Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ"

Transcript

1 Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann, Διευκφντρια Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ, Brilon (Γερμανία) Συνδιοργανωτισ: Goethe-Institut Athen It takes a whole village to raise a child (Χρειάηεται ζνα ολόκλθρο χωριό για να μεγαλϊςει ζνα παιδί) - αυτό το αφρικανικό ρθτό είναι το κατάλλθλο μότο για τθ διάλεξθ του ςθμερινοφ εργαςτθρίου. Σιμερα κα ικελα να ςασ παρουςιάςω τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon, τουσ ςυνεργάτεσ και τθν εργαςία που ζχουμε κάνει ςτο τοπικό δίκτυο προϊκθςθσ του βιβλίου. Η Γερμανία και οι βιβλιοκικεσ ςτθ Γερμανία Πριν μπω ςε λεπτομζρειεσ ςχετικά με το Brilon και το δίκτυο ςυνεργατϊν μασ, κα αναφζρω κάποια ςτοιχεία για τισ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ. Στθ Γερμανία υπάρχουν περίπου βιβλιοκικεσ από τισ οποίεσ οι είναι ανοιχτζσ για το κοινό. Κάκε χρόνο, περιςςότεροι από 200 εκατομμφρια άνκρωποι επιςκζπτονται τισ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ. Περιςςότερεσ από εκδθλϊςεισ διοργανϊνονται κάκε χρόνο ςτισ βιβλιοκικεσ. Δυςτυχϊσ ςτθ Γερμανία δεν ζχει αναπτυχκεί ζνα καλό ςφςτθμα ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν. Μόλισ το 15% των ςχολείων ζχουν μια καλά εξοπλιςμζνθ ςχολικι βιβλιοκικθ. Γι αυτό το λόγο, θ ςυνεργαςία μεταξφ δθμοτικϊν βιβλιοκθκϊν και ςχολείων είναι πολφ περιοριςμζνθ. Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτθν πόλθ από τθν οποία προζρχομαι. Η πόλθ μου ονομάηεται Brilon και είναι μια μικρι πόλθ ςτο κζντρο τθσ Γερμανίασ. Βρίςκεται περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά τθσ Κολωνίασ. Θα ςασ δείξω ςτο χάρτθ που ακριβϊσ βρίςκεται. Brilon Το Brilon ζχει περίπου κατοίκουσ. Αποτελείται από τθν κεντρικι πόλθ και από 16 μικρά χωριά. Το Brilon ζχει μακρά ιςτορία. Στθν πόλθ υπάρχουν πολλά ξφλινα ςπίτια, τα τυπικά λευκά ςπίτια με τα μαφρα δοκάρια. Στθν εικόνα βλζπετε τθν κεντρικι μασ εμπορικι πλατεία με το ιςτορικό δθμαρχείο που χρονολογείται από τον 16 ο αιϊνα. Το Brilon βρίςκεται ςε μια ορεινι περιοχι που ονομάηεται Sauerland. Το φψοσ των βουνϊν φτάνει από 300 ζωσ 850 μζτρα. Η πόλθ Brilon είναι γνωςτι ςτθ Γερμανία για το δαςικό τθσ πλοφτο. Είναι θ γερμανικι πόλθ με τθ μεγαλφτερθ δθμοτικι δαςικι ζκταςθ.

2 Υπάρχουν πολλζσ εταιρείεσ επεξεργαςίασ ξφλου. Εκτόσ από ζνα μεγάλο εργοςτάςιο μπαταριϊν υπάρχουν και πολλζσ μικρζσ εταιρείεσ για τθν επεξεργαςία μετάλλων. Εκεί βρίςκουν δουλειά οι άνκρωποι που ηουν ςτο Brilon. Ο τουριςμόσ γίνεται όλο και πιο ςθμαντικόσ για τθν πόλθ μου. Η πεηοπορία και θ ποδθλαςία είναι από τα αγαπθμζνα ακλιματα τθσ περιοχισ. Εκτόσ από το δάςοσ του, το Brilon είναι γνωςτό και για τθ δθμοτικι του βιβλιοκικθ. Η βιβλιοκικθ ςυγκαταλζγεται ςτισ καινοτόμεσ βιβλιοκικεσ τθσ Γερμανίασ. Αρκετζσ ςθμαντικζσ ιδζεσ για τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ προζρχονται από το Brilon. Θα ςασ τισ παρουςιάςω ςτθ ςυνζχεια. Μάλιςτα, το 2008 επιςκζφτθκε τθ βιβλιοκικθ ο τότε Ομοςπονδιακόσ Πρόεδροσ τθσ Γερμανίασ Horst Köhler. Τον βλζπετε ςτθν εικόνα. Η δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon Η δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon ιδρφκθκε το Ζχει τίτλουσ. Παρζχει 3 χϊρουσ internet. Κάκε χρόνο επιςκζπτονται τθ βιβλιοκικθ περίπου άνκρωποι. Ετθςίωσ το φψοσ του δανειςμοφ ανζρχεται ςτουσ τίτλουσ. Η βιβλιοκικθ είναι ανοιχτι 30,5 ϊρεσ τθν εβδομάδα. Υπάρχουν 4 κζςεισ προςωπικοφ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Ζχει ζκταςθ 600 τετραγωνικά μζτρα. Με πάνω από 240 εκδθλϊςεισ το χρόνο είναι το πιο πολυςφχναςτο πολιτιςτικό ίδρυμα τθσ πόλθσ. Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 90, θ βιβλιοκικθ εςτιάηει με ςυνζπεια το ζργο τθσ ςτον τομζα τθσ προϊκθςθσ του διαβάςματοσ ςτα παιδιά και τουσ νζουσ. Αυτι θ απόφαςθ πάρκθκε λόγω των μεγάλων οικονομικϊν προβλθμάτων του διμου και ςυμφωνικθκε με τουσ πολιτικοφσ φορείσ τθσ πόλθσ. Το 1993 ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθ βιβλιοκικθ του Brilon μειϊκθκε κατά 50%. Με τα χριματα που απζμεναν δεν ιταν πλζον δυνατό να εκπλθρωκοφν επαρκϊσ όλα τα κακικοντα τθσ βιβλιοκικθσ. Μαηί με τθν ομάδα μου και το διμαρχο του Brilon ςκεφτικαμε ότι κα ζπρεπε να εςτιάςουμε τθ δουλειά μασ ςε κάτι ςυγκεκριμζνο. Αποφαςίςαμε να προωκιςουμε το διάβαςμα ςτα παιδιά και τουσ νζουσ. Στθ ςυνζχεια παρουςιάςαμε αυτι τθν πρόταςθ ςτο αρμόδιο δθμοτικό ςυμβοφλιο. Συμφϊνθςαν. Από τότε εργαηόμαςτε πάνω ςε αυτό τον τομζα και ςτισ εκδθλϊςεισ επικεντρωνόμαςτε μόνο ςτα παιδιά και τουσ νζουσ. Στον τομζα των μζςων, ςυνεχίηουμε να διακζτουμε μζςα και για τουσ ενιλικεσ. Ωςτόςο, θ προςφορά προςανατολίηεται κυρίωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ. Μετά από αυτι τθν απόφαςθ, θ βιβλιοκικθ άρχιςε να ψάχνει ςυςτθματικά για ςυνεργάτεσ. Τα τελευταία 15 χρόνια, θ δθμοτικι βιβλιοκικθ εξελίχκθκε ςε κεντρικό ςθμείο ενόσ τοπικοφ δικτφου για τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ. Με ςυνεργάτεσ από πολφ διαφορετικοφσ τομείσ δθμιοφργθςε μια ςυνεχι διαδικαςία, θ οποία πρζπει πάντα να προςαρμόηεται ςτισ τρζχουςεσ ανάγκεσ.

3 Χρθματοδότθςθ τθσ βιβλιοκικθσ Μζχρι ςιμερα οι βιβλιοκικεσ ςτθ Γερμανία δεν ζχουν κάποια νομικι βάςθ. Αυτό ςθμαίνει ότι κάκε πόλθ αποφαςίηει πόςα χριματα κα διακζςει για τισ εργαςίεσ τθσ βιβλιοκικθσ. Εκτόσ από τθ χρθματοδότθςθ που λαμβάνει θ δθμοτικι βιβλιοκικθ Brilon από το διμο, τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται όλο και πιο ςθμαντικι θ χρθματοδότθςθ από χορθγοφσ. Κάκε χρόνο θ βιβλιοκικθ λαμβάνει ευρϊ από το διμο για τθν αγορά μζςων και για τθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων. Τον προθγοφμενο χρόνο ζλαβε ευρϊ από ιδιϊτεσ χορθγοφσ. Συνεργάτεσ τθσ βιβλιοκικθσ Οι ςυνεργαςίεσ τθσ τοπικισ μασ ςυμμαχίασ χωρίηονται ςε τρία επίπεδα. Οι ςυνεργάτεσ του πρϊτου, βαςικοφ επιπζδου είναι «οι άνκρωποι των δραςτθριοτιτων», «οι άνκρωποι τθσ εφαρμογισ», αυτοί δθλαδι που δουλεφουν με τα παιδιά και τουσ νζουσ. Σε αυτοφσ περιλαμβάνονται νοςοκόμεσ για παιδιά, παιδίατροι, λογοκεραπευτζσ, μαίεσ, νθπιαγωγοί, δαςκάλεσ και δάςκαλοι. Στο δεφτερο επίπεδο βρίςκονται οι «ικφνοντεσ» του διμου και τθσ περιφζρειασ, όπωσ για παράδειγμα οι φορείσ που είναι υπεφκυνοι για τα ςχολεία, τον πολιτιςμό, τθν κοινωνικι πρόνοια και τουσ νζουσ. Οι εργοδότεσ, οι πολιτικοί και οι χορθγοί είναι ςυνεργάτεσ του υψθλότερου επιπζδου. Με τισ αποφάςεισ και τισ χορθγίεσ τουσ κακϊσ και με τθν αφοςίωςι τουσ προςζδωςαν ευρεία δθμοςιότθτα ςτο ςθμαντικό εκπαιδευτικό ηιτθμα τθσ «προϊκθςθσ του διαβάςματοσ». Φιλοςοφία τθσ βιβλιοκικθσ Η λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ ςτο Brilon ζχει αλλάξει πάρα πολφ τα τελευταία χρόνια. Ενϊ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ενενιντα το πρόγραμμα τθσ βιβλιοκικθσ προςανατολιηόταν ςχεδόν αποκλειςτικά ςτισ οικογζνειεσ και τα κοινωνικά ςτρϊματα με «αγάπθ προσ τθ μόρφωςθ», ςιμερα θ βιβλιοκικθ λειτουργεί ςφμφωνα με τθν προςζγγιςθ τθσ επονομαηόμενθσ «κοινωνικισ ζνταξθσ». Αυτό ςθμαίνει ότι ςτθ βιβλιοκικθ προςφζρουμε ςυμβατικά προγράμματα που ενδιαφζρουν όλα τα παιδιά του διμου. Ζτςι θ βιβλιοκικθ ςυμβάλλει ςτισ ίςεσ ευκαιρίεσ για όλουσ. Σιμερα θ λειτουργία τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ κακορίηεται από ζνα αρκρωτό ςφςτθμα, το οποίο προςανατολίηεται ςτισ ςυνκικεσ ηωισ των παιδιϊν και των οικογενειϊν. Η ςυμμετοχι όλων, δθλαδι το να ςυμμετζχουν όλα τα παιδιά ςτα προγράμματα τθσ βιβλιοκικθσ, αποτελεί για τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon τον καλφτερο δρόμο για μια πραγματικά βιωμζνθ ενςωμάτωςθ. Στο Brilon ηουν 5% μετανάςτεσ από 64 ζκνθ. Για μια μικρι βιβλιοκικθ όπωσ αυτι του Brilon είναι δφςκολο ζωσ ςχεδόν αδφνατο να δθμιουργιςει μια πραγματικά διαπολιτιςτικι προςφορά που κα κάλυπτε τισ ανάγκεσ όλων των εκνϊν. Η δθμοτικι βιβλιοκικθ επζλεξε να προςφζρει ςυμβατικά προγράμματα ϊςτε να εξοικειωκοφν με τθ βιβλιοκικθ τόςο οι μετανάςτεσ όςο και οι γερμανικζσ οικογζνειεσ που δεν ζχουν κάποια μόρφωςθ.

4 Το μινυμα για τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ ςτο Brilon είναι: «Το διάβαςμα φτιάχνει ολοκλθρωμζνουσ ανκρϊπουσ» κάτι που το διαδϊςαμε με τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ» του Brilon. Η «μεηοφρα διαβάςματοσ» είναι μια μεηοφρα μζτρθςθσ του φψουσ των παιδιϊν με ςυνοπτικζσ πλθροφορίεσ για τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ για γονείσ, νθπιαγωγοφσ, ανκρϊπουσ των μζςω μαηικισ ενθμζρωςθσ και δαςκάλουσ. Ζχουν αναρτθκεί ςτο Brilon ςτα ςθμαντικότερα ςθμεία όπου βρίςκονται γονείσ με τα παιδιά τουσ (π.χ. ςτο χϊρο αναμονισ του παιδίατρου ι ςτα νθπιαγωγεία). Στθ ςυνζχεια κα ςασ το περιγράψω με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. Οι ςυηθτιςεισ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ τθσ εκπαίδευςθσ που εςτιάηουν ςτθν προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ και τθν ενςωμάτωςθ, οι διεκνείσ και εκνικζσ μελζτεσ αξιολόγθςθσ, όπωσ για παράδειγμα θ μεγάλθ ζρευνα τθσ PISA που διεξιγαγε ο ΟΟΣΑ, και οι ζρευνεσ του ανκρϊπινου εγκεφάλου αποδεικνφουν τθν ανάγκθ ανάλθψθσ δράςθσ και κακοδθγοφν τθ λειτουργία τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ του Brilon. Συγκεκριμζνοι ςτόχοι τθσ λειτουργίασ τθσ βιβλιοκικθσ Οι ςτόχοι τθσ λειτουργίασ τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ του Brilon είναι οι εξισ: Ενθμζρωςθ των γονιϊν, γνωριμία με τθ βιβλιοκικθ, εξοικείωςθ με τθ βιβλιοκικθ, προϊκθςθ του κατανοθτοφ διαβάςματοσ, χαρά τθσ ανάγνωςθσ και τθσ λογοτεχνίασ και υποςτιριξθ των δαςκάλων. Μζτρα που ζχει λάβει θ βιβλιοκικθ Αρκρωτό ςφςτθμα για τα παιδιά και τουσ γονείσ τουσ Ομάδα παιδιών ζωσ 3 ετών και οι γονείσ τουσ Τα μζτρα δράςθσ για τθν ζγκαιρθ προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ και του διαβάςματοσ ξεκινάνε ςτο Brilon αμζςωσ μετά τθ γζννθςθ του παιδιοφ. Εκτόσ από τθν ενθμζρωςθ των γονιϊν κζλουμε κυρίωσ να ξεπεράςουμε τα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν πριν τθν πρϊτθ επίςκεψθ των νζων γονιϊν ςτθ βιβλιοκικθ. Συνεργάτεσ μασ είναι οι παιδίατροι, οι μαίεσ, οι κλινικζσ και οι βρεφικοί ςτακμοί για παιδιά κάτω των 3 ετϊν. Για τθν ομάδα των παιδιϊν ζωσ 3 ετϊν και τουσ γονείσ τουσ βαςικό ςθμείο τθσ εργαςίασ μασ είναι θ καμπάνια για τα «μωρά του Brilon που αγαποφν το διάβαςμα μια καλι αρχι για κάκε παιδί». Η ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία ακολουκεί το βρετανικό πρότυπο «Bookstart» και βοθκά τουσ γονείσ να φζρουν από νωρίσ τα παιδιά τουσ ςε επαφι με το βιβλίο. Από τον Ιανουάριο του 2006, όλεσ οι μθτζρεσ που γεννάνε το παιδί τουσ ςτο Brilon παίρνουν ζνα πακζτο για το ξεκίνθμα του διαβάςματοσ, που περιλαμβάνει μερικζσ πρϊτεσ πλθροφορίεσ για τθν ζγκαιρθ προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ, ζνα πρϊτο εικονογραφθμζνο βιβλίο κακϊσ και τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ» του Brilon. Αυτό το πακζτο υπάρχει και ςτθν τουρκικι γλϊςςα, διότι οι Τοφρκοι αποτελοφν το μεγαλφτερο ποςοςτό μεταναςτϊν ςτο Brilon.

5 Όλα τα μζτρα δράςθσ τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ του Brilon επικεντρϊνονται πάντα ςτθν καταπολζμθςθ τθσ μειωμζνθσ ικανότθτασ ανάγνωςθσ των μακθτριϊν και των μακθτϊν, κάτι που κεωροφμε ζνα από τα μεγαλφτερα εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλιματα. Σε αυτό το ηιτθμα οι γονείσ αποτελοφν τουσ πιο ςθμαντικοφσ ςυνεργάτεσ, που πρζπει να ευαιςκθτοποιθκοφν εγκαίρωσ για το κζμα τθσ προϊκθςθσ του διαβάςματοσ. Οφτε θ προςχολικι οφτε θ ςχολικι εκπαίδευςθ μπορεί να καλφψει τα κενά που ζχουν δθμιουργθκεί λόγω τθσ ζλλειψθσ ζγκαιρθσ υποςτιριξθσ μζςα ςτθν οικογζνεια. Το project «μωρά του Brilon που αγαποφν το διάβαςμα» ζχει τουσ εξισ ςτόχουσ: - Η ικανότθτα των παιδιϊν ςε ςχζςθ με τθν ανάγνωςθ και τθ χριςθ των διαφόρων μζςων πρζπει να αυξάνεται μακροπρόκεςμα μζςω τθσ ενθμζρωςθσ των γονιϊν. - Οι οικογζνειεσ που προζρχονται από κοινωνικά ςτρϊματα χωρίσ μόρφωςθ ι είναι οικογζνειεσ μεταναςτϊν πρζπει να ευαιςκθτοποιοφνται ςχετικά με το διάβαςμα και τθ χριςθ τθσ βιβλιοκικθσ. - Τα βιβλία πρζπει να ειςαχκοφν ςτθν οικογζνεια ωσ ζνα κακθμερινό μζςο. - Η ανάγνωςθ πρζπει να κακιερωκεί ωσ ζνα οικογενειακό τελετουργικό. - Οι βιβλιοκικεσ πρζπει να κακιερωκοφν ωσ ςυνεργάτεσ για τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ. - Πρζπει να ξεπεραςτεί οτιδιποτε εμποδίηει μια μελλοντικι επίςκεψθ ςτθ βιβλιοκικθ. - Οι οικογζνειεσ πρζπει να γίνουν χριςτεσ τθσ βιβλιοκικθσ. Για να διαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα των αποτελεςμάτων του project, θ δθμοτικι βιβλιοκικθ κάνει αξιολογιςεισ μικρισ κλίμακασ. Ωςτόςο, θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon βαςίηεται ςε μια βρετανικι μελζτθ που αποδεικνφει με ςαφινεια τθν επιτυχία του προγράμματοσ. Με το αγγλικό πρόγραμμα Bookstart, όταν τα παιδιά ξεκινάνε το ςχολείο παρουςιάηουν καλφτερεσ επιδόςεισ ςτθ γλϊςςα, ςτα μακθματικά και ςτθν κοινωνικότθτα. Μεταξφ 2006 και 2009, οι νοςοκόμεσ του μαιευτθρίου χάριςαν περιςςότερα από πακζτα για το ξεκίνθμα του διαβάςματοσ (βιβλίο, ενθμερωτικό φυλλάδιο και «μεηοφρα διαβάςματοσ») ςτουσ νζουσ γονείσ. Μερικά ακόμα ςτοιχεία για το project: Η πρωτοβουλία ξεκίνθςε τον Ιανουάριο του Αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για το project ιταν μια ζρευνα που ζγινε ςτα δθμοτικά ςχολεία του Brilon ςχετικά με το διάβαςμα και τθν φπαρξθ βιβλίων μζςα ςτθν οικογζνεια. Σε ζνα ςχολείο, ςτθν πρϊτθ τάξθ, τα 10 από τα 19 παιδιά δεν είχαν κανζνα βιβλίο ςτο ςπίτι. Με αυτό το κεντρικό μινυμα μπορζςαμε να εξαςφαλίςουμε τουσ χορθγοφσ. Οι φορείσ του project είναι: - Το Μαιευτιριο του τοπικοφ νοςοκομείου - Ζνασ Παιδίατροσ - Η τράπεηα Sparkasse ωσ βαςικόσ χορθγόσ - Ζνα εργοςτάςιο μπαταριϊν - 2 βιβλιοπωλεία του Brilon - Ωσ αρωγόσ, το Γερμανικό Κδρυμα Προϊκθςθσ του Διαβάςματοσ.

6 Ζχω φζρει υλικό το οποίο, αν κζλετε, μπορείτε να δείτε μετά το τζλοσ τθσ διάλεξθσ. Κυρίωσ ζναν διαγωνιςμό φωτογραφίασ με κζμα «μωρά που διαβάηουν» που ζκανε και πάλι πολφ γνωςτό το project ςτον τφπο. Το project χρθματοδοτείται αποκλειςτικά από χορθγοφσ. Το κόςτοσ του είναι ετθςίωσ περίπου ευρϊ. Η δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon ζχει τθ διεφκυνςθ του project και οργανϊνει, για παράδειγμα, τθν παροχι των πακζτων για το ξεκίνθμα του διαβάςματοσ ςτουσ νζουσ γονείσ κακϊσ και τισ ςυηθτιςεισ μεταξφ των νζων γονιϊν και των νοςοκόμων ςτο μαιευτιριο. Ο διμοσ δεν δίνει κακόλου χριματα για αυτι τθν πρωτοβουλία. Μόνο το προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ πλθρϊνεται από το διμο. Συνεργαςία με το οικογενειακό κζντρο Εκτόσ από τθν πρωτοβουλία «μωρά του Brilon που αγαποφν το διάβαςμα», θ βιβλιοκικθ ςυνεργάηεται ςτενά με ζνα οικογενειακό κζντρο. Πολφ ςτενά μάλιςτα, διότι απζχει μόλισ 200 μζτρα από τθ βιβλιοκικθ. Τακτικά, κάκε 2 μινεσ, τα παιδιά και από τισ 6 ομάδεσ μζριμνασ του οικογενειακοφ κζντρου επιςκζπτονται τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ. Η τελετουργικι διαδικαςία με τα τραγοφδια, το διάβαςμα και τα κινθτικά παιχνίδια διαςκεδάηει τα παιδιά και ζχει ςτόχο τθν κοινωνικοποίθςι τουσ από τα πρϊτα κιόλασ χρόνια τθσ ηωισ τουσ με το χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ. Βιβλιοκικεσ ςτουσ χώρουσ αναμονισ Για να μθ ςυνδζεται μόνο με το χϊρο τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ το ηιτθμα «βιβλία και χαρά του διαβάςματοσ», θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon εδϊ και τζςςερα χρόνια διατθρεί πζντε βιβλιοκικεσ ςε χϊρουσ αναμονισ και ςυγκεκριμζνα ςτον παιδίατρο, ςτο λογοκεραπευτι, ςτο μαιευτικό ιατρείο και ςτο ςχολείο γονζων του γυναικολογικοφ νοςοκομείου. Κάκε ζξι εβδομάδεσ θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon αλλάηει τα βιβλία ςτουσ χϊρουσ αναμονισ. Ζτςι οι γονείσ και τα παιδιά ζχουν πάντα ελκυςτικά παιδικά βιβλία ςτο χϊρο αναμονισ των γιατρϊν. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ, μζςω τθσ «μεηοφρασ διαβάςματοσ» και του φυλλαδίου με τισ ςυμβουλζσ ςχετικά με το βιβλίο, επιςθμαίνουμε τθ ςθμαςία τθσ ζγκαιρθσ προϊκθςθσ του διαβάςματοσ και φυςικά διαφθμίηουμε τθ βιβλιοκικθ. «Μεηοφρα διαβάςματοσ» Ζχω ιδθ αναφζρει πολλζσ φορζσ τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ». Είναι μια μεηοφρα για τθ μζτρθςθ του φψουσ για παιδιά από 0 ζωσ 10 ετϊν. Παρζχει ςτουσ γονείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ βζλτιςτθ προϊκθςθ του διαβάςματοσ και τθσ γλϊςςασ, ενϊ ςτα παιδιά δίνει τθ δυνατότθτα να ακολουκιςουν με υπερθφάνεια τθν προςωπικι τουσ «ςταδιοδρομία ωσ αναγνϊςτεσ». Φτιάξαμε μαηί με τισ ςυναδζλφουσ μου τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ» το 2004.

7 Προςπακοφςαμε να βροφμε τον καλφτερο τρόπο ενθμζρωςθσ των γονιϊν και των άλλων ενδιαφερομζνων για τθν ζγκαιρθ προϊκθςθ του διαβάςματοσ. Ζτςι καταλιξαμε ςτθν ιδζα τθσ μεηοφρασ μζτρθςθσ του φψουσ, διότι διατθρείται περιςςότερο από ζνα φυλλάδιο και κρζμεται για πολφ καιρό μζςα ςτο παιδικό δωμάτιο. Το 2004 μοιράςαμε τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ» ςε όλα τα νθπιαγωγεία του Brilon, ςτα λογοκεραπευτικά ιατρεία, ςτα μαιευτικά ιατρεία, ςτα νοςοκομεία, ςτουσ παιδιάτρουσ, με ςτόχο να διαφθμίςουμε το διάβαςμα. Το 2004 δθμιουργιςαμε και τισ βιβλιοκικεσ ςτουσ χϊρουσ αναμονισ που ανζφερα πριν. Πολλζσ φορζσ ζχω μιλιςει για τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ» ςτο γερμανικό τφπο που αςχολείται με τα βιβλία. Στο μεταξφ, θ «μεηοφρα διαβάςματοσ» ζχει γίνει γνωςτι ςε πολλζσ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ και χρθςιμοποιείται ςυχνά. Μπορεί κάποιοσ να τθν αγοράςει μζςω ενόσ διαφθμιςτικοφ γραφείου με το οποίο ςυνεργάηεται θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon. Ασ δοφμε, για παράδειγμα, μερικά κείμενα από τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ». Μωρά 60 cm Τα βιβλία είναι ακόμα παιχνίδι για τα μωρά. Τα βιβλία αφισ, τα αδιάβροχα βιβλία για το μπάνιο, τα βιβλία από ξφλο βοθκάνε ςτθν επαφι με το βιβλίο ωσ αντικείμενο. 2 ετϊν 90 cm Σταδιακά τα παιδιά αρχίηουν να κατανοοφν μικρζσ ςκθνζσ με δφο ι τρεισ ιρωεσ. Οι ςφντομεσ, απλζσ ιςτορίεσ τα ςυναρπάηουν. Συμβουλι: Διθγθκείτε τθν ιςτορία με δικά ςασ λόγια. 3 ετϊν 100 cm Τα βιβλία μποροφν να επθρεάςουν κετικά τθ διαδικαςία μάκθςθσ τθσ ομιλίασ. Κάκε παιδί ζχει το δικό του αγαπθμζνο κζμα. Συμβουλι: Διαβάηετε φωναχτά ςτο παιδί κάκε βράδυ. Κάντε αυτι τθ δραςτθριότθτα ζνα βραδινό τελετουργικό. Μζτρα δράςθσ για τθν ομάδα παιδιών από 4 ζωσ 6 ετών και τουσ γονείσ τουσ Για τθν ομάδα των παιδιϊν με θλικία από 4 ζωσ 6 ετϊν και τουσ γονείσ τουσ κεντρικό ρόλο παίηει θ ςτενι ςυνεργαςία με τα 10 νθπιαγωγεία τθσ πόλθσ του Brilon. Οι ςτόχοι μασ είναι οι εξισ: Θζλουμε να προςφζρουμε «εμπειρίεσ» ανάγνωςθσ ςτα παιδιά και ζτςι να τουσ δθμιουργιςουμε ζνα κίνθτρο για το διάβαςμα πριν ακόμα ξεκινιςουν το ςχολείο. Θζλουμε να κακιερϊςουμε τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ ςτθν πρϊιμθ παιδικι θλικία ωσ ςθμαντικό ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ προϊκθςθσ τθσ γλϊςςασ και να εξοικειϊςουμε γονείσ και παιδιά με τθ βιβλιοκικθ. Συνεργαηόμαςτε με τισ νθπιαγωγοφσ ςτα νθπιαγωγεία, με τα ιδρφματα που εκπαιδεφουν τισ νθπιαγωγοφσ και με τουσ εκελοντζσ που διαβάηουν βιβλία ςτα παιδιά.

8 Υπθρεςία κεματικών κουτιών με βιβλία Προςφζρουμε τακτικά μια υπθρεςία κεματικϊν κουτιϊν με βιβλία, τόςο ςτα νθπιαγωγεία όςο και ςτα ςχολεία. Τα νθπιαγωγεία μποροφν να δανειςτοφν από τθ βιβλιοκικθ κεματικά κουτιά με βιβλία για διάφορα κζματα. Πολφ αγαπθτά είναι τα κουτιά με κζμα «Ιππότεσ» και «Αγρόκτθμα». Εκτόσ από τα ςυνθκιςμζνα κεματικά κουτιά βιβλίων, θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon δανείηει και τα εξισ: 1. Το αγγλικό ακουςτικό κουτί (ζνα κουτί με αγγλικά τραγοφδια και ςτίχουσ). Στθ Γερμανία γίνεται μάκθμα αγγλικϊν εν μζρει ακόμα και ςτο νθπιαγωγείο. 2. Τα κουτιά γενεκλίων, τα οποία περιλαμβάνουν παιχνίδια, βιβλία, κοφκλεσ για κουκλοκζατρο, slides προβολισ εικονογραφθμζνων βιβλίων και ζνα χάρτθ με προτάςεισ για χειροτεχνίεσ. 3. Τα κουτιά διιγθςθσ (είναι ειδικά για τθν προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ ςτα νθπιαγωγεία. Στα κουτιά διιγθςθσ υπάρχει ζνα εικονογραφθμζνο βιβλίο, τα υλικά παιχνιδιοφ από τθν ιςτορία και παιδαγωγικζσ οδθγίεσ για τθ διεξαγωγι γλωςςικϊν παιχνιδιϊν). 4. Μεγάλεσ κοφκλεσ για κουκλοκζατρο. Προγράμματα για παιδιά του νθπιαγωγείου ςτθ βιβλιοκικθ Εκτόσ από τθν τακτικι υπθρεςία των κεματικϊν κουτιϊν, θ βιβλιοκικθ προςκαλεί όλα τα παιδιά του νθπιαγωγείου, λίγο πριν ξεκινιςουν το δθμοτικό ςχολείο, για μια γνωριμία με τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ. Με τθ μορφι ενόσ παιχνιδιάρικου ταξιδιοφ με τρζνο μζςα ςτθ βιβλιοκικθ, τα εξάχρονα παιδιά γνωρίηουν τουσ χϊρουσ τθσ βιβλιοκικθσ, τουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται εκεί και τουσ ςθμαντικότερουσ κανόνεσ δανειςμοφ των βιβλίων. Καλοφμε όλα τα παιδιά και από τα 10 νθπιαγωγεία. Αν κάποια νθπιαγωγεία δεν εγγραφοφν για να ςυμμετάςχουν ςε αυτι τθ γνωριμία με τθ βιβλιοκικθ, τότε εμείσ τουσ το ηθτάμε ξανά. Θζλουμε δθλαδι να ζρκουν όλα τα παιδιά ςε εμάσ. Πρόγραμμα για τθν προώκθςθ τθσ γλώςςασ Εκτόσ από αυτζσ τισ επιςκζψεισ γνωριμίασ, ζρχονται τακτικά ςτθ βιβλιοκικθ τα παιδιά του νθπιαγωγείου που δεν μιλοφν καλά γερμανικά. Εδϊ και 2 χρόνια, υπάρχουν ςτα γερμανικά νθπιαγωγεία ειδικά τμιματα ςτιριξθσ τθσ γλϊςςασ. Στόχοσ είναι να μποροφν τα παιδιά να μιλάνε ςχετικά καλά τθ γερμανικι γλϊςςα όταν ξεκινιςουν το δθμοτικό ςχολείο. Για αυτά τα παιδιά, που είτε προζρχονται από οικογζνειεσ μεταναςτϊν είτε ακόμα και από γερμανικζσ οικογζνειεσ, θ βιβλιοκικθ προςφζρει ζνα ειδικό πρόγραμμα. Δίνουμε ςθμαςία ςτο να μθν είναι πολφ δφςκολα τα κείμενα, θ ανάγνωςθ να γίνεται αργά και ςτο να καλοφνται οπωςδιποτε και οι γονείσ ϊςτε να γνωρίςουν τθ βιβλιοκικθ. Αυτό το πρόγραμμα για τθν προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ το ζχουμε αναπτφξει μαηί με το εκπαιδευτικό ίδρυμα, με το ςχολείο, που εκπαιδεφει ςτθν περιοχι μασ τισ νθπιαγωγοφσ. Αυτι θ ςυνεργαςία είναι πολφ επιτυχθμζνθ και καρποφόρα. Για παράδειγμα, με τθ βοικεια αυτοφ του ςχολείου δθμιουργικθκαν τα επονομαηόμενα κουτιά διιγθςθσ.

9 Επιπλζον, κάκε μινα προςφζρουμε τον λεγόμενο κινθματογράφο εικονογραφθμζνων βιβλίων. Δείχνουμε και διαβάηουμε ζνα εικονογραφθμζνο βιβλίο με προβολι slide. Στθ ςυνζχεια τα παιδιά ηωγραφίηουν ι κάνουν χειροτεχνίεσ. Αυτό είναι ζνα πολφ αγαπθμζνο πρόγραμμα ςε πολλζσ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ. Εκελοντζσ που διαβάηουν βιβλία ςτα παιδιά Στθ Γερμανία γίνεται όλο και πιο δθμοφιλζσ το να ςυνεργαηόμαςτε ακόμα και ςτισ βιβλιοκικεσ με εκελοντζσ. Τα τελευταία 4 χρόνια ςτο Brilon ζχουμε βρει πάνω από 90 ανκρϊπουσ, που εκελοντικά και ςε τακτικι βάςθ διαβάηουν βιβλία ςτα παιδιά του νθπιαγωγείου. Αυτζσ οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ ςτθρίηουν τθ λειτουργία των νθπιαγωγείων. Μία φορά τθν εβδομάδα προςφζρεται μια επιπλζον ϊρα ανάγνωςθσ με μια μθτζρα, μια γιαγιά ι ζναν παπποφ. Αυτό αρζςει πάρα πολφ ςτα παιδιά. Πριν 4 χρόνια, θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon ηιτθςε από μια τοπικι τράπεηα, αν κα τθν ενδιζφερε να χρθματοδοτιςει μια περαιτζρω εκπαίδευςθ για τουσ εκελοντζσ που διαβάηουν ςτα παιδιά. Από τότε θ τράπεηα μασ δίνει κάκε χρόνο χριματα για τθν οργάνωςθ τθσ περαιτζρω εκπαίδευςθσ και των ςυναντιςεων των εκελοντϊν για τθν ανταλλαγι εμπειριϊν. Επιπλζον, οι εργαηόμενοι τθσ βιβλιοκικθσ επιςκζπτονται τα νθπιαγωγεία όταν υπάρχει ςυνάντθςθ των γονιϊν με τισ νθπιαγωγοφσ και παρουςιάηουν παιδικά βιβλία αλλά και τθ βιβλιοκικθ. Η βιβλιοκικθ προςφζρει ςτουσ γονείσ φυλλάδια που τουσ βοθκάνε ςτθν επιλογι βιβλίων. Ζτςι για παράδειγμα, υπάρχει ζνα φυλλάδιο με 150 ςυμβουλζσ για εικονογραφθμζνα βιβλία ςχετικά με τθν κακθμερινότθτα των παιδιϊν, όπωσ και εικονογραφθμζνα βιβλία με κζμα το φόβο, το πζνκοσ, το νθπιαγωγείο, το διαηφγιο. Ζχω ιδθ αναφζρει τθ ςυνεργαςία με το ςχολείο εκπαίδευςθσ των νθπιαγωγϊν. Όλεσ οι ςπουδάςτριεσ και οι ςπουδαςτζσ ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςισ τουσ ζρχονται μια φορά για μάκθμα ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon. Γνωρίηουν όλεσ τισ προςφορζσ και δουλεφουν με τθ «μεηοφρα διαβάςματοσ». Ομάδα μακθτών και δαςκάλων Η ςτενι ςυνεργαςία με όλα τα ςχολεία του Brilon κακορίηει μακροπρόκεςμα τθ λειτουργία τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ του Brilon. Η ςυνεργαςία αυτι δεν ςυνίςταται μόνο ςτθ ςτενι και εντατικι επαφι με τουσ δαςκάλουσ αλλά και με τουσ φορείσ που είναι υπεφκυνοι για τα ςχολεία. Μζχρι τθν πρϊτθ μεγάλθ διεκνι ςυγκριτικι μελζτθ ςχετικά με τθν ικανότθτα ανάγνωςθσ των μακθτριϊν και των μακθτϊν που ζγινε το 2000, πολλζσ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ ςυνεργάηονταν πολφ ςποραδικά με τα ςχολεία. Οι δάςκαλοι που ιταν αφοςιωμζνοι ζρχονταν ςτθ βιβλιοκικθ με τουσ μακθτζσ τουσ. Πολλοί όμωσ δεν ζρχονταν. Τα τελευταία 10 χρόνια αυτό ζχει αλλάξει ριηικά.

10 Στο πλαίςιο ενόσ project με τίτλο «Εκπαιδευτικι ςυνεργαςία βιβλιοκικθσ και ςχολείου», πριν 8 χρόνια θ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon ζχει δθμιουργιςει μαηί με τζςςερα ςχολεία μια εκπαιδευτικι ςυνεργαςία. Στόχοσ αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ είναι ο εξισ: όλεσ οι μακιτριεσ και όλοι οι μακθτζσ του Brilon κα πρζπει τρεισ φορζσ τουλάχιςτον, και ςε ιδανικζσ περιπτϊςεισ πζντε φορζσ, να ςυμμετάςχουν ςε κάποιο πρόγραμμα τθσ βιβλιοκικθσ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Στθ διάςκεψθ των διευκυντϊν όλων των ςχολείων του Brilon το 2005, αποφαςίςτθκε ομόφωνα αυτι θ εκπαιδευτικι ςυνεργαςία. Από τότε, θ βιβλιοκικθ ζχει προςεγγίςει ςχεδόν το 100 % όλων των μακθτϊν των αντίςτοιχων τάξεων με τα εξισ προγράμματα: - 2θ τάξθ Βιωματικι περιιγθςθ με τθ μορφι περιιγθςθσ πειρατϊν (τα παιδιά γνωρίηουν τθ βιβλιοκικθ και το δανειςμό μζςω του παιχνιδιοφ) - 4θ τάξθ Δίπλωμα οδιγθςθσ για τθ βιβλιοκικθ (με τθ βοικεια ενόσ βιβλίου αςκιςεων τα παιδιά απαντοφν ςε 20 ερωτιςεισ ςχετικά με τθ βιβλιοκικθ. Αυτό το πρόγραμμα βαςίηεται ςτθν περιιγθςθ τθσ τάξθσ που γίνεται ςτο 2ο ςχολικό ζτοσ) θ τάξθ Επαγγελματίασ ερευνθτισ ανακάλυψθ τθσ βιβλιοκικθσ ωσ χϊρου γνϊςθσ (εδϊ οι μακιτριεσ και οι μακθτζσ γνωρίηουν 8 διαφορετικοφσ τρόπουσ εργαςίασ όπωσ είναι τα λεξικά, το διαδίκτυο, ο κατάλογοσ τθσ βιβλιοκικθσ, θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν). - 6θ τάξθ Σακίδιο διαβάςματοσ (κάποιοσ ςυνεργάτθσ τθσ βιβλιοκικθσ επιςκζπτεται τουσ μακθτζσ ςτθν τάξθ τουσ και τουσ παρουςιάηει καινοφργια βιβλία για νζουσ, τα οποία για 8 εβδομάδεσ παραμζνουν ςτθν τάξθ και διαβάηονται) θ τάξθ Ζτοιμοι για εξειδικευμζνθ εργαςία (ςτθ 12θ τάξθ οι Γερμανοί μακθτζσ πρζπει να γράψουν τθν πρϊτθ τουσ επιςτθμονικι εργαςία. Σε αυτό το πρόγραμμα μακαίνουν ςτθ βιβλιοκικθ τθν αποτελεςματικι αναηιτθςθ λογοτεχνικϊν ζργων μζςω του διαδικτφου, τθν υπθρεςία δανειςμοφ εξ αποςτάςεωσ τθσ βιβλιοκικθσ και παίρνουν βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςυγγραφι μιασ επιςτθμονικισ εργαςίασ). Επιπλζον προςφορζσ για τα ςχολεία είναι οι νφχτεσ ανάγνωςθσ και ζνασ λογοτεχνικόσ διαγωνιςμόσ. Εκτόσ από αυτό το μακροχρόνιο πρόγραμμα με όλεσ τισ ςχολικζσ τάξθσ, είναι πολφ ςθμαντικι και θ εργαςία με τα ολοιμερα ςχολεία του Brilon. Μζχρι πριν 4 χρόνια τα παιδιά ςτθ Γερμανία πιγαιναν ςχολείο μόνο μζχρι το μεςθμζρι. Από τότε όλο και περιςςότερα ςχολεία ζχουν μετατραπεί ςε ολοιμερα ςχολεία. Για τισ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ αυτό ςθμαίνει ότι τα παιδιά το απόγευμα δεν ζχουν πλζον χρόνο για να επιςκεφκοφν τθ βιβλιοκικθ. Τα παιδιά δφο ολοιμερων ςχολείων ςτο Brilon ζρχονται κάκε εβδομάδα ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ. Μετά από ζνα ςφντομο πρόγραμμα, τα παιδιά ζχουν τθ δυνατότθτα να ψάξουν και να διαβάςουν μζςα ςτθ βιβλιοκικθ αλλά και να δανειςτοφν μζςα. Αυτζσ οι τακτικζσ επιςκζψεισ ζχουν δθμιουργιςει νζεσ ομάδεσ χρθςτϊν τθσ βιβλιοκικθσ. Πολλά παιδιά μεταναςτϊν από το ολοιμερο ςχολείο ζρχονται μετά το ςχολείο και αρχίηουν να φζρνουν ςιγά-ςιγά τα αδζλφια τουσ και τουσ γονείσ τουσ.

11 Θερινό κλαμπ ανάγνωςθσ Από το 2002 κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν διακοπϊν λειτουργεί το κερινό κλαμπ ανάγνωςθσ για μακθτζσ άνω των 10 ετϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο του Teen Reading Club τθσ Δθμόςια Βιβλιοκικθσ του Λοσ Άντηελεσ. Το 2001 ιμουν με υποτροφία ςτο Λοσ Άντηελεσ και ζμακα για αυτι τθν ιδζα. Το 2002 κάναμε το πρϊτο κερινό κλαμπ ανάγνωςθσ ςτο Brilon. Σφμφωνα με αναφορζσ ςτο γερμανικό τφπο που αςχολείται με τα βιβλία, γριγορα πολλζσ βιβλιοκικεσ εφάρμοςαν αυτό το πρόγραμμα. Αυτι τθ ςτιγμι, το κλαμπ λειτουργεί ςε περιςςότερεσ από 400 πόλεισ ςε ολόκλθρθ τθ Γερμανία. Πϊσ λειτουργεί το κερινό κλαμπ ανάγνωςθσ; Κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν διακοπϊν, οι νζοι διαβάηουν εκελοντικά τουλάχιςτον 3 βιβλία. Αν τα καταφζρουν, παίρνουν ςτο τζλοσ των διακοπϊν ζνα πιςτοποιθτικό που μποροφν να δείξουν ςτουσ δαςκάλουσ που τουσ διδάςκουν γερμανικά. Αυτό το πιςτοποιθτικό είναι γνωςτό ςτα ςχολεία. Οι μακθτζσ παρουςιάηοντασ το πιςτοποιθτικό παίρνουν καλφτερουσ βακμοφσ ςτα γερμανικά. Η αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο κλαμπ γίνεται είτε online είτε ςτθ βιβλιοκικθ λίγο πριν τισ καλοκαιρινζσ διακοπζσ. Ο δανειςμόσ των βιβλίων ξεκινάει τθν θμζρα που δίνονται οι τελικοί βακμοί ςτο ςχολείο. Στθ ςυνζχεια, οι νζοι διαβάηουν τα βιβλία. Κατά τθν επιςτροφι των βιβλίων, οι ςυνεργάτεσ τθσ βιβλιοκικθσ κάνουν ςφντομεσ ερωτιςεισ ςχετικά με το περιεχόμενο των ιςτοριϊν. Ζτςι διαςφαλίηεται ότι οι νζοι ζχουν διαβάςει πράγματι τα βιβλία. Τθν τελευταία εβδομάδα των διακοπϊν ςυλλζγονται τα τετράδια ςτα οποία ζχουν καταγραφεί τα βιβλία που διαβάςτθκαν. Τθν πρϊτθ εβδομάδα του ςχολείου γίνεται ζνα πάρτι όπου μοιράηονται τα πιςτοποιθτικά κακϊσ και μικρά δωράκια. Στο Brilon κάκε καλοκαίρι ςυμμετζχουν περίπου 250 νζοι ςτο κλαμπ. Στθν αρχι κανείσ δεν φανταηόταν ζναν τόςο μεγάλο αρικμό ςυμμετοχϊν. Οι νζοι όμωσ βρικαν τθν ιδζα φοβερι. Και αυτό το project χρθματοδοτείται ςτο Brilon αποκλειςτικά από χορθγοφσ. Ζτςι, για παράδειγμα, θ αγορά καινοφργιων βιβλίων χρθματοδοτείται από δικθγορικά γραφεία, από μία αντιπροςωπεία αυτοκινιτων και από 2 βιβλιοπωλεία. Τα διαφθμιςτικά υλικά, όπωσ οι αφίςεσ και οι κάρτεσ του κλαμπ, χρθματοδοτοφνται από μια τράπεηα. Ζνα εργοςτάςιο ξυλείασ χρθματοδοτεί τα ποτά για το τελευταίο πάρτι. Επιτυχία Τϊρα ζχετε πάρει μια μικρι εικόνα τθσ δουλειάσ που γίνεται ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon. Τα πολλά και διαφορετικά προγράμματα τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ με τισ διαφορετικζσ ςυνεργαςίεσ προχποκζτουν από τουσ ςυνεργάτεσ μου ςτθ βιβλιοκικθ μεγάλθ αφοςίωςθ και ευελιξία. Η εργαςία τθσ βιβλιοκικθσ βρίςκεται ςε μια ςυνεχι μεταβολι. Η επαφι με πολφ διαφορετικοφσ ςυνεργάτεσ εμπλουτίηει πολφ τθν εργαςία και ανοίγει για όλουσ νζουσ ορίηοντεσ. Οι κοινοπραξίεσ που ζχουν προκφψει ςτο Brilon δεν μποροφν να αφιςουν κανζναν ςυνεργάτθ εκτόσ. Η επιτυχία τθσ εργαςίασ μασ μπορεί να διαπιςτωκεί από διάφορουσ δείκτεσ. Εκτόσ από τθ ςυνεχι αφξθςθ του δανειςμοφ παιδικισ και νεανικισ λογοτεχνίασ ςτθν βιβλιοκικθσ, είναι πολφ ενκαρρυντικά και τα μθνφματα που παίρνουμε από τισ νθπιαγωγοφσ.

12 Τα παιδιά που ακοφν τακτικά τισ αναγνϊςεισ των εκελοντϊν διακζτουν ζνα ςαφϊσ μεγαλφτερο λεξιλόγιο και μποροφν να ςυγκεντρωκοφν καλφτερα. Ενϊ ςτο Brilon οι μετανάςτεσ αποτελοφν το 5 % του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ, θ βιβλιοκικθ μπορεί να αναφζρει μια ανταπόκριςθ των μεταναςτϊν άνω του μζςου όρου που αντιςτοιχεί ςτο 8 % των ενεργϊν χρθςτϊν. Η αξιολόγθςθ τθσ πρωτοβουλίασ «μωρά του Brilon που αγαποφν το διάβαςμα» γίνεται ςε ςυνεργαςία με τισ μαίεσ. Ζτςι λαμβάνονται μθνφματα για τα αποτελζςματα του προγράμματοσ μζςω των μακθμάτων γυμναςτικισ που ςυμμετζχουν οι νζεσ μθτζρεσ μετά τθ γζννα. 90 % των ερωτθκζντων μθτζρων απάντθςαν ότι το πακζτο για το ξεκίνθμα του διαβάςματοσ τουσ φάνθκε καλό ζωσ πολφ καλό. Ασ δοφμε ζνα απόςπαςμα: «Υπζροχο δϊρο. Διαφορετικά, δεν κα ζπαιρνα ποτζ τόςο νωρίσ ζνα βιβλίο». 75 % των ερωτθκζντων μθτζρων διλωςαν ότι θ ενζργεια αυτι τουσ αφφπνιςε ϊςτε να φροντίςουν πιο εντατικά το ηιτθμα τθσ γλϊςςασ και του διαβάςματοσ για το παιδί τουσ. 55 % διλωςαν ότι θ ενζργεια αυτι τουσ παρακίνθςε να δανειςτοφν βιβλία για αυτζσ και για το παιδί τουσ από τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Brilon. Όλα αυτά τα αποτελζςματα μάσ ενκαρρφνουν να ςυνεχίςουμε τθν πορεία μασ. Περιμζνοντασ με ενδιαφζρον το εργαςτιριο αμζςωσ μετά το διάλειμμα, κα ικελα για μία ακόμα φορά να ςυνοψίςω ότι εμείσ ςτο Brilon με λίγα χριματα αλλά με μεγάλθ αφοςίωςθ και δθμιουργικότθτα καταφζραμε να φτιάξουμε το δίκτυό μασ μζςα ςε ζνα χρονικό διάςτθμα 10 ζωσ 15 ετϊν. Ζτςι και ςτο εργαςτιριο, κα ικελα πολφ να αναπτφξουμε μαηί ιδζεσ για το πϊσ να δθμιουργιςετε το δικό ςασ δίκτυο ςφμφωνα με τισ δικζσ ςασ προχποκζςεισ. Θα ιταν πολφ ωραίο αν ςιμερα το απόγευμα πθγαίνατε ςπίτι ςασ με μια πρϊτθ ιδζα, με ζνα πρϊτο βιμα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Ευχαριςτϊ πολφ για τθν προςοχι ςασ!

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011)

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) 1.ΣΟΧΟ ΤΠΟ ΕΜΦΑΗ Για τα επόμενα ζνα ζωσ δφο χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα