ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΑΡΕΙΑ ΙΑΝ-ΑΠΡ Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Τπάρχει περιςςότερη ςοφία μζςα ςτο ςώμα ςασ από ότι ςτισ βαθφτερεσ φιλοςοφίεσ ςασ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΑΡΕΙΑ ΙΑΝ-ΑΠΡ 2013. Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Τπάρχει περιςςότερη ςοφία μζςα ςτο ςώμα ςασ από ότι ςτισ βαθφτερεσ φιλοςοφίεσ ςασ."

Transcript

1 Σόμοσ 1 - Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2013 ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΑΡΕΙΑ Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Τπάρχει περιςςότερη ςοφία μζςα ςτο ςώμα ςασ από ότι ςτισ βαθφτερεσ φιλοςοφίεσ ςασ. Friedrich Nietzche ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΑΛΑΞΘ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σόμοσ 1 - Σεφχοσ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΘΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΘ ΘΕΜΑΣΙΚΘ ΕΙΑΓΩΓΘ εφλεξολογικζσ Ζρευνεσ και Ρονοκζφαλοσ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ςελ.2 ςελ.3 Επιβαρυντικοί και Ανακουφιςτικοί Ραράγοντεσ τθσ Ημικρανίασ ςυγκριτικά με τθν Κεφαλαλγία Τάςθσ Μαλαξοκεραπεία και Συχνότθτα των Χρόνιων Κεφαλαλγιϊν Τάςθσ ςελ.5 ςελ.13 Αναφερόμενοσ Ρόνοσ από Μυοπεριτονιακά Σθμεία Ρυροδότθςθσ Ρόνου ςε Μφεσ του Κεφαλιοφ, Αυχζνα και Ωμοπλάτθσ, αναπαράγει Χαρακτθριςτικά Γνωρίςματα Ρονοκεφάλου ςε Ραιδιά με Χρόνιο Ρονοκζφαλο Τάςθσ ςελ.21 ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΟ Αυχενογενισ Ρονοκζφαλοσ Επτά Σθμεία-Κλειδιά για τθν Σωςτι Εργονομία του Αυχζνα ςελ.30 ΝΕΑ ςελ.39 ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ: ΘΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ, Μαλαξοκεραπεφτρια, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. ΚΛΕΙΩ ΜΑΚΑΝΣΑΘ, Μαλαξοκεραπεφτρια Βελονίςτρια, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΜΑΜΕΛΕΣΗΘ, Κακθγθτισ Φυς.Αγωγισ, Μαλαξοκεραπευτισ, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. ΣΕΛΙΟ ΣΑΝΙΔΘ, Βοθκ.Φυς/πείασ, Μαλαξοκεραπευτισ, Μζλοσ Δ.Σ. Ελ.Ι.Μ.

3 Η κεματολογία του πρϊτου τεφχουσ του Ρεριοδικοφ ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΑΡΕΙΑ αφορά ςτο ευρφτατο φάςμα τθσ κλινικισ οντότθτασ τθσ Κεφαλαλγίασ και επιλζχκθκε με βαςικό κριτιριο τθν εντυπωςιακι ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ςτο γενικό πλθκυςμό. Από τθν πλευρά των ειδικϊν τθσ Μάλαξθσ, υπάρχουν πολλζσ λφςεισ για τα ςυμπτϊματα πόνου ςτθν περιοχι τθσ κεφαλισ, με διάφορεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ, άμεςεσ και ζμμεςεσ. 2 Επιλζχκθκαν ερευνθτικά άρκρα που αντανακλοφν τθν ποικιλομορφία του προβλιματοσ τθσ Κεφαλαλγίασ αλλά και τθν μθ φαρμακευτικι αντιμετϊπιςι του μζςω τθσ Μάλαξθσ. Έγινε μια προςπάκεια πολφπλευρθσ προςζγγιςθσ του κζματοσ, με επίγνωςθ τθσ δυςκολίασ του εγχειριματοσ. Αςφαλϊσ, ζνα τεφχοσ δεν αρκεί για να δοκεί μια γενικι εικόνα τθσ Κεφαλαλγίασ με επάρκεια, αλλά εκ μζρουσ τθσ Σφνταξθσ κρίκθκε ςκόπιμο το αφιζρωμά του, ζςτω ωσ εναρκτιριο ερζκιςμα τθσ περαιτζρω εντρφφθςθσ του κακενόσ. Η Στατιςτικι Ανάλυςθ των άρκρων δεν μεταφράςτθκε, κακϊσ κεωρικθκε από τθν Σφνταξθ ότι κα απλουςτεφςει τθν ανάγνωςθ, απαλλάςςοντασ το κείμενο από μάλλον άγνωςτουσ και δυςνόθτουσ όρουσ. Κάκε πλθροφορία που εκμαιεφεται μζςα από μια επιςτθμονικι δθμοςίευςθ είναι πολφτιμθ. Στο άρκρο των Quinn et al, για παράδειγμα, μακαίνουμε ότι οι πιςτοποιθμζνοι κεραπευτζσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα είχαν τουλάχιςτον 1000 ϊρεσ εκπαίδευςθσ ο κακζνασ, και όπωσ αναφζρεται ςτθν μεκοδολογία μποροφςαν να εφαρμόςουν κεραπεία αρκρικισ ζλξθσ, τεχνικζσ μυϊκισ ενζργειασ, και κεραπεία ςθμείων πυροδότθςθσ πόνου ζνα ηθλευτό επίπεδο γνωςτικισ κατάρτιςθσ, αλθκινό παράδειγμα προσ μίμθςθ, ςτο οποίο κζλω να ελπίηω ότι προςβλζπουν όλοι οι φιλόδοξοι μαλαξοκεραπευτζσ, και το οποίο εμπνζει τισ μελλοντικζσ δράςεισ του Ινςτιτοφτου μασ! Θζλω να ευχαριςτιςω προςωπικά, μζςα από τθν καρδιά μου, τα μζλθ τθσ Συντακτικισ Επιτροπισ το Ρεριοδικό μασ είναι ο καρπόσ τθσ ςπουδαίασ προςπάκειάσ τουσ! Ευχαριςτϊ, τζλοσ, τον Εμμανουιλ-Ιωάννθ Ντόβρο, Υπεφκυνο του Τομζα Έρευνασ του Συλλόγου Ελλινων εφλεξολόγων και Επίτιμο Μζλοσ του Σωματείου μασ, για τθν Θεματικι Ειςαγωγι του παρόντοσ τεφχουσ, θ οποία εξετάηει τθν Κεφαλαλγία μζςα από το πρίςμα τθσ εφλεξολογίασ. Μπορείτε να ςτείλετε κάκε ςχόλιο ςε ςχζςθ με το Ρεριοδικό ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΑΡΕΙΑ μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ςτο ΜΑΡΚΟ-ΒΑΛΑΜΗ ΛΤΡΙΣΗ, Ρρόεδροσ Ελ.Ι.Μ. Υπεφκυνοσ Έκδοςθσ Ρεριοδικοφ ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΑΡΕΙΑ

4 ΘΕΜΑΤΙΚΘ ΕΙΣΑΓΩΓΘ: Ρεφλεξολογικζσ Ζρευνεσ και Πονοκζφαλοσ 3 Θ ρεφλεξολογία, ζτςι όπωσ ορίηεται από το Διεκνζσ Ινςτιτοφτο εφλεξολογίασ, είναι μια χειροπρακτικι τεχνικι, θ οποία ςτθρίηεται ςτθν κεωρία τθσ φπαρξθσ ανακλαςτικϊν ςθμείων και περιοχϊν ςτα χζρια, ςτα πόδια και ςτα αυτιά, που ανταποκρίνονται ςε όλα τα όργανα, ςυςτιματα και δομζσ του οργανιςμοφ (Byers, 1983). Ο ςωςτά εκπαιδευμζνοσ ρεφλεξολόγοσ χρθςιμοποιεί τον αντίχειρα αλλά και τα υπόλοιπα δάκτυλα των χεριϊν του κακϊσ και κάποιεσ φορζσ ειδικά όργανα για να ευαιςκθτοποιιςει ι να απευαιςκθτοποιιςει ςυςτιματα, όργανα και δομζσ του οργανιςμοφ. Θ ρεφλεξολογία διαφοροποιείται από το μαςάη ποδιϊν, κακϊσ οι χειριςμοί που εφαρμόηονται είναι πιο ςτοχευόμενοι με ςκοπό τθν «βακειά χαλάρωςθ», τθν «αποτοξίνωςθ», τθν αναλγθςία και τζλοσ τθν ομοιόςταςθ μζςω τθσ αυτορρφκμιςθσ του οργανιςμοφ. Ο ςκοπόσ αυτόσ επιτυγχάνεται μζςω τθσ άςκθςθσ πίεςθσ ςε ςθμεία που ζχουν κρυςταλλικι μορφι, αλλά και τθσ ταυτόχρονθσ ενεργοποίθςθσ του αυτόνομου νευρικοφ ςυςτιματοσ μζςω των νευρικϊν οδϊν, επθρεάηοντασ ζτςι και διάφορεσ εγκεφαλικζσ λειτουργίεσ (Botting 1997). Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι μζςω τθσ ρεφλεξολογίασηωνοκεραπείασ αιματϊνονται καλφτερα τα αντίςτοιχα όργανα που ενεργοποιοφνται μζςω τθσ τεχνικισ (Sudmeier, 1999). Ανατρζχοντασ ςτθ βιβλιογραφία τθ ςχετικι με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ρεφλεξολογίασ ςε διάφορεσ πακιςεισ, βιβλιογραφία θ οποία κάκε χρόνο γίνεται και πιο πλοφςια, διαπιςτϊνουμε το μεγάλο εφροσ χριςθσ τθσ. Ζχει βρεκεί ότι μειϊνει τθν ςυςτολικι πίεςθ και τα τριγλυκερίδια ςε χρόνια υπερταςικοφσ αςκενείσ και βελτιϊνει το αίςκθμα ικανοποίθςθσ από τθ ηωι (Park, 2004). Ακόμα ζχει βρεκεί ότι βοθκά ςτθν προαγωγι τθσ αποκατάςταςθσ του ζλκουσ ςτομάχου (Μa Dongmey et al, 2006) και ςυμβάλλει ςτθν μείωςθ των επιπζδων λιπιδίων οροφ, ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του φπνου και ςτθν μείωςθ του άγχουσ και τθσ κατάκλιψθσ ςε γυναίκεσ μετά τον τοκετό (Park 2007, Li CY 2009, Bangguizhi 2007). Τζλοσ υπάρχουν ανζκδοτεσ ζρευνεσ που ςυςχετίηουν τθν ποιότθτα ηωισ αςκενϊν με διάφορεσ μορφζσ καρκίνου και επιςθμαίνουν τθν ςυμβολι τθσ ρεφλεξολογίασ ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ (Hodgson, 2000). Μια ζρευνα ςτθ Δανία που διεξιχκθ τον Launso και τουσ ςυνεργάτεσ (1999) και ςτόχο είχε να διερευνιςει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ρεφλεξολογίασ ςτον περιοριςμό των πονοκεφάλων βρικε ότι από τουσ 220 αςκενείσ που μετείχαν, το 90% ανζφερε ότι είχε λάβει ςυνταγογραφθμζνα φάρμακα για τουσ πονοκεφάλουσ τον περαςμζνο μινα. Από τθν ομάδα που είχε λάβει φάρμακα, το 36% είχε εμφανίςει παρενζργειεσ. Τα φάρμακα ιταν κυρίωσ παρακεταμόλθ και ακετυλοςαλικυλικό οξφ (81%) και λαμβάνονταν 2 φορζσ εβδομαδιαίωσ. Το 72% των ιςχυρότερων φαρμάκων για τισ θμικρανίεσ λαμβανόταν κάκε 15 θμζρεσ, γεγονόσ που δείχνει ότι θ πλειοψθφία των αςκενϊν υπζφερε από ςυμπτϊματα μζτριασ ζωσ υψθλισ

5 δριμφτθτασ. Τρεισ μινεσ μετά από μία ολοκλθρωμζνθ ςειρά ρεφλεξολογίασ, το 81% των αςκενϊν ανζφερε ότι είχε κεραπευτεί χάρθ ςτθ ρεφλεξολογία (16%) ι ότι είχε διαπιςτϊςει κάποια βελτίωςθ(65%). 4 Θ ρεφλεξολογία είναι μια τεχνικι που τα τελευταία χρόνια χαίρει γενικότερθσ αποδοχισ ςτθν Ελλάδα, όχι μόνο από τον γενικό πλθκυςμό αλλά και από ζναν αυξανόμενο αρικμό επαγγελματικϊν υγείασ, λόγω τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ςε πολλά πεδία τθσ ψυχοςωματικισ υγείασ. Οι προςπάκειεσ που γίνονται ςε ευρωπαϊκό επίπεδο για τθν τεκμθρίωςθ τθσ και τθν ζνταξθ τθσ ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο παροχισ φροντίδασ ςτα διάφορα ςυςτιματα υγείασ μασ δίνει το πλαίςιο ζτςι ϊςτε να εντακοφν οι ζρευνεσ και ςε ελλθνικό επίπεδο. Ευχι και ςτόχοσ μου είναι πωσ το ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΑΡΕΙΑ, που ςκοπό ζχει να κοινωνεί ςτο ελλθνικό κοινό τα διεκνι επιςτθμονικά δεδομζνα ςτουσ τομείσ τθσ κεραπείασ και τθσ προαγωγισ τθσ υγείασ, κα ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν δθμοςιοποίθςθ πρωτότυπων εργαςιϊν, αλλά ταυτόχρονα και ςτθν δθμιουργία ενόσ «τόπου» και μιασ κουλτοφρασ τεκμθρίωςθσ τθσ άςκθςθσ των εναλλακτικϊν-ςυμπλθρωματικϊν κεραπειϊν ςτθν βάςθ τθσ επιςτθμονικότθτασ. ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ-ΙΩΑΝΝΘ ΝΣΟΒΡΟ, Σφμβουλοσ Ψυχοςωματικισ Υγείασ (MSc) Υπεφκυνοσ Τομζα Ζρευνασ του Συλλόγου Ελλινων εφλεξολόγων Ειςθγθτισ Σεμιναρίων εφλεξολογίασ Kinetiks Massage & Bodywork Bangguizhi, S. et al. (2007). Nursing Intervention on postpartum anxiety and depression impact study. Chinese health Chinese Health Care, 14 Botting, D. (1997). Review of literature on the effectiveness of reflexology. Complementary Therapies in Nursing & Midwifery, 3, Byers, D.C. (1983). Better health with foot reflexology.st. Petersburg, FL: Ingham Hodgson, H. (2000). Does reflexology impact on the cancer patients quality of life? Nursing Standard, 14, Launso L., Brendstrup E. & Arnberg S. (1999). An exploratory study of reflexological treatment for headache. Alternative Therapies in Health and Medicine 5(3), Li C.Y. et al. (2009).Randomised controlled trial of the effectiveness of using foot reflexology to improve quality of sleep amongst Taiwanese postpartum women. Department of Nursing, Tri-Service General Hospital, Midwifery Ma Dongmei, et al. (2006). Foot Massage therapy reflection of the impact of peptic ulcer patients; Influence of foot massage reflection therapy on peptic ulcer patients. Nursing Research, 22 Park, H.S. et al. (2004 ). Effects of Foot Reflexology on Essential Hypertension Patients, Journal of Korean Academic Nursery, 34(5), Park, H.S. (2007). Effects of Foot-Reflexology Massage on Body Weight, Lower Extremity Edema and Serum Lipids in Postpartum Women. Korean Journal of Women Health Nursery. 13(2), Sudmeier, I., Bodner, G., Egger, I., Mur, E., Ulmer, H., Herold, M. (1999). Changes of renal blood flow during organassociated foot reflexology measured by color Doppler sonography. Forsch Komplementarmed, 6(3),

6 Haque et al, BMC Neurology, 2012 Precipitating and Relieving Factors of Migraine versus Tension Type Headache 5 ΕΕΥΝΘΤΙΚΟ ΑΘΟ: Επιβαρυντικοί και Ανακουφιςτικοί Παράγοντεσ τησ Θμικρανίασ ςυγκριτικά με την Κεφαλαλγία Σάςησ Badrul Haque 1, Kazi Mohibur Rahman 1, Azharul Hoque 1, ATM Hasibul Hasan 2, Rajib Nayan Chowdhury 1, Sharif Uddin Khan 1, Mondal Badrul Alam 1, Mansur Habib 1 and Quazi Deen Mohammad 1 1 Department of Neurology, Dhaka Medical College Hospital, Dhaka, Bangladesh. 2 Department of Medicine, Dhaka Medical College Hospital, Dhaka, Bangladesh. κοπόσ: Ο προςδιοριςμόσ των διαφορϊν των επιβαρυντικϊν και καταπραχντικϊν παραγόντων μεταξφ θμικρανίασ και κεφαλαλγίασ τάςθσ. Μεθοδολογία: Επανεξετάςαμε αναδρομικά τα αρχεία 250 αςκενϊν με θμικρανία και 250 αςκενϊν που είχαν διαγνωςτεί με κεφαλαλγία τάςθσ από τθν εξειδικευμζνθ ςτισ κεφαλαλγίεσ κλινικι ςτο τμιμα Νευρολογίασ, του Dhaka Medical College Hospital. Τα δεδομζνα ςυλλζχτθκαν μζςω ενόσ προςχεδιαςμζνου ερωτθματολογίου που περιελάμβανε πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν θλικία, το φφλο, τθν κοινωνικι κζςθ και μιασ προκακοριςμζνθσ λίςτασ επιβαρυντικϊν και ανακουφιςτικϊν παραγόντων. Αποτελζςματα: Σε αυτιν τθν μελζτθ, επικρατοφςαν οι γυναίκεσ αςκενείσ (67%). Οι περιςςότεροι αςκενείσ υπάγονταν ςτθν θλικιακι ομάδα μεταξφ χρονϊν (58.6%). Ρερίπου το 58% αυτϊν ανικαν ςε οικογζνειεσ τθσ μεςαίασ κοινωνικισ τάξθσ. Οι κοινοί επιβαρυντικοί παράγοντεσ όπωσ το άγχοσ, θ αγωνία, θ δραςτθριότθτα, τα ταξίδια, το διάβαςμα, το κρφο και θ ηζςτθ διαχωρίςτθκαν ςαφϊσ μεταξφ των αςκενϊν με θμικρανία και αυτϊν με κεφαλαλγία τάςθσ. Σπουδαία διαφορά όμωσ παρατθρικθκε ςε ςχζςθ με τθν κόπωςθ, τθν ζλλειψθ φπνου, το θλιακό φωσ και το φαγθτό, παράγοντεσ που ιταν κοινοί μεταξφ των θμικρανικϊν αςκενϊν. Λαμβάνοντασ υπ όψιν τουσ ανακουφιςτικοφσ παράγοντεσ του πόνου, οι αςκενείσ με θμικρανία δοκίμαηαν ςυνικωσ διάφορεσ πρακτικζσ και παρατθρικθκε ςθμαντικι διαφορά τόςο ςε ςχζςθ με τα αναλγθτικά φάρμακα όςο και με τθ μάλαξθ, που ανακοφφιηαν τθν θμικρανία. Ρρακτικζσ όμωσ όπωσ ο φπνοσ, θ ξεκοφραςθ και θ ςτάςθ ςϊματοσ χρθςιμοποιικθκαν και από τισ δφο ομάδεσ.

7 υμπεράςματα: Οι πιο ςυχνοί επιβαρυντικοί παράγοντεσ των κεφαλαλγιϊν φαίνεται να είναι ίδιοι και για τουσ αςκενείσ με θμικρανία και γι αυτοφσ με κεφαλαλγία τάςθσ. Ραρ όλα αυτά κάποιοι παράγοντεσ όπωσ θ κόπωςθ, θ ζλλειψθ φπνου, το θλιακό φωσ και το φαγθτό επιβαρφνουν ςθμαντικά τθν θμικρανία, ενϊ τα φάρμακα και θ μάλαξθ αποτελοφν αποτελεςματικζσ πρακτικζσ για τθν ανακοφφιςθ του πόνου των θμικρανικϊν αςκενϊν. 6

8 Quinn et al, American Journal of Public Health, Massage Therapy and Frequency of Chronic Tension Headaches ΕΕΥΝΘΤΙΚΟ ΑΘΟ: Μαλαξοθεραπεία και υχνότητα των Χρόνιων Κεφαλαλγιϊν Σάςησ Christopher Quinn, DC, Clint Chandler, BS, and Albert Moraska, PhD κοπόσ: Ερευνικθκε θ επίδραςθ τθσ μαλαξοκεραπείασ ςτθ χρόνια μθ θμικρανικι κεφαλαλγία. Μεθοδολογία: Αςκενείσ με χρόνια κεφαλαλγία τάςεωσ ζλαβαν δομθμζνθ μαλαξοκεραπεία εςτιαςμζνθ ςτουσ μφεσ του τραχιλου και των ϊμων. Η ςυχνότθτα, θ διάρκεια και θ ζνταςθ των πονοκεφάλων καταγράφθκαν και ςυγκρίκθκαν με τα ανάλογα μζτρα αναφοράσ. Αποτελζςματα: Σε ςφγκριςθ με τισ τιμζσ αναφοράσ, θ ςυχνότθτα τθσ κεφαλαλγίασ μειϊκθκε ςθμαντικά ςτθν πρϊτθ εβδομάδα εφαρμογισ του πρωτοκόλου μάλαξθσ. Η μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ κεφλαλαγίασ ςυνεχίςτθκε και για το υπόλοιπο τθσ μελζτθσ (P=.009). Η διάρκεια των κεφαλαγιϊν ζτεινε να μειϊνεται κατά τθν διάρκεια τθσ μαλαξοκεραπείασ (P=.058). Η ζνταςθ των κεφαλαλγιϊν ζμεινε ανεπθρζαςτθ από τθν μάλαξθ (P=.19). υμπεράςματα: Η ειδικι τεχνικι μαλαξοκεραπείασ των μυϊν που χρθςιμοποιικθκε ςε αυτι τθν μελζτθ ζχει τθν δυνατότθτα να γίνει μία λειτουργικι, μι φαρμακευτικι παρζμβαςθ για τθν μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ τθσ χρόνιασ κεφαλαλγίασ τάςθσ.

9 Fernandez-de-las-Penas et al, Journal of Headache Pain, 2011 Referred Pain from Myofascial Trigger Points in Head and Neck-Shoulder Muscles reproduces Head Pain features in Children with Chronic Tension type Headache 8 ΕΕΥΝΘΤΙΚΟ ΑΘΟ: Αναφερόμενοσ Πόνοσ από Μυοπεριτονιακά ημεία Πυροδότηςησ Πόνου ςε Μφεσ του Κεφαλιοφ, Αυχζνα και Ωμοπλάτησ, αναπαράγει Χαρακτηριςτικά Γνωρίςματα Πονοκεφάλου ςε Παιδιά με Χρόνιο Πονοκζφαλο Σάςησ Cesar Fernandez-de-las-Penas 1, 2, Daniel M. Fernandez-Mayoralas 3, Ricardo Ortega-Santiago 1, Silvia Ambite-Quesada 4, Domingo Palacios-Cena 5, Juan A. Pareja 6 1 Department of Health Science and Technology, Centre for Sensory-Motor Interaction (SMI), Aalborg University, Aalborg, Denmark, 2 Esthesiology Laboratory of Universidad Rey Juan Carlos, Alcorco n, Spain, 3 Centro CADE, Madrid, Spain, 4 Department of Anatomy, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Spain, 5 Department of Health Sciences II, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Spain, 6 Neurology Department, Hospital Fundacio n Alcorco n, Madrid, Spain Περίληψη: Σκοπόσ μασ ιταν να περιγράψουμε τα πρότυπα του αντανακλϊμενου πόνου από τα ςθμεία πυροδότθςθσ πόνου (trigger points) ςε μυσ του κεφαλιοφ, αυχζνα και ωμοπλάτθσ ςε παιδιά με χρόνιο πονοκζφαλο τάςθσ chronic tension type headache (CTTH). Συμμετείχαν πενιντα (50) παιδιά (14 αγόρια, 36 κορίτςια, με μζςθ θλικία 8 ± 2 ζτθ) με CTTH, και άλλα πενιντα (50) υγιι παιδιά ταξινομθμζνα κατά θλικία και φφλο. Οι κροταφικοί, οι μαςθτιρεσ, o άνω λοξόσ κεφαλικόσ, άνω τραπεηοειδισ, ςτερνοκλειδομαςτοειδισ, υποϊνιακοί και ανελκτιρεσ μφεσ τθσ ωμοπλάτθσ εξετάςτθκαν για ςθμεία πυροδότθςθσ πόνου από ζνα ειδικό μθ γνωρίηοντασ τθν κατάςταςθ των παιδιϊν. Τα ςθμεία πυροδότθςθσ πόνου αναγνωρίςτθκαν μζςα από τθν εξζταςθ δια τθσ αφισ και κεωρικθκαν ενεργά όταν οι τοπικοί και αντανακλϊμενοι πόνοι αναπαριγαγαν τα χαρακτθριςτικά του πονοκεφάλου. Οι περιοχζσ του αντανακλϊμενου πόνου απεικονίςτθκαν ςε ανατομικοφσ χάρτεσ, πιραν ψθφιακι μορφι, και μετρικθκαν. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςθμείων ιταν ςθμαντικά μεγαλφτεροσ ςε παιδιά με χρόνιο πονοκζφαλο τάςθσ ςε ςφγκριςθ με τα υγιι παιδιά. Ενεργά ςθμεία υπιρχαν μόνο ςε παιδιά με πονοκζφαλο.

10 Πςον αφορά ςτα παιδιά με χρόνιο πονοκζφαλο, ζνασ ςθμαντικόσ κετικόσ ςυςχετιςμόσ μεταξφ του αρικμοφ των ενεργϊν ςθμείων και τθσ διάρκειασ του πονοκζφαλου παρατθρικθκε: όςο μεγαλφτεροσ ο αρικμόσ των ενεργϊν ςθμείων, τόςο μεγαλφτερθ θ διάρκεια τθσ ζξαρςθσ του πονοκεφάλου. Βρζκθκαν ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε περιοχζσ αντανακλϊμενου πόνου μεταξφ των ομάδων και μυϊν. 9 Οι περιοχζσ του αντανακλϊμενου πόνου ιταν μεγαλφτερεσ ςε παιδιά με πονοκζφαλο, κακϊσ και θ περιοχι που βρζκθκε να είναι περιςςότερο επϊδυνθ από τα ςθμεία είναι αυτι των υποϊνιακϊν μυϊν ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ περιοχζσ. Βρζκθκαν ςθμαντικοί κετικοί ςυςχετιςμοί ανάμεςα ςε κάποιεσ κλινικζσ παραμζτρουσ του πονοκεφάλου και του μεγζκουσ τθσ ζνταςθσ του πόνου. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι τοπικοί και αντανακλϊμενοι πόνοι που προκφπτουν από τα ενεργά ςθμεία των μυϊν του κεφαλιοφ, αυχζνα και ωμοπλάτθσ ζχουν παρόμοια πρότυπα πόνου όπωσ ο χρόνιοσ πονοκζφαλοσ τάςθσ ςτα παιδιά, δείχνοντασ ότι τα ενεργά ςθμεία ςτα παιδιά με τζτοιου είδουσ κεφαλαλγία ζχουν ςθμαντικό ρόλο.

11 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΙΛΟΓΟΣ: Αυχενογενήσ Πονοκζφαλοσ Επτά ημεία-κλειδιά για την ωςτή Εργονομία του Αυχζνα 10 Στο προθγοφμενο άρκρο αναφζρκθκε το εξισ: Εφόςον τα ενεργά επϊδυνα ςθμεία κεωροφνται ζνα περιφερικοφ τφπου αλγαιςκθτικό ερζκιςμα, θ παρουςία πολλαπλϊν ςθμείων μπορεί να προκαλζςει ζνα ακροιςτικό αποτζλεςμα από τον τριδυμικό πυρινα μζςω νευρικϊν οδϊν του αυχζνα, και ο πρϊτοσ ςυγγραφζασ είχε καταλιξει ςε παλαιότερθ ζρευνά του ότι ενεργά ςθμεία ςτουσ μυσ που νευρϊνονται από τθν περιοχι των ςπονδυλικϊν επιπζδων Α1- Α3 ι από το τρίδυμο νεφρο κα ιταν υπεφκυνα για μια παρατεταμζνθ περιφερικι αλγαιςκθτικι διζγερςθ ςτον τριδυμικό πυρινα, ο οποίοσ ζπειτα κα ευαιςκθτοποιοφςε το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα. Τα παραπάνω ενιςχφουν τθ κεωρία του Αυχενογενι Ρονοκεφάλου, οπότε ςτο ςυχνό ερϊτθμα εάν μπορεί ο πονοκζφαλοσ να προζρχεται από τον αυχζνα, θ απάντθςθ είναι, Ναι, μπορεί! Υπάρχουν πολλζσ εξθγιςεισ για τον λεγόμενο αυχενογενι πονοκζφαλο, τον πονοκζφαλο δθλαδι που πθγάηει από ζνα πρόβλθμα ςτον αυχζνα. Ο υπεφκυνοσ ιατρόσ για να αξιολογιςει τον πονοκζφαλο είναι ο ειδικόσ νευρολόγοσ, αλλά ςυχνά ζνασ ειδικόσ ορκοπαιδικόσ ιατρόσ ερμθνεφει επίςθσ τον πονοκζφαλο, ςυνικωσ μζςω τθσ διάγνωςθσ του «αυχενικοφ ςυνδρόμου». Τόςο οι μυσ του αυχζνα, όςο και οι αρκρϊςεισ αλλά και οι νευρικζσ ρίηεσ είναι πικανζσ αιτίεσ πρόκλθςθσ του πονοκεφάλου. Οι μυσ προςφφονται επάνω ςτα οςτά, τα οποία ζχουν ευαίςκθτο περίβλθμα, το οποίο ςτθν περίπτωςθ του κρανίου το τυλίγει ολόκλθρο. Έτςι, ζνασ ςφιχτόσ μυσ του ϊμου ι του αυχζνα που καταλιγει να ενϊνεται με το κρανίο είναι δυνατόν να ζλκει ιςχυρά αυτό το ευαίςκθτο περίβλθμα (περιτονία τθσ κρανιακισ απονεφρωςθσ) και να προκαλεί πόνο ςε ςθμεία (προςφφςεισ) ι περιοχζσ (τμιματα του περιβλιματοσ) του κεφαλιοφ. Οι αρκρϊςεισ του αυχζνα, ειδικότερα των ανϊτερων ςπονδφλων, οι οποίοι λειτουργοφν κινθτικά για τισ κινιςεισ τθσ κεφαλισ παρά του αυχζνα, είναι πλοφςιεσ από νευρικοφσ πλθροφοριοδότεσ. Αυτοί οι νευρικοί πλθροφοριοδότεσ ςυμμετζχουν ςτον ςπουδαίο ςυντονιςμό των κινιςεων του αυχζνα, τθσ κεφαλισ και των οφκαλμϊν, αλλά βοθκοφν και ςτθν αίςκθςθ τθσ ιςορροπίασ κακϊσ και τθσ κζςθσ τθσ κεφαλισ και του ςϊματόσ μασ. Πταν υπάρχει μια δυςλειτουργία των αρκρϊςεων, είτε λόγω κάποιου τραφματοσ, είτε εξαιτίασ τθσ κακισ

12 ςτάςθσ του ςϊματοσ και τθσ ζλλειψθσ μυϊκισ ιςορροπίασ, τότε οι νευρικοί αυτοί πλθροφοριοδότεσ πυροδοτοφν ςυμπτϊματα πόνου, ςυγχζοντασ τα αντικειμενικά ερεκίςματα που δζχονται και μεταφράηοντάσ τα λανκαςμζνα ςε πόνο. 11 Τζλοσ, οι νευρικζσ ρίηεσ, υπεφκυνεσ για τθν αιςκθτικότθτα ςε περιοχζσ του ςϊματόσ μασ αλλά και για τθν κινθτικότθτα ςυγκεκριμζνων μυϊν, εφόςον δεχτοφν πιζςεισ αντιδροφν προκαλϊντασ πόνο. Οι νευρικζσ ρίηεσ των ανϊτερων ςπονδφλων είναι υπεφκυνεσ για τθν αιςκθτικότθτα περιοχϊν τθσ κεφαλισ και του αυχζνα μασ, εκεί δθλαδι που παράγεται και ο πόνοσ με τθν πίεςι τουσ. Θα πρζπει να τονιςτεί θ απουςία μεςοςπονδφλιου δίςκου μεταξφ των δφο πρϊτων ςπονδφλων, οπότε και θ διάγνωςθ τθσ διςκοπάκειασ του αυχζνα δεν ερμθνεφει από μόνθ τθσ τθν εμφάνιςθ πονοκεφάλου, κακϊσ δεν γίνεται να πιζηονται από μια διςκοκιλθ οι ρίηεσ όταν δεν υπάρχουν καν δίςκοι. Υπάρχουν και άλλεσ ερμθνείεσ, αλλά μζνοντασ μζςα ςτα απλοφςτερα μυοςκελετικά πλαίςια, οι παραπάνω είναι αρκετζσ για να εξθγιςουν τον πονοκζφαλο, άρα και να οδθγιςουν τον κεραπευτι ςτθν αντιμετϊπιςι του. Ακολουκεί ζνα ενθμερωτικό άρκρο, το οποίο παρουςιάηει τθν ςωςτι εργονομία του αυχζνα, θ οποία αποτελεί τθν ςπουδαιότερθ πρόλθψθ, μαηί με τθν ςτοχευμζνθ ςωματικι άςκθςθ, για τισ μυοςκελετικζσ πακιςεισ του αυχζνα, επομζνωσ και του πονοκεφάλου που προζρχεται από αυτόν. Μάρκοσ-Βαλςάμησ Λυρίτςησ, PT Cert.MT (MSc) Joseph Muscolino, Massage Therapy Journal, 2010 Seven Keys to Healthy Neck Posture Πταν ο γιόσ μου ιταν οχτϊ χρονϊν, ιρκε ςε μζνα ε ζνα κόψιμο ςτο πίςω μζροσ του χεριοφ του και με ρϊτθςε πόςο καιρό κα πάρει για να γίνει καλφτερα. Κοίταξα το χζρι του και του είπα πωσ κα πάρει δφο με τρείσ μζρεσ. Εκείνθ τθν νφχτα δθμιουργικθκε κάκαδο ςτθν πλθγι, αλλά το ζβγαλε και ςυνζχιςε να το κάνει για τισ επόμενεσ πζντε μζρεσ. Τότε ιρκε ξανά ςε μζνα και μου είπε πωσ ζκανα λάκοσ και πωσ δεν ζγινε καλά ςε δφο-τρείσ μζρεσ. Συχνά χρθςιμοποιϊ αυτιν τθν ιςτορία ςτουσ μακθτζσ, τουσ κεραπευτζσ και τουσ αςκενείσ μου ςαν μεταφορά τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ αυτοπροςταςίασ του αςκενι. Ρολφ ςυχνά οι κεραπευτζσ κάνουν εξαιρετικι δουλειά ςτο να κεραπεφςουν τον αςκενι, αλλά οι αςκενείσ πθγαίνουν ςπίτι και μεταφορικά ςκαλίηουν τθν πλθγι ακυρϊνοντασ τθν πρόοδο που ζχει γίνει. Για να αποφευχκεί αυτι θ κατάςταςθ δίνεισ ςτον αςκενι ςυμβουλζσ

13 αυτοπροςταςίασ για όταν είναι ςτθν εργαςία και ςτο ςπίτι του, που είναι οι κυρίωσ χϊροι που μασ ενδιαφζρουν. Αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό ςε μυοςκελετικζσ καταςτάςεισ τθσ αυχενικισ μοίρασ. 12 υνηθιςμζνη αυτοπροςταςία Θ πιο ςυνθκιςμζνθ κατάςταςθ ςτθν αυχενικι μοίρα είναι οι υπζρτονοι (ςκλθροί) εκτείνοντεσ μυσ του αυχζνα και τθσ ανϊτερθσ ωμοβραχιόνιασ περιοχισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του άνω τραπεηοειδι, του ανελκτιρα τθσ ωμοπλάτθσ, τον υπερακάνκιο, τον ςπλθνιοειδι κεφαλικό και αυχενικό μυ, και τουσ υποϊνιακοφσ μυσ. Δυςτυχϊσ, υπάρχουν αρκετζσ ςτάςεισ οι οποίεσ επιδεινϊνουν τθν κατάςταςθ και εμποδίηουν τθν βελτίωςθ του αςκενι. Ακολουκοφν οι επτά πιο ςυχνζσ προβλθματικζσ κζςεισ, μαηί με ςυμβουλζσ αυτοπροςταςίασ τισ οποίεσ μπορείσ να δϊςεισ ςτουσ αςκενείσ που είναι ςε αυτιν τθν κατάςταςθ. Νο 1. Κάμψη κεφαλήσ και αυχζνα Ρολλζσ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, είτε ςτο ςπίτι είτε ςτθν δουλεία, περιλαμβάνουν εξάντλθςθ του ςϊματοσ. Ραραδείγματα όπωσ διάβαςμα βιβλίου ςτα χζρια, δουλεφοντασ με το κινθτό, γράψιμο ι πλθκτρολόγθςθ, και νανουρίηοντασ ζνα μωρό. Το πρόβλθμα είναι πωσ φζρνοντασ το κεφάλι και τον αυχζνα ςε κάμψθ να κοιτάξουμε κάτω ςε αυτό που κάνουμε, το κζντρο βάρουσ του κεφαλιοφ δεν είναι πια ιςορροπθμζνο πάνω ςτον κορμό. Αντικζτωσ, το βάροσ πλζον κρζμεται ςτον αζρα, αςτακζσ, και το πιγοφνι κα πζςει ςτο ςτικοσ φζρνοντασ τον αυχζνα ςε περιςςότερθ κάμψθ. Για να το αποτρζψουμε αυτό, οι οπίςκιοι εκτείνοντεσ αυχενικοί μυσ ςυςπϊνται ιςομετρικά. Πταν ςυνοψίςουμε πόςεσ ϊρεσ ιμαςταν ςε αυτι τθ κζςθ, δεν κα είναι ζκπλθξθ θ

14 υπζρχρθςθ και κατάχρθςθ που ζγινε ςε αυτοφσ τουσ μυσ. Το κλειδί, όποτε είναι δυνατόν, είναι να φζρουμε αυτό ςτο οποίο πάνω δουλεφουμε ψθλά ςτο επίπεδο των ματιϊν μασ αντί να κάμπτουμε το κεφάλι/αυχζνα μασ. Σθμείωςθ: Θ ίδια ιδζα είναι ακριβϊσ όταν διαβάηουμε ζνα βιβλίο. Αντί να το κρατάμε ςτθν αγκαλιά μασ, κα πρζπει να τοποκετιςουμε ζνα αναγνωςτικό υλικό ςτο επίπεδο των ματιϊν, ι να χρθςιμοποιιςουμε ζνα αναλόγιο αν το βιβλίο είναι βαρφ. 13

15 ΝΕΑ 14 Ενθμερϊνουμε τα μζλθ του Σωματείου μασ ότι ςφμφωνα με ιδθ αναρτθκείςα ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα μασ, οι νζεσ ημερομηνίεσ και ϊρεσ διεξαγωγήσ των δωρεάν εμιναρίων του Ελ.Ι.Μ., μετά τθν αλλαγι του προγράμματοσ, ζχουν ωσ εξισ: Ι. ΣΡΛΑΓΧΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΟΥΘΔΙΚΘΣ ΜΑΛΑΞΘΣ 8 Ιουνίου 2013, 10:00-17:00 Ειςθγθτζσ: Μ.Β.Λυρίτςησ, Ρρόεδροσ Ελ.Ι.Μ. & Κ.Μακαντάςη, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. 1. Λάςκαρθσ Ανδρζασ 2. Ραπουτςι Θεοδϊρα 3. Γεωργιάδου Θζνια 4. Ηαχοποφλου Κικι 5. Ραρίςθσ Θάνοσ 6. Κατςικάρθσ Χριςτοσ 7. Αςθμακόπουλοσ Γιϊργοσ 8. Μιχαθλίδθσ Λουκάσ 9. Σαντοριναίοσ Ορφζασ 10. Διμου Μακρίνα ΙΙ. ΑΩΜΑΤΟΘΕΑΡΕΙΑ, Θ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΜΑΗΙ ΜΕ ΤΘΝ ΜΑΛΑΞΘ 9 Ιουνίου 2013, 09:00-14:30 Ειςθγιτρια: Κ.Ηαχοποφλου, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. 1. Σεμερτηίδου Αλεξάνδρα 2. Καλπαχτςίδου Χριςτίνα 3. Μακαντάςθ Κλειϊ 4. Διμου Μακρίνα 5. Γκατηϊνθ Βαςιλικι 6. Μελιςςανίδου Χαρά 7. Σπανοφ Βαςιλικι 8. Κοκκίνθσ Απόςτολοσ 9. Σπινοφλα Τίνα

16 ΙΙ. ΚΙΝΕΗΙΚΘ ΡΙΕΣΟΘΕΑΡΕΙΑ ΜΕΟΣ 1 Ο, ΘΕΑΡΕΙΑ ΆΚΩΝ ΧΕΙΩΝ 9 Ιουνίου 2013, 15:00-20:30 Ειςθγιτρια: Κ.Μακαντάςη, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ Κυπραίοσ Γιϊργοσ 2. Μαμελετηισ Ρρόδρομοσ 3. Κοκκίνθσ Απόςτολοσ 4. Κουκουηζλα Ζλςα 5. Διμου Μακρίνα 6. Μελιςςανίδου Χαρά 7. Μιχαθλίδθσ Λουκάσ 8. Ραπουτςι Θεοδϊρα 9. Σπανοφ Βαςιλικι 10. Σπινοφλα Τίνα Ππωσ ζχει ιδθ ανακοινωκεί, θ διαδικαςία διλωςθσ ςυμμετοχισ ολοκλθρϊκθκε οριςτικά. Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυμμετοχι ςασ. Εκ μζρουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, Μάρκοσ-Βαλςάμησ Λυρίτςησ, Ρρόεδροσ Ελ.Ι.Μ.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng.

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010 Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. 1. τήςιμο του ζργου 2 Δημιουργία νζου αρχείου Ζναρξθ Microsoft Office Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes)

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes) ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΘΙΝΟΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ Το μακθματικό μοντζλο με το οποίο ςχεδόν πάντα περιγράφεται μια φκίνουςα μθχανικι ταλάντωςθ είναι θ ακόλουκθ γραμμικι ομογενισ διαφορικι εξίςωςθ θσ τάξθσ με ςτακεροφσ

Διαβάστε περισσότερα