βάσεις τα ζητήµατα της διακρατικής υιοθεσίας και να προστατεύουν το παιδί από κάθε είδους εκµετάλλευση, χορηγώντας προς αυτό προστασία και οικογενειακή θαλπωρή, ο- δήγησε τη Συνδιάσκεψη Ιδιωτικού ιεθνούς ικαίου της Χάγης να υιοθετήσει το 1993 την παρούσα Σύµβαση για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία στη διακρατική υιοθεσία. Προς το σκοπό αυτόν κλήθηκαν να συµµετάσχουν στις εργασίες της 17ης Συνόδου Ιδ της Χάγης και κράτη που δεν είναι µέλη της Συνδιάσκεψης, πλην όµως πολλά παιδιά προς υιοθεσία προέρχονται από αυτά τα κράτη και ειδικότερα από κράτη της Α- φρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αµερικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Ως διακρατική υιοθεσία νοείται µόνον η υιοθεσία εκείνη που έχει ως αντικείµενο τη µετακίνηση του προς υιοθεσία παιδιού από ένα κράτος σε άλλο κράτος και όχι κάθε υιοθεσία που παρουσιάζει στοιχείο αλλοδαπότητας (διεθνής υιοθεσία), όπου όµως δεν ενυπάρχει το στοιχείο της µετακίνησης του υιοθετουµένου. Οι λόγοι που αποφασίστηκε να καταρτιστεί από τη Συνδιάσκεψη Ιδ της Χάγης µια ιεθνής Σύµβαση µε αυτό το αντικείµενο ήταν: (i) η δραµατική αύξηση των διεθνών υιοθεσιών που έγιναν σε πολλά κράτη του κόσµου από τα τέλη της δεκαετίας του εξήντα κι εφεξής, σε σηµείο µάλιστα που η "µετανάστευση" παιδιών από µία κοινωνία ή πολιτισµική κοινότητα σε µία άλλη µέσα σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, να αποτελεί φαινό- µενο παγκόσµιας εµβέλειας, (ii) τα σοβαρά και πολύπλοκα προβλήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων που προέκυπταν, τα οποία µπορεί ως ένα σηµείο να ήταν γνωστά, ο πολλαπλασιασµός τους όµως και η µη ρύθµισή τους οδηγούσαν στη δηµιουργία µεγαλύτερων προβληµάτων, που λόγω της φύσης τους παρουσίαζαν πολλές και ευαίσθητες νοµικές πτυχές και (iii) η ύπαρξη µη ικανοποιητικών ι- σχυόντων εθνικών και διεθνών σχετικών νοµοθετηµάτων στις περιπτώσεις που ο υιοθετούµενος µετακινείτο σε κάποια άλλη χώρα. Η ανεπάρκεια των υπαρχόντων νοµοθετηµάτων, σε διεθνές ιδίως επίπεδο, σε σχέση µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τις διακρατικές υιοθεσίες θεωρήθηκε ότι θα έπρεπε να καλυφθεί µε την ανάγκη: (i) να υιοθετηθούν δεσµευτικοί νοµικοί κανόνες που να διέπουν µια διακρατική υιοθεσία, (ii) να υπάρξει ένα σύστηµα επίβλεψης που θα διασφαλίζει την εφαρµογή και την τήρηση αυτών των κανόνων, (iii) να δροµολογηθούν κανάλια επικοινωνίας µεταξύ των Υπηρεσιών / Αρχών που ασχολούνται µε το ζήτηµα της υιοθεσίας ανάµεσα στα κράτη "προέλευσης" και στα κράτη "υποδοχής" παιδιών προς υιοθεσία και (iv) να υπάρξει συνεργασία µεταξύ των κρατών αυτών, που να βασίζεται πάνω στην αµοιβαία κατανόηση και εµπιστοσύνη. Έτσι, επιθυµώντας τα κράτη που συµµετείχαν στην 17η Σύνοδο Ιδ της Χάγης να θεσπίσουν κοινές διατάξεις για την εξασφάλιση του συµφέροντος του παιδιού και µε σεβασµό προς τα θεµελιώδη δικαιώµατά του και, ι- δίως, θέλοντας να παρεµποδίσουν την αρπαγή, την πώληση και την παράνοµη διακίνηση παιδιών, προχώρησαν στην κατάρτιση της ως άνω Σύµβασης, η οποία µέχρι σή- µερα έχει υπογραφεί και κυρωθεί από 77 κράτη, στα ο- ποία και ισχύει. Ήδη από το 2005 και ιδίως µετά τον Απρίλιο του 2007, που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε Συµβαλλόµενο στη Συνδιάσκεψη Ιδ της Χάγης µέρος, η Ένωση είχε συστήσει στα κράτη-µέλη της να κυρώσουν ορισµένες Συµβάσεις της Χάγης µεταξύ των οποίων, σε προτεραιότητα, αυτή του 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία στη διακρατική υιοθεσία. Εν όψει του ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγµή παραµένει να είναι η µόνη χώρα από τις υπόλοιπες 26 της Ε.Ε. που δεν έχει υπογράψει και κυρώσει τη Σύµβαση του 1993, εν όψει δε του ότι η Αλβανία, η Βουλγαρία και η Ρουµανία, χώρες από τις ο- ποίες και προέρχονταν µέχρι πρότινος τα περισσότερα προς υιοθεσία παιδιά από Έλληνες υποψήφιους θετούς γονείς, έχουν εδώ και χρόνια υπογράψει και κυρώσει την υπό κρίση Σύµβαση και εν όψει του ότι στη διεθνή κοινότητα υπάρχει έντονος προβληµατισµός για τις ιδιωτικές υιοθεσίες, καθώς επίσης και εν όψει του γεγονότος ότι πολλοί Έλληνες υποψήφιοι θετοί γονείς δεν µπορούν να υιοθετήσουν παιδιά από Συµβαλλόµενα Κράτη στη Σύµβαση της Χάγης αποκλειόµενοι έτσι της σχετικής διαδικασίας, ωσάν η Ελλάδα στα µάτια της διεθνούς κοινότητας να εµφανίζεται πως δεν διαθέτει τις ασφαλιστικές δικλείδες που η Σύµβαση του 1993 θεσµοθετεί για την προστασία των προς υιοθεσία παιδιών, αποτελεί, συνακόλουθα, σηµαντικό βήµα η υπογραφή και κύρωση από τη χώρα µας της παρούσας Σύµβασης, η οποία ήδη ισχύει και παράγει αποτελέσµατα σε 77 κράτη του κόσµου. Να σηµειωθεί, τέλος, ότι οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νόµου 2447/1996 που αναφέρονται στις διακρατικές υιοθεσίες θα εξακολουθούν να ισχύουν µια και θα ε- νεργοποιούνται µόνο στις περιπτώσεις µετακίνησης του προς υιοθεσία παιδιού ή του υποψήφιου θετού γονέα που λαµβάνουν χώρα µεταξύ Ελλάδος και µη συµβαλλό- µενου στη Σύµβαση του 1993 κράτους µέλους. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης της Χάγης του 1993 Η Σύµβαση έχει ως αντικείµενο: α) την καθιέρωση εγγυήσεων ώστε να εξασφαλίζεται πως η διακρατική υιοθεσία γίνεται προς το συµφέρον του παιδιού και µε σεβασµό προς τα θεµελιώδη δικαιώµατά του, όπως αυτά α-

2 1α ναγνωρίζονται από το διεθνές δίκαιο, β) την καθιέρωση ενός συστήµατος συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλόµενων κρατών που εξασφαλίζει ότι αυτές οι εγγυήσεις γίνονται σεβαστές και κατατείνουν στην παρεµπόδιση της αρπαγής, της πώλησης ή της παράνοµης διακίνησης παιδιών και γ) την εξασφάλιση αναγνώρισης στα συµβαλλό- µενα κράτη των υιοθεσιών που έγιναν σύµφωνα µε τη Σύµβαση αυτή της Χάγης του Για το σκοπό αυτόν η παρούσα Σύµβαση υιοθετεί ορισµένες αρχές που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο, ό- πως είναι: (α) η υπογράµµιση του ρόλου της οικογένειας και η σηµασία που έχει η οικογένεια στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, αφού στόχος της είναι η δηµιουργία µόνιµης σχέσης µεταξύ γονέα και παιδιού, (β) η τοποθέτηση του παιδιού σε άλλο κράτος να πραγ- µατοποιείται µόνο στην περίπτωση που έχουν, προηγου- µένως, εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες για την παραµονή του παιδιού στην οικογένειά του ή σε άλλη οικογένεια του κράτους προέλευσης (αρχή της επικουρικότητας), (γ) η όποια τοποθέτηση να γίνεται για το συµφέρον του παιδιού, και, (δ) να παρεµποδίζεται σε κάθε περίπτωση τυχόν παράνοµη διακίνηση αυτού (άρθρο 1). Η Σύµβαση της Χάγης εφαρµόζεται όταν ένα παιδί το οποίο έχει τη συνήθη διαµονή του σε Συµβαλλόµενο Κράτος («το κράτος προέλευσης») µετακινήθηκε, µετακινείται ή πρόκειται να µετακινηθεί σε άλλο Συµβαλλό- µενο Κράτος («το κράτος υποδοχής») είτε µετά από την υιοθεσία του που έγινε στο κράτος προέλευσης από συζύγους είτε από ένα µόνο πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαµονή του στο κράτος υποδοχής είτε για το σκοπό επίτευξης µιας τέτοιας υιοθεσίας στο κράτος υποδοχής ή στο κράτος προέλευσης (άρθρο 2 παρ. 1). Η Σύµβαση του 1993: (α) εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις υιοθεσιών που δηµιουργούν ένα µόνιµο δεσµό µεταξύ υιοθετούντων και υιοθετουµένου, (β) αφορά µόνο υιοθεσίες που γίνονται από συζύγους ή από ένα µόνο πρόσωπο, (γ) δεν λαµβάνει υπόψη της την ιθαγένεια των µερών, αλλά αντίθετα λαµβάνει υπόψη της το ότι ένα παιδί που έχει τη συνήθη διαµονή του σε ένα Συµβαλλό- µενο κράτος µετακινείται σε ένα άλλο Συµβαλλόµενο κράτος και, επίσης (δ) θεωρεί ως παιδί προς υιοθεσία ε- κείνο που δεν έχει κλείσει τα 18 του χρόνια µέχρι τη στιγµή που οι Κεντρικές Αρχές αµφοτέρων των Συµβαλλόµενων Κρατών συµφώνησαν στο να προχωρήσει η διαδικασία για την υιοθεσία (άρθρο 17 γ ). Η Σύµβαση της Χάγης του 1993 εφαρµόζεται, συνεπώς, µόνο εφόσον κατά το εφαρµοστέο δίκαιο - σύµφωνα µε τους κανόνες συνδέσεως του συγκεκριµένου forum - δηµιουργείται συγγενικός δεσµός µε τους υιοθετούντες, αδιάφορα αν διακόπτεται ή όχι κατά το δίκαιο αυτό και ο δεσµός του παιδιού µε τους βιολογικούς του γονείς. Το συγκεκριµένο ζήτηµα αφήνεται να λυθεί από τους κανόνες του Ιδ του κάθε Συµβαλλόµενου Μέρους και όχι από τις διατάξεις της Σύµβασης. Εξυπακούεται ότι η Σύµβαση του 1993 δεν καλύπτει µόνο τις υιοθεσίες που απαγγέλθηκαν µε δικαστική απόφαση, αλλά και εκείνες που τελέσθηκαν κατόπιν αποφάσεως διοικητικής αρχής ή που τακτοποιήθηκαν ιδιωτικώς υπό την εποπτεία ή όχι τέτοιου δικαστηρίου ή τέτοιας αρχής, ανάλογα µε το τί προβλέπει το δίκαιο του συγκεκριµένου κάθε φορά κράτους. Η διάρθρωση των διατάξεων της Σύµβασης Η Σύµβαση της Χάγης του 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία στη διακρατική υιοθεσία α- παρτίζεται από 48 άρθρα κατανεµηµένα ανά οµάδες σε επτά Κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζει το αντικείµενο και το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης (άρθρα 1-3). Το δεύτερο κεφάλαιο πραγµατεύεται τις ουσιαστικές προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να υφίστανται στα ενδιαφερόµενα µέρη προτού λάβει χώρα (είτε στη χώρα προέλευσης είτε στη χώρα υποδοχής) σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης η τοποθέτηση του παιδιού σε µία οικογένεια, κατανέµοντας αρµοδιότητες στις αρµόδιες αρχές των εµπλεκόµενων στη διακρατική υιοθεσία Αρχών (άρθρα 4-5). Το τρίτο κεφάλαιο πραγµατεύεται τα σχετικά µε τη διεθνή συνεργασία σε µια διακρατική υιοθεσία περιγράφοντας και αναλύοντας την «υποδοµή» που θα πρέπει να έχουν οι Κεντρικές Αρχές και οι άλλοι διαπιστευµένοι οργανισµοί προκειµένου να επιλαµβάνονται τέτοιων υιοθεσιών (άρθρα 6-13), ενώ το τέταρτο κεφάλαιο (άρθρα 14-22) καθορίζει τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για να τελεσφορήσει µία διακρατική υιοθεσία (διαδικαστικές προϋποθέσεις). Το πέµπτο κεφάλαιο αναφέρεται τόσο στο ζήτηµα της αναγνώρισης από όλα τα Συµβαλλόµενα στη Σύµβαση αυτή του 1993 Κράτη όλων των υιοθεσιών που έγιναν σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής, όσο και στα αποτελέσµατα που µία τέτοια αναγνώριση επιφέρει (άρθρα 23-27). Το έκτο κεφάλαιο (άρθρα 28-42) περιλαµβάνει έναν σηµαντικό αριθµό κανόνων ουσιαστικού δικαίου πέρα α- πό τις ρήτρες που αναφέρονται στο θέµα της περίπτωσης οµόσπονδων Συµβαλλόµενων Κρατών, όπως είναι µεταξύ άλλων, η απαγόρευση επαφής µεταξύ των υποψήφιων θετών γονέων του προς υιοθεσία παιδιού και των εµπλεκόµενων ατόµων προτού δοθούν οι απαραίτητες συναινέσεις προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν παράνοµη συναλλαγή (άρθρο 29), η µη αποκόµιση αθέµιτου οικονοµικού ή άλλου κέρδους από τα εµπλεκόµενα σε µία διακρατική υιοθεσία πρόσωπα (άρθρο 32) κ.ά.. Και το τελευταίο, έβδοµο κεφάλαιο περιλαµβάνει στα άρθρα τις συνηθισµένες τελικές διατάξεις που περιέχει µία ιεθνής Σύµβαση. Προϋποθέσεις για τη σύναψη διακρατικών υιοθεσιών Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις (άρθρα 4-5) αφορούν τον υιοθετούµενο και τον ή τους υιοθετούντες, όπως ε- πίσης και τα όργανα που πρέπει να δώσουν τη συναίνεσή τους για την πραγµατοποίηση της διακρατικής υιοθεσίας. Οι ουσιαστικές αυτές προϋποθέσεις είναι, µεταξύ άλλων, το εάν ο υιοθετούµενος µπορεί να υιοθετηθεί - α- φού προηγουµένως ελέγχθηκε η δυνατότητα τοποθέτησής του σε οικογένεια του ίδιου του κράτους προέλευσης - το εάν η υιοθεσία είναι προς το συµφέρον του παιδιού, καθώς επίσης και η ικανότητα αντίστοιχα του ή των υιοθετούντων στο να υιοθετήσουν. Γεγονότα που κρίνονται από πρόσωπα, ιδρύµατα και αρχές που είναι αρµόδια να δώσουν τη συναίνεσή τους προκειµένου να µετακινηθεί το παιδί στη χώρα υποδοχής.

3 1β Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις για την κατάρτιση µιας διακρατικής υιοθεσίας περιέχονται στα άρθρα της Σύµβασης. Οι κυριότερες από αυτές είναι: Για τον ή τους υιοθετούντες, δηλαδή για τα πρόσωπα που επιθυµούν να υιοθετήσουν, στα άρθρα της Σύµβασης ορίζεται πως αυτοί θα πρέπει να απευθύνονται στην Κεντρική Αρχή του κράτους της συνήθους δια- µονής τους και εφόσον αυτή πεισθεί πως οι αιτούντες είναι κατάλληλοι και ικανοί να υιοθετήσουν συντάσσει έκθεση την οποία διαβιβάζει προς την Κεντρική Αρχή του κράτους προέλευσης. Για τον υιοθετούµενο, στο άρθρο 16 της Σύµβασης ο- ρίζεται πως εφόσον η Κεντρική Αρχή του κράτους προέλευσης κρίνει ότι το προς υιοθεσία παιδί µπορεί να υιοθετηθεί, συντάσσει έκθεση την οποία διαβιβάζει στην α- ντίστοιχη αρχή του κράτους υποδοχής. Με το ίδιο πνεύ- µα και το π.δ. 226/1999, που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 4 και των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2447/1996, όπως και του άρθρου 14 του ν. 3329/2005, οι οποίες αναφέρονται στις υπηρεσίες και οργανισµούς που είναι ειδικά εξειδικευµένοι για την πραγµατοποίηση διακρατικών υιοθεσιών. Η σύνταξη ειδικής έκθεσης στην οποία να διασφαλίζεται ότι η προβλεπόµενη υιοθεσία είναι προς το συµφέρον του παιδιού είναι σε όλα τα παραπάνω νοµοθετικά κείµενα απαραίτητη διαδικαστική προϋπόθεση για την πραγµάτωση της υιοθεσίας. Σύµφωνα µε τα άρθρα της Σύµβασης το προς υιοθεσία παιδί δεν µπορεί να ανατεθεί στους αιτούντες την υιοθεσία, παρά µόνο αφού τα όργανα του κράτους προέλευσης του παιδιού διαπιστώσουν τη συναίνεση των µελλοντικών θετών γονέων και τα όργανα του κράτους υποδοχής αποδεχτούν αυτή την απόφαση και εφόσον διαπιστώσουν µεταξύ άλλων ότι το παιδί πήρε άδεια εξόδου από το κράτος προέλευσης και άδεια εισόδου και διαµονής από το κράτος υποδοχής. Στη διάταξη του άρθρου 21 της Σύµβασης προβλέπεται δυνατότητα επιστροφής του παιδιού στην περίπτωση που τα όργανα του κράτους υποδοχής διαπιστώσουν ότι η παραµονή του παιδιού στην οικογένεια υποδοχής δεν ανταποκρίνεται στο συµφέρον του και συνεργαζόµενα µε τα όργανα του κράτους προέλευσης φροντίζουν για την τυχόν ανάθεσή του σε νέα οικογένεια. Όργανα για τη διενέργεια της διακρατικής υιοθεσίας Η Σύµβαση προβλέπει τρεις κατηγορίες οργάνων που εµπλέκονται στην κατάρτιση µιας διεθνούς υιοθεσίας: (α) Η Κεντρική Αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη να εκτελεί τις υποχρεώσεις που της επιβάλλονται από την ίδια τη Σύµβαση (άρθρα 6 επ.), να συνεργάζεται µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών του κράτους, να παρέχει πληροφορίες που αφορούν την εσωτερική νοµοθεσία του κράτους σε σχέση µε την υιοθεσία, να χορηγεί στατιστικές και τυποποιηµένα έντυπα κ.ά.. (β) Άλλες δηµόσιες αρχές ή αναγνωρισµένοι οργανισµοί, οι οποίοι συνδράµουν την Κεντρική Αρχή στα θέµατα που δεν ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κεντρικής Αρχής, όπως είναι αυτά του άρθρου 9 της Σύµβασης και τα οποία αφορούν στη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε το προς υιοθεσία παιδί και τους υποψήφιους θετούς γονείς, την παροχή συµβουλών για την υιοθεσία ή ακόµη σχετικά µε τη διευκόλυνση και παρακολούθηση της διαδικασίας. Τα όργανα αυτά υπόκεινται στον έλεγχο των αρµόδιων αρχών του κράτους στο ο- ποίο ανήκουν επιδιώκοντας µη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Και (γ) Ενώσεις προσώπων ή φυσικά πρόσωπα τα ο- ποία, έχοντας την απαραίτητη εµπειρία και ηθική ακεραιότητα, είναι δυνατόν να ασχοληθούν στο χώρο της διακρατικής υιοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει δυνατότητα τα φυσικά αυτά πρόσωπα ή οργανισµοί να εισπράττουν αµοιβή, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νο- µοθεσία του Συµβαλλόµενου αυτού Κράτους και εφόσον υποβληθεί σχετική δήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών των Κάτω Χωρών. Οι διατάξεις της Σύµβασης που παραχωρούν αυτές τις αρµοδιότητες για είσπραξη αµοιβής σε φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αποτελούν συµβιβαστική λύση απέναντι σε ο- ρισµένα κράτη, όπως π.χ. οι Η.Π.Α. που επέµεναν σε αυτό, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα κράτη που συµµετείχαν στη Συνδιάσκεψη της Χάγης, τα οποία απορρίπτουν ο- ποιουδήποτε είδους τέτοια σύµπραξη, θεωρώντας την υιοθεσία υπόθεση που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο και όχι των ολίγων. Εξάλλου, το άρθρο 32 της Σύµβασης θέτει περιορισµούς ως προς τις αµοιβές των προσώπων που εµπλέκονται στις υιοθεσίες, σε όσες έννοµες τάξεις προβλέπεται αυτή η δυνατότητα. Αναγνώριση µιας διακρατικής υιοθεσίας στα άλλα Συµβαλλόµενα Κράτη Από τη στιγµή που µία υιοθεσία βεβαιωθεί από το αρ- µόδιο όργανο του Συµβαλλόµενου Κράτους ότι έγινε σύµφωνα µε τη Σύµβαση αναγνωρίζεται αυτόµατα και στα υπόλοιπα Συµβαλλόµενα Κράτη. Για το λόγο αυτόν ορίζεται από κάθε κράτος - κατά το χρόνο επικύρωσης, αποδοχής ή προσχώρησης στη Σύµβαση - ποιο θα είναι το αρµόδιο όργανο που θα έχει αυτή την αρµοδιότητα, της χορήγησης δηλαδή του σχετικού πιστοποιητικού. Κρίνεται σκόπιµο για την Ελλάδα να οριστεί το αρµόδιο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση υιοθεσίας ως το όργανο εκείνο που θα είναι αρµόδιο για να χορηγεί το εν λόγω πιστοποιητικό, για το λόγο ότι θα είναι το πλέον κατάλληλο να ελέγχει τη συνδροµή των προϋποθέσεων των διατάξεων της Σύµβασης, λόγω του δικαιοδοτικού χαρακτήρα του τρόπου κατάρτισης της υιοθεσίας κατά το ελληνικό δίκαιο. Μπορεί πάντως ο αρχικός διορισµός να τροποποιηθεί αργότερα και να ανακοινωθεί αυτό στο Θεµατοφύλακα της Σύµβασης, ανάλογα µε το πώς θα ε- φαρµόζεται στην πράξη η συγκεκριµένη Σύµβαση µετά την κύρωσή της και εφεξής. Αποτελέσµατα της αναγνώρισης µιας διακρατικής υιοθεσίας στα άλλα Συµβαλλόµενα Κράτη Ως προς τα αποτελέσµατα που επιφέρει η αναγνώριση µιας διακρατικής υιοθεσίας που έγινε κατά τη Σύµβαση, αυτά συνίστανται στην αναγνώριση του δεσµού συγγένειας που δηµιουργείται µεταξύ του υιοθετουµένου και των θετών γονέων του (άρθρο 26 1 α ) και στην αναγνώριση της γονικής µέριµνας των θετών γονέων για το παιδί (άρθρο 26 1 β ). Η Σύµβαση αναγνωρίζει την παύση του συγγενικού δεσµού του υιοθετούµενου παιδιού µε τους βιολογικούς του γονείς (άρθρο 26 1 γ ) εφόσον η υιοθεσία επιφέρει αυτό το αποτέλεσµα στο Συµβαλλόµενο Κράτος όπου αυτή πραγµατοποιήθηκε, χωρίς εν τούτοις να προβλέπει την εξαίρεση των κωλυµάτων γάµου -όπως συµβαίνει µε το ελληνικό δίκαιο (βλ. άρθρα

4 1γ ΑΚ)- γεγονός που ίσως οδηγήσει σε γάµο του υιοθετούµενου παιδιού µε τους φυσικούς του γονείς ή τα αδέλφια του. Η τελευταία αυτή ρύθµιση, πάντως, δεν εµπνέει ανησυχία, επειδή η επιφύλαξη της δηµόσιας τάξης αναγνωρίζεται µε τη διάταξη του άρθρου 24 της ί- διας της Σύµβασης, ενώ θα είναι πάντα δυνατή και η επίκληση της επιφύλαξης της δηµόσιας τάξης του άρθρου 33 του ελληνικού ΑΚ. Γενικές παρατηρήσεις Συµπέρασµα Είναι γεγονός ότι η Σύµβαση του 1993 καθιερώνει ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστηµα συνεργασίας ανάµεσα στα Συµβαλλόµενα Κράτη. Αυτό όµως ακριβώς το σύστηµα είναι εκείνο που τελικά επιτυγχάνει την άµεση α- ναγνώριση µιας απόφασης διακρατικής υιοθεσίας µέσω, κυρίως, των κανόνων ουσιαστικού Ιδ που θεσπίζονται, οι οποίοι κύριο και πρωταρχικό ρόλο έχουν το συµφέρον και την προστασία του παιδιού. Η άµεση αναγνώριση της γενόµενης διακρατικής υιοθεσίας από όλα τα Συµβαλλόµενα Κράτη και όχι µόνο α- πό τα δύο εµπλεκόµενα σε αυτήν κράτη είναι και το µεγάλο πλεονέκτηµά της. Η άµεση αυτή αναγνώριση σταθεροποιεί έτσι την προσωπική κατάσταση του παιδιού για το οποίο δηµιουργείται ένας σταθερός δεσµός συγγένειας µε τους θετούς του γονείς και, συγχρόνως, διευκολύνει την έναρξη των αποτελεσµάτων της υιοθεσίας τόσο στο κράτος υποδοχής, όσο και στα υπόλοιπα Συµβαλλόµενα Κράτη. Γεγονός που οδηγεί στον περιορισµό, αν όχι στην εξάλειψη, του φαινοµένου των «χωλών» υιοθεσιών. Η Σύµβαση αποτελεί µία µεγάλη πρόκληση της διεθνούς κοινωνίας να «τοποθετούνται» εγκαταλελειµµένα και «ιδρυµατικά» παιδιά στις καταλληλότερες οικογένειες του εξωτερικού, προβλέποντας την ίδρυση σε κάθε Συµβαλλόµενο Κράτος µιας Κεντρικής Αρχής. Η Κεντρική αυτή Αρχή δύναται να συνεπικουρείται στο έργο της και από άλλους δηµόσιους οργανισµούς ή άλλα ανεξάρτητα όργανα που έχουν εµπειρία στις διακρατικές υιοθεσίες. Η δυνατότητα αυτή επαφίεται σε κάθε Συµβαλλό- µενο Κράτος να την ορίσει, ενώ η ίδια η Σύµβαση εξασφαλίζει τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων που θα πρέπει να επιχειρούνται από τα αρµόδια αυτά όργανα, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή «τοποθέτηση» του υπό κρίση κάθε φορά παιδιού. Η Σύµβαση του 1993 απαιτεί από τις Κεντρικές Αρχές µε τις ενέργειες που θα κάνουν να ανιχνεύουν τυχόν νο- µικά εµπόδια που θα υπάρχουν ώστε να συντελεσθεί η συγκεκριµένη διακρατική υιοθεσία. Έτσι, η διαβεβαίωση από την «αρµόδια αρχή» (δικαστική ή διοικητική) του κράτους προέλευσης ότι το παιδί µπορεί να υιοθετηθεί (άρθρο 4 α ) επιβάλλει να προηγηθεί µία διοικητικής καθαρά φύσης διαδικασία µε σύνταξη έκθεσης που αναφέρεται, µεταξύ των άλλων και γύρω από την ταυτότητα του παιδιού, το κοινωνικό, οικογενειακό και πολιτισµικό του περιβάλλον (άρθρο 16 1), ακολουθεί η απόφαση «τοποθέτησης» του παιδιού (άρθρο 17) και, τέλος, η α- πόφαση για την έξοδό του από τη χώρα (άρθρα 18,19). Η ίδια λογική ισχύει αναφορικά και µε τη δυνατότητα των θετών ή του θετού γονέα να υιοθετήσει (άρθρο 5 α ), όπου το αρµόδιο δικαστήριο ή η αρµόδια διοικητική αρχή του κράτους υποδοχής θα πρέπει να το διαβεβαιώσει αυτό, αφού προηγουµένως ακολουθηθεί µία διοικητικής φύσης διαδικασία, η οποία εξετάζει µεταξύ των άλλων την ταυτότητά τους, την προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση και το κοινωνικό τους περιβάλλον (άρθρο 15 1). Έπεται η απόφαση «τοποθέτησης» του παιδιού (άρθρο 17 γ ) και, τέλος, η απόφαση για την είσοδο του υιοθετηθέντος στο κράτος υποδοχής. Οι ξεχωριστές ενέργειες που θα γίνουν από την αρµόδια αρχή (δικαστική ή διοικητική) και τα αρµόδια προς τούτο εξουσιοδοτηθέντα όργανα του κράτους προέλευσης και του κράτους υποδοχής, ξεχωριστά καθένα για το ενδιαφερόµενο µέρος του οποίου έχει την ευθύνη, καταλήγουν στην τελική συναίνεση που θα δοθεί µε τη σύ- µπτωση των βουλήσεων του κάθε µέρους, ότι δηλαδή «η υπό κρίση υιοθεσία µπορεί να προχωρήσει» (άρθρο 17 γ ). Η εν λόγω διάταξη αποτελεί πράγµατι «το κλειδί» της όλης διαδικασίας και το εναρκτήριο λάκτισµα για την πραγµατοποίησή της, αφού της απόφασης για την τοποθέτηση του παιδιού ακολουθεί η απόφαση για την έξοδο του από το κράτος προέλευσης και της αντίστοιχης απόφασης για την είσοδό του στο κράτος υποδοχής (άρθρα 18,19). Με την επιτευχθείσα υιοθεσία, η οποία θα πρέπει να πιστοποιηθεί ότι έγινε σύµφωνα µε τη Σύµβαση (άρθρο 23) από την αρµόδια (δικαστική ή διοικητική) αρχή του κράτους υποδοχής ή πιθανότατα από εκείνην του κράτους προέλευσης - εφόσον το δίκαιο του τελευταίου δεν επιτρέπει στους ανήλικους υπηκόους του να το εγκαταλείπουν προτού απαγγελθεί από το ίδιο αυτό κράτος η υιοθεσία του - η Σύµβαση του 1993 θεσπίζει την καθίδρυση ενός σταθερού δεσµού συγγένειας µεταξύ του υιοθετηθέντος και των θετών του γονέων. Η Σύµβαση της Χάγης του 1993 για τη διακρατική υιοθεσία συµβάλλει στη διεθνή συνεργασία και στην προστασία των παιδιών φροντίζοντας για την τοποθέτησή τους σε κατάλληλη οικογένεια. Εξασφαλίζει το συµφέρον των παιδιών αυτών παρεµποδίζοντας την παράνοµη διακίνησή τους στηριζόµενη στις αρχές και άλλων διεθνών συµβατικών κειµένων, όπως είναι η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του παιδιού του Από την εφαρµογή της υπό κύρωσης Σύµβασης καµία δαπάνη δεν προκαλείται ή µείωση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού. Θέτοντας τα παραπάνω υπόψη της Βουλής εισηγούµεθα την ψήφιση του Σχεδίου Νόµου που υποβάλλουµε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρ. Παυλόπουλος ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Θ. Μπακογιάννη ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Αβραµόπουλος Ν. - Γ. ένδιας

5 1δ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση της Σύµβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η Σύµβαση για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία που υπογράφηκε στη Χάγη στις 29 Μαΐου 1993, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

6 40 Άρθρο δεύτερο 1. Ως Κεντρική Αρχή για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την κυρούµενη Σύµβαση, κατά το άρθρο 6 παρ.1 αυτής, ορίζεται το Υπουργείο Υ- γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Η Ελλάδα δηλώνει ότι οι λειτουργίες της Κεντρικής Αρχής που προβλέπονται από τα άρθρα 15 έως 21 της Σύµβασης είναι δυνατόν να εκτελούνται από τις ακόλουθες αναγνωρισµένες ως ειδικευµένες Υπηρεσίες και Οργανώσεις που µνηµονεύονται στη διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 2 του π.δ. 226/1999 (ΦΕΚ 190 Α ), ήτοι τις: (α) ιευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των τεσσάρων τοµέων της Νοµαρχίας Αθηνών για το Νοµό Αττικής, πλην της Νοµαρχίας Πειραιά, καθώς και για τους Νοµούς των περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας. (β) ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νοµαρχίας Πειραιά για τη Νοµαρχία του Πειραιά και για τους νο- µούς των περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. (γ) ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης για τους νοµούς των περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. (δ) ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νοµαρχίας Α- χα ας για τους νοµούς των περιφερειών υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων. (ε) ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νοµαρχίας Η- ρακλείου για τους νοµούς της περιφέρειας Κρήτης. (στ) ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νοµαρχίας Ιωαννίνων για τους νοµούς της Περιφέρειας Ηπείρου. (ζ) Τον Ελληνικό Κλάδο της ιεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας µε έδρα την Αθήνα. (η) Το ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός» και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που µετατράπηκαν σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε το άρθρο 14 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), στις οποίες περιλαµβάνονται και οι Μονάδες «Αναρρωτήριο Πεντέλης», Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» και Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας Καλαµακίου». Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στελεχωµένη κοινωνική υπηρεσία στις προαναφερόµενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, η κοινωνική έρευνα διενεργείται υ- ποχρεωτικά από τις αρµόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες των ιευθύνσεων ή Τµηµάτων Πρόνοιας των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 3. Η Ελλάδα δηλώνει, κατά τη διάταξη του άρθρου 22 παράγραφος 4 της Σύµβασης, ότι οι υιοθεσίες παιδιών, των οποίων η συνήθης διαµονή βρίσκεται στην Ελλάδα, µπορεί να πραγµατοποιηθούν µόνο εάν οι λειτουργίες των Κεντρικών Αρχών εκτελούνται από δηµόσιες υπηρεσίες ή διαπιστευµένους οργανισµούς, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο III της Σύµβασης. 4. Η Ελλάδα δηλώνει, κατά τη διάταξη του άρθρου 23 παράγραφος 2 της Σύµβασης, ότι ως Αρµόδια Αρχή για την πιστοποίηση, ότι η υιοθεσία έγινε σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ορίζεται το αρµόδιο κάθε φορά ικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση της υιοθεσίας. 5. Η Ελλάδα δηλώνει, κατά τη διάταξη του άρθρου 25 της Σύµβασης, ότι δεν θα δεσµεύεται από τη Σύµβαση για να αναγνωρίζει υιοθεσίες που έγιναν µε βάση συµφωνία, η οποία καταρτίσθηκε κατ' εφαρµογή του άρθρου 39 παράγραφος 2 της Σύµβασης. 6. Η αναγνώριση από την Ελλάδα µιας υιοθεσίας που πραγµατοποιήθηκε σε αλλοδαπό Συµβαλλόµενο Κράτος τελεί υπό τις προϋποθέσεις: α) ότι έχει παρασχεθεί η πιστοποίηση από την Αρµόδια Αρχή του Συµβαλλόµενου Κράτους ότι η υιοθεσία έγινε σύµφωνα µε τη Σύµβαση και β) ότι η υιοθεσία δεν είναι προδήλως αντίθετη προς τη δηµόσια τάξη, λαµβανοµένου υπόψη του συµφέροντος του παιδιού. Άρθρο τρίτο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύµβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 46 παράγραφος 2 περίπτωση α αυτής. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρ. Παυλόπουλος ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Θ. Μπακογιάννη ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Αβραµόπουλος Ν. - Γ. ένδιας ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 41/4/2009 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την «Κύρωση της Σύµβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία» Με τις διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου νόµου κυρώνεται η Σύµβαση για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία που υπογράφηκε στη Χάγη στις 29 Μαΐου 1993 και τέθηκε σε ι- σχύ από την 1η Μαΐου Ειδικότερα: Α. Με το άρθρο πρώτο κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος η ανωτέρω Σύµβαση, µε τις διατάξεις της οποίας προβλέπονται τα ακόλουθα: 1. Αντικείµενο της Σύµβασης είναι: - η καθιέρωση εγγυήσεων ώστε οι διεθνείς υιοθεσίες να γίνονται µε γνώµονα το συµφέρον του παιδιού, - η καθιέρωση ενός συστήµατος συνεργασίας µεταξύ των Συµβαλλόµενων Κρατών, το οποίο να εξασφαλίζει ότι οι εγγυήσεις αυτές θα είναι σεβαστές, - η εξασφάλιση της αναγνώρισης στα Συµβαλλόµενα Κράτη υιοθεσιών που έγιναν σύµφωνα µε τη Σύµβαση. (άρθρο 1) 2. Καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης και προβλέπεται ότι, η Σύµβαση καλύπτει µόνο τις υιοθεσίες οι οποίες δηµιουργούν µια διαρκή σχέση γονέα-παιδιού. (άρθρο 2) 3. Προβλέπεται ότι η Σύµβαση παύει να εφαρµόζεται

7 41 εάν οι συµφωνίες των Κεντρικών Αρχών των αρµόδιων Κρατών (άρθρο 17 υποπ. γ ), δεν έχουν συναφθεί πριν γίνει το παιδί δεκαοκτώ ετών. (άρθρο 3) 4. Καταγράφονται οι απαραίτητες διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τις αρµόδιες αρχές του Κράτους προέλευσης του προς υιοθεσία παιδιού, προκειµένου η υιοθεσία να λάβει χώρα. (άρθρο 4) 5. Αποτυπώνονται οι αντίστοιχες διαδικασίες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τις αρµόδιες αρχές του Κράτους υποδοχής, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί σύννοµα η υιοθεσία. (άρθρο 5) 6. Προβλέπεται ότι, κάθε Συµβαλλόµενο Κράτος ορίζει µία Κεντρική Αρχή ως υπεύθυνη για την εκτέλεση των υ- ποχρεώσεων που θα της επιβάλλονται από τη Σύµβαση. Εµπεριέχονται ρυθµίσεις σχετικές µε το καθεστώς που ι- σχύει στην περίπτωση οµοσπονδιακών κρατών, τα οποία έχουν την ευχέρεια να ορίσουν περισσότερες από µία Κεντρικές Αρχές. (άρθρο 6) 7. Αποτυπώνονται οι βασικότερες υποχρεώσεις των Κεντρικών Αρχών, µε σηµαντικότερη την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών των Κρατών, προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία των παιδιών. (άρθρο 7) 8. Θεσπίζεται η υποχρέωση, για όλες τις Κεντρικές Αρχές, λήψης όλων των κατάλληλων µέτρων προκειµένου να παρεµποδιστεί ο πορισµός αθέµιτου οικονοµικού ή άλλου κέρδους σε σχέση µε την υιοθεσία. (άρθρο 8) 9. Αποτυπώνονται τα κυριότερα µέτρα που οφείλουν να λαµβάνουν οι Κεντρικές Αρχές, µε σηµαντικότερη τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την κατάσταση του παιδιού και των µελλοντικών θετών γονέων, προκειµένου να διευκολυνθεί και να επισπευσθεί η διαδικασία της υιοθεσίας. (άρθρο 9) 10. Προβλέπεται ότι, διαπίστευση χορηγείται µόνο σε εκείνους τους οργανισµούς οι οποίοι έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να εκτελούν σωστά τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. (άρθρο 10) 11. Προσδιορίζονται οι βασικότερες υποχρεώσεις κάθε διαπιστευµένου οργανισµού, στα πλαίσια της παρούσας Συµφωνίας. (άρθρο 11) 12. Ορίζεται ότι, κάθε διαπιστευµένος οργανισµός σε Συµβαλλόµενο Κράτος µπορεί να ενεργεί σε άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος, µόνον εάν οι αρµόδιες αρχές αµφοτέρων των κρατών του έχουν δώσει σχετική εξουσία. (άρθρο 12) 13. Προβλέπεται υποχρέωση ενηµέρωσης του Μόνι- µου Γραφείου της Συνδιάσκεψης της Χάγης του Ιδιωτικού ιεθνούς ικαίου, σχετικά µε τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των διαπιστευµένων οργανισµών, καθώς και σχετικά µε τον ορισµό και την έκταση των λειτουργιών των Κεντρικών Αρχών. (άρθρο 13) 14. Αποτυπώνεται ο τρόπος έναρξης της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί, σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διακρατική υιοθεσία. (άρθρο 14) 15. Αποτυπώνονται οι πληροφορίες τις οποίες η Κεντρική Αρχή του Κράτους υποδοχής πρέπει να συλλέξει, σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υιοθεσία. (άρθρο 15) 16. Περιγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από τη στιγµή που η Κεντρική Αρχή του Κράτους Προέλευσης έχει τα εχέγγυα ότι το παιδί µπορεί να υιοθετηθεί. (άρθρο 16) 17. Περιγράφονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε η απόφαση ανάθεσης ενός παιδιού σε υποψήφιους θετούς γονείς, στο Κράτος Προέλευσης, να θεωρείται έγκυρη. (άρθρο 17) 18. Καθιερώνεται αµοιβαία υποχρέωση των κεντρικών αρχών των εµπλεκόµενων, σε υιοθεσία, κρατών να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το παιδί θα πάρει άδεια εξόδου από το Κράτος Προέλευσης και άδεια εισόδου από το Κράτος Υποδοχής. (άρθρο 18) 19. Θεσπίζεται υποχρέωση για τις Κεντρικές Αρχές αµφότερων των Κρατών να εξασφαλίζουν ότι η µετακίνηση του παιδιού θα πραγµατοποιηθεί µε κάθε δυνατή α- σφάλεια και κατάλληλες συνθήκες. (άρθρο 19) 20. Προβλέπεται ότι, οι Κεντρικές Αρχές των εµπλεκόµενων στην υιοθεσία κρατών, οφείλουν να ενηµερώνουν η µία την άλλη σχετικά µε την πρόοδο της υιοθεσίας και τα µέτρα που λαµβάνονται για την ολοκλήρωσή της. (άρθρο 20) 21. Αναφέρονται τα αναγκαία µέτρα που η Κεντρική Αρχή του Κράτους Υποδοχής οφείλει να λάβει στην περίπτωση που κρίνει ότι η συνεχιζόµενη παραµονή του παιδιού από τους υποψήφιους θετούς γονείς, µετά τη µεταφορά του στο Κράτος υποδοχής, δεν είναι προς το συµφέρον του. (άρθρο 21) 22. Εµπεριέχονται ρυθµίσεις σχετικές µε τις περιπτώσεις όπου οι λειτουργίες των αρµόδιων Κεντρικών Αρχών µπορούν να εκτελούνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (µε συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις) και µε παράλληλη ενηµέρωση του Θεµατοφύλακα της Σύµβασης. (άρθρο 22) 23. Προβλέπεται ότι, υιοθεσία για την οποία η αρµόδια αρχή Συµβαλλόµενου Κράτους παρέχει πιστοποίηση ότι έγινε σύµφωνα µε τη Σύµβαση, αναγνωρίζεται ως νόµι- µη στα άλλα Συµβαλλόµενα Κράτη. Ορίζεται υποχρέωση για κάθε Συµβαλλόµενο Κράτος να ανακοινώνει στον θε- µατοφύλακα της Σύµβασης την ταυτότητα και τις λειτουργίες της Αρχής ή των Αρχών που είναι αρµόδιες να προβαίνουν στις απαραίτητες πιστοποιήσεις. (άρθρο 23) 24. Προβλέπεται ότι, η αναγνώριση µιας υιοθεσίας µπορεί να απορριφθεί σε ένα Συµβαλλόµενο Κράτος µόνον εάν η υιοθεσία είναι προδήλως αντίθετη προς τη δη- µόσια τάξη αυτού, λαµβανοµένου υπόψη του συµφέροντος του παιδιού. (άρθρο 24) 25. Παρέχεται η δυνατότητα, σε κάθε Συµβαλλόµενο Κράτος, να δηλώνει στον Θεµατοφύλακα της Σύµβασης ότι δεν θα δεσµεύεται από αυτήν για να αναγνωρίζει υιοθεσίες που έγιναν µε βάση συµφωνία, η οποία καταρτίσθηκε κατ εφαρµογή του άρθρου 39 παρ. 2. (άρθρο 25) 26. Περιγράφονται οι νοµικοί δεσµοί που δηµιουργούνται ή λύνονται µε την αναγνώριση της υιοθεσίας και τα αποτελέσµατα αυτών. (άρθρα 26-27) 27. Προβλέπεται ότι η Σύµβαση δεν θίγει τους νόµους του Κράτους Προέλευσης οι οποίοι επιτάσσουν να πραγ- µατοποιείται στο εν λόγω Κράτος η υιοθεσία ενός παιδιού που έχει τη συνήθη διαµονή του εντός αυτού του Κράτους ή οι οποίοι απαγορεύουν την τοποθέτηση του παιδιού ή τη µεταφορά του στο Κράτος Υποδοχής πριν την υιοθεσία. (άρθρο 28) 28. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις, η µη τήρηση των οποίων επισύρει την απαγόρευση επαφής µεταξύ των υποψήφιων θετών γονέων και των γονέων του παιδιού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου έχει τη φροντίδα του παιδιού. (άρθρο 29) 29. Θεσπίζεται υποχρέωση διαφύλαξης της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών, σχετικά µε το προς υιοθε-

8 42 σία παιδί, από τις αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Κρατών. (άρθρο 30) 30. Προβλέπεται ότι, προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται ή διαβιβάζονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση, χρησι- µοποιούνται µόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή διαβιβάστηκαν. (άρθρο 31) 31. Ορίζεται ότι, κανένας δεν µπορεί να αποκοµίζει α- θέµιτο οικονοµικό ή άλλο κέρδος από µία δραστηριότητα που σχετίζεται µε τη διακρατική υιοθεσία. Μόνο έξοδα και δαπάνες, περιλαµβανοµένων ευλόγων επαγγελµατικών αµοιβών προσώπων που αναµιγνύονται στην υιοθεσία, µπορεί να απαιτηθούν ή να καταβληθούν.(άρθρο 32) 32. Καθιερώνεται υποχρέωση άµεσης ενηµέρωσης της Κεντρικής Αρχής Συµβαλλόµενου Κράτους από κάθε αρ- µόδια αρχή, η οποία θεωρεί ότι κάποια διάταξη της Σύµβασης δεν έχει γίνει σεβαστή ή ότι ελλοχεύει κίνδυνος να µη γίνει σεβαστή. (άρθρο 33) 33. Προβλέπεται υποχρέωση χορήγησης έγκυρου µεταφρασµένου εγγράφου, εάν αυτό ζητηθεί από την αρ- µόδια αρχή του κράτους προορισµού. Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τους υποψήφιους θετούς γονείς. (άρθρο 34) 34. Θεσπίζεται υποχρέωση ταχείας διεκπεραίωσης της υιοθεσίας, από τις αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Κρατών. (άρθρο 35) 35. Εµπεριέχονται ειδικές ρυθµίσεις που ισχύουν για περιπτώσεις υιοθεσίας σε Συµβαλλόµενα Κράτη τα ο- ποία περιλαµβάνουν δύο ή περισσότερα νοµικά συστή- µατα. (άρθρα 36-37) 36. Ορίζεται ότι, ένα κράτος εντός του οποίου διάφορες εδαφικές ενότητες έχουν τους δικούς τους νοµικούς κανόνες σχετικά µε την υιοθεσία, δεν υποχρεούται να ε- φαρµόσει τη Σύµβαση στην περίπτωση που ένα κράτος µε ενιαίο νοµικό σύστηµα δεν θα ήταν υποχρεωµένο να την εφαρµόσει. (άρθρο 38) 37. Προβλέπεται ότι, η Σύµβαση δεν επηρεάζει την ι- σχύ κανενός διεθνούς κειµένου στο οποίο τα Συµβαλλό- µενα Κράτη είναι µέλη και το οποίο περιέχει διατάξεις ε- πί θεµάτων διεποµένων από τη Σύµβαση, εκτός εάν έχει διατυπωθεί αντίθετη δήλωση από τα Κράτη Μέλη σε ένα τέτοιο κείµενο. (άρθρο 39) 38. Ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται καµία επιφύλαξη στη Σύµβαση. (άρθρο 40) 39. Γίνεται αναφορά στο ότι η Σύµβαση εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση που µια αίτηση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 14 έχει παραληφθεί µετά την έναρξη ισχύος της Σύµβασης στο Κράτος της Υποδοχής και στο Κράτος της Προέλευσης. (άρθρο 41) 40. Προβλέπεται ότι, ο Γενικός Γραµµατέας της Συνδιάσκεψης της Χάγης του Ιδιωτικού ιεθνούς ικαίου, θα συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα µια ειδική επιτροπή προκειµένου να εξετάζει την πρακτική λειτουργία της Σύµβασης. (άρθρο 42) 41. Προβλέπεται ότι, η Σύµβαση είναι ανοικτή για υπογραφή από τα Κράτη που ήταν Μέλη της Συνδιάσκεψης της Χάγης του Ιδιωτικού ιεθνούς ικαίου κατά τη έκατη Έβδοµη Σύνοδό της και από τα άλλα Κράτη που συµ- µετείχαν σε αυτή τη Σύνοδο. Θεµατοφύλακας της Σύµβασης ορίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου των Κάτω Χωρών. (άρθρο 43) 42. Καθορίζεται το πλαίσιο που διέπει τις µελλοντικές προσχωρήσεις κρατών στη Σύµβαση, καθώς και τη διαδικασία ενδεχόµενης έγερσης αντιρρήσεων και την υποχρέωση σχετικής ενηµέρωσης του Θεµατοφύλακα. (άρθρο 44) 43. Περιλαµβάνονται ειδικές ρυθµίσεις σχετικές µε τη θέση σε ισχύ της Σύµβασης σε κράτη µέλη τα οποία περιλαµβάνουν δύο ή περισσότερες εδαφικές ενότητες, καθώς και διαφορετικά νοµικά συστήµατα. (άρθρο 45) 44. Γίνεται αναφορά στις προθεσµίες έναρξης ισχύος της Σύµβασης για κάθε περίπτωση προσχώρησης. (άρθρο 46) 45. Εµπεριέχονται ρυθµίσεις σχετικές µε την ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης από Συµβαλλόµενο Κράτος µε γνωστοποίηση στον Θεµατοφύλακα. (άρθρο 47) 46. Καταγράφονται οι σηµαντικότερες υποχρεώσεις του Θεµατοφύλακα της Σύµβασης. (άρθρο 48) Β. Στο άρθρο δεύτερο ορίζεται ως Κεντρική Αρχή, για την Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Παράλληλα, καταγράφονται οι λοιπές δηµόσιες αρχές της χώρας οι οποίες µπορούν να εκτελούν λειτουργίες της Κεντρικής Αρχής, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Γ. Στο άρθρο τρίτο προβλέπεται ότι, η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφη- µερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύµβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 46, παράγραφος 2 περίπτωση α αυτής.. Από τις διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου νόµου, δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2009 Ο Γενικός ιευθυντής Βασίλειος Λέτσιος

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 1 Ιουλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3765 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996)

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996) Σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα, 24-03-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ Γ.Π. οικ. 33724 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ Πληρ.: Ελ. Απουσίδου Ευαγ. Κτιστάκη Προς: Ταχ.Δ/νση: Αριστοτέλους 17,

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υ- πηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών»

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 105 τελικό 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Νόμος υπ. αριθμ. 26/46)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Νόμος υπ. αριθμ. 26/46) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Νόμος υπ. αριθμ. 26/46) Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1) Κοινωνική φροντίδα είναι η προστασία που παρέχεται σε άτομα ή ομάδες με προγράμματα πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Ένα βήμα μετά την συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Διασύνδεση Μονάδων Υγείας με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Ένα βήμα μετά την συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Διασύνδεση Μονάδων Υγείας με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Ένα βήμα μετά την συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Διασύνδεση Μονάδων Υγείας με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Τσιαλκούτη Μαρία Κοινωνικός Λειτουργός Υπεύθυνη τμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.,

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 23-4-2012 Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ίλιον, Iανουάριος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τις Υπηρεσίες του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2008 ΚΛΑ ΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ «1.Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης πολυτεκνικού επιδόµατος στις τρίτεκνες οικογένειες. 2.Χορήγηση επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 31.5.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 145/43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της30ήςμαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα