Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι"

Transcript

1 Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ Αγαπθμζνο μου θμερολόγιο, Σιμερα είναι Δευτζρα. Αλλά, όχι από εκείνεσ τισ βαρετζσ Δευτζρεσ που ζχεισ τα πιο δφςκολα μακιματα. Είναι θ «Ανταλλακτικι Δευτζρα», που λζει και θ δαςκάλα μασ.είναι μία μζρα που ζρχονται ςτο ςχολείο μασ μακθτζσ από όλο τον κόςμο και μζνουν μερικζσ μζρεσ ςτο ςχολείο μασ. Φζτοσ, μασ ιρκαν μακθτζσ από ζνα οικοτροφείο τθσ Αφρικισ Θ μζρα ξεκίνθςε πολφ καλά. Θ δαςκάλα μασ πιγε ςτο προαφλιο που κα γινόταν θ «μεγάλθ ςυνάντθςθ». Εγϊ δεν ιξερα τίποτα γι αυτοφσ. Μόνο ότι ιταν λίγο πιο ςκουρόχρωμοι από εμάσ. Κάτι τζτοιουσ είχα δει μόνο από τθν τθλεόραςθ ςε διαγωνιςμοφσ χοροφ. Ροτζ από κοντά. Θ ϊρα είχε πάει ιδθ δζκα και δεν είχε εμφανιςτεί το «μαυροποφλμαν» όπωσ το ζλεγε ο μικρόσ Φϊτθσ. Εγϊ ξζρω πωσ τουσ μιςεί, γιατί ςτθν πρϊτθ δθμοτικοφ είχαμε ζνα ςυμμακθτι τον Αχμζτ που ιταν «μελαμψόσ» και μασ ζλεγε να μθν τον κάνουμε παρζα. Αλλά, θ μαμά μου μοφ ζχει πει πωσ δεν πρζπει να τουσ κοροϊδεφουμε, γιατί όταν κα πάμε ςτθ Disneyland να δοφμε τθ Σταχτοποφτα, δε κα κζλαμε να μασ κοροϊδεφουν! Σε κάποια ςτιγμι, είδαμε να φαίνεται από πολφ μακριά ζνα τεράααςτιο λεωφορείο και πολλά μικρά κεφαλάκια να ξεπροβάλλουν από τα μικρά παρακυράκια του! Φαίνονταν τόςο γλυκά και τόςο χαμζνα ταυτόχρονα!! Μόνο ζνα ιταν λίγο πιο κλιμμζνο από τα άλλα και ξεχϊριηε, αφοφ κακόταν ςτθν πίςω κζςθ ολομόναχοσ. Ιταν ο ΜΟΥΤΟΤΟ Ιταν μελαχρινόσ, με πολφ ςκοφρα μάτια και με πολφ πρόςχαρθ διάκεςθ. Μιλοφςε ςε όλα τα παιδιά, ςε μια γλϊςςα να δεισ πωσ λεγόταν α, ναι νομίηω ςουαχίλι. Είναι ςαν τθ γλϊςςα που μιλάει ο Ροφμπα ςτον βαςιλιά των λιονταριϊν. Ιταν πολφ ςφιγμζνοσ ςτθν αρχι αλλά μετά άρχιςε να γίνεται πιο χαλαρόσ. Ακόμα και ο Φϊτθσ άρχιςε να του μιλάει! Αλλά του ζλεγε για τον Αχμζτ και ότι κλζβουν οι μαφροι. Ο Μουτότο δεν νομίηω να καταλάβαινε ελλθνικά και καλφτερα μθ ςου πω! Φαντάςου να το άκουγε κιόλασ! Ο Μουτότο τον κοίταηε πολφ προςθλωμζνοσ, λεσ και ζλεγε κάτι καλό. Πςθ ϊρα μιλοφςαν εκείνοι, εγϊ κοίταξα να βρω άλλεσ φίλεσ, γιατί όπωσ λζει και θ μαμά «εγϊ είμαι κοινωνικό άτομο». Ενϊ πιγα να φφγω, με ςταμάτθςε ο Μουτότο και μου ζδωςε ζνα μεγάαλο φιλί. Νομίηω τϊρα πωσ κζλω να τον παντρευτϊ! Ζχω να ςου πω ότι ςιχαίνομαι, όταν μου δίνουν φιλιά και με ςαλιϊνουν. Μπλιαχ! Αλλά αυτό το φιλί δεν ιταν κακόλου αθδιαςτικό Ιταν ζνα φιλί αγάπθσ, ζνα μαγικό φιλί Ζφυγα τρζχοντασ, γιατί ντράπθκα πάρα πολφ! Θ υπόλοιπθ μζρα ςυνεχίςτθκε τζλεια!! Θ δαςκάλα μασ ζβαλε όλουσ να ποφμε για το πιο ωραίο γεγονόσ που μασ ζχει ςυμβεί τουσ τελευταίουσ μινεσ. Θ Σοφία, θ καλφτερι μου φίλθ, μου είπε να πω ότι το πιο ωραίο γεγονόσ ιταν τότε που πιγαμε μαηί ςτθν Ραρναςςό. Εκεί δεν πζραςα καλά, γιατί δε μου αρζςει να κάνω ςκι και επιπλζον κρφωςα! Εγϊ ικελα να πω πωσ θ καλφτερι μου ςτιγμι ιταν όταν με φίλθςε το «αγόρι μου». Δεν πειράηει που δεν μιλάμε τθν ίδια γλϊςςα, γιατί ςτο ςπίτι που κα φτιάξω όταν μεγαλϊςω κα ζχω τθν κυρία Σοφία να μου μεταφράηει τα λόγια του «άντρα» μου. Πχι, δεν είναι θ φίλθ μου θ Σοφία, είναι αυτι που μετζφραηε τα λόγια μασ ςτα άλλα παιδιά και αντίςτροφα Στο τζλοσ, χαιρετιςαμε όοολα τα παιδάκια και όπωσ και εμείσ ιταν και αυτά λυπθμζνα. Στθ ςυνζχεια, μείναμε όλοι να τουσ κοιτάηουμε με ανοιχτό ςτόμα που ζμπαινε ο κακζνασ ςτθ ςειρά του. Εγϊ, να ςου πω τθν αλικεια, ικελα να με ξαναφιλιςει Να ςου πω ότι μπορεί και να τον χωρίςω με αυτό που μου ζκανε!

2 Ρριν φφγουν, ικελαν να μασ δϊςουν ζνα δωράκι, ζτςι για να τουσ κυμόμαςτε. Κάκε «αφρικανάκι» κα ζδινε από ζνα δϊρο ςε κάκε «ελλθνάκι». Δεν φαντάηεςαι ποιοσ μου ζδωςε το δικό μου δϊρο Ο Μουτότο, ο Μουτότο, ο Μουτότο!! Το φαντάηεςαι! Του Φϊτθ το δϊρο, του το ζδωςε ζνα κοριτςάκι που νομίηω ότι του αρζςει Γι αυτό, όταν ζφυγαν τα παιδιά, ο Φϊτθσ άρχιςε να κλαίει λζγοντασ «Κζλω και άλλα παιδιά, κζλω και άλλα παιδιά!» Α, ξζχαςα να ςου πω πωσ μου ζδωςε και ζνα φιλί «εξ αποςτάςεωσ» από το ποφλμαν. Ζπειτα ζφυγε Χωρίσ να μου πει αντίο Ιταν θ πιο τζλεια, ςοφπερ, απίκανθ, φανταςτικι μζρα τθσ ηωισ μου!! Λοιπόν, επειδι ςε κοφραςα και κουράςτθκα, λζω να ςε αφιςω για ςιμερα Αντίο, κα τα ποφμε αφριο. Γεια!! Άντε ςου λζω! Υ.Γ: Τελικά κα τον παντρευτϊ όταν μεγαλϊςω! Είναι κεόσ, που λζνε και οι μεγάλοι! Μαριάνκθ Α 1 Ερώτηση: Εςάσ τι ςασ ζκανε περιςςότερθ εντφπωςθ από τθν παρουςίαςθ του βιβλίου τθσ κυρίασ Χατηι ; Απϋ αυτι τθν παρουςίαςθ τθσ κυρίασ Χατηι μοφ ζκανε περιςςότερθ εντφπωςθ ότι τα παιδιά ςτθν Αφρικι όταν ιταν άρρωςτα, για να γιατρευτοφν, για να πάρουν το φάρμακο από τθν κυρία Χατηι, περπατοφςανε δφο ολόκλθρεσ ϊρεσ κάτω από τθ βροχι και πάνω ςτισ λάςπεσ. Αυτό δείχνει ότι ςτθν Αφρικι υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ φαρμάκων, κακϊσ ςπάνια πθγαίνουν ομάδεσ ανκρϊπων για ιεραποςτολι ςτθν ιπειρο αυτι. Ρουπζν Μια μέρα με τον Μουτότο ςτο ςχολείο μου Μια μζρα ςτο ςχολείο του Μουτότο, ανακοίνωςαν ότι κα πάνε μία πενταιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ελλάδα, για να δοφνε τα ςχολεία και το εκπαιδευτικό τουσ ςφςτθμα. Κα πιγαιναν ςε τρία ςχολεία. Ζνα απ αυτά ιταν και το δικό μου. Στο ςχολείο μου, όταν μασ ανακοίνωςαν ότι κα ζρκει ζνα ςχολείο από τθν Αφρικι, για να παρακολουκιςει το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα, εγϊ χάρθκα, επειδι κα ικελα να δω τισ αντιδράςεισ των παιδιϊν τθσ Αφρικισ, όταν κα ζβλεπαν όλ αυτά τα καινοφρια πράγματα που δεν υπιρχαν ςτο δικό τουσ ςχολείο. Επίςθσ χάρθκα, γιατί με αυτόν τον τρόπο, κα μποροφςα να τουσ ρωτιςω και να μάκω πολλά πράγματα για τθ ηωι τουσ ςτθν Αφρικι (π.χ. ποιεσ δυςκολίεσ αντιμετωπίηουν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι). Τρεισ μζρεσ πριν ζρκουν τα παιδιά από τθν Αφρικι, ο Διευκυντισ μασ είπε τθ μζρα που κα ζρκουν τα παιδιά, να φζρουμε απ το ςπίτι μασ διάφορα γλυκά και χυμοφσ, ϊςτε όταν φτάςει το «group» να τουσ κεράςουμε απ τα εδζςματά μασ. Θ μζρα που κα ερχόντουςαν ζφταςε! Πταν ιρκαν τα παιδιά και μπικαν μζςα ςτο ςχολείο, ιταν πολφ περίεργα, και για μασ και γι αυτοφσ, επειδι ςυναντθκικαμε για πρϊτθ φορά. Πμωσ, μετά από λίγο, όλοι ζνιωκαν άνετα και ωραία. Τα παιδιά, αφοφ πζραςαν λίγα λεπτά, «ζπεςαν» ςτο φαί και ςτουσ χυμοφσ. Τθν ϊρα που τρϊγανε, ιταν ευκαιρία για να γνωριςτοφμε. Αφοφ γνϊριςα κάποια παιδιά και τουσ ρϊτθςα αυτά που ικελα, αυτόν που ξεχϊριςα ιταν ο Μουτότο. Τον

3 Μουτότο τον ξεχϊριςα, επειδι μου φάνθκε πολφ καλόσ ςαν χαρακτιρασ, ζξυπνοσ και φιλικόσ. Ρριν αρχίςουν να παρακολουκοφν τα μακιματα, το πϊσ γίνονται και με ποια εκπαιδευτικά ςυςτιματα δουλεφουν οι κακθγθτζσ, ζπρεπε πρϊτα να τουσ ξεναγιςουμε ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου. Και ζτςι κάναμε! Κατά τθ διάρκεια τθσ ξενάγθςθσ, ακοφγαμε ςυνζχεια ζνα «ΑΑΑΑ...!!!!!!» ι ζνα «ΩΩΩΩΩ...!!!!!!!!!!». Στα παιδιά τουσ φαίνονταν πολφ περίεργοι και πολφ ωραίοι οι χϊροι του ςχολείου. Εδϊ, μζχρι και ςτθν τουαλζτα μασ ηιτθςαν να τουσ πάμε και εντυπωςιάςτθκαν και μ αυτιν! Στον Μουτότο, άρεςαν πιο πολφ τα γραφεία των κακθγθτϊν και τα Εργαςτιρια Βιολογίασ και Χθμείασ. Στα άλλα παιδιά, πιο πολφ άρεςαν το Γυμναςτιριο, τα Εργαςτιρια και τα Γραφεία των κακθγθτϊν, ενϊ τουσ φάνθκαν πολφ περίεργα το κυρωρείο, το κυλικείο και θ αίκουςα εκδθλϊςεων. Επίςθσ, τουσ φάνθκε πολφ περίεργο το ότι εμείσ δεν φοροφςαμε ςτολζσ, ενϊ αυτοί φοροφςαν. Αυτό που ζκανε ς εμάσ εντφπωςθ, ιταν ότι τθν ϊρα τθσ ξενάγθςθσ, δε μιλοφςε ο ζνασ με τον άλλο, να λζνε δθλαδι τα ςχόλιά τουσ, αλλά τα είπαν όλα ςτο τζλοσ. Τθν ϊρα τθσ παράδοςθσ του μακιματοσ, όλα τα παιδιά άκουγαν προςεκτικά τον κακθγθτι ι τθν κακθγιτρια που ιταν εκείνθ τθν ϊρα μζςα ςτθν τάξθ. Το πιο περίεργο ιταν ότι για ό,τι καταλάβαιναν κρατοφςαν ςθμειϊςεισ και για ό,τι δεν καταλάβαιναν ζκαναν ερωτιςεισ για να μάκουν, ενϊ εμείσ που ιταν το δικό μασ μάκθμα δεν κάμναμε τίποτα, μόνο ακοφγαμε. Μζςα ςτθν τάξθ, ο Μουτότο μαηί με άλλα δφο παιδιά κάνανε τισ πιο πολλζσ ερωτιςεισ. Ερωτιςεισ που εμείσ δεν κα ςκεφτόμαςταν ποτζ να τισ κάνουμε. Στα διαλείμματα περνοφςαμε πολφ ωραία, γιατί τα παιδιά από τθν Αφρικι μασ διθγοφνταν ιςτορίεσ από τθν πατρίδα τουσ. Οι ιςτορίεσ που ακοφςαμε ιταν και αςτείεσ αλλά και λυπθτερζσ. Εμζνα με ςυγκίνθςε θ ιςτορία του Μουτότο. Ο Μουτότο, είχε μια ακόμθ μεγαλφτερθ αδερφι, τθν Sophie, θ οποία πζκανε από καρκίνο του πνεφμονα. Θ Sophie πζκανε ςε θλικία εφτά ετϊν, όταν δθλαδι ο Μουτότο ιταν πζντε χρονϊν. Ο Μουτότο, μασ είπε, ότι δε κζλει να τθ κυμάται, επειδι τον κλίβει πολφ αυτι θ ιςτορία και κζλει να προχωριςει ςτθ ηωι του. Άλλθ μια ιςτορία, που μου άρεςε και αυτι τθν φορά ιταν αςτεία, ιταν ενόσ παιδιοφ που τον ζλεγαν Bernard. O Bernard, τθν πρϊτθ φορά που πιγε ςχολείο, του φαίνονταν όλα τόςο όμορφα και μεγαλειϊδθ, που δεν ικελε ν αγγίξει τίποτα. Μια μζρα, κακϊσ περπατοφςε ςτουσ διαδρόμουσ του ςχολείου, κατά λάκοσ ζςπαςε ζνα αγαλματάκι. Από τθν ταραχι του, και επειδι δεν τον ζβλεπε κανείσ, το πιρε και το ζκρυψε ςτθν τςάντα του. Μετά από λίγεσ μζρεσ, όταν θ διευκφντρια κατάλαβε ότι λείπει το αγαλματάκι, άρχιςε να ψάχνει αυτόν που το ζκανε. Για κακι τφχθ του Bernard, μια μζρα που θ διευκφντρια περνοφςε ζξω από τθν τάξθ, είδε κάτι άςπρο να προεξζχει από τθν τςάντα του Bernard, και τότε πλθςίαςε να δει τι είναι και βρικε το αγαλματάκι. Μόλισ το βρικε, φϊναξε τον Bernard ςτο γραφείο, για να ρωτιςει πϊσ και γιατί το ζκανε. Το αςτείο ς αυτιν τθν ιςτορία είναι, ότι όταν ο Bernard πιγε ςτο γραφείο τθσ διευκφντριασ, από τθν ταραχι του το παντελόνι του άρχιςε... να γίνεται όλο και πιο ςκοφρο. Ο καθμζνοσ απ το άγχοσ του «τα κανε πάνω του». Τελικά θ διευκφντρια, βλζποντασ τον τρόμο του παιδιοφ, δεν ζκανε τίποτα και τον άφθςε ελεφκερο. Στο τζλοσ αυτισ τθσ επίςκεψθσ, πιςτεφω πωσ τα παιδιά ζμειναν πολφ ευχαριςτθμζνα και κα ικελαν να ξαναζρκουν. Πταν ζφευγαν, τουσ μοιράςαμε από ζνα αναμνθςτικό δωράκι για να μασ κυμοφνται!!!!!... Ρουπζν Α1 Π.Π.Π. Γυμνάςιο Ιωνιδείου χολισ Πειραιά

4 Ο ΜΟΤΣΟΣΟ ΣΗΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟ Ονομάηομαι Μαριλία και πθγαίνω Α Γυμναςίου ςτθν Λωνίδειο Σχολι. Σ αυτιν τθν ζκκεςθ ςασ παρουςιάςω τισ ςκζψεισ μου για τον Μουτότο, αν ερχόταν ςτο ςχολείο μου. Ο Μουτότο, όπωσ όλοι ξζρουμε, είναι ζνα φτωχό παιδί που κατάφερε να ηιςει μόνο μαηί με τθν αδερφι του για ζνα διάςτθμα μζχρι να βρεκεί μία ομάδα ανκρϊπων από τθν Ελλάδα, να τον πάρει και να τον πάει να ηιςει ςτο οικοτροφείο. Ο Μουτότο εκεί τα βρικε όλα πολφ παράξενα και τόςο πολυτελι που νόμιηε ότι βριςκόταν ςτον <<παράδειςο>>. Ζτςι και εγϊ ζκατςα και φαντάςτθκα πϊσ κα ζβριςκε το ςχολείο μου, αν ερχόταν μία μζρα να το δει. Αρχικά τον φαντάηομαι να μπαίνει ςτθν είςοδο και να βλζπει ζνα τεράςτιο χϊρο που τον κάνει να νιϊκει ςαν μυρμιγκι! Και ζπειτα να κατευκφνεται προσ το κυλικείο, το οποίο ζχει τόςα φαγθτά που να μθν ξζρει ποιο να πρωτοδιαλζξει! Μετά να ανεβαίνει τισ αμζτρθτεσ και κουραςτικζσ ςκάλεσ και να βρίςκεται ςτθν αυλι που τον κάνει να νιϊκει ότι βρίςκεται ςτθν ζρθμο Σαχάρα!!!! Ο Μουτότο όμωσ τθν μεγαλφτερθ πλάκα κα τθν πάκει όταν ξανανεβεί τισ αμζτρθτεσ και κουραςτικζσ ςκάλεσ και βρεκεί ςτισ τάξεισ που ζχουν γερά και καινοφρια κρανία και πίνακεσ με μαρκαδόρουσ. Σε κάποιεσ τάξεισ κα δει προβολζα και προτηζκτορα με διαδραςτικοφσ πίνακεσ. Ακόμθ, κα εντυπωςιαςτεί από το γεγονόσ ότι είναι μεγάλεσ και προςφζρουν άνεςθ ςτουσ μακθτζσ! Αυτζσ ιταν οι ςκζψεισ μου για αυτό το κζμα! Γενικότερα φαντάηομαι πϊσ κα είναι να ζρκει ζνα παιδί ςτο ςχολείο μασ από μία πιο φτωχικι χϊρα από τθν δικι μασ και με διαφορετικζσ ςυνικειεσ από εμάσ. Κα ζχει να δει πράγματα που δεν ζχει ξαναδεί ποτζ ςτθ ηωι του!!!! Μαριλία Μια μέρα που πέραςα ςτο οικοτροφείο Ξφπνθςα το πρωί και ςθκϊκθκα από το απαλό κρεβατάκι μου. Ζβαλα τα κακαρά μου ροφχα (ζνα μπλε παντελόνι, χωρίσ καμία τρφπα, ζνα λευκό μπλουηάκι και τα παποφτςια μου). Ριγα ςτθν Εκκλθςία όταν χτφπθςε το τάλαντο με τα άλλα παιδιά του οικοτροφείου. Ρερπατοφςα αγχωμζνθ για να μθ λερϊςω τα παποφτςια μου. Αφοφ φφγαμε από τθν Εκκλθςία φάγαμε, πιραμε τθ ςάκα με τα τετράδια και τα μολφβια μασ και πιγαμε ςτο ςχολείο. Στθ χωμάτινθ αυλι του ςχολείου κάναμε προςευχι ςε ςειρζσ. Τελειϊςαμε τθν προςευχι, μπικαμε ςτθν τάξθ και ςτθ ςυνζχεια ιρκε θ δάςκαλα. Θ διευκφντρια, θ κ. Μαρία, μάσ μακαίνει μουςικι και ελλθνικά. Χτφπθςε το κουδοφνι που ςθμαίνει πωσ τελείωςε το μάκθμα. Πλα τα παιδιά τότε τρζχουμε ςτθ Μαντεμουαηζλ και λζμε όλοι ότι τάχα μου μασ πονάει θ κοιλιά μασ. Εκείνοι μασ δίνει αυτό το ςιρόπι το τόςο γευςτικό!!! Τόςο γλυκό!!! Σιμερα ζγιναν και βαπτίςεισ. Ριγαμε και βοθκιςαμε τον μπάμπα Νεκτάριο. Ο κακζνασ παρζδωςε και από ζνα μαγικό αντικείμενο που φφλαγαν ςτα ςπίτια τουσ (που τουσ τα είχε δϊςει ο μάγοσ του χωριοφ) ςτουσ Μουηοφγκου. Τελείωςαν οι βαπτίςεισ και πιγαμε πίςω ςτο οικοτροφείο. Ιταν βράδυ γιϋ αυτό όλα τα παιδιά πζςαμε για φπνο, για μια ακόμθ φορά ςτο αξιολάτρευτο κρεβατάκι μασ!!! Νζμεςθ Ο Μουτότο ιταν ζνα παιδί που πζραςε πολλζσ δυςκολίεσ. Ζχαςε τουσ γονείσ του, ζμεινε μόνοσ με τθν αδερφι του, δεν είχε νερό, φαγθτό και τα απαραίτθτα. Κα ζλεγα ότι ιταν

5 πολφ τυχερόσ που μία ομάδα από τθν ιεραποςτολι, ανάμεςά τουσ και γιατροί, τον πιρε και τον βοικθςε να μεγαλϊςει και να αναπτυχκεί ςωςτά. Τϊρα μακαίνει γράμματα ςτο ςχολείο του και ζχει γίνει φίλοσ με πολλά παιδιά. Και όλα αυτά χάρθ ςτθν κυρία Χατηι και όλουσ τουσ γιατροφσ που γιάτρεψαν πολλά παιδιά. Κυριάκοσ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Μια φορά κι ζναν καιρό, κάπου ςτο Κονγκό τθσ Αφρικισ, ηοφςε ζνασ φίλοσ του Α1, Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ, ο Μουτότο. Θ κυρία Χατηι είχε πάει ωσ εκελόντρια ςε μια ιεραποςτολι ςτο Κονγκό, τον γνϊριςε, και, όταν γφριςε ςτθν Ελλάδα, μασ τον ςφςτθςε. Εμείσ, κζλαμε να τον βροφμε και να του μιλιςουμε. Ζτςι, μετά από πολλι προςπάκεια, τον βρικαμε και του είπαμε να ζρκει μια μζρα ςτο ςχολείο μασ. Εκείνοσ είχε φοβθκεί, επειδι δεν είχε ξαναδεί τόςουσ πολλοφσ λευκοφσ μαηί ντυμζνουσ με κακαρά ροφχα και τα ςχετικά (ξζρετε γυαλιςμζνα παποφτςια, ςιδερωμζνα παντελόνια, πλεκτά και όμορφα γάντια και ςκουφάκια το χειμϊνα). Πμωσ δεν κρφωνε, είχε ςυνθκίςει. Τον αγαπιςαμε, μιλιςαμε μαηί του, γνωριςτικαμε, του είπαμε πράγματα για εμάσ και τθν Ελλάδα και του μάκαμε και ελλθνικζσ λζξεισ. Αυτόσ, πάντα με το χαμόγελο ςτα χείλθ. Χαιρότανε που μασ άκουγε, που είχε παιδιά γφρω και ζκανε παρζα. Κι όταν μασ είπε «Ηζςτθ δεν ζχει ςτθν Ελλάδα;», γελάςαμε. Είχε ςυνθκίςει το κρφο και τισ κακουχίεσ του χειμϊνα ςτο Κονγκό. ΟΛΟΙ ΕΡΧΟΜΑΣΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΡΟΠΟ ΣΗ ΘΕΗ ΕΝΟ ΗΡΩΔΗ Μάλλον, θ Μαντεμουαηζλ ικελε να εκφράςει ότι, αν κάποιοσ κζλει να βάηει τον εαυτό του πάνω από όλα, μπορεί να φτάςει ςε ςθμείο να κάνει ακραία πράγματα. Για παράδειγμα, ο Θρϊδθσ ιταν ο βαςιλιάσ τθσ εποχισ του. Ζτςι, όταν άκουςε ότι κα ζρκει ο βαςιλιάσ απ τουσ ουρανοφσ να ςϊςει τον κόςμο, πίςτεψε ότι κάποιοσ κα του ζπαιρνε τθ κζςθ. Πμωσ ο Κεόσ, ζςτειλε το Χριςτό, όχι για να κυριαρχιςει ςτον κόςμο, αλλά για να διδάξει τθ ςθμαςία τθσ αγάπθσ προσ τον ςυνάνκρωπο, γιατί πραγματικά αυτι είναι θ αλθκινι δφναμθ, το να αγαπάσ και να ςε αγαποφν. Ζτςι κα πρεπε να ιταν όλοι οι βαςιλιάδεσ, ακόμα κι τϊρα. Βζβαια, τϊρα δεν υπάρχουν βαςιλιάδεσ, αλλά πρωκυπουργοί. Αυτό όμωσ είναι μια άλλθ ιςτορία Γιώργοσ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΟΤ ΜΟΤΣΟΣΟ Δε ξζρω πϊσ βρζκθκα εδϊ, δε ξζρω αν είναι θ τιμωρία του Κεοφ ι απλϊσ θ γνϊςθ τθσ αλικειασ. Το λζω αυτό γιατί μια μζρα ιταν αρκετι για να δω πϊσ αυτοί οι άνκρωποι καταφζρνουν να επιβιϊνουν. Φαγθτό και νερό λιγοςτό όμωσ αγάπθ πολλι. Ππου κι αν κοιτάξεισ, κα δεισ μια οικογζνεια με τουλάχιςτον δφο παιδιά. Τα παιδιά να κλαίνε, επειδι φαγθτό δεν υπάρχει, και οι γονείσ τουσ, άμα υπάρχουν, προςπακοφν να τουσ κακθςυχάςουν με ζνα απλό φιλί! Στο ςχολείο, βζβαια, του Μουτότο τα πράγματα ιταν κάπωσ διαφορετικά. Εκεί τα παιδιά είχαν κακαρά ροφχα, ενϊ τα άλλα όχι. Ζβλεπα παντοφ κάτι απλό αλλά για κάποια παιδιά υπεραρκετό. Πταν μπικα μζςα, όλα τα παιδιά με ζδειχναν με το δάχτυλο, ϊςπου ζνα κορίτςι με πλθςίαςε και άρχιςε να μου δείχνει τουσ χϊρουσ. Εγϊ δεν καταλάβαινα και πολλά αλλά ιταν ωραία, ζμοιαηε με μια ταινία χωρίσ υπότιτλουσ. Το πρωί, το μεςθμζρι και το βράδυ τάιηαν τα παιδιά.

6 Εμζνα, όμωσ, από τθν πείνα με πόναγε θ κοιλιά μου, γιατί είχα ςυνθκίςει να τρϊω κάκε 2-3 ϊρεσ. Ριγα ςτο ςχολικό και, αφοφ περίμενα και περίμενα μπικα μζςα. Πταν τουσ είπα τι είχε ςυμβεί, το μόνο που μποροφςε κάποιοσ να κάνει ιταν να μου δϊςει 2 καραμζλεσ. Το κζμα είναι ότι εμζνα οι καραμζλεσ δεν μου αρζςουν μόνεσ τουσ, μα με ηελεδάκια αλλά ποφ. Πταν βγικα ζξω, ζνα παιδί πόναγε πιο πολφ από μζνα. Τότε το πλθςίαςα, του ζδωςα τισ καραμζλεσ μου και ζφυγα. Πταν ζπεςα για φπνο, άκουγα το κόρυβο των εντόμων. Δεν ξζρω πϊσ με πιρε ο φπνοσ αλλά, όταν ξφπνθςα, ιμουν πίςω ςτο δωματιάκι μου, ςτο ςπιτάκι μου με το γεμάτο ψυγειάκι μου! Ζλενα ΣΙ ΜΟΤ ΕΚΑΝΕ ΕΝΣΤΠΩΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΚΑ. ΧΑΣΖΗ Αυτό που μου ζκανε τθ μεγαλφτερθ εντφπωςθ ςτθ παρουςίαςθ ιταν ότι θ κα. Χατηι είναι ζνασ από τουσ λίγουσ ανκρϊπουσ που ςυμμετζχουν ςε τζτοιου είδουσ αποςτολζσ. Επίςθσ θ κα. Χατηι μασ διθγικθκε μια ιςτορία ςτθν οποία ζνασ ςτρατιϊτθσ, του εμφφλιου πολζμου που γινόταν τότε, ςταμάτθςε το φορτθγό και μετά από αρκετι ϊρα ζφταςαν ςτο ςτρατόπεδό του. Με εντυπωςίαςε θ εξυπνάδα του οδθγοφ ο οποίοσ ζταξε ςτουσ ςτρατιϊτεσ ζνα γουροφνι, για να μθν τουσ ςκοτϊςουν. Ζνα άλλο πράγμα που μου άρεςε ςτθν παρουςίαςθ τθσ κα. Χατηι ιταν ότι περιζγραφε τα γεγονότα τόςο ρεαλιςτικά που φαινόταν ότι ιταν μια πολφ καλι και άξια ςυγγραφζασ. Επίςθσ, δεν γνϊριηα ότι ιταν θ μαμά του Βαςίλθ. Γιώργοσ Μια μέρα ςτο ςχολείο του Μουτότο Στα 13 α γενζκλιά μου αποφάςιςα να πάω, μαηί με μερικοφσ άλλουσ, εκελόντρια ςτθν Αφρικι για δφο εβδομάδεσ. Θ πρϊτθ μου μζρα εκεί ιταν επειςοδιακι. Ξεκινιςαμε από τθν Ελλάδα και πιραμε μαηί όςα περιςςότερα τρόφιμα και φάρμακα μποροφςαμε. Ραιδιά τθσ θλικίασ μου ιταν μόνο 2-3. Οι υπόλοιποι ιταν γιατροί, ιερείσ αλλά και δάςκαλοι. Φορτϊςαμε όλο τον εξοπλιςμό ςε ζνα φορτθγάκι και εμείσ μπικαμε ςε ζνα άλλο για να είμαςτε άνετα. Θ διαδρομι πιρε πολλζσ ϊρεσ αλλά δεν ιταν δυςάρεςτθ. Είχαμε ντυκεί με ηεςτά ροφχα (ιταν χειμϊνασ) και παίηαμε χαρτιά. Πταν επιτζλουσ φτάςαμε, εγϊ και τα άλλα παιδιά (2 αγόρια και 1 κορίτςι) κολλιςαμε τα πρόςωπά μασ ςτα παράκυρα για να δοφμε ζξω. Υπιρχε πάρα πολφσ κόςμοσ. Ιταν όλοι τουσ μαφροι, μικροί και μεγάλοι. Και όλοι, μα όλοι, ςε άκλια κατάςταςθ. Ιξερα πάνω κάτω τι κα αντικρίςω αλλά φαίνεται ότι δεν είχα προετοιμαςτεί ψυχολογικά γι αυτό. Δεν είχα προετοιμαςτεί για τον οίκτο και τθ φρίκθ που κα με κατζβαλλε. Οι άνκρωποι ιταν αδφναμοι και βρϊμικοι και τα επίςθσ βρϊμικα και μπαλωμζνα ροφχα τουσ επζπλεαν ςτα ξερακιανά ςϊματά τουσ. Τα ςχεδόν πανομοιότυπα ςκελετωμζνα πρόςωπά τουσ φαίνονταν πολφ ταλαιπωρθμζνα τα μάγουλά τουσ ρουφθγμζνα και τα μάτια τουσ βουλιαγμζνα ςτισ κόγχεσ τουσ. Οι περιςςότερο ιταν ξυπόλυτοι και ελάχιςτοι φοροφςαν αυτοςχζδια παποφτςια από δζρμα. Το χειρότερο κζαμα, όμωσ, ιταν τα παιδιά. Δεν ζτρεχαν ι ζπαιηαν, όπωσ κα ζκαναν τα παιδιά τθσ Ελλάδασ. Στζκονταν ακίνθτα και κλιμμζνα. Ιταν πολφ πιο αδφνατα απ τουσ

7 μεγάλουσ και πολλά είχαν πρθςμζνεσ κοιλιζσ. Το πλικοσ ςτεκόταν και κοίταηε το φορτθγάκι που περνοφςε. Εμζνα μου φάνθκε ότι δεν ιξεραν πϊσ να αιςκανκοφν, αν ζπρεπε να νιϊςουν χαρά ι φόβο. Υπζκεςα ότι ιξεραν τι ιρκαμε να κάνουμε, αλλά, αν είναι ζτςι, δεν κα πρεπε να χαίρονταν; Φτάςαμε ςτο οικοτροφείο τθσ περιοχισ. Εκεί τα παιδιά φοροφςαν κακαρά ροφχα και ιταν πιο καλά ταϊςμζνα. Σε αντίκεςθ με τουσ ανκρϊπουσ του χωριοφ, εκείνα ζδειξαν να χαίρονται που μασ ζβλεπαν. Κατεβικαμε από το βανάκι και μασ περικφκλωςαν. Άρχιςαν να μιλάνε όλα μαηί και να μασ χαιρετάνε ςτα γαλλικά. Τουλάχιςτον ζτςι νόμιηα. Το πρόβλθμα ιταν ότι δε μιλοφςα γαλλικά. Τα χα ξεκινιςει εκείνθ τθ χρονιά και ιξερα ελάχιςτα για τθ γλϊςςα. Μιλοφςα ελλθνικά, αγγλικά και γερμανικά. Και καμία απ αυτζσ τισ γλϊςςεσ δεν μιλιόταν εκεί. Μόλισ μπικαμε ςτο κτιριο εμφανίςτθκαν κι άλλο Ζλλθνεσ που βοθκοφςαν τα παιδιά. Μασ χαιρζτθςαν και μασ ενθμζρωςαν για τθ δουλειά τουσ εκεί. Εμζνα και τα άλλα παιδιά μασ ρϊτθςαν αν κζλαμε να πάμε ςτισ τάξεισ (το οικοτροφείο ιταν το ςχολείο) να δοφμε τα παιδιά. Ιμουν περίεργθ, ζτςι δζχκθκα. Μασ βάλανε και τουσ τζςςερισ ςε μια τάξθ και αμζςωσ όλα τα κεφάλια γφριςαν προσ το μζροσ μασ. Κοιταχτικαμε για λίγο και μετά τα παιδιά μασ πλθςίαςαν κι άρχιςαν να μασ μιλάνε. Σταμάτθςα να προςζχω τι καναν οι άλλοι, γιατί είχα προβλιματα. Τα πρόςωπα των παιδιϊν ιταν πανομοιότυπα και μου ςυςτινονταν ςτα γαλλικά. Είχαν περίεργα ονόματα και δεν μποροφςα να τα ςυγκρατιςω ςτθ μνιμθ μου. Επίςθσ, τα παιδιά με ρωτοφςαν διάφορα πράγματα που δεν καταλάβαινα ζτςι χαμογελοφςα αμιχανα και κουνοφςα το κεφάλι μου. Με τα υπόλοιπα παιδιά που είχαν ζρκει απ τθν Ελλάδα και ιξεραν περιςςότερα γαλλικά από μζνα προςπακιςαμε να τουσ εξθγιςουμε πϊσ ιταν θ δικι μασ χϊρα. Δεν μου ζκανε εντφπωςθ που δεν αναγνϊριηαν τισ περιςςότερεσ λζξεισ. Μζχρι το τζλοσ τθσ θμζρασ είχα μάκει πάνω από δζκα ονόματα παιδιϊν και είχα μιλιςει με τα παιδιά όλθσ τθσ τάξθσ. Στισ επόμενεσ βδομάδεσ ςυνικιςα τθ ηωι εκεί και ςυμπάκθςα πραγματικά τα παιδιά που ηοφςαν ςτθν περιοχι. Ειρινθ Ο Μουτότο έρχεται ςτο ςχολείο μασ Ο Μουτότο ιρκε ςτο ςχολείο μασ με λεωφορείο. Κατζβθκε από το αεροπλάνο και μετά πιρε το Χ96. Το ςχολείο μασ του φάνθκε πολφ παράξενο, γιατί ιταν ζνα κτιριο τεράςτιο γι αυτόν. Στθ χϊρα του είχαν πολφ μικρά ςπίτια πόςο μάλλον ςχολεία! Πταν αντίκριςε τισ ςκάλεσ, ξετρελάκθκε δεν είχε ξαναδεί ποτζ του ςκάλεσ και δεν ιξερε πωσ μποροφςε να ανζβει τόςο πάνω από το ζδαφοσ. Στο αεροπλάνο κα είχε πάκει αμόκ. Είδε πάρα πολλζσ τάξεισ και δεν το ιξερε πωσ ιταν τόςο ωραίεσ, ενϊ εμείσ τισ κεωροφμε χάλια, γιατί είναι βρϊμικεσ και μυρίηουν ιδρωτίλα. Ρεριςςότερο όμωσ του άρεςε θ αυλι. Ζνασ ανοιχτόσ χϊροσ ςαν πλατεία μζςα ςε ζνα τόςο κλειςτό μζροσ. Τον παραξζνεψαν οι μπαςκζτεσ, τα τζρματα και τα διάφορα άλλα πράγματα που χρθςιμοποιοφμε ςτθ γυμναςτικι. Εμείσ του εξθγιςαμε πωσ τα χρθςιμοποιοφςαμε (τζρματα, μπαςκζτεσ) για να παίηουμε διάφορα παιχνίδια. Αυτόσ τότε ικελε να παίξει αυτά τα παιχνίδια μαηί μασ και ζτςι παίξαμε και μπάςκετ και ποδόςφαιρο (όςο πιο δίκαια γινόταν) αλλά, αφοφ δεν υπιρχε διαιτθτισ, το παιχνίδι μόνο δίκαιο δεν ιταν.

8 Γιώργοσ Ρράγματι ζρχεται κάποια ςτιγμι που βριςκόμαςτε ςε παρόμοια κζςθ με τον Θρϊδθ, δθλαδι να αποφαςίςουμε αν κα κάνουμε αυτό που κζλει ο διάβολοσ ι ο Κεόσ. Να ακολουκιςουμε το καλό ι το κακό. Ρολλζσ φορζσ διαλζγουμε το κακό, ακόμθ κι αν δε φτάνουμε ςτο ςθμείο να ςκοτϊνουμε παιδιά. Ραράδειγμα: Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που μαλϊνουμε με τα αδζλφια μασ και χτυπιόμαςτε με αποτζλεςμα να αφινουμε ςθμάδια ο ζνασ ςτον άλλο. Με τθν οικογζνειά μου πιγαμε ςτθν Αφρικι και γνωρίςαμε ζνα παιδί που το ζλεγαν Μουτότο και το ιξερα γιατί είχαμε μιλιςει ςτθν τάξθ γι αυτόν και τον αναγνϊριςα από τθ φωτογραφία που είχα δει. Δφςκολο να τον αναγνωρίςω αλλά τον κατάλαβα. Κα κακόμαςταν για μία θμζρα και τθν επόμενθ κα φεφγαμε. Πταν πιγαμε εκεί που ζμενε ο Μουτότο, ςυμφωνιςαμε να τον πάρουμε για μία θμζρα. Τθν επόμενθ μζρα ετοιμάςτθκε γριγορα, για να φφγουμε. Θ διάρκεια που κάναμε ζωσ τθν Ελλάδα ιταν μεγάλθ. Αλλά τελικά φτάςαμε. - Ζλα Μουτότο!, είπα εγϊ Τον ζφερα ςτο ςχολείο και αυτόσ κοιτοφςε γφρω γφρω με καυμαςμό, λεσ και ιταν ςτον παράδειςο. Με ρωτοφςε ςυνζχεια διάφορα πράγματα: «Τι είναι αυτό;», «Τι είναι εκείνο;». Πταν φτάςαμε ςτθν τάξθ, ςταμάτθςε να περπατάει για λίγο αλλά μετά ςυνζχιςε. Πταν άνοιξα τθν πόρτα, μπικε μζςα ςιγά ςιγά και δειλά και γοφρλωςε τα μάτια του. Τον κοιτοφςαν όλοι περίεργα. Εγϊ τον ςφςτθςα ςτουσ ςυμμακθτζσ μου και κάκιςα μαηί του. Άκουγε το μάκθμα και ζμεινε άφωνοσ. Στο διάλειμμα ιρκαν και άλλα παιδιά (εκτόσ από εμζνα) να παίξουν μαηί του. Του μάκαμε να παίηει κυνθγθτό, κρυφτό και άλλα. Αυτό ζγινε και ςτα υπόλοιπα διαλείμματα κι ζτςι ο Μουτότο ζνιωκε άνετα και δεν είχε άγχοσ, όπωσ πριν. Στο τζλοσ τθσ ϊρασ είχαμε ηωγραφικι. Δεν ιξερε τι είναι αυτό αλλά του εξθγιςαμε. Ηωγράφιςε το πρόςωπό μου. Επειδι ιταν πρϊτθ του φορά, δεν το ζκανε πολφ καλά. Στο τζλοσ τουσ χαιρζτθςε όλουσ, με πιρε από το χζρι και φφγαμε. Το πρωί, οι γονείσ μου νωρίσ νωρίσ τον πιγαν πίςω. Εγϊ τον χαιρζτθςα από τθν προθγοφμενθ μζρα και περίμενα πϊσ και πϊσ να ξαναζρκει. Χριςτοσ Μετά από τθ ςυηιτθςθ που κάναμε, κατάλαβα ότι ακόμα και ςιμερα υπάρχουν άνκρωποι με μεγάλθ δφναμθ ψυχισ και αγάπθσ για το ςυνάνκρωπο. Σιμερα, όλοι κζλουμε τθν ευκολία μασ και τθν άνεςι μασ χωρίσ να μασ νοιάηει τι ςυμβαίνει γφρω μασ. Και όμωσ, υπάρχουν άνκρωποι που βάηουν ςε δεφτερθ μοίρα τον εαυτό τουσ και δίνουν απλόχερα τθν αγάπθ τουσ ςε όςουσ τθν ζχουν ανάγκθ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςτα παιδιά τθσ Αφρικισ, όπωσ θ κυρία Σοφία. Επίςθσ, εντφπωςθ μου ζκανε θ μάνα θ οποία αναγκάςτθκε λόγω πείνασ να δϊςει το μωρό τθσ προκειμζνου να το γλιτϊςει από τον κάνατο. οφία Με αυτι τθ φράςθ, θ Σοφία Χατηι κζλει να μασ δϊςει να καταλάβουμε πωσ όλοι οι άνκρωποι, για κάποιο λόγο, ερχόμαςτε ςτθ κζςθ του Θρϊδθ. Δθλαδι, πωσ όλοι κάποτε κα φτάςουμε ςτισ πράξεισ του Θρϊδθ. Επί παραδείγματι, πολλοί άνκρωποι κα χρειαςτεί να κάνουμε κάτι ακραίο, πικανόν από ηιλια, για να κερδίςουμε κάτι. Θ παρουςίαςθ τθσ ςυγγραφζα του βιβλίου «Μουτότο» ιταν ιδιαίτερα εντυπωςιακι. Εμζνα προςωπικά, με εντυπωςίαςαν οι φωτογραφίεσ και θ ιςτορία που μασ

9 αφθγικθκε. Το γεγονόσ ότι επικρατοφν τζτοιεσ ςυνκικεσ ηωισ ςε κάποιεσ χϊρεσ, όπωσ θ Αφρικι, ιταν ιδιαίτερα δραματικό και ταυτοχρόνωσ αρκετά εντυπωςιακό. Σηωρτηίνα Μου ζκανε μεγάλθ εντφπωςθ μια φωτογραφία, που μασ ζδειξε θ κα. Χατηι, ενόσ παιδιοφ το οποίο είχε χάςει τουσ γονείσ του και πζκανε πολφ γριγορα από πείνα. Πμωσ, το πιραν και του ζδιναν τροφι κι ζτςι ζηθςε. Επίςθσ, εντφπωςθ μου ζκαναν αυτά που άκουςα, δθλαδι ότι τα παιδιά πεκαίνουν από τθν πείνα, από τα κουνοφπια που τουσ δαγκϊνουν ι ακόμα και από λζπρα. Αυτά που άκουςα με ζκαναν να μάκω πωσ ηουν και άλλα παιδιά. Δανάθ Αυτό που κζλει να πει θ ςυγγραφζασ, είναι ότι όλοι μασ κάποια ςτιγμι παίρνουμε «ςτραβι» απόφαςθ. Δθλαδι, όπωσ και ο Θρϊδθσ αποφάςιςε να πάρει το πλευρό του διαβόλου, ζτςι κι εμείσ μπορεί κάποια ςτιγμι να βρεκοφμε ςτθν ίδια κζςθ του Θρϊδθ. * Αυτό που μου τράβθξε τθν προςοχι ιταν ότι χρθςιμοποιοφςε μόνο πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ και ιςτορικό ενεςτϊτα. Θ ακριβισ περιγραφι ςτθν αφιγθςθ τθσ ιταν απλϊσ ςυγκλονιςτικι. Ο εκφραςτικόσ τθσ χαρακτιρασ και θ ανάλυςι του κάκε κζματοσ που ςυηθτοφςαμε ιταν φανταςτικι. Αλλά το πιο ωραίο πράγμα που ζκανε ιταν θ αφοςίωςθ που ζδωςε ςτο να επιτφχει το ζργο τθσ ςτο ταξίδι τθσ πολυςυηθτθμζνθσ Αφρικισ. Ντίνοσ Σιμερα ιρκε ζνα παιδί από τθν Αφρικι που το ζλεγαν Μουτότο. Εμείσ τον υποδεχτικαμε με χαρά και ζγινε φίλοσ μασ. Μασ είπε πϊσ περνοφςε ςτθ χϊρα του και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει. Πλα τα παιδιά τον υποδζχτθκαν και κανζνα δεν τον κορόιδευε, γιατί κατάλαβαν τισ δυςκολίεσ που περνοφςε ςτθ χϊρα του και κανζνασ από εμάσ δεν κα ικελε να βρεκεί ςτθ κζςθ του. Γιάννθσ Θ φράςθ «Πλοι ερχόμαςτε με τον ζνα ι με τον άλλο τρόπο ςτθ κζςθ του Θρϊδθ» κζλει να μασ πει ότι ςτθ ηωι μασ ζχουμε τθ δυνατότθτα να κάνουμε το κακό προκειμζνου να κερδίςουμε κάτι. Και είναι ςτθ κζλθςι μασ να το αποφφγουμε. Βαςίλθσ «Πλοι ερχόμαςτε με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο ςτθ κζςθ του Θρϊδθ» Θ ςυγγραφζασ με αυτι τθ φράςθ κζλει να μασ πει ότι κάποια ςτιγμι τθσ ηωισ μασ κα βρεκοφμε ςτθ κζςθ να διαλζξουμε τι τρόπο κα ακολουκιςουμε. Δθλαδι αν κα κάνουμε το καλό ι το κακό, αν κα πάρουμε το δρόμο του Κεοφ (καλό) ι του Διαβόλου (κακό). Πλοι κζλουμε να πάμε με τον καλό δρόμο. Αλλά μπορεί κατά λάκοσ να βρεκοφμε ςτθ κζςθ του Θρϊδθ, δθλαδι να πάρουμε τον δρόμο του Διαβόλου. * «Οι εντυπϊςεισ μου από τθν παρουςίαςθ» Αυτό που μου ζκανε μεγαλφτερθ εντφπωςθ ιταν θ αγάπθ αυτϊν των μικρϊν παιδιϊν για τουσ ανκρϊπουσ από τθν Ελλάδα. Ζδειχναν αγάπθ ςε εκείνουσ και χάρθκαν που τουσ είδαν και τουσ πρόςφεραν περιςςότερα από αυτά που είχαν ανάγκθ. Ο Μουτότο, ζνα αγόρι που ηοφςε με τθν αδερφι του, γιατί είχαν πεκάνει οι γονείσ του, ηιτθςε βοικεια από αυτοφσ. Εκείνοι τον πιγαν να ηιςει ςε ζνα οικοτροφείο.

10 Αν ιμουν ςτθ κζςθ του, κα ζνιωκα μια ευχαρίςτθςθ γιϋ αυτιν τθν αλλαγι χϊρου ςτον οποίο κα ηοφςα και κα πίςτευα ότι κάποια μζρα που κα ξανάρκουν κα ζπρεπε να βρω ζναν τρόπο να τουσ ευχαριςτιςω. Επίςθσ, κα ιμουν πολφ χαροφμενθ που κα πιγαινα ςχολείο να μάκω γράμματα, γιατί λογικά δεν κα ιξερα και κα ικελα ςίγουρα να γίνω κάτι ςτθ ηωι μου ι να ακολουκιςω ζνα επάγγελμα. Μαριλία «Πλοι ερχόμαςτε με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο ςτθ κζςθ του Θρϊδθ» Ριςτεφω πϊσ θ φράςθ αυτι μασ διδάςκει πολλά, γιατί ζχει ζνα πολφ βακυςτόχαςτο νόθμα. Εξθγεί πϊσ όλοι κα βρεκοφμε κάποια ςτιγμι μπροςτά ςε μία απόφαςθ μεταξφ Κεοφ και Διαβόλου. Μεταξφ καλοφ και κακοφ. Και τότε μόνο εμείσ κα αποφαςίςουμε ποιον δρόμο κα πάρουμε. Κωνςταντίνοσ «Πλοι ερχόμαςτε με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο ςτθ κζςθ του Θρϊδθ» Με τθν φράςθ αυτι, θ δαςκάλα του Μουτότο εννοεί ότι κάποιεσ φορζσ κι εμείσ οι ίδιοι παρεξθγοφμε κάποια πράγματα και ζρχεται θ ϊρα να αποφαςίςουμε ανάμεςα ςτο καλό και το κακό. Βζβαια, θ απόφαςθ αυτι είναι ςτο χζρι μασ, κακϊσ, επίςθσ, και το αν κα ακολουκιςουμε τθν ψυχι μασ και επομζνωσ το καλό, ι το ςυμφζρον μασ ακολουκϊντασ το κακό. Με αυτό τον τρόπο ερχόμαςτε όλοι ςτθ κζςθ του Θρϊδθ. * «Τι κα ζκανε ο Μουτότο αν ερχόταν ςτθν Ελλάδα;» Ο Μουτότο ςτθν Ελλάδα; Ραράξενο! Ζχω δφο εκδοχζσ για τισ αντιδράςεισ του Μουτότο, αν ερχόταν ςτθ Ελλάδα: 1 θ : Αντικρίηοντασ τον κόςμο, όλοι τον αντιμετωπίηουν αρνθτικά λόγω τθσ καταγωγισ και του χρϊματόσ του. Εκείνοσ, ςτεναχωρθμζνοσ και ηϊντασ τισ ίδιεσ ςτιγμζσ με τον καιρό που ιταν μικρόσ και ορφανόσ, λαχταρά τθν πατρίδα και τουσ φίλουσ του. 2 θ : Θ τεχνολογία και οι ανζςεισ τον ζχουν ςυνεπάρει, κακϊσ το πρωί τρζχει ςε όλα τα μαγαηιά αγοράηοντασ όλο και περιςςότερα πράγματα, ενϊ το βράδυ, ςτθ ηεςτι πιςίνα του ςπιτιοφ τθσ κυρίασ Χατηι, απολαμβάνει το ηεςτό φαγθτό του. Ηει μία παραμυκζνια ηωι!!! Αναςταςία «Πλοι ζρχονται κάποια ςτιγμι με το καλό ι τον κακό τρόπο» Ριςτεφω πωσ λζει ότι όταν φτάνουμε ςε 2 τρόπουσ, όπου ο ζνασ είναι προσ όφελοσ των άλλων, επιλζγουμε ςυνικωσ αυτό που μασ ευχαριςτεί και ζτςι ερχόμαςτε αντιμζτωποι με το καλό ι το κακό. Ραράδειγμα 1: -Βαςιλιά μου, άμα ςκοτϊςεισ αυτοφσ τουσ 3 φρουροφσ, κα ζχεισ δϊρα από όλο το βαςίλειο, ενϊ άμα δεν το κάνεισ κα χαίρονται αυτζσ οι 3 οικογζνειεσ -Το πρϊτο κα πάρω

11 Ραράδειγμα 2: Aχ! Πλοι εδϊ τρϊνε ακριβά φαγθτά. Να τα κλζψω ι όχι; Μαρία «Πλοι κάποια ςτιγμι ερχόμαςτε με τον ζναν ι με τον άλλο τρόπο ςτθ κζςθ του Θρϊδθ» Φυςικά και κα βρεκείσ ςε μια τζτοια κζςθ και φυςικά κα διαλζξεισ. Πμωσ πρζπει να διαλζξεισ το ςωςτό ι αυτό που πιςτεφεισ εςφ. Δθλαδι ι αυτό που επιβάλλει ο διάβολοσ ι αυτό που επιβάλλει ο Κεόσ «Ρεριγράφω πϊσ πζραςα ςτθν Αφρικι» Ρριν λίγεσ ϊρεσ ζφταςα ςτθν Αφρικι. Είμαι μια χαρά. Μζνουμε ςε ζναν οίκο με τα παιδιά μζςα ςτθν Αφρικι. Εδϊ τα πράγματα είναι τραγικά. Ζχουμε πάρει φάρμακα και τρόφιμα, για να δϊςουμε ςτα παιδιά και ςτουσ μεγάλουσ. Πταν πρωτοπιγαμε ςτθν Αφρικι, μασ αποκάλεςαν με μια πολφ περίεργθ λζξθ που ςτθ γλϊςςα μασ ςθμαίνει «λευκοί». Οι ςυνκικεσ εδϊ είναι απαίςιεσ. Βρζχει ζξι μινεσ το χρόνο. Ρολλά παιδιά μικρϊν θλικιϊν είναι πολφ άρρωςτα και χρειάηονταν φάρμακα. οφία «Ρεριγράφω μια μζρα που ο Μουτότο ζρχεται ςτο ςχολείο μασ» Θ μζρα με το Μουτότο κα ιταν καταπλθκτικι. Κα τον παίρναμε από το οικοτροφείο που ζμενε και κα τον φζρναμε με το ιδανικό μασ τηετ ςτον Ρειραιά. Στο ςχολείο κα γνϊριηε τουσ κακθγθτζσ μασ και κα ζκανε μάκθμα μαηί μασ. Ζπειτα, αφοφ κα είχαμε κάνει τα μακιματα, κα πθγαίναμε να παίξουμε. Τελικά, το βράδυ κα τον πθγαίναμε ςτο οικοτροφείο, όπου φιλοξενείται, κα τον αποχαιρετοφςαμε και κα του υποςχόμαςταν ότι κα ξαναρχόμαςταν. Βαγγζλθσ «Τι μου ζκανε εντφπωςθ από τθν παρουςίαςθ» Από τθν παρουςίαςθ μου ζκανε εντφπωςθ ότι αυτά τα παιδιά ζκαναν τα άρρωςτα για να πάρουν ςιρόπι, γιατί νόμιηαν ότι είναι γλυκό και ζτςι δεν κα πεινοφςαν τόςο. * «Πλοι κάποια ςτιγμι ερχόμαςτε με τον ζναν ι με τον άλλο τρόπο ςτθ κζςθ του Θρϊδθ» Θ ςυγγραφζασ λζει ότι όλοι οι άνκρωποι βρίςκονται κάποια ςτιγμι ςε δίλθμμα και πρζπει να επιλζξουν τον κακό ι τον καλό δρόμο. Αν, επιλζξουν τον κακό μπαίνουν ςτθ κζςθ του Θρϊδθ, που ιταν κακόσ, αφοφ ςκότωςε όλα τα μωρά για να βρει τον Λθςοφ Χριςτό. Ευγενία «Πλοι κάποια ςτιγμι ερχόμαςτε με τον ζναν ι με τον άλλο τρόπο ςτθ κζςθ του Θρϊδθ» Τθν παραπάνω φράςθ τθν είπε θ Μαντεμουαηζλ ςτον Μουτότο. Με αυτιν τθν φράςθ εννοοφςε πολλά. Δθλαδι, πολλζσ φορζσ ίςωσ να βρεκοφμε ςτθν κζςθ του Θρϊδθ, επειδι οι ςυνκικεσ μασ επιβάλλουν να είμαςτε ςκλθροί. Άλλοτε μπορεί να βρεκοφμε ςτθν κζςθ του Θρϊδθ, επειδι ζχει «μπει ο διάβολοσ» ςτθν ψυχι μασ, όπωσ είχε μπει και ςτθν ψυχι του Θρϊδθ, και μασ κάνει να κάνουμε κακζσ πράξεισ, επειδι πιςτεφουμε πωσ ζτςι ζχουμε ςυμφζρον, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα ςυμβαίνει το αντίκετο. «Μια μζρα ο Μουτότο ιρκε ςτο ςχολείο μασ»

12 Φζτοσ, είχαμε τθν ευκαιρία να διαβάςουμε ζνα απόςπαςμα από ζνα εξαιρετικό βιβλίο, το «Μουτότο», όπου βαςίηεται ςε μια αλθκινι ιςτορία ενόσ παιδιοφ που οι γονείσ του ζχουν πεκάνει. Πλοι οι ςυμμακθτζσ μου κακϊσ και εγϊ ανυπομονοφςαμε να ζρκει θ μζρα όπου κα μασ επιςκεφκεί ο Μουτότο. Κζλαμε τόςο πολφ να τον γνωρίςουμε και από κοντά, αφοφ είχαμε μάκει τόςα πολλά γιϋ αυτόν. Θ μζρα αυτι επιτζλουσ ζφταςε. Ο Μουτότο ιρκε ςτο ςχολείο μασ και παρακολοφκθςε μαηί μασ κάποιεσ διδακτικζσ ϊρεσ. Θ αλικεια είναι ότι ζνιωκε πολφ αμιχανα ανάμεςά μασ. Του είχε κάνει ιδιαίτερθ εντφπωςθ το ότι ζχουμε τόςα πολλά πράγματα, που ςτθν χϊρα του οφτε να τα ονειρευτοφν δεν μποροφςαν, ενϊ εμείσ ςιμερα τα κεωροφμε δεδομζνα. Του φαίνονταν όλα τόςο παράξενα, δθλαδι το ότι είχαμε κακαρά ροφχα, παποφτςια, τςάντα, βιβλία, τετράδια, μολφβια. Ακόμα, μασ ζκανε και κάποιεσ παρατθριςεισ. Διαπίςτωςε ότι κάποια παιδιά ζκαναν τα πάντα, για να χάςουν μάκθμα ι δεν ζφερναν εργαςίεσ. Αντίκετα, ςτθ χϊρα του, όςα παιδιά πιγαιναν ςχολείο, το αγαποφςαν και προςπακοφςαν να μάκουν όςα πιο πολλά μποροφςαν, για να ζχουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ αλλά και εφόδια, ϊςτε να βρουν ςτο μζλλον ζνα επάγγελμα να αςχολθκοφν και ζτςι να ζχουν μια καλφτερθ ηωι εκείνοι και τα παιδιά τουσ. Θ επίςκεψθ του Μουτότο μασ ζκανε να ςυλλογιςτοφμε πόςο ςθμαντικά είναι κάποια πράγματα που εμείσ ςτισ μζρεσ μασ τα κεωροφμε δεδομζνα. Πθνελόπθ

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά»

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» 1 Όμξρση Ζφή Μαςρξκεσάλξς Λιλήο Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» Emily Dickinson 2 Απόππαπμα βιβλίξς. «Όραμ η δύμαμη δεμ μπξρεί μα βρει διένξδξ, διαπρρέσεραι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προσ. Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προσ. Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προσ Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Στο δίλθμμα αν οι εξωτερικοί φρουροί είναι ευκολόπιςτοι ι θ ςυνδικαλιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Το 1947, ζνασ νεαρόσ εκελοντισ με το όνομα Bruce Lansdale ζφυγε από τθν. Αμερικι για τθν Ελλάδα πάνω ςε ζνα φορτθγό πλοίο που μετζφερε αγελάδεσ,

Το 1947, ζνασ νεαρόσ εκελοντισ με το όνομα Bruce Lansdale ζφυγε από τθν. Αμερικι για τθν Ελλάδα πάνω ςε ζνα φορτθγό πλοίο που μετζφερε αγελάδεσ, As Delivered Το 1947, ζνασ νεαρόσ εκελοντισ με το όνομα Bruce Lansdale ζφυγε από τθν Αμερικι για τθν Ελλάδα πάνω ςε ζνα φορτθγό πλοίο που μετζφερε αγελάδεσ, άλογα και μουλάρια για να βοθκιςει τον ελλθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ.

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. -Νεαρζ μου, όταν δεισ μάνα να εκλιπαρεί να κόψουν κομμάτι από το κρζασ τθσ για να

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Φεβρουάριοσ 2008 1452 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Επαγγέλματα Εργασιακά στερεότυπα Περιβάλλον Εργασίας Εργασιακές Σχέσεις Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Πταν δθμιουργείται μια κινθματογραφικι ταινία ενςωματϊνονται ς αυτιν και «απακανατίηονται» πολλά και διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Δ ιάβαςα με προςοχι τθν ομιλία του υπουργοφ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ προσ τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ανάμεςα ςτα πολλά και διάφορα για «ζξυπνα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ Η εξζλιξθ τουσ Η εξζλιξθ του κινθτοφ τθλεφϊνου Το πρϊτο κινθτό τθλζφωνο εφευρζκθκε το 1972 από τον Αμερικανό εφευρζτθ Μάρτιν Κοφπερ. Είχε φψοσ 33cm και ονομαηόταν Dynatec

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e- marketing Project - Facebook page for p.a.m.p theatre company Εκπόνθςθ εργαςίασ: Δθμιτρθσ Αλιμπζρτθσ τζφανοσ Ραπτογιάννθσ ωτιρθσ ουςάνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια πελατών του House of Wine

Σχόλια πελατών του House of Wine Σχόλια πελατών του House of Wine Από16 Σεπτεμβρίου έως 22 Σεπτεμβρίου 2013 Τθν εβδομάδα πριν τα 4 α γενζκλιά μασ, ηθτιςαμε από τουσ πελάτεσ του House of Wine τα ςχόλιά τουσ καλά ι κακά- για τθν μζχρι ςιμερα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Μάιοσ 2008 Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΕΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8). Μζλοσ ESOMAR, WAPOR, ΡΕΣΣ/ΣΕΔΕΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ

Διαβάστε περισσότερα