Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογαριαςμοί Κατακζςεων"

Transcript

1

2 Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/ Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4. Σα εμπορεφματα ταξιδεφουν με κίνδυνο & για λογαριαςμό του αγοραςτι. 5. Συχόν παράπονα πελατϊν κα πρζπει να υποβάλλονται γραπτϊσ μζςα ςε επτά θμζρεσ από τθν παραλαβι των προϊόντων. 6. Επιςτροφζσ γίνονται δεκτζσ εντόσ δζκα (10) θμερϊν και μόνο με παραςτατικό και ζξοδα του πελάτθ, πάντοτε κατόπιν ςυνεννοιςεωσ. 7. Η κυριότθτα των πωλθκζντων εμπορευμάτων παρακρατείται από τον πωλθτι μζχρι τθν πλιρθ εξόφλθςθ τθσ αξίασ τουσ από τον αγοραςτι. 8. Ωσ απόδειξθ παραλαβισ των εμπορευμάτων από τον πελάτθ κεωρείται θ απόδειξθ παραλαβισ αυτϊν από τον μεταφορζα ςτθν Ακινα ι τον ίδιο ι εκπρόςωπό του για πελάτεσ Ακθνϊν. 9. Μετά τθν παρζλευςθ 60 θμερϊν από θμερομθνία εκδόςεωσ των τιμολογίων θ απαίτθςθ κακίςταται τοκοφόροσ με τον νόμιμο τόκο υπερθμερίασ. 10. Για κάκε διαφορά αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαςτιρια τθσ Ακινασ, αποδοχισ αποδεικνυόμενθσ από τθν παροφςα ςυναλλαγι. Βρείτε μασ ςτο χάρτθ Λογαριαςμοί Κατακζςεων 150/

3 Σα Lexan Thermoclear ανικουν ςτθν οικογζνεια των πολυκαρμπονικϊν προϊόντων τθσ Sabic Innovative Plastics (πρϊθν General Electric) και παράγονται από τθν άριςτθσ ποιότθτασ πρϊτθ φλθ πολυκαρμπονικοφ Lexan. Σα Lexan Thermoclear προςφζρονται ςε 2 διαφορετικοφσ τφπουσ ανάλογα με το είδοσ τθσ αςπίδασ προςταςίασ τουσ: 1. Κυψελωτά με αςπίδα προςταςίασ 1 όψθσ & 10ετι εγγφθςθ 2. Κυψελωτά με αςπίδα προςταςίασ 2 όψεων & 10ετι εγγφθςθ Εκτόσ τθσ απαράμιλλθσ αντοχισ τουσ ςτθ UV ακτινοβολία, τα Lexan Thermoclear προςφζρουν ακόμα: - Κυψζλεσ 2,3,5 τοιχωμάτων με ή χωρίσ ενίςχυςη Χ - Άριςτη αντοχή ςτην κροφςη και τισ μηχανικζσ καταπονήςεισ. - Ανθεκτικότητα ςτισ καιρικζσ μεταβολζσ, αφοφ διατηροφν τισ φυςικζσ τουσ ιδιότητεσ ςε ζνα ευρφ φάςμα κερμοκραςιϊν (-40 o C o C) - Φωτοδιαπερατότητα, η τιμή τησ οποίασ ποικίλει ανάλογα με το πάχοσ και το χρϊμα των φφλλων - Μικρό βάροσ, εφκολη μεταφορά & τοποθζτηςη - Εφκολη Τοποθζτηςη Πιο αναλυτικά, τα Lexan παρζχουν: UV προςταςία Σα Lexan Thermoclear επιςτρϊνονται κατ επιλογιν με φιλμ προςταςίασ 100% από τθ UV ακτινοβολία από τθν μία ι και από τισ δφο όψεισ τουσ. Χάρθ ςε αυτι τουσ τθν ιδιότθτα, τα φφλλα Lexan Thermoclear δεν πολυμερίηονται, διατθροφν ςτο ακζραιο τισ ιδιότθτεσ τουσ για ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα και παράλλθλα προςτατεφουν τον χϊρο που καλφπτουν από τισ αρνθτικζσ επιδράςεισ τθσ υπεριϊδουσ (UV) ακτινοβολίασ. Θερμομόνωςη Οι κυψζλεσ 2 ι περιςςοτζρων τοιχωμάτων των κυψελωτϊν πολυκαρμπονικϊν φφλλων ζχουν εξαιρετικζσ κερμομονωτικζσ ιδιότθτεσ υπερζχοντασ απζναντι ςε οποιαδιποτε υάλωςθ με μονό υαλοπίνακα. Ηχομόνωςη Σα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φφλλα Lexan προςφζρουν μζγιςτθ θχομόνωςθ 23 db, ςφμφωνα με το πρότυπο DIN Αντοχθ ςτο χαλάζι Ζνα πολυκαρμπονικό φφλλο Lexan με αςπίδα UV 2 όψεων και πάχουσ 10 και 16 mm ζχει αντοχι ςε ταχφτθτεσ κροφςθσ πολφ πάνω από 21 m/sec (ζνασ κόκκοσ χαλαηιοφ 20 mm ζχει ταχφτθτα κροφςθσ 21 m/sec) ενϊ ανταγωνιςτικά υλικά όπωσ το γυαλί ι το ακρυλικό αντζχουν από 7-14 m/sec. Εγγύηςη Σα φφλλα Lexan ςυνοδεφονται από ελάχιςτθ εγγφθςθ 10 ετϊν ενάντια ςτον αποχρωματιςμό, τθ μείωςθ φωτοδιαπερατότθτασ και τθ μείωςθ τθσ αντοχισ των φφλλων ςτισ μθχανικζσ καταπονιςεισ.

4 ΚΤΨΕΛΩΣΑ ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ ΦΤΛΛΑ ΚΩΔΙΚΟ ΦΤΛΛΑ ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΑΕΙ ΧΡΩΜΑ ΣΤΠΟ ΣΙΜΗ Lexan Thermoclear 4.0mm 2,10 Χ 6,00 Διάφανο UV1 7, Lexan Thermoclear 6.0mm 2,10 Χ 6,00 Διάφανο UV1 12, Lexan Thermoclear 8.0mm 2,10 Χ 6,00 Διάφανο UV1 14, Lexan Thermoclear 10.0mm 2,10 Χ 6,00 Διάφανο UV1 15, Lexan Thermoclear mm 2,10 Χ 6,00 Διάφανο UV1 24,50 ΚΩΔΙΚΟ ΦΤΛΛΑ ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΑΕΙ ΧΡΩΜΑΣΑ* ΣΤΠΟ ΣΙΜΗ Lexan Thermoclear 4.0mm 2,10 Χ 6,00 Γαλακτώδες UV1 8, Lexan Thermoclear 6.0mm 2,10 Χ 6,00 Γαλακτώδες UV1 13, Lexan Thermoclear 8.0mm 2,10 Χ 6,00 Γαλακτώδες UV1 15, Lexan Thermoclear 10.0mm 2,10 Χ 6,00 Γαλακτώδες UV1 16, Lexan Thermoclear mm 2,10 Χ 6,00 Γαλακτώδες UV1 25,20 ΚΩΔΙΚΟ ΦΤΛΛΑ ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΑΕΙ ΧΡΩΜΑΣΑ* ΣΤΠΟ ΣΙΜΗ Lexan Thermoclear 4.0mm 2,10 Χ 6,00 Καφέ / Μπλε UV1 8, Lexan Thermoclear 6.0mm 2,10 Χ 6,00 Καφέ / Μπλε UV1 13, Lexan Thermoclear 8.0mm 2,10 Χ 6,00 Καφέ / Μπλε UV1 15, Lexan Thermoclear 10.0mm 2,10 Χ 6,00 Καφέ / Μπλε UV1 16, Lexan Thermoclear mm 2,10 Χ 6,00 Καφέ / Μπλε UV1 25,60

5 ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΝΕΡΟΧΤΣΗ Π ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΙΜΗ mm 2,10 1, mm 2,10 1, mm 2,10 1, mm 2,10 1, mm 2,10 2,35 ΚΩΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ Η ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΙΜΗ mm 6,00 2, mm 6,00 4, mm 6,00 5, mm 6,00 5, mm 6,00 8, SNAP 10ΜΜ ΓΙΑ PC 6,00 5,90 ΚΩΔΙΚΟ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΕ ΣΑΙΝΙΕ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΙΜΗ mm Χ 50 m(για φύλλα έως 10 mm) 15, mm X 50 m(για φύλλα mm) 26,00 *Καηόπιν παραγγελίας διαηίθενηαι και θύλλα πολσκαρμπονικά ζηοσς ακόλοσθοσς ηύποσς: Απλά Κσψελωηά (Thermoclear) UV2 Θερμοανακλαζηικά Κσψελωηά UV1 / UV2 Σσμπαγή πολσκαρμπονικά UV1 / UV2 Θερμοανακλαζηικά Σσμπαγή

6 ΜΕ ΙΝΕ ΤΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ Σα Πολυεςτερικά φφλλα ενιςχυμζνα με ίνεσ υάλου (Fiber Glass) διαφϊτιςτα ι χρωματιςτά, παρζχουν τθν πλζον ικανοποιθτικι λφςθ για τθν καταςκευι ςκεπϊν, παρακφρων, εργοςταςίων, υποςτζγων, κερμοκθπίων, ςτεγάςτρων αυτοκινιτων υπό μορφι ΣΟΛ, καταςτρωμάτων πλοίων, παρακαλάςςιων κζντρων (αδιάβλθτα από τθ καλαςςινι αλμφρα). 1. Είναι διαφϊτιςτα (φωτοδιαπερατότθτα μζχρι 90% με διάχυτο ομοιόμορφο φωσ). 2. Αντζχουν ςε κερμοκραςίεσ από 20 o C ζωσ +140 o C 3. Είναι κερμομονωτικά ελαφρά και ζχουν υψθλζσ μθχανικζσ αντοχζσ εφάμιλλεσ του χάλυβα. 4. Ζχουν υψθλζσ χθμικζσ αντοχζσ και είναι απρόςβλθτα ςε διαλφτεσ, οξζα, αλκάλια, άλατα, κ.λπ. 5. Ζχουν χαμθλό κόςτοσ τοποκζτθςθσ λόγω του ότι είναι ελαφριά και δεν απαιτοφν βαρφ ςκελετό. 6. Παράγονται ςε χρϊματα μπλε, πράςινο, κίτρινο, κεραμμυδί, παςτζλ, κ.ά. 7. Παράγονται ςε όλα τα προφίλ λαμαρινϊν όπωσ ΒΙΟΧΑΛΚΟ-ΚΟΝΣΙ-ΚΑΜΑΡΙΔΗ-ΜΑΚΡΗ κ.λπ.

7 Α ΚΩΔΙΚΟ Α Διαφανζσ 1300 gr / m 2 0,8 mm 10,00 /m Διαφανζσ 1850 gr / m 2 1,1 mm 11,50 /m 2 1,10 m Ζωσ 6,0 m Διαφανζσ 2400 gr / m 2 1,6 mm 12,90 /m Διαφανζσ 3400 gr / m 2 2,0 mm 16,00 /m Α Ε ΡΟΛΛΟ ΚΩΔΙΚΟ Α Διαφανζσ 1100 gr / m 2 0,7 mm 7,50 /m 2 1,20 m Ζωσ 10,0 m Διαφανζσ 1300 gr / m 2 0,9 mm 10,00 /m 2 MB ΣΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟ Α Διαφανζσ 1300 gr / m 2 0,9 mm 10,50 /m Διαφανζσ 1900 gr / m 2 1,1 mm 12,00 /m 2 0,95 m Ζωσ 7,00 m Διαφανζσ 2400 gr / m 2 1,6 mm 13,50 /m Διαφανζσ 3400 gr / m 2 2,0 mm 17,00 /m Ε - ΕΛΛΕΝΙΣ ΚΩΔΙΚΟ Α Διαφανζσ 1300 gr / m 2 0,9 mm 10,40 /m Διαφανζσ 1900 gr / m 2 1,1 mm 0,92 m Ζωσ 6,10 m 11,80 /m Διαφανζσ 2400 gr / m 2 1,6 mm 13,20 /m 2

8 Π ΚΩΔΙΚΟ Π Διιαφανζσ 1300 gr / m 2 0,8 mm 1,10 m Ζωσ 8,5 m 10,50 /m 2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΩΔΙΚΟ Α Διιαφανζσ 1300 gr / m 2 0,8 mm 10,00 /m Διιαφανζσ 1850 gr / m 2 1,1 mm 1,20 m Ζωσ 6,0 m 11,00 /m Διιαφανζσ 2400 gr / m 2 1,6 mm 12,50 /m 2 ΣΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΣΤΠΟΤ ΚΩΔΙΚΟ KSH 50 KONTI ι NERGAL 4-42 ΤΠΟΤ ΒΙΟΧΑΛΚΟ-ISOBAU ISOBAU-ΚΑΜΑΡΙΔΗ-ΚΟΝΣΙΚΟΝΣΙ Διιαφανζσ 1300 gr / m 2 0,8 mm 7,70 /m Διιαφανζσ 1850 gr / m 2 1,1 mm 13,80 /m 2 1,042 m Ζωσ 6,0 m Διιαφανζσ 2400 gr / m 2 1,6 mm 16,00 /m Διιαφανζσ 3400 gr / m 2 2,0 mm 18,00 /m 2 Φφλλα διαφόρων άλλων κυματϊςεων είναι διακζςιμα κατά παραγγελία Σα φφλλα τθσ κυμάτωςθσ Α είναι κατάλλθλα για επικάλυψθ κερμοκθπίων με τθν προςκικθ ειδικϊν ςτακεροποιθτικϊν ςτοιχείων. Σα πάχθ και τα βάρθ δίνονται με απόκλιςθ +- 5% Η τιμι των χρωματιςτϊν φφλλων αυξάνεται κατά 5%

9 Εργοστάσιο - Γραυεία Τατοΐοσ Αταρνές Αττική - Τ.Κ Τηλ: Fax: Url:www.commerplast.gr

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΡΟΣ.....3 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ.3 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ.....3 4. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚ3Η-ΝΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚ3Η-ΝΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚΗ-ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 6--2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Πρωτ. : 0/002/289 Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκαρμπονικά Φύλλα - Εφαρμογές

Πολυκαρμπονικά Φύλλα - Εφαρμογές Τεχνικός Κατάλογος Πολυκαρμπονικά Φύλλα - Εφαρμογές Αρχιτεκτονικές κατασκευές Οροφές Φωτογραφίες εφαρμογών (εικόνα παραρτήματος) Τεχνικά χαρακτηριστικά σελ. Τοποθέτηση, υλικά τοποθέτησης σελ. Κυψελωτά

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΕΝΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ Εξεταςτικι επιτροπι Βενιζρθ Δανάθ Μαντηαβίνοσ Διονφςιοσ Παρανυχιανάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ AMANDA 9KW Εγχειρίδιο χριςθσ Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ πριν από τθν εγκατάςταςθ, χριςθ και ςυντιρθςθ Σο εγχειρίδιο χριςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του προϊόντοσ. Σελίδα 1 Αγαπθτζ πελάτθ, ευχαριςτοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Πώλησης. Τραπεζικοί Λογαριασμοί. Βρείτε μας στο χάρτη 150/403326-43. από 01/03/2015. GR570110 1500 0000 150 403326 43

Όροι Πώλησης. Τραπεζικοί Λογαριασμοί. Βρείτε μας στο χάρτη 150/403326-43. από 01/03/2015. GR570110 1500 0000 150 403326 43 Όροι Πώλησης Τραπεζικοί Λογαριασμοί 1 Ο παρών κατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και ισχύει από 01/03/2015. 2 Οι τιμές αφορούν παράδοση σε πρακτορείο περιοχής Αθηνών- Πειραιώς ή παραλαβή από τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 Συςτήματα Παραγωγήσ Θςμάζηε ηεν ηαξινόμεζε ηων ζςζηεμάηων παπαγωγήρ; Για κάκε κατθγορία ςυςτθμάτων, εκτόσ από το ςτρατθγικό πρόβλθμα του μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό ενθμερωτικό Φυλλάδιο προσ Δανειολιπτεσ με Οικονομικζσ Δυςχζρειεσ

Αναλυτικό ενθμερωτικό Φυλλάδιο προσ Δανειολιπτεσ με Οικονομικζσ Δυςχζρειεσ Αγαπθτζ οφειλζτθ, Αναλυτικό ενθμερωτικό Φυλλάδιο προσ Δανειολιπτεσ με Οικονομικζσ Δυςχζρειεσ ε ςυνζχεια τθσ 42/30-5-2014 Πράξθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΣτΕ και κατ εφαρμογι του Κϊδικα Δεοντολογίασ του

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφϋσ Διαγωνιςμού «Ευρυζωνικϋσ υνδϋςεισ μεταξύ κτιρύων ΕΡΣ και ΕΡΣ3 και Ευρυζωνικό ύνδεςη τησ ΕΡΣ με το Internet»

Προδιαγραφϋσ Διαγωνιςμού «Ευρυζωνικϋσ υνδϋςεισ μεταξύ κτιρύων ΕΡΣ και ΕΡΣ3 και Ευρυζωνικό ύνδεςη τησ ΕΡΣ με το Internet» Προδιαγραφϋσ Διαγωνιςμού «Ευρυζωνικϋσ υνδϋςεισ μεταξύ κτιρύων ΕΡΣ και ΕΡΣ3 και Ευρυζωνικό ύνδεςη τησ ΕΡΣ με το Internet» ςελ. 1 1 Ειςαγωγό ςκοπόσ Η Ελλθνικι Ραδιοφωνία Σθλεόραςθ (Ε.Ρ.Σ..Ε.) διακζτει τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων άση Δεδομένων Ερωτήσεων 2014 Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν

Διαβάστε περισσότερα