ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία» Προς τη Βουλή των Ελλήνων"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ιστορικό της Σύµβασης και η σηµασία κύρωσής της Εδώ και χρόνια παρατηρήθηκε µία τάση να υιοθετούνται παιδιά από τα πιο φτωχά και λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη προς τα πιο πλούσια και ανεπτυγµένα, όπου το πρόβληµα της υπογεννητικότητας είναι έντονο. Η τάση αυτή επιτάθηκε επίσης και εξαιτίας διεθνών συγκυριών (ορφανά παιδιά λόγω τοπικών και περιφερειακών συρράξεων, παιδιά πολυπληθών οικογενειών από περιοχές µε υπερπληθυσµό και µη οικονοµικά ανεπτυγµένων). Συγχρόνως, η έλλειψη ύπαρξης διεθνών κανόνων ελέγχου των διεθνών αυτών υιοθεσιών κατέληγε συχνά σε αργυρώνητες υιοθεσίες και στην εµπορία ακόµη παιδιών, τα οποία σε µερικές περιπτώσεις δεν κατέληγαν σε οικογένειες προς υιοθεσία αλλά χρησιµοποιούνταν σε άλλου είδους εκµετάλλευση. Η ανάγκη ύπαρξης οµοιόµορφων κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, που να ρυθµίζουν σε σωστές βάσεις τα ζητήµατα της διακρατικής υιοθεσίας και να προστατεύουν το παιδί από κάθε είδους εκµετάλλευση, χορηγώντας προς αυτό προστασία και οικογενειακή θαλπωρή, ο- δήγησε τη Συνδιάσκεψη Ιδιωτικού ιεθνούς ικαίου της Χάγης να υιοθετήσει το 1993 την παρούσα Σύµβαση για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία στη διακρατική υιοθεσία. Προς το σκοπό αυτόν κλήθηκαν να συµµετάσχουν στις εργασίες της 17ης Συνόδου Ιδ της Χάγης και κράτη που δεν είναι µέλη της Συνδιάσκεψης, πλην όµως πολλά παιδιά προς υιοθεσία προέρχονται από αυτά τα κράτη και ειδικότερα από κράτη της Α- φρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αµερικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Ως διακρατική υιοθεσία νοείται µόνον η υιοθεσία εκείνη που έχει ως αντικείµενο τη µετακίνηση του προς υιοθεσία παιδιού από ένα κράτος σε άλλο κράτος και όχι κάθε υιοθεσία που παρουσιάζει στοιχείο αλλοδαπότητας (διεθνής υιοθεσία), όπου όµως δεν ενυπάρχει το στοιχείο της µετακίνησης του υιοθετουµένου. Οι λόγοι που αποφασίστηκε να καταρτιστεί από τη Συνδιάσκεψη Ιδ της Χάγης µια ιεθνής Σύµβαση µε αυτό το αντικείµενο ήταν: (i) η δραµατική αύξηση των διεθνών υιοθεσιών που έγιναν σε πολλά κράτη του κόσµου από τα τέλη της δεκαετίας του εξήντα κι εφεξής, σε σηµείο µάλιστα που η "µετανάστευση" παιδιών από µία κοινωνία ή πολιτισµική κοινότητα σε µία άλλη µέσα σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, να αποτελεί φαινό- µενο παγκόσµιας εµβέλειας, (ii) τα σοβαρά και πολύπλοκα προβλήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων που προέκυπταν, τα οποία µπορεί ως ένα σηµείο να ήταν γνωστά, ο πολλαπλασιασµός τους όµως και η µη ρύθµισή τους οδηγούσαν στη δηµιουργία µεγαλύτερων προβληµάτων, που λόγω της φύσης τους παρουσίαζαν πολλές και ευαίσθητες νοµικές πτυχές και (iii) η ύπαρξη µη ικανοποιητικών ι- σχυόντων εθνικών και διεθνών σχετικών νοµοθετηµάτων στις περιπτώσεις που ο υιοθετούµενος µετακινείτο σε κάποια άλλη χώρα. Η ανεπάρκεια των υπαρχόντων νοµοθετηµάτων, σε διεθνές ιδίως επίπεδο, σε σχέση µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τις διακρατικές υιοθεσίες θεωρήθηκε ότι θα έπρεπε να καλυφθεί µε την ανάγκη: (i) να υιοθετηθούν δεσµευτικοί νοµικοί κανόνες που να διέπουν µια διακρατική υιοθεσία, (ii) να υπάρξει ένα σύστηµα επίβλεψης που θα διασφαλίζει την εφαρµογή και την τήρηση αυτών των κανόνων, (iii) να δροµολογηθούν κανάλια επικοινωνίας µεταξύ των Υπηρεσιών / Αρχών που ασχολούνται µε το ζήτηµα της υιοθεσίας ανάµεσα στα κράτη "προέλευσης" και στα κράτη "υποδοχής" παιδιών προς υιοθεσία και (iv) να υπάρξει συνεργασία µεταξύ των κρατών αυτών, που να βασίζεται πάνω στην αµοιβαία κατανόηση και εµπιστοσύνη. Έτσι, επιθυµώντας τα κράτη που συµµετείχαν στην 17η Σύνοδο Ιδ της Χάγης να θεσπίσουν κοινές διατάξεις για την εξασφάλιση του συµφέροντος του παιδιού και µε σεβασµό προς τα θεµελιώδη δικαιώµατά του και, ι- δίως, θέλοντας να παρεµποδίσουν την αρπαγή, την πώληση και την παράνοµη διακίνηση παιδιών, προχώρησαν στην κατάρτιση της ως άνω Σύµβασης, η οποία µέχρι σή- µερα έχει υπογραφεί και κυρωθεί από 77 κράτη, στα ο- ποία και ισχύει. Ήδη από το 2005 και ιδίως µετά τον Απρίλιο του 2007, που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε Συµβαλλόµενο στη Συνδιάσκεψη Ιδ της Χάγης µέρος, η Ένωση είχε συστήσει στα κράτη-µέλη της να κυρώσουν ορισµένες Συµβάσεις της Χάγης µεταξύ των οποίων, σε προτεραιότητα, αυτή του 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία στη διακρατική υιοθεσία. Εν όψει του ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγµή παραµένει να είναι η µόνη χώρα από τις υπόλοιπες 26 της Ε.Ε. που δεν έχει υπογράψει και κυρώσει τη Σύµβαση του 1993, εν όψει δε του ότι η Αλβανία, η Βουλγαρία και η Ρουµανία, χώρες από τις ο- ποίες και προέρχονταν µέχρι πρότινος τα περισσότερα προς υιοθεσία παιδιά από Έλληνες υποψήφιους θετούς γονείς, έχουν εδώ και χρόνια υπογράψει και κυρώσει την υπό κρίση Σύµβαση και εν όψει του ότι στη διεθνή κοινότητα υπάρχει έντονος προβληµατισµός για τις ιδιωτικές υιοθεσίες, καθώς επίσης και εν όψει του γεγονότος ότι πολλοί Έλληνες υποψήφιοι θετοί γονείς δεν µπορούν να υιοθετήσουν παιδιά από Συµβαλλόµενα Κράτη στη Σύµβαση της Χάγης αποκλειόµενοι έτσι της σχετικής διαδικασίας, ωσάν η Ελλάδα στα µάτια της διεθνούς κοινότητας να εµφανίζεται πως δεν διαθέτει τις ασφαλιστικές δικλείδες που η Σύµβαση του 1993 θεσµοθετεί για την προστασία των προς υιοθεσία παιδιών, αποτελεί, συνακόλουθα, σηµαντικό βήµα η υπογραφή και κύρωση από τη χώρα µας της παρούσας Σύµβασης, η οποία ήδη ισχύει και παράγει αποτελέσµατα σε 77 κράτη του κόσµου. Να σηµειωθεί, τέλος, ότι οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νόµου 2447/1996 που αναφέρονται στις διακρατικές υιοθεσίες θα εξακολουθούν να ισχύουν µια και θα ε- νεργοποιούνται µόνο στις περιπτώσεις µετακίνησης του προς υιοθεσία παιδιού ή του υποψήφιου θετού γονέα που λαµβάνουν χώρα µεταξύ Ελλάδος και µη συµβαλλό- µενου στη Σύµβαση του 1993 κράτους µέλους. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης της Χάγης του 1993 Η Σύµβαση έχει ως αντικείµενο: α) την καθιέρωση εγγυήσεων ώστε να εξασφαλίζεται πως η διακρατική υιοθεσία γίνεται προς το συµφέρον του παιδιού και µε σεβασµό προς τα θεµελιώδη δικαιώµατά του, όπως αυτά α-

2 1α ναγνωρίζονται από το διεθνές δίκαιο, β) την καθιέρωση ενός συστήµατος συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλόµενων κρατών που εξασφαλίζει ότι αυτές οι εγγυήσεις γίνονται σεβαστές και κατατείνουν στην παρεµπόδιση της αρπαγής, της πώλησης ή της παράνοµης διακίνησης παιδιών και γ) την εξασφάλιση αναγνώρισης στα συµβαλλό- µενα κράτη των υιοθεσιών που έγιναν σύµφωνα µε τη Σύµβαση αυτή της Χάγης του Για το σκοπό αυτόν η παρούσα Σύµβαση υιοθετεί ορισµένες αρχές που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο, ό- πως είναι: (α) η υπογράµµιση του ρόλου της οικογένειας και η σηµασία που έχει η οικογένεια στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, αφού στόχος της είναι η δηµιουργία µόνιµης σχέσης µεταξύ γονέα και παιδιού, (β) η τοποθέτηση του παιδιού σε άλλο κράτος να πραγ- µατοποιείται µόνο στην περίπτωση που έχουν, προηγου- µένως, εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες για την παραµονή του παιδιού στην οικογένειά του ή σε άλλη οικογένεια του κράτους προέλευσης (αρχή της επικουρικότητας), (γ) η όποια τοποθέτηση να γίνεται για το συµφέρον του παιδιού, και, (δ) να παρεµποδίζεται σε κάθε περίπτωση τυχόν παράνοµη διακίνηση αυτού (άρθρο 1). Η Σύµβαση της Χάγης εφαρµόζεται όταν ένα παιδί το οποίο έχει τη συνήθη διαµονή του σε Συµβαλλόµενο Κράτος («το κράτος προέλευσης») µετακινήθηκε, µετακινείται ή πρόκειται να µετακινηθεί σε άλλο Συµβαλλό- µενο Κράτος («το κράτος υποδοχής») είτε µετά από την υιοθεσία του που έγινε στο κράτος προέλευσης από συζύγους είτε από ένα µόνο πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαµονή του στο κράτος υποδοχής είτε για το σκοπό επίτευξης µιας τέτοιας υιοθεσίας στο κράτος υποδοχής ή στο κράτος προέλευσης (άρθρο 2 παρ. 1). Η Σύµβαση του 1993: (α) εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις υιοθεσιών που δηµιουργούν ένα µόνιµο δεσµό µεταξύ υιοθετούντων και υιοθετουµένου, (β) αφορά µόνο υιοθεσίες που γίνονται από συζύγους ή από ένα µόνο πρόσωπο, (γ) δεν λαµβάνει υπόψη της την ιθαγένεια των µερών, αλλά αντίθετα λαµβάνει υπόψη της το ότι ένα παιδί που έχει τη συνήθη διαµονή του σε ένα Συµβαλλό- µενο κράτος µετακινείται σε ένα άλλο Συµβαλλόµενο κράτος και, επίσης (δ) θεωρεί ως παιδί προς υιοθεσία ε- κείνο που δεν έχει κλείσει τα 18 του χρόνια µέχρι τη στιγµή που οι Κεντρικές Αρχές αµφοτέρων των Συµβαλλόµενων Κρατών συµφώνησαν στο να προχωρήσει η διαδικασία για την υιοθεσία (άρθρο 17 γ ). Η Σύµβαση της Χάγης του 1993 εφαρµόζεται, συνεπώς, µόνο εφόσον κατά το εφαρµοστέο δίκαιο - σύµφωνα µε τους κανόνες συνδέσεως του συγκεκριµένου forum - δηµιουργείται συγγενικός δεσµός µε τους υιοθετούντες, αδιάφορα αν διακόπτεται ή όχι κατά το δίκαιο αυτό και ο δεσµός του παιδιού µε τους βιολογικούς του γονείς. Το συγκεκριµένο ζήτηµα αφήνεται να λυθεί από τους κανόνες του Ιδ του κάθε Συµβαλλόµενου Μέρους και όχι από τις διατάξεις της Σύµβασης. Εξυπακούεται ότι η Σύµβαση του 1993 δεν καλύπτει µόνο τις υιοθεσίες που απαγγέλθηκαν µε δικαστική απόφαση, αλλά και εκείνες που τελέσθηκαν κατόπιν αποφάσεως διοικητικής αρχής ή που τακτοποιήθηκαν ιδιωτικώς υπό την εποπτεία ή όχι τέτοιου δικαστηρίου ή τέτοιας αρχής, ανάλογα µε το τί προβλέπει το δίκαιο του συγκεκριµένου κάθε φορά κράτους. Η διάρθρωση των διατάξεων της Σύµβασης Η Σύµβαση της Χάγης του 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία στη διακρατική υιοθεσία α- παρτίζεται από 48 άρθρα κατανεµηµένα ανά οµάδες σε επτά Κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζει το αντικείµενο και το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης (άρθρα 1-3). Το δεύτερο κεφάλαιο πραγµατεύεται τις ουσιαστικές προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να υφίστανται στα ενδιαφερόµενα µέρη προτού λάβει χώρα (είτε στη χώρα προέλευσης είτε στη χώρα υποδοχής) σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης η τοποθέτηση του παιδιού σε µία οικογένεια, κατανέµοντας αρµοδιότητες στις αρµόδιες αρχές των εµπλεκόµενων στη διακρατική υιοθεσία Αρχών (άρθρα 4-5). Το τρίτο κεφάλαιο πραγµατεύεται τα σχετικά µε τη διεθνή συνεργασία σε µια διακρατική υιοθεσία περιγράφοντας και αναλύοντας την «υποδοµή» που θα πρέπει να έχουν οι Κεντρικές Αρχές και οι άλλοι διαπιστευµένοι οργανισµοί προκειµένου να επιλαµβάνονται τέτοιων υιοθεσιών (άρθρα 6-13), ενώ το τέταρτο κεφάλαιο (άρθρα 14-22) καθορίζει τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για να τελεσφορήσει µία διακρατική υιοθεσία (διαδικαστικές προϋποθέσεις). Το πέµπτο κεφάλαιο αναφέρεται τόσο στο ζήτηµα της αναγνώρισης από όλα τα Συµβαλλόµενα στη Σύµβαση αυτή του 1993 Κράτη όλων των υιοθεσιών που έγιναν σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής, όσο και στα αποτελέσµατα που µία τέτοια αναγνώριση επιφέρει (άρθρα 23-27). Το έκτο κεφάλαιο (άρθρα 28-42) περιλαµβάνει έναν σηµαντικό αριθµό κανόνων ουσιαστικού δικαίου πέρα α- πό τις ρήτρες που αναφέρονται στο θέµα της περίπτωσης οµόσπονδων Συµβαλλόµενων Κρατών, όπως είναι µεταξύ άλλων, η απαγόρευση επαφής µεταξύ των υποψήφιων θετών γονέων του προς υιοθεσία παιδιού και των εµπλεκόµενων ατόµων προτού δοθούν οι απαραίτητες συναινέσεις προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν παράνοµη συναλλαγή (άρθρο 29), η µη αποκόµιση αθέµιτου οικονοµικού ή άλλου κέρδους από τα εµπλεκόµενα σε µία διακρατική υιοθεσία πρόσωπα (άρθρο 32) κ.ά.. Και το τελευταίο, έβδοµο κεφάλαιο περιλαµβάνει στα άρθρα τις συνηθισµένες τελικές διατάξεις που περιέχει µία ιεθνής Σύµβαση. Προϋποθέσεις για τη σύναψη διακρατικών υιοθεσιών Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις (άρθρα 4-5) αφορούν τον υιοθετούµενο και τον ή τους υιοθετούντες, όπως ε- πίσης και τα όργανα που πρέπει να δώσουν τη συναίνεσή τους για την πραγµατοποίηση της διακρατικής υιοθεσίας. Οι ουσιαστικές αυτές προϋποθέσεις είναι, µεταξύ άλλων, το εάν ο υιοθετούµενος µπορεί να υιοθετηθεί - α- φού προηγουµένως ελέγχθηκε η δυνατότητα τοποθέτησής του σε οικογένεια του ίδιου του κράτους προέλευσης - το εάν η υιοθεσία είναι προς το συµφέρον του παιδιού, καθώς επίσης και η ικανότητα αντίστοιχα του ή των υιοθετούντων στο να υιοθετήσουν. Γεγονότα που κρίνονται από πρόσωπα, ιδρύµατα και αρχές που είναι αρµόδια να δώσουν τη συναίνεσή τους προκειµένου να µετακινηθεί το παιδί στη χώρα υποδοχής.

3 1β Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις για την κατάρτιση µιας διακρατικής υιοθεσίας περιέχονται στα άρθρα της Σύµβασης. Οι κυριότερες από αυτές είναι: Για τον ή τους υιοθετούντες, δηλαδή για τα πρόσωπα που επιθυµούν να υιοθετήσουν, στα άρθρα της Σύµβασης ορίζεται πως αυτοί θα πρέπει να απευθύνονται στην Κεντρική Αρχή του κράτους της συνήθους δια- µονής τους και εφόσον αυτή πεισθεί πως οι αιτούντες είναι κατάλληλοι και ικανοί να υιοθετήσουν συντάσσει έκθεση την οποία διαβιβάζει προς την Κεντρική Αρχή του κράτους προέλευσης. Για τον υιοθετούµενο, στο άρθρο 16 της Σύµβασης ο- ρίζεται πως εφόσον η Κεντρική Αρχή του κράτους προέλευσης κρίνει ότι το προς υιοθεσία παιδί µπορεί να υιοθετηθεί, συντάσσει έκθεση την οποία διαβιβάζει στην α- ντίστοιχη αρχή του κράτους υποδοχής. Με το ίδιο πνεύ- µα και το π.δ. 226/1999, που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 4 και των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2447/1996, όπως και του άρθρου 14 του ν. 3329/2005, οι οποίες αναφέρονται στις υπηρεσίες και οργανισµούς που είναι ειδικά εξειδικευµένοι για την πραγµατοποίηση διακρατικών υιοθεσιών. Η σύνταξη ειδικής έκθεσης στην οποία να διασφαλίζεται ότι η προβλεπόµενη υιοθεσία είναι προς το συµφέρον του παιδιού είναι σε όλα τα παραπάνω νοµοθετικά κείµενα απαραίτητη διαδικαστική προϋπόθεση για την πραγµάτωση της υιοθεσίας. Σύµφωνα µε τα άρθρα της Σύµβασης το προς υιοθεσία παιδί δεν µπορεί να ανατεθεί στους αιτούντες την υιοθεσία, παρά µόνο αφού τα όργανα του κράτους προέλευσης του παιδιού διαπιστώσουν τη συναίνεση των µελλοντικών θετών γονέων και τα όργανα του κράτους υποδοχής αποδεχτούν αυτή την απόφαση και εφόσον διαπιστώσουν µεταξύ άλλων ότι το παιδί πήρε άδεια εξόδου από το κράτος προέλευσης και άδεια εισόδου και διαµονής από το κράτος υποδοχής. Στη διάταξη του άρθρου 21 της Σύµβασης προβλέπεται δυνατότητα επιστροφής του παιδιού στην περίπτωση που τα όργανα του κράτους υποδοχής διαπιστώσουν ότι η παραµονή του παιδιού στην οικογένεια υποδοχής δεν ανταποκρίνεται στο συµφέρον του και συνεργαζόµενα µε τα όργανα του κράτους προέλευσης φροντίζουν για την τυχόν ανάθεσή του σε νέα οικογένεια. Όργανα για τη διενέργεια της διακρατικής υιοθεσίας Η Σύµβαση προβλέπει τρεις κατηγορίες οργάνων που εµπλέκονται στην κατάρτιση µιας διεθνούς υιοθεσίας: (α) Η Κεντρική Αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη να εκτελεί τις υποχρεώσεις που της επιβάλλονται από την ίδια τη Σύµβαση (άρθρα 6 επ.), να συνεργάζεται µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών του κράτους, να παρέχει πληροφορίες που αφορούν την εσωτερική νοµοθεσία του κράτους σε σχέση µε την υιοθεσία, να χορηγεί στατιστικές και τυποποιηµένα έντυπα κ.ά.. (β) Άλλες δηµόσιες αρχές ή αναγνωρισµένοι οργανισµοί, οι οποίοι συνδράµουν την Κεντρική Αρχή στα θέµατα που δεν ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κεντρικής Αρχής, όπως είναι αυτά του άρθρου 9 της Σύµβασης και τα οποία αφορούν στη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε το προς υιοθεσία παιδί και τους υποψήφιους θετούς γονείς, την παροχή συµβουλών για την υιοθεσία ή ακόµη σχετικά µε τη διευκόλυνση και παρακολούθηση της διαδικασίας. Τα όργανα αυτά υπόκεινται στον έλεγχο των αρµόδιων αρχών του κράτους στο ο- ποίο ανήκουν επιδιώκοντας µη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Και (γ) Ενώσεις προσώπων ή φυσικά πρόσωπα τα ο- ποία, έχοντας την απαραίτητη εµπειρία και ηθική ακεραιότητα, είναι δυνατόν να ασχοληθούν στο χώρο της διακρατικής υιοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει δυνατότητα τα φυσικά αυτά πρόσωπα ή οργανισµοί να εισπράττουν αµοιβή, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νο- µοθεσία του Συµβαλλόµενου αυτού Κράτους και εφόσον υποβληθεί σχετική δήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών των Κάτω Χωρών. Οι διατάξεις της Σύµβασης που παραχωρούν αυτές τις αρµοδιότητες για είσπραξη αµοιβής σε φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αποτελούν συµβιβαστική λύση απέναντι σε ο- ρισµένα κράτη, όπως π.χ. οι Η.Π.Α. που επέµεναν σε αυτό, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα κράτη που συµµετείχαν στη Συνδιάσκεψη της Χάγης, τα οποία απορρίπτουν ο- ποιουδήποτε είδους τέτοια σύµπραξη, θεωρώντας την υιοθεσία υπόθεση που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο και όχι των ολίγων. Εξάλλου, το άρθρο 32 της Σύµβασης θέτει περιορισµούς ως προς τις αµοιβές των προσώπων που εµπλέκονται στις υιοθεσίες, σε όσες έννοµες τάξεις προβλέπεται αυτή η δυνατότητα. Αναγνώριση µιας διακρατικής υιοθεσίας στα άλλα Συµβαλλόµενα Κράτη Από τη στιγµή που µία υιοθεσία βεβαιωθεί από το αρ- µόδιο όργανο του Συµβαλλόµενου Κράτους ότι έγινε σύµφωνα µε τη Σύµβαση αναγνωρίζεται αυτόµατα και στα υπόλοιπα Συµβαλλόµενα Κράτη. Για το λόγο αυτόν ορίζεται από κάθε κράτος - κατά το χρόνο επικύρωσης, αποδοχής ή προσχώρησης στη Σύµβαση - ποιο θα είναι το αρµόδιο όργανο που θα έχει αυτή την αρµοδιότητα, της χορήγησης δηλαδή του σχετικού πιστοποιητικού. Κρίνεται σκόπιµο για την Ελλάδα να οριστεί το αρµόδιο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση υιοθεσίας ως το όργανο εκείνο που θα είναι αρµόδιο για να χορηγεί το εν λόγω πιστοποιητικό, για το λόγο ότι θα είναι το πλέον κατάλληλο να ελέγχει τη συνδροµή των προϋποθέσεων των διατάξεων της Σύµβασης, λόγω του δικαιοδοτικού χαρακτήρα του τρόπου κατάρτισης της υιοθεσίας κατά το ελληνικό δίκαιο. Μπορεί πάντως ο αρχικός διορισµός να τροποποιηθεί αργότερα και να ανακοινωθεί αυτό στο Θεµατοφύλακα της Σύµβασης, ανάλογα µε το πώς θα ε- φαρµόζεται στην πράξη η συγκεκριµένη Σύµβαση µετά την κύρωσή της και εφεξής. Αποτελέσµατα της αναγνώρισης µιας διακρατικής υιοθεσίας στα άλλα Συµβαλλόµενα Κράτη Ως προς τα αποτελέσµατα που επιφέρει η αναγνώριση µιας διακρατικής υιοθεσίας που έγινε κατά τη Σύµβαση, αυτά συνίστανται στην αναγνώριση του δεσµού συγγένειας που δηµιουργείται µεταξύ του υιοθετουµένου και των θετών γονέων του (άρθρο 26 1 α ) και στην αναγνώριση της γονικής µέριµνας των θετών γονέων για το παιδί (άρθρο 26 1 β ). Η Σύµβαση αναγνωρίζει την παύση του συγγενικού δεσµού του υιοθετούµενου παιδιού µε τους βιολογικούς του γονείς (άρθρο 26 1 γ ) εφόσον η υιοθεσία επιφέρει αυτό το αποτέλεσµα στο Συµβαλλόµενο Κράτος όπου αυτή πραγµατοποιήθηκε, χωρίς εν τούτοις να προβλέπει την εξαίρεση των κωλυµάτων γάµου -όπως συµβαίνει µε το ελληνικό δίκαιο (βλ. άρθρα

4 1γ ΑΚ)- γεγονός που ίσως οδηγήσει σε γάµο του υιοθετούµενου παιδιού µε τους φυσικούς του γονείς ή τα αδέλφια του. Η τελευταία αυτή ρύθµιση, πάντως, δεν εµπνέει ανησυχία, επειδή η επιφύλαξη της δηµόσιας τάξης αναγνωρίζεται µε τη διάταξη του άρθρου 24 της ί- διας της Σύµβασης, ενώ θα είναι πάντα δυνατή και η επίκληση της επιφύλαξης της δηµόσιας τάξης του άρθρου 33 του ελληνικού ΑΚ. Γενικές παρατηρήσεις Συµπέρασµα Είναι γεγονός ότι η Σύµβαση του 1993 καθιερώνει ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστηµα συνεργασίας ανάµεσα στα Συµβαλλόµενα Κράτη. Αυτό όµως ακριβώς το σύστηµα είναι εκείνο που τελικά επιτυγχάνει την άµεση α- ναγνώριση µιας απόφασης διακρατικής υιοθεσίας µέσω, κυρίως, των κανόνων ουσιαστικού Ιδ που θεσπίζονται, οι οποίοι κύριο και πρωταρχικό ρόλο έχουν το συµφέρον και την προστασία του παιδιού. Η άµεση αναγνώριση της γενόµενης διακρατικής υιοθεσίας από όλα τα Συµβαλλόµενα Κράτη και όχι µόνο α- πό τα δύο εµπλεκόµενα σε αυτήν κράτη είναι και το µεγάλο πλεονέκτηµά της. Η άµεση αυτή αναγνώριση σταθεροποιεί έτσι την προσωπική κατάσταση του παιδιού για το οποίο δηµιουργείται ένας σταθερός δεσµός συγγένειας µε τους θετούς του γονείς και, συγχρόνως, διευκολύνει την έναρξη των αποτελεσµάτων της υιοθεσίας τόσο στο κράτος υποδοχής, όσο και στα υπόλοιπα Συµβαλλόµενα Κράτη. Γεγονός που οδηγεί στον περιορισµό, αν όχι στην εξάλειψη, του φαινοµένου των «χωλών» υιοθεσιών. Η Σύµβαση αποτελεί µία µεγάλη πρόκληση της διεθνούς κοινωνίας να «τοποθετούνται» εγκαταλελειµµένα και «ιδρυµατικά» παιδιά στις καταλληλότερες οικογένειες του εξωτερικού, προβλέποντας την ίδρυση σε κάθε Συµβαλλόµενο Κράτος µιας Κεντρικής Αρχής. Η Κεντρική αυτή Αρχή δύναται να συνεπικουρείται στο έργο της και από άλλους δηµόσιους οργανισµούς ή άλλα ανεξάρτητα όργανα που έχουν εµπειρία στις διακρατικές υιοθεσίες. Η δυνατότητα αυτή επαφίεται σε κάθε Συµβαλλό- µενο Κράτος να την ορίσει, ενώ η ίδια η Σύµβαση εξασφαλίζει τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων που θα πρέπει να επιχειρούνται από τα αρµόδια αυτά όργανα, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή «τοποθέτηση» του υπό κρίση κάθε φορά παιδιού. Η Σύµβαση του 1993 απαιτεί από τις Κεντρικές Αρχές µε τις ενέργειες που θα κάνουν να ανιχνεύουν τυχόν νο- µικά εµπόδια που θα υπάρχουν ώστε να συντελεσθεί η συγκεκριµένη διακρατική υιοθεσία. Έτσι, η διαβεβαίωση από την «αρµόδια αρχή» (δικαστική ή διοικητική) του κράτους προέλευσης ότι το παιδί µπορεί να υιοθετηθεί (άρθρο 4 α ) επιβάλλει να προηγηθεί µία διοικητικής καθαρά φύσης διαδικασία µε σύνταξη έκθεσης που αναφέρεται, µεταξύ των άλλων και γύρω από την ταυτότητα του παιδιού, το κοινωνικό, οικογενειακό και πολιτισµικό του περιβάλλον (άρθρο 16 1), ακολουθεί η απόφαση «τοποθέτησης» του παιδιού (άρθρο 17) και, τέλος, η α- πόφαση για την έξοδό του από τη χώρα (άρθρα 18,19). Η ίδια λογική ισχύει αναφορικά και µε τη δυνατότητα των θετών ή του θετού γονέα να υιοθετήσει (άρθρο 5 α ), όπου το αρµόδιο δικαστήριο ή η αρµόδια διοικητική αρχή του κράτους υποδοχής θα πρέπει να το διαβεβαιώσει αυτό, αφού προηγουµένως ακολουθηθεί µία διοικητικής φύσης διαδικασία, η οποία εξετάζει µεταξύ των άλλων την ταυτότητά τους, την προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση και το κοινωνικό τους περιβάλλον (άρθρο 15 1). Έπεται η απόφαση «τοποθέτησης» του παιδιού (άρθρο 17 γ ) και, τέλος, η απόφαση για την είσοδο του υιοθετηθέντος στο κράτος υποδοχής. Οι ξεχωριστές ενέργειες που θα γίνουν από την αρµόδια αρχή (δικαστική ή διοικητική) και τα αρµόδια προς τούτο εξουσιοδοτηθέντα όργανα του κράτους προέλευσης και του κράτους υποδοχής, ξεχωριστά καθένα για το ενδιαφερόµενο µέρος του οποίου έχει την ευθύνη, καταλήγουν στην τελική συναίνεση που θα δοθεί µε τη σύ- µπτωση των βουλήσεων του κάθε µέρους, ότι δηλαδή «η υπό κρίση υιοθεσία µπορεί να προχωρήσει» (άρθρο 17 γ ). Η εν λόγω διάταξη αποτελεί πράγµατι «το κλειδί» της όλης διαδικασίας και το εναρκτήριο λάκτισµα για την πραγµατοποίησή της, αφού της απόφασης για την τοποθέτηση του παιδιού ακολουθεί η απόφαση για την έξοδο του από το κράτος προέλευσης και της αντίστοιχης απόφασης για την είσοδό του στο κράτος υποδοχής (άρθρα 18,19). Με την επιτευχθείσα υιοθεσία, η οποία θα πρέπει να πιστοποιηθεί ότι έγινε σύµφωνα µε τη Σύµβαση (άρθρο 23) από την αρµόδια (δικαστική ή διοικητική) αρχή του κράτους υποδοχής ή πιθανότατα από εκείνην του κράτους προέλευσης - εφόσον το δίκαιο του τελευταίου δεν επιτρέπει στους ανήλικους υπηκόους του να το εγκαταλείπουν προτού απαγγελθεί από το ίδιο αυτό κράτος η υιοθεσία του - η Σύµβαση του 1993 θεσπίζει την καθίδρυση ενός σταθερού δεσµού συγγένειας µεταξύ του υιοθετηθέντος και των θετών του γονέων. Η Σύµβαση της Χάγης του 1993 για τη διακρατική υιοθεσία συµβάλλει στη διεθνή συνεργασία και στην προστασία των παιδιών φροντίζοντας για την τοποθέτησή τους σε κατάλληλη οικογένεια. Εξασφαλίζει το συµφέρον των παιδιών αυτών παρεµποδίζοντας την παράνοµη διακίνησή τους στηριζόµενη στις αρχές και άλλων διεθνών συµβατικών κειµένων, όπως είναι η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του παιδιού του Από την εφαρµογή της υπό κύρωσης Σύµβασης καµία δαπάνη δεν προκαλείται ή µείωση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού. Θέτοντας τα παραπάνω υπόψη της Βουλής εισηγούµεθα την ψήφιση του Σχεδίου Νόµου που υποβάλλουµε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρ. Παυλόπουλος ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Θ. Μπακογιάννη ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Αβραµόπουλος Ν. - Γ. ένδιας

5 1δ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση της Σύµβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η Σύµβαση για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία που υπογράφηκε στη Χάγη στις 29 Μαΐου 1993, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

6 40 Άρθρο δεύτερο 1. Ως Κεντρική Αρχή για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την κυρούµενη Σύµβαση, κατά το άρθρο 6 παρ.1 αυτής, ορίζεται το Υπουργείο Υ- γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Η Ελλάδα δηλώνει ότι οι λειτουργίες της Κεντρικής Αρχής που προβλέπονται από τα άρθρα 15 έως 21 της Σύµβασης είναι δυνατόν να εκτελούνται από τις ακόλουθες αναγνωρισµένες ως ειδικευµένες Υπηρεσίες και Οργανώσεις που µνηµονεύονται στη διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 2 του π.δ. 226/1999 (ΦΕΚ 190 Α ), ήτοι τις: (α) ιευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των τεσσάρων τοµέων της Νοµαρχίας Αθηνών για το Νοµό Αττικής, πλην της Νοµαρχίας Πειραιά, καθώς και για τους Νοµούς των περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας. (β) ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νοµαρχίας Πειραιά για τη Νοµαρχία του Πειραιά και για τους νο- µούς των περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. (γ) ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης για τους νοµούς των περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. (δ) ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νοµαρχίας Α- χα ας για τους νοµούς των περιφερειών υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων. (ε) ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νοµαρχίας Η- ρακλείου για τους νοµούς της περιφέρειας Κρήτης. (στ) ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νοµαρχίας Ιωαννίνων για τους νοµούς της Περιφέρειας Ηπείρου. (ζ) Τον Ελληνικό Κλάδο της ιεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας µε έδρα την Αθήνα. (η) Το ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός» και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που µετατράπηκαν σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε το άρθρο 14 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), στις οποίες περιλαµβάνονται και οι Μονάδες «Αναρρωτήριο Πεντέλης», Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» και Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας Καλαµακίου». Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στελεχωµένη κοινωνική υπηρεσία στις προαναφερόµενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, η κοινωνική έρευνα διενεργείται υ- ποχρεωτικά από τις αρµόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες των ιευθύνσεων ή Τµηµάτων Πρόνοιας των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 3. Η Ελλάδα δηλώνει, κατά τη διάταξη του άρθρου 22 παράγραφος 4 της Σύµβασης, ότι οι υιοθεσίες παιδιών, των οποίων η συνήθης διαµονή βρίσκεται στην Ελλάδα, µπορεί να πραγµατοποιηθούν µόνο εάν οι λειτουργίες των Κεντρικών Αρχών εκτελούνται από δηµόσιες υπηρεσίες ή διαπιστευµένους οργανισµούς, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο III της Σύµβασης. 4. Η Ελλάδα δηλώνει, κατά τη διάταξη του άρθρου 23 παράγραφος 2 της Σύµβασης, ότι ως Αρµόδια Αρχή για την πιστοποίηση, ότι η υιοθεσία έγινε σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ορίζεται το αρµόδιο κάθε φορά ικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση της υιοθεσίας. 5. Η Ελλάδα δηλώνει, κατά τη διάταξη του άρθρου 25 της Σύµβασης, ότι δεν θα δεσµεύεται από τη Σύµβαση για να αναγνωρίζει υιοθεσίες που έγιναν µε βάση συµφωνία, η οποία καταρτίσθηκε κατ' εφαρµογή του άρθρου 39 παράγραφος 2 της Σύµβασης. 6. Η αναγνώριση από την Ελλάδα µιας υιοθεσίας που πραγµατοποιήθηκε σε αλλοδαπό Συµβαλλόµενο Κράτος τελεί υπό τις προϋποθέσεις: α) ότι έχει παρασχεθεί η πιστοποίηση από την Αρµόδια Αρχή του Συµβαλλόµενου Κράτους ότι η υιοθεσία έγινε σύµφωνα µε τη Σύµβαση και β) ότι η υιοθεσία δεν είναι προδήλως αντίθετη προς τη δηµόσια τάξη, λαµβανοµένου υπόψη του συµφέροντος του παιδιού. Άρθρο τρίτο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύµβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 46 παράγραφος 2 περίπτωση α αυτής. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρ. Παυλόπουλος ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Θ. Μπακογιάννη ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Αβραµόπουλος Ν. - Γ. ένδιας ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 41/4/2009 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την «Κύρωση της Σύµβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία» Με τις διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου νόµου κυρώνεται η Σύµβαση για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία που υπογράφηκε στη Χάγη στις 29 Μαΐου 1993 και τέθηκε σε ι- σχύ από την 1η Μαΐου Ειδικότερα: Α. Με το άρθρο πρώτο κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος η ανωτέρω Σύµβαση, µε τις διατάξεις της οποίας προβλέπονται τα ακόλουθα: 1. Αντικείµενο της Σύµβασης είναι: - η καθιέρωση εγγυήσεων ώστε οι διεθνείς υιοθεσίες να γίνονται µε γνώµονα το συµφέρον του παιδιού, - η καθιέρωση ενός συστήµατος συνεργασίας µεταξύ των Συµβαλλόµενων Κρατών, το οποίο να εξασφαλίζει ότι οι εγγυήσεις αυτές θα είναι σεβαστές, - η εξασφάλιση της αναγνώρισης στα Συµβαλλόµενα Κράτη υιοθεσιών που έγιναν σύµφωνα µε τη Σύµβαση. (άρθρο 1) 2. Καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης και προβλέπεται ότι, η Σύµβαση καλύπτει µόνο τις υιοθεσίες οι οποίες δηµιουργούν µια διαρκή σχέση γονέα-παιδιού. (άρθρο 2) 3. Προβλέπεται ότι η Σύµβαση παύει να εφαρµόζεται

7 41 εάν οι συµφωνίες των Κεντρικών Αρχών των αρµόδιων Κρατών (άρθρο 17 υποπ. γ ), δεν έχουν συναφθεί πριν γίνει το παιδί δεκαοκτώ ετών. (άρθρο 3) 4. Καταγράφονται οι απαραίτητες διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τις αρµόδιες αρχές του Κράτους προέλευσης του προς υιοθεσία παιδιού, προκειµένου η υιοθεσία να λάβει χώρα. (άρθρο 4) 5. Αποτυπώνονται οι αντίστοιχες διαδικασίες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τις αρµόδιες αρχές του Κράτους υποδοχής, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί σύννοµα η υιοθεσία. (άρθρο 5) 6. Προβλέπεται ότι, κάθε Συµβαλλόµενο Κράτος ορίζει µία Κεντρική Αρχή ως υπεύθυνη για την εκτέλεση των υ- ποχρεώσεων που θα της επιβάλλονται από τη Σύµβαση. Εµπεριέχονται ρυθµίσεις σχετικές µε το καθεστώς που ι- σχύει στην περίπτωση οµοσπονδιακών κρατών, τα οποία έχουν την ευχέρεια να ορίσουν περισσότερες από µία Κεντρικές Αρχές. (άρθρο 6) 7. Αποτυπώνονται οι βασικότερες υποχρεώσεις των Κεντρικών Αρχών, µε σηµαντικότερη την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών των Κρατών, προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία των παιδιών. (άρθρο 7) 8. Θεσπίζεται η υποχρέωση, για όλες τις Κεντρικές Αρχές, λήψης όλων των κατάλληλων µέτρων προκειµένου να παρεµποδιστεί ο πορισµός αθέµιτου οικονοµικού ή άλλου κέρδους σε σχέση µε την υιοθεσία. (άρθρο 8) 9. Αποτυπώνονται τα κυριότερα µέτρα που οφείλουν να λαµβάνουν οι Κεντρικές Αρχές, µε σηµαντικότερη τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την κατάσταση του παιδιού και των µελλοντικών θετών γονέων, προκειµένου να διευκολυνθεί και να επισπευσθεί η διαδικασία της υιοθεσίας. (άρθρο 9) 10. Προβλέπεται ότι, διαπίστευση χορηγείται µόνο σε εκείνους τους οργανισµούς οι οποίοι έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να εκτελούν σωστά τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. (άρθρο 10) 11. Προσδιορίζονται οι βασικότερες υποχρεώσεις κάθε διαπιστευµένου οργανισµού, στα πλαίσια της παρούσας Συµφωνίας. (άρθρο 11) 12. Ορίζεται ότι, κάθε διαπιστευµένος οργανισµός σε Συµβαλλόµενο Κράτος µπορεί να ενεργεί σε άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος, µόνον εάν οι αρµόδιες αρχές αµφοτέρων των κρατών του έχουν δώσει σχετική εξουσία. (άρθρο 12) 13. Προβλέπεται υποχρέωση ενηµέρωσης του Μόνι- µου Γραφείου της Συνδιάσκεψης της Χάγης του Ιδιωτικού ιεθνούς ικαίου, σχετικά µε τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των διαπιστευµένων οργανισµών, καθώς και σχετικά µε τον ορισµό και την έκταση των λειτουργιών των Κεντρικών Αρχών. (άρθρο 13) 14. Αποτυπώνεται ο τρόπος έναρξης της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί, σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διακρατική υιοθεσία. (άρθρο 14) 15. Αποτυπώνονται οι πληροφορίες τις οποίες η Κεντρική Αρχή του Κράτους υποδοχής πρέπει να συλλέξει, σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υιοθεσία. (άρθρο 15) 16. Περιγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από τη στιγµή που η Κεντρική Αρχή του Κράτους Προέλευσης έχει τα εχέγγυα ότι το παιδί µπορεί να υιοθετηθεί. (άρθρο 16) 17. Περιγράφονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε η απόφαση ανάθεσης ενός παιδιού σε υποψήφιους θετούς γονείς, στο Κράτος Προέλευσης, να θεωρείται έγκυρη. (άρθρο 17) 18. Καθιερώνεται αµοιβαία υποχρέωση των κεντρικών αρχών των εµπλεκόµενων, σε υιοθεσία, κρατών να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το παιδί θα πάρει άδεια εξόδου από το Κράτος Προέλευσης και άδεια εισόδου από το Κράτος Υποδοχής. (άρθρο 18) 19. Θεσπίζεται υποχρέωση για τις Κεντρικές Αρχές αµφότερων των Κρατών να εξασφαλίζουν ότι η µετακίνηση του παιδιού θα πραγµατοποιηθεί µε κάθε δυνατή α- σφάλεια και κατάλληλες συνθήκες. (άρθρο 19) 20. Προβλέπεται ότι, οι Κεντρικές Αρχές των εµπλεκόµενων στην υιοθεσία κρατών, οφείλουν να ενηµερώνουν η µία την άλλη σχετικά µε την πρόοδο της υιοθεσίας και τα µέτρα που λαµβάνονται για την ολοκλήρωσή της. (άρθρο 20) 21. Αναφέρονται τα αναγκαία µέτρα που η Κεντρική Αρχή του Κράτους Υποδοχής οφείλει να λάβει στην περίπτωση που κρίνει ότι η συνεχιζόµενη παραµονή του παιδιού από τους υποψήφιους θετούς γονείς, µετά τη µεταφορά του στο Κράτος υποδοχής, δεν είναι προς το συµφέρον του. (άρθρο 21) 22. Εµπεριέχονται ρυθµίσεις σχετικές µε τις περιπτώσεις όπου οι λειτουργίες των αρµόδιων Κεντρικών Αρχών µπορούν να εκτελούνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (µε συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις) και µε παράλληλη ενηµέρωση του Θεµατοφύλακα της Σύµβασης. (άρθρο 22) 23. Προβλέπεται ότι, υιοθεσία για την οποία η αρµόδια αρχή Συµβαλλόµενου Κράτους παρέχει πιστοποίηση ότι έγινε σύµφωνα µε τη Σύµβαση, αναγνωρίζεται ως νόµι- µη στα άλλα Συµβαλλόµενα Κράτη. Ορίζεται υποχρέωση για κάθε Συµβαλλόµενο Κράτος να ανακοινώνει στον θε- µατοφύλακα της Σύµβασης την ταυτότητα και τις λειτουργίες της Αρχής ή των Αρχών που είναι αρµόδιες να προβαίνουν στις απαραίτητες πιστοποιήσεις. (άρθρο 23) 24. Προβλέπεται ότι, η αναγνώριση µιας υιοθεσίας µπορεί να απορριφθεί σε ένα Συµβαλλόµενο Κράτος µόνον εάν η υιοθεσία είναι προδήλως αντίθετη προς τη δη- µόσια τάξη αυτού, λαµβανοµένου υπόψη του συµφέροντος του παιδιού. (άρθρο 24) 25. Παρέχεται η δυνατότητα, σε κάθε Συµβαλλόµενο Κράτος, να δηλώνει στον Θεµατοφύλακα της Σύµβασης ότι δεν θα δεσµεύεται από αυτήν για να αναγνωρίζει υιοθεσίες που έγιναν µε βάση συµφωνία, η οποία καταρτίσθηκε κατ εφαρµογή του άρθρου 39 παρ. 2. (άρθρο 25) 26. Περιγράφονται οι νοµικοί δεσµοί που δηµιουργούνται ή λύνονται µε την αναγνώριση της υιοθεσίας και τα αποτελέσµατα αυτών. (άρθρα 26-27) 27. Προβλέπεται ότι η Σύµβαση δεν θίγει τους νόµους του Κράτους Προέλευσης οι οποίοι επιτάσσουν να πραγ- µατοποιείται στο εν λόγω Κράτος η υιοθεσία ενός παιδιού που έχει τη συνήθη διαµονή του εντός αυτού του Κράτους ή οι οποίοι απαγορεύουν την τοποθέτηση του παιδιού ή τη µεταφορά του στο Κράτος Υποδοχής πριν την υιοθεσία. (άρθρο 28) 28. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις, η µη τήρηση των οποίων επισύρει την απαγόρευση επαφής µεταξύ των υποψήφιων θετών γονέων και των γονέων του παιδιού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου έχει τη φροντίδα του παιδιού. (άρθρο 29) 29. Θεσπίζεται υποχρέωση διαφύλαξης της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών, σχετικά µε το προς υιοθε-

8 42 σία παιδί, από τις αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Κρατών. (άρθρο 30) 30. Προβλέπεται ότι, προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται ή διαβιβάζονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση, χρησι- µοποιούνται µόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή διαβιβάστηκαν. (άρθρο 31) 31. Ορίζεται ότι, κανένας δεν µπορεί να αποκοµίζει α- θέµιτο οικονοµικό ή άλλο κέρδος από µία δραστηριότητα που σχετίζεται µε τη διακρατική υιοθεσία. Μόνο έξοδα και δαπάνες, περιλαµβανοµένων ευλόγων επαγγελµατικών αµοιβών προσώπων που αναµιγνύονται στην υιοθεσία, µπορεί να απαιτηθούν ή να καταβληθούν.(άρθρο 32) 32. Καθιερώνεται υποχρέωση άµεσης ενηµέρωσης της Κεντρικής Αρχής Συµβαλλόµενου Κράτους από κάθε αρ- µόδια αρχή, η οποία θεωρεί ότι κάποια διάταξη της Σύµβασης δεν έχει γίνει σεβαστή ή ότι ελλοχεύει κίνδυνος να µη γίνει σεβαστή. (άρθρο 33) 33. Προβλέπεται υποχρέωση χορήγησης έγκυρου µεταφρασµένου εγγράφου, εάν αυτό ζητηθεί από την αρ- µόδια αρχή του κράτους προορισµού. Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τους υποψήφιους θετούς γονείς. (άρθρο 34) 34. Θεσπίζεται υποχρέωση ταχείας διεκπεραίωσης της υιοθεσίας, από τις αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Κρατών. (άρθρο 35) 35. Εµπεριέχονται ειδικές ρυθµίσεις που ισχύουν για περιπτώσεις υιοθεσίας σε Συµβαλλόµενα Κράτη τα ο- ποία περιλαµβάνουν δύο ή περισσότερα νοµικά συστή- µατα. (άρθρα 36-37) 36. Ορίζεται ότι, ένα κράτος εντός του οποίου διάφορες εδαφικές ενότητες έχουν τους δικούς τους νοµικούς κανόνες σχετικά µε την υιοθεσία, δεν υποχρεούται να ε- φαρµόσει τη Σύµβαση στην περίπτωση που ένα κράτος µε ενιαίο νοµικό σύστηµα δεν θα ήταν υποχρεωµένο να την εφαρµόσει. (άρθρο 38) 37. Προβλέπεται ότι, η Σύµβαση δεν επηρεάζει την ι- σχύ κανενός διεθνούς κειµένου στο οποίο τα Συµβαλλό- µενα Κράτη είναι µέλη και το οποίο περιέχει διατάξεις ε- πί θεµάτων διεποµένων από τη Σύµβαση, εκτός εάν έχει διατυπωθεί αντίθετη δήλωση από τα Κράτη Μέλη σε ένα τέτοιο κείµενο. (άρθρο 39) 38. Ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται καµία επιφύλαξη στη Σύµβαση. (άρθρο 40) 39. Γίνεται αναφορά στο ότι η Σύµβαση εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση που µια αίτηση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 14 έχει παραληφθεί µετά την έναρξη ισχύος της Σύµβασης στο Κράτος της Υποδοχής και στο Κράτος της Προέλευσης. (άρθρο 41) 40. Προβλέπεται ότι, ο Γενικός Γραµµατέας της Συνδιάσκεψης της Χάγης του Ιδιωτικού ιεθνούς ικαίου, θα συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα µια ειδική επιτροπή προκειµένου να εξετάζει την πρακτική λειτουργία της Σύµβασης. (άρθρο 42) 41. Προβλέπεται ότι, η Σύµβαση είναι ανοικτή για υπογραφή από τα Κράτη που ήταν Μέλη της Συνδιάσκεψης της Χάγης του Ιδιωτικού ιεθνούς ικαίου κατά τη έκατη Έβδοµη Σύνοδό της και από τα άλλα Κράτη που συµ- µετείχαν σε αυτή τη Σύνοδο. Θεµατοφύλακας της Σύµβασης ορίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου των Κάτω Χωρών. (άρθρο 43) 42. Καθορίζεται το πλαίσιο που διέπει τις µελλοντικές προσχωρήσεις κρατών στη Σύµβαση, καθώς και τη διαδικασία ενδεχόµενης έγερσης αντιρρήσεων και την υποχρέωση σχετικής ενηµέρωσης του Θεµατοφύλακα. (άρθρο 44) 43. Περιλαµβάνονται ειδικές ρυθµίσεις σχετικές µε τη θέση σε ισχύ της Σύµβασης σε κράτη µέλη τα οποία περιλαµβάνουν δύο ή περισσότερες εδαφικές ενότητες, καθώς και διαφορετικά νοµικά συστήµατα. (άρθρο 45) 44. Γίνεται αναφορά στις προθεσµίες έναρξης ισχύος της Σύµβασης για κάθε περίπτωση προσχώρησης. (άρθρο 46) 45. Εµπεριέχονται ρυθµίσεις σχετικές µε την ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης από Συµβαλλόµενο Κράτος µε γνωστοποίηση στον Θεµατοφύλακα. (άρθρο 47) 46. Καταγράφονται οι σηµαντικότερες υποχρεώσεις του Θεµατοφύλακα της Σύµβασης. (άρθρο 48) Β. Στο άρθρο δεύτερο ορίζεται ως Κεντρική Αρχή, για την Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Παράλληλα, καταγράφονται οι λοιπές δηµόσιες αρχές της χώρας οι οποίες µπορούν να εκτελούν λειτουργίες της Κεντρικής Αρχής, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Γ. Στο άρθρο τρίτο προβλέπεται ότι, η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφη- µερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύµβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 46, παράγραφος 2 περίπτωση α αυτής.. Από τις διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου νόµου, δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2009 Ο Γενικός ιευθυντής Βασίλειος Λέτσιος

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 1 Ιουλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3765 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 1 Ιουλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3765 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις και έγγραφα» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αντικείµενο της Συµβάσεως αυτής είναι η απαλλαγή α- πό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996)

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996) Σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υ- πηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα, 24-03-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ Γ.Π. οικ. 33724 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ Πληρ.: Ελ. Απουσίδου Ευαγ. Κτιστάκη Προς: Ταχ.Δ/νση: Αριστοτέλους 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/26.09.2003 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86)

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) ΝΟΜΟΣ: 1672/86 Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 23-4-2012 Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 /5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.Υ10α/Γ.Π.οικ. 42126 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα µέτρα προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Ένα βήμα μετά την συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Διασύνδεση Μονάδων Υγείας με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Ένα βήμα μετά την συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Διασύνδεση Μονάδων Υγείας με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Ένα βήμα μετά την συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Διασύνδεση Μονάδων Υγείας με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Τσιαλκούτη Μαρία Κοινωνικός Λειτουργός Υπεύθυνη τμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ µεταξύ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα και του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ Εκπροσωπούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Απόστολο Τσουκαλά, Πρωτοδίκη, τον οποίον όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα