Ενημεπωηική ςγκένηπωζη Γονέων Μαθηηών 1 ος Έηοςρ. Θέαηπο Υωπέμη. Δεςηέπα, 1 Νοεμβπίος 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημεπωηική ςγκένηπωζη Γονέων Μαθηηών 1 ος Έηοςρ. Θέαηπο Υωπέμη. Δεςηέπα, 1 Νοεμβπίος 2010"

Transcript

1 Ενημεπωηική ςγκένηπωζη Γονέων Μαθηηών 1 ος Έηοςρ Θέαηπο Υωπέμη Δεςηέπα, 1 Νοεμβπίος 2010

2

3 ΠΑΡΟΤΙΑΗ Δηζαγσγή απνθνίησλ ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ Φηινζνθία θαη ζηόρνη ηνπ Ι.Β. Δμάγσλν ηνπ Ι.Β. Πξόγξακκα Ι.Β. ζην Κνιιέγην Φπρηθνύ: Μαζήκαηα Ι.Β. θαη ειιεληθνύ πξνγξάκκαηνο Θεσξία ηεο Γλώζεο (Σheory of Κnowledge - ToK) Γεκηνπξγηθόηεηα, Γξάζε, Κνηλσληθή Πξνζθνξά (Creativity, Action, Service - CAS) Δθηεηακέλν Γνθίκην (Δxtended Δssay - EE) Αμηνιόγεζε Μαζεηώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ι.Β. Μαζήκαηα Πξόζζεηεο Γηδαθηηθήο ηήξημεο (Π.Γ..) Απνηειέζκαηα Δμεηάζεσλ Ι.Β Τπνζηήξημε καζεηώλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ Δξσηήζεηο

4 ΔΙΑΓΧΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΧΝ Ι.Β. ΣΟΤ 2010 Δ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ Από ηνπο 123 απνθνίηνπο ηνπ Ι.Β., 120 (πνζνζηό 97,6%) εηζήρζεζαλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνπ εμσηεξηθνύ. Οη 120 καζεηέο ηνπ Ι.Β. θαηαλέκνληαη ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ σο εμήο: - 38 Παλεπηζηήκηα ησλ ΗΠΑ - 75 Παλεπηζηήκηα ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ - 2 Παλεπηζηήκηα ηεο Ιηαιίαο - 1 Παλεπηζηήκην ηεο ινβαθίαο - 1 Παλεπηζηήκην ηεο Διβεηίαο - 3 Παλεπηζηήκηα ηεο Σζερίαο Από ηνπο 75 καζεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, 30 (πνζνζηό 40%) εηζήρζεζαλ ζε ΣΟΡ-10 Παλεπηζηήκηα, ελώ νη ππόινηπνη 45 ζε Παλεπηζηήκηα όπσο ην Brighton (3 καζεηέο), ην Bath (4 καζεηέο), θ.ά. Να ζεκεησζεί όηη 50 καζεηέο (πνζνζηό 66%) εηζήρζεζαλ ζηελ 1 ε ηνπο επηινγή. Από ηνπο 38 καζεηέο πνπ έγηλαλ δεθηνί ζε Παλεπηζηήκηα ησλ ΗΠΑ, 12 (πνζνζηό 32%), εηζήρζεζαλ ζε Best-30 Παλεπηζηήκηα.

5 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΟΙΣΧΝ I.Β ΣΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ Country No. of Students % USA UK Italy 2 2 Czech Republic 3 2 1% 1% 1% 1% 2% 2% 30% Switzerland 1 1 Slovakia % Gap Year 3 2 Total USA UK Italy Czech Republic Switzerland Slovakia Gap year No News

6 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ I.Β ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ American University 1 Babson College 1 Beloit College 1 Bennington College 1 Boston University 4 Emerson College 1 Georgetown University 1 George Washington University 4 Gettysburg College 1 Johns Hopkins University 2 New York University 1 Northeastern University 3 Parsons School of Design 3 Temple University 2 University of Chicago 1 University of Michigan/Ann Arbor 4 University of New Hampshire 1 University of Portland 1 University of Pennsylvania 1 University of Rochester 1 University of Virginia 1 Villanova University 1 Wheaton University 1 ΤΝΟΛΟ 38

7 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ 1.Β ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΣΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ Cardiff University 1 City University 5 Durham University 2 Goldsmiths College, University of London 1 Imperial College London 8 King s College London 2 Kingston University 1 London College of Fashion 1 London Metropolitan University 1 LSE 1 Oxford University 1 Queen Mary, University of London 6 Royal Holloway, University of London 6 The University of Buckingham 1 The University of Kent 4 The University of Warwick 1 The University of York 12 UCL 2 University for the Creative Arts 1 University of Bath 4 University of Brighton 3 University of Cambridge 2 University of Southampton 3 University of St. Andrews 1 University of Westminster 5 ΤΝΟΛΟ 75

8 Από ηνπο 75 απνθνίηνπο ηνπ Ι.Β. πνπ εηζήρζεζαλ ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, νη 30 (πνζνζηό 40%) έγηλαλ δεθηνί ζε ΣΟΡ-10 Παλεπηζηήκηα. TOP-10 UNIVERSITIES (from Times top 100 Universities) Institution Rank No. of Graduates No. of Graduates in TOP-10 Universities Oxford 1 1 Cambridge 2 2 Imperial College St. Andrews 4 1 LSE 5 1 Durham UCL 7 2 Warwick York 9 12 Total 30 Oxford Cambridge Imperial College St. Andrews LSE Durham UCL Warwick York

9 ΦΙΛΟΟΦΙΑ θαη ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ Ι.Β. Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνύλ ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζε λέα εξσηήκαηα. Γη απηό ην ιόγν, ε δηδαζθαιία ζρεδηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη ανάπηςξη θαη εθαπμογή δεξιοηήηων.

10 ΣΟ ΔΞΑΓΧΝΟ ΣΟΤ Ι.Β. Η δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Γηπιώκαηνο Ι.Β. απνδίδεηαη κε ην αθόινπζν εμάγσλν: ΟΜΑΓΑ 1 Μεηξηθή γιώζζα ΟΜΑΓΑ 2 Εκηεηαμένο Δοκίμιο ΟΜΑΓΑ 3 Ξέλε γιώζζα Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο Θεωπία ηηρ Γνώζηρ Δημιοςπγικόηηηα Δπάζη ΟΜΑΓΑ 4 Κοινωνική Πποζθοπά ΟΜΑΓΑ 5 Πεηξακαηηθέο Δπηζηήκεο Μαζεκαηηθά (Δπηινγή: Πιεξνθνξηθή) ΟΜΑΓΑ 6 Σέρλεο

11 ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ Ι.Β. ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΙ ΣΟ ΚΟΛΛΔΓΙΟΤ ΦΤΥΙΚΟΤ ΟΜΑΓΑ 1: Διιεληθά (θαη γηα ειάρηζηνπο καζεηέο, English A1) ΟΜΑΓΑ 2: English A2 ΟΜΑΓΑ 3: Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, Οηθνλνκηθά, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Φπρνινγία, Ιζηνξία ΟΜΑΓΑ 4: Βηνινγία, Υεκεία, Φπζηθή, Πεξηβαιινληηθά πζηήκαηα θαη Κνηλσλίεο ΟΜΑΓΑ 5: Μαζεκαηηθά (πςεινύ θαη βαζηθνύ επηπέδνπ), Μαζεκαηηθέο πνπδέο, Δπηινγή: Πιεξνθνξηθή ΟΜΑΓΑ 6: Οπηηθέο Σέρλεο, Θέαηξν ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Νενειιεληθή Γιώζζα Νενειιεληθή Λνγνηερλία Ιζηνξία Φπζηθή Αγσγή

12 ΘΔΧΡΙΑ ΣΗ ΓΝΧΗ (THEORY OF KNOWLEDGE) Η Θεσξία ηεο Γλώζεο είλαη κάζεκα θηινζνθηθνύ ραξαθηήξα πνπ δηδάζθεηαη σο κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη όρη σο μερσξηζηό γλσζηηθό αληηθείκελν. Ο ππνςήθηνο καζαίλεη: λα αμηνινγεί αμηώκαηα θαη δεδνκέλα λα επηρεηξεκαηνινγεί ζθαηξηθά λα θαηαλνεί ηα ηζρπξά θαη ηα αδύλαηα ζεκεία ησλ απόςεώλ ηνπ λα εθηηκά ηε δύλακε αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο ινγηθήο λα αλαπηύζζεη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο

13 ΘΔΧΡΊΑ ΣΗ ΓΝΧΗ (THEORY OF KNOWLEDGE) Οη ππνρξεώζεηο ησλ καζεηώλ είλαη: κηα εξγαζία ιέμεσλ, πνπ αμηνινγείηαη από εμεηαζηέο ηνπ εμσηεξηθνύ κηα νκαδηθή ή αηνκηθή παξνπζίαζε, πνπ ζπλνδεύεηαη από αλαθνξά ηνπ θάζε καζεηή ρσξηζηά

14 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CAS (Creativity Action Service) Σν Πξόγξακκα CAS είλαη έλα μερσξηζηό κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ι.Β. θαη ππνρξεσηηθό ζηνηρείν γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Γηπιώκαηνο. Οη επηκέξνπο ζηόρνη ηνπ είλαη: λα ελζαξξύλεη ηελ αλάπηπμε ησλ αηνκηθώλ δεμηνηήησλ θαη ελδηαθεξόλησλ ησλ καζεηώλ λα δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο γηα πξνζθνξά όρη κόλν ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα, αιιά θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ην πεξηβάιινλ θαη ηε δηεζλή θνηλόηεηα λα ζπκπιεξώζεη ηνπο αθαδεκατθνύο ηνκείο θαη λα εμηζνξξνπήζεη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ λα εληζρύζεη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηώλ πνπ θαινύληαη λα εθαξκόζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη λα αλαιάβνπλ επζύλεο θαη ξόινπο ζηελ θνηλσλία

15 Πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο; ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CAS (Creativity Action Service) 180 ώξεο CAS (60 αλά ηνκέα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε δηάξθεηα ησλ 2 εηώλ) Σνπιάρηζηνλ 3 δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αλά ηνκέα Σνπιάρηζηνλ 1 ηξίκελε δξαζηεξηόηεηα αλά ηνκέα Σαθηηθή ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ εληύπσλ Πνηόηεηα Γέζκεπζε - Πνηθηιία Κνηλσληθή πξνζθνξά

16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CAS ΣΟ ΚΟΛΛΔΓΙΟ ΦΤΥΙΚΟΤ (Creativity Action Service) Όκηινη: Forensics, Model United Nations (MUN), Scientific Thinking Club (EUSO), English Drama Club, Mathematical Computational (MathLing) Club, UNESCO Club, Visual Arts Club, Robotics Club, Aviation Club Άιιεο Γξαζηεξηόηεηεο: Γελδξνθπηεύζεηο, 28 νο Κιαζηθόο Μαξαζώλαο, Special Olympics World Summer Games 2011 Γηα πεξηζζόηεξεο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο https://collegeonline2.haef.gr/pc/ib/subjects/cas/important%20instructions%20%20information/forms/allitems.aspx Έληππα https://collegeonline2.haef.gr/pc/ib/subjects/cas/common%20material/forms/allitems.aspx

17 ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΟ ΓΟΚΙΜΙΟ (EXTENDED ESSAY) Γνθίκην ζε ζέκα ηεο επηινγήο ηνπ καζεηή από γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ Έκηαζη: ιέμεηο Χπόνορ έναπξηρ: Ιαλνπάξηνο 2011 Χπόνορ παπάδοζηρ: Γεθέκβξηνο 2011 Ο πόλορ ηος επιβλέπονηα καθηγηηή Να ζπκβνπιεύζεη ην καζεηή σο πξνο: ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ην πεξηερόκελν ην ύθνο ηε κέζνδν ζπγγξαθήο ηνπ δνθηκίνπ

18 ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΟ ΓΟΚΙΜΙΟ (EXTENDED ESSAY) Σν Δθηεηακέλν Γνθίκην πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηνπ Ι.Β. κηα ηδηαίηεξε επθαηξία: λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζσπηθήο έξεπλαο λα κάζνπλ πώο λα εθζέηνπλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηεθκεξησκέλα λα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηεο ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πεγώλ, ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζύλζεζεο λα παξνπζηάζνπλ νινθιεξσκέλα έλα ζέκα

19 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΣΧΝ ΣΟ Ι.Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αλώηαηε βαζκνινγία: 45 κνλάδεο Kιίκαθα βαζκνινγίαο: 1-7 ζε θάζε έλα από ηα έμη καζήκαηα Άξηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία καζεκάησλ: 6 καζήκαηα x βαζκό 7 = 42 Bonus points: 3 γηα ηελ επίδνζε ζην Δθηεηακέλν Γνθίκην (ΔΔ) θαη ζηε Θεσξία ηεο Γλώζεο (TOK)

20 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΣΧΝ ΣΟ Ι.Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κιίκαθα αμηνιόγεζεο Δθηεηακέλνπ Γνθηκίνπ θαη Θεσξίαο ηεο Γλώζεο : A- E. Ο αξηζκόο ησλ επηπιένλ βαζκώλ (bonus points) ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ αθόινπζνπ πίλαθα : BONUS POINTS MATRIX THEORY OF KNOWLEDGE E X T E N D E D E S S A Y Excellent Good Satisfactory Mediocre Elementary Not Submitted Excellent N Good N Satisfactory N Mediocre N Elementary F F F F F N Not Submitted N N N N N N

21 ΔΧΣΔΡΙΚΗ θαη ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ο βαζκόο (1 έσο 7) ζε θάζε κάζεκα πξνθύπηεη από Εσωτερική θαη Εξωτερική Αμηνιόγεζε Εζωηεπική Αξιολόγηζη (Internal Assessment) Η κνξθή θαη ην πνζνζηό ηεο αμηνιόγεζεο δηαθέξεη αλάινγα κε ην κάζεκα. Παξαδείγκαηα Γιώζζεο: πξνθνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο (30% ηνπ βαζκνύ) Μαζεκαηηθά: γξαπηέο εξγαζίεο (20% ηνπ βαζκνύ) Φπρνινγία: γξαπηέο εξγαζίεο (20% ηνπ βαζκνύ) Πεηξακαηηθέο Δπηζηήκεο: εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα (24% ηνπ βαζκνύ) Πιεξνθνξηθή: εξγαζίεο (35% ηνπ βαζκνύ) Εξωηεπική Αξιολόγηζη (External Assessment) Σειηθέο εμεηάζεηο Ι.Β. (50%-80% ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ) Γξαπηέο εξγαζίεο (20% ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ γηα ηηο Γιώζζεο) Πξνθνξηθέο εμεηάζεηο από επηζθέπηεο-εμεηαζηέο (π.ρ. Visual Arts)

22 ΜΟΡΦΗ θαη ΠΟΟΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ Ι.Β. Subject Level Internal Assessment External Assessment Written Tasks IB Exams Subject Level Internal Assessment External Assessment Modern Greek A1 HL / SL 30% 20% 50% English A1 HL / SL 30% 20% 50% English A2 HL / SL 30% 20% 50% Option A HL / SL 40% Investigation (Workbook) 60% Studio (Exhibition) Economics Business & Management History HL 20% % SL 25% % HL / SL 25% % HL 20% % SL 25% % Visual Arts Option B HL / SL 40% Studio (Exhibition) 25% Theatre Performance & Production Presentation 60% Investigation (Workbook) 25% Research Investigation Social & Cultural Anthropology HL 25% % SL 20% % Psychology HL / SL 20% % Mathematics HL / SL 20% % Theatre HL / SL 25% Independent Project Portfolio 25% Practical Performance & Proposal Math Studies SL 20% % Computer Science HL / SL 35% % Physics HL / SL 24% % Chemistry HL / SL 24% % Biology HL / SL 24% % Environmental Systems & Societies SL 20% %

23

24 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΟΘΔΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ (Π.Γ..)

25 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ Ι.Β. 2010

26 Average Grades ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERNATIONAL BACCALAUREATE 2010 Results Group 1 (Language 1) & Group 2 (Second Language) World Average School Average HL English A1 SL English A1 HL Modern Greek A1 SL Modern Greek A1 HL English A2 Group 1 (Language 1) & Group 2 (Second Language) Subjects SL English A2

27 Average Values ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERNATIONAL BACCALAUREATE 2010 Results Group 3 (Individuals & Societies) World Average School Average HL Bus & Mgt SL Bus & Mgt HL Eco SL Eco HL His SL His HL Psy SL Psy HL Soc & Cult Anth SL Soc & Cult Anth Group 3 Subjects

28 Average Values ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERNATIONAL BACCALAUREATE 2010 Results Group 4 (Experimental Sciences) World Average School Average HL Bio SL Bio HL Chem SL Env'l Sys HL Phys SL Phys Group 4 Subjects

29 Average Values ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERNATIONAL BACCALAUREATE 2010 Results Group 5 (Mathematics & Computer Science) World Average School Average HL Com Sc SL Com Sc SL Math Studies HL Math SL Math Group 5 Subjects

30 Average Values ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERNATIONAL BACCALAUREATE 2010 Results Group 6 (The Arts) World Average School Average Vis Arts A HL Group 6 Subjects Vis Arts B SL

31 2010 Results Extended Essays N 1% E 0% D 12% A 23% C 32% B 32% A B C D E N

32 2010 Results Theory of Knowledge D 11% E 0% A 12% C 41% B 36% A B C D E

33 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

34 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟΤ ΣΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ

35

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ηκεξνκελία 27-11-2012 σ. Έηορ: 2012-2013 Αξηζ. Πξση.... ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 3 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο ΣΗΛ. 27310 81046 ΓΗΜΟ / ΠΔΡΙΟΥΗ ΥΟΛΔΙΟΤ παξηηαηώλ/ πάξηε FAX

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα