ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. «υνζργειεσ Αποβλιτων και Πόρων προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ ςτθν Ελλάδα και ςτισ Μεςογειακζσ Χώρεσ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. «υνζργειεσ Αποβλιτων και Πόρων προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ ςτθν Ελλάδα και ςτισ Μεςογειακζσ Χώρεσ»"

Transcript

1 Ε: W: Σ: ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «υνζργειεσ Αποβλιτων και Πόρων προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ ςτθν Ελλάδα και ςτισ Μεςογειακζσ Χώρεσ» 12 Ιουνίου 2015, Ακινα, Ελλάδα (Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, Κτίριο Αβζρωφ, Πατθςίων & τουρνάρθ, Ακινα) INTERNATIONAL CONFERENCE «Waste & Resources Synergies towards a Circular Economy in Greece & Mediterranean Countries» 12 June 2015, Athens, Greece (National Technical University of Athens, Averof Building, Patission & Stournari str., Athens) 08:30 09:00 Προςζλευςθ Εγγραφι Καφζσ Arrival Registration Coffee ΕΝΑΡΞΗ / OPENING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME 09:00 09:15 Εναρκτιρια Ομιλία Καλωςόριςμα Opening Welcoming Speech Ανδρζασ ΑΝΔΡΕΟΠΟΤΛΟ, Κακ. ΕΜΠ, Πρόεδροσ ΕΕΔΑ Andreas ANDREOPOULOS, Prof. NTUA, HSWMA President 09:15 09:45 Χαιρετιςμοί (έχουν προςκληθεί) Greetings (have been invited) ΤΠΑΠΕΝ (Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Περιβάλλοντοσ και Γ.Γ. Βιομθχανίασ), ΤΠΕΔΑ, υμβοφλιο Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ του ΕΒ, ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ Ministries, Hellenic Federation of Enterprises Business Council for Sustainable Development, Technical Chamber of Greece, Geotechnical Chamber of Greece 09:45 10:15 «Απόβλθτα, Πόροι και θ μεταβλθτότθτα τθσ αγοράσ» Waste, Resources and market volatility David NEWMAN, Πρόεδροσ ISWA / ISWA President 10:15 10:30 «Παρουςίαςθ τθσ ISWA και των Περιφερειακϊν Δικτφων Ανάπτυξθσ τθσ ISWA. Δραςτθριότθτα του Περιφερειακοφ Δικτφου Ανάπτυξθσ τθσ ISWA για τθν Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, Μζςθ Ανατολι και Μεςόγειο» Presentation of ISWA and its Regional Development Networks (RDNs). Activities of ISWA RDN Southeast Europe, Middle East and Mediterranean Dr. Eng. Alexei ATUDOREI, ISWA Board Member, RDN Representative

2 ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ SECTION 1: CIRCULAR ECONOMY 10:30 10:45 «Κυκλικι Οικονομία: Αναπτυξιακό εργαλείο για τθν Ελλάδα και τισ Μεςογειακζσ Χϊρεσ» Circular Economy: A tool for Development in Greece and Mediterranean Countries Χριςτοσ ΣΟΜΠΑΝΙΔΗ, Αντιπρόεδροσ Διεκνϊν χζςεων ΕΕΔΑ, Εκπρόςωποσ Οργανωτικισ Επιτροπισ Christos TSOMPANIDIS, HSWMA Vice President on International Relations, Representative of Organisation Committee 10:45 11:00 «Κυκλικι οικονομία: Μεταξφ αναγκαιότθτασ και ρεαλιςμοφ» Circular Economy: between necessity and reality Bojana TOT, General Secretary of Serbian Solid Waste Association (SeSWA) 11:00 11:15 «Η Διευρυμζνθ Ευκφνθ Παραγωγοφ ωσ εργαλείο προσ τθν Κυκλικι Οικονομία» Extended Producer s Responsibility (ERP) as a tool to reach Circular Economy Joachim QUODEN, Managing Director of EXPRA, Chair of the ISWA Working Group on Governance and Legal Issues 11:15 11:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / COFFE BREAK ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ SESSION 2: CIRCULAR ECONOMY: WASTE & RESOURCES MANAGEMENT 11:45 12:00 «Κυκλικι Οικονομία και το Μζλλον τθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων» Circular Economy and the Future of Waste Management Αντώνθσ ΜΑΤΡΟΠΟΤΛΟ, Επικεφαλισ τθσ Επιςτθμονικισ Σεχνικισ Επιτροπισ τθσ ISWA Antonis MAVROPOULOS, Chair of the Scientific Technical Committee (STC) of ISWA 12:00 12:15 «Βελτιςτοποίθςθ τθσ Χωριςτισ υλλογισ Αποβλιτων Σροφίμων για Αποτελεςματικι Ανακφκλωςθ ςτο Πλαίςιο τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ» Optimisation of Separate Collection of Food waste for Effective Recycling in the View of Circular Economy Marco RICCI JUERGENSEN, Senior Expert at CIE Italian Composting and Biogas Association, Chair of the ISWA Working Group on Biological Treatment of Waste 12:15 12:30 "Σςιμζντο και ςκυρόδεμα: Η ςυμβολι μασ ςτθν Κυκλικι Οικονομία" "Cement & Concrete: Our contribution to the Circular Economy" Dr Vagner MARINGOLO, Environment & Resources Manager CEMBUREAU, The European Cement Association 12:30 12:45 «Η Ανακφκλωςθ ωσ βαςικόσ μοχλόσ ςτθν πορεία προσ μία Κυκλικι Οικονομία Παροφςα Κατάςταςθ και Προοπτικζσ ςτθν Ελλάδα» Recycling as the key factor towards a Circular Economy state of art and perspectives in Greece Ρόηυ ΧΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ, Δρ. Μθχ., Διευκφντρια Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Ανακφκλωςθσ (ΕΟΑΝ) Rozy CHARITOPOULOU, Dr. Ing., Director of Extended Producer s Responsibility Unit at Hellenic Recycling Agency (HRA) 12:45 13:00 ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ ΕΠΙΗΜΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ / OFFICIAL SPONSORS PRESENTATIONS

3 ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ SECTION 3: INDUSTRY, ENTREPRENEURSHIP & CIRCULAR ECONOMY TOWARDS SUSTAINABILITY 13:00 13:15 «Κυκλικι οικονομία ςε επιχειρθματικά και βιομθχανικά πάρκα» Circular Εconomy in industrial and commercial parks Ανδρζασ ΛΟΤΚΑΣΟ, φμβουλοσ Διοίκθςθσ Θεμάτων Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΕΣΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. Andreas LOUKATOS, Waste Management Consultant ETVA Industrial & Business Parks S.A. 13:15 13:30 «Η Κυκλικι Οικονομία με τθν Πολυγωνικι λογικι και θ Κοινωνία των Πολιτϊν» The Circular Economy of polygonal logic and the citizens society Νίκοσ ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ, Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Γραμματείασ του ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Πανελλινιο Δίκτυο Οικολογικϊν Οργανϊςεων) Nikos ASLANOGLΟU, Member of the executive committee of PANDOIKO (Panhellenic Network of Environmental Organizations) 13:30 13:45 «Εκτίμθςθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων και πορεία προσ τθν Κυκλικι Οικονομία: Ωκιςεισ, οπιςκζλκουςεσ και αναγκαιότθτα ρυκμιςτικϊν κινιτρων» Environmental Impact Assessment and path towards a Circular Economy: Advances, drawbacks and the need of regulatory incentives Αλζξανδροσ ΚΟΤΛΙΔΗ, Χθμικόσ Μθχανικόσ, M.Sc., υπ. Δρ., τζλεχοσ Διεφκυνςθσ Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ ΤΠΑΠΕΝ Alexander KOULIDIS, Chemical Engineer, M.Sc., c. PhD., EIA Expert at Ministry of Environment 13:45 14:00 «Ο Ρόλοσ τθσ Οικοαποδοτικότθτασ για τθ βιομθχανία ςτο πλαίςιο τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ» The role of ecoefficiency for Industrial Companies in the Circular Economy Κωνςταντίνοσ ΑΡΑΒΩΗ, Επικ. Κακθγθτισ ΕΜΠ, Επίτιμοσ Πρόεδροσ ΕΕΔΑ Konstantin ARAVOSSIS, Assist. Professor NTUA, Hon. President HSWMA 14:00 14:15 «Ανάπτυξθ Επιχειρθματικϊν Μοντζλων και Διαδικαςιϊν Λιψθσ Απόφαςθσ ςτθν Κυκλικι Οικονομία» Developing Circular Economy Business and Decision Making Models Λάμπροσ ΜΠΟΤΚΛΗ, Φυςικόσ- MSc Business strategy and environmental management, Μζλοσ Δ.. ΕΕΔΑ, Εφαρμοςμζνθ εν εξελίξει ζρευνα ςτο Πολυτεχνείο του Άαχεν και το Πανεπιςτιμιο του Καίμπριτη, ςε κζματα διαχείριςθσ αποβλιτων ωσ πόρων και περιφερειακισ Κυκλικισ Οικονομίασ, αντίςτοιχα Lampros BOUKLIS, Physicist - MSc Business strategy and environmental management, Board member of HSWMA, Applied ongoing postgrad research at RWTH Aachen & University of Cambridge, on using waste as resources and regional Circular Economy, respectively 14:15 14:30 14:30 15:30 ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ ΕΠΙΗΜΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ / OFFICIAL SPONSORS PRESENTATIONS ΓΕΤΜΑ / LUNCH BREAK

4 ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΣΗ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ SESSION 4: CIRCULAR ECONOMY & WASTE MANAGEMENT IN SOUTHEAST EUROPE AND MEDITERRANEAN 15:30 15:45 ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ ΕΠΙΗΜΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ / OFFICIAL SPONSORS PRESENTATIONS 15:45 16:00 «Σο υπό διαβοφλευςθ νζο Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΔΑ) τθσ Ελλάδασ και πορεία προσ τθν Κυκλικι Οικονομία» The new National Waste Management Plan of Greece (NWMP) under consultation and the path towards Circular Economy Δαμιανόσ Μποφρκασ, Γενικόσ Γραμματζασ ΕΕΔΑ - Διπλ. - Μθχ. Περιβάλλοντοσ Damianos Bourkas, HSWMA General Secretary, Dipl. Environmental Engineer 16:00 16:15 «Εφαρμογι Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αςτικϊν Αποβλιτων ςτθ Ρουμανία Παραδείγματα» Implementation of Intergraded Municipal Waste Management in Romania Case Studies Dr. Eng. Alexei ATUDOREI ARS Dr. Eng. Luminita Gabriela ATUDOREI, Prof. Michai Gabriel GHINEA Treatment Engineering Dr. Eng. Vasile Filip SOPORAN Prof. at Technical University of Cluj Napoca 16:15 16:30 «Η Κυκλικι Οικονομία ςτθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Απορριμμάτων του Lipor Πορτογαλίασ» The Circular Economy in the Integrated Waste Management of Lipor, Portugal Alexandre VENTURA, Coordinator of Environmental Education Area in DECRI Education, Communication and Institutional Relations Department- Lipor / Portugal 16:30 16:45 «Θεςπίηοντασ Ολοκλθρωμζνθ Περιφερειακι Διαχείριςθ Αποβλιτων» Establishing Integrated Regional Waste Management Anita ANDREEVSKA, Αντιπρόεδροσ MaSWA, Εκνικό Μζλοσ ISWA ΠΓΔΜ Anita ANDREEVSKA, MaSWA Vice President, ISWA National Member of FYROM 16:45 17:00 «υςτιματα πυρόλυςθσ-αεριοποίθςθσ βιομθχανικϊν υπολειμμάτων και αςτικϊν απορριμμάτων για ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ πόρων ςτα πλαίςια τθσ κυκλικισ οικονομίασ: Κάποια επιτυχι υλοποιθμζνα παραδείγματα από τθν ελλθνικι βιομθχανικι πραγματικότθτα» Pyrolysis Gasification of Industrial Residues and Municipal Solid Waste for Intergraded Resources Management in the framework of Circular Economy: Some successful implementation examples from Greek Industries Αντώνιοσ ΩΣΗΡΙΟΤ, Μθχανολόγοσ-Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ, M.Sc., ΑΣΕ ΕΠΕ Antonios SOTIRIOU, Electrical Mechanical Engineer, M.Sc., ASTE Ltd. 17:00-18:00 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΕΖΙ ROUND TABLE υντονιςτισ: Γιϊργοσ Κεραμιτηόγλου, δθμοςιογράφοσ Co-ordinator: George Keramitzoglou, journalist

5 Οργανωτικι Επιτροπι Organisation Committee 1 Ανδρζασ ΑΝΔΡΕΟΠΟΤΛΟ Andreas ANDREOPOULOS 2 Χριςτοσ ΣΟΜΠΑΝΙΔΗ Christos TSOMPANIDIS 3 Αλζξανδροσ ΚΑΣΙΑΜΠΟΤΛΑ Alexandros KATSIAMBOULAS 4 Δαμιανόσ ΜΠΟΤΡΚΑ Damianos BOURKAS 5 Νίκοσ ΡΟΤΜΕΛΗ Nikos ROUMELIS 6 Αΐντα ΑΝΘΟΤΛΗ Aida ANTHOULI 7 Πζτροσ ΜΑΡΑΜΠΟΤΣΗ Petros MARABOUTIS 8 Αβραάμ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Avraam KARAGIANNIDIS 9 Λάμπροσ ΜΠΟΤΚΛΗ Lampros (Labros) BOUKLIS 10 Άννα ΚΟΚΚΑΛΗ Anna KOKKALI ΕΠΙΗΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

6 ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΒΑΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Χορηγοί Επικοινωνίασ Με την Υποςτήριξη

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ. «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ. «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες» Ε: info@eedsa.gr W: http://www.eedsa.gr Τ: 698 43 01 831 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες» 12 Ιουνίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

FINAL PROGRAMME. Athens, 11 & 12 June 2014 Athens Hilton Hotel. www.risksummit.gr

FINAL PROGRAMME. Athens, 11 & 12 June 2014 Athens Hilton Hotel. www.risksummit.gr FINAL PROGRAMME Athens, 11 & 12 June 2014 Athens Hilton Hotel www.risksummit.gr 1 Contents Περιεχόμενα Final programme Welcoming messages 5 Founder of European Risk Summit 6 Organising committee 6 Organising

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο «Southeast European Intermodality» Ενημέρωση - Χορηγικά Πακέτα Φόρμα Εγγραφής

Συνέδριο «Southeast European Intermodality» Ενημέρωση - Χορηγικά Πακέτα Φόρμα Εγγραφής Αθήνα, 18 Απριλίου 2013 Συνέδριο «Southeast European Intermodality» Ενημέρωση - Χορηγικά Πακέτα Φόρμα Εγγραφής Κυρίες και Κύριοι, Έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ18/06/09 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ19/06/09 ΣΑΒΒΑΤΟ20/06/09 ΑΙΘΟΥΣΑ Α 19.00-20.30 ΕΝΑΡΞΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ18/06/09 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ19/06/09 ΣΑΒΒΑΤΟ20/06/09 ΑΙΘΟΥΣΑ Α 19.00-20.30 ΕΝΑΡΞΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΠΕΜΠΤΗ18/06/09 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ19/06/09 ΣΑΒΒΑΤΟ20/06/09 19.00-20.30 ΕΝΑΡΞΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 10.00-13.00 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 17.00-20.00 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Nαυτιλιακό Συνέδριο Shipping Conference Shipping Today

Nαυτιλιακό Συνέδριο Shipping Conference Shipping Today Nαυτιλιακό Συνέδριο Shipping Conference Shipping Today Συνεδριακό Kέντρο Eθνικής Aσφαλιστικής Λ. Συγγρού 103-105 National Insurance Conference Center 103-105 Syngrou Ave. Tρίτη 21 Nοεµβρίου 2006 Tuesday

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME L A R N A K A 2 1 E M B R A C I N G T H E F U T U R E. 8-9 Ιουλίου 2011 Κτήμα Μακένζυ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME L A R N A K A 2 1 E M B R A C I N G T H E F U T U R E. 8-9 Ιουλίου 2011 Κτήμα Μακένζυ L A R N A K A 2 1 E M B R A C I N G T H E F U T U R E 8-9 Ιουλίου 2011 Κτήμα Μακένζυ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 8 ΙΟΥΛIΟΥ 2011 08.30 Προσέλευση και Εγγραφή Συνέδρων 09.00 Χαιρετισμοί Ανδρέας Μωϋσέως Αντώνης Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλία Πρωτόγερου Μάιος 2014 1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο Πρωτόγερου Αιμιλία Διεφθυνςη κατοικίασ Μαρίνου Γερουλάνου 17-19 Α, Αργυροφπολθ,

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Dear Participants, Sophia Economacos, President of the National Chamber Network of Women Entrepreneurs

Dear Participants, Sophia Economacos, President of the National Chamber Network of Women Entrepreneurs AGENDA Dear Participants, I welcome you to Athens; I welcome you to our Conference. The subject of our conference, Women Lead the Success in the Economy, reflects our belief that women are changing the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Προς τους Συνδέσµους και τις Επιχειρήσεις Μέλη του ΣΕΒ. Υπόψη: Προέδρου/ ιευθύνοντος Συµβούλου/Γενικού ιευθυντή

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Προς τους Συνδέσµους και τις Επιχειρήσεις Μέλη του ΣΕΒ. Υπόψη: Προέδρου/ ιευθύνοντος Συµβούλου/Γενικού ιευθυντή 15 Οκτωβρίου 2009 Αρ. πρωτ.: 4192 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Προς τους Συνδέσµους και τις Επιχειρήσεις Μέλη του ΣΕΒ Υπόψη: Προέδρου/ ιευθύνοντος Συµβούλου/Γενικού ιευθυντή Θέµα: Επιχειρηµατικό Φόρουµ για τη Μαύρη

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

16 th November, 2013, 9:00-16:00. Careers. fair. Έκθεζη. Σηαδιοδρομίας

16 th November, 2013, 9:00-16:00. Careers. fair. Έκθεζη. Σηαδιοδρομίας 16 th November, 2013, 9:00-16:00 Careers fair Έκθεζη Σηαδιοδρομίας Dear Parents/Guardians/Pupils, As today our children find themselves at crossroads, expected to make some crucial decisions such as which

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5 ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΜΕΖΙΔΟΤ Καθηγήτρια Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Τμήμα Κοινωνικήσ Διοίκηςησ & Πολιτικήσ Επιςτήμησ Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκησ (Διπλ. Α.Π.Θ., Dipl. University College London, Ph.D. Oxford University)

Διαβάστε περισσότερα

QUALITY IN TIMES OF CRISIS - AN INTERNATIONAL VIEWPOINT

QUALITY IN TIMES OF CRISIS - AN INTERNATIONAL VIEWPOINT Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στις 10-06-2015 (14:00-17:15) στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) Χανδρή 1, 183 46 - Μοσχάτο στην εσπερίδα, με θέμα - αντικείμενο: QUALITY

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος Καθηγήτρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ GR 50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 13, Ιούνιος 2008 / Issue 13, June 2008 Διαπιστευτικά Το Ε.ΣΥ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 14, Οκτώβριος 2008 / Issue 14, October 2008 Διαπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

HAPCO /EFAPCO. Think FORUM. Athens 12-13 03 2015. King George Hotel. Πρόγραμμα Programme

HAPCO /EFAPCO. Think FORUM. Athens 12-13 03 2015. King George Hotel. Πρόγραμμα Programme HAPCO /EFAPCO Think FORUM Athens 12-13 03 2015 King George Hotel Πρόγραμμα Programme Διοργανωτής/Organizer Διοικητικό Συμβούλιο HAPCO / Οργανωτική Επιτροπή HAPCO Board / Organizing Committee Ντίνος Αστράς,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος»

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος» ρ. ΖΕΦΗ ΗΜΑ ΑΜΑ Email: zedimadama@yahoo.gr, dimadama@icbss.org ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιδακτορική ιατριβή (PhD) ιδακτορική ιατριβή (PhD) µε θέµα «Οικονοµική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείρισης» στο Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Διαπιστευτικά Τεύχος 15, Νοέμβριος 2008 / Issue 15, November 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Δημήτρης Μανωλόπουλος Βιογραφικό Σημείωμα, Ιούλιος 2012 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Τ.Κ.: 104 34, Αθήνα, Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) Επανεκκινώντας την ανάπτυξη Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα 20-21 IANOYAΡΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL www.aenergyinvestments.gr

Διαβάστε περισσότερα

MHνυμα του ΠροEδρου. Αν. Καθ. Dr. Νίκος Γ. Παπαϊωάννου Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ. CHAIRMAN'S STATEMENT

MHνυμα του ΠροEδρου. Αν. Καθ. Dr. Νίκος Γ. Παπαϊωάννου Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ. CHAIRMAN'S STATEMENT MHνυμα του ΠροEδρου Το Ε.ΣΥ.Δ. από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, επιδιώκει σταθερά την προώθηση και εμπέδωση του ρόλου της διαπίστευσης και κατ' επέκταση της ποιότητας στην κοινωνία. Η δραστηριότητά του

Διαβάστε περισσότερα