ΙβΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 182ΐ) ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΚΥΠΡΩ ΤΡΑΓΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΥΠΟ. Δικηγόρου. ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙβΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 182ΐ) ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΚΥΠΡΩ ΤΡΑΓΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΥΠΟ. Δικηγόρου. ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ"

Transcript

1

2

3 γ- ν\ α- ^ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑΣ^ ΙβΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 182ΐ) ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΚΥΠΡΩ ΤΡΑΓΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟ Δικηγόρου. Ι. ^ΠΙ ΑΔΟΥ «τ'αγήρως ή δόξα τδν δπέρ πατρίδος πεσόντων». ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Η ΟΜΟΝΟΙΑ ]λ /^'^5'^ '^Ί^ «^ ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΊΑΣ Η ΟΜΟΝΟΙΑ -'λ!^ ΒΙΤΑΛΗ & ΜΑ1I0ΥΣλΚI/'^'^ ^ - ** ίντ/' ^^ α».. ^ ΙΑΑΜΑΙ

4 Ή έπανέκδοσις τοΰ βιβλίου τούτου έγένετο ύπό της Μορφωτικής Υπηρεσίας τοϋ Υπουργείου Παιδείας έπ' εύκαιρίφ τοϋ Διεθνοϋς "Ετους Βιβλίου 1972.

5 ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΗΡΩ ΜΝΗΜΗ ΤΟΓ ΑΟΙΔΙΜΟΤ ΘΕΙΟΤ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΪ ΜΟΤ ΛΗΜΗΤΡΙΟΪ Γ ΘΕΜΙΣΤΟΚΑΕΟΪΣ ΑΝΔΡ03 ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΤΑ ΜΑΑΑ ΤΗΝ ΦΪ2Α2ΑΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΓΕΡΓΕΤΗΣΑΝΤΟΣ ΣΒΒΑΣΜΟΓ ΚΑΙ ΕΥΓΜΗΟΣΥΙΙΗΣ ΕΚΕΚΕΝ ΑΝΑΤΙΘΗΣΙΝ Ο ΕΚΠΟΝΗΣΑΣ

6

7 ^Επει,άη Σύ, ώ αγαστέ της Πατρίδος γόνβ, καί κατα την κρναψον καί τζολνοτένακτον εκείητιγ του 48^4 έπο^ζην^ καί είς τον μετέπειτα χρόνον, μετά ζήλου καί προθυμίας, έπί χρόνους μακρο-ύς 6ίργάΰθΎ\ς υπέρ της άναμορφ^σεΐύς καί αναπλάσεως τών συμ" πομτών Σου, ού μόνον ώς Ιερο^άντης τών Μουσών έν τη πρώτη ύπο Σοΰ συσταθιίση 'Έ^Ληνικη ΣχοΧη, ά^ίλά καί ώς κηρυζ ενγλωττος έπ' Εκκλησίας τοϋ θείου Λόγου, άπό τοϋ 1819 μεχρν τοϋ 1848, τό ελάχιστον τοϋτο έργον μο^ κατά καθήκον άφιερώ είς την μνήμην Σον τήν ίεράν, δπως τό δνομά Σου άπαν τφ καί γεραίρηται μετά τών συγχρόνων ονομάτων τών Μαρτύρων εκείνων, οίτινες θύματα προσηνέχθη^ σαν ίλασμοϋ έπί τοϋ βωμοϋ της Πατρίδος, έν έποχη καθ ην βονλη τοϋ Μεγάλου Σαβαώθ, ύπό όοκιμα' οΐαν φοβεράν καθυπεβάλλετο ό περιούσιος λαός Του, προωρισμένος παρ' Αύτοΰ έπίζηλον νά λάβγ] καί αύθις έν τω κόσμω θέσιν, καί νά έπαναλάβη τό καθήκον της μεγάλης αποστολής του, κατά την θεοβάάιστον *Ανατο.Ιην, την πρώτην ταύτην κοιτίδα τοΰ άνθρωπου, τών γραμμάτων καί τών επιστημών. Γ. Ι. ΚΗΠΙΑΔΗΣ

8

9 ΙϋΕΡΟΧ Α'. Καθ' ον χρόνον έν Πελοποννήσφ τ ααΐ στίοεα Ελλάδι άνεπετάσθη ή κυανόλευκος ση(λαία του ΣταυροΟ καί της Ελευθερ.ίας, καϊ σύσσω}χος η τότε φοβερά "Οθωμανική Αυτοκρατορία συνεταράχθη, και διά στόλων και στρατών επετέθη ώς Γολιάθ κατά Δαβίδ, καΐ ΐνα καταπνίξγ) πανταχού τής επικρατείας της πάσαν εξεγερθησορ-ένην φωνήν καΐ συμπάθειαν τών δούλων Ελλήνων προς τοΰ; ήρωϊ/ΐώς μαχόμενους αδελφούς, τον άφοπλισμόν και τήν σφαγήν διέταττε απειραρίθμων χριστιανών αθώων, καί έν μέν τ^ Κωνσταντινουπόλει μαρτυρικόν πρωτόλειον, κατ' αύτήν τήν μεγάλην ήμε'ραν τοΰ Πάσχα 10 Απριλίου 1821, προσηνε'χθη επί τής αγχόνης ό άοίδιμος τών Ελλήνων Πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε'. καί οί σύν αύτφ σφαγιαοθεντες Συνοδικοί του, έν δέ ταϊς λοιπαί; της τλήμονος Ανατολής πόλεσι καί χώραις πολλά επίσης άλλα θύματα Ιερωμένων τε καί προυχόντων καί λογάδων του Γένους έ'πιπτον, τότε καί ή πολύπαθης πατρίς ημών Κύπρος, το πικρόν τής σκληράς ταύτης δοκιμασίας ποτήριον έποτίσθη, καί μετά φρίκης τά εκλεκτότερα είδε τέκνα της, τά μέν έπί τής αγχόνης, τά δέ ύπό τοΰ δημίου τήν μάχαιραν σφαδάζοντα, καί καθ'άπερ ή πάλαι ποτέ Ραχήλ έκλαυσε καΐ έθρήνησε, καί ούκ ήθελε παρακληθήναι. Ήγεμών τής μαρτυρικής Νήσου έτύγχανεν ήδη άπο τοΰ 1820 ό Κουτσούκ-Μεχεμέτης, ό μετά ταΰτα Τπουργό; έν Κωνσταντινουπόλει τής Αστυνομίας γενόμενος, ύπο το δνομα Πεπεή-Μεχεμέτ-Πασίάς, άνήρ κρυψίνο»ς λίαν καί υπερό-

10 »8» πτης, δν ό Καπετάν-Πασίας, ώς δργανον κατάλληλον έζελέξατο καί άπέστειλεν ένταοθα, δπως τήν κρατούσαν καταστρέψω) ιτοΰ Ανωτάτου Έκκλησιαστικοΰ "Αρχοντος έπιρροήν, όστις περιβεβλημένος δυνάμει Άχτιναμέδων καί Βερατίων προνομίας έξαιρετικάς, το μέγα τοΰ ίθνάρχου έ'φερεν άζίωμα, καΐ έν χερσίν άπασαν σχεδόν χατεΐχε τήν διοικητικήν έξουσίαν καί οΰ μόνον ανεξάρτητος, ούτως ειπείν, διετέλει τών εκπεμπόμενων Ηγεμόνων, άλλ' ακόμη καΐ περί τής εκλογής ή καί ανακλήσεως αυτών άπεφάσιζεν, άνά πάσας τάς επαρχίας τής Νήσου κατ' έκλογήν καί βούλησιν διορίζων τους υπαλλήλους οΰ μήν άλλα καί περί τοΰ ποσοΰ τών ενιαυσίων φόρων έθέσπιζεν, οΐτινες τότε μόνον είσεπράττοντο, δτε οί ενός εκάστου χωρίου φορολογικοί πίνακες διά τής πορφύρας περιεβάλλοντο υπογραφής του* πλην καί τους φόρους τούτους αυτός άπ' ευθείας έ'πεμπεν είς τόν Μέγαν Βεζύρην καί τό κεντρικόν Αΰτοκρατορικόν Ταμεΐον. αύτη είς τό κατακόρυφον σημεΐον Σουλτάνων Σελήμ τοΰ Γ'. Μουσταφά τοΰ Δ'. καί ΜάχαμούτΒ' Ή δέ παντοδυναμία του ίδίως άνήλθεν έπί τών Κατά τήν αυτήν έπίση; έποχήν^ έπί τοΰ Θρόνου τοΰ Αποστόλου Βαρνάβα έχάθητο ικανότατος άνήρ περί τε τά Εκκλησιαστικά χαί πολιτικά, καί έπί φιλομουσίι:}: μάλιστα διακρινόμενος, ό Κυπριανός Αρχιεπίσκοπος πάσης Κύπρου (α). Ούτος έγεννήθη έν τω πάρα ΤΪ) πρωτευούσγ) τής Νήσου Λευκωσία: χωρίω Στροβίλφ, παιδιόθεν άποκαταστάς έν τψ Ιερφ (α\ Τώ Ίζζ,άρ/τι τούτοί ό^ίίλεται η συστασις της έν Αευκωσία ύφκϊτιςμενης και νΰν Έλλτ,ν;/.τ,ς Σ/ολης, ην ώκοδομησ: τό 1812, δτε και πανηγυρικώς τά εγκαίνια αΰτης έτέλεσε ττ,ν πρώτην Ιανουαρίου, ώς έν τη Σελίδι 173 τοΰ Κωδικός της Άρ/.ΐίπισκοπης ανημονεύεται. Τοΰτου δέ πανομοιοτάτη δι* ελαιογραφίας ίίκών σώζεται έν τϊ) μεγάλτ; της Μονής Μαχαιρά «ΐΟούσΐϊ.

11 = 9^ Μοναστηρίφ τοΰ Μαχαιρά, έν φ έχειροτονήθη Ιεροδιάκονος, καί ειτα ίδρεΰς έν ταϊς Παραδουναβίοις Ήγεμονίαις, είς άς κατά τό ετος 1783 ώς άχόλο"\)θος μετέβη τοΰ Ηγουμένου τής Μονής Χαραλάμπους προς εϊσπραξιν βοηθημάτων ύπερ τών αναγκών τής Μονής. Καί οπόθεν έπανελθών κατά τό 1802 προεχει^ίσθη οικονόμος τοΰ Αρχιεπισκοπικού Θρόνου, ύπό τοΰ προκατόχου του Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου, ον χαί διεδέξατο περί τό 1810 τελευτήσαντα ύπέργηρον έν ΤΥ) κατά Χαλκίδα τής Νήσου Ευβοίας ύπερορίί^:, Συνεπεία τής, ώ; εΐ'ρηται, Ελληνικής επαναστάσεως, ή Γψηλή Πύλη πανταχού τοΰ Κράτους διέταξε τό κατ' αρχάς τόν άφοπλισμόν ανεξαιρέτως δλων τών ραγιάδων Ελλήνων, έπεμψε δέ ώς έκ τούτου κάί είς Κύπρον διάταγμα ειδικόν, έν φ έπί τό εΰνοϊκότερον ούτωσίν έξεφράζ^το. «Εί καί τους Κώδικας ημών έξετάσαντες, ουδέποτε εύρομεν, άφ* ής εποχής ριετέβη εί; τήν ήμετέραν ύποταγήν ή Νήσος αύτη, τους Χρητιανοΰς τοΰ τόπου τούτου ένοχοποιηθέν.- τας τό παραμικρόν κατά τής Κυβερνήσεα^ς ημών, άλλ' απεναντίας καί άποστατησάντων τών Τούρκων κατά περιστάσεις τινάς, ήνώθησαν ούτοι μετά τών νικηφόρων στρατευμάτων ημών, καί συνετέλεσαν προθύμως είς τήν κατατρόπωσιν καΐ τήν ύποταγήν τών αποστατών, πλην προς έκτέλεσιν τής γενικής ημών διαταγής, περί αφοπλισμού δλων τών χριστιανών τής Επικρατείας, διατάττομεν νά εκτελεσθεί καΐ έν τίί Νήιφ ταύττ)». "Οθεν τήν 23 Απριλίου 1821 άνευ ουδεμιάς ουδόλως αντιστάσεως καθ' άπασαν τήν Νήσον έξετελέσθη τό τοΰ αφοπλισμού διάταγμα, καί ουδέν άπευκταΐον θά έπηκολούθει, Ιάν ή τοΰ Κουτσοΰκ-Μεχεμέτη φιλοχρηματία δέν έξεγείρετο έν δλτ) ΤΥ) θηριώδει παράφορα, επειδή εϋκαιρον τήν περίστασνι

12 = 10 = έθεώρησε νά πλουτήστι, άν κατώρθωνε νά θυσιασθώσιν οΐ χδν τής Κύπρου Ελλήνων κράτιστοι. Τούτου ένεκα συνενοηθείς μετά τίνων Αγάδων, οΐτινες άρμοδίαν ωσαύτως έθεώρησαν τήν περίστασιν, δπως δι' εύτελοΰς τιμήματος κάτοχοι γίνωσι τών δημοπρατηθησομένων κτήσεων τών προγραφησομενων, σύν τ?) προς τήν Πύλην αγγελία του, δτι ό αφοπλισμός έπετελέσθη έν ησυχία καθυπέβαλε καί όνομαστικόν >ιατάλογον 486 πρωτευόντων Κυπρίων χριστιανών, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ Αρχιεπισκόπου, τών τριών Μητροπολιτών καΐ τών Ηγουμένων απάντων τών τής Νήσου Ίερών Μοναστηρίων, κατηγορών αυτούς, ώ; δήθεν συνεννοηθέντας προς έξέγερσιν μετά τών έπαναστατησάντων Ελλήνων. Ένισχύθη δέ /) κατηρρία αύτη καί έκ τής άφίξεως είς τήν Νήσον τοΰ Κυπρίου Άρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Θησέως, δβτις έλλιμενιοθίίς είς Αάρνακα, διέδωκεν έπιστολάς καΐ προκηρύξεις προτρεπτικάς είς έπανάστασιν, αϊτινες περιήλθον βίς χείρας τοΰ Ήγεμόνος, δστις συνεπεία τούτου έγραψε πάραυτα είς Κωνσταντινούπολιν καί ήτήσατο στρατόν, καί έπί '.ούτφή Κυβέρνησις διέταξε καΐ έφθασαν έξ "Ακρης περί τάς αρχάς τοΰ Μαίου τετρακισχίλιοι (β'.). Καί ούτω ή Κυβέρνησις τοΰ Σουλτάνου Μαχαμοΰτ, ύπό τών παραστάσεων τούτων παραπεισθεΐσα, δι' Αυτοκρατορικού όρισμοΰ διέταξε τόν θάνατον δλων τούτων, καί τήν δήμευσιν άπάσης τής περιουσίας των. Τινέ; τόν αριθμόν τών προγραφέντων έθεώρησαν ύπερβολικόν, κς^θό λαβόντες ύπ δψιν μόνον τους έν τη προτευούση Λευκωσίί^ θυσιασθέντας. Καί δμως άνά πάσαν τήν Νήσον Κύπρον πλειότερα τοΰ αριθμού τούτου έπεσαν θύματα. 'Επειδή είς τό άκουσμα τής *Ελληνικής Επαναστάσεως έξήφθητό (β) δρ. Ίστ. Έλλ. Έπαναστ. Σ. Τριχβύπη Τομ. Α'. Κεφ. ιστ'.

13 = 11 = φανατικόν μίσος τών τότε όθωμανών, καί ώς έκ τούτου υπόπτους έθεώρουν πάντας ανεξαιρέτως τοΰ; Έλληνας ραγιάδας ίδίως μετά τό άπερίσκεπτον πραξικόπημα τοΰ, ω; είρηται, Άρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Θησέως* είς τρόπον ώστε καί ή ελαχίστη αφορμή ήρκει νά κατασττ) αίτία θανάτου. Πολλών δέ θανατωθέντων τά όνόματα, τνΐ παρελεύσει χρόνων μή παραδοθέντα γραφτ) παρεδόθησαν τών εί; τήν λήθην. Άλλα καΐ ό κάλαμος αδυνατεί τω δντι νά περιγράψει τήν έμπλεων φρίκης έκείνην κατάστασιν, ήτις έπί μήνα δλον διήρκεσε, καθ ον ουδείς χριστιανός έτόλμα νά εϊπνι είς τοϋρκον, δ,τι καί άν ήκουεν, ούτε νά έξέλθτρ τήν νύκτα τή; οίκίας του δ,τι καί άν έχρειάζετο. Πανικός δέ φόβος τους χριστιανούς ραγιάδας έκράτει, καί οί Ναοί τοΰ 'Γψίστου κατεπατήθησαν, έσυλήθησαν, έδημεύθησαν, τά ίερά τών Ναών έχλευάσθησαν, παρθένοι διεκορεύθησαν, γυναίκες ήτιμάσθησαν, καί πάσα αιδώς έν ένί λόγφ έξελειψε, καί πάς σπινθήρ ελέους έσβέσθη, Ιν ταϊ; ήμέραις έκείναις τής οδύνης καί τών στεναγμών, καθ' ας οί ταλαίπωροι χριστιανοί έν δάκρυσι καΐ πικρίαις ετρωγον τόν άρτον των, καΐ απέλπιδες κατεκλίνοντο αμφιβάλλοντες άν τήν έπομενην πρωίαν θά εφερον έπί τών ώμων τήν κεφαλήν. Καί ταύτα πάντα έπράχθησαν εναντίον λαοΰ αθώου, λαοΰ μή δόντος ούδέν άπωλύτως σημεΐον εξεγέρσεως, καΐ μήτε κάν δπλα έχοντος, διότι καί άν τίνες έξ αύτοΰ είχον, άφγιρουν οί κρατούντες κατά πάντα οί επιζώντες μαρτυροϋσιν τό περί άφοπλισμοΰ διάταγμα. Ταύτα έκ τής γεναιάς εκείνης, οί τήν παροϋσαν ημών μακαρίζοντες έποχήν. Σύν τούτοις δέ χαΐ ό πολύς περΐ τήν ίστορίαν Σπυρίδων Τρικούπης έν περιλήψει ώδε πως καί περί τής Κύπρου αφηγείται (γ). «'Εκτών (γ) Ίβτ. Έλλ. Έπαναστ. Τομ. Α'. Κεφ. ιστ'.

14 = 12 = οδυνηρών συμβάντων τής Σμύρνης φέρομεν τόν λόγον είς τά οδυνηρότερα τή; Κύπρου. Παρατρέχομεν δ έ άλλα άλλων μερών είς άποφυγ/,ν έ~αναλήψΐω; τών αύτών δεινών, νομίζοντε;, δτι δσα διτγούμίοα είναι ίκανά αυτά μόνα ύπό ποίας τίγρεις διετέλουν οί άθλιοι χριστιανοί. Ό Κουτσοΰκ-Μεχεμέτη, τίνων άνάδων, νά δείξωσιν συνίννοήθη διά μυστικού συμβουλίου μετά καΐ δέν ήρκίσαν νά θυσιασθώσιν οί τέσσαρες μόνοι Άρχιιρεϊς καΐ ολίγοι τινέ; τών εγκρίτων χριστιανών, άλλ' δλοι δσοι, ΕΪτί διά τήν π=ρ'.ουσίαν των, εϊτε δι' άλλην αίτίαν, είχον έπιρροήν έπί τών ομοεθνών των, καί έδύναντο νά τους όθήσωσιν εί; έπανάστασιν. Έ-' αυτή τή βάσει συνέταξαν μακρόν'κατάλογον π(;')γρ αφής, συμπεριλαμβάνοντες (αναμφιβόλως καί όσου; έκαστο: ίυ.{σ-ι ή δσων έπεθύμει νά οίκιοποιηθγ) μικρά τιμή τήν περιουσίαν»..καΐπαρακατιόν, έ'τι έπϊ έπιπροσθέτει, «ή τρομερά αύτη κατάστασις διήρκεσεν έν διαστήματι τριάκοντα ήμερων». Άλλοι δέ πάλιν τά ημέτερα άγνοοΰντες παθήματα τούς ημετέρους κατίμέμφθησαν πατέρας, δτι απαθείς διετέλεσαν είς τόν υπέρ ελευθερίας αγώνα. Καί δμως οί καλοί ούτοι κύριοι μεγάλω; τή άληθεί^^^ άμαρτάνουσι, καθότι δ τε ανώτερος ίερός Κλήρος καί πολλοί τών τά πρώτα φερόντων Κυπρίων έμυήθησαν μέν τά τής φιλικής έταιρίςις ύπό μελών αύτή; έπί τούτφ είς Κύπρον κατελθόντων, ούς ό Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός φοβηθείς νά ξενίσττ, έν τή Άρχιεπισκοπν) μήποτε λάβωσι περί αύτών υπόνοιας, έξένισεν έ'ν τινι δωυιατίφ τής παρακειμένης'ελληνικής Σχολής, πλην δέν έθεώρησαν κα. λόν νά έξεγείρωσι τόν κυπριακόν λαόν είς έπανάστασιν, άλλα περιωρίσθησαν είς ίκανάς χρηματικάς συνεισφοράς, τάς οποίας *λαβόντες οί απεσταλμένοι άνεχώρησαν είς τά ϊδια. Πάνυ δέ φρονίμω; έσκέψαντο, δτι ήτο δλως άπερίσκετρτον

15 = 13 = καί παρακεκινδυνευμένον τό διάβημα τή; εξεγέρσεως των, διότι αναμφιβόλως χείρονας τών τής άτυχους Χίου σφαγάς θα έπέφερεν,άτε τής Νήσου παρακείμενης είς τάς άκτάς τής Συρίας καί Κιλικίας, οπόθεν ευκόλως καΐ εν χρόνω βραχεί πολυπληθείς ήδύναντο νά καταφθάσωσιν όρδαί πολεμίων, καί να έπενέγκώσιν ανήκουστους αυτούς. Κανάρης, ωμότητα; καί καταστροφάς είς Αλλά καΐ οπότε ακόμη ό ατρόμητος στολοκαύτης άπό τά παράλια τής Αίγύπτου, περΐ τήν 19ην Ιουνίου τοΰ 1821 κατέπλευσε μετά τοΰ στόλου του καί έπί τήν ήμετέραν Πατρίδα, έλλιμενισθεΐς εν λιμενίσκω τινί παρά τόν Άγιον Σέργιον, ειτα δέ καί είς τόν παρά τήν Λάπηθον λιμενίσκον Άσπρόβρυσιν, καί είς αμφότερα τά μέρη δέν έλειψαν οί Κύπριοι νά τω προσφέρωσιν ασμένως καΐ χρήματα, καί ολόκληρα φορτία, τριών φορτηγίδων νηών, πρόβατα χαί βόας καί σΐτον καί κριθήν καΐ διάφορα άλλα τρόφιμα. Είς τρόπον ώστε ή πτωχή καί δούλη Κύπρος Ι/.ανά προς τήν μητέρα Ελλάδα ύ/τέρ ελευθερίας συνεισέφερε κατά τήν έποχήν έκείνην. Σύν τούτοις καΐ πολλά τέκνα της προούμως καΐ ενθουσιωδώς εδραμον καΐ ήγωνίσαντο κατά τον ίερόν καΐ άγιον αγώνα. Καΐ χείμαρρος μαρτυρικού αίματος ακόμη έχύθη καί κατέβρεξεν τό έ'δαφός της, οί δ' αμφιβάλλοντες ά.; διεξέλθωσι καΐ τό Δοκίμιον τής Ελληνικής Ίστορίας τοΰ Ιωάννου Φιλήμονος, καιτό Μητρώον τών Απομάχων τής Ελευθέρας Ελλάδος, έ'νθα εγγεγραμμένα φαίνονται τών Κυπρίων αγωνιστών τά όνόματα. 'Εν τούτοις άμα τή άφίξει του, ώς ανωτέρω εϊρηται, Αυτοκρατορικού όρισμοΰ, ό Ήγεμών μετεκαλέσατο παρ* έαυτφ :ούς τεσσάρας Αρχιερείς, χαί αίτηοάμενος έ'λαβε παρ' αύτών ομήρους κληρικούς, ούς καΐ έ'θετο ύπό κράτησιν έν ταϊς φυλα^αΐς τού Σεραγίου. Συγχρόνως μετεκαλέσατο επίσης είς

16 = 14 = Λευκωσίαν καί συμπαντας τους πρωτεύοντας τών 'Οθωμανών, καί είς Ιττήκοον τούτων δλων άνέγνωσε τόν αύτοκρατορικόν δρισμόν, ή μάλλον τήν καταδικαοτικήν τών ιτρογιγραμμε'νων άπόφασιν. Μεταξύ τών πρωτευόντων τούτων όθωμοίνΰν ήσαν, ό Μετέβαγας Άλαη-Βεης της Λευκωσίας, Χουσεΐν-Άγάς Κιόρογλους Γεννιτσάραγας Λευκωσίας, Καρα-Μεχέμέτης Σπαχής Άγίου 'Ιωάννο') Μαλούντας, Ίμβραήμ 'Ιίραγας άπό Γρούταν της Πάφου, Άλή-Β«ϊρακτάρης τής Πάφου, Ούστά-Χασάνης Σκελαγασίς Λάρνακος, Καράμανίάς αδελφός του, Κΐ' ριττόγλους, Τηλαβερτόγλους, Φεζουλάς Τουρκεστάνι, Μουσταφάς Τουφεξίπασις Λεμησσοϋ, Κοφτερός Τουφεξίπασις Λευκωσίας, Σουλεϊμάν-Άγας Κεχαγιάς του Έγεμόνος, Κέντζ-'Οσμάναγας, Μεχεμέτ-Άγας Μουτεβελής τών Βακουφιών Λαπήθου 'καί Καραβά, καί ό Χατζή Ταχίραγας, δν κατάτό 1838 ό-σουλτάνος Μα,χμούτης, δι* επίτηδες απεσταλμένου δημίου άπέκοψε καί μετέφερεν εις Κωνσταντινούπολιν τήν κεφαλήν του, συνεπείο}: σοβαρά; μηνύσεως τής συζύγου τοΰ έν Κύπρφ δηλητηριασθέντος και τελευτήσαντος 'Οσμάν-Πασίά, ήτις οδαλίσκη ετύγχανε τοΰ Αυτοκρατορικού Χαρεμίου, καί ευνοούμενη τοΰ Σουλτάνου. Τήν δέ 9ην Ιουλίου τοΰ αύτοΰ έτους, ήμέραν Σάββατον, διέταξεν ό Ήγεμών καί έ'κλεισαν τβς πύλας τής πόλεως Λευκωσίας, καί έν τη πλατβίίΐ}: τοΰ πάλαι ποτέ διασήμου Ανακτόρου τών Λουζινιάνων Βασιλέων, παρέστη τό φρικώδέστερον τών θεαμάτων, άφ'δσα ή πολυτλήμων Κύπρος ειδεν άπό τηις ύπό τών ΤούρΛων αλώσεως της. Πρώτος ό Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, δν προηγουμένως ό Ήγεμών μεθ' δρκου διεβεβαίωσεν δτι δέν ήθελεν άποχεφαλίσν), χαΐ δν 4;ινές είς μάτην παρεκίνηβαν νά δραπε-

17 = 15 = τεύσγ) καί νά σώση ούτω εαυτόν, απάγεται καΐ άπαγχονίζεται εξαρτηθείς έπι τής έ'ναντι τής πύλης του Σεραγίου μέχρι πρό τινος υφισταμένης συκαμινεας. Συνάμα έν τη αύτη περίπου θέσει άποτέμνουσι τήν κεφαλήν του έκ Λεμησσοϋ Γεωργίου Μασούρα, δστις έφερε τό ύψηλόν αξίωμα τοΰ ΚαππΙ- Κεχαγίά έν Κωνσταντινουπόλει (έπιτετροεμμένου τά τής νήσου\ είτα έκαρατόμησαν τβύς τρεις Μητροπολίτας Χρύσανθον Πάφου, Μελέτιον Κιτίου καί Λαυρέντιον Κυρηνείας, τόν δέ Άρχιδιάκονον του Αρχιεπισκόπου Μελέτιον άπηγχόνισαν, έζαρτήσαντες αυτόν είς τήν έναντι τής Σύν τούτοις έκαρατόμησαν καί τινα Δημήτριον συκάμινου πλάτανον. βοσκόν άπό Άγιον Ίωάννην Μαλούντας, δ ν έπί τούτφ έ'φερον είς Λευκωσίαν πείσαντες δι' απειλών νά μαρτυρήση, δτι δήθεν δ Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός επεμψεν είς τά χωρία τής νήσου έπιστολάς, δι* ών διήγειρεν είς άποστασίαν τους Χριστιανούς, καί δι* ών παρώτρυνεν αύτοΰς νά ώσιν έτοιμοι ίνα σφάξωσι τους Όθωμανούς, δτε θά έδίδετο έκ Λευκωσίας τό σύνθημα διά βολή; κανονίου. Καί ούτω άμα τή καταθέσει ταύτη έκαρατόμησαν καί τοΰτον, δπως μή έπομένω; όμολογήση τήν άλήθειαν. "Αμα τφ θανάτφ τών Αρχιερέων, οί τέσσαρες κρατούμενοι "Ομηροι οΐτινες έν παρακείμενη φυλακή έν άγωνί:»: τό^ αυτόν προσεκαρτέρουν θάνατον, άπεφυλακίσθησαν καί περιβληθέντες τάς είθισμένας τιμητικά; άλουργίδας, άνεδείχθησαν ύπό του Ήγεμόνο; πολιτικώς διάδοχοι εκείνων - καΐ έπιβιβασθέντες έπί τών ήμιόνων, έφ' ών πρό μικρού έπέβησαν τό ύστατον οί μάρτυρες προκάτοχοι των, όδηγήθησαν ύπό τιμητικής φρουράς Γιαννιτζάρων είς τήν Άρχιεπισκοπήν. Μεθ* Ικανόν δέ χρόνον καΐ τής κεκανονισμένης έ'τυχον εκκλησιαστικής χειροτονείας ύπό τών έπί τούτφ κατά πρόσκλησιν τής

18 = 16 = Αυτοκέφαλου "Εκκλησίας τής Κύπρου προσελθόντων έξ Αντιοχείας τριών Αρχιερέων, Ίωαννικίου "Επιφανείας,Κυπρίου τό γένος, Γενναδίου Σελευκίας καί Μεθοδίου Έμμεσης. ΚαΙ ούτω τοΰ μέν Αρχιεπισκοπικού Θρόνου ελαχεν ό τέως Οικονόμος τοΰ Αρχιεπισκοπικού Μοναστηρίου Άγίου Βαρνάβα Ιωακείμ, τοΰ δέ Μητροπολιτικού Θρόνου τής Πάφου, ό τούτου Άρχιδιάκονος Πανάρετος, τοΰ δέ Κιττιακοΰ ό τούτου Αρχιμανδρίτης Λεόντιος, και τοΰ τής Κυρηνείας, ό τούτου εξαρχος Δαμασκηνός, ό μετά ταΰτα προχειρισθείς Αρχιεπίσκοπος, δ στις κατόπιν διαβολής έγένετο έ'κπτωτος καταδικασθείς είς ύπερορίαν είς τά Σπάρτα τής Μικρασίας, δπόθεν πάλιν άνεκλήθη καί ανέλαβε τήν διεύθυνσιν τοΰ χηρεύσαντος Θρόνου τών Κιττιέων, αποθανόντος τοΰ Λεοντίου. Τήν έπομενην ήμέραν 10 Ιουλίου, άπήγαγον είς τήν άγχόνην τόν Ήγούμενον τής ευαγούς καί Βασιλικής Μονής τής Κύκκου Ιωσήφ, άνδρα λόγιον, εύσωμον καί καλλίφωνον μουσικόν, όρμώμενον Ικ τοΰ χωρίου τής Πάφου Πενταλίάς, δστις παιδιόθεν κατετάχθη είς τήν τής Κύκκου Μονήν, καί εξεπέμφθη ειτα διά δαπάνης τοΰ Κοινοΰ αυτής προς έκπαίδευσιν είς τήν έν Κωνσταντινουπόλει Σχολήν τοΰ Γένους, καί δστις κατάτό 1817 μετά υπηρεσίας πολυχρονίους προεχειρίοθη Ηγούμενος. Τοΰτον άπαγχονίσαντες έξήρτησαν έπί τής έναντι τοΰ Τζαμιού τοΰ Σεραγίου ν.ειμένης συκαμινέας. Αυθημερόν έκαρατόμησαν έν τή αύτη πλατείίΐ^ τόν Δοσίθεον Οίκονόμον τοΰ έν Όμόδφ ίίροΰ Μοναστηρίου τοΰ επίσης τόν έν Κύπρφ Σταύρου, Άρχιμανδρίτην καΐ Ήγούμενον τοΰ 'Ιεροσολυμιτικοΰ Μοναστηρίου Χρυσοστόμου, τους δύο ωσαύτως έν Κύπρφ άντι-τγ/τώπους Κληρικού; του Σινά "Ορους, ών τά όνόματα τί- τού /:όνου παρελεύσει παρεδόθησαν είς τήν λήθην. Παρ κ Α ε ττν ^ατά τήν άγοράν «Πασματζίδικα»

19 = 17 = μικράν γέφυραν έκαρατόμησαν Ιπίσης τόν ίερομόναχον τής έν Λευκωσίί;}^ Ίεράς Εκκλησίας Φανερωμέννχς Λαυρέντιον, κατήγγειλαν, δτι κεκρυμμένην είχε πυρίτιδα. Προς δε έκαρατόμησαν τόν Χριστόδουλον ον Κουρτελλαρίδην δημογέροντα τοΰ Κριτηρίου Λευκωσία: τους δύο τοΰ Σεραγίου δημογέροντας Πέτρον Οίκονομίδην καί Γΐαννάκην Άντωνόπουλον. Τοΰ τελευταίου τούτου συνέλαβον καΐ τάς τρεις θυγατέρας Πάγωναν, Πεζούναν καί Άγγελέτταν, άς τινας έπί πολλάς ημέρας πεφυλακισμένας έτήρουν έκάστην αύτών έν ίδιαιτέρφ δωματίφ πειρώμενοι ότέ μέν δι' υποσχέσεων, ότέ δέ δι* απειλών νά τάς πείσωσι νά έξομώσωσιν,- άλλ* αύται καρτερικώς υπέστησαν πάσαν δοκιμασίαν κραταιούμεναι έν -.ή πίστει τών πατέρων των και διά των αγαθών συμβουλών του ευνοουμένου ^τρυσοχόου τοΰ Ίίγεμόνος Ευαγγέλη Γρηγορίου, πατρός του επιζώντος καλοκάγαθου γέροντος έμπορου Ιωάννου Εύαγγελίδου, δστις διά τών ίσχυρών αύτοΰ μ,έσων κατώρθωνε έπισκέπτηταί αΰτάς, ρ εχρι? ού επετεύχθη ή άπελευθέρωσίς των, διά πολλών ίσχυρών μέσων. Τήν ΙΟην Ιουλίου επίσης έκαρατόμησαν έν τή ίδίί*: πλατεία, καί τους έν Λευκωσί(>: διαπρέποντας έπί κοινωνική θέσε' Μιχαήλ Γλυκύ, πατέρα τοΰ πρό τίνος αποβιώσαντος νά εύπαιδεύτου Γεωργίου Γλυκύ, Χατζή Νικόλαον Ζωγράφον, Σαντζάκ-Βέη τής Λευκωσίας, τόν Χατζή Νικόλαον άδελφόν τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει καταί τό 1808 καρατομηθέντος Δραγομάνου Χατζή Γεωργάκη πατρός τοΰ έπί πολλά έ'τη διατελέσαντος Δραγομάνου τοΰ Σεραγίου Γιάγκου Γεωργιάδου, τοΰ καΐ Τσελεπή Γιάγκου έπωνυΐίουμένου κοινώς, τόν Σ. Συμεώπουλον, τόν Χατζή Νικόλαον Πίτσοπούλην, τόν Χατζή Γΐαννάκνν Πασπαλλίδη>' -'.α τόν Χατζή Γιαννάκην Γεμενιτζήν. Ό τελευταίο; οΰτος, κχιτοι μη <-ν ΙΛ τών προγε-

20 = 18 = γραμμένων, κατηγγέλθη όμως καΐ έλαχε τοΰ μαρτυρ κοΰ θανάτου ύπό τοϋ συνεταίρου του Οθωμανού, δπως έπωφεληθή τής περιουσίας του, διά τής επομένης διαβολής. Τή αυστ7)33ί τής Κυβερνήσεως διαταγή ένετάλησαν οί χριστιανοί ραγιάδες ανεξαιρέτως νά κρημνίσωσιτά άνωγέω τής κατοικίας των, καθό τοιούτα έπετρέπετο νά εχωσι μόνοι οί οθωμανοί. 'Ενω δέ ούτος κατεγίνετο νά κρημνίση τήν άνώγεω, ώς εϊρηται, κατοικίαν του, ό συνεταίρος του Οθωμανός ύποκριθείς, δτιήγνόει τήν διαταγήν, προσήλθε καί, έπυνθάνετο, τίνος ένεκεν πράττει τοΰτο, άπαντήσχντο; δέ αύτοΰ, δτι τοιαύτην ή Κοοέρνησις έδωκε διαταγήν καί οφείλει νά ύπακούση, ό συνεταίρος του διέστρεψε κακοβούλως τήν άπάντησιν του, καί κατήγγειλεν αυτόν είς τόν Ηγεμόνα, δτι δήθεν άιςήντησε : «Τίνα κάμωμεν άφοΰ σάς έ'^^ωμεν ώ; τήν όργήν τοΰ Θεοΰ έπί τής κεφαλής μας. Άλλα μή σάς μέλλει, καΐ σήμερον είναι ίδιχόν σας πλην, έ'χει ό Θεός, αύριον είναι ίδικόν μας (Αλλάχ κερίμ).» Τοιαϋται διαβολαι κχί συκοφαντίαι πολλαί τότε έγένοντο κατά διαφόρους τρόπους. Σύν τοις άναφερομένοις έκαρατόμησαν αυθημερόν τον Χατζή Ανδρέαν Γίαπανήν, τόν Ζχ^^αρίαν Κολλιόν, τόν Γεώργιον Κουρτελλάν, Λευκωσιάτας καΐ -τούτους. Ωσαύτως τόν έκ τοΰ χωρίου τής Σολέας Φλάσο Χατζή Πετρήν Βοσκόν, γραμματοκομιστήν τών μεμυημένων μετά τής Φιλικής Εταιρίας, δντινα συνέλαβον κ,ομίζοντα έντό; δερματίνου χωρικού σάκκου (κοινώ; ύπό Των κυπρίων καλούμενης βούρκας) έπιστολάς τών φιλικών προς τόν Άρχιεπίσκοπον καί Μηχαήλ Γλυκΰ. Έκαρατόμησαν έπίση; τόν Σ. Σολωμήν προύχοντα τής Κωμοπόλεως Μόρφου καΐ τόν άδελφόν αύτοΰ Χατζή Κυριχκον Σολωμή προύχοντα Σολέας ετι άπηγχόνιοαν τόν Ίεροδιάκονον Μόρφου Χριστόφορον, καΐ τόν άνεψιόν τοΰ

21 = 19 = άπαγχονισθέντος Αρχιεπισκόπου Χατζή Σάββαν, καΐ καθ' ά λέγουσι, δι; κατά τήν άπαγ/όνισίν του διεσπάσθη τό φονικόν τής αγχόνης σχοινίον. Αυθημερόν έκαρατόμησαν τους έκ τής πόλεως Λάρνακος άπαχθέντας, καΐ διαπρέποντας πολίτα; Χατζή Ήλιάσην Συμεοΰ, Συμεών Ήλιάστ,, Παυλήν Χάρτα ν, Χατζάντζουλον Παταροΰ, Νικόλαον Τσικκίνην, Νκόλαον Φράγκου δημογέροντα Λάρνακος, Πιεράκην Δημητρίου, πατέρα τοΰ επιζώντος εύπαιδεύτου καί σεβασμίου γέροντος Δημητρίου Πιερίδου. Επίσης έκαρατόμησαν τους έκ τής πόλεως Λεμησσοϋ Χριστόφορον Άραποΰδι, τόν Άνδρίαν Δαβίδ δημογέροντα Λεμησσοϋ καί άδελφόν τοΰ, ώς εϊρηται, καρατομηθέντος Γεωργίου Μασούρα, είς οΰ τινο; τήν οίκίαν έφιλοζενήοη ό Κουτσοΰκ-Μεχεμέτη;, δτε κατερχόμενο; τής Κωνσταντινουπόλεως απέβη τό πρώτον έν Λεμησσφ. Προς δέ τόν καλλίφωνον ψάλυην τή; έν Λεμησσφ Ίερά; Εκκλησίας Άγιας Νάπας Γΐονούζην, δστις τό κατ αρχάς εί/ε καταφυγή έν τή οικίί^ τοΰ έν τή αύτή πόλει προξένου τής Ρωσσίας καΐ Αγγλίας Δημητρίου Φραγκούδη, άλλ' ςπομένω; καταλιπών τό άσυλον του ύπό φόβου, κατέφευγεν εί; τό όρεινόν τής νήσου, καί κατηγγέλθη ύπό τίνος χριστιανής γραίας, ήτις τόν κρυπτόμενον έπί έλαιοδίνδρου έξωθεν τής πόλεως. παρετήρησε Τήν 12ην Ιουλίου άπηγχόησαν έ'ςωθεν τοϋ φρουρίου Λευκωσίας ετερόν τινα άνεψιόν τοΰ Αρχιεπισκόπου, καί έν τή πλατείί}: τοΰ Σεραγίου τόν έ'. τοΰ προαστίου Λευκωσίας Α γίου Δεμετίου Παπά Μάρκον. Έκαρατόμησαν δέ καΐ τούς γραμματείς τών Δη7.ογίρόντων τών επαρχιών Πάφου Κτήματος και Χρυσοφού Χριστούδίαν καί Χατζή Ζαχαρίάν. Τήν 13ην Ιουλίου άπήγαγον καί έκαρατόμησαν, έν τη

22 = 2α = αύτη πλατεί^. τόν έκ τής κωμοπόλεως Λαπήθου Χατζή Η λίαν μεθ'έτέρων 17 πρωτίστων κτηματιών συγχωριτών του, ών τά όνόματα τή παρελεύσει τών χρόνων παρεδόθησαν εις τήν λήθην. Τούτους, λέγεται, δτι κατήγγειλεν ό τών Βακουφιών Λαπήθου καί Καραβά Μουτεβελής (επιτετραμμένος) Μεχμέτ-Άγάς, δπως έπωφεληθή τών βαχουφικών αύτών γαιών καί υδάτων τοΰ αφιερώματος «Μεδινάς», καλουμένων ρουπιών. Μετ' αύτών συναπήχθη καί έκαρατομήθη καί ό έκ του χωρίου Καραβά δημογέρων Λαπήθου καί Καραβά πλουσιώτατος κτηματίας Χατζή Νικόλας Λαυρεντίου Πρωτοσυγγέλου, δν άπεπειράθη νά λύτρωση δ εύνοών αυτόν Σείκ-Μεχμέταγας, άλλ* ό τών, ώς εϊρηται. Βακουφιών Μουτεβελής ήπείλησε τόν Κουτσούκ Μεχμέτην, δτι θά τον καταγγείλη ένεκεν τής χάριτος ταύτης είς τόν Σουλτάνον, διό έκαρατόμησαν καί τοΰτον. / Αύθ/ιμερόν άπήγαγον είς Λευκωσίαν καί έκαρατόμησαν τούς έκ Κυθραίας διαπρέποντας έπί κτήμασι καί πλούτφ Χατζή Ίωνάν καί Χατζή Άτχλλαν, τόν έκ τοΰ χωρίου «Εξω Μετοχίου» Πρωτοπαπάν Χριστόδουλον, καί τόν έ* του χωρίου Βώνης παπά Ίωάννην. Τήν δέ 14ην Ιουλίου συνέλαβον καί τόν πρό ήμερων άναζητούμενον καί έ'ν τινι κρύπτη τής κατά τήν συνοικίαν Λευκωσίας Φενέρωμένην οίκίας του κρυπτόμενον Χατζή Συμεών Γλυκΰ, δν τινα κατήγγειλεν ό,γείτο)ν αύτοΰ ^τριστιανός έκ Συρίας Χαπίπης, δστις επέτυχε νά τόν παρατήρηση έξερχό- Αενον τήν νύκτα του άσυλου του, καΐ δντινα άπηγχόνισαν έξαρτήσαντες αυτόν έπί τοΰ παραθύρου τής οίκίας του. Τά μαρτυρικά λείψανα τών θυσιασθέντων ιερωμένων τε καί λαϊκών, τινά μέν έρρίφθησαν άπό τοΰ φρουρίου έ'ξωθεν τή; πόλεως ύπό έπί τούτφ άγγαρευθέντων χριστιανών, οπόθεν

23 = 21 = έτεροι ομογενείς τά παρέλαβον καί τά έ'θαψαν, άλλα μέν εν τφ νεκροταφείφ τής Παλλουργιοτίσσης, άλλα δέ έν τω νεκροταφείφ τών Αγίων Όμολογητών, ένφ ετάφη καί τό του Ανδρέου Δαβίδ, τινά δέ μετέφερον καΐ έ'θαψαν εντός τοΰ περιβόλου τής Ίεράς Εκκλησίας Φανερωμένης, έν άκρα σιγή καί έν ώρα βο-θείας νυκτός. Γά μέν τών Αρχιερέων καΐ Κληρικών έν ίδιαιτέρφ τάφφ, τά δέ τών λαϊκών επίσης παραπλεύρως. Τόν τόπον δέ τής μετά ταΰτα μετακομ.ιδής τών μαρτυρικών τούτων λειψάνων δεικνύει πλάξ φέρουσα τήν άκόλουθον έπιγραφήν: «.^Εν τώ ϋπό την ίεράν ταύτην Τράπεζαν κενοτα ωεί'ω, κείνται τά όοτα τών κατάτό 1821, 9 10 Ιουλίον άπηγχονιαθέντων καί καρατομηθέντων ιερωμένων και λαϊκών, καί εντός τοΰ περιβόλου της Φανερωμένης ένταφ^ααθένιων. Άνακαινισθείοης δέ της Εκκλησίας ΐ , άπεκομίσθησαν έκ τοϋ προτέρου αυτών τάφου και τά Ιερά όοτίΐ τών τότε θα~ νατωθέντων, και ετέθησαν, ώς ανωτέρω ειρειται, είς μνημόσννον αίώνιον. Τά ονόματα αύτών είσί ταϋτα. α Κυπριανού Αρχιεπισκόπου, Χρύσανθου Πάφου. Μελετίου Κιττίου, Αανρενιίου Κυρήνειας, Ίωσηφ Ηγουμένου Κύκκου, Μελετίου Άρχιδιάκονον, Γ. Μασον^"- Π. Οίκονομίδου.^ Μ. Γλυκΰ, Πιεράκη, Ιωάννου Αντωνοπούλου, Π. ίίοσκοϋ, Ν. Ζωγράφου, Σ. Σο.Ιομη, Σ. Συμεωπούλου, Χρ. Κουρτελλαρίδην^. Άξια δντως θαυμασμοΰ είναι καί ή μεγίστη ευστάθεια του χαρακτήρος, τήν όποίαν ό ίερός Κλήρος έδειξεν έπί τής καταδιώξεώς του καί κατ' έμπροσθεν τής έπονειδίστου αγχόνης καΐ 6πό τήν άνθρωποκτόνον μάχαιραν. Πολλοί έξ αύτών παρορμώντο ν' άρνηθώσι τόν Χριστόν προς διαφύλαξιν τής ζωής

24 = 22 = των χαΐ πολλών άλλων εφήμερων αγαθών άπόλαυσιν, αλλ δλοι μέχρις ενός τόν αγώνα τόν καλόν ήγωνίσαντο, την πίστιν τοΰ Σωτήρος Χριστού τετηρήκασι, καΐ ούτω του αμάραντου ετυ/ον στεφάνου τής αιωνίου μακαριότητος, παρά τοΰ μεγάλου άθλοθέτου Θεοΰ. Άλλα καί αί τελευταΐαι στιγμαΐ τοΰ Αρχιεπισκόπου Κυπριανοϋ, καθ' ά οί είδότες έβεβαίωσαν, έφάνησαν τφόνη στιγμαί πίστεως ακραιφνούς, οποίας τάς προπαρασκευάζει έν περιστάσεσι τοιαύτίΐς συνείδησις άκηλίδωτος, καρδία άγαθοποιό; καΐ μεγάλη, περιφρόνησις τής πρόσκαιρου ζωή; καί προσδοκία τής μελλούσης καΐ μακαρίας εκείνης, ήν ήτοίμασεν ό Θεός τοΐς άγαπώσιν αυτόν. Τό πρωτόλειον τοΰτο θΰμα λαβών τήν ήν ό δήμιος έκράτει θ^λείαν τής αγχόνης, ηύλόγησεν αύτήν σταυροειδώ; τρεΐς, καί ειτα διά φωνής βαρείας ειπεν, «Έκτέλεσον ήδη τήν έντολήν τοΰ άπεινοΰς κυρίου σου». Μεταξύτών προγεγραμμένων Παφίων καταλέγονται καί οί αδελφοί Χατζή Νικόλαος καί Χατζή Γεώργιος Χατζή Τομάζου έκ τοΰ χωρίου Κρίτου Τέρα; ό τελευταίος έπωνομαζόμενος Καππατοής ήτο πατήρ τοΰ επιζώντος Νικόδημου Γεωργιάδου, τελειοφοίτου τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου τής τε θεολογίας καί φιλολογίας. Άλλα τούτους οί εγχώριοι οθωμανοί άμα τφ άκούσματι εδραμον καί διέσωσαν έκ τής αγχόνης, άνομολογήσαντες, δτι ούτοι ηααν ού μόνον οί εύεργέται καί π,οστάται τής επαρχίας πάσης, άλλα καί αυτοί τοΰ Σουλτάνου οί ταμίαι, καθό τοΰ; φόρους τών εαυτών συγχωριτών πληρώνοντες. Και» δμως κατά τήν έν Πύλφ καταστροφήν τοο οθωμανικού στόλου, ένεργηθείση; έν Κύπρφ δευτέρας σφα_ γής προς έκδίκησιν, υπέκυψαν καί ούτοι είς τό μοιραϊον τέλος, έπειοό δεν προέλαβον οί συγχωιρϊταί των Οθωμανοί νά σπεύσωσι καΐ πά)iv καί να σώσωσιν αύτοΰς έκτων χειρών τώνδημίων των

25 = 23 = Έκ τών ύποστάντων δέκατα τό 1821 τό μαρτύριον τής φυλακίσεως καί επομένως διασωθέντων, ήσαν δ τε Χατζή Μιχαήλ Αντωνίου, ό καί Μαρίνου λεγόμενος, δστις Ιπί πολύν χρόνον διετέλει έν τή τοΰ Σεραγίου φυλακή βασανιζόμενος, καΐ ό υίός τοΰ καρατομηοέντος Ανδρέου Δαβίδ, Μάρκος Ανδρεάδης καλούμενος, ό 17ετής τότε ών τήν ήλικίαν, δν έπί τρίΐς κατά συνέχειαν μήνας έβασάνιζον σκληρώς ϊνα έξομώση, καΐ είς άμοιβήν νά τφ έπιστρέψωσιν όλόκληρον τήν δημευθεΐσαν τοΰ πατρός του περιουσίαν, καί δστις δπως άπαλλάξη εαυτόν τοΰ μαρτυρίου ήναγκάσθη νά προσποιηθή τόν φρένοβχαβί. ΚνΠΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ " Ό Κουτσοΰκ-Μεχεμέτ άπεπειράθη ν* απαγάγη καίτ^,νέννεατη τότε τυ^χάνουσαν θυγατέρα τοΰ Ανδρέου Δαβίδ χαί σύζυγον επομένως τοΰ Κωνσταντίνου Ρώτα Τερεζοΰν, άλλ αύτη τό άπαίσιον τούτο καταμαθουσα, έδραπέτευσεν άπό τοΰ παραθύρου του ανωγείου τής οίκίας τοΰ Γιαννάκη Πελεντρίδου, ένθα ειχεν ζητήση άιυλον μετά τήν δήμευσιν τής περιουσία; του, καί ούτω διέφυγε τόν κίνδυνον κχταφυγοΰσα μετά τής μητρός καί λοιπών αδελφών είς Λάρνακα. Τάς σφαγάς έπεσφράγισαν αί λεηλασίαι καί άρπαγαί καί αί δημεύσεις τών κινητών καί ακινήτων περιουσιών, αϊτινες δέν περιωρίσθησαν ιίς μόνους τούς προγραφέντας καί θανατωθέντας. Αί τών Μητροπόλεων, Μοναστηρίων καί Εκκλησιών περιουσίαι, τά ίερά άμφια και σχεύη, δ τών ίερών εικόνων διάκοσμος καί πάν άλλο κινητόν καΐ άκίνητον έλεηλατήθησαν, ήρπάγησαν, έδημεύθησαν. Αί σύζυγοι καιτά τέκνα τών φονευθέντων ή διαφυγόντων τήν μάχαιραν καΐ τήν άγχόνην έρρίφθησαν Ιξω νών οίκιών καΐ διετέλεσαν άστεγα καΐ έστερημένα καί αύτών τών απολύτως αναγκαίων. Έκτος τή; κινητής περιουσίας, ήν ήρπασαν έκ τής Αρχιεπισκοπής, έδήμευ-

26 = 24 = σαν καΐ τό τής Αύγασίδος Μετόχιον, δπερ είτα άντί πολλών χρημάτων ήγόρασεν ό έν μακαρίίκ τή λήξει Αρχιεπίσκοπος Πανάρετος, ωσαύτως καί τό έν Κοντέρ πλούσιον εις προσόδους, δπερ 'ήδη κατέχουσι τά τέκνα Λαπιέρ. Τήν αύτην ύπέσχησαν λεηλασίαν αί Μητροπόλεις καί αί Έκκλησίαι Πάφου, Κιττίου καί Κυρηνείας, εξαιρουμένης τής έν Λάρνακι Εκκλτ.σίας Χρυσοπολιτίσσης. ή; τά ίερά σκεύη έπρόλαβε καί έ σωσεν ό Πρόξενο; της Αγγλίας Αντώνιος Βονδετσιάνος. Τό ίερόν καί Βασίλικόν Μοναστήριον τοΰ Μαχαιρά τήν αύτήν ώϋΐ( ΐ» ω^ ώϊέρμτξ^ατρ^ ^εηλα^ίαν, διασωθείσης μόνης τής άγιας Εικόνος, ήν κατόρθωσαν οί Μοναχοί νά έξαγάγωσιν έξαπατήσαντες τους φρουρούντας Γΐαννιτσάρους, καί νά κρύψωσιν ε'ι/ τινι φαράγγι. Σύν τούτοις έδημεύθη ό έν τφ χωρίφ Πέρί^ί Μήλος τοΰ αύτοϋ Μοναστηρίου, δν κατότιν έξηγόρασεν Οικονόμος Ίζεκιήλ, έπίσ-λς τό έν Λιθροδόντ;^ πλούσιον είς {ΛίΛς καί έλαιόδενδρα Με-.όχιον, δπερ έξηγόρασεν μετά ταΰτα ό Ηγούμενος Καλλίνικος, προς οε καί" τό έν τφ χωρίφ Στροβίλφ Μετόχιον, χαί τό παρά τήν Λευκωσίαν Τσίφλίκιον καλούμενον Κιόσκι, καΐ τό τής Τύμβου, άπερ διατελούν μέχρι τοϋ νϋν ύπό ξένην κατοχή /. Ινα δέ ό αναγνώστης λάβ/) ίοέαν τής τότε φρικώδους κατα;^τροφής καί λεηλασίας, καταχωροομεν αύτολεξΐ τόν έν τω Κώδικι τοΰ ί-ροΰ Μοναστηρίου τής Κύκκου ύφιστάμενον κατάλογον, τών δσων καί παρά τού Μοναστηρίου τούτου ήρπασαν καΐ έλεηλάτησαν, έπεται. έχοντος ώς Σημείωοις τών οόων ήρπασαν άπό τό Μοναστήριον της Κύκκου οί άνθρωποι τοϋ Ήγεμόνος Κουτσούκ-Μεχεμέτη, δτε Κεχαγιάς του, Σουλεϊμάν-'Αγάς, ό Καφτάν-Άγασίς, καί ό Κέντζ-'Οσμάνιχγας^

27 = 25 = καί ό Κχατίπης τοϋ Μσχκεμέ Νετζίπ ^Εφέτδη(\, καί δέκα τουφεκλίδες έν ετει 1821». «"Ενα στεφάνι μέ μαργαριτάρι καΐ πετράδια άξιας Γρ "Ενα σενδοοκι χαπλατισμένον μέ βελοοδον, τό μ{ χος μ(αν πήχυν, τό φάρδος δύο ρούπια, τό ψΰλος δύο ρούπια γεμάτο φλωρία. Ένα σιδερένιον σενδοδκι μ%%ος ήμισείαν πήχυν, φάρδος δύο ρούπια, τό δψος του ήμισείαν πήχυν γεμάτον μονέδα λογής λογιών. Ένα Ιτερον σενδοδκι ήμισο πήχον μήκος, τό πλάτος τοο ήμισείαν πήχον, τόο ψος τοο ήμισείαν πήχον γεμάτον τάλληρα. Είς μετρητά έκ διαφόρφν μερδν η 90,600 Άσημη κ3ουλτζέδες (ράβδους) όκάδ3ς 60 Χρυσάφι κ^οολτζέδες (ράβδους) δράμια 4,800 Έτερα άσπρα χρήματα δποδ Ιλ^ββν δ Κέντζ-Όσμάναγας εις Λευκωσίαν. 4 κανδύλαις χρυσαγς αξίας η 55,000 ΠρΙν θανάτωση τόν Ήγούμενον έλαβε παρ' αδτο8» 55,000- Διά χειρός τοδ Κέντζ-Όσμάν»γα λάδι οκάδες 3,000 Διά τοδ Ιδίου κηρίον οκάδες 1,630 ΚηρΙ καφοδρι'δια τοδ ϋίοη οκάδες 150 Διά τοδ Ιδίου μουλάρια 25 προς Γρ. 500 * 12,500 Ό ϊδιος άπό Μετόχια 30 ϊπλους προς γρ. 200» 6, έτερα μουλάρια δποϋ έπήρεν δ Κέντζ-'Οσμάναγας κβΐ δ Όμέραγας καΐ δ Τελίπασις» 6,000 Ένα σενδοδκι ήμισείαν πήχυν μήκος, δύο ρούπια φάρδος καΐ ένα ροδπιν δψος γεμάτον τζεβαχερικά (χρυσί κοσμήματα άφιερωθέντα ύπό Χριστιάνδν), καί τό άτενδοδκι κεχρυσωμένον διά χειρός Κεχαγ^Λ-Σουλεϊμάν-Άγά. Οί άνθρωποι ήρπασαν άπό τά διάφορα Μετόχια Μοναστηρίου*.» 75,000 Ό Κέντζ-Όσμάναγας καΐ δ Χατζή Όμέραγας ΙλαβονκαΙ Ιφερον άηό τό Μοναστήρι 100 Σιτ!?ατέδες (τάπητας) καί 120 κιλίμια (βΐδος άλλων ταπήτων). Τυρία δποδ έστειλεν εις Αευκωσίαν 14,000.

28 = 26 = Μυζίθραις κομάτια ωσαύτως 6,000 Άλυμα χαΐ τυπάρια κηρί οκάδες 1,200 Ασημικά Ιτερα δποΰ επιασεν καΐ έζύγισεν ό Κουτσούκ-Μεχεμέτης οκάδες 46. Ό Χοτζεκιάνης Ινα σταυρό/ θαυμαστόν μέ διαμαντικά. Ζάρφια, χανάπια, δισκάρια, περονομαχαιροκοχλιάρια τών Πατέρων ασημένια κομμάτια 500. Ωρολόγια κόρφου τών Πατέρων 60. Στητά ώ/ίολόγια θαυμαστά 5. Άπό τά Μετόχια σιτάρι καΐ κριθάρι Μόδια (=6 κοιλά Ικαστον) 200. Τάς εις φορέματα Πατέρων καΐ λοιπάς περιουσίας τάς ήρπασαν οί φύλακες Γενίτσαροι (δ). Έπτά πολυέλαιοι ασημένιοι, οί μικρότεροι οκάδες 35, οΐ μεγαλείτεροι δέ οκάδες 85. Έτι 32 καμήλους, έφ' ών έφόρτωσαν τά ανωτέρω συλληθέντα. ΚαΙ άλλα διάφορα, άτινα δι' Δύτοκρατορικοϋ διατάγματος διετάχθησαν νά έπιστραφώσιν εις τήν Άρχιεπισκοπήν, άλλ' εδέησε νά πληρώσωσι δήθεν [Χριστιανοί πρόστιμον (πελάϊ μοριέ τουρκιστί καλούμενον), καί οδτω άνελήθησαν τά χρυσά καί αργυρά εϊδη, καί έπωλήθη δ άργυρος προς παράδες 13 τό δράμι, Ι'να πληρωθή τό χρέος. Τά δέ πράγματι έπιστραφέντα είναι Ινα Εύαγγέλιον μέγα ρωσσικόν καΐτέσσαρα άλλα μικρά, καί Ινας σταυρός μεγάλος τής ώεγάλης Παρασκευής άργυροδς τοδ Αυξεντίου δώρον, άνευ τοδ δποποδίου του, δπερ Ικράτησαν». Έκ τών διασωθέντων καί είς τήν άλλοδαπήν μεταναστευσάντων χριστιανών Κυπρίων, ήσαν καί οί έκ Λάρνα^ιος αδελφοί Σαρίπολοι Χριστόπουλος καί Ίωάννης, πατήρ ό τελευταίος τοΰ αποβιώσαντος διαπρεπούς Νομομαθοΰς Καθηγητού Νικολάου Σαριπόλου. Επίσης ό Χριστόδουλος Φραγκούδης καί ό Άρχιδιάκονος τοϋ Μητροπολιτικοΰ Θρόνου Κυποιανός, οΰς έσωσεν ό Χατζή-Ούσεϊν-Έφένδης Σέχης τοΰ παρά τάς (δ) Έν έκάστΐ3, Μητροπόλει Μοναστηρίφ καί Εκκλησίς' ετάχθησαν φρουροί,γενίτσαροι, δπως έξασφαλίσωσι τί]ν λεηλασίαν καί δήμευσιν, οϊτινες καί ούτοι έλάμβανον μέρος εις τάς άρπαγας καί δι^ώσεις.

29 = 27 = Άλυκάς τής Λάρνακος Τεκκέ (αρχαίου όθωμχνικοΰτεμένους). Ό έκ τή; αυτής πόλεως Χατζή-Παταρός, δν ό Πρόξενος τής Αμερικής Μαρίνος, δπω; έπιβιβάσ/; έντό; αποπλέοντος Ευρωπαϊκού πλοίου έκρυψεν έντό; βαρίλείου. Οί έκ Λεμησσοϋ Δαβίδ Άνδρεάόης, όστις κατέφυγίν εί; Βενετίαν /.αι είτα είς Σύρον, μετερ/όμενο; μέχρι τελευτής τόν Συμβολ7ΐογράφον, ό 'Ονούφρίο; Ίασωνίδης καΐ ό Δημήτριο; Σιβιτάνος. Οί έκ Λευκωοίας Χατζή-Ραφαήλ Τελεβάντος μετά τής σν/ζύγου καΐ τών τέκνων του, ό Χατζή-Γιαννάκης, ό έξαρ^ος τοΰ Άρ^επισκοπικοΰ Θρόνου Ίωχννί/.ιος, ό μετά ταΰτα τή προστασία: τών ίσ/υρών φίλων του, μεθ ών έγνωρίιθη έν Παρισίοις Χοσρέφ-ΙΙασίά καΐ Φεττΐχ-Πασ^ά Αρχιεπίσκοπος τής Κύπρου γενόμενος. Έτι ό έκ Λαπήθου Χατζή-Λ'.ϊζή; Ευαγόρα; μετά τών δύο υίών του, έξ ών ό ίς Χατζή-ίΐαναγιώτης Ευαγόρας μετέβη άπ είς τήν Ελλάδα κχί έ'λαβε μέρος ένεργόν αρχή; μέχρι τέλους τοϋ Ίεροϋ Λγώνο:, καΐ οί έκ Κυθραίας Χατζή-Πίτράκης καΐ Χατζή-Πχσχαλής, ί/. τών μάλα πλουσίων γαιοκτημόνων. Διεσώθη δέ (< τοΰ θχνχτου καί ό Ηγούμενος τής Μονής Μαχαιρά Γερμανός, τυχαίω; ευρεθείς κατά τόν χρόνον τοΰτον είςτό χωρίον Πραστίόν τής Μεσαορίας, δν έσωσεν ό Γεώργιος Ααπιέρ, αδρά λαβών χρηματικά λύτρα τής ζωής καΐ δώδεκα καμήλους άνηχούσας τψ Μοναστηρίφ. Οί δέ δι'.αδυναμίας χαρακτήρος έξομόσαντές περί τους τεσσαράκοντα τόν αριθμόν, οί πλεΐιτοι παρελθόντες τοΰ τροαεοοΰ καί καταστρεπτικού κλύδωνος, προσήλθον καΐ άπέθανον μετ' άφωσιώσεως είς τό πάτριον θρήσκευμα, οί μέν έν χ-ξ αλλοδαπή μεταναστεύσαντες, οί δέ καΐ έν τή ίδία πατρίδι διαμείναντες. Δίκαιος τής αρετής ό έπαινος, καί ώς έκ τούτου δέν πρέπει

30 = 28 = νά παρέλθωμεν έν σιωπή καΐ τήν κατά τήν λίαν κρίσιμον έ κείνην έποχήν φιλάνορωπον διαγωγήν ευρωπαίων τινών Προξένων, οΐτινες. ήνοιξαν τάς οίκίας των είς καταφυγήν καί σωτηρίαν πλήθους ανδρών καί γυναικών καί παιδίων καταδιωκοαένων καΐ κινδυνευόντων, καΐ έτίμησαν ούτω εαυτού; καί τάς σημαίας των. Έν Λάρνακι μέν ό τής Αγγλίας Αντώνιος Βονδιτσιχνος, ό τής Ρωσσίας καί Σουηδίας Κωνσταντίνος Περιστιάνης, πάππος τοΰ νΰν επιζώντος ί* Λεμησσφ, Διδάκτορος τής νομικής Θεοδώρου Π-ριστιάνη, αμφότεροι Κεφαλλήνες τό γένος. Ό τής Γαλλίας Μβθ1ΐ3,ϊΐ1, ό τής Αυστρίας Καπράρας, ό τής Νεαπόλεως Καλημέρης, ό τών Ίίνωμένων Πολιτιών τής Αμερικής Μαρίνος καΐ Βοζεβικ, μολονότι δέον νά ύπομνήσωμεν, δτι οί τελευταίοι τέσσαρες αδρά έ'λαβον λύτρα τής ζωής, πλουτίσαντες ώς έκ τούτου. Εν Λεμησσφ δέ ό τής Ρωσσίας καΐ Αγγλίας Δημήτριος ών δικαίως πάνυ συγκαταλέγεται Φραγκούδης, μεθ' καΐ ό αγαθός τήν καρδίαν Χουσείν-Έφένδης, προϊστάμενο; τοϋ, ώ; είρηται, κατά τάς άλυκά; τής Λάρνακος Όθωμανικοϋ Τεμίνους. Άλλ άλλοι δμως κατ* δνομα Ευρωπαίοι Χριστιανοί, προσηνέχθησαν ήκιστα τιμιω; κχί φιλανθρώπως, οΰ μόνον ώφεληθέντες καΐ πλουτί/ϊαντες έκ τών περιουσιών τών τλημόνων χριστιανών ραγιάδων, άλλα καΐ διότι συνετέλουν είς τόν θάνατον των, προδιδοντες αυτούς έμμέσω; προς τήν Κυβέρνησιν, δτε κατέφευγον ύπό τήν προστασίαν των. Μεθ' ών συγκαταρυθμεΐται ό Γίακουμ'έττο; Ματέης πρόξενος τής Ποωσσίας, καΐ καθ' ά ύπό τών ειδήσεων Ίστ. Έκκλ. Κύπο. ύπό Φ. Γεωργίου, αναφέρεται καΐ ό Διερμηνεΰς τοΰ Γαλλικού Προξενείου καΐ επιστήθιο; φίλος τοϋ ΊΊγεμόνος Γεώργιος Ααπιέρ, δστις καθ' όλον τό διάστημα τής άπαγ/ονίσεως καρατομήσεως τοΰ Αρχιεπισκόπου καΐ λοιπών άλλων πρού- καί

31 «2ί) = χόντων, διετέλει παρά τό πλευρόν τού ΊΙγεμόνος θεώμενος άπαοώς τά θύματα. Άλλα καΐ ό έξομόσας Ανδρέα; Σολομονί^)ης, ό μετωνομασθεΐ; Χουρσΐτ-Άγάς, σφόδρα τους ομογενείς του κάτεόίωξεν, επωφεληθείς τής περιουσίας πολλών θυμάτων. Άξιον δντως θαυμασμοΰ είναι, δτι ή θ ία Δικαιοσύνη δέν έβράδυνε νά τιμωρήση δλους "εκείνους, οΐτινες διά τε τής προδοσίας χαί τών αδικημάτων έθησαύρισαν. Καΐ άπόδειξις αναμφισβήτητος είναι, δτι ό ούτω συσσωρευθείς πλοΰτός των, οΰ μόνον δέν περιήλθεν εί; δευτέραν γενναιαν, άλλα καί πολλοί τούτων έτελεύτησαν πενέστατοι^ τά δέ αδίκως προσκτηθέντα κτήματα περιήλθον καΐ πάλιν είς τήν κατοχήν τών Ελλήνων κατοίκων τής Κύπρου. Τοιαύτα έν μ,ικρογραφήματι τά κατά τό 1821 μαρτυρικά τής μαρτυρικής Κύπρου γεγονότα, άπερ μετά τών δύο σχετικών ποιημάτων μας δημοσιεύομεν, κχτχ προτροπήν αξιόλογων φίλων - ϊνα μή έκ τοΰ χρόνου λησμονηθώσιν οΰοέν άλλο προτχσσοντες, είμή δτι τό μικρόν τοΰτο έργον μας θέλει χρησιμεύση μετ' άλλων προσομοίων είς τελειοτέραν πραγματείαν ίστορικην ύπό δοκίμων καΐ πεπειραμένων ανδρών. Είς τήν άθροισιν τών ανεκδότων τούτων ειδήσεων άπό πολλού κατενείναμεν άναδιφήσαντε; επισταμένως τους Κώδικας τών Μητροπόλεων, σύγχρονον τι μικρόν χειρόγραφων Ι ω άννου Παπά Παύλου αυτόπτου τών^γεγονότων, καΐ μεθ' υπομονής άνιχνεύσαντίς παρά τών γερόντων τα πιθανά, (ε) θέλο- (ε) "Αξιοι μντίμης τϋγ /άνουσι μεταξύ τούτι»ν ολίον ο τε ^;.α /.αρ'!τη; Χατζή Κυριάκος Πιερίοης, ό'στις κατά την τζολυατενακτον Ξκείν/,ν αποχήν διετε'λξΐ γραμματεΰ; τοΰ Γραφείου τής Δηαογεροντία; εν τω Σερχγίφ, κ«\ έπουενως Γ, ζώσα και αληθής τών γεγονότων ίοτορίακαοό αυιοπτη; τών τραγικών τούτ(ονσκηνών, ά; μετά συγκ'.νησεό: μά; αφηγεΐτο, πολλά/.ις προς οε και ό έκ Καραδα σεβαστός γε'ριον Ν. Φυλακτος.

32 = 30 = μεν δέ λογίσει έμαυτοΰ; ευτυχείς, άν ό όβολό; μας ούτος χρτοσιμεύση ώ; ό περιλάλητος τή; /ήρας εκείνη; τοϋ Ίεροϋ Ευαγγελίου, τοΰτο δι' ήμχς έ'σετχι ή μεγχλειτέρχ χμοιβή. Τό πρώτον ποίημχ μα; πιστή κχί αληθής είναι τών συμβεβηκότων άφήγησις. Τό δέ δεύτερον σανίτχξαμεν ύπδ άπλήν ποιητικήν εμπνευσιν, μεταπλχσχντε; τό αληθές ίστορικόν γεγονός, δπερ έχει ώς ά <ολούθως. Ό άπαγχονισθεΐς Χατζή Συμεών Γλυκΰ; έ'σχε δύο θυγατέρας, τήν μέν κϊλουμένην Άννέταν, τήν δέ Μα^γαρόναν, αϊτινε; εύειδεΐ; ούιαι επέσυραν τήν προσοχήν τοΰ Κουτσοΰκ- Μεχεμέτη, καΐ τήν μέν πρώτην έ'λαβε δι' εαυτόν, τήν δέ έδωκε τω Βεκκιληχάρτζη του. Καθ' δν δέ χρόνον κατελίμπανε τήν Κύπρον, κληθείς ύπό τοΰ Σουλτάνου Μαχαμούτη είς Κωνσταντινούπολιν, ή Άννέτα εύτόλμως απέρριψε τας τβροτροπάς καΐ υποσχέσεις του, δπως τόν άκολουθήση. Ούτος δέ έμμανής γενόμενο; ύπ' οργής, ήπείλησε νά τήν φονεύσει, άλλα καί την άπ ιλ/)ν του ταύτην ήραϊκώς έπ:ριφρόνησεν, ώστε, τή λύσση τοΰ θυμού του ό Κουστοΰκ-Με/εμέτης, τρεΐς κατ' αυτής ανεπιτυχώς έ πυροβόλησε, κχί ούτω τή άπέδωκε τήν έλευθερίαν καΐ διέμεινε έν Κύπρφ βιώσασχ έναρέτως καΐ πιστώς είς τό πάτριον θρήσκευμα. έν μέχρι τελευτής

33 ΜΈΡΟΧ α\ Καθώς δπόταν εις τας θάλασσας Πνεύμα άνεμου σφοδρόν φυσήσΐ(], Κ' έγείρη κύματα κελαινά. Κ' ε2ς τούς αίθέρας συνάμα πάσας Τάς καταιγίδας εξαίφνης σείστζ), Κλονίστζ] βράχους τε και βουνά. ΚαΙ μ' ενα πάταγον ανάσπαση Πρόρριζα δένδρα μικρά μεγάλα, Νέφη υφώση κονιορτοΰ, ΚαΙ έρημώση σπαρτά και δάση, Πτηνά διώξη, έμψυχα άλλα, Οΰτω ή Κύπρος υπο φρικτού. Συνεταράχθη τρόμου οπότε, Τοϋ τότε "Ανακτος Μαχμούτ άφίχθη Ό αποτρόπαιος όρισμδς, "Ινα Β?ρίσΊ;ι τ6 άνθος τότε Τών ευγενών της, οδς όπωπτεύθη, "Οτι συνώμοσαν έχθρικώς.

34 = 32 = Ό είς κατόπιν του άλλου τρέχει, Ό μεν 'ς τών Φράγκων τήν προστασίαν Ό δέ εις φάραγγας, είς βουνά. Άλλα ουδείς των άσυλον έχει, Παντοΰ τυγχάνων τήν άπαισίαν Άγχόνην, μάχαιραν και δεινά. Τά τέκνα κλαίουσι τον πατέρα, Ή δέ νεόνυμφος τον νυμφίον Κ' ύψοϋται γόος και οίμωγή. θύματα νέα πάσα ημέρα, Ή νύξ δέ φρίκην τών μαρτυρίων, θάνατον αίμα πάσα αυγή. Πρώτος τών άλλων είς τοΰ Τοπάρχου θύμα πρωτόλειον μαρτυρίου, Φέρετ' ό Κύπρου Κυπριανός. Ό μύστης ούτος δέ του Άναρχου Δένετ' ύψοϋται διά σχοινίου Έπι του δένδρου, ώσπερ αμνός. Πικρώς αγόμενος κατηράσθη Το θηριώδες τής καταδίκης, Τψώσας δμμα 'ς τον ούρανόν. Ώς μέγας μάρτυς καθηγιάσθη Ό γεραρϋ)τατος ΆρχιΟύτης, Κοθότι στέφανον φαεινδν.

35 33 Περιεβλήθη ό θεΐος ήρως, Ό μέχρι τέλους έγκαρτερήσας Είς τάς βασάνους τάς άλγεινάς. Ώς πιστδς δούλος δέ τοΰ Σωτήρος, Τάς έπιγείους περιφρονήσας Τιμάς καΐ δόξας μηδαμινάς. Μετά δέ τοΰτον 'ς τοΰ μαρτυρίου Τήν θέσιν ψέροό)^ συλλειτουργούς του Τρεις άλλους ετι Αρχιερείς Τδν Πάφου πρώτον, είτα Κιτίου, Και Κυρηνείας Συνοδικούς του Και Ηγουμένους καΐ Ίερεϊς. "Αλλοι μέν τούτων έκ τοΰ τραχήλου Σφάγια ήρτηνταΐ τοΰ Υψίστου Έπι πλατάνων κατά σειράν. Ώς θαρσαλέως και μετά ζήλου Ύποστηρίξαντες τοΰ Άκτίστου "Γπαρξιν, δόξαν ύπερφυά. "Αλλοι δέ έ'κειντο έσφαγμένοι Και πορφυρόχροοι άπδ αίμα. Μετά μαρτύριον ίκανόν Άλλ' δλοι έ'φερον δοξασμένοι Τδ φαεινότατον θεΐον Στέμμα Του βασιλέως τών ουρανών.

36 = 34 = Σέβας δέ μέγα Ιτι παρεΐχεν Είς δλους τ' άγια λείψανα των, Χάρις δέ θεία και Εερά "Ανωθεν ηργετο, και κατεΐχεν Ούράνιον τι τά πρόσωπα των Κ' ή δψις δλων ήτο φαιδρά. "Οψιν τοιαύτην καΐ μεγαλεϊον Δίδει ό Πλάστης τής αληθείας Είς πάντας δσοι καρτερικώς, Τπέρ δογμάτων του τών αγίων, ΚαΙ τής Πατρίδος καΐ τής θρησκείας Μάχονται, πίπτουν μαρτυρικώς. Τρεΐς δλας ήσαν εκτεθειμένοι Ημέρας ούτοι 'ς τοϋ μαρτυρίου Τήν θέσιν ταύτην πρδς έμπάιγμόν. 'Αλλ' ή ψυχή των δεδοξασμένη, Έντδς τών κόλπων τοϋ Αίωνίου Φέρει τδν άφθαρτον στολισμόν. Διά μαχαίρας καρατομείται Μασούρας είτα πρώτος της Νήσου, ΚαΙ δ Άνδρέας δ άδελφδς, Ού πάς δ οι-λος λεηλατείται ΚαΙ είς τούς δρόμους ρίπτοντ' εξίσου Σύζυγος, τέκνα, άσυμπαθώς.

37 = 35 = Γιονούζης έτι, δστις ένδύθη, Ίνα τδν θάνατον άποφύγη, "Ενδυμα, λέγουν, τοΰ χωρικοϋ ΚαΙ έφ' ημέρας ειχ' επιτύχει Ύπδ τήν σκέπην νά καταφυγή Τοΰ Προξενείου τοΰ Ρωσσικοϋ. Κατόπιν δ' έκρύβη έπι έλαίας, "Όπου διήγε πολλάς ημέρας Έστερημένος καΐ τής τροφής. Άλλ(^ δπόθεν έκ τίνος γραίας, Πρδς τδ κατόπιν του τρέχον τέρας Προύδόθη κ' έτυχε τής σφαγής. Τούς δέ δμαίμονας Σαριπόλους, Τδν Μιχαήλ τε καΐ Ίωάννην, Σύντψ Φραγκούδη Χριστοδουλη, Ό Τεκκεσέχης έφείσθη δλους. Και λάθρα έ'πεμψεν είς γήν άλλην, Εμπνεύσει θείςι τε καΐ βουλ-^. Τής δάφνης ^δτω τοϋ μαρτυρίου. Γενναίως έδρεψαν πολλοί άλλοι, Βοσκδς δ γέρων Χατζή Πετρής, Χατζή Αοΐζος δ τοϋ Παφίου, Χατζή Γιαννάκης, μικροί, μεγάλοι, ΚαΙ δ Άνδρέας δ Γχαπανής.

38 = 36 = Χατζή Νικόλαος Πεταοπούλης, Νικόλαος τε Αογιωτάτου, Ό Χατζή Άττάλλας, Χατζ' Ίωνάς Πέτρος ωσαύτως Οίκονομίδης, Χατζή Γιαννάκης Λευκωσιάτου Και ό Γεώργιος Κουρτελλάς. Παυλής δ Χάρτας και Δημητροΰδι Και Αντωνόπουλος Δημογέρων, Χατζάντζουλός τε δ Παταροΰ, Νΐίίόλαος έτι δ τοΰ Τσικκίνη, Νικόλαος Φράγκου δ Πρωτογέρων Και Συμεών δ τοΰ Ήλιου. Χατζή Γιαννάκης δ Πασπαλίδης, Χατζή Νικόλαος ό Ζωγράφου ΚαΙ Ζαχαρίας δέ δ Κολλχδς, Χριστόδουλός τε Κουρτελλαρίδης, Χατζή Νικόλαος δ έκ Πάφου Τοΰ Δραγομάνου δ αδελφός. Και Χατζή Λιάσης και Πιεράκης Και πλείστοι άλλοι χρηστοί πολίται, ^Ων τίνων δλων ό αριθμός, Προσαναβαίνει έξηκοντάκις Τών δσων ήδη μνείαν ποιείται Κατάλογος μας δ θλιβερός.

39 = 37 = 'Εκ τούτων άλλους διά μαχαίρας Ό θηριώδης άσπλάγχνως σφάζει, Κρέμα δέ άλλους ώς σταφυλάς. Αίματοβάφων τήν γήν τδ τέρας. Γυναίκας, κόρας παραβιάζει Μέ υποσχέσεις ή άπειλάς. "Ετεροι πάλιν εις τήν παγίδα Πίπτουν δολίως τής προδοσίας Τινών άσπλάγχνων καΐ ίσχυρών Είς ούς προσφέρουν, μέ τήν ελπίδα Ζωήν νά σώσουν, περιουσίας Χρυσοΰ, κτημάτων τε και αγρών. Τετυφλωμένοι πλην έκ τοΰ φθόνου, ΚαΙ έκ τοΰ πάθους τής απληστίας, Τά θύματα των, φευ! παντελώς, Άπογυμνώνουσιν άνευ πόνου, ΚΙ' αυτής τής μόνης των κατοικίας, "Ωστε νά μείνωσιν εντελώς "Ανευ εστίας γεγυμνωμένα, "Ερμαια πείνης, δεινών και σάλων, "Οπως τά"τέκνα τά ορφανά. Τά προστασίας έστερημένα, Κχ άπδ καθένα μικρδν, μεγάλον Δεδιωγμένα και ταπεινά.

40 = 38 = "Ω! πόσας τότε, Πατρίς φιλτάτη. Τέκνων αρίστων είδες στερήσεις! "Ω! πόσας έλαβες, φεϋ! πληγάς! Όποΐα δίκαια κατεπάτει Ό τύραννος σου, δστις επίσης, Διέπραττε φόνους και άρπαγας! Όποΐον δ' αίματος τότε ρεΰμα Έλικοδρόμει τήν Αευκωσίαν, "Ενθα άντήχει δλοφυρμός! Φρίκη δ' δποία είχε πάν πνεϋμα, 'Σ τήν θέαν ταύτην τήν άπαισίαν, ΚαΙ οίος θρήνος καΐ όδυρμός!... "Ω!ναΙ, Πατρίς μου, πάθη τοιαΰτα Ίερ&μίοΌ έχρηζον λύρας, "Ινα Σοι ψάλλη αυτά θρηνών "Ως ποτε έψαλλε τηλικαΰτα 'Σ τοΰ Σιωνίτου Ναοΰ τάς θύρας, Ψυχάς μαλάττων και συγκινών. Τήν άλυσόδετον δεξιάν Σου "Γψωσον, Μήτερ, είς εύλογίαν Έπευχομένη διακαώς, "Ινα παρέλθωσι τά δεινά Σου, Κ' ύπδ δμόφυλον Βασιλείαν Νά Σέ ένωση, ει'θ'δ θεός.

41 ϋίεροχ Γ\ Έν μέσφ τόσων δεινών και σάλων. Κόρη ωραία και εύανθής, Φεύγουσα κίνδυνον, φεΰ! μεγάλον Τά δρη τρέχει δεινοπενθής. Είς τόπους έβαινεν απάτητους, Αόγρυς έλάλει ασυνάρτητους, Μέ γοργδν βήμα και τρομασμένον 'Επήδα χάσματα καΐ κρημνούς, Κ^' άπδ τδ στόμα τδ πικραμένον. Βαρείς εξέφερε Ταύτης έκρέμασαν τδν πατέρα Είς Ιν παράθυρον άπεινώς, Μίαν δέ άλλην του θυγατέρα "Ηρπασε φαΰλος άγαρηνός. Διδ ή νέα αΰτη δραπέτις, "Ην έπεθύμει δ Μεχεμέτης, Ό Μέγας άρχων δλης τής Νήσου, Ίδών τήν ϊξοχον καλλονήν, ΠρΙν έτι πέμψη νά τήν ζητήσουν. Εις χώραν έφυγεν όρεινήν.

42 = 40 = Τής μονωθείσης οδτω τριγόνος. Όμοία, 'ήτις παντοτεινά, Είς τά πυκνόφυλα τοΰ ΖρΌμώνος Πλανάται ψάλλουσα αλγεινά. Και μ' ΰδωρ πάντοτε θολωμένον Ψύχει τδ στόμα,τδ φλογισμένον Και δλα ταΰτα τά υποφέρει Άπαρνουμένη καΐ νά γευθή, "Οπως ταχύνασα έπιφέρη Τδ τέλος, δπερ έπιποθεΐ Οδτω διέτρεχεν ή παρθένος "Ανευ προατάτοό και δδηγοϋ, Ώς λαγωός τις άπηλπισμένος Ύπδ τδ δπλον τοΰ κυνηγοΰ. 'Σ τής επαρχίας Μυριανθούσης, Τής άπδ δένδρα, άνθη πληθούσης, "Εφθασε τέλος άπηυδημένη, Κ' ύπδ παχύσκιον καρυάν, Κάθηται μόνη δδυρομένη Τήν τόσην μαύρην της συμφοράν.

43 = 41 = ΕΙς κάθε κρότον τρέμει, τρομάζει, Τινάσσετ' άνω δρθοτριχεΐ, Τήν ροδινήν της δψιν αλλάζει, ΚαΙ στεναγμός τις βαρύς ήχεΐ, Άπδ τά βάθη τής τεθλιμμένης, Κι' άπδ τάς λύπας φαρμακευμένης Τρυφερωτάτης αυτής καρδίας, Τής άλλως ξένης εις τά δεινά, "Ητις μέ φίλτρα μέ θυμηδίας Χρηστάς έτράφη παντοτεινά. θεέ, φωνάζει κλίνασαγόνο, Τήν εύσπλαγχνίαν Σου τήν σεπτήν Δαψίλευσόν μοι, διότι μόνη 'Εγκατελείφθην, φεΰ! είς τήν γήν. "Ανευ πατρός τε και κηδεμόνος, Κι' άντι ού έ'τυχον άρραβώνος Μετά μνηστήρος προσφιλέστατου, Σύνευνον δήμιος μ' απαιτεί, 'Οπαδδς δαίμονος άποστάτου, "Οστις τά πάντα καταπατεί.

44 42 Προσέτι θέλει νά μ' αφαίρεση Τδ Βάπτισμα μου τδ Σερόν, Και τήν τιμήν μου νά μ' άπολέση Βίον διάγων τδν πο'^'ηρό'^. Κ'είς γυναικώνα έγκεκλεισμένη Κ' ύπδ ευνούχων φυλαττομένη, Άφωρισμένη έκ τής θρησκείας, Τής εμπνευσμένης έξ ούρανοϋ, Βίον νά ζήσω έκεΐ αθλίας, "Ιλεως! "Ιλεως! Ιίλάστα γενοϋ!.. Άπλοΰται είτα επάνω χλόης ΚαΙ μέ τδν πήχυν τής δεξιάς Τήν κεφαλήν της βαστάζει μόλις Άπδ τδ ^άρος της συμφοράς. "Ασιτος δλως τε και διψήρης, Κ' έκ τής οδύνης σχεδδν φρενήρης, Έκεΐ κοιμάται κλείσασα τ' δμμα ΚαΙ συνταράττει σπασμωδικώς, Τ' ώραίον εΰρυθμον αυτής σώμα, Τδ πεπλασμένον άγγελικώς.

45 = 43 = Άπδ όνείρους φρικτούς ά-γρίομς, Άπδ δράματα φοβερά. θύματα βλέπουσα και δημίους Και ξίφη πάλλοντα "ϋοπτερά. Έδώ πατέρα είς άγωνίαν Έκεΐ μνηστήρα 'ς άπελπισίαν, Έντδς ζ,ο^ρώοοός δεσμο3τηρίου, Άλλου δέ πάλιν τήν άδελφήν, Άπαγομένην ύπδ αθλίου, Και πανταχόθεν καταστροφήν!... Τά τε δράματα και δ τρόμος Άπέσβεσάν της τδ λογικδν. Και έγερθεΐσα τήν πρδς τδ δρος Κρημνώδη έλαβεν άτραπόν. "Οθεν είς βάραθρον έκρημνίσθη, Καθά έκεΐθεν παρετηρήθη, Ή τρισαθλία ύπδ ποιμένων, "Οτε έφάνη πρδ τοΰ κρημνού, Κχ άφαντος έγεινεν είς τδ -/^οιχνον Χάσμα τοΰ κάτωθεν πόταμου.

46 = 44 = ΌπόθενεΙτατδ λείψανον της Ήραν έκεΐθεν Χριστιανοί, Καταμαθόντες τδν θάνατον της, ΚαΙένέρήμφ Ναψ τινι, "Εθαψαν τοΐίτο μετ' εύλαβείας, "Οπως ηύχήθη άπδ καρδίας, Είς τών Πατέρων της τήν θρησκείαν Νά μέν' ασάλευτος καΐ πιστή. "Οθεν 'ς τοΰ Πλαστού τήν αιωνίαν Ζωήν μετέστη φωτδς μεστή. -ίυι1^((ί)"^ργϊ-

47 Ε:ΙΙΙΛΟΓΟ22 Κατά καθήκον, ώς εφθημεν είπόντες, τό πόνημα μας τούτο άφιερώσαντες είς τήν ίεράν τοΰ άοιδίμου Δημητρίου Θεμιστοκλέους μνήμην, σκόπιμον έκρίναμεν, ϊνα έν τ(^^ τέλει καί συνοπτικήν έπισυνάψωμεν τοΰ μεγάλου τούτου ανδρός βιογραφίαν, δπως, καθ' άπερ οΐ παρ' αύτοΰ τούτου διδαχθέντες καί έκ τοΰ σύνεγγυς αυτόν γνωρίσαντες, μετ' εθνικής ομολογουμένως υπερηφάνεια; άναμιμνήσκωνται τοΰ ονόματος του, καΐ οί έπιγιγνόμενοι μή λησμονώσιν ωσαύτως, δτι καί ή κατά τήν έσχατιάν τοΰ Ελληνισμού κειμένη ωραία μέν, πλην πολύπαθης πατρίς μας, καίτοι κχτά μοΐραν κακήν ύπό μακραίωνα μαύρην διατελούσα δουλείαν, ουδόλως δμως έπαύσατο άπό καιροΰ είς καιρόν άνδρας καί αύτη γεννώσα, οϊτινες τόν Έλληνισμόν καί τά γράμματα έτίμησαν καί έθεράπευσαν. Όποιοι Ιν παραδείγματι οί άνά πάντα τόν φιλολογικόν κόσμον γνωστότατοι Οίκονομίδαι Γεώργιος καΐ ό πολύς εκείνος Ίωάννης, ό Νικόλαος Σαρίπολος, ό "Ονούφριος Παυλίδης, ό Μάρκος Ανδρεάδης, οί έν Αθήναις Κωνσταντινίδαι Γεώργιος τε καί Αναστάσιος, οί διαπρεπείς Κληρικοί Ιερώνυμος Μυριανθεΰς καΐ Ιορδανού Έπιφάνιος, καΐ άλλοι γεραροί συμπολΐται, έν τοις πρώτοις τών οποίων δικαίως πάνυ καταλέγεται καΐ ό Δημήτριος Θεμιστοκλής.

48 = 40 = Ήθέλαμεν δέ άσύγγνωστον διαπράξει αμάρτημα,εάν άπτόμενοι τοΰ θέματος καΐ τούς έν αυτή ταύτη τή Πατρίδι τοΰτου, πχρελείπομεν νά ύπομνήσωμεν υπέρ αυτής τά μάλα κοπιώντας καί εργαζομένους, ήτοι τόν τή; Κύπρου Μακαριώτατον Πρωθιεράρχην Κ. Σωφρόνιον, τόν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Κυρηνείας Κ, Χρύσανθον, πτυχιούχους τής τε φιλολογίας, φιλοσοφίας καΐ θεολογίας τοΰ έθνικοΰ τής Ελλάδος Πανεπιστημίου, οΐτινες ύπερ είκοσαετίαν έδίδαξαν, ό μέν έν Λευκωσία, ό δέ έν Λάρνακι, καΐ ήδη 1 ροπρεπώς τοΰ; επιλαχόντα; ίθύνουσι θρόνους, "Ετι τους έν τοις άνωτάτοις Γερμανικοϊς Έκπαιδευτηρ'Όις τχ τής παιδείας νάματα επιμελώς άντλήσαντας καΐ διακριθέντας, Κωνσταντΐνον Ζαχαριάδην, Άνδρέαν Θεμιστοκλήν κχί Εΰστάθιον Κωσταντινίδην, τόν έν Αθήναις εκπαιδευθέντα Χριστόδουλον Ίωαννίδην, καί τόν έν Ίεροσολύμοις έκδιδαχθέντα Ίεροδιδάσκαλον Κύριλλον Παπίιδόπουλον, ών οί τελευταίοι τέσσαρες επιτυχώς ό μέν πρώτος έν Λεμησσφ, οί δέ λοιποί έν Λευκωσί:) τήν νεότητα διδάσκουσι καΐ άναπλχττουσι. Τόν πρό τίνος αποβιώσαντα καί έπί δεκχοκταετίαν ευδοκιμώ; έν Λεμησσφ διδάξαντα, καΐ ώ; Βουλευτην έν τψ Κυπριακω Βουλευτηρίφ, μετά τήν Βρεττανικήν κατοχήν διαπρέψαντα Δημήτριον Νικολαίδην, τρόφιμον καΐ τοΰτον Ελληνικής παιδεύσεως, προς δε τόν τούτου τελειόφοιτον τής φι>ολογίας έν Ελλάδι υίόν Νικόλαον Λανίτην, Σχολάρχην ήδη τής Λάρνακος τυγχάνοντα. Τούς τής Νομικής Διδάκτορας Διόφαντον Θεμιστοκλέα, Θεόδωρον Περιοτιάνην, Νικόλαον Ρώσσον καί Ίωάννην Θεοδότου. Τους διακεκριμμένους Διδάκτορας τής Ιατρικής, σεβαστόν γέροντα Παΰλον Βαλσαμάκην, καί τό κενόν ίν Λάρνακι άναπλήρωτον διά τοΰ άωρου θανάτου του άφέντα υιόν του Κωνσταντΐνον Βαλσαμάκην, ίτι δέ

10.7.1821: ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ. ΟΡΓΙΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

10.7.1821: ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ. ΟΡΓΙΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ S-86 10.7.1821: ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ. ΟΡΓΙΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Οι σφαγές δεν έληξαν την 9η Ιουλίου, αλλά κράτησαν για σαράντα ολόκληρες μέρες παρά την εισήγηση του Βεζύρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Άριθμός548 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ^ΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΙ 1959 ΕΩΣ 1967

Άριθμός548 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ^ΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΙ 1959 ΕΩΣ 1967 S62 μένον εις οιανδήποτε όδόν, νά εχη άνημμένα τα φώτα αύτοΰ; νά δύναται νά έπιδεικνύη κατά- τον εν λόγω χρόνον άνη μμένα (i) τρία λευκά φώτα εις το άκρον του δεξιού μέρους, και τρία λευκά φώτα εις το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου Η Σίτσοβα (νυν Αλαγονία) είναι ένα από τα έξι χωριά του τέως Δήμου Αλαγονίας Τα έξι αυτά χωριά που είναι κτισμένα στις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1804 ΚΑΙ Ο ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1804 ΚΑΙ Ο ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ S-74 Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1804 ΚΑΙ Ο ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Οι Κύπριοι δεν έμειναν ποτέ αδρανείς παρά την καταπίεση των Οθωμανών. Ετσι στα 1804 έγινε μια νέα

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904 Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Επώνυµο Όνοµα Τίτλος Υπογραφή Γκόζιας Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Υπογραφές αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεων, ΙΕΕΕ, Αθήνα 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Πραξικόπημα και Τουρκική Εισβολή Πεσόντες, Αγνοούμενοι και Θύματα Αιχμαλωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

S-81. Χατζηγιωργάκης Κορνέσιος

S-81. Χατζηγιωργάκης Κορνέσιος S-81 1821: Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΦΙΛΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ Η επανάσταση του 1821 στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας

Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2015 Βραβεία 1. Βραβείο Συνεργατισμού ( 350) με την υψηλότερη γενική βαθμολογία. Πιντιρίσιης Γεώργιος του Γρηγορίου (Γ4) με γενική βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 26.3 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα αϊτό κοινού μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως καΐ τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησα/ τούτων και τήν άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ MAR BECHARA BOUTROS RAI ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 10-11-12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ο Μητροπολιτικός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Αμμοχώστου είναι αφιερωμένος στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος 27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 23: 6 Θέλω Θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Ψαλμοί 119: 89, 90 έως άνω τελεία, 97, 111, 142, 152,

Διαβάστε περισσότερα

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2017 Βραβεία

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2017 Βραβεία Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2017 Βραβεία 1. Βραβείο Συνεργατισμού ( 350) Απονέμεται στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή με την υψηλότερη γενική βαθμολογία. Σταύρου

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Επίοημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1): Επίσημη Εφημερίδα. Παράρτημα

Επίοημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1): Επίσημη Εφημερίδα. Παράρτημα E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1876 Κ.Δ.Π. 203/2002 Αρ. 3597, 26.4.2002 Αριθμός 203 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 1997 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1996 Επίοημη Εφημερίδα, Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ο Μέγας Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός Ιωάννης ο Χρυσόστομος Ποιοί ήταν; Πού έζησαν; Τί έκαναν; Δρ. Χρυσόστομος Παπασπύρου 30 Ιανουαρίου 2015 Βασίλειος ο Μέγας (330-379) Ο Βασίλειος ο

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Νώε» Άρχισε βροχή, η δυνατή μοιάζει σαν πολλές βροχές που κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 185 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα από κοινοο μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως και τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησιν τούτων και την άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα' γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1-Β Α7-8: Χριστολογία 4ου-5ου αιώνα Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO Page 1 / 5 06:40 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΠΑΦΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΗΣ ΑΝΡΕΑΣ A031947 259771 ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΙΧΑΗΛ A047672 633634 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΡΕΑΣ A087952 586584 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΥ A115147 828971 ΑΝΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013

ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 1. Βραβείο Φυσικής Καθηγητικού Συλλόγου στη μνήμη Προκόπη Τάκη Το βραβείο επιδίδει ο Κυριάκος Ερωτοκρίτου ΒΔ. Απονέμεται στον τελειόφοιτο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει σε μια δύσκολη για τη χώρα μας

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει σε μια δύσκολη για τη χώρα μας Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013 αρχίζει σε μια δύσκολη για τη χώρα μας περίοδο λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης, που έχει δημιουργήσει πολλά οικονομικά αλλά και ψυχολογικά προβλήματα. Όμως, το έργο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 1 Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας 22542195 Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 22923295 Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης 22953390

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές αιτήσεις αγωνιστών της Γιαννιτσούς Για χορήγηση αριστείων αγώνος

Ομαδικές αιτήσεις αγωνιστών της Γιαννιτσούς Για χορήγηση αριστείων αγώνος Ομαδικές αιτήσεις αγωνιστών της Γιαννιτσούς Για χορήγηση αριστείων αγώνος Για να κατανοήσουμε και να πιστοποιήσουμε τα παρακάτω, ας δούμε τι ήταν αυτές οι ομαδικές και μεμονωμένες αιτήσεις, αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 1: Θεσσαλονίκη: Ιστορικά και Πολιτισµικά Χαρακτηριστικά Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Από τη Διακήρυξη της Διαθρησκειακής Συνάντησης στις Βρυξέλες το 2001 με θέμα «Η ειρήνη του Θεού εν τω κόσμο». Στη Διακήρυξη που βρήκε μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα στην οικουμενική προσπάθεια για την οικοδόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2016 Βραβεία

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2016 Βραβεία Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2016 Βραβεία 1. Βραβείο Συνεργατισμού ( 350) Απονέμεται στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή με την υψηλότερη γενική βαθμολογία. Βραβεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης, λόγω εκπνοής προθεσμίας, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1821: ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

1821: ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ S-90 1821: ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Δεκάδες Κύπριοι διέφυγαν στην Ελλάδα μετά τις σφαγές της 9ης Ιουλιου 1821, για να σώσουν τις ζωές τους. Αρκετοί, ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας, 324 Α-C Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας τί ποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 Αγία Μαρίνα (ΚΑ+ΚΒ) Έφη Παπαριστοδήμου 2 Άγιος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: Ακίνητη ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

25η Μαρτίου 1821 Η 25η Μαρτίου αποτελεί διπλή εορτή για τους Έλληνες, μαζί με τον Ευαγγελισμός της Θεοτόκου εορτάζεται και ο ξεσηκωμός των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Στην πραγματικότητα η επανάσταση είχε

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα