ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΑΡΕΙΑ ΙΑΝ-ΑΠΡ Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Τπάρχει περιςςότερη ςοφία μζςα ςτο ςώμα ςασ από ότι ςτισ βαθφτερεσ φιλοςοφίεσ ςασ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΑΡΕΙΑ ΙΑΝ-ΑΠΡ 2013. Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Τπάρχει περιςςότερη ςοφία μζςα ςτο ςώμα ςασ από ότι ςτισ βαθφτερεσ φιλοςοφίεσ ςασ."

Transcript

1 Σόμοσ 1 - Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2013 ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΑΡΕΙΑ Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Τπάρχει περιςςότερη ςοφία μζςα ςτο ςώμα ςασ από ότι ςτισ βαθφτερεσ φιλοςοφίεσ ςασ. Friedrich Nietzche ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΑΛΑΞΘ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σόμοσ 1 - Σεφχοσ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΘΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΘ ΘΕΜΑΣΙΚΘ ΕΙΑΓΩΓΘ εφλεξολογικζσ Ζρευνεσ και Ρονοκζφαλοσ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ςελ.2 ςελ.3 Επιβαρυντικοί και Ανακουφιςτικοί Ραράγοντεσ τθσ Ημικρανίασ ςυγκριτικά με τθν Κεφαλαλγία Τάςθσ Μαλαξοκεραπεία και Συχνότθτα των Χρόνιων Κεφαλαλγιϊν Τάςθσ ςελ.5 ςελ.13 Αναφερόμενοσ Ρόνοσ από Μυοπεριτονιακά Σθμεία Ρυροδότθςθσ Ρόνου ςε Μφεσ του Κεφαλιοφ, Αυχζνα και Ωμοπλάτθσ, αναπαράγει Χαρακτθριςτικά Γνωρίςματα Ρονοκεφάλου ςε Ραιδιά με Χρόνιο Ρονοκζφαλο Τάςθσ ςελ.21 ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΟ Αυχενογενισ Ρονοκζφαλοσ Επτά Σθμεία-Κλειδιά για τθν Σωςτι Εργονομία του Αυχζνα ςελ.30 ΝΕΑ ςελ.39 ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ: ΘΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ, Μαλαξοκεραπεφτρια, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. ΚΛΕΙΩ ΜΑΚΑΝΣΑΘ, Μαλαξοκεραπεφτρια Βελονίςτρια, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΜΑΜΕΛΕΣΗΘ, Κακθγθτισ Φυς.Αγωγισ, Μαλαξοκεραπευτισ, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. ΣΕΛΙΟ ΣΑΝΙΔΘ, Βοθκ.Φυς/πείασ, Μαλαξοκεραπευτισ, Μζλοσ Δ.Σ. Ελ.Ι.Μ.

3 Η κεματολογία του πρϊτου τεφχουσ του Ρεριοδικοφ ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΑΡΕΙΑ αφορά ςτο ευρφτατο φάςμα τθσ κλινικισ οντότθτασ τθσ Κεφαλαλγίασ και επιλζχκθκε με βαςικό κριτιριο τθν εντυπωςιακι ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ςτο γενικό πλθκυςμό. Από τθν πλευρά των ειδικϊν τθσ Μάλαξθσ, υπάρχουν πολλζσ λφςεισ για τα ςυμπτϊματα πόνου ςτθν περιοχι τθσ κεφαλισ, με διάφορεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ, άμεςεσ και ζμμεςεσ. 2 Επιλζχκθκαν ερευνθτικά άρκρα που αντανακλοφν τθν ποικιλομορφία του προβλιματοσ τθσ Κεφαλαλγίασ αλλά και τθν μθ φαρμακευτικι αντιμετϊπιςι του μζςω τθσ Μάλαξθσ. Έγινε μια προςπάκεια πολφπλευρθσ προςζγγιςθσ του κζματοσ, με επίγνωςθ τθσ δυςκολίασ του εγχειριματοσ. Αςφαλϊσ, ζνα τεφχοσ δεν αρκεί για να δοκεί μια γενικι εικόνα τθσ Κεφαλαλγίασ με επάρκεια, αλλά εκ μζρουσ τθσ Σφνταξθσ κρίκθκε ςκόπιμο το αφιζρωμά του, ζςτω ωσ εναρκτιριο ερζκιςμα τθσ περαιτζρω εντρφφθςθσ του κακενόσ. Η Στατιςτικι Ανάλυςθ των άρκρων δεν μεταφράςτθκε, κακϊσ κεωρικθκε από τθν Σφνταξθ ότι κα απλουςτεφςει τθν ανάγνωςθ, απαλλάςςοντασ το κείμενο από μάλλον άγνωςτουσ και δυςνόθτουσ όρουσ. Κάκε πλθροφορία που εκμαιεφεται μζςα από μια επιςτθμονικι δθμοςίευςθ είναι πολφτιμθ. Στο άρκρο των Quinn et al, για παράδειγμα, μακαίνουμε ότι οι πιςτοποιθμζνοι κεραπευτζσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα είχαν τουλάχιςτον 1000 ϊρεσ εκπαίδευςθσ ο κακζνασ, και όπωσ αναφζρεται ςτθν μεκοδολογία μποροφςαν να εφαρμόςουν κεραπεία αρκρικισ ζλξθσ, τεχνικζσ μυϊκισ ενζργειασ, και κεραπεία ςθμείων πυροδότθςθσ πόνου ζνα ηθλευτό επίπεδο γνωςτικισ κατάρτιςθσ, αλθκινό παράδειγμα προσ μίμθςθ, ςτο οποίο κζλω να ελπίηω ότι προςβλζπουν όλοι οι φιλόδοξοι μαλαξοκεραπευτζσ, και το οποίο εμπνζει τισ μελλοντικζσ δράςεισ του Ινςτιτοφτου μασ! Θζλω να ευχαριςτιςω προςωπικά, μζςα από τθν καρδιά μου, τα μζλθ τθσ Συντακτικισ Επιτροπισ το Ρεριοδικό μασ είναι ο καρπόσ τθσ ςπουδαίασ προςπάκειάσ τουσ! Ευχαριςτϊ, τζλοσ, τον Εμμανουιλ-Ιωάννθ Ντόβρο, Υπεφκυνο του Τομζα Έρευνασ του Συλλόγου Ελλινων εφλεξολόγων και Επίτιμο Μζλοσ του Σωματείου μασ, για τθν Θεματικι Ειςαγωγι του παρόντοσ τεφχουσ, θ οποία εξετάηει τθν Κεφαλαλγία μζςα από το πρίςμα τθσ εφλεξολογίασ. Μπορείτε να ςτείλετε κάκε ςχόλιο ςε ςχζςθ με το Ρεριοδικό ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΑΡΕΙΑ μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ςτο ΜΑΡΚΟ-ΒΑΛΑΜΗ ΛΤΡΙΣΗ, Ρρόεδροσ Ελ.Ι.Μ. Υπεφκυνοσ Έκδοςθσ Ρεριοδικοφ ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΑΡΕΙΑ

4 ΘΕΜΑΤΙΚΘ ΕΙΣΑΓΩΓΘ: Ρεφλεξολογικζσ Ζρευνεσ και Πονοκζφαλοσ 3 Θ ρεφλεξολογία, ζτςι όπωσ ορίηεται από το Διεκνζσ Ινςτιτοφτο εφλεξολογίασ, είναι μια χειροπρακτικι τεχνικι, θ οποία ςτθρίηεται ςτθν κεωρία τθσ φπαρξθσ ανακλαςτικϊν ςθμείων και περιοχϊν ςτα χζρια, ςτα πόδια και ςτα αυτιά, που ανταποκρίνονται ςε όλα τα όργανα, ςυςτιματα και δομζσ του οργανιςμοφ (Byers, 1983). Ο ςωςτά εκπαιδευμζνοσ ρεφλεξολόγοσ χρθςιμοποιεί τον αντίχειρα αλλά και τα υπόλοιπα δάκτυλα των χεριϊν του κακϊσ και κάποιεσ φορζσ ειδικά όργανα για να ευαιςκθτοποιιςει ι να απευαιςκθτοποιιςει ςυςτιματα, όργανα και δομζσ του οργανιςμοφ. Θ ρεφλεξολογία διαφοροποιείται από το μαςάη ποδιϊν, κακϊσ οι χειριςμοί που εφαρμόηονται είναι πιο ςτοχευόμενοι με ςκοπό τθν «βακειά χαλάρωςθ», τθν «αποτοξίνωςθ», τθν αναλγθςία και τζλοσ τθν ομοιόςταςθ μζςω τθσ αυτορρφκμιςθσ του οργανιςμοφ. Ο ςκοπόσ αυτόσ επιτυγχάνεται μζςω τθσ άςκθςθσ πίεςθσ ςε ςθμεία που ζχουν κρυςταλλικι μορφι, αλλά και τθσ ταυτόχρονθσ ενεργοποίθςθσ του αυτόνομου νευρικοφ ςυςτιματοσ μζςω των νευρικϊν οδϊν, επθρεάηοντασ ζτςι και διάφορεσ εγκεφαλικζσ λειτουργίεσ (Botting 1997). Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι μζςω τθσ ρεφλεξολογίασηωνοκεραπείασ αιματϊνονται καλφτερα τα αντίςτοιχα όργανα που ενεργοποιοφνται μζςω τθσ τεχνικισ (Sudmeier, 1999). Ανατρζχοντασ ςτθ βιβλιογραφία τθ ςχετικι με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ρεφλεξολογίασ ςε διάφορεσ πακιςεισ, βιβλιογραφία θ οποία κάκε χρόνο γίνεται και πιο πλοφςια, διαπιςτϊνουμε το μεγάλο εφροσ χριςθσ τθσ. Ζχει βρεκεί ότι μειϊνει τθν ςυςτολικι πίεςθ και τα τριγλυκερίδια ςε χρόνια υπερταςικοφσ αςκενείσ και βελτιϊνει το αίςκθμα ικανοποίθςθσ από τθ ηωι (Park, 2004). Ακόμα ζχει βρεκεί ότι βοθκά ςτθν προαγωγι τθσ αποκατάςταςθσ του ζλκουσ ςτομάχου (Μa Dongmey et al, 2006) και ςυμβάλλει ςτθν μείωςθ των επιπζδων λιπιδίων οροφ, ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του φπνου και ςτθν μείωςθ του άγχουσ και τθσ κατάκλιψθσ ςε γυναίκεσ μετά τον τοκετό (Park 2007, Li CY 2009, Bangguizhi 2007). Τζλοσ υπάρχουν ανζκδοτεσ ζρευνεσ που ςυςχετίηουν τθν ποιότθτα ηωισ αςκενϊν με διάφορεσ μορφζσ καρκίνου και επιςθμαίνουν τθν ςυμβολι τθσ ρεφλεξολογίασ ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ (Hodgson, 2000). Μια ζρευνα ςτθ Δανία που διεξιχκθ τον Launso και τουσ ςυνεργάτεσ (1999) και ςτόχο είχε να διερευνιςει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ρεφλεξολογίασ ςτον περιοριςμό των πονοκεφάλων βρικε ότι από τουσ 220 αςκενείσ που μετείχαν, το 90% ανζφερε ότι είχε λάβει ςυνταγογραφθμζνα φάρμακα για τουσ πονοκεφάλουσ τον περαςμζνο μινα. Από τθν ομάδα που είχε λάβει φάρμακα, το 36% είχε εμφανίςει παρενζργειεσ. Τα φάρμακα ιταν κυρίωσ παρακεταμόλθ και ακετυλοςαλικυλικό οξφ (81%) και λαμβάνονταν 2 φορζσ εβδομαδιαίωσ. Το 72% των ιςχυρότερων φαρμάκων για τισ θμικρανίεσ λαμβανόταν κάκε 15 θμζρεσ, γεγονόσ που δείχνει ότι θ πλειοψθφία των αςκενϊν υπζφερε από ςυμπτϊματα μζτριασ ζωσ υψθλισ

5 δριμφτθτασ. Τρεισ μινεσ μετά από μία ολοκλθρωμζνθ ςειρά ρεφλεξολογίασ, το 81% των αςκενϊν ανζφερε ότι είχε κεραπευτεί χάρθ ςτθ ρεφλεξολογία (16%) ι ότι είχε διαπιςτϊςει κάποια βελτίωςθ(65%). 4 Θ ρεφλεξολογία είναι μια τεχνικι που τα τελευταία χρόνια χαίρει γενικότερθσ αποδοχισ ςτθν Ελλάδα, όχι μόνο από τον γενικό πλθκυςμό αλλά και από ζναν αυξανόμενο αρικμό επαγγελματικϊν υγείασ, λόγω τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ςε πολλά πεδία τθσ ψυχοςωματικισ υγείασ. Οι προςπάκειεσ που γίνονται ςε ευρωπαϊκό επίπεδο για τθν τεκμθρίωςθ τθσ και τθν ζνταξθ τθσ ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο παροχισ φροντίδασ ςτα διάφορα ςυςτιματα υγείασ μασ δίνει το πλαίςιο ζτςι ϊςτε να εντακοφν οι ζρευνεσ και ςε ελλθνικό επίπεδο. Ευχι και ςτόχοσ μου είναι πωσ το ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΑΡΕΙΑ, που ςκοπό ζχει να κοινωνεί ςτο ελλθνικό κοινό τα διεκνι επιςτθμονικά δεδομζνα ςτουσ τομείσ τθσ κεραπείασ και τθσ προαγωγισ τθσ υγείασ, κα ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν δθμοςιοποίθςθ πρωτότυπων εργαςιϊν, αλλά ταυτόχρονα και ςτθν δθμιουργία ενόσ «τόπου» και μιασ κουλτοφρασ τεκμθρίωςθσ τθσ άςκθςθσ των εναλλακτικϊν-ςυμπλθρωματικϊν κεραπειϊν ςτθν βάςθ τθσ επιςτθμονικότθτασ. ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ-ΙΩΑΝΝΘ ΝΣΟΒΡΟ, Σφμβουλοσ Ψυχοςωματικισ Υγείασ (MSc) Υπεφκυνοσ Τομζα Ζρευνασ του Συλλόγου Ελλινων εφλεξολόγων Ειςθγθτισ Σεμιναρίων εφλεξολογίασ Kinetiks Massage & Bodywork Bangguizhi, S. et al. (2007). Nursing Intervention on postpartum anxiety and depression impact study. Chinese health Chinese Health Care, 14 Botting, D. (1997). Review of literature on the effectiveness of reflexology. Complementary Therapies in Nursing & Midwifery, 3, Byers, D.C. (1983). Better health with foot reflexology.st. Petersburg, FL: Ingham Hodgson, H. (2000). Does reflexology impact on the cancer patients quality of life? Nursing Standard, 14, Launso L., Brendstrup E. & Arnberg S. (1999). An exploratory study of reflexological treatment for headache. Alternative Therapies in Health and Medicine 5(3), Li C.Y. et al. (2009).Randomised controlled trial of the effectiveness of using foot reflexology to improve quality of sleep amongst Taiwanese postpartum women. Department of Nursing, Tri-Service General Hospital, Midwifery Ma Dongmei, et al. (2006). Foot Massage therapy reflection of the impact of peptic ulcer patients; Influence of foot massage reflection therapy on peptic ulcer patients. Nursing Research, 22 Park, H.S. et al. (2004 ). Effects of Foot Reflexology on Essential Hypertension Patients, Journal of Korean Academic Nursery, 34(5), Park, H.S. (2007). Effects of Foot-Reflexology Massage on Body Weight, Lower Extremity Edema and Serum Lipids in Postpartum Women. Korean Journal of Women Health Nursery. 13(2), Sudmeier, I., Bodner, G., Egger, I., Mur, E., Ulmer, H., Herold, M. (1999). Changes of renal blood flow during organassociated foot reflexology measured by color Doppler sonography. Forsch Komplementarmed, 6(3),

6 Haque et al, BMC Neurology, 2012 Precipitating and Relieving Factors of Migraine versus Tension Type Headache 5 ΕΕΥΝΘΤΙΚΟ ΑΘΟ: Επιβαρυντικοί και Ανακουφιςτικοί Παράγοντεσ τησ Θμικρανίασ ςυγκριτικά με την Κεφαλαλγία Σάςησ Badrul Haque 1, Kazi Mohibur Rahman 1, Azharul Hoque 1, ATM Hasibul Hasan 2, Rajib Nayan Chowdhury 1, Sharif Uddin Khan 1, Mondal Badrul Alam 1, Mansur Habib 1 and Quazi Deen Mohammad 1 1 Department of Neurology, Dhaka Medical College Hospital, Dhaka, Bangladesh. 2 Department of Medicine, Dhaka Medical College Hospital, Dhaka, Bangladesh. κοπόσ: Ο προςδιοριςμόσ των διαφορϊν των επιβαρυντικϊν και καταπραχντικϊν παραγόντων μεταξφ θμικρανίασ και κεφαλαλγίασ τάςθσ. Μεθοδολογία: Επανεξετάςαμε αναδρομικά τα αρχεία 250 αςκενϊν με θμικρανία και 250 αςκενϊν που είχαν διαγνωςτεί με κεφαλαλγία τάςθσ από τθν εξειδικευμζνθ ςτισ κεφαλαλγίεσ κλινικι ςτο τμιμα Νευρολογίασ, του Dhaka Medical College Hospital. Τα δεδομζνα ςυλλζχτθκαν μζςω ενόσ προςχεδιαςμζνου ερωτθματολογίου που περιελάμβανε πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν θλικία, το φφλο, τθν κοινωνικι κζςθ και μιασ προκακοριςμζνθσ λίςτασ επιβαρυντικϊν και ανακουφιςτικϊν παραγόντων. Αποτελζςματα: Σε αυτιν τθν μελζτθ, επικρατοφςαν οι γυναίκεσ αςκενείσ (67%). Οι περιςςότεροι αςκενείσ υπάγονταν ςτθν θλικιακι ομάδα μεταξφ χρονϊν (58.6%). Ρερίπου το 58% αυτϊν ανικαν ςε οικογζνειεσ τθσ μεςαίασ κοινωνικισ τάξθσ. Οι κοινοί επιβαρυντικοί παράγοντεσ όπωσ το άγχοσ, θ αγωνία, θ δραςτθριότθτα, τα ταξίδια, το διάβαςμα, το κρφο και θ ηζςτθ διαχωρίςτθκαν ςαφϊσ μεταξφ των αςκενϊν με θμικρανία και αυτϊν με κεφαλαλγία τάςθσ. Σπουδαία διαφορά όμωσ παρατθρικθκε ςε ςχζςθ με τθν κόπωςθ, τθν ζλλειψθ φπνου, το θλιακό φωσ και το φαγθτό, παράγοντεσ που ιταν κοινοί μεταξφ των θμικρανικϊν αςκενϊν. Λαμβάνοντασ υπ όψιν τουσ ανακουφιςτικοφσ παράγοντεσ του πόνου, οι αςκενείσ με θμικρανία δοκίμαηαν ςυνικωσ διάφορεσ πρακτικζσ και παρατθρικθκε ςθμαντικι διαφορά τόςο ςε ςχζςθ με τα αναλγθτικά φάρμακα όςο και με τθ μάλαξθ, που ανακοφφιηαν τθν θμικρανία. Ρρακτικζσ όμωσ όπωσ ο φπνοσ, θ ξεκοφραςθ και θ ςτάςθ ςϊματοσ χρθςιμοποιικθκαν και από τισ δφο ομάδεσ.

7 υμπεράςματα: Οι πιο ςυχνοί επιβαρυντικοί παράγοντεσ των κεφαλαλγιϊν φαίνεται να είναι ίδιοι και για τουσ αςκενείσ με θμικρανία και γι αυτοφσ με κεφαλαλγία τάςθσ. Ραρ όλα αυτά κάποιοι παράγοντεσ όπωσ θ κόπωςθ, θ ζλλειψθ φπνου, το θλιακό φωσ και το φαγθτό επιβαρφνουν ςθμαντικά τθν θμικρανία, ενϊ τα φάρμακα και θ μάλαξθ αποτελοφν αποτελεςματικζσ πρακτικζσ για τθν ανακοφφιςθ του πόνου των θμικρανικϊν αςκενϊν. 6

8 Quinn et al, American Journal of Public Health, Massage Therapy and Frequency of Chronic Tension Headaches ΕΕΥΝΘΤΙΚΟ ΑΘΟ: Μαλαξοθεραπεία και υχνότητα των Χρόνιων Κεφαλαλγιϊν Σάςησ Christopher Quinn, DC, Clint Chandler, BS, and Albert Moraska, PhD κοπόσ: Ερευνικθκε θ επίδραςθ τθσ μαλαξοκεραπείασ ςτθ χρόνια μθ θμικρανικι κεφαλαλγία. Μεθοδολογία: Αςκενείσ με χρόνια κεφαλαλγία τάςεωσ ζλαβαν δομθμζνθ μαλαξοκεραπεία εςτιαςμζνθ ςτουσ μφεσ του τραχιλου και των ϊμων. Η ςυχνότθτα, θ διάρκεια και θ ζνταςθ των πονοκεφάλων καταγράφθκαν και ςυγκρίκθκαν με τα ανάλογα μζτρα αναφοράσ. Αποτελζςματα: Σε ςφγκριςθ με τισ τιμζσ αναφοράσ, θ ςυχνότθτα τθσ κεφαλαλγίασ μειϊκθκε ςθμαντικά ςτθν πρϊτθ εβδομάδα εφαρμογισ του πρωτοκόλου μάλαξθσ. Η μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ κεφλαλαγίασ ςυνεχίςτθκε και για το υπόλοιπο τθσ μελζτθσ (P=.009). Η διάρκεια των κεφαλαγιϊν ζτεινε να μειϊνεται κατά τθν διάρκεια τθσ μαλαξοκεραπείασ (P=.058). Η ζνταςθ των κεφαλαλγιϊν ζμεινε ανεπθρζαςτθ από τθν μάλαξθ (P=.19). υμπεράςματα: Η ειδικι τεχνικι μαλαξοκεραπείασ των μυϊν που χρθςιμοποιικθκε ςε αυτι τθν μελζτθ ζχει τθν δυνατότθτα να γίνει μία λειτουργικι, μι φαρμακευτικι παρζμβαςθ για τθν μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ τθσ χρόνιασ κεφαλαλγίασ τάςθσ.

9 Fernandez-de-las-Penas et al, Journal of Headache Pain, 2011 Referred Pain from Myofascial Trigger Points in Head and Neck-Shoulder Muscles reproduces Head Pain features in Children with Chronic Tension type Headache 8 ΕΕΥΝΘΤΙΚΟ ΑΘΟ: Αναφερόμενοσ Πόνοσ από Μυοπεριτονιακά ημεία Πυροδότηςησ Πόνου ςε Μφεσ του Κεφαλιοφ, Αυχζνα και Ωμοπλάτησ, αναπαράγει Χαρακτηριςτικά Γνωρίςματα Πονοκεφάλου ςε Παιδιά με Χρόνιο Πονοκζφαλο Σάςησ Cesar Fernandez-de-las-Penas 1, 2, Daniel M. Fernandez-Mayoralas 3, Ricardo Ortega-Santiago 1, Silvia Ambite-Quesada 4, Domingo Palacios-Cena 5, Juan A. Pareja 6 1 Department of Health Science and Technology, Centre for Sensory-Motor Interaction (SMI), Aalborg University, Aalborg, Denmark, 2 Esthesiology Laboratory of Universidad Rey Juan Carlos, Alcorco n, Spain, 3 Centro CADE, Madrid, Spain, 4 Department of Anatomy, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Spain, 5 Department of Health Sciences II, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Spain, 6 Neurology Department, Hospital Fundacio n Alcorco n, Madrid, Spain Περίληψη: Σκοπόσ μασ ιταν να περιγράψουμε τα πρότυπα του αντανακλϊμενου πόνου από τα ςθμεία πυροδότθςθσ πόνου (trigger points) ςε μυσ του κεφαλιοφ, αυχζνα και ωμοπλάτθσ ςε παιδιά με χρόνιο πονοκζφαλο τάςθσ chronic tension type headache (CTTH). Συμμετείχαν πενιντα (50) παιδιά (14 αγόρια, 36 κορίτςια, με μζςθ θλικία 8 ± 2 ζτθ) με CTTH, και άλλα πενιντα (50) υγιι παιδιά ταξινομθμζνα κατά θλικία και φφλο. Οι κροταφικοί, οι μαςθτιρεσ, o άνω λοξόσ κεφαλικόσ, άνω τραπεηοειδισ, ςτερνοκλειδομαςτοειδισ, υποϊνιακοί και ανελκτιρεσ μφεσ τθσ ωμοπλάτθσ εξετάςτθκαν για ςθμεία πυροδότθςθσ πόνου από ζνα ειδικό μθ γνωρίηοντασ τθν κατάςταςθ των παιδιϊν. Τα ςθμεία πυροδότθςθσ πόνου αναγνωρίςτθκαν μζςα από τθν εξζταςθ δια τθσ αφισ και κεωρικθκαν ενεργά όταν οι τοπικοί και αντανακλϊμενοι πόνοι αναπαριγαγαν τα χαρακτθριςτικά του πονοκεφάλου. Οι περιοχζσ του αντανακλϊμενου πόνου απεικονίςτθκαν ςε ανατομικοφσ χάρτεσ, πιραν ψθφιακι μορφι, και μετρικθκαν. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςθμείων ιταν ςθμαντικά μεγαλφτεροσ ςε παιδιά με χρόνιο πονοκζφαλο τάςθσ ςε ςφγκριςθ με τα υγιι παιδιά. Ενεργά ςθμεία υπιρχαν μόνο ςε παιδιά με πονοκζφαλο.

10 Πςον αφορά ςτα παιδιά με χρόνιο πονοκζφαλο, ζνασ ςθμαντικόσ κετικόσ ςυςχετιςμόσ μεταξφ του αρικμοφ των ενεργϊν ςθμείων και τθσ διάρκειασ του πονοκζφαλου παρατθρικθκε: όςο μεγαλφτεροσ ο αρικμόσ των ενεργϊν ςθμείων, τόςο μεγαλφτερθ θ διάρκεια τθσ ζξαρςθσ του πονοκεφάλου. Βρζκθκαν ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε περιοχζσ αντανακλϊμενου πόνου μεταξφ των ομάδων και μυϊν. 9 Οι περιοχζσ του αντανακλϊμενου πόνου ιταν μεγαλφτερεσ ςε παιδιά με πονοκζφαλο, κακϊσ και θ περιοχι που βρζκθκε να είναι περιςςότερο επϊδυνθ από τα ςθμεία είναι αυτι των υποϊνιακϊν μυϊν ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ περιοχζσ. Βρζκθκαν ςθμαντικοί κετικοί ςυςχετιςμοί ανάμεςα ςε κάποιεσ κλινικζσ παραμζτρουσ του πονοκεφάλου και του μεγζκουσ τθσ ζνταςθσ του πόνου. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι τοπικοί και αντανακλϊμενοι πόνοι που προκφπτουν από τα ενεργά ςθμεία των μυϊν του κεφαλιοφ, αυχζνα και ωμοπλάτθσ ζχουν παρόμοια πρότυπα πόνου όπωσ ο χρόνιοσ πονοκζφαλοσ τάςθσ ςτα παιδιά, δείχνοντασ ότι τα ενεργά ςθμεία ςτα παιδιά με τζτοιου είδουσ κεφαλαλγία ζχουν ςθμαντικό ρόλο.

11 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΙΛΟΓΟΣ: Αυχενογενήσ Πονοκζφαλοσ Επτά ημεία-κλειδιά για την ωςτή Εργονομία του Αυχζνα 10 Στο προθγοφμενο άρκρο αναφζρκθκε το εξισ: Εφόςον τα ενεργά επϊδυνα ςθμεία κεωροφνται ζνα περιφερικοφ τφπου αλγαιςκθτικό ερζκιςμα, θ παρουςία πολλαπλϊν ςθμείων μπορεί να προκαλζςει ζνα ακροιςτικό αποτζλεςμα από τον τριδυμικό πυρινα μζςω νευρικϊν οδϊν του αυχζνα, και ο πρϊτοσ ςυγγραφζασ είχε καταλιξει ςε παλαιότερθ ζρευνά του ότι ενεργά ςθμεία ςτουσ μυσ που νευρϊνονται από τθν περιοχι των ςπονδυλικϊν επιπζδων Α1- Α3 ι από το τρίδυμο νεφρο κα ιταν υπεφκυνα για μια παρατεταμζνθ περιφερικι αλγαιςκθτικι διζγερςθ ςτον τριδυμικό πυρινα, ο οποίοσ ζπειτα κα ευαιςκθτοποιοφςε το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα. Τα παραπάνω ενιςχφουν τθ κεωρία του Αυχενογενι Ρονοκεφάλου, οπότε ςτο ςυχνό ερϊτθμα εάν μπορεί ο πονοκζφαλοσ να προζρχεται από τον αυχζνα, θ απάντθςθ είναι, Ναι, μπορεί! Υπάρχουν πολλζσ εξθγιςεισ για τον λεγόμενο αυχενογενι πονοκζφαλο, τον πονοκζφαλο δθλαδι που πθγάηει από ζνα πρόβλθμα ςτον αυχζνα. Ο υπεφκυνοσ ιατρόσ για να αξιολογιςει τον πονοκζφαλο είναι ο ειδικόσ νευρολόγοσ, αλλά ςυχνά ζνασ ειδικόσ ορκοπαιδικόσ ιατρόσ ερμθνεφει επίςθσ τον πονοκζφαλο, ςυνικωσ μζςω τθσ διάγνωςθσ του «αυχενικοφ ςυνδρόμου». Τόςο οι μυσ του αυχζνα, όςο και οι αρκρϊςεισ αλλά και οι νευρικζσ ρίηεσ είναι πικανζσ αιτίεσ πρόκλθςθσ του πονοκεφάλου. Οι μυσ προςφφονται επάνω ςτα οςτά, τα οποία ζχουν ευαίςκθτο περίβλθμα, το οποίο ςτθν περίπτωςθ του κρανίου το τυλίγει ολόκλθρο. Έτςι, ζνασ ςφιχτόσ μυσ του ϊμου ι του αυχζνα που καταλιγει να ενϊνεται με το κρανίο είναι δυνατόν να ζλκει ιςχυρά αυτό το ευαίςκθτο περίβλθμα (περιτονία τθσ κρανιακισ απονεφρωςθσ) και να προκαλεί πόνο ςε ςθμεία (προςφφςεισ) ι περιοχζσ (τμιματα του περιβλιματοσ) του κεφαλιοφ. Οι αρκρϊςεισ του αυχζνα, ειδικότερα των ανϊτερων ςπονδφλων, οι οποίοι λειτουργοφν κινθτικά για τισ κινιςεισ τθσ κεφαλισ παρά του αυχζνα, είναι πλοφςιεσ από νευρικοφσ πλθροφοριοδότεσ. Αυτοί οι νευρικοί πλθροφοριοδότεσ ςυμμετζχουν ςτον ςπουδαίο ςυντονιςμό των κινιςεων του αυχζνα, τθσ κεφαλισ και των οφκαλμϊν, αλλά βοθκοφν και ςτθν αίςκθςθ τθσ ιςορροπίασ κακϊσ και τθσ κζςθσ τθσ κεφαλισ και του ςϊματόσ μασ. Πταν υπάρχει μια δυςλειτουργία των αρκρϊςεων, είτε λόγω κάποιου τραφματοσ, είτε εξαιτίασ τθσ κακισ

12 ςτάςθσ του ςϊματοσ και τθσ ζλλειψθσ μυϊκισ ιςορροπίασ, τότε οι νευρικοί αυτοί πλθροφοριοδότεσ πυροδοτοφν ςυμπτϊματα πόνου, ςυγχζοντασ τα αντικειμενικά ερεκίςματα που δζχονται και μεταφράηοντάσ τα λανκαςμζνα ςε πόνο. 11 Τζλοσ, οι νευρικζσ ρίηεσ, υπεφκυνεσ για τθν αιςκθτικότθτα ςε περιοχζσ του ςϊματόσ μασ αλλά και για τθν κινθτικότθτα ςυγκεκριμζνων μυϊν, εφόςον δεχτοφν πιζςεισ αντιδροφν προκαλϊντασ πόνο. Οι νευρικζσ ρίηεσ των ανϊτερων ςπονδφλων είναι υπεφκυνεσ για τθν αιςκθτικότθτα περιοχϊν τθσ κεφαλισ και του αυχζνα μασ, εκεί δθλαδι που παράγεται και ο πόνοσ με τθν πίεςι τουσ. Θα πρζπει να τονιςτεί θ απουςία μεςοςπονδφλιου δίςκου μεταξφ των δφο πρϊτων ςπονδφλων, οπότε και θ διάγνωςθ τθσ διςκοπάκειασ του αυχζνα δεν ερμθνεφει από μόνθ τθσ τθν εμφάνιςθ πονοκεφάλου, κακϊσ δεν γίνεται να πιζηονται από μια διςκοκιλθ οι ρίηεσ όταν δεν υπάρχουν καν δίςκοι. Υπάρχουν και άλλεσ ερμθνείεσ, αλλά μζνοντασ μζςα ςτα απλοφςτερα μυοςκελετικά πλαίςια, οι παραπάνω είναι αρκετζσ για να εξθγιςουν τον πονοκζφαλο, άρα και να οδθγιςουν τον κεραπευτι ςτθν αντιμετϊπιςι του. Ακολουκεί ζνα ενθμερωτικό άρκρο, το οποίο παρουςιάηει τθν ςωςτι εργονομία του αυχζνα, θ οποία αποτελεί τθν ςπουδαιότερθ πρόλθψθ, μαηί με τθν ςτοχευμζνθ ςωματικι άςκθςθ, για τισ μυοςκελετικζσ πακιςεισ του αυχζνα, επομζνωσ και του πονοκεφάλου που προζρχεται από αυτόν. Μάρκοσ-Βαλςάμησ Λυρίτςησ, PT Cert.MT (MSc) Joseph Muscolino, Massage Therapy Journal, 2010 Seven Keys to Healthy Neck Posture Πταν ο γιόσ μου ιταν οχτϊ χρονϊν, ιρκε ςε μζνα ε ζνα κόψιμο ςτο πίςω μζροσ του χεριοφ του και με ρϊτθςε πόςο καιρό κα πάρει για να γίνει καλφτερα. Κοίταξα το χζρι του και του είπα πωσ κα πάρει δφο με τρείσ μζρεσ. Εκείνθ τθν νφχτα δθμιουργικθκε κάκαδο ςτθν πλθγι, αλλά το ζβγαλε και ςυνζχιςε να το κάνει για τισ επόμενεσ πζντε μζρεσ. Τότε ιρκε ξανά ςε μζνα και μου είπε πωσ ζκανα λάκοσ και πωσ δεν ζγινε καλά ςε δφο-τρείσ μζρεσ. Συχνά χρθςιμοποιϊ αυτιν τθν ιςτορία ςτουσ μακθτζσ, τουσ κεραπευτζσ και τουσ αςκενείσ μου ςαν μεταφορά τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ αυτοπροςταςίασ του αςκενι. Ρολφ ςυχνά οι κεραπευτζσ κάνουν εξαιρετικι δουλειά ςτο να κεραπεφςουν τον αςκενι, αλλά οι αςκενείσ πθγαίνουν ςπίτι και μεταφορικά ςκαλίηουν τθν πλθγι ακυρϊνοντασ τθν πρόοδο που ζχει γίνει. Για να αποφευχκεί αυτι θ κατάςταςθ δίνεισ ςτον αςκενι ςυμβουλζσ

13 αυτοπροςταςίασ για όταν είναι ςτθν εργαςία και ςτο ςπίτι του, που είναι οι κυρίωσ χϊροι που μασ ενδιαφζρουν. Αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό ςε μυοςκελετικζσ καταςτάςεισ τθσ αυχενικισ μοίρασ. 12 υνηθιςμζνη αυτοπροςταςία Θ πιο ςυνθκιςμζνθ κατάςταςθ ςτθν αυχενικι μοίρα είναι οι υπζρτονοι (ςκλθροί) εκτείνοντεσ μυσ του αυχζνα και τθσ ανϊτερθσ ωμοβραχιόνιασ περιοχισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του άνω τραπεηοειδι, του ανελκτιρα τθσ ωμοπλάτθσ, τον υπερακάνκιο, τον ςπλθνιοειδι κεφαλικό και αυχενικό μυ, και τουσ υποϊνιακοφσ μυσ. Δυςτυχϊσ, υπάρχουν αρκετζσ ςτάςεισ οι οποίεσ επιδεινϊνουν τθν κατάςταςθ και εμποδίηουν τθν βελτίωςθ του αςκενι. Ακολουκοφν οι επτά πιο ςυχνζσ προβλθματικζσ κζςεισ, μαηί με ςυμβουλζσ αυτοπροςταςίασ τισ οποίεσ μπορείσ να δϊςεισ ςτουσ αςκενείσ που είναι ςε αυτιν τθν κατάςταςθ. Νο 1. Κάμψη κεφαλήσ και αυχζνα Ρολλζσ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, είτε ςτο ςπίτι είτε ςτθν δουλεία, περιλαμβάνουν εξάντλθςθ του ςϊματοσ. Ραραδείγματα όπωσ διάβαςμα βιβλίου ςτα χζρια, δουλεφοντασ με το κινθτό, γράψιμο ι πλθκτρολόγθςθ, και νανουρίηοντασ ζνα μωρό. Το πρόβλθμα είναι πωσ φζρνοντασ το κεφάλι και τον αυχζνα ςε κάμψθ να κοιτάξουμε κάτω ςε αυτό που κάνουμε, το κζντρο βάρουσ του κεφαλιοφ δεν είναι πια ιςορροπθμζνο πάνω ςτον κορμό. Αντικζτωσ, το βάροσ πλζον κρζμεται ςτον αζρα, αςτακζσ, και το πιγοφνι κα πζςει ςτο ςτικοσ φζρνοντασ τον αυχζνα ςε περιςςότερθ κάμψθ. Για να το αποτρζψουμε αυτό, οι οπίςκιοι εκτείνοντεσ αυχενικοί μυσ ςυςπϊνται ιςομετρικά. Πταν ςυνοψίςουμε πόςεσ ϊρεσ ιμαςταν ςε αυτι τθ κζςθ, δεν κα είναι ζκπλθξθ θ

14 υπζρχρθςθ και κατάχρθςθ που ζγινε ςε αυτοφσ τουσ μυσ. Το κλειδί, όποτε είναι δυνατόν, είναι να φζρουμε αυτό ςτο οποίο πάνω δουλεφουμε ψθλά ςτο επίπεδο των ματιϊν μασ αντί να κάμπτουμε το κεφάλι/αυχζνα μασ. Σθμείωςθ: Θ ίδια ιδζα είναι ακριβϊσ όταν διαβάηουμε ζνα βιβλίο. Αντί να το κρατάμε ςτθν αγκαλιά μασ, κα πρζπει να τοποκετιςουμε ζνα αναγνωςτικό υλικό ςτο επίπεδο των ματιϊν, ι να χρθςιμοποιιςουμε ζνα αναλόγιο αν το βιβλίο είναι βαρφ. 13

15 ΝΕΑ 14 Ενθμερϊνουμε τα μζλθ του Σωματείου μασ ότι ςφμφωνα με ιδθ αναρτθκείςα ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα μασ, οι νζεσ ημερομηνίεσ και ϊρεσ διεξαγωγήσ των δωρεάν εμιναρίων του Ελ.Ι.Μ., μετά τθν αλλαγι του προγράμματοσ, ζχουν ωσ εξισ: Ι. ΣΡΛΑΓΧΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΟΥΘΔΙΚΘΣ ΜΑΛΑΞΘΣ 8 Ιουνίου 2013, 10:00-17:00 Ειςθγθτζσ: Μ.Β.Λυρίτςησ, Ρρόεδροσ Ελ.Ι.Μ. & Κ.Μακαντάςη, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. 1. Λάςκαρθσ Ανδρζασ 2. Ραπουτςι Θεοδϊρα 3. Γεωργιάδου Θζνια 4. Ηαχοποφλου Κικι 5. Ραρίςθσ Θάνοσ 6. Κατςικάρθσ Χριςτοσ 7. Αςθμακόπουλοσ Γιϊργοσ 8. Μιχαθλίδθσ Λουκάσ 9. Σαντοριναίοσ Ορφζασ 10. Διμου Μακρίνα ΙΙ. ΑΩΜΑΤΟΘΕΑΡΕΙΑ, Θ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΜΑΗΙ ΜΕ ΤΘΝ ΜΑΛΑΞΘ 9 Ιουνίου 2013, 09:00-14:30 Ειςθγιτρια: Κ.Ηαχοποφλου, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. 1. Σεμερτηίδου Αλεξάνδρα 2. Καλπαχτςίδου Χριςτίνα 3. Μακαντάςθ Κλειϊ 4. Διμου Μακρίνα 5. Γκατηϊνθ Βαςιλικι 6. Μελιςςανίδου Χαρά 7. Σπανοφ Βαςιλικι 8. Κοκκίνθσ Απόςτολοσ 9. Σπινοφλα Τίνα

16 ΙΙ. ΚΙΝΕΗΙΚΘ ΡΙΕΣΟΘΕΑΡΕΙΑ ΜΕΟΣ 1 Ο, ΘΕΑΡΕΙΑ ΆΚΩΝ ΧΕΙΩΝ 9 Ιουνίου 2013, 15:00-20:30 Ειςθγιτρια: Κ.Μακαντάςη, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ Κυπραίοσ Γιϊργοσ 2. Μαμελετηισ Ρρόδρομοσ 3. Κοκκίνθσ Απόςτολοσ 4. Κουκουηζλα Ζλςα 5. Διμου Μακρίνα 6. Μελιςςανίδου Χαρά 7. Μιχαθλίδθσ Λουκάσ 8. Ραπουτςι Θεοδϊρα 9. Σπανοφ Βαςιλικι 10. Σπινοφλα Τίνα Ππωσ ζχει ιδθ ανακοινωκεί, θ διαδικαςία διλωςθσ ςυμμετοχισ ολοκλθρϊκθκε οριςτικά. Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυμμετοχι ςασ. Εκ μζρουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, Μάρκοσ-Βαλςάμησ Λυρίτςησ, Ρρόεδροσ Ελ.Ι.Μ.

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΛΑΞΘ & ΚΕΑΡΕΛΑ ΜΑΙ-ΑΤΓ 2013. Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Λ.Μ. Δείξτε μου ζναν υγιή και θα ςασ τον γιατρζψω! Karl Jung. Σόμοσ 1 - Σεφχοσ 2

ΜΑΛΑΞΘ & ΚΕΑΡΕΛΑ ΜΑΙ-ΑΤΓ 2013. Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Λ.Μ. Δείξτε μου ζναν υγιή και θα ςασ τον γιατρζψω! Karl Jung. Σόμοσ 1 - Σεφχοσ 2 Σόμοσ 1 - Σεφχοσ 2 ΜΑΙ-ΑΤΓ 2013 ΜΑΛΑΞΘ & ΚΕΑΡΕΛΑ Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Λ.Μ. Δείξτε μου ζναν υγιή και θα ςασ τον γιατρζψω! Karl Jung ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΑΛΑΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σόμοσ 1 - Σεφχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο.

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο. Ο Βαςικόσ Τπαίτιοσ πίςω από τθν Χολθςτερίνθ τθν Παχυςαρκία και τθ Χρόνια Κόπωςθ Dr. Δθμιτρθσ Τςουκαλάσ Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου UNI.NA. Federico II Ειδικόσ ςτα Χρόνια Νοςιματα και ςτισ Μεταβολικζσ Διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

NEW. Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ

NEW. Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ NEW ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 Ώρεσ Δευτέρα Σρίτη Σετάρτη Πέμπτη Παραςκευή άββατο Κυριακή 08:00-09:00 YOGA Α 09:00-10:00 PILATES Ι 10:00-11:00 PILATES YOGA PILATES

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΑΝ-ΜΑΡ 2014. Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Σόμοσ 2 Σεφχοσ 1

ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΑΝ-ΜΑΡ 2014. Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Σόμοσ 2 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 2 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΜΑΡ 2014 ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ ηωισ μασ είναι να βοθκάμε τουσ άλλουσ. Και εάν δεν μπορείσ να βοθκιςεισ, τουλάχιςτον να μθν βλάψεισ!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα