ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997"

Transcript

1 ΧΡΟΝΙΚΑ

2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόλογος Στις σελίδες πού ακολουθούν παρουσιάζονται τα «έργα καί ήμέραι» τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν περίοδο Καταγράφονται μέ τήν ένδεδειγμένη λιτότητα καί ακρίβεια όσα συντελέστηκαν στο ίδρυμα τής Μέλπως καί τού Όκταβίου Μερλιέ για τήν προαγωγή τής μελέτης τής ιστορίας καί τού πολιτισμού τού ελληνισμού τής Μικρός Ασίας, όπως οραματίστηκαν αυτό το έργο οί ιδρυτές τού Κέντρου. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ανεξάρτητο, μή κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εβδομήντα σχεδόν χρόνια άπό τήν ίδρυσή του, εξακολουθεί να παραμένει τό μόνο ερευνητικό ίδρυμα στήν Ελλάδα πού έχει ως αποκλειστικό προορισμό τήν επιστημονική μελέτη τού Μικρασιατικού ελληνισμού μάλλον παρά τήν ιδεολογική χειραγώγηση τής ιστορικής του μνήμης. Μέ τή συναίσθηση πού πηγάζει άπό τήν επίμονη προσήλωσή μας στις αδιαπραγμάτευτες επιταγές τής επιστήμης, παρουσιάζουμε τον απολογισμό αύτό, ως άπογραφή τού έργου πού συντελέστηκε, τών ενδημικών δυσκολιών καί εμποδίων πού παρεμβάλλονται στον δρόμο μας, τών προβληματισμών πού ανακύπτουν άπό τήν φιλοσοφία τής επιστημονικής έρευνας ή όποια μάς εμπνέει καί τέλος ως δημόσια δήλωση τών προσδοκιών καί τών ελπίδων μας για τό μέλλον τού ιστορικού αύτού ιδρύματος, πού πιστεύουμε ότι έπιτελεΐ άναγκαία καί αναντικατάστατη αποστολή ώς προς τήν αυτογνωσία τής ελληνικής κοινωνίας. Θά ήθελα να έκφράσω καί άπό αυτή τή θέση τις εύχαριστίες καί τήν ευγνωμοσύνη μου στον Πρόεδρο καί τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών για τή συμπαράστασή τους καί στούς συνεργάτες μου για τήν αφοσίωση καί τήν πίστη τους στήν επιτέλεση τής άποστολής τού Ιδρύματος.

4 300 ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ 2. Διοικητικό Συμβούλιο Φορέας τής νομικής προσωπικότητας τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και άνάδοχος τοϋ πνευματικού κληροδοτήματος τών Ιδρυτών Μέλπως καί Όκταβίου Μερλιέ είναι τό δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ ιδρύματος, στό όποιο άπόκεινται όλες οι αρμοδιότητες σέ σχέση μέ τή λήψη τών άποφάσεων πού αφορούν τή λειτουργία καί τόν προγραμματισμό τού Κέντρου. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ευτύχησε, κατά τήν τεσσαροκονταετή σχεδόν περίοδο πού διέρρευσε από τής νομικής συστάσεώς του ώς προσώπου Ιδιωτικού δικαίου, να συγκαταριθμήσει μεταξύ τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου κορυφαίες προσωπικότητες τοϋ επιστημονικού καί κοινωνικού βίου άλλα καί τής δημόσιας ζωής τοϋ τόπου. Ή παρουσία τους προσέδωσε βαρύτητα καί σοβαρότητα στή νομική προσωπικότητα τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί άποτέλεσε εγγύηση για τήν επιβίωση τού Ιδρύματος εν μέσω συχνά άντιξόων συνθηκών. Μεγίστης σημασίας για τή διασφάλιση τής έγκυρότητας τοϋ επιστημονικού έργου τοϋ Κέντρου ύπήρξε ή συμμετοχή στό Διοικητικό Συμβούλιο τών κατά τεκμήριον άπολύτως άρμοδίων ειδικών πού διαθέτει ό άκαδημαϊκός κόσμος τής χώρας, οί όποιοι άποτελοϋν προσωπικότητες πράγματι διεθνούς έμβέλειας καί άκτινοβολίας. Στήν παρουσία τους καί στήν επιστημονική τους καθοδήγηση οφείλεται τό άξιοζήλευτο επίπεδο τοϋ επιστημονικού έργου τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, πού άναγνωρίζεται καί λειτουργεί μέ έγκυρότητα στον διεθνή επιστημονικό διάλογο. Κατά τήν περίοδο τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ύπέστη δεινό πλήγμα μέ τόν θάνατο στις 14 Ιανουάριου 1993 τοϋ άκαδημαϊκοϋ Δ. Α. Ζακυθηνοϋ, κορυφαίου βυζαντινολόγου καί μέλους τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου άπό τό Βαθύς γνώστης τής Ιστορίας τοϋ Μικρασιατικού ελληνισμού, πραγματικός εύπατρίδης τής επιστήμης τοϋ όποιου ή έπιστημονική κρίση ύπήρξε μοναδική ώς προς τήν άντικειμενικότητα καί τή δικαιοσύνη της, ό Δ. Α. Ζακυθηνός ύπήρξε γιά δεκαετίες ό έμπνευστής τοϋ επιστημονικού έργου τοϋ Κέντρου καί ιδιαίτερα ένθερμος ύποστηρικτής τής έκδόσεως τοϋ Δελτίου καί τής διεθνούς παρουσίας τοϋ Ιδρύματος. Τό κενό πού δημιούργησε ή άπώλειά του ύπήρξε πράγματι δυσαναπλήρωτο. Στις 29 Δεκεμβρίου 1994 άποχώρησε άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν πολυετούς καί ούσιαστικής προσφοράς ύπηρεσιών πρός τό ίδρυμα ή γενική γραμματεύς τοϋ Συμβουλίου, μουσικολόγος καί πρώην ύποδιευθύντρια τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, κυρία Αγλαΐα Α. Άγιουτάντη. Ή Αγλαΐα Α. Άγιουτάντη ύπήρξε ή στενότερη συνεργάτρια τής ίδρύτριας τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, πραγματική στυλοβάτις τής εμπνευσμένης προσπάθειας τής Μέλπως Μερλιέ να διασώσει τή μνήμη τοϋ Μι-

5 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, κρασιατικοΰ ελληνισμού. Ή παρουσία της υπήρξε ή εγγύηση τής σοβαρότητας καί τής ακρίβειας τής εργασίας τού Κέντρου. Για μας, τούς συνεχιστές τού έργου των πρώτων σκαπανέων τής προσπάθειας, ή Αγλαΐα Άγιουτάντη υπήρξε ή ζωντανή μνήμη τού ιδρύματος καί ή πηγή τών εγκυρότερων πληροφοριών καί γνωμών πού πολλές φορές μάς βοηθούσαν νά έπιλύσουμε σοβαρά επιστημονικά καί διοικητικά προβλήματα. Καί εκτός Διοικητικού Συμβουλίου ή παρουσία της υπήρξε για μάς εποικοδομητική καί ευεργετική χάρη στήν προθυμία μέ τήν όποια πάντοτε μάς πρόσφερε τή συμβουλή της. Σέ πλήρωση τών κενών θέσεων έξελέγησαν ώς νέα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου ή κυρία Δούλα Ερρίκου Κερτσικώφ, επιχειρηματίας, γόνος γνωστής οικογένειας τής Σινασοΰ τής Καππαδοκίας καί ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών καί διευθυντής τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μέχρι 29 Δεκεμβρίου 1994 Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης. Ή παρουσία τής κυρίας Κερτσικώφ ένισχύει τή Μικρασιατική καί δή τήν Καππαδοκική παρουσία στό Διοικητικό Συμβούλιο. Πολλές ελπίδες στηρίζονται στή συμμετοχή της για υποστήριξη τού έργου τού ιδρύματος, τό όποιο μέ τή συρρίκνωση τών κρατικών έπιχορηγήσεων στηρίζεται, προϊόντος τού χρόνου, όλο καί περισσότερο στήν ενίσχυση πού προέρχεται άπό φιλογενείς πρωτοβουλίες τού ιδιωτικού τομέα. Κατά παράκληση τού Διοικητικού Συμβουλίου ό Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης αποδέχθηκε νά συνεχίσει νά άσκεΐ τό έργο τής διεύθυνσης τού ιδρύματος καί τής έπιμελείας τών έκδόσεων άπό τής θέσεως τού Γενικού Γραμματέα τού Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τής πληρώσεως τής θέσεως τού Διευθυντή τού ιδρύματος. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Ακαδημαϊκός ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας, 'Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Όδυσσέας Λαμψίδης, Διδάκτωρ Φιλολογίας Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΤΑΜΙΑΣ Νίκος Άλιβιζάτος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Θάνος Βερέμης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Δαβίδ, Διευθυντής Επιχειρήσεων Ελισάβετ Ζαχαριάδου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης Δούλα Ερρίκου Κερτσικώφ, έπιχειρηματίας

6 302 ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ Θεόδωρος Κουλουμπής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Αριστόβουλος Μάνεσης, Ακαδημαϊκός Χρηστός Πατρινέλης, Ομότιμος Καθηγητής Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 3. Οίκημα Τό θαυμάσιο νεοκλασικό οίκημα τής όδοϋ Κυδαθηναίων έχει πλέον ταυτιστεί μέ τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Ή στέγαση σέ ένα άπό τα σημαντικότερα καί παλαιότερα διατηρητέα κτίρια τής Πλάκας έχει προσδώσει στό 'ίδρυμα τήν άναγκαία εμφάνιση πού επιβάλλει ή ιστορία του καί ή σπουδαιότητα τής αποστολής πού έπιτελεΐ. Οί χώροι τού οικήματος, αν καί εκτεταμένοι, δέν επαρκούν πλέον για τήν οργάνωση καί τακτοποίηση τού ύλικοΰ, παρά τις συνεχείς προσπάθειες ορθολογικής αξιοποίησής τους. Ό χαρακτήρας τού οικήματος ώς διατηρητέου καί ή παλαιότητα τής κατασκευής καθιστούν άναγκαία τή συνεχή συντήρηση τών χώρων, γεγονός πού επιβαρύνει σοβαρά τόν Προϋπολογισμό τού Κέντρου. Τό 1992 συνεχίστηκαν καί όλοκληρώθηκαν οί έργασίες συντήρησης πού είχαν αρχίσει τόν προηγούμενο χρόνο από τήν διεύθυνση Άναστηλώσεως Νεωτέρων Μνημείων τού 'Υπουργείου Πολιτισμού. Οί έργασίες περιλάμβαναν τήν άνανέωση τών επιχρισμάτων τής προσόψεως καί τόν εξωτερικό ελαιοχρωματισμό τού κτιρίου. Στό διάστημα τών επομένων χρόνων έγιναν μικρότερης έκτασης έργασίες, όπως ή περιοδική συντήρηση τής ήλεκτρικής έγκαταστάσεως καί τού συστήματος πυρασφαλείας, καθώς καί όρισμένες απαραίτητες ξυλουργικές έργασίες. Τό 1996 έλαιοχρωματίστηκαν όλα τα έσωτερικά κουφώματα τού δευτέρου όρόφου τού κτιρίου, οί δύο έξώθυρες, οί χώροι υποδοχής καί ή όπίσθια όψη τού οικήματος. Ή δαπάνη, πού άνήλθε στις δρχ., καλύφθηκε άπό τόν προϋπολογισμό τού Κέντρου. Σέ τακτική βάση (δύο φορές τόν χρόνο) συντηρείται πλέον ό κήπος τού Κέντρου. Στον όμορφο χώρο πού έχει διαμορφωθεί στήν έσωτερική αύλή τού κτιρίου, διοργανώθηκαν στό διάστημα τής πενταετίας τρεις δεξιώσεις, για τούς φίλους καί συνεργάτες, παλαιούς καί νέους, τού ιδρύματος. Κατά τό υπό άνασκόπηση διάστημα έκσυγχρονίστηκε καί συντηρήθηκε τό σύστημα ασφαλείας καί πυρανίχνευσης τού κτιρίου.

7 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Οικονομικά Ή ενδημική πλέον οικονομική δυσπραγία άποτέλεσε κατά τήν περίοδο αυτή το σημαντικότερο πρόβλημα του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Οί δυσκολίες, για ένα 'ίδρυμα πού προσπαθεί να έπιτελέσει τό έργο του μέ σοβαρότητα καί συνέπεια, άλλα χωρίς μόνιμη καί επαρκή χρηματοδότηση, είναι προφανείς. Μοιραία τό επιστημονικό έργο παρεμποδίζεται καί σέ ορισμένες συγκυρίες υποβαθμίζεται στή σειρά τών προτεραιοτήτων μας, λόγω τής άγωνίας για τήν επιβίωση τού ιδρύματος, καθώς συχνά ή δραματική έλλειψη πόρων γίνεται επαχθής ακόμη καί σέ σχέση μέ τα μικρά πρακτικά θέματα τής καθημερινής λειτουργίας. Δυστυχώς ή κρατική επιχορήγηση παρά τις προσπάθειες καί τις επίμονες έγγραφες καί προφορικές εκκλήσεις μας προς τούς αρμοδίους καί παρά τήν συμπαράσταση πού είχαμε άπό υπηρεσιακούς παράγοντες τής Διεύθυνσης Λαϊκού Πολιτισμού καί τής Διεύθυνσης Οικονομικών τού Υπουργείου Πολιτισμού, δέν έγινε δυνατό νά άναπροσαρμοσθεϊ. Παρ όλα αύτά ή συνέχιση τής λειτουργίας τού Κέντρου έγινε δυνατή χάρη στήν ενίσχυση άπό τά κονδύλια τού ΛΟΤΤΟ, τών όποιων τή χορήγηση εγκρίνουν ύστερα άπό σχετικά διαβήματά μας, οί κατά καιρούς πολιτικοί προϊστάμενοι τού Υπουργείου, τούς οποίους δημόσια εύχαριστούμε καί άπό τή θέση αύτή. Αναλυτικότερα κατά τήν περίοδο ή τακτική επιχορήγηση τού ελληνικού δημοσίου προς τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών καταγράφεται στον πίνακα Α, ενώ ή επιδότηση άπό τό ΛΟΤΤΟ στον πίνακα Β'. ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ δρχ δρχ δρχ δρχ δρχ δρχ. ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΤΤΟ δρχ δρχ δρχ δρχ.

8 304 ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ Κατά τήν περίοδο συνεχίστηκε καί αυξήθηκε ή επιδότηση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών άπό τό Μπάγκειο Κληροδότημα. Ή ενίσχυση αυτή πού έχει προσλάβει μόνιμο χαρακτήρα αποτελεί πηγή εσόδων ζωτικής σημασίας για τό Κέντρο καί για τόν λόγο αυτό εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες προς τήν Πάγκειο Επιτροπή. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ δρχ δρχ δρχ δρχ δρχ. Εξίσου σημαντική άπό πρακτική άλλα καί ενθαρρυντική άπό ηθική άποψη υπήρξε ή επί σειράν ετών συνεχιζόμενη χορηγία τού ιδρύματος Ν. Demos τού Σικάγου, ή όποια διατέθηκε για. τό πρόγραμμα τής ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης τού υλικού τού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης τού Κέντρου (βλ. σχετικά στό κεφάλαιο Βιβλιοθήκη- Αρχεΐο). Κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο συνεχίστηκε ή προσπάθεια αναζήτησης πηγών χρηματοδότησης άπό τόν ιδιωτικό τομέα είτε μέ τή μορφή δωρεών Ιδιωτών είτε μέ τήν προσέλκυση χορηγιών άπό κοινωφελή Ιδρύματα καί όργανισμούς, μέ ικανοποιητικά άποτελέσματα. ΠΙΝΑΚΑΣ Δ' ΔΩΡΕΕΣ ΤΑΠΑΙ1 Ν. DEMOS FOUNDATION ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΝΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΤΕΝΕΚΙΔΟΥ δρχ δρχ δρχ δρχ Ν. DEMOS FOUNDATION AO Y ΑΑ ΕΡΡΙΚΟΥ ΚΕΡΤΣΙΚΩΦ INTPAKOM A.E δρχ δρχ δρχ.

9 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ 3Ε Ν. DEMOS FOUNDATION ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΙΙΟΥΛΟΣ δρχ δρχ δρχ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ 3Ε Ν. DEMOS FOUNDATION ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ καί ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ δρχ δρχ δρχ δρχ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ 3Ε Ν. DEMOS FOUNDATION ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΕΜΙΟΝ δρχ δρχ δρχ. Ιδιαίτερη μνεία θά πρέπει να γίνει στή δωρεά τού κυρίου Αρσενίου Κεσίσογλου, όπως καί των ανεψιών τού αειμνήστου Προέδρου τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Ακαδημαϊκού Γεωργίου Τενεκίδη, Γεωργίου καί Ευγενίας Φραγκοπούλου. Άμφότερες οί χειρονομίες αυτές υποδηλώνουν μια συνεχιζόμενη φιλία προς τό Κέντρο, αποτελεί γιά μάς πηγή μεγάλης έγκαρδίωσης. Τό 'ίδρυμα Αναστασίου Γ. Λεβέντη στάθηκε καί τήν περίοδο αυτή άρωγό στις προσπάθειες τού Ιδρύματος μας, χάρη στο άμέριστο ενδιαφέρον τού Προέδρου τού Δ.Σ. τού ιδρύματος κυρίου Κωνσταντίνου Λεβέντη, τού μέλους τού Δ.Σ. καί τού Δ.Σ. τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κυρίου Γ. Δαβίδ καί τού εκπροσώπου τού 'Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη στήν Αθήνα Πρέσβεως έ.τ., Άχ. Έξάρχου. Μέ πόρους πού διέθεσε άπευθείας τό 'Ίδρυμα Λεβέντη εγινε ή προμήθεια τού έξοπλισμού γιά τή μηχανοργάνωση τού Αρχείου καί άντικαταστάθηκαν τά καθίσματα τής αίθουσας διαλέξεων Α. Γ. Λεβέντη, πού βρίσκεται στό κτίριο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Εκτός αύτών ή Ελληνική Εταιρεία Έμφιαλώσεως (Τρία Έψιλον), διέθεσε συνολικά προς τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών δρχ. Μέρος τών χρημάτων αύτών διατέθηκαν γιά τή δαπάνη τού εορτασμού τών 65 χρόνων άπό τήν ίδρυση τού Κέντρου (1995) καί τήν σχετική άναμνηστική έκδοση, όπως καί γιά τήν δεξίωση πού ακολούθησε τήν ομιλία τού Βρετανού πρέσβη στήν Αθήνα Sir Michael Llewellyn Smith στις 15 Οκτωβρίου 1997.

10 306 ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ Οφέλη σέ είδος προέκυψαν άπό τη συμμετοχή του Κέντρου σέ δύο επιστημονικά προγράμματα. Πρόκειται για τα προγράμματα: «Αμερικανοί 'Ιεραπόστολοι στή Μικρά Ασία» καί «Ανθέμιον». Μέ πόρους πού είχαν προβλεφθεΐ στον προϋπολογισμό αυτών των προγραμμάτων καλύφθηκαν οί δαπάνες έξοπλισμοΰ τού Κέντρου μέ νέο φωτοτυπικό μηχάνημα καί συσκευή άναγνώσεως μικροταινιών μέ εκτυπωτή. Παρά τήν άνεκτίμητη βοήθεια πού παρέχουν οί ιδιωτικές χορηγίες, ό ρόλος τού Υπουργείου Πολιτισμού παραμένει άναντικατάστατος. Έτσι ή αναπροσαρμογή τής κρατικής χορηγίας παραμένει τό κύριο αίτημα τού Κέντρου. "Αν ό έποπτεύων φορέας, δηλαδή τό 'Υπουργείο Πολιτισμού, αποδίδει τή δέουσα σημασία στό επιστημονικό έργο καί τήν εθνική αποστολή τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών οφείλει νά τού παρέχει τά αναγκαία εφόδια ώστε ή άποστολή αυτή νά έπιτελεΐται στό ένδεδειγμένο επίπεδο. 5. Μεταβολές Προσωπικού Κατά τό χρονικό διάστημα άπασχολήθηκαν στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών οί άκόλουθοι τακτικοί συνεργάτες: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, διδάκτωρ φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου Harvard, διευθυντής, Μάρκος Φ. Δραγούμης, μουσικολόγος, προϊστάμενος τού Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου, Στέφανος Παπαγεωργίου, διδάκτωρ ιστορίας, υποδιευθυντής, Ματούλα Κουρουποΰ, φιλόλογος, έρευνήτρια, Ιωάννα Πετροπούλου, Ιστορικός, Maîtrise Νεοελληνικού Ινστιτούτου τής Σορβόννης,έρευνήτρια, Γιώργος Γιαννακόπουλος, ιστορικός, βιβλιοθηκονόμος, υπεύθυνος τής Βιβλιοθήκης καί τού Αρχείου άπό καί Διοικητικός Προϊστάμενος άπό Σταύρος Θ. Άνεστίδης, Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης, ερευνητής, Λουκία Βασιλείου, γραμματεύς, Θεολογία Κουτούζου-Μπίρη, γραμματεύς, Θεοφανώ Βίγλιαρη, λογίστρια, μερικής άπασχόλησης, υπεύθυνη τής τήρησης τών λογιστικών βιβλίων τού Κέντρου, Μαρίκα Δημητράκη, καθαρίστρια, μερικής άπασχόλησης, Τήν ίδια περίοδο ώς έκτακτοι συνεργάτες μέ άνάθεση έργου συνεργάστηκαν μέ τό Κέντρο οί εξής:

11 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Βερονίκη Δαλακούρα, ανάθεση έργου για την επιλογή τοϋ ύλικοΰ καί τήν επιμέλεια τοϋ Γ' τόμου τής Έξοδον, Μαργαρίτα Πουτουρίδου, ανάθεση έργου γιά τήν επιλογή του υλικοί καί τήν επιμέλεια του Γ' τόμου τής Έξοδον, Θανάσης Μωράίτης, μουσικός, βοηθός του Μουσικοί Λαογραφικοί Αρχείου, Διονύσης Κόκκινος, βιβλιοθηκονόμος, Λάμπρος Κάμπας, βιβλιοθηκονόμος, Κώστας Μαστρομανώλης, βιβλιοθηκονόμος, Άθηνά Μαθιουδάκη, βιβλιοθηκονόμος, Εκδόσεις Σέ ό,τι άφορά τήν εκδοτική δραστηριότητα τοί Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, πρωταρχικό μέλημά μας υπήρξε ή τακτική δημοσίευση τοί Δελτίου, πού άποτελει τόν καθρέπτη τής ερευνητικής προσπάθειας τοί Κέντρου. Έτσι στο διάστημα είδαν τό φώς τής δημοσιότητος τρεις ογκώδεις τόμοι τοί περιοδικοί, πού περιλαμβάνουν τά πορίσματα τής ερευνητικής δουλειάς του Κέντρου άλλά καί τις εργασίες ενός συνεχώς διευρυνόμενου κύκλου εξωτερικών συνεργατών. 'Η καθιέρωση τοί Δελτίου στή συνείδηση τής διεθνούς επιστημονικής κοινότητας ώς τοί εγκυρότερου οργάνου μικρασιολογικής έρευνας πού έκδίδεται στήν Ελλάδα άντισταθμίζει τούς κόπους καί τις συνεχώς διογκούμενες δαπάνες πού συνεπάγεται ή έκδοσή του. Έκτος τοί Δελτίου συνεχίστηκε ή σειρά τής βιβλιογραφίας τής τουρκόφωνης ελληνικής φιλολογίας (Karamanlidikä), ή όποια άριθμεί πλέον έξι τόμους. Μέ τόν νέο τόμο πού έπιμελήθηκε ή Ευαγγελία Μπαλτά όλοκληρώνεται ή επίμοχθη αύτή προσπάθεια πού εγκαινιάστηκε τό 1958 μέ τήν έκδοση τοί πρώτου τόμου τοί έργου τών άειμνήστων S. Salaville καί E. Dalleggio. Ή εκδοτική αύτή σειρά άποτελει μιά άκόμη συμβολή τοί Κέντρου στή διαμόρφωση τών επιστημονικών οργάνων μελέτης τοί Μικρασιατικοί Ελληνισμού. Στό πλαίσιο τοί προγράμματος τών άνατυπώσεων εξαντλημένων εκδόσεων τοί Κέντρου, έπανεκδόθηκε τό 1995 τό βιβλίο τής Άννας Μαράβα- Χατζηνικολάου, Ό "Αγιος Μάμας, εμπλουτισμένο μέ νέα κείμενα καί εικονογράφηση. Ή άνατύπωση χρηματοδοτήθηκε άπό τό "Ιδρυμα Α. Γ. Λεβέντη. Τό 1996 έκδόθηκε ό άναμνηστικός τόμος τοί εορτασμοί πού οργανώθηκε στό Κέντρο μέ τήν ευκαιρία τής συμπλήρωσης, τό προηγούμενο έτος, 65 χρόνων άπό τήν ίδρυσή του. Ό καλαίσθητος τόμος στον όποιο περιλαμβάνονται οί χαιρετισμοί, οί ομιλίες άλλά καί ένημερωτικά κείμενα σχετικά μέ τό ίδρυμα, έγινε δυνατό νά τυπωθεί χάρη σέ χορηγία τής Ελληνικής Εταιρείας Έμφιαλώσεως.

12 308 ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ Νέες σημαντικές εκδόσεις (ένα βιβλίο καί συμπαγείς δίσκους) παρουσίασε καί τό Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Πρόκειται για τό βιβλίο της Yvonne Hunt, Traditional Dance in Greek Culture καί τούς συμπαγείς δίσκους «Γιαννιώτικα τού 1930», «Τραγούδια της Αίγινας», «Κωσταράζι», «Μουσικές τής Ιωνικής γής», πού έκδόθηκαν μέ τήν επιμέλεια τού προϊσταμένου τού ΜΛΑ κ. Μ. Φ. Δραγούμη. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκδόσεις αυτές άναφέρονται στα Πεπραγμένα τού Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου. Κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο όλοκληρώθηκε ή προεργασία για τήν έναρξη μιας νέας σειράς έκδόσεων τού Κέντρου υπό τόν γενικό τίτλο «Πηγές τής ιστορίας τού Μικρασιατικού Ελληνισμού». Ή σειρά θά έγκαινιασθεϊ μέ έκδοση πού επιμελείται ό Αντιπρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου τού ιδρύματος μας Όδυσσεύς Λαμψίδης, ό πραγματικός πρύτανης τών ποντιακών σπουδών στή χώρα μας. Αλλες εκδόσεις στή νέα σειρά πού είναι έτοιμες προς εκτύπωση μόλις βρεθεί ή άναγκαία χρηματοδότηση περιλαμβάνουν τήν 'Εκθεση χιά τα Σεπτεμβριανά τοϋ 1955 στην Κωνσταντινούπολη τού Χρ. Χρηστίδη, τή σχολιασμένη ελληνική μετάφραση τής Γεωγραφίας της Μικρός Ασίας τού I. Κάλφογλου πού ετοίμασε ό Σταύρος Θ. Άνεστίδης, καί τήν επιλογή κειμένων τού Σεραφείμ Ρίζου, Ή Σινασός τής Καππαδοκίας άπό τή συλλογή χειρογράφων τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Τρεις νέες εκδόσεις επίσης προγραμματίζονται στή σειρά μονογραφιών Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών. Πρόκειται γιά τά βιβλία τών συνεργατών τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κκ. Σταύρου Θ. Άνεστίδη, Ή εθναρχική παράδοση τής Μεγάλης Εκκλησίας καί ό Μανουήλ Ίω. Γεδεών, καί Γ. Α. Γιαννακόπουλου, Ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως ( ): Ή Ελληνική Παιδεία καί Επιστήμη ώς εθνική πολιτική στήν Οθωμανική αυτοκρατορία, καί τή διατριβή τής κυρίας Ιωάννας Κωνσταντινίδου, Bishops, schoolmasters and saints: the making of Chaldia in the Pontos ( ). Αναλυτικότερα οί εκδόσεις τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν περίοδο είναι οί εξής: Α. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος Θ' (1992), σσ Κρίσεις: Δημήτρης Κιτσίκης, The International History Review, τόμ. XVII (1995), σσ Σωτήρης Ντάλης, Κυριακάτικη Αυγή, 19 Ιουνίου Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος Γ ( ), σσ Κρίσεις: Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ή Καθημερινή, 2 Απριλίου 1996.

13 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, N. X. Άλιμπράντης, Παριανά, Έτος ΙΗ', τχ. 65 (Άπρίλιος-Ίούνιος 1997). W. Puchner, Zeitschrift Tür Balkanologie, 33/2 (1997), σσ Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος ΙΑ' ( ), σσ Κρίσεις: Ν. Βατόπουλος, Ή Καθημερινή, 15 Φεβρουάριου Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ή Καθημερινή, 5 Αύγουστου 1997, σ. 10. Β. Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών / Bibliotheca Asiae Minons Historica Elena Frangakis-Syrett, The Commerce of Smyrna in the Eighteenth Century ( ), Αθήνα 1992, σσ Κρίσεις: R. Murphy, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Voi. 57 (1994), σσ Christopher Clay, The Economic History Review, Vol. XLVII, No 2 (1994), σ.438. Daniel Goffman, The American Historical Review (1994), σσ Bruce Masters, Journal of Modern Greek Studies, Voi. 12, No 1 (Μάιος 1994), σσ Metin Kunt, English Historical Review ( Απρίλιος 1996), σσ Olga Katsiardi-Hering, Südost-Forschungen, τόμ. 55 (1996), σσ Faruk Bilici, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Voi. 40 (1997), σσ Tuncer Baykara, Belleten, άρ. 230 ( Απρίλιος 1997), Γ. Βιβλιογραφία Evangelia Balta, Karamanlidika, Nouvelles Additions et Complements, I, Αθήνα 1995, σσ Δ. Αεύκωμα Προσφυγική Ελλάδα /Refugee Greece (Φωτογραφίες από τό Αρχείο τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών). Πρόλογος Π. Μ. Κιτρομηλίδης, Επιμέλεια Γ. Γιαννακόπουλος, Αθήνα 1992, σσ [Συνέκδοση μέ τό 'Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη]. Κρίσεις: Στ. Ψαρράς, Τό Βήμα, 7 Φεβρουάριου Γ. Π. Σαββίδης, Τά Νέα, 20 Απριλίου Δημ. Σταμέλος, Ελευθεροτυπία, 17 Αύγουστου 1994, σ. 34/6. Έλεωνόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου, Εντευκτήριο, τχ. 25 (Χειμώνας ), σσ Ε. Voutira, Journal of Refugee Studies, τ. 6 (1993), σσ Εύτυχία Βουτυρά, «Προσφυγική Ελλάδα: Παράδειγμα πρός μίμηση;». Ίστωρ, τχ. 7 (Δεκ. 1994), σσ

14 310 ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛ1ΔΗΣ Σωτήρης Ντάλης, Κυριακάτικη Αυγή, 4 Ιουλίου Βαγγέλης Περής, "Εψιλον, 20 Ιουνίου 1993, σ. 72. Κυρ. Ντελόπουλος, Ή Καθημερινή, 25 Μαΐου Οικονομικός Ταχυδρόμος, , οσ Ό Φιλελεύθερος (Λευκωσία), 18 Ιουνίου Ή Καθημερινή, Κυριακή 21 Μαρτίου "Αλκής Ράφτης, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, Μάρτιος-Άπρίλιος Παρασκευή Κατημερτζή, Τά Νέα, 3 Μαρτίου 1993, σ. 34. ΠΡΩΗΝ (Γεώργιος Ράλλης), Τό παρελθόν μέσα από ένα λεύκωμα, Τό Βήμα, ΙΟΊανουαρίου Ε. Ανατυπώσεις "Αννα Μαράβα-Χατζηνικολάου, Ό Άγιος Μάμας, πρόλογος-έπιμέλεια Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Β' έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1995, σσ Κρίσεις: Σοφία Καλοπίση-Βέρτη, Byzantinische Zeitschrift, τόμ. 89 (1996), σ Βιβλιοθήκη - Αρχείο Βιβλιοθήκη Στο διάστημα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτρονική ταξινόμηση καί εύρετηρίαση τής βιβλιοθήκης, ώστε αφενός μέν να διευκολυνθεί ή ερευνά τών αναγνωστών, αφετέρου δέ να τεθούν τά θεμέλια μιας ηλεκτρονικής βάσης βιβλιογραφικών δεδομένων γιά τόν μικρασιατικό ελληνισμό. "Οπως ήταν φυσικό δόθηκε προτεραιότητα στήν επεξεργασία τής ειδικής μικρασιολογικής συλλογής τού ιδρύματος, έτσι ώστε νά γίνει δυνατή ή κατάρτιση ενός «θησαυρού» θεματικών όρων, πού θά αποτελεί οδηγό γιά τήν ταξινόμηση καί εύρετηρίαση τής βιβλιοθήκης τού Κέντρου αλλά καί άλλων συναφών ιδρυμάτων. Ή ανάγκη νά υπάρχει επικοινωνία καί ευχέρεια άνταλλαγής δεδομένων μέ άλλες βιβλιοθήκες, οδήγησε στήν άπόφαση νά χρησιμοποιηθεί τό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ πού έχει εκπονηθεί από τό Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Άπό τό 1996 τά βιβλία τά όποια άποτελούν τόν πυρήνα τής βιβλιοθήκης (μικρασιολογική συλλογή), αύτά πού άφορούν τήν όθωμανική καί τουρκική ιστορία, όπως καί οί ειδικές συλλογές τών Σμυρναϊκών καί Κωνσταντινουπολίτικων εκδόσεων, έχουν καταλογογραφηθεΐ ήλεκτρονικά καί μπορούν νά άναζητηθούν μέσω τού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή τής βιβλιοθήκης. Τό πρόγραμμα συντήρησης παλαιών καί φθαρμένων εντύπων συνεχίστηκε μέ πιό άργούς ρυθμούς, άλλα καί πάλι χάρη στή γενναιοδωρία τού ιδρύματος Ν. Demos τού Σικάγου. Συνολικά συντηρήθηκαν καί βιβλιοδετή-

15 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, θηκαν 350 βιβλία. Σέ όσους τόμους συντηρούνται χάρη στή χορηγία του 'Ιδρύματος Ν. Demos, έπικολλάται ειδική ενδειξη. Στή διάρκεια τής υπό ανασκόπηση περιόδου τό ύλικό τής βιβλιοθήκης αυξήθηκε κατά 1856 τόμους, ήτοι κατά 16%. Τό 21% τών νέων προσκτήσεων προέρχονται άπό αγορές, ένώ ορισμένα δυσεύρετα βιβλία φωτοτυπήθηκαν καί έντάχθηκαν στή βιβλιοθήκη. Ή βιβλιοθήκη, χάρη στή χρηματοδότηση άπό τό ερευνητικό πρόγραμμα «Ανθέμιον» απέκτησε συσκευή άναγνώσεως μικροταινιών καί έτσι θά έπιδιωχθεΐ ή φωτογράφηση παλαιών καί σπανίων άλλά ταυτοχρόνως χρηστικών εκδόσεων μικρασιατικού ενδιαφέροντος. 'Ικανοποιητικά συνεχίστηκε τό πρόγραμμα ανταλλαγών μέ είκοσιπέντε περίπου ελληνικά καί ξένα επιστημονικά ιδρύματα, μέσω τού οποίου πλουτίζεται ή βιβλιοθήκη καί παράλληλα γίνονται γνωστές σέ εύρύτερο επιστημονικό κύκλο οί εκδόσεις τού Κέντρου. Αρχείο Κατά τήν περίοδο ή προσπάθεια διαφύλαξης τού πολύτιμου Αρχείου Προφορικής Παράδοσης τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τέθηκε σέ νέες βάσεις. "Ετσι ολοκληρώθηκε ή μικροφωτογράφηση τών φακέλων τού Πόντου ένώ παράλληλα ξεκίνησε ή προσπάθεια ήλεκτρονικής αρχειοθέτησης τού υλικού, καί ή αποθήκευση καί σέ όπτικούς δίσκους. Ή φιλόδοξη αυτή προσπάθεια στηρίχθηκε οικονομικά άπό τό ίδρυμα Αναστασίου Γ. Λεβέντη πού μάς προσέφερε τόν αρχικό μηχανολογικό έξοπλισμό καί άπό τό 'ίδρυμα Ν. Demos τού Σικάγου, πού εξακολουθεί νά χρηματοδοτεί τήν εξέλιξη τού προγράμματος αυτού. Ή απόφαση νά χρησιμοποιηθούν οί δυνατότητες τής νέας τεχνολογίας είχε ώς αποτέλεσμα μια περίοδο πειραματισμών καί προσαρμογής ή όποια έχει πλέον ολοκληρωθεί. Τό πρόγραμμα αρχειοθέτησης ADOS πού έπιλέχθηκε βρίσκεται ήδη σέ λειτουργία για τήν αναπαραγωγή τού υλικού τής Καππαδοκίας. Ήδη τό υλικό 250 φακέλων άπό τή συλλογή τής Καππαδοκίας έχει άποθηκευθεΐ σέ δύο οπτικούς δίσκους. Συνολικά έχουν άναπαραχθεΐ ήλεκτρονικά σελίδες χειρόγραφου υλικού, πού καταλαμβάνουν χώρο 5,2 G.B. Τό πρόγραμμα αρχειοθέτησης προσαρμόστηκε στις ιδιαιτερότητες τού Αρχείου τού Κέντρου μέ βάση τόν σχεδίασμά πού έκανε ό κ. Γ. Γιαννακόπουλος ένώ έκτακτοι συνεργάτες έχουν άναλάβει τήν εργασία εισαγωγής τού υλικού. Ή διαδικασία αύτή συνίσταται στά εξής: Τα έγγραφα τού αρχείου καταχωρούνται στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μέσω ένός σαρωτή (scanner) καί αφού συνδεθούν μέ τις θεματικές κατηγορίες στις όποιες ανήκουν άποθηκεύονται σέ όπτικούς δίσκους. "Ετσι στήν ούσία δημιουργεΐται ένα ήλεκτρονικά άντίγραφο τού Αρχείου, τό όποιο διατηρεί όλες τις θέμα-

16 312 ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΑΙΔΗΣ τικές κατηγορίες τοΰ πρωτοτύπου, άλλα πού επιτρέπει πλέον τήν συνδυασμένη θεματική άναζήτηση πληροφοριών. Ελπίζουμε ότι μέ τήν όλοκλήρωση τοΰ έργου (ό χρόνος της θά έξαρτηθεΐ άπό τούς διαθέσιμους πόρους) οί τριακόσιες χιλιάδες σελίδες τού Αρχείου θά άποθηκευθοϋν σέ εξι συνολικά οπτικούς δίσκους. Άπό τό υλικό τής βιβλιοθήκης καί τοΰ αρχείου έπωφελήθηκαν στήν διάρκεια τής πενταετίας 2109 μελετητές, αν εξαιρέσουμε αυτούς πού εξυπηρετήθηκαν δι αλληλογραφίας (κυρίως ερευνητές τοΰ έξωτερικοΰ). Κατά μέσον όρο κατά τήν περίοδο εξυπηρετήθηκαν 421 μελετητές τον χρόνο. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟ Y ΚΕΝΤΡΟ Y ΜΙ ΚΡΑΣΙΑ ΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή βιβλιοθήκη καί τό άρχειο κατά κανόνα πλέον λειτουργοΰν καί ώς εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στο διάστημα τής πενταετίας επτά τελειόφοιτοι τής σχολής Βιβλιοθηκονομίας τοΰ Τεχνολογικοΰ Έκπαιδευτικοΰ 'Ιδρύματος Αθηνών έκπαιδεύτηκαν στή βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου, στό πλαίσιο τής υποχρέωσης πού έχουν για έξάμηνη πρακτική άσκηση. Επίσης έγιναν εκπαιδευτικές έπισκέψεις άπό τμήματα τής ίδιας σχολής, όπου διδάσκει ώς ωρομίσθιος καθηγητής ό κ. Γ. Γιαννακόπουλος. Ό υπεύθυνος τής βιβλιοθήκης καί τοΰ άρχείου παρουσίασε έπίσης τό πρόγραμμα ήλεκτρονικής άρχειοθέτησης τοΰ Κέντρου, στό πλαίσιο έπιμορφωτικοΰ προγράμματος γιά πτυχιούχους τριτοβάθμιας έκπαίδευσης «Ειδίκευση στήν έρευνα καί διάσωση άρχείων. Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων», μέρος τοΰ όποιου πραγματοποιήθηκε στήν Αίθουσα Αναστασίου Γ. Λεβέντη τόν Μάιο τοΰ 'Ερευνητικά Προγράμματα 1. «Εκπαιδευτικές καί Προσηλυτιστικές Δραστηριότητες τών Αμερικανών Ιεραποστόλων στή Μικρά Ασία». Οί δραστηριότητες τών «μισσιοναρίων» στήν μικρασιατική ένδοχώρα καί ή

17 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, εμβέλεια τής μαρτυρίας τους έχουν ελάχιστα άξιοποιηθει ώς πηγές για τή μελέτη τής ιστορίας καί του πολιτισμού του μικρασιατικού ελληνισμού τον!9ο αιώνα. Μέ βάση τή διαπίστωση αυτή καί στο πλαίσιο τού επιστημονικού προγραμματισμού τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών οί καθηγητές Ελισάβετ Ζαχαριάδου καί Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης υπέβαλαν το 1991 πρόγραμμα σχετικής ερευνάς στή Γενική Γραμματεία Έρευνας καί Τεχνολογίας. Ή πρόταση αυτή έγκρίθηκε τό 1993 στό πλαίσιο τού Προγράμματος ενίσχυσης ερευνητικού δυναμικού (ΠΕΝΕΔ). Τόν Ιούνιο τού ίδιου έτους έργάσθηκε έπί δύο βδομάδες στην Houghton Library τού Πανεπιστημίου Harvard ή κυρία Ελισάβετ Ζαχαριάδου, ή όποια εντόπισε υλικό τών ετών Τό υλικό τώρα βρίσκεται μικροφωτογραφημένο στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Ή ερευνητική ομάδα ένισχύθηκε μέ τήν συνεργασία τής κυρίας Κωνσταντίας Κισκήρα, καθηγήτριας τού Αμερικανικού Κολλεγίου τής Θεσσαλονίκης (όπου βρίσκεται ή πλήρης σειρά τού δελτίου τών ιεραποστόλων Missionary Herald). Ή κυρία Κισκήρα είχε ήδη σέ παλαιότερες μελέτες της ασχοληθεί μέ τούς μισσιοναρίους τής Μικρός Ασίας. Στή συνέχεια συγκεντρώθηκε ή ώς τώρα βιβλιογραφία γύρω άπό τό θέμα μέ ιδιαίτερη έμφαση στή σύγχρονη τουρκική ιστοριογραφία. Στό πρόγραμμα συλλογής τής βιβλιογραφίας συνεργάστηκε ό κ. Σταύρος Άνεστίδης, διδάκτωρ τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα προς τή βιβλιογραφική πλαισίωση ό κ. Άνεστίδης άναδίφησε τό αρχείο καί τή συλλογή χειρογράφων τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών για τόν εντοπισμό συμπληρωματικών πληροφοριών γιά τή δράση τών μισσιοναρίων στή Μικρά Ασία. Τό υλικό πού έχει συγκεντρωθεί τόσο σέ μικροταινίες άπό τά αρχεία τού American Board of Commissioners for Foreign Missions, όσο καί σέ βιβλιογραφικά δελτία βρίσκεται κατατεθειμένο στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών καί είναι στή διάθεση κάθε ενδιαφερομένου έρευνητή. Έξ άλλου στό πλαίσιο τού προγράμματος ό έρευνητής Σταύρος Άνεστίδης μετέφρασε τό βιβλίο τού I. Η. Κάλφογλου, Μικρά Άσία Κητασηνήν Ταριχιέ Δζαγραφιασή [Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Ηπείρου], τού όποιου ή έκδοση στήν ελληνική γλώσσα θά άποτελέσει σημαντική συμβολή στή γνώση τής ιστορίας καί τής γεωγραφίας τής Μικρασιατικής Χερσονήσου προσφέροντας έτσι καί τήν αναγκαία ίστορικογεωγραφική πλαισίωση ώς προς τις περιοδείες καί τή δράση τών Αμερικανών ιεραποστόλων. Συναφείς μέ τό πρόγραμμα είναι καί οί παρακάτω δημοσιεύσεις: X. Έξερτζόγλου, «Ή διάχυση τής εθνικής ταυτότητας στις ελληνορθόδοξες κοινότητες τής Κιλικίας», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμ. 11 (1995), σσ Στ. Άνεστίδης, «Αμερικανοί ιεραπόστολοι στή Μικρά Άσία. Βιβλιογραφική επισκόπηση» Δελτίο Κ.Μ.Σ., τόμ. 11 (1995), σσ

18 314 ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ Στ. Άνεστίδης, «Μιχαήλ Έμμανουηλίδη, Έξέχοντες Αίολεΐς ίεράρχαι. Γερμανός Καραβαγγέλης», Δελτίο Κ.Μ.Σ.. τόμ. 11 (1995), σα Άρ. Π. Στεργέλλης, «Τό πρόβλημα τών προσηλυτισμών στην Μικρά Άσία μέ αφορμή υπόμνημα τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Σμύρνης (1887)», Δελτίο Κ.Μ.Σ., τόμ. 10 ( ), σσ Κωνσταντία Κισκήρα, «Τό περιοδικό Missionary Herald», Δελτίο Κ.Μ.Σ., τόμ. 11 (1995), σσ Πηνελόπη Στάθη, Παρουσίαση του βιβλίου του Ugur Kocaba oglu, Kendi belgeleriyle Anadolu! daki Amerika. 19. yüzyilda Osmanli ìmparatorlugundaki Amerikan Misyoner Okullari [Ή Αμερική στή Μικρά Άσία. Τά αμερικανικά σχολεία των μισσιοναρίων τόν 19ο αί. στήν Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα από έγγραφά τους], Δελτίο Κ.Μ.Σ., τόμ. 11 (1995), σσ Κωνσταντία Κισκήρα, Προτεστάντες ιεραπόστολοι στήν καθ ήμάς Ανατολή, Ή δράση τής American Board, Δελτίο Κ.Μ.Σ., τόμ. 12 ( ), σσ Τά αποτελέσματα τού προγράμματος ώς προς τήν έρευνα καί τήν επιστημονική γνώση θά μπορούσαν νά συνοψιστούν ώς εξής: Διεύρυνση τού γνωστικού πεδίου μέ τόν εντοπισμό νέων πηγών, άρχειακών καί δημοσιευμένων, γόνιμος θεωρητικός προβληματισμός γύρω από τή συνύπαρξη, τή σύγκρουση ή τόν συγκερασμό διαφορετικών πολιτισμών στήν καθ ημάς Ανατολή. Ένώ στό μεθοδολογικό επίπεδο ή κατεύθυνση τής έρευνας προς τήν αποθησαύριση μαρτυριών οδηγεί στήν αναστροφή καί τήν εξοικείωση μέ νέες τεχνικές στή μεθοδολογία τής Ιστορίας. 2. «Ανθέμιον». Θησαυρός των Θεσμών Κοινοτήτων Ίερσ.ς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Τό 1996 τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών αποδέχθηκε τήν πρόταση τής Ένώσεως Κωνσταντινουπολιτών νά συμμετάσχει στό πρόγραμμα «ΑΝΘΕ ΜΙΟΝ»: Θησαυρός τών Θεσμών τών Κοινοτήτων Τεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Τήν επιστημονική έποπτεία τής πρώτης φάσης τού προγράμματος πού αφορούσε τήν καταγραφή τών γραπτών τεκμηρίων τού Ελληνισμού τής Πόλης άνέλαβαν τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών διά τού καθηγητοΰ Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη καί τό Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών διά τής καθηγητρίας Ελισάβετ Ζαχαριάδου. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών είχε άποφασιστική συμμετοχή στή διασαφήνιση τού επιστημονικού αντικειμένου τού προγράμματος καί στον σχεδίασμά τής έρευνας. Οί περισσότερες συνεδριάσεις άλλωστε τών εκπροσώπων τών φορέων πού συμμετέχουν στό πρόγραμμα έγιναν στήν έδρα τού

19 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Κέντρου καί σέ αυτές συμμετείχε όλο τό επιστημονικό προσωπικό τού ιδρύματος. 'Όπως συμφωνήθηκε στις συνεδριάσεις αυτές, τό Κέντρο άνέλαβε τή βιβλιογραφική τεκμηρίωση τής έρευνας χωρίς αυτό νά σημαίνει ότι τέθηκε σέ δεύτερη μοίρα ή κυρίως ερευνητική καί άπογραφική εργασία. Κρίθηκε όμως σκόπιμο νά διεκπεραιωθεΐ ή έρευνα άπό συγκεκριμένους έρευνητές ώστε νά υπάρχει συνέχεια καί όμοιομορφία στο αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών χρηματοδότησε τήν αποστολή στήν Κωνσταντινούπολη τής έρευνήτριας τού 'Ιδρύματος Μεσογειακών Σπουδών Αιμιλίας Θεμοπούλου, ή οποία είχε άναλάβει τό κύριο βάρος καταγραφής τού υλικού. Παράλληλα ό ερευνητής τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Σταύρος Άνεστίδης συνέταξε ένα βιβλιογραφικό οδηγό γιά τις ελληνικές κοινότητες τής Κωνσταντινούπολης. Εξάλλου στό πλαίσιο τής ευρύτερης ερευνητικής φιλοσοφίας πού συνδέθηκε μέ τό πρόγραμμα «Ανθέμιον» στό εκδοτικό πρόγραμμα τού Κέντρου συμπεριλήφθηκαν έργα σχετικά μέ τις Ελληνορθόδοξες κοινότητες τής Πόλης καί εύρετηριάστηκε σχετικό άρχειακό υλικό. Στό Δελτίο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών δημοσιεύθηκαν ή θά δημοσιευθοΰν τά παρακάτω κείμενα. 1. Γιάννης Δ. Στεφανίδης, «Τό Αρχείο τού Χριστόφορου Χρηστίδη ( ). Καταγραφή», τόμ. 11 ( ), σσ Αθανάσιος Παπάς, «Άπό τήν ιστορία των ιερών εικόνων τής Πόλης. Οί κλοπές τών εικόνων μετά τό 1950», τόμ. 12 ( ), σσ Γιώργος Γιαννακόπουλος, «Τό άρχειο τού Κωνσταντινουπολίτη αρχιτέκτονα Περικλή Φωτιάδη» ('Υπό δημοσίευση). 'Υπό δημοσίευση βρίσκεται καί τό βιβλίου τού Χρ. Χρηστίδη (έπιμ. Γιάννη Στεφανίδη), Τά Σεπτεμβριανά (Κωνσταντινούπολη καί Σμύρνη, 1955). Συμβολή στήν πρόσφατη ιστορία τών έλληνικών κοινοτήτων. Ταυτόχρονα ταξινομήθηκαν καί τοποθετήθηκαν σέ ειδικές θήκες τά φύλλα τών δύο εφημερίδων ΗΧΩ καί ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, τών οποίων τό Κέντρο διαθέτει σχεδόν πλήρη σώματα, ώστε νά διευκολυνθεί ή φωτογράφισή τους, όπως άποφασίστηκε στα πρώτα στάδια διεξαγωγής τού προγράμματος. Στό Δελτίο θά δημοσιευθεί επίσης ή σχετική μέ τό πρόγραμμα βιβλιογραφική συναγωγή, τήν όποια επιμελείται ό συνεργάτης Σταύρος Άνεστίδης, όπως καί ή τελική επιστημονική έκθεση τών εποπτών τού προγράμματος. 9. Επιστημονικό Έργο Α. Ή έρευνήτρια Ματούλα Κουρουποΰ κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο άσχολήθηκε μέ τις εξής δραστηριότητες:

20 316 ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ 1. Αναλυτικός Κατάλογος Χειρογράφων τής Μονής Παναγίας Καμαριωτίσσης, Βιβλιοθήκης Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πρόγραμμα πού εκπονείται υπό τήν αιγίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών τής Γαλλίας (CNRS) σέ συνεργασία μέ τό ΚΜΣ. 2. Κατάλογος Κωδίκων τού Ταμείου Ανταλλαξίμων τών ΓΑΚ. Εκπονείται άπό τήν έρευνήτρια Ματούλα Κουρουπού σέ συνεργασία μέ τήν Ιστορικό Ευαγγελία Μπαλτά. Τα πρώτα πορίσματα τού προγράμματος παρουσιάζονται στήν ακόλουθη δημοσίευση: Ματούλα Κουρουποΰ-Εύαγγελία Μπαλτά, «Πηγές για τήν Ιστορία τών άνταλλαξίμων τής Καππαδοκίας: Ή ανάγκη συνολικής θεώρησης», Δελτίο ΚΜΣ, τόμ. 9 (1992), σσ Ή πρώτη ενότητα, επαρχία Προκοπίου, πού περιλαμβάνει τά χωριά: Σινασός, Προκόπι, Ζαλέλα καί Ποτάμια πρόκειται νά δημοσιευθει στον προσεχή τόμο τού Δελτίου ΚΜΣ. Παράλληλα, ή Ματούλα Κουρουπού συνέχισε τήν βιβλιογραφική της εργασία γιά τά έντυπα τών μικρασιατικών ιδρυμάτων καί συλλόγων καί προέβη στήν ακόλουθη δημοσίευση: «Βιβλιογραφία έντύπων τών μικρασιατικών Ιδρυμάτων καί συλλόγων. Προσθήκες», Δελτίο ΚΜΣ, τόμ. 10 ( ), σσ Β. Ή έρευνήτρια Ιωάννα Πετροπούλου στο πλαίσιο μελέτης τού πνευματικού βίου τής Καππαδοκίας τόν 19ο αίώνα ετοιμάζει εργασία γιά τήν εκδοτική καί μεταφραστική δραστηριότητα τού δασκάλου Φιλίππου Αριστοβούλου ( ) μέ βάση τούς τόμους τής επιστολογραφίας του πού άπόκεινται στή συλλογή χειρογράφων τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο προέβη στις ακόλουθες δημοσιεύσεις. 1. «Άπό τό Αρχείο Προφορικής Παράδοσης τού ΚΜΣ: Πέτρου Πασαλίδη, Τό βιβλίον της ζωής μου, χφ. άρ. 246, Καππαδοκία 58», Δελτίο ΚΜΣ, τόμ. 9 (1992), σσ «Μανουήλ Γεδεών-Εύγένιος ίερεύς, Ή Ζωοδόχος Πηγή [1886] ή λόγος περί τού βιβλίου», Δελτίο ΚΜΣ, τόμ. 10 ( ), σσ «L Image de l Orient» [επεξεργασμένη μορφή διάλεξης πού δόθηκε τόν Ιανουάριο 1994, στα γαλλικά, στό Ελληνικό Σπίτι τού Παρισιού καί διοργανώθηκε άπό τόν "Ομιλο Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων], Δελτίο ΚΜΣ, τόμ. 11 (1995), σσ «Χρονικό: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Μιά επέτειος», Τά Ιστορικά, τόμ. 12 (1995), σσ «"Ελληνες στήν Πόλη. Φωτογραφία καί ιστορία: τό στιγμιαίο καί τό διαρκές. Ξεφυλλίζοντας τό λεύκωμα τού Κώστα Σακελλαρίου, Οί τελευταίοι "Ελληνες τής Πόλης», Ή Αυγή. Ένθέματα,

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-2017 180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ: 1837-2017 / 180 χρόνια Επετειακό έμβλημα Βασικοί άξονες Θεματολογία Σκοπός Επετειακό έμβλημα Επετειακό έμβλημα και λογότυπος Επετειακός

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-2017 180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ: 1837-2017 / 180 χρόνια Βασικοί άξονες Θεματολογία Σκοπός Βασικοί άξονες (1) Η συμβολή του ΕΚΠΑ στην επιστήμη και στην έρευνα. Η

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η / 05.05.06 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογιών Πληροφόρησης Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία ΑΘΗΝΑ 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές 1976 Απολυτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Ιστορία «Ο ελληνισμός της Ανατολής» Φιλοσοφία. Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκεών Νοέμβριος Ιανουάριος 2018

Κύκλος Μαθημάτων Ιστορία «Ο ελληνισμός της Ανατολής» Φιλοσοφία. Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκεών Νοέμβριος Ιανουάριος 2018 Κύκλος Μαθημάτων Ιστορία «Ο ελληνισμός της Ανατολής» Φιλοσοφία Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκεών Νοέμβριος 2017 - Ιανουάριος 2018 Δημοτική Βιβλιοθήκη Νεάπολης Ιανουάριος 2018 - Μάρτιος 2018 ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλπω Μερλιέ: Πρωτοπόρος εθνογράφος ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

Μέλπω Μερλιέ: Πρωτοπόρος εθνογράφος ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Μέλπω Μερλιέ: Πρωτοπόρος εθνογράφος ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_27/05/2012_483416 *Η Μέλπω Λογοθέτη- Μερλιέ *Καίρια η συμβολή της Μέλπως Μερλιέ στη

Διαβάστε περισσότερα

16 η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας ΠΡΑΚΤΙΚΑ (σύνοψη)

16 η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας ΠΡΑΚΤΙΚΑ (σύνοψη) 16 η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. 2013 2015 Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας ΠΡΑΚΤΙΚΑ (σύνοψη) ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ: Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 Έναρξη: 10.00 Λήξη: 16.20 Καλτσής Απόστολος, Πρόεδρος Δ.Σ. (ΑΚ) Καρδακάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Κουστένης Δόμνα Κόφφα Βασιλική Λάζου

Παναγιώτης Κουστένης Δόμνα Κόφφα Βασιλική Λάζου Οι συγγραφείς Ο Παναγιώτης Κουστένης είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών και του ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» του ιδίου ιδρύματος. Τα ερευνητικά του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ

ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ Α Ανακοίνωση 7-8 Νοεμβρίου 2014 Αίθουσα Τελετών, Πανεπιστήμιο Κύπρου Μήνυμα Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Μουσείο Αργυροτεχνίας - νέο μέλος στο Δίκτυο Μουσείων ΠΙΟΠ Αθήνα Σεπτέμβριος 2016 14/9, 20:30 Προβολή ταινίας και έκθεση «1922» Εκδήλωση μνήμης της Μικρασιατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( )

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( ) ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ (1922-2000) Tò Διοικητικό Συμβούλιο καί οί συνεργάτες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μέ μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκαν στις 4 Αύγούστου 2000 τήν άπώλεια του Αριστόβουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματικό Δίκτυο για το Ν. Καζαντζάκη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματικό Δίκτυο για το Ν. Καζαντζάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 09-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ: 140 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 1 ης, 5 ης, 6

Διαβάστε περισσότερα

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Πρακτικό 1 ο /2010 Τακτικής Συνεδρίασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 23 η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Σαββάτο και ώρα 18:30 συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μυτιλήνη, 28 Σεπτεμβρίου 2010 Στην υπ αρ. 2/22.09.2010 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 03.05.2017 Α.Π: 402 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία: Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες

Γνωστική Ψυχολογία: Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες Γνωστική Ψυχολογία: Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες ΤΟΠΟΣ Επιστημονικές Εκδόσεις Επιμέλεια-Διόρθωση: Μαρία Αποστολοπούλου Εξώφυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2014 Εκδόσεις Τόπος & Νίκος Μακρής, Μπετίνα Ντάβου, Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TETAΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Πρόεδρος συνεδρίας: Γιώργος Τόλιας Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Σημαντικές αποφάσεις και σημαντικές ψηφοφορίες του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

2.2 Σημαντικές αποφάσεις και σημαντικές ψηφοφορίες του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου ΘΕΜΑΤΑ: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 06/2012 Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012, Ώρα 11:00 π.μ. 2:00 μ.μ. (Μέρος Α ) και Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012, Ώρα 08:45 π.μ. 11:00 π.μ.(μέρος Β ) 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγγραφείς του τεύχους

Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους [ 109 ] Ο Θανάσης Αγάθος είναι λέκτορας Νεο ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι. Οµάδα: <Ονοµατεπώνυµό σας>

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι. Οµάδα: <Ονοµατεπώνυµό σας> Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι Οµάδα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ... 3 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012 A3 7 PAGES_Layout 1 11/14/2011 12:31 Page 1 DESIGNED BY NETINFO PLC Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος,,, A3 7 PAGES_Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Ηρώ Φραντζή Ανθρωπιστικές επιστήμες Litterae humaniores Humanities Geisteswissenschaften-Kulturwissenschaten

Διαβάστε περισσότερα

με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλουμε στην διάχυση

με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλουμε στην διάχυση Κυρίες και κύριοι: Σε μια εποχή όπου η οικονομική κρίση διαπερνά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και τείνει να λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά, σε μια εποχή όπου η λέξη Ανάπτυξη ακούγεται διαρκώς, ωστόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 1. Παπαδάκη Πολυξένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο «Γενική Πολιτειολογία», Φ.Ε.Κ. διορισμού: 1/ 11-1-2016. 2. Διοικητική θέση στο Πανεπιστήμιο: Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο.

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο. Ομιλία του προέδρου της ΕΣΜΑ, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπου Μπούρα στην παρουσίαση της απόδοσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου 1979-1987. Μουσείο Ακρόπολης, 10.04.2013. Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Προκλήσεις για την Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτισμό και Διεθνή Πολιτική

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Προκλήσεις για την Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτισμό και Διεθνή Πολιτική 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της Επιτροπής Καταπολέµησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Μαρτίου

Ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της Επιτροπής Καταπολέµησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Μαρτίου Ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της Επιτροπής Καταπολέµησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Μαρτίου 2002 - Ιανουαρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοί Εκπαίδευσης του Οικουμενικού Ελληνισμού: «Τα ιστορικά σχολεία» Μπούντα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος

Θεσμοί Εκπαίδευσης του Οικουμενικού Ελληνισμού: «Τα ιστορικά σχολεία» Μπούντα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Θεσμοί Εκπαίδευσης του Οικουμενικού Ελληνισμού: «Τα ιστορικά σχολεία» Μπούντα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Στην κατηγορία των ιστορικών σχολείων συγκαταλέγονται όλα εκείνα τα εκπαιδευτήρια τα οποία έχουν διανύσει

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Πρόλογος Το παρόν βιβλίο εκδίδεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ενώ σημαντική χρονική συγκυρία αποτελεί και η ανάληψη της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Γρ. Δημοσίων Σχέσεων Κέρκυρα, 25. 05.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεργασία με φορείς της Αμερικανικής Ομογένειας ετοιμάζει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μετά το πρόσφατο ταξίδι της

Διαβάστε περισσότερα

Στις 13 Αύγουστου τοϋ 2011, στο νοσοκομείο Ροϋζβελτ

Στις 13 Αύγουστου τοϋ 2011, στο νοσοκομείο Ροϋζβελτ ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΨωΜΙΑΔΗΣ (1928-2011) τοϋ Σταύρου Θ. Άνεστίδη Στις 13 Αύγουστου τοϋ 2011, στο νοσοκομείο Ροϋζβελτ της ΝέαςΎόρκης, άπεβίωσε ό καδηγητής Χαράλαμπος (Χάρης) Ψωμιάδης, ιδρυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012)

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012) ΑΝΝΑ ΚΟΛΤΣΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ. ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών:

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών: «Η ανακάλυψη της Ελλάδας» Στα Βήµατα του Παυσανία Έκθεση πολυτίµων χειρογράφων, βιβλίων και εικαστικού υλικού ιεθνές Συµπόσιο Επιµορφωτικές ιαλέξεις Virtual Exhibition On line Το έργο του Παυσανία Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ναύπλιο, Βουλευτικό Παρασκευή 9 - Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, απόγευμα Εναρκτήρια Συνεδρία 6.00-6.30: Υποδοχή Συνέδρων και Κοινού 6.30-6.40: Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Μαυροπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ /

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Μαυροπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ / ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27 Δεκεμβρίου 1985 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κέρκυρα Φελίξ Λαμές

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νεοελληνικές Διάλεκτοι

Οι Νεοελληνικές Διάλεκτοι [Μελέτες] Οι Νεοελληνικές Διάλεκτοι Κατάλογος χρήσιμων συνδέσμων προγράμματα, συνέδρια, αρχεία διαλεκτικού υλικού, πανεπιστημιακά τμήματα που περιλαμβάνουν τις νεοελλ. διαλέκτους στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Εισαγωγή Τα Εργαστήρια και οι Ομάδες Ερασιτεχνικής Δημιουργίας του Δήμου Καλλιθέας λειτουργούν αδιάλειπτα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) που εδρεύει στην Αθήνα και διοργανώνει ενεργειακά συνέδρια σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Η πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου Συνέχειες και ασυνέχειες Νοεμβρίου 2016 αίθουσα Γερουσίας, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα

Συνέδριο Η πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου Συνέχειες και ασυνέχειες Νοεμβρίου 2016 αίθουσα Γερουσίας, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα - Με την υποστήριξη του Παραρτήματος Αττικής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Συνέδριο Η πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου Συνέχειες και ασυνέχειες 24-26 Νοεμβρίου 2016 αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ «Η Ελλάς ευγνωµονούσα» ή «Υπέρ Πατρίδος το Παν» ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΡΥΖΑΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 18.05.2016 Α.Π: 548 Το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ . Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο του. Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Συνέδριο του. Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Θεσσαλονίκη 07.09.2016 Συνέδριο του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα: «Έρευνα προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ενδεικτικό υπόδειγμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 Σήμερα, Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος

Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -Τμήμα Χημείας -Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - Διδασκαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ59-1ΤΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ59-1ΤΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4Λ59-1ΤΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Ρόδος, 10.07.201 Α.Π. 0 Το Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο Αρχαία Ελλάδα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο Αρχαία Ελλάδα Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Πρόγραµµα Πρόγραµµα Διά Βίου Μάθησης Μάθησης Ποίηση και Θέατρο στην Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα Αρχαία Ελλάδα + Στόχος του προγράμματος Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Ποίηση και Θέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΤΩ Γ. ΠΥΛΙΑΡΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΤΩ Γ. ΠΥΛΙΑΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΤΩ Γ. ΠΥΛΙΑΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΤΩ Γ. ΠΥΛΙΑΡΟΥ Τόπος γέννησης Οικογενειακή κατάσταση : Αθήνα : Μητέρα δύο παιδιών ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτορική διατριβή: Πτυχίο Μουσικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι: να αναδείξει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκπαίδευση Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενηµέρωση Γενικά Το Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, οργανώθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Φθινόπωρο - Χειμώνας 2013. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Φθινόπωρο - Χειμώνας 2013. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Φθινόπωρο - Χειμώνας 2013 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Κατιάννα Μίχα Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Η Βιβλιοθήκη Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Η Βιβλιοθήκη Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Ηρακλής Ι. Πίττας Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Βιβλιοθηκονόμος Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης iraklis@fhw.gi Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ MΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ MΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ MΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ C A L L F O R P A P E R S 17-18 Οκτωβρίου 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, ΤΚ. 54643

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Στο διάστημα από 6 έως 15 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκαν στην Ερμούπολη

Στο διάστημα από 6 έως 15 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκαν στην Ερμούπολη 52 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Τα σεμινάρια της Ερμούπολης 2012 (6-15 Ιουλίου 2012) Στο διάστημα από 6 έως 15 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκαν στην Ερμούπολη τα "Σεμινάρια της Ερμούπολης 2012" που οργανώθηκαν από το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα