ΤΟΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΤΟΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ ΝΕΟΣΥΝΤΑΓΜΑΑΜΕΣΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΑΣ :36χ ρόν ι απροσπάθε ι ας,181άρθρα,70κε φάλαι α

2 Σύνταγμα της Ελλάδος Για ηην Παηπίδα, ηον εκδημοκπαηιζμό και ηην κοινυνική ζςνοσή. Ο Λαόρ ηηρ Ελλάδορ, αζκώνηαρ ηην ππυηογενή και αποκλειζηική δημιοςπγική ηος Εξοςζία, επικαλούμενορ ηην πποζηαζία ηηρ Αγίαρ Ομοοςζίος και Αδιαιπέηος Τπιάδορ, ηο ιζηοπικό παπάδειγμα και κληπονομιά ηος Απελεςθεπυηή μαρ και Γεννήηοπα ηος Νέος Ελληνικού Κπάηοςρ, Θεόδυπος Κολοκοηπώνη, ηον ηπυιζμό και ηη θςζία ηυν ππογόνυν μαρ και όζυν ζθςπηλάηηζαν μία παηπίδα ελεύθεπη και κςπίαπση, αζκώνηαρ ηην ππυηογενή ηος Εξοςζία μέζυ ηηρ εκπποζώπηζήρ ηος από ηη Λαφκή Σςνηακηική Σςνέλεςζη με ελεύθεπη τήθο και δημοκπαηικό Δημοτήθιζμα, θεζπίζει ηο ακόλοςθο Σύνηαγμα. Copyright Παηξησηηθφ Μέησπν,

3 2

4 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Πξννίκην 2. Θεκειηψδεηο Αξρέο Άξζξν Πεξί γεσγξαθηθνχ ρψξνπ θαη πνιηηηθήο δηαίξεζεο Άξζξν Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, εγγπήζεηο θαη θαζήθνληα Άξζξν Ηζαγέλεηα θαη ππεθνφηεηα Άξζξν Γηθαηψκαηα πνιηηψλ Γηαδηθαζίεο ζχιιεςεο ηνπ πνιίηε Άξζξν Σαπηνπξνζσπία ηνπ πνιίηε Άξζξν Πξνζσπηθή ειεπζεξία ησλ πνιηηψλ Άξζξν Απαξαβίαζην ηεο θαηνηθίαο ηνπ πνιίηε Άξζξν Γηθαηψκαηα θαηεγνξνπκέλνπ Άξζξν Απαγφξεπζε ρξήζεο απξφθιεηεο βίαο -ρεκηθψλ, ρξήζεο νπηηθνπαθνπζηηθψλ Άξζξν 59. κέζσλ & θάιπςεο πξνζψπνπ ζε ζπγθεληξψζεηο πνιηηψλ. 12. Διεπζεξία ζξεζθεπηηθή πίζηεο Άξζξν Πιεξνθνξηθή Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, Άξζξν Πνιηηηθά δηθαηψκαηα Άξζξν Λατθφ Γεκνςήθηζκα Άξζξν Αλάθιεζε Αηξεηνχ Αμησκαηνχρνπ Άξζξν πγθέληξσζε ππνγξαθψλ ζηήξημεο ππνςεθηφηεηαο αηξεηνχ αμησκαηνχρνπ Άξζξν Αλάθιεζε ρεδίνπ Νφκνπ Άξζξν Αλάθιεζε Νφκνπ Άξζξν Αλάθιεζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο Άξζξν Κνηλσληθά θαη νηθνγελεηαθά δηθαηψκαηα Άξζξν Παηδηά θαη έθεβνη Άξζξν Πνιχηεθλε νηθνγέλεηα Άξζξν Σξίηε ειηθία Άξζξν Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο Άξζξν Κνηλσληθή Αζθάιηζε Άξζξν Δξγαζία Άξζξν πλδηθαιηζκφο. Άξζξν Πνιηηηζηηθά θαη εθπαηδεπηηθά δηθαηψκαηα Άξζξν Δθπαίδεπζε Άξζξν Παλεπηζηεκηαθή απηνλνκία Άξζξν Αζιεηηζκφο Άξζξν Οηθνλνκηθά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο Άξζξν Καζεζηψο Αγίνπ Όξνπο Άξζξν

5 35. Πεξηβαιινληηθά δηθαηψκαηα Άξζξν Σα θαζήθνληα ησλ πνιηηψλ Άξζξν Γεκφζηα Γηνίθεζε Άξζξν χληαμε ηεο Πνιηηείαο Άξζξν Πνιηηηθνί Φνξείο Άξζξν Αλάδεημε Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Άξζξν Δμνπζίεο θαη επζχλεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Άξζξν Δηδηθέο επζχλεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Άξζξν Βνπιή ησλ Διιήλσλ Άξζξν Αλάδεημε θαη ζπγθξφηεζε ηεο Άλσ Βνπιήο ησλ Διιήλσλ Άξζξν Κσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα ησλ Βνπιεπηψλ ηεο Άλσ Βνπιήο ησλ Διιήλσλ Άξζξν Καζήθνληα θαη δηθαηψκαηα ησλ Βνπιεπηψλ ηεο Άλσ Βνπιήο ησλ Διιήλσλ Άξζξν Δηδηθέο επζχλεο ηνπ Βνπιεπηή ηεο Άλσ Βνπιήο ησλ Διιήλσλ Άξζξν Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Άλσ Βνπιήο ησλ Διιήλσλ Άξζξν Ννκνζεηηθή ιεηηνπξγία ηεο Άλσ Βνπιήο ησλ Διιήλσλ Άξζξν Αλάδεημε θαη ζπγθξφηεζε ηεο Κάησ Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ηεο Γηαζπνξάο Άξζξν Κσιχκαηα/αζπκβίβαζηα Βνπιεπηψλ Κάησ Βνπιήο ησλ Διιήλσλ Γηαζπνξάο Άξζξν Καζήθνληα/δηθαηψκαηα Βνπιεπηψλ Κάησ Βνπιήο ησλ Διιήλσλ Γηαζπνξάο Άξζξν Δηδηθέο επζχλεο ηνπ Βνπιεπηή ηεο Κάησ Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ηεο Άξζξν 218. Γηαζπνξάο. 54. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Κάησ Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ηεο Γηαζπνξάο Άξζξν Ννκνζεηηθή ιεηηνπξγία ηεο Κάησ Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ηεο Γηαζπνξάο Άξζξν Αλάδεημε Πξσζππνπξγνχ Άξζξν Αξκνδηφηεηεο Πξσζππνπξγνχ Άξζξν ρέζεηο Βνπιήο Κπβέξλεζεο Άξζξν Δηδηθέο επζχλεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ Άξζξν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Άξζξν Αλάδεημε ηνπ Αηξεηνχ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο Άξζξν Δηδηθέο επζχλεο ηνπ Αηξεηνχ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο Άξζξν Αξκνδηφηεηεο ηνπ Αηξεηνχ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο Άξζξν Αξκνδηφηεηεο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Άξζξν Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Άξζξν Δθινγή ησλ Σαθηηθψλ Γηθαζηψλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Άξζξν Αλάδεημε ηνπ Αηξεηνχ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Άξζξν Δηδηθέο επζχλεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Άξζξν Αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Άξζξν

6 70. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Αλψηαηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ Άξζξν Οινκέιεηα ηνπ Αλψηαηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ Άξζξν Δθινγή ησλ Σαθηηθψλ Γηθαζηψλ ηνπ Αλψηαηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ Άξζξν Πξφεδξνο ηνπ Αλψηαηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ Άξζξν Δηδηθέο επζχλεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αλψηαηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ Άξζξν Αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αλψηαηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ Άξζξν Αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο Άξζξν Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο Άξζξν Δθινγή Σαθηηθψλ Γηθαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο Άξζξν Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο Άξζξν Δηδηθέο επζχλεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο Άξζξν Αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο Άξζξν πγθξφηεζε Γηθαζηεξίσλ Άξζξν Οξγάλσζε θαη δηθαηνδνζία ησλ Γηθαζηεξίσλ Άξζξν πγθξφηεζε ηνπ ψκαηνο ησλ Δλφξθσλ Άξζξν Αηξεηφο Δηζαγγειέαο Άξζξν Δηδηθέο επζχλεο ηνπ Αηξεηνχ Δηζαγγειέα Άξζξν Αξκνδηφηεηεο ηνπ Αηξεηνχ Δηζαγγειέα Άξζξν Δμνπζία ησλ Πνιηηψλ, πκβνχιην ηεο Γεκνθξαηίαο Άξζξν Δθπξφζσπνο ηνπ Λανχ Άξζξν Δθινγηθή Δμνπζία Άξζξν Γεκνςεθίζκαηα Άξζξν ψκα Γίσμεο ηεο Γηαθζνξάο, Γεληθέο Γηαηάμεηο Άξζξν Δηδηθέο επζχλεο ηνπ ψκαηνο Γίσμεο ηεο Γηαθζνξάο Άξζξν Αξκνδηφηεηεο ησλ ηειερψλ ηνπ ψκαηνο Γίσμεο ηεο Γηαθζνξάο Άξζξν Ννκαξρίεο, Γήκνη, Κνηλφηεηεο Άξζξν Δθινγή Ννκάξρε, Γεκάξρνπ, Κνηλνηάξρε Άξζξν Δθινγή Ννκαξρηαθνχ, Γεκνηηθνχ, Κνηλνηηθνχ πκβνπιίσλ Άξζξν Υνξεγίεο θαη απνδεκηψζεηο Αηξεηψλ Ννκαξρψλ, Γεκάξρσλ, Κνηλνηαξρψλ, Άξζξν 318. Ννκαξρηαθψλ, Γεκνηηθψλ, Κνηλνηηθψλ πκβνχισλ 99. Αξκνδηφηεηεο Ννκαξρηαθψλ, Γεκνηηθψλ, Κνηλνηηθψλ πκβνχισλ Άξζξν Γεκνηηθή, Κνηλνηηθή Δμνπζία Άξζξν Αξκνδηφηεηεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Άξζξν Απνθέληξσζε ησλ ΟΣΑ Άξζξν Κνηλσληθννηθνλνκηθφ θαζεζηψο θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο ζηελ Οηθνλνκία Άξζξν Σν θαζεζηψο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Άξζξν

7 105. Γεκφζην Υξένο Άξζξν Φνξνινγηθφ ζχζηεκα Άξζξν Δζληθφ λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα Άξζξν Μαθξννηθνλνκηθφο ζπληνληζκφο Άξζξν Υξεκαηηζηήξην Άξζξν Δζληθή αζθάιεηα, γεληθέο δηαηάμεηο Άξζξν πκβνχιην Δζληθήο Άκπλαο Άξζξν Αξρέο ηεο Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο ηνπ Έζλνπο Άξζξν Έλνπιεο Γπλάκεηο Άξζξν Όξγαλα ηεο αζθάιεηαο ηνπ πνιίηε Άξζξν Δγγχεζε ηνπ παξφληνο πληάγκαηνο Άξζξν Αθξνηειεχηηα δηάηαμε Άξζξν

8 χληαγκα ηεο Διιάδνο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. Πξννίκην Ο Λαφο ηεο Διιάδνο, αζθψληαο ηελ πξσηνγελή θαη απνθιεηζηηθή δεκηνπξγηθή ηνπ Δμνπζία, επηθαινχκελνο ηελ πξνζηαζία ηεο Αγίαο Οκννπζίνπ θαη Αδηαηξέηνπ Σξηάδνο, ην ηζηνξηθφ παξάδεηγκα θαη θιεξνλνκηά ηνπ Απειεπζεξσηή καο θαη Γελλήηνξα ηνπ Νένπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, Θεφδσξνπ Κνινθνηξψλε, ηνλ εξσηζκφ θαη ηε ζπζία ησλ πξνγφλσλ καο θαη φζσλ ζθπξειάηεζαλ κία παηξίδα ειεχζεξε θαη θπξίαξρε. Με ηνλ χςηζην ζθνπφ λα επαληδξπζεί ε Γεκνθξαηία γηα λα ζεκειησζεί κία θνηλσλία δεκνθξαηηθή, ζπκκεηνρηθή θαη πξσηαγσληζηηθή, ζε έλα Κξάηνο Γηθαίνπ, πνπ λα εδξαηψλεη ηηο αμίεο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο εηξήλεο, ηεο αιιειεγγχεο, ηνπ θνηλνχ θαινχ, ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο, ηεο ζπκβίσζεο θαη ηεο ππεξνρήο ηνπ Νφκνπ γηα ηελ παξνχζα θαη ηηο κειινληηθέο γελεέο, λα δηαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ζηε δσή, ζηελ εξγαζία, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηελ παηδεία, ζηελ θνηλσληθή Γηθαηνζχλε θαη ζηελ ηζφηεηα ρσξίο θακία δηάθξηζε νχηε ππνηέιεηα, λα πξνσζεί ηελ εηξεληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζλψλ, λα πξνσζεί θαη λα εδξαηψλεη ηελ Δζληθή ηνπ νινθιήξσζε, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο κε επέκβαζεο θαη ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ, ηεο θαζνιηθήο θαη αδηαίξεηεο εγγχεζεο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο, ηνπ ππξεληθνχ αθνπιηζκνχ, ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ έλλνκσλ αγαζψλ σο θνηλή θαη κε επηδερφκελε παξαίηεζεο θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπφηεηαο. Αζθψληαο ηελ πξσηνγελή ηνπ Δμνπζία κέζσ ηεο εθπξνζψπεζήο ηνπ απφ ηε Λατθή πληαθηηθή πλέιεπζε κε ειεχζεξε ςήθν θαη δεκνθξαηηθφ Γεκνςήθηζκα, ζεζπίδεη ην αθφινπζν ΤΝΣΑΓΜΑ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. Θεκειηψδεηο Αξρέο Άξζξν 1. Ζ Γεκνθξαηία ηεο Διιάδνο είλαη ακεηάθιεηα ειεχζεξε θαη αλεμάξηεηε, θαη ζεκειηψλεη ηελ εζηθή ηεο θιεξνλνκηά θαη ηηο αμίεο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ηεο δηεζλνχο εηξήλεο ζηηο αξρέο ηνπ Απειεπζεξσηή καο θαη Γελλήηνξα ηνπ Νένπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, Θεφδσξνπ Κνινθνηξψλε. Άξζξν 2. Ζ αλεμαξηεζία, ε ειεπζεξία, ε θπξηαξρία, ε εδαθηθή αθεξαηφηεηα θαη ε Δζληθή απηνδηάζεζε είλαη κε επηδερφκελα παξαίηεζεο δηθαηψκαηα ηνπ Έζλνπο. Άξζξν 3. Ζ Διιάδα, ζπγθξνηείηαη σο δεκνθξαηηθφ θαη θνηλσληθφ Κξάηνο Γηθαίνπ θαη Γηθαηνζχλεο, πνπ πξναζπίδεη σο χςηζηεο αμίεο ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ηε δσή, ηελ ειεπζεξία, ηελ ηζφηεηα, ηελ αιιειεγγχε, ηε δεκνθξαηία, ηελ θνηλσληθή επζχλε θαη, γεληθά, ηελ ππεξνρή ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ηελ εζηθή θαη ηδενινγηθνπνιηηηθή ειεπζεξία. Άξζξν 4. 7

9 1. Σν Κξάηνο έρεη σο βαζηθνχο ζθνπνχο ηνπ ηελ ππεξάζπηζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ην ζεβαζκφ ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ, ηε δεκνθξαηηθή άζθεζε ηεο ιατθήο βνχιεζεο, ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο δίθαηεο πνπ λα αγαπά ηελ εηξήλε, ηελ πξνψζεζε ηεο επκάξεηαο θαη ηεο επεκεξίαο ηνπ Λανχ θαη ηελ εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ, ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ θαζεθφλησλ πνπ αλαγλσξίδεη θαη θαζηεξψλεη ην παξφλ χληαγκα. 2. Ζ δσξεάλ παξνρή θαη πξνζηαζία ηεο Παηδείαο, ηεο Τγείαο, θαη ηεο Άκπλαο, είλαη νη ζεκειηψδεηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζθνπψλ. Άξζξν 5. Ζ Γεκνθξαηία ηεο Διιάδνο είλαη έλα Κξάηνο εληαίν θαη απνθεληξσκέλν κε ηνπο φξνπο πνπ θαζηεξψλεη ην παξφλ χληαγκα, θαη δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιειεγγχεο, θαη ηεο ζπλππεπζπλφηεηαο. Άξζξν 6. Ζ θπξηαξρία αλήθεη ζην Λαφ θαη δε κεηαβηβάδεηαη. Σελ αζθεί άκεζα κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν απφ ην παξφλ χληαγκα, θαη έκκεζα, κέζσ ηεο ςήθνπ, απφ ηα Όξγαλα πνπ αζθνχλ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ην Ννκνζεηηθφ Έξγν. Σα Όξγαλα ηνπ Κξάηνπο πεγάδνπλ απφ ηε ιατθή θπξηαξρία θαη ππφθεηληαη ζε απηήλ. Άξζξν 7. Όιεο νη αηξεηέο κνξθέο άζθεζεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Γηθαζηηθήο Δμνπζίαο, Γησθηηθήο Αξρήο, Λατθήο Δμνπζίαο θαη παξαγσγήο Ννκνζεηηθνχ Έξγνπ, είλαη θαη ζα είλαη πάληα δεκνθξαηηθέο, ζπκκεηνρηθέο, ελαιιαζζφκελεο, ππεχζπλεο, θαη κε αλαθιεηή εληνιή. Άξζξν 8. Σν χληαγκα είλαη ν χςηζηνο θαλφλαο θαη ην ζεκέιην ηεο έλλνκεο ηάμεο. Όια ηα άηνκα θαη ηα Όξγαλα πνπ αζθνχλ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ην Ννκνζεηηθφ Έξγν θαη απνλέκνπλ Γηθαηνζχλε, ππφθεηληαη ζην παξφλ χληαγκα. Άξζξν Ζ Δζληθή ζεκαία ηεο Διιάδνο πεξηέρεη ελλέα ηζνπαρείο, νξηδφληηεο θαη ελαιιαζζφκελεο ιεπθέο θαη θπαλέο παξάιιειεο ισξίδεο. Μέζα ζε έλα θπαλφ ηεηξάγσλν ζην πάλσ πξνζίζηην κέξνο, ππάξρεη έλαο ιεπθφο ηζφθεληξνο ζηαπξφο. Οη ελλέα ισξίδεο αληηζηνηρνχλ ζε θάζε γξάκκα μερσξηζηά, απφ ηε ιέμε "Διεπζεξία". Δπίζεο είλαη ηφζεο φζεο θαη νη ζπιιαβέο ηνπ "Διεπζεξία ή Θάλαηνο". 2. Ο ζηαπξφο ζπκβνιίδεη ην επίζεκν ζξήζθεπκα ηεο ρψξαο, ην Οξζφδνμν Υξηζηηαληθφ. 3. Ζ Δζληθή ζεκαία ηεο Διιάδνο, ν Δζληθφο χκλνο «Ύκλνο ζηελ Διεπζεξία» θαη ν ζπξεφο ηεο Γεκνθξαηίαο είλαη ηα ζχκβνια ηεο παηξίδαο. Άξζξν Δπίζεκε γιψζζα ηεο Διιάδνο, είλαη ε Διιεληθή. 2. Ζ Γεκνθξαηία έρεη ρξένο λα πξνζαλαηνιίζεη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ γξαπηή ειιεληθή γιψζζα, ζηελ πνιπηνληθή ηεο κνξθή. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. 8

10 Πεξί ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ θαη ηεο πνιηηηθήο δηαίξεζεο Άξζξν Ζ απφιπηε θπξηαξρία ηεο Γεκνθξαηίαο αζθείηαη ζηελ επεηξσηηθή θαη ηε λεζησηηθή πεξηνρή, φπσο θαη ζηηο πεξηνρέο ησλ ιηκλψλ, ησλ πνηακψλ, ηεο ζαιάζζηαο επηθξάηεηαο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ζαιάζζησλ πδάησλ, ηζηνξηθψλ θαη δσηηθψλ θαη κε βάζε ην Γηεζλέο Γίθαην ηεο Θάιαζζαο θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη κέζα ζηηο γξακκέο βάζεο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη ή πξφθεηηαη λα πηνζεηήζεη κέζσ δηεζλψλ ζπλζεθψλ ε Γεκνθξαηία ζην έδαθνο θαη ζην ππέδαθνο απηψλ, ζηνλ επεηξσηηθφ, λεζησηηθφ, ζαιάζζην θαη ελαέξην ρψξν θαη ζηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο πνπ βξίζθνληαη εθεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γελεηηθψλ, ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ, ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ησλ άπισλ πφξσλ πνπ βξίζθνληαη εθεί απφ θπζηθνχο ιφγνπο. 2. ηε Γεκνθξαηία αληηζηνηρνχλ δηθαηψκαηα ζηνλ ππεξθείκελν ηεο γεο ελαέξην ρψξν θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη ή δχλαληαη λα απνηειέζνπλ παλαλζξψπηλε θιεξνλνκηά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηελ έθηαζε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ νη δηεζλείο ζπκθσλίεο θαη ε Δζληθή λνκνζεζία. Άξζξν Σα θνηηάζκαηα νξπθηψλ θαη πδξνγνλαλζξάθσλ, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ Δζληθή επηθξάηεηα, θάησ απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ εζληθνχ ζαιάζζηνπ ρψξνπ, ζηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε θαη ζηελ πθαινθξεπίδα, αλήθνπλ ζηε Γεκνθξαηία, απνηεινχλ αγαζά ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, θαη γη' απηφλ ην ιφγν, δελ απαιινηξηψλνληαη θαη δελ πξνζεκεηψλνληαη. 2. Οη παξαζαιάζζηεο αθηέο θαη ζε απφζηαζε πελήληα κέηξσλ απφ ηελ γξακκή ηνπ ρεηκέξηνπ ζαιάζζηνπ θχκαηνο είλαη αγαζά ηεο δεκφζηαο ηδηνθηεζίαο, δελ είλαη ππνθείκελα θαλελφο είδνπο εθκεηάιιεπζεο, δελ παξαρσξνχληαη θαη δελ κεηαβηβάδνληαη θαη είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκεο ζε φινπο ηνπο Έιιελεο Πνιίηεο. Άξζξν 13. Ζ Δζληθή επηθξάηεηα δελ κπνξεί πνηέ λα παξαρσξεζεί, λα κεηαβηβαζηεί, λα ελνηθηαζηεί, ή λα εθπνηεζεί κε θαλέλαλ ηξφπν, είηε πξνζσξηλφ, είηε ελ κέξεη, ζε μέλα Κξάηε ή άιια ππνθείκελα θαη ζπιινγηθφηεηεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Άξζξν Ο γεσγξαθηθφο ρψξνο ηεο Διιάδνο, είλαη κία δψλε εηξήλεο. Γελ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ κέζα ζε απηφλ μέλεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, βάζεηο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ λα έρνπλ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο, απφ πιεπξάο νηαζδήπνηε δχλακεο ή ζπλαζπηζκνχ δπλάκεσλ. 2. Σα μέλα Κξάηε ή άιια ππνθείκελα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ κπνξνχλ κφλν λα απνθηνχλ αθίλεηα σο έδξεο ησλ δηπισκαηηθψλ ή πξνμεληθψλ ηνπο απνζηνιψλ κέζα ζηελ πεξηνρή πνπ ηνπο θαζνξίδεηαη, θαη θαηφπηλ εγγπήζεσλ ακνηβαηφηεηαο, κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ν Νφκνο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δηαθπιάζζεηαη πάληα ε Δζληθή θπξηαξρία. 3. Οη ππάξρνπζεο ρέξζεο γαίεο ζηηο πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηηο Σνπηθέο Απηνδηνηθήζεηο φισλ ησλ βαζκψλ, θαη ζηα ιηκλαία ή πνηάκηα ή ζαιάζζηα λεζηά δελ κπνξνχλ λα εθπνηεζνχλ, θαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπο κπνξεί κφλν λα εθρσξεζεί θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κε ζπλεπάγεηαη άκεζα ή έκκεζα, ηε κεηαβίβαζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο γεο. Άξζξν 15. 9

11 Σν Κξάηνο ππνρξενχηαη λα ζεζπίδεη πιήξε πνιηηηθή ζηηο παξακεζφξηεο ρεξζαίεο λεζησηηθέο θαη ζαιάζζηεο πεξηνρέο, δηαηεξψληαο ηελ αθεξαηφηεηα ηεο επηθξάηεηαο, ηελ θπξηαξρία, ηελ αζθάιεηα, ηελ άκπλα, ηελ Δζληθή ηαπηφηεηα, ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε. Άξζξν 16. Με ζθνπφ ηελ πνιηηηθή νξγάλσζε ηεο Γεκνθξαηίαο, ε Δζληθή επηθξάηεηα δηαηξείηαη ζε Κνηλφηεηεο, Γήκνπο, θαη Ννκνχο. Ζ πνιηηηθή θαη εδαθηθή δηαίξεζε ξπζκίδεηαη απφ νξγαληθφ Νφκν πνπ εγγπάηαη ηε απηνλνκία ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηελ πνιηηηθνδηνηθεηηθή απνθέληξσζε. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, εγγπήζεηο θαη θαζήθνληα. Άξζξν 17. Σν Κξάηνο εγγπάηαη ζε θάζε πξφζσπν, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο πξνφδνπ θαη ρσξίο θακία δηάθξηζε, ηελ απφιαπζε θαη ηελ αλαπαιινηξίσηε, αδηαίξεηε θαη αιιειεμαξηψκελε άζθεζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Ο ζεβαζκφο θαη ε εγγχεζε ηνπο απνηεινχλ ππνρξέσζε γηα ηα Όξγαλα ηεο Δθηειεζηηθήο, Γηθαζηηθήο, Διεγθηηθήο θαη Ννκνζεηηθήο Δμνπζίαο, ζχκθσλα κε ην παξφλ χληαγκα, κε ηα ζχκθσλα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ ππνγξάθνληαη ζην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη επηθπξψλνληαη απφ ηε Γεκνθξαηία, θαζψο θαη κε ηνπο Νφκνπο πνπ ηα αλαπηχζζνπλ. Άξζξν 18. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ρσξίο άιινπο πεξηνξηζκνχο εθηφο απφ εθείλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνινίπσλ θαη απφ ηελ θνηλσληθή δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα. Άξζξν 19. Όινη νη άλζξσπνη είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ Νφκνπ. πλεπψο: 1. Γελ επηηξέπνληαη νη δηαθξίζεηο κε βάζε ην θχιν, ηε ζξεζθεπηηθή πίζηε, ηελ θνηλσληθή ζέζε, ή εθείλεο πνπ γεληθά έρνπλ σο ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ αθχξσζε ή ηε κείσζε ηνπ θχξνπο ηεο αλαγλψξηζεο, ηεο απφιαπζεο ή ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ θάζε πξνζψπνπ ζε ζπλζήθεο ηζφηεηαο. 2. Σν παξφλ χληαγκα εγγπάηαη, έηζη ψζηε ε ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ Νφκνπ λα είλαη πξαγκαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή. Λακβάλεη ζεηηθά κέηξα ππέξ ησλ πξνζψπσλ ή ησλ νκάδσλ πνπ ηπρφλ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, πεξηζσξηνπνίεζε ή είλαη θνηλσληθά επάισηα. 3. Πξνζηαηεχεη εηδηθφηεξα εθείλα ηα πξφζσπα πνπ ιφγσ θάπνηαο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο βξίζθνληαη έθδεια ζε δεηλή ζέζε, θαη ζεζπίδεη θπξψζεηο ελαληίνλ ηεο θαηάρξεζεο θαη ηεο δπζκελνχο κεηαρείξηζεο πνπ δηαπξάηηνληαη εηο βάξνο ηνπο. 4. Ζ επίζεκε κεηαρείξηζε πνπ αξκφδεη ζε πνιίηε νπνηνπδήπνηε θχινπ, εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ δηπισκαηηθνχ πξσηνθφιινπ. 5. Γελ αλαγλσξίδνληαη ηίηινη επγελείαο νχηε θιεξνλνκηθέο δηαθξίζεηο. 10

12 6. Γελ αλαγλσξίδεηαη θακία κνξθή αζχινπ, ζε θαλέλαλ πνιίηε, ζε θακία ζπιινγηθφηεηα, ζε θαλέλαλ αηξεηφ ή δηνξηζκέλν Γεκφζην Λεηηνπξγφ, νχηε ζην Γεκφζην νχηε ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα, παξά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο δηέπνληαη απφ ην Γηεζλέο Γίθαην, ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ζηνπο Πνιηηηθνχο Πξφζθπγεο. Άξζξν 20. Ζ δηαηχπσζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ εγγπήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ χληαγκα θαη ζηα Γηεζλή Όξγαλα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, δελ επηηξέπεηαη λα ζεσξνχληαη σο άξλεζε άιισλ, πνπ, φληαο εγγελή ζηα άηνκα, δελ εκθαλίδνληαη ξεηά ζε απηά. Ζ έιιεηςε ξπζκηζηηθνχ Νφκνπ γη' απηά ηα δηθαηψκαηα δελ ππνλνκεχεη ηελ άζθεζε ηνπο. Άξζξν 21. Σα ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζχκθσλα, νη ζπλζήθεο θαη νη ζπκβάζεηο πνπ πξνζππνγξάθνληαη θαη επηθπξψλνληαη απφ ηελ Γεκνθξαηία ηεο Διιάδνο, έρνπλ ζπληαγκαηηθή ηζρχ θαη ππεξηζρχνπλ ηεο εζσηεξηθήο έλλνκεο ηάμεο, εθφζνλ πεξηιακβάλνπλ επλντθφηεξνπο φξνπο γηα ηελ απφιαπζε θαη ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ, απφ ηνπο ζεζπηζκέλνπο απφ ην παξφλ χληαγκα θαη απφ ηνπο Νφκνπο ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη έρνπλ ηαρεία θαη άκεζε εθαξκνγή ζηα Γηθαζηήξηα θαη ζηα ινηπά Όξγαλα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Άξζξν 22. Κακία λνκνζεηηθή δηάηαμε δελ έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ. Οη Νφκνη εθαξκφδνληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ, αθφκε θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηπρφλ βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Άξζξν 23. Κάζε πξάμε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ παξαβηάδεη ή κεηψλεη ηα δηθαηψκαηα ηα νπνία εγγπάηαη ην παξφλ χληαγκα θαη ν Νφκνο, είλαη άθπξε. Οη Γεκφζηνη Λεηηνπξγνί πνπ ηελ απαγγέιινπλ ή ηελ εθηεινχλ, θέξνπλ πνηληθή, αζηηθή, πεηζαξρηθή θαη δηνηθεηηθή επζχλε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ρσξίο ηε δηθαηνινγία ηεο εληνιήο αλσηέξνπ ή πξντζηακέλνπ. Άξζξν Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ απνλνκή Γηθαηνζχλεο γηα λα δηθαηψζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπιινγηθψλ ή ησλ επξχηεξσλ. Έρεη επίζεο δηθαίσκα ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπο θαη ζηελ έγθαηξε ιήςε ηεο αληίζηνηρεο απφθαζεο. 2. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα γηα λα εδξαηψζεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ, λα ζηξέθεηαη θαηά παληφο αηξεηνχ ή δηνξηζκέλνπ Γεκφζηνπ Λεηηνπξγνχ, αθφκε θαη φηαλ απηά ηα ζπκθέξνληα αθνξνχλ ελ κέξεη ζε απηφλ, σο κέινπο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Άξζξν 25. Σν Κξάηνο εγγπάηαη ηελ παξνρή ηεο απφιπηα δσξεάλ Γηθαηνζχλεο, κε ραξαθηήξα πξνζβάζηκν, ακεξφιεπην, επαξθή, δηαθαλή, απηφλνκν, αλεμάξηεην, ππεχζπλν, δίθαην θαη ηαρχ, ρσξίο αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο, ηππνιαηξία ή άζθνπεο επαλαηνπνζεηήζεηο. Άξζξν

13 Καζέλαο έρεη δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηα Γηθαζηήξηα, ζηα πιαίζηα ηεο απφιαπζεο θαη άζθεζεο ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη εγγπήζεσλ, αθφκε θαη ησλ εγγελψλ ηνπ αηφκνπ πνπ δε δειψλνληαη ξεηψο ζην παξφλ χληαγκα ή ζηα Γηεζλή Όξγαλα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Άξζξν Ζ δηαδηθαζία πξνζθπγήο γηα παξνρή ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο είλαη πξνθνξηθή, δεκφζηα, ζχληνκε, δσξεάλ, θαη δε ρξεηάδεηαη ηππηθέο δηαηππψζεηο. 2. Ζ αξκφδηα δηθαζηηθή Αξρή έρεη δηθαηνδνζία λα απνθαζηζηά άκεζα ηελ θαηαπαηεζείζα λνκηθή θαηάζηαζε, ή ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηζζφηεξν ηεο πξνζηδηάδεη ζηελ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία. 3. Οπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδνο ζεσξείηαη θαηάιιειε θαη ην Γηθαζηήξην ηε δηεθπεξαηψλεη δίλνληάο ηεο άκεζε πξνηεξαηφηεηα έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζέκαηνο. Άξζξν Καζέλαο κπνξεί λα πξνζθχγεη αηηνχκελνο πξνζηαζία γηα ηελ ειεπζεξία ή ηελ αζθάιεηά ηνπ. 2. Ο θξαηνχκελνο ή ε θξαηνχκελε ηίζεηαη ππφ ηελ θεδεκνλία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαηά ηξφπν άκεζν, ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε. Ζ άζθεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο δελ κπνξεί λα επεξεαζηεί κε θαλέλαλ ηξφπν κε δήισζε ζπλζεθψλ εμαίξεζεο ή κε πεξηνξηζκφ ζπληαγκαηηθψλ εγγπήζεσλ. Άξζξν Καζέλαο έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, θαη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλα ζε επίζεκα ή ηδησηηθά αξρεία. Δπίζεο έρεη ην δηθαίσκα λα γλσξίδεη ηε ρξήζε ηεο νπνίαο ηπγράλνπλ ηα πξναλαθεξζέληα, θαη ην ζθνπφ απηήο, θαη λα δεηά ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ ηελ ελεκέξσζε, ηε δηφξζσζε ή ηελ θαηαζηξνθή εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ιαλζαζκέλα ή πνπ ζίγνπλ παξάλνκα ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Οκνίσο, κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε έγγξαθα νπνηαζδήπνηε θχζεο, πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ε γλψζε ελδηαθέξεη θνηλφηεηεο ή νκάδεο αηφκσλ. 2. Γηαζθαιίδεηαη ην απφξξεην ησλ πεγψλ δεκνζηνγξαθηθήο πιεξνθφξεζεο κε εμαίξεζε ηα εγθιήκαηα ηεο εζράηεο πξνδνζίαο, ηεο εκπνξίαο λαξθσηηθψλ θαη ηνπ βηαζκνχ αλειίθσλ. 3. Όια ηα ζπγθεληξσζέληα γηα ηνλ δησθφκελν ζηνηρεία, θαηαζηξέθνληαη κεηά ηελ πάξνδν έμη κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεζίδηθεο αζψσζήο ηνπ, ελψπηνλ ηνπ δησθνκέλνπ θαη κε επίδνζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή, πξαθηηθνχ θαηαζηξνθήο ησλ. 4. Ο Γεκφζηνο Λεηηνπξγφο πνπ θξαηά ζηνηρεία αζσσζέληα πνιίηε, κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, ελέρεη αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε, ηφζν έλαληη ηνπ πνιίηε θαη έγθιεζε, φζν θαη απηεπαγγέιησο απφ ηηο δησθηηθέο αξρέο θαη ηηκσξείηαη κε πνηλή άλσ ησλ δεθαπέληε εηψλ θπιάθηζε, κε εμαγνξάζηκε θαη ρσξίο αλαζηνιή. Άξζξν 30. Σν Κξάηνο είλαη ππνρξεσκέλν λα εξεπλά θαη λα επηβάιιεη λφκηκεο θπξψζεηο ζηα αδηθήκαηα ζε βάξνο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη απφ ηηο αξρέο. Άξζξν

14 1. Σα εγθιήκαηα ηεο εζράηεο πξνδνζίαο, ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο απφ πξφζεζε, ηεο απηζηίαο ζηελ ππεξεζία, ηνπ ρξεκαηηζκνχ, ηεο παζεηηθήο δσξνδνθίαο θαη ηεο δηαζπάζηζεο δεκνζίνπ ρξήκαηνο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ αηξεηνχο ή δηνξηζκέλνπο Γεκφζηνπο Λεηηνπξγνχο, δελ παξαγξάθνληαη. 2. Σα εγθιήκαηα ηεο εκπνξίαο λαξθσηηθψλ, ηνπ βηαζκνχ αλειίθσλ θαη ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ πνπ δηαπξάηηνληαη απφ φινπο ηνπο πνιίηεο αλεμαηξέησο, δελ παξαγξάθνληαη. Άξζξν Σα εγθιήκαηα ηεο εζράηεο πξνδνζίαο, ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο απφ πξφζεζε, ηεο απηζηίαο ζηελ ππεξεζία, ηνπ ρξεκαηηζκνχ, ηεο παζεηηθήο δσξνδνθίαο θαη ηεο δηαζπάζηζεο δεκνζίνπ ρξήκαηνο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ αηξεηνχο ή δηνξηζκέλνπο Γεκφζηνπο Λεηηνπξγνχο, απνθιείνληαη απφ ηα επεξγεηήκαηα πνπ ηπρφλ επηθέξνπλ ηελ αηηκσξεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ράξεο θαη ηεο ακλεζηίαο. 2. Σα εγθιήκαηα ηεο εκπνξίαο λαξθσηηθψλ, ηνπ βηαζκνχ αλειίθσλ θαη ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ πνπ δηαπξάηηνληαη απφ φινπο ηνπο πνιίηεο αλεμαηξέησο, απνθιείνληαη απφ ηα επεξγεηήκαηα πνπ ηπρφλ επηθέξνπλ ηελ αηηκσξεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ράξεο θαη ηεο ακλεζηίαο. Άξζξν Σν Κξάηνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψλεη εμ νινθιήξνπ ηα ζχκαηα παξάβαζεο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ θαηαινγίδνληαη ή ηνπο δηθαηνχρνπο. 2. Σν Κξάηνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψλεη εμ νινθιήξνπ ηα ζχκαηα ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. Άξζξν 34. Σν Κξάηνο ιακβάλεη λνκνζεηηθά θαη άιιεο θχζεο κέηξα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη απνηειεζκαηηθέο ηηο απνδεκηψζεηο πνπ ζεζπίδεη ην άξζξν 33. Άξζξν Σν Κξάηνο πξνζηαηεχεη ηα ζχκαηα θνηλψλ εγθιεκάησλ θαη θξνληίδεη ψζηε νη ππαίηηνη λα απνθαζηζηνχλ ηηο δεκίεο ηηο νπνίεο πξνθάιεζαλ. 2. Σα Πνηληθά Γηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ, ππνρξενχληαη λα εθδίδνπλ παξάιιεια κε ηελ απφθαζε πνηλήο ζηνπο ελφρνπο θνηλψλ εγθιεκάησλ θαη απφθαζε πεξί ηνπ χςνπο ηεο απνδεκίσζεο ηνπ ζχκαηνο ή ησλ ζπκάησλ. Άξζξν 36. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα, κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηνπλ ηα ζχκθσλα, νη ζπλζήθεο θαη νη ζπκβάζεηο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ έρεη θπξψζεη ε Γεκνθξαηία, λα εγείξεη απαηηήζεηο ή λα θαηαζέηεη παξάπνλα ελψπηνλ ησλ δηεζλψλ νξγάλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηέηνηνπο ζθνπνχο, γηα λα δεηά ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ηνπ. Άξζξν 37. Σν Κξάηνο ιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζεζπίδεη ην παξφλ χληαγκα θαη ν Νφκνο, ηα κέηξα πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ ηήξεζε ησλ απνθάζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηα Γηεζλή Όξγαλα πνπ πξνβιέπεη απηφ ην άξζξν. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. 13

15 Ιζαγέλεηα θαη ππεθνφηεηα. Πξψην Σκήκα: Ιζαγέλεηα. Άξζξν 38. Δίλαη Πνιίηεο ηεο Διιάδνο: 1. Καζέλαο πνπ γελληέηαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο απφ Παηέξα θαη Μεηέξα Έιιελεο Πνιίηεο. 2. Καζέλαο πνπ γελληέηαη ζε μέλε επηθξάηεηα, θαη είλαη ηέθλν παηέξα θαη κεηέξαο εθ γελεηήο πνιηηψλ ηεο Διιάδνο. 3. Καζέλαο πνπ γελληέηαη ζε μέλε επηθξάηεηα, θαη είλαη ηέθλν παηέξα ή κεηέξαο εθ γελεηήο πνιηηψλ ηεο Διιάδνο, εθφζνλ εγθαζίζηαηαη κφληκα ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο ή δειψλεη ηε βνχιεζε ηνπ λα απνθηήζεη ηελ ηζαγέλεηα ηεο Διιάδνο. 4. Καζέλαο πνπ γελληέηαη ζε μέλε επηθξάηεηα, θαη είλαη ηέθλν παηέξα ή κεηέξαο πνιηηψλ ηεο Διιάδνο, θαηφπηλ πνιηηνγξάθεζεο, εθφζνλ, πξηλ θιείζεη ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, εγθαηαζηαζεί κφληκα ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη πξηλ θιείζεη ην εηθνζηφ πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, δειψζεη ηε βνχιεζε λα απνθηήζεη ηελ ηζαγέλεηα ηεο Διιάδνο. 5. Κάζε Οκνγελήο, κε θαηαγσγή, απνδεηθλπφκελε ζηα αξκφδηα Όξγαλα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, απφ Έιιελεο Πνιίηεο. Άξζξν 39. Ζ ηζαγέλεηα ηεο Διιάδνο δελ ράλεηαη κε ηελ αίηεζε θαη απφθηεζε άιιεο ηζαγέλεηαο. Άξζξν Καζέλαο κπνξεί λα απνπνηεζεί ηελ ηζαγέλεηα ηεο Διιάδνο. 2. Όπνηνο απνπνηεζεί ηελ εθ γελεηήο ή απφ πνιηηνγξάθεζε ηζαγέλεηα ηνπ, δελ κπνξεί λα ηελ αλαθηήζεη, νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα. Άξζξν 41. Καλέλαο Πνιίηεο κε ηζαγέλεηα άιινπ Κξάηνπο, δελ κπνξεί λα απνθηήζεη ειιεληθή ππεθνφηεηα θαη κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Δπηθξάηεηα αλ δελ θαηέρεη πιήξσο ηελ ειιεληθή γιψζζα, ηελ ειιεληθή ηζηνξία απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα θαη δελ έρεη επηηχρεη πιήξε αθνκνίσζε κε ηνλ ειιεληθφ ηξφπν δσήο θαηά δηακνλή ηνπιάρηζηνλ 12 εηψλ, πξνζφληα ηα νπνία πξέπεη λα δηαπηζησζνχλ απφ εηδηθή εμεηαζηηθή επηηξνπή, ε νπνία νξίδεηαη απφ ην πκβνχιην ηεο Γεκνθξαηίαο. Άξζξν 42. Δίλαη Πνιίηεο ηεο Διιάδνο θαηφπηλ πνιηηνγξάθεζεο: 1. Οη αιινδαπνί πνπ απνθηνχλ θάξηα πνιηηνγξάθεζεο. Γη απηφλ ην ζθνπφ πξέπεη λα δηακέλνπλ κφληκα ρσξίο δηαθνπή ζηελ Διιάδα, γηα ηνπιάρηζηνλ κία δσδεθαεηία ζπλαπηή ηεο εκεξνκελίαο ηεο αληίζηνηρεο αίηεζεο θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ παξφληνο πληάγκαηνο. 14

16 2. Οη αιινδαπνί θαη νη αιινδαπέο πνπ ηεινχλ γάκν κε Πνιίηεο ηεο Διιάδαο, εθφζνλ δειψζνπλ ηε βνχιεζή ηνπο λα απνθηήζνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα, θαηφπηλ παξέιεπζεο πέληε εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ γάκνπ ηνπο θαη κε ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ παξφληνο πληάγκαηνο. 3. Σα ηέθλα ησλ αιινδαπψλ πνπ δελ έρνπλ ελειηθησζεί θαηά ηελ εκεξνκελία πνιηηνγξάθεζεο ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ ηελ θεδεκνλία ηνπο, εθφζνλ δειψζνπλ βνχιεζε πνιηηνγξάθεζεο πξηλ θιείζνπλ ην εηθνζηφ πξψην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαη εθφζνλ έρνπλ δήζεη ζηελ Διιάδα γηα πέληε ζπλαπηά έηε, πξηλ ηελ πξναλαθεξζείζα δήισζε θαη κε ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ παξφληνο πληάγκαηνο. 4. Καη εμαίξεζε κπνξνχλ λα πνιηηνγξαθεζνχλ σο Έιιελεο Πνιίηεο, αιινδαπνί νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα, είηε κε ην ζπγγξαθηθφ θαη αθαδεκατθφ ηνπο έξγν, ή κε ηελ δξάζε ηνπο, αλέδεημαλ ή ζηήξημαλ ηελ Διιάδα, ηελ ηζηνξία ηνλ πνιηηηζκφ ηεο θαη ηα δίθαηα ηεο, ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο ή δηεζλψο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, αξκφδηα επηηξνπή ππφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ρνξεγεί ηελ θαη εμαίξεζε πνιηηνγξάθεζε θαη ηζαγέλεηα. Άξζξν 43. Οη εθ γελεηήο θαη απφ πνιηηνγξάθεζε Πνιίηεο ηεο Διιάδνο δελ κπνξνχλ λα ζηεξεζνχλ ηελ ππεθνφηεηά ηνπο, παξά κφλν ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαδηθαζηνχλ γηα εζράηε πξνδνζία. Άξζξν 44. Σα πνιηηηθά δηθαηψκαηα αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηνπο Πνιίηεο ηεο Διιάδνο. Άξζξν 45. Μφλν νη εθ γελεηήο Πνιίηεο ηεο Διιάδνο, κε παηέξα θαη κεηέξα Έιιελεο Πνιίηεο θαη νη νπνίνη δελ έρνπλ απνθηήζεη άιιε ηζαγέλεηα κπνξνχλ λα αζθνχλ ηα αμηψκαηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ηνπ Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξσλ ηεο Άλσ Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ησλ Πξνέδξσλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ηνπ Αλψηαηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Λανχ, ησλ Τπνπξγψλ, ησλ Τθππνπξγψλ, ησλ Βνπιεπηψλ ηεο Άλσ Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ησλ Ννκαξρψλ, ησλ Γεκάξρσλ, θαη ησλ Πξνέδξσλ ησλ Κνηλνηήησλ, φπσο θαη ησλ Αμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο. Άξζξν 46. Όπνηνο απνπνηείηαη ή ζηεξείηαη ηελ ηζαγέλεηα, ζηεξείηαη θαη ηελ ππεθνφηεηα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6. Γηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. Άξζξν Σν δηθαίσκα ζηε δσή είλαη απαξαβίαζην. 2. Καλέλαο Νφκνο δελ ζεζπίδεη ηελ ζαλαηηθή πνηλή, θαη θακία Αξρή δελ κπνξεί λα ηελ εθαξκφδεη. 3. Σν Κξάηνο πξνζηαηεχεη ηε δσή φζσλ ζηεξνχληαη ηελ ειεπζεξία ηνπο, ππεξεηψληαο ζην ζηξάηεπκα ή ζε Γεκφζηεο Αξρέο, ή φζσλ ππφθεηληαη ζηελ Γηνίθεζή ηνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Άξζξν

17 Ζ πξνζσπηθή ειεπζεξία είλαη απαξαβίαζηε. πλεπψο: 1. Καλέλαο δελ ζπιιακβάλεηαη ή θξαηείηαη, παξά κφλν δπλάκεη δηθαζηηθνχ εληάικαηνο, εμαηξνπκέλσλ ησλ απηφθσξσλ εγθιεκάησλ. 2. Καηά ηελ ζχιιεςή ηνπ, αλαγηγλψζθνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ δηελεξγνχληα ηε ζχιιεςε δεκφζην ιεηηνπξγφ, ηα δηθαηψκαηά ηνπ, σο εμήο: «Σπιιακβάλεζηε θαηεγνξνύκελνο γηα (πεξηγξάθεηαη ην αδίθεκα γηα ην νπνίν θαηεγνξείηαη ν ζπιιακβαλόκελνο). Έρεηε ην δηθαίσκα λα κελ δειώζεηε ηίπνηε θαη λα παξακείλεηε ζησπειόο ελώπηνλ ηεο δησθηηθήο αξρήο. Οηηδήπνηε δειώζεηε ή πξάμεηε θαηά ηε ζύιιεςή ζαο, κπνξεί λα ζηξαθεί ελαληίνλ ζαο ελώπηνλ ηνπ Δηθαζηεξίνπ. Εάλ έρεηε αδπλακία πξόζιεςεο λνκηθνύ ππεξαζπηζηή ζαο, ε Πνιηηεία ζα δηνξίζεη δσξεάλ λνκηθό ππεξαζπηζηή γηα ινγαξηαζκό ζαο. Απαληήζηε κνπ αλ έρεηε αληηιεθζεί ηα δηθαηώκαηά ζαο, όπσο ζαο αλαγλώζζεθαλ». 3. Ζ θαηαλφεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ ηελ θαηάθαζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 4. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν θαηεγνξνχκελνο πξνζάγεηαη ελψπηνλ ηεο Γηθαζηηθήο Αξρήο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν απφ ζαξάληα νθηψ ψξεο απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο. 5. Ο Γηθαζηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθήζεη ακέζσο ειεχζεξν ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ρσξίο λα εηζέιζεη ζε θακία δηαδηθαζία εθδίθαζεο, εάλ δηαπηζησζεί κε κάξηπξεο, ή ηεθκεξησκέλε καξηπξία απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, πσο δελ αλαγλψζηεθαλ ηα δηθαηψκαηά ηνπ. 6. Ο θαηεγνξνχκελνο δηθάδεηαη, φληαο ειεχζεξνο, εθηφο ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ θξίλνληαη απφ ηνλ ή ηε δηθαζηή ζε θάζε πεξίπησζε, ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ ή ε πξνθπιάθηζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 7. Ζ πξνθπιάθηζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηνπο ηξεηο κήλεο. 8. ε πεξίπησζε αζψσζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απηφο απνδεκηψλεηαη κε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε, αληηζηνηρνχζα ζηηο εκέξεο πξνθπιάθηζήο ηνπ. 9. ε πεξίπησζε αζψσζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ηα αξκφδηα φξγαλα ηα νπνία ελεπιάθεζαλ ζηελ πξνθπιάθηζή ηνπ, νθείινπλ λα δεηήζνπλ δεκνζίσο ζπγγλψκε απφ ηνλ αδίθσο πξνθπιαθηζζέληα. 10. Ζ θαηάζεζε ρξεκαηηθήο εγγχεζεο πνπ απαηηεί ν Νφκνο γηα λα παξαρσξήζεη ηελ ειεπζεξία πξνζψπνπ πνπ θξαηείηαη, δελ θνξνινγείηαη θαη επηζηξέθεηαη ακέζσο θαη ζην αθέξαην ζε ζαξάληα νθηψ ψξεο απφ ηελ ζηηγκή ηεο νξηζηηθήο ηειεζηδηθίαο. 11. Κάζε θξαηνχκελνο δηθαηνχηαη λα επηθνηλσλήζεη άκεζα κε ηνπο ζπγγελείο ηνπ, ην λνκηθφ ππεξαζπηζηή ηνπ, ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ ην νπνίν νξίδεη ν ίδηνο. Καη απηά ηα πξφζσπα έρνπλ ην δηθαίσκα λα πιεξνθνξνχληαη γηα ηνλ ηφπν θξάηεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηνπο αθνξά, λα ελεκεξψλνληαη άκεζα γηα ηνπο ιφγνπο θξάηεζεο θαη λα θαηαζέηνπλ γξαπηή πηζηνπνίεζε γηα 16

18 ηε θπζηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ θξαηνχκελνπ ζηνλ πξναλαθξηηηθφ ηνπ θάθειν είηε ελεξγψληαο αθ' εαπηνχ ηνπο είηε κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ. 12. Ζ αξκφδηα Αξρή ηεξεί δεκφζην αξρείν φισλ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ θξαηήζεσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ θξαηνχκελσλ, ηνλ ηφπν, ηελ ψξα θαη ηηο ζπλζήθεο ζχιιεςεο, φπσο επίζεο ηα νλφκαηα ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ πνπ δηελήξγεζαλ ηε ζχιιεςε θαζψο θαη ηηο παξαηεξήζεηο, ελζηάζεηο θαη νηηδήπνηε άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνπο ππεξαζπηζηέο ηνπ ή ηα πξφζσπα ηα νπνία θιήζεθαλ λα ηνλ ππεξαζπηζηνχλ. 13. ρεηηθά κε ηε ζχιιεςε αιινδαπψλ, ηεξείηαη, επηπιένλ, ε πξνβιεπφκελε απφ ηα Γηεζλή χκθσλα πξνμεληθή ελεκέξσζε. 14. Ζ πνηλή εθαξκφδεηαη κφλν ζην θαηαδηθαζζέλ πξφζσπν. Γελ ππάξρνπλ πνηλέο αηηκσηηθέο ή ηζφβηαο θάζεηξμεο, παξά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο, ησλ εγθιεκάησλ, ηεο εζράηεο πξνδνζίαο, ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο απφ πξφζεζε, ηεο απηζηίαο ζηελ ππεξεζία, ηνπ ρξεκαηηζκνχ, ηεο παζεηηθήο δσξνδνθίαο θαη ηεο δηαζπάζηζεο δεκνζίνπ ρξήκαηνο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ αηξεηνχο ή δηνξηζκέλνπο Γεκφζηνπο Λεηηνπξγνχο, φπσο επίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εγθιεκάησλ, ηεο εκπνξίαο λαξθσηηθψλ θαη ηνπ βηαζκνχ αλειίθσλ, πνπ δηαπξάηηνληαη αλεμαηξέησο, απφ φινπο ηνπο πνιίηεο. ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, νη πνηλέο θπιάθηζεο δελ μεπεξλνχλ ηα ηξηάληα έηε. 15. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πνηλψλ γηα ηα εγθιήκαηα, ηεο εζράηεο πξνδνζίαο, ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο απφ πξφζεζε, ηεο απηζηίαο ζηελ ππεξεζία, ηνπ ρξεκαηηζκνχ, ηεο παζεηηθήο δσξνδνθίαο θαη ηεο δηαζπάζηζεο δεκνζίνπ ρξήκαηνο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ αηξεηνχο ή δηνξηζκέλνπο Γεκφζηνπο Λεηηνπξγνχο, φπσο επίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εγθιεκάησλ, ηεο εκπνξίαο λαξθσηηθψλ θαη ηνπ βηαζκνχ αλειίθσλ, πνπ δηαπξάηηνληαη αλεμαηξέησο, απφ φινπο ηνπο πνιίηεο, ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα, κπνξνχλ λα επηβάιινπλ θνηλσληθή πνηλή, γηα ην ζχλνιν ηεο πνηλήο ζην νπνίν επηβιήζεθε. 16. Κάζε Αξρή πνπ επηβάιιεη πεξηνξηζηηθά κέηξα ππνρξενχηαη λα δειψλεη ηα ζηνηρεία ηεο. 17. Οη εθπξφζσπνη θάζε Αξρήο, εμαηξνπκέλσλ ησλ Τπεξεζηψλ Αζθάιεηαο ηνπ Κξάηνπο, ππνρξενχληαη λα θέξνπλ ζην πξφζζην ηκήκα ηεο ζηνιήο ή ηεο πνιηηηθήο πεξηβνιήο ηνπο, ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο, φπσο Όλνκα, Δπίζεην, Ηδηφηεηα θαη Αξηζκφ Μεηξψνπ. 18. Απαγνξεχεηαη ξεηά ζε θάζε εθπξφζσπν Κξαηηθήο Αξρήο λα θαιχπηεη ην πξφζσπφ ηνπ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 19. Απαγνξεχεηαη ξεηά ζε θάζε εθπξφζσπν Κξαηηθήο Αξρήο λα πξνζάγεη Έιιελα πνιίηε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ρσξίο απαγγειία θαηεγνξίαο θαη κφλν γηα εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. 20. Απαγνξεχεηαη ξεηά ζε θάζε εθπξφζσπν Κξαηηθήο Αξρήο, λα αηηείηαη ηελ επίδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Έιιελα πνιίηε, ρσξίο εμήγεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ηνπ ιφγνπ ή ησλ ιφγσλ γηα ηνλ νπνίν/νπνίνπο, δεηά ηα ζηνηρεία ηνπ. 21. Δάλ ε εμήγεζε δελ είλαη ζαθήο απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Κξαηηθήο Αξρήο, ν Έιιελαο πνιίηεο, έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ επίδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. 22. Απαγνξεχεηαη ξεηά ζε θάζε εθπξφζσπν Κξαηηθήο Αξρήο, λα ζέηεη ζε πεξηνξηζκφ Έιιελα πνιίηε, ρσξίο απαγγειία θαηεγνξίαο ζε βάξνο ηνπ. 23. Ζ ηαπηνπξνζσπία ηνπ Έιιελα Πνιίηε, γίλεηαη απηνκάησο θαη επηηνπίσο, κε ηελ επίδεημε ζηνλ εθπξφζσπν ηεο Κξαηηθήο Αξρήο, νπνηνπδήπνηε δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ εγγξάθνπ, ην νπνίν θέξεη ηελ 17

19 θσηνγξαθία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ. 24. Καλέλαο δελ παξακέλεη ππφ θξάηεζε αθνχ εθδνζεί απφθαζε απνθπιάθηζεο απφ ηελ αξκφδηα Αξρή, ή εθφζνλ εθηηζεί ε επηβεβιεκέλε πνηλή. Άξζξν Απαγνξεχεηαη ζηηο Γεκφζηεο Αξρέο, πνιηηηθέο ή ζηξαηησηηθέο, αθφκε θαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, εμαίξεζεο ή πεξηνξηζκνχ ησλ εγγπήζεσλ, λα αζθεί, λα επηηξέπεη ή λα αλέρεηαη ηε βίαηε εμαθάληζε πξνζψπσλ. Ο Γεκφζηνο Λεηηνπξγφο πνπ ηπρφλ ιάβεη εληνιή ή νδεγία γηα λα δηελεξγήζεη ηέηνηνπ είδνπο πξάμε ππνρξενχηαη λα κελ ππαθνχζεη θαη λα ηελ θαηαγγείιεη ζηηο αξκφδηεο Αξρέο. 2. Οη εζηθνί, νη θπζηθνί απηνπξγνί, νη ζπλεξγνί θαη φζνη ζπγθαιχπηνπλ ην έγθιεκα ηεο βίαηεο εμαθάληζεο πξνζψπνπ, φπσο θαη ηελ απφπεηξα, ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε άλσ ησλ δεθαπέληε εηψλ, κε εμαγνξάζηκε θαη ρσξίο αλαζηνιή. Άξζξν 50. Κάζε Έιιελαο Πνιίηεο θαη αιινδαπφο, έρεη δηθαίσκα ζην ζεβαζκφ ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη εζηθήο ηνπ αθεξαηφηεηαο, εληφο ηεο ειιεληθήο Δπηθξάηεηαο. πλεπψο: 1. Καλέλαο Έιιελαο Πνιίηεο ή αιινδαπφο, δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη απάλζξσπεο ή ππνηηκεηηθέο πνηλέο, βαζαληζηήξηα, ή ζθιεξή κεηαρείξηζε. Κάζε ζχκα πνπ ππέζηε βαζαληζκφ ή ζθιεξή, απάλζξσπε ή ππνηηκεηηθή κεηαρείξηζε, απφ θξαηηθά Όξγαλα, ή έγηλε αλεθηή εθ κέξνπο ηνπο, δηθαηνχηαη λα απνθαηαζηαζεί. 2. Ο Γεκφζηνο Λεηηνπξγφο, ν νπνίνο θαιείηαη απφ πξντζηακέλνπο ηνπ λα πξνβεί ζε βαζαληζηήξηα ή ζθιεξή κεηαρείξηζε ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, δηθαηνχηαη λα αξλεζεί θαη λα θαηαγγείιεη ηελ εληνιή ζηηο ζηα αξκφδηα Όξγαλα ηεο Γεκνθξαηίαο. 3. Ο Γεκφζηνο Λεηηνπξγφο, ν νπνίνο πξνβαίλεη ζε βαζαληζηήξηα ή ζθιεξή κεηαρείξηζε θξαηνπκέλνπ, ε δίλεη εληνιή ζε πθηζηάκελφ ηνπ, γηα ηέιεζε βαζαληζηεξίσλ θαη ζθιεξήο κεηαρείξηζεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε άλσ ησλ δεθαπέληε εηψλ, ρσξίο αλαζηνιή θαη κε εμαγνξάζηκε. 4. Κάζε Έιιελαο Πνιίηεο ή αιινδαπφο, πνπ έρεη ζηεξεζεί ηελ ειεπζεξία ηνπ πξέπεη λα απνιακβάλεη κεηαρείξηζε αλάινγε ηνπ ζεβαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εγγελή αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. 5. Καλέλαο Έιιελαο Πνιίηεο ή αιινδαπφο, δελ ππφθεηηαη ρσξίο ηελ ειεχζεξε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζε επηζηεκνληθά πεηξάκαηα ή ηαηξηθέο ή εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο βξίζθεηαη ζε θίλδπλν ε δσή ηνπ. 6. Κάζε Γεκφζηνο Λεηηνπξγφο, πνπ ζηα πιαίζηα ηνπ αμηψκαηνο ηνπ ρξεζηκνπνηεί ζθιεξή κεηαρείξηζε ή πξνθαιεί ζσκαηηθέο ή πλεπκαηηθέο βιάβεο ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή ππνθηλεί ή αλέρεηαη κεηαρείξηζε ηέηνηνπ είδνπο ηηκσξείηαη, κε πνηλή θπιάθηζεο, άλσ ησλ δεθαπέληε εηψλ, ρσξίο αλαζηνιή θαη κε εμαγνξάζηκε. Άξζξν Ζ θαηνηθία θαη θάζε ηδησηηθφο ρψξνο είλαη απαξαβίαζηα. Γελ κπνξεί λα γίλεη έξεπλα, παξά κφλνλ θαηφπηλ δηθαζηηθνχ εληάικαηνο, γηα λα απνθεπρζεί παξάβαζε ηνπ Νφκνπ, ή γηα λα εθηειεζηνχλ, 18

20 ζχκθσλα κε ην Νφκν, νη απνθάζεηο πνπ απαγγέιινπλ ηα Γηθαζηήξηα, πάληα ζην πιαίζην ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. 2. Οη πγεηνλνκηθέο επηζθέςεηο ή νη επηζθέςεηο πνπ δηελεξγνχληαη γηα έιεγρν ηεο ππξαζθάιεηαο ηεο θαηνηθίαο, ζχκθσλα κε ην Νφκν, κπνξνχλ κφλν λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηφπηλ πξνεηδνπνίεζεο απφ πιεπξάο ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ πνπ ηηο νξίδνπλ ή ηηο δηελεξγνχλ. 3. Κακία ηεθκεξίσζε αδηθήκαηνο πέξαλ ηεο παξαβίαζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη απηήο ησλ θαλφλσλ ππξαζθάιεηαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ έρεη λνκηθή θαη απνδεηθηηθή αμία ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ. 4. Κάζε Έιιελαο Πνιίηεο, δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί φια ηα κέζα, γηα λα ππεξαζπηζηεί ηελ θαηνηθία ηνπ. 5. ηελ πεξίπησζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ ή θφλνπ ε νπνία ηειέζζεθε εληφο ηεο θαηνηθίαο ηνπ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνπο έλνηθνπο απηήο, ζε άηνκν/άηνκα, ηα νπνία εηζέβαιαλ κε απνδεδεηγκέλε ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ πξφζεζε ηέιεζεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο, ν ηδηνθηήηεο θαη νη έλνηθνη απηνχ, απηνδηθαίσο θαη ακέζσο απαιιάζζνληαη απφ νπνηαδήπνηε θαηεγνξία, ελψπηνλ ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ. Άξζξν Καηνρπξψλεηαη ην απφξξεην θαη ην απαξαβίαζην ηεο ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο θάζε κνξθήο. 2. Γελ επηηξέπεηαη ε παξέκβαζε ζε απηέο, παξά κφλν κε έληαικα ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηεξψληαο ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο θαη δηαθπιάζζνληαο ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. Άξζξν 53. ε θάζε δηθαζηηθή θαη δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο. πλεπψο: 1. Ζ λνκηθή ππεξάζπηζε θαη ζπλδξνκή απνηειεί απαξαβίαζην δηθαίσκα γηα θάζε δηαδηθαζία θαη έξεπλα. 2. Καζέλαο δηθαηνχηαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνπ πξνζάπηνληαη θαη δηεμάγεηαη έξεπλα. Δπίζεο έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνχηαη λα δηαζέηεη ην ρξφλν θαη ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπ. 3. Δίλαη άθπξα ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη θαηφπηλ παξαβίαζεο ηεο δίθαηεο δίθεο. 4. Καζέλαο πνπ έρεη θεξπρζεί έλνρνο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη έθεζε. 5. Καζέλαο ζεσξείηαη αζψνο κέρξη λα απνδεηρζεί ην αληίζεην. Οη δησθηηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελνρή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη φρη ν θαηεγνξνχκελνο ηελ αζσφηεηά ηνπ. 6. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ αθξφαζε, ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία, κε ηηο πξνζήθνπζεο εγγπήζεηο θαη κέζα ζηα ινγηθά ρξνληθά φξηα πνπ θαζνξίδνληαη λφκηκα απφ αξκφδην αλεμάξηεην θαη ακεξφιεπην Γηθαζηήξην, πνπ έρεη νξίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ. 7. Όπνηνο δε κηιά ηελ ειιεληθή γιψζζα, ή δελ είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεη κε πξνθνξηθφ ηξφπν, δηθαηνχηαη δηεξκελέα. 8. Καζέλαο δηθαηνχηαη λα δηθάδεηαη απφ ην θπζηθφ ηνπ δηθαζηή, ηαθηηθφ ή νξθσηφ, κε ηηο εγγπήζεηο πνπ ζεζπίδεη ην παξφλ χληαγκα θαη ν Νφκνο. 19

21 9. Καλέλαο δελ κπνξεί λα δηθαζηεί ρσξίο λα γλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εγθαινχληα ή ηνπ ελάγνληα, νχηε κπνξεί λα δηθαζηεί απφ έθηαθηα Γηθαζηήξηα ή απφ επηηξνπέο πνπ ηπρφλ ζπγθαινχληαη ρσξίο απηήλ ηελ πξνυπφζεζε. 10. Καλέλαο δελ ππνρξεψλεηαη λα νκνινγήζεη ηελ ελνρή ηνπ ή λα θαηαζέζεη ελαληίνλ ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ ή ζπληξφθνπ ηνπ/ηεο, ή πξνζψπνπ κέρξη θαη ηέηαξηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή δεχηεξνπ βαζκνχ εμ αγρηζηείαο. Ζ νκνινγία είλαη έγθπξε, κφλν αλ θαηαηίζεηαη ρσξίο εμαλαγθαζκφ θαλελφο είδνπο. 11. Καζέλαο κπνξεί λα αηηεζεί ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, λα ππεξαζπηζζεί ηνλ εαπηφ ηνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν Γηθαζηήο, ππνρξενχηαη λα ηνπ ππνδεηθλχεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη λα ηνλ πξνζηαηεχεη απφ ηπρφλ παξαιείςεηο ή ππεξβνιέο, νη νπνίεο κπνξεί λα επηβαξχλνπλ ηελ ζέζε ηνπ. 12. Καλείο δελ ηηκσξείηαη γηα ελέξγεηα ή παξάιεηςε πνπ δελ πξνβιέπεηαη σο αδίθεκα ζε πξνυπάξρνληα Νφκν. 13. Καζέλαο κπνξεί λα δεηά απφ ην Κξάηνο ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηθήο ηνπ ζέζεο ή απνδεκίσζε γηα απφθαζε πνπ επηβιήζεθε θαηφπηλ δηθαζηηθήο πιάλεο, αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ή παξάιεηςεο. 14. Γηαθπιάζζεηαη ην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο λα απαηηεί ηελ πξνζσπηθή επζχλε ησλ αλψηαησλ ή θαη θαηψηεξσλ δηθαζηψλ εμαηξνπκέλσλ ησλ νξθσηψλ δηθαζηψλ. 15. Γηαθπιάζζεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Κξάηνπο λα αζθεί δίσμε ελαληίνλ ησλ αλψηαησλ ή θαη θαηψηεξσλ δηθαζηψλ εμαηξνπκέλσλ ησλ νξθσηψλ δηθαζηψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο θαθνδηθίαο. Άξζξν 54. Καζέλαο κπνξεί λα κεηαθηλείηαη ειεχζεξα θαη κε νπνηνδήπνηε κέζνλ ζε φιε ηελ Δζληθή επηθξάηεηα, λα αιιάδεη ηφπν δηακνλήο θαη θαηνηθία, λα απνπζηάδεη απφ ηε Γεκνθξαηία θαη λα επαλέξρεηαη ζε απηήλ, λα κεηαθέξεη ηα αγαζά θαη ηα ππάξρνληά ηνπ κέζα ζηε ρψξα, λα δηαθηλεί απφ θαη πξνο ηε ρψξα αγαζά ηνπ ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Άξζξν 55. Οη Πνιίηεο ηεο Διιάδνο κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη ζηε ρψξα ρσξίο θακία άδεηα. Άξζξν 56. Κακία πξάμε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο δελ κπνξεί λα νξίζεη πνηλή εθπαηξηζκνχ ζε πνιίηε ηεο Διιάδνο. Άξζξν Καζέλαο έρεη δηθαίσκα λα απεπζχλεη αηηήκαηα ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε αξρήο ή Γεκφζηνπ Λεηηνπξγνχ γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, θαη λα ιακβάλεη έγθαηξε θαη επαξθή απάληεζε εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε εξγαζίκσλ εκεξψλ. 2. Όπνηνο Γεκφζηνο Λεηηνπξγφο παξαβηάδεη απηφ ην δηθαίσκα, ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ην Νφκν, θαη απνπέκπεηαη απφ ην αληίζηνηρν αμίσκά ηνπ. Άξζξν Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη γηα λφκηκνπο ζθνπνχο, ζχκθσλα κε ην Νφκν. 20

22 2. Σν Κξάηνο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ άζθεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο. Άξζξν Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ηνπ ζπλέξρεζζαη δεκφζηα ή ηδησηηθά, ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα απφ θακία αξρή, γηα λφκηκνπο ζθνπνχο θαη ρσξίο φπια. 2. Απαγνξεχεηαη ξεηά ζε Γεκφζηνπο Λεηηνπξγνχο ε ρξήζε απξφθιεηεο βίαο ή θάζε είδνπο ρεκηθψλ, γηα ηε δηάιπζε απφ ηελ πιεπξά ησλ αξρψλ, ζπγθέληξσζεο πνιηηψλ. Οη Γεκφζηνη Λεηηνπξγνί νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ απξφθιεηε βία ή ρεκηθά, ή δίλνπλ εληνιή γηα ηε ρξήζε απξφθιεηεο βίαο ή ρεκηθψλ, ελαληίνλ πνιηηψλ, ηηκσξνχληαη κε δεθαπέληε έηε θπιάθηζε ρσξίο αλαζηνιή θαη κε εμαγνξάζηκε. 3. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε θάιπςε ηνπ πξνζψπνπ, είηε απφ ηελ πιεπξά ησλ αξρψλ, είηε απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ, ζε ζπγθεληξψζεηο πνιηηψλ. Όζνη θαιχπηνπλ ην πξφζσπφ ηνπο, είηε είλαη Πνιίηεο είηε Γεκφζηνη Λεηηνπξγνί, ηηκσξνχληαη κε δεθαπέληε έηε θπιάθηζε ρσξίο αλαζηνιή θαη κε εμαγνξάζηκε. 4. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαηαγξαθήο ζπγθέληξσζεο πνιηηψλ κε ζθνπφ ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ηαπηνπνίεζε πνιηηψλ. Οη Γεκφζηνη Λεηηνπξγνί νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ νπηηθναθνπζηηθά κέζα γηα ηελ θαηαγξαθή ζπγθέληξσζεο πνιηηψλ κε ζθνπφ ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ηαπηνπνίεζε πνιηηψλ, ή δίλνπλ εληνιή γηα ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, γηα ηελ θαηαγξαθή ζπγθέληξσζεο πνιηηψλ κε ζθνπφ ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ηαπηνπνίεζε πνιηηψλ, ηηκσξνχληαη κε δεθαπέληε έηε θπιάθηζε ρσξίο αλαζηνιή θαη κε εμαγνξάζηκε. Άξζξν 60. Καλέλαο δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο δνπιείαο ή ππνηέιεηαο. Σν εκπφξην αλζξψπσλ, θαη ηδηαίηεξα γπλαηθψλ, παηδηψλ νπνηνπδήπνηε θχινπ θαη εθήβσλ, ζε θάζε ηνπ κνξθή, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε άλσ ησλ δεθαπέληε εηψλ, ρσξίο αλαζηνιή θαη κε εμαγνξάζηκε. Άξζξν 61. Σα ψκαηα Αζθαιείαο ηνπ Κξάηνπο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φισλ ησλ πξνζψπσλ, εληφο ησλ νξίσλ ηεο ειιεληθήο Δπηθξάηεηαο. Άξζξν Καζέλαο έρεη δηθαίσκα λα θέξεη έλα θχξην φλνκα, έλα παηξηθφ επψλπκν θαη έλα κεηξηθφ επψλπκν, θαη λα γλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ. Σν Κξάηνο εγγπάηαη ην δηθαίσκα ζηε δηεξεχλεζε ηεο παηξφηεηαο θαη ηεο κεηξφηεηαο. 2. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα λα θαηαρσξεζεί δσξεάλ ζην κεηξψν ηνπ ιεμηαξρείνπ ακέζσο κεηά απφ ηε γέλλεζή ηνπ θαη λα απνθηά δεκφζηα έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχλ ηε βηνινγηθή ηνπ ηαπηφηεηα, ζχκθσλα κε ην Νφκν. Άξζξν Καζέλαο έρεη δηθαίσκα λα εθθξάδεη ειεχζεξα ηε ζθέςε, ηε γλψκε θαη ηηο ηδέεο ηνπ πξνθνξηθά, γξαπηά ή κε θάζε άιιε κνξθή έθθξαζεο, θαη λα θάλεη ρξήζε γη απηφλ ην ζθνπφ νπνηνπδήπνηε κέζνπ επηθνηλσλίαο θαη δηάδνζεο ρσξίο λα πθίζηαηαη ινγνθξηζία. Όπνηνο αζθεί απηφ ην δηθαίσκα αλαιακβάλεη πιήξε επζχλε ησλ εθπεθξαζκέλσλ ηνπ. 2. Απαγνξεχεηαη ε ινγνθξηζία πνπ πεξηνξίδεη ηνπο Γεκφζηνπο Λεηηνπξγνχο λα δίλνπλ αλαθνξά γχξσ απφ ηα δεηήκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 21

23 Άξζξν Ζ επηθνηλσλία είλαη ειεχζεξε θαη πνιχκνξθε θαη ζπλεπάγεηαη ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο πνπ θαζνξίδεη ν Νφκνο. 2. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ έγθαηξε, εηιηθξηλή θαη ακεξφιεπηε πιεξνθφξεζε, ρσξίο ινγνθξηζία, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ παξφληνο πληάγκαηνο, φπσο θαη ζηελ απάληεζε θαη ηε δηφξζσζε, φηαλ ζίγεηαη άκεζα απφ αλαθξηβείο ή πξνζβιεηηθέο πιεξνθνξίεο. 3. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη έρνπλ δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε ηελ απαξαίηεηε θαη ρξήζηκε γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμή ηνπο. Άξζξν Σν Κξάηνο εγγπάηαη ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο θαη ιαηξείαο. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα λα νκνινγεί ηε ζξεζθεπηηθή ηνπ πίζηε, λα αζθεί ηε ιαηξεία ηεο θαη λα δειψλεη ηα πηζηεχσ ηνπ ζε ηδησηηθφ ή δεκφζην ρψξν, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ή κε άιιεο κεζφδνπο, εθφζνλ απηέο δελ αληηηάζζνληαη ζηελ εζηθή, ηα ρξεζηά ήζε, θαη ηε δεκφζηα ηάμε. 2. Καλέλαο δελ κπνξεί λα επηθαιείηαη ζξεζθεπηηθή πίζηε ή πεηζαξρία κε ζθνπφ λα απνθχγεη ηελ ηήξεζε ηνπ Νφκνπ νχηε γηα λα παξεκπνδίζεη άιιν άηνκν ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. 3. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε εθαξκνγή εηδηθψλ ζξεζθεπηηθψλ θαλνληζκψλ, πνπ πξνζβάιινπλ ή πεξηνξίδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ ηηκή θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ πνιηηψλ πνπ θαηνηθνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 4. Όπνηνο επηβάιιεη εηδηθνχο ζξεζθεπηηθνχο θαλνληζκνχο, πνπ πξνζβάιινπλ ή πεξηνξίδνπλ ηελ ηηκή θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ πνιηηψλ πνπ θαηνηθνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο άλσ ησλ 15 εηψλ, ρσξίο αλαζηνιή θαη κε εμαγνξάζηκε. Άξζξν 66. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο ηηκήο ηνπ, ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ, ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζεκάησλ, ηεο εηθφλαο ηνπ, ησλ εκπηζηεπηηθψλ δεηεκάησλ ηνπ θαη ηεο θήκεο ηνπ. Πιεξνθνξηθή Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Άξζξν Ο Νφκνο ειέγρεη ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο γηα λα εγγπεζεί ηελ ηηκή θαη ηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ησλ πνιηηψλ, φπσο θαη ηελ πιήξε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 2. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε πξνβνιή ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, αηφκσλ κε πεξηνξηζκέλε πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία, κε ή ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο. Ζ παξαβίαζε απηήο ηεο δηάηαμεο, είλαη θαθνπξγεκαηηθή πξάμε θαη ηηκσξείηαη αλαιφγσο. Δμαίξεζε ζηελ παξνχζα δηάηαμε απνηεινχλ εηδηθέο εθπνκπέο θαη αλαθνξέο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ ΑΜΔΑ, ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαζψο θαη ησλ δξάζεψλ ηνπο, εγθεθξηκέλεο απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Τγείαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. 3. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε πξνβνιή ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, παηδηψλ θάησ ησλ δψδεθα εηψλ, κε ή ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε απηψλ, ησλ γνλέσλ ηνπο ή ησλ λνκίκσλ θεδεκφλσλ ηνπο. Ζ παξαβίαζε απηήο ηεο δηάηαμεο, είλαη θαθνπξγεκαηηθή πξάμε θαη ηηκσξείηαη αλαιφγσο. Δμαίξεζε ζηελ παξνχζα 22

24 δηάηαμε απνηεινχλ εηδηθέο παηδαγσγηθέο εθπνκπέο, εγθεθξηκέλεο απφ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 4. Αξκνδηφηεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο είλαη ε ζχληαμε θαη θαηάζεζε ζηελ Άλσ Βνπιή ησλ Διιήλσλ, εηδηθψλ Νφκσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο Κψδηθεο Γενληνινγίαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ. 5. Σν Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο, ππφθεηηαη ζηελ επζχλε ηεο Δμνπζίαο ησλ Πνιηηψλ θαη ζε απηφ πξνΐζηαηαη ν Δθπξφζσπνο ηνπ Λανχ. Άξζξν Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο ζπλείδεζεο θαη ζηελ έθθξαζή ηεο, εθηφο εάλ απηφ ζπληζηά αδίθεκα θαη παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο. 2. Καλείο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί αληίξξεζε ζπλείδεζεο κε ζθνπφ λα απνθχγεη ηελ ηήξεζε ηνπ Νφκνπ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ χληαγκα, νχηε γηα λα παξεκπνδίζεη άιιν άηνκν ζηελ ηήξεζε ή ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7. Πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Άξζξν 69. Κάζε Πνιίηεο έρεη δηθαίσκα ζηελ ειεχζεξε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά είηε άκεζα είηε κέζσ ησλ εθιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπ. Άξζξν Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Λανχ ζηελ ζπγθξφηεζε, ζηελ άζθεζε θαη ζηνλ έιεγρν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη ην αλαγθαίν κέζνλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξσηαγσληζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Λανχ, πνπ εγγπάηαη ηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπ, ηφζν ηελ αηνκηθή, φζν θαη ηε ζπιινγηθή. 2. Απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο θαη θαζήθνλ ηεο θνηλσλίαο λα δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία ησλ πην επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ πεξηγξαθφκελνπ δηθαηψκαηνο, ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. Άξζξν Ζ ςήθνο απνηειεί δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε ηνπ Έιιελα πνιίηε. Αζθείηαη κέζσ ειεχζεξεο, κπζηηθήο θαζνιηθήο, θαη άκεζεο ςεθνθνξίαο. 2. Σν παξφλ χληαγκα εγγπάηαη ηελ αξρή ηεο πξνζσπηθήο ςήθνπ θαη ηελ αλαινγηθή εθπξνζψπεζε. Άξζξν 72. Γηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ φινη νη Πνιίηεο ηεο Διιάδνο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο θαη δελ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο απαγφξεπζεο ή ζηέξεζεο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Άξζξν 73. Πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα πνπ δηέπξαμαλ θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο θξαηηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο, φπσο θαη αδηθήκαηα ελάληηα ζηε δεκφζηα πεξηνπζία, δελ κπνξνχλ λα 23

25 ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε ιατθή εθινγή θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα θαη θαζ φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν έθηηζεο ηεο πνηλήο ηνπο. Άξζξν 74. Οη εθινγείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα απαηηνχλ ψζηε νη εθπξφζσπνη ηνπο λα θάλνπλ απνινγηζκφ δεκφζηα, κε δηαθάλεηα θαη πεξηνδηθφηεηα γηα ζέκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη. Άξζξν 75. Κάζε Πνιίηεο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλελψλεηαη ζε πνιηηηθνχο θνξείο, γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο, κε δεκνθξαηηθέο κεζφδνπο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο. Σα δηεπζπληηθά ηνπο Όξγαλα θαη νη ππνςήθηνη ζε θάζε ιατθή εθινγή, επηιέγνληαη κε εζσηεξηθέο εθινγέο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπο. Άξζξν 76. Γελ επηηξέπεηαη θαλελφο ηχπνπ ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνξέσλ κε πνιηηηθνχο ζθνπνχο, απφ νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Κξάηνο. Άξζξν 77. Καλνληζκφο ηνπ Δζληθνχ Δθινγηθνχ πκβνπιίνπ, ξπζκίδεη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο ηδησηηθέο εηζθνξέο πξνο ηνπο θνξείο κε πνιηηηθνχο ζθνπνχο, φπσο θαη ζηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ δηαθάλεηα ηεο πξνέιεπζεο θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο. Άξζξν 78. Σν Δζληθφ Δθινγηθφ πκβνχιην ξπζκίδεη ηηο πνιηηηθέο πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο, ηε δηάξθεηά ηνπο θαη ην φξην ησλ εμφδσλ, κε ζθνπφ ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ. Άξζξν Κάζε Πνιίηεο, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, φπσο θαη θάζε θνξέαο κε πνιηηηθνχο ζθνπνχο, δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε εθινγηθέο δηαδηθαζίεο αλαδεηθλχνληαο ηνπο ππνςεθίνπο ηεο πξνηίκεζήο ηνπ. 2. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο θαη ησλ πξνεθινγηθψλ εθζηξαηεηψλ ξπζκίδεηαη απφ Καλνληζκφ ηνπ Δζληθνχ Δθινγηθνχ πκβνπιίνπ. Άξζξν 80. Σα δηεπζπληηθά/δηνηθεηηθά Όξγαλα ησλ πνιηηηθψλ θνξέσλ κε πνιηηηθνχο ζθνπνχο δελ κπνξνχλ λα ζπκβάιινληαη κε Όξγαλα θαη Τπεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Άξζξν 81. Κάζε Πνιίηεο έρεη δηθαίσκα λα δηαδειψλεη εηξεληθά θαη ρσξίο φπια. Άξζξν 82. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππξνβφισλ φπισλ θαη ηνμηθψλ νπζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηξεληθψλ δηαδειψζεσλ. Άξζξν

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ N. 91(I)/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι Αριθμός 4451 Παρασκεσή, 4 Ιοσλίοσ 2014 681 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΑΝΑΘΔΧΡΔΗ ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο ΠΑΝΔΠΙ ΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο Notebooks on EU Law and European

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Περιγραθή Επαγγέλμαηος:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  Περιγραθή Επαγγέλμαηος: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Περιγραθή Επαγγέλμαηος: Η αλάπηπμε ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο (ΜΜΕ), ηδηαίηεξα ησλ ειεθηξνληθψλ, έρεη πξναγάγεη ην επάγγεικα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Αλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2010 1 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Δηζαγσγή Η αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα γελληέηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΣΗ ΖΨΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΦΟΛΗ : ΝΟΠΕ ΣΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΣΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΙΟΤΝΙΟ 2005

ΣΟ ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΣΗ ΖΨΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΦΟΛΗ : ΝΟΠΕ ΣΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΣΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΙΟΤΝΙΟ 2005 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΦΟΛΗ : ΝΟΠΕ ΣΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗ ΣΟ ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΣΗ ΖΨΗ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΣΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΙΟΤΝΙΟ 2005 ΚΨΣΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜ:1340200300237 ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ:κος Α..ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ κος

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα