Περιεχόµενα...1. Περίληψη...5. Εισαγωγή...6. Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο Κεφάλαιο 2 : Αποτελέσµατα Απόδοσης για την Επιχειρησιακή Μονάδα...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα...1. Περίληψη...5. Εισαγωγή...6. Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο...15. Κεφάλαιο 2 : Αποτελέσµατα Απόδοσης για την Επιχειρησιακή Μονάδα..."

Transcript

1 1

2 2

3 Περιεχόµενα Περιεχόµενα...1 Περίληψη...5 Εισαγωγή...6 Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο...15 Κεφάλαιο 2 : Αποτελέσµατα Απόδοσης για την Επιχειρησιακή Μονάδα...22 Κεφάλαιο 3: Στρατηγικός Σχεδιασµός...45 Κεφάλαιο 4: ιοίκηση της Αλυσίδας Προµηθειών...28 Κεφάλαιο 5 : Συνεχής Βελτίωση...54 Κεφάλαιο 6 : Συνεργασίες...62 Κεφάλαιο 7: Ανάπτυξη νέων προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών...64 Κεφάλαιο 8 : ιαχείριση εξυπηρέτησης...68 Κεφάλαιο 9: Οργάνωση και Ανθρώπινο υναµικό...73 Κεφάλαιο 10 : Εφαρµογή του ερωτηµατολογίου...89 Παράρτηµα: Το ερωτηµατολόγιο

4 Βιβλιογραφία

5 Περίληψη Στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία, παρουσιάζεται αρχικά ένα από τα πιο σύγχρονα και ευρέως εφαρµόσιµα πλαίσια εργασίας, το Business Excellence Model, στόχος του οποίου είναι η βελτίωση της απόδοσης και της κερδοφορίας κάθε είδους επιχείρησης. Αναλύονται οι συνιστώσες του µοντέλου, οι διαφορετικοί τρόποι, δηλαδή, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η αριστεία των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το κύριο αντικείµενο ενασχόλησης της διπλωµατικής εργασίας, ένα ερωτηµατολόγιο προερχόµενο από το γαλλικό Business School INSEAD, το οποίο συγκεκριµενοποιεί το γενικό και αόριστο Business Excellence Model. Ακολουθεί η δηµιουργία του εγχειριδίου χρήσης του ερωτηµατολογίου, ύστερα από την πλήρη και διεξοδική ανάλυση των συνιστωσών του. Τέλος, ακολουθεί εφαρµογή του ερωτηµατολογίου σε µια πραγµατική επιχείρηση της ελληνικής αγοράς. Ο σχολιασµός των δεδοµένων καταδεικνύει την αναγκαιότητα της εφαρµογής τέτοιου είδους εργαλείων, όπως του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου, στις ελληνικές επιχειρήσεις της σηµερινής εποχής. 5

6 Εισαγωγή Τι είναι και τι επιδιώκει η αναδιοργάνωση επιχειρήσεων σήµερα. Γιατί µιλάµε για αναδιοργάνωση τώρα... Τόσο στο βιοµηχανικό κόσµο, όσο και στις υπό ανάπτυξη χώρες, παρατηρούµε ότι τελευταία αναπτύσσεται όλο και πιο πολύ η κουλτούρα εκείνη που απαιτεί να δίνεται σε εταιρίες που εµφανίζουν οικονοµικά προβλήµατα και λειτουργικές ζηµιές, κάθε ευκαιρία για να αναδιοργανωθούν και να επανέλθουν στην κερδοφορία. Η τάση αυτή εµφανίζεται τόσο στη νοµοθεσία, µε την «προστασία» των υπό πτώχευση εταιριών για κάποιο χρονικό διάστηµα, όσο και στις πρακτικές των µεγάλων πιστοδοτικών οργανισµών, όπου αντί της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των προβληµατικών εταιριών ή την πώλησή τους, προτιµούν την εκπόνηση σχεδίων αναδιοργάνωσης, σχεδόν πάντα µε τη βοήθεια εξειδικευµένων συµβούλων επιχειρήσεων. Έτσι οι όροι αναδιοργάνωση επιχειρήσεων (corporate recovery / business reorganization), ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (business process re-engineering) έχουν γίνει ιδιαίτερα χρήσιµοι σήµερα, επειδή ίσως η παρούσα φάση ύφεσης της οικονοµίας µπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο βαθιά απ' ό,τι πολλοί πιστεύουν, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις κορυφαίων µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Επιφανείς επιστήµονες και γενικοί διευθυντές διαπιστώνουν επίσης πως «στους δύσκολους καιρούς, η λύση είναι να επικεντρωθεί η επιχείρηση στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς της, αναλύοντας, µε ιδιαίτερα κριτικό πνεύµα, την εσωτερική της οργάνωση και τις διαδικασίες της». Εν τέλει, η ικανότητα µιας επιχείρησης να αλλάζει, είναι ο µοναδικός παράγοντας που θα εξασφαλίσει την επιβίωσή της και την επιτυχία της. 6

7 Μια µατιά στα βασικά. Τι είναι αναδιοργάνωση: Αναδιοργάνωση είναι το σύνολο των αλλαγών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε µια επιχείρηση, ώστε αυτή να λειτουργεί αποδοτικότερα, προς όφελος όλων των ενδιαφεροµένων για αυτή. Η ανάγκη για αναδιοργάνωση µπορεί να προκύψει από πολλές αιτίες: Αν η κερδοφορία της επιχείρησης είναι αρνητική ή δεν είναι ικανοποιητική για τους µετόχους. Αν είναι σαφές ότι πολλά τµήµατα της επιχείρησης δεν λειτουργούν ικανοποιητικά ή υστερούν σε απόδοση έναντι άλλων. Σε περίπτωση συνεχόµενων ετών ανάπτυξης, για να µην επέλθει διοικητική δυσλειτουργία. Σε περίπτωση ύφεσης της οικονοµίας οπότε η εταιρεία πρέπει να προετοιµαστεί για µείωση τιµών και όγκου πωλήσεων και συνεπώς µείωση κερδοφορίας. Για οποιοδήποτε όµως λόγο και αν αποφασιστεί η ανάγκη σχεδιασµού και υλοποίησης ενός προγράµµατος αναδιοργάνωσης, υπάρχουν συγκεκριµένα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν και ενδιάµεσοι στόχοι που πρέπει να τεθούν. Ορισµένα χαρακτηριστικά βήµατα ενός προγράµµατος αναδιοργάνωσης είναι: Η διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking). Αφορά τη σύγκριση των επιδόσεων µιας επιχείρησης, στη βάση µιας σειράς µετρήσιµων παραµέτρων στρατηγικής σηµασίας (=δείκτες απόδοσης), ως προς µια άλλη (ή άλλες) επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν βέλτιστες αποδόσεις, στην ίδια σειρά παραµέτρων. Η δηµιουργία δεικτών µέτρησης της απόδοσης και θέσπιση στόχων για την εταιρία, το κάθε τµήµα και το κάθε στέλεχος ξεχωριστά. Ο επανασχεδιασµός όλων των διαδικασιών της εταιρίας (business process reengineering) έτσι ώστε αυτές να απλοποιηθούν, µειώνοντας το κόστος για της εταιρία και αυξάνοντας την ικανοποίηση του πελάτη. 7

8 Η µείωση των επιπέδων απόφασης στην εταιρία, έτσι ώστε οι περισσότερες αποφάσεις, για τα καθηµερινά λειτουργικά θέµατα, να παίρνονται από τους εργαζόµενους που εκτελούν τις διάφορες εργασίες, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους. Η εκπαίδευση του προσωπικού στις µεθόδους µείωσης κόστους, βελτίωσης της απόδοσης αλλά και στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων ανάπτυξης. Οι στόχοι των προγραµµάτων αναδιοργάνωσης είναι φιλόδοξοι και δύσκολοι ως προς την επίτευξή τους. Αυτό όµως είναι απαραίτητο, για να προκύψει µια ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και όχι µόνο πρόσκαιρες ωφέλειες. Οι κυριότεροι στόχοι ενός έργου αναδιοργάνωσης είναι: Γρήγορη βελτίωση των ταµειακών ροών, όπως µείωση κόστους παραγωγής, µείωση κόστους αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων, κατάργηση διαδικασιών και εργασιών που δεν προσδίδουν αξία στο προϊόν. Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών. Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών. Βελτίωση ταχύτητας ανάπτυξης νέων προϊόντων, εξάπλωσης σε νέες αγορές και εφαρµογής επιχειρηµατικών σχεδίων. Ανάπτυξη νέων διαδικασιών λειτουργίας. Αλλαγή του οργανογράµµατος, ώστε να είναι λιτό χωρίς πολλά επίπεδα απόφασης. Ανάπτυξη συστήµατος αξιολόγησης της απόδοσης της εταιρίας, των τµηµάτων και των στελεχών, µε βάση τους στόχους που έχουν τεθεί. Πρέπει να αναγνωρίσουµε όµως ότι η αναδιοργάνωση µιας επιχείρησης, σαν κάθε µεγάλη αλλαγή, είναι αρκετά πολύπλοκη και δύσκολη στη διαχείρισή της. Συµπεριλαµβάνει αλλαγές στο οργανόγραµµα της εταιρίας, στην κουλτούρα της, στα συστήµατα αναφοράς και ελέγχου. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να ικανοποιείται η νέα στρατηγική που έχει υιοθετηθεί. 8

9 Τα κυριότερα προβλήµατα που καταγράφονται κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων αναδιοργάνωσης είναι: Ελλιπής κατανόηση του εύρους του έργου και του µεγέθους της αλλαγής. Ελλιπής επικοινωνία του οράµατος και των στόχων της διοίκησης. Έλλειψη συνεργασίας του προσωπικού στο σχεδιασµό και την υλοποίηση του έργου. Έλλειψη βασικών γνώσεων των στελεχών σε θέµατα διαχείρισης µεγάλων αλλαγών και ανεπαρκής εκπαίδευσή τους. Ελαστικότητα από τη διοίκηση όταν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι ή δεν τηρούνται τα χρονοδιαγράµµατα. Υπερβολικά γρήγορος ή αρκετά αργός ρυθµός αλλαγών. Επικέντρωση µόνο στη µείωση κόστους και προσωπικού και όχι στην αναπτυξιακή προοπτική του προγράµµατος. Αυτό αποθαρρύνει τα στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης. Υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρίες συµβούλων Το τµήµα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων κάθε συµβουλευτικής εταιρίας, όταν αυτό βέβαια υπάρχει, έχει σαν στόχο, µέσω του έργου αναδιοργάνωσης να διατηρήσει και να αυξήσει την αξία της επιχείρησης, ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Σκοπός είναι να βρεθούν και να εφαρµοστούν οι καλύτερες λύσεις στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει κάθε εταιρία, χρησιµοποιώντας τις ειδικές γνώσεις και την πείρα των έµπειρων συµβούλων. Οι επιµέρους τοµείς δραστηριότητας του τµήµατος αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων συνήθως είναι: Αναδιοργάνωση εταιριών και επιστροφή στην κερδοφόρο λειτουργία Αξιολόγηση απόδοσης επιχειρήσεων και ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βελτίωσής της. 9

10 Αξιολόγηση δυνατότητας επιβίωσης και ανάπτυξης εταιριών που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες. Αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και εφαρµογής των αρχών και των σύγχρονων κανόνων της χρηστής διοίκησης. Οργάνωση της πώλησης ή διακοπή λειτουργίας εταιριών ή τµηµάτων τους. Οργάνωση επιχειρήσεων µε πολύ γρήγορη ανάπτυξη. ηµιουργία του Balanced Scorecard. Αναλυτικότερα Αναδιοργάνωση εταιριών και επιστροφή στην κερδοφόρο λειτουργία Οι σύµβουλοι έχουν σηµαντική εµπειρία στο σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων επιχειρηµατικής αναδιοργάνωσης, µε σκοπό την επιστροφή στην κερδοφόρο λειτουργία εταιριών µε χαµηλή απόδοση ή µε σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας οργανισµών µε χαµηλά ποσοστά κέρδους. Η επιτυχία έρχεται, µε οµαδική εργασία, σε πλήρη συνεργασία µε τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, ώστε να εντοπισθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις για τη βελτίωση της απόδοσης της εταιρίας. Επίσης είναι δυνατόν να αναληφθούν και έργα αναδιοργάνωσης για λογαριασµό πιστωτικών οργανισµών, που έχουν συµφέροντα σε επιχειρήσεις που εµφανίζουν χαµηλή οικονοµική απόδοση. Αξιολόγηση απόδοσης επιχειρήσεων και ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωσή της Η αξιολόγηση απόδοσης µιας επιχείρησης προσφέρει ένα ευέλικτο πλαίσιο µέσα στο οποίο αναλύεται η οικονοµική απόδοση της εταιρίας αλλά και η λειτουργική αποτελεσµατικότητα κάθε τµήµατος ή διαδικασίας, µε χρήση των κατάλληλων δεικτών. Απαιτεί τη συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης µιας επιχείρησης µε τις ανταγωνιστικές της (benchmarking). Είναι το πρώτο βήµα σε κάθε καλά σχεδιασµένο έργο αναδιοργάνωσης και αποτελεί εγγύηση για να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για 10

11 την επιτυχηµένη εφαρµογή της επιδιωκόµενης αλλαγής. Στα πλαίσια αυτής της αξιολόγησης, προσδιορίζονται οι κύριοι παράγοντες για τη βελτίωση της απόδοσης (CFS = critical factors for success) και αναλύονται οι στρατηγικές εκείνες που αν εφαρµοστούν θα µπορέσουν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων βελτίωσης της απόδοσης που τίθενται. Οι οργανωµένες εταιρίες συµβούλων έχουν να επιδείξουν σηµαντικές επιτυχίες στην υλοποίηση προτάσεων που προσφέρουν αξία στην επιχείρηση, µέσω της µείωσης κόστους και αύξησης των εσόδων και της επικέρδειας. ουλεύουν σε πλήρη συνεργασία µε τη διοίκηση της εταιρίας, ώστε να προσδιορίσουν τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρίας που θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της. Σχεδόν όλα τα επιτυχηµένα σχέδια αλλαγής που καταγράφονται έχουν γίνει και εφαρµοστεί µε τη βοήθεια συµβούλων. Αν το απαιτούν οι περιστάσεις, διαφορετικές εταιρίες συµβούλων συνεργάζονται µεταξύ τους ή µε οµάδες που έχουν την πολύ ειδική εµπειρία που πιθανόν να είναι αναγκαία για να καλυφθούν οι ανάγκες ενός πελάτη. Σε κάθε περίπτωση οι οµάδες που δηµιουργούνται Έχουν εµπειρία στην ανάλυση στρατηγικής. Αντιλαµβάνονται σε βάθος τις ανάγκες της επιχείρησης, όταν αυτή δραστηριοποιείται σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Έχουν να επιδείξουν σηµαντικές επιτυχίες και εξαιρετικά αποτελέσµατα σε παρόµοια έργα που έχουν αναλάβει. Αξιολόγηση δυνατότητας επιβίωσης και ανάπτυξης εταιριών που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες Συχνά, ζητούνται από διάφορες επιχειρήσεις, αξιολογήσεις απόδοσης και λειτουργίας, όταν αυτές ήδη αντιµετωπίζουν σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες, ή πρόβληµα επιβίωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αναλύονται, λεπτοµερώς, όλα τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας αλλά και ο τρόπος διεκπεραίωσης των εργασιών, σε κάθε τµήµα της επιχείρησης. Στο τέλος του έργου, παραδίδεται στην εταιρία µια αναλυτική αναφορά, στην οποία βρίσκονται όλες οι προτάσεις, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν 11

12 την εταιρία να ξεπεράσει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται και να συνεχίσει να λειτουργεί µε επιτυχία. Η αξιολόγηση δυνατότητας επιβίωσης είναι χρήσιµη όταν µια εταιρία αντιµετωπίζει ένα ή περισσότερα από τα εξής προβλήµατα: συχνά ξεπερνά το πιστωτικό υπόλοιπο των λογαριασµών της, αντιµετωπίζει δυσκολίες να βρει χρήµατα για τις πληρωµές της, αυξάνει συνέχεια την πίστωση που της δίνουν οι προµηθευτές της, αυξάνει ο αριθµός των απλήρωτων τιµολογίων των πελατών της. Αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και εφαρµογής των αρχών και των σύγχρονων κανόνων της χρηστής διοίκησης Η δυνατότητα δηµιουργίας και διατήρησης µιας αποτελεσµατικής οµάδας στελεχών που διοικούν µια επιχείρηση (management team) είναι εξαιρετικής σηµασίας για κάθε οργανισµό. Παρατηρείται όµως το φαινόµενο, ακόµη και εξαιρετικοί επαγγελµατίες, όταν εργάζονται χωρίς στόχους και πλάνο, να µην µπορούν να αποδώσουν σύµφωνα µε τις δυνατότητές τους και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης. Η ανάγκη της ύπαρξης συγκεκριµένου επιχειρηµατικού σχεδίου, συχνών οικονοµικών ελέγχων, ακριβούς ετοιµασίας του προϋπολογισµού και σύγκρισής του µε τις πραγµατικές δαπάνες και τα έσοδα είναι προφανής. Συχνά επίσης οι τράπεζες ή άλλοι οργανισµοί ζητούν πληροφορίες για συγκεκριµένους δείκτες απόδοσης, που πρέπει να διαθέτει κάθε επιχείρηση. Αρκετές εταιρίες συµβούλων έχουν αναπτύξει µια µεθοδολογία η οποία αξιολογεί την εφαρµογή των αρχών και κανόνων της χρηστής διοίκησης, µέσω σχετικών ερωτηµατολογίων και συνεντεύξεων. Ο σκοπός σε αυτή την περίπτωση είναι να εντοπισθούν πραγµατικά παραδείγµατα των δυνατών και αδύνατων σηµείων στο τρόπο διοίκησης της εταιρίας, αλλά και να προταθούν µέτρα βελτίωσης των αδύνατων σηµείων, ώστε να επιτευχθούν ευκολότερα οι στόχοι της εταιρίας. 12

13 Οργάνωση της πώλησης ή διακοπή λειτουργίας εταιριών ή τµηµάτων τους Μέσω αυτής της υπηρεσίας, ο σύµβουλος αναλαµβάνει εξ αρχής, την πλήρη διοίκηση του έργου της πώλησης ή διακοπής λειτουργίας µιας επιχειρηµατικής µονάδας. Αρχικά εξετάζεται αν υπάρχουν πιθανότητες να βελτιωθεί η κατάσταση της επιχειρηµατικής µονάδας. Στη συνέχεια, αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν ή δεν το επιθυµεί η διοίκηση, προσδιορίζεται αν είναι καλύτερο να πωληθεί η εταιρία ή να σταµατήσει η λειτουργία της. Τέλος, αναλαµβάνεται η εξεύρεση αγοραστή και η υλοποίηση της αλλαγής ιδιοκτησίας, ή ξεκινά η διαδικασία σταµατήµατος λειτουργίας της υπόψη επιχειρηµατικής µονάδας. Οργάνωση επιχειρήσεων µε πολύ γρήγορη ανάπτυξη Πολλοί επιχειρηµατίες έχουν αντιµετωπίσει το χάος που συνεπάγεται η γρήγορη ανάπτυξη µιας εταιρίας. Σε µια τέτοια περίπτωση, οι σύµβουλοι αναλαµβάνουν το σύνθετο έργο του σχεδιασµού και της υλοποίησης του τρόπου λειτουργίας και διοίκησης της εταιρίας. Μερικοί από τους στόχους ενός τέτοιου έργου, είναι οι εξής: Ανάπτυξη ενός συστήµατος διοίκησης βάσει στόχων (ΜΒΟ). Υιοθέτηση των κατάλληλων δεικτών µέτρησης της απόδοσης σε κάθε τµήµα. Ανάπτυξη του κατάλληλου συστήµατος κινήτρων απόδοσης για το προσωπικό. Καταγραφή των ικανοτήτων που χρειάζεται να έχει κάθε υψηλό στέλεχος της επιχείρησης και ανάπτυξη ενός σχεδίου ανάπτυξης και βελτίωσης των στελεχών. ηµιουργία του κατάλληλου οργανογράµµατος. Ανάπτυξη σχεδίου δηµιουργίας εταιρικής κουλτούρας. Ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης οµάδας δεικτών (BALANCED SCORECARD) για την παρακολούθηση της πορείας και της απόδοσης της επιχείρησης Οι διευθυντές και τα στελέχη των επιχειρήσεων γνωρίζουν καλά ότι το σύστηµα µέτρησης της απόδοσης µιας επιχείρησης επηρεάζει σηµαντικά τη συµπεριφορά των εργαζοµένων σε αυτή. Οι οικονοµικοί διευθυντές γνωρίζουν επίσης ότι µόνοι οι 13

14 οικονοµικοί δείκτες δεν δίνουν καµία σηµαντική πληροφορία για τη µελλοντική απόδοση κάθε επιχείρησης. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη για την υιοθέτηση ενός συνόλου περιορισµένων σε αριθµό δεικτών, που να αποτυπώνουν γρήγορα και καθαρά τη σηµερινή εικόνα της επιχείρησης, αλλά ταυτόχρονα να δίνουν και µια σαφή ένδειξη για την κατάσταση που θα προκύψει στο άµεσο µέλλον. ηµιουργείται λοιπόν ένας πίνακας δεικτών (Balanced Scorecard) που περιλαµβάνει στόχους και µετρήσεις για τις βασικές δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως: είκτες οικονοµικής απόδοσης (ρευστότητα, ρυθµός αύξησης των πωλήσεων, απόδοση κεφαλαίων κ.λπ.). είκτες ικανοποίησης πελατών(ποσοστό νέων προϊόντων, βελτίωση χρόνου εξυπηρέτησης, ανταγωνιστικότητα τιµών κ.λπ.). Εσωτερικοί δείκτες απόδοσης (ποιότητα προϊόντων, κόστος παραγωγής, αξιοπιστία µηχανών κ.λπ.). Εσωτερικοί δείκτες βελτίωσης και καινοτοµίας (αριθµός σκάρτων παραγωγής, χρόνος διεκπεραίωσης παραπόνων, παραγωγικότητα εργαζοµένων, εφαρµογή νέων τεχνολογιών κ.λπ.). Η δηµιουργία του Balanced Scorecard θεωρείται σήµερα ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία διοίκησης για κάθε επιχείρηση. Εν τέλει πρέπει να αναφέρουµε, ότι η βοήθεια µιας αναγνωρισµένης και καταξιωµένης εταιρίας συµβούλων είναι απαραίτητη για την υλοποίηση σύνθετων έργων ή προσπαθειών αναδιοργάνωσης η και αρχικής οργάνωσης επιχειρήσεων. Η αλλαγή, που για τις ίδιες τις εταιρίες είναι έργο δυσκολονόητο και πολύπλοκο, για τις εταιρίες συµβούλων είναι µια δύσκολη αλλά καθηµερινή πρακτική. Γνωρίζοντας τα λάθη που άλλοι έχουν κάνει, µε τη βοήθεια ενός έµπειρου στελέχους που ασχολείται καθηµερινά µε έργα αναδιοργάνωσης, µπορούν οι επιχειρήσεις να αποφύγουν προβλήµατα ή να αδράξουν ευκαιρίες πολύ µεγάλης αξίας. 14

15 Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο Οι ολοένα και αυξανόµενες απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς, η τεράστια ανταγωνιστικότητα ανάµεσα στις ελληνικές εταιρίες, οι νέοι νοµικοί περιορισµοί που θεσπίζονται από την ελληνική κυβέρνηση και την ευρωπαϊκή ένωση, αλλά και οι σύγχρονοι κοινωνικό-οικονοµικοί περιορισµοί, καθιστούν άκρως αναγκαία τη συνεχή και απερίσπαστη προσπάθεια των επιχειρήσεων για βελτίωση. Η βελτίωση, η οποία θα πρέπει να είναι τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική, στοχεύει όχι µόνο στην αύξηση της απόδοσης και της κερδοφορίας της εταιρίας, αλλά απευθύνεται και σε κάθε είδους τοµέα που έχει να κάνει µε το περιβάλλον της εταιρίας, όπως για παράδειγµα τους τοµείς που καλύπτουν τη σχέση της επιχείρησης µε τους προµηθευτές και τους πελάτες της, τους τοµείς που σχετίζονται µε την παραγωγική διαδικασία, τους τοµείς που αναφέρονται στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού, κοκ. Ένα από τα πιο γνωστά οργανωτικά πλαίσια εργασίας, που χρησιµοποιούνται στις µέρες µας από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τη βελτίωση τους, είναι το Business Excellence Model. Το Business Excellence Model βοηθά ικανότατα κάθε είδους 15

16 επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου τοµέα, µεγέθους, δοµής ή προϊστορίας, να ιδρύσουν το δικό τους κατάλληλο σύστηµα διοίκησης. Αυτό το πετυχαίνει µέσω του εντοπισµού των διαφορετικών προσεγγίσεων που µπορεί να χρησιµοποιήσει µία εταιρία ούτος ώστε όχι µόνο να βελτιωθεί αλλά ακόµα και να αριστεύσει. Αρχικά, είναι αναγκαία η αυτοαξιολόγηση της εταιρίας, έτσι ώστε να διαπιστώσει σε ποιους από τους τοµείς της υστερεί. Οι τοµείς αυτοί συνοψίζονται σε εννιά κριτήρια, από τα οποία τα πέντε πρώτα χαρακτηρίζονται ως ενδυναµωτές ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα χαρακτηρίζονται ως αποτελέσµατα. Τα εννιά αυτά κριτήρια συνοψίζονται στο παρακάτω σχήµα. Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση κάθε ενός από τα εννιά κριτήρια του Business Excellence Model. Ενδυναµωτές Ενδυναµωτές Αποτελέσµατα Ανθρώπινοι Πόροι Αποτελέσµατα στους ανθρώπινους πόρους Αρχηγία Πολιτική & Στρατηγική ιαδικασίες Αποτελέσµατα στους πελάτες Αποτελέσµατα στην απόδοση Συνεργασίες & Πόροι Αποτελέσµατα στην κοινωνία Καινοτοµίες και Απόκτηση γνώσεων 16

17 Αρχηγία Αρχηγία είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι µάνατζερ αναπτύσσουν και διευκολύνουν την επίτευξη του οράµατος και της αποστολής της εταιρίας, αναπτύσσουν τις απαραίτητες αξίες και υλοποιούν τους σωστούς τρόπους δράσης και τις κατάλληλες συµπεριφορές για την µακροχρόνια επιτυχία της εταιρίας και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν την ανάπτυξη και υλοποίηση του διοικητικού συστήµατος της εταιρίας. Η αρχηγία θα πρέπει να αφοσιώνεται στα παρακάτω τέσσερα υποκριτήρια: Οι µάνατζερ πρέπει να αναπτύσσουν το όραµα, την αποστολή και τις αξίες που καλλιεργούν την Αριστεία. Οι µάνατζερ πρέπει να αναµιγνύονται προσωπικά για να διασφαλίσουν ότι το διοικητικό σύστηµα της εταιρίας αναπτύσσεται, υλοποιείται και βελτιώνεται συνεχώς. Οι µάνατζερ πρέπει να συνάπτουν καλές και γερές σχέσεις µε του πελάτες και τους συνέταιρους της εταιρίας καθώς και τους αντιπροσώπους της κοινωνίας. Οι µάνατζερ πρέπει να δραστηριοποιούν, να υποστηρίζουν και να αναγνωρίζουν το έργο των ανθρώπων που εργάζονται στην εταιρία. Ανθρώπινοι Πόροι Οι άνθρωποι σχετίζονται µε τον τρόπο που η εταιρία διοικεί, αναπτύσσει και εξωτερικεύει τις µέγιστες δυνατότητες του ανθρώπινου δυναµικού της σε προσωπικό και οµαδικό επίπεδο, και σχεδιάζει αυτές τις δραστηριότητες έτσι ώστε αυτές να υποστηρίζουν την πολιτική και στρατηγική της και τη σωστή λειτουργία της. Οι άνθρωποι θα πρέπει να αφοσιώνονται στα παρακάτω πέντε υποκριτήρια: Οι ανθρώπινοι πόροι προγραµµατίζονται, διοικούνται και βελτιώνονται. 17

18 Οι ικανότητες και οι γνώσεις του ανθρώπινου δυναµικού αναγνωρίζονται, αναπτύσσονται και διατηρούνται. Οι ανθρώπινοι πόροι ενδυναµώνονται. Υπάρχει συνεχής διάλογος ανάµεσα στους ανθρώπινους πόρους και τη διοίκηση της εταιρίας. Αναγνωρίζεται και αµείβεται το έργου του ανθρώπινου δυναµικού. Πολιτική και Στρατηγική Πολιτική και στρατηγική είναι ο τρόπος µε τον οποίο υλοποιεί η εταιρία το όραµα και την αποστολή της µέσω µιας στρατηγικής καθαρά επικεντρωµένης στο σύνολο των ατόµων που αποτελούν το περιβάλλον της, εσωτερικό και εξωτερικό, που για την υποστήριξη της οποίας αναπτύσσονται επιµέρους σχέδια, πολιτικές, αντικείµενα, στόχοι και διαδικασίες. Η πολιτική και η στρατηγική θα πρέπει να αφοσιώνονται στα παρακάτω πέντε υποκριτήρια: Η πολιτική και η στρατηγική πρέπει να βασίζονται στις παρούσες και µελλοντικές προσδοκίες των ανθρώπινων παραγόντων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας. Η πολιτική και η στρατηγική πρέπει να βασίζονται στις πληροφορίες που προκύπτουν από τη µέτρηση της απόδοσης της εταιρίας, την έρευνα, την απόκτηση γνώσεων και τις δηµιουργικές δραστηριότητες. Η πολιτική και η στρατηγική αναπτύσσονται, επανεξετάζονται και ανανεώνονται. Η πολιτική και η στρατηγική αναπτύσσονται µέσω ενός πλαισίου εργασίας που συντελείται από διαδικασίες-κλειδιά. Η πολιτική και η στρατηγική πρέπει να διαθέτουν κανάλια ανατροφοδότησης. 18

19 Συνεργασίες και Πόροι Οι συνεργασίες και οι πόροι αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο η εταιρία σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις εξωτερικές συνεργασίες της και τους εσωτερικούς διαθέσιµους πόρους της µε σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής και στρατηγικής της και την αποτελεσµατική οργάνωση των διαφόρων λειτουργιών της. Οι συνεργασίες και οι πόροι θα πρέπει να αφοσιώνονται στα παρακάτω πέντε υποκριτήρια: Η διαχείριση των εξωτερικών συνεργασιών θα πρέπει να είναι προσεκτική. Η διαχείριση των οικονοµικών θα πρέπει να είναι προσεκτική. Η διαχείριση των κτιρίων, του εξοπλισµού και των πρώτων υλών θα πρέπει να είναι προσεκτική. Η διαχείριση της τεχνολογίας θα πρέπει να είναι προσεκτική. Είναι απαραίτητη η διοίκηση των γνώσεων. ιαδικασίες Οι διαδικασίες αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο η εταιρία σχεδιάζει, διοικεί και βελτιώνει τις διαδικασίες της µε σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής και στρατηγικής της και την πλήρη ικανοποίηση όλων των παραγόντων που αποτελούν το περιβάλλον της και ιδιαίτερα των πελατών της. Οι διαδικασίες θα πρέπει να αφοσιώνονται στα παρακάτω πέντε υποκριτήρια: Οι διαδικασίες σχεδιάζονται και διαχειρίζονται προσεκτικά. Οι διαδικασίες πρέπει να βελτιώνονται, όταν και εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο, κάνοντας χρήση των καινοτοµιών, µε απώτερο σκοπό την πλήρη ικανοποίηση όλων των παραγόντων που αποτελούν το περιβάλλον της εταιρίας και ιδιαίτερα των πελατών της. 19

20 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρίας σχεδιάζονται και αναπτύσσονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της. Οι σχέσεις της εταιρίας µε τους πελάτες της πρέπει να εµπλουτίζονται συνεχώς. Αποτελέσµατα Αποτελέσµατα στους Ανθρώπινους Πόρους Τα αποτελέσµατα στους ανθρώπινους πόρους περικλείουν οτιδήποτε έχει επιτύχει η εταιρία σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό της. Τα αποτελέσµατα στους ανθρώπινους πόρους θα πρέπει να αφοσιώνονται στα παρακάτω δύο υποκριτήρια: ιαισθητικά µέτρα είκτες απόδοσης Αποτελέσµατα στους Πελάτες Τα αποτελέσµατα στους πελάτες περικλείουν οτιδήποτε έχει επιτύχει η εταιρία σχετικά µε τους εξωτερικούς πελάτες της. Τα αποτελέσµατα στους πελάτες θα πρέπει να αφοσιώνονται στα παρακάτω δύο υποκριτήρια: ιαισθητικά µέτρα είκτες απόδοσης Αποτελέσµατα στην Κοινωνία 20

21 Τα αποτελέσµατα στην κοινωνία περικλείουν οτιδήποτε έχει επιτύχει η εταιρία σχετικά µε την τοπική, εθνική και διεθνή κοινωνία. Τα αποτελέσµατα στην κοινωνία θα πρέπει να αφοσιώνονται στα παρακάτω δύο υποκριτήρια: ιαισθητικά µέτρα είκτες απόδοσης Αποτελέσµατα στην Απόδοση Τα αποτελέσµατα στην απόδοση περικλείουν οτιδήποτε έχει επιτύχει η εταιρία σχετικά µε την απόδοση που είχε προγραµµατίσει να παρουσιάσει. Τα αποτελέσµατα στην απόδοση θα πρέπει να αφοσιώνονται στα παρακάτω δύο υποκριτήρια. Αποτελέσµατα απόδοσης είκτες απόδοσης Είναι εµφανές όµως ότι η δοµή και ανάλυση του Business Excellence Model είναι αρκετά γενική και ασαφής µε αποτέλεσµα την πιθανή εµφάνιση προβληµάτων στην προσπάθεια για εφαρµογή του σε µία εταιρία. Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων το γαλλικό business school INSEAD, ανέπτυξε ένα ερωτηµατολόγιο βασισµένο στις αρχές και τη νοοτροπία του Business Excellence Model. Το INSEAD χρησιµοποιεί το ερωτηµατολόγιο στην αξιολόγηση εταιριών σε παγκόσµια κλίµακα, ανακηρύσσοντας στο τέλος την καλύτερη εταιρία του έτους. Το ερωτηµατολόγιο αυτό µέσω των ρητά διατυπωµένων ερωτήσεών του είναι ικανό να κατευθύνει αποτελεσµατικά και µε ακρίβεια την οποιαδήποτε εταιρία που θα αποφασίσει να αξιολογήσει τον εαυτό της µε σκοπό την µελλοντική βελτίωσή της. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της καταγραφής των δεδοµένων πριν δύο ετών, των τωρινών δεδοµένων αλλά και των ρεαλιστικών εκτιµήσεων της εταιρίας για µετά από δύο έτη. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία µπορεί να διαπιστώσει µε ευκρίνεια την κατάσταση της στο πρόσφατο παρελθόν, το βαθµό ικανοποίησής της από την τωρινή 21

22 της κατάσταση ή το βαθµό που απέδωσε ο παρελθοντικός προγραµµατισµός της, ενώ παράλληλα µπορεί να εντοπίσει τους τοµείς στους οποίους οι κινήσεις της ήταν λανθασµένες και να βελτιωθεί µέσα από τα λάθη της. Η συνολική αξία του ερωτηµατολογίου αυτού είναι το κύριο αντικείµενο ενασχόλησης της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας. Οι βασικοί τοµείς, µε τους οποίους ασχολείται και προσπαθεί να καταγράψει το ερωτηµατολόγιο είναι τα αποτελέσµατα απόδοσης της εταιρίας, ο στρατηγικός σχεδιασµός της, οι παραγωγικές διαδικασίες που χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις της, οι σχέσεις της και ο βαθµός συνεργασίας µε τους προµηθευτές και τους πελάτες της, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών, η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων και η διοίκηση των γνώσεων. Τέλος, ακολουθεί αξιολόγηση του ερωτηµατολογίου σαν εργαλείο βελτίωσης της απόδοσης και της κερδοφορίας της εταιρίας. Στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωµατικής εργασίας παρατίθενται τα δεδοµένα που αποκτήθηκαν από την εφαρµογή του ερωτηµατολογίου σε µια πραγµατική εταιρία (για ευνόητους λόγους δεν καταγράφονται το πραγµατικό όνοµα της εταιρείας). Μέσω αυτών των δεδοµένων καταδεικνύεται η άµεση ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και η επιτακτική ανάγκη στροφής από την απλή προσπάθεια βιωσιµότητας στην διαρκή προσπάθεια βελτίωσης. Κεφάλαιο 2 : Αποτελέσµατα Απόδοσης για την Επιχειρησιακή Μονάδα 2.1 Μέτρα απόδοσης αξίας Για τη συµπλήρωση αυτής της ενότητας του ερωτηµατολογίου, η εταιρία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει την Κατάσταση του Ισολογισµού Τέλους Χρήσης της και την Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης της για τα αντίστοιχα έτη. Μετά τον ορισµό των όρων, των οποίων η τιµή ζητείται, δίνεται ένα παράδειγµα για τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζεται η τιµή του κάθε όρου. Τα οικονοµικά δεδοµένα των παραδειγµάτων είναι βασισµένα στην Κατάσταση του Ισολογισµού Τέλους Χρήσης και 22

23 στην Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης της εταιρίας Benetton για το οικονοµικό έτος Όλα τα σχήµατα αναφέρονται σε χιλιάδες ευρώ ( ). 2.1 Μέτρα απόδοσης αξίας α. Έσοδα από πωλήσεις Πριν 2 έτη Τρέχον έτος Στόχος σε 2 έτη β. Μικτά κέρδη γ. Καθαρά λειτουργικά Κέρδη Μετά Φόρων (ΚΛΚΜΦ) δ. Καταβεβληµένο κεφάλαιο ε. Μερίδιο εγχώριας αγοράς στ. Απόδοση στο σύνολο του ενεργητικού (ROTA) Έσοδα από πωλήσεις Τα ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ είναι το συνολικό χρηµατικό ποσό που κερδίζει η εταιρία από την πώληση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει ή παρέχει στην διάρκεια µιας χρονιάς. Στην περίπτωση που η εταιρία παράγει ένα µόνο προϊόν, τα ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των µονάδων του προϊόντος που πουλήθηκαν µε τη µέση τιµή πώλησης ανά µονάδα προϊόντος. Στην περίπτωση που η εταιρία παράγει περισσότερα προϊόντα, τα ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ προκύπτουν από το άθροισµα των γινοµένων των µονάδων κάθε προϊόντος που πουλήθηκαν επί την αντίστοιχη µέση τιµή πώλησης ανά µονάδα προϊόντος. Ανάλογος είναι και ο υπολογισµός των ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ στην περίπτωση που η εταιρία παρέχει υπηρεσίες. Τα ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ περιέχονται στην Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης που εκδίδεται από την εταιρία. Η τιµή των ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, για το τρέχον έτος, αντιστοιχεί στα έσοδα από πωλήσεις που έχουν καταχωρηθεί στην τελευταία Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης που έχει εκδώσει η εταιρία. Η τιµή των ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, στην περίπτωση πριν από 2 έτη, αντιστοιχεί στην τιµή των εσόδων από πωλήσεις που έχει καταχωρηθεί στην Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης που εκδόθηκε πριν από 2 έτη, ενώ στην περίπτωση στόχος 23

24 σε 2 έτη, αντιστοιχεί στην καλύτερη εκτίµηση που µπορεί να κάνει η εταιρία για µετά από 2 έτη. Για το οικονοµικό έτος 2000, τα έσοδα από πωλήσεις της Benetton ήταν 1,710,148 χιλιάδες ευρώ ( ). Μικτά κερδη Τα ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ Η είναι το αποτέλεσµα της αφαίρεσης του κόστους των πωλήσεων από τα έσοδα από τις πωλήσεις. Για παράδειγµα χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα της Benetton, τα ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ Η υπολογίζονται ως εξής: Έσοδα από πωλήσεις 1,710,148 Μείον : Κόστος πωλήσεων 964,729 ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ Η = Έσοδα από πωλήσεις Κόστος πωλήσεων 745,419 Το Κόστος πωλήσεων περιλαµβάνει τους εξής όρους: Αρχικό απόθεµα (Α) Αγορές εµπορευµάτων (Β) Επιστροφές αγορών (Γ) Τελικό απόθεµα ( ) Κόστος πωλήσεων = (Α) + (Β) (Γ) ( ) καθαρα λειτουργικα κερδη µετα φορων (κλκµφ) Τα ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (ΚΛΚΜΦ) αντιστοιχούν στα µερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως της εταιρίας µετά την αφαίρεση των φόρων και των τόκων. Με άλλα λόγια, τα ΚΛΚΜΦ αντιστοιχούν στα κέρδη προς διάθεση. Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 255,764 24

25 Μείον : Έξοδα για φόρους και τόκους 49,621 Καθαρά λειτουργικά κέρδη µετά φόρων 206,143 Καταβεβληµένο κεφάλαιο ΤΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κεφαλαίων του Παθητικού της εταιρίας. αποτελεί µέρος του Μετοχικού Κεφαλαίου των Ιδίων Μερίδιο εγχώριας αγοράς Το ΜΕΡΙ ΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ είναι το ποσοστό των πωλήσεων της εταιρίας επί του συνόλου των πωλήσεων του κλάδου στον οποίο ανήκει. Αποτελεί µέτρο του βαθµό επιτυχίας της εταιρίας να διεισδύσει σε επιλεγµένες αγορές. Ορίζεται ως ο λόγος των πωλήσεων ενός προϊόντος µιας συγκεκριµένης εταιρίας προς το σύνολο των πωλήσεων των προϊόντων αυτού του τύπου σε µία προκαθορισµένη περιοχή (χώρα, ήπειρο, κλπ.). Το ΜΕΡΙ ΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ µπορεί επίσης να οριστεί σαν τον λόγο των πωλήσεων µιας εταιρίας, που προέρχονται από όλες τις γραµµές παραγωγής που διαθέτει, προς το σύνολο των πωλήσεων όλων των εταιριών µε συγγενικό αντικείµενο. Το ΜΕΡΙ ΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ µίας εταιρίας συνήθως παρουσιάζεται σαν ποσοστό, αν και πολλές φορές δίνεται σαν ένας αριθµός που αντιστοιχεί στις πωλήσεις της εταιρίας, σε χρηµατικές µονάδες ή µονάδες προϊόντος. Στην περίπτωση που παρέχεται και ο συνολικός αριθµός πωλήσεων (σε χρηµατικές µονάδες ή µονάδες προϊόντων) των συγγενικών εταιριών, στην αγορά που βρίσκεται υπό εξέταση, είναι δυνατόν να υπολογιστεί το ΜΕΡΙ ΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, διαιρώντας τον αριθµό πωλήσεων της εταιρίας µε τον συνολικό αριθµό πωλήσεων των συγγενικών εταιριών, πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσµα της διαίρεσης µε το εκατό (100) για τη µετατροπή του σε ποσοστό. Προϊόν Προϊόν Προϊόν Συνολικός 25

26 P 1 P 2 P 3 αριθµός προϊόντων που πουλήθηκαν Συνολικός αριθµός προϊόντων που πουλήθηκαν στην αγορά από όλες τις συγγενικές εταιρίες (σε µονάδες). Συνολικός αριθµός των προϊόντων της εταιρίας που πουλήθηκαν στην αγορά (σε µονάδες). 1,000 1,500 2,000 4, ΜΕΡΙ ΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (ανά προϊόν) πωλή σεις εταιρας ί = συνολικέ ς πωλή σεις 20 % 10 % 5 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙ ΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (για το σύνολο των προϊόντων) = 1,000 1,500 2,000 = ( 20%) + ( 10% ) + ( 5% ) = 10% 4,500 4,500 4,500 Στο παράδειγµα του παραπάνω πίνακα, η εταιρία παράγει τρία προϊόντα, τα Ρ 1, Ρ 2 και Ρ 3. Στον πίνακα παρατίθεται ο αριθµός των πωληθέντων µονάδων κάθε προϊόντος της εταιρίας, καθώς και ο συνολικός αριθµός πωληθέντων µονάδων κάθε προϊόντος, από τις συγγενικές εταιρίες της αγοράς. Οι πωλήσεις τις εταιρίας είναι: 200 µονάδες για το προϊόν P 1, 150 µονάδες για το προϊόν P 2 και 100 µονάδες για το προϊόν P 3. Οι συνολικές πωλήσεις όλων των εταιριών είναι: 1000 µονάδες για το προϊόν P 1, 1500 µονάδες για το προϊόν P 2 και 2000 µονάδες για το προϊόν P 3. Το µερίδιο της εγχώριας αγοράς που κατέχει η εταιρία, για κάθε ένα από τα προϊόντα που παράγει, έχει υπολογιστεί στην προτελευταία γραµµή του πίνακα. Το συνολικό µερίδιο της εγχώριας αγοράς που κατέχει η εταιρία (για όλα τα προϊόντα της) είναι ίσο µε το λόγο του συνόλου των µονάδων των προϊόντων που πωλούνται από την εταιρία δια του συνόλου των µονάδων των προϊόντων που πωλούνται από όλες τις εταιρίες στην αγορά. 26

27 Απόδοση στο συνολο του ενεργητικου (ROTA) Η ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ROTA) αποτελεί µέτρο για το πόσο αποτελεσµατικά χρησιµοποιεί η εταιρία τους διαθέσιµους πόρους της. Πιο αναλυτικά, η ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ αποτελεί µέτρο του κέρδους της εταιρίας συναρτήσει του Συνόλου του Ενεργητικού της, ενώ δεν λαµβάνει υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο έχουν επενδυθεί τα στοιχεία του ενεργητικού. Ισούται µε τον λόγο των Καθαρών Κερδών προ Τόκων και Φόρων (Μερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης) προς το Σύνολο του Ενεργητικού και υπολογίζει την δυνατότητα της διοίκησης της εταιρίας να χρησιµοποιεί κατάλληλα το Σύνολο του Ενεργητικού της µε σκοπό την αύξηση των κερδών της. Καθαρά Κέρδη προ Τόκων και Φόρων 255,764 Σύνολο Ενεργητικού = Πάγιο Ενεργητικό + Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2,318,967 ROTA Καθαρ ά κέρδη προ τόκων και φόρων 255, % = 100 = 100 = Σύνολο Ενεργητικο ύ 2,318, Μέτρα απόδοσης ποιότητας 2.2 Μέτρα απόδοσης ποιότητας Πριν 2 έτη Τρέχον έτος Στόχος σε 2 έτη α. Εκτίµηση των εντός προθεσµίας παραδόσεων(το % % % 27

28 ποσοστό % των µονάδων που παραδόθηκαν εγκαίρως) β. Συχνότητα παραπόνων (ο µέσος όρος παραπόνων ανά παραδοτέες µονάδες προϊόντων) γ. Εκτίµηση ελαττωµατικών προϊόντων (ο µέσος όρο ελαττωµατικών προϊόντων ανά παραδοτέες µονάδες προϊόντων) δ. Κόστος επιδιόρθωσης ελαττωµατικών προϊόντων εντός εγγυήσεως (σαν ποσοστό % του συνόλου των εσόδων από τις πωλήσεις) Εκτίµηση των εντος προθεσµιας παραδοσεων Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ είναι το ποσοστό των µονάδων προϊόντων που παραδόθηκαν εγκαίρως, δηλαδή το ποσοστό των µονάδων που παραδόθηκαν µέσα στα χρονικά περιθώρια που είχαν καθοριστεί αρχικά, από κοινού, µε τον πελάτη. Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου υπολογισµού της ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ, χρησιµοποιείται το παράδειγµα µιας εταιρίας που παράγει τρία προϊόντα, τα Ρ 1, Ρ 2 και Ρ 3. Προϊόν Αριθµός µονάδων που παράγονται Ποσοστό µονάδων που παραδόθηκαν 28

29 εγκαίρως P 1 1,000 85% P 2 2,000 90% P 3 4,000 95% Άθροισµα όλων των προϊόντων P 1 + P 2 + P 3 7,000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ 1,000 2,000 4,000 = % 7,000 7,000 7,000 Συχνότητα παραπονων Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ είναι ο κατά µέσο όρο αριθµός παραπόνων ανά έναν αριθµό (αριθµός αναφοράς) παραδοτέων µονάδων προϊόντων. Για παράδειγµα, κάποια εταιρία µε µεγάλο όγκο πωλήσεων θα εκτιµήσει την ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ανά εκατοµµύριο παραδοτέων µονάδων προϊόντων, ενώ µία µικρότερη µπορεί να χρησιµοποιήσει σαν αριθµό αναφοράς τις 10,000 παραδοτέες µονάδες προϊόντων. Προϊόν Αριθµός των µονάδων ενός προϊόντος που παραδόθηκαν σε ένα έτος Αριθµός παραπόνων 29

30 P 1 1, P 2 2, P 3 4, Άθροισµα όλων των προϊόντων P 1 + P 2 + P 3 7,000 1,000 2,000 4,000 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ = = 7,000 7,000 7, στις 7,000 παραδοτέες µονάδες όλων των προϊόντων Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ανά 1,000 παραδοτέες µονάδες όλων των προϊόντων (χρησιµοποιούµε τις 1,000 µονάδες σαν τον αριθµό αναφοράς) είναι ίση µε = 7,000 Εκτίµηση ελαττωµατικων προϊοντων Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ είναι ο κατά µέσο όρο αριθµός ελαττωµατικών προϊόντων ανά έναν αριθµό (αριθµός αναφοράς) παραδοτέων µονάδων προϊόντων. Για παράδειγµα, κάποια εταιρία µε µεγάλο όγκο πωλήσεων θα υπολογίσει την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ανά εκατοµµύριο παραδοτέων µονάδων προϊόντων, ενώ µία µικρότερη µπορεί να χρησιµοποιήσει σαν αριθµό αναφοράς τις 10,000 παραδοτέες µονάδες προϊόντων. Προϊόν Αριθµός των µονάδων ενός προϊόντος που παραδόθηκαν σε ένα έτος Αριθµός ελαττωµατικών προϊόντων 30

31 Άθροισµα όλων προϊόντων των P 1 1, P 2 2, P 3 4, P 1 + P 2 + P 3 7, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1,000 2,000 4,000 = = ,000 7,000 7,000 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ανά εκατοµµύριο παραδοτέων µονάδων προϊόντων είναι ίση µε: = ,000 Κόστος επιδιορθωσης ελαττωµατικων προϊοντων εντος εγγυησεως Το ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ είναι το ετήσιο χρηµατικό ποσό που δαπανά η εταιρία για την υπηρεσία της εγγύησης των προϊόντων της και εκφράζεται σαν ένα ποσοστό των εσόδων από τις πωλήσεις. Το ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ είναι πάρα πολύ σηµαντικό γιατί εκφράζει την ποιότητα των προϊόντων που η εταιρία παράγει και πωλεί. Είναι ευνόητο για τον αναγνώστη ότι τα υψηλά επίπεδά του υποδεικνύουν την έλλειψη υψηλής ποιότητας του προϊόντος. Προϊόν Ετήσιο κόστος επιδιόρθωσης ελαττωµατικού προϊόντος εντός εγγυήσεως ( ) Συνολικές πωλήσεις προϊόντων ( ) Κόστος επιδιόρθωσης ελαττωµατικού προϊόντος εντός εγγυήσεως σαν ποσοστό των συνολικών πωλήσεων των 31

32 προϊόντων P 1 100,000 10,000,000 1% P 2 1,500, ,000, % P 3 500, ,000, % Άθροισµα όλων των προϊόντων P 1 + P 2 + P 3 2,100, ,000,000 Συνολικό κόστος επιδιόρθωσης ελαττωµατικών προϊόντων εντός εγγυήσεως 10,000, ,000, ,000,000 = ,000, ,000, ,000, % Αποτελέσµατα ερευνας αγορας Για τη συµπλήρωση αυτού του τµήµατος είναι απαραίτητη η έρευνα αγοράς που πραγµατοποιήθηκε σχετικά µε το µέτρο της ικανοποίησης των πελατών της εταιρίας. Οι καταχωρήσεις µπορούν να έχουν είτε ποιοτική µορφή (π.χ. καλό, πολύ καλό, κλπ.), είτε αριθµητική µορφή που θα αντιστοιχεί σε κάποιου είδους κλίµακα (π.χ. 1 = κακό, 9 = πάρα πολύ καλό, ενώ οι ενδιάµεσες τιµές θα αντιπροσωπεύουν ενδιάµεσες ποιοτικές εκτιµήσεις). 32

33 2.3 Μέτρα απόδοσης λειτουργικής ευελιξίας 2.3 Μέτρα απόδοσης λειτουργικής ευελιξίας α. Μέσος χρόνος (σε ηµέρες) ικανοποίησης παραγγελίας των πελατών για: τυποποιηµένα προϊόντα/υπηρεσίες προσαρµοζόµενα προϊόντα/υπηρεσίες β. Μέση ποσότητα (σε µονάδες) παραγγελίας των πελατών για: τυποποιηµένα προϊόντα/υπηρεσίες προσαρµοζόµενα προϊόντα/υπηρεσίες γ. Ικανότητα ανταπόκρισης σε επιπλέον όγκο παραγγελιών στο διάστηµα: µίας ηµέρας (µέγιστο ποσοστό %) µίας εβδοµάδας (µέγιστο ποσοστό %) ενός µήνα (µέγιστο ποσοστό %) δ. Μέσος απαιτούµενος χρόνος από τη σύλληψη µέχρι την προώθηση στην αγορά νέων καινοτοµιών και προϊόντων (σε µήνες) Πριν 2 έτη % % % Τρέχον έτος % % % Στόχος σε 2 έτη % % % Μέσος χρονος ικανοποιησης παραγγελιων Ο ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ αντιπροσωπεύει τον κατά µέσο όρο αριθµό ηµερών που χρειάζεται η εταιρία για να ικανοποιήσει την παραγγελία ενός πελάτη για τυποποιηµένα ή προσαρµοζόµενα προϊόντα. Η µείωση αυτού του χρόνου δίνει σηµαντικό πλεονέκτηµα στην εταιρία έναντι άλλων συγγενικών εταιριών. Η διαφορά ανάµεσα στις έννοιες τυποποιηµένο και προσαρµοζόµενο προϊόν φαίνεται πολύ εύκολα στο παράδειγµα που ακολουθεί. Μία εταιρία παραγωγής τροφίµων, ανάµεσα στα διάφορα προϊόντα της, παράγει και µπισκότα. Τα είδη των µπισκότων, η παραγωγή των οποίων γίνεται σε µόνιµη βάση, ανήκουν στα τυποποιηµένα προϊόντα. Είναι δυνατόν όµως κάποιος πελάτης της, για παράδειγµα ο ιδιοκτήτης µιας αλυσίδας ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, να ζητήσει την παραγωγή ενός συγκεκριµένου είδους 33

34 µπισκότου (όπως µε συγκεκριµένη αναλογία αλεύρων ή µε λιγότερα λιπαρά). Αυτό το είδος µπισκότου κατατάσσεται στα προσαρµοζόµενα προϊόντα. Προϊόν Αριθµός παραδοτέων µονάδων προϊόντων Μέσος χρόνος ικανοποίησης παραγγελιών (σε ηµέρες) ανά προϊόν P 1 1,000 2 P 2 2,000 3 P 3 4, Άθροισµα όλων των προϊόντων P 1 + P 2 + P 3 7,000 Συνολικός µέσος χρόνος ικανοποίησης παραγγελιών (σε ηµέρες) 1,000 2,000 4,000 = ,000 7,000 7,000 = 6.85 ηµέρες Ο παραπάνω τύπος υπολογισµού του µέσου χρόνου ικανοποίησης παραγγελιών χρησιµοποιείται µε αυτή τη µορφή και για τυποποιηµένα και για προσαρµοζόµενα προϊόντα. Μέση ποσοτητα παραγγελιας πελατων Η ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ αντιπροσωπεύει τον κατά µέσο όρο αριθµό µονάδων προϊόντων, τυποποιηµένων ή προσαρµοζόµενων, που παραγγέλνει κάποιος πελάτης. Προϊόν Ετήσιος αριθµός παραγγελιών Μέσος αριθµός µονάδων προϊόντων ανά παραγγελία Συνολικός αριθµός µονάδων προϊόντων 34

35 P ,000 P ,000 P 3 1, ,000 ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ = , , , = 445, , µονάδες προϊόντων Ο παραπάνω τύπος υπολογισµού της µέσης ποσότητας παραγγελίας πελατών χρησιµοποιείται µε αυτή τη µορφή και για τυποποιηµένα και για προσαρµοζόµενα προϊόντα. Ικανότητα ανταποκρισης σε επιπλεον ογκο παραγγελιων Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΓΚΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ αποτελεί µέτρο της ικανότητας ανταπόκρισης της εταιρίας για την ικανοποίηση απρόβλεπτων αυξήσεων στον όγκο των παραγγελιών των πελατών της. Μετρά, µε άλλα λόγια την ικανότητα ανταπόκρισης της εταιρίας στις ανάγκες της αγοράς. Ζητείται η καταχώρηση τριών διαφορετικών ποσοστών, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε διαφορετική ταχύτητα ανταπόκρισης της εταιρίας σε απρόβλεπτες ή καθυστερηµένες παραγγελίες. Συνεπώς, οι εκτιµήσεις αυτές δεν πρέπει να συγχέονται µε την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ. Το άθροισµα των τριών αυτών ποσοστών πρέπει να είναι το 100%. Μέσος απαιτουµενος χρονος (σε µηνες) απο τη συλληψη µεχρι την προωθηση στην αγορα καινοτοµιων και νεων προϊοντων Αντιπροσωπεύει τον µέσο χρόνο που χρειάζεται η εταιρία για να προωθήσει στην αγορά κάποια καινοτοµία ή ένα νέο προϊόν από τη στιγµή της σύλληψης της ιδέας. Στο παρακάτω διάγραµµα γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση των διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα ανάµεσα στη σύλληψη και την προώθηση στην αγορά καινοτοµιών και νέων προϊόντων. 35

36 36

37 Αρχική ιδέα προϊόντος Επεξεργασία της ιδέας του νέου προϊόντος Επιχειρηµατικό σχέδιο Παραγωγή Προώθηση στην αγορά Περιλαµβάνει λεπτοµερείς προδιαγραφές και το προφίλ των υπηρεσιών που θα παρέχει - Ανάλυση της αγοράς - Ανάλυση της επιτευξιµότητας της παραγωγής - Εκτίµηση κέρδους/κόστους εκτιµώµενος χρόνος (Οι διακεκοµµένες γραµµές αναπαριστούν ανατροφοδότηση, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικότατες αλλαγές στο προϊόν.) Στο διάγραµµα φαίνεται καθαρά ότι ο εκτιµώµενος χρόνος αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο που µεσολαβεί ανάµεσα στη σύλληψη και την προώθηση. 2.4 Μέτρα απόδοσης παραγωγικότητας 2.4 Μέτρα απόδοσης παραγωγικότητας α. Παραγωγικότητα εργαζοµένων (έσοδα από πωλήσεις/συνολικό αριθµό εργαζοµένων) β. Πόσες φορές το χρόνο «γεµίζουν» οι αποθήκες της εταιρείας µε πρώτες ύλες γ. Πόσες φορές το χρόνο «γεµίζουν» οι αποθήκες της εταιρείας µε ηµιτελή προϊόντα δ. Πόσες φορές το χρόνο «γεµίζουν» οι αποθήκες της εταιρείας µε έτοιµα προϊόντα Πριν 2 έτη Τρέχον έτος Στόχος σε 2 έτη 37

38 Παραγωγικότητα εργαζοµενων Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ αντιπροσωπεύει την µέση κατανοµή των ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ σε κάθε έναν από τους εργαζοµένους της εταιρίας. Για παράδειγµα, η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ της Benetton υπολογίζεται ως εξής: ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1,710,148 Συνολικός αριθµός εργαζοµένων 6,913 1,710,148 6,913 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ = = έσοδα πωλήσεων παραγωγικό τητα εργαζοµενων = συνολικός αριθµ ός εργαζοµ ένων ανά εργαζόµενο Οι παράγοντες, που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των εργαζοµένων, συνοψίζονται στα δύο γραφήµατα που ακολουθούν. Το πρώτο γράφηµα απεικονίζει τον συνολικό διαθέσιµο χρόνο εργασίας των εργαζοµένων, ενώ καταγράφονται και οι παράγοντες που ενδεχοµένως συνέβαλαν σε απώλεια χρόνου. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι, µε εξαίρεση ενός παράγοντα, την τεµπελιά του προσωπικού, όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες οφείλονται σε λάθη της διοίκησης. 38

39 Πραγµατικός εργάσιµος χρόνος Χαµένος χρόνος λόγω ανεπαρκών µηχανολογικών προδιαγραφών Χαµένος χρόνος λόγω ανεπαρκών πλάνων εργασίας Χαµένος χρόνος λόγω εγκεκριµένων καθυστερήσεων Χαµένος χρόνος λόγω προσωπικής τεµπελιάς ή έλλειψης ανταπόκρισης Χαµένος χρόνος λόγω ακατάλληλων µεθόδων εργασίας Χαµένος χρόνος λόγω προσωπικής απειρίας Η παραγωγικότητα των εργαζοµένων, όµως, εξαρτάται και από την ικανότητά τους να χειρίζονται τον µηχανολογικό εξοπλισµό. Όσο πιο ικανοί είναι στο χειρισµό των µηχανηµάτων τόσο µειώνεται και ο συνολικός απαιτούµενος χρόνος προετοιµασίας της κάθε µηχανής (φυσικά υπάρχει ένα κάτω όριο για κάθε µηχανή πέραν του οποίου δεν είναι δυνατή η περαιτέρω µείωση του χρόνου προετοιµασίας). Στη συνέχεια, έχει σχεδιαστεί ένα παρόµοιο γράφηµα µε το παραπάνω, το οποίο αναφέρεται στους λόγους στους οποίους οφείλονται οι καθυστερήσεις που εµφανίζονται στο χρόνο προετοιµασίας της κάθε µηχανής. 39

40 Καθυστέρηση λόγω της µη φυσιολογικής φθοράς των µηχανών που οφέιλεται σε λανθασµένη χρήση τους Πραγµατικός χρόνος προετοιµασίας της µηχανής Καθυστέρηση λόγω της ανεπαρκούς διδασκαλίας στους εργαζοµένους των µεθόδων προετοιµασίας των µηχανών Καθυστέρηση λόγω της προγραµµατισµένης συντήρησησης της µηχανής Καθυστέρηση λόγω µη διαθεσιµότητας των τµηµάτων που πρέπει να αλλαχθούν στην µηχανή Καθυστέρηση λόγω της φυσιολογικής φθοράς των µηχανών Καθυστέρηση λόγω της ελλειπούς συντήρησησης της µηχανής 40

41 Αριθµός φορων που γεµίζουν οι αποθηκες µε πρωτες υλες Ποσότητα γεµάτη αποθήκη σηµείο παραγγελίας άφιξη παραγγελίαςη αποθήκη ξαναγεµίζει Μέσος χρόνος παραγγελίας= χρόνος που µεσολαβεί από το σηµείο παραγγελίας µέχρι την άφιξη της παραγγελίας Χρόνος Το διάγραµµα αναπαριστά την ροή των πρώτων υλών στην εταιρία. Παρουσιάζει δηλαδή, την όλη διαδικασία γεµίσµατος αδειάσµατος των πρώτων υλών, που πραγµατοποιείται στις αποθήκες της εταιρίας. Οι φορές που επαναλαµβάνεται αυτός ο κύκλος, στη διάρκεια ενός έτους, αποτελούν τον ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ. Γενικά, όσο µεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθµός τόσο το καλύτερο, γιατί σηµαίνει ότι η εταιρία προµηθεύεται just in time, πράγµα που µειώνει σε µεγάλο βαθµό τα συνολικά έξοδα αποθήκευσης. Ο υπολογισµός του ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ γίνεται µε χρήση κάποιου υπολογιστικού µοντέλου. Ένα ενδεικτικό υπολογιστικό µοντέλο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι το παρακάτω: Έστω: 41

42 C το ετήσιο συνολικό κόστος των πρώτων υλών που αγόρασε η εταιρία (σε ευρώ) C i το ετήσιο συνολικό κόστος αγοράς της i-οστής πρώτης ύλης (σε ευρώ) Q ij ποσότητα της i-οστής πρώτης ύλης που παρήγγειλε η εταιρία την j-οστή περίοδο Προφανώς θα ισχύουν οι σχέσεις: C = C i i Q i = Q ij j όπου, Q i είναι η συνολική ποσότητα της i-οστής πρώτης ύλης που παρήγγειλε η εταιρία σε ένα έτος Στη περίπτωση που η εταιρία παράγει περισσότερα από ένα προϊόντα, θα υπολογιστεί αρχικά ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ για κάθε µία πρώτη ύλη και στην συνέχεια θα υπολογιστεί ο µέσος όρος τους, ο οποίος θα αποτελεί τον ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ. Παράδειγµα Μία εταιρεία χρησιµοποιεί 3 είδη πρώτων υλών, τα Q 1, Q 2 και Q 3. Η προµήθεια των πρώτων υλών, στην διάρκεια ενός έτους, πραγµατοποιείται µε διάφορες παραγγελίες όπως φαίνεται παρακάτω (τα κόστη εκφράζονται σε χιλιάδες ευρώ): Πρώτη ύλη Q1 Παραγγελία Ποσότητα παραγγελίας (Q ij ) Κόστος ( ) Q Q

43 Q Q * Q Q Σύνολο 1,200 3,636 πραγµατοποιείται αύξηση 2% στην τιµή Πρώτη ύλη Q2 Παραγγελία Ποσότητα παραγγελίας (Qij) Κόστος ( ) Q ,200 Q ,800 Q ,400 Q Σύνολο 2,000 6,000 Πρώτη ύλη Q3 Παραγγελία Ποσότητα παραγγελίας (Qij) Κόστος ( ) Q ,000 Q ,000 Q ,000 Q ,000 Q ,500 Q ,500 Q ,500 Q ,500 Q ,000 Q ,000 Q ,000 Q ,000 Σύνολο 1,400 14,000 Το συνολικό ετήσιο κόστος για την αγορά των τριών πρώτων υλών είναι 23,636 ( ) (= 3, , ,000 βλέπε τους παραπάνω πίνακες). Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ για κάθε µία πρώτη ύλη ανά έτος είναι: Πρώτη Ύλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Μέση ποσότητα παραγγελίας 43

44 Q Q Q Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ υπολογίζεται ως εξής: Συνολικ ός µ έσος αριθµ ός των φορ ών που ' γεµ ίζουν ' οι αποθ ήκες µε πρ ώτες ύλες = 6 * + 4 * = 6.96 Αριθµός φορων που γεµίζουν οι αποθηκες µε ηµιτελη προϊοντα Κατά αντιστοιχία µε ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, ορίζεται και ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΗΜΙΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ο οποίος σχετίζεται µε τη διαδικασία γεµίσµατος αδειάσµατος των ηµιτελών προϊόντων, που πραγµατοποιείται στις αποθήκες της εταιρίας. Οι φορές που επαναλαµβάνεται αυτός ο κύκλος, στη διάρκεια ενός έτους, αποτελούν τον ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΗΜΙΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Ο υπολογισµός του γίνεται όπως και προηγουµένως. Αριθµός φορων που γεµίζουν οι αποθηκες µε ετοιµα προϊοντα Όµοια ορίζεται και ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ο οποίος σχετίζεται µε τη διαδικασία γεµίσµατος αδειάσµατος των έτοιµων προϊόντων, που πραγµατοποιείται στις αποθήκες της εταιρίας. Οι φορές που επαναλαµβάνεται αυτός ο κύκλος, στη διάρκεια ενός έτους, αποτελούν τον ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Ο υπολογισµός του γίνεται όπως και στην περίπτωση του ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ. 44

45 Κεφάλαιο 3: Στρατηγικός Σχεδιασµός O στρατηγικός σχεδιασµός µιας εταιρίας αποτελεί ένα µακροπρόθεσµο σχέδιο ή όραµα τόσο για τις διοικητικές λειτουργίες της εταιρίας όσο και για τους επιχειρηµατικούς της στόχους. 3.1 Περιγράψτε τα κυριότερα στοιχεία της στρατηγικής της εταιρείας και τους επιχειρηµατικούς στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκαν Στοιχεία στρατηγικής της εταιρείας Επιχειρηµατικοί στόχοι Σκοπός αυτής της ενότητας, είναι ο συσχετισµός των ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ της εταιρίας µε τους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, που δηµιουργήθηκαν ακριβώς για την πραγµατοποίηση αυτών των στοιχείων. Τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ αποτελούν τους οδηγούς, βάση των οποίων δρα η εταιρία σε όλες τις περιοχές λειτουργίας της: στο βιοµηχανικό σχεδιασµό, στην παραγωγή, στο µάρκετινγκ, στη διαχείριση κεφαλαίων, κλπ. Με πιο απλά λόγια, τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ προκύπτουν άµεσα από το όραµα της εταιρίας για το µακροπρόθεσµο µέλλον της, ενώ οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ αντιστοιχούν στις συγκεκριµένες κινήσεις που κάνει η εταιρία προκειµένου να πραγµατοποιήσει τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ της. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ καθορίζονται επακριβώς και χρονικά. 45

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων... Η λύση για κάθε ξενοδόχο στην εποχή της κρίσης. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Η ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ελλάδα Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι το ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Επιχειρηματικότητας

Μάθημα Επιχειρηματικότητας Μάθημα Επιχειρηματικότητας Τίτλος Μαθήματος: «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Καινοτομία» Έτος Διδασκαλίας: 4ο έτος σπουδών, εαρινό εξάμηνο Διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με όλα τα τμήματα του Π.Κ. Διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.»

«Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.» «Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.» Δρ. Νίκος Μιχαλόπουλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

modus & Amplio ˇ building smiles consulting "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες."

modus & Amplio ˇ building smiles consulting Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες. Θάσου 4. Βάρκιζα 166 72. Αττική Τηλ: + 30 210 8976 196 Φαξ: +30 210 8976 198 info@modus-amplio.com www.modus-amplio.com Healthcare solutions "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες." Επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μόνιμη οργάνωση πόρων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προσωρινή οργάνωση πόρων Ορισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Business Simulation. The international Business Simulation for tomorrow s leaders

Business Simulation. The international Business Simulation for tomorrow s leaders Business Simulation The international Business Simulation for tomorrow s leaders Περιεχόµενα Τάσεις της αγοράς Κερδίζοντας µε το Storewars Τι είναι το Storewars Τιλένεοιπελάτεςµας Γιατί να συµµετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Οπλιστείτε με επιμονή Πιστέψτε στον εαυτό σας Θέστε τους στόχους σας Και προετοιμαστείτε κατάλληλα. Η συνταγή της επιτυχίας λέει ότι αν κάποιος θέλει θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποβολή αίτησης δανείου για άνοιγμα φούρνου σε νησί Παρασκευή ψωμιού και γλυκών Χρηματοδοτικές Ανάγκες 3 Φούρνοι 18.000 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου 12 Δεκεμβρίου 2013 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Κατανόηση Βασικών Αρχών Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων. 2.Κατανόηση Συστήματος Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT 100. Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες

PROJECT 100. Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες PROJECT 100 Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες Η βασική ιδέα Μετά από 25 χρόνια υποστήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας με παροχή Επιχειρηματικών Συμβουλών, Εκπόνηση Μελετών και Εκπαίδευση του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Επιχείρηση Project Sweet Dreams. Α Λυκείου 2012-2013

Εικονική Επιχείρηση Project Sweet Dreams. Α Λυκείου 2012-2013 Εικονική Επιχείρηση Project Sweet Dreams Α Λυκείου 2012-2013 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ SWEET DREAMS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα