Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ"

Transcript

1 Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann, Διευκφντρια Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ, Brilon (Γερμανία) Συνδιοργανωτισ: Goethe-Institut Athen It takes a whole village to raise a child (Χρειάηεται ζνα ολόκλθρο χωριό για να μεγαλϊςει ζνα παιδί) - αυτό το αφρικανικό ρθτό είναι το κατάλλθλο μότο για τθ διάλεξθ του ςθμερινοφ εργαςτθρίου. Σιμερα κα ικελα να ςασ παρουςιάςω τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon, τουσ ςυνεργάτεσ και τθν εργαςία που ζχουμε κάνει ςτο τοπικό δίκτυο προϊκθςθσ του βιβλίου. Η Γερμανία και οι βιβλιοκικεσ ςτθ Γερμανία Πριν μπω ςε λεπτομζρειεσ ςχετικά με το Brilon και το δίκτυο ςυνεργατϊν μασ, κα αναφζρω κάποια ςτοιχεία για τισ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ. Στθ Γερμανία υπάρχουν περίπου βιβλιοκικεσ από τισ οποίεσ οι είναι ανοιχτζσ για το κοινό. Κάκε χρόνο, περιςςότεροι από 200 εκατομμφρια άνκρωποι επιςκζπτονται τισ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ. Περιςςότερεσ από εκδθλϊςεισ διοργανϊνονται κάκε χρόνο ςτισ βιβλιοκικεσ. Δυςτυχϊσ ςτθ Γερμανία δεν ζχει αναπτυχκεί ζνα καλό ςφςτθμα ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν. Μόλισ το 15% των ςχολείων ζχουν μια καλά εξοπλιςμζνθ ςχολικι βιβλιοκικθ. Γι αυτό το λόγο, θ ςυνεργαςία μεταξφ δθμοτικϊν βιβλιοκθκϊν και ςχολείων είναι πολφ περιοριςμζνθ. Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτθν πόλθ από τθν οποία προζρχομαι. Η πόλθ μου ονομάηεται Brilon και είναι μια μικρι πόλθ ςτο κζντρο τθσ Γερμανίασ. Βρίςκεται περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά τθσ Κολωνίασ. Θα ςασ δείξω ςτο χάρτθ που ακριβϊσ βρίςκεται. Brilon Το Brilon ζχει περίπου κατοίκουσ. Αποτελείται από τθν κεντρικι πόλθ και από 16 μικρά χωριά. Το Brilon ζχει μακρά ιςτορία. Στθν πόλθ υπάρχουν πολλά ξφλινα ςπίτια, τα τυπικά λευκά ςπίτια με τα μαφρα δοκάρια. Στθν εικόνα βλζπετε τθν κεντρικι μασ εμπορικι πλατεία με το ιςτορικό δθμαρχείο που χρονολογείται από τον 16 ο αιϊνα. Το Brilon βρίςκεται ςε μια ορεινι περιοχι που ονομάηεται Sauerland. Το φψοσ των βουνϊν φτάνει από 300 ζωσ 850 μζτρα. Η πόλθ Brilon είναι γνωςτι ςτθ Γερμανία για το δαςικό τθσ πλοφτο. Είναι θ γερμανικι πόλθ με τθ μεγαλφτερθ δθμοτικι δαςικι ζκταςθ.

2 Υπάρχουν πολλζσ εταιρείεσ επεξεργαςίασ ξφλου. Εκτόσ από ζνα μεγάλο εργοςτάςιο μπαταριϊν υπάρχουν και πολλζσ μικρζσ εταιρείεσ για τθν επεξεργαςία μετάλλων. Εκεί βρίςκουν δουλειά οι άνκρωποι που ηουν ςτο Brilon. Ο τουριςμόσ γίνεται όλο και πιο ςθμαντικόσ για τθν πόλθ μου. Η πεηοπορία και θ ποδθλαςία είναι από τα αγαπθμζνα ακλιματα τθσ περιοχισ. Εκτόσ από το δάςοσ του, το Brilon είναι γνωςτό και για τθ δθμοτικι του βιβλιοκικθ. Η βιβλιοκικθ ςυγκαταλζγεται ςτισ καινοτόμεσ βιβλιοκικεσ τθσ Γερμανίασ. Αρκετζσ ςθμαντικζσ ιδζεσ για τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ προζρχονται από το Brilon. Θα ςασ τισ παρουςιάςω ςτθ ςυνζχεια. Μάλιςτα, το 2008 επιςκζφτθκε τθ βιβλιοκικθ ο τότε Ομοςπονδιακόσ Πρόεδροσ τθσ Γερμανίασ Horst Köhler. Τον βλζπετε ςτθν εικόνα. Η δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon Η δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon ιδρφκθκε το Ζχει τίτλουσ. Παρζχει 3 χϊρουσ internet. Κάκε χρόνο επιςκζπτονται τθ βιβλιοκικθ περίπου άνκρωποι. Ετθςίωσ το φψοσ του δανειςμοφ ανζρχεται ςτουσ τίτλουσ. Η βιβλιοκικθ είναι ανοιχτι 30,5 ϊρεσ τθν εβδομάδα. Υπάρχουν 4 κζςεισ προςωπικοφ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Ζχει ζκταςθ 600 τετραγωνικά μζτρα. Με πάνω από 240 εκδθλϊςεισ το χρόνο είναι το πιο πολυςφχναςτο πολιτιςτικό ίδρυμα τθσ πόλθσ. Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 90, θ βιβλιοκικθ εςτιάηει με ςυνζπεια το ζργο τθσ ςτον τομζα τθσ προϊκθςθσ του διαβάςματοσ ςτα παιδιά και τουσ νζουσ. Αυτι θ απόφαςθ πάρκθκε λόγω των μεγάλων οικονομικϊν προβλθμάτων του διμου και ςυμφωνικθκε με τουσ πολιτικοφσ φορείσ τθσ πόλθσ. Το 1993 ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθ βιβλιοκικθ του Brilon μειϊκθκε κατά 50%. Με τα χριματα που απζμεναν δεν ιταν πλζον δυνατό να εκπλθρωκοφν επαρκϊσ όλα τα κακικοντα τθσ βιβλιοκικθσ. Μαηί με τθν ομάδα μου και το διμαρχο του Brilon ςκεφτικαμε ότι κα ζπρεπε να εςτιάςουμε τθ δουλειά μασ ςε κάτι ςυγκεκριμζνο. Αποφαςίςαμε να προωκιςουμε το διάβαςμα ςτα παιδιά και τουσ νζουσ. Στθ ςυνζχεια παρουςιάςαμε αυτι τθν πρόταςθ ςτο αρμόδιο δθμοτικό ςυμβοφλιο. Συμφϊνθςαν. Από τότε εργαηόμαςτε πάνω ςε αυτό τον τομζα και ςτισ εκδθλϊςεισ επικεντρωνόμαςτε μόνο ςτα παιδιά και τουσ νζουσ. Στον τομζα των μζςων, ςυνεχίηουμε να διακζτουμε μζςα και για τουσ ενιλικεσ. Ωςτόςο, θ προςφορά προςανατολίηεται κυρίωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ. Μετά από αυτι τθν απόφαςθ, θ βιβλιοκικθ άρχιςε να ψάχνει ςυςτθματικά για ςυνεργάτεσ. Τα τελευταία 15 χρόνια, θ δθμοτικι βιβλιοκικθ εξελίχκθκε ςε κεντρικό ςθμείο ενόσ τοπικοφ δικτφου για τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ. Με ςυνεργάτεσ από πολφ διαφορετικοφσ τομείσ δθμιοφργθςε μια ςυνεχι διαδικαςία, θ οποία πρζπει πάντα να προςαρμόηεται ςτισ τρζχουςεσ ανάγκεσ.

3 Χρθματοδότθςθ τθσ βιβλιοκικθσ Μζχρι ςιμερα οι βιβλιοκικεσ ςτθ Γερμανία δεν ζχουν κάποια νομικι βάςθ. Αυτό ςθμαίνει ότι κάκε πόλθ αποφαςίηει πόςα χριματα κα διακζςει για τισ εργαςίεσ τθσ βιβλιοκικθσ. Εκτόσ από τθ χρθματοδότθςθ που λαμβάνει θ δθμοτικι βιβλιοκικθ Brilon από το διμο, τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται όλο και πιο ςθμαντικι θ χρθματοδότθςθ από χορθγοφσ. Κάκε χρόνο θ βιβλιοκικθ λαμβάνει ευρϊ από το διμο για τθν αγορά μζςων και για τθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων. Τον προθγοφμενο χρόνο ζλαβε ευρϊ από ιδιϊτεσ χορθγοφσ. Συνεργάτεσ τθσ βιβλιοκικθσ Οι ςυνεργαςίεσ τθσ τοπικισ μασ ςυμμαχίασ χωρίηονται ςε τρία επίπεδα. Οι ςυνεργάτεσ του πρϊτου, βαςικοφ επιπζδου είναι «οι άνκρωποι των δραςτθριοτιτων», «οι άνκρωποι τθσ εφαρμογισ», αυτοί δθλαδι που δουλεφουν με τα παιδιά και τουσ νζουσ. Σε αυτοφσ περιλαμβάνονται νοςοκόμεσ για παιδιά, παιδίατροι, λογοκεραπευτζσ, μαίεσ, νθπιαγωγοί, δαςκάλεσ και δάςκαλοι. Στο δεφτερο επίπεδο βρίςκονται οι «ικφνοντεσ» του διμου και τθσ περιφζρειασ, όπωσ για παράδειγμα οι φορείσ που είναι υπεφκυνοι για τα ςχολεία, τον πολιτιςμό, τθν κοινωνικι πρόνοια και τουσ νζουσ. Οι εργοδότεσ, οι πολιτικοί και οι χορθγοί είναι ςυνεργάτεσ του υψθλότερου επιπζδου. Με τισ αποφάςεισ και τισ χορθγίεσ τουσ κακϊσ και με τθν αφοςίωςι τουσ προςζδωςαν ευρεία δθμοςιότθτα ςτο ςθμαντικό εκπαιδευτικό ηιτθμα τθσ «προϊκθςθσ του διαβάςματοσ». Φιλοςοφία τθσ βιβλιοκικθσ Η λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ ςτο Brilon ζχει αλλάξει πάρα πολφ τα τελευταία χρόνια. Ενϊ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ενενιντα το πρόγραμμα τθσ βιβλιοκικθσ προςανατολιηόταν ςχεδόν αποκλειςτικά ςτισ οικογζνειεσ και τα κοινωνικά ςτρϊματα με «αγάπθ προσ τθ μόρφωςθ», ςιμερα θ βιβλιοκικθ λειτουργεί ςφμφωνα με τθν προςζγγιςθ τθσ επονομαηόμενθσ «κοινωνικισ ζνταξθσ». Αυτό ςθμαίνει ότι ςτθ βιβλιοκικθ προςφζρουμε ςυμβατικά προγράμματα που ενδιαφζρουν όλα τα παιδιά του διμου. Ζτςι θ βιβλιοκικθ ςυμβάλλει ςτισ ίςεσ ευκαιρίεσ για όλουσ. Σιμερα θ λειτουργία τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ κακορίηεται από ζνα αρκρωτό ςφςτθμα, το οποίο προςανατολίηεται ςτισ ςυνκικεσ ηωισ των παιδιϊν και των οικογενειϊν. Η ςυμμετοχι όλων, δθλαδι το να ςυμμετζχουν όλα τα παιδιά ςτα προγράμματα τθσ βιβλιοκικθσ, αποτελεί για τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon τον καλφτερο δρόμο για μια πραγματικά βιωμζνθ ενςωμάτωςθ. Στο Brilon ηουν 5% μετανάςτεσ από 64 ζκνθ. Για μια μικρι βιβλιοκικθ όπωσ αυτι του Brilon είναι δφςκολο ζωσ ςχεδόν αδφνατο να δθμιουργιςει μια πραγματικά διαπολιτιςτικι προςφορά που κα κάλυπτε τισ ανάγκεσ όλων των εκνϊν. Η δθμοτικι βιβλιοκικθ επζλεξε να προςφζρει ςυμβατικά προγράμματα ϊςτε να εξοικειωκοφν με τθ βιβλιοκικθ τόςο οι μετανάςτεσ όςο και οι γερμανικζσ οικογζνειεσ που δεν ζχουν κάποια μόρφωςθ.

4 Το μινυμα για τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ ςτο Brilon είναι: «Το διάβαςμα φτιάχνει ολοκλθρωμζνουσ ανκρϊπουσ» κάτι που το διαδϊςαμε με τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ» του Brilon. Η «μεηοφρα διαβάςματοσ» είναι μια μεηοφρα μζτρθςθσ του φψουσ των παιδιϊν με ςυνοπτικζσ πλθροφορίεσ για τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ για γονείσ, νθπιαγωγοφσ, ανκρϊπουσ των μζςω μαηικισ ενθμζρωςθσ και δαςκάλουσ. Ζχουν αναρτθκεί ςτο Brilon ςτα ςθμαντικότερα ςθμεία όπου βρίςκονται γονείσ με τα παιδιά τουσ (π.χ. ςτο χϊρο αναμονισ του παιδίατρου ι ςτα νθπιαγωγεία). Στθ ςυνζχεια κα ςασ το περιγράψω με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. Οι ςυηθτιςεισ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ τθσ εκπαίδευςθσ που εςτιάηουν ςτθν προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ και τθν ενςωμάτωςθ, οι διεκνείσ και εκνικζσ μελζτεσ αξιολόγθςθσ, όπωσ για παράδειγμα θ μεγάλθ ζρευνα τθσ PISA που διεξιγαγε ο ΟΟΣΑ, και οι ζρευνεσ του ανκρϊπινου εγκεφάλου αποδεικνφουν τθν ανάγκθ ανάλθψθσ δράςθσ και κακοδθγοφν τθ λειτουργία τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ του Brilon. Συγκεκριμζνοι ςτόχοι τθσ λειτουργίασ τθσ βιβλιοκικθσ Οι ςτόχοι τθσ λειτουργίασ τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ του Brilon είναι οι εξισ: Ενθμζρωςθ των γονιϊν, γνωριμία με τθ βιβλιοκικθ, εξοικείωςθ με τθ βιβλιοκικθ, προϊκθςθ του κατανοθτοφ διαβάςματοσ, χαρά τθσ ανάγνωςθσ και τθσ λογοτεχνίασ και υποςτιριξθ των δαςκάλων. Μζτρα που ζχει λάβει θ βιβλιοκικθ Αρκρωτό ςφςτθμα για τα παιδιά και τουσ γονείσ τουσ Ομάδα παιδιών ζωσ 3 ετών και οι γονείσ τουσ Τα μζτρα δράςθσ για τθν ζγκαιρθ προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ και του διαβάςματοσ ξεκινάνε ςτο Brilon αμζςωσ μετά τθ γζννθςθ του παιδιοφ. Εκτόσ από τθν ενθμζρωςθ των γονιϊν κζλουμε κυρίωσ να ξεπεράςουμε τα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν πριν τθν πρϊτθ επίςκεψθ των νζων γονιϊν ςτθ βιβλιοκικθ. Συνεργάτεσ μασ είναι οι παιδίατροι, οι μαίεσ, οι κλινικζσ και οι βρεφικοί ςτακμοί για παιδιά κάτω των 3 ετϊν. Για τθν ομάδα των παιδιϊν ζωσ 3 ετϊν και τουσ γονείσ τουσ βαςικό ςθμείο τθσ εργαςίασ μασ είναι θ καμπάνια για τα «μωρά του Brilon που αγαποφν το διάβαςμα μια καλι αρχι για κάκε παιδί». Η ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία ακολουκεί το βρετανικό πρότυπο «Bookstart» και βοθκά τουσ γονείσ να φζρουν από νωρίσ τα παιδιά τουσ ςε επαφι με το βιβλίο. Από τον Ιανουάριο του 2006, όλεσ οι μθτζρεσ που γεννάνε το παιδί τουσ ςτο Brilon παίρνουν ζνα πακζτο για το ξεκίνθμα του διαβάςματοσ, που περιλαμβάνει μερικζσ πρϊτεσ πλθροφορίεσ για τθν ζγκαιρθ προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ, ζνα πρϊτο εικονογραφθμζνο βιβλίο κακϊσ και τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ» του Brilon. Αυτό το πακζτο υπάρχει και ςτθν τουρκικι γλϊςςα, διότι οι Τοφρκοι αποτελοφν το μεγαλφτερο ποςοςτό μεταναςτϊν ςτο Brilon.

5 Όλα τα μζτρα δράςθσ τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ του Brilon επικεντρϊνονται πάντα ςτθν καταπολζμθςθ τθσ μειωμζνθσ ικανότθτασ ανάγνωςθσ των μακθτριϊν και των μακθτϊν, κάτι που κεωροφμε ζνα από τα μεγαλφτερα εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλιματα. Σε αυτό το ηιτθμα οι γονείσ αποτελοφν τουσ πιο ςθμαντικοφσ ςυνεργάτεσ, που πρζπει να ευαιςκθτοποιθκοφν εγκαίρωσ για το κζμα τθσ προϊκθςθσ του διαβάςματοσ. Οφτε θ προςχολικι οφτε θ ςχολικι εκπαίδευςθ μπορεί να καλφψει τα κενά που ζχουν δθμιουργθκεί λόγω τθσ ζλλειψθσ ζγκαιρθσ υποςτιριξθσ μζςα ςτθν οικογζνεια. Το project «μωρά του Brilon που αγαποφν το διάβαςμα» ζχει τουσ εξισ ςτόχουσ: - Η ικανότθτα των παιδιϊν ςε ςχζςθ με τθν ανάγνωςθ και τθ χριςθ των διαφόρων μζςων πρζπει να αυξάνεται μακροπρόκεςμα μζςω τθσ ενθμζρωςθσ των γονιϊν. - Οι οικογζνειεσ που προζρχονται από κοινωνικά ςτρϊματα χωρίσ μόρφωςθ ι είναι οικογζνειεσ μεταναςτϊν πρζπει να ευαιςκθτοποιοφνται ςχετικά με το διάβαςμα και τθ χριςθ τθσ βιβλιοκικθσ. - Τα βιβλία πρζπει να ειςαχκοφν ςτθν οικογζνεια ωσ ζνα κακθμερινό μζςο. - Η ανάγνωςθ πρζπει να κακιερωκεί ωσ ζνα οικογενειακό τελετουργικό. - Οι βιβλιοκικεσ πρζπει να κακιερωκοφν ωσ ςυνεργάτεσ για τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ. - Πρζπει να ξεπεραςτεί οτιδιποτε εμποδίηει μια μελλοντικι επίςκεψθ ςτθ βιβλιοκικθ. - Οι οικογζνειεσ πρζπει να γίνουν χριςτεσ τθσ βιβλιοκικθσ. Για να διαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα των αποτελεςμάτων του project, θ δθμοτικι βιβλιοκικθ κάνει αξιολογιςεισ μικρισ κλίμακασ. Ωςτόςο, θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon βαςίηεται ςε μια βρετανικι μελζτθ που αποδεικνφει με ςαφινεια τθν επιτυχία του προγράμματοσ. Με το αγγλικό πρόγραμμα Bookstart, όταν τα παιδιά ξεκινάνε το ςχολείο παρουςιάηουν καλφτερεσ επιδόςεισ ςτθ γλϊςςα, ςτα μακθματικά και ςτθν κοινωνικότθτα. Μεταξφ 2006 και 2009, οι νοςοκόμεσ του μαιευτθρίου χάριςαν περιςςότερα από πακζτα για το ξεκίνθμα του διαβάςματοσ (βιβλίο, ενθμερωτικό φυλλάδιο και «μεηοφρα διαβάςματοσ») ςτουσ νζουσ γονείσ. Μερικά ακόμα ςτοιχεία για το project: Η πρωτοβουλία ξεκίνθςε τον Ιανουάριο του Αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για το project ιταν μια ζρευνα που ζγινε ςτα δθμοτικά ςχολεία του Brilon ςχετικά με το διάβαςμα και τθν φπαρξθ βιβλίων μζςα ςτθν οικογζνεια. Σε ζνα ςχολείο, ςτθν πρϊτθ τάξθ, τα 10 από τα 19 παιδιά δεν είχαν κανζνα βιβλίο ςτο ςπίτι. Με αυτό το κεντρικό μινυμα μπορζςαμε να εξαςφαλίςουμε τουσ χορθγοφσ. Οι φορείσ του project είναι: - Το Μαιευτιριο του τοπικοφ νοςοκομείου - Ζνασ Παιδίατροσ - Η τράπεηα Sparkasse ωσ βαςικόσ χορθγόσ - Ζνα εργοςτάςιο μπαταριϊν - 2 βιβλιοπωλεία του Brilon - Ωσ αρωγόσ, το Γερμανικό Κδρυμα Προϊκθςθσ του Διαβάςματοσ.

6 Ζχω φζρει υλικό το οποίο, αν κζλετε, μπορείτε να δείτε μετά το τζλοσ τθσ διάλεξθσ. Κυρίωσ ζναν διαγωνιςμό φωτογραφίασ με κζμα «μωρά που διαβάηουν» που ζκανε και πάλι πολφ γνωςτό το project ςτον τφπο. Το project χρθματοδοτείται αποκλειςτικά από χορθγοφσ. Το κόςτοσ του είναι ετθςίωσ περίπου ευρϊ. Η δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon ζχει τθ διεφκυνςθ του project και οργανϊνει, για παράδειγμα, τθν παροχι των πακζτων για το ξεκίνθμα του διαβάςματοσ ςτουσ νζουσ γονείσ κακϊσ και τισ ςυηθτιςεισ μεταξφ των νζων γονιϊν και των νοςοκόμων ςτο μαιευτιριο. Ο διμοσ δεν δίνει κακόλου χριματα για αυτι τθν πρωτοβουλία. Μόνο το προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ πλθρϊνεται από το διμο. Συνεργαςία με το οικογενειακό κζντρο Εκτόσ από τθν πρωτοβουλία «μωρά του Brilon που αγαποφν το διάβαςμα», θ βιβλιοκικθ ςυνεργάηεται ςτενά με ζνα οικογενειακό κζντρο. Πολφ ςτενά μάλιςτα, διότι απζχει μόλισ 200 μζτρα από τθ βιβλιοκικθ. Τακτικά, κάκε 2 μινεσ, τα παιδιά και από τισ 6 ομάδεσ μζριμνασ του οικογενειακοφ κζντρου επιςκζπτονται τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ. Η τελετουργικι διαδικαςία με τα τραγοφδια, το διάβαςμα και τα κινθτικά παιχνίδια διαςκεδάηει τα παιδιά και ζχει ςτόχο τθν κοινωνικοποίθςι τουσ από τα πρϊτα κιόλασ χρόνια τθσ ηωισ τουσ με το χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ. Βιβλιοκικεσ ςτουσ χώρουσ αναμονισ Για να μθ ςυνδζεται μόνο με το χϊρο τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ το ηιτθμα «βιβλία και χαρά του διαβάςματοσ», θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon εδϊ και τζςςερα χρόνια διατθρεί πζντε βιβλιοκικεσ ςε χϊρουσ αναμονισ και ςυγκεκριμζνα ςτον παιδίατρο, ςτο λογοκεραπευτι, ςτο μαιευτικό ιατρείο και ςτο ςχολείο γονζων του γυναικολογικοφ νοςοκομείου. Κάκε ζξι εβδομάδεσ θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon αλλάηει τα βιβλία ςτουσ χϊρουσ αναμονισ. Ζτςι οι γονείσ και τα παιδιά ζχουν πάντα ελκυςτικά παιδικά βιβλία ςτο χϊρο αναμονισ των γιατρϊν. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ, μζςω τθσ «μεηοφρασ διαβάςματοσ» και του φυλλαδίου με τισ ςυμβουλζσ ςχετικά με το βιβλίο, επιςθμαίνουμε τθ ςθμαςία τθσ ζγκαιρθσ προϊκθςθσ του διαβάςματοσ και φυςικά διαφθμίηουμε τθ βιβλιοκικθ. «Μεηοφρα διαβάςματοσ» Ζχω ιδθ αναφζρει πολλζσ φορζσ τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ». Είναι μια μεηοφρα για τθ μζτρθςθ του φψουσ για παιδιά από 0 ζωσ 10 ετϊν. Παρζχει ςτουσ γονείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ βζλτιςτθ προϊκθςθ του διαβάςματοσ και τθσ γλϊςςασ, ενϊ ςτα παιδιά δίνει τθ δυνατότθτα να ακολουκιςουν με υπερθφάνεια τθν προςωπικι τουσ «ςταδιοδρομία ωσ αναγνϊςτεσ». Φτιάξαμε μαηί με τισ ςυναδζλφουσ μου τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ» το 2004.

7 Προςπακοφςαμε να βροφμε τον καλφτερο τρόπο ενθμζρωςθσ των γονιϊν και των άλλων ενδιαφερομζνων για τθν ζγκαιρθ προϊκθςθ του διαβάςματοσ. Ζτςι καταλιξαμε ςτθν ιδζα τθσ μεηοφρασ μζτρθςθσ του φψουσ, διότι διατθρείται περιςςότερο από ζνα φυλλάδιο και κρζμεται για πολφ καιρό μζςα ςτο παιδικό δωμάτιο. Το 2004 μοιράςαμε τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ» ςε όλα τα νθπιαγωγεία του Brilon, ςτα λογοκεραπευτικά ιατρεία, ςτα μαιευτικά ιατρεία, ςτα νοςοκομεία, ςτουσ παιδιάτρουσ, με ςτόχο να διαφθμίςουμε το διάβαςμα. Το 2004 δθμιουργιςαμε και τισ βιβλιοκικεσ ςτουσ χϊρουσ αναμονισ που ανζφερα πριν. Πολλζσ φορζσ ζχω μιλιςει για τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ» ςτο γερμανικό τφπο που αςχολείται με τα βιβλία. Στο μεταξφ, θ «μεηοφρα διαβάςματοσ» ζχει γίνει γνωςτι ςε πολλζσ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ και χρθςιμοποιείται ςυχνά. Μπορεί κάποιοσ να τθν αγοράςει μζςω ενόσ διαφθμιςτικοφ γραφείου με το οποίο ςυνεργάηεται θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon. Ασ δοφμε, για παράδειγμα, μερικά κείμενα από τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ». Μωρά 60 cm Τα βιβλία είναι ακόμα παιχνίδι για τα μωρά. Τα βιβλία αφισ, τα αδιάβροχα βιβλία για το μπάνιο, τα βιβλία από ξφλο βοθκάνε ςτθν επαφι με το βιβλίο ωσ αντικείμενο. 2 ετϊν 90 cm Σταδιακά τα παιδιά αρχίηουν να κατανοοφν μικρζσ ςκθνζσ με δφο ι τρεισ ιρωεσ. Οι ςφντομεσ, απλζσ ιςτορίεσ τα ςυναρπάηουν. Συμβουλι: Διθγθκείτε τθν ιςτορία με δικά ςασ λόγια. 3 ετϊν 100 cm Τα βιβλία μποροφν να επθρεάςουν κετικά τθ διαδικαςία μάκθςθσ τθσ ομιλίασ. Κάκε παιδί ζχει το δικό του αγαπθμζνο κζμα. Συμβουλι: Διαβάηετε φωναχτά ςτο παιδί κάκε βράδυ. Κάντε αυτι τθ δραςτθριότθτα ζνα βραδινό τελετουργικό. Μζτρα δράςθσ για τθν ομάδα παιδιών από 4 ζωσ 6 ετών και τουσ γονείσ τουσ Για τθν ομάδα των παιδιϊν με θλικία από 4 ζωσ 6 ετϊν και τουσ γονείσ τουσ κεντρικό ρόλο παίηει θ ςτενι ςυνεργαςία με τα 10 νθπιαγωγεία τθσ πόλθσ του Brilon. Οι ςτόχοι μασ είναι οι εξισ: Θζλουμε να προςφζρουμε «εμπειρίεσ» ανάγνωςθσ ςτα παιδιά και ζτςι να τουσ δθμιουργιςουμε ζνα κίνθτρο για το διάβαςμα πριν ακόμα ξεκινιςουν το ςχολείο. Θζλουμε να κακιερϊςουμε τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ ςτθν πρϊιμθ παιδικι θλικία ωσ ςθμαντικό ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ προϊκθςθσ τθσ γλϊςςασ και να εξοικειϊςουμε γονείσ και παιδιά με τθ βιβλιοκικθ. Συνεργαηόμαςτε με τισ νθπιαγωγοφσ ςτα νθπιαγωγεία, με τα ιδρφματα που εκπαιδεφουν τισ νθπιαγωγοφσ και με τουσ εκελοντζσ που διαβάηουν βιβλία ςτα παιδιά.

8 Υπθρεςία κεματικών κουτιών με βιβλία Προςφζρουμε τακτικά μια υπθρεςία κεματικϊν κουτιϊν με βιβλία, τόςο ςτα νθπιαγωγεία όςο και ςτα ςχολεία. Τα νθπιαγωγεία μποροφν να δανειςτοφν από τθ βιβλιοκικθ κεματικά κουτιά με βιβλία για διάφορα κζματα. Πολφ αγαπθτά είναι τα κουτιά με κζμα «Ιππότεσ» και «Αγρόκτθμα». Εκτόσ από τα ςυνθκιςμζνα κεματικά κουτιά βιβλίων, θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon δανείηει και τα εξισ: 1. Το αγγλικό ακουςτικό κουτί (ζνα κουτί με αγγλικά τραγοφδια και ςτίχουσ). Στθ Γερμανία γίνεται μάκθμα αγγλικϊν εν μζρει ακόμα και ςτο νθπιαγωγείο. 2. Τα κουτιά γενεκλίων, τα οποία περιλαμβάνουν παιχνίδια, βιβλία, κοφκλεσ για κουκλοκζατρο, slides προβολισ εικονογραφθμζνων βιβλίων και ζνα χάρτθ με προτάςεισ για χειροτεχνίεσ. 3. Τα κουτιά διιγθςθσ (είναι ειδικά για τθν προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ ςτα νθπιαγωγεία. Στα κουτιά διιγθςθσ υπάρχει ζνα εικονογραφθμζνο βιβλίο, τα υλικά παιχνιδιοφ από τθν ιςτορία και παιδαγωγικζσ οδθγίεσ για τθ διεξαγωγι γλωςςικϊν παιχνιδιϊν). 4. Μεγάλεσ κοφκλεσ για κουκλοκζατρο. Προγράμματα για παιδιά του νθπιαγωγείου ςτθ βιβλιοκικθ Εκτόσ από τθν τακτικι υπθρεςία των κεματικϊν κουτιϊν, θ βιβλιοκικθ προςκαλεί όλα τα παιδιά του νθπιαγωγείου, λίγο πριν ξεκινιςουν το δθμοτικό ςχολείο, για μια γνωριμία με τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ. Με τθ μορφι ενόσ παιχνιδιάρικου ταξιδιοφ με τρζνο μζςα ςτθ βιβλιοκικθ, τα εξάχρονα παιδιά γνωρίηουν τουσ χϊρουσ τθσ βιβλιοκικθσ, τουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται εκεί και τουσ ςθμαντικότερουσ κανόνεσ δανειςμοφ των βιβλίων. Καλοφμε όλα τα παιδιά και από τα 10 νθπιαγωγεία. Αν κάποια νθπιαγωγεία δεν εγγραφοφν για να ςυμμετάςχουν ςε αυτι τθ γνωριμία με τθ βιβλιοκικθ, τότε εμείσ τουσ το ηθτάμε ξανά. Θζλουμε δθλαδι να ζρκουν όλα τα παιδιά ςε εμάσ. Πρόγραμμα για τθν προώκθςθ τθσ γλώςςασ Εκτόσ από αυτζσ τισ επιςκζψεισ γνωριμίασ, ζρχονται τακτικά ςτθ βιβλιοκικθ τα παιδιά του νθπιαγωγείου που δεν μιλοφν καλά γερμανικά. Εδϊ και 2 χρόνια, υπάρχουν ςτα γερμανικά νθπιαγωγεία ειδικά τμιματα ςτιριξθσ τθσ γλϊςςασ. Στόχοσ είναι να μποροφν τα παιδιά να μιλάνε ςχετικά καλά τθ γερμανικι γλϊςςα όταν ξεκινιςουν το δθμοτικό ςχολείο. Για αυτά τα παιδιά, που είτε προζρχονται από οικογζνειεσ μεταναςτϊν είτε ακόμα και από γερμανικζσ οικογζνειεσ, θ βιβλιοκικθ προςφζρει ζνα ειδικό πρόγραμμα. Δίνουμε ςθμαςία ςτο να μθν είναι πολφ δφςκολα τα κείμενα, θ ανάγνωςθ να γίνεται αργά και ςτο να καλοφνται οπωςδιποτε και οι γονείσ ϊςτε να γνωρίςουν τθ βιβλιοκικθ. Αυτό το πρόγραμμα για τθν προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ το ζχουμε αναπτφξει μαηί με το εκπαιδευτικό ίδρυμα, με το ςχολείο, που εκπαιδεφει ςτθν περιοχι μασ τισ νθπιαγωγοφσ. Αυτι θ ςυνεργαςία είναι πολφ επιτυχθμζνθ και καρποφόρα. Για παράδειγμα, με τθ βοικεια αυτοφ του ςχολείου δθμιουργικθκαν τα επονομαηόμενα κουτιά διιγθςθσ.

9 Επιπλζον, κάκε μινα προςφζρουμε τον λεγόμενο κινθματογράφο εικονογραφθμζνων βιβλίων. Δείχνουμε και διαβάηουμε ζνα εικονογραφθμζνο βιβλίο με προβολι slide. Στθ ςυνζχεια τα παιδιά ηωγραφίηουν ι κάνουν χειροτεχνίεσ. Αυτό είναι ζνα πολφ αγαπθμζνο πρόγραμμα ςε πολλζσ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ. Εκελοντζσ που διαβάηουν βιβλία ςτα παιδιά Στθ Γερμανία γίνεται όλο και πιο δθμοφιλζσ το να ςυνεργαηόμαςτε ακόμα και ςτισ βιβλιοκικεσ με εκελοντζσ. Τα τελευταία 4 χρόνια ςτο Brilon ζχουμε βρει πάνω από 90 ανκρϊπουσ, που εκελοντικά και ςε τακτικι βάςθ διαβάηουν βιβλία ςτα παιδιά του νθπιαγωγείου. Αυτζσ οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ ςτθρίηουν τθ λειτουργία των νθπιαγωγείων. Μία φορά τθν εβδομάδα προςφζρεται μια επιπλζον ϊρα ανάγνωςθσ με μια μθτζρα, μια γιαγιά ι ζναν παπποφ. Αυτό αρζςει πάρα πολφ ςτα παιδιά. Πριν 4 χρόνια, θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon ηιτθςε από μια τοπικι τράπεηα, αν κα τθν ενδιζφερε να χρθματοδοτιςει μια περαιτζρω εκπαίδευςθ για τουσ εκελοντζσ που διαβάηουν ςτα παιδιά. Από τότε θ τράπεηα μασ δίνει κάκε χρόνο χριματα για τθν οργάνωςθ τθσ περαιτζρω εκπαίδευςθσ και των ςυναντιςεων των εκελοντϊν για τθν ανταλλαγι εμπειριϊν. Επιπλζον, οι εργαηόμενοι τθσ βιβλιοκικθσ επιςκζπτονται τα νθπιαγωγεία όταν υπάρχει ςυνάντθςθ των γονιϊν με τισ νθπιαγωγοφσ και παρουςιάηουν παιδικά βιβλία αλλά και τθ βιβλιοκικθ. Η βιβλιοκικθ προςφζρει ςτουσ γονείσ φυλλάδια που τουσ βοθκάνε ςτθν επιλογι βιβλίων. Ζτςι για παράδειγμα, υπάρχει ζνα φυλλάδιο με 150 ςυμβουλζσ για εικονογραφθμζνα βιβλία ςχετικά με τθν κακθμερινότθτα των παιδιϊν, όπωσ και εικονογραφθμζνα βιβλία με κζμα το φόβο, το πζνκοσ, το νθπιαγωγείο, το διαηφγιο. Ζχω ιδθ αναφζρει τθ ςυνεργαςία με το ςχολείο εκπαίδευςθσ των νθπιαγωγϊν. Όλεσ οι ςπουδάςτριεσ και οι ςπουδαςτζσ ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςισ τουσ ζρχονται μια φορά για μάκθμα ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon. Γνωρίηουν όλεσ τισ προςφορζσ και δουλεφουν με τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ». Ομάδα μακθτών και δαςκάλων Η ςτενι ςυνεργαςία με όλα τα ςχολεία του Brilon κακορίηει μακροπρόκεςμα τθ λειτουργία τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ του Brilon. Η ςυνεργαςία αυτι δεν ςυνίςταται μόνο ςτθ ςτενι και εντατικι επαφι με τουσ δαςκάλουσ αλλά και με τουσ φορείσ που είναι υπεφκυνοι για τα ςχολεία. Μζχρι τθν πρϊτθ μεγάλθ διεκνι ςυγκριτικι μελζτθ ςχετικά με τθν ικανότθτα ανάγνωςθσ των μακθτριϊν και των μακθτϊν που ζγινε το 2000, πολλζσ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ ςυνεργάηονταν πολφ ςποραδικά με τα ςχολεία. Οι δάςκαλοι που ιταν αφοςιωμζνοι ζρχονταν ςτθ βιβλιοκικθ με τουσ μακθτζσ τουσ. Πολλοί όμωσ δεν ζρχονταν. Τα τελευταία 10 χρόνια αυτό ζχει αλλάξει ριηικά.

10 Στο πλαίςιο ενόσ project με τίτλο «Εκπαιδευτικι ςυνεργαςία βιβλιοκικθσ και ςχολείου», πριν 8 χρόνια θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon ζχει δθμιουργιςει μαηί με τζςςερα ςχολεία μια εκπαιδευτικι ςυνεργαςία. Στόχοσ αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ είναι ο εξισ: όλεσ οι μακιτριεσ και όλοι οι μακθτζσ του Brilon κα πρζπει τρεισ φορζσ τουλάχιςτον, και ςε ιδανικζσ περιπτϊςεισ πζντε φορζσ, να ςυμμετάςχουν ςε κάποιο πρόγραμμα τθσ βιβλιοκικθσ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Στθ διάςκεψθ των διευκυντϊν όλων των ςχολείων του Brilon το 2005, αποφαςίςτθκε ομόφωνα αυτι θ εκπαιδευτικι ςυνεργαςία. Από τότε, θ βιβλιοκικθ ζχει προςεγγίςει ςχεδόν το 100 % όλων των μακθτϊν των αντίςτοιχων τάξεων με τα εξισ προγράμματα: - 2θ τάξθ Βιωματικι περιιγθςθ με τθ μορφι περιιγθςθσ πειρατϊν (τα παιδιά γνωρίηουν τθ βιβλιοκικθ και το δανειςμό μζςω του παιχνιδιοφ) - 4θ τάξθ Δίπλωμα οδιγθςθσ για τθ βιβλιοκικθ (με τθ βοικεια ενόσ βιβλίου αςκιςεων τα παιδιά απαντοφν ςε 20 ερωτιςεισ ςχετικά με τθ βιβλιοκικθ. Αυτό το πρόγραμμα βαςίηεται ςτθν περιιγθςθ τθσ τάξθσ που γίνεται ςτο 2ο ςχολικό ζτοσ) θ τάξθ Επαγγελματίασ ερευνθτισ ανακάλυψθ τθσ βιβλιοκικθσ ωσ χϊρου γνϊςθσ (εδϊ οι μακιτριεσ και οι μακθτζσ γνωρίηουν 8 διαφορετικοφσ τρόπουσ εργαςίασ όπωσ είναι τα λεξικά, το διαδίκτυο, ο κατάλογοσ τθσ βιβλιοκικθσ, θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν). - 6θ τάξθ Σακίδιο διαβάςματοσ (κάποιοσ ςυνεργάτθσ τθσ βιβλιοκικθσ επιςκζπτεται τουσ μακθτζσ ςτθν τάξθ τουσ και τουσ παρουςιάηει καινοφργια βιβλία για νζουσ, τα οποία για 8 εβδομάδεσ παραμζνουν ςτθν τάξθ και διαβάηονται) θ τάξθ Ζτοιμοι για εξειδικευμζνθ εργαςία (ςτθ 12θ τάξθ οι Γερμανοί μακθτζσ πρζπει να γράψουν τθν πρϊτθ τουσ επιςτθμονικι εργαςία. Σε αυτό το πρόγραμμα μακαίνουν ςτθ βιβλιοκικθ τθν αποτελεςματικι αναηιτθςθ λογοτεχνικϊν ζργων μζςω του διαδικτφου, τθν υπθρεςία δανειςμοφ εξ αποςτάςεωσ τθσ βιβλιοκικθσ και παίρνουν βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςυγγραφι μιασ επιςτθμονικισ εργαςίασ). Επιπλζον προςφορζσ για τα ςχολεία είναι οι νφχτεσ ανάγνωςθσ και ζνασ λογοτεχνικόσ διαγωνιςμόσ. Εκτόσ από αυτό το μακροχρόνιο πρόγραμμα με όλεσ τισ ςχολικζσ τάξθσ, είναι πολφ ςθμαντικι και θ εργαςία με τα ολοιμερα ςχολεία του Brilon. Μζχρι πριν 4 χρόνια τα παιδιά ςτθ Γερμανία πιγαιναν ςχολείο μόνο μζχρι το μεςθμζρι. Από τότε όλο και περιςςότερα ςχολεία ζχουν μετατραπεί ςε ολοιμερα ςχολεία. Για τισ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ αυτό ςθμαίνει ότι τα παιδιά το απόγευμα δεν ζχουν πλζον χρόνο για να επιςκεφκοφν τθ βιβλιοκικθ. Τα παιδιά δφο ολοιμερων ςχολείων ςτο Brilon ζρχονται κάκε εβδομάδα ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ. Μετά από ζνα ςφντομο πρόγραμμα, τα παιδιά ζχουν τθ δυνατότθτα να ψάξουν και να διαβάςουν μζςα ςτθ βιβλιοκικθ αλλά και να δανειςτοφν μζςα. Αυτζσ οι τακτικζσ επιςκζψεισ ζχουν δθμιουργιςει νζεσ ομάδεσ χρθςτϊν τθσ βιβλιοκικθσ. Πολλά παιδιά μεταναςτϊν από το ολοιμερο ςχολείο ζρχονται μετά το ςχολείο και αρχίηουν να φζρνουν ςιγά-ςιγά τα αδζλφια τουσ και τουσ γονείσ τουσ.

11 Θερινό κλαμπ ανάγνωςθσ Από το 2002 κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν διακοπϊν λειτουργεί το κερινό κλαμπ ανάγνωςθσ για μακθτζσ άνω των 10 ετϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο του Teen Reading Club τθσ Δθμόςια Βιβλιοκικθσ του Λοσ Άντηελεσ. Το 2001 ιμουν με υποτροφία ςτο Λοσ Άντηελεσ και ζμακα για αυτι τθν ιδζα. Το 2002 κάναμε το πρϊτο κερινό κλαμπ ανάγνωςθσ ςτο Brilon. Σφμφωνα με αναφορζσ ςτο γερμανικό τφπο που αςχολείται με τα βιβλία, γριγορα πολλζσ βιβλιοκικεσ εφάρμοςαν αυτό το πρόγραμμα. Αυτι τθ ςτιγμι, το κλαμπ λειτουργεί ςε περιςςότερεσ από 400 πόλεισ ςε ολόκλθρθ τθ Γερμανία. Πϊσ λειτουργεί το κερινό κλαμπ ανάγνωςθσ; Κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν διακοπϊν, οι νζοι διαβάηουν εκελοντικά τουλάχιςτον 3 βιβλία. Αν τα καταφζρουν, παίρνουν ςτο τζλοσ των διακοπϊν ζνα πιςτοποιθτικό που μποροφν να δείξουν ςτουσ δαςκάλουσ που τουσ διδάςκουν γερμανικά. Αυτό το πιςτοποιθτικό είναι γνωςτό ςτα ςχολεία. Οι μακθτζσ παρουςιάηοντασ το πιςτοποιθτικό παίρνουν καλφτερουσ βακμοφσ ςτα γερμανικά. Η αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο κλαμπ γίνεται είτε online είτε ςτθ βιβλιοκικθ λίγο πριν τισ καλοκαιρινζσ διακοπζσ. Ο δανειςμόσ των βιβλίων ξεκινάει τθν θμζρα που δίνονται οι τελικοί βακμοί ςτο ςχολείο. Στθ ςυνζχεια, οι νζοι διαβάηουν τα βιβλία. Κατά τθν επιςτροφι των βιβλίων, οι ςυνεργάτεσ τθσ βιβλιοκικθσ κάνουν ςφντομεσ ερωτιςεισ ςχετικά με το περιεχόμενο των ιςτοριϊν. Ζτςι διαςφαλίηεται ότι οι νζοι ζχουν διαβάςει πράγματι τα βιβλία. Τθν τελευταία εβδομάδα των διακοπϊν ςυλλζγονται τα τετράδια ςτα οποία ζχουν καταγραφεί τα βιβλία που διαβάςτθκαν. Τθν πρϊτθ εβδομάδα του ςχολείου γίνεται ζνα πάρτι όπου μοιράηονται τα πιςτοποιθτικά κακϊσ και μικρά δωράκια. Στο Brilon κάκε καλοκαίρι ςυμμετζχουν περίπου 250 νζοι ςτο κλαμπ. Στθν αρχι κανείσ δεν φανταηόταν ζναν τόςο μεγάλο αρικμό ςυμμετοχϊν. Οι νζοι όμωσ βρικαν τθν ιδζα φοβερι. Και αυτό το project χρθματοδοτείται ςτο Brilon αποκλειςτικά από χορθγοφσ. Ζτςι, για παράδειγμα, θ αγορά καινοφργιων βιβλίων χρθματοδοτείται από δικθγορικά γραφεία, από μία αντιπροςωπεία αυτοκινιτων και από 2 βιβλιοπωλεία. Τα διαφθμιςτικά υλικά, όπωσ οι αφίςεσ και οι κάρτεσ του κλαμπ, χρθματοδοτοφνται από μια τράπεηα. Ζνα εργοςτάςιο ξυλείασ χρθματοδοτεί τα ποτά για το τελευταίο πάρτι. Επιτυχία Τϊρα ζχετε πάρει μια μικρι εικόνα τθσ δουλειάσ που γίνεται ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon. Τα πολλά και διαφορετικά προγράμματα τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ με τισ διαφορετικζσ ςυνεργαςίεσ προχποκζτουν από τουσ ςυνεργάτεσ μου ςτθ βιβλιοκικθ μεγάλθ αφοςίωςθ και ευελιξία. Η εργαςία τθσ βιβλιοκικθσ βρίςκεται ςε μια ςυνεχι μεταβολι. Η επαφι με πολφ διαφορετικοφσ ςυνεργάτεσ εμπλουτίηει πολφ τθν εργαςία και ανοίγει για όλουσ νζουσ ορίηοντεσ. Οι κοινοπραξίεσ που ζχουν προκφψει ςτο Brilon δεν μποροφν να αφιςουν κανζναν ςυνεργάτθ εκτόσ. Η επιτυχία τθσ εργαςίασ μασ μπορεί να διαπιςτωκεί από διάφορουσ δείκτεσ. Εκτόσ από τθ ςυνεχι αφξθςθ του δανειςμοφ παιδικισ και νεανικισ λογοτεχνίασ ςτθν βιβλιοκικθσ, είναι πολφ ενκαρρυντικά και τα μθνφματα που παίρνουμε από τισ νθπιαγωγοφσ.

12 Τα παιδιά που ακοφν τακτικά τισ αναγνϊςεισ των εκελοντϊν διακζτουν ζνα ςαφϊσ μεγαλφτερο λεξιλόγιο και μποροφν να ςυγκεντρωκοφν καλφτερα. Ενϊ ςτο Brilon οι μετανάςτεσ αποτελοφν το 5 % του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ, θ βιβλιοκικθ μπορεί να αναφζρει μια ανταπόκριςθ των μεταναςτϊν άνω του μζςου όρου που αντιςτοιχεί ςτο 8 % των ενεργϊν χρθςτϊν. Η αξιολόγθςθ τθσ πρωτοβουλίασ «μωρά του Brilon που αγαποφν το διάβαςμα» γίνεται ςε ςυνεργαςία με τισ μαίεσ. Ζτςι λαμβάνονται μθνφματα για τα αποτελζςματα του προγράμματοσ μζςω των μακθμάτων γυμναςτικισ που ςυμμετζχουν οι νζεσ μθτζρεσ μετά τθ γζννα. 90 % των ερωτθκζντων μθτζρων απάντθςαν ότι το πακζτο για το ξεκίνθμα του διαβάςματοσ τουσ φάνθκε καλό ζωσ πολφ καλό. Ασ δοφμε ζνα απόςπαςμα: «Υπζροχο δϊρο. Διαφορετικά, δεν κα ζπαιρνα ποτζ τόςο νωρίσ ζνα βιβλίο». 75 % των ερωτθκζντων μθτζρων διλωςαν ότι θ ενζργεια αυτι τουσ αφφπνιςε ϊςτε να φροντίςουν πιο εντατικά το ηιτθμα τθσ γλϊςςασ και του διαβάςματοσ για το παιδί τουσ. 55 % διλωςαν ότι θ ενζργεια αυτι τουσ παρακίνθςε να δανειςτοφν βιβλία για αυτζσ και για το παιδί τουσ από τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon. Όλα αυτά τα αποτελζςματα μάσ ενκαρρφνουν να ςυνεχίςουμε τθν πορεία μασ. Περιμζνοντασ με ενδιαφζρον το εργαςτιριο αμζςωσ μετά το διάλειμμα, κα ικελα για μία ακόμα φορά να ςυνοψίςω ότι εμείσ ςτο Brilon με λίγα χριματα αλλά με μεγάλθ αφοςίωςθ και δθμιουργικότθτα καταφζραμε να φτιάξουμε το δίκτυό μασ μζςα ςε ζνα χρονικό διάςτθμα 10 ζωσ 15 ετϊν. Ζτςι και ςτο εργαςτιριο, κα ικελα πολφ να αναπτφξουμε μαηί ιδζεσ για το πϊσ να δθμιουργιςετε το δικό ςασ δίκτυο ςφμφωνα με τισ δικζσ ςασ προχποκζςεισ. Θα ιταν πολφ ωραίο αν ςιμερα το απόγευμα πθγαίνατε ςπίτι ςασ με μια πρϊτθ ιδζα, με ζνα πρϊτο βιμα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Ευχαριςτϊ πολφ για τθν προςοχι ςασ!

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία Σηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο από ηηο 27 Ιανοσαρίοσ ως ηις 10 Απριλίοσ επηζηξέθεη ην Ε.Υ.ΖΗ.Μ., ην πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Φεβρουάριοσ 2008 1452 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΕΙΑΓΩΓΗ Παιδιά με νεοπλαςματική νόςο Περιφζρεια Ζγκαιρη διάγνωςη Κφριοσ προγνωςτικόσ και προβλεπτικόσ παράγοντασ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

E-ducation. Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager

E-ducation. Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager E-ducation Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Agenda Παροσζίαζη ηης SiEBEN Μαθηηές με netbooks, Live@Edu (cloud collaboration) & διαδραζηικούς πίνακες Υποδομή δικηύοσ (AD, WDS, Security, Offline

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Council services Greek

Council services Greek Council services Greek Καλωςορίςατε ςτθν Language Line του Hobsons Bay Υπθρεςίεσ Οικογενειών, Νεοτιτων και Παιδιών O Διμοσ διαχειρίηεται 10 Κζντρα Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ. Η Υπθρεςία Υγείασ Μθτζρασ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα