Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι"

Transcript

1 Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ Αγαπθμζνο μου θμερολόγιο, Σιμερα είναι Δευτζρα. Αλλά, όχι από εκείνεσ τισ βαρετζσ Δευτζρεσ που ζχεισ τα πιο δφςκολα μακιματα. Είναι θ «Ανταλλακτικι Δευτζρα», που λζει και θ δαςκάλα μασ.είναι μία μζρα που ζρχονται ςτο ςχολείο μασ μακθτζσ από όλο τον κόςμο και μζνουν μερικζσ μζρεσ ςτο ςχολείο μασ. Φζτοσ, μασ ιρκαν μακθτζσ από ζνα οικοτροφείο τθσ Αφρικισ Θ μζρα ξεκίνθςε πολφ καλά. Θ δαςκάλα μασ πιγε ςτο προαφλιο που κα γινόταν θ «μεγάλθ ςυνάντθςθ». Εγϊ δεν ιξερα τίποτα γι αυτοφσ. Μόνο ότι ιταν λίγο πιο ςκουρόχρωμοι από εμάσ. Κάτι τζτοιουσ είχα δει μόνο από τθν τθλεόραςθ ςε διαγωνιςμοφσ χοροφ. Ροτζ από κοντά. Θ ϊρα είχε πάει ιδθ δζκα και δεν είχε εμφανιςτεί το «μαυροποφλμαν» όπωσ το ζλεγε ο μικρόσ Φϊτθσ. Εγϊ ξζρω πωσ τουσ μιςεί, γιατί ςτθν πρϊτθ δθμοτικοφ είχαμε ζνα ςυμμακθτι τον Αχμζτ που ιταν «μελαμψόσ» και μασ ζλεγε να μθν τον κάνουμε παρζα. Αλλά, θ μαμά μου μοφ ζχει πει πωσ δεν πρζπει να τουσ κοροϊδεφουμε, γιατί όταν κα πάμε ςτθ Disneyland να δοφμε τθ Σταχτοποφτα, δε κα κζλαμε να μασ κοροϊδεφουν! Σε κάποια ςτιγμι, είδαμε να φαίνεται από πολφ μακριά ζνα τεράααςτιο λεωφορείο και πολλά μικρά κεφαλάκια να ξεπροβάλλουν από τα μικρά παρακυράκια του! Φαίνονταν τόςο γλυκά και τόςο χαμζνα ταυτόχρονα!! Μόνο ζνα ιταν λίγο πιο κλιμμζνο από τα άλλα και ξεχϊριηε, αφοφ κακόταν ςτθν πίςω κζςθ ολομόναχοσ. Ιταν ο ΜΟΥΤΟΤΟ Ιταν μελαχρινόσ, με πολφ ςκοφρα μάτια και με πολφ πρόςχαρθ διάκεςθ. Μιλοφςε ςε όλα τα παιδιά, ςε μια γλϊςςα να δεισ πωσ λεγόταν α, ναι νομίηω ςουαχίλι. Είναι ςαν τθ γλϊςςα που μιλάει ο Ροφμπα ςτον βαςιλιά των λιονταριϊν. Ιταν πολφ ςφιγμζνοσ ςτθν αρχι αλλά μετά άρχιςε να γίνεται πιο χαλαρόσ. Ακόμα και ο Φϊτθσ άρχιςε να του μιλάει! Αλλά του ζλεγε για τον Αχμζτ και ότι κλζβουν οι μαφροι. Ο Μουτότο δεν νομίηω να καταλάβαινε ελλθνικά και καλφτερα μθ ςου πω! Φαντάςου να το άκουγε κιόλασ! Ο Μουτότο τον κοίταηε πολφ προςθλωμζνοσ, λεσ και ζλεγε κάτι καλό. Πςθ ϊρα μιλοφςαν εκείνοι, εγϊ κοίταξα να βρω άλλεσ φίλεσ, γιατί όπωσ λζει και θ μαμά «εγϊ είμαι κοινωνικό άτομο». Ενϊ πιγα να φφγω, με ςταμάτθςε ο Μουτότο και μου ζδωςε ζνα μεγάαλο φιλί. Νομίηω τϊρα πωσ κζλω να τον παντρευτϊ! Ζχω να ςου πω ότι ςιχαίνομαι, όταν μου δίνουν φιλιά και με ςαλιϊνουν. Μπλιαχ! Αλλά αυτό το φιλί δεν ιταν κακόλου αθδιαςτικό Ιταν ζνα φιλί αγάπθσ, ζνα μαγικό φιλί Ζφυγα τρζχοντασ, γιατί ντράπθκα πάρα πολφ! Θ υπόλοιπθ μζρα ςυνεχίςτθκε τζλεια!! Θ δαςκάλα μασ ζβαλε όλουσ να ποφμε για το πιο ωραίο γεγονόσ που μασ ζχει ςυμβεί τουσ τελευταίουσ μινεσ. Θ Σοφία, θ καλφτερι μου φίλθ, μου είπε να πω ότι το πιο ωραίο γεγονόσ ιταν τότε που πιγαμε μαηί ςτθν Ραρναςςό. Εκεί δεν πζραςα καλά, γιατί δε μου αρζςει να κάνω ςκι και επιπλζον κρφωςα! Εγϊ ικελα να πω πωσ θ καλφτερι μου ςτιγμι ιταν όταν με φίλθςε το «αγόρι μου». Δεν πειράηει που δεν μιλάμε τθν ίδια γλϊςςα, γιατί ςτο ςπίτι που κα φτιάξω όταν μεγαλϊςω κα ζχω τθν κυρία Σοφία να μου μεταφράηει τα λόγια του «άντρα» μου. Πχι, δεν είναι θ φίλθ μου θ Σοφία, είναι αυτι που μετζφραηε τα λόγια μασ ςτα άλλα παιδιά και αντίςτροφα Στο τζλοσ, χαιρετιςαμε όοολα τα παιδάκια και όπωσ και εμείσ ιταν και αυτά λυπθμζνα. Στθ ςυνζχεια, μείναμε όλοι να τουσ κοιτάηουμε με ανοιχτό ςτόμα που ζμπαινε ο κακζνασ ςτθ ςειρά του. Εγϊ, να ςου πω τθν αλικεια, ικελα να με ξαναφιλιςει Να ςου πω ότι μπορεί και να τον χωρίςω με αυτό που μου ζκανε!

2 Ρριν φφγουν, ικελαν να μασ δϊςουν ζνα δωράκι, ζτςι για να τουσ κυμόμαςτε. Κάκε «αφρικανάκι» κα ζδινε από ζνα δϊρο ςε κάκε «ελλθνάκι». Δεν φαντάηεςαι ποιοσ μου ζδωςε το δικό μου δϊρο Ο Μουτότο, ο Μουτότο, ο Μουτότο!! Το φαντάηεςαι! Του Φϊτθ το δϊρο, του το ζδωςε ζνα κοριτςάκι που νομίηω ότι του αρζςει Γι αυτό, όταν ζφυγαν τα παιδιά, ο Φϊτθσ άρχιςε να κλαίει λζγοντασ «Κζλω και άλλα παιδιά, κζλω και άλλα παιδιά!» Α, ξζχαςα να ςου πω πωσ μου ζδωςε και ζνα φιλί «εξ αποςτάςεωσ» από το ποφλμαν. Ζπειτα ζφυγε Χωρίσ να μου πει αντίο Ιταν θ πιο τζλεια, ςοφπερ, απίκανθ, φανταςτικι μζρα τθσ ηωισ μου!! Λοιπόν, επειδι ςε κοφραςα και κουράςτθκα, λζω να ςε αφιςω για ςιμερα Αντίο, κα τα ποφμε αφριο. Γεια!! Άντε ςου λζω! Υ.Γ: Τελικά κα τον παντρευτϊ όταν μεγαλϊςω! Είναι κεόσ, που λζνε και οι μεγάλοι! Μαριάνκθ Α 1 Ερώτηση: Εςάσ τι ςασ ζκανε περιςςότερθ εντφπωςθ από τθν παρουςίαςθ του βιβλίου τθσ κυρίασ Χατηι ; Απϋ αυτι τθν παρουςίαςθ τθσ κυρίασ Χατηι μοφ ζκανε περιςςότερθ εντφπωςθ ότι τα παιδιά ςτθν Αφρικι όταν ιταν άρρωςτα, για να γιατρευτοφν, για να πάρουν το φάρμακο από τθν κυρία Χατηι, περπατοφςανε δφο ολόκλθρεσ ϊρεσ κάτω από τθ βροχι και πάνω ςτισ λάςπεσ. Αυτό δείχνει ότι ςτθν Αφρικι υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ φαρμάκων, κακϊσ ςπάνια πθγαίνουν ομάδεσ ανκρϊπων για ιεραποςτολι ςτθν ιπειρο αυτι. Ρουπζν Μια μέρα με τον Μουτότο ςτο ςχολείο μου Μια μζρα ςτο ςχολείο του Μουτότο, ανακοίνωςαν ότι κα πάνε μία πενταιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ελλάδα, για να δοφνε τα ςχολεία και το εκπαιδευτικό τουσ ςφςτθμα. Κα πιγαιναν ςε τρία ςχολεία. Ζνα απ αυτά ιταν και το δικό μου. Στο ςχολείο μου, όταν μασ ανακοίνωςαν ότι κα ζρκει ζνα ςχολείο από τθν Αφρικι, για να παρακολουκιςει το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα, εγϊ χάρθκα, επειδι κα ικελα να δω τισ αντιδράςεισ των παιδιϊν τθσ Αφρικισ, όταν κα ζβλεπαν όλ αυτά τα καινοφρια πράγματα που δεν υπιρχαν ςτο δικό τουσ ςχολείο. Επίςθσ χάρθκα, γιατί με αυτόν τον τρόπο, κα μποροφςα να τουσ ρωτιςω και να μάκω πολλά πράγματα για τθ ηωι τουσ ςτθν Αφρικι (π.χ. ποιεσ δυςκολίεσ αντιμετωπίηουν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι). Τρεισ μζρεσ πριν ζρκουν τα παιδιά από τθν Αφρικι, ο Διευκυντισ μασ είπε τθ μζρα που κα ζρκουν τα παιδιά, να φζρουμε απ το ςπίτι μασ διάφορα γλυκά και χυμοφσ, ϊςτε όταν φτάςει το «group» να τουσ κεράςουμε απ τα εδζςματά μασ. Θ μζρα που κα ερχόντουςαν ζφταςε! Πταν ιρκαν τα παιδιά και μπικαν μζςα ςτο ςχολείο, ιταν πολφ περίεργα, και για μασ και γι αυτοφσ, επειδι ςυναντθκικαμε για πρϊτθ φορά. Πμωσ, μετά από λίγο, όλοι ζνιωκαν άνετα και ωραία. Τα παιδιά, αφοφ πζραςαν λίγα λεπτά, «ζπεςαν» ςτο φαί και ςτουσ χυμοφσ. Τθν ϊρα που τρϊγανε, ιταν ευκαιρία για να γνωριςτοφμε. Αφοφ γνϊριςα κάποια παιδιά και τουσ ρϊτθςα αυτά που ικελα, αυτόν που ξεχϊριςα ιταν ο Μουτότο. Τον

3 Μουτότο τον ξεχϊριςα, επειδι μου φάνθκε πολφ καλόσ ςαν χαρακτιρασ, ζξυπνοσ και φιλικόσ. Ρριν αρχίςουν να παρακολουκοφν τα μακιματα, το πϊσ γίνονται και με ποια εκπαιδευτικά ςυςτιματα δουλεφουν οι κακθγθτζσ, ζπρεπε πρϊτα να τουσ ξεναγιςουμε ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου. Και ζτςι κάναμε! Κατά τθ διάρκεια τθσ ξενάγθςθσ, ακοφγαμε ςυνζχεια ζνα «ΑΑΑΑ...!!!!!!» ι ζνα «ΩΩΩΩΩ...!!!!!!!!!!». Στα παιδιά τουσ φαίνονταν πολφ περίεργοι και πολφ ωραίοι οι χϊροι του ςχολείου. Εδϊ, μζχρι και ςτθν τουαλζτα μασ ηιτθςαν να τουσ πάμε και εντυπωςιάςτθκαν και μ αυτιν! Στον Μουτότο, άρεςαν πιο πολφ τα γραφεία των κακθγθτϊν και τα Εργαςτιρια Βιολογίασ και Χθμείασ. Στα άλλα παιδιά, πιο πολφ άρεςαν το Γυμναςτιριο, τα Εργαςτιρια και τα Γραφεία των κακθγθτϊν, ενϊ τουσ φάνθκαν πολφ περίεργα το κυρωρείο, το κυλικείο και θ αίκουςα εκδθλϊςεων. Επίςθσ, τουσ φάνθκε πολφ περίεργο το ότι εμείσ δεν φοροφςαμε ςτολζσ, ενϊ αυτοί φοροφςαν. Αυτό που ζκανε ς εμάσ εντφπωςθ, ιταν ότι τθν ϊρα τθσ ξενάγθςθσ, δε μιλοφςε ο ζνασ με τον άλλο, να λζνε δθλαδι τα ςχόλιά τουσ, αλλά τα είπαν όλα ςτο τζλοσ. Τθν ϊρα τθσ παράδοςθσ του μακιματοσ, όλα τα παιδιά άκουγαν προςεκτικά τον κακθγθτι ι τθν κακθγιτρια που ιταν εκείνθ τθν ϊρα μζςα ςτθν τάξθ. Το πιο περίεργο ιταν ότι για ό,τι καταλάβαιναν κρατοφςαν ςθμειϊςεισ και για ό,τι δεν καταλάβαιναν ζκαναν ερωτιςεισ για να μάκουν, ενϊ εμείσ που ιταν το δικό μασ μάκθμα δεν κάμναμε τίποτα, μόνο ακοφγαμε. Μζςα ςτθν τάξθ, ο Μουτότο μαηί με άλλα δφο παιδιά κάνανε τισ πιο πολλζσ ερωτιςεισ. Ερωτιςεισ που εμείσ δεν κα ςκεφτόμαςταν ποτζ να τισ κάνουμε. Στα διαλείμματα περνοφςαμε πολφ ωραία, γιατί τα παιδιά από τθν Αφρικι μασ διθγοφνταν ιςτορίεσ από τθν πατρίδα τουσ. Οι ιςτορίεσ που ακοφςαμε ιταν και αςτείεσ αλλά και λυπθτερζσ. Εμζνα με ςυγκίνθςε θ ιςτορία του Μουτότο. Ο Μουτότο, είχε μια ακόμθ μεγαλφτερθ αδερφι, τθν Sophie, θ οποία πζκανε από καρκίνο του πνεφμονα. Θ Sophie πζκανε ςε θλικία εφτά ετϊν, όταν δθλαδι ο Μουτότο ιταν πζντε χρονϊν. Ο Μουτότο, μασ είπε, ότι δε κζλει να τθ κυμάται, επειδι τον κλίβει πολφ αυτι θ ιςτορία και κζλει να προχωριςει ςτθ ηωι του. Άλλθ μια ιςτορία, που μου άρεςε και αυτι τθν φορά ιταν αςτεία, ιταν ενόσ παιδιοφ που τον ζλεγαν Bernard. O Bernard, τθν πρϊτθ φορά που πιγε ςχολείο, του φαίνονταν όλα τόςο όμορφα και μεγαλειϊδθ, που δεν ικελε ν αγγίξει τίποτα. Μια μζρα, κακϊσ περπατοφςε ςτουσ διαδρόμουσ του ςχολείου, κατά λάκοσ ζςπαςε ζνα αγαλματάκι. Από τθν ταραχι του, και επειδι δεν τον ζβλεπε κανείσ, το πιρε και το ζκρυψε ςτθν τςάντα του. Μετά από λίγεσ μζρεσ, όταν θ διευκφντρια κατάλαβε ότι λείπει το αγαλματάκι, άρχιςε να ψάχνει αυτόν που το ζκανε. Για κακι τφχθ του Bernard, μια μζρα που θ διευκφντρια περνοφςε ζξω από τθν τάξθ, είδε κάτι άςπρο να προεξζχει από τθν τςάντα του Bernard, και τότε πλθςίαςε να δει τι είναι και βρικε το αγαλματάκι. Μόλισ το βρικε, φϊναξε τον Bernard ςτο γραφείο, για να ρωτιςει πϊσ και γιατί το ζκανε. Το αςτείο ς αυτιν τθν ιςτορία είναι, ότι όταν ο Bernard πιγε ςτο γραφείο τθσ διευκφντριασ, από τθν ταραχι του το παντελόνι του άρχιςε... να γίνεται όλο και πιο ςκοφρο. Ο καθμζνοσ απ το άγχοσ του «τα κανε πάνω του». Τελικά θ διευκφντρια, βλζποντασ τον τρόμο του παιδιοφ, δεν ζκανε τίποτα και τον άφθςε ελεφκερο. Στο τζλοσ αυτισ τθσ επίςκεψθσ, πιςτεφω πωσ τα παιδιά ζμειναν πολφ ευχαριςτθμζνα και κα ικελαν να ξαναζρκουν. Πταν ζφευγαν, τουσ μοιράςαμε από ζνα αναμνθςτικό δωράκι για να μασ κυμοφνται!!!!!... Ρουπζν Α1 Π.Π.Π. Γυμνάςιο Ιωνιδείου χολισ Πειραιά

4 Ο ΜΟΤΣΟΣΟ ΣΗΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟ Ονομάηομαι Μαριλία και πθγαίνω Α Γυμναςίου ςτθν Λωνίδειο Σχολι. Σ αυτιν τθν ζκκεςθ ςασ παρουςιάςω τισ ςκζψεισ μου για τον Μουτότο, αν ερχόταν ςτο ςχολείο μου. Ο Μουτότο, όπωσ όλοι ξζρουμε, είναι ζνα φτωχό παιδί που κατάφερε να ηιςει μόνο μαηί με τθν αδερφι του για ζνα διάςτθμα μζχρι να βρεκεί μία ομάδα ανκρϊπων από τθν Ελλάδα, να τον πάρει και να τον πάει να ηιςει ςτο οικοτροφείο. Ο Μουτότο εκεί τα βρικε όλα πολφ παράξενα και τόςο πολυτελι που νόμιηε ότι βριςκόταν ςτον <<παράδειςο>>. Ζτςι και εγϊ ζκατςα και φαντάςτθκα πϊσ κα ζβριςκε το ςχολείο μου, αν ερχόταν μία μζρα να το δει. Αρχικά τον φαντάηομαι να μπαίνει ςτθν είςοδο και να βλζπει ζνα τεράςτιο χϊρο που τον κάνει να νιϊκει ςαν μυρμιγκι! Και ζπειτα να κατευκφνεται προσ το κυλικείο, το οποίο ζχει τόςα φαγθτά που να μθν ξζρει ποιο να πρωτοδιαλζξει! Μετά να ανεβαίνει τισ αμζτρθτεσ και κουραςτικζσ ςκάλεσ και να βρίςκεται ςτθν αυλι που τον κάνει να νιϊκει ότι βρίςκεται ςτθν ζρθμο Σαχάρα!!!! Ο Μουτότο όμωσ τθν μεγαλφτερθ πλάκα κα τθν πάκει όταν ξανανεβεί τισ αμζτρθτεσ και κουραςτικζσ ςκάλεσ και βρεκεί ςτισ τάξεισ που ζχουν γερά και καινοφρια κρανία και πίνακεσ με μαρκαδόρουσ. Σε κάποιεσ τάξεισ κα δει προβολζα και προτηζκτορα με διαδραςτικοφσ πίνακεσ. Ακόμθ, κα εντυπωςιαςτεί από το γεγονόσ ότι είναι μεγάλεσ και προςφζρουν άνεςθ ςτουσ μακθτζσ! Αυτζσ ιταν οι ςκζψεισ μου για αυτό το κζμα! Γενικότερα φαντάηομαι πϊσ κα είναι να ζρκει ζνα παιδί ςτο ςχολείο μασ από μία πιο φτωχικι χϊρα από τθν δικι μασ και με διαφορετικζσ ςυνικειεσ από εμάσ. Κα ζχει να δει πράγματα που δεν ζχει ξαναδεί ποτζ ςτθ ηωι του!!!! Μαριλία Μια μέρα που πέραςα ςτο οικοτροφείο Ξφπνθςα το πρωί και ςθκϊκθκα από το απαλό κρεβατάκι μου. Ζβαλα τα κακαρά μου ροφχα (ζνα μπλε παντελόνι, χωρίσ καμία τρφπα, ζνα λευκό μπλουηάκι και τα παποφτςια μου). Ριγα ςτθν Εκκλθςία όταν χτφπθςε το τάλαντο με τα άλλα παιδιά του οικοτροφείου. Ρερπατοφςα αγχωμζνθ για να μθ λερϊςω τα παποφτςια μου. Αφοφ φφγαμε από τθν Εκκλθςία φάγαμε, πιραμε τθ ςάκα με τα τετράδια και τα μολφβια μασ και πιγαμε ςτο ςχολείο. Στθ χωμάτινθ αυλι του ςχολείου κάναμε προςευχι ςε ςειρζσ. Τελειϊςαμε τθν προςευχι, μπικαμε ςτθν τάξθ και ςτθ ςυνζχεια ιρκε θ δάςκαλα. Θ διευκφντρια, θ κ. Μαρία, μάσ μακαίνει μουςικι και ελλθνικά. Χτφπθςε το κουδοφνι που ςθμαίνει πωσ τελείωςε το μάκθμα. Πλα τα παιδιά τότε τρζχουμε ςτθ Μαντεμουαηζλ και λζμε όλοι ότι τάχα μου μασ πονάει θ κοιλιά μασ. Εκείνοι μασ δίνει αυτό το ςιρόπι το τόςο γευςτικό!!! Τόςο γλυκό!!! Σιμερα ζγιναν και βαπτίςεισ. Ριγαμε και βοθκιςαμε τον μπάμπα Νεκτάριο. Ο κακζνασ παρζδωςε και από ζνα μαγικό αντικείμενο που φφλαγαν ςτα ςπίτια τουσ (που τουσ τα είχε δϊςει ο μάγοσ του χωριοφ) ςτουσ Μουηοφγκου. Τελείωςαν οι βαπτίςεισ και πιγαμε πίςω ςτο οικοτροφείο. Ιταν βράδυ γιϋ αυτό όλα τα παιδιά πζςαμε για φπνο, για μια ακόμθ φορά ςτο αξιολάτρευτο κρεβατάκι μασ!!! Νζμεςθ Ο Μουτότο ιταν ζνα παιδί που πζραςε πολλζσ δυςκολίεσ. Ζχαςε τουσ γονείσ του, ζμεινε μόνοσ με τθν αδερφι του, δεν είχε νερό, φαγθτό και τα απαραίτθτα. Κα ζλεγα ότι ιταν

5 πολφ τυχερόσ που μία ομάδα από τθν ιεραποςτολι, ανάμεςά τουσ και γιατροί, τον πιρε και τον βοικθςε να μεγαλϊςει και να αναπτυχκεί ςωςτά. Τϊρα μακαίνει γράμματα ςτο ςχολείο του και ζχει γίνει φίλοσ με πολλά παιδιά. Και όλα αυτά χάρθ ςτθν κυρία Χατηι και όλουσ τουσ γιατροφσ που γιάτρεψαν πολλά παιδιά. Κυριάκοσ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Μια φορά κι ζναν καιρό, κάπου ςτο Κονγκό τθσ Αφρικισ, ηοφςε ζνασ φίλοσ του Α1, Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ, ο Μουτότο. Θ κυρία Χατηι είχε πάει ωσ εκελόντρια ςε μια ιεραποςτολι ςτο Κονγκό, τον γνϊριςε, και, όταν γφριςε ςτθν Ελλάδα, μασ τον ςφςτθςε. Εμείσ, κζλαμε να τον βροφμε και να του μιλιςουμε. Ζτςι, μετά από πολλι προςπάκεια, τον βρικαμε και του είπαμε να ζρκει μια μζρα ςτο ςχολείο μασ. Εκείνοσ είχε φοβθκεί, επειδι δεν είχε ξαναδεί τόςουσ πολλοφσ λευκοφσ μαηί ντυμζνουσ με κακαρά ροφχα και τα ςχετικά (ξζρετε γυαλιςμζνα παποφτςια, ςιδερωμζνα παντελόνια, πλεκτά και όμορφα γάντια και ςκουφάκια το χειμϊνα). Πμωσ δεν κρφωνε, είχε ςυνθκίςει. Τον αγαπιςαμε, μιλιςαμε μαηί του, γνωριςτικαμε, του είπαμε πράγματα για εμάσ και τθν Ελλάδα και του μάκαμε και ελλθνικζσ λζξεισ. Αυτόσ, πάντα με το χαμόγελο ςτα χείλθ. Χαιρότανε που μασ άκουγε, που είχε παιδιά γφρω και ζκανε παρζα. Κι όταν μασ είπε «Ηζςτθ δεν ζχει ςτθν Ελλάδα;», γελάςαμε. Είχε ςυνθκίςει το κρφο και τισ κακουχίεσ του χειμϊνα ςτο Κονγκό. ΟΛΟΙ ΕΡΧΟΜΑΣΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΡΟΠΟ ΣΗ ΘΕΗ ΕΝΟ ΗΡΩΔΗ Μάλλον, θ Μαντεμουαηζλ ικελε να εκφράςει ότι, αν κάποιοσ κζλει να βάηει τον εαυτό του πάνω από όλα, μπορεί να φτάςει ςε ςθμείο να κάνει ακραία πράγματα. Για παράδειγμα, ο Θρϊδθσ ιταν ο βαςιλιάσ τθσ εποχισ του. Ζτςι, όταν άκουςε ότι κα ζρκει ο βαςιλιάσ απ τουσ ουρανοφσ να ςϊςει τον κόςμο, πίςτεψε ότι κάποιοσ κα του ζπαιρνε τθ κζςθ. Πμωσ ο Κεόσ, ζςτειλε το Χριςτό, όχι για να κυριαρχιςει ςτον κόςμο, αλλά για να διδάξει τθ ςθμαςία τθσ αγάπθσ προσ τον ςυνάνκρωπο, γιατί πραγματικά αυτι είναι θ αλθκινι δφναμθ, το να αγαπάσ και να ςε αγαποφν. Ζτςι κα πρεπε να ιταν όλοι οι βαςιλιάδεσ, ακόμα κι τϊρα. Βζβαια, τϊρα δεν υπάρχουν βαςιλιάδεσ, αλλά πρωκυπουργοί. Αυτό όμωσ είναι μια άλλθ ιςτορία Γιώργοσ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΟΤ ΜΟΤΣΟΣΟ Δε ξζρω πϊσ βρζκθκα εδϊ, δε ξζρω αν είναι θ τιμωρία του Κεοφ ι απλϊσ θ γνϊςθ τθσ αλικειασ. Το λζω αυτό γιατί μια μζρα ιταν αρκετι για να δω πϊσ αυτοί οι άνκρωποι καταφζρνουν να επιβιϊνουν. Φαγθτό και νερό λιγοςτό όμωσ αγάπθ πολλι. Ππου κι αν κοιτάξεισ, κα δεισ μια οικογζνεια με τουλάχιςτον δφο παιδιά. Τα παιδιά να κλαίνε, επειδι φαγθτό δεν υπάρχει, και οι γονείσ τουσ, άμα υπάρχουν, προςπακοφν να τουσ κακθςυχάςουν με ζνα απλό φιλί! Στο ςχολείο, βζβαια, του Μουτότο τα πράγματα ιταν κάπωσ διαφορετικά. Εκεί τα παιδιά είχαν κακαρά ροφχα, ενϊ τα άλλα όχι. Ζβλεπα παντοφ κάτι απλό αλλά για κάποια παιδιά υπεραρκετό. Πταν μπικα μζςα, όλα τα παιδιά με ζδειχναν με το δάχτυλο, ϊςπου ζνα κορίτςι με πλθςίαςε και άρχιςε να μου δείχνει τουσ χϊρουσ. Εγϊ δεν καταλάβαινα και πολλά αλλά ιταν ωραία, ζμοιαηε με μια ταινία χωρίσ υπότιτλουσ. Το πρωί, το μεςθμζρι και το βράδυ τάιηαν τα παιδιά.

6 Εμζνα, όμωσ, από τθν πείνα με πόναγε θ κοιλιά μου, γιατί είχα ςυνθκίςει να τρϊω κάκε 2-3 ϊρεσ. Ριγα ςτο ςχολικό και, αφοφ περίμενα και περίμενα μπικα μζςα. Πταν τουσ είπα τι είχε ςυμβεί, το μόνο που μποροφςε κάποιοσ να κάνει ιταν να μου δϊςει 2 καραμζλεσ. Το κζμα είναι ότι εμζνα οι καραμζλεσ δεν μου αρζςουν μόνεσ τουσ, μα με ηελεδάκια αλλά ποφ. Πταν βγικα ζξω, ζνα παιδί πόναγε πιο πολφ από μζνα. Τότε το πλθςίαςα, του ζδωςα τισ καραμζλεσ μου και ζφυγα. Πταν ζπεςα για φπνο, άκουγα το κόρυβο των εντόμων. Δεν ξζρω πϊσ με πιρε ο φπνοσ αλλά, όταν ξφπνθςα, ιμουν πίςω ςτο δωματιάκι μου, ςτο ςπιτάκι μου με το γεμάτο ψυγειάκι μου! Ζλενα ΣΙ ΜΟΤ ΕΚΑΝΕ ΕΝΣΤΠΩΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΚΑ. ΧΑΣΖΗ Αυτό που μου ζκανε τθ μεγαλφτερθ εντφπωςθ ςτθ παρουςίαςθ ιταν ότι θ κα. Χατηι είναι ζνασ από τουσ λίγουσ ανκρϊπουσ που ςυμμετζχουν ςε τζτοιου είδουσ αποςτολζσ. Επίςθσ θ κα. Χατηι μασ διθγικθκε μια ιςτορία ςτθν οποία ζνασ ςτρατιϊτθσ, του εμφφλιου πολζμου που γινόταν τότε, ςταμάτθςε το φορτθγό και μετά από αρκετι ϊρα ζφταςαν ςτο ςτρατόπεδό του. Με εντυπωςίαςε θ εξυπνάδα του οδθγοφ ο οποίοσ ζταξε ςτουσ ςτρατιϊτεσ ζνα γουροφνι, για να μθν τουσ ςκοτϊςουν. Ζνα άλλο πράγμα που μου άρεςε ςτθν παρουςίαςθ τθσ κα. Χατηι ιταν ότι περιζγραφε τα γεγονότα τόςο ρεαλιςτικά που φαινόταν ότι ιταν μια πολφ καλι και άξια ςυγγραφζασ. Επίςθσ, δεν γνϊριηα ότι ιταν θ μαμά του Βαςίλθ. Γιώργοσ Μια μέρα ςτο ςχολείο του Μουτότο Στα 13 α γενζκλιά μου αποφάςιςα να πάω, μαηί με μερικοφσ άλλουσ, εκελόντρια ςτθν Αφρικι για δφο εβδομάδεσ. Θ πρϊτθ μου μζρα εκεί ιταν επειςοδιακι. Ξεκινιςαμε από τθν Ελλάδα και πιραμε μαηί όςα περιςςότερα τρόφιμα και φάρμακα μποροφςαμε. Ραιδιά τθσ θλικίασ μου ιταν μόνο 2-3. Οι υπόλοιποι ιταν γιατροί, ιερείσ αλλά και δάςκαλοι. Φορτϊςαμε όλο τον εξοπλιςμό ςε ζνα φορτθγάκι και εμείσ μπικαμε ςε ζνα άλλο για να είμαςτε άνετα. Θ διαδρομι πιρε πολλζσ ϊρεσ αλλά δεν ιταν δυςάρεςτθ. Είχαμε ντυκεί με ηεςτά ροφχα (ιταν χειμϊνασ) και παίηαμε χαρτιά. Πταν επιτζλουσ φτάςαμε, εγϊ και τα άλλα παιδιά (2 αγόρια και 1 κορίτςι) κολλιςαμε τα πρόςωπά μασ ςτα παράκυρα για να δοφμε ζξω. Υπιρχε πάρα πολφσ κόςμοσ. Ιταν όλοι τουσ μαφροι, μικροί και μεγάλοι. Και όλοι, μα όλοι, ςε άκλια κατάςταςθ. Ιξερα πάνω κάτω τι κα αντικρίςω αλλά φαίνεται ότι δεν είχα προετοιμαςτεί ψυχολογικά γι αυτό. Δεν είχα προετοιμαςτεί για τον οίκτο και τθ φρίκθ που κα με κατζβαλλε. Οι άνκρωποι ιταν αδφναμοι και βρϊμικοι και τα επίςθσ βρϊμικα και μπαλωμζνα ροφχα τουσ επζπλεαν ςτα ξερακιανά ςϊματά τουσ. Τα ςχεδόν πανομοιότυπα ςκελετωμζνα πρόςωπά τουσ φαίνονταν πολφ ταλαιπωρθμζνα τα μάγουλά τουσ ρουφθγμζνα και τα μάτια τουσ βουλιαγμζνα ςτισ κόγχεσ τουσ. Οι περιςςότερο ιταν ξυπόλυτοι και ελάχιςτοι φοροφςαν αυτοςχζδια παποφτςια από δζρμα. Το χειρότερο κζαμα, όμωσ, ιταν τα παιδιά. Δεν ζτρεχαν ι ζπαιηαν, όπωσ κα ζκαναν τα παιδιά τθσ Ελλάδασ. Στζκονταν ακίνθτα και κλιμμζνα. Ιταν πολφ πιο αδφνατα απ τουσ

7 μεγάλουσ και πολλά είχαν πρθςμζνεσ κοιλιζσ. Το πλικοσ ςτεκόταν και κοίταηε το φορτθγάκι που περνοφςε. Εμζνα μου φάνθκε ότι δεν ιξεραν πϊσ να αιςκανκοφν, αν ζπρεπε να νιϊςουν χαρά ι φόβο. Υπζκεςα ότι ιξεραν τι ιρκαμε να κάνουμε, αλλά, αν είναι ζτςι, δεν κα πρεπε να χαίρονταν; Φτάςαμε ςτο οικοτροφείο τθσ περιοχισ. Εκεί τα παιδιά φοροφςαν κακαρά ροφχα και ιταν πιο καλά ταϊςμζνα. Σε αντίκεςθ με τουσ ανκρϊπουσ του χωριοφ, εκείνα ζδειξαν να χαίρονται που μασ ζβλεπαν. Κατεβικαμε από το βανάκι και μασ περικφκλωςαν. Άρχιςαν να μιλάνε όλα μαηί και να μασ χαιρετάνε ςτα γαλλικά. Τουλάχιςτον ζτςι νόμιηα. Το πρόβλθμα ιταν ότι δε μιλοφςα γαλλικά. Τα χα ξεκινιςει εκείνθ τθ χρονιά και ιξερα ελάχιςτα για τθ γλϊςςα. Μιλοφςα ελλθνικά, αγγλικά και γερμανικά. Και καμία απ αυτζσ τισ γλϊςςεσ δεν μιλιόταν εκεί. Μόλισ μπικαμε ςτο κτιριο εμφανίςτθκαν κι άλλο Ζλλθνεσ που βοθκοφςαν τα παιδιά. Μασ χαιρζτθςαν και μασ ενθμζρωςαν για τθ δουλειά τουσ εκεί. Εμζνα και τα άλλα παιδιά μασ ρϊτθςαν αν κζλαμε να πάμε ςτισ τάξεισ (το οικοτροφείο ιταν το ςχολείο) να δοφμε τα παιδιά. Ιμουν περίεργθ, ζτςι δζχκθκα. Μασ βάλανε και τουσ τζςςερισ ςε μια τάξθ και αμζςωσ όλα τα κεφάλια γφριςαν προσ το μζροσ μασ. Κοιταχτικαμε για λίγο και μετά τα παιδιά μασ πλθςίαςαν κι άρχιςαν να μασ μιλάνε. Σταμάτθςα να προςζχω τι καναν οι άλλοι, γιατί είχα προβλιματα. Τα πρόςωπα των παιδιϊν ιταν πανομοιότυπα και μου ςυςτινονταν ςτα γαλλικά. Είχαν περίεργα ονόματα και δεν μποροφςα να τα ςυγκρατιςω ςτθ μνιμθ μου. Επίςθσ, τα παιδιά με ρωτοφςαν διάφορα πράγματα που δεν καταλάβαινα ζτςι χαμογελοφςα αμιχανα και κουνοφςα το κεφάλι μου. Με τα υπόλοιπα παιδιά που είχαν ζρκει απ τθν Ελλάδα και ιξεραν περιςςότερα γαλλικά από μζνα προςπακιςαμε να τουσ εξθγιςουμε πϊσ ιταν θ δικι μασ χϊρα. Δεν μου ζκανε εντφπωςθ που δεν αναγνϊριηαν τισ περιςςότερεσ λζξεισ. Μζχρι το τζλοσ τθσ θμζρασ είχα μάκει πάνω από δζκα ονόματα παιδιϊν και είχα μιλιςει με τα παιδιά όλθσ τθσ τάξθσ. Στισ επόμενεσ βδομάδεσ ςυνικιςα τθ ηωι εκεί και ςυμπάκθςα πραγματικά τα παιδιά που ηοφςαν ςτθν περιοχι. Ειρινθ Ο Μουτότο έρχεται ςτο ςχολείο μασ Ο Μουτότο ιρκε ςτο ςχολείο μασ με λεωφορείο. Κατζβθκε από το αεροπλάνο και μετά πιρε το Χ96. Το ςχολείο μασ του φάνθκε πολφ παράξενο, γιατί ιταν ζνα κτιριο τεράςτιο γι αυτόν. Στθ χϊρα του είχαν πολφ μικρά ςπίτια πόςο μάλλον ςχολεία! Πταν αντίκριςε τισ ςκάλεσ, ξετρελάκθκε δεν είχε ξαναδεί ποτζ του ςκάλεσ και δεν ιξερε πωσ μποροφςε να ανζβει τόςο πάνω από το ζδαφοσ. Στο αεροπλάνο κα είχε πάκει αμόκ. Είδε πάρα πολλζσ τάξεισ και δεν το ιξερε πωσ ιταν τόςο ωραίεσ, ενϊ εμείσ τισ κεωροφμε χάλια, γιατί είναι βρϊμικεσ και μυρίηουν ιδρωτίλα. Ρεριςςότερο όμωσ του άρεςε θ αυλι. Ζνασ ανοιχτόσ χϊροσ ςαν πλατεία μζςα ςε ζνα τόςο κλειςτό μζροσ. Τον παραξζνεψαν οι μπαςκζτεσ, τα τζρματα και τα διάφορα άλλα πράγματα που χρθςιμοποιοφμε ςτθ γυμναςτικι. Εμείσ του εξθγιςαμε πωσ τα χρθςιμοποιοφςαμε (τζρματα, μπαςκζτεσ) για να παίηουμε διάφορα παιχνίδια. Αυτόσ τότε ικελε να παίξει αυτά τα παιχνίδια μαηί μασ και ζτςι παίξαμε και μπάςκετ και ποδόςφαιρο (όςο πιο δίκαια γινόταν) αλλά, αφοφ δεν υπιρχε διαιτθτισ, το παιχνίδι μόνο δίκαιο δεν ιταν.

8 Γιώργοσ Ρράγματι ζρχεται κάποια ςτιγμι που βριςκόμαςτε ςε παρόμοια κζςθ με τον Θρϊδθ, δθλαδι να αποφαςίςουμε αν κα κάνουμε αυτό που κζλει ο διάβολοσ ι ο Κεόσ. Να ακολουκιςουμε το καλό ι το κακό. Ρολλζσ φορζσ διαλζγουμε το κακό, ακόμθ κι αν δε φτάνουμε ςτο ςθμείο να ςκοτϊνουμε παιδιά. Ραράδειγμα: Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που μαλϊνουμε με τα αδζλφια μασ και χτυπιόμαςτε με αποτζλεςμα να αφινουμε ςθμάδια ο ζνασ ςτον άλλο. Με τθν οικογζνειά μου πιγαμε ςτθν Αφρικι και γνωρίςαμε ζνα παιδί που το ζλεγαν Μουτότο και το ιξερα γιατί είχαμε μιλιςει ςτθν τάξθ γι αυτόν και τον αναγνϊριςα από τθ φωτογραφία που είχα δει. Δφςκολο να τον αναγνωρίςω αλλά τον κατάλαβα. Κα κακόμαςταν για μία θμζρα και τθν επόμενθ κα φεφγαμε. Πταν πιγαμε εκεί που ζμενε ο Μουτότο, ςυμφωνιςαμε να τον πάρουμε για μία θμζρα. Τθν επόμενθ μζρα ετοιμάςτθκε γριγορα, για να φφγουμε. Θ διάρκεια που κάναμε ζωσ τθν Ελλάδα ιταν μεγάλθ. Αλλά τελικά φτάςαμε. - Ζλα Μουτότο!, είπα εγϊ Τον ζφερα ςτο ςχολείο και αυτόσ κοιτοφςε γφρω γφρω με καυμαςμό, λεσ και ιταν ςτον παράδειςο. Με ρωτοφςε ςυνζχεια διάφορα πράγματα: «Τι είναι αυτό;», «Τι είναι εκείνο;». Πταν φτάςαμε ςτθν τάξθ, ςταμάτθςε να περπατάει για λίγο αλλά μετά ςυνζχιςε. Πταν άνοιξα τθν πόρτα, μπικε μζςα ςιγά ςιγά και δειλά και γοφρλωςε τα μάτια του. Τον κοιτοφςαν όλοι περίεργα. Εγϊ τον ςφςτθςα ςτουσ ςυμμακθτζσ μου και κάκιςα μαηί του. Άκουγε το μάκθμα και ζμεινε άφωνοσ. Στο διάλειμμα ιρκαν και άλλα παιδιά (εκτόσ από εμζνα) να παίξουν μαηί του. Του μάκαμε να παίηει κυνθγθτό, κρυφτό και άλλα. Αυτό ζγινε και ςτα υπόλοιπα διαλείμματα κι ζτςι ο Μουτότο ζνιωκε άνετα και δεν είχε άγχοσ, όπωσ πριν. Στο τζλοσ τθσ ϊρασ είχαμε ηωγραφικι. Δεν ιξερε τι είναι αυτό αλλά του εξθγιςαμε. Ηωγράφιςε το πρόςωπό μου. Επειδι ιταν πρϊτθ του φορά, δεν το ζκανε πολφ καλά. Στο τζλοσ τουσ χαιρζτθςε όλουσ, με πιρε από το χζρι και φφγαμε. Το πρωί, οι γονείσ μου νωρίσ νωρίσ τον πιγαν πίςω. Εγϊ τον χαιρζτθςα από τθν προθγοφμενθ μζρα και περίμενα πϊσ και πϊσ να ξαναζρκει. Χριςτοσ Μετά από τθ ςυηιτθςθ που κάναμε, κατάλαβα ότι ακόμα και ςιμερα υπάρχουν άνκρωποι με μεγάλθ δφναμθ ψυχισ και αγάπθσ για το ςυνάνκρωπο. Σιμερα, όλοι κζλουμε τθν ευκολία μασ και τθν άνεςι μασ χωρίσ να μασ νοιάηει τι ςυμβαίνει γφρω μασ. Και όμωσ, υπάρχουν άνκρωποι που βάηουν ςε δεφτερθ μοίρα τον εαυτό τουσ και δίνουν απλόχερα τθν αγάπθ τουσ ςε όςουσ τθν ζχουν ανάγκθ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςτα παιδιά τθσ Αφρικισ, όπωσ θ κυρία Σοφία. Επίςθσ, εντφπωςθ μου ζκανε θ μάνα θ οποία αναγκάςτθκε λόγω πείνασ να δϊςει το μωρό τθσ προκειμζνου να το γλιτϊςει από τον κάνατο. οφία Με αυτι τθ φράςθ, θ Σοφία Χατηι κζλει να μασ δϊςει να καταλάβουμε πωσ όλοι οι άνκρωποι, για κάποιο λόγο, ερχόμαςτε ςτθ κζςθ του Θρϊδθ. Δθλαδι, πωσ όλοι κάποτε κα φτάςουμε ςτισ πράξεισ του Θρϊδθ. Επί παραδείγματι, πολλοί άνκρωποι κα χρειαςτεί να κάνουμε κάτι ακραίο, πικανόν από ηιλια, για να κερδίςουμε κάτι. Θ παρουςίαςθ τθσ ςυγγραφζα του βιβλίου «Μουτότο» ιταν ιδιαίτερα εντυπωςιακι. Εμζνα προςωπικά, με εντυπωςίαςαν οι φωτογραφίεσ και θ ιςτορία που μασ

9 αφθγικθκε. Το γεγονόσ ότι επικρατοφν τζτοιεσ ςυνκικεσ ηωισ ςε κάποιεσ χϊρεσ, όπωσ θ Αφρικι, ιταν ιδιαίτερα δραματικό και ταυτοχρόνωσ αρκετά εντυπωςιακό. Σηωρτηίνα Μου ζκανε μεγάλθ εντφπωςθ μια φωτογραφία, που μασ ζδειξε θ κα. Χατηι, ενόσ παιδιοφ το οποίο είχε χάςει τουσ γονείσ του και πζκανε πολφ γριγορα από πείνα. Πμωσ, το πιραν και του ζδιναν τροφι κι ζτςι ζηθςε. Επίςθσ, εντφπωςθ μου ζκαναν αυτά που άκουςα, δθλαδι ότι τα παιδιά πεκαίνουν από τθν πείνα, από τα κουνοφπια που τουσ δαγκϊνουν ι ακόμα και από λζπρα. Αυτά που άκουςα με ζκαναν να μάκω πωσ ηουν και άλλα παιδιά. Δανάθ Αυτό που κζλει να πει θ ςυγγραφζασ, είναι ότι όλοι μασ κάποια ςτιγμι παίρνουμε «ςτραβι» απόφαςθ. Δθλαδι, όπωσ και ο Θρϊδθσ αποφάςιςε να πάρει το πλευρό του διαβόλου, ζτςι κι εμείσ μπορεί κάποια ςτιγμι να βρεκοφμε ςτθν ίδια κζςθ του Θρϊδθ. * Αυτό που μου τράβθξε τθν προςοχι ιταν ότι χρθςιμοποιοφςε μόνο πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ και ιςτορικό ενεςτϊτα. Θ ακριβισ περιγραφι ςτθν αφιγθςθ τθσ ιταν απλϊσ ςυγκλονιςτικι. Ο εκφραςτικόσ τθσ χαρακτιρασ και θ ανάλυςι του κάκε κζματοσ που ςυηθτοφςαμε ιταν φανταςτικι. Αλλά το πιο ωραίο πράγμα που ζκανε ιταν θ αφοςίωςθ που ζδωςε ςτο να επιτφχει το ζργο τθσ ςτο ταξίδι τθσ πολυςυηθτθμζνθσ Αφρικισ. Ντίνοσ Σιμερα ιρκε ζνα παιδί από τθν Αφρικι που το ζλεγαν Μουτότο. Εμείσ τον υποδεχτικαμε με χαρά και ζγινε φίλοσ μασ. Μασ είπε πϊσ περνοφςε ςτθ χϊρα του και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει. Πλα τα παιδιά τον υποδζχτθκαν και κανζνα δεν τον κορόιδευε, γιατί κατάλαβαν τισ δυςκολίεσ που περνοφςε ςτθ χϊρα του και κανζνασ από εμάσ δεν κα ικελε να βρεκεί ςτθ κζςθ του. Γιάννθσ Θ φράςθ «Πλοι ερχόμαςτε με τον ζνα ι με τον άλλο τρόπο ςτθ κζςθ του Θρϊδθ» κζλει να μασ πει ότι ςτθ ηωι μασ ζχουμε τθ δυνατότθτα να κάνουμε το κακό προκειμζνου να κερδίςουμε κάτι. Και είναι ςτθ κζλθςι μασ να το αποφφγουμε. Βαςίλθσ «Πλοι ερχόμαςτε με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο ςτθ κζςθ του Θρϊδθ» Θ ςυγγραφζασ με αυτι τθ φράςθ κζλει να μασ πει ότι κάποια ςτιγμι τθσ ηωισ μασ κα βρεκοφμε ςτθ κζςθ να διαλζξουμε τι τρόπο κα ακολουκιςουμε. Δθλαδι αν κα κάνουμε το καλό ι το κακό, αν κα πάρουμε το δρόμο του Κεοφ (καλό) ι του Διαβόλου (κακό). Πλοι κζλουμε να πάμε με τον καλό δρόμο. Αλλά μπορεί κατά λάκοσ να βρεκοφμε ςτθ κζςθ του Θρϊδθ, δθλαδι να πάρουμε τον δρόμο του Διαβόλου. * «Οι εντυπϊςεισ μου από τθν παρουςίαςθ» Αυτό που μου ζκανε μεγαλφτερθ εντφπωςθ ιταν θ αγάπθ αυτϊν των μικρϊν παιδιϊν για τουσ ανκρϊπουσ από τθν Ελλάδα. Ζδειχναν αγάπθ ςε εκείνουσ και χάρθκαν που τουσ είδαν και τουσ πρόςφεραν περιςςότερα από αυτά που είχαν ανάγκθ. Ο Μουτότο, ζνα αγόρι που ηοφςε με τθν αδερφι του, γιατί είχαν πεκάνει οι γονείσ του, ηιτθςε βοικεια από αυτοφσ. Εκείνοι τον πιγαν να ηιςει ςε ζνα οικοτροφείο.

10 Αν ιμουν ςτθ κζςθ του, κα ζνιωκα μια ευχαρίςτθςθ γιϋ αυτιν τθν αλλαγι χϊρου ςτον οποίο κα ηοφςα και κα πίςτευα ότι κάποια μζρα που κα ξανάρκουν κα ζπρεπε να βρω ζναν τρόπο να τουσ ευχαριςτιςω. Επίςθσ, κα ιμουν πολφ χαροφμενθ που κα πιγαινα ςχολείο να μάκω γράμματα, γιατί λογικά δεν κα ιξερα και κα ικελα ςίγουρα να γίνω κάτι ςτθ ηωι μου ι να ακολουκιςω ζνα επάγγελμα. Μαριλία «Πλοι ερχόμαςτε με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο ςτθ κζςθ του Θρϊδθ» Ριςτεφω πϊσ θ φράςθ αυτι μασ διδάςκει πολλά, γιατί ζχει ζνα πολφ βακυςτόχαςτο νόθμα. Εξθγεί πϊσ όλοι κα βρεκοφμε κάποια ςτιγμι μπροςτά ςε μία απόφαςθ μεταξφ Κεοφ και Διαβόλου. Μεταξφ καλοφ και κακοφ. Και τότε μόνο εμείσ κα αποφαςίςουμε ποιον δρόμο κα πάρουμε. Κωνςταντίνοσ «Πλοι ερχόμαςτε με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο ςτθ κζςθ του Θρϊδθ» Με τθν φράςθ αυτι, θ δαςκάλα του Μουτότο εννοεί ότι κάποιεσ φορζσ κι εμείσ οι ίδιοι παρεξθγοφμε κάποια πράγματα και ζρχεται θ ϊρα να αποφαςίςουμε ανάμεςα ςτο καλό και το κακό. Βζβαια, θ απόφαςθ αυτι είναι ςτο χζρι μασ, κακϊσ, επίςθσ, και το αν κα ακολουκιςουμε τθν ψυχι μασ και επομζνωσ το καλό, ι το ςυμφζρον μασ ακολουκϊντασ το κακό. Με αυτό τον τρόπο ερχόμαςτε όλοι ςτθ κζςθ του Θρϊδθ. * «Τι κα ζκανε ο Μουτότο αν ερχόταν ςτθν Ελλάδα;» Ο Μουτότο ςτθν Ελλάδα; Ραράξενο! Ζχω δφο εκδοχζσ για τισ αντιδράςεισ του Μουτότο, αν ερχόταν ςτθ Ελλάδα: 1 θ : Αντικρίηοντασ τον κόςμο, όλοι τον αντιμετωπίηουν αρνθτικά λόγω τθσ καταγωγισ και του χρϊματόσ του. Εκείνοσ, ςτεναχωρθμζνοσ και ηϊντασ τισ ίδιεσ ςτιγμζσ με τον καιρό που ιταν μικρόσ και ορφανόσ, λαχταρά τθν πατρίδα και τουσ φίλουσ του. 2 θ : Θ τεχνολογία και οι ανζςεισ τον ζχουν ςυνεπάρει, κακϊσ το πρωί τρζχει ςε όλα τα μαγαηιά αγοράηοντασ όλο και περιςςότερα πράγματα, ενϊ το βράδυ, ςτθ ηεςτι πιςίνα του ςπιτιοφ τθσ κυρίασ Χατηι, απολαμβάνει το ηεςτό φαγθτό του. Ηει μία παραμυκζνια ηωι!!! Αναςταςία «Πλοι ζρχονται κάποια ςτιγμι με το καλό ι τον κακό τρόπο» Ριςτεφω πωσ λζει ότι όταν φτάνουμε ςε 2 τρόπουσ, όπου ο ζνασ είναι προσ όφελοσ των άλλων, επιλζγουμε ςυνικωσ αυτό που μασ ευχαριςτεί και ζτςι ερχόμαςτε αντιμζτωποι με το καλό ι το κακό. Ραράδειγμα 1: -Βαςιλιά μου, άμα ςκοτϊςεισ αυτοφσ τουσ 3 φρουροφσ, κα ζχεισ δϊρα από όλο το βαςίλειο, ενϊ άμα δεν το κάνεισ κα χαίρονται αυτζσ οι 3 οικογζνειεσ -Το πρϊτο κα πάρω

11 Ραράδειγμα 2: Aχ! Πλοι εδϊ τρϊνε ακριβά φαγθτά. Να τα κλζψω ι όχι; Μαρία «Πλοι κάποια ςτιγμι ερχόμαςτε με τον ζναν ι με τον άλλο τρόπο ςτθ κζςθ του Θρϊδθ» Φυςικά και κα βρεκείσ ςε μια τζτοια κζςθ και φυςικά κα διαλζξεισ. Πμωσ πρζπει να διαλζξεισ το ςωςτό ι αυτό που πιςτεφεισ εςφ. Δθλαδι ι αυτό που επιβάλλει ο διάβολοσ ι αυτό που επιβάλλει ο Κεόσ «Ρεριγράφω πϊσ πζραςα ςτθν Αφρικι» Ρριν λίγεσ ϊρεσ ζφταςα ςτθν Αφρικι. Είμαι μια χαρά. Μζνουμε ςε ζναν οίκο με τα παιδιά μζςα ςτθν Αφρικι. Εδϊ τα πράγματα είναι τραγικά. Ζχουμε πάρει φάρμακα και τρόφιμα, για να δϊςουμε ςτα παιδιά και ςτουσ μεγάλουσ. Πταν πρωτοπιγαμε ςτθν Αφρικι, μασ αποκάλεςαν με μια πολφ περίεργθ λζξθ που ςτθ γλϊςςα μασ ςθμαίνει «λευκοί». Οι ςυνκικεσ εδϊ είναι απαίςιεσ. Βρζχει ζξι μινεσ το χρόνο. Ρολλά παιδιά μικρϊν θλικιϊν είναι πολφ άρρωςτα και χρειάηονταν φάρμακα. οφία «Ρεριγράφω μια μζρα που ο Μουτότο ζρχεται ςτο ςχολείο μασ» Θ μζρα με το Μουτότο κα ιταν καταπλθκτικι. Κα τον παίρναμε από το οικοτροφείο που ζμενε και κα τον φζρναμε με το ιδανικό μασ τηετ ςτον Ρειραιά. Στο ςχολείο κα γνϊριηε τουσ κακθγθτζσ μασ και κα ζκανε μάκθμα μαηί μασ. Ζπειτα, αφοφ κα είχαμε κάνει τα μακιματα, κα πθγαίναμε να παίξουμε. Τελικά, το βράδυ κα τον πθγαίναμε ςτο οικοτροφείο, όπου φιλοξενείται, κα τον αποχαιρετοφςαμε και κα του υποςχόμαςταν ότι κα ξαναρχόμαςταν. Βαγγζλθσ «Τι μου ζκανε εντφπωςθ από τθν παρουςίαςθ» Από τθν παρουςίαςθ μου ζκανε εντφπωςθ ότι αυτά τα παιδιά ζκαναν τα άρρωςτα για να πάρουν ςιρόπι, γιατί νόμιηαν ότι είναι γλυκό και ζτςι δεν κα πεινοφςαν τόςο. * «Πλοι κάποια ςτιγμι ερχόμαςτε με τον ζναν ι με τον άλλο τρόπο ςτθ κζςθ του Θρϊδθ» Θ ςυγγραφζασ λζει ότι όλοι οι άνκρωποι βρίςκονται κάποια ςτιγμι ςε δίλθμμα και πρζπει να επιλζξουν τον κακό ι τον καλό δρόμο. Αν, επιλζξουν τον κακό μπαίνουν ςτθ κζςθ του Θρϊδθ, που ιταν κακόσ, αφοφ ςκότωςε όλα τα μωρά για να βρει τον Λθςοφ Χριςτό. Ευγενία «Πλοι κάποια ςτιγμι ερχόμαςτε με τον ζναν ι με τον άλλο τρόπο ςτθ κζςθ του Θρϊδθ» Τθν παραπάνω φράςθ τθν είπε θ Μαντεμουαηζλ ςτον Μουτότο. Με αυτιν τθν φράςθ εννοοφςε πολλά. Δθλαδι, πολλζσ φορζσ ίςωσ να βρεκοφμε ςτθν κζςθ του Θρϊδθ, επειδι οι ςυνκικεσ μασ επιβάλλουν να είμαςτε ςκλθροί. Άλλοτε μπορεί να βρεκοφμε ςτθν κζςθ του Θρϊδθ, επειδι ζχει «μπει ο διάβολοσ» ςτθν ψυχι μασ, όπωσ είχε μπει και ςτθν ψυχι του Θρϊδθ, και μασ κάνει να κάνουμε κακζσ πράξεισ, επειδι πιςτεφουμε πωσ ζτςι ζχουμε ςυμφζρον, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα ςυμβαίνει το αντίκετο. «Μια μζρα ο Μουτότο ιρκε ςτο ςχολείο μασ»

12 Φζτοσ, είχαμε τθν ευκαιρία να διαβάςουμε ζνα απόςπαςμα από ζνα εξαιρετικό βιβλίο, το «Μουτότο», όπου βαςίηεται ςε μια αλθκινι ιςτορία ενόσ παιδιοφ που οι γονείσ του ζχουν πεκάνει. Πλοι οι ςυμμακθτζσ μου κακϊσ και εγϊ ανυπομονοφςαμε να ζρκει θ μζρα όπου κα μασ επιςκεφκεί ο Μουτότο. Κζλαμε τόςο πολφ να τον γνωρίςουμε και από κοντά, αφοφ είχαμε μάκει τόςα πολλά γιϋ αυτόν. Θ μζρα αυτι επιτζλουσ ζφταςε. Ο Μουτότο ιρκε ςτο ςχολείο μασ και παρακολοφκθςε μαηί μασ κάποιεσ διδακτικζσ ϊρεσ. Θ αλικεια είναι ότι ζνιωκε πολφ αμιχανα ανάμεςά μασ. Του είχε κάνει ιδιαίτερθ εντφπωςθ το ότι ζχουμε τόςα πολλά πράγματα, που ςτθν χϊρα του οφτε να τα ονειρευτοφν δεν μποροφςαν, ενϊ εμείσ ςιμερα τα κεωροφμε δεδομζνα. Του φαίνονταν όλα τόςο παράξενα, δθλαδι το ότι είχαμε κακαρά ροφχα, παποφτςια, τςάντα, βιβλία, τετράδια, μολφβια. Ακόμα, μασ ζκανε και κάποιεσ παρατθριςεισ. Διαπίςτωςε ότι κάποια παιδιά ζκαναν τα πάντα, για να χάςουν μάκθμα ι δεν ζφερναν εργαςίεσ. Αντίκετα, ςτθ χϊρα του, όςα παιδιά πιγαιναν ςχολείο, το αγαποφςαν και προςπακοφςαν να μάκουν όςα πιο πολλά μποροφςαν, για να ζχουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ αλλά και εφόδια, ϊςτε να βρουν ςτο μζλλον ζνα επάγγελμα να αςχολθκοφν και ζτςι να ζχουν μια καλφτερθ ηωι εκείνοι και τα παιδιά τουσ. Θ επίςκεψθ του Μουτότο μασ ζκανε να ςυλλογιςτοφμε πόςο ςθμαντικά είναι κάποια πράγματα που εμείσ ςτισ μζρεσ μασ τα κεωροφμε δεδομζνα. Πθνελόπθ

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι αγανακτοφςε με τθ ςυμπεριφορά του! Γι αυτό το λόγο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ σ ΣΙΣΛΟ : ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΣΕ ΕΔΩ! ΜΙΑ ΦΑΝΣΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΣΑΞΗ. Ζκδοςθ 2013 Σχολείο Σαραβαλίου Υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου»

«Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΕΛΙΚΣΗ ΖΩΝΗ 2013-2014 «Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου» των τάξεων Α και Β Δθμοτικοφ [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Πρόλογος 3 Μέρος Α «Παραμύθια του κόσμου» 4 Παραμύθια από την Αφρική 5 Παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω Τα παιδιά ςηπ ςάνηπ μαπ επιρκέτθηκαμ ρςιπ 4/2/2016 ςημ Α ςάνη και διάβαραμ ρςα παιδιά ςιπ ρσμεμςεύνειπ πξσ έγοαφαμ για ςημ ελιά. Σςη ρσμέυεια, ςα παιδάκια ςηπ ποώςηπ έκαμαμ εοχςήρειπ ρςξσπ μικοξύπ μαπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη 2014 Η Ελζνθ εμερτηίδου γεννικθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ. Είναι Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Σ Η Μ ΓΙΩΣ ΓΙΣ Γ Ι Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Β Ι Β Λ Ι Κ Ω Ν Τ Α Ξ Γ Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Καηαζκήμωζη Σοσμίοσ 2014 Γ λ ε ύ θ ε ρ ες Γ σ α γ γ ε λ ι κ ές Γ κ κ λ η ζ ί ε ς Γ λ λ ά δ α ς Ε π ι τ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΛΤΣΕ. Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ

ΝΛΤΣΕ. Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ Θεοδόςθσ Πελεγρίνθσ ΝΛΤΣΕ Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ (το ςαλόνι επαρχιακοφ ςπιτιοφ ο ςυγγραφζασ, γφρω ςτα 55, απολαμβάνει τθν μουςικι που παίηει ο νεαρόσ ςυνκζτθσ) ΣΤΥΓΓΑΦΕΑΣ: Υπζροχο!

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15. [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου]

Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15. [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου] Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15 [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου] Πταν ο θκοποιόσ και ςκθνοκζτθσ Ρζτροσ Μάρκελλοσ πεκαίνει ςε ατφχθμα, μια κίτρινθ μυκολογία φουντϊνει ςχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά.

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΤΥΡΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. Χρόνια Ρολλά γεμάτα υγεία. Καλι Χρονιά! Χρόνια Ρολλά! Σου εφχομαι θ νζα χρονιά να είναι

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

"Το κάρροσ δεν είναι απλά μία από τισ αρετζσ, αλλά θ μορφι κάκε αρετισ τθ ςτιγμι τθσ δοκιμισ". Clive Staples Lewis

Το κάρροσ δεν είναι απλά μία από τισ αρετζσ, αλλά θ μορφι κάκε αρετισ τθ ςτιγμι τθσ δοκιμισ. Clive Staples Lewis "Να αςχολείςκε περιςςότερο με το χαρακτιρα ςασ παρά με τθ φιμθ ςασ, γιατί ο χαρακτιρασ ςασ είναι αυτό που είςτε πραγματικά θ φιμθ ςασ είναι απλϊσ αυτό που οι άλλοι κεωροφν ότι είςτε ". John Wooden "Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Γ' τάξη

Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Γ' τάξη Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Μζςα από τα μακιματα τθσ Γλϊςςασ, τθσ Μελζτθσ, τθσ Ιςτορίασ, τθσ Μουςικισ, των Εικαςτικϊν, τθσ Γυμναςτικισ, τθσ πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ]

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΘΕΜΑ 9ο Α. Να ςυγκρίνετε τουσ αρικμοφσ: i) και ii) και iii) 123,012 και 123,02 iv) 5 2 και 10 Β. Σο άκροιςμα των δφο διαδοχικϊν ακζραιων

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Βεβαίωσ, ςασ ρϊτθςα προθγουμζνωσ εάν. ΘΕΟΧΑΡΗ (ΧΑΡΗ) ΘΕΟΧΑΡΗ: Δεν ηιτθςα το λόγο για να μιλιςω.

ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Βεβαίωσ, ςασ ρϊτθςα προθγουμζνωσ εάν. ΘΕΟΧΑΡΗ (ΧΑΡΗ) ΘΕΟΧΑΡΗ: Δεν ηιτθςα το λόγο για να μιλιςω. ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Βεβαίωσ, ςασ ρϊτθςα προθγουμζνωσ εάν κζλετε να μιλιςετε και μου κάνατε νεφμα ότι δεν κζλετε. ΘΕΟΧΑΡΗ (ΧΑΡΗ) ΘΕΟΧΑΡΗ: Δεν ηιτθςα το λόγο για να μιλιςω. Επί τθσ διαδικαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Αναςταςίου, Χρυςοβαλάντθσ Αριςτοτζλουσ, Γαλάτεια Ατηίνθ, Αντρζασ Αχιλλζωσ, Ονθςίφοροσ Βλαδιμιρου, Σκεφθ Γεωργίου, Σοφία Ιωάννου, Νικόλασ

Παναγιϊτθσ Αναςταςίου, Χρυςοβαλάντθσ Αριςτοτζλουσ, Γαλάτεια Ατηίνθ, Αντρζασ Αχιλλζωσ, Ονθςίφοροσ Βλαδιμιρου, Σκεφθ Γεωργίου, Σοφία Ιωάννου, Νικόλασ Παναγιϊτθσ Αναςταςίου, Χρυςοβαλάντθσ Αριςτοτζλουσ, Γαλάτεια Ατηίνθ, Αντρζασ Αχιλλζωσ, Ονθςίφοροσ Βλαδιμιρου, Σκεφθ Γεωργίου, Σοφία Ιωάννου, Νικόλασ Μοδζςτου, Γεωργία Νικολάου, Μάριοσ Νικολάου, Ειρινθ Παφίτθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ II ΑΡΟ ΤΟΝ Α. Δ. ΛΑΚΣΜΛ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ππωσ ςάσ υποςχεκικαμε ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ τθσ Αλχημείασ Ι, ςάσ παρουςιάηουμε αυτό το μικρό βιβλίο με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ: θ Αλχημεία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και γονείσ, ςυνταξιδιώτεσ ςτον εικονικό κόςμο

Παιδιά και γονείσ, ςυνταξιδιώτεσ ςτον εικονικό κόςμο Παιδιά και γονείσ, ςυνταξιδιώτεσ ςτον εικονικό κόςμο Έργο InetRisks Στάςεισ γονέων ωσ προσ τουσ κινδύνουσ του Διαδικτύου για εφήβουσ 8 Ιανουαρίου 2010 Αναςταςία Οικονόμου Ρροϊςταμζνθ Τομζα Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα