εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει αυτή από και σύµφωνα µε το άρθρο 1, 2 παρ. 12, του Ν.2286/95, την 427/649/60017/ (Β-6) Απόφαση ηµάρχου περί ανάθεση αρµοδιοτήτων σε Αντιδηµάρχους. Λαµβανοµένου υπόψη του Π1/3305/2010 ΦΕΚ 1789/Β / ) Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αναπροσαρµόζει τα ποσά του πρόχειρου διαγωνισµού σε χωρίς ΦΠΑ, κατά κωδικό είδους. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου, σύµφωνα µε το σχέδιο της Υπηρεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια «Λογισµικών προγραµµάτων Η/Υ» του Τµήµατος Περιβάλλοντος της /νσης Πρασίνου. Άρθρο 1 Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό ηµοτικό Κατάστηµα, Βασιλέως Γεωργίου 1Α, Τµήµα Προµηθειών, γραφείο 205 β όροφος, τηλ , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, την Τρίτη µε ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10.00, ώρα λήξης την Ανακοίνωση πρακτικού: Άνοιγµα οικονοµικών προσφορών: Άρθρο 2 Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση Προµήθειας Η προϋπολογισθείσα δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό µετά τη στρογγυλοποίηση, των ,00 συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 23%, περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό και θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ήµου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 3 εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. Άρθρο 4 Στοιχεία διαγωνισµού Στοιχεία για την προσφορά είναι: 1) Η παρούσα διακήρυξη 2) Η συγγραφή υποχρεώσεων 3) Οι τεχνικές προδιαγραφές τεχνική περιγραφή 4) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 5) Το υπόδειγµα προσφοράς 6) Τα από το διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά, περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία, που θα δοθούν µε την προσφορά. 1

2 Άρθρο 5 1) Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων, θα αφορούν τµηµατική συµµετοχή κατά σκέλος (Α και Β) του ενδ/κού πρ/σµού. 2) Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και ώρα λήξης του διαγωνισµού δεν λαµβάνονται υπόψη. 3) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 4) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 5) Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον τρίµηνη. 6) Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δεν γίνονται δεκτοί. 7) Μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης, αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του κυρίως φακέλου (δικαιολογητικά) καθώς και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αποσφραγίζεται την ηµέρα και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση. Άρθρο 6 Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, άρθρο 1. Κατά τον διαγωνισµό θα κατατεθούν 3 φάκελοι, που θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι : Α. Φάκελος δικαιολογητικών. - ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι η παράδοση των υλικών θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας, µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως το τέλος του έτους. - Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό 5% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης για τα προσφερόµενα είδη, ισχύος 4 µηνών. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από την αρµόδια αρχή, η οποία θα ισχύει την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. - Το παραπάνω πιστοποιητικό µπορεί να µην υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά εάν έχει κατατεθεί σε προηγούµενο διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς του. - Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζοµένου από την αρµόδια Εφορία. - Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο εγγύησης της υπό παράδοση προµήθειας. Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων υλικών και τυχόν τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς - Με ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο και σ αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα και µόνο υλικά σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιµή µονάδος, ποσό δαπάνης και η συνολική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. - Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. - Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Άρθρο 7 Προέλευση των προσφεροµένων υλικών 1. Οι προµηθευτές υποχρεούται να αναφέρουν µε την προσφορά τους τη χώρα προέλευσης και δηµιουργίας των υλικών που προσφέρουν. 2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το χώρο στον οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασης 2

3 του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Κατασκευή του υλικού σε χώρο άλλον από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή από την σύµβαση µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις. Άρθρο 8 Ενστάσεις κατά του διαγωνισµού Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως στην αρµόδια για την δηµοπρασία επιτροπή ως ακολούθως: Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν µόνο από προµηθευτή που έχει συµµετοχή στο διαγωνισµό. Οι ενστάσεις στη συνέχεια υποβάλλονται στην Οικονοµική Επιτροπή µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Άρθρο 9 Αξιολόγηση προσφορών 1) Η αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20,21 του ΕΚΠΟΤΑ, γίνεται από τριµελή επιτροπή που έχει ορισθεί µε σχετική Α Σ (άρθρο 46 παρ. 1 και 3). 2) Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας για την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι η συµφερότερη προσφορά. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία : - Η τιµή - Ο χρόνος παράδοσης των υλικών - Η ποιότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης - Οι όροι πληρωµής - Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης - Η τυχόν απαιτούµενη οµοιογένεια του υλικού προς άλλο, που ήδη χρησιµοποιείται από τον ενδιαφερόµενο φορέα - Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού - Η σχέση κόστους - αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα µε τη φύση των υπό προµήθεια ειδών ή και των ιδιαίτερων αναγκών του φορέα - Κάθε άλλο στοιχείο, κατά την κρίση του φορέα, για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε µε τα άνω στοιχεία ως η πλέον συµφέρουσα. Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές, που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν αυτό το αποτέλεσµα. Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς, αξιολογούνται µόνον οι προσφορές, που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και µε βάση την παρακάτω διαδικασία : - Τα προαναφερόµενα στοιχεία, εκτός από την τιµή και τους όρους πληρωµής κατατάσσονται στις οµάδες. Α) Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, όπου περιλαµβάνονται η ποιότητά τους µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η τεχνική αξία και αποδοτικότητά τους µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού και η τυχόν απαιτούµενη οµοιογένεια του υλικού προς άλλο, που χρησιµοποιείται από τον ενδιαφερόµενο για την προµήθεια φορέα. Β) Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (Service) και ανταλλακτικών, όπου περιλαµβάνονται η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας η εξυπηρέτηση (Service) µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ µέρους του προµηθευτή. 3

4 Σε περίπτωση, που ο φορέας εκτέλεσης επιλέγει εκτός των παραπάνω και άλλα στοιχεία, αυτά κατατάσσονται κατά περίπτωση στις παραπάνω οµάδες. - Για τις παραπάνω οµάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας,που µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 50 και 50 για κάθε οµάδα αντίστοιχα. Το άθροισµα των προσφορών αυτών ανέρχεται σε Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επιµέρους στοιχεία των οµάδων. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας καθορίζεται σε 50 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επιµέρους στοιχείων της οµάδας. Η παραπάνω βαθµολογία µειώνεται µέχρι 40 βαθµούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η µείωση στους 40 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από µείωση όλων των επιµέρους στοιχείων της οµάδας. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας της οµάδας. Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο λόγο αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών προς την ανηγµένη όπου απαιτείται, τιµή προσφοράς. Για τη διαµόρφωση της ανηγµένης τιµής λαµβάνονται υπόψη η τιµή προσφοράς και όταν από τη διακήρυξη καθορίζονται οι όροι πληρωµής και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης επί της τιµής προσφοράς. Από το φορέα, γα τον οποίο προορίζονται τα είδη, καθορίζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν τις οµάδες, οι συντελεστές βαρύτητας και η βαθµολογία των στοιχείων, που αναφέρονται απαραίτητα στη διακήρυξη. Γ) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιµήσεως ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. ) Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ : Η συνολική βαθµολογία της προσφοράς µπορεί να κυµανθεί µεταξύ 40 και 60 βαθµών. Οι 50 βαθµοί δίνονται στην προσφορά, που καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Από βαθµούς κυµαίνεται η προσφορά, η οποία υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Οι 40 βαθµοί δίνονται στην προσφορά που αποκλίνει επουσιωδώς από την αντίστοιχη απαίτηση της διακήρυξης. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται (πολλαπλασιάζεται) µε το συντελεστή βαρύτητας της οµάδας. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Α ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 4

5 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ης ΟΜΑ ΑΣ Β ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30% ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ SERVICE ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2 ης ΟΜΑ ΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ Άρθρο 10 Τιµές προσφορών α) Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται µόνο σε ΕΥΡΩ. β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, σύµφωνα µε το άρθρο 6 κεφ. Γ της παρούσης διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών. Άρθρο 11 Γλώσσα σύνταξης προσφορών Οι προσφορές, τεχνικές και οικονοµικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Άρθρο 12 Χρόνος και τόπος παράδοσης υλικών - Ο χρόνος παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού ορίζεται µέχρι το τέλος του έτους, σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και µπορεί να γίνεται τµηµατικά. - Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. - Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υπό προµήθεια υλικό µέσα στα χρονικά περιθώρια µε τον τρόπο που ορίζονται, από την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια (τµηµατικά). - Οι παραδόσεις των υλικών γίνονται µε δελτίο αποστολής ή µε δελτίο αποστολής - τιµολόγιο. - Τα υπό προµήθεια υλικά θα παραδοθούν στον τόπο που θα υποδείξει η υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια. - Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες νωρίτερα. Άρθρο 13 Ισχύουσες διατάξεις 5

6 Η προκείµενη προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ 6 & 23 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 2286/95. Άρθρο 14 Χρονική ισχύς προσφορών Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισµό, θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα τρίµηνο από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Κατά το διάστηµα που ισχύουν οι προσφορές ο ήµος µπορεί να καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόµενο µε βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει σύµβαση προµήθειας µε τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο διαγωνιζόµενος δεν δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη από οποιοδήποτε λόγω ή αιτία. Ο ήµος Θεσσαλονίκης, µε έγγραφη γνωστοποίηση στους διαγωνιζόµενους, µπορεί να ζητήσει την παράταση ισχύος της προσφοράς. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Άρθρο 15 απάνες που θα βαρύνουν τον προµηθευτή Οι διαγωνιζόµενοι βαρύνονται µε τα έξοδα µεταφοράς των ειδών, την κράτηση 2% υπέρ ΤΑ ΚΥ, τον Φ.Ε. και µε κάθε τυχόν νόµιµη δαπάνη. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο, σύµφωνα µε την υπ αριθ. 204/2010 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. του αρθ. 46 του Ν (ΦΕΚ 163 Α ) µε την οποία προστέθηκε παράγραφος 3 στο αρθ. 4 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α ) και ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ήµο Θεσσαλονίκης. Άρθρο 16 ιακηρύξεις,συµβατικοί όροι δηµοπρασίας Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι θα λαµβάνουν από το Κεντρικό ηµοτικό Κατάστηµα, Βασιλέως Γεωργίου 1Α, Τµήµα Προµηθειών, γραφείο 205 β όροφος, τηλ και από το αρµόδιο τµήµα της /νση Πρασίνου, Τµ. Περιβάλλοντος που συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Πληροφορίες κ.κ. Κελέσης, Κανελλοπούλου, οδός Παπαρρηγοπούλου 7, γραφείο 208, τηλέφωνο 2310, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια «Λογισµικών προγραµµάτων Η/Υ» του Τµήµατος Περιβάλλοντος της /νσης Πρασίνου, µε πρ/σµό ,00 µε το ΦΠΑ 23%. Άρθρο 2 Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα υποβάλλουν πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφεροµένων ειδών. Άρθρο 3 Ανάδειξη µειοδότη 1. Ο διαγωνιζόµενος, στο όνοµα του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να προσκοµίσει ή να αντικαταστήσει την εγγυητική συµµετοχής µε εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 2. Η εγγύηση της καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών. 4. Ο χρόνος εγγύησης, που θα δηλωθεί από τον προµηθευτή στην προσφορά του δεν είναι δυνατόν να είναι µικρότερος των 6 (έξι) µηνών από την παραλαβή, για να µπορεί η Υπηρεσία να διαπιστώσει τυχόν κατασκευαστικές ατέλειες. Άρθρο 4 Άρνηση υπογραφής της σύµβασης 1. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από τη γνωστοποίηση και δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ήµου. 2. Ο ήµος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενοµένης σ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύµβασης. Άρθρο 5 Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου - Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία, που ορίζεται για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση, που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. - Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 12, της παρούσης διακήρυξης. - Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ αυτόν οι κυρώσεις, που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93. Άρθρο 6 Ευθύνη πωλητού και εγγύηση 7

8 Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος. Τα είδη θα ελέγξει το αρµόδιο όργανο παραλαβής και σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττώµατος, ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτών. Άρθρο 7 Προσωρινή και οριστική παραλαβή 1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 της 11389/93 της Υπουργικής Απόφασης, από αρµόδια τριµελή επιτροπή, σύµφωνα µε σχετική Α Σ. 2. Οι παραδόσεις των υλικών γίνονται µε δελτίο αποστολής ή µε δελτίο αποστολής - τιµολόγιο. 3. Σε περίπτωση, που για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν τυχόν ατέλειες, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (ή απόρριψης ) της προµήθειας. 4. Για τα υλικά, που χρειάζεται χρόνος δοκιµαστικής λειτουργίας, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και µετά την πάροδο έξι (6) µηνών ολοκληρώνεται η προµήθεια µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Άρθρο 8 Υπέρβαση χρόνου παράδοσης 1. Σε περίπτωση, που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί εκπρόθεσµα, ο ήµος έχει δικαίωµα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιµο, που υπολογίζεται ως εξής: α) Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα,, που δεν υπερβαίνει το µισό του προβλεπόµενου χρόνου παράδοσης, 2,5 % επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας, που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. β) Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει τον παραπάνω χρόνο, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας, που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 2. Παράταση στο χρόνο παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου (πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης) και σχετική εισήγηση του αρµοδίου οργάνου. Άρθρο 9 Τρόπος πληρωµής Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) ηµερών µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές),καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Άρθρο 10 Επίλυση διαφορών Οι διαφορές, που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της παρούσης προµήθειας, επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ζ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΗΛ. ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ 8

9 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Θεσ/νίκη 20/10/2011 Πληροφ.: A. Kελέσης Τηλ. και fax ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενικά Ο ήµος Θεσσαλονίκης διαθέτει ένα αυτόµατο ίκτυο Σταθµών Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραµέτρων, που αποτελείται από Περιφερειακούς Σταθµούς Μέτρησης (ΠΣΜ), έναν Κεντρικό Σταθµό Συλλογής (ΚΣ) και επεξεργασίας των µετρήσεων, και ένα δίκτυο επικοινωνίας των περιφερειακών Σταθµών µέτρησης µε τον Κεντρικό Σταθµό που απαρτίζεται από µισθωµένες ευθείες γραµµές. Η λειτουργία συλλογής-καταγραφής, επεξεργασίας, επικοινωνίας και διαχείρισης των µετρήσεων του δικτύου βασίζεται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές εξοπλισµένους µε εξειδικευµένο λογισµικό. Οι µετρήσεις των ατµοσφαιρικών ρύπων γίνονται µε αυτόµατους αναλυτές, που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Στα πλαίσια της περιστολής των εξόδων και του εκσυγχρονισµού της τηλεµεταφο- ράς δεδοµένων του ικτύου των Σταθµών Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραµέτρων του ήµου Θεσσαλονίκης κρίθηκε σκόπιµο να αντικατασταθούν κατ αρχήν οι έξι µισθωµένες ευθείες γραµµές, που λειτουργούν αυτή τη στιγµή στο παραπάνω ηµοτικό ίκτυο, µε ADSL συνδέσεις στο INTERNET (τροποποίησης των PSTN γραµµών των Σταθµών) και κατά δεύτερον τα λογισµικάπρογράµµατα µε την απαιτούµενη ηλεκτρονική υποδοµή των Η/Υ, που λειτουργούν αυτή τη στιγµή στο ίκτυο των Σταθµών Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραµέτρων του ήµου Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό και µετά από συνεργασία µε τη /νση Οργανώσεως & Μεθόδων του ήµου Θεσσαλονίκης και τη /νση Ηλεκτρολογικού του ήµου Θεσσαλονίκης, σε πρώτη φάση, το 2010, έγινε σύνδεση των Σταθµών του ηµοτικού ικτύου Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης µε τις πολύ φθηνότερες ADSL γραµµές µε στατική IP διεύθυνση 2 Mbps. Για να ενεργοποιηθεί όµως το νέο, λιγότερο δαπανηρό, και εκσυγχρονισµένο επικοινωνιακό δίκτυο θα χρειαστεί η προµήθεια εξειδικευµένων λογισµικών προγραµµάτων Η/Υ συλλογής-καταγραφής, επεξεργασίας, επικοινωνίας και διαχείρισης των µετρήσεων του δικτύου µε την αντίστοιχη ηλεκτρονική υποδοµή (δροµολογητές-ειδικές κάρτες) για την προσαρµογή των Η/Υ, που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στο ίκτυο. Ένας δεύτερος σηµαντικός λόγος είναι ότι µια πιθανή µετακίνηση της Υπηρεσίας και εποµένως και της κεντρικής διαχείρισης του ικτύου θα καθιστούσε προβληµατική τη µεταφορά των δεδοµένων από τους περιφερειακούς Σταθµούς του ικτύου και την επεξεργασία των µετρήσεων ατµοσφαιρικής ρύπανσης και των µετεωρολογικών παρατηρήσεων. Αντίθετα ο προτεινόµενος εκσυγχρονισµός της τηλεπικοινωνίας του ικτύου των Σταθµών Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραµέτρων του ήµου Θεσσαλονίκης καθιστά το ίκτυο ανεξάρτητο από τις σταθερές γραµµές σύνδεσης και εποµένως πιο εύκολα διαχειρίσιµο. Σκοπός της προµήθειας Με βάση τα παραπάνω και θέτοντας ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του ικτύου Σταθµών Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραµέτρων του ήµου Θεσσαλονίκης, κρίνεται αναγκαία η προµήθεια - αναβάθµιση του υπάρχοντος λογισµικού καταγραφής, επικοινωνίας, συλλογής και επεξεργασίας και διαχείρισης των µετρήσεων του δικτύου τόσο στον Κεντρικό Σταθµό Συλλογής 9

10 (ΚΣ), όσο και στους Περιφερειακούς Σταθµούς Μέτρησης (ΠΣΜ). Παράλληλα απαιτείται η παροχή υποδοµής (hardware) για να λειτουργήσει το παραπάνω λογισµικό που περιλαµβάνει, Η/Υ, ειδικές κάρτες µετατροπών και δροµολογητές. Με την αναβάθµιση θα επιτευχθούν κατ αρχάς η συνέχεια της συλλογής των µετρήσεων (προσαρµογή στις υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων) και κατά δεύτερον η συλλογή διαγνωστικών και η τηλε-εποπτεία του συστήµατος. Υφιστάµενος Κεντρικός Σταθµός Οι προδιαγραφές του Η/Υ του Υφιστάµενου Κεντρικού Σταθµού, στον οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί η αναβάθµιση του υπάρχοντος λογισµικού καταγραφής, επικοινωνίας, συλλογής και επεξεργασίας είναι: Κύριος Επεξεργαστής Proliant ML 350G6 Quad Core Intel Xeon Processor E5504 (2.00GHz/80 Watts), ευτερεύων Επεξεργαστής Quad-Core Intel Xeon Processor E5504 (2.0GHz, 80Watts) for ML350G6, Μνήµη 4GB (2x2GB) RDIMMs, Ελεγκτής Raid Smart Array P410i/Zero Memory RAID (0,1,1+0), ίσκοι Λειτουργικού HP 146GB 3G SAS 15K Hot Plug 3.5" DP HDD LFF for ML350G6, ίσκοι Αποθήκευσης 2 x HDD HP 250GB 3G SATA 7.2K 3.5" MDL. Το λογισµικό είναι Windows Server 2008 (που µπορεί να λειτουργεί και µε Windows XP Pro Ελληνικά). Υπάρχουσα βάση δεδοµένων SQL. Λογισµικό Κεντρικού Σταθµού Enview Software Manager V της Envitech LTD. Επίσης πρέπει να προβλεφθεί από τον προµηθευτή η προσαρµογή του υπάρχοντος λογισµικού καταγραφής του ικτύου των επτά Σταθµών Ελέγχου στο νέο αναβαθµισµένο Λογισµικό που θα εγκατασταθεί στον Κεντρικό Σταθµό του ικτύου. Οι ΠΣΜ διαθέτουν Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές µε τις κάτωθι δυνατότητες : MIDI ATX CASE, 550W PSU, Επεξεργαστής INTEL CORE 2 DUO E 7500, Μνήµη 4 GB DDRIII, ίσκος Αποθήκευσης 500GB HDD, Κάρτα Οθόνης ATI RADEON GB, DVD-RW, Windows XP Pro Αγγλικά. Λογισµικό καταγραφής στο Υφιστάµενο ίκτυο των περιφερεικών Σταθµών είναι Envidas For Windows V της Envitech LTD. Υφιστάµενο ίκτυο Επικοινωνίας Το υφιστάµενο δίκτυο επικοινωνίας στηρίζεται σε µισθωµένες γραµµές του ΟΤΕ και έχει ήδη αναβαθµισθεί προσθέτοντας νέο σύστηµα, το οποίο θα στηρίζεται σε επικοινωνία ADSL γραµµών µε στατική IP διεύθυνση 2 Mbps, και για το λόγο αυτό απαιτεί νέο λογισµικό. Το υφιστάµενο λογισµικό είναι το ComServ της Envitech LTD. ΣΚΕΛΟΣ Α) - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) Ο προµηθευτής πρέπει να εξοπλίσει µε Λογισµικό (προγράµµατα) συλλογής-καταγραφής, επεξεργασίας, επικοινωνίας και διαχείρισης των δεδοµένων (Software) ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Το λογισµικό (προγράµµατα), που θα πρέπει να αναβαθµιστεί από τον προµηθευτή, θα αναφέρεται α) στη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων ατµοσφαιρικής ρύπανσης, β) τη διαχείριση και εξαγωγή αποτελεσµάτων, γ) την επικοινωνία-τηλεµετάδοση των δεδοµένων από το Σταθµό σε Η/Υ στα γραφεία της Υπηρεσίας και δ) στη διαχείριση των δεδοµένων και τη νέα βάση δεδοµένων (SQL). Το λογισµικό θα είναι ενιαίο ή θα αποτελείται από επιµέρους προγράµµατα, τα οποία λόγω συµβατότητας πρέπει να εγκατασταθούν και στους επτά περιφερειακούς Σταθµούς του ικτύου και τα οποία θα πρέπει να συνεργάζονται πλήρως µεταξύ τους και να αναφέρονται υποχρεωτικά και στις τέσσερις παραπάνω διαδικασίες. Το λογισµικό συλλογής πρέπει να υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και τον έλεγχο των σηµάτων των αισθητηρίων, καθώς και την αποθήκευση των δεδοµένων ατµοσφαιρικής ρύπανσης (τουλάχιστον ενός έτους αποθήκευση δεδοµένων), µέχρι την αποστολή τους στην Κεντρική Μονάδα. Ο προµηθευτής πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τις διαθέσιµες εντολές προγραµµατισµού και τη δυνατότητα µαθηµατικών πράξεων και επεξεργασιών του συστήµατος συλλογής, µέσω του 10

11 συγκεκριµένου προγράµµατος. Το πρόγραµµα πρέπει να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης, τόσο για το χρήστη, όσο και για το διαχειριστή και προγραµµατιστή του Σταθµού. Το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί για την επεξεργασία των µετρήσεων ατµοσφαιρικής ρύπανσης, θα πρέπει να παραδοθεί µε την απαραίτητη άδεια για χρήση από τo Tµήµα Περιβάλλοντος και θα πρέπει να µπορεί να µεταφερθεί από έναν υπολογιστή σε άλλο. Θα πρέπει να είναι συµβατό και να συνεργάζεται απόλυτα µε το λογισµικό επικοινωνίας και το λογισµικό καταχώρησης δεδοµένων, να είναι επεκτάσιµο, εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη. Θα πρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλον WINDOWS XP, χωρίς κανένα πρόβληµα στην εφαρµογή του. α. Λογισµικό συλλογής και καταγραφής µετρήσεων ατµοσφαιρικής ρύπανσης Το υπάρχον λογισµικό Envidas For Windows, που είναι εγκατεστηµένο στον Η/Υ κάθε περιφερειακού σταθµού µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης, θα αναβαθµιστεί για να συνεργάζεται-επικοινωνεί µε τις συσκευές, που είναι συνδεδεµένες στις σειριακές θύρες RS232 / RS485 ή TCP/IP θύρες και θα συλλέγει τις µετρήσεις όλων των οργάνων µέτρησης ρύπανσης, όπως και όλων των µετεωρολογικών αισθητήρων που είναι συνδεδεµένοι στην κάρτα αναλογικών σηµάτων A/D (συνολικά µέχρι 16 κανάλια) θα τις αποθηκεύει στη σχεσιακή βάση δεδοµένων SQL και θα εκτελεί µια βασική επεξεργασία (υπολογισµός µέσων τιµών). Στην τελική του µορφή θα συνοδεύεται από υποπρόγραµµα παρουσίασης αποθηκευµένων µετρήσεων και διαγνωστικών και επεξεργασίας αποθηκευµένων µετρήσεων, το οποίο θα έχει τις ίδιες δυνατότητες µε το πρόγραµµα επεξεργασίας µετρήσεων, που εγκαθίσταται σε κεντρικό Η/Υ του περιβαλλοντικού δικτύου µε τη διαφορά ότι θα επεξεργάζεται και θα εµφανίζει µόνον τις µετρήσεις και τα διαγνωστικά των αναλυτών του σταθµού µέτρησης, στον οποίο είναι εγκατεστηµένο. Το αναβαθµισµένο πρόγραµµα καταγραφής θα έχει τουλάχιστον τις κάτωθι δυνατότητες : Λειτουργεί κάτω από Windows Xp Pro, Αγγλικά Είναι παραθυριακό και εύχρηστο, πλήρως παραµετροποιηµένο. ιαθέτει δυνατότητα προγραµµατισµού της κάθε αναλογικής θέσης µέτρησης (µονάδες, κλίµακα). ιαθέτει δυνατότητα υπολογισµού της υπολογιστικής τιµής κάποιου καναλιού από ένα, δύο ή περισσότερα διαφορετικά κανάλια µε τη δυνατότητα των κάτωθι µαθηµατικών πράξεων : πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµό, διαίρεση, τετραγωνική ρίζα, έκθεση σε δύναµη, διανυσµατικούς υπολογισµούς κλπ. Μπορεί να υπολογίζει µέσους όρους ανά 1, 5, 60 λεπτά (περίοδος). ιαβάζει µετρήσεις από τις εισόδους κάρτας αναλογικών σηµάτων A/D. ιαβάζει µετρήσεις και διαγνωστικά από τις σειριακές θύρες RS232 / RS485. ιαβάζει µετρήσεις και διαγνωστικά από θύρα TCP/IP. Εµφανίζει τα διαγνωστικά σε πίνακα στην οθόνη και τα µεταδίδει µέσω της διατιθέµενης επικοινωνιακής οδού σε κεντρικό Η/Υ. Υποστηρίζει την ψηφιακή σύνδεση µεγάλης γκάµας σύγχρονων αναλυτών ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Εµφανίζει στην οθόνη πίνακα µε όλες τις στιγµιαίες µετρήσεις, τις πεντάλεπτες µέσες τιµές και τις ωριαίες µέσες τιµές και παράλληλα την τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα. Αποθηκεύει τις 5λεπτες και τις ωριαίες µέσες τιµές όλων των µετρήσεων σε σχεσιακή βάση δεδοµένων. Αποθηκεύει τις στιγµιαίες τιµές σε ξεχωριστό αρχείο, σε ηµερήσια βάση για ένα µήνα. Οι τιµές διαθέτουν και κώδικα κατάστασης, δίνοντας τη δυνατότητα αυτόµατης παρακολούθησης του συστήµατος και αποκλεισµού µετρήσεων, σε περίπτωση απόκλισης λειτουργικών παραµέτρων. 11

12 Θα έχει δυνατότητα απενεργοποίησης επιλεγµένων καναλιών για βαθµονόµηση ή συντήρηση (ώστε να µην υπολογίζονται οι τιµές στους µέσους όρους των µετρήσεων). Θα παρέχεται επίσης η δυνατότητα για αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από διακοπή ρεύµατος, καθώς και η καταγραφή διακοπών λειτουργίας του προγράµµατος. Επιπλέον, το πρόγραµµα θα διαθέτει τη δυνατότητα προγραµµατισµού αυτόµατης βαθµονόµησης µέσω των βαθµονοµητών του σταθµού (αν διαθέτει ο σταθµός) και αυτόµατης διόρθωσης των µετρήσεων κατόπιν βαθµονόµησης, αν το επιθυµεί ο χρήστης. Ο χειρισµός των βαθµονοµητών θα γίνεται µέσω σειριακής επικοινωνίας ή µέσω ψηφιακών επαφών. Οι µετρήσεις κατά τη διάρκεια της βαθµονόµησης δεν θα συµπεριλαµβάνονται στις µετρήσεις. Θα πρέπει να περιλαµβάνει προγραµµατισµό για ψηφιακές εξόδους, οι οποίες θα µπορούν να ενεργοποιήσουν εξωτερικές µονάδες (π.χ. High volume sampler, µετατροπείς κλπ.). Οπωσδήποτε θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα επιλογής-ρύθµισης τουλάχιστον των παρακάτω παραµέτρων του προγράµµατος: Τύπος της κάρτας A/D Βασική διεύθυνση σύνδεσης της κάρτας ιεύθυνση TCP/IP αναλυτή Ορισµό παραµέτρων σειριακής θύρας Επιλογή πρωτοκόλλου επικοινωνίας µε αναλυτή Επιλογή εύρους µέτρησης καναλιού Ονοµα καναλιού Ελάχιστη τιµή µέτρησης Μέγιστη τιµή µέτρησης Τρόπος υπολογισµού τιµής (π.χ. µέσος όρος, γεωµετρικός µέσος όρος κλπ) Μονάδα µέτρησης Συντελεστής µετατροπής αναλογικού σήµατος σε µονάδες µέτρησης ιόρθωση offset Χρόνος Βαθµονόµησης ιάρκεια βαθµονόµησης Αποδεκτή απόκλιση βαθµονόµησης ιόρθωση µετρήσεων υνατότητα εκτυπώσεων ή αποθήκευσης σε αρχείο Επικοινωνία µέσω διαφορετικών επικοινωνιακών δυνατοτήτων Το πρόγραµµα θα κλειδώνει µε ηλεκτρονικό κλειδί (HASP) (το υπάρχον ή νεώτερο αν απαιτείται). Απαιτείται επίσης µια επιπλέον άδεια-ηλεκτρονικό κλειδί (HASP) σε έναν νέο Σταθµό που δηµιουργείται στο δώµα του Νέου ηµαρχιακού Μεγάρου. β. Λογισµικό επεξεργασίας, διαχείρισης και παρουσίασης των µετρήσεων ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Πρόγραµµα επεξεργασίας, διαχείρισης και παρουσίασης των µετρήσεων Το λογισµικό επικοινωνίας θα λειτουργεί είτε αυτόµατα είτε χειροκίνητα. Σε κάθε περίπτωση, µε την επίτευξη επικοινωνίας θα µεταφέρονται οι µετρήσεις και τα διαγνωστικά από το σταθµό µέτρησης στον κεντρικό Η/Υ και αυτόµατα θα αποθηκεύονται σε σχεσιακή βάση δεδοµένων στον κεντρικό Η/Υ. Μετά την αποθήκευση θα είναι δυνατή η επεξεργασία και παρουσίαση των µετρήσεων. Θα είναι όµως δυνατή και µια πρώτη αυτόµατη επεξεργασία, η οποία σε περίπτωση που εµφανίσει υπερβάσεις ή διαγνωστικά βλαβών, µπορεί να τροφοδοτήσει προαιρετικό υποπρόγραµµα, που θα µπορεί αυτόµατα να ειδοποιεί το χρήστη για το περιστατικό µέσω . 12

13 Το αναβαθµισµένο λογισµικό θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά του υφιστάµενου προγράµµατος και θα πρέπει να διασφαλίζει συνέχεια στην υπάρχουσα βάση δεδοµένων, η οποία περιέχει τις µέχρι σήµερα µετρήσεις. Γενικά χαρακτηριστικά του υφιστάµενου λογισµικού επεξεργασίας και παρουσίασης (Enview Software Manager) : Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows XP Pro, Ελληνικά. Είναι ευέλικτο, εύχρηστο, επεκτάσιµο και φιλικό προς το χρήστη. Επιτρέπει σύνδεση µε µεγάλο αριθµό Σταθµών µέτρησης, των οποίων τα στοιχεία επεξεργάζεται. Λειτουργεί στα Ελληνικά και Αγγλικά. Έχει ενσωµατωµένη τη διαδικασία εισαγωγής των µετρήσεων στη σχεσιακή βάση δεδοµένων αυτόµατα, από οποιαδήποτε πηγή κι αν προήλθαν τα δεδοµένα και µε οποιονδήποτε τρόπο (τηλεµετάδοση, δίκτυο, ή µεταφορά µε άλλο µέσον). Μπορεί να επεξεργάζεται µετρήσεις από διαφορετικούς σταθµούς του δικτύου, καθώς και απεριορίστων ετών, µε την υπάρχουσα δόµηση της βάσης δεδοµένων. Εξασφαλίζει ότι η δόµηση της βάσης δεδοµένων περιλαµβάνει ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να αποκλείονται διαγραφές ή απώλειες αρχείων από λανθασµένους χειρισµούς. Κάθε ενέργεια η οποία θα µπορούσε να δηµιουργήσει πρόβληµα είναι προφυλαγµένη µε κωδικό πρόσβασης. ιαθέτει αυτόνοµη στατιστική και γραφική επεξεργασία χωρίς χρήση εξωτερικών προγραµµάτων, αλλά µπορεί να εξάγει τα δεδοµένα σε άλλα προγράµµατα για παράλληλη επεξεργασία. Είναι δυνατή η εξαγωγή σε OFFICE (EXCEL, WORD, ACCESS), αλλά και σε κοινά αρχεία ASCII. Επίσης, περιλαµβάνει ευέλικτες αναφορές κειµένων και γραφικών παραστάσεων (reports), αλλά και πινάκων µε βάση τους αποδεκτούς Ευρωπαϊκούς κανόνες για τη στατιστική των µετρήσεων ρύπανσης περιβάλλοντος. Μπορεί να υπολογίζει αριθµητικό µέσο, διάµεσο, τυπική απόκλιση, µέγιστη & ελάχιστη τιµή και υπερβάσεις ρύπων, µε ηµεροµηνία και ώρα των παρατηρήσεων αυτών. Παρουσιάζει αναφορές υπέρβασης ορίων. Παρουσιάζει αναφορές διαγνωστικών σε πίνακες η γραφική µορφή. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το πρόγραµµα αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήµατα τουλάχιστον: Αρχείο υναµικό Αναφορές Ανάλυση ιορθώσεις Βοηθητικά Ρυθµίσεις Πληροφορίες Βοήθεια Αρχείο Αποθήκευση και ανάκτηση αρχείων.bmp Αποθήκευση και ανάκτηση αρχείων.ascii Εξαγωγή σε EXCEL Εκτύπωση πινάκων Εκτύπωση Γραφικών Εξοδος από το πρόγραµµα υναµικό Πίνακας δυναµικής µεταβολής παραµέτρων Χάρτης δυναµικής µεταβολής παραµέτρων 13

14 Αναφορές Αναφορά Σταθµού Μηνιαίες Αναφορές Εξαµηνιαίες Αναφορές Ετήσιες Αναφορές ιαχρονικές Αναφορές Εξαγωγή αρχείων ASCII Αναφορές Βαθµονόµησης Αναφορές διαγνωστικών Αναφορά Σταθµού Επιλογή διαγράµµατος ή πίνακα για παρουσίαση όλων των ρύπων ανά σταθµό Μηνιαίες Αναφορές Μηνιαίοι πίνακες τιµών ανά ρύπο για ωριαίες, 8ωρες τιµές. Στους πίνακες αυτούς υπολογίζονται οριζόντια και κάθετα οι µέγιστες τιµές και οι µέσοι όροι. Σύγκριση µε όρια και υπολογισµός αριθµού υπερβάσεων. Μηνιαίοι πίνακες τιµών µετεωρολογικών παραµέτρων ανά σταθµό και παράµετρο. Στους πίνακες αυτούς υπολογίζονται οριζόντια και κάθετα οι µέγιστες τιµές και οι µέσοι όροι. Ειδικά για τη διεύθυνση του ανέµου εµφανίζεται σε ξεχωριστό πίνακα η επικρατούσα διεύθυνση οριζόντια και κατακόρυφα. Πίνακες µέγιστων ωριαίων τιµών Πίνακες µέγιστων 8ωρων τιµών Ετήσιες Αναφορές Στατιστική αναφορά : Πίνακας ανά ρύπο για όλους τους σταθµούς, όπου υπολογίζονται η µέση τιµή, η διάµεσος, η µέγιστη τιµή, το 98%, το 99.9%, ο αριθµός µετρήσεων και δίνεται η % πληρότητα των στοιχείων σε κάθε σταθµό. Επιπλέον υπολογίζεται και η % υπέρβαση συγκεκριµένων ορίων. Πίνακες που δίνουν τις ηµεροµηνίες και ώρες ή 8ωρα υπέρβασης ορίου, που δίνεται από το χειριστή για επιλεγόµενο χρονικό διάστηµα, ανά ρύπο και σταθµό. Πίνακες ανά ρύπο, που δίνουν τον αριθµό και % ηµερών που η ρύπανση ήταν χαµηλή, µέτρια, υψηλή ή πολύ υψηλή, για κάθε σταθµό και στο σύνολό τους, καθώς επίσης και για το σύνολο των ρύπων για επιλεγόµενο χρονικό διάστηµα (έτος ή άλλο). Πίνακες µε ετήσιες µέσες µηνιαίες τιµές κάθε ρύπου. ιαγράµµατα µηνιαίας µεταβολής, για επιλεγόµενο χρονικό διάστηµα. ιαγράµµατα ηµερήσιας µεταβολής, για επιλεγόµενο χρονικό διάστηµα. ιαγράµµατα ωριαίας µεταβολής για ένα 24ωρο, ή επιλεγόµενο χρονικό διάστηµα ιαγράµµατα και πίνακες διοξειδίου του θείου για ετήσια χρονική περίοδο 1 Απριλίου έως 31 Μαρτίου του εποµένου έτους (και για άλλο ελεύθερο χρονικό διάστηµα). Για κάθε σταθµό, υπολογίζονται στις 24ωρες τιµές : Η διάµεσος έτους, η διάµεσος χειµώνα (1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου εποµένου έτους), το 98% εκατοστηµόριο των 24ωρων τιµών (1 Απριλίου έως 31 Μαρτίου εποµένου έτους) και για κάθε σταθµό, από τις ωριαίες τιµές, υπολογίζεται το 98ο εκατοστηµόριο. Πίνακα του αριθµητικού µέσου 24ωρων τιµών για όλο το έτος και max 24ωρη τιµή όλου του έτους, για κάθε σταθµό. ιαγράµµατα και πίνακες διοξειδίου του αζώτου για ετήσια χρονική περίοδο 1-1 έως του εποµένου έτους (και για άλλο ελεύθερο χρονικό διάστηµα). Για κάθε σταθµό, υπολογίζονται το 98ο εκατοστηµόριο, η διάµεσος για όλο το έτος και η µέση ωριαία ετήσια τιµή. ιαγράµµατα και πίνακες όζοντος για ετήσια χρονική περίοδο 1-1 έως του εποµένου έτους (και για άλλο ελεύθερο χρονικό διάστηµα). Για κάθε σταθµό, υπολογίζονται στις ωριαίες και στις 8ωρες τιµές του χρόνου: Σε περιπτώσεις σύγκρισης µε όρια, για όλες τις ανωτέρω αναφορές (διαγράµµατα) σχεδιάζεται και η γραµµή του ορίου, αν υπάρχει όριο). ιαχρονικές Αναφορές 14

15 ιαγράµµατα και πίνακες διαχρονικής µεταβολής (mean, median, 98%, max) για ηµερολογιακή ετήσια περίοδο ή από 1-4 έως 30-9 ή από 1-10 έως 31-3 (ή για άλλο επιλεγόµενο χρονικό διάστηµα) για κάθε σταθµό και ρύπο και συγκεκριµένα - για SO 2 σε ωριαίες και 24ωρες τιµές - για PM 10 και ΡΜ 2.5 σε ωριαίες και 24ωρες τιµές - για NO 2 και ΝΟ σε ωριαίες και 24ωρες τιµές - για Ο 3 σε ωριαίες και 8ωρες - για CO σε ωριαίες και 8ωρες τιµές - για ΒΤΕΧ σε ωριαίες και 24ωρες τιµές - για µετεωρολογικά δεδοµένα σε ωριαίες και 24ωρες τιµές Σε περιπτώσεις σύγκρισης µε όρια, σχεδιάζεται και η γραµµή του ορίου. Πίνακες ανά ρύπο, που δίνουν τον αριθµό και % ηµερών, που η ρύπανση ήταν χαµηλή, µέτρια, υψηλή ή πολύ υψηλή, για κάθε σταθµό και στο σύνολό τους, καθώς επίσης και για το σύνολο των ρύπων για κάθε έτος. Εξαγωγή αρχείων ASCII ηµιουργία αρχείων ASCII για αντίγραφα ασφαλείας ή για µεταφορά των µετρήσεων σε άλλο πρόγραµµα επεξεργασίας ή αποθήκευσης. Αναφορές Βαθµονόµησης Αποτελέσµατα Βαθµονόµησης (αν ο σταθµός διαθέτει αυτόµατο βαθµονοµητικό): Τιµές ολίσθησης µηδενός και κλίµακας, γραφικά ή σε πίνακα ανά ρύπο και σταθµό. Ανάλυση Ροδογράµµατα Ανέµου (διαγράµµατα και πίνακες) Ροδογράµµατα Ρύπανσης (διαγράµµατα και πίνακες) ιάγραµµα Ραντάρ Ανέµου (διαγράµµατα και πίνακες) ιάγραµµα Ραντάρ Ρύπου (διαγράµµατα και πίνακες) Υπερβάσεις Ιστογράµµατα (διαγράµµατα και πίνακες) ιαγράµµατα δύο αξόνων Χ ιαγράµµατα Χ/Υ Πίνακες υπερβάσεων ανά ρύπο σε συνάρτηση µε το χρόνο παρατήρησης και τις µετεωρολογικές παραµέτρους Αναφορά καταστάσεων (flags προγράµµατος) για ανάλυση λειτουργίας του δικτύου ιορθώσεις ιορθώσεις τιµών αυτόµατα, µε βάση τις βαθµονοµήσεις Εισαγωγή/ διόρθωση τιµών εισαγωγή από το πληκτρολόγιο για παραµέτρους που δεν καταγράφονται αυτόµατα (π.χ καπνός) ιόρθωση µετρήσεων σε µορφή πίνακα ( υνατότητα αλλαγής / διαγραφής µεµονωµένων τιµών) ιόρθωση οµάδας τιµών ( υνατότητα αλλαγής οµάδας τιµών είτε µε πρόσθεση / αφαίρεση µιας σταθεράς είτε µε πολλαπλασιασµό / διαίρεση µε κάποιο συντελεστή είτε µε αλλαγή κατάστασης) Αυτόµατη διόρθωση των µετρήσεων µε έλεγχο των τιµών για περιπτώσεις αρνητικών τιµών στους ρύπους, τιµών εκτός ορίων ανίχνευσης Βοηθητικά Εισαγωγή στοιχείων στη βάση δεδοµένων µε άλλο µέσον (σε περίπτωση που δεν λειτουργεί το κεντρικό δίκτυο) Ρυθµίσεις Εργασίες σταθµών (δηµιουργία - αλλαγή περιγραφής διαγραφή πληροφορίες σταθµού) 15

16 Εργασίες παραµέτρων µέτρησης (προσθήκη - αλλαγή - διαγραφή µετρουµένων παραµέτρων ανά σταθµό) Εργασίες επικοινωνίας (ενηµέρωση επικοινωνίας, τηλεφωνικών αριθµών, παραµέτρων modem, θυρών επικοινωνίας κλπ) ηµιουργία βάσης δεδοµένων αναλυτών δικτύου για πληροφοριακούς σκοπούς Χάρτης του δικτύου και εµφάνιση πληροφοριών του σταθµού Πληροφορίες Γενικές Παραδοχές Όλοι οι υπολογισµοί γίνονται µε τις παρακάτω παραδοχές: - Όπου αναφέρεται µέση 24ωρη τιµή (που υπολογίζεται από ωριαίες τιµές) υπολογίζεται µόνο αν υπάρχουν τουλάχιστον 12 ωριαίες τιµές και ταυτόχρονα να µη λείπουν πάνω από 6 διαδοχικές ωριαίες τιµές. Οι ηµέρες που σύµφωνα µε τον παραπάνω υπολογισµό έχουν µέση 24ωρη τιµή, λέγονται αποδεκτές ηµέρες. - Όπου αναφέρεται µέση µηνιαία τιµή για ρύπους που µετριούνται σε ωριαία βάση, αυτή υπολογίζεται από τις ωριαίες τιµές των αποδεκτών ηµερών, αν ο συνολικός αριθµός των αποδεκτών ηµερών ανά µήνα είναι πάνω από 22 ηµέρες - Όταν οι αποδεκτές ηµέρες είναι 22 ή λιγότερες, η µέση µηνιαία τιµή υπολογίζεται και παρουσιάζεται µε αστερίσκο, ενώ εµφανίζεται ο αριθµός των ηµερών από τις οποίες υπολογίστηκε. - Για ρύπους που µετριούνται σε 24ωρη βάση, η µέση µηνιαία τιµή υπολογίζεται εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 24ωρες τιµές. - Σε περίπτωση που οι 24ωρες τιµές είναι λιγότερες, πάλι υπολογίζεται η µέση µηνιαία τιµή, αλλά µε ένδειξη αστερίσκο. - Όπου γίνεται υπολογισµός 8ωρων τιµών από ωριαίες τιµές, αυτός γίνεται µόνο εφόσον υπάρχουν 5 τιµές και πάνω. - Όπου αναφέρεται µέση ετήσια τιµή, που υπολογίζεται από ωριαίες ή 24ωρες τιµές, υπολογίζεται µόνον εφόσον αυτές είναι αποδεκτές και υπάρχει τουλάχιστον το 50% από αυτές. - Οι στατιστικές παράµετροι 98%, 99,9%, καθώς και η µέγιστη τιµή, που υπολογίζονται από µέσες ωριαίες ή µέσες 24ωρες τιµές, υπολογίζονται µόνο εφόσον αυτές είναι αποδεκτές και υπάρχει τουλάχιστον το 75%. Εάν για 10 συνεχόµενες ηµέρες δεν υπάρχουν τιµές, τότε δίπλα σε κάθε παράµετρο αυτό δηλώνεται µε αστερίσκο. Το αναβαθµισµένο πρόγραµµα θα πρέπει να διατηρήσει όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, καθώς επίσης θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα διαγνωστικά των αναλυτών (όσων έχουν δυνατότητα σύνδεσης). Παροχή νέας βάση δεδοµένων (SQL) Θα πρέπει η δόµηση της νέας βάσης δεδοµένων να περιλαµβάνει ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να αποκλείονται διαγραφές ή απώλειες αρχείων από λανθασµένους χειρισµούς. Κάθε ενέργεια η οποία θα µπορούσε να δηµιουργήσει πρόβληµα διαγραφής, θα πρέπει να είναι προφυλαγµένη µε κωδικό πρόσβασης. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια της νέας βάσης δεδοµένων (SQL) µε την παλαιά βάση δεδοµένων SQL, ώστε να µπορεί να γίνεται επεξεργασία των δεδοµένων πολλαπλών ετών, διαχρονική επεξεργασία από την αρχή λειτουργίας του ηµοτικού ικτύου Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης. Θα πρέπει να διαθέτει παράλληλα τα εγχειρίδια χρήσης στην Αγγλική γλώσσα, και εκτενή οδηγό λειτουργίας στα Ελληνικά. Θα πρέπει να µπορεί να επεξεργάζεται µετρήσεις για απεριόριστο αριθµό ετών. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει αυτόνοµη στατιστική και γραφική επεξεργασία, χωρίς χρήση εξωτερικών προγραµµάτων. Παράλληλα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής των δεδοµένων σε άλλα προγράµµατα του ΟFFICE (EXCEL, ACCESS, WORD), αλλά και σε κοινά αρχεία ASCII. 16

17 γ. Λογισµικό Επικοινωνίας Το λογισµικό επικοινωνίας θα πρέπει να εξασφαλίζει συνεχή επιτήρηση ως προς τον εντοπισµό και διόρθωση σφαλµάτων κατά τη µεταφορά των δεδοµένων ατµοσφαιρικής ρύπανσης και να έχει τη δυνατότητα µελλοντικής χρήσης εναλλακτικών µέσων µετάδοσης, σχηµατισµό δικτύου σταθµών, δυνατότητα αναµετάδοσης, φύλαξης και προώθησης µηνυµάτων. Το πρόγραµµα πρέπει να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης, τόσο για το χρήστη, όσο και για το διαχειριστή και προγραµµατιστή του Σταθµού. Ειδικότερα, το λογισµικό επικοινωνίας θα πρέπει: Να λειτουργεί στο Τµήµα Περιβάλλοντος του.θ. και να εκτελεί τηλεµετάδοση των µετρήσεων µε αυτόµατη (ανά πεντάλεπτο) κλήση του Σταθµού ή κατόπιν αιτήσεως, ή προγραµµατισµένης κλήσης, για µεταφορά των δεδοµένων µέτρησης και διαγνωστικών του συστήµατος καταγραφής και την αυτόµατη εισαγωγή των µετρήσεων και διαγνωστικών σε κατάλληλα διαµορφωµένες βάσεις δεδοµένων του λογισµικού επεξεργασίας των µετρήσεων, του ευρισκοµένου στον κεντρικό Η/Υ του Τµήµατος. Σε περίπτωση αποτυχηµένης κλήσης, η κλήση θα επαναλαµβάνεται µέχρις ότου επιτευχθεί επικοινωνία, εκτός κι αν η διαδικασία κλήσης ακυρωθεί µέσω του λειτουργικού. Θα µεταφέρει αρχεία µέσων όρων (5min, 10min 1h κ.λ.π) για όλες τις µετρούµενες παραµέτρους, οποιασδήποτε ηµεροµηνίας και ώρας, που έχουν καταγραφεί, για την αντίστοιχη επεξεργασία. Θα συνεργάζεται µε µεταφορά δεδοµένων µέσω ADSL συνδέσεων, ή µισθωµένων γραµµών, µε απλή τηλεφωνική γραµµή, αλλά και µε κινητή τηλεφωνία. Θα διαθέτει διαδικασία διόρθωσης λαθών (error correction) µε βάση τα γνωστά πρότυπα, που ισχύουν στις περιπτώσεις µεταφοράς δεδοµένων µέσω τηλεφωνικών, κ.λ.π. γραµµών. Θα διαθέτει υποπρόγραµµα ορισµού των απαραίτητων για τη λειτουργία του, παραµέτρων τηλεµετάδοσης, αριθ. τηλεφώνων, κωδικών πρόσβασης, διευθύνσεων ΙΡ κ.λ.π. Τηλε-εποπτεία. Με τη χρήση της τηλε-σύνδεσης µέσω του διαδικτύου όπως περιγράφεται κατωτέρω είναι δυνατόν οι χρήστες συντηρητές να συνδεθούν µε τους σταθµούς µέτρησης και µε τον κεντρικό για τηλεδιάγνωση προβληµάτων των λογισµικών συλλογής και επεξεργασίας. Είναι δε δυνατόν να επικοινωνήσουν µε τους αναλυτές, οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι σειριακά και να παράσχουν υπηρεσίες τηλεδιάγνωσης και σε µερικές περιπτώσεις να επέµβουν διορθωτικά. Το αναβαθµισµένο σύστηµα θα περιλαµβάνει τη δυνατότητα αυτή για το σύνολο των υπολογιστών (σταθµοί και κεντρικός). ΣΚΕΛΟΣ Β) - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ Η/Υ για προσαρµογή στα Λογισµικά Προγράµµατα Η/Υ. Ο προµηθευτής πρέπει να εξοπλίσει το δίκτυο των Σταθµών Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραµέτρων του.θ., µε τον κάτωθι εξοπλισµό: ροµολογητές-router Ο πάροχος πρέπει να υλοποιήσει κατάλληλο hardware και software, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη ηλεκτρονική ασφάλεια των δεδοµένων, καθώς και της πρόσβασης στους Η/Υ του ηµοτικού ικτύου Σταθµών Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραµέτρων του.θ. Ο προµηθευτής πρέπει να εξοπλίσει το δίκτυο µε οκτώ (8) δροµολογητές MODEM/ROUTER/SWITCH µε πόρτα Ethernet, µε δυνατότητα υλοποίησης VPN. Οι προδιαγραφές των δροµολογητών-router πρέπει να είναι: Η υλοποίηση του απαιτούµενου VPN θα γίνει πάνω σε στατικές IP διευθύνσεις, που θα δοθούν από τον πάροχο και ως υλικό θα χρησιµοποιηθούν οι παραπάνω router. 17

18 Για την κάλυψη των απαιτήσεων σχετικά µε την ασφάλεια του VPN θα χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω δυνατότητες: 1. Stateful packet inspection firewall. To firewall σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα αυτόµατης αναγνώρισης µεθόδων απόκτησης µη εγκεκριµένης πρόσβασης θα αναλάβει την ασφάλεια των routers και των PC. 2. L2TP/IPSEC tunneling. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδοµένων κατά τη µετάβαση από τα περιφερειακά PC προς το server. 3. Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης Ethernet ταχύτητας 1 GB. 4. Ο router να έχει τη δυνατότητα υλοποίησης τουλάχιστον 8VPN. O ανάδοχος αναλαµβάνει να προσφέρει εργοστασιακή εγγύηση οµαλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών, που θα αρχίζει από την πλήρη ποσοτική και ποιοτική παραλαβή καθώς και πλήρη την εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση για την καλή λειτουργία και ηλεκτρονική ασφάλεια των συστηµάτων και ειδικότερα θα περιλαµβάνει για τρία έτη : Α) Πλήρη τεχνικό έλεγχο. Την εκτέλεση των εργασιών τακτικής συντήρησης, υποστήριξης, συµπλήρωσης, αναβάθµισης και βελτίωσης του παραπάνω µηχανογραφικού εξοπλισµού, ήτοι των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναλογικών και ψηφιακών µετατροπέων, κατανεµητών ψηφιακών µεταδοτών και δροµολογητών. Β) Αποκατάσταση βλαβών (software-hardware). Την αντιµετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων βλαβών του µηχανογραφικού εξοπλισµού, κατά τη διάρκεια των δύο ετών. Γ) Συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών του λογισµικού ασφάλειας της τηλεµετάδοσης των δεδοµένων των αναλυτών του Σταθµού. ) Αντικατάσταση συσκευών µέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Ε) Τηλεσύνδεση. Παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο και επαλήθευση µεταφοράς δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο. Με τη χρήση του διαδικτύου είναι δυνατόν οι χρήστες συντηρητές να συνδεθούν µε τους σταθµούς µέτρησης και µε τον κεντρικό για τηλεδιάγνωση προβληµάτων των λογισµικών συλλογής και επεξεργασίας. Είναι δε δυνατόν να επικοινωνήσουν µε τους αναλυτές, οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι σειριακά και να παράσχουν υπηρεσίες τηλεδιάγνωσης και σε µερικές περιπτώσεις να επέµβουν διορθωτικά. Το αναβαθµισµένο σύστηµα θα περιλαµβάνει τη δυνατότητα αυτή για το σύνολο των υπολογιστών (σταθµοί και κεντρικός). ύο φορές κάθε µήνα, τεχνικός του αναδόχου θα πραγµατοποιεί επίσκεψη στο χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας των συστηµάτων του δικτύου Σταθµών ελέγχου ατµοσφαιρικής ρύπανσης και µετεωρολογικών παραµέτρων, που αποτελείται από επτά περιφερειακούς Σταθµούς µέτρησης και έναν Κεντρικό Σταθµό, µετά από προηγούµενη συνεννόηση. Κατά την επίσκεψη, ο τεχνικός θα προβαίνει στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης επιδιόρθωσης και πρόληψης βλαβών, όπως ρυθµίσεις, διάφορους διαγνωστικούς ελέγχους, format δίσκων, αντίγραφα ασφαλείας, καθαρισµούς και βλάβες από προγράµµατα ιών Η/Υ, αντικαταστάσεις καταστραµµένων υλικών και ό,τι χρειασθεί. Το Τµήµα Περιβάλλοντος του ήµου Θεσ/νίκης θέτει τα συστήµατα στη διάθεση του τεχνικού για τον αναγκαίο χρόνο συντήρησης και θα δίνει σαφείς και συγκεκριµένες πληροφορίες για τις συνθήκες λειτουργίας και τη συµπεριφορά των συστηµάτων. Το Τµήµα Περιβάλλοντος του.θ. οφείλει να ενηµερώνει το τεχνικό τµήµα της συντηρήτριας εταιρείας για οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες των συστηµάτων. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του συστήµατος, εντός του προβλεπόµενου χρόνου, αρµόδιος τεχνικός της εταιρείας θα πρέπει να επεµβαίνει για τον έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης του συστήµατος. H/Y Σταθµού Μέτρησης Ο προµηθευτής πρέπει να εξοπλίσει το Νεό Σταθµό Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή µε τις κάτωθι δυνατότητες : MIDI ATX CASE, 18

19 550W PSU, Επεξεργαστής INTEL CORE 2 DUO E 7500, Μνήµη 4 GB DDRIII, ίσκος Αποθήκευσης 500GB HDD, Κάρτα Οθόνης ATI RADEON GB, DVD- RW, Windows XP Pro Αγγλικά. Ο Η/Υ του νέου Σταθµού Ελέγχου Ατµοσφαιρικής πρέπει να συνοδεύεται από µια οθόνη 19 LCD τουλάχιστον 1440x900, δύο ασύρµατα πληκτρολόγια Microsoft και δύο ασύρµατα ποντίκια Microsoft και έναν εκτυπωτή-πολυµηχάνηµα µε ανάλυση τουλάχιστον 9600x2400 dpi και δυνατότητα σύνδεσης wifi και ethernet. Ειδικές Κάρτες Ο Η/Υ του Νέου Σταθµού πρέπει να διαθέτει κάρτα ADVANTECH A/D PCI 1711-L για την συλλογή των αναλογικών σηµάτων και κάρτα τεσσάρων σειριακών θυρών RS232 ADVANTECH PCI-1610 AUP καθώς και κάρτα ADVANTECH PCLD 8710 AE Industrial Wiring Terminal Board. ΓΕΝΙΚΕΣ & ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1) Οι προσφορές, που θα υποβληθούν, θα είναι πλήρεις και θα περιέχουν αναλυτικές και επεξηγηµατικές απαντήσεις (όχι απλή ένδειξη συµµόρφωσης - ΝΑΙ) µε σχόλια, οπωσδήποτε σε κάθε παράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών, που θα αναγράφονται στο φύλλο συµµόρφωσης προδιαγραφών, που θα συντάξει ο προµηθευτής. 2) Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται µε πιστοποιητικό από κάποιο ιεθνή ή Εθνικό Οργανισµό ή θα έχει πιστοποιητικό CE mark (European Conformity) για την ασφαλή τους κατασκευή και προστασία από ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές, κ.λ.π.. 3) Επιπλέον πρόσθετες δυνατότητες, οι οποίες παρέχονται από τα προσφερόµενα είδη και δεν περιλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 4) Πλήρης περιγραφή των ιδιοµορφιών του προσφερόµενου είδους, τεχνικές λειτουργικές λεπτοµέρειες, καθώς και γενικά και ειδικά κυκλωµατικά διαγράµµατα, τα οποία δύναται να δοθούν στην παράδοση - παραλαβή των συστηµάτων. 5) Πλήρη, σαφή και αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή η κατακύρωση του παρόντος διαγωνισµού, χωρίς ανάγκη αίτησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης συµπληρωµατικών στοιχείων, που µπορούν να θεωρηθούν σαν αντιπροσφορά. 6) Πλήρης και αναλυτική κατάσταση ανταλλακτικών αναλωσίµων, που θα συνιστά ο κατασκευαστής του προσφερόµενου είδους, που να καλύπτουν περίοδο συνεχούς λειτουργίας δύο (2) ετών. 7) Οι τεχνικές προσφορές να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα (Π..394/96, άρθρο 5) και το συναφές έντυπο υλικό να έχει συνταχθεί, κατά προτίµηση, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 8) Τα ειδικά εργαλεία και τα όργανα ελέγχου, τα οποία θεωρούνται από τον κατασκευαστή απαραίτητα για την τεχνική συντήρηση του προς προµήθεια συστή- µατος, θα περιλαµβάνονται στην προσφορά. Με τον όρο "τεχνική συντήρηση" εννοείται η συντήρηση των συσκευών "έως" και σε επίπεδο πλακέτας. 9) Στις οικονοµικές προσφορές θα αναφέρεται χωριστά η τιµή µονάδας για καθένα από τα ανωτέρω είδη. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα επιλογής, κατά την κρίση της, των οργάνων και των εργαλείων που προσφέρονται. 10) Σηµείωση: (α) Οποιαδήποτε πλεονεκτήµατα ή αποκλίσεις του προσφερόµενου είδους ή των όρων της προσφοράς από τα οριζόµενα µ' αυτές τις σχετικές προδιαγραφές, πρέπει να σηµειώνονται µε παρατήρηση στη σχετική παράγραφο της προδιαγραφής, µε συγκεκριµένη παραποµπή ή προσάρτηµά της. 19

20 (β) Προσφορές που παρέχουν ελλιπείς πληροφορίες και που δεν περιγράφουν µε σαφήνεια τις ικανότητες, πλεονεκτήµατα ή αποκλίσεις του προσφερόµενου είδους, σε σχέση µε τις παρούσες προδιαγραφές, µπορεί να θεωρηθούν ως ανεπαρκείς από την Επιτροπή Αξιολόγησης και να αποκλείονται, κατά την κρίση της, από τον παρόντα διαγωνισµό. (γ) Η κάθε προσφορά θα κριθεί µε βάση την αρτιότητά της, σε ό,τι αφορά το σύνολο των ανωτέρω προδιαγραφόµενων λειτουργικών µονάδων και πρόσθετων εγκαταστάσεων, µε αποκλεισµό αυτών των προσφορών, που δεν παρουσιάζουν ολοκληρωµένη λύση, σε σχέση µε όλα τα ζητούµενα είδη. Οι παράγραφοι 2, 6,8, 9 και 10γ αφορούν µόνο τα προς προµήθεια συστήµατα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ 1) Κάθε προς προµήθεια συσκευή θα συνοδεύεται από µία (1) σειρά τεχνικών εγχειριδίων µε αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης, κατάλογο ανταλλακτικών (Parts List), αναλυτικά κυκλωµατικά διαγράµµατα και lay out. Τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι γραµµένα στην Ελληνική ή και Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι γραµµένα στην Αγγλική γλώσσα θα συνοδεύονται από τεχνικό οδηγό βασικών λειτουργιών µεταφρασµένο στα Ελληνικά (περίληψη τεχνικών εγχειριδίων). Στον οδηγό αυτό θα αναφέρεται οπωσδήποτε κατάλογος εργασιών συντήρησης (ανάλογα µε τον χρόνο λειτουργίας του οργάνου, καθώς και υπό µορφή πίνακα για εύκολο έλεγχο της εκτέλεσης εργασιών). Προσφορές, που δεν συνοδεύονται από τα υπόψη εγχειρίδια θα θεωρούνται σαν ανεπαρκείς και θα µπορούν να αποκλείονται, κατά την κρίση της επιτροπής, από τον παρόντα διαγωνισµό. 2) Τα τεχνικά εγχειρίδια θα περιέχουν επαρκή ανάλυση του λογισµικού (S/W) του συστήµατος. 3) Τα εγχειρίδια χρήσης του λογισµικού πρέπει να είναι κατά προτίµηση στα Ελληνικά ή και στα Αγγλικά, πλήρως κατατοπιστικά και αναλυτικά. Σε περίπτωση που τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι γραµµένα στην Αγγλική γλώσσα θα συνοδεύονται από τεχνικό οδηγό βασικών λειτουργιών µεταφρασµένο στα Ελληνικά (περίληψη τεχνικών εγχειριδίων). Προσφορές, που δεν συνοδεύονται από τα υπόψη εγχειρίδια θα θεωρούνται σαν ανεπαρκείς και θα µπορούν να αποκλείονται, κατά την κρίση της επιτροπής, από τον παρόντα διαγωνισµό. Οι παράγραφοι 1 και 2 αφορούν µόνο τα προς προµήθεια συστήµατα ενώ η 3 την προµήθεια λογισµικού ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1) Το κάθε σύστηµα θα συνοδεύεται από εγγύηση οµαλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών, που θα αρχίζει από την πλήρη ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 2) Ο προµηθευτής θα αναλάβει την επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήµατος ή ανταλλακτικού του συστήµατος, σε περίπτωση που θα προκύψει ανωµαλία ή βλάβη του στο χρόνο της εγγύησης, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 3) Θα υπάρχει δέσµευση εκ µέρους του προµηθευτή για άµεση ανταπόκριση, σε περίπτωση που αντιµετωπισθούν ή διαπιστωθούν προβλήµατα κατά τη διάρκεια των Τεχνικών Ελέγχων και εντός των χρονικών πλαισίων της εγγύησης. Η δέσµευση περιλαµβάνει και την άµεση αντικατάσταση υποµονάδας, που δεν µπορεί να επισκευασθεί τοπικά. Οι διορθώσεις ή µετατροπές, που θα γίνουν από τον προµηθευτή ή την κατασκευάστρια εταιρεία, συνεπεία των σφαλµάτων hardware ή software, που τυχόν θα 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4,5 & 6 της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νοµίµως ασχολούνται µε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και έχουν εγγραφεί σε οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νοµίµως ασχολούνται µε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και έχουν εγγραφεί σε οικεία Επιµελητήρια. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Θεσ/νίκη 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Πρ. /τος του 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%, περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%, περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια σκευών, ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων κλιµατισµού, για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ και ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως και των συναφών διατάξεων του Ν. 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1,3,4 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

:00 10: / ,00 3

:00 10: / ,00 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Άρθρο 1 Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Άρθρο 1 Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δημητρίου Καραολή 1 56430 Θεσσαλονίκη Γραφείο Πληροφορικής ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 23/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του ήµου για το έτος 2014. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ (UPS) TOY ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ (UPS) TOY ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Ισχύουσες διατάξεις. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιγραφή

Κ.Α Ισχύουσες διατάξεις. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1) τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ 1 και 10, 4 παρ. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Προµήθεια Απορρυπαντικού και Αποσµητικού Υλικού για τις ανάγκες της /νσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. :20-6699.002 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 0 ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αναβάθμιση του λογισμικού και υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 26/05/2015 Αρ. Μελέτης 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος του Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α..

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08-08-2012 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. /νση:πλατεία Καλλεργών Προµήθεια Ηλεκτροµηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και συµπλήρωση. ανάγκες του Τµήµατος Εκδηλώσεων & Προγραµµάτων Αθλητισµού, της /νσης

Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και συµπλήρωση. ανάγκες του Τµήµατος Εκδηλώσεων & Προγραµµάτων Αθλητισµού, της /νσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 3 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Training του ηµοτικού Γυµναστηρίου στο Παγκρήτιο στάδιο και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-1/2017

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-1/2017 NOMOΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-1/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.112 µε Φ.Π.Α. - 13.800 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ : - 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 7-7-2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: 32881 ΑΔΑΜ... Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληρ.: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 08/03/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.500,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.725,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: 18/ & : , (1)

: 18/ & : , (1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: 8 0-09-202 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του ήµου ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Θεσσαλονίκης από ΙΚΤΕΟ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ :Β4ΛΑ469Η25-Ρ48 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013-2014 /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

CPV: Α ΑΜ: 13REQ

CPV: Α ΑΜ: 13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων κλπ (για τις ανάγκες Υπηρεσιών του ήµου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια Ειδών διατροφής( µακαρόνια,ρύζι, κοτόπουλα κ.λ.π. για τους άπορους δηµότες του ήµου Ηρακλείου ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης. Προϋπολογισμός: 49.000,00 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.πρωτ:173189 προκήρυξης ΔΙΙΑΚΗΡΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: 7665 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο μελέτης «Εργασίες απομαγνητοφώνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ 71601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ Τηλ. 2810 229 479 2810 390 177 Fax 2810 244 769 E-mail: info@depanal.gr Ηράκλειο, 4-4-2017 Aρ. Πρωτ.: 549 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 03

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού

Άρθρο 1 Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AYTOTEΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. Αρ. Μελέτης.: 24 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 4.021,17 924,87 4.946,04 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 17-4-2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο μελέτης Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα