1. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗ ΜΟ ΝΔΜΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗ ΜΟ ΝΔΜΔΑ"

Transcript

1 1. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΝΔΜΔΑ Διεύθσνση: Λεσθφξνο Παπαθσλζηαληίλνπ 130, Νεκέα Τηλέυωνο: , 22845, Fax: Web-site:www.nemeanwines.gr Ο ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ (ΑΟ) ΝΔΜΔΑ, ηδξχζεθε ην 1937 απφ 70 ακπεινπξγνχο ηεο πεξηνρήο. ήκεξα, 70 ρξφληα κεηά, απαξηζκεί πεξηζζφηεξα απφ κέιε ζπλέηαηξνπο, ελψ νηλνπνηεί εηεζίσο πεξίπνπ ηφλνπο θξαζηνχ, γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νηλνπαξαγσγνχο παλειιαδηθά. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΟ Νεκέαο ζπγθεληξψλνληαη πεξίπνπ ηφλνη ζηαθπιηψλ ηνλ ρξφλν, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 90% ηεο παξαγσγήο ηεο δψλεο ΟΠΑΠ ηεο πεξηνρήο. εκαληηθφ ηφζν ην νηλνπνηεηηθφ ηνπ έξγν, φζν θαη ε θνηλσληθή ηνπ πξνζθνξά ζηελ πεξηνρή. Πξσηαξρηθφ ζηφρν θαη φξακα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνηειεί ε δηαθχιαμε ηεο νηλνπνηεηηθήο παξάδνζεο ηνπ ηφπνπ θαη κέζα απφ απηή ε πξνψζεζε ηνπ Αγησξγήηηθνπ, αλαπφζπαζηνπ θνκκαηηνχ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ θαη πνηθηιίαο πνπ δελ θαιιηεξγείηαη ηφζν καδηθά ζε θακία άιιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο. Ζ πξνέιεπζε, ε θιεξνλνκηά θαη νη αμίεο, ην κεξάθη θαη ε απζεληηθφηεηα, ε γλψζε θαη ε εκπεηξία, απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο κνρινχο αλάπηπμεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, πνπ κε λέα πξντφληα πξνβάιιεη ην φξακά ηνπ ζην κέιινλ. ην ρψξν ηνπ ΑΟ Νεκέαο νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ην λέν, ζχγρξνλα εμνπιηζκέλν θαη πξφζθαηα αλαθαηληζκέλν νηλνπνηείν θαη λα αγνξάζνπλ ηελ κεγάιε πνηθηιία ησλ εξπζξψλ (θαη φρη κφλν) θξαζηψλ ηνπ. 2. ΑΜΠΔΛΩΝΔ ΕΑΥΑΡΗΑ Διεύθσνση: 1 ν ρικ. επαξρηαθήο νδνχ Νεκέαο Πεηξίνπ, Νεκέα Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Βνπηδά 12, Βχξσλαο Τηλέυωνο: Fax: Web-site:www.zacharias.com.gr Ο νηλνπνηφο Ζιίαο Εαραξηάο ίδξπζε ην 1997 ηνπο ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΕΑΥΑΡΗΑ ζπλερίδνληαο έηζη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνπο ακπειψλεο ηεο Νεκέαο, ε νπνία έρεη ζπκπιεξψζεη πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο δεθαεηίεο. Σν 2001 θπθινθφξεζαλ ζηελ αγνξά νη πξψηεο θηάιεο ηνπ θξαζηνχ ΕΑΥΑΡΗΑ. Ο πξφηππνο ακπειψλαο κε ζπλνιηθή έθηαζε 250 ζηξεκκάησλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ΝΣΟΤΡΑΜΑΝΗ θαη ζηελ ΠΛΑΚΑ ΛΔΟΝΣΗΟΤ, ελψ ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ παξαγσγή 200 αθφκε ζηξεκκάησλ ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ ηεο πεξηνρήο. Ζ νηλνπνηία αθνινπζεί πηζηνπνηεκέλε, πεξηβαιινληηθή, βηνινγηθή δηαρείξηζε AGRO 2-1, AGRO 2-2. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ησλ ακπειψλσλ πεξηιακβάλνληαη ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, Μαχξν εηο ηνλ θχβν, Δξπζξφο Εαραξηά θαη Ακπέινπ Φσο. 3. ΑΜΠΔΛΩΝΔ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ Διεύθσνση: A. & Γ. ΠΑΠΑΨΧΑΝΝΟΤ Ο.Δ Αξραία Νεκέα Τηλέυωνο: Fax: Web-site:www.papaioannouwines.gr Ζ ηζηνξία ησλ Ακπειψλσλ Παπατσάλλνπ μεθηλά ην Σα 650 ζηξέκκαηα ηνπ ηδηφθηεηνπ ακπειψλα βξίζθνληαη ζηελ ΑΡΥΑΗΑ ΝΔΜΔΑ θαη ζηε ΝΔΜΔΑ, ζηηο ηνπνζεζίεο ΞΖΡΟΚΑΜΠΟ, ΑΖ ΛΗΑ, ΚΟΛΧΝΟ, ΠΑΡΗΔ, ΑΥΛΑΓΗΑ, ΠΟΡΗΑ, ΠΡΟΒΔΣΑ, ΝΣΟΕΑΡΑ, ΓΔΦΤΡΑΚΗ, ΒΑΛΣΔΣΗ, ΝΔΡΑΚΗΑ. Οη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απηέο πεξηνρέο κε ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ε ειηθία ησλ ακπειηψλ νδεγνχλ ζε ελδηαθέξνληα

2 απνηειέζκαηα. Οη γλψζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ζε φηη αθνξά ηε ζσζηή επηινγή ησλ πνηθηιηψλ θαη νη γλψζεηο γηα ην ακπέιη θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ, νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή θξαζηψλ αξίζηεο πνηφηεηαο. Ο Θαλάζεο Παπατσάλλνπ είλαη απφ ηνπο πξψηνπο παξαγσγνχο πνπ πξνψζεζαλ ηελ ηδέα φηη ην θξαζί ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πνηθηιία, ηε ζέζε ηνπ ακπειψλα θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ ακπεινπξγφ, γηα ράξε ηεο βηνινγηθήο ηζνξξνπίαο. Έηζη, ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο εθαξκφδεηαη βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θαη θάζε πνηθηιία βξίζθεη ηε ζέζε πνπ ηεο ηαηξηάδεη. Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εξπζξψλ ηνπ Κηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη: ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, Παιηά Κιίκαηα, Cava, Αγησξγίηηθν, Cabernet Sauvignon, Μηθξνθιίκα θ.α. 4. ΓΑΗΑ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ Διεύθσνση: ΓΑΗΑ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ Κνχηζη Νεκέαο Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Θεκηζηνθιένπο 22, Μαξνχζη Τηλέυωνο: , ,3 ( ) Fax: , Web-site:www.gaia-wines.gr Ζ ΓΑΗΑ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ δεκηνπξγήζεθε ην Σξία ρξφληα αξγφηεξα εγθαηληάζζεθε ην νηλνπνηείν ηεο ζηε Νεκέα, ελψ ην 1999 αθνινχζεζε ε ίδξπζε ελφο λένπ νηλνπνηείνπ ζηε αληνξίλε. Οη ακπειψλεο ηεο εηαηξείαο ζηε Νεκέα, ζηε ζέζε Κνχηζη, έρνπλ έθηαζε 70 ζηξεκκάησλ. Απφ ηα 100 αθφκε ζηξέκκαηα ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ ζπγθεληξψλεηαη ην ζηαθχιη πνπ νηλνπνηείηαη θάζε ρξφλν ζην νηλνπνηείν ηεο εηαηξείαο. Ζ ΓΑΗΑ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ απφ ειιεληθέο πνηθηιίεο, κε ζηαζεξφ ζηφρν ηηο εμαγσγέο απηψλ ησλ πξντφλησλ. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ ηεο ΓΑΗΑ πεξηιακβάλνληαη ηα Κηήκα ΓΑΗΑ, Νφηηνο, Αγησξγίηηθν θαη ΓΑΗΑ S. 5. ΔΝΣΔΛΖ ΟΗΝΟ Διεύθσνση: ΔΝΣΔΛΖ ΟΗΝΟ Νεκέα Τηλέυωνο: , Fax: Web-site: Ο ΔΝΣΔΛΖ ΟΗΝΟ (Οινοποιία Αριστοτέλη Καλλή) δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 2003 ζηελ Νεκέα. Γηαζέηεη 50 πεξίπνπ ζηξέκκαηα ηδηφθηεηνπ ακπειψλα, θπηεκέλν θπξίσο κε ηελ θεκηζκέλε πνηθηιία Αγησξγίηηθν ηεο Νεκέαο. Απφ ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ Κηήκαηνο, πεξίπνπ θηάιεο ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ εκθηαιψλνληαη θάζε ρξφλν κεηά απφ 18κελε παιαίσζε ζε βαξέιηα, έρνληαο ήδε απνζπάζεη επαίλνπο γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ. 6. ΕΑΦΔΗΡΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ Διεύθσνση: ΕΑΦΔΗΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ Νεκέα Τηλέυωνο: , Fax: Κχξηα εηδίθεπζε ηνπ νηλνπνηείνπ ηεο Κσλζηαληίλαο Εαθείξε ε παξαγσγή κε εκθηαισκέλνπ θξαζηνχ. Γηαζέηεη 120 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ζηηο πεξηνρέο ηεο Νεκέαο θαη ηεο Αξραίαο Νεκέαο θαη ιακβάλεη ζηαθχιη απφ πεξίπνπ 300 αθφκε ζηξέκκαηα ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ. Ο ηδηφθηεηνο ακπειψλαο θαιιηεξγείην βηνινγηθά απφ ην Ζ επηρείξεζε, κεηά ηνλ ηειεπηαίν εθζπγρξνληζκφ ηνπ νηλνπνηείνπ (2002), πξνεηνηκάδεη ηελ κεηεγθαηάζηαζε θαη ηνλ γεληθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο. Ζ Κσλζηαληίλα Εαθείξε έρεη μεθηλήζεη ηελ

3 παξαγσγή θαη εκθηαισκέλσλ θξαζηψλ κε πξψην θξαζί ην «ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ». 7 Ζ ΟΦΗΑ ΣΖ ΦΤΖ Γηεχζπλζε: Κνχηζη Κνξηλζίαο, Νεκέα Σει.: Fax: q Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 2005 κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε 80 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ηδηφθηεησλ ακπειψλσλ αγησξγίηηθνπ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ζηε δψλε ΟΠΑΠ Νεκέαο θαη ην 2006 νινθιήξσζε, κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο Leader+, ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνπηζίνπ. ήκεξα, ζηηο ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηεο, παξάγνληαη πξντφληα ρσξίο ηε ρξήζε ζπληεξεηηθψλ θαη πξφζζεησλ, απνθιεηζηηθά απφ βηνινγηθά ζηαθχιηα, ζχκθσλα κε ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2000 θαη ΗSO Σα πξντφληα καο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ ΓΖΧ. 8. ΚΑΣΩΓΗ & ΣΡΟΦΗΛΗΑ Διεύθσνση: ΚΑΣΧΓΗ ΣΡΟΦΗΛΗΑ Α.Δ Αζπξφθακπνο Νεκέαο Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Μαξαζσλνδξφκσλ 59, Παιαηφ Φπρηθφ Τηλέυωνο: , , Fax: , Web-site:www.katogi-strofilia.gr Ζ ΚΑΣΧΓΗ ΣΡΟΦΗΛΗΑ Α.Δ. ππήξμε απνηέιεζκα ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ εηαηξεηψλ ΚΑΣΧΓΗ ΑΒΔΡΧΦ θαη ΣΡΟΦΗΛΗΑ ην Γπν ρξφληα πξηλ είρε πξνεγεζεί ε θαηαζθεπή νηλνπνηείνπ ζηε Νεκέα, κε ζηφρν λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζέθεξε ε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ πςειήο πνηφηεηαο. Οη ηδηφθηεηνη ακπειψλεο ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν ησλ 700 κ., γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζχκθσλα κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξείαο, ζηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ησλ ζηαθπιηψλ. Απνηέιεζκα ησλ θνηλψλ πξνζπαζεηψλ αιιά θαη ησλ θνηλψλ νξακάησλ γηα ην ειιεληθφ θξαζί ησλ νηλνπνηεηηθψλ εηαηξεηψλ ΚΑΣΧΓΗ ΣΡΟΦΗΛΗΑ ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΣΖΜΑ ΜΔΡΚΟΤΡΖ & ΑΝΣΑ ΜΑΟΤΡΑ, ππήξμε ε ΟΚΣΑΝΑ. θνπφο, αθ ελφο κελ ε πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ ζην εμσηεξηθφ αθεηέξνπ δε ε αμηνπνίεζε ηνπ πςεινχ πνηνηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πην νξεηλήο δψλεο ΟΠΑΠ ΝΔΜΔΑ ζην Γήκν ηεο ιίκλεο ηπκθαιίαο κε ηε δεκηνπξγία ελφο ππεξζχγρξνλνπ νηλνπνηείνπ. Ζ ζηελή απηή ζπλεξγαζία απνθαιχπηεη ηελ θνηλή θηινζνθία θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηαηα ησλ πξντφλησλ, έηζη ψζηε ην επφκελν βήκα λα πξνθχςεη σο θάηη απηνλφεην. 9. ΚΣΖΜΑ ΑΪΒΑΛΖ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΑΨΒΑΛΖ 4 ν ρικ. Δπαξρηαθήο νδνχ Νεκέαο Πεηξίνπ Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Αβέξσθ 21, Πξφλνηα Ναππιίνπ Τηλέυωνο: , , Fax: Web-site:www.aivaliswines.gr Μέζσ ηζηνζειίδαο Σν ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΑΨΒΑΛΖ δεκηνπξγήζεθε ην 2000, ε επηρείξεζε φκσο μεθίλεζε ην Οη ηδηφθηεηνη ακπειψλεο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 35 ζηξεκκάησλ, βξίζθνληαη ζηελ ΑΓ. ΧΣΖΡΑ, ζηηο

4 ΒΑΡΓΔ, ζηα ΚΑΛΤΒΗΑ. απηνχο θαιιηεξγνχληαη νη πνηθηιίεο Αγησξγίηηθν θαη πξφζθαηα θαη νη Syrah θαη Tannat. Φπρή ηνπ νηλνπνηείνπ ν Υξήζηνο Ατβαιήο, κε βαζηθή ηνπ αξρή ηελ πξνζσπηθή ρεηξσλαθηηθή δνπιεηά, αθνχ ην θξαζί γηα ηνλ ίδην είλαη απνηέιεζκα ρεηξνηερλίαο, ρσξίο πξφζζεηεο ηερλνινγίεο. Σειηθφο ζηφρνο, ε παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θάηη πνπ έρεη πεηχρεη απφιπηα αθνχ ζεσξείηαη έλαο απζεληηθφο θαη γλήζηνο νηλνπνηφο πνπ ιαηξεχεη ηελ δνπιεηά ηνπ. Σα θξαζηά πνπ παξάγεη (ΝΕΜΕΑ ΟΠΑΠ, Merlot, Μονοπάτι κηα εθπιεθηηθή ΝΔΜΔΑ πνπ παξάγεηαη ζε έλαλ απνκαθξπζκέλν, αξραίν ακπειψλα έθηαζεο κφιηο 4 ζηξεκκάησλ θαη παιαηψλεη γηα πάξα πνιιά ρξφληα-, Cabernet & Syrah θαη ην κφιηο κεξηθψλ εθαηνληάδσλ θηαιψλ πεξηνξηζκέλεο παξαγσγήο Τέσσερα - ίζσο ην αθξηβφηεξν ειιεληθφ θξαζί). 10. ΚΣΖΜΑ ΝΔΜΔΗΟΝ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΝΔΜΔΗΟΝ Θέζε Καξβνμχιηα, Δπαξρηαθή Οδφο Νεκέαο-Γάθλεο Νεκέα Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: η. Παπαληθνιάνπ 8, Κνξσπί Τηλέυωνο: , Fax: Web-site:www.vassilioudomaine.gr Ζ ηζηνξία ησλ θξαζηψλ ηεο νηθνγέλεηαο Βαζηιείνπ μεθηλά γχξσ ζην Σφηε ν παππνχο, Γηψξγνο Βαζηιείνπ, γελλεκέλνο ζηελ πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ, δεκηνπξγεί ηδηφθηεηνπο ακπειψλεο γηα λα θηηάμεη ην θξαζί ηνπ. Αξγφηεξα ν Παλαγηψηεο Βαζηιείνπ, δεχηεξε γεληά νηλνπνηψλ, ζπλερίδεη ηελ ηέρλε θαη ηελ παξάδνζε ηεο νηθνγέλεηαο πξνζαξκνζκέλεο ζηελ νηλνπνηεηηθή ηερλνινγία ηεο επνρήο ηνπ. ήκεξα ν Γηψξγνο Βαζηιείνπ, ηξίηε γεληά νηλνιφγνο, δεκηνπξγεί εκθηαισκέλν θξαζί θαη ελαξκνλίδεη ηελ πνιπεηή πείξα θαη ην κεξάθη ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ επξσπατθή ηερλνγλσζία γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ θξαζηψλ πνπ δηαηεξνχλ ηελ απζεληηθφηεηα ζηε γεχζε. ην «Κτήμα Νέμειον» παξάγνληαη πξαγκαηηθά «κεγάια θξαζηά» ηεο Νεκέαο θαη θπθινθνξνχλ κε ηηο εηηθέηεο «ΝΕΜΕΑ Reserve» θαη «Ηγεμών». 11. ΚΣΖΜΑ ΓΡΤΟΠΖ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΓΡΤΟΠΖ 14 ν ρικ. Σξίπνιεο Καζηξίνπ, Ρίδεο Αξθαδίαο Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Μαληακάδνπ 9α, Μαξνχζη Τηλέυωνο: , Fax: , Web-site:www.tselepos.gr Σν ΚΣΖΜΑ ΓΡΤΟΠΖ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ Α.Δ. είλαη ν ακπειψλαο πνπ δεκηνπξγήζεθε, ην 2004, απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ θίισλ παξαγσγψλ Γηάλλε Σζέιεπνπ θαη Αιέμαλδξνπ Αβαηάγγεινπ. Σν θνηλφ ηνπο πάζνο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ειιεληθψλ πνηθηιηψλ νδήγεζε ζε απηή ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ εξπζξή πνηθηιία αγησξγίηηθν. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θηήκαηνο επηιέρηεθε ε πεξηνρή ΚΟΤΣΗ Νεκέαο, γηα ηα πςειά θαηλνιηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζηαθχιηα πνπ θαιιηεξγνχληαη εθεί, ηθαλά λα δψζνπλ θξαζηά καθξάο παιαίσζεο. Σν πςφκεηξν φπνπ βξίζθεηαη ν ηδηφθηεηνο ακπειψλαο, έθηαζεο 50 ζηξεκκάησλ, είλαη ηα 350 κέηξα, ην έδαθφο ηνπ είλαη αξγηιψδεο θαη ε ηδαληθή ηνπ θιίζε εμαζθαιίδεη κεγάιε απνζηξαγγηζηηθφηεηα. Ο ακπειψλαο δέρεηαη επίζεο ην κέγηζην ηεο ειηνθάλεηαο, ελψ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο σξίκαζεο επλνείηαη απφ θαινθαηξηλνχο βνξηάδεο. Σα θξαζηά πνπ παξάγνληαη είλαη ην Nεκέα Γξπφπε (βξαβεπκέλν κε ην Decanter Silver Award ην 2004) θαη ην Κηήκα Γξπφπε. Σν Κηήκα Γξπφπε δελ δηαζέηεη αθφκα νηλνπνηείν ζηε Νεκέα (ζχληνκα ζα αξρίζεη λα θαηαζθεπάδεηαη ππεξζχγρξνλν νηλνπνηείν κέζα ζην θηήκα ζην Κνχηζη). Γηαζέηεη επηζθέςηκν νηλνπνηείν ζηηο Ρίδεο Αξθαδίαο, 14 ρικ απφ ηελ Σξίπνιε.

5 12. ΚΣΖΜΑ ΛΑΝΣΗΓΖ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΛΑΝΣΗΓΖ Ξεξφθακπνο Νεκέαο Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Β. Μειά 5 α, Υνιαξγφο Τηλέυωνο: , Fax: Web-site:www.lantides.gr Σν ΚΣΖΜΑ ΛΑΝΣΗΓΖ δηαζέηεη 70 ζηξέκκαηα ακπειψλα ζηνλ Αζπξφθακπν Νεκέαο. Οη νηθνγέλεηα Λαληίδε ζπλερίδεη ηελ επηιεθηηθή θαη κηθξή παξαγσγή, ζηεξηδφκελε ζηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ νηλνπνηνχ Πάλνπ Λαληίδε, ελψ ν Αλδξέαο Λαληίδεο ζην ακπέιη, ε Μαξία Λαληίδε ζην νηλνπνηείν θαη ν ίκνο Λαληίδεο ζην κάξθεηηλγθ ζπλερίδνπλ ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ νηλνπνηείνπ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ακπεινπξγνχο ηεο γχξσ πεξηνρήο. ην Κηήκα παξάγνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα θξαζηά ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, Cava, Βηβιηθφ, merlot θ.α. Σν νηλνπνηείν είλαη επηζθέςηκν ελψ βξίζθνληαη ζε εμέιημε εξγαζίεο δεκηνπξγίαο πσιεηεξίνπ νίλνπ, αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ, εζηίαζεο θαη μελψλσλ. 13. ΚΣΖΜΑ ΜΖΣΡΑΒΔΛΑ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΜΖΣΡΑΒΔΛΑ Υξηζηνπνχινπ 23, Νεκέα Τηλέυωνο: , Fax: Σν πην παιηφ ίζσο νηλνπνηείν ζηελ πεξηνρή ηεο Νεκέαο. Ζ ηζηνξία ηνπ έρεη ειηθία ζρεδφλ έλα αηψλα. Ο ηδηφθηεηνο ακπειψλαο ηνπ έθηαζεο 70 ζηξεκκάησλ βξίζθεηαη ζηηο πεξηνρέο ΑΥΛΑΓΗΑ, ΣΕΗΝΣΑΡΗ, ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΚΑΛΤΒΗΑ θαη ΚΟΤΣΗ Νεκέαο. Μαδί κε ηηο εθηάζεηο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ακπειψλσλ θηάλεη ζπλνιηθά ηα 250 ζηξέκκαηα. Ζ επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή κε εκθηαισκέλνπ θξαζηνχ, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξνρσξήζεη θαη ζηελ παξαγσγή εκθηαισκέλνπ. 14. ΚΣΖΜΑ ΜΠΗΕΗΟ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΜΠΗΕΗΟ Αζπξφθακπνο Κνξηλζίαο Τηλέυωνο: , Fax: Ζ ηζηνξία ηνπ νηλνπνηείνπ ΚΣΖΜΑ ΜΠΗΕΗΟ μεθηλά ην 1998, ζηνλ ΑΠΡΟΚΑΜΠΟ Κνξηλζίαο. Ζ πξψηε χιε γηα ηελ νηλνπνίεζε ηνπ θξαζηνχ πνπ παξάγεη πξνέξρνληαη απφ ηα 70 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή ζηηο πιαγηέο ηνπ Αζπξφθακπνπ θαη θαιιηεξγνχληαη βηνινγηθά. Σν 2004 ε επηρείξεζε εθζπγρξνλίζηεθε κε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θηηξίνπ - νηλνπνηείνπ. ρεηηθά πξφζθαηα έγηλαλ αλαδηαξζξψζεηο ζηνπο ακπειψλεο ηεο επηρείξεζεο. Όινη είλαη κε αξδεπφκελνη θαη νη ζηξεκκαηηθέο ηνπο απνδφζεηο βξίζθνληαη ζε ρακειά επίπεδα πνζνηηθά. Μεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηνπ Κηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη Νεκέα ΟΠΑΠ, Cabernet Sauvignon θαη Αγησξγίηηθν Φξέζθν. 15. ΚΣΖΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Θέζε Νηνπξακάλη, Νεκέα Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Δπζηαζίνπ Μαληάηε 11, Νεκέα Τηλέυωνο: Fax: Σν νηλνπνηείν Νηθνιάνπ ηδξχζεθε ην ηα 60 ζηξέκκαηα ηδηφθηεηνπ ακπειψλα εθαξκφδεηαη

6 απφ ην 1999 βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ακπειψλα βξίζθεηαη ζηηο πεξηνρέο ΝΣΟΤΡΑΜΑΝΗ θαη ΝΔΡΟΟΤΡΜΑ, ελψ έλα κηθξφηεξν ζηα ΚΑΛΤΒΗΑ ΝΔΜΔΑ. Πέξα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ θαη ηεο νηλνπνίεζεο, ην 2004 ε επηρείξεζε δεκηνχξγεζε θαη κνλάδα παξαγσγήο νχδνπ. Ζ επηηπρεκέλε πνξεία ζπλερίδεηαη κε αλαλεψζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ αιιά θαη ζηνλ ππφγεην ρψξν παιαίσζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Σν Κηήκα παξάγεη απφ ηνλ ηδηφθηεην ακπειψλα ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ. 16. ΚΣΖΜΑ ΠΑΛΤΒΟΤ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΠΑΛΤΒΟΤ Αξραία Νεκέα Τηλέυωνο: Fax: Web-site:www.palivos.gr Σν ΚΣΖΜΑ ΠΑΛΤΒΟΤ ηδξχζεθε ην Σν 1998 μεθίλεζαλ νη εμαγσγέο (ην 2004 θάιππηαλ ην 75% ησλ πσιήζεσλ), ελψ κεγάισζαλ νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έγηλαλ επελδχζεηο ζε κεραλήκαηα λέαο ηερλνινγίαο. Σν 2002 δεκηνπξγήζεθε έλα ζχγρξνλν νηλνινγηθφ εξγαζηήξην. Σα 308 ζηξέκκαηα ηνπ νηλνπνηείνπ ζηελ Αξραία Νεκέα Κνξηλζίαο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην Γηψξγν Παιπβφ, γηαηί εθεί αξρίδνπλ φια. Δθεί δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ελφο άξηζηνπ θξαζηνχ. ηα πξντφληα ηνπ Κηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ηα θξαζηά Κηήκα, Σerra Leone, Άλεκνο, Πέηξηλεο Πιαγηέο, Βπζζηλφθεπνο, Άκκνο, Ζιίνπ Σέρλε θ.α. ην θηήκα ιεηηνπξγεί πσιεηήξην θξαζηψλ, ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εζηίαζεο 30 πεξίπνπ αηφκσλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο. 17. ΚΣΖΜΑ ΠΤΡΓΑΚΖ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΠΤΡΓΑΚΖ Αζπξφθακπνο Κνξηλζίαο Τηλέυωνο: Fax: Web-site: Σν «Κηήκα Ππξγάθε» βξίζθεηαη ζηνλ ΑΠΡΟΚΑΜΠΟ Κνξηλζίαο. Ηδξχζεθε ην 1999 θαη ηελ ίδηα ρξνληά δεκηνπξγήζεθε ην νηλνπνηείν, φπνπ θαη έγηλε ε πξψηε εκθηάισζε θξαζηψλ. Σα 100 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ακπειψλα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή, ηα 40 δε απφ απηά θαιιηεξγνχληαη βηνινγηθά. Σν πςφκεηξν ηνπο θπκαίλεηαη ζηα 700 κε 850 κέηξα. ε θαλέλαλ απφ ηνπο ακπειψλεο απηνχο δελ εθαξκφδεηαη άξδεπζε (μεξηθνί ακπειψλεο). Σν 2005 πξαγκαηνπνηήζεθαλ επεθηάζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αγνξά θαηλνχξγησλ νηλνπνηεηηθψλ κεραλεκάησλ. ήκεξα ζην Κηήκα παξάγνληαη δηάθνξα θξαζηά κεηαμχ ησλ νπνίσλ πειηά, Cabernet Sauvignon & Αγησξγίηηθν, Merlot θ.α. 18. ΚΣΖΜΑ ΡΑΠΣΖ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΡΑΠΣΖ Λεφληεην Νεκέαο Τηλέυωνο: Fax: Web-site:www.ktimarapri.gr Μεγάιε ε πείξα ηεο νηθνγέλεηαο Ράπηε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ, κηαο θαη εδψ θαη 33 ρξφληα παξάγεη πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ Ακεξηθαληθψλ αληηθνιινμεξηθψλ κνζρεπκάησλ θαη είλαη κέινο ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Αληηθπιινμεξηθήο Ακπέινπ. Σν 1998 ηδξχεη ην δηθφ ηεο νηλνπνηείν ζην ΛΔΟΝΣΗΟ Νεκέαο, έθηαζεο ζήκεξα 100 ζηξεκκάησλ. Ο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο ησλ πξψησλ πιψλ είλαη γηα ηελ νηθνγέλεηα Ράπηε ην Α θαη ην Χ γηα ηελ παξαγσγή θξαζηψλ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο. Μεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηνπ Κηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ηα θξαζηά ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, Κνθθηλφβξαρνο, Μεζζφγεηνο Δξπζξφ θ.α.

7 19. ΚΣΖΜΑ ΡΔΠΑΝΖ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΡΔΠΑΝΖ Ξεξφθακπνο Νεκέαο Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Υαξ. Σξηθνχπε 30, Άιηκνο Τηλέυωνο: , , Fax: , Web-site:www.repanis.gr Σν 1986 ε νηθνγέλεηα Νηθνιάνπ Ρεπάλε μεθίλεζε κε θίλεηξν ηελ αγάπε ηεο γηα ην θαιφ θξαζί. Σν 2000 ηδξχζεθε ην νηθνγελεηαθφ νηλνπνηείν ζηε ζέζε ΞΖΡΟΚΑΜΠΟ κε ηδηφθηεηνπο ακπειψλεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαζψο επίζεο θαη κε ζπλεξγάηεο ακπεινπξγνχο ησλ πεξηνρψλ φπσο ε νξεηλή Μαληηλεία, ε νξεηλή Αηγηαιεία, ε Πχινο Μεζζελίαο. Σν Κηήκα Ρεπάλε πξνζθέξεη, κεηαμχ άιισλ, κηα πνηθηιία εξπζξψλ θξαζηψλ - ΝΔΜΔΑ Cuvee, Νεκέα 12 κήλεο βαξέιη, Νεκέα 6 κήλεο βαξέιη, Αγησξγίηηθν Βην θαη Cabernet & Αγησξγίηηθν Βην. 20. ΚΣΖΜΑ ΚΟΤΡΑ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΚΟΤΡΑ 10 ν ρικ Άξγνπο-ηέξλαο Μαιαλδξέλη Τηλέυωνο: Fax: Web-site:www.skouras.gr Σν ΚΣΖΜΑ ΚΟΤΡΑ ηδξχζεθε ην 1986 ζην Άξγνο. Σν 1988 ν Γιώργος Σκούρας παξνπζίαζε γηα πξψηε θνξά ηνλ Μέγα Οίνο, έλα πξσηνπνξηαθφ θξαζί απφ Αγησξγίηηθν θαη Cabernet Sauvignon. Σν 1996 απέθηεζε ηδηφθηεηνπο ακπειψλεο θαη νηλνπνηείν ζηελ πεξηνρή ΓΤΜΝΟ ΝΔΜΔΑ, ελψ ην 2004 μεθίλεζε ε λέα κνλάδα ηνπ νηλνπνηείνπ ζην Μαιαλδξέλη. Σα 270 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ζπκπιεξψλνληαη θαη θζάλνπλ ηα 400 κε ηε ζπλεξγαζία ακπεινπξγψλ ηεο πεξηνρήο. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ηνπ Κηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα Grand Cuvee (ΟΠΑΠ ΝΔΜΔΑ), Αγησξγίηηθν (ΟΠΑΠ Νεκέαο), Merlot, Cabernet Sauvignon, Fleva, Λαβχξηλζνο, χλνξν θ.α. Σν νηλνπνηείν είλαη επηζθέςηκν κε ρψξνπο γεπζηγλσζίαο, εζηηαηφξην θαη πσιεηήξην νίλνπ. 21. ΚΣΖΜΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ-ΑΡΚΑ Α.Δ Αξηεκίζην Μαληηλείαο Τηλέυωνο: Fax: Web-site:www.domainspiropoulos.com Σα 120 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ηνπ ΚΣΖΜΑΣΟ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ, αιιά θαη ηα 150 αθφκε ζηξέκκαηα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ΒΗΛΗΑ (ΑΡΥΑΗΑ ΝΔΜΔΑ), ΑΥΛΑΓΗΑ, ΝΔΜΔΑ θαη ΚΟΤΣΗ. Όινη νη ακπειψλεο είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ηε ΓΖΧ, αιιά θαη απφ ηελ Διβεηία κε ηελ ηδηαίηεξα απζηεξή πηζηνπνίεζε DELINAT, ε νπνία ζέηεη σο βαζηθή πξνυπφζεζε ην 7% ηεο έθηαζεο λα είλαη άγξηα βιάζηεζε. Σν 2003 μεθίλεζε ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ νηλνπνηείνπ ην νπνίν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέζα ζην 2006 ζηε ζέζε ΒΗΛΗΑ ηεο Αξραίαο Νεκέαο. Σν 2004 αθνινχζεζε αλαδηάξζξσζε θαη θχηεπζε λέσλ ακπειψλσλ. Σν Κηήκα ππξφπνπινπ, εθηφο απφ ην επηζθέςηκν νηλνπνηείν ζην Αξηεκίζην Αξθαδίαο, δηαζέηεη νηλνπνηείν ζηελ Αξραία Νεκέα (ε πξψηε νηλνπνίεζε έγηλε ην 2007) κε ακπειψλα 110 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ηνπ Κηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη: ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, Μειηλφδηνο, Οξεηλφ εξπζξφ θ.α.

8 22. ΚΣΖΜΑ ΥΑΡΛΑΤΣΖ Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΥΑΡΛΑΤΣΖ Αριαδηάο Νεκέαο Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Λεσθ. ηακάηαο 11, ηακάηα Αηηηθήο Τηλέυωνο: , , , /12 Fax: Web-site:www.harlaftis.gr ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 ν Γηνγέλεο Υαξιαχηεο αλαιακβάλεη ηελ αλακφξθσζε ηεο νηλνπνηίαο ηνπ Ν. Αζαλαζηάδε, κε έδξα ζηελ ηακάηα Αηηηθήο. Σν ΚΣΖΜΑ ΥΑΡΛΑΤΣΖ αγφξαζε έλα κεγάιν θηήκα ζηε Νεκέα Κνξηλζίαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1997 φπνπ θπηεχηεθαλ πνηθηιίεο εξπζξνχ ζηαθπιηνχ (θπξίσο αγησξγήηηθν). Οη εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ έλα νηλνπνηείν κε ππφγεηεο ζηνέο θαη ζήξαγγεο γηα ηελ παιαίσζε ηνπ εξπζξνχ θξαζηνχ. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ηνπ Κηήκαηνο ηεο Νεκέαο πεξηιακβάλνληαη ηα ΑΡΓΗΛΟ ΓΖ, ΟΠΑΠ ΝΔΜΔΑ θαη Αζαλαζηάδεο Δξπζξφο. 23. ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΛΑΤΚΗΩΣΖ Διεύθσνση: ΛΑΤΚΗΧΣΖ ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΑΔΒΔ Αξραίεο Κιεσλέο Νεκέα Τηλέυωνο: , , , ( Νίθνο Βιάρνο ) Fax: Web-site:www.lafkiotis.gr Σν Οηλνπνηείν Λαπθηψηε ηδξχζεθε ην Ζ ζπλεξγαζία ηνπ κε ακπεινπξγνχο ηεο Νεκέαο ην ηξνθνδνηεί κε ζηαθχιηα απφ ακπειψλεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 500 ζηξεκκάησλ. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ηεο νηλνπνηίαο πεξηιακβάλνληαη θαη ηξία δηαθνξεηηθά ΝΔΜΔΑ : ΑΓΗΧΝΤΜΟ ΟΠΑΠ ΝΔΜΔΑ, ΑΓΗΧΡΓΗΣΗΚΟ ΟΠΑΠ ΝΔΜΔΑ θαη ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ιεηηνπξγεί ρψξνο ππνδνρήο επηζθεπηψλ, πσιεηήξην νίλνπ θαη έλαο δεζηφο ρψξνο εθδειψζεσλ. 24. ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΠΔΠΠΑ Διεύθσνση: ΑΝΓΡΔΑ ΠΔΠΠΑ & ΗΑ Ο.Δ Αξραία Νεκέα Τηλέυωνο: , Fax: Web-site:www.peppas.wines.gr Σν 1963 ζηελ Αξραία Νεκέα ηδξχεηαη ε Αλδξέαο Πέππαο & ία Ο.Δ. Με ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή ην νηλνπνηείν Πέππα ππάξρεη απφ ην Σν 1997 πξνρσξά ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ νηλνπνηείνπ, ελψ ζηαδηαθά ηα επφκελα ρξφληα δηπιαζηάδεη ηελ έθηαζε ησλ ακπειψλσλ ηεο. Έηζη ζήκεξα δηαζέηεη ηδηφθηεην ακπειψλα 200 ζηξεκκάησλ ζηελ ΑΡΥΑΗΑ ΝΔΜΔΑ θαη κεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ πνπ παξάγεη πεξηιακβάλνληαη ηα ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ θαη Σξίηε Γεληά. 25. ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΚΟΡΩΝΗΩΣΖ Διεύθσνση: ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΚΟΡΧΝΗΧΣΖ Παλφξακα Άξγνπο Τηλέυωνο: , , Fax: Web-site: Ζ ηζηνξία ηεο ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΚΟΡΧΝΗΧΣΖ μεθηλά ην ήκεξα είλαη έλα κηθξφ νηθνγελεηαθφ νηλνπνηείν κε ζηφρν ηελ κηθξή παξαγσγή πνηνηηθψλ θξαζηψλ απφ ηδηφθηεηνπο ακπειψλεο. Παξάιιεια ζπλεξγάδεηαη κε επηιεγκέλνπο ακπεινπξγνχο απφ ηνλ ΑΠΡΟΚΑΜΠΟ, ην ΓΤΜΝΟ θαη ηηο ΒΑΡΗΔ. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ηεο Οηλνπνηίαο πεξηιακβάλνληαη ηα ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ θαη Φίιηνλ (Αγησξγίηηθν).

9 26. ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΚΟΤΣΟΓΖΜΟΤ Διεύθσνση: Γ.Α. ΚΟΤΣΟΓΖΜΟ Ο.Δ. Οηλνπνηεηηθή Νεκέαο Κνδέια Νεκέαο Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Λ. Παπαθσλζηαληίλνπ 16 α, Νεκέα Τηλέυωνο: , Fax: Ζ Οηλνπνηία Κνπηζνδήκνπ ηδξχζεθε ην Σα 150 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ακπειψλα βξίζθνληαη ζηηο ηνπνζεζίεο ΚΟΓΔΛΑ, ΚΑΛΤΒΗΑ θαη ΞΗΝΣΑΡΗ Νεκέαο. Ζ ζπλεξγαζία ηεο κε ηνπηθνχο ακπεινπξγνχο ηεο πξνζθέξεη ζηαθχιηα απφ 1000 αθφκε ζηξέκκαηα ηεο πεξηνρήο. Ζ νηλνπνηία, κε ζπλερείο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη εκθηάισζεο, παξάγεη κηα ζεηξά εξπζξψλ νίλσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ΝΔΜΔΑ απιφ, ΝΔΜΔΑ βαξέιη, AGERINO απφ Αγησξγίηηθν, Ακπέινπ Μχζνη θαη Κεθάην. 27. ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΛΑΦΑΕΑΝΖ Διεύθσνση: ΛΑΦΑΕΑΝΖ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ Α.Δ Αξραίεο Κιεσλέο Νεκέαο Τηλέυωνο: Fax: Web-site:www.lafazanis.gr Ζ ζρέζε ηεο νηθνγέλεηαο Λαθαδάλε κε ην θξαζί μεθηλά ην 1946 κε θχξηα αζρνιία ην εκπφξην, ελψ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ηδξχεηαη ην πξψην νηλνπνηείν ηεο νηθνγέλεηαο ζηε Μαγνχια Αηηηθήο. ήκεξα ιεηηνπξγεί ζηηο Αξραίεο Κιεσλέο Νεκέαο έλα ππεξζχγρξνλν νηλνπνηείν θαη γχξσ απφ απηφ ν ηδηφθηεηνο ακπειψλαο έθηαζεο 100 ζηξεκκάησλ. Κχξηα πνηθηιία ην Αγησξγίηηθν ην νπνίν θαιιηεξγείηαη κε βηνινγηθφ ηξφπν. Ζ νηθνγέλεηα Λαθαδάλε ζπλεξγάδεηαη κε έλα κεγάιν αξηζκφ ακπεινπξγψλ, θαιιηεξγψληαο έηζη κηα έθηαζε 2000 ζηξεκκάησλ, παξάγνληαο έηζη ζηαθχιηα ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ επηηπρεκέλε απηή ζπλεξγαζία δίλεη ζαλ ηειηθφ απνηέιεζκα θξαζηά κε ηε ζσζηή ζρέζε πνηφηεηαο θαη ηηκήο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ νηλνπνηείνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9002 θαη ηα πξντφληα ηεο κε ην πξφηππν αζθαιείαο ηξνθίκσλ HACCP DS Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ηεο Οηλνπνηίαο Λαθαδάλε πεξηιακβάλνληαη ηα θξαζηά ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, πιινγή (Cabernet & Αγησξγίηηθν), Αγησξγίηηθν θαη Πξφξσγνο εξπζξφο. 28. ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΛΗΑΚΟΤ Διεύθσνση: ΛΗΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Πεξηθεξεηαθή νδφο Νεκέαο-Πεηξίνπ Νεκέα Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Ζξαθιέσο 5, Νεκέα Τηλ.: , Fax: Σν Οηλνπνηείν ηνπ Ληάθνπ Κσλζηαληίλνπ κεηεγθαηαζηάζεθε ην 2001 απφ ηελ Αξραία Νεκέα ζηελ Νεκέα Κνξηλζίαο. Γηαζέηεη ηδηφθηεην ακπειψλα έθηαζεο 50 ζηξεκκάησλ ζηε Νεκέα θαη ζηελ Αξραία Νεκέα. πλεξγάδεηαη κε ακπεινπξγνχο ηεο πεξηνρήο θαη παξάγεη θξαζί γηα ινγαξηαζκφ ζπλεξγαδφκελσλ νηλνπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ην 2004 δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηελ παξαγσγή πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εκθηαισκέλνπ νίλνπ ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ. 29. ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΠΑΠΑΝΣΩΝΖ Διεύθσνση: ΟΗΝΟΠΟΗΨΑ ΠΑΠΑΝΣΧΝΖ Καλάξε 48, Άξγνο Τηλέυωνο: Fax: Web-site:www.papantonis.gr Σν Οηλνπνηείν Παπαληψλε ηδξχζεθε ην 1992 απφ ηα αδέιθηα Αληψλε θαη Κάιιε Παπαληψλε.

10 Βξίζθεηαη ζηελ πφιε ηνπ Άξγνπο, 15 ρικ καθξηά απφ ηνλ ηδηφθηεην ακπειψλα. Σα ηειεπηαία 25 ρξφληα ε επηρείξεζε έρεη επηθεληξσζεί ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειψλα κε ηε κνλαδηθή πνηθηιία Αγησξγίηηθν γηα λα δεκηνπξγήζεη ηα θαιχηεξα θιήκαηα ηα νπνία ζα παξάγνπλ ην αξίζηεο πνηφηεηαο θξαζί Μεδέλ Άγαλ θαη Λπζηκειήο. Τπήξμε ην πξψην νηλνπνηείν πνπ δεκηνχξγεζε πξνζσπηθέο εηηθέηεο ζηα κπνπθάιηα κε ηελ αλαγξαθή ζ απηέο ηνπ νλφκαηνο ησλ πειαηψλ ελψ απφ ην 2001 ην Οηλνπνηείν Παπαληψλε εθαξκφδεη ISO 9002 θαη HACCP. 30. ΔΜΔΛΖ Διεύθσνση: ΔΜΔΛΖ Α.Δ. Οηλνπνηείν DOMAINE HELIOS Κνχηζη Νεκέαο Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: εκέιεο 1, ηακάηα Αηηηθήο Τηλέυωνο: , Fax: , Web-site:www.semeliwines.gr Ζ ΔΜΔΛΖ, κε ζπλερή παξνπζία ζηελ ειιεληθή νηλνπνηεία πεξηζζφηεξε απφ ην έλα ηέηαξην ηνπ αηψλα κηαο θαη ηδξχζεθε ην 1979, μεθίλεζε ηε δεκηνπξγία ηνπ νηλνπνηείνπ ηεο ζηε Νεκέα ην 2000, ζην νπνίν νηλνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά θξαζί ην Σα 100 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ζηελ πεξηνρή ΚΟΤΣΗ Νεκέαο, ζπκπιεξψλνληαη κε ηα 400 ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ. Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ (ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα) ηνπ νηλνπνηείνπ ηεο ΔΜΔΛΖ Α.Δ., έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή θξαζηνχ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, αθνχ ε πξψηε χιε ην ζηαθχιη θαηαπνλείηαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ πνπ παξάγνληαη πεξηιακβάλνληαη: ΝΔΜΔΑ Reserve, Chateau Semeli (απφ Cabernet Sauvignon), Domaine Helios θαη Οξεηλφο. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νηλνπνηείνπ, πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα επηζθέςεσλ ζηνπο «θιαζηθνχο» ρψξνπο (νηλνπνηείν, πσιεηήξην θ.α.), ιεηηνπξγεί εζηηαηφξην, ελψ απφ ην 2005 ιεηηνπξγνχλ θαη 5 ζνπίηεο 5 αζηέξσλ. 31 ΜΠΑΡΑΦΑΚΑ Διεύθσνση: Νεμέα Κορινθίας Τηλ:Τηλ: Fax: Ζ νηθνγέλεηα άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηελ Οηλνπνίεζε απφ ην 1980 φπνπ έθηηαμαλ ην κηθξφ παξαδνζηαθφ παηεηήξη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηφηε επνρήο. Σν 2004 ν ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΡΑΦΑΚΑ πνπ είλαη ε Σξίηε γεληά ηεο νηθνγέλεηαο αλακφξθσζε ην νηθνγελεηαθφ παηεηήξη ζε έλα ζχγρξνλν νηλνπνηείν κε λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθεηε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Πξνθήηε Ζιία ζηε Νεκέα. 32 ΚΣΖΜΑ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ Διεύθσνση: Αξραία Νεκέα Κνξηλζίαο Σ.Κ.: τηλ.: , , Ζ εηαηξία δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Σάζν θαη ηνλ Θέκε Ξχδε κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν "Κηήκα Αλαγέλλεζε" ζηελ Αξραία Νεκέα Κνξηλζίαο, φπνπ θαη κεγάισζαλ κέζα ζηελ παξάδνζε ησλ ακπειηψλ ηα δχν αδέιθηα. θνπφο ηεο εηαηξίαο ε δεκηνπξγία πςειήο πνηφηεηαο νίλσλ, απφ ηελ εθιεθηή πνηθηιία ζηαθπιηψλ ηεο πεξηνρήο, Αγησξγίηηθν.

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο.

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο. Η COMPUTER LINK ηδξχζεθε ην 1991 κε ην φξακα λα ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Βusiness ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ αιιά θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Όρεκα καο είλαη ε ηερλνινγία θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο καο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μειέηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειαηνιάδνπ "Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο" σο Π.Ο.Π ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μειέηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειαηνιάδνπ Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο σο Π.Ο.Π ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο - Agoureleo Chalkidikis 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2.1. Ζ Πξώηε ύιε Σν Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο εμάγεηαη κε απνθιεηζηηθά κεραληθέο κεζφδνπο απφ θαξπνχο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γαζηπονομία ωρ εναλλακηική μοπθή ηοςπιζηικήρ ανάπηςξηρ ηηρ Ελλάδαρ. Δπηβιέπσλ/νπζα: Κνπξεκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ;

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ; Εισαγωγή Ζ κειέηε πνπ αθνινπζεί εκπλεχζηεθε απφ δχν ζεκαληηθέο έλλνηεο: ηε Γλψζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ Clusters. Καη νη δχν έπξεπε λα βξνπλ γφληκν έδαθνο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνζπαζήζακε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα