1. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗ ΜΟ ΝΔΜΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗ ΜΟ ΝΔΜΔΑ"

Transcript

1 1. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΝΔΜΔΑ Διεύθσνση: Λεσθφξνο Παπαθσλζηαληίλνπ 130, Νεκέα Τηλέυωνο: , 22845, Fax: Web-site:www.nemeanwines.gr Ο ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ (ΑΟ) ΝΔΜΔΑ, ηδξχζεθε ην 1937 απφ 70 ακπεινπξγνχο ηεο πεξηνρήο. ήκεξα, 70 ρξφληα κεηά, απαξηζκεί πεξηζζφηεξα απφ κέιε ζπλέηαηξνπο, ελψ νηλνπνηεί εηεζίσο πεξίπνπ ηφλνπο θξαζηνχ, γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νηλνπαξαγσγνχο παλειιαδηθά. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΟ Νεκέαο ζπγθεληξψλνληαη πεξίπνπ ηφλνη ζηαθπιηψλ ηνλ ρξφλν, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 90% ηεο παξαγσγήο ηεο δψλεο ΟΠΑΠ ηεο πεξηνρήο. εκαληηθφ ηφζν ην νηλνπνηεηηθφ ηνπ έξγν, φζν θαη ε θνηλσληθή ηνπ πξνζθνξά ζηελ πεξηνρή. Πξσηαξρηθφ ζηφρν θαη φξακα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνηειεί ε δηαθχιαμε ηεο νηλνπνηεηηθήο παξάδνζεο ηνπ ηφπνπ θαη κέζα απφ απηή ε πξνψζεζε ηνπ Αγησξγήηηθνπ, αλαπφζπαζηνπ θνκκαηηνχ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ θαη πνηθηιίαο πνπ δελ θαιιηεξγείηαη ηφζν καδηθά ζε θακία άιιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο. Ζ πξνέιεπζε, ε θιεξνλνκηά θαη νη αμίεο, ην κεξάθη θαη ε απζεληηθφηεηα, ε γλψζε θαη ε εκπεηξία, απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο κνρινχο αλάπηπμεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, πνπ κε λέα πξντφληα πξνβάιιεη ην φξακά ηνπ ζην κέιινλ. ην ρψξν ηνπ ΑΟ Νεκέαο νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ην λέν, ζχγρξνλα εμνπιηζκέλν θαη πξφζθαηα αλαθαηληζκέλν νηλνπνηείν θαη λα αγνξάζνπλ ηελ κεγάιε πνηθηιία ησλ εξπζξψλ (θαη φρη κφλν) θξαζηψλ ηνπ. 2. ΑΜΠΔΛΩΝΔ ΕΑΥΑΡΗΑ Διεύθσνση: 1 ν ρικ. επαξρηαθήο νδνχ Νεκέαο Πεηξίνπ, Νεκέα Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Βνπηδά 12, Βχξσλαο Τηλέυωνο: Fax: Web-site:www.zacharias.com.gr Ο νηλνπνηφο Ζιίαο Εαραξηάο ίδξπζε ην 1997 ηνπο ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΕΑΥΑΡΗΑ ζπλερίδνληαο έηζη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνπο ακπειψλεο ηεο Νεκέαο, ε νπνία έρεη ζπκπιεξψζεη πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο δεθαεηίεο. Σν 2001 θπθινθφξεζαλ ζηελ αγνξά νη πξψηεο θηάιεο ηνπ θξαζηνχ ΕΑΥΑΡΗΑ. Ο πξφηππνο ακπειψλαο κε ζπλνιηθή έθηαζε 250 ζηξεκκάησλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ΝΣΟΤΡΑΜΑΝΗ θαη ζηελ ΠΛΑΚΑ ΛΔΟΝΣΗΟΤ, ελψ ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ παξαγσγή 200 αθφκε ζηξεκκάησλ ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ ηεο πεξηνρήο. Ζ νηλνπνηία αθνινπζεί πηζηνπνηεκέλε, πεξηβαιινληηθή, βηνινγηθή δηαρείξηζε AGRO 2-1, AGRO 2-2. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ησλ ακπειψλσλ πεξηιακβάλνληαη ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, Μαχξν εηο ηνλ θχβν, Δξπζξφο Εαραξηά θαη Ακπέινπ Φσο. 3. ΑΜΠΔΛΩΝΔ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ Διεύθσνση: A. & Γ. ΠΑΠΑΨΧΑΝΝΟΤ Ο.Δ Αξραία Νεκέα Τηλέυωνο: Fax: Web-site:www.papaioannouwines.gr Ζ ηζηνξία ησλ Ακπειψλσλ Παπατσάλλνπ μεθηλά ην Σα 650 ζηξέκκαηα ηνπ ηδηφθηεηνπ ακπειψλα βξίζθνληαη ζηελ ΑΡΥΑΗΑ ΝΔΜΔΑ θαη ζηε ΝΔΜΔΑ, ζηηο ηνπνζεζίεο ΞΖΡΟΚΑΜΠΟ, ΑΖ ΛΗΑ, ΚΟΛΧΝΟ, ΠΑΡΗΔ, ΑΥΛΑΓΗΑ, ΠΟΡΗΑ, ΠΡΟΒΔΣΑ, ΝΣΟΕΑΡΑ, ΓΔΦΤΡΑΚΗ, ΒΑΛΣΔΣΗ, ΝΔΡΑΚΗΑ. Οη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απηέο πεξηνρέο κε ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ε ειηθία ησλ ακπειηψλ νδεγνχλ ζε ελδηαθέξνληα

2 απνηειέζκαηα. Οη γλψζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ζε φηη αθνξά ηε ζσζηή επηινγή ησλ πνηθηιηψλ θαη νη γλψζεηο γηα ην ακπέιη θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ, νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή θξαζηψλ αξίζηεο πνηφηεηαο. Ο Θαλάζεο Παπατσάλλνπ είλαη απφ ηνπο πξψηνπο παξαγσγνχο πνπ πξνψζεζαλ ηελ ηδέα φηη ην θξαζί ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πνηθηιία, ηε ζέζε ηνπ ακπειψλα θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ ακπεινπξγφ, γηα ράξε ηεο βηνινγηθήο ηζνξξνπίαο. Έηζη, ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο εθαξκφδεηαη βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θαη θάζε πνηθηιία βξίζθεη ηε ζέζε πνπ ηεο ηαηξηάδεη. Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εξπζξψλ ηνπ Κηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη: ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, Παιηά Κιίκαηα, Cava, Αγησξγίηηθν, Cabernet Sauvignon, Μηθξνθιίκα θ.α. 4. ΓΑΗΑ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ Διεύθσνση: ΓΑΗΑ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ Κνχηζη Νεκέαο Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Θεκηζηνθιένπο 22, Μαξνχζη Τηλέυωνο: , ,3 ( ) Fax: , Web-site:www.gaia-wines.gr Ζ ΓΑΗΑ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ δεκηνπξγήζεθε ην Σξία ρξφληα αξγφηεξα εγθαηληάζζεθε ην νηλνπνηείν ηεο ζηε Νεκέα, ελψ ην 1999 αθνινχζεζε ε ίδξπζε ελφο λένπ νηλνπνηείνπ ζηε αληνξίλε. Οη ακπειψλεο ηεο εηαηξείαο ζηε Νεκέα, ζηε ζέζε Κνχηζη, έρνπλ έθηαζε 70 ζηξεκκάησλ. Απφ ηα 100 αθφκε ζηξέκκαηα ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ ζπγθεληξψλεηαη ην ζηαθχιη πνπ νηλνπνηείηαη θάζε ρξφλν ζην νηλνπνηείν ηεο εηαηξείαο. Ζ ΓΑΗΑ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ απφ ειιεληθέο πνηθηιίεο, κε ζηαζεξφ ζηφρν ηηο εμαγσγέο απηψλ ησλ πξντφλησλ. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ ηεο ΓΑΗΑ πεξηιακβάλνληαη ηα Κηήκα ΓΑΗΑ, Νφηηνο, Αγησξγίηηθν θαη ΓΑΗΑ S. 5. ΔΝΣΔΛΖ ΟΗΝΟ Διεύθσνση: ΔΝΣΔΛΖ ΟΗΝΟ Νεκέα Τηλέυωνο: , Fax: Web-site: Ο ΔΝΣΔΛΖ ΟΗΝΟ (Οινοποιία Αριστοτέλη Καλλή) δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 2003 ζηελ Νεκέα. Γηαζέηεη 50 πεξίπνπ ζηξέκκαηα ηδηφθηεηνπ ακπειψλα, θπηεκέλν θπξίσο κε ηελ θεκηζκέλε πνηθηιία Αγησξγίηηθν ηεο Νεκέαο. Απφ ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ Κηήκαηνο, πεξίπνπ θηάιεο ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ εκθηαιψλνληαη θάζε ρξφλν κεηά απφ 18κελε παιαίσζε ζε βαξέιηα, έρνληαο ήδε απνζπάζεη επαίλνπο γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ. 6. ΕΑΦΔΗΡΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ Διεύθσνση: ΕΑΦΔΗΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ Νεκέα Τηλέυωνο: , Fax: Κχξηα εηδίθεπζε ηνπ νηλνπνηείνπ ηεο Κσλζηαληίλαο Εαθείξε ε παξαγσγή κε εκθηαισκέλνπ θξαζηνχ. Γηαζέηεη 120 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ζηηο πεξηνρέο ηεο Νεκέαο θαη ηεο Αξραίαο Νεκέαο θαη ιακβάλεη ζηαθχιη απφ πεξίπνπ 300 αθφκε ζηξέκκαηα ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ. Ο ηδηφθηεηνο ακπειψλαο θαιιηεξγείην βηνινγηθά απφ ην Ζ επηρείξεζε, κεηά ηνλ ηειεπηαίν εθζπγρξνληζκφ ηνπ νηλνπνηείνπ (2002), πξνεηνηκάδεη ηελ κεηεγθαηάζηαζε θαη ηνλ γεληθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο. Ζ Κσλζηαληίλα Εαθείξε έρεη μεθηλήζεη ηελ

3 παξαγσγή θαη εκθηαισκέλσλ θξαζηψλ κε πξψην θξαζί ην «ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ». 7 Ζ ΟΦΗΑ ΣΖ ΦΤΖ Γηεχζπλζε: Κνχηζη Κνξηλζίαο, Νεκέα Σει.: Fax: q Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 2005 κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε 80 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ηδηφθηεησλ ακπειψλσλ αγησξγίηηθνπ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ζηε δψλε ΟΠΑΠ Νεκέαο θαη ην 2006 νινθιήξσζε, κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο Leader+, ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνπηζίνπ. ήκεξα, ζηηο ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηεο, παξάγνληαη πξντφληα ρσξίο ηε ρξήζε ζπληεξεηηθψλ θαη πξφζζεησλ, απνθιεηζηηθά απφ βηνινγηθά ζηαθχιηα, ζχκθσλα κε ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2000 θαη ΗSO Σα πξντφληα καο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ ΓΖΧ. 8. ΚΑΣΩΓΗ & ΣΡΟΦΗΛΗΑ Διεύθσνση: ΚΑΣΧΓΗ ΣΡΟΦΗΛΗΑ Α.Δ Αζπξφθακπνο Νεκέαο Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Μαξαζσλνδξφκσλ 59, Παιαηφ Φπρηθφ Τηλέυωνο: , , Fax: , Web-site:www.katogi-strofilia.gr Ζ ΚΑΣΧΓΗ ΣΡΟΦΗΛΗΑ Α.Δ. ππήξμε απνηέιεζκα ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ εηαηξεηψλ ΚΑΣΧΓΗ ΑΒΔΡΧΦ θαη ΣΡΟΦΗΛΗΑ ην Γπν ρξφληα πξηλ είρε πξνεγεζεί ε θαηαζθεπή νηλνπνηείνπ ζηε Νεκέα, κε ζηφρν λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζέθεξε ε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ πςειήο πνηφηεηαο. Οη ηδηφθηεηνη ακπειψλεο ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν ησλ 700 κ., γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζχκθσλα κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξείαο, ζηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ησλ ζηαθπιηψλ. Απνηέιεζκα ησλ θνηλψλ πξνζπαζεηψλ αιιά θαη ησλ θνηλψλ νξακάησλ γηα ην ειιεληθφ θξαζί ησλ νηλνπνηεηηθψλ εηαηξεηψλ ΚΑΣΧΓΗ ΣΡΟΦΗΛΗΑ ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΣΖΜΑ ΜΔΡΚΟΤΡΖ & ΑΝΣΑ ΜΑΟΤΡΑ, ππήξμε ε ΟΚΣΑΝΑ. θνπφο, αθ ελφο κελ ε πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ ζην εμσηεξηθφ αθεηέξνπ δε ε αμηνπνίεζε ηνπ πςεινχ πνηνηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πην νξεηλήο δψλεο ΟΠΑΠ ΝΔΜΔΑ ζην Γήκν ηεο ιίκλεο ηπκθαιίαο κε ηε δεκηνπξγία ελφο ππεξζχγρξνλνπ νηλνπνηείνπ. Ζ ζηελή απηή ζπλεξγαζία απνθαιχπηεη ηελ θνηλή θηινζνθία θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηαηα ησλ πξντφλησλ, έηζη ψζηε ην επφκελν βήκα λα πξνθχςεη σο θάηη απηνλφεην. 9. ΚΣΖΜΑ ΑΪΒΑΛΖ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΑΨΒΑΛΖ 4 ν ρικ. Δπαξρηαθήο νδνχ Νεκέαο Πεηξίνπ Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Αβέξσθ 21, Πξφλνηα Ναππιίνπ Τηλέυωνο: , , Fax: Web-site:www.aivaliswines.gr Μέζσ ηζηνζειίδαο Σν ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΑΨΒΑΛΖ δεκηνπξγήζεθε ην 2000, ε επηρείξεζε φκσο μεθίλεζε ην Οη ηδηφθηεηνη ακπειψλεο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 35 ζηξεκκάησλ, βξίζθνληαη ζηελ ΑΓ. ΧΣΖΡΑ, ζηηο

4 ΒΑΡΓΔ, ζηα ΚΑΛΤΒΗΑ. απηνχο θαιιηεξγνχληαη νη πνηθηιίεο Αγησξγίηηθν θαη πξφζθαηα θαη νη Syrah θαη Tannat. Φπρή ηνπ νηλνπνηείνπ ν Υξήζηνο Ατβαιήο, κε βαζηθή ηνπ αξρή ηελ πξνζσπηθή ρεηξσλαθηηθή δνπιεηά, αθνχ ην θξαζί γηα ηνλ ίδην είλαη απνηέιεζκα ρεηξνηερλίαο, ρσξίο πξφζζεηεο ηερλνινγίεο. Σειηθφο ζηφρνο, ε παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θάηη πνπ έρεη πεηχρεη απφιπηα αθνχ ζεσξείηαη έλαο απζεληηθφο θαη γλήζηνο νηλνπνηφο πνπ ιαηξεχεη ηελ δνπιεηά ηνπ. Σα θξαζηά πνπ παξάγεη (ΝΕΜΕΑ ΟΠΑΠ, Merlot, Μονοπάτι κηα εθπιεθηηθή ΝΔΜΔΑ πνπ παξάγεηαη ζε έλαλ απνκαθξπζκέλν, αξραίν ακπειψλα έθηαζεο κφιηο 4 ζηξεκκάησλ θαη παιαηψλεη γηα πάξα πνιιά ρξφληα-, Cabernet & Syrah θαη ην κφιηο κεξηθψλ εθαηνληάδσλ θηαιψλ πεξηνξηζκέλεο παξαγσγήο Τέσσερα - ίζσο ην αθξηβφηεξν ειιεληθφ θξαζί). 10. ΚΣΖΜΑ ΝΔΜΔΗΟΝ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΝΔΜΔΗΟΝ Θέζε Καξβνμχιηα, Δπαξρηαθή Οδφο Νεκέαο-Γάθλεο Νεκέα Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: η. Παπαληθνιάνπ 8, Κνξσπί Τηλέυωνο: , Fax: Web-site:www.vassilioudomaine.gr Ζ ηζηνξία ησλ θξαζηψλ ηεο νηθνγέλεηαο Βαζηιείνπ μεθηλά γχξσ ζην Σφηε ν παππνχο, Γηψξγνο Βαζηιείνπ, γελλεκέλνο ζηελ πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ, δεκηνπξγεί ηδηφθηεηνπο ακπειψλεο γηα λα θηηάμεη ην θξαζί ηνπ. Αξγφηεξα ν Παλαγηψηεο Βαζηιείνπ, δεχηεξε γεληά νηλνπνηψλ, ζπλερίδεη ηελ ηέρλε θαη ηελ παξάδνζε ηεο νηθνγέλεηαο πξνζαξκνζκέλεο ζηελ νηλνπνηεηηθή ηερλνινγία ηεο επνρήο ηνπ. ήκεξα ν Γηψξγνο Βαζηιείνπ, ηξίηε γεληά νηλνιφγνο, δεκηνπξγεί εκθηαισκέλν θξαζί θαη ελαξκνλίδεη ηελ πνιπεηή πείξα θαη ην κεξάθη ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ επξσπατθή ηερλνγλσζία γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ θξαζηψλ πνπ δηαηεξνχλ ηελ απζεληηθφηεηα ζηε γεχζε. ην «Κτήμα Νέμειον» παξάγνληαη πξαγκαηηθά «κεγάια θξαζηά» ηεο Νεκέαο θαη θπθινθνξνχλ κε ηηο εηηθέηεο «ΝΕΜΕΑ Reserve» θαη «Ηγεμών». 11. ΚΣΖΜΑ ΓΡΤΟΠΖ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΓΡΤΟΠΖ 14 ν ρικ. Σξίπνιεο Καζηξίνπ, Ρίδεο Αξθαδίαο Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Μαληακάδνπ 9α, Μαξνχζη Τηλέυωνο: , Fax: , Web-site:www.tselepos.gr Σν ΚΣΖΜΑ ΓΡΤΟΠΖ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ Α.Δ. είλαη ν ακπειψλαο πνπ δεκηνπξγήζεθε, ην 2004, απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ θίισλ παξαγσγψλ Γηάλλε Σζέιεπνπ θαη Αιέμαλδξνπ Αβαηάγγεινπ. Σν θνηλφ ηνπο πάζνο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ειιεληθψλ πνηθηιηψλ νδήγεζε ζε απηή ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ εξπζξή πνηθηιία αγησξγίηηθν. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θηήκαηνο επηιέρηεθε ε πεξηνρή ΚΟΤΣΗ Νεκέαο, γηα ηα πςειά θαηλνιηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζηαθχιηα πνπ θαιιηεξγνχληαη εθεί, ηθαλά λα δψζνπλ θξαζηά καθξάο παιαίσζεο. Σν πςφκεηξν φπνπ βξίζθεηαη ν ηδηφθηεηνο ακπειψλαο, έθηαζεο 50 ζηξεκκάησλ, είλαη ηα 350 κέηξα, ην έδαθφο ηνπ είλαη αξγηιψδεο θαη ε ηδαληθή ηνπ θιίζε εμαζθαιίδεη κεγάιε απνζηξαγγηζηηθφηεηα. Ο ακπειψλαο δέρεηαη επίζεο ην κέγηζην ηεο ειηνθάλεηαο, ελψ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο σξίκαζεο επλνείηαη απφ θαινθαηξηλνχο βνξηάδεο. Σα θξαζηά πνπ παξάγνληαη είλαη ην Nεκέα Γξπφπε (βξαβεπκέλν κε ην Decanter Silver Award ην 2004) θαη ην Κηήκα Γξπφπε. Σν Κηήκα Γξπφπε δελ δηαζέηεη αθφκα νηλνπνηείν ζηε Νεκέα (ζχληνκα ζα αξρίζεη λα θαηαζθεπάδεηαη ππεξζχγρξνλν νηλνπνηείν κέζα ζην θηήκα ζην Κνχηζη). Γηαζέηεη επηζθέςηκν νηλνπνηείν ζηηο Ρίδεο Αξθαδίαο, 14 ρικ απφ ηελ Σξίπνιε.

5 12. ΚΣΖΜΑ ΛΑΝΣΗΓΖ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΛΑΝΣΗΓΖ Ξεξφθακπνο Νεκέαο Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Β. Μειά 5 α, Υνιαξγφο Τηλέυωνο: , Fax: Web-site:www.lantides.gr Σν ΚΣΖΜΑ ΛΑΝΣΗΓΖ δηαζέηεη 70 ζηξέκκαηα ακπειψλα ζηνλ Αζπξφθακπν Νεκέαο. Οη νηθνγέλεηα Λαληίδε ζπλερίδεη ηελ επηιεθηηθή θαη κηθξή παξαγσγή, ζηεξηδφκελε ζηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ νηλνπνηνχ Πάλνπ Λαληίδε, ελψ ν Αλδξέαο Λαληίδεο ζην ακπέιη, ε Μαξία Λαληίδε ζην νηλνπνηείν θαη ν ίκνο Λαληίδεο ζην κάξθεηηλγθ ζπλερίδνπλ ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ νηλνπνηείνπ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ακπεινπξγνχο ηεο γχξσ πεξηνρήο. ην Κηήκα παξάγνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα θξαζηά ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, Cava, Βηβιηθφ, merlot θ.α. Σν νηλνπνηείν είλαη επηζθέςηκν ελψ βξίζθνληαη ζε εμέιημε εξγαζίεο δεκηνπξγίαο πσιεηεξίνπ νίλνπ, αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ, εζηίαζεο θαη μελψλσλ. 13. ΚΣΖΜΑ ΜΖΣΡΑΒΔΛΑ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΜΖΣΡΑΒΔΛΑ Υξηζηνπνχινπ 23, Νεκέα Τηλέυωνο: , Fax: Σν πην παιηφ ίζσο νηλνπνηείν ζηελ πεξηνρή ηεο Νεκέαο. Ζ ηζηνξία ηνπ έρεη ειηθία ζρεδφλ έλα αηψλα. Ο ηδηφθηεηνο ακπειψλαο ηνπ έθηαζεο 70 ζηξεκκάησλ βξίζθεηαη ζηηο πεξηνρέο ΑΥΛΑΓΗΑ, ΣΕΗΝΣΑΡΗ, ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΚΑΛΤΒΗΑ θαη ΚΟΤΣΗ Νεκέαο. Μαδί κε ηηο εθηάζεηο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ακπειψλσλ θηάλεη ζπλνιηθά ηα 250 ζηξέκκαηα. Ζ επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή κε εκθηαισκέλνπ θξαζηνχ, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξνρσξήζεη θαη ζηελ παξαγσγή εκθηαισκέλνπ. 14. ΚΣΖΜΑ ΜΠΗΕΗΟ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΜΠΗΕΗΟ Αζπξφθακπνο Κνξηλζίαο Τηλέυωνο: , Fax: Ζ ηζηνξία ηνπ νηλνπνηείνπ ΚΣΖΜΑ ΜΠΗΕΗΟ μεθηλά ην 1998, ζηνλ ΑΠΡΟΚΑΜΠΟ Κνξηλζίαο. Ζ πξψηε χιε γηα ηελ νηλνπνίεζε ηνπ θξαζηνχ πνπ παξάγεη πξνέξρνληαη απφ ηα 70 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή ζηηο πιαγηέο ηνπ Αζπξφθακπνπ θαη θαιιηεξγνχληαη βηνινγηθά. Σν 2004 ε επηρείξεζε εθζπγρξνλίζηεθε κε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θηηξίνπ - νηλνπνηείνπ. ρεηηθά πξφζθαηα έγηλαλ αλαδηαξζξψζεηο ζηνπο ακπειψλεο ηεο επηρείξεζεο. Όινη είλαη κε αξδεπφκελνη θαη νη ζηξεκκαηηθέο ηνπο απνδφζεηο βξίζθνληαη ζε ρακειά επίπεδα πνζνηηθά. Μεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηνπ Κηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη Νεκέα ΟΠΑΠ, Cabernet Sauvignon θαη Αγησξγίηηθν Φξέζθν. 15. ΚΣΖΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Θέζε Νηνπξακάλη, Νεκέα Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Δπζηαζίνπ Μαληάηε 11, Νεκέα Τηλέυωνο: Fax: Σν νηλνπνηείν Νηθνιάνπ ηδξχζεθε ην ηα 60 ζηξέκκαηα ηδηφθηεηνπ ακπειψλα εθαξκφδεηαη

6 απφ ην 1999 βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ακπειψλα βξίζθεηαη ζηηο πεξηνρέο ΝΣΟΤΡΑΜΑΝΗ θαη ΝΔΡΟΟΤΡΜΑ, ελψ έλα κηθξφηεξν ζηα ΚΑΛΤΒΗΑ ΝΔΜΔΑ. Πέξα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ θαη ηεο νηλνπνίεζεο, ην 2004 ε επηρείξεζε δεκηνχξγεζε θαη κνλάδα παξαγσγήο νχδνπ. Ζ επηηπρεκέλε πνξεία ζπλερίδεηαη κε αλαλεψζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ αιιά θαη ζηνλ ππφγεην ρψξν παιαίσζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Σν Κηήκα παξάγεη απφ ηνλ ηδηφθηεην ακπειψλα ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ. 16. ΚΣΖΜΑ ΠΑΛΤΒΟΤ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΠΑΛΤΒΟΤ Αξραία Νεκέα Τηλέυωνο: Fax: Web-site:www.palivos.gr Σν ΚΣΖΜΑ ΠΑΛΤΒΟΤ ηδξχζεθε ην Σν 1998 μεθίλεζαλ νη εμαγσγέο (ην 2004 θάιππηαλ ην 75% ησλ πσιήζεσλ), ελψ κεγάισζαλ νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έγηλαλ επελδχζεηο ζε κεραλήκαηα λέαο ηερλνινγίαο. Σν 2002 δεκηνπξγήζεθε έλα ζχγρξνλν νηλνινγηθφ εξγαζηήξην. Σα 308 ζηξέκκαηα ηνπ νηλνπνηείνπ ζηελ Αξραία Νεκέα Κνξηλζίαο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην Γηψξγν Παιπβφ, γηαηί εθεί αξρίδνπλ φια. Δθεί δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ελφο άξηζηνπ θξαζηνχ. ηα πξντφληα ηνπ Κηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ηα θξαζηά Κηήκα, Σerra Leone, Άλεκνο, Πέηξηλεο Πιαγηέο, Βπζζηλφθεπνο, Άκκνο, Ζιίνπ Σέρλε θ.α. ην θηήκα ιεηηνπξγεί πσιεηήξην θξαζηψλ, ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εζηίαζεο 30 πεξίπνπ αηφκσλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο. 17. ΚΣΖΜΑ ΠΤΡΓΑΚΖ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΠΤΡΓΑΚΖ Αζπξφθακπνο Κνξηλζίαο Τηλέυωνο: Fax: Web-site: Σν «Κηήκα Ππξγάθε» βξίζθεηαη ζηνλ ΑΠΡΟΚΑΜΠΟ Κνξηλζίαο. Ηδξχζεθε ην 1999 θαη ηελ ίδηα ρξνληά δεκηνπξγήζεθε ην νηλνπνηείν, φπνπ θαη έγηλε ε πξψηε εκθηάισζε θξαζηψλ. Σα 100 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ακπειψλα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή, ηα 40 δε απφ απηά θαιιηεξγνχληαη βηνινγηθά. Σν πςφκεηξν ηνπο θπκαίλεηαη ζηα 700 κε 850 κέηξα. ε θαλέλαλ απφ ηνπο ακπειψλεο απηνχο δελ εθαξκφδεηαη άξδεπζε (μεξηθνί ακπειψλεο). Σν 2005 πξαγκαηνπνηήζεθαλ επεθηάζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αγνξά θαηλνχξγησλ νηλνπνηεηηθψλ κεραλεκάησλ. ήκεξα ζην Κηήκα παξάγνληαη δηάθνξα θξαζηά κεηαμχ ησλ νπνίσλ πειηά, Cabernet Sauvignon & Αγησξγίηηθν, Merlot θ.α. 18. ΚΣΖΜΑ ΡΑΠΣΖ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΡΑΠΣΖ Λεφληεην Νεκέαο Τηλέυωνο: Fax: Web-site:www.ktimarapri.gr Μεγάιε ε πείξα ηεο νηθνγέλεηαο Ράπηε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ, κηαο θαη εδψ θαη 33 ρξφληα παξάγεη πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ Ακεξηθαληθψλ αληηθνιινμεξηθψλ κνζρεπκάησλ θαη είλαη κέινο ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Αληηθπιινμεξηθήο Ακπέινπ. Σν 1998 ηδξχεη ην δηθφ ηεο νηλνπνηείν ζην ΛΔΟΝΣΗΟ Νεκέαο, έθηαζεο ζήκεξα 100 ζηξεκκάησλ. Ο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο ησλ πξψησλ πιψλ είλαη γηα ηελ νηθνγέλεηα Ράπηε ην Α θαη ην Χ γηα ηελ παξαγσγή θξαζηψλ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο. Μεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηνπ Κηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ηα θξαζηά ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, Κνθθηλφβξαρνο, Μεζζφγεηνο Δξπζξφ θ.α.

7 19. ΚΣΖΜΑ ΡΔΠΑΝΖ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΡΔΠΑΝΖ Ξεξφθακπνο Νεκέαο Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Υαξ. Σξηθνχπε 30, Άιηκνο Τηλέυωνο: , , Fax: , Web-site:www.repanis.gr Σν 1986 ε νηθνγέλεηα Νηθνιάνπ Ρεπάλε μεθίλεζε κε θίλεηξν ηελ αγάπε ηεο γηα ην θαιφ θξαζί. Σν 2000 ηδξχζεθε ην νηθνγελεηαθφ νηλνπνηείν ζηε ζέζε ΞΖΡΟΚΑΜΠΟ κε ηδηφθηεηνπο ακπειψλεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαζψο επίζεο θαη κε ζπλεξγάηεο ακπεινπξγνχο ησλ πεξηνρψλ φπσο ε νξεηλή Μαληηλεία, ε νξεηλή Αηγηαιεία, ε Πχινο Μεζζελίαο. Σν Κηήκα Ρεπάλε πξνζθέξεη, κεηαμχ άιισλ, κηα πνηθηιία εξπζξψλ θξαζηψλ - ΝΔΜΔΑ Cuvee, Νεκέα 12 κήλεο βαξέιη, Νεκέα 6 κήλεο βαξέιη, Αγησξγίηηθν Βην θαη Cabernet & Αγησξγίηηθν Βην. 20. ΚΣΖΜΑ ΚΟΤΡΑ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΚΟΤΡΑ 10 ν ρικ Άξγνπο-ηέξλαο Μαιαλδξέλη Τηλέυωνο: Fax: Web-site:www.skouras.gr Σν ΚΣΖΜΑ ΚΟΤΡΑ ηδξχζεθε ην 1986 ζην Άξγνο. Σν 1988 ν Γιώργος Σκούρας παξνπζίαζε γηα πξψηε θνξά ηνλ Μέγα Οίνο, έλα πξσηνπνξηαθφ θξαζί απφ Αγησξγίηηθν θαη Cabernet Sauvignon. Σν 1996 απέθηεζε ηδηφθηεηνπο ακπειψλεο θαη νηλνπνηείν ζηελ πεξηνρή ΓΤΜΝΟ ΝΔΜΔΑ, ελψ ην 2004 μεθίλεζε ε λέα κνλάδα ηνπ νηλνπνηείνπ ζην Μαιαλδξέλη. Σα 270 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ζπκπιεξψλνληαη θαη θζάλνπλ ηα 400 κε ηε ζπλεξγαζία ακπεινπξγψλ ηεο πεξηνρήο. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ηνπ Κηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα Grand Cuvee (ΟΠΑΠ ΝΔΜΔΑ), Αγησξγίηηθν (ΟΠΑΠ Νεκέαο), Merlot, Cabernet Sauvignon, Fleva, Λαβχξηλζνο, χλνξν θ.α. Σν νηλνπνηείν είλαη επηζθέςηκν κε ρψξνπο γεπζηγλσζίαο, εζηηαηφξην θαη πσιεηήξην νίλνπ. 21. ΚΣΖΜΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ-ΑΡΚΑ Α.Δ Αξηεκίζην Μαληηλείαο Τηλέυωνο: Fax: Web-site:www.domainspiropoulos.com Σα 120 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ηνπ ΚΣΖΜΑΣΟ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ, αιιά θαη ηα 150 αθφκε ζηξέκκαηα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ΒΗΛΗΑ (ΑΡΥΑΗΑ ΝΔΜΔΑ), ΑΥΛΑΓΗΑ, ΝΔΜΔΑ θαη ΚΟΤΣΗ. Όινη νη ακπειψλεο είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ηε ΓΖΧ, αιιά θαη απφ ηελ Διβεηία κε ηελ ηδηαίηεξα απζηεξή πηζηνπνίεζε DELINAT, ε νπνία ζέηεη σο βαζηθή πξνυπφζεζε ην 7% ηεο έθηαζεο λα είλαη άγξηα βιάζηεζε. Σν 2003 μεθίλεζε ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ νηλνπνηείνπ ην νπνίν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέζα ζην 2006 ζηε ζέζε ΒΗΛΗΑ ηεο Αξραίαο Νεκέαο. Σν 2004 αθνινχζεζε αλαδηάξζξσζε θαη θχηεπζε λέσλ ακπειψλσλ. Σν Κηήκα ππξφπνπινπ, εθηφο απφ ην επηζθέςηκν νηλνπνηείν ζην Αξηεκίζην Αξθαδίαο, δηαζέηεη νηλνπνηείν ζηελ Αξραία Νεκέα (ε πξψηε νηλνπνίεζε έγηλε ην 2007) κε ακπειψλα 110 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ηνπ Κηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη: ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, Μειηλφδηνο, Οξεηλφ εξπζξφ θ.α.

8 22. ΚΣΖΜΑ ΥΑΡΛΑΤΣΖ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΥΑΡΛΑΤΣΖ Αριαδηάο Νεκέαο Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Λεσθ. ηακάηαο 11, ηακάηα Αηηηθήο Τηλέυωνο: , , , /12 Fax: Web-site:www.harlaftis.gr ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 ν Γηνγέλεο Υαξιαχηεο αλαιακβάλεη ηελ αλακφξθσζε ηεο νηλνπνηίαο ηνπ Ν. Αζαλαζηάδε, κε έδξα ζηελ ηακάηα Αηηηθήο. Σν ΚΣΖΜΑ ΥΑΡΛΑΤΣΖ αγφξαζε έλα κεγάιν θηήκα ζηε Νεκέα Κνξηλζίαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1997 φπνπ θπηεχηεθαλ πνηθηιίεο εξπζξνχ ζηαθπιηνχ (θπξίσο αγησξγήηηθν). Οη εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ έλα νηλνπνηείν κε ππφγεηεο ζηνέο θαη ζήξαγγεο γηα ηελ παιαίσζε ηνπ εξπζξνχ θξαζηνχ. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ηνπ Κηήκαηνο ηεο Νεκέαο πεξηιακβάλνληαη ηα ΑΡΓΗΛΟ ΓΖ, ΟΠΑΠ ΝΔΜΔΑ θαη Αζαλαζηάδεο Δξπζξφο. 23. ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΛΑΤΚΗΩΣΖ Διεύθσνση: ΛΑΤΚΗΧΣΖ ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΑΔΒΔ Αξραίεο Κιεσλέο Νεκέα Τηλέυωνο: , , , ( Νίθνο Βιάρνο ) Fax: Web-site:www.lafkiotis.gr Σν Οηλνπνηείν Λαπθηψηε ηδξχζεθε ην Ζ ζπλεξγαζία ηνπ κε ακπεινπξγνχο ηεο Νεκέαο ην ηξνθνδνηεί κε ζηαθχιηα απφ ακπειψλεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 500 ζηξεκκάησλ. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ηεο νηλνπνηίαο πεξηιακβάλνληαη θαη ηξία δηαθνξεηηθά ΝΔΜΔΑ : ΑΓΗΧΝΤΜΟ ΟΠΑΠ ΝΔΜΔΑ, ΑΓΗΧΡΓΗΣΗΚΟ ΟΠΑΠ ΝΔΜΔΑ θαη ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ιεηηνπξγεί ρψξνο ππνδνρήο επηζθεπηψλ, πσιεηήξην νίλνπ θαη έλαο δεζηφο ρψξνο εθδειψζεσλ. 24. ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΠΔΠΠΑ Διεύθσνση: ΑΝΓΡΔΑ ΠΔΠΠΑ & ΗΑ Ο.Δ Αξραία Νεκέα Τηλέυωνο: , Fax: Web-site:www.peppas.wines.gr Σν 1963 ζηελ Αξραία Νεκέα ηδξχεηαη ε Αλδξέαο Πέππαο & ία Ο.Δ. Με ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή ην νηλνπνηείν Πέππα ππάξρεη απφ ην Σν 1997 πξνρσξά ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ νηλνπνηείνπ, ελψ ζηαδηαθά ηα επφκελα ρξφληα δηπιαζηάδεη ηελ έθηαζε ησλ ακπειψλσλ ηεο. Έηζη ζήκεξα δηαζέηεη ηδηφθηεην ακπειψλα 200 ζηξεκκάησλ ζηελ ΑΡΥΑΗΑ ΝΔΜΔΑ θαη κεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ πνπ παξάγεη πεξηιακβάλνληαη ηα ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ θαη Σξίηε Γεληά. 25. ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΚΟΡΩΝΗΩΣΖ Διεύθσνση: ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΚΟΡΧΝΗΧΣΖ Παλφξακα Άξγνπο Τηλέυωνο: , , Fax: Web-site: Ζ ηζηνξία ηεο ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΚΟΡΧΝΗΧΣΖ μεθηλά ην ήκεξα είλαη έλα κηθξφ νηθνγελεηαθφ νηλνπνηείν κε ζηφρν ηελ κηθξή παξαγσγή πνηνηηθψλ θξαζηψλ απφ ηδηφθηεηνπο ακπειψλεο. Παξάιιεια ζπλεξγάδεηαη κε επηιεγκέλνπο ακπεινπξγνχο απφ ηνλ ΑΠΡΟΚΑΜΠΟ, ην ΓΤΜΝΟ θαη ηηο ΒΑΡΗΔ. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ηεο Οηλνπνηίαο πεξηιακβάλνληαη ηα ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ θαη Φίιηνλ (Αγησξγίηηθν).

9 26. ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΚΟΤΣΟΓΖΜΟΤ Διεύθσνση: Γ.Α. ΚΟΤΣΟΓΖΜΟ Ο.Δ. Οηλνπνηεηηθή Νεκέαο Κνδέια Νεκέαο Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Λ. Παπαθσλζηαληίλνπ 16 α, Νεκέα Τηλέυωνο: , Fax: Ζ Οηλνπνηία Κνπηζνδήκνπ ηδξχζεθε ην Σα 150 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ακπειψλα βξίζθνληαη ζηηο ηνπνζεζίεο ΚΟΓΔΛΑ, ΚΑΛΤΒΗΑ θαη ΞΗΝΣΑΡΗ Νεκέαο. Ζ ζπλεξγαζία ηεο κε ηνπηθνχο ακπεινπξγνχο ηεο πξνζθέξεη ζηαθχιηα απφ 1000 αθφκε ζηξέκκαηα ηεο πεξηνρήο. Ζ νηλνπνηία, κε ζπλερείο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη εκθηάισζεο, παξάγεη κηα ζεηξά εξπζξψλ νίλσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ΝΔΜΔΑ απιφ, ΝΔΜΔΑ βαξέιη, AGERINO απφ Αγησξγίηηθν, Ακπέινπ Μχζνη θαη Κεθάην. 27. ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΛΑΦΑΕΑΝΖ Διεύθσνση: ΛΑΦΑΕΑΝΖ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ Α.Δ Αξραίεο Κιεσλέο Νεκέαο Τηλέυωνο: Fax: Web-site:www.lafazanis.gr Ζ ζρέζε ηεο νηθνγέλεηαο Λαθαδάλε κε ην θξαζί μεθηλά ην 1946 κε θχξηα αζρνιία ην εκπφξην, ελψ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ηδξχεηαη ην πξψην νηλνπνηείν ηεο νηθνγέλεηαο ζηε Μαγνχια Αηηηθήο. ήκεξα ιεηηνπξγεί ζηηο Αξραίεο Κιεσλέο Νεκέαο έλα ππεξζχγρξνλν νηλνπνηείν θαη γχξσ απφ απηφ ν ηδηφθηεηνο ακπειψλαο έθηαζεο 100 ζηξεκκάησλ. Κχξηα πνηθηιία ην Αγησξγίηηθν ην νπνίν θαιιηεξγείηαη κε βηνινγηθφ ηξφπν. Ζ νηθνγέλεηα Λαθαδάλε ζπλεξγάδεηαη κε έλα κεγάιν αξηζκφ ακπεινπξγψλ, θαιιηεξγψληαο έηζη κηα έθηαζε 2000 ζηξεκκάησλ, παξάγνληαο έηζη ζηαθχιηα ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ επηηπρεκέλε απηή ζπλεξγαζία δίλεη ζαλ ηειηθφ απνηέιεζκα θξαζηά κε ηε ζσζηή ζρέζε πνηφηεηαο θαη ηηκήο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ νηλνπνηείνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9002 θαη ηα πξντφληα ηεο κε ην πξφηππν αζθαιείαο ηξνθίκσλ HACCP DS Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ηεο Οηλνπνηίαο Λαθαδάλε πεξηιακβάλνληαη ηα θξαζηά ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, πιινγή (Cabernet & Αγησξγίηηθν), Αγησξγίηηθν θαη Πξφξσγνο εξπζξφο. 28. ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΛΗΑΚΟΤ Διεύθσνση: ΛΗΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Πεξηθεξεηαθή νδφο Νεκέαο-Πεηξίνπ Νεκέα Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Ζξαθιέσο 5, Νεκέα Τηλ.: , Fax: Σν Οηλνπνηείν ηνπ Ληάθνπ Κσλζηαληίλνπ κεηεγθαηαζηάζεθε ην 2001 απφ ηελ Αξραία Νεκέα ζηελ Νεκέα Κνξηλζίαο. Γηαζέηεη ηδηφθηεην ακπειψλα έθηαζεο 50 ζηξεκκάησλ ζηε Νεκέα θαη ζηελ Αξραία Νεκέα. πλεξγάδεηαη κε ακπεινπξγνχο ηεο πεξηνρήο θαη παξάγεη θξαζί γηα ινγαξηαζκφ ζπλεξγαδφκελσλ νηλνπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ην 2004 δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηελ παξαγσγή πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εκθηαισκέλνπ νίλνπ ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ. 29. ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΠΑΠΑΝΣΩΝΖ Διεύθσνση: ΟΗΝΟΠΟΗΨΑ ΠΑΠΑΝΣΧΝΖ Καλάξε 48, Άξγνο Τηλέυωνο: Fax: Web-site:www.papantonis.gr Σν Οηλνπνηείν Παπαληψλε ηδξχζεθε ην 1992 απφ ηα αδέιθηα Αληψλε θαη Κάιιε Παπαληψλε.

10 Βξίζθεηαη ζηελ πφιε ηνπ Άξγνπο, 15 ρικ καθξηά απφ ηνλ ηδηφθηεην ακπειψλα. Σα ηειεπηαία 25 ρξφληα ε επηρείξεζε έρεη επηθεληξσζεί ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειψλα κε ηε κνλαδηθή πνηθηιία Αγησξγίηηθν γηα λα δεκηνπξγήζεη ηα θαιχηεξα θιήκαηα ηα νπνία ζα παξάγνπλ ην αξίζηεο πνηφηεηαο θξαζί Μεδέλ Άγαλ θαη Λπζηκειήο. Τπήξμε ην πξψην νηλνπνηείν πνπ δεκηνχξγεζε πξνζσπηθέο εηηθέηεο ζηα κπνπθάιηα κε ηελ αλαγξαθή ζ απηέο ηνπ νλφκαηνο ησλ πειαηψλ ελψ απφ ην 2001 ην Οηλνπνηείν Παπαληψλε εθαξκφδεη ISO 9002 θαη HACCP. 30. ΔΜΔΛΖ Διεύθσνση: ΔΜΔΛΖ Α.Δ. Οηλνπνηείν DOMAINE HELIOS Κνχηζη Νεκέαο Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: εκέιεο 1, ηακάηα Αηηηθήο Τηλέυωνο: , Fax: , Web-site:www.semeliwines.gr Ζ ΔΜΔΛΖ, κε ζπλερή παξνπζία ζηελ ειιεληθή νηλνπνηεία πεξηζζφηεξε απφ ην έλα ηέηαξην ηνπ αηψλα κηαο θαη ηδξχζεθε ην 1979, μεθίλεζε ηε δεκηνπξγία ηνπ νηλνπνηείνπ ηεο ζηε Νεκέα ην 2000, ζην νπνίν νηλνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά θξαζί ην Σα 100 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ζηελ πεξηνρή ΚΟΤΣΗ Νεκέαο, ζπκπιεξψλνληαη κε ηα 400 ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ. Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ (ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα) ηνπ νηλνπνηείνπ ηεο ΔΜΔΛΖ Α.Δ., έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή θξαζηνχ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, αθνχ ε πξψηε χιε ην ζηαθχιη θαηαπνλείηαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ πνπ παξάγνληαη πεξηιακβάλνληαη: ΝΔΜΔΑ Reserve, Chateau Semeli (απφ Cabernet Sauvignon), Domaine Helios θαη Οξεηλφο. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νηλνπνηείνπ, πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα επηζθέςεσλ ζηνπο «θιαζηθνχο» ρψξνπο (νηλνπνηείν, πσιεηήξην θ.α.), ιεηηνπξγεί εζηηαηφξην, ελψ απφ ην 2005 ιεηηνπξγνχλ θαη 5 ζνπίηεο 5 αζηέξσλ. 31 ΜΠΑΡΑΦΑΚΑ Διεύθσνση: Νεμέα Κορινθίας Τηλ:Τηλ: Fax: Ζ νηθνγέλεηα άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηελ Οηλνπνίεζε απφ ην 1980 φπνπ έθηηαμαλ ην κηθξφ παξαδνζηαθφ παηεηήξη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηφηε επνρήο. Σν 2004 ν ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΡΑΦΑΚΑ πνπ είλαη ε Σξίηε γεληά ηεο νηθνγέλεηαο αλακφξθσζε ην νηθνγελεηαθφ παηεηήξη ζε έλα ζχγρξνλν νηλνπνηείν κε λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθεηε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Πξνθήηε Ζιία ζηε Νεκέα. 32 ΚΣΖΜΑ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ Διεύθσνση: Αξραία Νεκέα Κνξηλζίαο Σ.Κ.: τηλ.: , , Ζ εηαηξία δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Σάζν θαη ηνλ Θέκε Ξχδε κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν "Κηήκα Αλαγέλλεζε" ζηελ Αξραία Νεκέα Κνξηλζίαο, φπνπ θαη κεγάισζαλ κέζα ζηελ παξάδνζε ησλ ακπειηψλ ηα δχν αδέιθηα. θνπφο ηεο εηαηξίαο ε δεκηνπξγία πςειήο πνηφηεηαο νίλσλ, απφ ηελ εθιεθηή πνηθηιία ζηαθπιηψλ ηεο πεξηνρήο, Αγησξγίηηθν.

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εθαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Καηαζκεσαζηικός Πηπρηαθή εξγαζία Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Φνηηεηέο: Τδαγθνπξλήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα