Ръководство за основна операция

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ръководство за основна операция"

Transcript

1 TR EL RO BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство за основна операция - за употреба без компютър -

2 Bu Kılavuz Hakkında Σχετικά με αυτές τις οδηγίες Despre acest ghid За това ръководство Talimatları okurken şu yönergelere uyun: Ακολουθήστε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές καθώς διαβάζετε τις οδηγίες: Urmaţi indicaţiile de mai jos pe măsură ce citiţi instrucţiunile: При четене на инструкциите следвайте тези указания: w c Q R & Uyarı: Bedensel hasarlardan korunmak için uyarılar dikkate alınmalıdır. Dikkat: Ekipmanınızın hasar görmesini önlemek için dikkat çekilen noktalara uyulmalıdır. Fiziksel yaralanmaları ve ekipman hasarlarını önlemek için uyulmalıdır. Not: Notlar yazıcının kullanımına ilişkin önemli bilgiler ve ipuçları içerir. Ek bilginin bulunduğu sayfa numarasını gösterir. Προειδοποίηση: Πρέπει να ακολουθείτε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις για την αποφυγή σωματικής βλάβης. Προσοχή: Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις ενδείξεις προσοχής για την αποφυγή ζημιάς στον εξοπλισμό. Οι υποδείξεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αποφυγή σωματικής βλάβης και ζημιάς στον εξοπλισμό. Σημείωση: Οι σημειώσεις περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και συμβουλές για τη χρήση του εκτυπωτή. Υποδεικνύει τον αριθμό σελίδας όπου μπορούν να βρεθούν πρόσθετες πληροφορίες. Avertisment: Avertismentele trebuie respectate cu atenţie pentru a preveni vătămările corporale. Atenţionare: Atenţionările trebuie respectate pentru a evita deteriorarea echipamentului. Trebuie respectate pentru a evita vătămările corporale şi deteriorarea echipamentului. Notă: Notele cuprind informaţii importante şi sugestii privind utilizarea imprimantei. Indică un număr de pagină unde puteţi găsi informaţii suplimentare. Предупреждение: Предупрежденията трябва да се съблюдават внимателно, за да се избегнат наранявания. Внимание: Знаците за внимание трябва да се съблюдават, за да бъдат избегнати повреди на вашето оборудване. Трябва да се съблюдава, за да се избегнат наранявания и повреди на вашето оборудване. Забележка: Забележките съдържат важна информация и съвети за работа с принтера. Показва номер на страница, където може да се намери допълнителна информация.

3 Telif Hakkı Bildirimi Πνευματικά δικαιώματα Informaţii despre copyright Сведения за авторските права No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers. Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation s operating and maintenance instructions. Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation. EPSON and EPSON STYLUS are registered trademarks, and Exceed Your Vision is a trademark of Seiko Epson Corporation. SDHC is a trademark. Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation. xd-picture Card is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd. General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

4 TR İçindekiler Önemli Güvenlik Talimatları... 6 Kumanda Paneli Kılavuzu... 8 LCD Ekran Açısının Ayarlanması...10 LCD Ekranı Kullanma...11 Ortamın İşlenmesi Kağıt Seçimi...14 Kağıt Yükleme...16 Bir Bellek Kartı takma...18 Orijinalleri Yerleştirme...20 Kopyalama ve Tarama Belgeleri Kopyalama...22 Fotoğrafları Kopyalama...24 Bilgisayara Tarama...26 Menü Listesi...27 Bellek Kartından yazdırma Fotoğraf Yazdırma...30 Dizin Sayfasından Yazdırma...32 USB Flash Diskten Yazdırma...35 Menü Listesi...36 Ayrlr Modu (Bakım) Mürekkep Kartuşunun Durumunu Kontrol Etme...40 Yazıcı Kafasını Kontrol Etme/Temizleme...42 Yazıcı Kafasının Hizalanması...44 PictBridge Ayarı...46 Menü Listesi...48 Sorun Giderme Hata Mesajları...52 Mürekkep Kartuşlarının Değiştirilmesi...56 Kağıt Sıkışması...60 Yazdırma Kalitesi/Düzen Sorunları...62 Müşteri Destek ile İrtibat...66 Dizin...68 EL Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 6 Οδηγίες για τον πίνακα ελέγχου... 8 Ρύθμιση της γωνίας της οθόνης LCD...10 Χρήση της οθόνης LCD...11 Χειρισμός των μέσων Επιλογή χαρτιού...14 Τοποθέτηση χαρτιού...16 Εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης...18 Τοποθέτηση πρωτοτύπων...20 Αντιγραφή και Σάρωση Αντιγραφή εγγράφων...22 Αντιγραφή φωτογραφιών...24 Σάρωση σε υπολογιστή...26 Λίστα μενού...27 Εκτύπωση από κάρτα μνήμης Εκτύπωση φωτογραφιών...30 Εκτύπωση από φύλλο ευρετηρίου...32 Εκτύπωση από μνήμη USB...35 Λίστα μενού...36 Κατάσταση λειτουργίας Εγκ. (Συντήρηση) Έλεγχος της Κατάστασης του δοχείου μελάνης...40 Έλεγχος/Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης...42 Ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης...44 Εγκατάσταση PictBridge...46 Λίστα μενού...48 Επίλυση προβλημάτων Μηνύματα σφάλματος...52 Αντικατάσταση δοχείων μελάνης...56 Εμπλοκή χαρτιού...60 Προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης/διάταξης...62 Επικοινωνία με την υποστήριξη πελατών...66 Ευρετήριο...69

5 RO Cuprins Instrucţiuni importante privind siguranţa... 6 Ghidul panoului de control... 8 Reglarea unghiului ecranului LCD...10 Utilizarea afişajului LCD...11 Utilizarea suporturilor de tipărire Selectarea hârtiei...14 Încărcarea hârtiei...16 Introducerea unui card de memorie...18 Amplasarea originalelor...20 Copierea şi scanarea Copierea documentelor...22 Copierea fotografiilor...24 Scanare şi salvare pe un computer...26 Lista cu comenzile din meniu...27 Imprimarea de pe un card de memorie Tipărirea fotografiilor...30 Imprimarea folosind o foaie index...32 Tipărirea de pe o unitate USB Flash...35 Lista cu comenzile din meniu...36 Modul Instalare (Întreţinere) Verificarea stării cartuşelor de cerneală...40 Verificarea/Curăţarea capului de imprimare...42 Alinierea capului de imprimare...44 Instalare PictBridge...46 Lista cu comenzile din meniu...48 Rezolvarea problemelor Mesaje de eroare...52 Înlocuirea cartuşelor de cerneală...56 Blocarea hârtiei...60 Probleme legate de calitatea/aspectul tipăririi...62 Contactarea serviciilor de asistenţă tehnică...66 Index...70 BG Съдържание Важни инструкции за безопасност... 6 Ръководство за управляващия панел... 8 Регулиране на ъгъла на течнокристалния дисплей...10 Използване на течнокристалния дисплей...11 Работа с носители на информация Избор на хартия...14 Зареждане на хартия...16 Поставяне на карта с памет...18 Поставяне на оригинали...20 Копиране и сканиране Копиране на документи...22 Копиране на снимки...24 Сканиране в компютър...26 Списък с менюта...27 Печатане от карта с памет Печатане на снимки...30 Печатане от азбучен лист...32 Печатане от USB флаш устройство...35 Списък с менюта...36 Режим Setup (Техническо обслужване) Проверка на състоянието на касетата с мастило...40 Проверка/Почистване на печатащата глава...42 Изравняване на печатащата глава...44 Настройка на PictBridge...46 Списък с менюта...48 Решаване на проблеми Съобщения за грешки...52 Смяна на касети с мастило...56 Засядане на хартия...60 Проблеми с качеството на печата/оформлението...62 Връзка със Службата за обслужване на клиенти...66 Азбучен указател...71

6 Önemli Güvenlik Talimatları Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Instrucţiuni importante privind siguranţa Важни инструкции за безопасност Sadece yazıcıyla birlikte gelen elektrik kablosunu kullanın. Başka bir kablo yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kabloyu başka bir ekipmanla kullanmayın. Elektrik kablosunun bütün yerel güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun. Kablonun kolaylıkla prizden çekilebilmesi için yazıcıyı bir prizin yakınına koyun. Sadece etikette gösterilen türden bir güç kaynağı kullanın. Elektrik kablosunun zarar görmesini veya aşınmasını önleyin. Kopyalama, yazdırma veya tarama esnasında tarayıcı birimini açmayın. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο με άλλο εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας πληροί όλα τα σχετικά τοπικά πρότυπα ασφαλείας. Τοποθετήστε τον εκτυπωτή κοντά σε μια πρίζα από όπου να είναι εύκολη η αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας. Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που αναφέρεται στην ετικέτα. Προσέξτε να μην υποστεί ζημιές ή φθορές το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην ανοίγετε τη μονάδα σαρωτή κατά τη διάρκεια αντιγραφής, εκτύπωσης ή σάρωσης. Utilizaţi numai cablul de alimentare primit la cumpărarea imprimantei. Utilizarea unui alt cablu poate provoca incendii sau vă puteţi electrocuta. Nu utilizaţi cablul la alte echipamente. Asiguraţi-vă că acest cablu de alimentare respectă toate standardele de siguranţă aplicabile. Amplasaţi imprimanta lângă o priză de perete, de unde cablul de alimentare poate fi deconectat uşor. Utilizaţi numai tipul de sursă de curent indicat pe etichetă. Nu permiteţi ruperea sau deteriorarea cablului de alimentare. Nu deschideţi unitatea de scanare în timpul copierii, imprimării sau scanării. Използвайте само доставения с принтера захранващ кабел. Използването на друг кабел може да предизвика пожар или удар от електрически ток. Не използвайте кабела с каквото и да било друго оборудване. Уверете се, че захранващият кабел отговаря на съответните местни стандарти за безопасност. Поставете принтера в близост до захранващото гнездо, така че захранващият кабел да може да се изключва бързо. Използвайте само посочения на табелката източник на захранване. Не допускайте повреди и протриване на захранващия кабел. Не отваряйте скенера докато копирате, печатате или сканирате.

7 Yazıcının içinde veya yakınında yanıcı gazlar içeren sprey ürünler kullanmayın. Aksi takdirde yangına neden olabilir. Belgelerinizde özel olarak belirtildiği durumlar dışında yazıcının bakımını kendiniz yapmaya kalkmayın. Mürekkep kartuşlarını çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun ve mürekkebi içmelerine izin vermeyin. Mürekkep cildinize bulaşırsa, cildinizi su ve sabunla yıkayın. Mürekkep gözlerinizle temas ederse, hemen bol su ile yıkayın. Rahatsızlık hissi devam ederse veya görme problemleri ortaya çıkarsa hemen bir doktora başvurun. Mürekkep kartuşlarının ambalajını açtıktan sonra sallamayın; sızıntıya neden olabilir. Daha sonra kullanmak üzere herhangi bir mürekkep kartuşunu çıkarırsanız mürekkep besleme alanını kir ve tozdan koruyun ve yazıcı ile aynı yerde muhafaza edin. Mürekkep besleme portuna veya etrafına dokunmayın. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα σε μορφή σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια, στο εσωτερικό του εκτυπωτή ή κοντά του. Εάν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. Εκτός από ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται στην τεκμηρίωση, μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τον εκτυπωτή μόνοι σας. Διατηρείτε τα δοχεία μελάνης μακριά από τα παιδιά και μην πίνετε την μελάνη. Εάν η μελάνη έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετέ το με σαπούνι και νερό. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετέ τα αμέσως με νερό. Εάν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις ή προβλήματα με την όρασή σας, επισκεφθείτε αμέσως έναν γιατρό. Μην ανακινείτε τα δοχεία μελάνης αφού έχετε ανοίξει τις συσκευασίες τους καθώς μπορεί να προκληθεί διαρροή. Αν μετακινήσετε ένα δοχείο μελάνης για μελλοντική χρήση, προστατεύστε την περιοχή τροφοδοσίας μελάνης από σκόνη και βρωμιά και αποθηκεύστε το στον ίδιο χώρο με τον εκτυπωτή. Μην αγγίζετε τη θύρα παροχής μελάνης ή τη γύρω περιοχή. Nu utilizaţi produse cu aerosoli care conţin gaze inflamabile în interiorul sau în jurul imprimantei. Pot izbucnii incendii. Nu încercaţi să reparaţi imprimanta singur, cu excepţia situaţiilor descrise detaliat în documentaţie. Nu lăsaţi cartuşele de cerneală la îndemâna copiilor şi nu beţi cerneala. Dacă vă pătaţi pe piele cu cerneală, spălaţi-vă imediat cu săpun şi multă apă. Dacă aceasta vă intră în ochi, clătiţi imediat cu apă. Dacă iritaţiile sau problemele de vedere persistă, consultaţi imediat un medic. Nu agitaţi cartuşele de cerneală după deschiderea ambalajelor; acest lucru poate provoca scurgeri. Dacă scoateţi un cartuş de cerneală pentru a îl utiliza ulterior, protejaţi zona de alimentare cu cerneală de impurităţi şi praf şi depozitaţi cartuşul în acelaşi mediu cu imprimanta. Nu atingeţi portul de alimentare cu cerneală sau zona din jur. Не използвайте аерозолни продукти, съдържащи запалими газове, в и около принтера. Ако използвате такива, може да възникне пожар. Освен ако не е специално обяснено във вашата документация, не се опитвайте да ремонтирате принтера сами. Пазете от деца касетите с мастило и не пийте мастилото. Ако върху кожата ви попадне мастило, измийте го със сапун и вода. Ако попадне в очите ви, незабавно ги промийте с вода. Ако все още чувствате дискомфорт или имате проблеми със зрението, незабавно потърсете медицинска помощ. Не разклащайте касетите след като сте отворили опаковките им; това може да предизвика изтичане. Ако сте свалили касета с мастило за по-нататъшна употреба, защитете зоната на подаване на мастило от замърсявания и прах и я съхранявайте в същата среда, в която се намира принтерът. Не докосвайте входа за подаване на мастило или околната зона.

8 Kumanda Paneli Kılavuzu Οδηγίες για τον πίνακα ελέγχου Ghidul panoului de control Ръководство за управляващия панел a b P r C J u Yazıcıyı açar/kapatır. Kpyl moduna girer. Hafıza Kartı moduna girer. Foto moduna girer. Tara moduna girer. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση εκτυπωτή. Μετάβαση σε κατάσταση λειτουργίας Αντ. Γίνεται μετάβαση σε κατάσταση λειτουργίας Κάρτα μνήμης. Γίνεται μετάβαση σε κατάσταση λειτουργίας Φωτ. Γίνεται μετάβαση σε κατάσταση λειτουργίας Σάρωση. Porneşte/Opreşte imprimanta. Accesează modul Copiere. Accesează modul Card memorie. Accesează modul Foto. Accesează modul Scanare. Включва/изключва принтера. Въвежда в режим Copy. Въвежда в режим Memory Card. Въвежда в режим Photo. Въвежда в режим Scan.

9 Kumanda paneli tasarımı bölgeye göre değişir. Ο σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Designul panoului de control variază în funcţie de zonă. Дизайнът на управляващия панел е различен за различни региони. c d e f g h +, - u, d, l, r, OK x y Kopya sayısını ayarlar. Fotoğrafları ve menü öğelerini seçer. Her bir modun ayrıntılı ayarlarını görüntüler. Ayrlr moduna girer. Kopyalamayı/yazdırmayı durdurur veya ayarları sıfırlar. Kablosuz ağ durumunu gösterir. Ορίζει τον αριθμό των αντιγράφων. Επιλέγει φωτογραφίες και στοιχεία των μενού. Εμφάνιση αναλυτικών ρυθμίσεων για κάθε κατάσταση λειτουργίας. Μετάβαση σε κατάσταση λειτουργίας Εγκ. Διακόπτει την αντιγραφή/ εκτύπωση ή επαναφέρει τις ρυθμίσεις. Προβολή της κατάστασης ασύρματου δικτύου. Setează numărul de copii. Selectează fotografiile şi elementele din meniu. Afişează detaliat parametrii pentru fiecare mod. Accesează modul Instalare. Opreşte copierea/ imprimarea sau resetează setările. Afişează starea reţelei fără fir. Задава броя на копията. Избира снимки и обекти от менюто. Показва подробни настройки за всеки от режимите. Въвежда в режим Setup. Спира копиране/печат или нулира настройките. Показва състоянието на безжичната мрежа.

10 LCD Ekran Açısının Ayarlanması Ρύθμιση της γωνίας της οθόνης LCD Reglarea unghiului ecranului LCD Регулиране на ъгъла на течнокристалния дисплей i j k y x İşlemi iptal eder/önceki menüye geri döner. Fotoğrafların görünümünü değiştirir veya fotoğrafları keser. Kopyalamayı/yazdırmayı başlatır. Daha iyi görüntü elde etmek üzere LCD ekranı yükseltip ayarlayabilirsiniz. Ακυρώνει/επιστρέφει στο προηγούμενο μενού. Αλλάζει την προβολή των φωτογραφιών ή περικόπτει τις φωτογραφίες. Ξεκινά την αντιγραφή/ εκτύπωση. Μπορείτε να αυξήσετε και να ρυθμίσετε τη γωνία της οθόνης LCD για καλύτερη προβολή. Puteţi ridica şi regla unghiul ecranului LCD pentru a îmbunătăţi vizualizarea. Можете да повдигнете и регулирате ъгъла на течнокристалния дисплей, за да го виждате по-ясно. Anulează/revine la meniul anterior. Modifică vizualizarea fotografiilor sau trunchiază fotografiile. Porneşte copierea/ tipărirea. Отменя/връща към предишното меню. Променя изгледа на снимките или изрязва снимките. Стартира копиране/ печат. 10

11 LCD Ekranı Kullanma Χρήση της οθόνης LCD Utilizarea afişajului LCD Използване на течнокристалния дисплей a b c d e f Seçilen fotoğrafın kopya sayısını belirlemek için + veya - öğelerini kullanın. Ayar öğesini seçmek için l veya r düğmesine basın. Menü öğesini seçmek için u veya d düğmesine basın. Ayar öğesi listesini açmak için r düğmesine basın. LCD ekranda görüntülenen fotoğrafı değiştirmek için l veya r düğmesine basın. sembolü, kesilmiş görüntü üzerinde görüntülenir. Χρησιμοποιήστε τις ενδείξεις + ή - για να ορίσετε τον αριθμό αντιγράφων για την επιλεγμένη φωτογραφία. Πατήστε l ή r για να επιλέξετε το στοιχείο ρύθμισης. Πατήστε u ή d για να επιλέξετε το στοιχείο μενού. Πατήστε r για να ανοίξετε τη λίστα στοιχείων ρύθμισης. Πατήστε l ή r για να αλλάξετε τη φωτογραφία που εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Σε εικόνα που έχει περικοπεί, εμφανίζεται το εικονίδιο. Utilizaţi butoanele + sau pentru a seta numărul de copii pentru fotografia selectată. Apăsaţi l sau r pentru a selecta elementul pentru setare. Apăsaţi u sau d pentru a selecta elementul din meniu. Apăsaţi r pentru a deschide lista elementelor pentru setare. Apăsaţi l sau r pentru a schimba fotografia de pe ecranul LCD. Pictograma este afişată pe o imagine trunchiată. Използвайте + или, за да зададете броя на копията на избраната снимка. Натискайте l или r, за да изберете елемента за настройка. Натискайте u или d, за да изберете елемент от менюто. Натиснете r, за да отворите списъка на елемента за настройка. Натискайте l или r, за да променяте показваната на течнокристалния дисплей снимка. Иконата се показва на изрязано изображение. 11

12 Gerçek ekran gösterimi, bu kılavuz da gösterilenlerden biraz farklı olabilir. Η πραγματική εμφάνιση οθόνης μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από αυτές που παρουσιάζονται στις παρούσες οδηγίες. Afişajul efectiv poate fi puţin diferit de cele prezentate în acest ghid. Реалният дисплей на екрана може малко да се различава от показания в настоящото ръководство. g Bellek kartınızda 999 adetten fazla fotoğraf olması durumunda LCD ekranda bir grup seçmenize imkan tanıyan bir mesaj görüntülenir. Fotoğraflar çekildikleri tarihe göre sıralanır. Bir gruptaki resimleri seçmek ve göstermek için bir grup seçmek üzere u veya d öğesine ve ardından OK öğesine basın. Bir grubu tekrar seçmek için, Lksynu Seç e basın ve ardından Grup Seç i seçin. Όταν έχετε πάνω από 999 φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης, στην οθόνη LCD εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας επιτρέπει να επιλέξετε ομάδα. Οι εικόνες ταξινομούνται ανάλογα με την ημερομηνία που έγινε η λήψη τους. Για να επιλέξετε και να προβάλλετε εικόνες σε μια ομάδα, πατήστε u ή d προκειμένου να επιλέξετε ομάδα και στη συνέχεια πατήστε OK. Για να επιλέξετε εκ νέου ομάδα, πατήστε το κουμπί, Επιλογή τοποθ. και στη συνέχεια επιλέξτε Επιλογή ομάδας. Dacă aveţi mai mult de 999 de fotografii pe cardul de memorie, pe ecranul LCD va fi afişat un mesaj care vă permite să selectaţi un grup. Imaginile sunt sortate după data la care au fost fotografiate. Pentru a selecta şi afişa imaginile într-un grup, apăsaţi pe u sau d pentru a selecta grupul şi apoi apăsaţi pe OK. Pentru a reselecta grupul, apăsaţi, Selectare locaţie şi apoi selectaţi Selectare grup. Когато във вашата карта с памет има повече от 999 снимки, течнокристалният дисплей показва съобщение, което ви дава възможност да изберете група. Изображенията се сортират по датата на заснемането им. За да изберете и покажете изображения в група, натиснете u или d, за да изберете група и след това натиснете OK. За да направите нов избор на група, натиснете, Select Location и след това изберете Group Select. Q Çalışmadan 13 dakika beklendiğinde, ekran enerji tasarrufu için kararır. Ekranı önceki durumuna getirmek için herhangi bir düğmeye basın (P On düğmesi dışında). Μετά από 13 λεπτά αδράνειας, η οθόνη σβήνει για να εξοικονομηθεί ενέργεια. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί (εκτός από το P On) για να επανέλθει η οθόνη στην προηγούμενη κατάστασή της. După 13 minute de inactivitate ecranul se va închide pentru a economisi energie. apăsaţi pe orice buton (cu excepţia butonului de pornire P On) pentru ca ecranul să revină la starea anterioară. При липса на активност в продължение на 13 минути, екранът изгасва, за да се пести енергия. Натиснете произволен бутон (с изключение на P On), за да върнете екрана в неговото предишно състояние. 12

13 Ortamın İşlenmesi Χειρισμός των μέσων Utilizarea suporturilor de tipărire Работа с носители на информация 13

14 Kağıt Seçimi Επιλογή χαρτιού Selectarea hârtiei Избор на хартия Özel kağıdın bulunabilirliği bölgeye göre değişir. Η διαθεσιμότητα του ειδικού χαρτιού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Disponibilitatea tipurilor speciale de hârtie variază în funcţie de zonă. Наличието на специална хартия зависи от региона. Bu kağıdın üzerine yazdırmak isterseniz... *³ LCD ekranda bu Kağıt Tipi ni seçin Yükleme kapasitesi (yapraklar) a Düz Kağıt Düz Kağıt [12 mm] *¹ *² b c d e f g h i j Epson Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı Epson Premium Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Düz Kağıdı Epson Mat Kağıt - Ağır Epson Fotoğraf Kalitesinde Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı Epson Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı Epson Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı Epson Parlak Fotoğraf Kağıdı Epson Fotoğraf Kağıdı Düz Kağıt 80 *² Düz Kağıt 80 *² Mat 20 Mat 80 Prem. Parlak 20 Prem. Parlak 20 Ultra Parlak 20 Parlak 20 Foto Kağıdı 20 *1 Ağırlığı 64 ile 90 g/m² arasında değişen kağıt. *2 Önceden bir yüzü üzerinde baskı bulunan kağıt başına 30 yaprak. *3 İngilizce kağıt adlarını görmek için sağ tarafta bulunan tabloya bakın. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε σε αυτό το χαρτί... *³ Επιλέξτε αυτόν τον Τύπο χαρτιού στην οθόνη LCD Χωρητικότητα τοποθέτησης (φύλλα) a Απλό χαρτί Απλό χαρτί [12 mm] *¹ *² b c d e f g h i j Epson Χαρτί Bright White Epson Κοινό χαρτί Premium Epson Ειδικό ματ χαρτί μεγάλου πάχους Epson Ειδικό χαρτί (720/1440 dpi) με ματ φινίρισμα Epson Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium Epson Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium Epson Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Ultra Epson Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Epson Φωτογραφικό χαρτί *1 Χαρτί με βάρος 64 έως 90 g/m². Απλό χαρτί 80 *² Απλό χαρτί 80 *² Matte 20 Matte 80 Prem. Glossy 20 Prem. Glossy 20 Ultra Glossy 20 Γυαλιστερό 20 Φωτογρ. χαρτί 20 *2 30 φύλλα για χαρτί που έχει ήδη εκτυπωθεί από τη μία πλευρά. *3 Ανατρέξτε στον πίνακα στη δεξιά πλευρά για τα Αγγλικά ονόματα χαρτιού. 14

15 Dacă doriţi să tipăriţi pe acest tip de hârtie... *³ Selectaţi acest tip de hârtie pe ecranul LCD Capacitate de încărcare (coli) a Hârtie simplă Hârtie simplă [12 mm] *¹ *² b c d e f g h i Hârtie albă strălucitoare pentru imprimantă cu jet de cerneală Epson Hârtie normală calitate premium pentru imprimantă cu jet de cerneală Epson Hârtie mată greutate mare Epson Hârtie de calitate foto pentru imprimantă cu jet de cerneală Epson Hârtie foto lucioasă premium Epson Hârtie foto semilucioasă premium Epson Hârtie foto ultralucioasă Epson Hârtie foto lucioasă Epson Hârtie simplă 80 *² Hârtie simplă 80 *² Mată 20 Mată 80 Luc. Prem. 20 Luc. Prem. 20 Ultra lucioasă 20 Lucioasă 20 j Hârtie foto Epson Hârtie foto 20 *1 Hârtie cu greutatea între 64 şi 90 g/m². *2 30 de coli de hârtie care a fost deja tipărită pe una din părţi. *3 Consultaţi tabelul din dreapta pentru denumirile în limba engleză ale hârtiei. a b c d e f g h i Ако искате да печатате на тази хартия... *³ Обикновена хартия Ярко-бяла хартия за мастиленоструен печат Epson Premium обикновена хартия за мастиленоструен печат Epson Хартия мат, високо грамажна Epson Висококачествена фотохартия за мастиленоструен печат Epson Premium гланцирана фотохартия Epson Premium полугланцирана фотохартия Epson Свръх гланцирана фотохартия Epson Гланцирана фотохартия Epson Изберете този тип хартия на течнокристалния екран Капацитет на зареждане (листове) Plain Paper [12 mm] *¹ *² Plain Paper 80 *² Plain Paper 80 *² Matte 20 Matte 80 Prem. Glossy 20 Prem. Glossy 20 Ultra Glossy 20 Glossy 20 j Фотохартия Epson Photo Paper 20 *1 Хартия с тегло от 64 до 90 g/m². *2 30 листа за хартия, която вече е отпечатана от едната страна. *3 Вижте таблицата отдясно за имената на хартията на английски. a b c d e f g h i j Plain paper Epson Bright White Ink Jet Paper Epson Premium Ink Jet Plain Paper Epson Matte Paper - Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Premium Glossy Photo Paper Epson Premium Semigloss Photo Paper Epson Ultra Glossy Photo Paper Epson Glossy Photo Paper Epson Photo Paper 15

16 Kağıt Yükleme Τοποθέτηση χαρτιού Încărcarea hârtiei Зареждане на хартия A Q Legal boyutta kağıt kullanırken çevrimiçi Kullanım Kılavuzu na bakın. Ανατρέξτε στις ηλεκτρονικές Οδηγίες χρήστη όταν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους Legal. B Açın ve dışarı doğru kaydırın. Ανοίξτε και σύρετε προς τα έξω. Deschideţi şi împingeţi în afară. Отворете и изтеглете навън. Consultaţi Ghidul utilizatorului online când folosiţi hârtie formatul Legal. Разгледайте интерактивното Ръководство на потребителя, когато използвате хартия със стандартен формат. Tersine çevirin. Τραβήξτε προς τα εμπρός. Înclinaţi în faţă. Превъртете напред. C D E Q Kenar kılavuzunun içindeki H ok işaretinin üzerinden kağıt yüklemeyin. Μην τοποθετείτε χαρτί πάνω από την ένδειξη βέλους H στο εσωτερικό του οδηγού πλευράς. 16 Kenar kılavuzunu sıkın ve kaydırın. Επιλέξτε και σύρετε τον οδηγό πλευράς. Prindeţi şi glisaţi ghidajul de margine. Притиснете и плъзнете страничния водач. Yazdırılabilir yüz yukarı. Τοποθετήστε την εκτυπώσιμη όψη προς τα πάνω. Încărcaţi hârtia cu faţa în sus. Заредете със страната, върху която ще се печата, нагоре. Oturtun. Εφαρμόστε. Aliniaţi. Наместете. Nu încărcaţi hârtie peste marcajul cu săgeată H din interiorul ghidajului lateral. Не зареждайте хартията след стрелката H на страничния водач.

17 F Geriye doğru çevirin. Γυρίστε ανάποδα. Înclinaţi la loc. Превъртете назад. Q Yüklemeden önce kağıdın kenarlarını hizalayın. Ευθυγραμμίστε τις πλευρές του χαρτιού πριν από την τοποθέτηση. Aliniaţi marginile hârtiei înainte de a o încărca. Преди зареждане подравнете краищата на хартията. Q Ciltleme delikleri olan kağıt kullanmayın. Μην χρησιμοποιείτε χαρτί με οπές βιβλιοδεσίας. Nu utilizaţi hârtie perforată. Не използвайте хартия с отвори за подшиване. 17

18 Bir Bellek Kartı takma Εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης Introducerea unui card de memorie Поставяне на карта с памет A Bir seferde bir kart takın. Τοποθετείτε μία κάρτα κάθε φορά. Introduceţi un singur card. Вкарвайте само по една карта. B Işığın yanık kaldığını kontrol edin. Ελέγχετε αν η λυχνία παραμένει αναμμένη. Verificaţi dacă indicatorul luminos este aprins. Проверете дали индикаторът свети. c Kartı, yuvasının sonuna kadar itmeye çalışmayın. Tamamen itilmemelidir. Μην επιχειρήσετε να σπρώξετε με δύναμη την κάρτα τελείως μέσα στη σχισμή. Δεν πρέπει να μπει εντελώς μέσα. Nu încercaţi să forţaţi cardul să intre complet în slot. Acesta nu trebuie să fie introdus complet. Не се опитвайте да вкарате със сила картата докрай в гнездото. Тя не трябва да влиза докрай. Bir Bellek Kartını Çıkartma A B Q 18 Αφαίρεση κάρτας μνήμης Scoaterea unui card de memorie Изваждане на картата с памет Işığın yanık kaldığını kontrol edin. Ελέγχετε αν η λυχνία παραμένει αναμμένη. Verificaţi dacă indicatorul luminos este aprins. Проверете дали индикаторът свети. Çıkarın. Αφαιρέστε. Scoateţi. Извадете. Açık Αναμμένη Aprins Включен Yanıp sönüyor Αναβοσβήνει Intermitent Мига

19 xd-picture Card xd-picture Card Type M xd-picture Card Type M+ xd-picture Card Type H SD SDHC MultiMediaCard MMCplus MMCmobile * CompactFlash Microdrive MMCmicro * minisd * minisdhc * *Adaptör kullanılmalıdır *Απαιτείται προσαρμογέας *Este necesar un adaptor *Необходим е адаптер microsd * microsdhc * Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick Memory Stick Duo * Memory Stick PRO Duo * Memory Stick PRO-HG Duo * MagicGate Memory Stick Duo * Memory Stick Micro * c Bellek kartı ile birlikte bir adaptör kullanılması gerekirse, bu durumda kartı yuvaya takmadan önce adaptörü takın, aksi takdirde kart sıkışabilir. Αν η κάρτα μνήμης απαιτεί προσαρμογέα, συνδέστε τον πριν από την εισαγωγή της κάρτας στην υποδοχή, διαφορετικά, η κάρτα μπορεί να κολλήσει. Dacă este necesar un adaptor pentru cardul de memorie, conectaţi adaptorul înainte de a introduce cardul în slot, pentru a evita blocarea cardului. Ако картата с памет се нуждае от адаптер, поставете адаптера преди да вкарате картата в гнездото, тъй като в противен случай картата може да заседне. 19

20 Orijinalleri Yerleştirme A B Τοποθέτηση πρωτοτύπων Amplasarea originalelor Поставяне на оригинали Yüzünü aşağı yatay biçimde yerleştirin. Τοποθετήστε οριζόντια, με την πρόσοψη προς τα κάτω. Se aşează pe orizontală cu faţa în jos. Поставете хоризонтално с лицевата част надолу. Köşeye kaydırın. Σύρετέ το στη γωνία. Aliniaţi faţă de colţ. Плъзнете до достигане на ъгъла. Fotoğrafları 5 mm aralıklarla yerleştirin. Τοποθετήστε τις φωτογραφίες με απόσταση 5 mm. Amplasaţi fotografiile la 5 mm distanţă. Поставете снимките на 5 мм една от друга. Q mm den büyük olduğu sürece bir veya birden fazla sayıda farklı boyutlardaki fotoğrafı aynı anda kopyalayabilirsiniz. Μπορείτε να εκτυπώσετε ταυτόχρονα μία ή πολλαπλές φωτογραφίες διαφορετικών μεγεθών, αρκεί να είναι μεγαλύτερες από mm. Puteţi copia simultan o fotografie sau mai multe fotografii de dimensiuni diferite, dacă acestea au dimensiuni mai mari decât mm. Можете да копирате едновременно една или много снимки с различни размери, ако същите са по-големи от мм. 20

21 Kopyalama ve Tarama Αντιγραφή και Σάρωση Copierea şi scanarea Копиране и сканиране 21

22 Belgeleri Kopyalama Αντιγραφή εγγράφων Copierea documentelor Копиране на документи A R & 16 B R & 20 C Kağıt yükleyin. Τοποθετήστε χαρτί. Încărcaţi hârtia. Заредете хартия. Orijinali yatay olarak yerleştirin. Τοποθετήστε το πρωτότυπο οριζόντια. Amplasaţi originalul în poziţie orizontală. Поставете оригинала хоризонтално. Kpyl moduna girin. Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας Αντ. Intraţi în modul Copiere. Влезте в режим Copy. D E F G Kopya sayısını belirleyin. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων. Definiţi numărul de copii. Задайте броя на копията. Bir renk modu seçin. Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας χρώματος. Selectaţi un mod de culoare. Изберете цветен режим. Yrlşm menüsüne girin. Μεταβείτε στο μενού Διάτ. Intraţi în modul Aspect. Влезте в менюто Layout. Ayar öğesini seçin. Επιλέξτε το στοιχείο ρύθμισης. Selectaţi elementul pentru setare. Изберете елемент за настройка. 22

23 H I R & 27 Q Kağıt Tipi ve Kağıt Byt öğelerini ayarladığınızdan emin olun. J Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το στοιχείο Τύπ. χαρτ. και το στοιχείο Μέγ. χαρτ. Asiguraţi-vă că aţi definit valorile pentru Tip hârtie şi Form.hârt. Kopya ayarı menüsüne girin. Μεταβείτε στο μενού ρύθμισης αντιγραφής. Accesaţi meniul cu parametrii de copiere. Влезте в менюто за настройка на копието. Uygun kopyalama ayarlarını seçin. Επιλέξτε τις απαραίτητες ρυθμίσεις αντιγραφής. Selectaţi parametrii adecvaţi pentru copiere. Изберете съответните настройки на копието. Не забравяйте да зададете Paper Type и Paper Size. Ayarları onaylayın. Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις. Finalizaţi definirea parametrilor. Завършете настройките. K Kopyalamayı başlatın. Αρχίστε την αντιγραφή. Începeţi copierea. Започнете копиране. 23

24 Fotoğrafları Kopyalama Αντιγραφή φωτογραφιών Copierea fotografiilor Копиране на снимки A R & 16 B R & 20 Fotoğraf kağıdını yükleyin. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί. Încărcaţi hârtia foto. Заредете фотохартия. Fotoğrafları yatay olarak yerleştirin. Τοποθετήστε τις φωτογραφίες οριζόντια. Amplasaţi fotografia (fotografiile) orizontal. Поставете снимката(-те) хоризонтално. C Foto moduna girin. Μεταβείτε στην κατάσταση λειτουργίας Φωτ. Intraţi în modul Foto. Влезте в режим Photo. D E F G İlerleyin. Συνεχίστε. Continuaţi. Продължете. Off veya On seçeneklerinden birini seçin. Επιλέξτε Off ή On. Selectaţi Off sau On. Изберете Off или On. İlerleyin. Συνεχίστε. Continuaţi. Продължете. Kopya sayısını belirleyin. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων. Definiţi numărul de copii. Задайте броя на копията. 24

25 Q Fotoğrafınızı kesebilir ve büyütebilirsiniz. simgesine basın ve ayarları yapın. Μπορείτε να περικόψετε και να μεγεθύνετε τη φωτογραφία. Πατήστε το κουμπί και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις. Puteţi decupa sau mări fotografia. Apăsaţi şi definiţi parametrii. Можете да изрязвате и уголемявате вашата снимка. Натиснете и направете настройките. Q İki fotoğraf taradıysanız, ikinci fotoğraf için adım G i tekrarlayın. Εάν σαρώσατε δύο φωτογραφίες, επαναλάβετε το βήμα G για τη δεύτερη φωτογραφία. Dacă aţi scanat două fotografii, repetaţi pasul G pentru cea de a doua fotografie. Ако сте сканирали две снимки, повторете стъпка G за втората снимка. H Yazdırma ayarları menüsüne girin. Μεταβείτε στο μενού ρύθμισης εκτύπωσης. Accesaţi meniul de setări pentru tipărire. Влезте в менюто за настройка на печата. I R & 27 Q Kağıt Tipi ve Kağıt Byt öğelerini ayarladığınızdan emin olun. J K Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το στοιχείο Τύπ. χαρτ. και το στοιχείο Μέγ. χαρτ. Asiguraţi-vă că aţi definit valorile pentru Tip hârtie şi Form.hârt. Uygun yazdırma ayarlarını seçin. Επιλέξτε τις απαραίτητες ρυθμίσεις εκτύπωσης. Selectaţi parametrii adecvaţi pentru tipărire. Изберете съответните настройки на печата. Не забравяйте да зададете Paper Type и Paper Size. Ayarları onaylayın. Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις. Finalizaţi definirea parametrilor. Завършете настройките. Kopyalamayı başlatın. Αρχίστε την αντιγραφή. Începeţi copierea. Започнете копиране. 25

26 Bilgisayara Tarama Σάρωση σε υπολογιστή Scanare şi salvare pe un computer Сканиране в компютър Q A R & 20 Bilgisayarınızda bu yazıcıya ait yazılımın kurulu olduğundan ve yazıcının Buradan Başlayın Posterinde verilen talimatlar uyarınca bilgisayarınıza bağlı olduğundan emin olun. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό για αυτόν τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας και τον συνδέσατε σύμφωνα με τις οδηγίες της αφίσας Ξεκινήστε εδώ. Verificaţi dacă aveţi instalat pe computer programul pentru această imprimantă şi dacă imprimanta este conectată conform instrucţiunilor din pliantul Începeţi aici. Уверете се, че сте инсталирали софтуер за този принтер на вашия компютър и сте осъществили връзките в съответствие с инструкциите на листовката Започнете оттук. Orijinali yatay olarak yerleştirin. Τοποθετήστε το πρωτότυπο οριζόντια. Amplasaţi originalul în poziţie orizontală. Поставете оригинала хоризонтално. B C Q Bir bilgisayar seçtikten sonra, bilgisayarınızın tarama yazılımı otomatik olarak taramaya başlar. Detaylı bilgi için, çevrimiçi Kullanım Kılavuzu na bakın. Αφού επιλέξετε υπολογιστή, το λογισμικό σάρωσής του ξεκινάει αυτόματα τη σάρωση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ηλεκτρονικές Οδηγίες χρήστη. 26 Tara moduna girin. Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας Σάρωση. Intraţi în modul Scanare. Влезте в режим Scan. Bir öğe ve ardından bir bilgisayar seçin. Επιλέξτε στοιχείο και στη συνέχεια υπολογιστή. Selectaţi un element şi apoi un computer. Изберете елемент, а след това изберете компютър. După ce aţi selectat un PC, programul de scanare instalat pe computer va începe scanarea automat. Pentru detalii, consultaţi online Ghidul utilizatorului. След като изберете компютър, сканиращият софтуер на компютъра автоматично започва сканирането. За подробности, вижте интерактивното Ръководство на потребителя.

27 Menü Listesi Λίστα μενού Lista cu comenzile din meniu Списък с менюта TR R & 27 EL R & 27 RO R & 28 BG R & 28 TR r Kpyl Modu kopya sayısı 1-99 Renk, S&B Renk, S&B Yrlşm Kenarlıklı, Kenrlksz *¹ x Уголемяване (изрязване) Küçült/Büyüt Kağıt Byt Kağıt Tipi Kalite Yğnlk Genişleme *² J Foto Modu x Yazdırma ayarları Kağıt Byt Kağıt Tipi Yrlşm Kalite Genişleme *² Grçk, Syf Oto Sğdr A4, 10 15cm, 13 18cm Düz Kağıt, Mat, Prem. Parlak, Ultra Parlak, Parlak, Foto Kağıdı Taslak, Standart, En iyi Standart, Orta, Minimum 10 15cm, 13 18cm, A4 Prem. Parlak, Ultra Parlak, Parlak, Foto Kağıdı, Mat Kenrlksz *¹, Kenarlıklı Standart Standart, Orta, Minimum *1 Görüntünüz, kağıdı dolduracak şekilde hafifçe genişletilmiş ve kesilmiştir. Çıktının üst ve alt bölümlerinde yazdırma kalitesi düşebilir veya yazdırma sırasında alan lekeli olabilir. *2 Bordürsüz fotoğraflar yazdırılırken görüntünün genişleme oranını seçin. EL r Κατάσταση λειτουργίας Αντ. αντίγραφα 1 έως 99 Έγχρ., Ασπ/ρη Έγχρ., Ασπ/ρη Διάτ. Με περίγρ., Χωρίς περ. *¹ x Ρυθμίσεις εκτύπωσης Μείωση/Μεγέθ. Μέγ. χαρτ. Τύπ. χαρτ. Ποιότ. Πυκν. -4 έως +4 Επέκταση *² Πραγμ., Αυτ. πρ.σελ. A4, 10 15cm, 13 18cm Απλό χαρτί, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Γυαλιστερό, Φωτογρ. χαρτί Πρόχ., Τυπικό, Βέλτ. Τυπικό, Μεσαίο, Ελάχ. J Κατάσταση λειτουργίαςφωτ. x Ρυθμίσεις εκτύπωσης Μέγ. χαρτ. Τύπ. χαρτ. Διάτ. Ποιότ. Επέκταση *² 10 15cm, 13 18cm, A4 Prem. Glossy, Ultra Glossy, Γυαλιστερό, Φωτογρ. χαρτί, Matte Χωρίς περ. *¹, Με περίγρ. Τυπικό Τυπικό, Μεσαίο, Ελάχ. *1 Η εικόνα σας μεγεθύνεται ελαφρώς και περικόπτεται ώστε να ταιριάζει στο φύλλο χαρτιού. Η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να είναι χειρότερη στο πάνω και κάτω μέρος του εκτυπωμένου αντιγράφου ή μπορεί να δημιουργηθεί μουντζούρα κατά την εκτύπωση. *2 Επιλέξτε την ποσότητα επέκτασης της εικόνας κατά την εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περίγραμμα. u Tara modu Blgsyra Tara, PDF e Tara, E-postaya Tara u Κατάσταση λειτουργίας Σάρωση Σάρωση σε υπολογ., Σάρωση σε PDF, Σάρωση σε ηλεκτρ. ταχυδρ. 27

28 RO r Modul Copiere copii 1-99 Color/A/N Color, A/N Aspect Cu margini, Fără margini *¹ BG r Режим Copy копия 1 до 99 Color/B&W Color, B&W Layout With Border, Borderless *¹ x Setări tipărire Reducere/Mărire Form.hârt. Tip hârtie Calitate Densitate Expansiune *² Real, Adapt.la pag. A4, cm, cm Hârtie simplă, Mată, Luc. Prem., Ultra lucioasă, Lucioasă, Hârtie foto Schiţă, Standard, Cel mai bun Standard, Mediu, Minim x Настройки на печата Reduce/Enlarge Paper Size Paper Type Quality Density -4 до +4 Expansion *² Actual, Auto Fit Page A4, cm, cm Plain Paper, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper Draft, Standard, Best Standard, Medium, Minimum J Modul Foto x Setări tipărire Form.hârt. Tip hârtie Aspect Calitate Expansiune *² cm, cm, A4 Luc. Prem., Ultra lucioasă, Lucioasă, Hârtie foto, Mată Fără margini *¹, Cu margini Standard Standard, Mediu, Minim *1 Imaginea este uşor mărită şi trunchiată pentru a umple foaia de hârtie. Calitatea tipăririi poate fi mai slabă la partea de sus şi de jos a paginii tipărite sau zona poate fi pătată în timpul tipăririi. *2 Selectaţi valoarea pentru extinderea imaginii când tipăriţi fotografii fără margini. J Режим Photo x Настройки на печата Paper Size Paper Type Layout Quality Expansion *² cm, cm, A4 Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, Matte Borderless *¹, With Border Standard Standard, Medium, Minimum *1 Вашето изображение е леко уголемено и изрязано, за да изпълни листа. Качеството на печат може да се влоши в горната и долната части на разпечатката или пък областта да се размаже при печата. *2 При отпечатване на снимки без поле изберете степента на увеличаване на размера на изображението. u Modul Scanare Scanare la PC, Scanare la PDF, Scanare la u Режим Scan Scan to PC, Scan to PDF, Scan to 28

29 Bellek Kartından yazdırma Εκτύπωση από κάρτα μνήμης Imprimarea de pe un card de memorie Печатане от карта с памет 29

30 Fotoğraf Yazdırma Εκτύπωση φωτογραφιών Tipărirea fotografiilor Печатане на снимки A R & 16 B R & 18 C Fotoğraf kağıdını yükleyin. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί. Încărcaţi hârtia foto. Заредете фотохартия. Bir bellek kartı takın. Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης. Introduceţi un card de memorie. Вкарайте картата с памет. Hafıza Kartı moduna girin. Μεταβείτε σε κατάσταση λειτουργίας Κάρτα μνήμης. Accesaţi modul Card memorie. Влезте в режим Memory Card. D Fotolr Gstr ve Yazdır seçeneğini tercih edin. Επιλέξτε Προβ. και Εκτ. φωτ. Selectaţi Vizual.şi tipărire foto. Изберете View and Print Photos. E Bir fotoğraf seçin. Επιλέξτε μια φωτογραφία. Selectaţi o fotografie. Изберете снимка. Q Fotoğrafınızı kesebilir ve büyütebilirsiniz. simgesine basın ve ayarları yapın. Μπορείτε να περικόψετε και να μεγεθύνετε τη φωτογραφία. Πατήστε το κουμπί και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις. Puteţi decupa sau mări fotografia. Apăsaţi şi definiţi parametrii. Можете да изрязвате и уголемявате вашата снимка. Натиснете и направете настройките. 30

31 F Q Daha fazla fotoğraf seçmek için E ve F adımlarını tekrarlayın. G H R & 36 Για να επιλέξετε περισσότερες φωτογραφίες, επαναλάβετε τα βήματα E και F. Pentru a selecta mai multe fotografii, repetaţi paşii E şi F. Kopya sayısını belirleyin. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων. Definiţi numărul de copii. Задайте броя на копията. За да изберете още снимки, повторете стъпки E и F. Yazdırma ayarları menüsüne girin. Μεταβείτε στο μενού ρύθμισης εκτύπωσης. Accesaţi meniul de setări pentru tipărire. Влезте в менюто за настройка на печата. Uygun yazdırma ayarlarını seçin. Επιλέξτε τις απαραίτητες ρυθμίσεις εκτύπωσης. Selectaţi parametrii adecvaţi pentru tipărire. Изберете съответните настройки на печата. Q Kağıt Tipi ve Kağıt Byt öğelerini ayarladığınızdan emin olun. I J Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το στοιχείο Τύπ. χαρτ. και το στοιχείο Μέγ. χαρτ. Asiguraţi-vă că aţi definit valorile pentru Tip hârtie şi Form.hârt. Не забравяйте да зададете Paper Type и Paper Size. Ayarları onaylayın. Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις. Finalizaţi definirea parametrilor. Завършете настройките. Yazdırmaya başlayın. Ξεκινήστε την εκτύπωση. Porniţi tipărirea. Започнете печатане. 31

32 Dizin Sayfasından Yazdırma Εκτύπωση από φύλλο ευρετηρίου Imprimarea folosind o foaie index Печатане от азбучен лист A4 dizin sayfası kullanarak fotoğraf basabilirsiniz. Önce bir dizin sayfası yazdırın, basmak istediğiniz fotoğrafları işaretleyin ve ardından fotoğraflarınızı basmak üzere dizin sayfasını tarayın. Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες με χρήση ενός φύλλου ευρετηρίου μεγέθους Α4. Πρώτα, εκτυπώστε το φύλλο ευρετηρίου, επισημάνετε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια, σαρώστε το φύλλο ευρετηρίου για να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας. Puteţi tipări fotografii folosind o foaie index format A4. Tipăriţi mai întâi foaia index, marcaţi fotografiile pe care doriţi să le tipăriţi şi apoi scanaţi foaia index pentru a tipări fotografiile. Можете да печатате снимки на азбучен лист с размер A4. Отпечатайте азбучния лист, маркирайте снимките, които желаете да отпечатате, след това го сканирайте, за да отпечатате снимките. A R & 16 B R & 18 C D A4 boyutunda düz kağıt yükleyin. Bir bellek kartı takın. Hafıza Kartı moduna girin. İnd. Syf. Yazdır öğesini seçin. 32 Τοποθετήστε απλό χαρτί μεγέθους A4. Încărcaţi hârtie simplă A4. Заредете обикновена хартия с размер A4. Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης. Introduceţi un card de memorie. Вкарайте картата с памет. Μεταβείτε σε κατάσταση λειτουργίας Κάρτα μνήμης. Accesaţi modul Card memorie. Влезте в режим Memory Card. Επιλέξτε Εκτ. φύλλου ευρ. Selectaţi Tipărire pag.index. Изберете Print Index Sheet.

33 E F G Seç in seçili olduğundan emin olun. Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Επιλ. έχει επισημανθεί. Asiguraţi-vă că indicatorul Selectare este aprins. Уверете се, че Select е осветено. Fotoğraf aralığını seçin. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε. Selectaţi intervalul de fotografii. Изберете група снимки. İçindekiler sayfasını yazdırın. Εκτυπώστε το φύλλο ευρετηρίου. Tipăriţi foaia index. Отпечатайте азбучния лист. H I J u işaretinin sayfanın köşesiyle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Βεβαιωθείτε ότι το u ευθυγραμμίζεται με τη γωνία του φύλλου. Verificaţi dacă u se aliniază cu colţul foii. Проверете дали u се изравнява с ъгъла. Bir kağıt boyutu seçin. Επιλέξτε μέγεθος χαρτιού. Selectaţi formatul hârtiei. Изберете размер на хартията. Bordürlü veya bordürsüz seçimini yapın. Επιλέξτε εκτύπωση με ή χωρίς περιθώρια. Selectaţi tipărirea cu margini sau fără margini. Изберете с поле или без поле. 33

34 K L M N R & 16 Bir tarih damgası ile yazdırıp yazdırmayacağınızı seçin. Επιλέξτε εκτύπωση με αποτύπωση ημερομηνίας. Selectaţi pentru tipărire cu marcarea datei. Изберете печат с отпечатване на дата. Kopya sayısını seçin. Επιλέξτε τον αριθμό των αντιγράφων. Selectaţi numărul de copii. Изберете броя на копията. İçindekiler sayfasını ön yüzü aşağı gelecek şekilde yerleştirin. Τοποθετήστε το φύλλο ευρετηρίου με την όψη προς τα κάτω. Amplasaţi foaia index cu faţa în jos. Поставете азбучния лист с лицевата страна надолу. Fotoğraf kağıdını yükleyin. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί. Încărcaţi hârtia foto. Заредете фотохартия. 34 O Fotoğrafları içindekiler sayfasından yazdırın. Εκτυπώστε φωτογραφίες από το φύλλο ευρετηρίου. Tipăriţi fotografiile de pe foaia index. Отпечатайте снимки от азбучния лист. Q Fotoğrafları, Ultra Glossy Photo Paper (Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı), Premium Glossy Photo Paper (Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı) veya Premium Semigloss Photo Paper (Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı) üzerine yazdırabilirsiniz. Εκτυπώστε φωτογραφίες σε Ultra Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Ultra), Premium Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium) ή Premium Semigloss Photo Paper (Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium). Puteţi tipări fotografiile pe Ultra Glossy Photo Paper (Hârtie foto ultralucioasă), Premium Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă premium) sau Premium Semigloss Photo Paper (Hârtie foto semi-lucioasă premium). Можете да отпечатвате снимки на Ultra Glossy Photo Paper (Свръх гланцирана фотохартия), Premium Glossy Photo Paper (Premium гланцирана фотохартия) или Premium Semigloss Photo Paper (Premium полу-гланцирана фотохартия).

35 USB Flash Diskten Yazdırma Εκτύπωση από μνήμη USB Tipărirea de pe o unitate USB Flash Печатане от USB флаш устройство A R & 16 B R & 18 C Fotoğraf kağıdını yükleyin. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί. Încărcaţi hârtia foto. Заредете фотохартия. Çıkarın. Αφαιρέστε. Scoateţi. Извадете. Bir USB flash disk yerleştirin. Εισαγάγετε μια μνήμη USB. Introduceţi unitatea USB flash. Поставете USB флаш устройство. D Hafıza Kartı moduna girin. Μεταβείτε σε κατάσταση λειτουργίας Κάρτα μνήμης. Accesaţi modul Card memorie. Влезте в режим Memory Card. Q D no lu adımdan sonra bellek kartından yazdırma ile ilgili adımları takip edin. R & 30, 32 Μετά το βήμα D, ακολουθήστε τα βήματα για εκτύπωση από κάρτας μνήμης. R & 30, 32 După pasul D, urmaţi paşii indicaţi pentru tipărirea de pe carduri de memorie. R & 30, 32 След стъпка D, следвайте стъпките за печат от карта с памет. R & 30, 32 Q Medya formatı, bellek kartı üzerindeki medya formatı ile uyumlu olmalıdır. Η μορφή των μέσων θα πρέπει να είναι συμβατή με τη μορφή των μέσων στην κάρτα μνήμης. Formatul media trebuie să fie compatibil cu formatul media de pe cardul de memorie. Мултимедийният формат на файловете трябва да е съвместим с формата на картата с памет. 35

36 Menü Listesi Λίστα μενού Lista cu comenzile din meniu Списък с менюта TR R & 36 EL R & 36 RO R & 37 BG R & 37 TR C Hafıza Kartı Modu Fotolr Gstr ve Yazdır Tüm Fot. Yazdır Trh göre Yzdr İnd. Syf. Yazdır Slayt Gstrs x Уголемяване (изрязване) Kağıt Byt Kağıt Tipi Yrlşm Kalite Genişleme *² Tarih İki yönlü *³ 10 15cm, 13 18cm, 16:9 gnşlk, A4 Prem. Parlak, Ultra Parlak, Parlak, Foto Kağıdı, Düz Kağıt, Mat Kenrlksz *¹, Kenarlıklı Standart, En iyi Standart, Orta, Minimum Kpl, yyyy.aa.gg, aa.gg.yyyy, gg.aa.yyyy Açk, Kpl *1 Görüntünüz, kağıdı dolduracak şekilde hafifçe genişletilmiş ve kesilmiştir. Çıktının üst ve alt bölümlerinde yazdırma kalitesi düşebilir veya yazdırma sırasında alan lekeli olabilir. *2 Bordürsüz fotoğraflar yazdırılırken görüntünün genişleme oranını seçin. *3 Yazdırma hızını artırmak için Açk öğesini seçin. Yazdırma kalitesini artırmak için Kpl öğesini seçin (ancak fotoğraflarınız daha yavaş yazdırılır). EL C Κατάσταση λειτουργίας Κάρτα μνήμης Προβ. και Εκτ. φωτ. Εκτ. όλων φωτ. Εκτ. ανά Ημ. Εκτ. φύλλου ευρ. Παρ. διαφ. x Ρυθμίσεις εκτύπωσης Μέγ. χαρτ. Τύπ. χαρτ. Διάτ. Ποιότ. Επέκταση *² Ημ/νία Αμφίδρομο *³ 10 15cm, 13 18cm, Εύρ. 16:9, A4 Prem. Glossy, Ultra Glossy, Γυαλιστερό, Φωτογρ. χαρτί, Απλό χαρτί, Matte Χωρίς περ. *¹, Με περίγρ. Τυπικό, Βέλτ. Τυπικό, Μεσαίο, Ελάχ. Απ., yyyy.mm.dd, ηη.μμ.εεεε, ηη.μμ.εεεε Εν., Απ. *1 Η εικόνα σας μεγεθύνεται ελαφρώς και περικόπτεται ώστε να ταιριάζει στο φύλλο χαρτιού. Η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να είναι χειρότερη στο πάνω και κάτω μέρος του εκτυπωμένου αντιγράφου ή μπορεί να δημιουργηθεί μουντζούρα κατά την εκτύπωση. *2 Επιλέξτε την ποσότητα επέκτασης της εικόνας κατά την εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περίγραμμα. *3 Επιλέξτε Εν. για να αυξήσετε την ταχύτητα εκτύπωσης. Επιλέξτε Απ. για να βελτιώσετε την ποιότητα εκτύπωσης (όμως οι φωτογραφίες σας θα εκτυπώνονται πιο αργά). 36

37 RO C Modul Card memorie Vizual.şi tipărire foto Tipăreşte toate foto Tipărire după dată Tipărire pag.index Prezentare diapozitive BG C Режим Memory Card View and Print Photos Print All Photos Print by Date Print Index Sheet Slide Show x Setări tipărire Form.hârt. Tip hârtie Aspect Calitate Expansiune *² Dată Bidirecţional *³ cm, cm, 16:9 lat, A4 Luc. Prem., Ultra lucioasă, Lucioasă, Hârtie foto, Hârtie simplă, Mată Fără margini *¹, Cu margini Standard, Cel mai bun Standard, Mediu, Minim Dezactivat, aaaa.ll.zz, ll.zz.aaaa, zz.ll.aaaa Activat, Dezactivat *1 Imaginea este uşor mărită şi trunchiată pentru a umple foaia de hârtie. Calitatea tipăririi poate fi mai slabă la partea de sus şi de jos a paginii tipărite sau zona poate fi pătată în timpul tipăririi. *2 Selectaţi valoarea pentru extinderea imaginii când tipăriţi fotografii fără margini. *3 Selectaţi Activat pentru a mări viteza de tipărire. Selectaţi Dezactivat pentru a îmbunătăţi calitatea tipăririi (dar fotografiile vor fi tipărite mai încet). x Настройки на печата Paper Size Paper Type Layout Quality Expansion *² Date Bidirectional *³ cm, cm, 16:9 wide, A4 Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte Borderless *¹, With Border Standard, Best Standard, Medium, Minimum Off, yyyy.mm.dd, mm.dd.yyyy, dd. mm.yyyy On, Off *1 Вашето изображение е леко уголемено и изрязано, за да изпълни листа. Качеството на печат може да се влоши в горната и долната части на разпечатката или пък областта да се размаже при печата. *2 При отпечатване на снимки без поле изберете степента на увеличаване на размера на изображението. *3 Изберете On за да увеличите скоростта на печат. Изберете Off, за да подобрите качеството на печат (но вашите снимки ще се отпечатват по-бавно). 37

Temel Kullanım Kılavuzu Βασικός οδηγός λειτουργίας Ghidul operaţiilor de bază Ръководство за основна операция

Temel Kullanım Kılavuzu Βασικός οδηγός λειτουργίας Ghidul operaţiilor de bază Ръководство за основна операция TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu Βασικός οδηγός λειτουργίας Ghidul operaţiilor de bază Ръководство за основна операция Lütfen bilgisayarınızdan yazdırma ve tarama yapmanız için hazırlanmış, CD den yüklenen

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL RO BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için - EN TR EL Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - About This Guide

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция - за употреба без компютър -

Ръководство за основна операция - за употреба без компютър - TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή-

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Οδηγίες ασφαλείας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...3 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου Πίνακας ελέγχου...4 Χειρισμός χαρτιού Επιλογή χαρτιού...7

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή-

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Εισαγωγή Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Προσωπικές πληροφορίες αποθηκευμένες στη μνήμη... 4 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4676-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4676-00 EL NPD4676-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4670-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4670-00 EL NPD4670-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4898-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4898-00 EL NPD4898-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4671-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4671-00 EL NPD4671-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1010 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1010 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού ενεργοποίησης... 5

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL NPD4708-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής)

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Σελίδα 1 από 5 Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4700 series. Βοήθεια Windows

HP Photosmart C4700 series. Βοήθεια Windows HP Photosmart C4700 series Βοήθεια Windows HP Photosmart C4700 series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια HP Photosmart C4700 series...3 2 Ολοκλήρωση της ρύθµισης της συσκευής HP Photosmart Προσθήκη του HP Photosmart

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4966-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4966-00 EL NPD4966-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DYE-SUB ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΥΚΟΛΙΑ & ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΣΕΤΑ EASY PHOTO PACK

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DYE-SUB ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΥΚΟΛΙΑ & ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΣΕΤΑ EASY PHOTO PACK Compact Φωτογραφικοί Εκτυπωτές SELPHY Ταχύτατες, επαγγελματικές εκτυπώσεις με ποιότητα φωτογραφικού εργαστηρίου απευθείας από φωτογραφική μηχανή, κάρτα μνήμης ή κινητό τηλέφωνο. Οι Compact Φωτογραφικοί

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια για το HP Photosmart A620 series

Βοήθεια για το HP Photosmart A620 series Βοήθεια για το HP Photosmart A620 series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια για το HP Photosmart A620 series...5 2 Έναρξη χρήσης Πώς µπορώ να;...7 Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες...8 Η συσκευή HP Photosmart

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4893-03 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4893-03 EL NPD4893-03 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart A710 series

HP Photosmart A710 series HP Photosmart A710 series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών. Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους. Αντιμετώπιση προβλημάτων. Περιγράφει συνοπτικά το παρόν προϊόν.

Οδηγός βασικών λειτουργιών. Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους. Αντιμετώπιση προβλημάτων. Περιγράφει συνοπτικά το παρόν προϊόν. ip3600 series Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο Стр. 1 из 389 стр. Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου MC-2615-V1.00 Οδηγός βασικών λειτουργιών Περιγράφει συνοπτικά το παρόν προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 series... 3 Τα μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

VIVA Q8. User manual...3. Ръководство за употреб. 31. Οδηγός Χρήστη...54. Manual de utilizare.. 96

VIVA Q8. User manual...3. Ръководство за употреб. 31. Οδηγός Χρήστη...54. Manual de utilizare.. 96 VIVA Q8 User manual....3 Ръководство за употреб. 31 Οδηγός Χρήστη...54 Manual de utilizare.. 96 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EN Front camera Power button MicroUSB plug HDMI plug Microphone

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega POLARIS Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Σημαντικό μήνυμα για την ανακύκλωση κασετών μελάνης! Διαβάστε πριν ανοίξετε τη συσκευασία της κασέτας μελάνης Αντιμετωπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG80H Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH Important Safeguards 1. Make sure to read all the

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-262-027-51 (1) Multi-Card Reader/Writer Οδηγίες λειτουργίας JP Πριν από τη λειτουργία της µονάδας, µελετήστε αυτό το έγγραφο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. FR DE ES IT CS MRW-EA7 2010 Sony Corporation

Διαβάστε περισσότερα

%JHJUBM $BNFSB t ƭƾnjǀƹǁǒ ƫǏNJdžƺLjƸnjǀǁǒ ƢƾǍƸDŽǒ %JKJUBM,BNFSB t ǣȗȑȗƞȍșțȍ ȢȜȠȜȘȍȚȓȞȍ www.fisher-price.com

%JHJUBM $BNFSB t ƭƾnjǀƹǁǒ ƫǏNJdžƺLjƸnjǀǁǒ ƢƾǍƸDŽǒ %JKJUBM,BNFSB t ǣȗȑȗƞȍșțȍ ȢȜȠȜȘȍȚȓȞȍ www.fisher-price.com www.fisher-price.com Tips for Better Images! Συμβουλές για Ακόμα Καλύτερες Φωτογραφίες! Daha İyi Görüntüler için İpuçları! Съвети за по-хубави снимки! Before your child uses the camera independently, we

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4134-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4134-00 EL NPD4134-00 EL Περιεχόμενα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος Οδηγίες ασφάλειας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας... 11 Εγκατάσταση του εκτυπωτή... 11 Επιλογή θέσης για

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro 6830

HP Officejet Pro 6830 HP Officejet Pro 6830 HP Officejet Pro 6830 Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1, 7/2014 Σημειώσεις της Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 6520 series

HP Deskjet 6520 series HP Deskjet 6520 series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Deskjet 6520 series...3 2 Γνωριμία με το HP Deskjet Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...7 Φωτεινή ένδειξη κατάστασης ασύρματης σύνδεσης...8

Διαβάστε περισσότερα

Allview AX3 Party. User manual 3 Pъководство за употреба 35 Οδηγός Χρήστη 63 Manual de utilizare.108

Allview AX3 Party. User manual 3 Pъководство за употреба 35 Οδηγός Χρήστη 63 Manual de utilizare.108 Allview AX3 Party User manual 3 Pъководство за употреба 35 Οδηγός Χρήστη 63 Manual de utilizare.108 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EN Power button Volume buttons Earphones jack Back camera

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C5300 All-in-One series. Βοήθεια Windows

HP Photosmart C5300 All-in-One series. Βοήθεια Windows HP Photosmart C5300 All-in-One series Βοήθεια Windows HP Photosmart C5300 All-in-One series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια HP Photosmart C5300 All-in-One series...7 2 Επισκόπηση συσκευής HP All-in-One Η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη NPD4686-00 EN

Εγχειρίδιο Χρήστη NPD4686-00 EN Εγχειρίδιο Χρήστη NPD4686-00 EN R41AD419_R41AD420_R41AD741_R41AD742 Εγχειρίδιο Χρήστη CRTM.FM(A4 size)rev.e Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver GB GR CY Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver User manual and service information Ασύρματο πληκτρολόγιο-design

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών DPP-FPHD1 TR GR Kullanma kılavuzu Bu baskı makinesini çalıştırmadan önce, bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere

Διαβάστε περισσότερα

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης 3500-4500 Series Οδηγός Χρήσης Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR MINI QCD01 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 2600 Series

Οδηγός χρήσης 2600 Series Οδηγός χρήσης 2600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Εισαγωγή...8 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...8 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...11 Παράκαμψη των

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series. Ελληνικά

Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series. Ελληνικά Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Ανάγνωσης/Εγγραφής Πολλαπλών καρτών

Συσκευή Ανάγνωσης/Εγγραφής Πολλαπλών καρτών 2-694-866-22(1) Συσκευή Ανάγνωσης/Εγγραφής Πολλαπλών καρτών Οδηγίες λειτουργίας Πριν τη λειτουργία της μονάδας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο και κρατήστε το για να ανατρέξετε σε αυτό μελλοντικά.

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 4-33-906-52() Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSC-H20 Kullanma Kılavuzu TR Εγχειρίδιο οδηγιών GRGR 2009 Sony Corporation Türkçe UYARI Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak

Διαβάστε περισσότερα

DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 4-124-309-31(1) http://www.sony.net/ TR/ES/PT/GR DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Digital Video Camera Recorder Kullanma Kılavuzu Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Prevail Pro700 Series

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Prevail Pro700 Series Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Prevail Pro700 Series Μάιος 2009 www.lexmark.com Σημαντικό μήνυμα για την ανακύκλωση κασετών μελάνης! Διαβάστε πριν ανοίξετε τη συσκευασία της κασέτας μελάνης Αντιμετωπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το δυκτιακό τόπο: www.canon-europe.com/products ή www.intersys.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το δυκτιακό τόπο: www.canon-europe.com/products ή www.intersys.gr Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το δυκτιακό τόπο: www.canon-europe.com/products ή www.intersys.gr Κορυφαίο Φωτογραφικό Πολυμηχάνημα με σύστημα Ανεξάρτητων Μελανιών και Φαξ: ένα εκπληκτικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Platinum Pro900 Series

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Platinum Pro900 Series Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Platinum Pro900 Series Μάιος 2009 www.lexmark.com Σημαντικό μήνυμα για την ανακύκλωση κασετών μελάνης! Διαβάστε πριν ανοίξετε τη συσκευασία της κασέτας μελάνης Αντιμετωπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-116-384-52 (1) Multi-Card Reader/Writer Οδηγίες λειτουργίας JP Πριν από τη λειτουργία της µονάδας, µελετήστε αυτό το έγγραφο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. FR DE ES IT CS MRW62E-T2 2008 Sony

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 470 series. Οδηγός χρήσης

HP Photosmart 470 series. Οδηγός χρήσης HP Photosmart 470 series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана SWK 750SS Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE UTILIZARE UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης HP Officejet 150 Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 7510 Series...3 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Photosmart Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Συμβουλές για να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Οδηγός χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4043-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4043-00 EL NPD4043-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονικά, μηχανικά, ως

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V725w

Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V725w Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V725w Ιανουάριος 2012 www.dell.com support.dell.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4449 Μοντέλο(α): 7d1, 7dE Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...6 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4275-01 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4275-01 EL NPD4275-01 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα