Οµαδικές ραστηριότητες και Καθοδηγούµενη Εποικοδόµηση της Γνώσης µε Λογισµικό Γενικών Εφαρµογών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οµαδικές ραστηριότητες και Καθοδηγούµενη Εποικοδόµηση της Γνώσης µε Λογισµικό Γενικών Εφαρµογών"

Transcript

1 Οµαδικές ραστηριότητες και Καθοδηγούµενη Εποικοδόµηση της Γνώσης µε Λογισµικό Γενικών Εφαρµογών Πανσεληνάς Ε. Γεώργιος Εκπαιδευτικός.Ε ΠΕ19 Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στη: «ιδακτική της Πληροφορικής» Ηράκλειο Κρήτης, ΠΕΡΙΛΗΨΗ H παρούσα έρευνα προσπαθεί να αποτιµήσει τη µάθηση που λαµβάνει χώρα σε υπολογιστικά µαθησιακά περιβάλλοντα, αναλύοντας την προφορική αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών, όταν εργάζονται, συνεργατικά, σε οµάδες, χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή ως «εργαλείο» (Λογισµικό γενικών εφαρµογών). Χρησιµοποιούνται πέντε µαθησιακές δραστηριότητες µε τρία είδη λογισµικού, οι οποίες εντάσσονται οµαλά στο σχολικό πρόγραµµα σπουδών. Η δηµοσίευση εξετάζει τη συλλογική εποικοδόµηση της γνώσης, η οποία έλαβε χώρα, προκειµένου οι µαθητές να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων. Η οµαδική δραστηριότητα µε το Σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων εµφάνισε υψηλότερη συχνότητα διερευνητικού λόγου (κριτική εποικοδόµηση της γνώσης), ενώ ενσωµατώθηκε στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία, µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη συνέχεια στην καθοδηγούµενη εποικοδόµηση της κοινής γνώσης µεταξύ του εκπαιδευτικού και των µαθητών. ε συνέβη το ίδιο µε τις υπόλοιπες δύο δραστηριότητες (Επεξεργασία κειµένου, Ζωγραφική µε υπολογιστή). Η αιτία δεν ήταν τόσο η φύση της δραστηριότητας ή η διαµεσολάβηση του Λογισµικού, όσο η οργάνωση της οµαδικής δραστηριότητας από την πλευρά του εκπαιδευτικού. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ: Οµαδική δραστηριότητα, Λογισµικό γενικών εφαρµογών, Κοινωνικοπολιτισµική θεωρία µάθησης, Καθοδηγούµενη εποικοδόµηση της γνώσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή των υπολογιστών στη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης προσεγγίστηκε, από την πλευρά της Ψυχολογίας, µάλλον, από ατοµικιστικές (individualistic) προσεγγίσεις. Οι προσεγγίσεις αυτές θεωρούσαν, συνήθως, έναν «µοναχικό» µαθητή να αλληλεπιδρά µε τη διεπιφάνεια επικοινωνίας (interface) του εκπαιδευτικού λογισµικού, µαθαίνοντας είτε, από το «δάσκαλο» υπολογιστή, είτε, προσπαθώντας να «καθοδηγήσει» τον υπολογιστή να εκτελέσει κάποια διεργασία, είτε, ασκούµενος σε ορισµένες δεξιότητες (γραψίµατος, έκφρασης, γενίκευσης και αφαίρεσης, κτλ), αξιοποιώντας τις δυνατότητες της καινούργιας τεχνολογίας (Crook, 1994). Η σχολική όµως πράξη, καθώς και οι κοινωνικο-γνωστικές και κοινωνικο-πολιτισµικές θεωρίες µάθησης ανέδειξαν ένα περισσότερο ρεαλιστικό µοντέλο προσέγγισης του υπολογιστή ως εργαλείου σκέψης και µάθησης: Η υιοθέτηση του µοντέλου της οµαδικής εργασίας µε υπολογιστές και οι έρευνες παρατήρησης της σχολικής τάξης ανέδειξαν τη σηµασία της αλληλεπίδρασης µεταξύ του εκπαιδευτικού και των µαθητών, αλλά και των µαθητών µεταξύ τους, έχοντας τον υπολογιστή ως πλαίσιο της δραστηριότητας ή αλλιώς θα λέγαµε, έχοντας τον υπολογιστή ως διαµεσολαβητή στην αλληλεπίδραση (ο.π, 1994). «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B, Επιµ. Α. ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 275

2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η µάθηση που επιδιώκεται στη σχολική τάξη, σύµφωνα µε το κοινωνικο-πολιτισµικό µοντέλο διδασκαλίας και µάθησης, είναι αποτέλεσµα γνωστικής κοινωνικοποίησης, η οποία επιτυγχάνεται µέσω της οµιλούµενης γλώσσας αλλά και της κοινής δράσης µαθητών και εκπαιδευτικών. Η όλη διαδικασία πλαισιώνεται από τα πολιτιστικά εργαλεία και τις κοινωνικές συµβάσεις, ενώ αποτελεί µια διαδικασία η οποία βασίζεται στην εποικοδόµηση πλαισίων αναφοράς (Context) µεταξύ του εκπαιδευτικού και των µαθητών στη διάρκεια του χρόνου (Συνέχεια-Continuity). Μέσω της διαλογικής πρακτικής (Edwards, 1993), οι µαθητές, στη συζήτηση µπροστά στον υπολογιστή, είναι δυνατό να δέχονται απλή βοήθεια ή υποστηρικτική διδακτική παρέµβαση (Scaffolding) από τον εκπαιδευτικό, ενώ όταν εργάζονται χωρίς τη στενή καθοδήγηση του εκπαιδευτικού είναι δυνατό να αναπτύσσουν «κοινωνικούς τρόπους σκέψης». Είναι επίσης αλήθεια, ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ συνοµηλίκων µαθητών στις οµάδες εργασίας είναι δυνατό να επιτρέψει να εµφανιστούν τρόποι οµιλίας και συζήτησης, οι οποίοι σπάνια εµφανίζονται στη λεκτική επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών. Έτσι, από έρευνες παρατήρησης και καταγραφής της προφορικής επικοινωνίας σε οµαδικές εργασίες µε ή και χωρίς υπολογιστή ανιχνεύτηκαν τρεις «κοινωνικοί τρόποι σκέψης». Οι τρόποι αυτοί προτάθηκαν στο πλαίσιο του Slant Project (Spoken Language and New Technology Project) (Mercer, Philips & Somekh, 1991, Mercer, 1994, Dawes et al., 1992, Fisher, 1992, Wegerif & Mercer, 1997): Αντιλέγων λόγος (Disputational talk): Το ένα µέλος της οµάδας αµφισβητεί τα λεγόµενα του άλλου χωρίς να προσφέρει επιχειρήµατα. Το πλαίσιο είναι µάλλον ανταγωνιστικό. Η γνώση µάλλον δεν διαµοιράζεται µεταξύ των µαθητών. Υπερισχύει η ατοµική ταυτότητα. Συσσωρευτικός λόγος (Cumulative talk): Το ένα µέλος οικοδοµεί πάνω στην ιδέα του άλλου. Επαναλαµβάνει ή αναπτύσσει την ιδέα του άλλου, άκριτα. Υπερισχύει συνεπώς η οµαδική ταυτότητα. Η κοινή γνώση εποικοδοµείται χωρίς να εµφανίζεται λογική ή κριτική σκέψη στο διάλογο ιερευνητικός λόγος (Exploratory talk): Υποθέσεις, προτάσεις ή εντολές τίθενται υπό εξέταση κάτω από το φακό της λογικής. Ο ένας είναι δυνατό να αµφισβητήσει τα λεγόµενα του άλλου, πάντα όµως µε επιχειρήµατα. Αυτός ο ίδιος θα θέσει κάποια καινούργια υπόθεση τεκµηριώνοντάς την. Αναιρούνται οι ατοµικές και οµαδικές ταυτότητες χάριν της λογικής. Η κοινή γνώση µεταξύ των µαθητών εποικοδοµείται κριτικά. Η λογική σκέψη (reasoning) είναι περισσότερο εµφανής. Ποιος όµως είναι ο ρόλος του υπολογιστή σε αυτό το µοντέλο ερµηνείας της διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης; Με ποιο τρόπο αυτός διαµεσολαβεί την αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών; «Η ενδεχόµενη αποτελεσµατικότητα του υπολογιστή ως εκπαιδευτικό µέσο βρίσκεται στην ικανότητα δυναµικής παρουσίασης πληροφοριών, καθώς και στην αλληλεπιδραστική εµπλοκή του µε το χρήστη, ώστε να κρατά την προσοχή και το ενδιαφέρον του, µε τέτοιο τρόπο που είναι συχνά δύσκολο να επιτευχθεί σε µη υπολογιστικά συλλογικά περιβάλλοντα. Επιπρόσθετα, η αναπαράσταση των πληροφοριών στην οθόνη διευκολύνει τη διαµοίραση των πληροφοριών και προµηθεύει ένα µέσο αναφοράς για τη διαµοίραση της γνώσης και δράσης, µε έναν τέτοιο τρόπο που τα γραπτά κείµενα δεν µπορούν να παρέχουν. Τέλος, η σχετική ευκολία µε την οποία οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση, να τροποποιούν και να επαναδοµούν την πληροφορία, ίσως, ενθαρρύνει τα παιδιά στο να διερευνούν και να δοκιµάζουν ιδέες και λύσεις σε προβλήµατα, πράγµα που δεν θα το έκαναν εάν χρησιµοποιούσαν κάποιο άλλο µέσο» ( Mercer, Philips & Somekh, 1991, σελ. 197) Κατ αυτόν τον τρόπο και προκειµένου να αποτιµήσουµε τη µάθηση σε συλλογικά υπολογιστικά περιβάλλοντα, θα πρέπει να θέσουµε ένα ευρύτερο πλαίσιο έρευνας που θα εξετάζει την επίδραση των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων, όπως επίσης και την επίδραση των τεχνουργηµάτων, των 276

3 τεχνολογιών και των κοινωνικών συµβάσεων (Crook, 1994, σελ 48). Γενικότερα, όλα αυτά που συνιστούν το κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο της σχολικής τάξης. ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στην περίπτωση της Ελλάδας (Ε.Π.Π.Σ για την Πληροφορική, 1999, Μιχαηλίδης, 1997,1999, Ράπτης και Ράπτη, 1997) αλλά και σε άλλες χώρες (Jackson et al, 1986, Jackson et al, 1988), ο υπολογιστής στο χώρο του σχολείου προσεγγίζεται, κυρίως, από µικρές οµάδες εργασίας µαθητών (δύο-τρία άτοµα). Το λογισµικό που χρησιµοποιείται λόγω κόστους, λόγω της «εργαλειακής» του φύσης αλλά και λόγω της εκτεταµένης χρήσης του, είναι, πολύ συχνά, το Λογισµικό γενικών εφαρµογών. Η παρούσα έρευνα καλείται µέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο οµαδικής µαθησιακής δραστηριότητας, κατά την οποία χρησιµοποιείται Λογισµικό γενικών εφαρµογών να κατανοήσει τη φύση και να εξακριβώσει το εύρος των παραγωγικών γνωστικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µαθητών. Η φύση και η ποιότητα των γνωστικών αλληλεπιδράσεων εξετάζεται ως προς την εποικοδόµηση της κοινής γνώσης µέσω της οµιλούµενης γλώσσας και της κοινής δράσης, µε τη διαµεσολάβηση του υπολογιστή. Έτσι, µέσω της εµφάνισης του διερευνητικού και του συσσωρευτικού λόγου εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο εποικοδοµείται η κοινή γνώση, κριτικά µε τον διερευνητικό λόγο, άκριτα µε το συσσωρευτικό. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σε 6 δυάδες µαθητών ανατέθηκαν τρεις (3) µαθησιακές δραστηριότητες µε λογισµικό γενικών εφαρµογών (Επεξεργαστής κειµένου Write for Windows 3.1, Λογισµικό Ζωγραφικής Paintbrush for Windows 3.1, Σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων Works for Windows 3.1) (Παράρτηµα). Οι δραστηριότητες βιντεοσκοπήθηκαν, έτσι ώστε να καταγραφεί η λεκτική αλλά και η µη λεκτική επικοινωνία των µαθητών καθώς εργάζονται. Προκειµένου να κατανοήσουµε τη φύση αλλά και το εύρος των παραγωγικών γνωστικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µαθητών χρησιµοποιήσαµε ένα συνδυασµό ποιοτικής και ποσοτικής µεθοδολογικής προσέγγισης, η οποία χρησιµοποίησε ένα σύστηµα ανάπτυξης κατηγοριών για την ταξινόµηση του συνόλου της προφορικής αλληλεπίδρασης. Το σύστηµα αυτό ξεκίνησε από τα τρία είδη λόγου (διερευνητικός, συσσωρευτικός, αντιλέγων) του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας, ενώ κατά την ανάλυση των γραπτών πρωτοκόλλων των συνοµιλιών προέκυψαν και οι υπόλοιπες κατηγορίες (Bottom up approach). Κατ αυτό τον τρόπο δηµιουργήθηκαν οι εξής κατηγορίες: Συζήτηση µε τον ερευνητή Λόγος χειρισµού του υπολογιστή, «επιφανειακών χαρακτηριστικών» i, διαδικασίας Λόγος περιεχοµένου Λόγος άσχετος µε τη µαθησιακή δραστηριότητα Από αυτές τις κατηγορίες µας ενδιαφέρει η τρίτη, ενώ οι υπόλοιπες εξετάζονται µόνο ως πλαίσιο της αλληλεπίδρασης. Ο «Λόγος περιεχοµένου» ταξινοµείται στις εξής κατηγορίες: ιερευνητικός λόγος Συσσωρευτικός λόγος Αντιλέγων λόγος Ατοµικός τρόπος σκέψης Οι δραστηριότητες ενσωµατώθηκαν στο µάθηµα της «Πληροφορικής» της Γ Γυµνασίου, ενώ διήρκεσαν µια διδακτική ώρα (35-40 λεπτά). Βιντεοσκοπήθηκε το σύνολο της δραστηριότητας. Πριν τις κύριες δραστηριότητες ξεκίνησε υποστηρικτική διδακτική-µαθησιακή παρέµβαση (Scaffolding) για τη δραστηριότητα µε το λογισµικό συστήµατος διαχείρισης βάσης δεδοµένων, η 277

4 οποία συνεχίστηκε και στην κύρια δραστηριότητα. Στην κύρια δραστηριότητα, όµως, η διαµεσολάβηση του εκπαιδευτικού-ερευνητή αποσυρόταν σταδιακά. εν έγινε το ίδιο για τις δραστηριότητες µε τον Κειµενογράφο και µε το Λογισµικό Ζωγραφικής. Εκεί, απλώς, διασφαλίστηκε η γνώση βασικών δεξιοτήτων χειρισµού του λογισµικού. Μέθοδος Ανάλυσης των δεδοµένων Προκειµένου να καταγραφεί και αναλυθεί ο λόγος µέσα στο πλαίσιό του για τις δεκαοκτώ (18) συνοµιλίες επιλέχθηκε η µέθοδος της δειγµατοληπτικής επιλογής τριών πεντάλεπτων από το σύνολο της συνοµιλίας. Γι αυτά τα 15 λεπτά δηµιουργήθηκαν γραπτά πρωτόκολλα των συνοµιλιών (transcripts) σε ηλεκτρονική µορφή για τις τρεις δραστηριότητες και για τις έξι οµάδες (18 πρωτόκολλα). Οι πληροφορίες που µας παρείχε η ανάλυση αυτών των τριών πεντάλεπτων ήταν αρκετές για να αναπαραστήσουµε µε αυθεντικό τρόπο ολόκληρη, σχεδόν, τη συνοµιλία, αφού οι µαθητές µετά τα πρώτα δύο λεπτά αρχίζουν να διαπραγµατεύονται το τι θα πράξουν, ενώ στα πέντε τελευταία συνηθίζουν να µιλούν για πράγµατα άσχετα µε τη δραστηριότητα. Συγχρόνως, µπορέσαµε, εφόσον είχαµε και το προϊόν της εργασίας των µαθητών, να διάστηµα για το οποίο δεν υπήρξε µετεγγραφή κατανοήσουµε τι συνέβη και στο χρονικό (transcript) της προφορικής αλληλεπίδρασης. Χρησιµοποιήθηκε ως µονάδα ανάλυσης (unit of analysis) και µεταβλητή µονάδα χωρισµού (variable segmentation unit) η διαπραγµάτευση µιας πρότασης, υπόθεσης ή εντολής, όταν ο λόγος αφορούσε το περιεχόµενο και η σειρά µετεγγραφής για τις άλλες κατηγορίες. Η σειρά µετεγγραφής προσδιορίζεται ως τον προφορικό λόγο που µετεγγράφεται σε µια γραµµή εγγράφου του κειµενογράφου Ms-Word και αφορά στην εκφορά του λόγου από το ίδιο πρόσωπο. Κατ αυτό τον τρόπο, µετρώντας τις σειρές µετεγγραφής στα γραπτά πρωτόκολλα των συνοµιλιών κατορθώσαµε να έχουµε ποσοτικά περιγραφικά δεδοµένα. Αυτό όµως που είχε σηµασία στη µέθοδό µας ήταν ότι η ανάλυση δεν περιορίστηκε στην παραγωγή, απλώς, περιγραφικών ποσοτικών δεδοµένων, τα οποία προέκυψαν από την ταξινόµηση της συνοµιλίας σε «άχρονες» κατηγορίες. Για την κάθε συνοµιλία καταγράφηκε η χρονική-ιστορική εξέλιξη στην εποικοδόµηση της κοινής γνώσης µεταξύ των µαθητών. Καταγράφηκε, δηλαδή, όχι µόνο η εµφάνιση του διερευνητικού λόγου αλλά πότε αυτός εµφανίστηκε, µετά από τι, σε ποια µορφή και τι αφορούσε. Κατ αυτό τον τρόπο, έγινε γνωστό πως αυτός τροφοδοτήθηκε από την προϋπάρχουσα κοινή γνώση των µαθητών. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η ενσωµάτωση της οµαδικής δραστηριότητας στο διδακτικό σχεδιασµό Σύµφωνα µε το θεωρητικό µας µοντέλο τα είδη λόγου µε τα οποία εποικοδοµείται κοινή γνώση στο συµµετρικό πλαίσιο είναι ο διερευνητικός και ο συσσωρευτικός λόγος. Κατ αυτό τον τρόπο, εστιάσαµε την προσοχή µας σ αυτά τα αποσπάσµατα διαλόγου. Ο Πίνακας 2 εµφανίζει τις σειρές µετεγγραφής του διερευνητικού και του συσσωρευτικού λόγου ανά δραστηριότητα: 278

5 ιερευνητικός λόγος Συσσωρευτικός λόγος Επεξεργασία κειµένου Βάση δεδοµένων Ζωγραφική µε H/Y Σύνολο Πίνακας 2: Ο διερευνητικός και ο συσσωρευτικός λόγος σε σειρές µετεγγραφής Όπως φαίνεται από τα ποσοτικά δεδοµένα που εµφανίζει ο Πίνακας 2, οι δραστηριότητες της δηµιουργίας µιας βάσης δεδοµένων από αφηγηµατικές πληροφορίες, καθώς και της Ζωγραφικής µε υπολογιστή, εµφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό διερευνητικού λόγου. Η ποιοτική, όµως, µεθοδολογική προσέγγιση ανέδειξε δύο διαφορετικά µοντέλα εποικοδόµησης κοινής γνώσης. Στα πλαίσια της παρούσας ανακοίνωσης θα αναφερθούµε µόνο στο µοντέλο της δραστηριότητας δηµιουργίας µιας βάσης δεδοµένων. Το µοντέλο της δραστηριότητας δηµιουργίας µιας βάσης δεδοµένων από αφηγηµατικές πληροφορίες εµφάνισε το υψηλότερο ποσοστό διερευνητικού λόγου. Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα γίνεται η χρήση δύο «νοητικών εργαλείων» (mental tools) (Vygotsky, 1978, Saljo, 1998), όπως η επιλογή Ονοµάτων πεδίων από αφηγηµατικές πληροφορίες, καθώς και η επιλογή δεδοµένων από αφηγηµατικές πληροφορίες, για τη συγκρότηση των εγγραφών της βάσης. Η γνώση περί της χρήσης αυτών των «εργαλείων» οικοδοµήθηκε από κοινού µε τον ερευνητή, καθώς και µε τον καθηγητή της τάξης, σε προηγούµενες δραστηριότητες και κυρίως στη δραστηριότητα υποστηρικτικής διδασκαλίας (Scaffolding), η οποία έλαβε χώρα µια εβδοµάδα πριν τη βιντεοσκόπηση. Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι σε δύο αποσπάσµατα διερευνητικού λόγου, στα οποία εποικοδοµείται αµοιβαία κατανόηση περί της χρήσης του πρώτου «νοητικού εργαλείου», ζητείται η βοήθεια του ερευνητή. Στο πρώτο, ο ερευνητής ii θέτει το υποστηρικτικό πλαίσιο για να φτάσουν στη λύση (Απόσπασµα 26): Απόσπασµα 26: Η τελευταία φάση της διερευνητικής εποικοδόµησης της κοινής «πλατφόρµας» γνώσης (grounding) Μ: Και εδώ λέει είναι ένα κάστρο 600 ετών και εδώ λέει «βρίσκεται σε τροχιά δύο χρόνια» (δείχνει µε το στυλό) / να γράψουµε (διακόπτεται) Κ: ε θα τα βλέπεις έτσι θα τα βλέπεις πρώτα πρώτα και µετά θα πέφτουν τα ίδια σχεδόν / «που βρίσκεται» (διαβάζει) / «σε τροχιά» / «που βρίσκεται σε» / Ααα (κάτι σκέφτηκε) / Εεε Μ: εδώ και δύο χρόνια» (συµπληρώνει αυτά που διάβασε ο Κς) Κ: Πόσα χρόνια λειτουργεί; Μ: «Χρόνια λειτούργησης» πάει εδώ // και εδώ λέει «Χρόνος λειτούργησης» γράψε / γιατί εδώ λέει είναι ένα κάστρο 600 ετών και εδώ λέει ότι «Χρόνος λειτούργησης» (εν τω µεταξύ δείχνει µε το στυλό στις αντίστοιχες πληροφορίες, ενώ ο Κς διαβάζει) Κ: «Χρόνος Λειτουργίας» µωρέ Μ: «Χρόνος Λειτουργίας» Κ: Παιδικού σταθµού» Μ: «Χρόνος Λειτουργίας» σκέτο γράψε / γιατί παρακάτω λέει Κάστρο κατάλαβες; Κ: Ε για αυτό θα βάλουµε «Παιδικού σταθµού» ( Ο Κς πληκτρολογεί) Μ: Ρε συ ένα πεδίο µας λέει Κ: Τι ένα πεδίο; Μ: Ένα πεδίο για όλα αυτά και τα δύο (δείχνει) / όχι δύο 279

6 (Ο Κς δείχνει να ξαφνιάζεται, δείχνει να µην έχει καταλάβει τις έννοιες της βάσης δεδοµένων αλλά ούτε και της διαδικασίας. Γυρίζει το κεφάλι του στον ερευνητή) (Ακολουθεί συζήτηση µε τον ερευνητή) Κ: Ένα πεδίο κύριε; ΕΡ: Θα φτιάξτε µια δοµή βάσης δεδοµένων µε πεδία, στα οποία θα εισάγονται πληροφορίες από όλες τις καρτέλες, από όλες τις καρτέλες (πληροφοριών) Κ: Ναι δηλαδή θα κάνουµε έτσι (δείχνει στην οθόνη) αυτό εδώ όλο / πεδία ΕΡ: Λογικό δεν είναι; / αλλά θα µπαίνουν όλες οι καρτέλες µέσα, θα µπορούν να µπουν όλες Μ: Εντάξει (Οι µαθητές, µε τη δράση που ακολούθησε, έδειξαν ότι κατάλαβαν τι έπρεπε να κάνουν) Στο δεύτερο, δίνει µια άµεση απάντηση σε ερώτηµα των µαθητών, περιορίζοντας το πρόβληµα που κλήθηκαν να επιλύσουν (Απόσπασµα 64): Απόσπασµα 64: Η διερευνητική δραστηριότητα των πέντε πρώτων λεπτών Γ: (γνέφει ναι) Αυτό (δείχνει στο έντυπο) Π: Αυτό; Πως;. (Λέει κάτι ψιθυριστά) Γ: Ε; Π: Κοίτα πως ξεκινάνε όλα (δείχνει) Γ: Εδώ έχει πολλά, άµα θέλουµε να κάνουµε (στον Ερευνητή).γράφε ε «όνοµα σπιτιού»..εκεί (δείχνει) Π: «Το σπίτι µε τα τριαντάφυλλα» Γ: Μα θέλει για κάθε πεδίο να µπαίνουν και τα τρία αυτά µέσα, κοίτα πίσω (πίσω σελίδα εντύπου εκφώνησης της εργασίας) κύριε εδώ πέρα λέει στο ένα, εκεί που λέει στο «Κάστρο της Μεθώνης» γράφει «είναι ένα κάστρο 600 ετών», µετά εδώ από κάτω γράφει ότι είναι χτισµένο 25 χρόνια, εδώ τι θα βάλουµε; Ότι είναι χτισµένο και αυτό. Π: Ότι χτίστηκε πριν 25 χρόνια ΕΡ: Προσπαθήστε διαβάζοντας το έντυπο να βρείτε λύση (Η Πελαγία γράφει στο χαρτί) Π: Λοιπόν, πως λέγεται το σπίτι.. Γ: Θα βάλουµε και δικά µας; (πεδία) ΕΡ: Όχι (Η Πελαγία γράφει και ο Γιώργος κοιτάει την εκφώνηση και ρίχνει µια µατιά και σ αυτά που γράφει η Πελαγία) Γ: «Έτος χτισίµατος» (σκέφτεται δυνατά να τα ακούσει και η Πελαγία)..αυτό θα σου έλεγα και εγώ τώρα (κοίταξε τι έγραψε η Πελαγία)..εεε «Θέρµανση» Σε τρίτο απόσπασµα, οι µαθητές αναφέρονται στη υποστηρικτική µαθησιακή δραστηριότητα µε τον ερευνητή, προκειµένου να θυµηθούν συλλογικά και να εποικοδοµήσουν από κοινού τη γνώση για τη χρήση του πρώτου «νοητικού εργαλείου» (Απόσπασµα 55): Απόσπασµα 55 Γ: Λοιπόν [πως λέγεται Α: [Κάτσε Γ: Πως λέγεται / κοίτα εδώ (στο έντυπο) / Ζω σε ένα σπίτι που λέγεται Σπ Σπούτνικ / πως διάολο το λένε / Σπούτνικ πέντε (Ο Αντώνης γελάει) Α: Τι ερωτήσεις θα βάλουµε; (δεν έχει καταλάβει ακόµα) Γ: εν θυµάσαι και την άλλη φορά που το είχαµε κάνει; (Ο Αντώνης ξαναπαίρνει το έντυπο από το Γιάννη για να το κοιτάξει) Α: Όχι 280

7 (Χαµογελούν και οι δύο, ο Γιάννης παίρνει το πληκτρολόγιο) (Λόγος χειρισµού του υπολογιστή, επιφανειακών χαρακτηριστικών, διαδικασίας) Γ: Λοιπόν Α: Γιατί είναι χωρισµένα αυτά; (αναφέρεται στη οθόνη) Γ: Περίµενε (και πιάνει το ποντίκι για να κάνει κάτι) Α: Ααα ναι ναι ναι (θυµήθηκε µε ποιο τρόπο πρέπει να επιλέξουν τα ονόµατα των πεδίων) Υπάρχει επίσης ένα απόσπασµα, στο οποίο εποικοδοµείται αµοιβαία κατανόηση περί της χρήσης του δεύτερου «νοητικού εργαλείου». Σε αυτό πάλι ζητείται η βοήθεια του ερευνητή, ο οποίος απλώς επικυρώνει την ορθότητα της προφορικά εκφερόµενης γνώσης και µε αυτό τον τρόπο οδηγεί τους µαθητές στην ανεξάρτητη λύση του προβλήµατος. (Απόσπασµα 65): Απόσπασµα 65: «Το όνοµά του µας το δίνει» Γ: «Όνοµα σπιτιού» (Η Πελαγία κάτι γράφει στο χαρτί).όχι ρε το όνοµά του µας το δίνει Π: ικό µας όνοµα Γ: Όχι, αυτό που έχει εδώ θα βάλουµε.κχχχ!(νευριάζει).κύριε δεν θα βάλουµε δικό µας όνοµα, το όνοµα που έχει εδώ (θα βάλουµε) ΕΡ: Το όνοµα; Γ: Ναι αυτό εδώ, λεει «Ζω σε ένα σπίτι το οποίο λέγεται το σπίτι µε τα αρώµατα». Θα δηµιουργήσουµε ένα πεδίο. ΕΡ: Μπράβο! Γ:..να µπαίνει Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα τρία αποσπάσµατα διαλόγου, στα οποία εποικοδοµείται αµοιβαία κατανόηση περί της χρήσης του πρώτου «νοητικού εργαλείου», συνέβησαν στα πέντε πρώτα λεπτά της συνοµιλίας και στην αρχή της φάσης επιλογής Ονοµάτων πεδίων (Οµάδες 12,21,24). Επίσης το µοναδικό απόσπασµα διαλόγου, στο οποίο εποικοδοµείται αµοιβαία κατανόηση περί της χρήσης του δεύτερου «νοητικού εργαλείου», συνέβη στην αρχή της φάσης επιλογής των δεδοµένων από τις αφηγηµατικές πληροφορίες, πριν την εισαγωγή των εγγραφών στη δοµή της βάσης δεδοµένων. Στη συνέχεια οι µαθητές δεν ζητούν τη βοήθεια του ερευνητή, η ανάγκη διερευνητικής εποικοδόµησης της γνώσης για τη χρήση των «εργαλείων» φθίνει, ενώ, όπως έδειξε ο λόγος αλλά και το αποτέλεσµα της εργασίας τους, στάθηκαν ικανοί να φέρουν σε πέρας τη εν λόγω δραστηριότητα µε επιτυχία. Κατ αυτό τον τρόπο, η δραστηριότητα είναι δυνατό να υποτεθεί ότι αποτελεί τη συνέχεια (Continuity) της υποστηρικτικής διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης (Scaffolding), η οποία έλαβε χώρα µε τον ερευνητή. Η βιντεοσκοπηµένη διαδικασία αποτελεί το τελικό στάδιο αυτής, προς την «ανεξάρτητη λύση του προβλήµατος» (handover). Οι µαθητές είχαν µια «βάση για συζήτηση» (grounding) από την κοινή γνώση που είχε οικοδοµηθεί µε τον ερευνητή, κατ αυτό τον τρόπο ο διερευνητικός τους λόγος αντλούσε επιχειρήµατα από κάποια συγκεκριµένη και κοινά αποδεκτή λογική. Αντίθετα οι δραστηριότητες µε τον Κειµενογράφο και µε το λογισµικό Ζωγραφικής δεν οργανώθηκαν ως συνέχεια κάποιας διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας, αλλά τέθηκαν ως ανεξάρτητες εργασίες στα πλαίσια πάντα του µαθήµατος της Πληροφορικής. Οι µαθητές είχαν αδυναµία να ανοίξουν µια διερευνητική συζήτηση για ένα θέµα στο οποίο δεν είχαν κάποια προϋπάρχουσα κοινή γνώση, ούτε τους δίνονταν η δυνατότητα να την συγκροτήσουν, αφού δεν τους προσφέρθηκαν τα µέσα και οι πηγές άντλησης µιας συγκεκριµένης λογικής. Κατ αυτό τον τρόπο η οµαδική δραστηριότητα µε το Σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων ενσωµατώθηκε στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη συνέχεια στην καθοδηγούµενη εποικοδόµηση της κοινής γνώσης µεταξύ του εκπαιδευτικού και των µαθητών (Mercer, 1995), πράγµα το οποίο δε συνέβη µε τις υπόλοιπες δύο δραστηριότητες. Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε συµφωνία µε αυτή του Mercer (1994, σελ. 29), ότι δηλαδή «η 281

8 απόδοση του λογισµικού «ανοιχτού» τύπου στο να παράγει εκτεταµένες συνοµιλίες δεν είναι κάτι το εγγενές, εξαρτάται από το τρόπο ενσωµάτωσής του στη µαθησιακή δραστηριότητα». ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι αυξηµένες δυνατότητες των ΤΠΕ, όπως προκύπτει από την παρούσα έρευνα αλλά και από άλλες (Κυνηγός & Κουτλής, 2002), πρόκειται να αποδώσουν µαθησιακά, µόνο εφόσον σχεδιαστούν δραστηριότητες, οι οποίες θα ενταχθούν σε ολοκληρωµένα διδακτικά «σενάρια». «Σενάρια», τα οποία θα θέτουν συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους, θα προβλέπουν µαθησιακές δραστηριότητες, από τις οποίες θα είναι ξεκάθαρο τι θα ζητούν και τέλος θα προβλέπουν την αξιολόγηση της κατάκτησης αυτών των στόχων. Με τη σειρά τους, τα «σενάρια», στα οποία η µάθηση διαµεσολαβείται από τον υπολογιστή, θα πρέπει να εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασµό του µαθήµατος. Σχεδιασµό, τον οποίο κάνει ο εκπαιδευτικός προκειµένου να διδάξει ένα γνωστικό αντικείµενο στα πλαίσια του σχολείου και ο οποίος σχεδιασµός θα δίνει σηµασία στη σταδιακή εποικοδόµηση της γνώσης µε βάση την προϋπάρχουσα κοινή γνώση µαθητών και εκπαιδευτικού. Υπεύθυνος για τη συνέχεια και τη συνέπεια εφαρµογής του «σεναρίου» είναι ο εκπαιδευτικός. Αυτός καλείται, συν τοις άλλοις, να πλαισιώσει τη µαθησιακή δραστηριότητα, προσφέροντας το υποστηρικτικό εκείνο πλαίσιο, έτσι ώστε οι µαθητές να µπορέσουν να κινηθούν στη «Ζώνη της επικείµενης γνωστικής τους ανάπτυξης» (Vygotsky, 1978). Ως βασικό εργαλείο σε αυτή του την προσπάθεια, πέρα από τον υπολογιστή, θα πρέπει να χρησιµοποιεί τη γλώσσα, µε την οποία θα φροντίζει να διαµεσολαβεί τη γνωστική αλληλεπίδραση, έτσι ώστε να διασφαλίσει την εποικοδόµηση της κοινής γνώσης. Σπουδαιότερος και πιο υπεύθυνος, λοιπόν, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εποχή της διαµεσολάβησης των ΤΠΕ στη µαθησιακή δραστηριότητα. Γ αυτό το λόγο ο εκπαιδευτικός πρέπει να βοηθηθεί στο έργο του: Σωστή και ολοκληρωµένη επιµόρφωση στην χρήση των ΤΠΕ στο χώρο του σχολείου, διευκόλυνση και επιβράβευση ερευνών δράσης από «ενεργούς» εκπαιδευτικούς είναι κάποιες προτάσεις που προκύπτουν και από αυτή την έρευνα και αφορούν στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού, προκειµένου να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ το Βασίλη Κόµη για τις πολύτιµες συµβουλές του σχετικά µε τη συγγραφή της παρούσας ανακοίνωσης ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i Λόγος που αφορά στην ορθογραφία, στη γραµµατική, στην αισθητική βελτίωση του κειµένου ή της παρουσίασης (Επεξεργασία κειµένου, Βάση δεδοµένων) (Λόγος περί των επιφανειακών χαρακτηριστικών ενός κειµένου ή µιας παρουσίασης-surface characteristics), σε αντιστοιχία µε τον όρο surface changes της Snyder (1994) ii ες Ορισµένες συµβάσεις στις µετεγγραφές (Transcriptions)-Παράρτηµα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ CROOK, C., Computers and the collaborative experience of learning, Routledge, 1994 DAWES, L., FISHER, E. & MERCER, N., The quality of talk at the computer, Language and Learning, pp ,

9 EDWARDS, D., Concepts, memory and the organisation of pedagogic discourse: a case study, International Journal of Educational Research, 1993, 19, 3, FISHER, E., Characteristics of children s talk at the computer and its relationship to the computer software, Language and Education, 7, 2, , 1992 JACKSON, A., FLETCHER, B. & MESSER, D.J., A survey of microcomputers use and provision in primary schools, Journal of Computer-assisted Learning, 1986, 2, JACKSON, A., FLETCHER, B. & MESSER, D.J., Effects of experience on microcomputer use in primary schools: Results of a second survey, Journal of Computer-assisted Learning, 1988, 4, MERCER, N., The quality of talk in children's joint activity at the computer, Journal of computer assisted learning,10,24-32,1994 MERCER, N., The guided construction of knowledge: talk amongst teachers and learners, Multilingual Matters, 1995 MERCER, N., PHILLIPS, T. & SOMEKH, B., Research Note: Spoken Language and New Technology (SLANT), Journal of Computer Assisted Learning, 1991, 7, MERCER, N. & WEGERIF, R., A dialogical framework for researching peer talk, in Wegerif R. & Scrimshaw P. (eds.) Computers and talk in the primary classroom, Multilingual Matters, 1997 SALJO, R., Learning as the use of tools: a sociolcultural perspective on the human-technology link, in Littleton K. and Light P. (eds.) Learning with Computers: Analysing productive interactions, Routledge, 1998 SNYDER, I., Writing with word processors: the computer s influence on the classroom context, J. Curriculum studies, 1994, Vol. 26, No. 2, VYGOTSKY, L.S., Mind in Society: The development of Higher Psychological Processes, London, Harvard University Press, 1978 ΚΥΝΗΓΟΣ, Χ. & ΚΟΥΤΛΗΣ, Μ., Εκπαιδευτικό λογισµικό υπό συνθήκες, στο περιοδ. RAM, 2002, Φεβρουάριος ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ, Π. Γ., Προβληµατισµοί από την εισαγωγή της Πληροφορικής στα σχολεία, στην Ηµερίδα Πληροφορικής, Ηράκλειο, Απρίλιος, 1997 ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ, Π. Γ., Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση: προβληµατισµοί, στα πρακτικά του Πανελλήνιου συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση, Ιωάννινα, Μαΐου, 1999 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Πρόγραµµα σπουδών Πληροφορικής Γυµνασίου, 1999 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Πρόγραµµα σπουδών Πληροφορικής Ενιαίου Λυκείου, 1997, σελ. 3 ΡΑΠΤΗΣ, Α. & ΡΑΠΤΗ, Α., Η Πληροφορική στην εκπαίδευση, Αθήνα, εκ. Συµεών, 1997 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Οι τρεις εργασίες-δραστηριότητες στις οποίες αναφέρονται τα αποτελέσµατα): Εργασία Α: «Επεξεργασία κειµένου» Θέµα: «Τι θα συνέβαινε αν σ όλο τον κόσµο, από τον ένα πόλο ως τον άλλο, από τη µια στιγµή στην άλλη, εξαφανίζονταν τα χρήµατα;» Εργασία Β: «Σχεδίαση µε ηλεκτρονικό υπολογιστή» Θέµα: : «Απαντήστε σχεδιαστικά στην ερώτηση: Τι θα συνέβαινε αν σ όλο τον κόσµο, από τον ένα πόλο ως τον άλλο, από τη µια στιγµή στην άλλη, εξαφανίζονταν τα χρήµατα;» 283

10 Εργασία Γ: «ηµιουργία της δοµής µιας βάσης δεδοµένων» Θέµα: «ηµιουργήστε τη δοµή µιας βάσης δεδοµένων για κατοικίες, προκειµένου να εισάγετε πληροφορίες του είδους που παρουσιάζονται στα παραδείγµατα καρτελών που ακολουθούν»: Παραδείγµατα καρτελών µε πληροφορίες για κατοικίες Sputnik 5 Ζω σε ένα σπίτι που λέγεται Sputnik 5. Είναι ένας διαστηµικός σταθµός ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά εδώ και 2 χρόνια. Πρόκειται για ένα µικρό σπίτι, που όλα όλα έχει 2 δωµάτια. Θερµαίνεται από την ηλιακή ενέργεια, µέσω ηλιακών κυψελών. Έχουµε µια κρεβατοκάµαρα και ένα όροφο συνολικά. Όταν µέτρησα τα παράθυρα και τις πόρτες, βρήκα ότι οι πόρτες είναι σε αριθµό 3, ενώ τα παράθυρα 2. Έχουµε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πράγµατα στο σπίτι µας, όπως ένα µεταφορικό αεροσκάφος, ηλιακές κυψέλες, ακόµα και ρουκέτες. Το σπίτι µου είναι κοντά στο διάστηµα, στους πλανήτες και στα αστέρια. Στο σπίτι µου ο γεροντότερος άνθρωπος είναι ο Ivan, ο οποίος είναι 45 χρονών. εν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι µου. Ο νεότερος άνθρωπος είναι η Raisa, η οποία είναι 42 χρονών. Ο συνολικός αριθµός ατόµων που ζουν σε αυτό το σπίτι είναι 2. Έχουµε και ένα σκύλο. Το κάστρο της Μεθώνης Ζω σε ένα σπίτι το οποίο λέγεται κάστρο της Μεθώνης. Είναι ένα κάστρο 600 ετών. Έχει συνολικά 107 δωµάτια. Θερµαίνεται από εστίες φωτιάς µε καιγόµενα ξύλα. Έχουµε συνολικά 31 υπνοδωµάτια και 3 ορόφους. υσκολεύτηκα να µετρήσω τα παράθυρα και τις πόρτες αλλά τελικά τα κατάφερα. Είναι λοιπόν 125 παράθυρα και 16 πόρτες. Μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σπιτιού αυτού είναι ότι διαθέτει ένα τεράστιο δάσος για κήπο, καθώς και ένα υπόγειο κελάρι στο οποίο υπάρχουν βαρέλια για την ωρίµανση του κρασιού. Το σπίτι µου βρίσκεται στην άκρη ενός δάσους στην Πελοπόννησο, ενώ ένα µέρος των τειχών του βρέχεται από θάλασσα.. Στο κάστρο αυτό ζουν συνολικά 35 άνθρωποι. Ο γεροντότερος είναι ο κυρ-κώστας ο οποίος είναι 91 ετών, ενώ ο νεότερος είναι η Μαρία η οποία είναι 10 µηνών. Συνολικά στο κάστρο υπάρχουν 10 παιδιά. Στον κήπο υπάρχουν 7 άλογα, ένας γάιδαρος και 2 σκυλιά, ενώ στο κελάρι υπάρχουν αµέτρητοι ποντικοί. Το σπίτι µε τα αρώµατα Ζω σε ένα σπίτι το οποίο λέγεται «το σπίτι µε τα αρώµατα». Πρόκειται για µια µεζονέτα η οποία χτίστηκε πριν 25 χρόνια. Έχει συνολικά 7 δωµάτια. Θερµαίνεται από κεντρική παροχή γκαζιού. Έχουµε 3 υπνοδωµάτια και 2 ορόφους. Όταν µέτρησα τις πόρτες και τα παράθυρα βρήκα ότι... Ορισµένες συµβάσεις στις µετεγγραφές (Transcriptions) Τα ονόµατα των παιδιών έχουν αλλαχθεί και συµβολίζονται µε αρχικά γράµµατα. Ο Εκπαιδευτικός-Ερευνητής συµβολίζεται µε ΕΡ. εν σηµειώνονται κόµµατα. / Παύση οµιλίας χρονικής διάρκειας λιγότερης του ενός δευτερολέπτου // Παύση οµιλίας χρονικής διάρκειας µεγαλύτερης του ενός δευτερολέπτου [ [ Σηµαίνει ότι οι οµιλούντες µιλούν συγχρόνως () Σηµαίνει ότι δεν έγινε καταληπτό το περιεχόµενο της οµιλίας (κείµενο) Σχόλια του ερευνητή που αφορούν κυρίως µη λεκτική επικοινωνία και χειρισµό των µονάδων του υπολογιστή Λόγος που διακόπτεται ή λόγος που αποτελεί συνέχεια άλλης λεκτικής έκφρασης Κείµενο από ανάγνωση το οποίο εκφέρεται όπως είναι χωρίς καµία αλλαγή 284

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Πανσεληνάς Ε. Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Δ.Ε ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μίνωος 37, 71303 Ηράκλειο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Φτιάχνοντας τον ερευνητή

Φτιάχνοντας τον ερευνητή Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Διδακτική προσέγγιση του νέου μαθήματος της Τεχνολογίας της Γ τάξης του Γυμνασίου MIND MAP CONCEPT MAP FLOW CHART Web 2.0 Γιάννης Τζωρτζάκης, Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ12.01), ΠΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Ηθική ανάπτυξη - ορισµοί - ηθική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση

Μελέτη της υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 555 Μελέτη της υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση Α. Μ ισιρλή1, Β. Κόμης2 1ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών, amisirli@.upatras. gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Συνεργατικής ραστηριότητας µε Χρήση Λογισµικού Γενικών Εφαρµογών: Εµπόδια, Όρια, υνατότητες

Περιγραφή Συνεργατικής ραστηριότητας µε Χρήση Λογισµικού Γενικών Εφαρµογών: Εµπόδια, Όρια, υνατότητες Περιγραφή Συνεργατικής ραστηριότητας µε Χρήση Λογισµικού Γενικών Εφαρµογών: Εµπόδια, Όρια, υνατότητες Γεώργιος Τζωρτζακάκης Υποψήφιος διδάκτορας Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και ιδακτικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Παγώνη Ηλέκτρα Τίτλος «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» Γνωστική περιοχή Ιστορία Μυθολογία Γ τάξης Γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

125 Γενικό Μέρος Ενότητα 3.6.1 ιδάσκοντας µε τη βοήθεια επεξεργαστή κειµένου 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται «καλές πρακτικές» που µπορούν να εφαρµοστούν στη χρήση επεξεργαστή κειµένου για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» «Το Σχολείο στην Ψηφιακή Εποχή: ιαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρµες e-learning» «Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy Διαδικασία Αξιολόγησης Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων: γνώσεις δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών Να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Το σπίτι και το σχολείο μου Κατηγορία αναπηρίας: Βαριά Νοητική Αναπηρία Μάθημα: Γλώσσα

Λογισμικό: Το σπίτι και το σχολείο μου Κατηγορία αναπηρίας: Βαριά Νοητική Αναπηρία Μάθημα: Γλώσσα Λογισμικό: Το σπίτι και το σχολείο μου Κατηγορία αναπηρίας: Βαριά Νοητική Αναπηρία Μάθημα: Γλώσσα Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Καστανιώτης Προσβασιμότητα: Τα προγράμματα του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα