ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΕ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΕ 1. Εισαγωγή Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα (στο εξής «κανονισμός για τα καλλυντικά») 1 θέσπισε τη βάση για την εφαρμογή μιας ενιαίας προσέγγισης στη διαχείριση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών (ΣΑΕ) που αποδίδονται στη χρήση καλλυντικών προϊόντων. Προβλέπει την κοινοποίηση των ΣΑΕ αμελλητί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο εμφανίστηκε η ενέργεια, καθώς και την κοινοποίηση τυχόν διορθωτικών μέτρων που έλαβε ο διανομέας ή το υπεύθυνο πρόσωπο. Τα στοιχεία σχετικά με τις ΣΑΕ εντάσσονται στην έκθεση ασφάλειας του καλλυντικού προϊόντος (CPSR) 2 και τίθενται στη διάθεση του κοινού 3. Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού για τα καλλυντικά, που συνιστά πρωταρχικό τμήμα του συστήματος επαγρύπνησης για τα καλλυντικά 4, και για να θεσπιστεί ένα σύστημα διαχείρισης και επικοινωνίας για τις ΣΑΕ σε όλη την ΕΕ, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους επαγγελματίες του κλάδου, καθόρισε τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφουν το σύστημα. Σκοπός τους είναι να εξασφαλίσουν την εναρμονισμένη κοινοποίηση των ΣΑΕ από τα υπεύθυνα πρόσωπα ή τους διανομείς, καθώς και την κατάλληλη παρακολούθηση των εν λόγω κοινοποιήσεων από τις αρμόδιες αρχές, τα υπεύθυνα πρόσωπα ή τους διανομείς. 2. Κοινοποίηση και διαβίβαση των ΣΑΕ 2.1 Ορισμοί Ο κανονισμός για τα καλλυντικά ορίζει την ανεπιθύμητη ενέργεια ως «ανεπιθύμητη αντίδραση για την υγεία του ανθρώπου η οποία αποδίδεται σε κανονική ή ευλόγως αναμενόμενη χρήση καλλυντικού προϊόντος 5». Η σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ορίζεται ως «ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία έχει ως αποτέλεσμα προσωρινή ή μόνιμη λειτουργική ανικανότητα, αναπηρία, νοσηλεία σε νοσοκομείο, συγγενείς ανωμαλίες ή άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ή θάνατο 6». Με βάση τον ορισμό των ΣΑΕ, ο όρος «σοβαρός» δεν είναι συνώνυμος του όρου «οξύς». Ο όρος «οξύς» χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την ένταση (οξύτητα) της ενέργειας, η οποία χαρακτηρίζεται ως περιορισμένη, μέτρια ή οξεία. Η έννοια της 1 ΕΕ L 342 της , σ Παράρτημα I του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα 3 Άρθρο 21 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα 4 Η επαγρύπνηση για τα καλλυντικά ορίζεται ως η συλλογή, η εκτίμηση και η επιτήρηση ιδίας πρωτοβουλίας εκθέσεων για ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια ή κατόπιν κανονικής ή ευλόγως αναμενόμενης χρήσης καλλυντικού προϊόντος. Σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία η επαγρύπνηση για τα καλλυντικά συμβάλλει στην εκ των υστέρων εποπτεία της αγοράς. 5 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) του κανονισμού 1223/ Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) του κανονισμού 1223/2009

2 σοβαρότητας χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει το αποτέλεσμα ή την ενέργεια σε σχέση με έναν ασθενή ή ένα συμβάν. Κατά συνέπεια, πριν από την κοινοποίηση της ΣΑΕ, τα υπεύθυνα πρόσωπα, οι διανομείς και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι η ανεπιθύμητη ενέργεια ικανοποιεί τα κριτήρια που καθορίζουν τη σοβαρότητα του συμβάντος. 2.2 Εκτίμηση αιτιώδους σχέσης Η εκτίμηση αιτιώδους σχέσης αποτελεί την ανάλυση της αιτιώδους σύνδεσης, κατά περίπτωση, έτσι ώστε να καθοριστεί η πιθανότητα με την οποία ένα σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν 7 μπορεί να καταλογιστεί σε ένα σαφώς ταυτοποιημένο προϊόν που χρησιμοποιείται από τους τελικούς χρήστες. Η μέθοδος για την εκτίμηση αιτιώδους σχέσης που περιγράφεται στο παράρτημα 1 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής συνιστά μια σύγχρονη προσέγγιση με την οποία κρίνεται αν ένα κοινοποιούμενο σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν μπορεί να αποδοθεί στη χρήση ενός καλλυντικού προϊόντος. Η εκτίμηση αιτιώδους σχέσης αφορά την ενέργεια στο επίπεδο του ατομικού τελικού χρήστη δεν αποτελεί εκτίμηση της επικινδυνότητας ενός προϊόντος για το σύνολο του πληθυσμού. Η πιθανότητα αιτιώδους σχέσης πρέπει να συνάγεται με βάση μια τυποποιημένη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση αιτιώδους σχέσης (βλ. παράρτημα 1). Σκοπός της μεθόδου αυτής είναι να παράσχει τη βάση κοινής κατανόησης και ενιαίας προσέγγισης για την εκτίμηση της αιτιώδους σχέσης μεταξύ ενός σοβαρού ανεπιθύμητου συμβάντος και του καλλυντικού προϊόντος. Για την εκτίμηση αιτιώδους σχέσης χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με το σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν και το προϊόν. Για τον σκοπό αυτό έχει ζωτική σημασία η ανταλλαγή όλων των σχετικών πληροφοριών μεταξύ του υπεύθυνου προσώπου, του διανομέα και της αρμόδιας αρχής. Στις κοινοποιήσεις από τον αρμόδιο υπάλληλο πρέπει να περιλαμβάνεται η εκτίμηση αιτιώδους σχέσης, την οποία πρέπει να επανεξετάζει η αρμόδια αρχή. Στις κοινοποιήσεις από τον διανομέα πρέπει να περιλαμβάνεται, στο μέτρο του δυνατού, η εκτίμηση αιτιώδους σχέσης, την οποία πρέπει να επανεξετάζει η αρμόδια αρχή. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο διανομέας θα πρέπει να συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ώστε το υπεύθυνο πρόσωπο και/ή η αρμόδια αρχή να μπορέσουν να προβαίνουν στην εκτίμηση αιτιώδους σχέσης. Οι εκτιμήσεις αιτιώδους σχέσης για περιπτώσεις που αναφέρονται απευθείας στις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να γίνουν κατά προτίμηση από τις αρχές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά το υπεύθυνο πρόσωπο και να ανταλλάσσουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτρέπουν στο υπεύθυνο πρόσωπο να προβεί στην εκτίμηση αιτιώδους σχέσης χωρίς καθυστέρηση. 7 Ως συμβάν νοείται μια επιβλαβής και ακούσια αντίδραση σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν ή εκτίθενται σε καλλυντικό προϊόν χωρίς αυτό να προϋποθέτει κάποια σχέση αιτίου-αιτιατού. 2

3 Ο αρμόδιος για την εκτίμηση αιτιώδους σχέσης πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην εξέταση καταγγελιών και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνιστάται η συνδρομή εξωτερικού ή εσωτερικού επαγγελματία υγείας για την εκτίμηση αιτιώδους σχέσης, έτσι ώστε το αποτέλεσμά της να διακρίνεται από υψηλό βαθμό αξιοπιστία. Είναι δυνατόν το αποτέλεσμα της αρχικής εκτίμησης να αλλάξει σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας κατόπιν πρόσθετων πληροφοριών που προκύπτουν από αναλυτικά ερωτηματολόγια ή από ιατρική έρευνα. Η εκτίμηση αιτιώδους σχέσης θα πρέπει να θεωρείται οριστική, μόνον αν κρίνεται απίθανο να προκύψουν νέες πληροφορίες που να μεταβάλλουν την εκτίμηση. 2.3 Πεδίο εφαρμογής σχετικά με την κοινοποίηση ΣΑΕ Ο κανονισμός για τα καλλυντικά απαιτεί από τα υπεύθυνα πρόσωπα και τους διανομείς να κοινοποιούν όλες τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που γνωρίζουν ή που θα έπρεπε ευλόγως να γνωρίζουν. Λόγω της δυνητικής ιατρικής σοβαρότητάς τους, όλες οι περιπτώσεις ΣΑΕ, με εξαίρεση όσες υπάγονται στην κατηγορία «εξαιρούνται» ως προς την εκτίμηση αιτιώδους σχέσης, πρέπει να κοινοποιούνται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο κεφάλαιο και το υπεύθυνο πρόσωπο θα πρέπει να τηρεί τις πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις αυτές στη διάθεση της αρμόδιας αρχής ή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει το υπεύθυνο πρόσωπο. Η κοινοποίηση ΣΑΕ στην αρμόδια αρχή δεν θα πρέπει να θεωρείται ως αποδοχή της ευθύνης για την ΣΑΕ και τις συνέπειές της από την επιχείρηση. 2.4 Απαιτήσεις για την κοινοποίηση και διαβίβαση των ΣΑΕ Έντυπα κοινοποίησης / διαβίβασης Συντάχθηκαν τρία διαφορετικά έντυπα με σκοπό την οργανωμένη και εναρμονισμένη διαβίβαση όλων των σημαντικών παραγόντων που σχετίζονται με ΣΑΕ, καθώς και όλων των σχετικών συμπληρωματικών πληροφοριών (αριθμός αναφοράς της έκθεσης, αποτέλεσμα της εκτίμησης αιτιώδους σχέσης, κατάσταση της κοινοποίησης: αρχική ή παρακολούθησης κ.λπ.) Συνιστάται θερμά η χρήση των ακόλουθων εντύπων (βλ. παράρτημα 2): Έντυπο ΣΑΕ Α: υπεύθυνα πρόσωπα ή διανομείς που κοινοποιούν ΣΑΕ στις αρμόδιες αρχές Έντυπο ΣΑΕ B: το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή που το επισυνάπτει στο έντυπο ΣΑΕ Α περιγράφοντας συνοπτικά και εκτιμώντας την προοπτική της κάθε περίπτωσης, όταν διαβιβάζει το έντυπο ΣΑΕ Α σε άλλες αρμόδιες αρχές και στο υπεύθυνο πρόσωπο. Η διαβίβαση στο υπεύθυνο πρόσωπο είναι υποχρεωτική, όταν η αρχική κοινοποίηση έγινε από διανομέα, και συνιστάται θερμά για διαβιβάσεις παρακολούθησης και για 3

4 οριστικές διαβιβάσεις, όταν η αρχική κοινοποίηση έγινε από το υπεύθυνο πρόσωπο και Έγγραφο ΣΑΕ Γ: για τις αρμόδιες αρχές όταν διαβιβάζουν σε άλλες αρμόδιες αρχές και στο υπεύθυνο πρόσωπο ΣΑΕ τις οποίες επισημαίνουν επαγγελματίες υγείας ή τελικοί χρήστες. Διαγράμματα περιπτώσεων κοινοποίησης 1. ΣΑΕ που παραλαμβάνεται αρχικά από το υπεύθυνο πρόσωπο ή τον διανομέα Υπεύθυνο πρόσωπο Διανομέας Τελικοί χρήστες/ επαγγελματίες υγείας Έντυπο B και Έντυπο A 2 Έντυπο A 1 1 Εθνική αρμόδια αρχή Τελικοί χρήστες/ επαγγελματίες υγείας 3 Έντυπο B και έντυπο Α Άλλες αρμόδιες αρχές της ΕΕ Έντυπο ΣΑΕ Α: υπεύθυνα πρόσωπα ή διανομείς που κοινοποιούν ΣΑΕ στις αρμόδιες αρχές Έντυπο ΣΑΕ B: διαβιβαστικό έντυπο της εθνικής αρμόδιας αρχής (συνοδεύει το έντυπο Α και περιγράφει συνοπτικά την κάθε περίπτωση και εκτιμά την προοπτική της κατά τη διαβίβαση 4

5 του εντύπου ΣΑΕ Α από την αρμόδια αρχή προς άλλες αρμόδιες αρχές της ΕΕ και στο υπεύθυνο πρόσωπο): - αποστέλλεται σε άλλες αρμόδιες αρχές της ΕΕ, όταν παραλαμβάνεται αρχικά από το υπεύθυνο πρόσωπο ή τον διανομέα (συνιστάται να αποστέλλεται επίσης στο υπεύθυνο πρόσωπο) - αποστέλλεται στο υπεύθυνο πρόσωπο, όταν η αρχική κοινοποίηση γίνεται από τον διανομέα 2. Η ΣΑΕ παραλαμβάνεται αρχικά από την αρμόδια εθνική αρχή Υπεύθυνο πρόσωπο 1 Έντυπο Γ Τελικοί χρήστες/ επαγγελματίες υγείας Εθνική αρμόδια αρχή 2 Έντυπο Γ Άλλες αρμόδιες αρχές της ΕΕ Έγγραφο ΣΑΕ Γ: για τις αρμόδιες αρχές που διαβιβάζουν σε άλλες αρμόδιες αρχές και στο υπεύθυνο πρόσωπο ΣΑΕ τις οποίες επισημαίνουν επαγγελματίες υγείας ή τελικοί χρήστες. Τα έντυπα δεν συντάσσονται μόνο για την αρχική κοινοποίηση ή τη διαβίβαση, αλλά και για λόγους παρακολούθησης και για τα τελικά συμπεράσματα. Κατά την αρχική κοινοποίηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται στα έντυπα. Ωστόσο, η αρχική κοινοποίηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα, εάν είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες: α) ένας κοινοποιών που είναι δυνατόν να ταυτοποιηθεί β) η φύση της υποτιθέμενης ΣΑΕ και η ημερομηνία εκδήλωσής της και γ) η ονομασία του συγκεκριμένου καλλυντικού προϊόντος, ώστε να καταστεί δυνατή η ειδική ταυτοποίησή του. Εάν δεν μπορούν να συγκεντρωθούν οι ελάχιστες πληροφορίες, ο κοινοποιών θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει όλες τις εύλογες προσπάθειες για να τις αποκτήσει και να προχωρήσει στην κοινοποίηση, όταν αυτές είναι διαθέσιμες. Η ύπαρξη ΣΑΕ δεν μπορεί να επικυρωθεί, εάν δεν μπορούν να συγκεντρωθούν οι ελάχιστες πληροφορίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει και δημοσιοποιεί κατάλογο των αρμόδιων αρχών 8. 8 Άρθρο 34 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα 5

6 2.4.2 Ταυτοποίηση /ιχνηλασιμότητα των ΣΑΕ Κάθε κράτος μέλος και το υπεύθυνο πρόσωπο ή ο διανομέας θα πρέπει να είναι σε θέση να ταυτοποιεί χωρίς αμφιβολία τις περιπτώσεις που του διαβιβάστηκαν. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να χρησιμοποιούν κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ταυτοποίησης για τη διαχείριση των περιπτώσεων ΣΑΕ, όταν τις παραλαμβάνουν για πρώτη φορά (π.χ. κωδικός ΟΟΣΑ για τη χώρα προέλευσης, έτος υποβολής στοιχείων και αριθμός σειράς της υπό εξέταση περίπτωσης). Για να αποφευχθούν επικαλύψεις και για να εξασφαλιστεί η σωστή διαχείριση των πληροφοριών για τις ΣΑΕ, τόσο ο αριθμός ταυτοποίησης της περίπτωσης από την επιχείρηση όσο και ο αριθμός ταυτοποίησης της περίπτωσης από την αρμόδια αρχή θα πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα που ανταλλάσσονται για τις περιπτώσεις αυτές Προθεσμίες Για την ερμηνεία των προθεσμιών που αναφέρονται στα στοιχεία 1 (χωρίς καθυστέρηση) έως 4 (πάραυτα) στο άρθρο 23 του κανονισμού για τα καλλυντικά, η προθεσμία νοείται ως 20 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία γνωστοποιείται η ΣΑΕ στον υπάλληλο της επιχείρησης ή της αρμόδιας αρχής, ανεξαρτήτως της θέσης ή της ιδιότητάς του. 2.5 Αρχές συνεργασίας μεταξύ του υπεύθυνου προσώπου, του διανομέα και των αρμόδιων αρχών Ο κανονισμός για τα καλλυντικά προβλέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της επιχείρησης (υπεύθυνο πρόσωπο ή διανομέας) της οποίας το προϊόν αποτελεί αντικείμενο κοινοποίησης για ΣΑΕ. Το υπεύθυνο πρόσωπο ή ο διανομέας πρέπει να ανταλλάσσουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν την εκτίμηση της περίπτωσης. Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που η αρμόδια αρχή κρίνει απαραίτητες πρέπει να παρέχονται κατόπιν σχετικού αιτήματος. Πριν από τη διαβίβαση των πληροφοριών σε άλλες αρμόδιες αρχές, η αρμόδια αρχή που είναι αποδέκτης κοινοποίησης για ΣΑΕ πρέπει να εξακριβώσει αν αυτή πληροί τα κριτήρια σοβαρότητας που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2.1 και αν παρέχονται οι απαιτούμενες ελάχιστες πληροφορίες (κεφάλαιο 2.4.1). Σε περίπτωση υπονοιών για διάφορα προϊόντα, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ζητήσουν τη συμμετοχή όλων των αντίστοιχων υπεύθυνων προσώπων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος και να αποφευχθούν επικαλύψεις, συνιστάται το υπεύθυνο πρόσωπο να λάβει αντίγραφο του εντύπου διαβίβασης του οποίου έλαβαν γνώση οι άλλες αρμόδιες αρχές. Εάν οι αρμόδιες αρχές ανταλλάξουν σημαντικές πληροφορίες σχετικές με την υπό εξέταση περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής περάτωσής της, συνιστάται επίσης να ενημερωθεί σχετικά το υπεύθυνο πρόσωπο. Συγκεκριμένα, στο υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να εξετάσει και να σχολιάσει την εκτίμηση αιτιώδους σχέσης. Εάν δεν υπάρξει ομοφωνία μεταξύ 6

7 της αρμόδιας αρχής και του υπεύθυνου προσώπου σχετικά με την εκτίμηση αιτιώδους σχέσης, η διαφωνία αυτή θα πρέπει να καταγραφεί κατά τη διαβίβαση της ΣΑΕ στις άλλες αρμόδιες αρχές. Συνιστάται η επικοινωνία με το υπεύθυνο πρόσωπο ή μεταξύ των αρμόδιων αρχών σχετικά με την κοινοποίηση ΣΑΕ να γίνεται μέσω της αρμόδιας αρχής που υπήρξε ο αρχικός αποδέκτης της κοινοποίησης. Οι διανομείς έχουν τη νομική υποχρέωση να κοινοποιούν στις αρχές κάθε ΣΑΕ που τους γνωστοποιείται. Αναγνωρίζεται ότι μπορεί να μην διαθέτουν τις ίδιες πληροφορίες για το προϊόν που διαθέτει το υπεύθυνο πρόσωπο και ότι μπορεί να δυσκολευτούν να παράσχουν όλες τις πληροφορίες που αναμένονται για την κοινοποίηση ΣΑΕ. Ο διανομέας μπορεί να ενημερώσει το υπεύθυνο πρόσωπο, ούτως ώστε να συνεργαστεί σχετικά με την κοινοποίηση ΣΑΕ, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι προθεσμίες που ορίζονται στο κεφάλαιο ιαβίβαση των πληροφοριών σχετικά με τις ΣΑΕ μεταξύ των αρμόδιων αρχών 3.1 Αρχές Το πεδίο εφαρμογής και ο στόχος της ανταλλαγής / διαβίβασης πληροφοριών σχετικά με ΣΑΕ μεταξύ των αρχών είναι να διευκολύνεται η εποπτεία μετά τη διάθεση στην αγορά, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται στον κανονισμό για τα καλλυντικά. Πριν από τη διαβίβασή τους σε όλες τις αρμόδιες αρχές, η αιτιώδης σχέση των ΣΑΕ πρέπει να καθοριστεί μέσω της κοινής μεθόδου που αναφέρεται στο κεφάλαιο 2.2. Ομοίως, τυχόν αλλαγές στο αποτέλεσμα της εκτίμησης αιτιώδους σχέσης, με βάση τις σχετικές πληροφορίες παρακολούθησης που προκύπτουν για μια περίπτωση, πρέπει να διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων που σε τελική ανάλυση αποκλείουν τη σύνδεση μεταξύ του προϊόντος και της ΣΑΕ. 3.2 ίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ΣΑΕ μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών πρέπει να γίνεται μέσω του συστήματος πληροφόρησης και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS). 3.3 Προστασία των προσωπικών δεδομένων και θέματα απορρήτου Όλα τα άτομα που συμμετέχουν στην κοινοποίηση και τη διαβίβαση ΣΑΕ πρέπει να γνωρίζουν και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τη συγκέντρωση, τη χρήση και την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για τη μεταφορά της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 9. Ειδικότερα, οι τελικοί χρήστες και/ή οι ΕΕ L 281 της , σ

8 κοινοποιούντες (π.χ. επαγγελματίες υγείας) δεν πρέπει να ταυτοποιούνται με την ονομασία ή τη διεύθυνσή τους στην κοινοποίηση ΣΑΕ ή κατά τη διαβίβαση μιας κοινοποίησης μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Η επικοινωνία σχετικά με ΣΑΕ μεταξύ των υπεύθυνων προσώπων και των αρμόδιων αρχών, μεταξύ του διανομέα και των αρμόδιων αρχών, μεταξύ του υπεύθυνου προσώπου και του διανομέα ή μεταξύ των διαφόρων αρμόδιων αρχών πρέπει να τηρεί το απόρρητο των πληροφοριών. Πρόσβαση στα έντυπα για ΣΑΕ που παραλαμβάνονται και αποθηκεύονται πρέπει να διαθέτουν μόνο τα σαφώς ταυτοποιημένα άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις εσωτερικές τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες. 4. Μεταγενέστερες ενέργειες Βασικός σκοπός των μεταγενέστερων ενεργειών είναι να διαφυλάσσεται η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών καλλυντικών προϊόντων μειώνοντας την πιθανότητα επανεμφάνισης ΣΑΕ. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνεται, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, η λήψη διορθωτικών μέτρων και η διαβίβαση πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προληφθούν παρόμοιες επαναλήψεις, με τρόπο αναλογικό προς τη φύση και/ή τη συχνότητα της ΣΑΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η κοινοποίηση ΣΑΕ δεν συνεπάγεται απαραίτητα σοβαρό κίνδυνο ή τη μη συμμόρφωση του προϊόντος. Πέραν από την αξιολόγηση μεμονωμένων περιπτώσεων, θα ήταν ιδανικό να γίνεται επικύρωση του σήματος 10 και καταμέτρηση του αντικτύπου του. Γι αυτό απαιτείται να διενεργηθούν περαιτέρω έρευνες με τη βοήθεια άλλων πηγών πληροφοριών, να εντοπιστούν πιθανοί παράγοντες κινδύνου και τα χαρακτηριστικά του εκτιθέμενου πληθυσμού. Κατά συνέπεια, πρέπει να λαμβάνεται σχετική μέριμνα, όταν αξιολογούνται εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας 11, ιδίως εάν συγκρίνονται διαφορετικές χώρες ή επιχειρήσεις. Τα δεδομένα που συνοδεύουν αυθόρμητες εκθέσεις και ο βαθμός στον οποίο γνωστοποιούνται οι περιπτώσεις αυτές εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες μεροληψίας, θα πρέπει να εξετάζεται η διενέργεια ειδικής ανάλυσης και αξιολόγησης των επικυρωμένων από ιατρική άποψη ΣΑΕ και να συγκρίνονται με περιπτώσεις που δεν έχουν επικυρωθεί από ιατρική άποψη. 4.1 Μεταγενέστερες ενέργειες από υπεύθυνα πρόσωπα Ανάλυση των δεδομένων Ένα πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία είναι δυνατό να προσδιοριστεί από μια έκθεση ή, πιθανότερα, από μια σειρά παρόμοιων εκθέσεων ΣΑΕ που συνδέονται με το ίδιο προϊόν. Όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, πρέπει να διενεργείται ανάλυση των τάσεων που να λαμβάνει υπόψη τη φύση, την οξύτητα και/ή τη συχνότητα. Άλλοι 10 Ένα σήμα ορίζεται ως η εκδήλωση μη αναμενόμενης τροποποίησης ενός προϋπάρχοντος επιπέδου των συντελεστών υποβολής στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών ή των ποσοτικών τροποποιήσεων. 11 Στα συστήματα επαγρύπνησης οι ιδίας πρωτοβουλίας εκθέσεις είναι πληροφορίες που υποβάλλουν αυθόρμητα οι τελικοί χρήστες ή οι επαγγελματίες υγείας σε μια επιχείρηση, ρυθμιστική αρχή ή άλλη οργάνωση, που περιγράφουν ένα ή περισσότερα εικαζόμενα συμβάντα συναφή με την υγεία ενός ατόμου που χρησιμοποίησε ένα ή περισσότερα καλλυντικά. 8

9 παράγοντες μπορούν να είναι οι πιθανοί παράγοντες προδιάθεσης εκ μέρους των τελικών χρηστών που υπέστησαν την ανεπιθύμητη ενέργεια. Όταν λοιπόν ανακύπτει πρόβλημα ανθρώπινης υγείας, πρέπει να διενεργείται περαιτέρω ανάλυση για να εξακριβωθεί, όπου αυτό είναι δυνατόν, ο δυνητικός μηχανισμός της ανεπιθύμητης ενέργειας Ένταξη στην έκθεση ασφάλειας καλλυντικού προϊόντος Το παράρτημα Ι του κανονισμού για τα καλλυντικά απαιτεί να περιλαμβάνονται στην έκθεση ασφάλειας καλλυντικού προϊόντος «όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες για το καλλυντικό προϊόν και, κατά περίπτωση, για άλλα καλλυντικά προϊόντα. Η περιγραφή περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία.» Ειδικές οδηγίες για το θέμα αυτό παρέχονται σε ξεχωριστές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. παράρτημα Ι κατευθυντήριες γραμμές) Ενημέρωση του κοινού Ο κανονισμός για τα καλλυντικά απαιτεί την παροχή πρόσβασης του κοινού στα υφιστάμενα στοιχεία για τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που συνεπάγεται η χρήση καλλυντικού προϊόντος με κάθε κατάλληλο μέσο 12. Παρότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να διατίθενται στο κοινό κατόπιν αίτησης, δεν είναι υποχρεωτικό να δημοσιεύονται. Το περιεχόμενό τους πρέπει να παρουσιάζεται με συνεκτικό τρόπο και να ακολουθεί τις συστάσεις που περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την ενημέρωση του κοινού (reference to be updated). Η επικοινωνία για τα στοιχεία σχετικά με την επαγρύπνηση για τα καλλυντικά πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο κατανόησης των αναγνωστών. Πρέπει να παρέχονται στοιχεία ως προς τον βαθμό της αιτιώδους σχέσης και τον βαθμό σοβαρότητας. Για να έχουν νόημα τα στοιχεία για την επαγρύπνηση σχετικά με τα καλλυντικά δεν πρέπει να παρουσιάζονται μεμονωμένα αλλά σε αντιπαράθεση με στοιχεία για την αγορά Λήψη διορθωτικών μέτρων Όπου κρίνεται απαραίτητο, μπορούν να ληφθούν διάφορα διορθωτικά μέτρα από μια επιχείρηση ύστερα από την εκτίμηση των δεδομένων για την εποπτεία μετά τη διάθεση στην αγορά, σε συνδυασμό με άλλες πηγές δεδομένων ασφαλείας. Τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να είναι αναλογικά με τη φύση και/ή τη συχνότητα της ΣΑΕ και να υπόκεινται στην ίδια αυστηρή εκτίμηση της επικινδυνότητας που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές (βλέπε παρακάτω). Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν αλλαγές στις οδηγίες χρήσης, στην επισήμανση, στις προειδοποιήσεις, αλλαγές στον χημικό τύπο, την ανάκληση ή την απόσυρση του προϊόντος ή την ανάληψη περαιτέρω δράσης που απαιτείται για την προστασία της υγείας των τελικών χρηστών. Εάν η ΣΑΕ απαιτεί τη λήψη διορθωτικών μέτρων, τα μέτρα αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στην ίδια αρμόδια αρχή στην οποία κοινοποιήθηκε αρχικά η ΣΑΕ. Η αρχή αυτή οφείλει να ενημερώσει τις άλλες αρμόδιες αρχές στην Ένωση. 4.2 Μεταγενέστερα μέτρα των αρμόδιων αρχών 12 Άρθρο 21 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα 9

10 Τα μέτρα που ακολουθούν τις κοινοποιήσεις ΣΑΕ μπορούν να λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για σκοπούς εποπτείας της αγοράς, την ανάλυση της αγοράς, την αξιολόγηση, καθώς για την ενημέρωση των τελικών χρηστών στο πλαίσιο των διατάξεων που προβλέπονται στα άρθρα 25, 26, 27 (μη συμμόρφωση και ρήτρα διασφάλισης) Αξιολόγηση της τάσης ή ανίχνευση σήματος Η ταυτοποίηση ενός σήματος ή μιας τάσης από μια αρμόδια αρχή με βάση την έκθεση για τις ΣΑΕ μπορεί να οδηγήσει στη διενέργεια ειδικής έρευνας στη συγκεκριμένη χώρα το υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να ενημερωθεί για την έρευνα, έτσι ώστε να παράσχει στην ερευνητική αρμόδια αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της τάσης ή του σήματος. Η ανάλυση του σήματος θα πρέπει να ακολουθεί σύγχρονες αρχές εκτίμησης της επικινδυνότητας, π.χ. τις αρχές που περιγράφονται από το διεθνές συμβούλιο διαχείρισης κινδύνων 13. Εάν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το υπεύθυνο πρόσωπο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενημερώνονται. Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται άμεση δράση λόγω ύπαρξης σοβαρού κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου, στο υπεύθυνο πρόσωπο θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης Ενημέρωση των τελικών χρηστών από τις αρμόδιες αρχές Τα περιοδικά δελτία για τα δεδομένα εποπτείας της αγοράς μετά τη διάθεση των καλλυντικών στην αγορά μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές, ιδίως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους. Εάν τα δεδομένα για τις ΣΑΕ, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος των εκτιμήσεων αιτιώδους σχέσης και στατιστικής ανάλυσης, δημοσιεύονται με τον τρόπο αυτό, τα υπεύθυνα πρόσωπα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως εκ των προτέρων για τη δημοσίευση αυτή, εάν αναφέρεται η εμπορική επωνυμία του προϊόντος. Οι κίνδυνοι εξάπλωσης μεμονωμένων περιπτώσεων ΣΑΕ στο κοινό πρέπει να εξετάζονται με προσοχή. Η επικοινωνία για τα στοιχεία σχετικά με την επαγρύπνηση για τα καλλυντικά πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο κατανόησης των αναγνωστών. Για να έχουν νόημα τα στοιχεία για την επαγρύπνηση σχετικά με τα καλλυντικά δεν πρέπει να παρουσιάζονται μεμονωμένα, αλλά σε αντιπαράθεση με τα κατάλληλα στοιχεία. Πρέπει να παρέχονται στοιχεία ως προς τον βαθμό της αιτιώδους σχέσης και τον βαθμό σοβαρότητας. Η ακριβής και έγκαιρη επικοινωνία για τα δεδομένα επικινδυνότητας που ανακύπουν αποτελεί βασική πτυχή της επαγρύπνησης για τα καλλυντικά. Η πληροφόρηση για τους κινδύνους αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διαχείρισή τους καθώς και για την ανάληψη δράσης που να τους ελαχιστοποιεί. Οι τελικοί χρήστες και οι επαγγελματίες 13 Risk Governance, Towards an Integrative Approach, Geneva, International Risk Governance Council (IRGC), Ιανουάριος 2006 (http://www.irgc.org). 10

11 υγείας χρειάζονται ακριβή στοιχεία και σωστή επικοινωνία σχετικά με τους κινδύνους που προκύπτουν από τα καλλυντικά προϊόντα και τους λοιπούς παράγοντες που επηρεάζουν τους κινδύνους αυτούς. Λόγω της σημασίας που έχει η κοινοποίηση των κινδύνων, συνιστάται να επιδιώκεται η συνδρομή των κατάλληλων εμπειρογνωμόνων. 11

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Δημιουργία νέου φαρμάκου Κλινικές μελέτες Άδεια κυκλοφορίας Σύστημα ποιότητας στη διαδικασία παραγωγής Αναφορά επιπλοκών κατά τη θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις Μαρτίου 1999

ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις Μαρτίου 1999 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 1999 (28.06) (OR. f) 6948/99 ADD 1 LIMITE PV/CONS 14 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γκανίδου Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»

Μαρία Γκανίδου Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Μαρία Γκανίδου Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Αίµα + επαγρύπνηση Σκοπός της αιµοεπαγρύπνησης είναι να εντοπίζονται και να αναλύονται όλα τα δυσµενή αποτελέσµατα της µετάγγισης αίµατος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

02008R1235 EL

02008R1235 EL 02008R1235 EL 24.08.2016 021.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχετικά µε την παρακολούθηση και την αναφορά δεδοµένων ταξινόµησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Αίμα + επαγρύπνηση Σκοπός της αιμοεπαγρύπνησης είναι να εντοπίζονται και να αναλύονται όλα τα δυσμενή αποτελέσματα της μετάγγισης αίματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος Εξοικειωθείτε με το υλικό υποστήριξης του ECHA που διατίθεται στη διεύθυνση: https://echa.europa.eu/el/reach-2018/.

Μάιος Εξοικειωθείτε με το υλικό υποστήριξης του ECHA που διατίθεται στη διεύθυνση: https://echa.europa.eu/el/reach-2018/. 1 (11) Document Title Πώς να σχεδιάσετε την καταχώρισή Εισαγωγή Η διαδικασία καταχώρισης ξεκινάει με το στάδιο της προκαταχώρισης και ολοκληρώνεται με την επιτυχή υποβολή του φακέλου καταχώρισης. Ο που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 137/7 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188 Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.9.2007 COM(2007) 525 τελικό 2007/0192 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/11 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 7984/17 CSC 76 JAI 307 CFSP/PESC 313 CORLX 185 COTRA 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΕΧ-ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1) Όλα τα Υπουργεία Πληροφορίες: Δ. Πολυκράτης. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας»

Προς: 1) Όλα τα Υπουργεία Πληροφορίες: Δ. Πολυκράτης. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας» ΑΔΑ: ΒΕ56Χ-ΠΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικύρωση και την επανεξέταση των μεθοδολογιών που εφαρμόζουν οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 23/03/2017 ESMA/2016/1575

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 819 τελικό 2011/0385 (COD)C7-0449/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.5.2005 COM(2005) 189 τελικό 1992/0449 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 29.8.2013 2013/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-44 Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (COM(2013)0078

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα έργα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα έργα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα έργα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 1. Προβλέπονται αλλαγές στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Αριθ. αναφ.: ECHA-08-GF-02-EL Ημερομηνία: 27/06/2008 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα εκδώσει σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΔΙΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν Υ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΝΠΤΖΑΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ05 Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA-BoS-14/176 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

L 247/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 247/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 886/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαΐου 2013 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2013)0278 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 394/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 21ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την παροχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Έκδοση 1.0

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Έκδοση 1.0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα