ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: , FAX: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Υπηρεσία : Τμήμα Προμηθειών Αγ. Παρασκευή : 09/09/201 5 Πληροφορίες : Μαρία Τζού μα Αρ. Πρωτ. : 01 5/ Τηλέφωνο Fax : (21 0) (21 0) Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός δημοσιεύεται στον Τύπο, αναρτάται στην έδρα της υπηρεσίας και διενεργείται σύμφωνα με την με αριθμό 015/ / απόφαση της υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρούσα και τις γενικές αρχές του δικαίου. Ανακοινώσεις διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δ» στο διαδίκτυο στη διεύθυνση καθώς και από το τμήμα προμηθειών. Oι παραλήπτες της παρούσας θα πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνουν την αναθέτουσα αρχή για την παραλαβή της με αποστολή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στο , αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να σταλούν διευκρινίσεις σε περίπτωση που ζητηθούν, αλλιώς θα θεωρείται ότι δεν την έχουν παραλάβει. 1. Αντικείμενο έχει την «Προμήθεια εξοπλισμού - Αναβάθμιση Ασύρματου Δικτύου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δ». Οι τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας. 1

2 2. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (#25.000# ) πλέον του Φ.Π.Α 23% ήτοι πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (#5.750,00 #). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (#30.750,00 #). Τίτλος της Δράσης: «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων ΚΡΗΠΙΣ» Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους». 3. Οι τιμές δίνονται σε ευρώ. Στην προσφορά αναφέρεται χωριστά το ποσοστό του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται το αντικείμενο της παρούσας. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός διορθώνεται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να την επιβαρύνει. Προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν προσφέρονται δωρεάν, αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη των τιμών. Σε περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιμές αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Μεταξύ των δύο υπερισχύει η τιμή που αναγράφεται αριθμητικά. 4. Η τιμή προσφοράς είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή του αντικειμένου. Η τιμή προσφοράς αφορά το συνολικό αντικείμενο της παρούσας. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της δημοπρατούμενης σύμβασης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 5. Οι προσφορές παραδίδονται ή αποστέλλονται σφραγισμένες μέχρι την Παρασκευή 25/09/2015, ώρα 15:00, στην διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δ» / ΓΕΛ / Τμήμα Προμηθειών - Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, Αγ. Παρασκευή Αττικής. Ο διαγωνισμός διενεργείται την Δευτέρα 28/09/2015, ώρα 12:00, στην ως άνω διεύθυνση, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» - Αίθουσα Συνεδριάσεων. Η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερημένη, από οποιαδήποτε αιτία, άφιξη των προσφορών που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. 2

3 6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 7. Ο ανάδοχος προσκομίζει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. Η εγγύηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά ημερομηνία έκδοσης, εκδότη, την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται, τον αριθμό της, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης κατά δύο (2) μήνες. Η εγγύηση περιλαμβάνει επίσης τον όρο ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως, τον όρο ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, τον όρο ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση ισχύος αυτής ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχουν το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης παραμένει στην Γραμματεία της ΓΕΛ και επιστρέφεται μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 8. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από τη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού (ΓΕΛ) του ΕΚΕΦΕ «Δ» σε έναν ανάδοχο για το σύνολο του έργου. Ανακοινώνεται εγγράφως σε όσους υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές και στον ανακηρυχθέντα ως ανάδοχο. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων ή την ανεπιτυχή έκβαση αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την λήψη σχετικής ειδοποίησης εκ μέρους της ΓΕΛ για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 9. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες μπορεί να παραταθεί μέχρι το ½ αυτού. Μετά τ ην λήξη του συμβατικού χρόνου ή/και της τυχόν παράτασης αυτού, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 3

4 10. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην ορισθείσα προθεσμία για να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα σε αυτήν με απόφαση του ΕΚΕΦΕ «Δ». Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν η μη έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΕΚΕΦΕ «Δ» ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. Εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 34 του πδ 118/ Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει: α) με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την εγκατάσταση. β) Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την εγκατάσταση. Εκτός από τους ανωτέρω τρόπους πληρωμής, οι προσφέροντες μπορούν να προτείνουν και άλλους τρόπους ωστόσο διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή μη, των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής. 12. Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 35 του πδ 118/07 και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 13. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του πδ 118/07. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου το ύψος του οποίου ανέρχεται στα χίλια ευρώ (1.000,00 ). 14. Οι προσφορές τοποθετούνται υποχρεωτικά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο με δυο (2) χωριστούς, σφραγισμένους υποφακέλους. Ο ένας φάκελος περιέχει την τεχνική προσφορά και ο άλλος την οικονομική προσφορά. Οι προσφορές καθώς και τα εγχειρίδια που τη συνοδεύουν μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές τοποθετημένες στον ίδιο φάκελο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 15. Στον κάθε φάκελο προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (για τις τεχνικές προσφορές) και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (για τις 4

5 οικονομικές προσφορές). Και στους δυο φακέλους αναγράφονται επίσης (α) τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, (β) ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού και (γ) ο πλήρης τίτλος και αριθμός της παρούσας ανακοίνωσης. 16. Οι τεχνικές προσφορές συντάσσονται με τον τρόπο, την τάξη και την αρίθμηση που καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. 17. Οι προσφορές φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του σε κάθε σελίδα τους. 18. Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης και εφόσον παραστεί ανάγκη μπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν υποβληθέντα από αυτούς στοιχεία. Σε ανάλογη περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται στην παροχή ανάλογων συμπληρώσεων ή διευκρινήσεων. 19. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης που συνθέτουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι όσα αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. 20. Τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Σε περίπτωση που υπάρχει απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης η τεχνική προσφορά γίνεται αποδεκτή και βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Σε περίπτωση που υπάρχει υπερκάλυψη των απαιτούμενων από την διακήρυξη τεχνικών προδιαγραφών, η τεχνική προσφορά γίνεται αποδεκτή και βαθμολογείται αυτόνομα μέχρι 110 βαθμούς. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία με τις απαιτούμενες από την διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές (αποκλίσεις), η τεχνική προσφορά απορρίπτεται. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση τ ης Επιτροπής: είτε είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, είτε παρουσιάζουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσματα σε ενδεχόμενες δοκιμές επίδοσης και επίδειξης. 21. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη η προσφορά που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την τεχνική της βαθμολογία. Σε περίπτωση που υπάρξουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, ως προσωριν ός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 22. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα, κατά αύξουσα σειρά μικρότερου λόγου Λ, όπου Λ= Κ/Β, όπου: 5

6 Κ = η τιμή προσφοράς (τιμή και ενδεχομένως κόστος εγκατάστασης, και συντήρησης χωρίς ΦΠΑ) Β = (βi*σi) όπου: Β η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία της Τεχνικής Αξιολόγησης. βi η βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης σε κλίμακα σi οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μικρότερο Λ. 23. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 24. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. Αποσφραγίζεται πρώτα ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Όλα τα δικαιολογητικά / στοιχεία που περιέχει, εκτός από τα prospectus, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. Καταχωρεί σε πρακτικό τ ις προσφορές που χαρακτηρίζει τυχόν απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Προχωρεί στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης καταρτίζει σχετικό πρακτικό. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών πραγματοποιείται σε εκ νέου συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης. Οι φάκελοι οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ενστάσεων - προσφυγών ή την δήλωση παραίτησής τους από την άσκηση ανάλογων μέσων. Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό 6

7 της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Χαρακτηρίζει ως υπερβολικά χαμηλές τις προσφορές που είναι μικρότερες του 85% της διαμέσου του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών οικονομικών προσφορών. Σε ανάλογη περίπτωση ζητά από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής της προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά απορρίπτεται. Η Επιτροπή προχωρά εν συνεχεία στην κατάταξη των αποδεκτών οικονομικών προσφορών. Διαβιβάζει το πρακτικό της στην υπηρεσία, εισηγούμενη και τον ανάδοχο της δημοπρατούμενης σύμβασης. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους με φαξ, ώστε να ασκήσουν τυχόν τις προβλεπόμενες ενστάσεις. 25. Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δ» έχει το δικαίωμα είτε να κατακυρώσει την σύμβαση, είτε να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει το διαγωνισμό με ίδιους ή άλλους όρους, είτε να ματαιώσει το διαγωνισμό. Από αυτές τις ενέργειες δεν προκύπτει δικαίωμα ή κάποια αξίωση σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. 26. Σε περίπτωση και μόνο που οι διατάξεις της παρούσας δημιουργούν νομοθετικό κενό εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του πδ 118/07. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν «Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Σ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: , FAX:

8 Προμήθεια Εξοπλισμού Αναβάθμιση Ασύρματου Δικτύου Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» Συνολικός Προϋπολογισμός (Πίνακες Α+Β+C+D): ΦΠΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάρτιος

9 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Το ασύρματο δίκτυο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» αποτελείται από 30 σημεία ασύρματης πρόσβασης τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε 15 κτίρια του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος και τα οποία παρέχουν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στους τελικούς χρήστες. Το δίκτυο διακρίνεται σε 2 κατηγορίες: στο δίκτυο ασύρματης διασύνδεσης των κτιρίων (backbone) και στο ασύρματο δίκτυο πρόσβασης Το δίκτυο ασύρματης διασύνδεσης των κτιρίων (backbone) αποτελείται από συσκευές (Microtik) που λειτουργούν στη μπάντα συχνοτήτων 5.4GHz με πρωτόκολλα a (1 κεραία) καθώς και n (ΜΙΜΟ 2x2). Οι ρυθμοί μετάδοσης που μπορούν να επιτευχθούν ξεκινούν από τα 54Mbps και φθάνουν ως τα 130Mbps (Optimum). Οι πραγματικές τιμές είναι από 27 έως 60Mbps. Επιπλέον, οι συσκευές Laser επιτυγχάνουν ρυθμούς μετάδοσης 100Mbps. Τόσο τα Mikrotik όσο και τα Laser λειτουργούν παράλληλα για λόγους load balancing. Οι ζεύξεις που υλοποιούν το δίκτυο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος ακολουθούν αποκλειστικά την αρχιτεκτονική Point to Point. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ζεύξη αποτελείται από 2 συσκευές με κατευθυντικές κεραίες που διασυνδέουν τα 2 κτίρια. Οι συσκευές εγκαταστάθηκαν στην οροφή κάθε κτιρίου. Οι εν λόγω ζεύξεις θα παραμείνουν ως έχουν. Από την άλλη μεριά, το ασύρματο δίκτυο πρόσβασης αποτελείται από συσκευές τεχνολογίας a/b/g/n στα 2,4 GHz, η τροφοδοσία των οποίων γίνεται μέσα από το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων (σύμφωνα με το πρότυπο 802.3af / Power-over- Ethernet). Οι ρυθμοί μετάδοσης που επιτυγχάνονται φθάνουν τα 54Mbps (ουσιαστικά 27Mbps). Οι συσκευές προσφέρουν τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο Internet. Η αρχιτεκτονική η οποία επελέγη είναι αυτή που ακολουθεί το λεγόμενο κεντρικοποιημένο μοντέλο (centralized). Σε αυτό το μοντέλο το σύνολο των σημείων πρόσβασης λειτουργεί υπό το συντονισμό και διαχειριστικό έλεγχο του κεντρικού ελεγκτή (Wireless Controller) που είναι ο μηχανισμός ελέγχου και παραμετροποίησης των σημείων ασύρματης πρόσβασης. Το δίκτυο λειτουργεί με δυναμικό routing (OSPF). Οι συσκευές ασύρματης πρόσβασης (access points) παρακολουθούνται επίσης μέσα από το Network Management Server με τη χρήση ειδικών Network Management λογισμικών. Επιπλέον, η υποδομή χρησιμοποιεί managed switches ενώ ταυτόχρονα το δίκτυο χρησιμοποιεί δυο routers (ένας για το NAT και το security και ένας για τη διασύνδεση με το backbone). Και οι 2 routers είναι παραμετροποιημένοι έτσι ώστε να παρέχουν την ύψιστη δυνατή προστασία που μπορεί να παράσχει ένας router (Layer 3 Protection). Τέλος, στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται και ένας Location Appliance για την ανίχνευση της θέσης των χρηστών. Δεδομένου ότι τα εγκατεστημένα wi-fi access points σταμάτησαν να υποστηρίζονται από την κατασκευάστρια εταιρία (τερματισμός γραμμής παραγωγής και τερματισμός υποστήριξης), ζητείται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού η αναβάθμιση των προαναφερθέντων wi-fi access points μέσω της διαδικασίας της απόσυρσης των παρόντων και της αντικατάστασής τους με νέα, νέας τεχνολογίας που παρουσιάζονται 9

10 παρακάτω στις προδιαγραφές. Επιπλέον, ζητούνται εξωτερικά access points και επιπλέον να αντικατασταθεί ο αντίστοιχος wlan controller για τα 2 είδη των access points. Τέλος, ζητείται η αντικατάσταση του λογισμικού network management services. Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να τεθούν σε κατάσταση καλής και σε καλή-αρμονική συνεργασία μεταξύ τους καθώς επίσης και με τις υπάρχουσες ενσύρματες και ασύρματες συσκευές του ασύρματου backbone δικτύου ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών wi-fi στους τελικούς χρήστες του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». ΠΑΡΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Περιγραφή Ασύρματες Γέφυρες (Wireless Bridges) a Ασύρματες Γέφυρες (Wireless Bridges) n Είδο ς Παραμένων Εξοπλισμός/Λογισ μικό H/W H/W Laser H/W Εσωτερικά Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης (Indoor Access Points) Εξωτερικά Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης (Outdoor Access Points) Εξοπλισμός προς Αναβάθμιση+ Νέος Εξοπλισμός/Λογισ μικό Ποσότη τα H/W 15 H/W 5 Wireless LAN Controller H/W 1 Δρομολογητές (Routers) H/W Ethernet Μεταγωγείς (Switches) Network Management Services (S/W) H/W S/W 1 10

11 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WI-FI ACCESS POINTS (INDOOR & OUTDOOR) Νέος Τελικός Συνολικός Κτίριο Ονομασία Αριθμός Εσωτερικών Απαίτηση Υπάρχοντα Access Points σε Εσωτερικά (Αντικατάσταση Εξωτερικά Access Υπαρχόντων διπλανής Access Points στήλης + Προσθήκη Points νέων) 26 ΙΠΤ (Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) ΙΕΥ (Επιστήμης Υλικών) Βιβλιοθήκη ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε πλέον ΦΠΑ Μέσα στον συνολικό προϋπολογισμό περιλαμβάνεται: 1. Αντικατάσταση υπαρχόντων wi-fi access points σύμφωνα με τους πίνακες του υλικού 2. Προμήθεια νέων wi-fi access points σύμφωνα με τους πίνακες του υλικού 3. Εγκατάσταση wi-fi access points, wireless controller, NMS 4. Παραμετροποίηση wi-fi access points, wireless controller, NMS και εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας με τις υπάρχουσες ενσύρματες και ασύρματες συσκευές του υπάρχοντος (παραμένοντος) ασύρματου backbone δικτύου 5. Θέση σε λειτουργία wi-fi access points, wireless controller, NMS 6. Fine tuning & Troubleshooting wi-fi access points, wireless controller, NMS 7. Καλώδια και άλλα αναλώσιμα υλικά 8. Εκπαίδευση 9. Για όλα τα ανωτέρω είναι επιθυμητό να παρέχεται εγγύηση καλής >= 1 έτος. Εντός 30 ημερών. Μέγιστος χρόνος παράδοσης εξοπλισμού 11

12 12

13 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ A. ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (INDOOR Wi-Fi ACCESS POINTS) Α/Α 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2. Αριθμός μονάδων >= Να διαθέτει διπλά radios για πλήρη υποστήριξη των συχνοτήτων 2.4GHz και 5.4GHz 4. Δυνατότητα συνολικού data rate ως και 800Mbps 5. Υποστήριξη a/g/n/ac 6. Υποστήριξη τεχνολογίας 7. MIMO Υποστήριξη τεχνολογίας 3x3 MIMO (multipleinputs, multiple-outputs) με τουλάχιστον δύο (2) spatial streams και MRC (Maximal Radio Combining) βάση προτύπου n και ac 8. Υποστήριξη καναλιών 20MHz, 40MHz και 80MHz 9. Υποστήριξη DFS Υποστήριξη τουλάχιστον καναλιών στη συχνότητα 2.4GHz Υποστήριξη τουλάχιστον καναλιών στη συχνότητα 5GHz Υποστήριξη τουλάχιστον μη επικαλυπτόμενων καναλιών στη συχνότητα 2.4GHz 13. Υποστήριξη τουλάχιστον 11 μη επικαλυπτόμενων ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 13

14 καναλιών στη συχνότητα 5.4GHz Να διαθέτει πολλαπλές ενσωματωμένες omnidirectional κεραίες ισχύος 14. τουλάχιστον 4dbi τόσο για τα 2.4GHz όσο και για τα 5GHz Να διαθέτει δυο θύρες 15. Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps autosensing) RJ-45 Να διαθέτει μία επιπλέον 16. θύρα τοπικής διαχείρισης (console port) Ύπαρξη διαγνωστικών 17. λυχνιών για οπτική διάγνωση καλής 18. Υποστηριζόμενη μνήμη DRAM 19. Υποστηριζόμενη μνήμη FLASH Υποστήριξη Packet Aggregation A-MPDU 20. (Tx/Rx) και A-MSDU (TX/Rx) βάση προτύπου n και ac Υποστήριξη Cyclic Shift Diversity (CSD) τεχνικής 21. διαμόρφωσης σήματος βάση προτύπου n και ac Υποστήριξη τροφοδοσίας πάνω από καλώδιο UTP (CAT5) με χρήση συσκευής τροφοδοσίας 22. (power injector). Να προσφερθεί POE Injector του ίδιου κατασκευαστή για κάθε ένα από τα προσφερόμενα access points. Να υποστηρίζει μηχανισμό αυτόματης ανάθεσης του 23. χρήστη στη μπάντα των 5GHz για την βελτίωση της κατανομής των χρηστών σε mixed-client >= 512MB >= 64ΜΒ 14

15 περιβάλλοντα Να υποστηρίζει μηχανισμό βελτίωσης της απόδοσης 24. των χρηστών σε μεικτά περιβάλλοντα a/g και n 25. Υποστήριξη ΙΕΕΕ h 26. Υποστήριξη ΙΕΕΕ d 27. Υποστήριξη i 28. Υποστήριξη 802.1x 29. Υποστήριξη WPA/WPA2 30. Υποστήριξη AES και TKIP Υποστήριξη πρωτοκόλλων Extensive Authentication 31. Protocol (EAP): EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-SIM 32. Υποστήριξη WiFi Multimedia (WMM) 33. Ελάχιστη θερμοκρασία <= 0o C 34. Μέγιστη θερμοκρασία >= 40o C 35. Ελάχιστη υγρασία <= 10% 36. Μέγιστη υγρασία >= 90% 37. UL IEC EN FCC Part EN , EN EN , EN Τα ανωτέρω εσωτερικά access points θα πρέπει να τεθούν σε κατάσταση 43. καλής και σε καλή-αρμονική συνεργασία μεταξύ τους, με τον WLAN Controller καθώς επίσης και με τις 15

16 υπάρχουσες ενσύρματες και ασύρματες συσκευές του ασύρματου backbone δικτύου ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών wi-fi Απαιτείται εγκατάσταση, παραμετροποίηση, θέση σε λειτουργία, 44. αποκατάσταση προβλημάτων και τελικές βελτιώσεις (fine tuning) 45. Απαιτείται εκπαίδευση administrator δικτύου Καλώδια και αναλώσιμα για τη διασύνδεση με τους Ethernet μεταγωγείς 46. του ασύρματου backbone δικτύου να περιλαμβάνονται όπου απαιτείται 47. Απαιτείται εγγύηση καλής >= 1 έτος 16

17 B. ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (OUTDOOR Wi-Fi ACCESS POINTS) Α/Α 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2. Αριθμός μονάδων >= 5 Να διαθέτει διπλά radios 3. για πλήρη υποστήριξη των συχνοτήτων 2.4GHz και 5.4GHz Οι συσκευές να είναι σχεδιασμένες για 4. εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο χωρίς την ανάγκη χρήσης εξωτερικών κυτίων στέγασης 5. Κατασκευή σύμφωνη με IP67 6. Δυνατότητα συνολικού data rate ως και 300Mbps 7. Υποστήριξη a/g/n 8. Υποστήριξη τεχνολογίας MIMO Υποστήριξη τεχνολογίας 3x3 MIMO (multipleinputs, multiple-outputs) 9. με τουλάχιστον τρία (3) spatial streams στα 2.4GHz Υποστήριξη τεχνολογίας 2x3 MIMO (multipleinputs, multiple-outputs) 10. με τουλάχιστον δύο (2) spatial streams στα 5.4GHz 11. Υποστήριξη καναλιών 20MHz, 40MHz 12. Υποστήριξη DFS 13. Υποστήριξη τουλάχιστον 13 καναλιών στη συχνότητα 2.4GHz ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 17

18 Υποστήριξη τουλάχιστον καναλιών στη συχνότητα 5GHz Υποστήριξη τουλάχιστον μη επικαλυπτόμενων καναλιών στη συχνότητα 2.4GHz Υποστήριξη τουλάχιστον μη επικαλυπτόμενων καναλιών στη συχνότητα 5.4GHz Να διαθέτει πολλαπλές ενσωματωμένες omnidirectional κεραίες ισχύος 17. τουλάχιστον 3dbi στα 2.4GHz και 5dbi στα 5GHz Να διαθέτει μία θύρα 18. Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps autosensing) RJ-45 Να διαθέτει μία επιπλέον 19. θύρα τοπικής διαχείρισης (console port) Ύπαρξη διαγνωστικών 20. λυχνιών για οπτική διάγνωση καλής Υποστήριξη Packet 21. Aggregation A-MPDU (Tx/Rx) Υποστήριξη Cyclic Shift 22. Diversity (CSD) τεχνικής διαμόρφωσης σήματος βάση προτύπου n Υποστήριξη τροφοδοσίας πάνω από καλώδιο UTP (CAT5) με χρήση συσκευής τροφοδοσίας (power injector). 23. Να προσφερθεί ο κατάλληλος POE Injector του ίδιου κατασκευαστή για κάθε ένα από τα προσφερόμενα access points Να περιλαμβάνεται 24. κατάλληλο mounting kit του εξοπλισμού σε στύλο 18

19 ή τοίχο 25. Υποστήριξη i 26. Υποστήριξη 802.1x 27. Υποστήριξη WPA/WPA2 28. Υποστήριξη AES και TKIP Υποστήριξη πρωτοκόλλων Extensive Authentication 29. Protocol (EAP): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-SIM, L2TP, IPsec 30. Ελάχιστη θερμοκρασία <= -30o C 31. Μέγιστη θερμοκρασία >= +65 oc 32. Ελάχιστη υγρασία 0% 33. Μέγιστη υγρασία 100% 34. IEC MIL-STD-810F (Icing Protection) 36. EN (Solar Radiation) Τα ανωτέρω εξωτερικά access points θα πρέπει να τεθούν σε κατάσταση καλής και σε καλή-αρμονική συνεργασία μεταξύ τους, με τον WLAN Controller 37. καθώς επίσης και με τις υπάρχουσες ενσύρματες και ασύρματες συσκευές του ασύρματου backbone δικτύου ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών wi-fi Απαιτείται εγκατάσταση, παραμετροποίηση, θέση σε λειτουργία, 38. αποκατάσταση προβλημάτων και τελικές βελτιώσεις (fine tuning) 39. Απαιτείται εκπαίδευση 19

20 administrator δικτύου Καλώδια και αναλώσιμα για τη διασύνδεση με τους Ethernet μεταγωγείς 40. του ασύρματου backbone δικτύου να περιλαμβάνονται όπου απαιτείται 41. Απαιτείται εγγύηση καλής >= 1 έτος 20

21 C. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (WLAN CONTROLLER) Α/Α 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2. Αριθμός μονάδων 1 Να είναι του ίδιου 3. κατασκευαστή με τα Indoor και Outdoor Access Points Να υποστηρίζει ως και Access Points χωρίς την ανάγκη προσθήκης επιπλέον αδειών η hardware Να έχει τη δυνατότητα επέκτασης στον 5. υποστηριζόμενο αριθμό access points με την προσθήκη αδειών και χωρίς την ανάγκη προσθήκης Hardware 6. Να διαθέτει rack mount kit 7. Να υποστηρίζει ως και 1000 ταυτόχρονους χρήστες 8. Να υποστηρίζει τη δυνατότητα ανίχνευσης ως και 500 RF tags Να διαθέτει τουλάχιστον 9. τέσσερεις (4) θύρες Gigabit Ethernet για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο. 10. Να διαθέτει τουλάχιστον μια θύρα console Ύπαρξη διαγνωστικών 11. λυχνιών για διάγνωση κανονικής, λειτουργία Ethernet κ.α. 12. Ελάχιστη θερμοκρασία <= 0 oc 13. Μέγιστη θερμοκρασία >= 40 oc ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 21

22 Πλήρης συμβατότητα με IEEE a, IEEE b, IEEE g, ΙΕΕΕ n και ac για ασύρματη δικτύωση Υποστήριξη Beamforming βάση προτύπου n, 15. για την βέλτιστη απόδοση επικοινωνίας των Legacy non-11n clients Υποστήριξη προτύπων 16. WMM/802.11e, d και h 17. Υποστήριξη r & k 18. Υποστήριξη w 19. Υποστήριξη 802.1Q VLAN tagging Υποστήριξη χαρακτηριστικών QoS (ποιότητα υπηρεσιών) συμβατών με το πρότυπο 20. WMM (Wi-Fi Multimedia) για δημιουργία προτεραιοτήτων σε δεδομένα φωνής και δυνατότητα roaming χωρίς διακοπή κλήσεων Υποστήριξη διαφανούς μετάβασης των ασύρματων χρηστών κατά τη μετακίνησή τους μεταξύ των σημείων 21. πρόσβασης του δικτύου (roaming), ανεξάρτητα αν τα ασύρματα σημεία πρόσβασης βρίσκονται στον ίδιο η σε διαφορετικούς ελεγκτές ή σε διαφορετικά subnets Υποστήριξη ευφυούς και ευέλικτης διαχείρισης των ραδιοσυχνοτήτων σε 22. πραγματικό χρόνο ώστε η ασύρματη εγκατάσταση να ανιχνεύει και να προσαρμόζεται άμεσα σε 22

23 πιθανές αλλαγές. Υποστήριξη δυναμικής επιλογής καναλιού εκπομπής από τα ασύρματα σημεία 23. πρόσβασης με στόχο την βελτιστοποίηση της ασύρματης κάλυψης και της απόδοσης της ασύρματης υποδομής. Υποστήριξη ανίχνευσης, κατηγοριοποίησης και αποφυγής παρεμβολών προερχόμενες τόσο από Wi-Fi πηγές (γειτονικά ασύρματα δίκτυα), όσο 24. και από ασύρματες non Wi-Fi συσκευές που λειτουργούν στη συχνότητα των 2.4GHz (π.χ. Bluetooth, DECT, Microwave Ovens, TV extenders κλπ.) Υποστήριξη εντοπισμού ασυνεχειών στην ασύρματη κάλυψη και αυτόματη προσαρμογή 25. της ισχύος εξόδου στα ασύρματα σημεία πρόσβασης με στόχο την διόρθωση και αποφυγή τους Υποστήριξη αυτόματης προσαρμογής της ισχύος εξόδου στα ασύρματα σημεία πρόσβασης με 26. στόχο την αντιμετώπιση αλλαγών στη δικτυακή εγκατάσταση, όπως προσθήκη νέων ή διακοπή υπαρχόντων σημείων πρόσβασης Υποστήριξη band steering για χρήστες που διαθέτουν dual band 27. (802.11a/g) εξοπλισμό, έτσι ώστε αυτοί να κατευθύνονται αυτόματα προς την συχνότητα των 23

24 5GHz για καλύτερη κατανομή φόρτου και αποσυμφόρηση της συχνότητας των 2,4GHz. Υποστήριξη διασύνδεσης ασύρματων σημείων πρόσβασης πάνω από 28. WAN συνδέσεις με δυνατότητα local switching WLAN/SSID κατ επιλογή των διαχειριστών 29. Υποστήριξη δικτύωσης τύπου MESH 30. Υποστήριξη WPA και i/WPA2 Υποστήριξη WEP (Wired 31. Equivalent Privacy) κρυπτογράφησης Υποστήριξη κρυπτογράφησης 32. Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) και Message Integrity Check (MIC) Υποστήριξη αλγορίθμου 33. MD5 (Message-Digest 5 RFC1321) Υποστήριξη πρωτοκόλλου 34. TLS v1.0 (RFC 2246) και TLS v1.1 (RFC 4346) Υποστήριξη πιστοποίησης 35. μηνυμάτων HMAC βάση του RFC2104 Υποστήριξη Χ certificates βάση του RFC Υποστήριξη ISAKMP (RFC 2407, RFC 2408) Υποστήριξη IEEE 802.1x πιστοποίησης σε 38. συνεργασία με το πρωτόκολλο ΕΑΡ (Extensible Authentication Protocol). Υποστήριξη των ακολούθων ΑΑΑ 39. (Authentication, Authorization & Accounting) προτύπων και 24

25 χαρακτηριστικών: Radius Authentication (RFC 2865) Radius Accounting (RFC 2866) Radius Tunnel Accounting (RFC 2867) Επεκτάσεις δυναμικής πιστοποίησης σε RADIUS (RFC3576) Υποστήριξη RADIUS για το πρότυπο EAP (RFC 3579) 40. Υποστήριξη Web-based πιστοποίησης Υποστήριξη πιστοποίησης 41. μέσω TACACS για τους διαχειριστές Υποστήριξη προστασίας των μηνυμάτων του 42. πρωτοκόλλου (Management frames) όταν αυτά μεταδίδονται στον αέρα Δυνατότητα υποστήριξης ανίχνευσης και 43. εντοπισμού μη εξουσιοδοτημένων σημείων πρόσβασης (rogue APs detection). 44. Υποστήριξη κρυπτογράφησης CAPWAP (RFC 5415) Υποστήριξη Datagram 45. Transport Layer Security (RFC 4347) Υποστήριξη 46. κρυπτογράφησης βάση του προτύπων AES, DES, 3DES 47. Υποστήριξη SSL και TLS κρυπτογράφησης 48. Υποστήριξη SNMP v1, v2c, v3 Υποστήριξη Telnet, SSH, 49. TFTP και SNTP (RFC 2030) 50. Υποστήριξη DHCP (RFC2131) και BOOTP 25

26 (RFC1542) 51. UL 60950, EN FCC Part 15, EN 55022, EN Υποστήριξη των εσωτερικών και εξωτερικών Access Points και άψογη 53. διαλειτουργικότητα μαζί τους με επικοινωνία πάνω από το υπάρχον ασύρματο backbone δίκτυο Να προσφερθεί Redundancy σε επίπεδο WLAN Controller με την προσφορά δεύτερης 54. συσκευής που να παρέχει δυνατότητα ελέγχου του ασύρματου δικτύου σε περίπτωση βλάβης του Primary WLAN Controller Απαιτείται εγκατάσταση, παραμετροποίηση, θέση σε λειτουργία, 55. αποκατάσταση προβλημάτων και τελικές βελτιώσεις (fine tuning) 56. Απαιτείται εκπαίδευση administrator δικτύου Καλώδια και αναλώσιμα για τη διασύνδεση με τους Ethernet μεταγωγείς του 57. ασύρματου backbone δικτύου να περιλαμβάνονται όπου απαιτείται 58. Απαιτείται εγγύηση καλής >= 1 έτος 26

27 D. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (NETWORK MANAGEMENT SERVICES) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Να προσφερθεί κατάλληλο λογισμικό διαχείρισης δικτύου του ίδιου κατασκευαστή με τον WLAN Controller και τα Access Points (Indoor και Outdoor) Υποστήριξη τουλάχιστον 50 συσκευών χωρίς την προσθήκη επιπλέον αδειών Να αναφερθούν οι απαιτήσεις σε Hardware Server για την εγκατάσταση του λογισμικού ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4. Υποστήριξη ac 5. Υποστήριξη δημιουργίας χαρτών Δυνατότητα διαχείρισης διαφόρων τύπων συσκευών συμπερ. 6. Routers, Switches, Security Appliances, Wireless Controllers, Access Points Απαιτείται εγκατάσταση, παραμετροποίηση, θέση σε λειτουργία, 7. αποκατάσταση προβλημάτων και τελικές βελτιώσεις (fine tuning) 8. Απαιτείται εκπαίδευση administrator δικτύου 9. Απαιτείται εγγύηση καλής >= 1 έτος ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 27

28 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ Α 80% (1) Προμήθεια νέων wi-fi access points σύμφωνα με τους πίνακες του υλικού (Συμμόρφωση με Πίνακες) (2) Προμήθεια νέων wi-fi access points σύμφωνα με τους πίνακες του υλικού (Ποσότητα) (3) Αντικατάσταση υπαρχόντων wi-fi access points σύμφωνα με τους πίνακες του υλικού Εγκατάσταση wi-fi access points, wireless controller, NMS Παραμετροποίηση wi-fi access points, wireless controller, NMS και εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας με τις υπάρχουσες ενσύρματες και ασύρματες συσκευές του υπάρχοντος (παραμένοντος) ασύρματου backbone δικτύου Θέση σε λειτουργία wi-fi access points, wireless controller, NMS Fine tuning & Troubleshooting wi-fi access points, wireless controller, NMS Καλώδια και άλλα αναλώσιμα υλικά ΟΜΑΔΑ Β 20% ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) (1) Εκπαίδευση 5 (2) Εγγύηση καλής 15 ΣΥΝΟΛΟ 100 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & Δ/ΝΤ ΗΣ Τ ΟΥ ΕΚΕΦΕ «Δ» Δρ. Ν. Καν ελλόπουλος 28

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 05.01.2015 Α.Π.: Δ.β./271/1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΝΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΝΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάβυσσος : 27/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 20011/1620 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π5/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π5/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάβυσσος : 12/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 20011/4123 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π4/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π4/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Παπατρέχας 2291076413 Kp2812@hcmr.gr. Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail:

Κων/νος Παπατρέχας 2291076413 Kp2812@hcmr.gr. Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 20011/6705

Αρ. Πρωτ.: 20011/6705 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 015/07/2013/2. Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος».

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 015/07/2013/2. Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002702289 2015-04-09

15PROC002702289 2015-04-09 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.09 11:08:18 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01 Αριθ. Πρωτ. :1078/09-4-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 015/07/2012/2

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 015/07/2012/2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού»

Την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού» Αρ. Πρωτ: 2384 Πληροφ: Σαρημανώλης Γεράσιμος Τηλ:28210-29249 Δρακάκης Ηρακλής Τηλ:28210-29316 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Χανιά 30/06/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.ΔΥ.Κ., έχοντας υπόψη, 1. Το Π.Δ. 383/79

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο :

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 71003, Ηράκλειο Πληροφορίες : Θεόδωρος Κωστέας Τηλέφωνο : 2810 391072 FAX : 2810 391101 Email : kosteas@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859667 2015-06-19

15PROC002859667 2015-06-19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 205.06.9 :42:42 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω0Ψ346ΨΧ6Τ-ΡΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π2/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π2/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Infrafrontier GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό Χαρακτηρισμό και την Αρχειοθέτηση Πρότυπων Γενοτύπων Θηλαστικών ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα