ΔΛΝΡΟΗΑ ΟΝΕΔ 2013 Μεξόο Θηήκα Γνπινπθάθε Θνηζηθάιη 60% - Syrah 40% Ξ.Γ.Δ Θξήηε (Γάθλεο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΝΡΟΗΑ ΟΝΕΔ 2013 Μεξόο Θηήκα Γνπινπθάθε Θνηζηθάιη 60% - Syrah 40% Ξ.Γ.Δ Θξήηε (Γάθλεο)"

Transcript

1 Κε θνβνύ ηα ξνδέ... Ιεπθά, ξνδέ, θόθθηλα. Ζ ρξσκαηηθή ηνπο ηαπηόηεηα ηα ηνπνζεηεί ζηε δεύηεξε ζέζε. Κόλν εθεί όκσο. Ξνπζελά αιινύ. Όινη έρνπκε πξνζέμεη, ηηο ειάρηζηεο νκνινγνπκέλσο - εηηθέηεο ζηηο ιίζηεο θξαζηώλ ησλ εζηηαηνξίσλ, πνπ ζρεδόλ πάληα, είλαη ζην ηέινο. Θη απηό...γηάηη πξέπεη λα ππάξρνπλ θάπνπ. Από ηελ άιιε, γηαηί λα έρνπλ θαη πεξηζζόηεξα ; Ρα δεηάκε ; Όρη. Καο αξέζνπλ ;... Γύζθνιε εξώηεζε, θαη ε απάληεζε, αθόκε δπζθνιόηεξε. Όλησο δελ καο αξέζνπλ ή έρεη πεξάζεη ζηελ νηληθή καο ζπλείδεζε θάηη άιιν ; Άξαγε...έρνπκε αλαξώηεζεί γηαηί ; Δίκαη 25 ρξόληα ζηνλ ρώξν ηεο εζηίαζεο, πεξλώληαο από όιεο ηηο βαζκίδεο. Γελ ζα γξάςσ ινηπόλ γηα θάηη πνπ άθνπζα ή πνπ δηάβαζα, αιιά κε ηα ιόγνπ γλώζεσο, από πξνζσπηθό βίσκα, πάξα πνιιά ρξόληα ηώξα. Ο Έιιελαο όρη κόλν δελ πίλεη ξνδέ θξαζί γηα θάπνην αλεμήγεην ιόγν αιιά ην θνβάηαη θηόιαο. Γελ ζα μεράζσ πνηέ ηελ ακίκεηε θαη επηθώλ δηαζηάζεσλ θξάζε «Ρνδέ ; Απηό είλαη γηα ηηο γπλαίθεο», ζπλ ηε καγηθή πεπνίζεζε, όηη ηα ξνδέ θξαζηά, νηλνπνηνύληαη από ην πεξίζζεπκα ησλ ιεπθώλ θαη εξπζξώλ κνύζησλ, αληί λα πεηηνύληαη. Κακία δόζε ππεξβνιήο. Ζ αιήζεηα είλαη πσο ε θαηάζηαζε ζήκεξα έρεη δηαθνξνπνηεζεί θάπσο, αιιά αθόκα απέρεη πνιύ από ηελ ζέζε πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ην ξνδέ θξαζί ζηελ Διιάδα. ηελ Διιάδα ηνπ 8κελνπ θαινθαηξηνύ. Σνπ ήιηνπ, ηεο ζάιαζζαο, ηεο ηόζν ηδηαίηεξεο γεπζηηθά θνπδίλαο ηεο θαη ηνπ ηόζνπ ηδηαίηεξνπ αξσκαηηθά terroir ηεο. Σεο Διιάδαο κε ηηο δεθάδεο πνηθηιίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από θξνύηα θη αξώκαηα. Φξνύηα θη αξώκαηα ; Αιήζεηα, ηί θξαζί καο έξρεηαη ζην κπαιό ; Ναη...αθξηβώο, ξνδέ. Καηεμνρήλ θξνπηώδεο, κε νκαιέο θαη ρακειήο έληαζεο νμύηεηεο, ζρεδόλ ζε έλα κεγάιν πνζνζηό αλύπαξθηεο ηαλίλεο θαη έλα ρξώκα πνπ καγλεηίδεη ( λαη, αθόκα θη απηό ). Να θάλνπκε έλα πείξακα αθόκα ; Αο απνκνλώζνπκε ηελ θιαζηθή ειιεληθή θνπδίλα ζην κπαιό καο θαη αο ηεο βάινπκε δίπια ηεο θάπνην θξαζί λα ζπλνδεύζεη ηηο ζπληαγέο, πνπ ηνπιάρηζηνλ κεγαιώζακε κ απηέο θαη πνπ αθόκα θαη ζήκεξα, δίλνπλ ζηνλ όξν Κπξηαθή, ηελ αξκόδνπζα ζεκαζία. Έλα πνζνζηό 60-70% ην θξαζί είλαη ξνδέ. Τπάξρεη ηίπνηα θαιύηεξν, από κεζεκέξη ειιεληθνύ θαινθαηξηνύ, κε ηνλ must κνπζαθά θαη έλα ξνδέ από Syrah ζηνπο 8 ν C ; Ή κήπσο ε ακίκεηε ειιεληθή ρσξηάηηθε ζαιάηα κε έλα Μνζρνθίιεξν ξνδέ, επίζεο αξθεηά ηζηκπεκέλν ζηε ζεξκνθξαζία. Πηζηέςηε κε πσο όρη!

2 Γελ είλαη ηπραίν επίζεο ην γεγνλόο, δερόκελνη θπζηθά όηη ε Γαιιία είλαη ε παηξίδα ηνπ θξαζηνύ (αζρέησο αλ ηώξα ηειεπηαία ηα κνπζθεύνπλ ιίγν κε θάηη ηξειέο λνκνζεζίεο) ην ξνδέ θξαζί, είλαη ην θεηίρ ηνπ Νόηνπ ηεο. Κε θνβνύ ηα ξνδέ ινηπόλ, γηαηί ηα δώξα πνπ θέξλνπλ ζην πνηήξη καο, δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηνπο Γαλανύο. Άξσκα, δξνζηά, θξεζθάδα, θξνύηα, μεδηςαζηηθό ραξαθηήξα. Άςνγνη ζπλόδνη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο, ππέξνρνη ζπλνδνί γηα ηηο θξνπηνζαιάηεο θαη ηα γιπθά κε απαιέο ιεπθέο θξέκεο θαη θόθθηλν ζηξόπη θαη θπζηθά έλα εμαίζην απεξηηίθ κόλν ηνπ. Γηα ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο, έρσ επηιέμεη 10+1(ζνδεηά 2013) εηηθέηεο από ηνλ ειιεληθό ακπειώλα. Σα θξεηήξηά κνπ ήηαλ κε βάζε ηελ πνηθηιία ( ειιεληθή ζπκκεηνρή ζε blend ή θαη κνλνπνηθηιηαθά ), ε θάπσο ζπαληόηεηα ησλ εηηθεηώλ θαη ησλ πνηθηιηώλ θαη απ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηνπ ειιεληθνύ ακπειώλα. Με εμαηξεηηθέο νηλνπνηήζεηο θαη εηδηθά από γεγελή καο πνηθηιίεο όπσο : Βξαδηαλό, Λεκληώλα, Νεγθόζθα, Λεκληό, Μαληειαξηά, Κνηζηθάιη, Πακίηη, Αεδάλη καύξν, Μνύρηαξν, είηε είλαη κνλνπνηθηιηαθά είηε παίξλνπλ κέξνο ζε blend θαη κε ηηκέο πνπ είλαη αξθεηά θαηώηεξεο από πνιιά ιεπθά θαη εξπζξά θξαζηά, δελ βιέπσ ην ιόγν λα κελ ζπλνδέπνπλ ην θαζεκεξηλό καο ηξαπέδη. ηελ Διιάδα, κε ηελ ηύρε λα έρνπκε απηό ην θιίκα, απηή ηε ζάιαζζα θαη απηό ην θαινθαίξη, δελ αξκόδεη ζην ξνδέ θξαζί λα έρεη ξόιν θνκπάξζνπ. Γελ αδηθνύκε ηα ξνδέ θξαζηά, αιιά ηελ γεύζε καο! ΔΛΝΡΟΗΑ ΟΝΕΔ 2013 Μεξόο Θηήκα Γνπινπθάθε Θνηζηθάιη 60% - Syrah 40% Ξ.Γ.Δ Θξήηε (Γάθλεο) Σν Θνηζηθάιη είλαη κηα θαζαξά θξεηηθή, εξπζξή πνηθηιία. ηελ πιήξε σξίκαλζή ηεο, δίλεη θξαζηά κε πςειό αιθνόι, ρακειή νμύηεηα θαη ειθπζηηθό άξσκα. Σν ΔΛΝΡΟΗΑ ΟΝΕΔ ηνπ 2013, έρεη έλα δσεξό ξνδί ρξώκα κε πνξηνθαιί αληαύγεηεο θαη απαιά ξνδ ηειεηώκαηα. Διθπζηηθό κπνπθέην δπλαηώλ αξσκάησλ, από θεξάζη, ηξηαληάθπιιν, ιεβάληα θαη θάπνηεο κλήκεο ώξηκεο κπαλάλαο, καδί κε κηα αίζζεζε γιπθύηεηαο πνπ ζπκίδεη ξνδ ινπθνύκη. Υακειά επίπεδα νμύηεηαο, πνπ αξρίδεη λα θαίλεηαη όζν ρακειώλεη ε ζεξκνθξαζία, ε νπνία ηζνξξνπεί ζεακαηηθά κε ην αιθνόι ηνπ, παξ όιν πνπ είλαη ζηα 14%. Δληππσζηαθό ζηόκα, ππέξνρε θξεζθάδα, κε κηα κεηαμέληα πθή θαη κηα καθξπά θξνπηώδεο επίγεπζε, κε κηα αίζζεζε πηθάληηθνπ κπαραξηθνύ. ΔΛΛΗΑ ΟΝΕΔ 2012 Μεξόο Θηήκα Κνπζώλ Syrah 80% - Κνύρηαξν 20% Ξ.Γ.Δ Θήβα παληόηαηε εξπζξή πνηθηιία ην Κνύρηαξν, θαιιηεξγείηαη ζηε Βνησηία (θνηιάδα ησλ Μνπζώλ). Γίλεη βαζύρξσκα θξαζηά κε ηδηαίηεξν άξσκα θαη αθκαία νμύηεηα. Σν ΔΛΛΗΑ ΟΝΕΔ είλαη έλα θξαζί κε βαζύ ξνδί ρξώκα θαη ξνδνθόθθηλεο αληαύγεηεο. Μέηξηαο έληαζεο αξώκαηα από θόθθηλα θξνύηα πεξηβνιηνύ (θεξάζη,θξάνπια) θαη ινπινπδηώλ. Άξσκα νμύηεηαο ζηε κύηε πνπ ζπκίδεη θινύδα κνζρνιέκνλνπ, ηζνξξνπώληαο κε λύμεηο γιπθύηεηαο από βαηόκνπξν. Φξέζθν ζηόκα θαη επράξηζηε πθή, κε αλεβαζκέλα επίπεδα νμύηεηαο πνπ ηζνξξνπνύλ ζε πςειά ζηάληαξ κε ην αιθνόι, δίλνληαο ζην θξαζί έλα δσεξό θαη γεκάην λεύξν ραξαθηήξα. Καιή επίγεπζε γιπθόπηθξεο θαη ιεκνλάηεο αίζζεζεο. Πνιύ ελδηαθέξνλ, θξέζθν θαη λεαληθό ξνδέ.

3 ΗΑΚΑ ΟΝΕΔ 2012 Μεξόο Νηλνπνηείν Βξπληώηε Βξαδηαλό 100% Ξ.Γ.Δ Δύβνηα (Αηδεςόο) Σν Βξαδηαλό ην ζπλαληάκε ζηελ Β.Δύβνηα. Δξπζξή πνηθηιία, κε ην ζηαθύιη λα έρεη αξθεηά ζάθραξα, κέηξηα νμύηεηα θαη λα δίλεη πνιύ θξνπηώδεο νίλνπο. Σν ΗΑΚΑ ΟΝΕΔ είλαη έλαο νίλνο κε αλνηρηό ξνδ ρξώκα πνπ ζπκίδεη θινύδα θξεκπδηνύ θαη ηξηαληαθπιιέληεο αληαύγεηεο. Εσεξήο έληαζεο άξσκα από θξάνπια, γιπθνύ καύξνπ θεξαζηνύ, ηξηαληάθπιινπ θαη λόηεο βηνιέηαο. Μεζηό ζώκα κε κηθξή ππνςία ηαλίλεο, θξανπιέληα γεύζε κε παηρλίδηα γιπθνύ θνπηαιηνύ ηξηαληάθπιιν. Εεζηό αιθνόι, θνκςή νμύηεηα θαη λεπξηθόο ραξαθηήξαο, κε κηα αξθεηά καθξπά πηθάληηθε θαη γιπθνθξνπηώδεο επίγεπζε. TERRANERA ΟΝΕΔ 2012 Μεξόο Νηλνπνηείν Α. Θαξακνιέγθνπ Καληειαξηά 50% - Αζύξηηθν 50% Ξ.Γ.Δ Θπθιάδεο (Παληνξίλε) ην Αηγαίν πέιαγνο θαη ζηελ Κξήηε (Μαληειάξη) βξίζθνπκε ηελ εξπζξνύ ρξώκαηνο Καληειαξηά. Ο αηίζαζνο ραξαθηήξαο ηεο καο δίλεη θξαζηά κε βαζύ ζθνύξν ρξώκα, αξώκαηα ππεξώξηκσλ θξνύησλ θαη ζηηβαξέο ηαλίλεο. Σν TERRANERA ΟΝΕΔ είλαη έλα θξαζί κε βαζύ ξνδ ρξώκα θαη ηξηαληάθπιιέληεο αληαύγεηεο. Αξώκαηα από θεξάζη, άγνπξε θξάνπια θαη κνζρνιέκνλνπ κε λόηεο από αλνημηάηηθν ηξηαληάθπιιν. Σελ έληνλε κεηαιιηθόηεηα ηνπ Αζύξηηθνπ, ηελ δακάδεη νλεηξηθά ε επηβιεηηθή Μαληειαξηα, κε ην ππεξώξηκν θξνύην ηεο. Οη δύν απηέο ηόζν ηδηαίηεξεο πνηθηιίεο, πθαίλνπλ έλα θξαζί κε ζηηβαξό, λεπξηθό όζν θαη ιηπαξό ραξαθηήξα. Τπέξνρε επίγεπζε από θινύδα εζπεξηδνεηδώλ θαη γιπθηάο θξάνπιαο. Δληππσζηαθό Ρνδέ Αζύξηηθν. ΑΒΓΖΟΝΠ ΟΝΕΔ 2011 Ζκίμεξνο Θηήκα Βνπξβνπθέιε Ξακίηη 85% - Syrah 15% Ξ.Γ.Δ Άβδεξα (Μάλζε) Σν Ξακίηη είλαη εξπζξσπή πνηθηιία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. Γίλεη πςειόβαζκα θξαζηά, κε ρακειή νμύηεηα θαη ρακειήο έληαζεο ρξώκα. Σν ΑΒΓΖΟΝΠ ΟΝΕΔ είλαη έλα θξαζί κε βαζύ ξνδ ρξώκα θαη ξνδί αληαύγεηεο. Δθξεθηηθό κπνπθέην αξσκάησλ από ώξηκν αγξηνθέξαζν, θξάνπια, θξαγθνζηάθπιν θαη ππέξνρεο δσεξέο λόηεο θαξακέιαο βνπηήξνπ. Διάρηζην αιθνόι ζηε κύηε, ηέιεηα ηζνξξνπεκέλν κε απηό ην γιπθό κπνπθέην αξσκάησλ. Δπίζεζε γιπθνύ θξνύηνπ ζην ζηόκα, πνπ κερξη λα θαηαιάβεηο ηη ζπκβαίλεη, ε ραξηζκαηηθή ηνπ νμύηεηα, έξρεηαη λα ηελ θαηεπλάζεη άςνγα. Βεινπδέληα αίζζεζε ζηνλ νπξαλίζθν θαη κηα αξθεηά καθξπά θαξακεισκέλε επίγεπζε. Έλα ππέξνρν εκίμεξν ξνδέ.

4 ΞΑΙΑΗΝΚΙΝΠ ΟΝΕΔ 2012 Μεξόο Ακπειώλεο Εαθεηξάθε Ιεκληώλα 50% - Syrah 50% Ξ.Γ.Δ Ρύξλαβνο Ζ Ιεκληώλα θαηάγεηαη από ηελ Θεζζαιία. Αλεξρόκελε δύλακε ησλ εξπζξώλ ειιεληθώλ πνηθηιηώλ, δίλεη θξαζηά κε βαζύ θόθθηλν ρξώκα, έληνλε γεύζε θαη άξσκα καύξσλ θξνύησλ θαη κπαραξηθώλ, κεζαίνπ βαζκνύ αιθνόι θαη ζηηβαξέο ηαλίλεο. Ο ΞΑΙΑΗΝΚΙΝΠ ΟΝΕΔ είλαη έλα θξαζί κε ξνδί ρξώκα, ηώδεηο αληαύγεηεο θαη πνξηνθαιί παηρληδίζκαηα. Δπγεληθό κπνπθέην αξσκάησλ από άγνπξε θξάνπια, θξακπνπάδ θαη θόθθηλν κήιν. Έληνλε νξπθηόηεηα, λόηεο πεπνληνύ θαη κλήκεο από θαξακέια βνπηήξνπ. ηόκα κε απαιή πθή, ηζνξξνπεκέλε, ηξαγαληζηή νμύηεηα θαη κηθξή παξνπζία ηαλίλεο. Πίλεηαη ηώξα αιιά κπνξείηε λα ην θξαηήζεηε θαη 1-2 ρξόληα. ΟΝΕΔ ΚΩΟΑΗΡΖ 2012 Μεξόο Θηήκα Κσξαίηε Αεδάλη καύξν 70% - Καληειαξηά 30% Ξ.Γ.Δ Θπθιάδεο (Ξάξνο) παληόηαηνο, ζθνπξόρξσκνο θιώλνο ηνπ Αεδαληνύ, ην Καπξάεδαλν ην ζπλαληάκε ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, ζε πνιύ κηθξή πνζόηεηα. Γίλεη ζηα θξαζηά θπξίσο ζε blend νμύηεηα θαη αξώκαηα από ώξηκα θξνύηα. Σν ΟΝΕΔ ΚΩΟΑΗΡΖ έρεη ξνδί ρξώκα κε ηξηαληαθπιιέληεο αληαύγεηεο. Εσεξά αξώκαηα από θεξάζη, θξάνπια θαη βνηαλνινύινπδα (βηνιέηα) κε ππέξνρεο λύμεηο από ινπθνύκη ηξηαληάθπιιν. Όκνξθε πθή ζην ζηόκα, πςειή ζπκπύθλσζε, ζπηξηόδηθε νμύηεηα θαη μεδηςαζηηθόο ραξαθηήξαο, κε κηα ινπινπδάηε θαη γιπθόπηθξε επίγεπζε. Τπέξνρν ξνδέ από κηα ζπάληα πνηθηιία. ΘΗΘΝΛΔΠ ΟΝΕΔ 2012 Μεξόο Θηήκα Θίθνλεο Δπηηξαπέδηνο Νίλνο (Θνκνηελή) Ιεκληό 40%- Sangiovese 40%- Syrah 10%- Cabernet Sauvingon 10% Από ηηο αξραηόηεξεο πνηθηιίεο ζηνλ θόζκν ην Ιεκληό, ην βξίζθνπκε ζηελ Μαθεδνλία. πκκεηέρεη ζε blend ζπλήζσο θαη δίλεη πςειό αιθνόι, δσεξέο ηαλίλεο θαη κέηξηα νμύηεηα. Σν ΘΗΘΝΛΔΠ ΟΝΕΔ είλαη έλα θξαζί κε ρξώκα πνπ ζπκίδεη θινύδα θξεκπδηνύ, κε πνξηνθαινθόθθηλεο αληαύγεηεο. Αξώκαηα από θαινθαηξηλά θξνύηα, όπσο θεξάζη, κύξηηιν θαη βύζηλν, κε ζαγελεπηηθέο λόηεο από θπδώλη θαη καξκειάδα θξάνπια. Γεκάην ζηόκα, θηλεηζάηε πθή θαη νκαιά ηζνξξνπεκέλε νμύηεηα. Εσεξή επίγεπζε από ζπκππθλσκέλα θόθθηλα θξνύηα κε κηα ππνςία ρπκνύ κνζρνιέκνλνπ. Πνιύ ελδηαθέξνλ ξνδέ, κε ην Λεκληό λα εγείηαη κηαο νκάδαο πνηθηιηώλ κε θνζκνπνιίηηθε θηλέηζα, ζε κηα εμαίζηα αλαινγία.

5 ΘΝΟΦΖ ΑΓΓΔΙΩΛ ΟΝΕΔ 2011 Μεξόο Νηλνπνηία Ράηζε Λεγθόζθα 100% Ξ.Γ.Δ Καθεδνλία (Γνπκέληζζα) Δξπζξή πνηθηιία ηεο Βόξεηαο Διιάδαο ε Λεγθόζθα (από ηελ ιάβηθε νλνκαζία ηεο Νάνπζαο Νεγθνύο), δίλεη θξαζηά κε ζθνύξν ρξώκα, κέηξηα νμύηεηα, ζηξνγγπιέο ηαλίλεο θαη αξθεηό θξνύην. Ζ ΘΝΟΦΖ ΑΓΓΔΙΩΛ ΟΝΕΔ είλαη έλα θξαζί κε δσεξό ηξηαληαθπιιί ρξώκα, κε θόθθηλα παηρλίδηα θαη απαιέο ξνδ αληαύγεηεο. Αξώκαηα από θόθθηλα θξνύηα ηνπ δάζνπο θαη κηθξέο λύμεηο βηνιέηαο, θεξαζηνύ θαη ιεκνλαλζώλ. Παηρληδηάξα όζν θαη δσεξή νμύηεηα, ζπκππθλσκέλν αιθνόι θαη αηζζεηή παξνπζία ηαληλώλ, πνπ θάλνπλ πίζσ όκσο ζηελ θξεζθάδα ηεο νμύηεηαο. πηξηόδα, ιεκνλάηε (πξάζηλε θινύδα εζπεξηδνεηδώλ) θαη αξθεηά δσεξή επίγεπζε. πάληα θαη άθξσο ελδηαθέξνπζα κνλνπνηθηιηαθή εηηθέηα ηεο Νεγθόζθαο. ΠΔ ΦΝΛΡΝ ΟΝΕΔ ΟΔΡΠΗΛΑ Νηλνπνηία Πη. Θερξή Μηλόκαπξν 100% Νλνκαζία Θαηά Ξαξάδνζε (Θαινρώξη Θεο/θεο) Μέηξηαο έληαζεο θόθθηλν, ξνπκπηλί ρξώκα κε ηξηαληαθπιιέληεο αληαύγεηεο. Εσεξό άξσκα ξεηζηληνύ, κε ραηδέκαηα καζηίραο θαη δελδξνιίβαλνπ θαη λόηεο από γιπθό θνπηαιηνύ θεξάζη. Σν Ξηλόκαπξν δελ ζα κπνξνύζε λα αθήζεη ην ξεηζίλη λα ηνπ πάξεη ηνλ αέξα, νπόηε αληηιακβάλεζαη ακέζσο ηα πνηθηιηαθά ηνπ αξώκαηα από ιηαζηή ληνκάηα καδί κε θάπνηεο ππνςίεο αικύξαο από πάζηα ειηάο θαη λύμεηο βαλίιηαο. Σα επίπεδα ηεο νμύηεηαο ζην ζηόκα είλαη αλεβαζκέλα, κε ην αιθνόι θαη ηελ γεύζε ηνπ πεύθνπ όκσο λα ηελ ηζνξξνπνύλ άςνγα. Μαθξόηαηε επίγεπζε δξνζεξνύ ζώκαηνο θαη κηα πηθξή αίζζεζε πεύθνπ. Σν πείξακα πέηπρε! ΑΘΑΘΗΔΠ SPARKLING ΟΝΕΔ 2012 Θηήκα Θπξ-Γηάλλε Μηλόκαπξν 100% Αθξώδεο Νίλνο Ξ.Ν.Ξ Ακύληαην Έληνλν θόθθηλν ρξώκα πεηξνθέξαζνπ. Πινύζηνο, απαιόο, ξνδ αθξηζκόο κέζεο δηάξθεηαο, κε κηθξέο θαη πνιύ ππθλέο θπζαιίδεο θαη επίκνλν θνξδόλη. Εσεξό άξσκα από ζπκππθλσκέλν κπνπθέην θόθθηλσλ θξνύησλ (θεξάζη, βύζηλν, θξάνπια) θαη ππέξνρε όζν θαη έληνλε αίζζεζε καξκειάδαο θξάνπιαο. Σν Ξηλόκαπξν θάλεη θη εδώ ην ζαύκα ηνπ, θέξλνληαο θάπνηα πνηθηιηαθά αξώκαηα (θινύδα ληνκάηαο), ζην ζπλερώο εμειηζόκελν αξσκαηηθό πξνθίι ηνπ θξαζηνύ. Μέηξην ζώκα θαη θαιή, ππθλή νμύηεηα κε πςειέο επηδόζεηο ζηελ αξκνλία ηνπ θξνύηνπ θαη ηνπ εκίμεξνπ ραξαθηήξα ηνπ. Οκαιόηαηε, καθξπά, έληνλα θξνπηώδεο θαη κε κηα αίζζεζε γιπθύηεηαο, επίγεπζε. Βάιηε απηόλ ηνλ ξνδ αθξό ζηηο ηδηαίηεξεο θαη όρη κόλν ζηηγκέο ζαο θαη ζα κε ζπκεζείηε. Βαγγέιεο Κ. Μπειηδελίηεο

Ιηήκα πσρόποσιοσ Ιηήκα Σζέιεποσ Οηλοποηείο Σεηράκσζος Ιηήκα θούρα Ακπειώλες Αληωλόποσιοσ Ιηήκα Μεκεηολ Οηλοθόρος Αταηώλ Οηλοποηεηηθή Ιηήκα Λερθούρε

Ιηήκα πσρόποσιοσ Ιηήκα Σζέιεποσ Οηλοποηείο Σεηράκσζος Ιηήκα θούρα Ακπειώλες Αληωλόποσιοσ Ιηήκα Μεκεηολ Οηλοθόρος Αταηώλ Οηλοποηεηηθή Ιηήκα Λερθούρε Έρσ ηελ αίζζεζε πσο ε επαλάζηαζε ησλ ειιεληθώλ πνηθηιηώλ θαη θαη επέθηαζε ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ, ιακβάλεη ρώξα ηώξα, θαη εκείο είκαζηε κέξνο ηεο ηζηνξίαο. Κεηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Βνξξά κε ηελ εθδήισζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ:ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΑΘΖΣΔ: Αγγεινπνύινπ Γέζπνηλα Αθξηβνπνύινπ νθία Ακαμνπνηνύ Βαζηιηθή Βαζηιεηάδνπ Μαγδαιηλή Βνπξιηώηεο Κσλ/λνο Γαιάλεο Γεκήηξηνο Γηδαξνπνύινπ Αλαζηαζία Γνπζηνπνύινπ Μειπνκέλε Θεζζαινληθηνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ Abate Fetel ΑΧΛΑΓΙΑ Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό. Αλζνθνξία 3/4-12/4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae (2n=16)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ

ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ Όπσο πηζαλά γλσξίδεηε, ε γξίπε ην ρεηκώλα κπνξεί λα ρηππήζεη αηθληδηαζηηθά θαη δπλαηά. Μπνξεί λα αθήζεη ηα ζύκαηά ηεο άξξσζηα γηα εβδνκάδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών 1 Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζξώπηλε γλώζε ζηηο κέξεο καο δηπιαζηάδεηαη θαηά πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα