Ръководство за основна операция

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ръководство за основна операция"

Transcript

1 TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство за основна операция - за употреба без компютър -

2 TR İçindekiler Bu Kılavuz Hakkında... 4 Telif Hakkı Bildirimi... 5 Önemli Güvenlik Talimatları... 6 Kumanda Paneli Kılavuzu... 8 LCD Ekranı Kullanma...10 Güç Tasarrufu Fonksiyonu...10 rtamın ve rijinallerin İşlenmesi Kağıt Seçimi...12 Kağıt Yükleme...14 Bir Bellek Kartı Takma...16 rijinalleri Yerleştirme...18 Kopyalama/Yazdırma/Tarama Fotoğrafları veya Belgeleri Kopyalama...20 Fotoğraf Yazdırma...22 Dizin Sayfasından Fotoğraf Yazdırma...24 Bir Bilgisayara Tarama...27 Bakım Yazıcı Kafasını Kontrol Etme/Temizleme...30 Yazıcı Kafasının Hizalanması...32 Dili Değiştirme ve Sıfırlama...34 Sorun Giderme Hata/Uyarı Mesajları...36 Mürekkep Kartuşlarının Değiştirilmesi...40 Kağıt Sıkışması...45 Yazdırma Kalitesi/Düzeni Sorunları...47 Epson Desteğe Başvuru...51 EL Περιεχόμενα Σχετικά με αυτές τις οδηγίες... 4 Πνευματικά δικαιώματα... 5 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 6 Οδηγίες για τον πίνακα ελέγχου... 8 Χρήση της οθόνης LCD...10 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας...10 Χειρισμός των μέσων και των πρωτότυπων Επιλογή χαρτιού...12 Τοποθέτηση χαρτιού...14 Εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης...16 Τοποθέτηση πρωτοτύπων...18 Αντιγραφή/Εκτύπωση/Σάρωση Αντιγραφή φωτογραφιών ή εγγράφων...20 Εκτύπωση φωτογραφιών...22 Εκτύπωση φωτογραφιών από το φύλλο ευρετηρίου...24 Σάρωση σε υπολογιστή...27 Συντήρηση Έλεγχος/Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης...30 Ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης...32 Επαναφορά & αλλαγή γλώσσας...34 Επίλυση προβλημάτων Μηνύματα/Προειδοποίηση σφάλματος...36 Αντικατάσταση δοχείων μελάνης...40 Εμπλοκή χαρτιού...45 Προβλήματα ποιότητας/διάταξης εκτύπωσης...47 Επικοινωνία με την υποστήριξη της Epson...51

3 R Cuprins Despre acest ghid... 4 Informaţii despre copyright... 5 Instrucţiuni importante privind siguranţa... 6 Ghidul pentru panoul de control... 8 Utilizarea afişajului LCD...10 Funcţia de economisire a energiei...10 Utilizarea suporturilor de tipărire şi a originalelor Selectarea hârtiei...12 Încărcarea hârtiei...14 Introducerea unui card de memorie...16 Amplasarea originalelor...18 Copierea/imprimarea/scanarea Copierea fotografiilor sau documentelor...20 Tipărirea fotografiilor...22 Tipărirea fotografiilor de pe o foaie index...24 Scanarea pe un calculator...27 Întreţinere Verificarea/Curăţarea capului de imprimare...30 Alinierea capului de imprimare...32 Restaurarea şi schimbarea limbii...34 Rezolvarea problemelor Mesaje de eroare/avertizare...36 Înlocuirea cartuşelor de cerneală...40 Blocarea hârtiei...45 Probleme de calitate/orientare a tipăririi...47 Contactarea serviciului de asistenţă tehnică Epson...51 BG Съдържание За това ръководство... 4 Сведения за авторските права... 5 Важни инструкции за безопасност... 6 Ръководство за управляващия панел... 8 Използване на течнокристалния дисплей...10 Енергоспестяваща функция...10 Работа с носители на информация и оригинали Избор на хартия...12 Зареждане на хартия...14 Вкарване на карта с памет...16 Поставяне на оригинали...18 Копиране/Печат/Сканиране Копиране на снимки или документи...20 Печатане на снимки...22 Печатане на снимки от азбучен лист...24 Сканиране в компютър...27 Техническо обслужване Проверка/Почистване на печатащата глава...30 Изравняване на печатащата глава...32 Нулиране и смяна на език...34 Решаване на проблеми Съобщения за грешки/предупреждения...36 Смяна на касети с мастило...40 Засядане на хартия...45 Проблеми с качеството/оформлението на печата...47 Свържете се със Службата за поддръжка на Epson...51

4 Bu Kılavuz Hakkında Σχετικά με αυτές τις οδηγίες Despre acest ghid За това ръководство Talimatları okurken şu yönergelere uyun: Ακολουθήστε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές καθώς διαβάζετε τις οδηγίες: Urmaţi indicaţiile de mai jos pe măsură ce citiţi instrucţiunile: При четене на инструкциите следвайте тези указания: w c Q R & Uyarı: Bedensel yaralanmaları önlemek için uyarılar dikkate alınmalıdır. Dikkat: Ekipmanınızın hasar görmesini önlemek için dikkat çekilen noktalara uyulmalıdır. Fiziksel yaralanmaları ve ekipman hasarlarını önlemek için uyulmalıdır. Not: Notlar, yazıcının kullanılmasına yönelik önemli bilgileri ve ipuçları içerir. Ek bilginin bulunduğu sayfa numarasını gösterir. Προειδοποίηση: Πρέπει να ακολουθείτε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις για την αποφυγή σωματικής βλάβης. Προσοχή: Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις ενδείξεις προσοχής για την αποφυγή ζημιάς στον εξοπλισμό. Οι υποδείξεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αποφυγή σωματικής βλάβης και ζημιάς στον εξοπλισμό. Σημείωση: Οι σημειώσεις περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και συμβουλές για τη χρήση του εκτυπωτή. Υποδεικνύει τον αριθμό σελίδας όπου μπορούν να βρεθούν πρόσθετες πληροφορίες. Avertisment: Avertismentele trebuie respectate cu atenţie pentru a preveni vătămările corporale. Atenţionare: Atenţionările trebuie respectate pentru a evita deteriorarea echipamentului. Trebuie respectate pentru a evita vătămările corporale şi deteriorarea echipamentului. Notă: Notele cuprind informaţii importante şi sugestii privind utilizarea imprimantei. Indică un număr de pagină unde puteţi găsi informaţii suplimentare. Предупреждение: Предупрежденията трябва да се съблюдават внимателно, за да се избегнат наранявания. Внимание: Знаците за внимание трябва да се съблюдават, за да бъдат избегнати повреди на вашето оборудване. Трябва да се съблюдава, за да се избегнат наранявания и повреди на вашето оборудване. Забележка: Забележките съдържат важна информация и съвети за работа с принтера. Показва номер на страница, където може да се намери допълнителна информация.

5 Telif Hakkı Bildirimi Πνευματικά δικαιώματα Informaţii despre copyright Сведения за авторските права No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers. Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation s operating and maintenance instructions. Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as riginal Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation. EPSN and EPSN STYLUS are registered trademarks, and EPSN EXCEED YUR VISIN or EXCEED YUR VISIN is a trademark of Seiko Epson Corporation. SDHC is a trademark. Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PR, Memory Stick PR Duo, Memory Stick PR-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation. xd-picture Card is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd. General Notice: ther product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

6 Önemli Güvenlik Talimatları Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Instrucţiuni importante privind siguranţa Важни инструкции за безопасност Sadece yazıcıyla birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın. Başka bir kablo yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kabloyu başka bir ekipmanla kullanmayın. Elektrik kablosunun bütün yerel güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun. Kablonun kolaylıkla prizden çekilebilmesi için yazıcıyı bir prizin yakınına koyun. Sadece etikette gösterilen türden bir güç kaynağı kullanın. Elektrik kablosunun hasar görmesini veya aşınmasını önleyin. Kopyalama, yazdırma veya tarama esnasında tarayıcı ünitesini açmayın. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο με άλλο εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας πληροί όλα τα σχετικά τοπικά πρότυπα ασφαλείας. Τοποθετήστε τον εκτυπωτή κοντά σε μια πρίζα από όπου να είναι εύκολη η αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας. Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που αναφέρεται στην ετικέτα. Προσέξτε να μην υποστεί ζημιές ή φθορές το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην ανοίγετε τη μονάδα σαρωτή κατά τη διάρκεια αντιγραφής, εκτύπωσης ή σάρωσης. Utilizaţi numai cablul de alimentare livrat împreună cu imprimanta. Utilizarea unui alt cablu poate provoca incendii sau şocuri electrice. Nu utilizaţi cablul cu alte echipamente. Asiguraţi-vă că acest cablu de alimentare respectă toate standardele de siguranţă aplicabile. Amplasaţi imprimanta lângă o priză de perete, de unde cablul de alimentare poate fi deconectat uşor. Utilizaţi numai tipul de sursă de curent indicat pe etichetă. Nu permiteţi ruperea sau deteriorarea cablului de alimentare. Nu deschideţi unitatea de scanare în timpul copierii, imprimării sau scanării. Използвайте само доставения с принтера захранващ кабел. Използването на друг кабел може да предизвика пожар или удар от електрически ток. Не използвайте кабела с каквото и да било друго оборудване. Уверете се, че захранващият кабел отговаря на съответните местни стандарти за безопасност. Поставете принтера в близост до захранващото гнездо, така че захранващият кабел да може да се изключва бързо. Използвайте само посочения на табелката източник на захранване. Не допускайте повреди и протриване на захранващия кабел. Не отваряйте скенера докато копирате, печатате или сканирате.

7 Yazıcının içinde veya yakınında yanıcı gazlar içeren sprey ürünler kullanmayın. Aksi takdirde yangına neden olabilir. Belgelerinizde özel olarak belirtildiği durumlar dışında yazıcının bakımını kendiniz yapmaya kalkmayın. Mürekkep kartuşlarını çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun ve mürekkebi içmelerine izin vermeyin. Mürekkep cildinize bulaşırsa, cildinizi su ve sabunla yıkayın. Mürekkep gözlerinizle temas ederse, hemen bol su ile yıkayın. Rahatsızlık hissi devam ederse veya görme problemleri ortaya çıkarsa hemen bir doktora başvurun. Mürekkep kartuşlarının ambalajını açtıktan sonra sallamayın; sızıntıya neden olabilir. Daha sonra kullanmak üzere herhangi bir mürekkep kartuşunu çıkarırsanız mürekkep besleme alanını kir ve tozdan koruyun ve yazıcı ile aynı yerde muhafaza edin. Mürekkep besleme portuna veya etrafına dokunmayın. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα σε μορφή σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια, στο εσωτερικό του εκτυπωτή ή κοντά του. Εάν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. Εκτός από ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται στην τεκμηρίωση, μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τον εκτυπωτή μόνοι σας. Διατηρείτε τα δοχεία μελάνης μακριά από τα παιδιά και μην πίνετε την μελάνη. Εάν η μελάνη έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετέ το με νερό και σαπούνι. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετέ τα αμέσως με νερό. Εάν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις ή προβλήματα με την όρασή σας, επισκεφθείτε αμέσως ένα γιατρό. Μην ανακινείτε τα δοχεία μελάνης αφού έχετε ανοίξει τις συσκευασίες τους καθώς μπορεί να προκληθεί διαρροή. Αν μετακινήσετε ένα δοχείο μελάνης για μελλοντική χρήση, προστατεύστε την περιοχή τροφοδοσίας μελάνης από σκόνη και βρωμιά και αποθηκεύστε το στον ίδιο χώρο με τον εκτυπωτή. Μην αγγίζετε τη θύρα παροχής μελάνης ή τη γύρω περιοχή. Nu utilizaţi produse cu aerosoli care conţin gaze inflamabile în interiorul sau în jurul imprimantei. Acest lucru poate provoca incendii. Nu încercaţi să reparaţi imprimanta singur, cu excepţia situaţiilor descrise detaliat în documentaţie. Nu lăsaţi cartuşele de cerneală la îndemâna copiilor şi nu beţi cerneala. Dacă cerneala ajunge pe piele, îndepărtaţi-o cu săpun şi apă. Dacă ajunge în ochi, clătiţi imediat cu apă. Dacă iritaţiile sau problemele de vedere persistă, consultaţi imediat un medic. Nu agitaţi cartuşele de cerneală după deschiderea ambalajelor; acest lucru poate provoca scurgeri. Dacă scoateţi un cartuş de cerneală pentru a îl utiliza ulterior, protejaţi zona de alimentare cu cerneală de impurităţi şi praf şi depozitaţi cartuşul în acelaşi mediu cu imprimanta. Nu atingeţi portul de alimentare cu cerneală sau zona din jur. Не използвайте аерозолни продукти, съдържащи запалими газове, в и около принтера. Ако използвате такива, може да възникне пожар. Освен ако не е специално обяснено във вашата документация, не се опитвайте да ремонтирате принтера сами. Пазете от деца касетите с мастило и не пийте мастилото. Ако върху кожата ви попадне мастило, измийте го със сапун и вода. Ако попадне в очите ви, незабавно ги промийте с вода. Ако все още чувствате дискомфорт или имате проблеми със зрението, незабавно потърсете медицинска помощ. Не разклащайте касетите след като сте отворили опаковките им; това може да предизвика изтичане. Ако сте свалили касета с мастило за по-нататъшна употреба, защитете зоната на подаване на мастило от замърсявания и прах и я съхранявайте в същата среда, в която се намира принтерът. Не докосвайте входа за подаване на мастило или околната зона.

8 Kumanda Paneli Kılavuzu Οδηγίες για τον πίνακα ελέγχου Ghidul pentru panoul de control Ръководство за управляващия панел a b c d e P n r J Copy Print Photos Index Sheet u Scan Yazıcıyı açar/kapatır. Fotoğrafları/belgeleri kopyalamak üzere seçer. Fotoğrafları görüntülemek ve yazdırmak üzere seçer. Fotoğrafları dizin sayfası kullanarak yazdırmak üzere seçer. Ayar modu için u Scan düğmesi ile basın. Belgeleri taramak ve kaydetmek üzere seçer. Ayar modu için Index Sheet düğmesi ile basın. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση εκτυπωτή. Επιλέγει την αντιγραφή φωτογραφιών/ εγγράφων. Επιλέγει την προβολή και την εκτύπωση φωτογραφιών. Επιλέγει την εκτύπωση φωτογραφιών με τη χρήση του φύλλου ευρετηρίου. Πατήστε το κουμπί u Scan για την κατάσταση Διαμ. Επιλέγει τη σάρωση και την αποθήκευση εγγράφων. Πατήστε το κουμπί Index Sheet για την κατάσταση Διαμ. Porneşte/opreşte imprimanta. Selectaţi pentru a copia fotografii/documente. Selectaţi pentru a vizualiza şi tipări fotografiile. Selectaţi pentru a tipări fotografii folosind o foaie index. Apăsaţi pe butonul u Scan pentru a accesa modul Setup. Selectaţi pentru a scana şi salva documente. Apăsaţi pe butonul Index Sheet pentru a accesa modul Setup. Включва/изключва принтера. Избира да копира снимки/документи. Избира снимки за преглед и печат. Избира снимки за отпечатване чрез азбучния лист. Натиснете бутона u Scan, за да влезете в режим Setup. Избира да сканира и запамети документи. Натиснете бутона Index Sheet за режим Setup.

9 Kumanda paneli tasarımı bölgeye göre değişir. Ο σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Designul panoului de control variază în funcţie de zonă. Дизайнът на управляващия панел е различен за различни региони. f g h i j k +, - o l, r x Start y Stop/Clear Kopya sayısını belirler. Kopyalama için zoom ayarlarını değiştirir. Fotoğrafları ve menüleri seçer. Kağıt besleyiciye yüklenen kağıt için A4 düz kağıt ve 10 15/4 6 fotoğraf kağıdı arasından seçim yapar. Kopyalamayı/yazdırmayı/ taramayı başlatır. Kopyalamayı/yazdırmayı/ taramayı durdurur veya ayarları sıfırlar. Ορίζει τον αριθμό των αντιγράφων. Αλλάζει τις ρυθμίσεις ζουμ για την αντιγραφή. Επιλέγει φωτογραφίες και μενού. Επιλέγει ανάμεσα σε απλό χαρτί μεγέθους A4 και σε φωτογραφικό χαρτί 10 15/4 6 για το χαρτί που τοποθετείται στον τροφοδότη χαρτιού. Ξεκινά την αντιγραφή/ εκτύπωση/σάρωση. Διακόπτει την αντιγραφή/ εκτύπωση/σάρωση ή επαναφέρει τις ρυθμίσεις. Setează numărul de copii. Modifică zoomul definit pentru copiere. Selectează fotografii şi meniuri. Selectează între hârtie simplă A4 şi hârtie foto 10 15/4 6 pentru hârtia încărcată în dispozitivul de alimentare. Porneşte copierea/ imprimarea/scanarea. preşte copierea/ imprimarea/scanarea sau resetează setările. Задава броя на копията. Променя настройките за увеличението при копиране. Избира снимки и менюта. Избира между обикновена хартия A4 и фотохартия 10 15/4 6 за хартията, заредена в подаващото устройство. Стартира копиране/ печат/сканиране. Спира копиране/печат/ сканиране или нулира настройките.

10 LCD Ekranı Kullanma Χρήση της οθόνης LCD Utilizarea afişajului LCD Използване на течнокристалния дисплей Güç Tasarrufu Fonksiyonu Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Funcţia de economisire a energiei Енергоспестяваща функция Kopya sayısını belirlemek için Copies + ya da - öğesini kullanın. Χρησιμοποιήστε Copies + ή - για να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων. a b Ayar öğesini seçmek veya LCD ekranda görüntülenen fotoğrafı değiştirmek için l veya r öğesine basın. Πατήστε l ή r για να επιλέξετε το στοιχείο ρύθμισης ή να αλλάξετε τη φωτογραφία που εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Çalışmadan 13 dakika beklendiğinde, ekran enerji tasarrufu için kararır. Ekranı önceki durumuna getirmek için herhangi bir düğmeye basın (P n düğmesi dışında). Μετά από 13 λεπτά αδράνειας, η οθόνη σβήνει για να εξοικονομηθεί ενέργεια. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί (εκτός από το P n) για να επανέλθει η οθόνη στην προηγούμενη κατάστασή της. După 13 minute de inactivitate, ecranul se stinge pentru a economisi energia. Apăsaţi orice buton (cu excepţia butonului P n) pentru a reveni la ecranul anterior. При липса на активност в продължение на 13 минути, екранът изгасва, за да се пести енергия. Натиснете произволен бутон (с изключение на P n), за да върнете екрана в неговото предишно състояние. Utilizaţi Copies + sau - pentru a defini numărul de copii. Apăsaţi l sau r pentru a selecta elementul definit sau pentru a schimba fotografia de pe ecranul LCD. Използвайте Copies + или - за да зададете броя на копията. Натиснете l или r, за да изберете елемента за настройка или за да промените показваната на течнокристалния дисплей снимка. 10

11 rtamın ve rijinallerin İşlenmesi Χειρισμός των μέσων και των πρωτότυπων Utilizarea suporturilor de tipărire şi a originalelor Работа с носители на информация и оригинали 11

12 Kağıt Seçimi Επιλογή χαρτιού Selectarea hârtiei Избор на хартия Özel kağıdın bulunabilirliği bölgeye göre değişir. Η διαθεσιμότητα του ειδικού χαρτιού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Disponibilitatea tipurilor speciale de hârtie variază în funcţie de zonă. Наличието на специална хартия зависи от региона. Bu kağıdın üzerine yazdırmak isterseniz... *³ Kumanda panelinden şunu seçin a Düz kağıt A4 Düz kağıt b c d e f g h Epson Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı Epson Premium Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Düz Kağıdı Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı Epson Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı Epson Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı Epson Parlak Fotoğraf Kağıdı Epson Fotoğraf Kağıdı A4 Düz kağıt A4 Düz kağıt 10 15/4 6 Fotoğraf Kağıdı 10 15/4 6 Fotoğraf Kağıdı 10 15/4 6 Fotoğraf Kağıdı 10 15/4 6 Fotoğraf Kağıdı 10 15/4 6 Fotoğraf Kağıdı *1 Ağırlığı 64 ile 90 g/m² arasında değişen kağıt. Yükleme kapasitesi (yapraklar) [12 mm] *¹ *² 80 *² 80 *² *2 Tek tarafına önceden yazdırılmış kağıt için 30 sayfa. *3 İngilizce kağıt adları için sağ taraftaki tabloyu inceleyin Εάν θέλετε να εκτυπώσετε σε αυτό το χαρτί... *³ Επιλέξτε το στον πίνακα ελέγχου a Απλό χαρτί A4 Απλό χαρτί b c d e f g h Epson Χαρτί Bright White Epson Κοινό χαρτί Premium Epson Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium Epson Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium Epson Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Ultra Epson Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Epson Φωτογραφικό χαρτί A4 Απλό χαρτί A4 Απλό χαρτί 10 15/4 6 Φωτογραφικό χαρτί 10 15/4 6 Φωτογραφικό χαρτί 10 15/4 6 Φωτογραφικό χαρτί 10 15/4 6 Φωτογραφικό χαρτί 10 15/4 6 Φωτογραφικό χαρτί *1 Χαρτί με βάρος 64 έως 90 g/m². Χωρητικότητα τοποθέτησης (φύλλα) [12 mm] *¹ *² 80 *² 80 *² *2 30 φύλλα για χαρτί που έχει ήδη εκτυπωθεί από τη μια πλευρά. *3 Ανατρέξτε στον πίνακα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά για τα Αγγλικά ονόματα χαρτιού

13 Dacă doriţi să tipăriţi pe acest tip de hârtie... *³ Selectaţi acest lucru în panoul de control a Hârtie simplă A4 Hârtie simplă b c d e f g Epson Hârtie albă strălucitoare pentru imprimantă cu jet de cerneală Epson Hârtie normală calitate premium pentru imprimantă cu jet de cerneală Epson Hârtie foto lucioasă premium Epson Hârtie foto semi-lucioasă premium Epson Hârtie foto ultra-lucioasă Epson Hârtie foto lucioasă A4 Hârtie simplă A4 Hârtie simplă 10 15/4 6 Hârtie foto 10 15/4 6 Hârtie foto 10 15/4 6 Hârtie foto 10 15/4 6 Hârtie foto h Epson Hârtie foto 10 15/4 6 Hârtie foto Capacitate de încărcare (coli) [12 mm] *¹ *² 80 *² 80 *² a b c d e f Ако искате да печатате на тази хартия... *³ Обикновена хартия Ярко-бяла хартия за мастиленоструен печат на Epson Premium обикновена хартия за мастиленоструен печат на Epson Premium гланцирана фотохартия на Epson Premium полугланцирана фотохартия на Epson Свръх гланцирана фотохартия на Epson Изберете това на управляващия панел A4 Обикновена хартия A4 Обикновена хартия A4 Обикновена хартия 10 15/4 6 Фотохартия 10 15/4 6 Фотохартия 10 15/4 6 Фотохартия Капацитет на зареждане (листове) [12 mm] *¹ *² 80 *² 80 *² a b c d e f g h Plain paper Epson Bright White Ink Jet Paper Epson Premium Ink Jet Plain Paper Epson Premium Glossy Photo Paper Epson Premium Semigloss Photo Paper Epson Ultra Glossy Photo Paper Epson Glossy Photo Paper Epson Photo Paper *1 Hârtie cu greutatea între 64 şi 90 g/m². *2 30 de coli de hârtie care este deja tipărită pe o parte. *3 Pentru denumirile în limba engleză consultaţi tabelul din dreapta. g h Гланцирана фотохартия на Epson Фотохартия на Epson *1 Хартия с тегло от 64 до 90 g/m² /4 6 Фотохартия 10 15/4 6 Фотохартия *2 30 листа за хартия, която вече е била използвана за печатане от едната страна. *3 Вижте таблицата отдясно за наименованията на хартията на английски

14 Kağıt Yükleme Τοποθέτηση χαρτιού Încărcarea hârtiei Зареждане на хартия A Q Legal boyutta kağıt kullanırken çevrimiçi Kullanım Kılavuzu na bakın. Ανατρέξτε στις ηλεκτρονικές Οδηγίες χρήστη όταν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους Legal. B Açın ve dışarı doğru kaydırın. Ανοίξτε και σύρετε προς τα έξω. Deschideţi şi împingeţi în afară. Отворете и изтеглете навън. Consultaţi Ghidul utilizatorului online când folosiţi hârtie formatul Legal. Вижте интерактивното Ръководство на потребителя когато използвате хартия със стандартен формат. Tersine çevirin. Τραβήξτε προς τα εμπρός. Înclinaţi în faţă. Превъртете напред. 14 C Yazdırılabilir yüz yukarı. Τοποθετήστε την εκτυπώσιμη όψη προς τα πάνω. Încărcaţi hârtia cu faţa în sus. Заредете със страната, върху която ще се печата, отгоре. D Uydurun. Εφαρμόστε. Aliniaţi. Наместете. Q Kenar kılavuzunun içindeki H ok işaretinin üzerinden kağıt yüklemeyin. Μην τοποθετείτε χαρτί πάνω από την ένδειξη βέλους H στο εσωτερικό του οδηγού πλευράς. Nu încărcaţi hârtie peste marcajul cu săgeată H din interiorul ghidajului lateral. Не зареждайте хартията след H стрелката на страничния водач. Q Ciltleme delikleri olan kağıt kullanmayın. Μην χρησιμοποιείτε χαρτί με οπές βιβλιοδεσίας. Nu utilizaţi hârtie perforată. Не използвайте хартия с отвори за подшиване.

15 Q Yüklemeden önce kağıdın kenarlarını hizalayın. Ευθυγραμμίστε τις πλευρές του χαρτιού πριν από την τοποθέτηση. Aliniaţi marginile hârtiei înainte de a o încărca. Преди зареждане, подравнете краищата на хартията. 15

16 Bir Bellek Kartı Takma Εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης Introducerea unui card de memorie Вкарване на карта с памет A Bir seferde tek bir kart takın. Τοποθετείτε μία κάρτα κάθε φορά. Introduceţi un singur card. Вкарвайте само по една карта. B Işığın yandığından emin olun. Ελέγξτε ότι η φωτεινή ένδειξη παραμένει αναμμένη. Verificaţi dacă indicatorul luminos este aprins. Проверете дали индикаторът остава включен. c Kartı, yuvasının sonuna kadar itmeye çalışmayın. Tamamen itilmemelidir. Μην επιχειρήσετε να σπρώξετε με δύναμη την κάρτα τελείως μέσα στη σχισμή. Δεν πρέπει να μπει εντελώς μέσα. Nu încercaţi să forţaţi cardul până la capăt în slot. Cardul nu trebuie introdus complet. Не се опитвайте да вкарате със сила картата докрай в гнездото. Тя не трябва да влиза докрай. Bir Bellek Kartını Çıkartma A B Q 16 Αφαίρεση κάρτας μνήμης Scoaterea unui card de memorie Изваждане на картата с памет Işığın yandığından emin olun. Ελέγξτε ότι η φωτεινή ένδειξη παραμένει αναμμένη. Verificaţi dacă indicatorul luminos este aprins. Проверете дали индикаторът остава включен. Çıkarın. Αφαιρέστε. Scoateţi. Извадете. Açık Ενεργό Aprins Включен Yanıp sönüyor Αναβοσβήνει Intermitent Мига

17 xd-picture Card xd-picture Card Type M xd-picture Card Type M+ xd-picture Card Type H SD SDHC MultiMediaCard MMCplus MMCmobile * *Adaptör kullanılmalıdır *Απαιτείται προσαρμογέας *Este necesar un adaptor *Необходим е адаптер MMCmicro * minisd * minisdhc * microsd * microsdhc * Memory Stick Memory Stick PR MagicGate Memory Stick Memory Stick Duo * Memory Stick PR Duo * Memory Stick PR-HG Duo * MagicGate Memory Stick Duo * Memory Stick Micro * c Bellek kartı ile birlikte bir adaptör kullanılması gerekirse, bu durumda kartı yuvaya takmadan önce adaptörü takın, aksi takdirde kart sıkışabilir. Αν η κάρτα μνήμης απαιτεί προσαρμογέα, συνδέστε τον πριν από την εισαγωγή της κάρτας στην υποδοχή, διαφορετικά, η κάρτα μπορεί να κολλήσει. Dacă este necesar un adaptor pentru cardul de memorie, conectaţi adaptorul înainte de a introduce cardul în slot, pentru a evita blocarea cardului. Ако картата с памет се нуждае от адаптер, тогава поставете адаптера преди да вкарате картата в гнездото, понеже в противен случай картата може да заседне. 17

18 rijinalleri Yerleştirme Τοποθέτηση πρωτοτύπων Amplasarea originalelor Поставяне на оригинали A Ön yüzü aşağı doğru yatay bakacak şekilde yerleştirin. Τοποθετήστε οριζόντια, με την πρόσοψη προς τα κάτω. Se aşează pe orizontală cu faţa în jos. Поставете хоризонтално с лицевата част надолу. B Köşeye doğru kaydırın. Σύρετε στη γωνία. Împingeţi-l spre colţ. Плъзнете до ъгъла. Q mm ile mm arasındaki ölçülerdeki fotoğrafları yeniden bastırabilirsiniz. Μπορείτε να επανεκτυπώσετε φωτογραφίες από mm έως mm. Puteţi imprima fotografii de la mm la mm. Можете да отпечатвате снимки с размер мм до мм. 18

19 Kopyalama/Yazdırma/Tarama Αντιγραφή/Εκτύπωση/Σάρωση Copierea/imprimarea/scanarea Копиране/Печат/Сканиране 19

20 Fotoğrafları veya Belgeleri Kopyalama Αντιγραφή φωτογραφιών ή εγγράφων Copierea fotografiilor sau documentelor Копиране на снимки или документи A R & 14 B R & 18 C Kağıdı yazdırılabilir yüzü yukarı halde yükleyin. Τοποθετήστε χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα επάνω. Încărcaţi hârtia cu faţa de imprimat în sus. Заредете със страната, върху която ще се печата, отгоре. rijinali yatay olarak yerleştirin. Τοποθετήστε το πρωτότυπο οριζόντια. Amplasaţi originalul în poziţie orizontală. Поставете оригинала хоризонтално. Copy öğesini seçin. Επιλέξτε Copy. Selectaţi Copy. Изберете Copy. D E Q Kopya sayısını temizlemek için, r J Copy düğmesine basın. F Για να αφαιρέσετε τον αριθμό των αντιγράφων, πατήστε το κουμπί r J Copy. Pentru a şterge numărul de copii, apăsaţi pe butonul r J Copy. Bir renk modu seçin. Επιλέξτε κατάσταση λειτουργίας χρώματος. Selectaţi un mod de culoare. Изберете цветен режим. Kopya sayısını belirleyin. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων. Definiţi numărul de copii. Задайте броя на копията. За да изчистите броя на копията, натиснете бутона r J Copy. Kağıt türünü/boyutunu seçin. Επιλέξτε τύπο/μέγεθος χαρτιού. Selectaţi tipul/formatul de hârtie. Изберете тип/размер на хартията. 20

21 Q F adımından sonra, copy zoom değişikliği yapmak istiyorsanız, (1) öğesinde gösterildiği gibi o düğmesine basın ve ardından, (2) öğesinde gösterildiği gibi, zoom ayarını manuel olarak değiştirmek için + veya - öğesini kullanın. Veya, kağıt boyutunuza uydurmak için, AUT öğesini seçmek üzere l düğmesine basın. Ayarlarınızı onaylamak için, o düğmesine basın. Μετά από το βήμα F, αν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία αντιγραφής ζουμ, πατήστε το κουμπί o όπως εμφανίζεται στο (1) και στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα κουμπί + ή - για να αλλάξετε το ζουμ μη αυτόματα, όπως εμφανίζεται στο (2). Διαφορετικά, πατήστε το κουμπί l για να επιλέξετε AUT ώστε να προσαρμοστεί στο μέγεθος του χαρτιού. Πατήστε το κουμπί o για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας. După pasul F, dacă doriţi să modificaţi zoomul folosit la copiere, apăsaţi pe butonul o, aşa cum este prezentat în figura (1) şi apoi utilizaţi + sau - pentru a modifica manual zoomul ca în figura (2). Sau apăsaţi pe butonul l pentru a selecta opţiunea AUT care va adapta formatul în funcţie de formatul de pagină utilizat. Apăsaţi pe butonul o pentru a confirma setările. След стъпка F, ако желаете да промените увеличението на копието, натиснете бутона o, както е показано на (1) и след това използвайте + или -, за да промените увеличението ръчно, както е показано на (2). Или натиснете бутона l, за да изберете AUT, за да се вместите в размера на вашата хартия. Натиснете бутон o, за да потвърдите настройките. G Kopyalamayı başlatın. Αρχίστε την αντιγραφή. Începeţi copierea. Започнете копиране. Q Yazdırma kalitesini düşürse de düz kağıt kopyalama hızını artırabilirsiniz. G adımında, P ışığı yanıp sönmeye başlayana dek x düğmesini uzun süre basılı tutun. Μπορείτε να επιταχύνετε την αντιγραφή απλού χαρτιού, ωστόσο, η ποιότητα εκτύπωσης θα μειωθεί. Στο βήμα G, κρατήστε πατημένο το κουμπί x έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη P. Puteţi mări viteza de copiere pe hârtie simplă, dar calitatea imprimării va scădea. În pasul G, ţineţi apăsat butonul x până când P începe să lumineze intermitent. Можете да ускорите копирането върху обикновена хартия, но качеството на печата ще се влоши. В стъпка G, задръжте натиснат бутона x докато индикаторът P не започне да мига. 21

22 Fotoğraf Yazdırma Εκτύπωση φωτογραφιών Tipărirea fotografiilor Печатане на снимки A R & 14 B R & 16 C Fotoğraf kağıdını yükleyin. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί. Încărcaţi hârtia foto. Заредете фотохартия. Bir bellek kartı takın. Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης. Introduceţi un card de memorie. Вкарайте картата с памет. Print Photos öğesini seçin. Επιλέξτε Print Photos. Selectaţi Print Photos. Изберете Print Photos. D E Q Daha fazla fotoğraf seçmek için, D ve E adımlarını tekrarlayın. F Για να επιλέξετε περισσότερες φωτογραφίες, επαναλάβετε τοα βήματα D και E. Pentru a selecta mai multe fotografii, repetaţi paşii D şi E. Bir fotoğraf seçin. Επιλέξτε μια φωτογραφία. Selectaţi o fotografie. Изберете снимка. Kopya sayısını belirleyin. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων. Definiţi numărul de copii. Задайте броя на копията. За да изберете още снимки, повторете стъпки D и E /4 6 öğesini seçin. Επιλέξτε 10 15/4 6. Selectaţi 10 15/4 6. Изберете 10 15/

23 G Yazdırmaya başlayın. Ξεκινήστε την εκτύπωση. Porniţi tipărirea. Започнете печатане. 23

24 Dizin Sayfasından Fotoğraf Yazdırma Εκτύπωση φωτογραφιών από το φύλλο ευρετηρίου Tipărirea fotografiilor de pe o foaie index Печатане на снимки от азбучен лист Fotoğrafları A4 dizin sayfası kullanarak yazdırabilirsiniz. Önce bir dizin sayfası yazdırın, yazdırmak istediğiniz fotoğrafları işaretleyin ve ardından fotoğraflarınızı yazdırmak için dizin sayfasını tarayın. Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες με τη χρήση φύλλου ευρετηρίου A4. Πρώτα εκτυπώστε ένα φύλλο ευρετηρίου, επισημάνετε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια, σαρώστε το φύλλο ευρετηρίου για να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας. Puteţi tipări fotografii folosind o foaie index A4. Tipăriţi mai întâi foaia index, semnaţi fotografiile pe care doriţi să le tipăriţi şi apoi scanaţi foaia index pentru a imprima fotografiile. Можете да отпечатвате снимки чрез азбучния лист А4. Първо отпечатайте азбучен лист, маркирайте снимките, които желаете да отпечатате и след това сканирайте азбучния лист, за да отпечатате вашите снимки. 24 Q A R & 14 B R & 16 Karttaki tüm fotoğraflar, her bir dizin sayfasına 30 küçük resimden oluşan gruplar halinde yazdırılır. Çok sayıda A4 düz kağıdına ihtiyacınız olabilir. Όλες οι φωτογραφίες στην κάρτα εκτυπώνονται σε ομάδες 30 μικρογραφιών ανά φύλλο ευρετηρίου. Ενδέχεται να χρειαστείτε αρκετά φύλλα απλού χαρτιού μεγέθους A4. Toate fotografiile de pe card sunt imprimate în grupuri de câte 30 de miniaturi pe o foaie index. S-ar putea să aveţi nevoie de mai multe foi simple de hârtie format A4. Всички снимки на картата са отпечатани в групи по 30 миниатюрни картинки за всеки азбучен лист. Може да са ви необходими няколко листа обикновена хартия A4. A4 boyutunda düz kağıt yükleyin. Τοποθετήστε απλό χαρτί μεγέθους A4. Încărcaţi hârtie simplă A4. Заредете обикновена хартия с размер A4. Bir bellek kartı takın. Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης. Introduceţi un card de memorie. Вкарайте картата с памет.

25 C D E Index Sheet öğesini seçin. Επιλέξτε Index Sheet. Selectaţi Index Sheet. Изберете Index Sheet. Dizin sayfasını yazdırın. Εκτυπώστε το φύλλο ευρετηρίου. Tipăriţi foaia index. Отпечатайте азбучния лист. u işaretinin kağıt üzerindeki köşeyle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Βεβαιωθείτε ότι το u ευθυγραμμίζεται με τη γωνία στο φύλλο. Verificaţi dacă u se aliniază cu colţul foii. Проверете дали u се изравнява с ъгъла на листа. F G H I Bir kağıt boyutu seçin. Επιλέξτε μέγεθος χαρτιού. Selectaţi formatul hârtiei. Изберете размер на хартията. Bordürlü veya bordürsüz seçimini yapın. Επιλέξτε εκτύπωση με ή χωρίς περιθώρια. Selectaţi tipărirea cu margini sau fără margini. Изберете с поле или без поле. Bir tarih damgası ile yazdırıp yazdırmayacağınızı seçin. Επιλέξτε εκτύπωση με αποτύπωση ημερομηνίας. Selectaţi pentru tipărire cu marcarea datei. Изберете печат с отпечатване на дата. Kopya sayısını seçin. Επιλέξτε τον αριθμό των αντιγράφων. Selectaţi numărul de copii. Изберете броя на копията. 25

26 J K R & 14 L Dizin sayfasını ön yüzü aşağı gelecek şekilde yerleştirin. Τοποθετήστε το φύλλο ευρετηρίου με την όψη προς τα κάτω. Amplasaţi foaia index cu faţa în jos. Поставете азбучния лист с лицевата страна надолу. Fotoğraf kağıdını yükleyin. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί. Încărcaţi hârtia foto. Заредете фотохартия. Fotoğrafları dizin sayfasından yazdırın. Εκτυπώστε φωτογραφίες από το φύλλο ευρετηρίου. Tipăriţi fotografiile de pe foaia index. Отпечатайте снимки от азбучния лист. Q Fotoğrafları, Ultra Glossy Photo Paper (Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı), Premium Glossy Photo Paper (Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı) veya Premium Semigloss Photo Paper (Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı) üzerine yazdırabilirsiniz. Εκτυπώστε φωτογραφίες σε Ultra Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Ultra), Premium Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium) ή Premium Semigloss Photo Paper (Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium). Puteţi tipări fotografiile pe Ultra Glossy Photo Paper (Hârtie foto ultralucioasă), Premium Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă premium) sau pe Premium Semigloss Photo Paper (Hârtie foto semi-lucioasă premium). Можете да отпечатвате снимки на Ultra Glossy Photo Paper (Свръх гланцирана фотохартия), Premium Glossy Photo Paper (Premium гланцирана фотохартия) или Premium Semigloss Photo Paper (Premium полу-гланцирана фотохартия). Q Birden fazla dizin sayfanız varsa, ilk sayfanın yazdırılması tamamlanana kadar bekleyin ve ardından her bir ek sayfadan tarama ve yazdırma için J ile L arasındaki adımları tekrarlayın. Αν έχετε περισσότερα από ένα φύλλα ευρετηρίου, περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η εκτύπωση για το πρώτο φύλλο και στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα J έως L για σάρωση και εκτύπωση από κάθε πρόσθετο φύλλο. Dacă aveţi mai multe foi index, aşteptaţi până când imprimarea primei foi index s-a terminat şi apoi repetaţi paşii de la J la L pentru a scana şi imprima de pe fiecare foi suplimentare. Ако имате повече от един азбучен лист, изчакайте докато завърши отпечатването на първия лист и след това повторете стъпки J до L, за да сканирате и отпечатате от всеки допълнителен азбучен лист. 26

27 Bir Bilgisayara Tarama Σάρωση σε υπολογιστή Scanarea pe un calculator Сканиране в компютър Q A R & 18 Bu yazıcı için bilgisayarınıza yazılımı kurduğunuzdan ve Buradan Başlayın posterindeki talimatları izleyerek bağladığınızdan emin olun. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό αυτού του εκτυπωτή και έχετε συνδεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Ξεκινήστε εδώ. Asiguraţi-vă că aţi instalat software pentru această imprimantă pe computer şi că aţi conectat imprimanta urmând instrucţiunile din posterul Începeţi aici. Уверете се, че сте инсталирали софтуер за този принтер на вашия компютър и сте осъществили връзките в съответствие с инструкциите на листовката Започнете оттук. Yüzü aşağı gelecek şekilde yatay yerleştirin. Τοποθετήστε οριζόντια με την πρόσοψη προς τα κάτω. Amplasaţi orizontal cu faţa în jos. Поставете хоризонтално с лицевата част надолу. B Scan öğesini seçin. Επιλέξτε Scan. Selectaţi Scan. Изберете Scan. C Bir öğe seçin. Επιλέξτε ένα στοιχείο. Selectaţi un element. Изберете елемент. Q C adımından sonra, bilgisayarınızın tarama yazılımı otomatik olarak tarama işlemine başlar. Daha fazla bilgi için, çevrimiçi Kullanım Kılavuzu konusuna bakın. Μετά από το βήμα C, το λογισμικό σάρωσης του υπολογιστή σας ξεκινάει αυτόματα τη διαδικασία σάρωσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ηλεκτρονικές Οδηγίες χρήστη. După pasul C, programul de scanare de pe calculatorul dumneavoastră va începe automat scanarea. Pentru mai multe detalii, consultaţi online Ghidul utilizatorului. След стъпка C, сканиращият софтуер на вашия компютър автоматично ще започне да сканира. За подробности вижте интерактивното Ръководство на потребителя. 27

28 28

29 Bakım Συντήρηση Întreţinere Техническо обслужване 29

30 Yazıcı Kafasını Kontrol Etme/ Temizleme A R & 14 B C Έλεγχος/Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης Verificarea/ Curăţarea capului de imprimare Проверка/ Почистване на печатащата глава A4 boyutunda düz kağıt yükleyin. Τοποθετήστε απλό χαρτί μεγέθους A4. Încărcaţi hârtie simplă A4. Заредете обикновена хартия с размер A4. Her iki tuşa da aynı anda basın. Πατήστε και τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα. Apăsaţi simultan ambele butoane. Натиснете двата бутона едновременно. Nozül Kont. ü seçin. Επιλέξτε Έλεγ. ακροφ. Selectaţi Nozzle Check. Изберете Nozzle Check. D E F 30 Deseni kontrol edin. Ελέγξτε το μοτίβο. Verificaţi mostra. Проверете образеца. Kafayı temizlemeye başlayın. Ξεκινήστε τον καθαρισμό της κεφαλής. Porniţi curăţarea capului. Стартирайте чистене на главата. Kafayı temizlemeyi bitirin. Ολοκληρώστε τον καθαρισμό της κεφαλής. Finalizaţi curăţarea capului. Завършете почистването на главата.

31 Q Yazıcı kafası temizliğinde tüm kartuşlardan mürekkep kullanılır, bu nedenle sadece yazdırma kalitesi düşükse yazıcı kafasını temizleyin. Ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης χρησιμοποιεί μερική ποσότητα μελάνης από όλα τα δοχεία, επομένως, πραγματοποιείστε καθαρισμό μόνο όταν η ποιότητα μειώνεται. La curăţarea capului de imprimare se consumă cerneală din toate cartuşele; de aceea, curăţaţi capul de imprimare numai dacă nivelul de calitate scade. При чистене на главата се изразходва известно количество мастило от всички касети, затова чистете печатащата глава само при влошаване на качеството. Q Yazıcı kafası dört kere temizlendikten sonra kalite iyileşmiyorsa yazıcıyı en az altı saatliğine kapatın. Ardından yazıcı kafasını yeniden temizleyin. Kalite düzelmediyse, Epson destek ile temas kurun. Αν η ποιότητα δεν βελτιωθεί μετά από τέσσερις καθαρισμούς, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή για τουλάχιστον έξι ώρες. Μετά δοκιμάστε να καθαρίσετε ξανά την κεφαλή εκτύπωσης. Αν η ποιότητα δεν βελτιωθεί, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson. Dacă nu apar îmbunătăţiri după patru curăţări, opriţi imprimanta timp de cel puţin şase ore. Apoi, încercaţi să curăţaţi din nou capul de imprimare. Dacă nivelul calităţii nu se îmbunătăţeşte, contactaţi serviciul de asistenţă tehnică Epson. Ако то не се подобри след четирикратно почистване, изключете принтера за най-малко шест часа. След това се опитайте да почистите печатащата глава отново. Ако и след това качеството не се подобри, свържете се със Службата за поддръжка на Epson. 31

32 Yazıcı Kafasının Hizalanması A R & 14 B C Ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης Alinierea capului de imprimare Изравняване на печатащата глава A4 boyutunda düz kağıt yükleyin. Τοποθετήστε απλό χαρτί μεγέθους A4. Încărcaţi hârtie simplă A4. Заредете обикновена хартия с размер A4. Her iki tuşa da aynı anda basın. Πατήστε και τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα. Apăsaţi simultan ambele butoane. Натиснете двата бутона едновременно. Kafa Ayarı öğesini seçin. Επιλέξτε Ευθυγ. κεφαλής. Selectaţi Head Alignment. Изберете Head Alignment. D E F G 32 Tek renk ağırlıkta bir desen seçin. Επιλέξτε το πιο σταθερό μοτίβο. Selectaţi modelul cea mai compact. Изберете най-плътния образец. Desen numarasını seçin. Επιλέξτε τον αριθμό μοτίβου. Selectaţi numărul mostrei. Изберете номера на образеца. Numarayı girin. Πληκτρολογήστε τον αριθμό. Introduceţi numărul. Въведете номера. Tüm desenler için E ve F adımlarını tekrarlayın. Επαναλάβετε E και F για όλα τα μοτίβα. Repetaţi E şi F pentru toate mostrele. Повторете E и F за всички образци.

33 H Yazıcı kafasını hizalamayı bitirin. Ολοκληρώστε την ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης. Finalizaţi alinierea capului de imprimare. Завършете изравняването на печатащата глава. 33

34 Dili Değiştirme ve Sıfırlama Επαναφορά & αλλαγή γλώσσας Restaurarea şi schimbarea limbii Нулиране и смяна на език Varsayılan Ayarları Geri Yükleme Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Restaurare setări implicite Възстановяване на фабричните настройки A Her iki tuşa da aynı anda basın. Πατήστε και τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα. Apăsaţi simultan ambele butoane. Натиснете двата бутона едновременно. B Vars. Ayarları Geri Yük. öğesini seçin. Επιλέξτε Επαναφ. προεπιλ. ρυθμ. Selectaţi Restore Default Settings. Изберете Restore Default Settings. Dili Değiştirme Αλλαγή της γλώσσας Modificarea limbii Смяна на езика A B C 34 Her iki tuşa da aynı anda basın. Πατήστε και τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα. Apăsaţi simultan ambele butoane. Натиснете двата бутона едновременно. Dil/Language öğesini seçin. Επιλέξτε Γλώσσα/Language. Selectaţi Language. Изберете Language. Bir dil seçin. Επιλέξτε γλώσσα. Selectaţi o limbă. Изберете език.

35 Sorun Giderme Επίλυση προβλημάτων Rezolvarea problemelor Решаване на проблеми 35

36 Hata/Uyarı Mesajları Μηνύματα/ Προειδοποίηση σφάλματος Mesaje de eroare/ avertizare Съобщения за грешки/ предупреждения TR Kod Çözüm E-01 Yazıcıyı kapatın ve ardından tekrar açın. Yazıcıda herhangi bir kağıt olmadığından emin olun. Hata mesajı hala görünüyorsa Epson destek ile temas kurun. E-02 Yazıcıyı kapatın ve ardından tekrar açın. Hata mesajı hala görünüyorsa Epson destek ile temas kurun. E-10 Yazıcıyı kapatın. Mürekkep pedlerini değiştirmek için Epson destek ile temas kurun. I-01 Kağıt bitti. Kağıt yükleyin ve x öğesine basın. R & 14 I-10 Bellek kartında fotoğraf yok. Bellek kartını kontrol edin ve yeniden deneyin. I-11 Bellek kartı takılmamış. Bir bellek kartı takın. R & 16 W-01 Önceki ekranı getirmek için x öğesine basın. Mürekkep pedlerini kullanım ömürleri dolmadan önce değiştirmek için Epson Desteğe başvurun. Mürekkep pedleri doygun hale geldiğinde, yazıcı stop eder ve yazdırmaya devam etmek için Epson desteğe ihtiyaç duyar. W-02 Kağıt sıkışması. Sıkışmış kağıdı çıkarın, yazıcıyı kapatın ve ardından tekrar açın. R & 46 W-03 Kağıt sıkışması. Tarayıcı ünitesini açın, sıkışmış kağıdı çıkarın ve ardından x öğesine basın. R & 45 W-04 Mürekkep kartuş kapağı açık. Tarayıcı ünitesini açın ve mürekkep kartuş kapağını kapatın. Devam etmek için x öğesine basın. R & 40 W-05 Kağıdı çıkarın ve tekrar yükleyin, ardından x öğesine basın. R & 14 W-10 LCD panelde gösterilen mürekkep kartuşu veya kartuşları yüklenmemiştir. Bunları yükleyin. R & 40 W-11 LCD panelde gösterilen mürekkep kartuşu veya kartuşları tanınamıyor. Bunları düzgün bir şekilde yükleyin. R & 40 W-13 LCD panelde gösterilen mürekkep kartuşu veya kartuşları değiştirmeniz gerekiyor. R & 40 W-20 Dizin sayfası yok veya belge tablosu üzerine düzgün şekilde yerleştirilmemiş. Kontrol edin ve yeniden deneyin. W-21 Fotoğraflar seçilmedi veya ovaller dizin sayfası üzerinde yanlış bir şekilde işaretlendi. Sayfayı düzeltin ve yeniden deneyin. W-22 Kağıt türü seçilmedi veya ovaller dizin sayfası üzerinde yanlış bir şekilde işaretlendi. Sayfayı düzeltin ve yeniden deneyin. W-23 Bellek kartının içeriği değiştirildi. Yeni bir dizin sayfası yazdırın ve yeniden deneyin. W-30 Bellek kartının düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Kart düzgün yerleştirilmiş ise, kartla ilgili bir sorun olup olmadığını kontrol edin ve yeniden deneyin. W-40 Yapmış olduğunuz ayarlar silinecektir. Evt veya Hy öğesini seçin. 36 W-41 Yazıcı kafasını temizlemeden önce LCD panel üzerinde gösterilen kartuşu veya kartuşları değiştirin. R & 40

37 EL Κωδικός Λύση E-01 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον ξανά. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παραμείνει χαρτί στον εκτυπωτή. Αν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson. E-02 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον ξανά. Αν το μήνυμα σφάλματος παραμένει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson. E-10 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson για αντικατάσταση των ταμπόν μελάνης. I-01 Τελείωσε το χαρτί. Τοποθετήστε χαρτί και πατήστε x. R & 14 I-10 Δεν υπάρχουν φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης. Ελέγξτε την κάρτα μνήμης και δοκιμάστε ξανά. I-11 Δεν έχει εισαχθεί κάρτα μνήμης. Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης. R & 16 W-01 Πατήστε x για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson για την αντικατάσταση των ταμπόν μελάνης πριν εξαντληθούν. Όταν τα ταμπόν μελάνης κορεστούν, ο εκτυπωτής σταματάει και απαιτείται η υποστήριξη της Epson για να συνεχιστεί η εκτύπωση. W-02 Εμπλοκή χαρτιού. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον ξανά. R & 46 W-03 Εμπλοκή χαρτιού. Ανοίξτε τη μονάδα του εκτυπωτή, αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί και στη συνέχεια, πατήστε x. R & 45 W-04 Το κάλυμμα του δοχείου μελάνης είναι ανοικτό. Ανοίξτε τη μονάδα του σαρωτή και κλείστε το κάλυμμα του δοχείου μελάνης. Πατήστε x για να συνεχίσετε. R & 40 W-05 Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά το χαρτί και στη συνέχεια, πατήστε x. R & 14 W-10 Τα δοχεία μελάνης που εμφανίζονται στην οθόνη LCD δεν έχουν τοποθετηθεί. Τοποθετήστε τα. R & 40 W-11 Δεν είναι δυνατή η αναγνώρισης του δοχείου μελάνης που εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Τοποθετήστε τα σωστά. R & 40 W-13 Πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης που εμφανίζονται στην οθόνη LCD. R & 40 W-20 Δεν υπάρχει φύλλο ευρετηρίου ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στον πίνακα εγγράφων. Ελέγξτε το και δοκιμάστε ξανά. W-21 Δεν έχουν επιλεχθεί φωτογραφίες ή οι οβάλ προεξοχές δεν έχουν σημανθεί σωστά στο φύλλο ευρετηρίου. Διορθώστε το φύλλο και δοκιμάστε ξανά. W-22 Δεν έχει επιλεχθεί τύπος χαρτιού ή οι οβάλ προεξοχές δεν έχουν σημανθεί σωστά στο φύλλο ευρετηρίου. Διορθώστε το φύλλο και δοκιμάστε ξανά. W-23 Τα περιεχόμενα της κάρτας μνήμης έχουν αλλάξει. Εκτυπώστε νέο φύλλο ευρετηρίου και δοκιμάστε ξανά. W-30 Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει εισαχθεί σωστά. Αν ναι, ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην κάρτα και δοκιμάστε ξανά. W-40 Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε θα απαλείφουν. Επιλέξτε Ναι ή Όχι. W-41 Αντικαταστήστε τα δοχεία που εμφανίζονται στην οθόνη LCD πριν τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. R & 40 37

38 R Cod Soluţie E-01 priţi şi apoi reporniţi imprimanta. Asiguraţi-vă că în interiorul imprimantei nu mai este hârtie. Dacă eroarea mai apare, contactaţi serviciul de asistenţă Epson. E-02 priţi şi apoi reporniţi imprimanta. Dacă mesajul de eroare mai apare, contactaţi serviciul de asistenţă Epson. E-10 preşte imprimanta. Contactaţi serviciul de asistenţă Epson pentru a înlocui tampoanele de cerneală. I-01 Lipsă hârtie. Încărcaţi hârtia şi apăsaţi x. R & 14 I-10 Pe cardul de memorie nu sunt fotografii. Verificaţi cardul de memorie şi reîncercaţi. I-11 Cardul de memorie nu este introdus. Introduceţi un card de memorie. R & 16 W-01 Apăsaţi x pentru a reveni la ecranul anterior. Contactaţi serviciul de asistenţă Epson pentru a înlocui tampoanele pentru absorbţia cernelii înainte de sfârşitul duratei de viaţă. Dacă tampoanele pentru absorbţia cernelii sunt saturate, imprimanta se opreşte şi pentru a continua tipărirea trebuie să apelaţi la serviciul de asistenţă Epson. W-02 Blocaj hârtie. Scoateţi hârtia blocată, opriţi imprimanta şi apoi reporniţi-o. R & 46 W-03 Blocaj hârtie. priţi unitatea de scanare, scoateţi hârtia blocată şi apoi apăsaţi x. R & 45 W-04 Capacul cartuşului de cerneală este deschis. Deschideţi unitatea de scanare şi închideţi capacul cartuşului. Apăsaţi x pentru a continua. R & 40 W-05 Scoateţi şi reîncărcaţi hârtia, apoi apăsaţi x. R & 14 W-10 Cartuşul(ele) de cerneală afişat(e) pe panoul LCD nu au fost instalate. Instalaţi-le. R & 40 W-11 Cartuşul(ele) de cerneală afişat(e) pe panoul LCD nu au fost recunoscute. Instalaţi-le corect. R & 40 W-13 Trebuie să înlocuiţi cartuşul(ele) de cerneală afişat(e) pe panoul LCD. R & 40 W-20 Nu este nicio foaia index sau nu este aşezată corect pe masa pentru documente. Verificaţi şi reîncercaţi. W-21 Fotografiile nu sunt selectate sau ovalurile sunt marcate incorect pe foaia index. Corectaţi foaia şi reîncercaţi. W-22 Tipul de hârtie nu este selectat sau ovalurile sunt marcate incorect pe foaia index. Corectaţi foaia şi reîncercaţi. W-23 Conţinutul cardului de memorie s-a modificat. Tipăriţi o nouă foaie index şi reîncercaţi. W-30 Asiguraţi-vă că aţi introdus corect cardul de memorie. Dacă este, verificaţi dacă nu există o problemă cu cardul şi reîncercaţi. W-40 Setările definite de dumneavoastră vor fi şterse. Selectaţi Yes sau No. 38 W-41 Înlocuiţi cartuşul(ele) de cerneală afişat(e) pe panoul LCD înainte de a curăţa capul de tipărire. R & 40

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Temel Kullanım Kılavuzu Βασικός οδηγός λειτουργίας Ghidul operaţiilor de bază Ръководство за основна операция

Temel Kullanım Kılavuzu Βασικός οδηγός λειτουργίας Ghidul operaţiilor de bază Ръководство за основна операция TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu Βασικός οδηγός λειτουργίας Ghidul operaţiilor de bază Ръководство за основна операция Lütfen bilgisayarınızdan yazdırma ve tarama yapmanız için hazırlanmış, CD den yüklenen

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL RO BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için - EN TR EL Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - About This Guide

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция - за употреба без компютър -

Ръководство за основна операция - за употреба без компютър - TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή-

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Οδηγίες ασφαλείας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...3 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου Πίνακας ελέγχου...4 Χειρισμός χαρτιού Επιλογή χαρτιού...7

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή-

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Εισαγωγή Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Προσωπικές πληροφορίες αποθηκευμένες στη μνήμη... 4 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4676-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4676-00 EL NPD4676-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4670-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4670-00 EL NPD4670-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1010 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1010 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού ενεργοποίησης... 5

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4898-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4898-00 EL NPD4898-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4671-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4671-00 EL NPD4671-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4134-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4134-00 EL NPD4134-00 EL Περιεχόμενα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος Οδηγίες ασφάλειας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας... 11 Εγκατάσταση του εκτυπωτή... 11 Επιλογή θέσης για

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής)

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Σελίδα 1 από 5 Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4893-03 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4893-03 EL NPD4893-03 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана SWK 750SS Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE UTILIZARE UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL NPD4708-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών DPP-FPHD1 TR GR Kullanma kılavuzu Bu baskı makinesini çalıştırmadan önce, bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4966-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4966-00 EL NPD4966-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη NPD4686-00 EN

Εγχειρίδιο Χρήστη NPD4686-00 EN Εγχειρίδιο Χρήστη NPD4686-00 EN R41AD419_R41AD420_R41AD741_R41AD742 Εγχειρίδιο Χρήστη CRTM.FM(A4 size)rev.e Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG80H Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH Important Safeguards 1. Make sure to read all the

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 5510 series...3 2 Γνωριμία με το HP Photosmart Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Περιεχόμενα 3 Πώς μπορώ να;...7

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια για το HP Photosmart A620 series

Βοήθεια για το HP Photosmart A620 series Βοήθεια για το HP Photosmart A620 series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια για το HP Photosmart A620 series...5 2 Έναρξη χρήσης Πώς µπορώ να;...7 Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες...8 Η συσκευή HP Photosmart

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 series... 3 Τα μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 6520 series

HP Deskjet 6520 series HP Deskjet 6520 series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Deskjet 6520 series...3 2 Γνωριμία με το HP Deskjet Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...7 Φωτεινή ένδειξη κατάστασης ασύρματης σύνδεσης...8

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4700 series. Βοήθεια Windows

HP Photosmart C4700 series. Βοήθεια Windows HP Photosmart C4700 series Βοήθεια Windows HP Photosmart C4700 series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια HP Photosmart C4700 series...3 2 Ολοκλήρωση της ρύθµισης της συσκευής HP Photosmart Προσθήκη του HP Photosmart

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Σημαντικό μήνυμα για την ανακύκλωση κασετών μελάνης! Διαβάστε πριν ανοίξετε τη συσκευασία της κασέτας μελάνης Αντιμετωπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατά τη διάρκεια της χρόνιας 2002-2003, τα σχολεία εξοπλίστηκαν µε υπολογιστές µάρκας ARROW

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C5300 All-in-One series. Βοήθεια Windows

HP Photosmart C5300 All-in-One series. Βοήθεια Windows HP Photosmart C5300 All-in-One series Βοήθεια Windows HP Photosmart C5300 All-in-One series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια HP Photosmart C5300 All-in-One series...7 2 Επισκόπηση συσκευής HP All-in-One Η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 7510 Series...3 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Photosmart Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Συμβουλές για να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DYE-SUB ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΥΚΟΛΙΑ & ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΣΕΤΑ EASY PHOTO PACK

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DYE-SUB ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΥΚΟΛΙΑ & ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΣΕΤΑ EASY PHOTO PACK Compact Φωτογραφικοί Εκτυπωτές SELPHY Ταχύτατες, επαγγελματικές εκτυπώσεις με ποιότητα φωτογραφικού εργαστηρίου απευθείας από φωτογραφική μηχανή, κάρτα μνήμης ή κινητό τηλέφωνο. Οι Compact Φωτογραφικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR MINI QCD01 είναι

Διαβάστε περισσότερα

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης 3500-4500 Series Οδηγός Χρήσης Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver GB GR CY Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver User manual and service information Ασύρματο πληκτρολόγιο-design

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega POLARIS Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

%JHJUBM $BNFSB t ƭƾnjǀƹǁǒ ƫǏNJdžƺLjƸnjǀǁǒ ƢƾǍƸDŽǒ %JKJUBM,BNFSB t ǣȗȑȗƞȍșțȍ ȢȜȠȜȘȍȚȓȞȍ www.fisher-price.com

%JHJUBM $BNFSB t ƭƾnjǀƹǁǒ ƫǏNJdžƺLjƸnjǀǁǒ ƢƾǍƸDŽǒ %JKJUBM,BNFSB t ǣȗȑȗƞȍșțȍ ȢȜȠȜȘȍȚȓȞȍ www.fisher-price.com www.fisher-price.com Tips for Better Images! Συμβουλές για Ακόμα Καλύτερες Φωτογραφίες! Daha İyi Görüntüler için İpuçları! Съвети за по-хубави снимки! Before your child uses the camera independently, we

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες Χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής γνησιότητας χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης HP Officejet 150 Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4043-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4043-00 EL NPD4043-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονικά, μηχανικά, ως

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-262-027-51 (1) Multi-Card Reader/Writer Οδηγίες λειτουργίας JP Πριν από τη λειτουργία της µονάδας, µελετήστε αυτό το έγγραφο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. FR DE ES IT CS MRW-EA7 2010 Sony Corporation

Διαβάστε περισσότερα

DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 4-124-309-31(1) http://www.sony.net/ TR/ES/PT/GR DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Digital Video Camera Recorder Kullanma Kılavuzu Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-116-384-52 (1) Multi-Card Reader/Writer Οδηγίες λειτουργίας JP Πριν από τη λειτουργία της µονάδας, µελετήστε αυτό το έγγραφο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. FR DE ES IT CS MRW62E-T2 2008 Sony

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...9 Εισαγωγή...10 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...10 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...14 Παράκαμψη

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση.

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Τι πρέπει να κάνετε... 3 Ανάκτηση και αντίγραφα ασφαλείας... 4 Τι είναι η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Ανάγνωσης/Εγγραφής Πολλαπλών καρτών

Συσκευή Ανάγνωσης/Εγγραφής Πολλαπλών καρτών 2-694-866-22(1) Συσκευή Ανάγνωσης/Εγγραφής Πολλαπλών καρτών Οδηγίες λειτουργίας Πριν τη λειτουργία της μονάδας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο και κρατήστε το για να ανατρέξετε σε αυτό μελλοντικά.

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart A710 series

HP Photosmart A710 series HP Photosmart A710 series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

VIVA Q8. User manual...3. Ръководство за употреб. 31. Οδηγός Χρήστη...54. Manual de utilizare.. 96

VIVA Q8. User manual...3. Ръководство за употреб. 31. Οδηγός Χρήστη...54. Manual de utilizare.. 96 VIVA Q8 User manual....3 Ръководство за употреб. 31 Οδηγός Χρήστη...54 Manual de utilizare.. 96 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EN Front camera Power button MicroUSB plug HDMI plug Microphone

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro 6830

HP Officejet Pro 6830 HP Officejet Pro 6830 HP Officejet Pro 6830 Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1, 7/2014 Σημειώσεις της Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ GLASS PANEL HEATER ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂTERMOREZISTENTĂ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Model/ Μοντέλο: G3INV-20DTW 2.000W/1.000W

Διαβάστε περισσότερα